ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 448

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. gruodžio 15d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 448/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 448/02

Byla C-399/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grüne Liga Sachsen e.V. ir kt./Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Byla C-412/14: 2014 m. rugpjūčio 29 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Byla C-433/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Byla C-434/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Byla C-435/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Byla C-436/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Davide Cazzorla

6

2014/C 448/08

Byla C-437/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Byla C-439/14: 2014 m. rugsėjo 24 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Byla C-448/14: 2014 m. rugsėjo 26 d.Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Byla C-452/14: 2014 m. rugsėjo 29 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Byla C-454/14: 2014 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė

9

2014/C 448/13

Byla C-455/14 P: 2014 m. rugsėjo 29 d. H pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-271/10, H/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje (ESPM)

10

2014/C 448/14

Byla C-458/14: 2014 m. spalio 3 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro (Gardos ir Idro ežerų pakrantės iš Brešos pusės komunų konsorciumas), Lombardijos regionas

11

2014/C 448/15

Byla C-460/14: 2014 m. spalio 6 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Byla C-462/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Byla C-465/14: 2014 m. spalio 9 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland ir H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Byla C-467/14: 2014 m. spalio 13 d.Tribunale di Bergamo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Baldo Chiara

14

2014/C 448/19

Byla C-472/14: 2014 m. spalio 20 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Bendrasis Teismas

2014/C 448/20

Byla T-362/10: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vtesse Networks/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba diegiant naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklus Kornvalio ir Scilio salų regione — Sprendimas pripažinti pagalbą suderinamą su vidaus rinka — SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas — Ieškinys dėl panaikinimo — Didelio poveikio konkurencinei padėčiai nebuvimas — Teisė pareikšti ieškinį — Suinteresuotųjų šalių procesinės teisės — Dalinis nepriimtinumas — Formalios tyrimo procedūros pradėjimą pateisinančių abejonių nebuvimas)

16

2014/C 448/21

Byla T-422/11: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Kompiuterinių paslaugų, kurias sudaro programinės įrangos kūrimas ir techninė priežiūra, konsultacijos ir pagalba įvairių tipų informacinių technologijų taikomosioms programoms, teikimas — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Neįprastai maža pasiūlyta kaina — Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 139 straipsnio 1 dalis — Pareiga motyvuoti — Teisinio pagrindo pasirinkimas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

17

2014/C 448/22

Byla T-632/11: 2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Teisių į bendrąją išmoką schema — Lojalus bendradarbiavimas — Teisingumas — Proporcingumas — Nacionalinis rezervas — Sutarties sudarymo kriterijai — Fiksuoto dydžio finansinis koregavimas — Rizika fondui — Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 — Vyno sektorius — Distiliavimo ir išmokų dėl tam tikros misos naudojimo sistema — Pagalba vynuogynams perplanuoti ir pertvarkyti)

17

2014/C 448/23

Byla T-283/12: 2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIS’D/Komisija (Programa Erasmus Mundus — Pamatinė partnerystės sutartis — Specialioji sutartis dėl dotacijos — EACEA sprendimas nutraukti pamatinę sutartį ir iš dalies pakeisti specialiąją sutartį — Administracinis skundas Komisijai — Komisijos sprendimas atmesti administracinį skundą kaip nepagrįstą — Sutarčių ir administravimo ir finansų vadovo pažeidimas)

18

2014/C 448/24

Sujungtos bylos T-307/12 ir T-408/13: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mayaleh/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų įšaldymas — Sirijos centrinio banko valdytojo funkcijos — Ieškinys dėl panaikinimo — Pranešimas apie aktą, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės — Ieškinio pareiškimo terminas — Priimtinumas — Teisė į gynybą — Teisingas bylos nagrinėjimas — Pareiga motyvuoti — Įrodinėjimo pareiga — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Proporcingumas — Nuosavybės teisė — Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą — Apribojimų įsileisti taikymas valstybės narės piliečiui — Laisvas Sąjungos piliečių judėjimas)

19

2014/C 448/25

Byla T-463/12: 2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Popp ir Zech/VRDT – Müller-Boré & Partner (MB) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo MB paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas MB&P — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 1 dalis — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

20

2014/C 448/26

Byla T-669/13 P: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/Thomé (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Pranešimas apie konkursą — Atsisakymas įdarbinti — Diplomo, atitinkančio pranešimą apie konkursą, buvimas dėl atlikto pripažinimo — Finansinė ir moralinė žala)

20

2014/C 448/27

Byla T-166/13: 2014 m. spalio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ben Ali/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise — Lėšų įšaldymas — Pratęsimas — Ankstesnių lėšų įšaldymo priemonių panaikinimo pasekmės — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas — Deliktinė atsakomybė — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

21

2014/C 448/28

Byla T-327/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mallis ir Malli/Europos Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

22

2014/C 448/29

Byla T-328/13: 2014 d. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

22

2014/C 448/30

Byla T-329/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chatzithoma/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

23

2014/C 448/31

Byla T-330/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chatziioannou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

24

2014/C 448/32

Byla T-331/13: 2014 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nikolaou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

24

2014/C 448/33

Byla T-332/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Christodoulou ir Stavrinou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

25

2014/C 448/34

Byla T-517/14: 2014 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Pelikan/VRDT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Byla T-662/14: 2014 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija/Komisija

26

2014/C 448/36

Byla T-678/14: 2014 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Slovakijos Respublika/Komisija

27

2014/C 448/37

Byla T-698/14: 2014 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

28

2014/C 448/38

Byla T-699/14: 2014 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Topps Europe/Komisija

29

2014/C 448/39

Byla T-703/14: 2014 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

30

2014/C 448/40

Byla T-705/14: 2014 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Unichem Laboratories/Komisija

31

2014/C 448/41

Byla T-709/14: 2014 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Tri-Ocean Trading/Taryba

32

2014/C 448/42

Byla T-716/14: 2014 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Tweedale/EFSA

33

2014/C 448/43

Byla T-719/14: 2014 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Tri Ocean Energy/Taryba

34

2014/C 448/44

Byla T-735/14: 2014 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Gazprom Neft/Taryba

35

2014/C 448/45

Byla T-736/14: 2014 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy/VRDT – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Byla T-741/14: 2014 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Hersill/VRDT – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Tarnautojų teismas

2014/C 448/47

Byla F-4/14: 2014 m. lapkričio 6 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje DH/Europos Parlamentas (Viešoji tarnyba — Bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis — Bandomojo laikotarpio ataskaita, kuria patvirtinamas akivaizdus bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūnas netinkamumas — Bandomojo laikotarpio trukmės pratęsimas — Naujas paskyrimas — Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui — Bandomojo laikotarpio eigos sąlygos — Profesinės kompetencijos trūkumas — Rūpestingumo pareiga — Gero administravimo principas)

38

2014/C 448/48

Byla F-68/13: 2014 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje CY/ECB (Ieškovės mirtis — Žodinės proceso dalies atnaujinimas — Teisių perėmėjo atsisakymas tęsti procesą — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

38

2014/C 448/49

Byla F-90/14: 2014 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos Komisija

39

2014/C 448/50

Byla F-92/14: 2014 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos Parlamentas

40

2014/C 448/51

Byla F-99/14: 2014 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

40

2014/C 448/52

Byla F-100/14: 2014 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Taryba

41

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2014/C 448/01)

Paskutinis leidinys

OL C 439, 2014 12 8

Skelbti leidiniai

OL C 431, 2014 12 1

OL C 421, 2014 11 24

OL C 409, 2014 11 17

OL C 395, 2014 11 10

OL C 388, 2014 11 3

OL C 380, 2014 10 27

Šiuos tekstus galite rasti adresu

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/2


2014 m. rugpjūčio 18 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grüne Liga Sachsen e.V. ir kt./Freistaat Sachsen

(Byla C-399/14)

(2014/C 448/02)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Grüne Liga Sachsen e.V. ir kt.

Atsakovė: Freistaat Sachsen

Trečiasis asmuo: Landeshauptstadt Dresden

Proceso dalyvis: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB (1) dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva) 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad tiesiogiai teritorijos administravimui neskirtam tilto statybos projektui, patvirtintam prieš įtraukiant teritoriją į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, iki šio projekto vykdymo pradžios turi būti atliekama galimo jo poveikio teritorijai peržiūra, jei teritorija į sąrašą buvo įtraukta išdavus šiam projektui leidimą, bet dar iki jo vykdymo pradžios, ir jei prieš išduodant leidimą buvo atliktas rizikos vertinimas arba preliminarus įvertinimas?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar ex–post peržiūros atveju nacionalinė institucija turi laikytis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimų, jei ji šią peržiūrą kaip prevencinę priemonę ketino taikyti atlikdama prieš leidimo išdavimą vykdomą rizikos vertinimą arba preliminarų įvertinimą?

3.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, o atsakymas į antrą klausimą – neigiamas:

Kokie reikalavimai pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį turi būti keliami projekto, kuriam išduotas leidimas, ex–post peržiūrai ir kuriuo momentu turi būti atliekama ši peržiūra?

4.

Ar taikant papildomą procedūrą, kuri skirta ištaisyti nustatytą klaidą, padarytą atliekant ex–post peržiūrą pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį arba galimo poveikio įvertinimą pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, reikia atsižvelgti į atitinkamus įvertinimo reikalavimų pakeitimus tam, kad statinį būtų galima statyti ir juo naudotis, nes plano patvirtinimo sprendimas buvo vykdytinas nedelsiant, o neskundžiamas prašymas, pateiktas per procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, buvo atmestas? Ar priimant sprendimą pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalį tai bet kuriuo atveju taikoma alternatyviam privalomam ex–post įvertinimui?


(1)  OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102 .


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/3


2014 m. rugpjūčio 29 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

(Byla C-412/14)

(2014/C 448/03)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Rüsselsheim

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Atsakovė: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar ypatinga aplinkybė, kaip ji suprantama pagal minėto reglamento (1) 5 straipsnio 3 dalį, turi būti tiesiogiai susijusi su skrydžiu, kuriame buvo atlikta atitinkama rezervacija?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: Kiek ankstesnių skrydžių orlaiviu, kuriuo turėjo būti vykdytas numatytas skrydis, yra svarbūs nustatant ypatingą aplinkybę? Ar atsižvelgiant į ypatingas aplinkybes, atsiradusias vykdant ankstesnius skrydžius, taikomas ribojimas laiko atžvilgiu? Jei taip, kaip toks ribojimas nustatomas?

3.

Tuo atveju, jei ypatingos aplinkybės, atsiradusios vykdant ankstesnius skrydžius, yra svarbios ir vykdant vėlesnį skrydį, ar visos pagrįstos priemonės, kurių skrydį vykdantis oro vežėjas turi imtis pagal minėto reglamento 5 straipsnio 3 dalį, turi būti skirtos tik užkirsti kelią ypatingų aplinkybių atsiradimui ar ir išvengti didelio vėlavimo?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/4


2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Domenico Rosa

(Byla C-433/14)

(2014/C 448/04)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Domenico Rosa

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [sujungtose bylose C-72/10 ir C-77/10], turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama organizuoti konkursą dėl koncesijų, kurių trukmė yra trumpesnė, nei anksčiau suteiktų koncesijų, jei minėtas konkursas rengiamas siekiant nurodyto tikslo ištaisyti pasekmes, atsiradusias dėl tam tikro skaičiaus ūkio subjektų pašalinimo iš ankstesnių konkursų neteisėtumo?

2.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama reikalavimą palyginti koncesijas pagal galiojimo pabaigą laikyti tinkamu koncesijų, dėl kurių rengiamas konkursas, trumpesnės trukmės, palyginti su anksčiau suteiktų koncesijų trukme, pateisinimu?

3.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/4


2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Raffaele Mignone

(Byla C-434/14)

(2014/C 448/05)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Raffaele Mignone

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [sujungtose bylose C-72/10 ir C-77/10], turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama organizuoti konkursą dėl koncesijų, kurių trukmė yra trumpesnė, nei anksčiau suteiktų koncesijų, jei minėtas konkursas rengiamas siekiant nurodyto tikslo ištaisyti pasekmes, atsiradusias dėl tam tikro skaičiaus ūkio subjektų pašalinimo iš ankstesnių konkursų neteisėtumo?

2.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama reikalavimą palyginti koncesijas pagal galiojimo pabaigą laikyti tinkamu koncesijų, dėl kurių rengiamas konkursas, trumpesnės trukmės, palyginti su anksčiau suteiktų koncesijų trukme, pateisinimu?

3.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/5


2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Mauro Barletta

(Byla C-435/14)

(2014/C 448/06)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Mauro Barletta

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [sujungtose bylose C-72/10 ir C-77/10], turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama organizuoti konkursą dėl koncesijų, kurių trukmė yra trumpesnė, nei anksčiau suteiktų koncesijų, jei minėtas konkursas rengiamas siekiant nurodyto tikslo ištaisyti pasekmes, atsiradusias dėl tam tikro skaičiaus ūkio subjektų pašalinimo iš ankstesnių konkursų neteisėtumo?

2.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama reikalavimą palyginti koncesijas pagal galiojimo pabaigą laikyti tinkamu koncesijų, dėl kurių rengiamas konkursas, trumpesnės trukmės, palyginti su anksčiau suteiktų koncesijų trukme, pateisinimu?

3.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/6


2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Davide Cazzorla

(Byla C-436/14)

(2014/C 448/07)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Davide Cazzorla

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [sujungtose bylose C-72/10 ir C-77/10], turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama organizuoti konkursą dėl koncesijų, kurių trukmė yra trumpesnė, nei anksčiau suteiktų koncesijų, jei minėtas konkursas rengiamas siekiant nurodyto tikslo ištaisyti pasekmes, atsiradusias dėl tam tikro skaičiaus ūkio subjektų pašalinimo iš ankstesnių konkursų neteisėtumo?

2.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama reikalavimą palyginti koncesijas pagal galiojimo pabaigą laikyti tinkamu koncesijų, dėl kurių rengiamas konkursas, trumpesnės trukmės, palyginti su anksčiau suteiktų koncesijų trukme, pateisinimu?

3.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/6


2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Nicola Seminario

(Byla C-437/14)

(2014/C 448/08)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Nicola Seminario

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [sujungtose bylose C-72/10 ir C-77/10], turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama organizuoti konkursą dėl koncesijų, kurių trukmė yra trumpesnė, nei anksčiau suteiktų koncesijų, jei minėtas konkursas rengiamas siekiant nurodyto tikslo ištaisyti pasekmes, atsiradusias dėl tam tikro skaičiaus ūkio subjektų pašalinimo iš ankstesnių konkursų neteisėtumo?

2.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama reikalavimą palyginti koncesijas pagal galiojimo pabaigą laikyti tinkamu koncesijų, dėl kurių rengiamas konkursas, trumpesnės trukmės, palyginti su anksčiau suteiktų koncesijų trukme, pateisinimu?

3.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/7


2014 m. rugsėjo 24 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Byla C-439/14)

(2014/C 448/09)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SC Star Storage SA

Atsakovas: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Prejudicinis klausimas

Ar 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (1), iš dalies pakeistos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB (2), 1 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir 3 dalies nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiamos teisės nuostatos, pagal kurias galimybė pasinaudoti perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūra priklauso nuo išankstinio „geros elgsenos garantijos“, kokia numatyta [Nepaprastojo vyriausybės potvarkio] Nr. 34/2006 2711 ir 2712 straipsniuose, pateikimo?


(1)  1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246).

(2)  2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (OL L 335, p. 31).


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/8


2014 m. rugsėjo 26 d.Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Byla C-448/14)

(2014/C 448/10)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Davitas GmbH

Atsakovas: Stadt Aschaffenburg

Dalyvaujant: Landesanwaltschaft Bayern

Prejudicinis klausimas

Ar pareiškėjos parduodamas produktas „De Tox Forte“ yra maisto produktas ar maisto komponentas su nauja molekulių struktūra, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 258/97 (1) 1 straipsnio 2 dalies c punktą?

Ar norint teigiamai atsakyti į šį klausimą pakanka to, kad šis produktas su sudedamąja dalimi klinoptilolitu iki 1997 m. gegužės 15 d. nebuvo naudojamas kaip maisto produktas tokios pirminės molekulių struktūros, ar vis dėlto reikia, kad gaminant šį produktą būtų taikoma procedūra, per kurią būtų sukurta nauja ar sąmoningai modifikuota pirminė molekulių struktūra, t. y., ar tai turi būti tokia medžiaga, kurios anksčiau nebuvo gamtoje?


(1)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 18 t., p. 244).


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/8


2014 m. rugsėjo 29 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

(Byla C-452/14)

(2014/C 448/11)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Atsakovė: Doc Generici srl

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar galiojančios 1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 297/95 (1) redakcijos 3 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad už tuos pačius kelių tam pačiam savininkui priklausančių leidimų prekiauti I tipo pakeitimus, ir konkrečiai, kiek tai susiję su pagrindine byla, IA tipo pakeitimus, turi būti mokamas vienas mokestis, tokio dydžio, kuris nurodytas minėtame punkte, ar tiek mokesčių, kiek leidimų keičiama?

2.

Ar šios bylos aplinkybėmis teismas turi galimybę arba pareigą pateikti klausimą Teisingumo Teismui?


(1)  1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų vertinimo agentūrai (OL L 35, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t. p. 3).


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/9


2014 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė

(Byla C-454/14)

(2014/C 448/12)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Pignataro-Nolin ir E. Sanfrutos Cano bei D. Loma-Osorio Lerena

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad kiekvieno šio ieškinio 26 punkte nurodyto sąvartyno (nepavojingų atliekų sąvartynų Ortuella, Baskų krašte; Zurita ir Juan Grande Kanarų salose) atžvilgiu nesiėmusi būtinų priemonių, įpareigojančių operatorius parengti sąvartyno planą ir užtikrinti visišką šio plano įgyvendinimą, kaip tai numatyta direktyvoje įtvirtintuose reikalavimuose, išskyrus išvardytuose I priedo 1 punkte, per aštuonerius metus nuo 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB (1) dėl atliekų sąvartynų 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 14 straipsnio c punktą, kiek tai susiję su nurodytais sąvartynais.

Pripažinti, kad kiekvieno šio ieškinio 37 punkte nurodyto sąvartyno (9 nepavojingų atliekų sąvartynų Vélez Rubio (Almerija), Alcolea de Cinca (Hueska), Sarinjenà (Hueska), Tamarite de Litera (Hueska), Somontano – Barbãstras (Hueska), Barranco de Sedases (Fraga, Hueska), Barranco Seco (Puntaljana, Palma), Chumilja (Mursija) ir Legãspija (Guipuzkoa)) ir (19 inertinių atliekų sąvartynų Sierra Valleja (Arkos de la Frontera, Kadisas), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Chaenas), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Chaenas), Cerrajón (Castillo de Locubín, Chaenas), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Chaenas), Hoya del Pino (Siles, Chaenas), Bellavista (Finca El Coronel, Alkala de Gvadaira, Sevilija), El Patarín (Alkala de Gvadaira, Sevilija), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (El Arahãlis, Sevilija), Carretera de Almadén de la Plata (Kasalja de la Siera Sevilija), El Chaparral (Èsicha, Sevilija), A-92 kelio 57,5 km (Moron de la Frontera, Sevilija), 3118 kelyje Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Kadisas) Andrada Baja (Alkala de Gvadaira, Sevilija), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Anducharas, Chaenas) La Chacona (Kabra, Kordoba) ir Chaparral – La Sombrerera (Puerto Seranas, Kadisas)) atžvilgiu nepriėmusi būtinų priemonių kuo greičiau pagal Direktyvos 1999/31 7 straipsnio g punktą ir 13 straipsnį uždaryti sąvartynus, kuriems pagal 8 straipsnį nebuvo duotas leidimas tęsti veiklą, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 14 straipsnio b punktą, kiek tai susiję su nurodytais sąvartynais.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vykstant pažeidimo procedūrai Nr. 2001/2071 Komisijos atliktas tyrimas ir Ispanijos valdžios institucijų atsakymų analizė parodė, kad neįvykdyti oficialiajame įspėjime nurodyti įsipareigojimai, jai tenkantys pagal Direktyvos 1999/31 14 straipsnio a ir c punktus bei pagal tos pačios direktyvos 14 straipsnio b punktą.

Šis ieškinys taip pat susijęs su Barranco de Sedases sąvartynu, kuris yra pažeidimo procedūros Nr. 2012/4068 bei pirmiau nurodytos procedūros dalykas, nes, kiek tai susiję su tuo sąvartynu, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 1999/31 14 straipsnio b punktą.

Išanalizavusi tuos atsakymus Komisija nutraukė procedūrą 45 sąvartynų atžvilgiu, kurie arba 2001 m. liepos 16 d. negalėjo būti laikomi esamais sąvartynais, arba jiems buvo duotas leidimas ir jie buvo sutvarkyti pagal Direktyvos 1999/31 reikalavimus. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad reikalavimus pažeidžianti situacija tęsiasi, nes Ispanijos valdžios institucijos tam tikrais atvejais nesiėmė priemonių, įpareigojančių operatorius parengti sąvartyno planą ir užtikrinti visišką šio plano įgyvendinimą, kaip tai numatyta direktyvoje įtvirtintuose reikalavimuose, o kitais atvejais nesiėmė būtinų priemonių kuo greičiau uždaryti sąvartynus, kuriems nebuvo duotas leidimas tęsti veiklą, todėl Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 1999/31 14 straipsnio b ir c punktus. Dėl to Komisija nusprendė pareikšti šį ieškinį Teisingumo Teisme.


(1)  OL L 182, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 228.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/10


2014 m. rugsėjo 29 d. H pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-271/10, H/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje (ESPM)

(Byla C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: H, atstovaujamas avvocato M. Velardo

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2014 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-271/10, H/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija ir ESPM, kiek ja nutariama atmesti apelianto ieškinį dėl 2010 m. balandžio 7 d. Europos Sąjungos policijos misijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (ESPM) personalo direktoriaus pasirašytą sprendimą, kuriuo apeliantas perkeltas į prokuroro-patarėjo baudžiamosios justicijos srityje pareigas regioniniame biure Banja Lukoje (Bosnija ir Hercogovina) ir, jei reikia, 2010 m. balandžio 30 d. misijos vadovo, apie kurį daroma nuoroda 2009 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimo 2009/906/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (1) 6 straipsnyje, pasirašytą sprendimą ir dėl nuostolių.

Grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui.

Priteisti šio proceso bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės pirmojoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas nurodo šiuos apeliacinio skundo pagrindus:

teisės į gynybą pažeidimas;

Procedūros reglamento 114 straipsnio pažeidimas;

teisės klaida;

Europos teisės pažeidimas.


(1)  OL L 322, p. 22.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/11


2014 m. spalio 3 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro (Gardos ir Idro ežerų pakrantės iš Brešos pusės komunų konsorciumas), Lombardijos regionas

(Byla C-458/14)

(2014/C 448/14)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Promoimpresa srl

Atsakovai: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro (Gardos ir Idro ežerų pakrantės iš Brešos pusės komunų konsorciumas), Lombardijos regionas

Prejudicinis klausimas

Ar pagal SESV 49, 56 ir 106 straipsniuose nustatytus įsisteigimo laisvės, nediskriminavimo ir konkurencijos apsaugos principus ir pagal jais grindžiamą protingumo taisyklę draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais dėl vėlesnių įstatyminių pakeitimų nustatomas pakartotinis koncesijų jūrų, ežerų ir upių pakrantėse esančiam ekonomiškai svarbiam valstybės turtui galiojimo pratęsimas, pailginant jų galiojimą mažiausiai vienuolika metų, taip išsaugant to paties koncesininko teisę vieninteliam naudoti turtą ekonominiais tikslais, nepaisant to, kad jam išduotoje koncesijoje numatytas galiojimo terminas pasibaigęs, o kitiems suinteresuotiems ūkio subjektams nesuteikiama jokia galimybė įgyti turto naudojimosi teisę viešojo konkurso tvarka?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/12


2014 m. spalio 6 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Byla C-460/14)

(2014/C 448/15)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Johannes Evert Antonius Massar

Atsakovė: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1987 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvos 87/344/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su teisinių išlaidų draudimu, derinimo (1) 4 straipsnio 1 dalies a punkte vartojama sąvoka „tyrimas [administracinė procedūra]“ aiškintina taip, kad ji apima procedūrą UWV, per kurią darbdavys prašo suteikti leidimą atleisti iš darbo, kad galėtų nutraukti darbo sutartį su (teisinių išlaidų draudimu apdraustu) darbuotoju?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą priklauso nuo specialios procedūros požymių, prireikus ir nuo konkretaus atvejo faktų ir aplinkybių, pagal kokius požymius, faktus ir aplinkybes nacionalinis teismas tokiu atveju turi nustatyti, ar minėta procedūra laikytina administracine procedūra pagal direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktą?


(1)  OL L 185, p. 77.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/12


2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Lorenzo Carlucci

(Byla C-462/14)

(2014/C 448/16)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Lorenzo Carlucci

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [sujungtose bylose C-72/10 ir C-77/10], turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama organizuoti konkursą dėl koncesijų, kurių trukmė yra trumpesnė, nei anksčiau suteiktų koncesijų, jei minėtas konkursas rengiamas siekiant nurodyto tikslo ištaisyti pasekmes, atsiradusias dėl tam tikro skaičiaus ūkio subjektų pašalinimo iš ankstesnių konkursų neteisėtumo?

2.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama reikalavimą palyginti koncesijas pagal galiojimo pabaigą laikyti tinkamu koncesijų, dėl kurių rengiamas konkursas, trumpesnės trukmės, palyginti su anksčiau suteiktų koncesijų trukme, pateisinimu?

3.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip minėtame sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/13


2014 m. spalio 9 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland ir H. Rothwangl

(Byla C-465/14)

(2014/C 448/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Atsakovai: F. Wieland, H. Rothwangl

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento Nr. 1408/71 (1) 3 straipsnį, taip pat 94 straipsnio 1 ir 2 dalis reikia aiškinti taip, kad buvusiam jūreiviui, kuris priklausė jūrų laivo, kurio pilietybės uostas buvo valstybėje narėje, įgulai, neturėjo gyvenamosios vietos sausumoje ir valstybės narės pilietybės, valstybei narei, kurios pilietybę turi šis jūreivis, įstojus į Sąjungą (jos teisių pirmtakę) arba įsigaliojus Reglamentui Nr. 1408/71 šioje valstybėje negali būti (iš dalies) atsisakoma skirti senatvės pensiją vien todėl, kad minėtas buvęs jūreivis (privalomo) draudimo laikotarpiu neturėjo (pirmiau nurodytos) valstybės narės pilietybės?

2.

Ar SESV 18 ir 45 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais draudžiamas valstybės narės teisės aktas, pagal kurį jūreivis, kuris priklausė jūrų laivo, kurio pilietybės uostas buvo šioje valstybėje narėje, įgulai, neturėjo gyvenamosios vietos sausumoje ir valstybės narės pilietybės, nebuvo apdraustas senatvės pensiniu draudimu, o pagal šį teisės aktą apdraustu laikomas jūreivis, kuris yra valstybės narės, kurioje jūrų laivas turi pilietybės uostą, pilietis, ir apskritai jis yra tokioje pačioje situacijoje, kai valstybė, kurios pilietis yra pirmiau nurodytas jūreivis, teisės į pensiją nustatymo momentu įstojo į Sąjungą (jos teisių pirmtakę) arba tuo metu šioje valstybėje įsigaliojo Reglamentas Nr. 1408/71?

3.

Ar atsakymai į 1 ir 2 klausimus būtų tokie patys ir dėl (buvusio) jūreivio, kuris dirbdamas turėjo valstybės, kuri vėliau įstojo į Sąjungą (jos teisių pirmtakę), pilietybę, bet šio įstojimo ar Reglamento Nr. 1408/71 įsigaliojimo minėtai valstybei arba teisės į senatvės pensiją momentu nebuvo valstybės narės, kuriai šis reglamentas irgi taikomas pagal Reglamento Nr. 859/2003 (2) 1 straipsnį, pilietis?


(1)  1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

(2)  2003 m. gegužės 14 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 859/2003 išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 317).


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/14


2014 m. spalio 13 d.Tribunale di Bergamo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Baldo Chiara

(Byla C-467/14)

(2014/C 448/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bergamo

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Baldo Chiara

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2012 m. vasario 16 d. sprendime, [priimtame sujungtose bylose C-72/10 ir C-77/10], turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama organizuoti konkursą dėl koncesijų, kurių trukmė yra trumpesnė, nei anksčiau suteiktų koncesijų?

2.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip 2012 m. vasario 16 d. sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama reikalavimą palyginti koncesijas pagal galiojimo pabaigą laikyti tinkamu koncesijų, dėl kurių rengiamas konkursas, trumpesnės trukmės, palyginti su anksčiau suteiktų koncesijų trukme, pateisinimu?

3.

Ar SESV 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip 2012 m. vasario 16 d. sprendime juos aiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/15


2014 m. spalio 20 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

(Byla C-472/14)

(2014/C 448/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

Kita šalis: Riksåklagaren

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar REACH reglamentui (1) prieštarauja tai, kad asmuo, verslo tikslais importavęs į Švediją cheminį produktą, apie kurį privalu pranešti pagal REACH reglamentą, pagal Švedijos teisės aktus įpareigojamas taip pat pranešti Kemikalieinspektionen, kad produktas būtų įregistruotas Švedijos produktų registre?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar Švedijoje nustatyta pareiga pranešti prieštarauja SESV 34 straipsniui, atsižvelgiant į SESV 36 straipsnyje numatytas išimtis?


(1)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, p. 1).


Bendrasis Teismas

15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/16


2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vtesse Networks/Komisija

(Byla T-362/10) (1)

((Valstybės pagalba - Pagalba diegiant naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklus Kornvalio ir Scilio salų regione - Sprendimas pripažinti pagalbą suderinamą su vidaus rinka - SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas - Ieškinys dėl panaikinimo - Didelio poveikio konkurencinei padėčiai nebuvimas - Teisė pareikšti ieškinį - Suinteresuotųjų šalių procesinės teisės - Dalinis nepriimtinumas - Formalios tyrimo procedūros pradėjimą pateisinančių abejonių nebuvimas))

(2014/C 448/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Vtesse Networks Ltd (Harfordas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama QC H. Mercer

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky ir L. Armati

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Lenkijos Respublika, iš pradžių atstovaujama M. Szpunar ir B. Majczyna, vėliau B. Majczyna, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama S. Behzadi-Spencer ir L. Seeboruth, vėliau L. Seeboruth, J. Beeko ir L. Christie, iš pradžių padedamų baristerės K. Bacon, vėliau baristerės S. Lee, ir British Telecommunications plc (Londonas, Jungtinė Karalystė), iš pradžių atstovaujama advokatų M. Nissen ir J. Gutiérrez Gisbert, vėliau M. Nissen ir G. van de Walle de Ghelcke ir galiausiai G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés ir baristerio J. Holmes

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimą C (2010) 3204 pripažinti pagalbos priemonę „Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband“, pagal kurią numatyta iš Europos regioninės plėtros fondo suteikti paramą diegiant naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklus Kornvalio ir Scilio salų regione, suderinama su SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu (valstybės pagalba N 461/2009 – Jungtinė Karalystė).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Vtesse Networks Ltd padengia savo bei Europos Komisijos ir British Telecommunications plc bylinėjimosi išlaidas.

3.

Lenkijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 288, 2010 10 23.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/17


2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija

(Byla T-422/11) (1)

((Viešasis paslaugų pirkimas - Konkurso procedūra - Kompiuterinių paslaugų, kurias sudaro programinės įrangos kūrimas ir techninė priežiūra, konsultacijos ir pagalba įvairių tipų informacinių technologijų taikomosioms programoms, teikimas - Dalyvio pasiūlymo atmetimas - Neįprastai maža pasiūlyta kaina - Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 139 straipsnio 1 dalis - Pareiga motyvuoti - Teisinio pagrindo pasirinkimas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais))

(2014/C 448/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Domeldanžas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama S. Delaude ir D. Calciu, vėliau S. Delaude, padedamų advokato E. Petritsi

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. liepos 22 d. Europos Sąjungos leidinių biuro sprendimą atmesti ieškovės ir kitos bendrovės sudaryto konsorciumo pasiūlymus dėl pirkimo dalių Nr. 1 ir Nr. 3, pateiktus vykdant konkursą AO 10340 „Kompiuterinės paslaugos – programinės įrangos kūrimas, techninė priežiūra, konsultacijos ir pagalba įvairių tipų IT taikomosioms programoms“ (OL 2011/S 66-106099), ir sudaryti preliminariąsias sutartis su kitais dalyviais.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Computer Resources International (Luxembourg) SA padengia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.


(1)  OL C 290, 2011 10 1.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/17


2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija

(Byla T-632/11) (1)

((EŽŪOGF - Garantijų skyrius - EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 - Teisių į bendrąją išmoką schema - Lojalus bendradarbiavimas - Teisingumas - Proporcingumas - Nacionalinis rezervas - Sutarties sudarymo kriterijai - Fiksuoto dydžio finansinis koregavimas - Rizika fondui - Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 - Vyno sektorius - Distiliavimo ir išmokų dėl tam tikros misos naudojimo sistema - Pagalba vynuogynams perplanuoti ir pertvarkyti))

(2014/C 448/22)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama I. Chalkias ir S. Papaïoannou

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir A. Marcoulli

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimą 2011/689/ES galutinis, dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 270, p. 33), tiek, kiek juo nefinansuojamos kai kurios Graikijos Respublikos patirtos išlaidos.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimą 2011/689/ES galutinis, dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), tiek, kiek juo Graikijos Respublikai taikoma fiksuoto dydžio korekcija, susijusi su teisių į nacionalinį rezervą suteikimu naujiems ūkininkams.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija ir Graikijos Respublika padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 39, 2012 2 11.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/18


2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIS’D/Komisija

(Byla T-283/12) (1)

((Programa „Erasmus Mundus“ - Pamatinė partnerystės sutartis - Specialioji sutartis dėl dotacijos - EACEA sprendimas nutraukti pamatinę sutartį ir iš dalies pakeisti specialiąją sutartį - Administracinis skundas Komisijai - Komisijos sprendimas atmesti administracinį skundą kaip nepagrįstą - Sutarčių ir administravimo ir finansų vadovo pažeidimas))

(2014/C 448/23)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Kantacaras, Italija), iš pradžių atstovaujama advokatų S. Bariatti ir A. Sodano, vėliau – advokatų F. Sutti ir A. Boso Caretta

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama M. Van Hoof, vėliau – C. Cattabriga ir D. Roussanov ir galiausiai – C. Cattabriga

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), atstovaujama H. Monet, padedamo advokatų M. Merola ir C. Santacroce

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimą (nuoroda: Ares (2012) 446225), kuriuo atmestas administracinis skundas, pateiktas dėl 2012 m. sausio 13 d. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) sprendimo, kuriuo ši įstaiga pirma laiko nutraukė pamatinę partnerystės sutartį 2011/0181, kurią ji buvo sudariusi su Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Kalabrijos regiono Viduržemio jūros studijų universitetas, Italija), ir iš dalies pakeitė su minėtu universitetu sudarytą specialiąją sutartį dėl dotacijos.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

FIS’D – Formazione integrata superiore del design padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 243, 2012 8 11.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/19


2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mayaleh/Taryba

(Sujungtos bylos T-307/12 ir T-408/13) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Sirijai - Lėšų įšaldymas - Sirijos centrinio banko valdytojo funkcijos - Ieškinys dėl panaikinimo - Pranešimas apie aktą, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės - Ieškinio pareiškimo terminas - Priimtinumas - Teisė į gynybą - Teisingas bylos nagrinėjimas - Pareiga motyvuoti - Įrodinėjimo pareiga - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Proporcingumas - Nuosavybės teisė - Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą - Apribojimų įsileisti taikymas valstybės narės piliečiui - Laisvas Sąjungos piliečių judėjimas))

(2014/C 448/24)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Adib Mayaleh (Damaskas, Sirija), atstovaujamas advokatų G. Karouni ir C. Dumont

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir V. Piessevaux

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti, pirma, 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimą 2012/256/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 126, p. 9), antra, 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 410/2012, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 126, p. 3), 32 straipsnio 1 dalis, trečia, 2012 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimą 2012/739/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/782/BUSP (OL L 330, p. 21), ketvirta, 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 363/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 111, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 127, p. 27), penkta, 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, p. 14).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį byloje T-307/12.

2.

Nereikia priimti sprendimo byloje T-408/13.

3.

Adib Mayaleh padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 273, 2012 9 8.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/20


2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Popp ir Zech/VRDT – Müller-Boré & Partner (MB)

(Byla T-463/12) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo MB paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „MB&P“ - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 1 dalis - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2014/C 448/25)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovai: Eugen Popp (Miunchenas, Vokietija) ir Stefan M. Zech (Miunchenas), iš pradžių atstovaujami advokatų C. Rohnke ir M. Jacob, vėliau advokatų M. Jacob ir F. Thiering

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Walicka

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Miunchenas), iš pradžių atstovaujama advokatų T. Koerl ir E. Celenk, vėliau advokatų K. Kern ir B. Maneth

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. liepos 19 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 506/2011-1), susijusio su protesto procedūra tarp Müller-Boré & Partner Patentanwälte, vienos šalies, ir Eugen Popp ir Stefan M. Zech, kitos šalies.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Eugen Popp ir Stefan M. Zech bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 379, 2012 12 8.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/20


2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/Thomé

(Byla T-669/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Įdarbinimas - Pranešimas apie konkursą - Atsisakymas įdarbinti - Diplomo, atitinkančio pranešimą apie konkursą, buvimas dėl atlikto pripažinimo - Finansinė ir moralinė žala))

(2014/C 448/26)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Gattinara

Kita proceso šalis: Florence Thomé (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato S. Orlandi

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2013 m. spalio 7 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo Thomé/Komisija (F-97/12, Rink. VT, EU:F:2013:142) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Europos Komisija padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/21


2014 m. spalio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ben Ali/Taryba

(Byla T-166/13) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise - Lėšų įšaldymas - Pratęsimas - Ankstesnių lėšų įšaldymo priemonių panaikinimo pasekmės - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas - Deliktinė atsakomybė - Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2014/C 448/27)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Sent Etjen diu Ruvrė, Prancūzija), atstovaujamas advokato A. de Saint Rémy

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama G. Étienne ir A. De Elera

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2013 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimą 2013/72/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (OL L 32, p. 20), tiek, kiek šis sprendimas skirtas ieškovui, ir, antra, prašymas sumokėti žalos atlyginimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Nėra reikalo priimti sprendimą dėl reikalavimo panaikinti 2013 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimą 2013/72/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise, tiek, kiek šis sprendimas skirtas Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Ben Ali ir Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 156, 2013 6 1.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/22


2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mallis ir Malli/Europos Komisija ir ECB

(Byla T-327/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Paramos stabilumui Kipre programa - Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre - Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas - Nepriimtinumas))

(2014/C 448/28)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Konstantinos Mallis (Larnaka, Kipras) ir Elli Konstantinou Malli (Larnaka), atstovaujami advokatų E. Efstathiou, K. Efstathiou ir K. Liasidou

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Euro grupės deklaraciją dėl, be kita ko, bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš K. Mallis ir E. Malli atlyginti savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/22


2014 d. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija ir ECB

(Byla T-328/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Paramos stabilumui Kipre programa - Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre - Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas - Nepriimtinumas))

(2014/C 448/29)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nikosija, Kipras), atstovaujamas advokatų E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis; Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujams A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Euro grupės deklaraciją, susijusią, be kita ko, su bankų sektoriaus restruktūrizacija Kipre.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou atlyginti savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/23


2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chatzithoma/Komisija ir ECB

(Byla T-329/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Paramos stabilumui Kipre programa - Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre - Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas - Nepriimtinumas))

(2014/C 448/30)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Petros Chatzithoma (Makedonija, Kipras) ir Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa, Kipras), atstovaujami advokatų E. Efstathiou, K. Efstathiou ir K. Liasidou,

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis, Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Euro grupės deklaraciją, susijusią, be kita ko, su bankų sektoriaus restruktūrizacija Kipre.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Įpareigoti Petros Chatzithoma ir Elenitsa Chatzithoma padengti savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/24


2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chatziioannou/Komisija ir ECB

(Byla T-330/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Paramos stabilumui Kipre programa - Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre - Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas - Nepriimtinumas))

(2014/C 448/31)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Lella Chatziioannou (Nikosija, Kipras), atstovaujama advokatų E. Efstathiou, K. Efstathiou ir K. Liasidou

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis, Europos Centrinis Bankas (BCE), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Euro grupės deklaraciją, susijusią, be kita ko, su bankų sektoriaus restruktūrizacija Kipre.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Įpareigoti Lella Chatziioannou padengti savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/24


2014 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nikolaou/Komisija ir ECB

(Byla T-331/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Paramos stabilumui Kipre programa - Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre - Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas - Nepriimtinumas))

(2014/C 448/32)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Marinos Nikolaou (Strovolos, Kipras), atstovaujamas advokatų E. Efstathiou, K. Efstathiou ir K. Liasidou

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis, ir Europos Centrinis bankas (ECB), atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Euro grupės deklaraciją, susijusią, be kita ko, su bankų sektoriaus restruktūrizacija Kipre.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Įpareigoti Marinos Nikolaou padengti savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/25


2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Christodoulou ir Stavrinou/Komisija ir ECB

(Byla T-332/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Paramos stabilumui Kipre programa - Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre - Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas - Nepriimtinumas))

(2014/C 448/33)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: Chrysanthi Christodoulou (Pafos, Kipras) ir Maria Stavrinou (Larnaka, Kipras), atstovaujamos advokatų E. Efstathiou, K. Efstathiou ir K. Liasidou

Atsakovai: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujami A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ir F. Athanasiou, padedamų advokatų W. Bussian, W. Devroe ir D. Arts

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Euro grupės deklaraciją, susijusią, be kita ko, su bankų sektoriaus restruktūrizacija Kipre.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Įpareigoti Chrysanthi Christodoulou ir Maria Stavrinou padengti savo, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/26


2014 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Pelikan/VRDT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Byla T-517/14)

(2014/C 448/34)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hanoveris, Vokietija), atstovaujama advokato A. Nordemann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Prancūzija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Atitinkamas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis prekių ženklas „be.bag“ –Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija Nr. 1192/2013-1.

Procedūra VRDT: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. balandžio 3 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1192/2013-1.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/26


2014 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija/Komisija

(Byla T-662/14)

(2014/C 448/35)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama M. Z. Fehér ir G. Koós

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas, 45 straipsnio 8 dalį tiek, kiek tai susiję su dalimi, kurioje pasakyta: „savo sąrašą valstybės narės sudaro remdamosi pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 2 dalies c punktą nustatytu sąrašu, iš jo pasirinkdamos rūšis, kurios yra tinkamiausios ekologiniu atžvilgiu, taigi nesirinkdamos akivaizdžiai nevietinių rūšių“.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė teigia, kad ginčijamo reglamento 45 straipsnio 8 dalis viršija Reglamente (ES) Nr. 1307/2013 (1) nustatytas įgaliojimų ribas, todėl valstybėms narėms suteikti įgaliojimai nebetenka prasmės nustačius ribojantį reikalavimą, kuriuo iš esmės iš naujo išaiškinami pagrindiniu aktu toms valstybėms suteikti įgaliojimai.

Ieškovė taip pat teigia ginčijamo reglamento konstatuojamojoje dalyje nepateikti pakankami ir išsamūs motyvai, kuriuos reikia pateikti. Jos nuomone, dėl tokio masto ir tokios apimties nuostatos, kuria suteikiami į galiojimai, pakeitimo praktiškai tampa neįmanoma vienareikšmiškai tiksliai nustatyti, kuria įgaliojimus suteikiančia nuostata ir kokia apimtimi Komisija grindė savo poziciją, todėl tampa beveik neįmanoma vykdyti kontrolę, kuri reikalinga teisinio saugumo požiūriu.

Ieškovė taip pat teigia, kad Komisijos priimtu teisės aktu praktiškai įteisinama tų medžių rūšių, kurios vadinamos trumpos rotacijos želdiniais, ir konkrečiai jų augintojų diskriminacija. Abiejų rūšių plantacijos ar augintojai yra vienodoje padėtyje, todėl skirstyti juos pagal tai, kokias medžių rūšis jie nusprendžia auginti, yra nepagrįsta.

Be to, ieškovė tvirtina, kad per derybas dėl reglamento, kuriuo suteikiami įgaliojimai, Komisija taip pat prieštaravo, kad valstybėms narėms būtų leidžiama trumpos rotacijos želdiniais apsodintas vietoves klasifikuoti kaip ekologiniu požiūriu svarbias vietoves. Pasak ieškovės, ginčijamu teisės aktu, taigi piktnaudžiaudama įgaliojimais, Komisija norėjo užkirsti kelią tokiai galimybei.

Galiausiai ieškovė teigia, inter alia, kad ginčijamu reglamentu pažeidžiamas teisinio saugumo principas, nes, viena vertus, ginčijamo reglamento 45 straipsnio 8 dalis yra neaiški daugeliu aspektų, o kita vertus, reglamente nenustatytas pakankamas pereinamasis laikotarpis iki jo įsigaliojimo, kad būtų galima pasirengti tokiems dideliems pokyčiams. Ieškovė teigia, kad taip pat pažeidžiamas teisėtų lūkesčių principas, nes nustatydama įsigaliojimo nuostatas Komisija neatsižvelgė į aplinkybę, kad žemės ūkio sektoriuje šiuo atveju reikalingas ilgesnis pasirengimo laikotarpis. Be to, ieškovė teigia, kad ginčijama priemone taip pat buvo pažeista Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje įtvirtinta teisė į nuosavybę.


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, p. 608).


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/27


2014 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Slovakijos Respublika/Komisija

(Byla T-678/14)

(2014/C 448/36)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Slovakijos Respublika, atstovaujama B. Ricziová

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos sprendimą, išdėstytą 2014 m. liepos 15 d. laiške, kuriuo nurodoma Slovakijos Respublikai skirti Komisijai sumą, atitinkančią prarastu nuosavus tradicinius išteklius, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Komisijos nekompetentingumu

Slovakijos Respublikos teigimu, Komisija nėra kompetentinga priimti ginčijamą sprendimą. Jokia ES teisės nuostata nesuteikia Komisijai galios veikti taip, kaip ji veikė priimdama ginčijamą sprendimą, t. y. galios, po to, kai buvo nustatyta nuosavų tradicinių išteklių nuostolių suma negautų importo muitų forma, įpareigoti valstybę narę, kuri nėra atsakinga už šių muitų apskaičiavimą ir rinkimą, suteikti Komisijai jos nustatytą sumą, kuri Komisijos teigimu atitinka tariamus nuostolius.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisinio saugumo reikalavimo pažeidimu

Slovakijos Respublikos teigimu, Komisija, net jei būtų buvusi kompetentinga priimti ginčijamą sprendimą (quod non), nagrinėjamu atveju pažeidė teisinio saugumo principą. Ginčijamu sprendimu Slovakijos Respublikai nustatyta pareiga, jos nuomone, nebuvo pagrįstai numatoma iki sprendimo priėmimo.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su Komisijos neteisingu pasinaudojimu kompetencija

Laikant, kad Komisija buvo kompetentinga priimti ginčijamą sprendimą ir kad jį priimdama ji veikė pagal teisinio saugumo principą (quod non), Slovakijos Respublikos teigimu, šiuo atveju ji neteisingai įgyvendino savo kompetenciją. Pirma, Komisija atliko akivaizdžiai klaidingą vertinimą, nes reikalavo iš Slovakijos Respublikos atitinkamos sumos, nors nebuvo patyrusi nuosavų tradicinių išteklių nuostolių ar nebuvo patyrusi šių nuostolių tiesiogiai dėl įvykių, kuriuos Komisija priskiria Slovakijos Respublikai. Antra, Komisija pažeidė Slovakijos Respublikos teisę į gynybą bei gero administravimo principą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su nepakankamu ginčijamo sprendimo motyvavimu

Šiuo ieškinio pagrindu Slovakijos Respublika tvirtina, kad ginčijamo sprendimo motyvai turi daug trūkumų, kurie patvirtina, kad motyvuota nepakankamai, tai pažeidžia pagrindinius procesinius reikalavimus ir prieštarauja teisinio saugumo reikalavimui. Slovakijos Respublikos teigimu, Komisija ginčijamame sprendime nenurodė jo teisinio pagrindo. Be to, ji nepaaiškino kai kurių savo išvadų kilmės ir pagrindo. Galiausiai, Slovakijos Respublikos teigimu, ginčijamo sprendimo motyvai tam tikru požiūriu yra painūs.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/28


2014 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Byla T-698/14)

(2014/C 448/37)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Etelbriukas, Liuksemburgas), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujamos advokato V. Christianos

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. liepos 11 d. Europos Komisijos sprendimą DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014), kuriuo per nagrinėjamą viešųjų pirkimų procedūrą dėl pirkimo objekto dalies Nr. 1 Komisija ieškovių pasiūlymą klasifikavo į ketvirtą vietą;

panaikinti 2014 m. liepos 31 d. Europos Komisijos sprendimą DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014), kuriuo per nagrinėjamą viešųjų pirkimų procedūrą dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 Komisija ieškovių pasiūlymą atmetė;

panaikinti 2014 m. liepos 31 d. Europos Komisijos sprendimą DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014), kuriuo per nagrinėjamą viešųjų pirkimų procedūrą dėl pirkimo objekto dalies Nr. 3 Komisija ieškovių pasiūlymą klasifikavo į trečią vietą;

priteisti iš Komisijos žalos, kurią ieškovės patyrė praradusios galimybę užimti pirmą vietą dėl trijų pagrindų susitarimo pirkimo objekto dalių, atlyginimą, kuris įvertintas aštuoniais šimtais tūkstančių eurų (8 00  000 EUR) dėl pirkimo objekto dalies Nr. 1, keturiais šimtais tūkstančių eurų (4 00  000 EUR) dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 ir dviem šimtais tūkstančių eurų (2 00  000 EUR) dėl pirkimo objekto dalies Nr. 3, bei palūkanas, skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo dienos; ir

priteisti iš Komisijos visas ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės teigia, kad ginčijami sprendimai, kuriais Komisija per atviro konkurso procedūrą DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III dėl trijų atskirų darbų (pirkimo objekto dalys) atmetė jų pasiūlymus, turi būti panaikinti pagal SESV 263 straipsnį dėl Sąjungos teisės normų pažeidimo, ir konkrečiai kalbant dėl šių priežasčių:

1.

pirma, dėl to, kad Komisija pažeidė pareigą motyvuoti, nes nepateikė pakankamai motyvų dėl techninio ieškovių pasiūlymo;

2.

antra, dėl to, kad Komisija pažeidė Finansų reglamentą bei susijusį įgyvendinimo reglamentą ir konkurso dokumentus, kiek tai susiję su neįprastai mažos kainos pasiūlymais;

3.

trečia, dėl to, kad Komisija pažeidė laisvos konkurencijos principą, nes nustatė pasiūlymų pateikimo sąlygas nesuteikdama galimybės kandidatams laisvai juos pateikti, kad galėtų pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/29


2014 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Topps Europe/Komisija

(Byla T-699/14)

(2014/C 448/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Topps Europe Ltd (Milton Keinsas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitorių R. Vidal ir A. Penny ir baristerio B. Kennelly

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimą byloje AT.39899 – Intelektinės nuosavybės teisių licencijų suteikimas su futbolu susijusiems kolekcionuoti skirtiems objektams, kuriuo atmestas ieškovės skundas, kad kelios nacionalinės futbolo valdymo institucijos ir žaidėjų asociacijos kartu su Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol ir Deutscher Fußball-Bund pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius, ir

priteisti iš atsakovės ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad atsakovė rimtai pažeidė ieškovės procesines teises ir taip padarė teisės klaidą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad atsakovės sprendimas grindžiamas klaidingais faktais ir jame yra padaryta akivaizdi vertinimo klaida, todėl taip atsakovė padarė teisės ir (arba) faktų vertinimo klaidą.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/30


2014 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

(Byla T-703/14)

(2014/C 448/39)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Graikija), atstovaujama advokato K. Damis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

nurodyti atlikti ekspertizę tam, kad būtų išnagrinėta bendrovės KPMG AG audito ataskaitoje pateikta išvada, kuria remdamasi Europos Komisija klaidingai ir neteisėtai pripažino, kad „trūksta kitų įrodymų, patvirtinančių reikalaujamas personalo išlaidas“. Šis veiksnys yra ypač svarbus sprendžiant ginčą, nes personalo išlaidos daro poveikį visoms kitoms netiesioginėms išlaidoms. Be to, ieškovė pabrėžia, kad Europos Komisija KPMG AG audito ataskaitą, dėl kurios bendrovė DABNET AB pateikė raštiškus prieštaravimus ir prašymą išnagrinėti iš naujo bei pateikė atitinkamus įrodymus, priėmė nepateikusi pakankamai motyvų ar atsakymo dėl įrodymų, ir

pripažinti, pirma, kad debeto aviza Nr. 3241409008, kuri ieškovei buvo išsiųsta 2014 m. liepos 31 d. ir kuria, remiantis audito 12-BA176-003 išvadomis, prašoma grąžinti 64  574,73 EUR pagal projekto „FIREROB“ sutartį FP7-SME-2007-222303, pažeidžiami sutartiniai Komisijos įsipareigojimai ir ji yra nepagrįsta, ir, antra, kad išlaidos, kurias ieškovė nurodė pagal nagrinėjamą sutartį, yra tinkamos, ir dėl to įpareigoti Komisiją išduoti kredito avizą 64  574,73 EUR sumai.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su arbitražine išlyga. Ieškovė tvirtina, kad, pirma, pateikti įrodymai visiškai įrodo ieškovės darbuotojų įtraukimą į projektą „FIREROB“, antra, nė viename audito ataskaitos punkte nepaminėta, kad ieškovės darbuotojai neatliko pagal „FIREROB“ sutartį atliktinų darbų arba kad ieškovė pateikė klaidingą informaciją, ir, trečia, ieškovė įsipareigojo skirti personalo 12,2 asmens per mėnesį, o skyrė iš viso 21,92 asmens per mėnesį ir neprašė pakeisti sutarto biudžeto.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su piktnaudžiavimu teise. Ieškovė teigia, kad Komisijos prašymas grąžinti 64  574,73 EUR sumą, kitaip tariant, sumą, kuri yra penkis kartus didesnė už tiesioginę ieškovės subsidiją (13  474,00 EUR) už darbą, kurį ieškovė atliko efektyviau, yra neproporcingas ir prieštarauja sąžiningo sutarčių vykdymo principui.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisėtų lūkesčių apsaugos principu. Ieškovė teigia, kad jai nebuvo suteikta teisėta teisė tiesiogiai pateikti teisėtų prieštaravimų Europos Komisijos paskirtam auditoriui ir paaiškinti nepagrįstus minėtos audito ataskaitos projekto autoriaus argumentus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principu. Ieškovė tvirtina, kad sutarties „FIREROB“ II priedo II.24 straipsniu Komisijai suteikiama teisė nereikalauti nuostolių atlyginimo, nes ieškovė atliko darbą, kuris įvertintas labai teigiamai ir kurio metu, kaip teigiama Europos Komisijos techninio vykdymo ataskaitoje, buvo pasiekti labai aukšto lygio moksliniai rezultatai.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/31


2014 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Unichem Laboratories/Komisija

(Byla T-705/14)

(2014/C 448/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Unichem Laboratories Ltd (Mumbajus, Indija), atstovaujama solisitorių S. Mobley, H. Sheraton ir K. Shaw

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą dėl procedūros pagal Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 straipsnius (byla Comp/AT. 39.612 – perindoprilis (Servier)) ir, bet kuriuo atveju, panaikinti ir (arba) sumažinti skirtą baudą tiek, kiek ji taikoma Unichem, ir

nurodyti Komisijai padengti savo ir Unichem bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dvylika pagrindų.

1.

Pirmajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija neturi kompetencijos pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį priimamą sprendimą skirti Unichem.

2.

Antrajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad nustatydama, ar susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo patentų srityje patenka į SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, Komisija netaiko teisingo „objektyvios būtinybės“ teisinio kriterijaus.

3.

Trečiajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, netaikydama Technologijų perdavimo bendrosios išimties reglamento gairių įmonės Unichem susitarimui, Komisija pažeidžia vienodo požiūrio principą.

4.

Ketvirtajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, kvalifikuodama susitarimą kaip „tikslingą“ SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimą, Komisija daro teisės klaidą.

5.

Penktajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija netinkamai taiko menamą 101 straipsnio 1 dalies „tikslingą“ teisinį kriterijų konkretiems faktams, susijusiems su Unichem.

6.

Šeštajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad nuspręsdama, jog susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo turėjo antikonkurencinį poveikį, Komisija daro teisės klaidą.

7.

Septintajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija pažeidžia SESV 296 straipsnyje nustatytą pareigą motyvuoti, kodėl ji mano, jog Unichem gali būti tiesiogiai atsakinga už SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimą, jei nėra potenciali Servier konkurentė.

8.

Aštuntajame ieškinio pagrinde ieškovė papildomai teigia, kad nepripažindama, jog susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo atitinka SESV 101 straipsnio 3 dalyje numatytus išimčių kriterijus, Komisija daro teisės klaidą.

9.

Devintajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, siekdama gauti prieš Unichem naudoti skirtus dokumentus, kuriems taikomas profesinės paslapties reikalavimas, Komisija pažeidžia teisę į gynybą, gero administravimo principą ir savo pareigą nesielgti neteisėtai.

10.

Dešimtajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija, apskaičiuodama baudą, pažeidžia bendrąjį ES vienodo požiūrio principą, nes be objektyvaus pateisinimo skirtingai vertina Unichem ir Servier.

11.

Vienuoliktajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija, skirdama baudą Unichem, pažeidžia bendrąjį ES teisėje įtvirtintą proporcingumo principą, jos pačios baudų nustatymo gaires ir ankstesnę nusistovėjusią praktiką.

12.

Dvyliktajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, apskaičiuodama baudą ir vertindama Unichem tariamai padaryto pažeidimo sunkumą, Komisija pažeidžia SESV 296 straipsnyje nustatytą pareigą motyvuoti.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/32


2014 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Tri-Ocean Trading/Taryba

(Byla T-709/14)

(2014/C 448/41)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Tri-Ocean Trading (Džordž Taunas, Kaimanų Salos), atstovaujama QC P. Saini, baristerio B. Kennelly ir solisitoriaus N. Sheikh

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. liepos 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2014/488/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, ir 2014 m. liepos 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 793/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, tiek, kiek jie taikomi ieškovei, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nesilaikė įtraukimo į sąrašą kriterijų, t. y. kad atitinkamas asmuo buvo „atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje“, asmuo, „kuris gauna iš režimo naudos arba jį remia“, arba su tokiais asmenimis susijęs asmuo. Taryba neįrodė, kad priežastys, kuriomis ji rėmėsi prieš atitinkamą subjektą, buvo tinkamai pagrįstos.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba pažeidė ieškovės teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą. Ieškovei jokiu procedūros metu nebuvo pateikta „rimtų ir patikimų įrodymų“ arba „konkrečių įrodymų ir informacijos“, patvirtinančių aplinkybes, kurios pateisintų jai skirtas ribojamąsias priemones, kaip to reikalaujama pagal Teisingumo Teismo praktiką.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nenurodė ieškovei pakankamų jos įtraukimo į sąrašą priežasčių.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba šiurkščiai pažeidė ieškovės pagrindines teises į nuosavybę ir gerą vardą. Ribojamosios priemonės nustatytos be tinkamų garantijų, leidžiančių ieškovei veiksmingai išdėstyti savo nuomonę Tarybai. Taryba neįrodė, kad labai didelis poveikis ieškovės nuosavybės teisėms yra pateisinamas ir proporcingas. Poveikis ieškovei neapsiribojo vien finansinėmis pasekmėmis ir taip pat pakenkė jos geram vardui.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą. Priešingai vieninteliam jos įtraukimo į sąrašą pagrindimui, nėra jokios informacijos arba įrodymų, kad ieškovė faktiškai „teikė paramą Sirijos režimui“ ir iš jo gavo naudos.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/33


2014 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Tweedale/EFSA

(Byla T-716/14)

(2014/C 448/42)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Antony C. Tweedale (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatės B. Kloostra

Atsakovė: Europos maisto saugos tarnyba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad, atsižvelgiant į 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimą, EFSA pažeidė Orhuso konvenciją, Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006,

panaikinti 2014 m. liepos 30 d. EFSA sprendimą,

priteisti iš EFSA bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad priimdama ginčijamą sprendimą EFSA pažeidė 1998 m. birželio 25 d. Jungtinių Tautų konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – Orhuso konvencija), patvirtintos 2005 m. vasario 17 d Tarybos sprendimu 2005/370/EB, 4 straipsnio 4 dalį, taip pat 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (toliau – Orhuso reglamentas) 6 straipsnio 1 dalį ir 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. (EB) 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnio 2 dalį. Pažeisdama šias nuostatas, EFSA ginčijamame sprendime nepripažino pareigos atskleisti prašomuose dokumentuose esančią informaciją, susijusią su teršalų išmetimu į aplinką.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad priimdama ginčijamą sprendimą EFSA pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį ir savo pareigą veikti atsižvelgiant į Orhuso konvenciją atitinkantį atsisakymo pagrindo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalyje, aiškinimą pagal Orhuso konvencijos 4 straipsnio 4 dalį.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/34


2014 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Tri Ocean Energy/Taryba

(Byla T-719/14)

(2014/C 448/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Tri Ocean Energy (Kairas, Egiptas), atstovaujama QC P. Saini, baristerio B. Kennelly ir solisitoriaus N. Sheikh

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. rugsėjo 26 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2014/678/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, ir 2014 m. rugsėjo 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1013/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, tiek, kiek jie taikomi ieškovei, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nesilaikė įtraukimo į sąrašą kriterijų, t. y. kad atitinkamas asmuo buvo „atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje“, asmuo, „kuris gauna iš režimo naudos arba jį remia“, arba su tokiais asmenimis susijęs asmuo. Taryba neįrodė, kad priežastys, kuriomis ji rėmėsi prieš atitinkamą subjektą, buvo tinkamai pagrįstos.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba pažeidė ieškovės teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą. Ieškovei jokiu procedūros metu nebuvo pateikta „rimtų ir patikimų įrodymų“ arba „konkrečių įrodymų ir informacijos“, patvirtinančių aplinkybes, kurios pateisintų jai skirtas ribojamąsias priemones, kaip to reikalaujama pagal Teisingumo Teismo praktiką.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nenurodė ieškovei pakankamų jos įtraukimo į sąrašą priežasčių.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba šiurkščiai pažeidė ieškovės pagrindines teises į nuosavybę ir gerą vardą. Ribojamosios priemonės nustatytos be tinkamų garantijų, leidžiančių ieškovei veiksmingai išdėstyti savo nuomonę Tarybai. Taryba neįrodė, kad labai didelis poveikis ieškovės nuosavybės teisėms yra pateisinamas ir proporcingas. Poveikis ieškovei neapsiribojo vien finansinėmis pasekmėmis ir taip pat pakenkė jos geram vardui.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą. Priešingai vieninteliam jos įtraukimo į sąrašą pagrindimui, nėra jokios informacijos arba įrodymų, kad ieškovė faktiškai „teikė paramą Sirijos režimui“ ir iš jo gavo naudos. Be to, Taryba ieškovę klaidingai įvardijo kaip „Tri Ocean Trading dar žinoma kaip Tri-Ocean Energy“, ir preziumavo, kad abu juridiniai asmenys yra identiški. Ieškovė yra savarankiška, nuo Tri Ocean Trading atskira įmonė.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/35


2014 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Gazprom Neft/Taryba

(Byla T-735/14)

(2014/C 448/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Gazprom Neft OAO (Sankt Peterburgas, Rusija), atstovaujama advokatų L. Van den Hende ir S. Cogman

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimo 2014/512/BUSP 4 straipsnį,

panaikinti 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 3 straipsnį ir 4 straipsnio 3 ir 4 dalis ir

priteisti iš Tarybos ieškovės šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 296 straipsnio pažeidimu.

Ieškovė teigia, kad ginčijamame BUSP sprendime ir ginčijamame reglamente nenurodyta pakankamai motyvų, todėl pažeistas SESV 296 straipsnis.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su netinkamu ginčijamų nuostatų teisiniu pagrindu.

Ieškovė teigia, kad SESV 215 straipsnis yra netinkamas ginčijamo reglamento ginčijamų nuostatų teisinis pagrindas, nes nėra pakankamo ryšio tarp ieškovės ir: i) Rusijos vyriausybės ir ii) sankcijomis siekiamo tariamo tikslo. Šiais principais taip pat turėtų būti vadovaujamasi taikant ES sutarties 29 straipsnį, kaip ribojamųjų priemonių, taikomų trečiosioms valstybėms, teisinį pagrindą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su proporcingumo principo ir pagrindinių teisių pažeidimu.

Ieškovė teigia, kad ginčijamos nuostatos prieštarauja proporcingumo principui ir pagrindinėms teisėms. Ginčijamomis nuostatomis neproporcingai varžoma ieškovės laisvė užsiimti verslu ir ieškovės teisė į nuosavybę, nes jos nėra tinkamos jų tikslams pasiekti (taigi ir nebūtinos) ir, bet kuriuo atveju, nustatomi apribojimai, kuriais gerokai viršijama bet kokia galima nauda.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/36


2014 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy/VRDT – Home Focus (MoMo Monsters)

(Byla T-736/14)

(2014/C 448/45)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Monster Energy Company (Korona, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitoriaus P. Brownlow

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Home Focus Development Ltd (Tortola, Jungtinės Karalystės Mergelių Salos)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Atitinkamas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „MoMo Monsters“ – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 0 5 13  372.

Procedūra VRDT: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. rugpjūčio 7 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1167/2013-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimas.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/37


2014 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Hersill/VRDT – KCI Licensing (VACUP)

(Byla T-741/14)

(2014/C 448/46)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Hersill, SL (Mostolesas, Ispanija), atstovaujama advokato M. Aznar Alonso

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Atitinkamas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 9 43  499

Procedūra VRDT: Protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. rugpjūčio 14 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1520/2013-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį pagrįstu ir panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, jeigu jos dalyvaus procese, bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalies ir Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 dalies pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


Tarnautojų teismas

15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/38


2014 m. lapkričio 6 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje DH/Europos Parlamentas

(Byla F-4/14) (1)

((Viešoji tarnyba - Bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis - Bandomojo laikotarpio ataskaita, kuria patvirtinamas akivaizdus bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūnas netinkamumas - Bandomojo laikotarpio trukmės pratęsimas - Naujas paskyrimas - Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui - Bandomojo laikotarpio eigos sąlygos - Profesinės kompetencijos trūkumas - Rūpestingumo pareiga - Gero administravimo principas))

(2014/C 448/47)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: DH, atstovaujamas advokatų A. Salerno ir B. Cortese

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas S. Alves ir M. Ecker

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą atleisti ieškovą pasibaigus bandomajam laikotarpiui.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

DH padengia savo ir Europos Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 61, 2014 3 1, p. 22.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/38


2014 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje CY/ECB

(Byla F-68/13) (1)

((Ieškovės mirtis - Žodinės proceso dalies atnaujinimas - Teisių perėmėjo atsisakymas tęsti procesą - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

(2014/C 448/48)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CY, atstovaujama advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas E. Carlini ir F. Feyerbacher, advokato B. Wägenbaur,

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, sprendimą nutraukti administracinį tyrimą dėl psichologinio priekabiavimo veiksmų, nuo kurių, manoma, nukentėjo ieškovė, ir, antra, tyrimo ataskaitą, taip pat prašymas priteisti tariamai patirtos neturtinės žalos atlyginimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 274, 2013 9 21, p. 31.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/39


2014 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos Komisija

(Byla F-90/14)

(2014/C 448/49)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato Hans-Robert Ilting

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovas prašo, pirma, panaikinti sprendimą neskirti jam išmokos už išlaikomą vaiką nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., nes jo vaikas nebetęsia „studijų arba nesiekia įgyti profesinių žinių“, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnį, ir, antra, įpareigoti jo darbdavį ir toliau mokėti šią išmoką ir padengti visas medicinines išlaidas jo dukteriai atgaline data nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas Tarnautojų teismo prašo:

panaikinti atsakovės 2014 m. birželio 5 d. sprendimą (bylos Nr. HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) dėl jo skundo, užregistruoto 2014 m. vasario 12 d. HR.D. „Skundų skyrius“ (bylos Nr. R/227/14);

įpareigoti Paskyrimų tarnybą pripažinti jo dukterį nepertraukiamai ir atgaline data nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. kaip išlaikomą vaiką, kuris studijuoja, ir dėl to pripažinti jo dukteriai nepertraukiamai ir atgaline data nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. teisę į išmoką išlaikomam vaikui ir padengti medicinines išlaidas.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/40


2014 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos Parlamentas

(Byla F-92/14)

(2014/C 448/50)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato Günther Maximini

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovas prašo, pirma, panaikinti Europos Parlamento atmetimo sprendimą, kuriuo pastarasis atsisakė jam atlyginti žalą, kurią jis patyrė dėl jo asmeninių teisių pažeidimo ir dėl Reglamento Nr. 45/2001 nuostatų nagrinėjant jo ankstesnį skundą. Antra, jis prašo atlyginti nuostolius ir sumokėti palūkanas už jo tariamai patirtą moralinę žalą.

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas Tarnautojų teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 5 d. atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo 2013 m. gruodžio 16 d. prašymas dėl nuostolių atlyginimo ir numanomą jo 2014 m. kovo 24 d. pateikto skundo dėl šio pirmojo sprendimo atmetimo sprendimą bei, nepatenkinus šio reikalavimo, nenustatyto autoriaus tiesioginį atmetimo sprendimą, priimtą a posteriori2014 m. liepos 29 d.;

įpareigoti atsakovą pervesti ieškovui 30  000 EUR jo moralinei žalai atlyginti kartu su palūkanomis, viršijančiomis bazines palūkanas, už 25  000 EUR sumą nuo 2014 m. vasario 1 d. ir už 5  000 EUR sumą nuo 2014 m. gegužės 1 d.;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ikiteisminę procedūrą ir visas būtinas išlaidas, kurias padengė ieškovas.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/40


2014 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

(Byla F-99/14)

(2014/C 448/51)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Dviejų Tarybos pranešimų personalui panaikinimas iš dalies, kiek juose kelionės išlaidų iš įdarbinimo vietos į kilmės vietą ir kelionės laiko kompensacijų suteikimas susiejamas su ekspatriacijos išmoka ir su išmoka už darbą užsienyje, ir nuostolių už tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą priteisimas iš atsakovės.

Ieškovės reikalavimai

remiantis ESVS 270 straipsniu panaikinti sprendimą dėl 2014 m. sausio 19 d. Pranešimo personalui 13/14 (Sprendimas Nr.o2/2014), kuriuo pakeista dėl kelionės laiko taikoma tvarka nuo 2014 m. sausio 1 d. taikant nuostatą dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 7 straipsnio, ir dėl Pranešimo personalui 9/14 (Sprendimas Nr. 12/2014), kuriuo pakeista dėl kelionės laiko taikoma tvarka nuo 2014 m. sausio 1 d. taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio nuostatą, pakeistą 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, paskelbtu 2013 m. spalio 29 d. Oficialiajame leidinyje Nr. L 287. Prašymas panaikinti apribotas šių pranešimų personalui dalimi, kurioje teisė į kelionės išlaidų ir kelionės laiko kompensacijas susiejama ekspatriacijos išmoka arba išmoka už darbą užsienyje, ir su Pranešimo personalui 9/14 6 straipsniu, kuriame nustatyti nauji kilmės vietos nustatymo kriterijai;

priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovui 1 69  051,96 euro kaip patirtos turtinės žalos atlyginimą ir 40  000 euro kaip neturtinės žalos atlyginimą;

priteisti iš atsakovės sumokėti patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, 6,75 % delspinigius ir kompensacines palūkanas;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


15.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 448/41


2014 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Taryba

(Byla F-100/14)

(2014/C 448/52)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokato S. Orlandi

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pripažinimas, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 7 straipsnis ir VII priedo 8 straipsnis, iš dalies pakeisti 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, netaikytini ir sprendimų, kuriais atsisakoma atlyginti kelionės iš darbo vietos į kilmės valstybę išlaidas ir nesuteikiamas laikas kelionei, panaikinimas.

Ieškovų reikalavimai

Pripažinti neteisėtais Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 7 straipsnį ir VII priedo 8 straipsnį.

Panaikinti sprendimą nuo 2014 m. nesuteikti ieškovams jokio laiko kelionei ir neatlyginti kasmetinių kelionės išlaidų.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.