ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 443

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. gruodžio 11d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2014/C 443/01

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) parengtų norminių dokumentų nuorodų ir šių dokumentų dalių, atitinkančių esminius reikalavimus (pagal direktyvos 16 straipsnio 1 dalį), sąrašo skelbimas)  ( 1 )

1

2014/C 443/02

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) parengtų norminių dokumentų nuorodų ir šių dokumentų dalių, atitinkančių esminius reikalavimus, sąrašo skelbimo atšaukimas)  ( 1 )

6

2014/C 443/03

Pranešimo apie koncentraciją atšaukimas (Byla M.7468 – Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and Production JVs) ( 1 )

6

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2014/C 443/04

Tarybos išvados – Praktikuojančių teisininkų mokymas: viena iš svarbiausių priemonių siekiant konsoliduoti ES acquis

7

 

Europos Komisija

2014/C 443/05

Euro kursas

10

 

V   Nuomonės

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2014/C 443/06

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

11

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

11.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/1


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (1)

(Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) parengtų norminių dokumentų nuorodų ir šių dokumentų dalių, atitinkančių esminius reikalavimus (pagal direktyvos 16 straipsnio 1 dalį), sąrašo skelbimas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/C 443/01)

MI–007: Taksometrai

dėl:

OIML R 21, 2007 m. leidimas

Pastabos:

Skiltyje „Pastaba“ nurodyta OIML R 21 ir atitinkamo Direktyvos 2004/22/EB reikalavimo atitiktis.

Nuoroda „Taikoma“ reiškia, kad:

OIML R 21 reikalavimas tapatus Direktyvos 2004/22/EB reikalavimui arba

OIML R 21 reikalavimas griežtesnis nei Direktyvos 2004/22/EB reikalavimas, arba

visi OIML R 21 reikalavimai atitinka Direktyvos 2004/22/EB reikalavimus (net jeigu Direktyva 2004/22/EB leidžiamos kitos alternatyvos);

jei reikalavimas taikomas iš dalies, trumpai paaiškinama, kam jis taikomas.

Nuoroda „Netaikoma“ reiškia, kad Direktyvos 2004/22/EB reikalavimas neatitinka atitinkamo OIML R 21 reikalavimo arba yra neįtrauktas į OIML R 21.

Nuoroda „Netaikytina“ reiškia, kad Direktyvos 2004/22/EB I priedo reikalavimas taksometrams netaikytinas.

MPD esminiai reikalavimai

OIML R 21, 2007 m. leidimas

Pastaba

1 PRIEDAS

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Taikoma

1.2

A.5.4.5

Taikoma

1.3

3.5.2

Taikoma

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Taikoma

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Netaikytina

M2:

 

Netaikytina

M3:

A.5.4.4

Taikoma

1.3.2 b)

 

Taikoma

1.3.2 a)

 

 

E1

 

Netaikytina

E2

 

Netaikytina

E3

Pirmas sakinys

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Taikoma, jeigu lauko stipris yra 24 V/m

Antras sakinys, pirma įtrauka

A.5.4.3.2.

Taikoma

Antras sakinys, antra įtrauka

 

Taikoma, jeigu naudojamas apkrovos išjungimo B bandymas pagal ISO 16750–2:2010(E).

1.3.3 b)

A priedas

Taikoma

1.3.4

A priedas

Taikoma

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Taikoma

1.4.2

5.1.2

Taikoma

2

7.5

Taikoma

3

5.2.6

Taikoma

4

 

Netaikytina

5

4.1

Taikoma

6

3.3

Taikoma

7

 

 

7.1

4.2.1

Taikoma

7.2

4.1; 4.9.1

Taikoma

7.3

 

Netaikytina

7.4

 

Netaikytina

7.5

4.1

Taikoma

7.6

4.2.3; 4.11

Taikoma, jeigu bandymo procedūra įtraukta į naudojimo vadovą

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Taikoma

8.2

4.2.5

Taikoma

8.3

4.11.2.

Taikoma

8.4

4.10

Taikoma

8.5

 

Netaikytina

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Taikoma

9.2

 

Netaikytina

9.3

 

Netaikoma

9.4

 

Netaikytina

9.5

 

Netaikytina

9.6

 

Netaikytina

9.7

3.4; 4.9.1

Taikoma

9.8

4.12.2

Taikoma

10

 

 

10.1

4.9.1

Taikoma

10.2

4.9.1

Taikoma

10.3

4.9.2

Taikoma

10.4

4.9.1

Taikoma

10.5

 

Netaikytina

11

 

 

11.1

 

Netaikytina

11.2

 

Netaikytina

12

4.2.3

Taikoma

MI-007 PRIEDAS

Apibrėžtys

 

 

Taksometras

2.1.1

Taikoma

Mokestis už važiavimą

2.3.1.1

Taikoma

Persijungimo greitis

2.3.1.2

Taikoma

Normalusis apskaičiavimo būdas S (paprastas tarifo taikymas)

2.3.1.3.1

Taikoma

Normalusis apskaičiavimo būdas D (dvigubasis tarifo taikymas)

2.3.1.3.2

Taikoma

Veikimo režimai

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Taikoma

1

3.1

Taikoma

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Taikoma

3

4.3

Taikoma

4

5.2.3; 4.2.2

Taikoma

5

4.2.3; 4.2.5

Taikoma

6.1

A.5.4.4

Taikoma

6.2

3.5.1; 3.5.2

Taikoma

7

3.2.1.1

Taikoma

8

 

 

8.1

Žr. atsakymą į 1 priedo 1.3.3 punktą

Taikoma

8.2

5.1.3

Taikoma

9

5.2.5

Taikoma

10

3.1

Taikoma

11

4.5.3. b)

Taikoma

12

4.5.4

Taikoma

13

4.9.1

Taikoma

14.1

4.2.4

Taikoma

14.2

4.2.5

Taikoma, jeigu OIML R 21:2007 4.2.5.i dalis yra privaloma

14.3

Žr. atsakymą į 1 priedo 8.3 punktą

Taikoma

15.1

4.7

Taikoma

15.2

4.7

Taikoma

15.3

4.9.1

Taikoma

16

4.8

Taikoma

17

4.1; 4.14.1

Taikoma

18

5.2.4; 3.2.1.1

Taikoma

19

4.14.1; 4.2.1

Taikoma

20

4.2.1

Taikoma

21

3.3

Taikoma

22

3.7

Taikoma

23

3.4

Taikoma


(1)  OL L 135, 2004 4 30, p. 1.


11.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/6


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (1)

(Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) parengtų norminių dokumentų nuorodų ir šių dokumentų dalių, atitinkančių esminius reikalavimus, sąrašo skelbimo atšaukimas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/C 443/02)

Paskelbta nuoroda dėl taksometrų (MI–007), susijusi su OIML R21 (2007 m. leidimas) (2), atšaukiama ne vėliau kaip praėjus 180 dienų nuo šio paskelbimo dienos. EB tipo tyrimo sertifikatai, išduoti remiantis šiuo norminiu dokumentu iki jį atšaukiant, lieka galioti iki jų galiojimo pabaigos be jokių šio tipo priemonių teikimo rinkai arba naudojimo pradžios apribojimų.


(1)  OL L 135, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL C 268, 2009 11 10, p. 1.


11.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/6


Pranešimo apie koncentraciją atšaukimas

(Byla M.7468 – Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and Production JVs)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/C 443/03)

(Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004)

2014 m. lapkričio 27 d. Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją nuo Oji Green Resources Co., Ltd ir Itochu Enex Co., Ltd.2014 m. gruodžio 5 d. pranešusioji (-iosios) šalis (-ys) informavo Komisiją, kad ji (jos) atšaukė savo pranešimą.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

11.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/7


Tarybos išvados

„Praktikuojančių teisininkų mokymas: viena iš svarbiausių priemonių siekiant konsoliduoti ES acquis

(2014/C 443/04)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIMINDAMA:

2006 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl teisininkų mokymo Europos Sąjungoje (COM(2006) 356 galutinis);

Tarybos rezoliuciją dėl teisėjų, prokurorų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymo Europos Sąjungoje (2008/C 299/01);

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 dalies h punktą ir 82 straipsnio 1 dalies c punktą dėl Sąjungos paramos teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymui civilinių ir baudžiamųjų bylų srityje;

2010 m. Europos Tarybos Europos teisėjų patariamosios tarybos Magna Carta, kurioje pabrėžta, kad pirminis mokymas ir stažuotės yra teisėjams suteikta teisė ir jų pareiga ir kad mokymas yra svarbus elementas, siekiant išsaugoti teisėjų nepriklausomumą ir teismų sistemos kokybę bei veiksmingumą (CCJE(2010) 3 Final);

Komisijos komunikatą „Naujas Europos teisininkų mokymo aspektas – pasitikėjimo teisingumu Europos Sąjungoje didinimas“ (COM(2011) 551 galutinis);

2011 m. spalio 27 d. Tarybos išvadas dėl Europos teisininkų mokymo (2011/C 361/03);

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl teisėjų mokymo (2012/2575(RSP));

Europos Komisijos komunikatą „ES teisingumo darbotvarkė 2020 m. Pasitikėjimo didinimas ir judumo bei augimo skatinimas Sąjungoje“ (COM(2014) 144 final);

2014 m. birželio 27 d. Europos Vadovų Tarybos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės strategines gaires, kuriose teigiama, kad „reikia toliau imtis veiksmų siekiant […] rengti daugiau mokymo kursų specialistams“ (EUCO 79/14),

PABRĖŽIA, kad:

teisėjai ir prokurorai, taip pat kiti praktikuojantys teisininkai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos teisės;

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisingumas, įskaitant teisminį bendradarbiavimą, tapo brandžia ES politikos kryptimi; dabar Europos teisingumo erdvė turi būti konsoliduota; mokymas yra viena iš pagrindinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad ES teisės aktais suteiktos teisės taptų tikrove, kad teisingumo sistemų veiksmingumas valstybėse narėse didėtų ir kad praktikuojantys teisininkai pasitikėtų vieni kitų teisingumo sistemomis. Tai savo ruožtu turėtų padėti užtikrinti sklandžius tarpvalstybinius procesus ir teismo sprendimų pripažinimą,

PALANKIAI VERTINA:

1.

tai, kad 2011–2013 m. daugiau nei 210 000 praktikuojančių teisininkų – teisėjų, prokurorų, teismo darbuotojų, advokatų, notarų arba antstolių – dalyvavo mokymuose ES teisės srityje, kaip nurodyta Komisijos metinėse Europos teisininkų mokymo ataskaitose;

2.

gerosios mokymo praktikos pavyzdžių sklaidą teisėjams, prokurorams, advokatams bei teismo darbuotojams ir rekomendacijas šių profesijų atstovų mokymui pagerinti, suformuluotas įgyvendinant 2012 m. Europos Parlamento pasiūlytą bandomąjį projektą dėl Europos teisėjų mokymo, kurį Europos Komisija įgyvendino 2013–2014 m.;

3.

Teisingumo programos (1) 2014–2020 m. laikotarpiui priėmimą; pagal šią programą remiamas ir skatinamas teisėjų mokymas, siekiant ugdyti bendrą teisinę ir teismų kultūrą, ir šiam tikslui skiriama 35 %, t. y. 132 mln. EUR, viso jos biudžeto;

4.

gausesnį teisėjų ir prokurorų dalyvavimą mainų programose ir kitoje tarpvalstybinėje mokymo veikloje, kurias pastaraisiais metai rengė, vykdė ir koordinavo Europos teisėjų mokymo tinklas (toliau – ETMT),

PRIPAŽĮSTA, kad:

1.

nors padėtis gerėja, reikia dar daugiau nuveikti, kad būtų pasiektas plataus užmojo tikslas, t. y. kad 2011–2020 m. pusė (apie 700 000) visų praktikuojančių teisininkų dalyvautų mokymuose ES teisės srityje;

2.

praktikuojančių teisininkų mokymo poreikiai dar nėra visiškai patenkinti, o padėtis, atsižvelgiant į teisės profesijas ir valstybes nares, skiriasi;

3.

reikia plačiai skleisti teisės profesijų atstovams skirtus gerosios praktikos pavyzdžius, kurie turi būti atnaujinami, pakartotinai naudojami ir jais turi būti dalijamasi;

4.

praktikuojantiems teisininkams vis dar kyla kliūčių dalyvauti mokymo veikloje, pvz., dėl laiko ar lėšų stokos, mokymo kursų, į kuriuos įtraukta ES teisė, trūkumo arba nepakankamų teisinės kalbos įgūdžių, kurie yra būtini norint dalyvauti tarpvalstybinėje mokymo veikloje;

5.

ES lygiu ETMT per savo narius gali geriausiai koordinuoti nacionalinę mokymo veiklą ir plėtoti tarpvalstybinę mokymo pasiūlą, skirtą teisėjams ir prokurorams; pastaraisiais metais šis tinklas iš Europos Sąjungos gavo didesnę bendrai finansuojamą paramą,

RAGINA NACIONALINIUS TEISĖJŲ MOKYMO PASLAUGŲ TEIKĖJUS IR TEISĖS PROFESIJŲ ATSTOVŲ MOKYMO PASLAUGŲ TEIKĖJUS:

1.

su ES teise ir ypač Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija susijusį mokymą sistemingai įtraukti į nacionalinę pradinio ir tęstinio mokymo veiklą, kad, prireikus, būtų tinkamai vykdomos teisminės arba profesinės funkcijos;

2.

atitinkamais atvejais remtis geriausios praktikos pavyzdžiais ir rekomendacijomis, suformuluotais įgyvendinant bandomąjį projektą dėl Europos teisėjų mokymo;

3.

sudaryti sąlygas, kad kitoje valstybėje narėje arba Europos mokymo paslaugų teikėjo vykdoma tarpvalstybinė mokymo ES teisės srityje veikla būtų pripažinta atitinkanti nacionalinius mokymo įsipareigojimus, jei tokie nustatyti;

4.

jei būtina, pagerinti patikimų su mokymu susijusių duomenų rinkimą ir dalytis šiais duomenimis su Komisija, kad ši galėtų dar labiau padidinti metinių Europos teisininkų mokymo ataskaitų tikslumą;

5.

remti laisvųjų profesijų teisininkų nacionalinių organizacijų rengiamų mokymų koordinavimą per atitinkamus jų ES lygio subjektus,

RAGINA VALSTYBES NARES:

1.

įgyvendinti 2014 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose nurodytą prioritetą dėl praktikuojančių teisininkų mokymo konkrečiomis priemonėmis:

skiriant reikiamus biudžeto išteklius, kad būtų plėtojama tinkama mokymo pasiūla, ir

sudarant sąlygas praktikuojantiems teisininkams dalyvauti pasiūlytoje mokymo veikloje;

2.

apsvarstyti galimybę padidinti arba bent išlaikyti savo finansinę paramą ETMT, atsižvelgiant į ETMT teisinę sistemą ir valstybių narių skiriamą tiesioginį bendrą finansavimą tam tikriems ETMT mokymams, kurie tenkina atitinkamus mokymo poreikius, siekiant, kad ji atitiktų ES įnašą, ir sudaryti sąlygas tinklui toliau vystyti savo veiklą, pvz., mainus ir tarpvalstybinį mokymą;

3.

remti patikimų šios srities duomenų rinkimą,

PRAŠO EUROPOS KOMISIJOS:

1.

jai svarstant galimybę parengti rekomendaciją dėl visas teisines profesijas apimančio mokymo standartų, pasinaudoti valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų sukaupta praktine patirtimi ir remtis ETMT puikiai atliktu darbu bei bandomojo projekto dėl Europos teisėjų mokymo rezultatais;

2.

toliau teikti ataskaitas dėl praktikuojančių teisininkų dalyvavimo mokymuose ES teisės srityje ir kitų valstybių narių teisės srityje;

3.

rengti reguliarius ES lygio posėdžius su suinteresuotaisiais subjektais, susijusiais su praktikuojančių teisininkų mokymu, siekiant įvertinti pažangą ir, jei reikia, padėti labiau patobulinti Europos teisininkų mokymą;

4.

surengti specialų ES lygio posėdį su suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų nustatyta dabar vykdoma mokymo veikla bei galimi trūkumai ir pasiūlyti patobulinimai, daugiausia dėmesio skiriant visų pirma praktikuojančių teisininkų ir valstybės pareigūnų, taikančių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, mokymui;

5.

skatinti viešojo arba, atitinkamais atvejais, privačiojo sektorių mokymo paslaugų teikėjus rengti daugiau mokymų ES teisės ir užsienio teisinės kalbos įgūdžių srityse, skirtų teisės profesijų atstovams, turint omenyje, kad tokie mokymai turi būti aukštos kokybės ir ekonomiškai efektyvūs;

6.

spręsti konkretų teismo darbuotojų mokymo klausimą, be kita ko, siekiant pagerinti teismo darbuotojų, kurių pareigos susijusios su ES teisės aspektais, mokymą ES teisės srityje ir prireikus lengvinti tarpvalstybinį teismo darbuotojų mokymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą;

7.

laikantis su ES biudžetu susijusių reikalavimų ir procedūrų, palaipsniui didinti finansinę paramą Europos teisėjų mokymo tinklui, kuris yra pagrindinė priemonė, skirta gerinti teisėjų ir prokurorų mokymą Europos Sąjungoje;

8.

padidinti finansinę paramą tarpvalstybiniams mokymo projektams, kaip numatyta 2014–2020 m. Teisingumo finansinėje programoje, kartu mažinant administracinę naštą paramos gavėjams;

9.

toliau tobulinti mokymui skirtą Europos e. teisingumo portalo skiltį, įskaitant e. mokymąsi, kaip veiksmingą tolesnės Europos teisininkų mokymo plėtotės priemonę.


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1382/2013, kuriuo nustatoma Teisingumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 73).


Europos Komisija

11.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/10


Euro kursas (1)

2014 m. gruodžio 10 d.

(2014/C 443/05)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2392

JPY

Japonijos jena

147,33

DKK

Danijos krona

7,4397

GBP

Svaras sterlingas

0,78975

SEK

Švedijos krona

9,3276

CHF

Šveicarijos frankas

1,2024

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,8765

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,618

HUF

Vengrijos forintas

307,21

LTL

Lietuvos litas

3,45280

PLN

Lenkijos zlotas

4,1619

RON

Rumunijos lėja

4,4430

TRY

Turkijos lira

2,8000

AUD

Australijos doleris

1,4846

CAD

Kanados doleris

1,4186

HKD

Honkongo doleris

9,6059

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6034

SGD

Singapūro doleris

1,6263

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 369,94

ZAR

Pietų Afrikos randas

14,2430

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,6526

HRK

Kroatijos kuna

7,6680

IDR

Indonezijos rupija

15 298,55

MYR

Malaizijos ringitas

4,3088

PHP

Filipinų pesas

55,250

RUB

Rusijos rublis

67,2763

THB

Tailando batas

40,658

BRL

Brazilijos realas

3,2105

MXN

Meksikos pesas

17,8541

INR

Indijos rupija

76,9233


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

KITI AKTAI

Europos Komisija

11.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/11


Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(2014/C 443/06)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1151/2012 (1) 51 straipsnį.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos  (2)

HOLLANDSE GEITENKAAS

EB Nr.: NL-PGI-0005-01176-6.11.2013

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas

„Hollandse geitenkaas“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Nyderlandai

3.   Žemės ūkio arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.3 klasė. Sūriai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas

„Hollandse geitenkaas“ tradicinis geografinis pavadinimas, naudojamas pavadinti Nyderlanduose pagamintą pusiau kietą, natūralų arba plėvelėje brandintą sūrio produktą, kuris ruošiamas panašiai kaip ir „Gouda“ sūris, iš Nyderlandų ūkiuose auginamų ožkų pieno. „Hollandse geitenkaas“ iki vartoti tinkamo produkto subrandinamas natūraliu būdu, leidžiant susiformuoti žievelei, arba kaip sūris be žievelės plėvelėje. Sūris natūraliai brandinamas, leidžiant susiformuoti žievelei, tik Nyderlanduose. Brandinimo laikotarpis yra keturios savaitės ir ne trumpesnis kaip 25 dienos.

Savybės:

Spalva

Sūrio brandinimo laikotarpiu jo spalva keičiasi nuo baltos, būdingos jaunam ir subrandintam sūriui, iki dramblio kaulo spalvos, būdingos senam „Hollandse geitenkaas“ sūriui.

Tekstūra

Keturių savaičių senumo „Hollandse geitenkaas“ gali būti nuo šiek tiek minkštos iki lanksčios struktūros. Sūrio drėgmei mažėjant, jis kietėja.

Sudėtis

Sūrį gaminantiems ūkiams tiekiamo pieno riebumas yra 2,8–6,2 %, o baltymų kiekis – 2,6–4,4 %.

Į sūrį gali būti dedama žolelių, prieskonių ir daržovių, pavyzdžiui, dilgėlių, vaistinių ožragių, čiobrelių, ir pomidorų, su sąlyga, kad jų suteikiamas skonis būtų juntamas galutiniame produkte.

Riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 60 % sausosios medžiagos.

Drėgmės kiekis

Ne didesnis kaip 44 % praėjus 14 dienų po pieno surauginimo.

Druskos kiekis

Ne daugiau kaip 4,1 % sausojoje medžiagoje.

Skonis

Švelnus, nekontrastingas ir grynas. Kuo labiau subrandintas sūris, tuo stipresnis ir intensyvesnis tampa jo skonis ir kvapas.

Skerspjūvis

Gabaliukais supjaustyto sūrio skerspjūvis yra lygus arba gali būti su vienodai ar nevienodai pasiskirsčiusiomis skylutėmis.

Žievelė

Natūraliai brandinto sūrio žievelė yra kieta, lygi, sausa ir švari, be pelėsio. Nors plėvelėje supakuotas „Hollandse geitenkaas“ yra be kietos žievelės, jis taip pat suslėgtas ir išmirkytas sūriame tirpale. Plėvelėje subrandintas „Hollandse geitenkaas“ turi būti kietas, lygus, sausas, švarus, be pelėsio.

Brandinimo temperatūra

10–14 °C, kai brandinama natūraliu būdu, ir 4–7 °C, kai brandinama plėvelėje.

Galiojimo laikas

Nuo 28 dienų po pagaminimo iki daugiau kaip vienerių metų.

Kitos savybės

Sūris yra plokščio cilindro ar kampuotos formos arba kepaliuko ar kubo formos ir sveria 1,5–20 kg. Plokščio cilindro formos sūris yra apvalus, užapvalintais šonais, kurie lygiai susijungia su plokščia viršutine ir apatine sūrio dalimi. Sūrio aukštis sudaro nuo ketvirtadalio iki pusės jo skersmens. Kampuotas sūris yra plokščio cilindro formos, kurio vienas kraštas yra užapvalintas, o kitas – smailus. Kepaliuko formos sūris yra stačiakampis.

Ožkos pienas yra surauginamas naudojant ne žemesnės kaip 28 °C ir ne aukštesnės kaip 32 °C gyvūninės arba mikrobiologinės kilmės šliužo fermentą. Pienas yra rauginamas pridedant atitinkamą „Hollandse geitenkaas“ gaminti skirtą mišrią mikrobiologinę kultūrą, kurią sudaro mezofilinės pradinės kultūros: Lactococcus rūšių bakterijos, paprastai derinamos su Leuconostoc rūšių bakterijomis, taip pat gali būti termofilinių Lactobacillus ir (arba) Lactococcus kultūrų.

Sūriui mirkyti skirto sūrymo temperatūra, druskos kiekis ir pH yra kiek įmanoma pastovesni. „Hollandse geitenkaas“ yra mirkomas sūryme, kuriame druska sudaro ne mažiau kaip 17 ° ir ne daugiau kaip 20 ° pagal Baumé skalę. Sūrymo pH yra žemesnis nei 4,8, o temperatūra – nuo 10 °C iki 16 °C.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

„Hollandse geitenkaas“ yra gaminamas naudojant Nyderlandų pieninių ožkų ūkių tiekiamą pasterizuotą nenugriebtą ožkos pieną, jo (išrūgų) grietinę, nugriebtą arba pusiau nugriebtą ožkos pieną.

Kitų gyvūnų pienas negali būti naudojamas.

Pusiau kietas „Hollandse geitenkaas“ gaminamas iš Dutch White Goat veislės arba sukryžmintų šios veislės ir kitų tipinių pieninių ožkų veislių ožkų pieno.

Pastovią Nyderlandų ožkos pieno kokybę ir švelnų skonį lemia kontroliuojama veisimo sistema, amato išmanymas ir kokybės užtikrinimo (visoje grandinėje) programa.

Taikydami kokybės užtikrinimo programą, pieninių ožkų augintojai sugeba gaminti pastovios aukštos kokybės ožkos pieną. Programoje nustatyti veiklos higienos, veterinarinių vaistų, gyvūnų sveikatos ir gerovės, pašarų ir geriamojo vandens, pieno gamybos ir aušinimo kriterijai.

Pieninių ožkų ūkiuose taikoma kokybės užtikrinimo programa užtikrinama, kad būtų laikomasi bent ES higienos reikalavimų, o jos taikymą kontroliuoja Nyderlandų pieno ir pieno produktų kontrolės įstaiga (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, COKZ).

Imami kiekvienos ožkos pieno partijos mėginiai. Tiriamas mėginių riebalų kiekis, baltymų kiekis ir įvairūs kokybės rodikliai. Nuo šių bazinių pieno kokybės rodiklių priklauso išmokos ožkas auginantiems ūkininkams. COKZ prižiūri visą mėginių ėmimo ir jų tyrimo procesą ir užtikrina, kad rezultatai būtų tinkamai apdorojami.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams)

Nyderlanduose ožkos šeriamos Nyderlandų kilmės žolės silosu ir (arba) kukurūzų silosu, kietu maistu ir šienu. Kaip priedus leidžiama naudoti sėmenis, išspaudas ir salyklojus. Išorės tiekėjų tiekiami pašarai turi atitikti pieninių ožkų ūkių kokybės užtikrinimo programos reikalavimus ir atitinkamus Europoje gyvulių pašarui taikomus reikalavimus. Pieninės ožkos nešeriamos pašarais, galinčiais neigiamai paveikti jų pieną ir sūrį (kvapą, švelnų skonį ir kt.), pavyzdžiui, svogūnais.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

„Hollandse geitenkaas“ gaminti naudojamas ožkos pienas yra gaunamas iš Nyderlanduose esančių pieninių ožkų ūkių. „Hollandse geitenkaas“ yra gaminamas ir natūraliai brandinamas Nyderlanduose.

Tipiniai gamybos proceso etapai:

Ūkininkas ūkyje išmelžia ožkų pieną. Daugiausiai 8 išmilžių pienas ūkyje laikomas vėsiose talpose, ne aukštesnėje kaip 6 °C temperatūroje.

Sertifikuoti pieno surinkėjai paima ožkos pieno mėginius, surenka pieną, ir pristato į sūrines.

Pienas pristatomas į sūrines ir laikomas cisternose.

Sūris gaminamas pasterizuojant pieną ne mažesnėje kaip 71,8 °C temperatūroje ir ne trumpiau kaip 15 sekundžių. Šliužo fermentas ir pieno rūgštis supilami į pasterizuotą ožkos pieną.

Pienui susitraukus į varškę ir ją apvirus, išrūgos yra pašalinamos, o sūris sudedamas į formas ir spaudžiamas.

Sūris mirkomas sūryme. Sūrio mirkymo laikas priklauso nuo sūrio skersmens ir formos. Druskos kiekis neturi viršyti 4,1 % sausojoje medžiagoje.

Sūris yra natūraliai brandinamas vėdinamoje aplinkoje ne trumpiau kaip 25 dienas: per šį laikotarpį jis yra reguliariai apverčiamas ir padengiamas maistine danga, kad nesusidarytų pelėsis. Brandinimas vyksta 10–14 °C temperatūroje. Natūralus sūrio brandinimas leidžiant susidaryti žievelei yra vykdomas Nyderlanduose – taip užtikrinama, kad žievelė būtų sausa. Sūrio brandinimo laikas ir temperatūra yra svarbūs siekiant jam suteikti pageidaujamas organoleptines savybes. Būtent Nyderlanduose sukaupta pusiau kieto sūrio brandinimo patirtis nulemia „Hollandse geitenkaas“ būdingą kokybę ir skonį. Plėvelėje supakuotas sūris yra brandinamas ne trumpiau kaip 25 dienas šaldytuve 4–7 °C temperatūroje. Toks sūris taip pat gali būti brandinamas ne Nyderlanduose. Kadangi jis supakuotas plėvelėje, jo temperatūros beveik nereikia stebėti. Brandinimo patirtis šiuo atveju nėra tokia svarbi.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

Netaikoma

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės

„Hollandse geitenkaas“ kazeino ženklas uždedamas ant kiekvieno tokį pavadinimą turinčio natūraliai subrandinto sūrio. Plėvelėje subrandintas „Hollandse geitenkaas“ tokiu ženklu nežymimas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Geografinė vietovė pagal šią paraišką apima Nyderlandų Karalystės europinę dalį, kuri taip pat žinoma tradiciniu Olandijos pavadinimu.

5.   Ryšys su geografine vietove

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai

Santrauka

Nuo neatmenamų laikų Nyderlandai dėl savo dirvožemio ir klimato sąlygų yra žemdirbystei ir gyvulininkystei puikiai tinkanti šalis. Šios sąlygos taip pat puikiai tinka pieninėms ožkoms auginti.

Visa tai kartu su tipinių pieninių veislių naudojimu, taikoma šėrimo ir auginimo praktika, turtinga sūrių gaminimo tradicija ir vietiniu amato išmanymu nulėmė sąlygas, palankias „Hollandse geitenkaas“ gamybai iš ožkos pieno Nyderlandų Karalystės europinėje dalyje.

Geografija

Dėl temperatūros, dirvožemio sudėties ir kritulių kiekio derinio Nyderlandai jau nuo seno yra žemdirbystei ir gyvulininkystei, įskaitant pieninių ožkų auginimą, puikiai tinkanti šalis.

Nyderlandų klimatas yra jūrinis – svarbūs jo veiksniai yra jūra ir vėjas. Dideli vandens telkiniai (Šiaurės jūra ir Eiselio ežeras) šioje šalyje nulemia mažesnius nei kitur temperatūros svyravimus. Dėl vandens telkinių temperatūra yra švelnesnė. Nyderlanduose ilgalaikė vidutinė metinė temperatūra svyruoja nuo 8,9 iki 10,4 °C, o vidutinis metinis kritulių kiekis yra 700–950 mm (www.knmi.nl).

Olandijos dirvožemį daugiausia sudaro molis, smėlis ir durpės; toks dirvožemis tinka ūkininkauti ir pašariniams pasėliams auginti. Svarbus rodiklis yra požeminio vandens lygis. Drėgnos vietovės yra ypač tinkamos žolei, kuri, pavyzdžiui, gali būti naudojama gyvulininkystėje, auginti.

Pieninės ožkos

„Hollandse geitenkaas“ yra gaminamas iš Dutch White Goat veislės arba sukryžmintų šios veislės ir kitų tipinių pieninių ožkų veislių ožkų pieno. Iš Šveicarijos nuo 1880 m. iki 1920 m. importuotos Zaneno veislės ožkos suvaidino svarbų vaidmenį Nyderlandų pieninių ožkų auginimo istorijoje. Importuotos ožkos buvo sukryžmintos su vietinių veislių ožkomis. Kaimai įsteigė savo veisimo asociacijas, kurios buvo koordinuojamos provincijos lygmeniu prižiūrint Nyderlandų ožkų veisimo organizacijai (Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij, NOG), kuri taip pat įkūrė Nyderlandų pieninių ožkų registrą. Greitai buvo nustatytas nacionalinis tikslas: išveisti dideles, tvirtas, berages ožkas, sugebančias pasisavinti daug pašarų ir duoti daug pieno.

Pirmiau nurodyti pokyčiai lėmė, kad Nyderlandų pieninė ožka tapo viena iš veiksmingiausių pieninių ožkų pasaulyje. Nyderlandų pieninių ožkų vidutinis pieno gamybos lygis kasmet toliau auga dėl aukščiausio lygio valdymo ir gerų pačių ožkų genų.

Produktas ir amato išmanymas

Nyderlandai, kuriuose sūris pradėtas gaminti viduramžiais, turi turtingą sūrio gaminimo ir amato išmanymo istoriją. Šalies „Gouda“ sūrio gaminimo patirtis siekia XVIII a. „Gouda“ sūrio gaminimo žinios ir patirtis, sukauptos Nyderlanduose, turėjo didelį poveikį „Hollandse geitenkaas“ gamybai. Pusiau kieto „Gouda“ sūrio gaminimo patirtimi buvo tiesiogiai pasinaudota gaminant ožkos sūrį – tai labai padėjo užtikrinti vienodą produkto kokybę ir skonį.

Tai, kad Nyderlandų pusiau kietų sūrių gamybos amato išmanymui, kokybei ir skoniui skiriamas ypatingas vaidmuo, rodo Nyderlandų nacionalinio sūrių ragavimo konkurso (Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours, NNKC) renginiai, kurie organizuojami jau daugiau kaip 50 metų. Sūrio sektoriaus ekspertai praktiškai panaudoja ir patikrina savo sugebėjimą atskirti sūrius ir jų skonį, įskaitant savitą „Hollandse geitenkaas“ sūrio skonį.

Organizavimas ir logistika

Kadangi Nyderlandai yra maža šalis ir atstumai joje nedideli, ūkininkai ir gamintojai ir (arba) gamybos kontrolės organizacijos palaiko intensyvius ryšius ir keičiasi žiniomis. Per šimtmečius pienininkystės ūkių ir sūrių gamintojų amato išmanymas pasiekė aukštą ir vienodą lygį iš dalies dėl to, kad Nyderlandų valdžios institucijos skatina šios srities tyrimus, švietimą ir informacijos sklaidą. Todėl žinios ir taikomieji moksliniai tyrimai, šiuo metu sutelkti Vageningeno universitete ir Tyrimų centro padaliniuose, iki šiol yra aukšto lygio organizavimo ir žinių praktinio pritaikymo įvairiose srityse, įskaitant sūrio gamybą ir švietimą, pavyzdys.

5.2.   Produkto specifiškumas

Produktas ir amato išmanymas

„Hollandse geitenkaas“ yra švelnaus, nekontrastingo ir gryno skonio. Šį nekontrastingą rūgštoką skonį sūris įgyja po keturių savaičių natūralaus brandinimo, o jei brandinamas plėvelėje – po ilgesnio laikotarpio. Sūris nėra prėskas, o kartumas vos juntamas arba jo visai nėra. Kuo sūris yra ilgiau brandinamas natūraliu būdu, tuo labiau mažėja jame esanti drėgmė, jis tampa kietesnis, o jo skonis – intensyvesnis.

„Hollandse geitenkaas“ yra pusiau kietas, natūralus arba plėvelėje brandintas sūrio produktas, paruoštas panašiu būdu kaip ir iš pasterizuoto ožkos pieno gaminamas „Gouda“ sūris. „Gouda“ sūrio gamyba pasižymi tuo, kad naudojamos mezofilinės pradinės kultūros, kartais papildomos termofilinėmis kultūromis, taikomas pieno susitraukimo į varškę procesas, sūris yra formuojamas spaudžiant, o sūdomas mirkant jį kondicionuotame sūryme. Natūralus brandinimas vykdomas tokiomis pat sąlygomis kaip ir gaminant „Gouda“ sūrį tradiciniu būdu, t. y. sūris paliekamas ore brandinti ir yra reguliariai apsukamas ir tikrinamas. Tokiu būdu brandinamas sūris pasidengia sausa žievele. Jei „Hollandse geitenkaas“ brandinamas plėvelėje, jis tradiciniu būdu suspaudžiamas ir išmirkomas sūryme, tada supakuojamas į plėvelę ir brandinamas šaltoje vietoje. Todėl nesusiformuoja kieta žievelė ir ilgiau išlieka švelnus šviežio ožkos sūrio skonis.

„Hollandse geitenkaas“ yra gaminamas tik iš ožkos pieno. Kitų rūšių pienas negali būti naudojamas.

1946 m. veterinarijos gydytojas, buvęs nacionalinis gyvulininkystės konsultantas E. J. Dommerholdas išsamiai aprašė pagrindinį „Hollandse geitenkaas“ receptą ir pabrėžė, kad jam pagaminti turi būti naudojamas pakankamas higienos reikalavimus atitinkančio ožkos pieno kiekis. Atitinkamame knygos skyriuje taip pat apibūdinamas žolelių naudojimas gaminant sūrį. Tuomet „Hollandse geitenkaas“ buvo gaminamas mažais kiekiais ūkiuose.

Organizavimas ir logistika

9-ojo dešimtmečio pradžioje Nyderlandų pieninių karvių augintojai perėjo prie pieninių ožkų auginimo dėl aukštų pieno kvotos kainų. Todėl atsirado daugiau sūriui gaminti skirto ožkos pieno. Nuo „Hollandse geitenkaas“ gaminimo mažais kiekiais ūkiuose buvo pereita prie jo gaminimo toje srityje besispecializuojančiose pramoninėse sūrinėse.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys

Geografinės nuorodos „Hollandse geitenkaas“ apsauga yra pagrįsta geografiniais, produkto, amato išmanymo ypatumais, organizavimo bei logistikos lygiu ir geru sūrio vardu.

Geografija

Dirvožemio sandara, vidutinis jūrinis klimatas ir Nyderlandų gamintojų žinios yra palankūs ožkų pašarų gaminimo veiksniai, leidžiantys užtikrinti, kad ožkos pienas būtų tinkamas „Hollandse geitenkaas“ gaminti. Šie veiksniai lemia gryną ir švelnų pieno, o kartu ir „Hollandse geitenkaas“ sūrio skonį.

Pieninės ožkos

Nuo pat XX a. pradžios Nyderlanduose buvo nuspręsta veisti labai produktyvias pienines ožkas. Nuolat augantis vidutinis primilžis iš vienos ožkos, pastovi ožkos pieno kokybė ir jo skonis yra tinkamos ožkų priežiūros, geros mitybos, puikios sveikatos būklės ir genų rezultatas. Norint gaminti „Hollandse geitenkaas“ reikia turėti tipinių labai produktyvių pieninių ožkų ir „Gouda“ sūriui gaminti naudojamų kultūrų.

Produktas ir amato išmanymas

Ožkų auginimo ir „Hollandse geitenkaas“ gaminimo nurodymai paskelbti 1946 m. dokumentuose. Tais nurodymais dar ir dabar pagrįsta ožkų auginimo praktika ir „Hollandse geitenkaas“ gamybos metodas.

Per daugelį metų sukauptos žinios apie pieninių ožkų auginimą Nyderlanduose ir „Hollandse geitenkaas“ gaminimą ir brandinimą leido susiformuoti unikaliai patirčiai. Todėl svarbu, kad „Hollandse geitenkaas“ būtų gaminamas iš olandiško pieno Olandijos pienininkystės ūkiuose, kurių darbuotojai yra išsamiai supažindinti su šios rūšies sūriui taikoma technologija.

Organizavimas ir logistika

Mažas šalies dydis ir aukštas organizacinis lygis užtikrina tinkamą sektoriaus valdymą: ožkų augintojai privalo dalyvauti pieno kokybės užtikrinimo programoje. Šie veiksmai yra svarbūs siekiant visada išlaikyti aukštą sūrio ir pieno, iš kurio jis yra gaminamas, kokybę.

Geras vardas

Išaugusi ožkos pieno pasiūla ir „Hollandse geitenkaas“ gamybos apimtis leido vartotojams 9-ajame dešimtmetyje iš naujo atrasti sūrį kaip firminį produktą. Gerą produkto vardą liudija tai, kad jo pardavimas nuo to laiko išaugo nevykdant jokių didelės apimties reklamos ar rinkodaros veiksmų.

„Hollandse geitenkaas“ dabar užima svarbią vietą tarp olandiškų sūrių. Olandijos pieninių tarnybos duomenimis, Nyderlanduose pagaminto ožkos sūrio apimtis išaugo nuo 3 700 tonų 2000 m. iki 19 780 tonų 2012 m.

„Hollandse geitenkaas“ sūris yra nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažįstamas kaip labai didelę paklausą turintis aukštos kokybės produktas.

Kalbant apie gerą nacionalinį „Hollandse geitenkaas“ vardą, reikia pažymėti, kad daug sūrio degustuotojų kasmet susirenka įvertinti ožkos sūrio skonį. Tas vertinimas grindžiamas nacionaliniu mastu apibrėžtu produkto profiliu (NNKC).

Gerą tarptautinį „Hollandse geitenkaas“ vardą patvirtina tai, kad šiam sūriui tarptautiniuose degustavimo renginiuose buvo suteikta daug apdovanojimų. „Hollandse geitenkaas“ produktai keletą metų buvo sėkmingai pristatyti Madisone (JAV), Vokietijos žemės ūkio asociacijos DLG, Nantviče (JK) ir kitur organizuojamuose sūrio konkursuose.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis (3))

http://www.eu-streekproducten.nl/sites/default/files/BGA_PD_Hol_Geitenkaas_def.pdf


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012.

(3)  Žr. 2 išnašą.