ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 26

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. sausio 26d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 026/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 026/02

Sujungtos bylos C-103/12 ir C-165/12: 2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas (C-103/12), Europos Komisija (C-165/12)/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimas 2012/19/ES — Teisinis pagrindas — SESV 43 straipsnio 2 ir 3 dalys — Dvišalis susitarimas dėl leidimo sugauti leistino sugauti kiekio likutį — Suinteresuotosios trečiosios valstybės, kuriai Sąjunga išduoda leidimą eksploatuoti gyvuosius išteklius, pasirinkimas — Išskirtinė ekonominė zona — Politinis sprendimas — Žvejybos galimybių nustatymas)

2

2015/C 026/03

Sujungtos bylos C-22/13, C-61/13–C-63/13 ir C-418/13: 2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Napoli, Corte costituzionale (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys — Švietimas — Viešasis sektorius — Pavaduojančių darbuotojų įdarbinimas į neužimtas ir laisvas darbo vietas, kol bus baigtos atrankos procedūros — 5 punkto 1 dalis — Piktnaudžiavimo sudarant terminuotas sutartis prevencijos priemonės — Sąvoka objektyvios priežastys, pateisinančios tokias sutartis — Sankcijos — Draudimas keisti į neterminuotus darbo santykius — Teisės į žalos atlyginimą nebuvimas)

3

2015/C 026/04

Byla C-66/13: 2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nacionalinė elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, vartojimo rėmimo schema — Elektros energijos gamintojų ir importuotojų pareiga pateikti į nacionalinį tinklą tam tikrą kiekį elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, arba nupirkti iš kompetentingos valdžios institucijos vadinamuosius žaliuosius sertifikatus — Šio pateikimo įrodymas, reikalaujant nurodyti pagamintos ar importuotos elektros energijos žaliąją kilmę — Trečiosios valstybės išduotų sertifikatų pripažinimas, siejamas su dvišalės sutarties tarp šios trečiosios valstybės ir valstybės narės sudarymu arba su sutarties tarp šios valstybės narės nacionalinio tinklo valdytojo ir minėtos trečiosios valstybės atitinkamos valdžios institucijos sudarymu — Direktyva 2001/77/EB — Bendrijos išorės kompetencija — Lojalus bendradarbiavimas)

4

2015/C 026/05

Byla C-310/13: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Novo Nordisk Pharma GmbH/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 85/374/EEB — Vartotojų apsauga — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — Materialinė direktyvos taikymo sritis — Specialios atsakomybės sistemos, egzistuojančios pranešimo apie direktyvą momentu — Nacionalinės atsakomybės sistemos, pagal kurią leidžiama gauti informaciją apie vaistų šalutinį poveikį, leistinumas)

5

2015/C 026/06

Byla C-356/13: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/676/EEB — Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių — Neišsamus vandenų, kurie gali būti užkrėsti nitratais iš žemės ūkio šaltinių, apibrėžimas — Neišsamus pažeidžiamų zonų nustatymas — Veiksmų programos — Trūkumų turinčios priemonės)

5

2015/C 026/07

Byla C-404/13: 2014 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, remdamasi prašymu, pateiktu ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Oro kokybė — Direktyva 2008/50/EB — Azoto dioksido ribinės vertės — Valstybės narės pareiga prašyti atidėti nustatytą terminą pateikiant oro kokybės planą — Sankcijos)

6

2015/C 026/08

Sujungtos bylos C-581/13 P ir C-582/13 P: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Intra-Presse/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Golden Balls Ltd (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — 8 straipsnio 5 dalis — Žodinis prekių ženklas GOLDEN BALLS — Ankstesnio žodinio Bendrijos prekių ženklo BALLON D’OR savininko protestas — Atitinkama visuomenė — Žymenų panašumas — Galimybė supainioti)

7

2015/C 026/09

Byla C-666/13: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga — Tarifinis klasifikavimas — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — 8541 ir 8543 pozicijos — Duomenų trumpais atstumais siuntimo-priėmimo moduliai — 8543 89 95 ir 8543 90 80 subpozicijos — Elektros mašinų ir aparatų dalių sąvoka)

7

2015/C 026/10

Byla C-40/14: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas — Importo muitų netaikymas — Specialiai laboratoriniams tyrimams paruošti gyvūnai — Valstybinė įstaiga arba jos skyrius, arba įgaliota privati įstaiga — Importuotojas, kurio klientai yra tokios įstaigos — Pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos — Narvai gyvūnams gabenti)

8

2015/C 026/11

Byla C-487/14: 2014 m. lapkričio 4 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Byla C-488/14: 2014 m. lapkričio 4 d.Curtea de Apel Oradea (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Max Boegl România SRL ir kt./RA Aeroportul Oradea ir kt.

10

2015/C 026/13

Byla C-489/14: 2014 m. lapkričio 4 d.High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A/B

10

2015/C 026/14

Byla C-491/14: 2014 m. lapkričio 5 d.Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Byla C-495/14: 2014 m. lapkričio 6 d.Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonio Tita ir kt./Ministero della Giustizia ir kt.

12

2015/C 026/16

Byla C-499/14: 2014 m. lapkričio 10 d.Hof van Cassatie van België (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgijos valstybė

12

2015/C 026/17

Byla C-502/14: 2014 m. lapkričio 10 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Buzzi Unicem SpA ir kt./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE ir kt.

13

2015/C 026/18

Byla C-509/14: 2014 m. lapkričio 13 d.Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual ir kt.

14

2015/C 026/19

Byla C-514/14 P: 2014 m. lapkričio 14 d.Éditions Odile Jacob SAS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-471/11 Odile Jacob/Komisija

14

2015/C 026/20

Byla C-517/14 P: 2014 m. lapkričio 17 d.Schutzgemeinschaft Milch und Micherzeugnisse e.V. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-112/11 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Europos Komisija

15

2015/C 026/21

Byla C-524/14 P: 2014 m. rugsėjo 9 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) byloje T-461/12 priimto sprendimo Hansestadt Lübeck/Europos Komisija

16

2015/C 026/22

Byla C-527/14: 2014 m. lapkričio 21 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ukamaka Mary Jecinta Oruche ir Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Vokietijos Federacinė Respublika

19

2015/C 026/23

Byla C-530/14 P: 2014 m. lapkričio 21 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-425/11 Graikija/Komisija

19

2015/C 026/24

Byla C-535/14 P: 2014 m. lapkričio 24 d.Vadzim Ipatau pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-646/11 Ipatau/Taryba

20

2015/C 026/25

Byla C-539/14: 2014 m. lapkričio 27 d.Audiencia Provincial de Castellón (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juan Carlos Sánchez Morcillo ir María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Byla C-540/14 P: 2014 m. rugsėjo 26 d.DK Recycling und Roheisen GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-630/13 DK Recycling und Roheisen GmbH/Europos Komisija

21

2015/C 026/27

Byla C-551/14 P: 2014 m. gruodžio 2 d.Arctic Paper Mochenwangen GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-634/13 Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Europos Komisija

22

 

Bendrasis Teismas

2015/C 026/28

Byla T-57/11: 2014 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Castelnou Energía/Komisija (Valstybės pagalba — Elektros energija — Papildomų gamybos sąnaudų kompensavimas — Su viešąja paslauga susijęs įsipareigojimas pagaminti tam tikrą elektros energijos kiekį iš nacionalinės kilmės akmens anglies — Prioritetinio naudojimo mechanizmas — Sprendimas nereikšti prieštaravimų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Konkreti sąsaja — Esminis poveikis konkurencijai — Priimtinumas — Formalios tyrimo procedūros nepradėjimas — Rimti sunkumai — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Elektros energijos tiekimo saugumas — Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 4 dalis — Laisvas prekių judėjimas — Aplinkos apsauga — Direktyva 2003/87/EB)

24

2015/C 026/29

Byla T-661/11: 2014 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Pieno produktai — Asignuotos įplaukos — Pagrindiniai patikrinimai — Vėlavimas — Fiksuoto dydžio finansinė korekcija — Teisinis pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 1605/2002 53 straipsnis — Pasikartojimas)

25

2015/C 026/30

Byla T-75/13: 2014 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Boehringer Ingelheim Pharma/VRDT – Nepentes Pharma (Momarid) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Momarid paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas LONARID — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Atitinkama visuomenė — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

25

2015/C 026/31

Byla T-272/13: 2014 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Max Mara Fashion Group/VRDT – Mackays Stores (M&Co.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo M&Co. paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionalinis ir Bendrijos prekių ženklai MAX&Co. — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas MAX&CO. — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2015/C 026/32

Sujungtos bylos T-494/13 ir T-495/13: 2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sales & Solutions/VRDT – Inceda (WATT ir WATT) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas WATT ir žodinis Bendrijos prekių ženklas WATT — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

27

2015/C 026/33

Byla T-595/13: 2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BSH/VRDT – LG Electronics (compressor technology) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo compressor technology paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai KOMPRESSOR — Santykinis atmetimo pagrindas — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2015/C 026/34

Byla T-289/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ledra Advertising/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

28

2015/C 026/35

Byla T-290/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CMBG/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

29

2015/C 026/36

Byla T-291/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Eleftheriou ir Papachristofi/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

29

2015/C 026/37

Byla T-292/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Evangelou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

30

2015/C 026/38

Byla T-293/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Theophilou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

31

2015/C 026/39

Byla T-294/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fialtor/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

31

2015/C 026/40

Byla T-298/13: 2014 m. lapkričio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje LemonAid Beverages/VRDT – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

32

2015/C 026/41

Byla T-320/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje DelSolar (Wujiang)/Komisija (Dempingas — Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų ir plokštelių) importas — Laikinasis antidempingo muitas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

33

2015/C 026/42

Byla T-125/14: 2014 m. spalio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gappol Marzena Porczyńska/VRDT – Gap (ITM) (GAPPol) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ginčijamo sprendimo atšaukimas — Ginčo dalyko išnykimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

33

2015/C 026/43

Byla T-674/14 R: 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje SEA/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Pareiga išieškoti pagalbą, kurią valstybinis oro uosto operatorius suteikė dukterinei valdymo bendrovei — Šios bendrovės likvidavimas — Naujos valdymo bendrovės įsteigimas — Komisijos sprendimas pradėti formalaus tyrimo procedūrą valstybės pagalbos srityje, siekiant išnagrinėti dviejų bendrovių ekonominio tęstinumo egzistavimą — Prašymas sustabdyti vykdymą — Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas — Nepriimtinumas — Skubos nebuvimas)

34

2015/C 026/44

Byla T-688/14 R: 2014 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Airport Handling/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Pareiga išieškoti pagalbą, kurią valstybinis oro uosto operatorius suteikė dukterinei valdymo bendrovei — Šios bendrovės likvidavimas — Naujos valdymo bendrovės įsteigimas — Komisijos sprendimas pradėti formalaus tyrimo procedūrą valstybės pagalbos srityje, siekiant išnagrinėti dviejų bendrovių ekonominio tęstinumo egzistavimą — Prašymas sustabdyti vykdymą — Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas — Nepriimtinumas — Skubos nebuvimas)

35

2015/C 026/45

Byla T-703/14 R: 2014 m. spalio 27 d. laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo nutartis byloje Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Subsidijos — Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007 – 2013 m.) — Kontrahentui adresuota debeto aviza — Prašymas sustabdyti vykdymą — Byla, kurioje negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės)

35

2015/C 026/46

Byla T-750/14: 2014 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Segimerus/VRDT – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Byla T-753/14: 2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ice Mountain Ibiza/VRDT – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Byla T-755/14: 2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Herbert Smith Freehills/Komisija

37

2015/C 026/49

Byla T-764/14: 2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

38

2015/C 026/50

Byla T-770/14: 2014 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Italija/Komisija

39

2015/C 026/51

Byla T-774/14: 2014 m. lapkričio 17 d pareikštas ieškinys byloje Ica Foods/VRDT – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Byla T-777/14: 2014 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Fon Wireless Ltd/VRDT – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Byla T-778/14: 2014 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Ugly/VRDT – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Byla T-781/14: 2014 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje TVR Automotive/VRDT – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Tarnautojų teismas

2015/C 026/55

Byla F-4/13: 2014 m. gruodžio 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Cwik/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Vertinimo ataskaita — Vertinimas už 1995 – 1997 m. — Pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymas — Prašymas panaikinti vertinimo ataskaitą — Nesikreipimas į jungtinį vertinimo komitetą — Pavėluotai parengta vertinimo ataskaita — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

43

2015/C 026/56

Byla F-109/13: 2014 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje DG/ENISA (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Sutarties nutraukimas — Motyvų nenurodymas — Vertinimo tvarkos nesilaikymas — Akivaizdi vertinimo klaida)

43

2015/C 026/57

Byla F-110/13: 2014 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Migliore/Komisija (Pareigų paaukštinimas — Atestacijos procedūra — 2013 m. procedūra — Ieškovo neįtraukimas į galutinį pareigūnų, kuriems leista dalyvauti mokymų programoje, sąrašą — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis)

44

2015/C 026/58

Byla F-142/11 DEP R: 2014 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Erik Simpson/Taryba (Viešoji tarnyba — Procesas — Bylinėjimosi išlaidų nustatymas)

45

2015/C 026/59

Byla F-106/14: 2014 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

45

2015/C 026/60

Byla F-108/14: 2014 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

46

2015/C 026/61

Byla F-110/14: 2014 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

46

2015/C 026/62

Byla F-112/14: 2014 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Komisija

47

2015/C 026/63

Byla F-116/14: 2014 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

47

2015/C 026/64

Byla F-118/14: 2014 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

48


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2015/C 026/01)

Paskutinis leidinys

OL C 16, 2015 1 19

Skelbti leidiniai

OL C 7, 2015 1 12

OL C 462, 2014 12 22

OL C 448, 2014 12 15

OL C 439, 2014 12 8

OL C 431, 2014 12 1

OL C 421, 2014 11 24

Šiuos tekstus galite rasti adresu

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/2


2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas (C-103/12), Europos Komisija (C-165/12)/Europos Sąjungos Taryba

(Sujungtos bylos C-103/12 ir C-165/12) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Sprendimas 2012/19/ES - Teisinis pagrindas - SESV 43 straipsnio 2 ir 3 dalys - Dvišalis susitarimas dėl leidimo sugauti leistino sugauti kiekio likutį - Suinteresuotosios trečiosios valstybės, kuriai Sąjunga išduoda leidimą eksploatuoti gyvuosius išteklius, pasirinkimas - Išskirtinė ekonominė zona - Politinis sprendimas - Žvejybos galimybių nustatymas))

(2015/C 026/02)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas L. G. Knudsen, I. Liukkonen ir I. Díez Parra (C-103/12), Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet ir E. Paasivirta (C-165/12)

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Westerhof Löfflerová ir A. de Gregorio Merino

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, E. Ruffer ir D. Hadroušek, Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues, D. Colas ir N. Rouam, Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna ir M. Szpunar

Rezoliucinė dalis

1.

Pripažinti negaliojančiu 2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą 2012/19/ES dėl Deklaracijos dėl žvejybos galimybių ES vandenyse suteikimo su Venesuelos Bolivaro Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams prie Prancūzijos Gvianos priekrantės vandenų esančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje patvirtinimo Europos Sąjungos vardu.

2.

Palikti galioti Sprendimo 2012/19/ES padarinius, kol per protingą terminą nuo šio teismo sprendimo paskelbimo bus priimtas naujas sprendimas, pagrįstas tinkamu teisiniu pagrindu, t. y. SESV 43 straipsnio 2 dalimi, siejama su SESV 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu.

3.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

4.

Čekijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika ir Lenkijos Respublika pačios padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 157, 2012 6 2.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/3


2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Napoli, Corte costituzionale (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(Sujungtos bylos C-22/13, C-61/13–C-63/13 ir C-418/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis - Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys - Švietimas - Viešasis sektorius - Pavaduojančių darbuotojų įdarbinimas į neužimtas ir laisvas darbo vietas, kol bus baigtos atrankos procedūros - 5 punkto 1 dalis - Piktnaudžiavimo sudarant terminuotas sutartis prevencijos priemonės - Sąvoka „objektyvios priežastys“, pateisinančios tokias sutartis - Sankcijos - Draudimas keisti į neterminuotus darbo santykius - Teisės į žalos atlyginimą nebuvimas))

(2015/C 026/03)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Napoli, Corte costituzionale

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)

Atsakovės: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

dalyvaujant: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C-22/13, C-61/13–C-62/13

Rezoliucinė dalis

1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėse bylose, kuriais leidžiama atnaujinti terminuotas darbo sutartis, kad būtų galima įdarbinti į neužimtas ir laisvas pedagoginio ir administracinio, techninio ir pagalbinio personalo darbo vietas, kol bus baigtos valstybės administruojamų mokyklų etatinių darbuotojų atrankos procedūros, nenurodant konkretaus šių atrankos procedūrų baigimo termino ir pašalinant bet kokią šių pedagogų ir minėto personalo galimybę gauti dėl tokio atnaujinimo tariamai patirtos žalos atlyginimą. Iš tiesų panašu, kad šie teisės aktai, pirma, neleidžia nustatyti objektyvių ir skaidrių kriterijų, kad būtų galima patikrinti, ar tokių sutarčių atnaujinimas iš tiesų atitinka tikrą poreikį, leidžia pasiekti numatytą tikslą ir yra tam reikalingas, ir, antra, juose nenumatyta jokia piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos ir baudimo už jį priemonė, tačiau tai turi patikrinti prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai.


(1)  OL C 86, 2013 3 23.

OL C 141, 2013 5 18.

OL C 313, 2013 10 26.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/4


2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Byla C-66/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Nacionalinė elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, vartojimo rėmimo schema - Elektros energijos gamintojų ir importuotojų pareiga pateikti į nacionalinį tinklą tam tikrą kiekį elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, arba nupirkti iš kompetentingos valdžios institucijos vadinamuosius „žaliuosius sertifikatus“ - Šio pateikimo įrodymas, reikalaujant nurodyti pagamintos ar importuotos elektros energijos žaliąją kilmę - Trečiosios valstybės išduotų sertifikatų pripažinimas, siejamas su dvišalės sutarties tarp šios trečiosios valstybės ir valstybės narės sudarymu arba su sutarties tarp šios valstybės narės nacionalinio tinklo valdytojo ir minėtos trečiosios valstybės atitinkamos valdžios institucijos sudarymu - Direktyva 2001/77/EB - Bendrijos išorės kompetencija - Lojalus bendradarbiavimas))

(2015/C 026/04)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Green Network SpA

Atsakovė: Autorità per l'energia elettrica e il gas

dalyvaujant: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Rezoliucinė dalis

1.

EB sutartis turi būti aiškinama taip, kad, atsižvelgiant į 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje nuostatas, Europos bendrija turi išimtinę išorės kompetenciją, kuriai prieštarauja nacionalinės teisės nuostata, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjama pirmoji ginčijama nacionalinės teisės nuostata, numatanti atleidimą nuo pareigos įsigyti žaliuosius sertifikatus, kai į nacionalinę vartojimo rinką pateikiama iš trečiosios šalies importuota elektros energija, jei prieš tai atitinkama valstybė narė ir trečioji šalis sudaro susitarimą, pagal kurį užtikrinama, kad taip importuota elektros energija yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių tokiomis pačiomis priemonėmis kaip ir numatytos minėtos direktyvos 5 straipsnyje.

2.

Po to, kai nacionalinis teismas dėl neatitikties Sąjungos teisei panaikino tokią nuostatą, kaip nurodytoji rezoliucinės dalies 1 punkte, pagal Sąjungos teisę negalima taikyti iš esmės analogiškos ankstesnės nacionalinės teisės nuostatos, numatančios atleidimą nuo pareigos įsigyti žaliuosius sertifikatus, kai į nacionalinę vartojimo rinką pateikiama iš trečiosios šalies importuota elektros energija, jei prieš tai nacionalinių skirstomųjų tinklų valdytojas ir šios trečiosios šalies atitinkama vietos valdžios institucija sudaro sutartį, kurioje nustatyta reikalingų patikrinimų tvarka, leidžianti patvirtinti, kad taip importuota elektros energija yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių.


(1)  OL C 147, 2013 5 25.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/5


2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Novo Nordisk Pharma GmbH/S

(Byla C-310/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 85/374/EEB - Vartotojų apsauga - Atsakomybė už gaminius su trūkumais - Materialinė direktyvos taikymo sritis - Specialios atsakomybės sistemos, egzistuojančios pranešimo apie direktyvą momentu - Nacionalinės atsakomybės sistemos, pagal kurią leidžiama gauti informaciją apie vaistų šalutinį poveikį, leistinumas))

(2015/C 026/05)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Novo Nordisk Pharma GmbH

Atsakovė: S

Rezoliucinė dalis

1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo su pakeitimais, padarytais 1999 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/34/EB, reikia aiškinti taip, kad pagal ją nedraudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame nustatyta speciali atsakomybės sistema, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 13 straipsnį, ir kuriame, iš dalies pakeitus šį teisės aktą po to, kai atitinkamai valstybei narei pranešta apie šią direktyvą, nurodyta, kad vartotojas turi teisę iš vaisto gamintojo reikalauti informacijos apie vaisto šalutinį poveikį.


(1)  OL C 260, 2013 9 7.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/5


2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika

(Byla C-356/13) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 91/676/EEB - Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių - Neišsamus vandenų, kurie gali būti užkrėsti nitratais iš žemės ūkio šaltinių, apibrėžimas - Neišsamus pažeidžiamų zonų nustatymas - Veiksmų programos - Trūkumų turinčios priemonės))

(2015/C 026/06)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve ir K. Herrmann

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Rezoliucinė dalis

1.

Pripažinti, kad neišsamiai apibrėžusi vandenis, kurie gali būti užteršti nitratais iš žemės ūkio šaltinių, neišsamiai nustačiusi pažeidžiamas zonas ir priėmusi veiksmų programas, kaip jos suprantamos pagal 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių 5 straipsnį, kuriose numatytos šios direktyvos neatitinkančios priemonės, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/676 3 straipsnį, siejamą su I priedu, ir šios direktyvos 5 straipsnį, siejamą su II priedo A skyriaus 2 dalimi ir III priedo 1 dalies 1 punktu.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 344, 2013 11 23.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/6


2014 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, remdamasi prašymu, pateiktu ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Byla C-404/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Oro kokybė - Direktyva 2008/50/EB - Azoto dioksido ribinės vertės - Valstybės narės pareiga prašyti atidėti nustatytą terminą pateikiant oro kokybės planą - Sankcijos))

(2015/C 026/07)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: The Queen, remdamasi prašymu, pateiktu ClientEarth

Atsakovė: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Rezoliucinė dalis

1.

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 22 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: tam, kad galėtų atidėti šioje direktyvoje nustatytą atitikties azoto dioksido ribinėms vertėms, nurodytoms jos XI priede, terminą ne daugiau kaip penkeriems metams, valstybė narė privalo to paprašyti ir parengti oro kokybės planą, kai, atsižvelgiant į esamus duomenis ir nepaisant atitinkamų taršos mažinimo priemonių, kurių ėmėsi ši valstybė, objektyviai matyti, jog tam tikroje zonoje arba aglomeracijoje iki nurodyto termino šių verčių nebus galima pasiekti. Direktyvoje 2008/50 nenumatyta jokia jos 22 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos išimtis.

2.

Tuo atveju, kai paaiškėja, jog konkrečioje valstybės narės zonoje ar aglomeracijoje negali būti užtikrinama atitiktis Direktyvos 2008/50 XI priede nustatytai azoto dioksido ribinei vertei suėjus šiame priede nurodytam 2010 m. sausio 1 d. terminui, ir ši valstybė neprašė atidėti šio termino pagal Direktyvos 2008/50 22 straipsnio 1 dalį, tai, kad buvo parengtas šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą atitinkantis oro kokybės planas, savaime neleidžia manyti, jog ši valstybė vis dėlto įvykdė jai pagal šios direktyvos 13 straipsnį tenkančias pareigas.

3.

Kai valstybė narė neįvykdė Direktyvos 2008/50 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos reikalavimų ir neprašė atidėti termino šios direktyvos 22 straipsnyje numatytomis sąlygomis, kompetentingas nacionalinis teismas, jei į jį kreipiamasi, turi prieš nacionalinę instituciją imtis visų būtinų priemonių, pavyzdžiui, įpareigoti, kad ši institucija parengtų pagal šią direktyvą reikalaujamą planą joje nustatytomis sąlygomis.


(1)  OL C 274, 2013 9 21.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/7


2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Intra-Presse/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Golden Balls Ltd

(Sujungtos bylos C-581/13 P ir C-582/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 8 straipsnio 1 dalies b punktas - 8 straipsnio 5 dalis - Žodinis prekių ženklas GOLDEN BALLS - Ankstesnio žodinio Bendrijos prekių ženklo BALLON D’OR savininko protestas - Atitinkama visuomenė - Žymenų panašumas - Galimybė supainioti))

(2015/C 026/08)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Intra-Presse, atstovaujama advocaat P. Péters ir avocat T. de Haan

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral, Golden Balls Ltd, atstovaujama QC M. Edenborough

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimus Golden Balls/VRDT – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, EU:T:2013:456) ir Golden Balls/VRDT – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-437/11, EU:T:2013:441) tiek, kiek jais buvo atmesti du Intra-Presse SAS prašymai dėl panaikinimo.

2.

Atmesti likusią apeliacinių skundų dalį.

3.

Panaikinti 2011 m. birželio 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1432/2010-1) rezoliucinės dalies 2 punktą ir 2011 m. gegužės 26 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1310/2010-1) rezoliucinės dalies 2 punktą.

4.

Intra-Presse SAS, Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ir Golden Balls Ltd padengia savo bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/7


2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Byla C-666/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Muitų sąjunga - Tarifinis klasifikavimas - Bendrasis muitų tarifas - Kombinuotoji nomenklatūra - 8541 ir 8543 pozicijos - Duomenų trumpais atstumais siuntimo-priėmimo moduliai - 8543 89 95 ir 8543 90 80 subpozicijos - Elektros mašinų ir aparatų dalių sąvoka))

(2015/C 026/09)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Rohm Semiconductor GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Krefeld

Rezoliucinė dalis

1.

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2002 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1832/2002, I priede esanti kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad moduliai, iš kurių kiekvieną sudaro šviesos diodo jungtis, fotodiodas ir keli kiti puslaidininkiniai įtaisai ir kurie gali būti naudojami kaip infraraudonųjų spindulių siųstuvai ir (arba) imtuvai, kai juos elektra maitina aparatai, į kuriuos jie įmontuoti, priskirtini prie tos pačios nomenklatūros 8543 pozicijos.

2.

Reglamento Nr. 2658/87, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1832/2002, I priede esanti kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad moduliai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, yra įmontuoti į aparatus, kurių mechaniniam arba elektriniam veikimui jie nebūtini, nėra dalys, kaip jos suprantamos pagal tos pačios nomenklatūros 8543 90 80 subpoziciją, bet jie priskirtini prie tos pačios nomenklatūros 8543 89 95 subpozicijos, susijusios su tam tikromis tik jiems būdingas funkcijas atliekančiomis elektros mašinomis ir aparatais, nenurodytais kitoje tos pačios nomenklatūros 85 skirsnio vietoje.


(1)  OL C 85, 2014 3 22.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/8


2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL

(Byla C-40/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas - Importo muitų netaikymas - Specialiai laboratoriniams tyrimams paruošti gyvūnai - Valstybinė įstaiga arba jos skyrius, arba įgaliota privati įstaiga - Importuotojas, kurio klientai yra tokios įstaigos - Pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos - Narvai gyvūnams gabenti))

(2015/C 026/10)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Atsakovė: Utopia SARL

Rezoliucinė dalis

1.

1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, iš dalies pakeisto Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, 60 straipsnis turi būti aiškinamas taip: kai specialiai paruošti naudoti laboratoriniams tyrimams gyvūnai, kuriuos importuotojas įveža į Sąjungos teritoriją, yra skirti valstybinei įstaigai arba jos skyriui, arba įgaliotai privačiai įstaigai, kurios pagrindinė veikla susijusi su švietimu ar tyrimais, šis importuotojas, nors jis pats ir nėra tokia įstaiga, gali pasinaudoti šiame straipsnyje numatytu atleidimu nuo muitų už tokios rūšies prekes.

2.

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, I priede esančios Kombinuotosios nomenklatūros 5 bendrosios taisyklės b punktą reikia aiškinti taip, kad laboratoriniams tyrimams skirtiems gyviems gyvūnams gabenti naudojami narvai nepriskirtini prie pakavimo talpyklų, kurios turi būti klasifikuojamos kartu su jose supakuotomis prekėmis.


(1)  OL C 102, 2014 4 7.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/9


2014 m. lapkričio 4 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Byla C-487/14)

(2015/C 026/11)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SC Total Waste Recycling SRL

Atsakovė: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar atliekų vežimas, „atliekamas tokiu būdu, kuris iš esmės nenurodytas pranešime ar judėjimo [dokumente]“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 (1) 2 straipsnio 35 punkto d dalį aiškintinas kaip reiškiantis transporto priemones, nurodytas minėto reglamento IA ir IB prieduose (vežimas keliais, traukiniais/geležinkeliais, jūra, oru, vidaus vandens keliais)?

2.

Ar dėl to, kad kompetentingoms institucijoms nepranešta apie esminį vežimo, dėl kurio gautas leidimas, elemento arba sąlygos pakeitimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 17 straipsnio 1 dalyje, galima pripažinti, jog atliekų vežimas atliekamas „tokiu būdu, kuris iš esmės nenurodytas pranešime ar judėjimo [dokumente]“ pagal minėto reglamento 2 straipsnio 35 punkto d papunktį, ir todėl tai yra neteisėtas atliekų vežimas?

3.

Ar atliekų vežimas per kitą nei leidime ar pranešimo dokumente nurodytą šalies, nurodytos kaip tranzito šalis, pasienio postą pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 17 straipsnio 1 dalį pripažintinas esminiu vežimo, dėl kurio gautas leidimas, elemento arba sąlygos pakeitimu?

4.

Jei atliekų vežimas per kitą nei leidime ir pranešimo dokumente nurodytą šalies, nurodytos kaip tranzito šalis, pasienio postą pripažintinas neteisėtu atliekų vežimu, ar galima pripažinti proporcinga dėl to paskirtą baudą, kuri yra lygiavertė baudai, skiriamai už neteisėtą tarptautinį pavojingų atliekų vežimą?


(1)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, p. 1).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/10


2014 m. lapkričio 4 d.Curtea de Apel Oradea (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Max Boegl România SRL ir kt./RA Aeroportul Oradea ir kt.

(Byla C-488/14)

(2015/C 026/12)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Oradea

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

Atsakovai: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

Prejudicinis klausimas

Ar 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (1) ir 1992 m. gruodžio 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (2), iš dalies pakeistų 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB (3), 1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiamos teisės nuostatos, pagal kurias galimybė pasinaudoti perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūra priklauso nuo išankstinio „geros elgsenos garantijos“, kokia numatyta Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 34/2006 2711 ir 2712 straipsniuose, pateikimo?


(1)  OL L 395, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246.

(2)  OL L 76, p. 14.

(3)  2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (OL L 335, p. 31).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/10


2014 m. lapkričio 4 d.High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A/B

(Byla C-489/14)

(2015/C 026/13)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: A

Atsakovas: B

Prejudiciniai klausimai

1.

Atsižvelgiant į 19 straipsnio 1 ir 3 dalis (1), ką reiškia žodis „nustatoma“ tokiomis aplinkybėmis, kai:

a.

pareiškėjas byloje, pradėtoje teisme, į kurį kreipėsi pirmiausia (pirmasis procesas), iš esmės nesiima jokių veiksmų po pirmojo teismo posėdžio ir visų pirma nepateikia prašymo (Assignation) kol nesibaigė ieškinio (Requête) išnagrinėjimo terminas, todėl pirmoji byla dėl suėjusio nustatyto termino nutrūksta pagal pirmajam procesui taikomą (Prancūzijos) teisę, t. y. praėjus 30 mėnesių nuo pirmojo parengiamojo teismo posėdžio;

b.

pirmasis procesas, kaip nurodyta pirmiau, baigiasi netrukus (3 dienos) po to, kai kreipiamasi į antrąjį teismą (antrasis procesas) Anglijoje, todėl sprendimas Prancūzijoje nepriimamas ir nėra jokios tarpusavyje nesuderinamų sprendimų pirmajame ir antrajame procesuose rizikos; ir

c.

dėl Jungtinės Karalystės laiko juostos pareiškėjas, pasinaudodamas tuo, kad pirmasis procesas baigėsi, bet kuriuo atveju gali inicijuoti santuokos nutraukimo procedūrą Prancūzijoje pirmiau, nei tai gali padaryti pareiškėjas Anglijoje?

2.

Konkrečiai kalbant, ar žodis „nustatoma“ reiškia, kad pareiškėjas pirmajame procese turi atlikti procesinius veiksmus pakankamai rūpestingai ir greitai, kad pirmoji byla būtų toliau nagrinėjama ir ginčas išsprendžiamas (teismo sprendimu arba taikos sutartimi), ar pareiškėjas pirmajame procese, jeigu nustatoma jurisdikcija pagal 3 straipsnį ir 19 straipsnio 1 dalį, gali nebesiimti jokių veiksmų siekiant sprendimo minėtoje pirmojoje byloje ir taip lemti antrosios bylos sustabdymą ir apskritai situaciją, kai ginčo išsprendimas tampa neįmanomas?


(1)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/11


2014 m. lapkričio 5 d.Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

(Byla C-491/14)

(2015/C 026/14)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Rossa dels Vents Assessoria, S.L.

Atsakovė: U Hostels Albergues Juveniles, S.L.

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (1) 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad išimtinė prekių ženklo savininko teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims naudoti prekybos veikloje jo prekių ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis gali būti nukreipta ir prieš vėlesnio prekių ženklo savininką nereikalaujant, kad prieš tai šio vėlesnio prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia?


(1)  OL L 299, p. 25.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/12


2014 m. lapkričio 6 d.Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonio Tita ir kt./Ministero della Giustizia ir kt.

(Byla C-495/14)

(2015/C 026/15)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Atsakovai: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Prejudicinis klausimas

Ar 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/66/EB (1) ir Tarybos direktyvoje 89/665/EEB (2) bei Tarybos direktyvoje 92/13/EEB (3) dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo nustatyti principai draudžia Italijos nacionalinės teisės aktą, kaip antai susijusį su vienoda įmoka, nustatyta 2002 m. gegužės 30 d. Respublikos Prezidento dekreto Nr. 115 (vėliau keletą kartų keisto paskesniais teisės aktais) 9 straipsnyje, 13 straipsnio 6bis dalyje ir 6bis dalies 1 punkte ir 14 straipsnio 3ter dalyje ir 2012 m. gruodžio 24 d. Įstatymo Nr. 228 1 straipsnio 27 dalyje, nustatantį dideles sumas kaip vienodą įmoką siekiant pradėti administracinį procesą viešųjų pirkimų sutarčių suteikimo srityje?


(1)  2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (OL L 335, p. 31).

(2)  1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246).

(3)  1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 127).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/12


2014 m. lapkričio 10 d.Hof van Cassatie van België (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgijos valstybė

(Byla C-499/14)

(2015/C 026/16)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie van België

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Atsakovė: Belgijos valstybė

Prejudicinis klausimas

Ar prekės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus rinkinius, kurios muitinėje deklaruojamos supakuotos atskirose pakuotėse, nes tai yra pagrįsta, tačiau akivaizdu, jog jos viena su kita susijusios ir skirtos būti parduodamos mažmeninėje prekyboje kaip vienas vienetas, turi būti laikomos prekėmis, supakuotomis į mažmeninei prekybai skirtus rinkinius, kaip tai suprantama pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (1) dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2007 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1214/2007 (2), I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros bendrųjų aiškinimo taisyklių 3 taisyklės b punktą, ir tuo atveju, jei pateikus deklaraciją šios prekės supakuojamos kartu, siekiant jas parduoti mažmeninėje rinkoje?


(1)  OL L 256, p. 1.

(2)  OL L 286, p. 1.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/13


2014 m. lapkričio 10 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Buzzi Unicem SpA ir kt./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE ir kt.

(Byla C-502/14)

(2015/C 026/17)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA

Atsakovai: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja dėl to, kad apskaičiuojant nemokamai suteiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių, neatsižvelgta į su išmetamosiomis dujomis arba metalurgijos procesų dujomis susijusios emisijos ir į su šiluma, pagaminta termofikacijos būdu, susijusios emisijos dalį, taip pažeidžiant SESV 290 straipsnį ir Direktyvos 2003/87/EB (1) 10a straipsnio 1, 4 ir 5 dalis, viršijant šia direktyva suteiktus įgaliojimus ir prieštaraujant direktyvos tikslams (skatinti efektyviai energiją vartojančias technologijas ir saugoti ekonominės plėtros ir užimtumo poreikius)?

2.

Ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES, atsižvelgiant į veiksmingumo ir ESS 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principus, negalioja, nes nepagrįstai pažeidė bendrovių ieškovių teisėtus lūkesčius išlaikyti turtą, kurį sudaro preliminariai suteiktas ir, remiantis tuo, kas numatyta direktyvoje, joms priklausantis apyvartinių taršos leidimų skaičius, taip nulemiant su minėtu turtu susijusios ekonominės naudos negavimą?

3.

Ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja dėl to, kad apskaičiuojant nemokamai suteiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių, neatsižvelgta į įrenginių, kuriems direktyva taikoma tik nuo 2013 m., emisiją, nes tie įrenginiai į prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą įtraukti Direktyva 2009/29/EB?

4.

Ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimu pažeidžiama SESV 296 straipsnio antra pastraipa ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis, nes yra netinkamai motyvuotas?

5.

Ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad buvo pažeistos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros taisyklės?


(1)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/14


2014 m. lapkričio 13 d.Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual ir kt.

(Byla C-509/14)

(2015/C 026/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Kitos proceso šalys: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios S.L. ir FOGASA.

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB (1) l straipsnio b punktą, siejamą su 4 straipsnio 1 dalimi, draudžiama jį įgyvendinančius Ispanijos teisės aktus aiškinti taip, kad juose nenumatyta pareiga perimti su darbo santykiais susijusias teises ir pareigas, kai viešasis subjektas, turintis teikti jo veiklos sričiai priskiriamą jam priklausančia specialia įranga teikiamą paslaugą, kurios teikimas kartu su pareiga naudoti šią įrangą sutartimi buvo perduoti kontrahentui, nusprendžia nepratęsti sutarties ir teikti šią paslaugą panaudodamas savo, o ne kontrahento šiai paslaugai teikti įdarbintus darbuotojus, todėl paslauga toliau teikiama be jokių kitų pakeitimų, išskyrus tai, kad pasikeitė atitinkamą veiklą vykdantys darbuotojai ir kad jie pavaldūs kitam darbdaviui?


(1)  2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. Z98).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/14


2014 m. lapkričio 14 d.Éditions Odile Jacob SAS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-471/11 Odile Jacob/Komisija

(Byla C-514/14 P)

(2015/C 026/19)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Éditions Odile Jacob SAS, atstovaujama advokatų J.-F. Bellis, O. Fréget ir L. Eskenazi

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Lagardère SCA, Wendel.

Apeliantės reikalavimai

pripažinti šį apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu,

panaikinti 2014 m. rugsėjo 5 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-471/11, Editions Odile Jacob SAS/Europos Komisija ir priimti sprendime dėl joje nagrinėto ginčo,

patenkinti pirmojoje instancijoje ieškovės pateiktus reikalavimus ir dėl tos priežasties panaikinti 2011 m. gegužės 13 d. Sprendimą Nr. SG-Greffe(2011) D/C(2011)3503, priimtą byloje COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP po to, kai buvo priimtas 2010 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje T-452/04, Editions Odile Jacob/Europos Komisija, ir kuriuo Komisija iš naujo patvirtino Wendel kaip perleidžiamo turto perėmėją pagal įsipareigojimus, pridėtus prie 2004 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimo, kuriuo leidžiama koncentracijos operacija Lagardère/Natexis/VUP;

priteisti iš Europos Komisijos ir į bylą įstojusių šalių bylinėjimosi išlaidas abiejose instancijose, įskaitant susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir procedūra dėl ištaisymo.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti ieškovė nurodo tris pagrindus.

Pirma, ieškovė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nekonstatuodamas, kad Komisija pažeidė SESV 266 straipsnį ir Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį. Dėl trūkumo, kuris padarė įtakos pirmojo sprendimo dėl patvirtinimo teisėtumui, ginčijamas sprendimas taip pat tapo neteisėtas, nes pastarajame sprendime nebuvo išspręstas klausimas dėl įgaliotinio nepriklausomumo nebuvimo poveikio visu jo užduoties vykdymo laikotarpiu. Todėl, pasak ieškovės, Komisijos priimtas ginčijamas sprendimas yra laikomas teisingo bylos nagrinėjimo taisyklių pažeidimu ir jis paverčia į nieką šių teisės aktų teisminę kontrolę.

Antra, ieškovė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, jog sprendimas dėl sąlyginio leidimo galėjo būti teisinis pagrindas naujam sprendimui dėl patvirtinimo.

Galiausiai ieškovė kaltina Bendrąjį Teismą, kad šis nesilaikė perleidžiamo turto perėmėjo nepriklausomumo nuo perleidėjo teisinių vertinimo kriterijų ir padarė teisės klaidų bei iškraipė su šiuo vertinimu susijusias teisines aplinkybes.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/15


2014 m. lapkričio 17 d.Schutzgemeinschaft Milch und Micherzeugnisse e.V. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-112/11 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Europos Komisija

(Byla C-517/14 P)

(2015/C 026/20)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V., atstovaujama advokatų M. Loschelder, V. Schoene

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Nyderlandų Karalystė, Nederlandse Zuivelorganisatie

Apeliantės reikalavimai

panaikinti ginčijamą nutartį ir 2010 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1121/2010dėl pavadinimo įregistravimo saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre [„Edam Holland“ (SGN)] (1),

šio prašymo nepatenkinus, grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui,

priteisti iš Komisijos būtinąsias apeliantės bylinėjimosi išlaidas pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrojo Teismo nuomone, ieškovė neturi suinteresuotumo pareikšti ieškinį, nes ginčijamame reglamente patikslinta, kad pavadinimas „Edam“ yra bendrinis. Tačiau nagrinėjama formuluotė, vartojama Įregistravimo reglamente, yra tik tautologija. Todėl Įregistravimo reglamento panaikinimas, priešingai nei mano Bendrasis Teismas, nariams gali būti naudingas ir gali pagrįsti suinteresuotumą pareikšti ieškinį. Dėl šios priežasties ieškinys yra priimtinas. Dėl tos pačios priežasties jis taip pat yra pagrįstas. Ieškovės teigimu, patikslinimui pritarė Nyderlandų pareiškėjai. Todėl Komisija padarė klaidą, nes nepaisydama šios aplinkybės neatliko patikslinimo.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: ieškovė teigė, kad jos nariai anksčiau į Nyderlandus tiekė pieną, kurį ten buvo leidžiama perdirbti ir jis tikriausiai buvo perdirbtas į „Gouda“ arba „Edam“. Bendrasis Teismas iš to neišvedė suinteresuotumo pareikšti ieškinį. Tačiau šis argumentas neteisingas faktiniu požiūriu. Taip Bendrasis Teismas iškreipė faktus, nes teiginys yra teisingas. Be to, anot Bendrojo Teismo, ieškovė prieštaravimą ir ieškinį pareiškė ne „pieno gamintojų“ vardu. Tai irgi yra faktų iškraipymas, nes prieštaravimas pareikštas ieškovės narių vardu, kadangi jie šį pieną perdirba (Nyderlanduose parduotas pienas būtų perdirbtas pienas) arba prekiauja pienu ir sūriu.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas mano, kad prieštaravimo atmetimas nepagrindžia ieškovės suinteresuotumo pareikšti ieškinį. Teisiniu požiūriu, prieštaravimą pareiškė ne ieškovė, o Vokietijos Federacinė Respublika. Tai pagal Pagrindų reglamentą Nr. 510/2006 (2) neatitinka galiojančios teisės ir, priešingai nei mano Bendrasis Teismas, šio klausimo jis dar nenagrinėjo atsižvelgdamas į pagrindų reglamentą. Pagrindų reglamentui Nr. 510/2006 ir jo pirmtakui Reglamentui (EEB) 2081/92 (3) būdingi skirtumai, kurių Bendrasis Teismas nevertino ir dėl kurių pagal galiojantį pagrindų reglamentą prieštaravimo pareiškėjui, kaip antai ieškovei, bet kuriuo atveju priklauso prieštaravimo teisė.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad ES mėlynas SGN ženklas teikia Nyderlandų gamintojams konkurencinį pranašumą, palyginti su ieškovės nariais. Tai neteisinga. Konkurencinis pranašumas egzistuoja ir pagrindžia ieškovės narių suinteresuotumą pareikšti ieškinį dėl Įregistravimo reglamento panaikinimo.


(1)  OL L 317, p. 14.

(2)  2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, p. 12).

(3)  1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 208, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 13 t., p. 4).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/16


2014 m. rugsėjo 9 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) byloje T-461/12 priimto sprendimo Hansestadt Lübeck/Europos Komisija

(Byla C-524/14 P)

(2015/C 026/21)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche, R. Sauer

Kita apeliacinio proceso šalis: Hansestadt Lübeck, ankstesnis pavadinimas – Flughafen Lübeck GmbH

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą;

pripažinti pirmoje instancijoje pareikštą ieškinį nepriimtinu;

nepatenkinus pirma nurodyto reikalavimo, pripažinti pirmoje instancijoje pareikštą ieškinį be dalyko, arba

nepatenkinus pirma nurodyto reikalavimo, pripažinti ieškinio ketvirto pagrindo dalį, kurioje teigiama, kad ieškinio ketvirtas pagrindas dėl SESV 104 straipsnio 1 dalies pažeidimo, kiek tai susiję su atrankos kriterijumi, nepagrįsta, ir gražinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl likusios ketvirto pagrindo dalies ir pirmo, antro, trečio ir penkto pagrindų;

priteisti iš apeliantės pirmoje ir apeliacinėje instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas ir, subsidiariai, tuo atveju, jei byla būtų grąžinta Bendrajam Teismui, atidėti pirmoje instancijoje ir apeliacinėje instancijoje patirtų bylinėjimo išlaidų padengimo klausimą kol bus priimtas galutinis sprendimas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmas pagrindas: apeliantė nebuvo konkrečiai susijusi

Bendrojo Teismo manymu, kadangi Hansestadt Lübeck perėmė viešosios įmonės, kuri iki 2013 m. sausio 1 d. eksploatavo oro uostą, teises, ji tapo konkrečiai susijusi su ginčijamu sprendimu, nes minėta viešoji įmonė, naudodamasi jai suteikta išimtine kompetencija, teikė valstybės pagalbą. Tokia išvada grindžiama tokiomis faktinėmis aplinkybėmis: viešoji įmonė teikia mokesčių tvarkos pasiūlymą federalinės valstybės reguliavimo institucijai, kuri yra kompetentinga tą pasiūlymą patvirtinti arba atmesti (ginčijamo sprendimo 29 – 34 punktai)

Komisijos manymu, nors Bendrasis Teismas teisingai konstatavo tikrinamus faktus, vis dėlto jis padarė teisės klaidą laikydamas viešąją įmonę, kuri iki 2013 m. sausio 1 d. eksploatavo Liubeko oro uostą, atsakinga įmone, savarankiškai įgyvendinančia jai suteiktą išimtinę kompetenciją. Pagal Teisingumo Teismo praktiką tikrinant, ar viešoji ar privati įstaiga, įgyvendinanti pagalbos režimą, yra konkrečiai su ja susijusi (kaip antai, viešoji įmonė, kuri iki 2013 m. sausio 1 d. eksploatavo Liubeko oro uostą), lemiamą reikšmę turi tai, ar tokia įstaiga pati sprendžia savo valdymo ir politikos klausimus, ar už ją tai daro valstybė (1). Iš Bendrojo Teismo konstatuotų faktinių aplinkybių matyti, kad tokią kompetenciją turi valstybė ir tai pirmiausia dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, mokesčių tvarką iš anksto turi patvirtinti federalinės žemės reguliavimo įstaiga. Be to, Bendrojo Teismo manymu, ši reguliavimo įstaiga privalo laikytis galiojančių federalinių nuostatų oro uostų veikloje taikomų mokesčių srityje. Todėl vien ta aplinkybė, kad oro uostą eksploatuojanti įmonė turi pateikti tvirtinimui pasiūlymą dėl mokesčių tvarkos nereiškia, jog ji galėjo nuspręsti dėl savo valdymo arba nustatyti tikslus, kurių būtų siekiama tvirtinama tvarka.

Bendrasis Teismas nuspręsdamas, kad teisė įgyvendinti prieš pagalbos teikimą reikalingą atlikti funkciją (šioje byloje – pateikti reguliavimo įstaigai patvirtinti mokesčių tvarkos pasiūlymą), reiškia savo kompetencijos teikti pagalbą įgyvendinimą, padarė teisės klaidą, nes pernelyg plačiai išaiškino „konkrečios sąsajos“ sąvoką.

Antras motyvas: Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas

Bendrasis Teismas mano, kad perėmusi iki 2013 m. sausio 1 d. Liubeko oro uostą eksploatavusios viešosios įmonės teises, Hansestadt Lübeck išsaugojo interesą pareikšti ieškinį, įskaitant ir Liubeko oro uosto pardavimo privačiam investuotojui atveju. Bendrasis Teismas nemanė, kad būtina nustatyti, ar pareiga sustabdyti pagalbos teikimą pasibaigė 2013 m. sausio 1 d., kadangi mokesčių tvarka nustoja buvusi valstybės pagalba, nes ji teikiama ne iš valstybės lėšų. Bendrojo Teismo manymu, net jei taip ir būtų, apeliantė pirmoje instancijoje išsaugoja interesą pareikšti ieškinį, nes vis dar nebuvo baigta formali tyrimo procedūra ir todėl ginčijamas sprendimas vis dar kėlė teisinius poveikius.

Pirmas Bendrojo Teismo argumentas yra neteisingas, nes net ir tuo atveju, kai nėra priimtas galutinis sprendimas, kuriuo būtų baigta formali tyrimo procedūra, ginčijamas sprendimas gali prarasti savo vienintelį teisinį poveikį – įpareigojimą sustabdyti pagalbos priemonės vykdymą kol vykdomas tyrimas, – jei minėtos priemonės taikymas būtų nutrauktas dėl motyvų, nesusijusių su pačia formalia tyrimo procedūra (šiuo atveju – oro uosto privatizavimas).

Antras Bendrojo Teismo argumentas prieštarauja teismo praktikai, pagal kurią reikalaujama esamo ir tikro suinteresuotumo. Šiuo atveju rizika, kad priemonės įgyvendinimas bus atidėtas iki 2013 m. sausio 1 d., nematerializavosi, nes oro uostas buvo privatizuotas. Privatizavus oro uostą, Hansestadt Lübeck neįrodė savo suinteresuotumo pareikšti ieškinį.

Dėl šių motyvų Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad apeliantė pirmoje instancijoje turi tikrą interesą.

Trečias ieškinio pagrindas: klaidingas atrankos sąvokos, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, aiškinimas

Teisingumo Teismo manymu, siekiant nustatyti, ar viešosios įmonės mokesčių tvarka yra atrankinė, reikia nustatyti, ar minėta tvarka be diskriminacijos taikoma visiems šios viešosios įmonės tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų esamiems ir potencialiems naudotojams (sprendimo 53 punktas).

Ši nuomonė akivaizdžiai prieštarauja Teisingumo Teismo praktikai, pagal kurią šios priemonės nėra bendrosios mokesčių arba ekonominės politikos priemonės, bet atrankinės priemonės, kai jos taikomos tik konkrečiai ūkinės veiklos rūšiai arba konkrečioms šia ūkine veikla užsiimančioms įmonėms (2). Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad viešosios įstaigos nustatyti preferenciniai tarifai prekėms ir paslaugoms yra atrankiniai, net jei jas gali įsigyti visi esami ir potencialūs naudotojai (3). Generalinis advokatas byloje Deutsche Lufthansa pateiktoje išvadoje pasirėmė šia teismo praktika situacijoje, kuri tiksliai atitinka šioje byloje nagrinėjamą situaciją, būtent susijusią su oro uosto mokesčiais, kai atitinkamo dydžio naudotojui buvo pritaikytos nuolaidos, ir patvirtino tokios priemonės atrankinį pobūdį (4).

Ketvirtas ieškinio pagrindas: pagrindimo stoka ir prieštaraujantys pagrindai

Bendrojo Teismo nurodyti pagrindai yra klaidingi. Pirma, trūksta esminės atrankos analizės, konkrečiai kalbant, nebuvo nustatytas tikslas, kurio siekta tvirtinant mokesčių tvarką; tuomet atsižvelgiant į šią tvarką, būtina nustatyti, kokios įmonės yra panašioje teisinėje ir faktinėje padėtyje. Antra, Bendrojo Teismo pagrindai tarpusavyje prieštarauja, nes pirmiausia buvo pasiremta su mokestinių priemonių atrankiniu pobūdžiu susijusia teismo praktika (ginčijamo sprendimo 51 ir 53 punktai), o paskui nurodyta, kad tokia praktika negali būti taikoma (ginčijamo sprendimo 57 punktas).

Penktas pagrindas: Klaidingas griežto teismo kontrolės kriterijaus taikymas sprendimui, kuriuo pradedamas teismo procesas

Nors Bendrasis Teismas nurodo teisingą teisinį kriterijų, savo motyvuose visiškai neatsižvelgia į tai, kad ši byla yra susijusi su sprendimu, kuriuo pradedama formali tyrimo procedūra, kuriam netaikoma griežta teismo kontrolė, ypač kiek tai susiję su jo pagrindimu (5). Ginčijamajame sprendime visiškai nepaaiškinama, kodėl buvo akivaizdu, kad mokesčių tvarka nebuvo atrankinė ir Komisija turėjo susilaikyti ir nepradėti formalios tyrimo procedūros.


(1)  Sprendimo DEFI/Komisija, 282/85, Rink. 1986, 2649, 18 punktas.

(2)  Sprendimo Italija/Komisija, C-66/02, Rink. 2005, I-10901, 99 punktas, ir Sprendimas Unicredito, C-148/04, Rink. 2005, I-11137, 45 punktas.

(3)  Žr. pirmiausia Sprendimo GEMO, C-126/01, Rink. 2003, I-13769, 35–39 punktus

(4)  Išvados byloje Deutsche Lufthansa, C-284/12, Rink. 2013, I-00000, 47–55 punktai.

(5)  Žr. naujausioje byloje priimtą Sprendimo Stahlwerk Bous prieš Komisiją, T-172/14 R, Rink. 2014, II-0000, 39–78 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/19


2014 m. lapkričio 21 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ukamaka Mary Jecinta Oruche ir Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-527/14)

(2015/C 026/22)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Kitos proceso šalys: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam (Potsdamo meras), Emeka Emmanuel Mary Oruche

Prejudicinis klausimas

Ar 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (1) 7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa aiškintina taip, kad jai prieštarauja nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią pirmasis globėjo šeimos nario atvykimas susiejamas su sąlyga, kad šeimos narys prieš atvykdamas turi įrodyti, jog gali elementariai susikalbėti vokiškai?


(1)  OL L 251, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 224.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/19


2014 m. lapkričio 21 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-425/11 Graikija/Komisija

(Byla C-530/14 P)

(2015/C 026/23)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouchagiar ir P.J. Loewenthal

Kita proceso šalis: Graikijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą, apie kurį Komisijai pranešta 2014 m. rugsėjo 12 d., byloje T-425/11, Graikija/Komisija (ECLI: EU: T: 2014: 768);

grąžinti bylą Bendrajam teismui nagrinėti iš naujo;

atidėti bylinėjimosi Teisingumo Teisme išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas vieninteliu pagrindu: Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė SESV 107 straipsnio 1 dalį nuspręsdamas, kad ginčijama priemonė nesuteikė pranašumo valstybiniams lošimo namams. Šie vienintelį Komisijos apeliacinio skundo pagrindą sudaro trys dalys.

Pirma, skundžiamo sprendimo 52–58 punktuose Bendrasis Teismas Pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį nuspręsdamas, kad valstybiniai lošimo namai neturėjo pranašumo rinkdami mažesnį įėjimo mokestį iš kiekvieno kliento, remdamiesi ginčijama priemone, nes pervedamos sumos sudarė 80 % valstybinių ir privačių lošimo namų taikomos įėjimo bilieto kainos.

Antra, skundžiamo sprendimo 59–68 punktuose Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį nuspręsdamas, jog nepakanka, kad Komisija įvertintų ginčijama priemone suteikiamą pranašumą kaip tiesioginė mokestinę diskriminaciją de jure, ir kad Komisija pranašumą turėjo pagrįsti ginčijamos priemonės pasekmių ekonominiais tyrimais.

Trečia, skundžiamo sprendimo 74–80 punktuose Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį konstatuodamas, kad, pirma, nemokamo įėjimo komercinė praktika negalėjo padidinti ginčijama priemone suteikiamo pranašumo, nes ši priemonė nesuteikia pranašumo apskritai, ir antra, kad būtų pripažintas šis argumentas, Komisija turėjo įrodyti, kad realiai suteiktų nemokamų įėjimų skaičius buvo per didelis atsižvelgiant į Graikijos teisės aktuose, kuriais buvo leidžiama tokia praktika, nustatytus tikslus, ir kad tai neatitinka nacionalinės teisės aktuose nustatytų sąlygų.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/20


2014 m. lapkričio 24 d.Vadzim Ipatau pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-646/11 Ipatau/Taryba

(Byla C-535/14 P)

(2015/C 026/24)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Vadzim Ipatau, atstovaujamas advokato M. Michalausko

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

panaikinti 2014 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimą (byla T-646/11),

priimti galutinį sprendimą dėl ginčo arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti ieškovas nurodo keturis pagrindus.

Pirma, ieškovas teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė teisę į veiksmingą teisminę apsaugą, nes pateiktam teisinės pagalbos prašymui nesuteikė jokio sustabdomojo poveikio, taikomo terminui, per kurį galima pateikti ieškinį dėl ginčijamo teisės akto panaikinimo.

Antra, ieškovas kaltina Bendrąjį Teismą, kad šis pažeidė teisę į gynybą. Iš tiesų Bendrasis Teismas nusprendė, kad Taryba neprivalėjo ieškovui pateikti duomenų, kuriais grindžiamas kaltinimas, ir sutekti jam galimybę būti išklausytam prieš priimant Sprendimą 2012/642/BUSP (1) ir Įgyvendinimo reglamentą Nr. 1017/2012 (2).

Trečia, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad ginčijamuose aktuose išdėstyti motyvai yra pakankami.

Galiausiai Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad ginčijami aktai nėra neproporcingi.


(1)  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 285, p. 1).

(2)  2012 m. lapkričio 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1017/2012, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis (OL L 307, p. 7).


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/21


2014 m. lapkričio 27 d.Audiencia Provincial de Castellón (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juan Carlos Sánchez Morcillo ir María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Byla C-539/14)

(2015/C 026/25)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Castellón

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Juan Carlos Sánchez Morcillo ir María del Carmen Abril García

Kita proceso šalis: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 93/13/EB (1) 7 straipsnio 1 dalį, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2) 47 straipsniu bei 34 straipsnio 3 ir 7 dalimis, reikia aiškinti taip, kad jų neatitinka tokia proceso teisės nuostata, kuria, kaip Ispanijos civilinio proceso kodekso 695 straipsnio 4 dalimi, nustatoma tokia sprendimo, priimto pateikus prieštaravimą dėl išieškojimo iš hipoteka įkeisto ar užstatyto turto, apskundimo tvarka, kad apeliacinį skundą leidžiama pateikti tik dėl nutarties nutraukti išieškojimo vykdymą, netaikyti nesąžiningos sąlygos arba atmesti sąlygos nesąžiningumu grindžiamą prieštaravimą, todėl profesionalas išieškotojas turi daugiau galimybių apskųsti nei vartotojas, iš kurio išieškoma?


(1)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).

(2)  OL C 394, 2000, p. 1.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/21


2014 m. rugsėjo 26 d.DK Recycling und Roheisen GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-630/13 DK Recycling und Roheisen GmbH/Europos Komisija

(Byla C-540/14 P)

(2015/C 026/26)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: DK Recycling und Roheisen GmbH, atstovaujama Rechtsanwälte S. Altenschmidt ir P.-A. Schütter

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo

1.

panaikinti 2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-630/13, kiek jo rezoliucinės dalies 2 punkte atmesta likusi ieškinio dalis;

2.

visiškai patenkinti pirmojoje instancijoje pateiktame ieškinyje nurodytą pirmąjį reikalavimą, t. y. panaikinti 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo (C/2013) 5666, 2013/448/ES (1) dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies, 1 straipsnio 1 dalį tiek, kiek joje atsisakoma įtraukti I priedo A punkte išvardytus įrenginius, kurių atpažinties Nr. DE000000000001320 ir DE-new-14220 0045, į įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, sąrašą, kurį Vokietija pateikė Komisijai pagal Direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 1 dalį, ir nepritariama atitinkamiems preliminariems bendriems metiniams nemokamų apyvartinių taršos leidimų, numatytų suteikti šiems įrenginiams, skaičiams;

3.

nepatenkinus šių reikalavimų, panaikinti 1 punkte nurodytą sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

4.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad padarytas Sąjungos teisės pažeidimas, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio 1 dalies antro sakinio trečią alternatyvą. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į pagrindines teises ir proporcingumo principą, kai pripažino, kad Komisijos atsisakymas suteikti nemokamus apyvartinius taršos leidimus remiantis išlyga, susijusia su pernelyg didelių sunkumų atvejais valstybėje narėje, suderinamas su Sąjungos teise. Skundžiamas sprendimas pažeidžia apeliantės teises, įtvirtintas ES Pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsniuose.

Apeliantė tvirtina, kad Komisija, Sprendime 2011/278/ES reglamentuodama nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nenumatė pakankamos individo pagrindinių teisių apsaugos. Nemokami apyvartiniai taršos leidimai pagal Sprendimą 2011/278/ES suteikiami pagal bendrus skaičiavimo faktorius. Tame sprendime nėra nuostatų, pagal kurias galima suteikti papildomus nemokamus apyvartinius taršos leidimus tais atvejais, kai suteikimas taikant bendrus skaičiavimo faktorius konkrečiu atveju lemia didelę naštą arba nenumatytų sunkumų.

Atmetus ieškinį pažeistos Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės ir proporcingumo principas. Bendrasis Teismas atsižvelgė tik į įprastai atsirandančią naštą dėl Sprendime 2011/278/ES nustatytos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos ir jų suteikimo tvarkos. Priešingai, nei nustatyta Teisingumo Teismo praktikoje, Bendrasis Teismas visiškai neatsižvelgė į būtinybę apsaugoti apeliantės asmenines pagrindines teises.


(1)  OL L 240, p. 27.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/22


2014 m. gruodžio 2 d.Arctic Paper Mochenwangen GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-634/13 Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Europos Komisija

(Byla C-551/14 P)

(2015/C 026/27)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Arctic Paper Mochenwangen GmbH, atstovaujama advokato S. Kobes

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-634/13 tiek, kiek ieškinys atmetamas;

patenkinti pirmojoje instancijoje pateiktą ieškinio reikalavimą dėl to, kad nuspręsta panaikinti 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (C[2013] 5666) (1), 1 straipsnio 1 dalį tiek, kiek šia nuostata atsisakoma įtraukti I priedo A dalyje nurodytą įrenginį, turintį identifikacijos kodą DE000000000000563, į įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB (2), sąrašą, kurį Vokietija pateikė Komisijai pagal Direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 1 dalį, ir šiems įrenginiams suteiktų nemokamų apyvartinių taršos leidimų atitinkamus preliminarius metinius kiekius;

subsidiariai panaikinti pirmame punkte nurodytą teismo sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad buvo pažeista Europos Sąjungos teisė, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje nurodytą trečią galimybę. Ji teigia, kad Bendrasis Teismas, neatsižvelgdamas į pagrindines teises ir proporcingumo principą, laikė, jog Komisijos sprendimas atmesti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimą dėl valstybės narės išlygos, susijusios su pernelyg didelių sunkumų atvejais, yra suderinamas su Europos Sąjungos teise. Skundžiamas sprendimas pažeidžia apeliantės teises pagal ES Pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsnius.

Dėl nurodyto apeliacinio skundo pagrindo apeliantė teigia, kad nustatydama nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo taisykles Sprendime 2011/278/ES (3) Komisija nepasirūpino tinkama asmens pagrindinių teisių apsauga. Pagal Sprendimą 2011/278/ES nemokami apyvartiniai taršos leidimai suteikiami remiantis standartizuotais skaičiavimo faktoriais. Tačiau šiame sprendime nėra jokios taisyklės, pagal kurią būtų leidžiama papildomai suteikti nemokamų apyvartinių taršos leidimų tais atvejais, kai taikant standartinius apskaičiavimo faktorius dėl tokio suteikimo konkrečiu atveju atsiranda neįprastų ar nepagrįstai didelių sunkumų.

Apeliantės nuomone, sprendimas atmesti ieškinį pažeidžia Chartijos pagrindines teises ir proporcingumo principą. Bendrasis Teismas atsižvelgė tik į įprastai atsirandantį apsunkinantį poveikį, susijusį su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir pagal Sprendimą 2011/278/ES nustatyta leidimų suteikimo tvarka. Priešingai nei nurodyta Teisingumo Teismo praktikoje, Bendrasis Teismas visiškai nepaisė apeliantės būtinos asmens pagrindinių teisių apsaugos.


(1)  OL L 240, p. 27.

(2)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).

(3)  2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 130, p. 1).


Bendrasis Teismas

26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/24


2014 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Castelnou Energía/Komisija

(Byla T-57/11) (1)

((Valstybės pagalba - Elektros energija - Papildomų gamybos sąnaudų kompensavimas - Su viešąja paslauga susijęs įsipareigojimas pagaminti tam tikrą elektros energijos kiekį iš nacionalinės kilmės akmens anglies - Prioritetinio naudojimo mechanizmas - Sprendimas nereikšti prieštaravimų - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka - Ieškinys dėl panaikinimo - Konkreti sąsaja - Esminis poveikis konkurencijai - Priimtinumas - Formalios tyrimo procedūros nepradėjimas - Rimti sunkumai - Bendros ekonominės svarbos paslauga - Elektros energijos tiekimo saugumas - Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 4 dalis - Laisvas prekių judėjimas - Aplinkos apsauga - Direktyva 2003/87/EB))

(2015/C 026/28)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Castelnou Energía, SL (Madridas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų E. Garayar Gutiérrez, vėliau – C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel ir C. del Pozo de la Cuadra, vėliau – C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril ir D. Antón Vega, galiausiai – C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril ir C. Vila Gisbert

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama É. Gippini Fournier ir C. Urraca Caviedes

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Greenpeace-España (Madridas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų N. Ersbøll, S. Rating ir A. Criscuolo, vėliau – N. Ersbøll ir S. Rating

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Ispanijos Karalystė, atstovaujama abogados del Estado J. Rodríguez Cárcamo, vėliau – M. Muñoz Pérez ir N. Díaz Abad, vėliau – N. Díaz Abad ir S. Centeno Huerta, galiausiai – A. Rubio González ir M. Sampol Pucurull; Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Ovjedas, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Álvarez de Toledo Saavedra ir J. Portomeñe López; E.ON Generación, SL (Santanderas, Ispanija), atstovaujama advokatų E.Sebastián de Erice Malo de Molina ir S. Rodríguez Bajón, vėliau – S. Rodríguez Bajón; Comunidad Autónoma de Castilla y León, iš pradžių atstovaujama solisitoriaus K. Desai, advokatų S. Cisnal de Ugarte ir M. Peristeraki, vėliau – S. Cisnal de Ugarte; Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madridas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama solisitoriaus K. Desai, advokatų S. Cisnal de Ugarte ir M. Peristeraki, vėliau – advokatų S. Cisnal de Ugarte ir A. Baumann

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimą C (2010) 4499 dėl valstybės pagalbos Nr. 178/2010, apie kurią pranešė Ispanijos Karalystė, suteiktos kaip viešosios paslaugos teikimo sąnaudų kompensacija, susijusi su prioritetinio naudojimo mechanizmo taikymu elektros energijos gamintojams, naudojantiems nacionalinės kilmės akmens anglį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Castelnou Energía, SL padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Ispanijos Karalystė, Greenpeace-España, Hidroeléctrica del Cantábrico SA, E.ON Generación, SL, Comunidad Autónoma de Castilla y León ir Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2011 3 12.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/25


2014 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija

(Byla T-661/11) (1)

((EŽŪOGF - Garantijų skyrius - EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Pieno produktai - Asignuotos įplaukos - Pagrindiniai patikrinimai - Vėlavimas - Fiksuoto dydžio finansinė korekcija - Teisinis pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 1605/2002 53 straipsnis - Pasikartojimas))

(2015/C 026/29)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocati dello Stato G. Aiello ir P. Grasso

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Rossi ir D. Nardi

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2011/689/EB dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 270, p. 33) tiek, kiek juo Italijos Respublikai nurodoma atlikti fiksuoto dydžio, t. y. 7 0 9 12  382 EUR, finansinę korekciją dėl pažeidimų atliekant pieno kvotų patikrinimus Italijos Abrucų, Lacijaus, Markės, Apulijos, Sardinijos, Kalabrijos, Friulio-Venecijos Džulijos ir Aostos slėnio regionuose už 2004–2005, 2005–2006 ir 2006–2007 ūkinius metus.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Italijos Respublika padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 49, 2012 2 18.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/25


2014 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Boehringer Ingelheim Pharma/VRDT – Nepentes Pharma (Momarid)

(Byla T-75/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Momarid“ paraiška - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas LONARID - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Atitinkama visuomenė - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

(2015/C 026/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Boehringer Ingelheim Pharma (Ingelheimas, Vokietija), iš pradžių atstovaujama advokatų V. von Bomhard ir D. Slopek, vėliau – V. von Bomhard

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama L. Rampini

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Nepentes Pharma sp. z o.o. (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokatų C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte ir C. Casalonga

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. lapkričio 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2292/2011-4), susijusio su protesto procedūra tarp Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG ir Nepentes S.A.

Rezoliucinė dalis

1)

Panaikinti 2012 m. lapkričio 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2292/2011-4) tiek, kiek jis susijęs su „farmacijoje naudojamais cheminiais preparatais“.

2)

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3)

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 101, 2013 4 6.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/26


2014 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Max Mara Fashion Group/VRDT – Mackays Stores (M&Co.)

(Byla T-272/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „M&Co.“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai nacionalinis ir Bendrijos prekių ženklai „MAX&Co.“ - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „MAX&CO.“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 026/31)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Max Mara Fashion Group Srl (Turinas, Italija), atstovaujama advokato F. Terrano

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Mackays Stores Ltd (Renfru, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitorių A. Gould, K. Passmore, baristerio J. Baldwin ir QC M. Howe

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. kovo 7 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1199/2012-2), susijusio su protesto procedūra tarp Max Mara Fashion Group Srl ir Mackays Stores Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Max Mara Fashion Group Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 207, 2013 7 20.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/27


2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sales & Solutions/VRDT – Inceda (WATT ir WATT)

(Sujungtos bylos T-494/13 ir T-495/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas WATT ir žodinis Bendrijos prekių ženklas WATT - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

(2015/C 026/32)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Sales & Solutions GmbH (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokato K. Gründig-Schnelle

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Inceda Holding GmbH (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokatų J. Wald ir D. Thrun

Dalykas

Bylose T-494/13 ir T-494/13, susijusiose su galiojimo panaikinimo procedūromis tarp Inceda Holding ir Sales & Solutions GmbH atitinkamai pateiktas ieškinys su prašymu panaikinti 2013 m. liepos 15 d. ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą R 1192/2012-4 (byla) ir ieškinys su prašymu panaikinti 2013 m. liepos 15 d. ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą R 1193/2012-4.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Sales & Solutions GmbH padengia savo bei Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) VRDT) ir Inceda Holding GmbH bylinėjimosi išlaidas sujungtose bylose T-494/13 ir T-495/13.


(1)  OL C 344, 2013 11 23.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/27


2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BSH/VRDT – LG Electronics (compressor technology)

(Byla T-595/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „compressor technology“ paraiška - Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai KOMPRESSOR - Santykinis atmetimo pagrindas - Dalinis atsisakymas įregistruoti - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 026/33)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Biagosch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Fischer ir A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: LG Electronics, Inc. (Seulas, Pietų Korėja)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 5 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1176/2012-1), susijusio su protesto procedūra tarp LG Electronics, Inc. ir BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 39, 2014 2 8.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/28


2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ledra Advertising/Komisija ir ECB

(Byla T-289/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo - Paramos Kipro stabilumui programa - Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų - Bendrojo Teismo jurisdikcija - Priežastinis ryšys - Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2015/C 026/34)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ledra Advertising Ltd (Nikosija, Kipras), atstovaujama solisitoriaus C. Paschalides ir advokato A. Paschalides

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders ir J. P. Keppenne, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Kipro Respublikos ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) sudaryto Susitarimo memorandumo dėl specialių ekonominės politikos sąlygų 1.23–1.27 punktus ir, antra, prašymas atlyginti ieškovės tariamai patirtą žalą dėl to, kad į ESM įtraukti susitarimo memorandumo 1.23–1.27 punktai ir pažeista Komisijos priežiūros pareiga

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Ledra Advertising Ltd padengia savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 226, 2013 8 3.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/29


2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CMBG/Komisija ir ECB

(Byla T-290/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo - Paramos Kipro stabilumui programa - Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų - Bendrojo Teismo jurisdikcija - Priežastinis ryšys - Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2015/C 026/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CMBG Ltd (Tortola, Jungtinės Karalystės Mergelių Salos), atstovaujama solisitoriaus C. Paschalides ir advokato A. Paschalides

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders ir J. P. Keppenne, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Kipro Respublikos ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) sudaryto Susitarimo memorandumo dėl specialių ekonominės politikos sąlygų 1.23–1.27 punktus ir, antra, prašymas atlyginti ieškovės tariamai patirtą žalą dėl to, kad į ESM įtraukti susitarimo memorandumo 1.23–1.27 punktai ir pažeista Komisijos priežiūros pareiga

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CMBG Ltd padengia savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 226, 2013 8 3.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/29


2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Eleftheriou ir Papachristofi/Komisija ir ECB

(Byla T-291/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo - Paramos Kipro stabilumui programa - Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų - Bendrojo Teismo jurisdikcija - Priežastinis ryšys - Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2015/C 026/36)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Andreas Eleftheriou (Derinija, Kipras), Eleni Eleftheriou (Derinija) ir Lilia Papachristofi (Derinija), atstovaujami solisitoriaus C. Paschalides ir advokato A. Paschalides

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders ir J. P. Keppenne, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Kipro Respublikos ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) sudaryto Susitarimo memorandumo dėl specialių ekonominės politikos sąlygų 1.23–1.27 punktus ir, antra, prašymas atlyginti ieškovų tariamai patirtą žalą dėl to, kad į ESM įtraukti susitarimo memorandumo 1.23–1.27 punktai ir pažeista Komisijos priežiūros pareiga

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ir Lilia Papachristofi padengia savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 226, 2013 8 3.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/30


2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Evangelou/Komisija ir ECB

(Byla T-292/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo - Paramos Kipro stabilumui programa - Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų - Bendrojo Teismo jurisdikcija - Priežastinis ryšys - Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2015/C 026/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Christos Evangelou (Derinija, Kipras) ir Yvonne Evangelou (Derinija), atstovaujami solisitoriaus C. Paschalides ir advokato A. Paschalides

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders ir J. P. Keppenne, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Kipro Respublikos ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) sudaryto Susitarimo memorandumo dėl specialių ekonominės politikos sąlygų 1.23–1.27 punktus ir, antra, prašymas atlyginti ieškovų tariamai patirtą žalą dėl to, kad į ESM įtraukti susitarimo memorandumo 1.23–1.27 punktai ir pažeista Komisijos priežiūros pareiga

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Christos Evangelou ir Yvonne Evangelou padengia savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 226, 2013 8 3.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/31


2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Theophilou/Komisija ir ECB

(Byla T-293/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo - Paramos Kipro stabilumui programa - Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų - Bendrojo Teismo jurisdikcija - Priežastinis ryšys - Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2015/C 026/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Christos Theophilou (Nikosija, Kipras) ir Eleni Theophilou (Nikosija, Kipras), atstovaujami solisitoriaus C. Paschalides ir advokato A. Paschalides

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders ir J. P. Keppenne, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Kipro Respublikos ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) sudaryto Susitarimo memorandumo dėl specialių ekonominės politikos sąlygų 1.23–1.27 punktus ir, antra, prašymas atlyginti ieškovų tariamai patirtą žalą dėl to, kad į ESM įtraukti susitarimo memorandumo 1.23–1.27 punktai ir pažeista Komisijos priežiūros pareiga

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Christos Theophilou ir Eleni Theophilou padengia savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 226, 2013 8 3.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/31


2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fialtor/Komisija ir ECB

(Byla T-294/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo - Paramos Kipro stabilumui programa - Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų - Bendrojo Teismo jurisdikcija - Priežastinis ryšys - Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2015/C 026/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Fialtor Ltd (Belizas, Belizas), atstovaujama solisitoriaus C. Paschalides ir advokato A. Paschalides

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders ir J. P. Keppenne, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2013 m. balandžio 26 d. Kipro Respublikos ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) sudaryto Susitarimo memorandumo dėl specialių ekonominės politikos sąlygų 1.23–1.27 punktus ir, antra, prašymas atlyginti ieškovės tariamai patirtą žalą dėl to, kad į ESM įtraukti susitarimo memorandumo 1.23–1.27 punktai ir pažeista Komisijos priežiūros pareiga

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Fialtor Ltd padengia savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 226, 2013 8 3.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/32


2014 m. lapkričio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje LemonAid Beverages/VRDT – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid)

(Byla T-298/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

(2015/C 026/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: LemonAid Beverages GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų U. Lüken ir J. Natzel ir solisitoriaus P. Brownlow

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Pret a Manger (Europe) Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato A. Tsoutsanis ir solisitorės S. Croxon

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. kovo 13 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 276/2012-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Pret à Manger (Europe) Ltd ir LemonAid Beverages GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovė ir įstojusi į bylą šalis padengia savo pačių bylinėjimosi išlaidas ir po pusę atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 215, 2013 7 27.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/33


2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje DelSolar (Wujiang)/Komisija

(Byla T-320/13) (1)

((Dempingas - Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų ir plokštelių) importas - Laikinasis antidempingo muitas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

(2015/C 026/41)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Kinija), atstovaujama iš pradžių advokato L. Catrain González, baristerių E. Wright ir H. Zhu, po to – L. Catrain González ir E. Wright

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn irT. Maxian Rusche

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 513/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms) nustatomas laikinasis antidempingo muitas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2013, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti šiuos importuojamus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamus produktus (OL L 152, p. 5), tiek, kiek jis taikomas ieškovei

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo.

2.

Kiekviena šalis padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 215, 2013 7 27.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/33


2014 m. spalio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gappol Marzena Porczyńska/VRDT – Gap (ITM) (GAPPol)

(Byla T-125/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Ginčijamo sprendimo atšaukimas - Ginčo dalyko išnykimas - Nereikalingumas priimti sprendimą))

(2015/C 026/42)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: PP Gappol Marzena Porczyńska (Lodzė, Lenkija), atstovaujama advokatės J. Gwiazdowska

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Walicka

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Gap (ITM), Inc. (San Franciskas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama M. Siciarek

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. gruodžio 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 686/2013-1), susijusio su protesto procedūra tarp Gap (ITM), Inc. ir PP Gappol Marzena Porczyńska.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo.

2.

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) padengia savo ir PP Gappol Marzena Porczyńska ir Gap (ITM), Inc. patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 142, 2014 5 12.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/34


2014 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje SEA/Komisija

(Byla T-674/14 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Valstybės pagalba - Pareiga išieškoti pagalbą, kurią valstybinis oro uosto operatorius suteikė dukterinei valdymo bendrovei - Šios bendrovės likvidavimas - Naujos valdymo bendrovės įsteigimas - Komisijos sprendimas pradėti formalaus tyrimo procedūrą valstybės pagalbos srityje, siekiant išnagrinėti dviejų bendrovių ekonominio tęstinumo egzistavimą - Prašymas sustabdyti vykdymą - Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas - Nepriimtinumas - Skubos nebuvimas))

(2015/C 026/43)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italija), atstovaujama advokatų F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni ir A. Scalini

Atsakovė: Komisija, atstovaujama S. Noë ir G. Conte

Dalykas

Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo iš esmės siekiama sustabdyti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo C (2014) 4537 galutinis pradėti formalaus tyrimo procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį dėl bendrovės Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Italija – Airport Handling įsteigimas] įsteigimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/35


2014 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Airport Handling/Komisija

(Byla T-688/14 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Valstybės pagalba - Pareiga išieškoti pagalbą, kurią valstybinis oro uosto operatorius suteikė dukterinei valdymo bendrovei - Šios bendrovės likvidavimas - Naujos valdymo bendrovės įsteigimas - Komisijos sprendimas pradėti formalaus tyrimo procedūrą valstybės pagalbos srityje, siekiant išnagrinėti dviejų bendrovių ekonominio tęstinumo egzistavimą - Prašymas sustabdyti vykdymą - Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas - Nepriimtinumas - Skubos nebuvimas))

(2015/C 026/44)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Airport Handling SpA (Soma Lombardas, Italija), atstovaujama advokatų R. Cafari Panico ir F. Scarpellini

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Noë ir G. Conte,

Dalykas

Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo iš esmės siekiama sustabdyti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo C (2014) 4537 galutinis pradėti formalaus tyrimo procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį dėl bendrovės Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Italija – Airport Handling įsteigimas] įsteigimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

2.

Panaikinti 2014 m. rugsėjo 29 d. byloje T-688/14 R priimtą nutartį.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/35


2014 m. spalio 27 d. laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo nutartis byloje Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Komisija

(Byla T-703/14 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Subsidijos - Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007 – 2013 m.) - Kontrahentui adresuota debeto aviza - Prašymas sustabdyti vykdymą - Byla, kurioje negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės))

(2015/C 026/45)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Graikija), atstovaujama advokato K. Damis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal ir M. Konstantinidis

Dalykas

Prašymas sustabdyti kontrahentui pagal subsidijos sutartį arba bet kurį kitą susijusį aktą adresuotos debeto avizos vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/36


2014 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Segimerus/VRDT – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

(Byla T-750/14)

(2015/C 026/46)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Segimerus Ltd (Prestonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato F. Henkel

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ergo Versicherungsgruppe AG (Diuseldorfas, Vokietija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė

Atitinkamas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas ELGO – Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiška Nr. 10 292 498

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. rugpjūčio 22 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 473/2014-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir grąžinti bylą jam,

nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti ginčijamą sprendimą ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/36


2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ice Mountain Ibiza/VRDT – Etyam (ocean beach club ibiza)

(Byla T-753/14)

(2015/C 026/47)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Ispanija), atstovaujama advokatų J. L. Gracia Albero ir F. Miazzetto

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Etyam, SL (Balearų salos, Ispanija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „ocean beach club ibiza“ – Registracijos paraiška Nr. 1 0 6 10  491.

Procedūra VRDT: protesto iš dalies procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. liepos 31 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2293/2013-1.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

nurodyti VRDT padengti šio proceso išlaidas, įskaitant visas išlaidas, kurios iki šiol patirtos per procedūras žemesnėse instancijose Protestų skyriuje ir VRDT pirmojoje apeliacinėje taryboje, lėmusias šį ieškinį.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/37


2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Herbert Smith Freehills/Komisija

(Byla T-755/14)

(2015/C 026/48)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Herbert Smith Freehills LLP (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato P. Wytinck

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimą GESTDEM 2014/2070,

priteisti iš Komisijos ieškovės šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2014 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimą GESTDEM 2014/2070, kuriuo Komisija atmetė pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 (1) ieškovės pateiktą prašymą leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (2) priėmimu.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį, nes nė vienas iš Komisijos nurodytų neatskleistų dokumentų nepatenka į išimties, susijusios su teismo proceso apsauga, taikymo sritį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį, nes tam tikri Komisijos nurodyti neatskleisti dokumentai nepatenka į išimties, susijusios su teisinių nuomonių apsauga, taikymo sritį.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį, nes egzistuoja viršesnis visuomenės interesas, reikalaujantis leisti susipažinti su dokumentais, ieškovės nurodytais paraiškoje dėl galimybės susipažinti su dokumentais.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).

(2)  OL L 127, 2014 4 29, p. 1.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/38


2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Byla T-764/14)

(2015/C 026/49)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujamos advokatų M. Sfyri ir I. Ampazis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimą Ares(2014) 2903214, kuriuo Komisija atmetė ieškovių pasiūlymus ribotame konkurse EuropeAid/135040/C/SER/MULTI;

nurodyti atkurti status quo ante ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šiais pagrindais.

Jų nuomone, ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas remiantis SESV 263 straipsniu dėl šių motyvų:

 

Pirma, dalyvių patirtis buvo vertinama sutarčių sudarymo etape, nors ji jau buvo įvertinta atrankos etape.

 

Antra, Komisija pažeidė pareigą motyvuoti savo sprendimą, nes nepakankamai paaiškino ieškovių techninių pasiūlymų klasifikavimą ir nepateikė visos laimėjusio konsorciumo sudėties bei esminių pateikto ekonominio pasiūlymo charakteristikų.

 

Trečia, Komisija padarė kelias akivaizdžias vertinimo klaidas vertindama ieškovių techninius pasiūlymus, taip pat pažeisdama dalyvių vienodo vertinimo principą.

 

Ketvirta, Komisija pažeidė finansinį reglamentą ir jame numatytą skaidrumo principą.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/39


2014 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Italija/Komisija

(Byla T-770/14)

(2015/C 026/50)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama avvocato dello Stato P. Gentili ir G. Palmieri

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. rugsėjo 11 d. raštą Ares (2014) 2975571, kuriuo Europos Komisija informavo Italijos Respubliką apie automatinį lėšų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondo įsipareigojimais pagal 2007-2013 m. Italijos ir Maltos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą, priskyrimo panaikinimą 2013 m. gruodžio 31 d., ir sprendžiant bylą iš esmės pripažinti, kad nagrinėjamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, o mokėjimo prašymai – priimtini.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su nepakankamu motyvavimu, kaip tai suprantama pagal SESV 296 straipsnio antrą dalį.

Šiuo klausimu teigiama, kad ginčijamame sprendime vien konstatuodama, kad 2012 m. gruodžio 31 d. priimtame pakeitimo sprendimo pavadinime esanti klaida neturėjo jokios įtakos paties sprendimo turiniui ir programos įgyvendinimui, Komisija neišnagrinėjo, kiek svarbi yra aplinkybė, kad regiono priimti sprendimai dėl išlaidų turėdavo būti prevenciškai patikrinami Audito rūmų, kad tarp korekcijos paskelbimo ir įgyvendinimo praėjo keturi mėnesiai ir nebuvo žinomos to priežastys, kad tai galėjo būti pagrindas kilti abejonėms, jog atliktina korekcija yra didesnė ir neapsiriboja vien 2013 m. gruodžio 31 d. sprendimo pavadinimu, kaip skelbta, ir kad Audito rūmai patvirtino, jog regiono veikimo būdas atsisakant prisiimti įsipareigojimus iki tol, kol korekcija bus oficialiai pripažinta (2013 m. kovo 28 d.), buvo teisingas, ir taip leido suprasti, kad priešingas veikimo būdas būtų buvęs neteisingas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su partnerystės principo administruojant struktūrinius fondus, taip pat valstybių narių ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimo bei atsižvelgimo į valstybių narių struktūrą ir konstitucinį identitetą principų pažeidimu.

Šiuo klausimu teigiama, kad Komisija nebendradarbiavo su valstybe nare tam, kad pastaroji galėtų efektyviausiai ir nedarydama klaidų įgyvendinti darbinę programą, ir tai darė, be kita ko, neatsižvelgdama į visų pirma Audito rūmų vykdomos vidaus kontrolės, kuri turėjo būti atliekama aptariamoje valstybėje, procesinius aspektus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 96 straipsnio c punkto pažeidimu.

Šiuo klausimu teigiama, kad nagrinėjamu atveju susidariusi situacija yra force majeure atvejis, kuris sutrukdė pateikti mokėjimo prašymą dėl su pakeitimo sprendimu susijusių projektų. Taip Komisijos iš pat pradžių padaryta klaida pranešant apie tą sprendimą, iškart po to pateiktas pažadas ištaisyti klaidą tik pavadinime ir keturių mėnesių tyla vietoje to ištaisymo, kuri leido manyti, kad yra ir kitų didesnių taisytinų klaidų ir trūkumų, visiškai sutrukdė nacionalinei administracijai vykdyti projektų valdymo procedūrą iki mokėjimo prašymo pateikimo.

4.

Paskutiniame – ketvirtajame – ieškinio pagrinde ieškovė nurodo proporcingumo principo pažeidimą.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/40


2014 m. lapkričio 17 d pareikštas ieškinys byloje Ica Foods/VRDT – San Lucio (GROK)

(Byla T-774/14)

(2015/C 026/51)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Ica Foods SpA (Pomecija, Italija), atstovaujama advokato A. Nespega

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Italija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Atitinkamas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis prekių ženklas „GROK“ –Bendrijos prekių ženklas Nr. 4 4 39  956

Procedūra VRDT: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. rugsėjo 9 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1815/2013-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą dėl anuliavimo procedūros Nr. 6374C, susijusios su Bendrijos prekių ženklu „GROK“ Nr. 4439956, dėl Bendrijos prekių ženklo reglamento 62 ir 63 straipsnių ir (arba) Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio pažeidimų ir (arba) motyvacijos stokos, toliau nurodytų motyvų;

priteisti iš VRDT bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Bendrijos prekių ženklo reglamento 62 ir 63 straipsnių pažeidimas, nes VRDT nepranešė ieškovei termino pateikti pastabas dėl ieškinio ir todėl pažeidė rungtyniškumo principą;

Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio pažeidimas ir motyvacijos stoka dėl San Lucio pieno produktų ir prekių, kurių atžvilgiu Ica užregistravo prekių ženklus, panašumo;

Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio pažeidimas ir motyvacijos stoka dėl San Lucio prekių ženklo GROK ir Ica prekių ženklo CRIK CROK;

Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio pažeidimas ir motyvacijos stoka dėl Ica prekių ženklo CRIK CROK žinomumo.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/41


2014 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Fon Wireless Ltd/VRDT – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

(Byla T-777/14)

(2015/C 026/52)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Fon Wireless Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų J. Devaureix ir L. Montoya Terán

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Andreas Henniger (Štarnbergas, Vokietija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Atitinkamas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „Neofon“ – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 674 893

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. rugsėjo 15 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2519/2013-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir imtis priemonių, būtinų veiksmingam Teisingumo Teismo sprendimo vykdymui,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/41


2014 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Ugly/VRDT – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

(Byla T-778/14)

(2015/C 026/53)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Ugly, Inc. (Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio T. St Quintin, solisitorių K. Gilbert ir C. Mackey

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Group Lottuss Corp., SL (Barselona, Ispanija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas COYOTE UGLY – Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiška Nr. 1 226 198

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. rugsėjo 16 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1369/2013-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Protestų skyriaus ir Apeliacinės tarybos sprendimus ir grąžinti protestą iš naujo nagrinėti Protestų skyriui,

priteisti iš kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pažeidimas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/42


2014 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje TVR Automotive/VRDT – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Byla T-781/14)

(2015/C 026/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų A. von Mühlendahl ir H. Hartwig

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Fabio Cardoni (Milanas, Italija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėjas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Atitinkamas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: registracijos paraiška Nr. 11 132 602

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. rugsėjo 8 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2532/2013-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT ir F. Cardoni, jei šis įstotų į šią bylą, bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


Tarnautojų teismas

26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/43


2014 m. gruodžio 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Cwik/Komisija

(Byla F-4/13) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Vertinimas - Vertinimo ataskaita - Vertinimas už 1995 – 1997 m. - Pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymas - Prašymas panaikinti vertinimo ataskaitą - Nesikreipimas į jungtinį vertinimo komitetą - Pavėluotai parengta vertinimo ataskaita - Ieškinys dėl žalos atlyginimo))

(2015/C 026/55)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michael Cwik (Terviurenas, Belgija), atstovaujamas advokato N. Lhoëst

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir G. Berscheid

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo patvirtinama ieškovo 1995–1997 m. vertinimo ataskaita ir prašymas priteisti kompensaciją už patirtą žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. kovo 12 d. Europos Komisijos sprendimą galutinai patvirtinti naują M. Cwik 1995–1997 m. vertinimo ataskaitą.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos M. Cwik naudai 15  000 EUR kompensaciją už patirtą neturtinę žalą.

3.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

4.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos M. Cwik patirtos bylinėjimosi išlaidos.


(1)  OL C 108, 2013 4 13, p. 38.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/43


2014 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje DG/ENISA

(Byla F-109/13) (1)

((Viešoji tarnyba - Laikinasis tarnautojas - Sutarties nutraukimas - Motyvų nenurodymas - Vertinimo tvarkos nesilaikymas - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2015/C 026/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: DG, atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Tymen

Atsakovė: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra, iš pradžių atstovaujama P. Empadinhas, advokato C. Meidanis, po to –P. Empadinhas, S. Purser ir advokato C. Meidanis

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą atleisti ieškovę iš darbo, nurodyti grąžinti ieškovę į darbą ir sumokėti jai priklausančias finansines išmokas. Kurias ji turėjo gauti nuo jos sutarties pabaigos, atėmus galimas jos pajamas per minėtą laikotarpį ir pridėjus Europos Centrinio Banko nustatyto dydžio palūkanas jas padidinus 3 balais, ir prašymas atlyginti tariamai patirtą neturtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

DG padengia savo pačios ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 15, 2014 1 18, p. 21.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/44


2014 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Migliore/Komisija

(Byla F-110/13) (1)

((Pareigų paaukštinimas - Atestacijos procedūra - 2013 m. procedūra - Ieškovo neįtraukimas į galutinį pareigūnų, kuriems leista dalyvauti mokymų programoje, sąrašą - Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis))

(2015/C 026/57)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Tymen ir A. Blot

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir M. G. Berscheid

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Komisijos sprendimą neįtraukti ieškovo į kandidatų, kuriems leista dalyvauti 2013 m. atestavimo mokymų programoje, sąrašą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

N. Migliore padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25, p. 41.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/45


2014 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Erik Simpson/Taryba

(Byla F-142/11 DEP R) (1)

((Viešoji tarnyba - Procesas - Bylinėjimosi išlaidų nustatymas))

(2015/C 026/58)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Erik Simpson (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir A. F. Jensen

Bylos dalykas

Viešoji tarnyba – Prašymas panaikinti sprendimą nepaaukštinti ieškovo pareigų priskiriant lygiui AD9 po to, kai jis laimėjo konkursą EPSO/AD/113/07 „Čekų, estų, vengrų, lietuvių, latvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbų vertimų skyrių vadovai (AD9)“ ir prašymas atlyginti žalą

Rezoliucinė dalis

Nustatyti, kad bylinėjimosi išlaidų suma, kurią Europos Sąjungos Taryba turi atlyginti E. Simpson, kaip atlygintinas išlaidas byloje F-142/11, yra 8  600 EUR, pridedant galimai mokėtiną pridėtinės vertės mokestį.


(1)  OL C 65, 2012 3 30, p. 26.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/45


2014 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-106/14)

(2015/C 026/59)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo nuo 2014 m. sausio 1 d. suteikti ieškovui tik 2,5 dienos papildomas atostogas kaip „šeimos atostogas“, o ne 5 dienas „kelionės laiko“, į kurias jis turėjo teisę pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų, iš dalies pakeistų 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, V priedo 7 straipsnį, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Komisijos sprendimą, pateiktą tinklapio SYSPER puslapyje „Teisės“ ir patvirtintą 2014 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimu Nr. R/396/14 atmesti skundą, nuo 2014 m. sausio 1 d. suteikti ieškovui 2,5 dienos papildomas atostogas kaip „šeimos atostogas“, o ne 5 dienas „kelionės laiko“, į kurias jis turėjo teisę anksčiau pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų, iš dalies pakeistų 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitiems Europos Sąjungos tarnautojams taikomos sąlygos, V priedo 7 straipsnio pirmą pastraipą.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/46


2014 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-108/14)

(2015/C 026/60)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato S. Orlandi

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo įtraukti ieškovo pensines teisės į Sąjungos pensijų sistemą taikant naujas Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių bendrąsias įgyvendinimo nuostatas panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti, kad VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnis yra neteisėtas.

Panaikinti 2014 m. sausio 16 d. sprendimą įtraukti ieškovo pensines teises, įgytas iki pradedant tarnybą, perkeliant jas į Europos Sąjungos sistemą pagal 2011 m. kovo 3 d. Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrąsias įgyvendinimo nuostatas.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/46


2014 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-110/14)

(2015/C 026/61)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato S. Orlandi

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo įtraukti ieškovo pensines teisės į Sąjungos pensijų sistemą taikant naujas Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių bendrąsias įgyvendinimo nuostatas panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti, kad VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnis yra neteisėtas ir todėl netaikytinas.

Panaikinti 2013 m. gegužės 24 d. sprendimą įtraukti ieškovo pensines teises, įgytas iki pradedant tarnybą, perkeliant jas į Europos Sąjungos sistemą pagal 2011 m. kovo 3 d. Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrąsias įgyvendinimo nuostatas.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/47


2014 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Komisija

(Byla F-112/14)

(2015/C 026/62)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokato S. Orlandi

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Panaikinti paskyrimų tarnybos sprendimus pagal naujas karjeros ir paaukštinimo taisykles, taikomas po 2014 m. sausio 1 d. Pareigūnų tarnybos nuostatų reformos, priskirti ieškovus prie pareigų kategorijos „pagrindinis administratorius, kuriam taikomas pereinamasis laikotarpis“ ir, jų nuomone, atimti iš jų galimybę būti paaukštintiems priskiriant juos prie AD 14 lygio, o taip pat pripažinti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 30 straipsnio 3 dalis yra neteisėta.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti sprendimus priskirti ieškovus prie pareigų kategorijos „pagrindinis administratorius, kuriam taikomas pereinamasis laikotarpis“,

kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 30 straipsnio 3 dalis yra neteisėta,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/47


2014 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-116/14)

(2015/C 026/63)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujamas advokato L. Y. Levi

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) direktoriaus sprendimo, kuriuo buvo atšauktas ankstesnis sprendimas dėl ieškovės kaip laikinosios tarnautojos priskyrimo prie AD 8 lygio, panaikinimas ir prašymas atlyginti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2014 m. vasario 24 d. EDPPI direktoriaus sprendimą atšaukti ankstesnį 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą, kuriuo laikinai nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. ieškovė kaip laikinoji tarnautoja buvo priskirta prie AD 8 lygio pasibaigus įdarbinimo procedūrai, pradėtai pranešimu apie laisvą darbo vietą 1327TAAD08.

Panaikinti 2014 m. liepos 24 d. sprendimą atmesti 2014 m. kovo 25 d. pateiktą ieškovės skundą.

Nurodyti atsakovei atlyginti turtinę žalą, kurią sudaro skirtumas tarp darbo užmokesčio, ieškovės kaip AD 6 lygio tarnautojos gauto nuo 2013 m. rugsėjo 16 d., ir AD 8 lygio tarnautojams mokamo darbo užmokesčio, su palūkanomis, kurios apskaičiuojamos dviem procentiniais punktais padidinant Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą.

Papildomai, nurodyti atsakovei atlyginti turtinę žalą, kurią sudaro skirtumas tarp AD 6 lygio tarnautojams mokamo darbo užmokesčio ir AD 8 lygio tarnautojams mokamo darbo užmokesčio, už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2014 m. vasario 24 d., su palūkanomis, kurios apskaičiuojamos dviem procentiniais punktais padidinant Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą.

Nurodyti atsakovei atlyginti neturtinę žalą, ex aequo et bono lygią 20  000 eurų.

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/48


2014 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

(Byla F-118/14)

(2015/C 026/64)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato C. Garcia-Hirschfeld

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Tarybos sprendimų dėl AD 9 – AD 14 lygio pareigūnų, užimančių pareigas, laikytinas pareigomis, kurias vykdant atliekamos specialios užduotys, priskyrimo prie „skyriaus vadovo ar lygiaverčių pareigų“ arba „patarėjo ar lygiaverčių pareigų“ pareigybių rūšies pareigas vykdančių pareigūnų iki 2015 m. gruodžio 31 d., kurie netaikomi ieškovui, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2014 m. sausio 3 d. paskyrimų tarnybos sprendimą Nr. 6/14 ir paskesnius sprendimus dėl 34 Tarybos pareigūnų priskyrimo prie „skyriaus vadovo ar lygiaverčių pareigų“ pareigybių rūšies pareigas vykdančių pareigūnų;

panaikinti, jeigu reikia, 2014 m. liepos 23 d. sprendimą atmesti skundą;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas.