ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 253

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. rugpjūčio 4d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 253/01

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 253/02

Byla C-547/11: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Italijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba — Sprendimai 2006/323/EB ir 2007/375/EB — Mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Sardinijoje, neapmokestinimas akcizo mokesčiu — Susigrąžinimas — Nacionalinio teismo priimti sprendimai sustabdyti pranešimo apie mokėjimą vykdymą)

2

2014/C 253/03

Sujungtos bylos C-24/12 ir C-27/12: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X BV (C–24/12), TBG Limited (C–27/12)/Staatssecretaris van Financiën (Laisvas kapitalo judėjimas — Apribojimai — Dividendų išmokėjimas iš valstybės narės į tos pačios valstybės užjūrio teritoriją — Sąjungos teisės taikymo sritis — Specialus režimas, taikomas ES UŠT)

3

2014/C 253/04

Byla C-35/12 P: 2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Plásticos Españoles, SA (ASPLA)/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Pramoninių plastikinių maišų rinka — Vienas ir tęstinis pažeidimas)

3

2014/C 253/05

Byla C-36/12 P: 2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Armando Álvarez, SA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Pramoninių plastikinių maišų rinka — Dukterinės bendrovės padaryto pažeidimo inkriminavimas patronuojančiajai bendrovei — Pareiga motyvuoti)

4

2014/C 253/06

Byla C-198/12: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Bulgarijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Energetikos vidaus rinka — Dujų perdavimas — Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 — 14 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b punktas — Pareiga užtikrinti didžiausius pajėgumus — Virtualūs atgalinio dujų perdavimo pajėgumai — Priimtinumas)

5

2014/C 253/07

Byla C-356/12: 2004 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Direktyva 2006/126/EB — III priedo 6.4 punktas — Teisėtumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 20 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis ir 26 straipsnis — Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija — Vairuotojo pažymėjimas — Fizinis ir protinis tinkamumas vairuoti motorines transporto priemones — Minimalios normos — Regėjimo aštrumas — Vienodas požiūris — Galimybės nukrypti nebuvimas — Proporcingumas)

5

2014/C 253/08

Byla C-360/12: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Coty Germany GmbH, buvusi Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentai (EB) Nr. 40/94 ir Nr. 44/2001 — Bendrijos prekių ženklas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 93 straipsnio 5 dalis — Tarptautinė jurisdikcija dėl teisės pažeidimų — Vietos, kur įvyko žalą sukėlęs įvykis, nustatymas — Keleto asmenų dalyvavimas vykdant tuos pačius neteisėtus veiksmus keliose valstybėse narėse)

6

2014/C 253/09

Byla C-398/12: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Fermo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš M (Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą — 54 straipsnis — Principas ne bis in idem — Taikymo sritis — Susitariančiosios valstybės teismo nutartis nutraukti bylą nepakankamų įrodymų ir neperduoti bylos nagrinėti teisiamajame posėdyje — Galimybė atnaujinti teisminį tyrimą, jei paaiškėtų naujos faktinės aplinkybės ar įrodymai — Sąvoka asmuo, kurio teismo procesas galutinai baigtas — To paties asmens baudžiamasis persekiojimas už tas pačias veikas kitoje valstybėje narėje — Baudžiamosios bylos negalimumas ir principo ne bis in idem taikymas)

7

2014/C 253/10

Byla C-539/12: 2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Employment Tribunal, Leicester (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited (Socialinė politika — Darbo laiko organizavimas — Direktyva 2003/88/EB — Teisė į mokamas kasmetines atostogas — Atlyginimo struktūra — Pagrindinis darbo užmokestis ir komisiniai už pasiektą apyvartą)

8

2014/C 253/11

Byla C-557/12: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (SESV 101 straipsnis — Šiuo straipsniu draudžiamo kartelio padarytos žalos atlyginimas — Žala, atsiradusi dėl didesnės kainos, kurią dėl sudaryto kartelio taiko jame nedalyvaujanti įmonė (Umbrella pricing) — Priežastinis ryšys)

9

2014/C 253/12

Byla C-56/13: 2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Szegedi Ítélőtábla (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Direktyvos 92/40/EEB ir 2005/94/EB — Sprendimai 2006/105/EB ir 2006/115/EB — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 16, 17 ir 47 straipsniai — Paukščių gripo kontrolės priemonės — Žalos atlyginimas)

9

2014/C 253/13

Byla C-105/13: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken (Žemės ūkis — Bendra žemės ūkio politika — Bendrosios išmokos schema — Reglamentas (EB) Nr. 73/2009 — 34, 36 ir 137 straipsniai — Teisės į išmokas — Apskaičiavimo bazė — Priemokos už ūkininko referenciniu laikotarpiu laikomus galvijus ir turimus žemės sklypus — Dalinis žemės ūkio paskirties sklypų ploto nustatymo tvarkos pakeitimas — Reikalavimus paramai gauti atitinkančių hektarų skaičiaus sumažinimas — Ūkininko paraiška sumažinti teisių į išmokas skaičių ir padidinti jų vieneto vertę — Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 — 73a straipsnio 2a dalis — Priimtinumas)

10

2014/C 253/14

Byla C-255/13: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) I/Health Service Executive (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — 19 straipsnio 1 dalis ir 20 straipsnio 1 ir 2 dalys — Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 — 11 straipsnis — Gyvenamosios vietos valstybėje apdraustas valstybės narės pilietis — Netikėta sunki liga per atostogas kitoje valstybėje narėje — Asmuo, kuris dėl savo ligos ir galimybės gauti specialią medicinos priežiūrą netoli nuo gyvenamosios vietos priverstas likti šioje antroje valstybėje vienuolika metų — Išmokų natūra teikimas šioje antrojoje valstybėje — Sąvokos gyvenamoji vieta ir buvimo vieta)

11

2014/C 253/15

Byla C-339/13: 2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Italijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 1999/74/EB — 3 straipsnis ir 5 straipsnio 2 dalis — Draudimas auginti dedekles vištas nepagerintuose narvuose — Dedeklių vištų auginimas narvuose, neatitinkančiuose reikalavimų pagal šią direktyvą)

12

2014/C 253/16

Byla C-360/13: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd and others (Autorių teisės — Informacinė visuomenė — Direktyva 2001/29/EB — 5 straipsnio 1 ir 5 dalys — Atgaminimas — Išimtys ir apribojimai — Interneto svetainės kopijų kūrimas ekrane ir standžiojo disko podėlyje naršant internete — Laikinas atgaminimo veiksmas — Trumpalaikis arba atsitiktinis veiksmas — Būtina ir svarbi technologinio proceso dalis — Teisėtas naudojimas — Atskira ekonominė svarba)

13

2014/C 253/17

Byla C-129/14 PPU: 2014 m. gegužės 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Nürnberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Zoran Spasic (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 50 ir 52 straipsniai — Ne bis in idem principas — Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą — 54 straipsnis — Sąvokos jau įvykdyta ir faktiškai vykdoma bausmė)

13

2014/C 253/18

Byla C-146/14 PPU: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje dėl Bashir Mohamed Ali Mahdi (Vizos, prieglobstis, imigracija ir kitos su laisvu asmenų judėjimu susijusios politikos sritys — Direktyva 2008/115/EB — Neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas — 15 straipsnis — Sulaikymas — Sulaikymo termino pratęsimas — Administracinės ar teisminės institucijos pareigos — Teisminė priežiūra — Trečiosios šalies piliečio asmens tapatybės dokumentų nebuvimas — Kliūtys įvykdyti sprendimą išsiųsti — Atitinkamos trečiosios šalies ambasados atsisakymas išduoti šios šalies piliečiui grįžti reikalingą asmens tapatybės dokumentą — Pasislėpimo pavojus — Pagrįsta tikimybė išsiųsti — Nepakankamas bendradarbiavimas — Galima atitinkamos valstybės narės pareiga išduoti laikiną dokumentą dėl asmens statuso)

14

2014/C 253/19

Byla C-520/13: 2013 m. rugsėjo 30 d.Sąd Rejonowy w Płocku (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Urszula Leśniak–Jaworska, Małgorzata Głuchowska–Szmulewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Byla C-177/14: 2014 m. balandžio 10 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje María José Regojo Dans/Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Byla C-183/14: 2014 m. balandžio 11 d.Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Byla C-216/14: 2014 m. balandžio 30 d.Amtsgericht Laufen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Gavril Covaci

17

2014/C 253/23

Byla C-244/14: 2014 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Austrijos Respublika

18

2014/C 253/24

Byla C-250/14: 2014 m. gegužės 26 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Air France – KLM/Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Byla C-254/14: 2014 m. gegužės 26 d.Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Byla C-265/14 P: 2014 m. birželio 2 d.Cemex S.A.B. de C.V. ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-292/11 Cemex ir kt./Komisija

19

2014/C 253/27

Byla C-272/14: 2014 m. birželio 5 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet/Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Byla C-286/14: 2014 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas/Komisija

21

2014/C 253/29

Byla C-296/14 P: 2014 m. birželio 13 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. balandžio 9 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-150/12 Graikija/Komisija

22

2014/C 253/30

Byla C-592/12: 2014 m. balandžio 4 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Sujungtos bylos C-215/13 P ir C-216/13 P: 2014 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Byla C-283/13: 2014 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Europos Komisija, Danija

23

 

Bendrasis Teismas

2014/C 253/33

Byla T-595/10: 2014 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cantina Broglie 1/VRDT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo RIPASSA paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VINO DI RIPASSO — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis — Pareiga motyvuoti)

24

2014/C 253/34

Byla T-260/11: 2014 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija/Komisija (Žuvininkystė — Žuvų išteklių apsauga — Ispanijos viršytos jai 2010 m. skirtos atlantinių skumbrių žvejybos VIIIc, IX ir X zonose ir ŽRVAK 34.1.1 rajono Europos Sąjungos vandenyse kvotos — Išskaitymai, susieti su 2011 — 2015 m. skirtomis žvejybos kvotomis — Teisė į gynybą — Teisinis saugumas — Teisėti lūkesčiai — Vienodas požiūris)

24

2014/C 253/35

Byla T-273/12: 2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unister/VRDT (Ab in den Urlaub) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Ab in den Urlaub paraiška — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio įrodymų nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis)

25

2014/C 253/36

Byla T-330/12: 2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hut.com/VRDT – Intersport France (THE HUT) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo THE HUT paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas LA HUTTE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2014/C 253/37

Byla T-382/12: 2014 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kampol/VRDT – Colmol (Nobel) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Nobel paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas NOBEL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2014/C 253/38

Byla T-523/12: 2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rani Refreshments/VRDT – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Sani paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai Hani arba llani ir RANI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2014/C 253/39

Byla T-207/13: 2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje 1872 Holdings/VRDT – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas THE SPIRIT OF CUBA — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

27

2014/C 253/40

Byla T-305/09: 2014 m. balandžio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Unicid/Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijoje pripažintų žemės ūkio tarpšakinių organizacijų veiksmų, skirtų atstovaujamų žemės ūkio sektorių nariams, pagrindų taisyklės — Finansavimas iš pripažintų privalomosiomis savanoriškų įmokų — Sprendimas, kuriuo pagalbos sistema pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Sprendimo atšaukimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

28

2014/C 253/41

Byla T-526/12: 2014 m. birželio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axa Versicherung/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Implicitinis sprendimas neleisti susipažinti su dokumentais — Po ieškinio pareiškimo priimtas eksplicitinis sprendimas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį teisme išnykimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

29

2014/C 253/42

Byla T-239/13: 2014 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Atmeh/VRDT – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

29

2014/C 253/43

Byla T-427/13: 2014 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gruppo Norton/VRDT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas Gruppo Norton S.r.l. — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas NORTON HISPAŃO — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 49 taisyklės 1 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 207/2009 60 straipsnis — Apeliacijos apeliacinei tarybai nepriimtinumas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįsta apeliacija)

30

2014/C 253/44

Byla T-252/14: 2014 m. balandžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Chemo Ibérica/VRDT – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Byla T-253/14: 2014 m. balandžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Chemo Ibérica/VRDT – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Byla T-256/14: 2014 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Giuntoli/VRDT – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Byla T-269/14: 2014 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje City Index/VRDT – Citigroup ir Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Byla T-273/14: 2014 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Lithomex/VRDT – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Byla T-278/14: 2014 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Dairek Attoumi/VRDT – Diesel (diržas)

34

2014/C 253/50

Byla T-335/14: 2014 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Davó Lledó/VRDTAdministradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Byla T-339/14: 2014 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje Kurchenko/Taryba

36

2014/C 253/52

Byla T-346/14: 2014 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

37

2014/C 253/53

Byla T-347/14: 2014 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

39

2014/C 253/54

Byla T-348/14: 2014 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

40

2014/C 253/55

Byla T-354/14: 2014 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Comercializadora Eloro/VRDT – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Byla T-356/14: 2014 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje CareAbout/VRDT – Florido Rodríquez (Kerashot)/

42

2014/C 253/57

Byla T-357/14: 2014 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Experience Hendrix/VRDT – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Byla T-358/14: 2014 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Hoteles Catalonia/VRDTCaixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Byla T-359/14: 2014 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/VRDT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Byla T-360/14: 2014 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Švyturys-Utenos Alus/VRDT – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Byla T-363/14: 2014 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Secolux/Komisija

46

2014/C 253/62

Byla T-365/14: 2014 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje CBM Creative Brands Marken/VRDT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Byla T-366/14: 2014 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje August Storck/VRDT (2good)

48

2014/C 253/64

Byla T-369/14: 2014 m. gegužės 29 d. pareikštas ieškinys byloje Sequoia Capital Operations/VRDT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Byla T-385/14: 2014 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Volkswagen/VRDT (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Byla T-386/14: 2014 m. gegužės 24 d. pareikštas ieškinys byloje Fih Holding ir Fih Erhversbank/Komisija

50

2014/C 253/67

Byla T-401/14: 2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Duro Felguera/Komisija

51

2014/C 253/68

Byla T-406/14: 2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Promoinmo/Komisija

52

2014/C 253/69

Byla T-407/14: 2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Gres La Sagra/Komisija

53

2014/C 253/70

Byla T-408/14: 2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Venatto Design/Komisija

53

2014/C 253/71

Byla T-415/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Embutidos Rodríguez/Komisija

54

2014/C 253/72

Byla T-416/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Grup Maritim TCB/Komisija

55

2014/C 253/73

Byla T-417/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Afar 4/Komisija

55

2014/C 253/74

Byla T-426/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Komisija

56

2014/C 253/75

Byla T-427/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Almoauto/Komisija

56

2014/C 253/76

Byla T-428/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gasiber 2000/Komisija

57

2014/C 253/77

Byla T-429/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Uriinmuebles/Komisija

57

2014/C 253/78

Byla T-432/14: 2014 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Remolcadores Nosa Terra ir Hospital Povisa/Komisija

58

2014/C 253/79

Byla T-433/14: 2014 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Superficies de Alimentación/Komisija

58

2014/C 253/80

Byla T-435/14: 2014 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Tose'e Ta'avon Bank/Taryba

59

2014/C 253/81

Byla T-436/14: 2014 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Neka Novin/Taryba

60

2014/C 253/82

Byla T-442/14: 2014 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Metalúrgica Galaica/Komisija

60

2014/C 253/83

Byla T-443/14: 2014 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Aprovechamientos Energéticos JG/Komisija

61

2014/C 253/84

Byla T-452/14: 2014 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratoires CTRS/Komisija

62

2014/C 253/85

Byla T-461/14: 2014 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Arocasa/Komisija

63

2014/C 253/86

Byla T-465/14: 2014 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Vego Supermercados/Komisija

63

2014/C 253/87

Byla T-467/14: 2014 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Fonditel Pensiones/Komisija

64

2014/C 253/88

Byla T-469/14: 2014 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Dordal/Komisija

64

2014/C 253/89

Byla T-479/14: 2014 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Kendrion/ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

65

2014/C 253/90

Sujungtos bylos T-433/11 ir T-98/12: 2014 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

66

2014/C 253/91

Byla T-109/13: 2014 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Othman/Taryba

66

2014/C 253/92

Byla T-477/13: 2014 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Syrian Lebanese Commercial Bank/Taryba

66

 

Tarnautojų teismas

2014/C 253/93

Byla F-24/12: 2014 m. birželio 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje BN/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl panaikinimo — AD 14 lygio pareigūnas, einantis skyriaus vadovo pareigas — Kaltinimas generaliniam direktoriui psichologiniu priekabiavimu — Pasinaudojimas mobilumu — Atsisakymas pritarti paskyrimui į patarėjo pareigas kitame generaliniame direktorate, kartu atimant galimybę gauti skyriaus vadovų išmoką — Sprendimas laikinai perkelti į kitas patarėjo pareigas — Tarnybos interesas — Lygio ir pareigų atitikties taisyklė — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Žala, padaryta kitais nei sprendimas veiksmais)

67

2014/C 253/94

Byla F-119/12: 2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europolas (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Europolo konvencija — Europolo personalo nuostatai — Sprendimas 2009/371/TVR — KTĮS taikymas Europolo pareigūnams — Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas — Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį)

67

2014/C 253/95

Byla F-120/12: 2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Coutureau/Europolas (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Europolo konvencija — Europolo personalo nuostatai — Sprendimas 2009/371/TVR — KTĮS taikymas Europolo pareigūnams — Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas — Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį)

68

2014/C 253/96

Byla F-121/12: 2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Maynard/Europolas (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Europolo konvencija — Europolo personalo nuostatai — Sprendimas 2009/371/TVR — KTĮS taikymas Europolo pareigūnams — Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas — Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį)

69

2014/C 253/97

Byla F-66/13: 2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Molina Solano/Europolas (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Europolo konvencija — Europolo personalo nuostatai — Sprendimas 2009/371/TVR — KTĮS taikymas Europolo pareigūnams — Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas — Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį)

69

2014/C 253/98

Byla F-67/13: 2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Rihn/Europolas (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Europolo konvencija — Europolo personalo nuostatai — Sprendimas 2009/371/TVR — KTĮS taikymas Europolo pareigūnams — Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas — Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį)

70

2014/C 253/99

Byla F-56/14: 2014 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

70

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/1


Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

2014/C 253/01

Paskutinis leidinys

OL C 245, 2014 7 28

Skelbti leidiniai

OL C 235, 2014 7 21

OL C 223, 2014 7 14

OL C 212, 2014 7 7

OL C 202, 2014 6 30

OL C 194, 2014 6 24

OL C 184, 2014 6 16

Šiuos tekstus galite rasti adresu

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/2


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Italijos Respublika

(Byla C-547/11) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Valstybės pagalba - Sprendimai 2006/323/EB ir 2007/375/EB - Mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Sardinijoje, neapmokestinimas akcizo mokesčiu - Susigrąžinimas - Nacionalinio teismo priimti sprendimai sustabdyti pranešimo apie mokėjimą vykdymą))

2014/C 253/02

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky ir D. Grespan

Atsakovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato F. Varrone

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Valstybės pagalba – Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimo 2006/323/EB dėl mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardanne, Shannon regione ir Sardinijoje, neapmokestinimo akcizo mokesčiu Prancūzijoje, Airijoje ir Italijoje (OL L 119, 2006, p. 12) 5 ir 6 straipsnius bei 2007 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimo 2007/375/EB dėl mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardane, Šanono regione ir Sardinijoje, neapmokestinimo akcizo mokesčiu Prancūzijoje, Airijoje ir Italijoje (OL L 147, p. 29) 4 ir 6 straipsnius, nepriėmimas per nustatytą terminą – SESV 288 straipsnio bei 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias [SESV 108] straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339), 14 straipsnio pažeidimas – Reikalavimas nedelsiant ir veiksmingai įvykdyti Komisijos sprendimus – Nepakankama atitinkamos neteisėtos pagalbos susigrąžinimo procedūra

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nesiėmusi visų reikalingų priemonių, kad susigrąžintų valstybės pagalbą, kuri 2005 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimu 2006/323/EB dėl mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardanne, Shannon regione ir Sardinijoje, neapmokestinimo akcizo mokesčiu Prancūzijoje, Airijoje ir Italijoje bei 2007 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimu 2007/375/EB dėl mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardane, Šanono regione ir Sardinijoje, neapmokestinimo akcizo mokesčiu Prancūzijoje, Airijoje ir Italijoje buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka (C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)), Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų Sprendimo 2006/323 5 straipsnį, Sprendimo 2007/375 4 straipsnį ir EB 249 ketvirtą pastraipą.

Per nustatytą terminą nepateikusi informacijos, nurodytos Sprendimo 2006/323 6 straipsnio 1 dalyje ir Sprendimo 2007/375 6 straipsnio 2 dalyje, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šias dvi nuostatas ir EB 249 straipsnio ketvirtą pastraipą.

2.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 13, 2012 1 14.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/3


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X BV (C–24/12), TBG Limited (C–27/12)/Staatssecretaris van Financiën

(Sujungtos bylos C-24/12 ir C-27/12) (1)

((Laisvas kapitalo judėjimas - Apribojimai - Dividendų išmokėjimas iš valstybės narės į tos pačios valstybės užjūrio teritoriją - Sąjungos teisės taikymo sritis - Specialus režimas, taikomas ES UŠT))

2014/C 253/03

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)

Atsakovas: Staatssecretaris van Financiën

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Hoge Raad der Nederlanden – SESV 63 ir 64 straipsnių aiškinimas – Teritorinė taikymo sritis – Kapitalo judėjimas iš valstybės narės į jai priklausančią vieną užjūrio teritorijų – Klausimas, ar užjūrio teritorija gali būti laikoma trečiąja šalimi.

Rezoliucinė dalis

ES teisė turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama valstybės narės mokestinė priemonė, kuria, veiksmingai ir proporcingai siekiant tikslo kovoti su mokesčių vengimu, ribojamas kapitalo judėjimas tarp šios valstybės narės ir jos užjūrio šalies ir teritorijos.


(1)  OL C 98, 2012 3 31.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/3


2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Plásticos Españoles, SA (ASPLA)/Europos Komisija

(Byla C-35/12 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Pramoninių plastikinių maišų rinka - Vienas ir tęstinis pažeidimas))

2014/C 253/04

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Plásticos Españoles, SA (ASPLA), atstovaujama advokatų E. Garayar Gutiérrez, M. Troncoso Ferrer ir E. Abril Fernández

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Castilla Contreras ir F. Castillo de la Torre

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo ASPLA/Komisiją (T-76/06), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė prašymą iš dalies panaikinti 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą C(2005) 4634 galutinis dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (byla COMP/F/38.354 – Pramoniniai maišai), susijusį su karteliu pramoninių plastikinių maišų rinkoje, o nepatenkinus šio reikalavimo, sumažinti ASPLA skirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Plásticos Españoles SA (ASPLA) padengia su šiuo apeliaciniu procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 89, 2012 3 24.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/4


2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Armando Álvarez, SA/Europos Komisija

(Byla C-36/12 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Pramoninių plastikinių maišų rinka - Dukterinės bendrovės padaryto pažeidimo inkriminavimas patronuojančiajai bendrovei - Pareiga motyvuoti))

2014/C 253/05

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Armando Álvarez, SA, atstovaujama advokatų M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez ir C. Ruixo Claramunt

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Castilla Contreras ir F. Castillo de la Torre

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo Álvarez/Komisija (T-78/06), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė prašymą iš dalies panaikinti 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą C(2005) 4634 galutinis dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (byla COMP/F/38.354 – Pramoniniai maišai), susijusį su karteliu pramoninių plastikinių maišų rinkoje, o nepatenkinus šio reikalavimo, sumažinti Armando Álvarez skirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Armando Álvarez SA padengia su šiuo apeliaciniu procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 89, 2012 3 24.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/5


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Bulgarijos Respublika

(Byla C-198/12) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Energetikos vidaus rinka - Dujų perdavimas - Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 - 14 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b punktas - Pareiga užtikrinti didžiausius pajėgumus - Virtualūs atgalinio dujų perdavimo pajėgumai - Priimtinumas))

2014/C 253/06

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet ir T. Scharf

Atsakovė: Bulgarijos Respublika, atstovaujama D. Drambozova, E. Petranova ir J. Atanasov

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų nevykdymas – 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL L 211, p. 36), 14 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies b punkto pažeidimas – Pareiga užtikrinti visiems rinkos dalyviams galimybę naudotis didžiausiais pajėgumais – Fizinės jungties tarp dujų tranzito sistemos ir nacionalinės dujų tiekimo sistemos nebuvimas – Tarpvyriausybiniai susitarimai, kuriais kliudoma vykdyti pareigą leisti naudotis didžiausiais pajėgumais – SESV 351 straipsnio antroje pastraipoje įtvirtintos pareigos apimtis

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 194, 2012 6 30.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/5


2004 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

(Byla C-356/12) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Transportas - Direktyva 2006/126/EB - III priedo 6.4 punktas - Teisėtumas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 20 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis ir 26 straipsnis - Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija - Vairuotojo pažymėjimas - Fizinis ir protinis tinkamumas vairuoti motorines transporto priemones - Minimalios normos - Regėjimo aštrumas - Vienodas požiūris - Galimybės nukrypti nebuvimas - Proporcingumas))

2014/C 253/07

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Wolfgang Glatzel

Atsakovė: Freistaat Bayern

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, p. 18) su pakeitimais, padarytais 2009 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos direktyva 2009/113/EB (OL L 223, p. 31), III priedo 6.4 punkto galiojimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20, 21 ir 26 straipsnių aiškinimas – Minimalios normos, susijusios su fiziniais ir protiniais gebėjimais vairuojant C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 ir D1E kategorijų motorines transporto priemones – Akinių lęšių, skirtų regėjimo korekcijai, išrašymas, jei silpnesnės akies regėjimo aštrumas yra ne mažesnis kaip 0,1

Rezoliucinė dalis

Išnagrinėjus klausimą nebuvo nustatyta jokia aplinkybė, galinti paveikti 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų, iš dalies pakeistos 2009 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos direktyva 2009/113/EB, III priedo 6.4 punkto teisėtumą atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnį, 21 straipsnio 1 dalį ir 26 straipsnį.


(1)  OL C 9, 2014 1 12.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/6


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Coty Germany GmbH, buvusi Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV

(Byla C-360/12) (1)

((Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentai (EB) Nr. 40/94 ir Nr. 44/2001 - Bendrijos prekių ženklas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 93 straipsnio 5 dalis - Tarptautinė jurisdikcija dėl teisės pažeidimų - Vietos, kur įvyko žalą sukėlęs įvykis, nustatymas - Keleto asmenų dalyvavimas vykdant tuos pačius neteisėtus veiksmus keliose valstybėse narėse))

2014/C 253/08

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Coty Germany GmbH, buvusi Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Atsakovė: First Note Perfumes NV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bundesgerichtshof – 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 11; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 93 straipsnio 3 dalies ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) 5 straipsnio 3 dalies išaiškinimas – Bendrijos prekių ženklas – Tarptautinė jurisdikcija dėl teisių pažeidimo – Vienoje valstybėje narėje atlikti veiksmai, kuriuos vykdant prisidedama prie kitos valstybės narės teritorijoje padaryto pažeidimo – Vietos, kur įvyko žalą sukėlęs įvykis, nustatymas

Rezoliucinė dalis

1.

1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 93 straipsnio 5 dalyje esančią sąvoką „valstyb[ė] nar[ė], kurioje įvyko <...> teisių pažeidimas“ reikia aiškinti taip: kai valstybės narės teritorijoje parduodamas ir tiekiamas darant pažeidimą pagamintas gaminys, o jį įsigijęs asmuo vėliau jį perparduoda kitos valstybės narės teritorijoje, pagal šią nuostatą negalima nustatyti, kad teismas turi jurisdikciją nagrinėti pradiniam pardavėjui, kuris pats neveikė valstybėje narėje, į kurios teismą buvo kreiptasi, pareikštą ieškinį dėl pažeidimo.

2.

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punktą reikia aiškinti taip: teigiant, jog Bendrijos prekių ženklu apsaugotas žymuo buvo naudotas neteisėtoje lyginamojoje reklamoje ar nesąžiningai imituotas, kai tai draudžiama pagal valstybės narės, į kurios teismą buvo kreiptasi, įstatymą dėl kovos su nesąžininga konkurencija (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), pagal šią nuostatą negalima nustatyti, remiantis su šio įstatymo pažeidimu susijusią žalą lėmusios aplinkybės vieta, šios valstybės narės teismo jurisdikcijos, kai vienas iš tariamų pažeidėjų, kuriam minėtoje valstybėje iškelta byla, pats toje valstybėje neatliko veiksmų. Atvirkščiai, tokiu atveju pagal šią nuostatą, remiantis žalos atsiradimo vieta, galima nustatyti jurisdikciją nagrinėti minėtu nacionaliniu įstatymu pagrįstą ieškinį dėl atsakomybės, pareikštą kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam asmeniui, kuris, kaip teigiama, pastarojoje valstybėje atliko veiksmus, dėl kurių atsirado žala ar kilo grėsmė jai atsirasti teismo, į kurį kreiptasi, veiklos teritorijoje.


(1)  OL C 343, 2012 11 10


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/7


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Fermo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš M

(Byla C-398/12) (1)

((Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą - 54 straipsnis - Principas „ne bis in idem“ - Taikymo sritis - Susitariančiosios valstybės teismo nutartis nutraukti bylą nepakankamų įrodymų ir neperduoti bylos nagrinėti teisiamajame posėdyje - Galimybė atnaujinti teisminį tyrimą, jei paaiškėtų naujos faktinės aplinkybės ar įrodymai - Sąvoka „asmuo, kurio teismo procesas galutinai baigtas“ - To paties asmens baudžiamasis persekiojimas už tas pačias veikas kitoje valstybėje narėje - Baudžiamosios bylos negalimumas ir principo „ne bis in idem“ taikymas))

2014/C 253/09

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Fermo

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

M

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tribunale di Fermo – Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 54 straipsnio aiškinimas – „Ne bis in idem“ principas – „Asmens, kurio procesas pasibaigęs“ sąvoka – Vienos valstybės narės teismo priimtas galutinis sprendimas nutraukti baudžiamąjį procesą

Rezoliucinė dalis

1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo 54 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nutartis neperduoti bylos nagrinėti teisiamajame posėdyje, kuria Susitariančiojoje valstybėje, kurioje ji buvo priimta, užkertamas kelias naujam asmens, dėl kurio buvo priimta minėta nutartis, baudžiamajam persekiojimui dėl tų pačių veikų, išskyrus jei paaiškėja šio asmens kaltę patvirtinančių naujų faktinių aplinkybių arba įrodymų, pripažintina galutiniu sprendimu, kaip jis suprantamas pagal šį straipsnį, tad ja užkertamas kelias pradėti to paties asmens baudžiamąjį persekiojimą dėl tų pačių veikų kitoje Susitariančioje valstybėje.


(1)  OL C 355, 2012 11 17.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/8


2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Employment Tribunal, Leicester (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited

(Byla C-539/12) (1)

((Socialinė politika - Darbo laiko organizavimas - Direktyva 2003/88/EB - Teisė į mokamas kasmetines atostogas - Atlyginimo struktūra - Pagrindinis darbo užmokestis ir komisiniai už pasiektą apyvartą))

2014/C 253/10

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Employment Tribunal, Nottingham

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Z.J.R. Lock

Atsakovė: British Gas Trading Limited

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Employment Tribunal, Leicester – Jungtinė Karalystė – 1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvos 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 307, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 197), iš dalies pakeistos 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381), 7 straipsnio aiškinimas – Konsultantas, gaunantis bazinį atlyginimą kartu su komisiniais atsižvelgiant į realizuotą apyvartą ir sudarytų pardavimo sutarčių skaičių, kurie pervedami už praėjusį laikotarpį – Bazinio atlyginimo, tačiau ne komisinių, išskyrus tuos, kurie susijęs su paslaugomis, suteiktomis iki atostogų, išsaugojimas kasmetinių atostogų laikotarpiu

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ja draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos ir praktika, pagal kurias darbuotojas, kurio atlyginimą sudaro, pirma, pagrindinis darbo užmokestis ir, antra, komisiniai, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į sutartis, darbdavio sudarytas šiam darbuotojui įvykdžius pardavimus, išeidamas mokamų kasmetinių atostogų turi teisę tik į atlyginimą, kurį sudaro tik pagrindinis darbo užmokestis.

2.

Komisinių, į kuriuos turi teisę darbuotojas, kaip antai ieškovas pagrindinėje byloje, už jo kasmetines atostogas apskaičiavimo metodai nacionalinio teismo turi būti vertinami remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje skelbiamomis taisyklėmis ir kriterijais ir atsižvelgiant į Direktyvos 2003/88 7 straipsniu siekiamą tikslą.


(1)  OL C 46, 2013 2 16.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/9


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Byla C-557/12) (1)

((SESV 101 straipsnis - Šiuo straipsniu draudžiamo kartelio padarytos žalos atlyginimas - Žala, atsiradusi dėl didesnės kainos, kurią dėl sudaryto kartelio taiko jame nedalyvaujanti įmonė („Umbrella pricing“) - Priežastinis ryšys))

2014/C 253/11

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Atsakovė: ÖBB Infrastruktur AG

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oberster Gerichtshof – SESV 101 straipsnio išaiškinimas – Žalos, patirtos dėl pagal šį straipsnį draudžiamo kartelio, atlyginimas – Žala, atsirandanti dėl pakeltos kainos, kurią kaip draudžiamo kartelio padarinį nustato įmonė, nepriklausanti šiam karteliui

Rezoliucinė dalis

SESV 101 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama taip aiškinti ir taikyti valstybės narės teisę, kad dėl teisinių priežasčių visiškai atmetama galimybė, jog karteliui priklausančios įmonės civiline tvarka atsako už žalą, atsiradusią dėl to, kad karteliui nepriklausanti įmonė, atsižvelgusi į šio kartelio veiksmus, nustato didesnes kainas nei tos, kurios būtų nustatytos nesant kartelio.


(1)  OL C 71, 2013 3 9.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/9


2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Szegedi Ítélőtábla (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

(Byla C-56/13) (1)

((Direktyvos 92/40/EEB ir 2005/94/EB - Sprendimai 2006/105/EB ir 2006/115/EB - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 16, 17 ir 47 straipsniai - Paukščių gripo kontrolės priemonės - Žalos atlyginimas))

2014/C 253/12

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szegedi Ítélőtábla

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

Atsakovė: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Szegedi Ítélőtábla – 1992 m. gegužės 19 d. Tarybos direktyvos 92/40/EEB, nustatančios Bendrijos paukščių gripo kontrolės priemones (OL L 167, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 12 t., p. 306), ir 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančios Direktyvą 92/40/EEB (OL L 10, p. 16), išaiškinimas – Gyvulininkystės įmonė, užsiimanti, be kita ko, kalakutų penėjimu, kuriai atsisakyta leisti penėjimui skirtus kalakutus laikyti ūkio patalpose, esančiose administraciniu sprendimu apibrėžtoje apsaugos ir priežiūros nuo paukščių gripo zonoje – Laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kurių imtasi įgyvendinant Sąjungos teisės norminius aktus, privatiems asmenims sukeltos žalos atlyginimas.

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas 2006/105/EB dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių įtarus labai patogeniško laukinių paukščių gripo Vengrijoje atvejus ir 2006 m. vasario 17 d. Komisijos sprendimas 2006/115/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku laukinių paukščių gripu Bendrijoje, ir panaikinantis Sprendimus 2006/86/EB, 2006/90/EB, 2006/91/EB, 2006/94/EB, 2006/104/EB ir 2006/105/EB, turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiamos, pirma, nacionalinės priemonės, kaip antai 2006 m. vasario 15 d. ir 21 d. administraciniai aktai, kuriais įsakyta Csátalja ir Nagybaracska administracinėse teritorijose (Vengrija) nustatyti apsaugos zoną ir uždrausta per šią apsaugos zoną tranzitu vežti naminius paukščius, ir, antra, tokia kaip 2006 m. vasario 23 d. priimta administracinė nuomonė, kuria įmonei, kaip antai ieškovei pagrindinėje byloje, atsisakyta leisti laikyti kalakutus Nagybaracska esančiose jos ūkio patalpose.

2.

Pirma, sprendimai 2006/105 ir 2006/115 turi būti aiškinami taip, kad juose neįtvirtintos nuostatos, nustatančios dėl šiuose sprendimuose numatytų priemonių padarytos žalos atlyginimo tvarką, ir į tokias nuostatas nedaroma nuoroda, ir, antra, Teisingumo Teismo jurisdikcijai nepriklauso vertinti, ar, atsižvelgiant į teisę į veiksmingą teisminę gynybą, teisę į nuosavybę ir laisvę užsiimti verslu, teisėti nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose nenumatyta visiškai, įskaitant negautas pajamas, atlyginti žalą, patirtą pagal Sąjungos teisę priėmus nacionalines apsaugos nuo paukščių gripo priemones.


(1)  OL C 147, 2013 5 25.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/10


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Byla C-105/13) (1)

((Žemės ūkis - Bendra žemės ūkio politika - Bendrosios išmokos schema - Reglamentas (EB) Nr. 73/2009 - 34, 36 ir 137 straipsniai - Teisės į išmokas - Apskaičiavimo bazė - Priemokos už ūkininko referenciniu laikotarpiu laikomus galvijus ir turimus žemės sklypus - Dalinis žemės ūkio paskirties sklypų ploto nustatymo tvarkos pakeitimas - Reikalavimus paramai gauti atitinkančių hektarų skaičiaus sumažinimas - Ūkininko paraiška sumažinti teisių į išmokas skaičių ir padidinti jų vieneto vertę - Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 - 73a straipsnio 2a dalis - Priimtinumas))

2014/C 253/13

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: P.J. Vonk Noordegraaf

Atsakovas: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – College van Beroep voor het Bedrijfsleven – 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, p. 16) 34, 36 ir 137 straipsnių išaiškinimas – Tiesioginės paramos schemos – Bendrosios išmokos schema – Ūkininkas, 2006 m. gavęs teises į išmoką dėl produkcijos, nesusijusios su jam priklausančiais žemės sklypais ir plotais – Plotų nustatymo metodas, kuris vėliau buvo pakeistas – Paramai gauti reikalavimus atitinkančių hektarų sumažėjimas

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 73/2009, ir kompleksinio paramos susiejimo, numatyto Tarybos reglamente (EB) Nr. 479/2008, iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 380/2009, 73a straipsnio 2a dalis turi būti aiškinama taip, kad ūkininko teisės į išmokas turi būti perskaičiuojamos, jei iš pradžių nustatant šio ūkininko teises į išmokas jo referencinė suma, remiantis tuo metu atitinkamoje valstybėje narėje taikoma žemės ūkio paskirties sklypų ploto nustatymo tvarka, buvo padalinta iš pernelyg didelio hektarų skaičiaus. 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų [sistemos] ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas [sistemas] ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, 137 straipsnis netaikomas darant korekciją pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 73a straipsnio 2a dalį.


(1)  OL C 147, 2013 5 25.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/11


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) I/Health Service Executive

(Byla C-255/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 - 19 straipsnio 1 dalis ir 20 straipsnio 1 ir 2 dalys - Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 - 11 straipsnis - Gyvenamosios vietos valstybėje apdraustas valstybės narės pilietis - Netikėta sunki liga per atostogas kitoje valstybėje narėje - Asmuo, kuris dėl savo ligos ir galimybės gauti specialią medicinos priežiūrą netoli nuo gyvenamosios vietos priverstas likti šioje antroje valstybėje vienuolika metų - Išmokų natūra teikimas šioje antrojoje valstybėje - Sąvokos „gyvenamoji vieta“ ir „buvimo vieta“))

2014/C 253/14

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: I

Atsakovė: Health Service Executive

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – High Court of Ireland – 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72) 19 straipsnio 1 dalies ir 20 straipsnio 1 ir 2 dalių aiškinimas – „Buvimo“ valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, sąvoka – 11 metų sunkiai sergantis valstybės narės pilietis, kuris susirgo, kai asmuo atostogavo antrojoje valstybėje narėje – Pilietis, priverstas likti antrosios valstybės narės teritorijoje dėl savo sveikatos būklės

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 1 straipsnio j ir k punktus reikia aiškinti taip, kad pagal šio reglamento 19 straipsnio 1 dalį arba 20 straipsnio 1 ir 2 dalis, kai Sąjungos pilietis, pirmosios valstybės narės rezidentas, netikėtai sunkiai suserga atostogaudamas antrojoje valstybėje narėje ir dėl šios ligos bei galimybės, kad netoli nuo jo gyvenamosios vietos jam bus teikiama speciali medicinos priežiūra, priverstas vienuolika metų būti šioje valstybėje, šis pilietis turi būti pripažintas kaip „būnantis“ pastarojoje valstybėje narėje, jeigu įprastas jo interesų centras yra pirmojoje valstybėje narėje. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo nustatyti įprastą šio piliečio interesų centrą atsižvelgęs į visus reikšmingus kriterijus ir į jo ketinimą, kuris matyti atsižvelgiant į faktines aplinkybes, nes vien aplinkybės, kad minėtas pilietis ilgą laikotarpį išbuvo antrojoje valstybėje narėje, nepakanka, kad būtų galima pripažinti, jog jis šioje valstybėje gyvena.


(1)  OL C 189, 2013 6 29.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/12


2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Italijos Respublika

(Byla C-339/13) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 1999/74/EB - 3 straipsnis ir 5 straipsnio 2 dalis - Draudimas auginti dedekles vištas nepagerintuose narvuose - Dedeklių vištų auginimas narvuose, neatitinkančiuose reikalavimų pagal šią direktyvą))

2014/C 253/15

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Bianchi ir B. Schima

Atsakovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, avvocato dello Stato F Urbani Neri

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 1999/74/EB, nustatančios būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (OL L 203, p. 53; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 26 t., p. 225), 3 straipsnio ir 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Neužtikrinusi, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. dedeklės vištos nebebūtų auginamos nepagerintuose narvuose, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 1999/74/EB, nustatančios būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus, 3 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalį.

2.

Italijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/13


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd and others

(Byla C-360/13) (1)

((Autorių teisės - Informacinė visuomenė - Direktyva 2001/29/EB - 5 straipsnio 1 ir 5 dalys - Atgaminimas - Išimtys ir apribojimai - Interneto svetainės kopijų kūrimas ekrane ir standžiojo disko podėlyje naršant internete - Laikinas atgaminimo veiksmas - Trumpalaikis arba atsitiktinis veiksmas - Būtina ir svarbi technologinio proceso dalis - Teisėtas naudojimas - Atskira ekonominė svarba))

2014/C 253/16

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Public Relations Consultants Association Ltd

Atsakovė: The Newspaper Licensing Agency Ltd and others

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Supreme Court of the United Kingdom – 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230) 5 straipsnio 1 dalies aiškinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai – Laikinų, trumpalaikių arba atsitiktinių atgaminimo veiksmų, kurie yra būtina ir svarbi technologinio proceso dalis, sąvoka – Tinklalapio, automatiškai išsaugoto podėlyje ir kompiuterio ekrane, atgaminimas.

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad galutiniam naudotojui žiūrint interneto svetainę padarytos kopijos naudotojo kompiuterio ekrane ir kopijos to kompiuterio standžiojo disko podėlyje atitinka sąlygas, pagal kurias šios kopijos turi būti laikinos, trumpalaikio arba atsitiktinio pobūdžio ir būtina bei svarbi technologinio proceso dalis, taip pat šios direktyvos 5 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, todėl gali būti sukurtos be autorių teisių turėtojų leidimo.


(1)  OL C 260, 2013 9 7.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/13


2014 m. gegužės 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Nürnberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Zoran Spasic

(Byla C-129/14 PPU) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra - Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 50 ir 52 straipsniai - Ne bis in idem principas - Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą - 54 straipsnis - Sąvokos „jau įvykdyta“ ir „faktiškai vykdoma“ bausmė))

2014/C 253/17

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Nürnberg

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Zoran Spasic

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oberlandesgericht Nürnberg – Konvencijos, įgyvendinančios Šengeno susitarimą, 54 straipsnio, skaitomo kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsniu, išaiškinimas – Principas ne bis in idem – Sąlyga, kad bausmė būtų jau įvykdyta, faktiškai vykdoma arba pagal nuosprendį priėmusios valstybės teisės aktus nebegalėtų būti vykdoma – Asmuo, kuris buvo pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimo bausme ir bauda už tą patį nusikaltimą kitoje valstybėje narėje, tačiau nėra atlikęs laisvės atėmimo bausmės

Rezoliucinė dalis

1.

1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos ir 1995 m. kovo 26 d. įsigaliojusios Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo 54 straipsnis, kuriuo nustatyta ne bis in idem principo taikymo sąlyga, kad apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo atveju paskirta bausmė „jau yra įvykdyta“ arba „faktiškai vykdoma“, suderinamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsniu, kuriuo užtikrinamas šis principas.

2.

Minėtos konvencijos 54 straipsnis aiškintinas taip, kad vien sumokėjus baudą, skirtą asmeniui kitos valstybės narės teismo tuo pačiu nuosprendžiu, kuriuo jam taip pat skirta laisvės atėmimo bausmė, bet neįvykdžius pastarosios negalima teigti, kad bausmė buvo įvykdyta arba faktiškai vykdoma, kaip numatyta šioje nuostatoje.


(1)  OL C 151, 2014 5 19.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/14


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje dėl Bashir Mohamed Ali Mahdi

(Byla C-146/14 PPU) (1)

((Vizos, prieglobstis, imigracija ir kitos su laisvu asmenų judėjimu susijusios politikos sritys - Direktyva 2008/115/EB - Neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas - 15 straipsnis - Sulaikymas - Sulaikymo termino pratęsimas - Administracinės ar teisminės institucijos pareigos - Teisminė priežiūra - Trečiosios šalies piliečio asmens tapatybės dokumentų nebuvimas - Kliūtys įvykdyti sprendimą išsiųsti - Atitinkamos trečiosios šalies ambasados atsisakymas išduoti šios šalies piliečiui grįžti reikalingą asmens tapatybės dokumentą - Pasislėpimo pavojus - Pagrįsta tikimybė išsiųsti - Nepakankamas bendradarbiavimas - Galima atitinkamos valstybės narės pareiga išduoti laikiną dokumentą dėl asmens statuso))

2014/C 253/18

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalis pagrindinėje byloje

Bashir Mohamed Ali Mahdi

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Administrativen sad Sofia-grad – 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98) 15 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, 3, 4 ir 6 dalių, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 ir 47 straipsnių išaiškinimas – Neteisėtai esančio trečiosios šalies piliečio išsiuntimas – Administracinis sulaikymas – Tokio sulaikymo pratęsimas – Galimybė viršyti maksimalų sulaikymo terminą, pagrįsta asmens tapatybės dokumentų neturėjimu – Kliūtys įvykdyti sprendimą išsiųsti – Pagrįsta tikimybė išsiųsti – Suinteresuotojo asmens kilmės šalies ambasados atsisakymas išduoti grąžinimui reikalingą dokumentą – Galima atitinkamos valstybės narės pareiga išduoti laikiną dokumentą dėl asmens statuso

Rezoliucinė dalis

1.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 3 ir 6 dalis, analizuojamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 ir 47 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad bet koks pasibaigus maksimaliam trečiosios šalies piliečio pradinio sulaikymo terminui kompetentingos institucijos sprendimas dėl tolesnių priemonių turi būti priimtas rašytinio akto forma, nurodant šį sprendimą pagrindžiančius faktinius ir teisinius motyvus.

2.

Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 3 ir 6 dalis reikia aiškinti taip, kad priežiūra, kurią turi vykdyti teisminė institucija, gavusi prašymą pratęsti trečiosios šalies piliečio sulaikymo terminą, turi leisti šiai institucijai, išnagrinėjus kiekvieną konkretų atvejį iš esmės, priimti sprendimą tęsti atitinkamo piliečio sulaikymą, pakeisti jį kita švelnesne prievartos priemone ar paleisti šį pilietį; priimdama tokį sprendimą minėta institucija gali remtis prašymą pateikusios administracinės institucijos nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pateiktais įrodymais, taip pat per priežiūros procedūrą jai galbūt nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, pateiktais įrodymais ir pastabomis.

3.

Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 1 ir 6 dalis reikia aiškinti taip, kad pagal jas draudžiamas toks nacionalinis teisinis reglamentavimas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pagal kurį pradinį šešių mėnesių sulaikymo terminą galima pratęsti remiantis vien tuo, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis neturi asmens tapatybės dokumentų. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti visas nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, kad nuspręstų, ar šiam piliečiui galima veiksmingai taikyti švelnesnę prievartos priemonę arba ar tebėra pavojus, kad jis pasislėps.

4.

Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad trečiosios šalies pilietis, tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, negavęs tapatybės dokumento, kuris būtų leidęs išsiųsti jį iš suinteresuotosios valstybės narės, gali būti laikomas „nepakankamai bendradarbiaujančiu“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, tik jei išnagrinėjus šio piliečio elgesį pradinio sulaikymo laikotarpiu paaiškėtų, kad jis nebendradarbiavo įgyvendinant išsiuntimo procedūrą, ir tikėtina, kad dėl šio elgesio išsiuntimo procedūra užtruks ilgiau, nei numatyta, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

5.

Direktyva 2008/115 turi būti aiškinama taip, kad valstybė narė negali būti įpareigota išduoti atskirą leidimą gyventi arba kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti trečiosios šalies piliečiui, neturinčiam asmens tapatybės dokumentų ir negavusiam tokių dokumentų iš savo kilmės šalies, po to, kai nacionalinis teismas jį paleido, konstatavęs nebesant pakankamos tikimybės įvykdyti sprendimą išsiųsti, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 15 straipsnio 4 dalį. Tačiau tokiu atveju valstybė narė turi šiam piliečiui išduoti raštišką jo situacijos patvirtinimą.


(1)  OL C 159, 2014 5 26.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/15


2013 m. rugsėjo 30 d.Sąd Rejonowy w Płocku (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Urszula Leśniak–Jaworska, Małgorzata Głuchowska–Szmulewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku

(Byla C-520/13)

2014/C 253/19

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Płocku

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Urszula Leśniak–Jaworska, Małgorzata Głuchowska–Szmulewicz

Atsakovė: Prokuratura Okręgowa w Płocku

2014 m. kovo 27 d. nutartimi Teisingumo Teismas nusprendė neturįs jurisdikcijos atsakyti į Sąd Rejonowy w Płocku pateiktą prejudicinį klausimą.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/16


2014 m. balandžio 10 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje María José Regojo Dans/Consejo del Estado

(Byla C-177/14)

2014/C 253/20

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: María José Regojo Dans

Atsakovė: Consejo del Estado

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kaip jie apibrėžti šiuo metu galiojančio 2007 m. balandžio 12 d. Įstatymo 7/2007 dėl valstybės tarnybos pagrindų statuto (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) 12 straipsnyje ir kaip jie buvo apibrėžti anksčiau galiojusio 1984 m. rugpjūčio 2 d. Įstatymo 30/1984 dėl priemonių, kuriomis pertvarkoma valstybės tarnyba (Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública), 20 straipsnio 2 dalyje, patenka ETUC, UNICE ir CEEP Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB (1) priede, 3 punkto 1 dalyje pateiktą „pagal terminuotą sutartį dirbančio darbuotojo“ apibrėžimą?

2.

Ar minėto ETUC, UNICE ir CEEP Bendrojo susitarimo 4 punkto 4 dalyje įtvirtintas nediskriminavimo principas taikytinas tokiems pasitikėjimo valstybės tarnautojams, siekiant, kad jiems būtų pripažintas ir išmokėtas atlyginimas, kuris atsižvelgiant į darbo stažą mokamas karjeros valstybės tarnautojams, nuolat dirbantiems sutartininkams, laikiniesiems valstybės tarnautojams ir laikinai dirbantiems sutartininkams?

3.

Ar pagal du minėtus Ispanijos įstatymus taikytina tokių pasitikėjimo valstybės tarnautojų laisva skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka, pagrįsta su pasitikėjimu susijusiomis priežastimis, patenka į minėtame 4 punkte nurodytas tokį skirtingą požiūrį pateisinančias objektyvias priežastis?


(1)  OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/16


2014 m. balandžio 11 d.Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Byla C-183/14)

2014/C 253/21

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Atsakovė: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar fizinis asmuo, sudaręs asociacijos sutartį su kitais fiziniais asmenimis dėl teisinio subjektiškumo neturinčios nedeklaruotos ir neregistruotos mokesčių tikslais asociacijos, skirtos atlikti būsimus darbus (pastatyti pastatą) žemės sklype, asmeninės nuosavybės teise priklausančiame tam tikriems kontrahentams, atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes gali būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos (1) 9 straipsnio 1 dalį, kai iš pradžių remiantis mokesčių sistema mokesčių administratorius pastatų, esančių asmeninės nuosavybės teise tam tikriems kontrahentams priklausančiame žemės sklype, perleidimą laikė pardavimu, patenkančiu į minėtų asmenų asmeninio turto valdymo sritį?

2.

Ar atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir kiti bendrieji principai PVM srityje, išplaukiantys iš Direktyvos 2006/112, turi būti aiškinami kaip draudžiantys nacionalinę praktiką, pagal kurią mokesčių administratorius iš pradžių išieškojęs iš fizinio asmens pajamų, gautų iš asmenines nuosavybės teise priklausančio turto perleidimo, mokestį, po dvejų metų, per tą laiką iš esmės nepasikeitus teisinei bazei, remdamasis tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis peržiūri savo poziciją ir minėtus sandorius pripažįsta PVM apmokestinama ekonomine veikla ir atgaline data priskaičiuoja su tuo susijusias sumas?

3.

Ar PVM direktyvos 167, 168 ir 213 straipsniai, vertinami atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, turi būti aiškinami kaip draudžiantys mokesčių administratoriui esant tokioms aplinkybėms, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, atimti iš apmokestinamojo asmens teisę atskaityti mokėtiną ar sumokėtą pridėtinės vertės mokestį už prekes ir paslaugas, susijusias su apmokestinamaisiais sandoriais vien dėl to, kad jis nebuvo užsiregistravęs kaip PVM mokėtojas atitinkamų paslaugų suteikimo momentu?

4.

Ar atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes [PVM] direktyvos 179 straipsnio nuostatos gali būti aiškinamos kaip draudžiančios nacionalinės teisės aktus, kuriuose numatoma, kad apmokestinamasis asmuo, kuriam taikoma speciali neapmokestinimo tvarka ir kuris pavėluotai paprašė įregistruoti jį PVM mokėtoju, privalo sumokėti mokestį, kuris būtų buvęs priskaičiuotas, nepaliekant teisės atskaityti už kiekvieną mokestinį laikotarpį atskaitytinos mokesčio sumos, o teisė atskaityti bus įgyvendinama remiantis mokesčio deklaracija jau po PVM mokėtojo įregistravimo, o tai gali turėti pasekmių susijusių sumų apskaičiavimui?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/17


2014 m. balandžio 30 d.Amtsgericht Laufen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Gavril Covaci

(Byla C-216/14)

2014/C 253/22

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Laufen

Pagrindinės bylos šalys

Gavril Covaci

Kita šalis: Staatsanwaltschaft Traunstein

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2010/64/ES (1) 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 1 ir 8 dalys aiškintinos taip, kad joms prieštarauja teismo nurodymas, pagal kurį taikant Vokietijos teismų santvarkos įstatymo (Gerichtsverfassungsgesetz) 184 straipsnį reikalaujama, kad kaltinamieji skundus veiksmingai pateiktų tik teismo proceso kalba, šiuo atveju – vokiečių kalba?

2.

Ar Direktyvos 2012/13/ES (2) 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies c punktas ir 6 straipsnio 1 ir 3 dalys aiškintini taip, kad jiems prieštarauja nurodymas kaltinamajam paskirti asmenį, įgaliotą priimti įteikiamus dokumentus, jeigu apskundimo termino eiga prasideda jau nuo dokumentų įteikimo įgaliotam juos priimti asmeniui ir galiausiai neturi reikšmės, ar kaltinamasis apskritai sužino apie kaltinimą?


(1)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, p. 1).

(2)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, p. 1).


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/18


2014 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Austrijos Respublika

(Byla C-244/14)

2014/C 253/23

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Braun ir J. Hottiaux

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo:

pripažinti, kad Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 2004/49/EB, nes nevisiškai perkėlė šios direktyvos 3 straipsnio k punktą, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnio 3 dalį,

priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Patikrinus teisinę situaciją Austrijos Respublikoje, Komisijai kilo abejonių dėl teisingo kai kurių Direktyvos 2004/49/EB (1) nuostatų perkėlimo. Abejonės iš esmės susijusios su nuostatomis dėl saugos sertifikatų ir įgaliojimų saugos srityje, nacionalinės saugos institucijos, tyrimų, tyrimo įstaigos ir rekomendacijų saugos srityje.


(1)  OL L 164, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 227.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/18


2014 m. gegužės 26 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Air France – KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(Byla C-250/14)

2014/C 253/24

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Air France – KLM

Kita proceso šalis: Ministère des finances et des comptes publics

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 77/388/EEB (1) 2 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia aiškinti taip, kad bilieto išdavimas gali būti prilyginamas faktiniam gabenimo paslaugos įvykdymui ir kad oro transporto bendrovės pasiliktos sumos, kai lėktuvo bilieto savininkas nepasinaudojo savo bilietu ir jo galiojimas pasibaigė, yra apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu?

2.

Jeigu taip, ar surinktas mokestis turi būti pervestas į iždą nuo kainos gavimo momento, nors kelionė gali neįvykti dėl kliento kaltės?


(1)  1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/19


2014 m. gegužės 26 d.Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

(Byla C-254/14)

2014/C 253/25

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Općinski sud u Velikoj Gorici

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Atsakovas: Đuro Vladika

Prejudicinis klausimas

Kokiu principu pagal Sąjungos teisę yra paremtas vartotojo mokėjimas už vandens naudojimą, kitaip tariant, ar vartotojas turi mokėti tik už sunaudojimą pagal skaitliuko duomenis, pritaikius kainą už naudojimą, ar vis dėlto jam tenka ir vandens kaina, skirta atlyginti už sąnaudas, kurias vietos valdžios paslaugų teikėjai patiria dėl vykdomos veiklos (eksploatavimo, einamosios priežiūros, infrastruktūros tvarkymo, darbo jėgos kaštų ir t. t.)?


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/19


2014 m. birželio 2 d.Cemex S.A.B. de C.V. ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-292/11 Cemex ir kt./Komisija

(Byla C-265/14 P)

2014/C 253/26

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantės: Cemex S.A.B. de C.V., New Sunward Holding BV, Cemex España, S.A.,Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion ir Cemex Austria AG, atstovaujamos advokatų J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez ir B. Martínez Corral

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Panaikinti 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimą,

priimti sprendimą dėl esmės dėl Bendrajam Teismui pateikto ieškinio dėl panaikinimo ir panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš Komisijos Cemex ir jos dukterinių bendrovių patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmojoje instancijoje Bendrajame teisme ir šioje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.   Ginčijamo sprendimo motyvavimo vertinimo klaida

Apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą vertindamas ginčijamo sprendimo prašyti pateikti informacijos motyvavimą, kuris surašytas labai apibendrintai. Jų teigimu, Bendrasis Teismas pateiktoje analizėje neatsižvelgė nei į konkrečios bylos aplinkybes, nei į ginčijamo sprendimo turinį ir neišnagrinėjo proporcingumo remdamasis materialiosiomis Komisijos galimybėmis ir techninėmis aplinkybėmis ar terminu, per kurį ginčijamas sprendimas buvo priimtas.

2.   Klaida vertinant informacijos poreikį

Bendrasis Teismas taip pat padarė teisės klaidą vertindamas ginčijamu sprendimu prašomos pateikti informacijos poreikį, nes dalis šios informacijos Komisijai jau buvo žinoma arbe neturėjo juo ryšio su tyrimu.

3.   Skundžiamo sprendimo motyvavimo klaida ir Reglamento Nr. (EB) Nr. 1/2003  (1) 18 straipsnio 3 dalies pažeidimo vertinimo klaida, kiek tai susiję su prašomos pateikti informacijos pobūdžiu

Apeliantės taip pat teigia, kad skundžiamame sprendime yra motyvavimo klaida, nes Bendrasis Teismas nepriėmė sprendimo dėl tam tikrų jų argumentų, susijusių su prašomos informacijos pobūdžiu, nes į juos atsakant reikėjo priimti atitinkamus sprendimus dėl hipotetinių scenarijų. Be to, Bendrasis Teismas padarė vertinimo klaidą nuspręsdamas, kad Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalis nebuvo pažeista, nes ginčijamame sprendime reikėjo atsakyti į klausimus, kurie nebuvo susiję su faktinėmis aplinkybėmis ir kurie nebuvo niekaip susiję su faktiniais duomenimis.

4.   Proporcingumo reikalavimo vertinimo klaida

Apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą atmesdamas jų ieškinį dėl ginčijamo sprendimo prašyti pateikti informacijos panaikinimo iš dalies, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad priimdama šį sprendimą ir jame nustatydama terminą atsakymui pateikti, Komisija neveikė netinkamai ir nepamatuotai. Beje, apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad Komisijos prašymas pateikti informacijos yra pagrįstas, nors į jį atsakydamos apeliantės patyrę ypatingai didelę darbo naštą.

5.   Klaida vertinant Reglamento Nr. 1  (2) 3 straipsnio pažeidimą

Bendrasis Teismas padarė klaidą nuspręsdamas, kad pranešdama apie ginčijamą sprendimą tik ispanų kalba Komisija nepažeidė Reglamento Nr. 1 3 straipsnio.

6.   Klaida vertinant gero administravimo principo pažeidimą

Galiausiai apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą nenuspręsdamas, kad Komisija savo elgesiu, kurį Bendrasis Teismas įvertino kaip kritikuotiną, vis dėlto nepažeidė gero administravimo principo.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties [SESV 101] ir [SESV 102] straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).

(2)  1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 3).


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/21


2014 m. birželio 5 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet/Baby Dan A/S

(Byla C-272/14)

2014/C 253/27

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vestre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Skatteministeriet

Atsakovė: Baby Dan A/S

Prejudicinis klausimas

Ar tvirtinamasis laikiklis, turintis prieš tai nurodytus konkrečius požymius, turi būti klasifikuojamas KN 7318 ar veikiau 8302 pozicijoje?


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/21


2014 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas/Komisija

(Byla C-286/14)

2014/C 253/28

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas L.G. Knudsen, A. Troupiotis ir M. Menegatti

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 275/2014 (1), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė, I priedas.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį, Europos parlamentas nurodo vienintelį panaikinimo pagrindą, siejamą su tuo, kad Komisija viršijo įgaliojimus, jai suteiktus Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 (2) 21 straipsnio 3 dalyje. Ginčijamu deleguotuoju reglamentu iš dalies keičiamas bazinio akto I priedas ir įterpiama VI dalis, kurioje reglamentuojami transporto sektoriaus finansavimo prioritetai siekiant įgyvendinti daugiametes ir metines darbo programas. Anot Parlamento, priėmusi deleguotąjį aktą, kuriuo „iš dalies keičiamas“, o ne „papildomas“ minėtas bazinis reglamentas, kaip nurodyta jo 21 straipsnio 3 dalyje, Komisija viršijo įgaliojimus, kurie jai suteikti baziniu reglamentu.


(1)  OL L 80, p. 1.

(2)  OL L 348, p. 129


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/22


2014 m. birželio 13 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. balandžio 9 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-150/12 Graikija/Komisija

(Byla C-296/14 P)

2014/C 253/29

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama I. Chalkias ir A. Vasilopoulou

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Patenkinti apeliacinį skundą, panaikinti visą skundžiamą Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą dėl konkrečiai nurodytų pagrindų, patenkinti Graikijos Respublikos ieškinį, panaikinti ginčijamą Europos Komisijos sprendimą ir priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama apeliacinio skundo pagrindą, Graikijos Respublika nurodo Europos Sąjungos teisės pažeidimą, nes, atsižvelgiant į ypatingas sąlygas, kuriose nagrinėjamu laikotarpiu buvo Graikijos ekonomika, Bendrasis Teismas tariamai klaidingai išaiškino ir taikė SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 3 dalies b punktą.

Konkrečiai kalbant, pirmoje šio pagrindo dalyje teigiama, kad, klaidingai aiškindamas ir taikydamas SESV 107 straipsnio 1 dalį, Bendrasis Teismas nusprendė, jog, atsižvelgiant į ypatingas sąlygas, kuriose tuo metu buvo Graikijos ekonomika, nagrinėjamomis priemonėmis asmenims, kuriems jos skirtos, suteikiama selektyvi ekonominė nauda, galinti iškraipyti konkurenciją ir paveikti prekybą tarp valstybių narių, o antroje šio pagrindo dalyje tvirtinama, kad, klaidingai aiškindamas ir taikydamas SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą, Bendrasis Teismas, nepaisydamas ypatingų sąlygų, kuriose tuo metu buvo Graikijos ekonomika, šios nuostatos taikymo sritį apribojo Pranešimo dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo sąlygomis.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/22


2014 m. balandžio 4 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

(Byla C-592/12) (1)

2014/C 253/30

Proceso kalba: ispanų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 79, 2013 3 16.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/22


2014 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Fertilizers Europe

(Sujungtos bylos C-215/13 P ir C-216/13 P) (1)

2014/C 253/31

Proceso kalba: anglų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 171, 2013 6 15.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/23


2014 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Europos Komisija, Danija

(Byla C-283/13) (1)

2014/C 253/32

Proceso kalba: anglų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 215, 2013 7 27.


Bendrasis Teismas

4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/24


2014 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cantina Broglie 1/VRDT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Byla T-595/10) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo RIPASSA paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VINO DI RIPASSO - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis - Pareiga motyvuoti))

2014/C 253/33

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Cantina Broglie 1 Srl (Peskjera del Garda, Italija), atstovaujama advokato A. Rizzoli, kuriam leista dalyvauti vietoje A. Zenato

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 63/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona ir Alberto Zenato

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. rugsėjo 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 63/2010-1).

2.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurios buvo patirtos bylinėjantis apeliacinėje taryboje.


(1)  OL C 72, 2011 3 5.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/24


2014 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija/Komisija

(Byla T-260/11) (1)

((Žuvininkystė - Žuvų išteklių apsauga - Ispanijos viršytos jai 2010 m. skirtos atlantinių skumbrių žvejybos VIIIc, IX ir X zonose ir ŽRVAK 34.1.1 rajono Europos Sąjungos vandenyse kvotos - Išskaitymai, susieti su 2011 - 2015 m. skirtomis žvejybos kvotomis - Teisė į gynybą - Teisinis saugumas - Teisėti lūkesčiai - Vienodas požiūris))

2014/C 253/34

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama abogados del Estado N. Díaz Abad ir L. Banciella Rodríguez-Miñón, vėliau M. Sampoll Pucurull ir Banciella Rodríguez-Miñón

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet, F. Jimeno Fernández ir D. Nardi

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 165/2011, kuriuo dėl išteklių pereikvojimo 2010 m. iš tam tikrų 2011 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų atlantinių skumbrių kvotų numatoma išskaičiuoti tam tikrą kiekį (OL L 48, p. 11)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Ispanijos Karalystė padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 211, 2011 7 16.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/25


2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unister/VRDT (Ab in den Urlaub)

(Byla T-273/12) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Ab in den Urlaub“ paraiška - Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio įrodymų nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis))

2014/C 253/35

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Unister GmbH (Leipcigas, Vokietija), atstovaujama advokatų H. Hug ir A. Kessler-Jensch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Walicka ir R. Pethke

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. balandžio 3 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2150/2011-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Ab in den Urlaub“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Unister GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 243, 2012 8 11.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/26


2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hut.com/VRDT – Intersport France (THE HUT)

(Byla T-330/12) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo THE HUT paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas LA HUTTE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2014/C 253/36

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Hut.com Ltd (Nortvičas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio S. Malynicz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama V. Melgar

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Intersport France (Longjumeau, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. balandžio 27 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 814/2011-2), susijusio su protesto procedūra tarp Intersport France ir The Hut.com Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš The Hut.com Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 295, 2012 9 29.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/26


2014 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kampol/VRDT – Colmol (Nobel)

(Byla T-382/12) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Nobel“ paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas NOBEL - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2014/C 253/37

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Kampol sp. z o.o. (Svidnica, Lenkija), atstovaujama advokato J. Kępiński,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Geroulakos

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azemeisas, Portugalija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. birželio 21 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2286/2011-4), susijusio su protesto procedūra tarp Colmol – Colchões, SA ir Kampol K. Humiński & syn sp. z o.o.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Kampol sp. z o.o. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 355, 2012 11 17.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/27


2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rani Refreshments/VRDT – Global-Invest Bartosz Turek (Sani)

(Byla T-523/12) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Sani“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „Hani“ arba „llani“ ir RANI - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2014/C 253/38

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Rani Refreshments FZCO (Džebel Alis, Jungtiniai Arabų Emyratai), atstovaujama baristerio M. Chapple

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Geroulakos

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Global-Invest Bartosz Turek (Počesna, Lenkija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. rugsėjo 27 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 236/2012-4), susijusio su protesto procedūra tarp Aujan Industries Co. (S J C) ir Global-Invest Bartosz Turek.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Rani Refreshments FZCO bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2013 2 2.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/27


2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje 1872 Holdings/VRDT – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

(Byla T-207/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas THE SPIRIT OF CUBA - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

2014/C 253/39

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: 1872 Holdings vof (Amsterdamas, Nyderlandai), atstovaujama advokato M. Antoine-Lalance

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama V. Melgar

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Havana Club International, SA (Havana, Kuba), atstovaujama advokato M. Pomares Caballero

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. sausio 31 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 684/2012-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Havana Club International SA ir 1872 Holdings vof.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš 1872 Holdings vof bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 171, 2013 6 15.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/28


2014 m. balandžio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Unicid/Komisija

(Byla T-305/09) (1)

((Valstybės pagalba - Prancūzijoje pripažintų žemės ūkio tarpšakinių organizacijų veiksmų, skirtų atstovaujamų žemės ūkio sektorių nariams, pagrindų taisyklės - Finansavimas iš pripažintų privalomosiomis savanoriškų įmokų - Sprendimas, kuriuo pagalbos sistema pripažįstama suderinama su bendrąja rinka - Sprendimo atšaukimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 253/40

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų V. Ledoux et B. Néouze

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama B. Stromsky ir C. Urraca Caviedes, vėkiau B. Stromsky ir S. Thomas ir galiausiai B. Stromsky

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimą C(2008) 7846 final dėl valstybės pagalbos Nr. 561/2008, susijusios su Prancūzijoje pripažintų žemės ūkio tarpšakinių organizacijų veiksmų, skirtų atstovaujamų žemės ūkio sektorių nariams, pagrindų taisyklėmis.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 244, 2009 10 10.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/29


2014 m. birželio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axa Versicherung/Komisija

(Byla T-526/12) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Implicitinis sprendimas neleisti susipažinti su dokumentais - Po ieškinio pareiškimo priimtas eksplicitinis sprendimas - Suinteresuotumo pareikšti ieškinį teisme išnykimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 253/41

Proceso kalba: vokieičų

Šalys

Ieškovė: Axa Versicherung AG (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Bahr, S. Dethof IR A. Malec

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Krämer ir F. Clotuche-Duvieusart

Dalykas

Prašymas panaikinti implicitinį Komisijos sprendimą neleisti susipažinti su bylos COMP/39.125 (Automobilių stiklai) dokumentais

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Nebereikia priimti sprendimo dėl AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA et AGC Glass Germany GmbH pateikto prašymo leisti įstoti į bylą.

3.

Europos Komisija padengia savo ir AXA Versicherung AG patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe ir AGC Glass Germany padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2013 2 2.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/29


2014 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Atmeh/VRDT – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

(Byla T-239/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia - Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 253/42

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Ammar Atmeh (Diera-Duba, Jungtiniai Arabų Emyratai), atstovaujamas advokato A. Berthet

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sylvie Fretier (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato T. Cuche

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. vasario 14 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (sujungtos bylos R 1482/2011-4 ir R 1571/2011-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Ammar Atmeh ir Sylvie Fretier.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovė ir įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir kiekviena iš jų padengia po pusę atsakovės bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 207, 2013 7 20.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/30


2014 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gruppo Norton/VRDT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Byla T-427/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas Gruppo Norton S.r.l. - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas NORTON HISPAŃO - Reglamento (EB) Nr. 2868/95 49 taisyklės 1 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 207/2009 60 straipsnis - Apeliacijos apeliacinei tarybai nepriimtinumas - Akivaizdžiai teisiškai nepagrįsta apeliacija))

2014/C 253/43

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Gruppo Norton Srl (Karinis, Italija), atstovaujama advokato M. García Lirola

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama V. Melgar

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Victoriano Marín Nicolás (Alkantarilja, Ispanija), atstovaujamas advokato M. Ruiz Vázquez

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. gegužės 31 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 341/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp Victoriano Marín Nicolás ir Gruppo Norton Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Gruppo Norton Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 313, 2013 10 26.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/30


2014 m. balandžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Chemo Ibérica/VRDT – Novartis (EXELTIS)

(Byla T-252/14)

2014/C 253/44

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Chemo Ibérica, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato M. I. Escudero Pérez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Novartis AG (Bazelis, Šveicarija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. vasario 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 936/2013-4 ir dėl tos priežasties suteikti Bendrijos prekių ženklą Nr. 1 0 2 48  367 EXELTIS tarptautinės klasifikacijos 5 klasei,

priteisti iš atsakovės ir/ar kitos procedūros šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Chemo Ibérica, SA

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas EXELTIS, skirtas 5 klasės prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 0 2 48  367

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: Novartis AG

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis prekių ženklas EXELON, skirtas 5 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti prašymą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/31


2014 m. balandžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Chemo Ibérica/VRDT – Novartis (EXELTIS)

(Byla T-253/14)

2014/C 253/45

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Chemo Ibérica, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato M. I. Escudero Pérez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Novartis AG (Bazelis, Šveicarija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. vasario 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1022/2013-4 ir dėl tos priežasties suteikti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą Nr. 1 0 2 49  035 EXELTIS tarptautinės klasifikacijos 5 klasei,

priteisti iš atsakovės ir/ar kitos procedūros šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Chemo Ibérica, SA

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas su žodiniu elementu EXELTIS, skirtas 5 klasės prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 0 2 49  035

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: Novartis AG

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis prekių ženklas EXELON, skirtas 5 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti prašymą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/32


2014 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Giuntoli/VRDT – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

(Byla T-256/14)

2014/C 253/46

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Andrea Giuntoli (Barselona, Ispanija), atstovaujamas advokato A. Canela Giménez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Société des produits Nestlé SA (Vevė, Šveicarija)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. vasario 12 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 886/2013-2,

priteisti iš VRDT ir iš tų, kas prieštarauja šiam reikalavimui, bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovas

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai CREMERIA TOSCANA, skirtas 30, 35 ir 43 klasių prekėms ir paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 5 49  346

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Société des produits Nestlé SA

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: tarptautinis vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „la Cremeria“

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti skundžiamą sprendimą, patenkinti protestą ir iš dalies atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/32


2014 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje City Index/VRDT – Citigroup ir Citibank (CITY INDEX)

(Byla T-269/14)

2014/C 253/47

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: City Index Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio B. Brandreth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalys: Citigroup, Inc. ir Citibank, NA (Niujorkas, JAV)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti 2014 m. vasario 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 172/2013-2, kuriuo buvo patenkintas protestas dėl 9, 16 ir 36 klasių prekių ir paslaugų;

įpareigoti atsakovę padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas Apeliacinėje taryboje ir Bendrajame Teisme.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas CITY INDEX 9, 16, 36 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 7 4 58  094

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkės: Citigroup, Inc. ir Citibank, NA

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „citi“ 9, 16, 36 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms, Bendrijos ir nacionalinis vaizdiniai prekių ženklai, kuriuose yra žodiniai elementai „citifinancial“ ir „citibank“, taip pat Bendrijos ir nacionaliniai žodiniai prekių ženklai CITICAPITAL, CITIMONEY, CITIFINANCIAL, CITI, CITIBOND, CITICONNECT, CITIBANK ir CITICARD

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir iš dalies atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/33


2014 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Lithomex/VRDT – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

(Byla T-273/14)

2014/C 253/48

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Lithomex ApS (Langeskovas, Danija), atstovaujama advokato L. Ullmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Glaubrecht Stingel GmbH & Co.KG (Vendlingenas, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. vasario 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą R 2280/2012-5;

pakeisti skundžiamą sprendimą ir atmesti apeliaciją dėl 2012 m. lapkričio 21 d. Anuliavimo skyriaus sprendimo;

priteisti iš į bylą įstojusios šalies bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas apeliacinėje instancijoje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas LITHOFIX 19 ir 31 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 7 504 368

Bendrijos prekių ženklo savininkė: ieškovė

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas ir 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Žodiniai nacionalinis ir tarptautinis prekių ženklai LITHOFIN 1 kasės prekėms

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliaciją ir pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia visoms 19 klasės prekėms

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/34


2014 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Dairek Attoumi/VRDT – Diesel (diržas)

(Byla T-278/14)

2014/C 253/49

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Ispanija), atstovaujama advokatų E. Manresa Medina ir J. M. Manresa Medina

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Diesel SpA (Bregancė, Italija)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

grąžinti bylą į padėtį, kurioje ji buvo tuo procedūros momentu, kai kompaktinė plokštelė su sąskaitomis faktūromis buvo pateikta ieškovui ir taip panaikinti 2014 m. vasario 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 855/2012-3; jei šis prašymas nebūtų patenkintas,

grąžinti bylą į padėtį, kurioje ji buvo prieš pat priimant apeliacinės tarybos sprendimą ir panaikinti ginčijamą sprendimą bei sustabdyti procedūrą, kol bus baigtas teismo procesas, kurį šio pramoninio dizaino savininkas pradėjo dėl tarptautinio prekių ženklo Nr. 608 499; jei šis prašymas nebūtų patenkintas,

priimti šį ieškinį ir pripažinti, kad šalis, kuri prašo pripažinti Bendrijos pramoninio dizaino registraciją negaliojančia, neįrodė jos prekių ženklo naudojimo ir dėl šios priežasties atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia; jei šis prašymas nebūtų patenkintas,

priimti šį ieškinį ir atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia remiantis išdėstytais argumentais,

priteisti iš atsakovės ir galimų kitų šalių, įstojusių į procesą jos pusėje, visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos pramoninis dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: diržo pavaizdavimas su žodiniu elementu DIESEL – Bendrijos pramoninis dizainas, kurio registracijos Nr. 1044150-0003

Bendrijos pramoninio dizaino savininkas: ieškovas

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos pramoninio dizaino registraciją negaliojančia: Diesel SpA

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: žodiniai Bendrijos ir tarptautiniai prekių ženklai DIESEL 3, 9, 14, 16, 18, 24 ir 25 klasių prekėms

Anuliavimo skyriaus sprendimas: patenkinti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai:

kompaktinės plokštelės su sąskaitomis faktūromis nepateikimas ieškovui,

procedūros nesustabdymas,

ieškovas yra Ispanijos prekių ženklo Nr. 2 585 042 S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK savininkas

kiti šalies, pateikusios prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, naudojimo įrodymai nebūtų,

žymenų skirtumai.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/35


2014 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Davó Lledó/VRDTAdministradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)

(Byla T-335/14)

2014/C 253/50

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: José-Manuel Davó Lledó (Kartachena, Ispanija), atstovaujamas abogado J. V. Gil Martí

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Administradora y Franquicias América, SA e Inversiones Ged Ltda (Santjago de Čilė, Čilė)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo panaikinti 2014 m. kovo 13 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės kolegijos sprendimą byloje R 824/2013-1 ir dėl to patvirtinti 2013 m. liepos 18 d. anuliavimo skyriaus sprendimą bei atmesti Administradora y Franquicias América, SA e Inversiones Ged Ltda pateiktą prašymą pripažinti Bendrijos prekių ženklo Nr. 8 894 826 (DoggiS) registraciją negaliojančia, nurodyti kitoms procedūros apeliacinėje taryboje šalims laikytis šio sprendimo bei prisiimti visas pasekmes ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės ir kitų procedūros apeliacinėje taryboje šalių.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: Bendrijos vaizdinis prekių ženklas Nr. 8 894 826 su žodiniu elementu DoggiS 29, 30 ir 43 klasių prekėms ir paslaugoms.

Bendrijos prekių ženklo savininkas: ieškovas.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Administradora y Franquicias América, SA e Inversiones Ged Ltda.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: Prekių ženklo paraiškos pateikimo metu paraišką pateikęs asmuo elgėsi nesąžiningai.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: Atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: Patenkinti apeliaciją, panaikinti visą anuliavimo skyriaus sprendimą ir ginčijamo Bendrijos prekių ženklo registraciją.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/36


2014 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje Kurchenko/Taryba

(Byla T-339/14)

2014/C 253/51

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Čuhujivas, Ukraina), atstovaujamas baristerių B. Kennelly ir J. Pobjoy ir solisitorių M. Drury ir A. Swan

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, p. 26), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, p. 1), tiek, kiek jie taikomi ieškovui, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu Taryba kaltinama tuo, kad nenustatė teisingo teisinio pagrindo. ESS 29 straipsnis nebuvo tinkamas sprendimo teisinis pagrindas, nes ieškovui pareikštame kaltinime jis nebuvo nurodytas kaip asmuo, kenkęs teisinei valstybei ar žmogaus teisėms Ukrainoje (kaip tai suprantama pagal ESS 21 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnį). Kadangi sprendimas negaliojo, Taryba negalėjo priimti reglamento remdamasi SESV 215 straipsnio 2 dalimi. Nustatant ribojamąsias priemones ieškovui jokiame teisme nebuvo pareikšti kaltinimai ar ieškiniai dėl to, kad jo veikla kelia grėsmę teisinei valstybei arba pažeidė kokias nors žmogaus teises Ukrainoje.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu Taryba kaltinama tuo, kad nesilaikė įtraukimo į sąrašą kriterijaus, t. y., kad asmuo buvo „pripažintas atsakingas“ už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą ar žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje arba yra susijęs su tokiais asmenimis. Vienintelė nurodyta ieškovo įtraukimo į sąrašą priežastis buvo tai, kad jo atžvilgiu tariamai atliekamas „tyrimas“ Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų. Taigi net neteigiama (vadovaujantis Teisingumo Teismas argumentais byloje Ezz, T–256/11), kad ieškovas yra asmuo, atsakingas už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą ar žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje, arba yra susijęs su tokiu tinkamai pripažintu asmeniu.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu Taryba kaltinama tuo, kad pažeidė ieškovo teises į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą. Ieškovui jokiu etapu nebuvo suteikta nei išsamios informacijos apie „tyrimą“, kuri pagrįstų jo įtraukimą į sąrašą, nei „rimtų ir patikimų“ arba „konkrečių“ to įrodymų. Nors buvo prašyta, Taryba šios informacijos nepateikė.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu Taryba kaltinama tuo, kad nenurodė ieškovui pakankamai jo įtraukimo į sąrašą motyvų. Nurodyti motyvai buvo nepakankamai išsamūs ir tikslūs. Nebuvo nurodyta išsamesnių duomenų apie ieškovo elgesio pobūdį, kuris tariamai lėmė jo „dalyvavimą“„nusikaltimuose“, arba kaip toks inkriminuojamas „dalyvavimas nusikaltimuose“ yra kaip nors susijęs su „Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu“ ir „neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų“. Nebuvo nurodyta išsamesnių duomenų apie „tyrimą“, apie instituciją, kuri jį tariamai atliko, apie tyrimo pobūdį arba tariamą jo pradžios datą.

5.

Penktuoju ieškinio pagrindu Taryba kaltinama tuo, kad šiukščiai pažeidė ieškovo pagrindines teises į nuosavybę ir gerą vardą. Ribojamosios priemonės nustatytos ne „įstatymo“ ir netaikant tinkamų apsaugos priemonių, kurios leistų ieškovui veiksmingai kreiptis į Tarybą; jos netaikomos konkrečiam turtui, kuris tariamai atitinka pasisavintas valstybės lėšas, ir net neribojamos tam tikra tariamai pasavintų lėšų suma.

6.

Šeštuoju ieškinio pagrindu Taryba kaltinama tuo, kad rėmėsi materialiniu požiūriu netiksliais faktais. Priešingai vienintelei jo įtraukimo į sąrašą priežasčiai, nėra jokios informacijos arba įrodymų, kad ieškovo atžvilgiu Ukrainoje buvo tikrai atliekamas sprendime ir reglamente nurodyto pobūdžio „tyrimas“.

7.

Septintuoju ieškinio pagrindu Taryba kaltinama tuo, kad neužtikrino įrodymų, kuriais grindžiamas ieškovo įtraukimas į sąrašą, reikšmingumo ir galiojimo: ji neišsiaiškino, ar šiuo metu pareigas einantis Ukrainos generalinis prokuroras pagal Ukrainos Konstituciją buvo įgaliotas prieš ieškovą pradėti bet kokį tyrimą, ir neatsižvelgė į tai, kad ieškovo atžvilgiu iš tikrųjų nebuvo atliekamas joks tariamas „tyrimas“.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/37


2014 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

(Byla T-346/14)

2014/C 253/52

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, p. 26), iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimu 2014/216/BUSP (OL L 111, p. 91), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 (OL L 66, p. 1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (ES) 381/2014 (OL L 111, p. 33), tiek, kiek jie taikomi ieškovui ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas susijęs su tuo, kad Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) priimti sprendimas ir reglamentas teisiniu požiūriu nebuvo tinkamai pagrįsti. Šiam pagrindui paremti pateikti tokie argumentai: a) sprendimas neatitinka sąlygų, dėl kurių Taryba galėtų remtis ESS 29 straipsniu, t. y., be kita ko, kad i) Taryba aiškiai nurodė tikslus (stiprinti Ukrainoje teisinę valstybę ir žmogaus teisių laikymąsi), kurių ji negalėjo nurodyti, nes vėliau suformulavo pagrindus (susijusius su Ukrainos valstybinių lėšų pasisavinimu ir jų neteisėtu pervedimu už Ukrainos ribų, ką ieškovas ginčija), kurie nesuderinami arba neatitinka patvirtintų arba visų susijusių ESS 21 straipsnio tikslų. ii) Sprendimas ir reglamentas prieštarauja kitiems atitinkamiems tikslams, apibrėžtiems 21 straipsnyje, nes jais „nestiprinama ir nepalaikoma demokratija <...> [bei] tarptautinės teisės principai“, kadangi klaidingai tvirtinama, jog ieškovas, kuris yra teisėtas demokratiniu būdu išrinktas Ukrainos prezidentas, yra „buvęs prezidentas“, taip pažeidžiant Ukrainos teisę ir tarptautinę teisę, ir palaikomas „prezidentas ir vyriausybė par intérim“, kurie nebuvo išrinkti teisėtai ir demokratiškai, ir kurie šią valdžią įgijo neteisėtai, pažeisdami teisinės valstybės, demokratijos ir tarptautinės teisės principus. b) Sąlygos remtis SESV 215 straipsniu nebuvo įvykdytos, nes nebuvo jokio galiojančio sprendimo pagal ESS V antraštinės dalies 2 skyrių. c) Nėra pakankamo ryšio, kad būtų galima remtis SESV 215 straipsniu ieškovo atžvilgiu.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba viršijo įgaliojimus. Realus Tarybos tikslas, siekiant įgyvendinti sprendimą (ir reglamentą) iš esmės buvo bandymas įtvirtinti Ukrainoje vadinamąją „pereinamąją tvarką“, kad būtų sukurti kuo glaudesni Ukrainos santykiai su Europos Sąjunga (tokiems glaudiems santykiams nepritarė demokratiškai išrinktas prezidentas ir vyriausybė), o ne įgyvendinti sprendime ir reglamente nurodytus tikslus.

3.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nemotyvavo ginčijamų sprendimo ir reglamento. Motyvai, dėl kurių ieškovas buvo nurodytas sprendime ir reglamente, yra (klaidingi) formalūs, netinkami ir nekonkretūs.

4.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su tuo, jog ieškovas neatitiko kriterijų, kad atitinkamu laikotarpiu jį būtų galima nurodyti sprendime ir reglamente. Be to, Taryba nepateikė reikiamos informacijos, tačiau tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas a) jokia teisminė institucija ar kitoks kompetentingas organas jo nebuvo pripažinęs atsakingu už valstybės lėšų pasisavinimą ar neteisėtą jų pervedimą ir b) tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas, Ukrainoje jam nebuvo iškelta baudžiamoji byla siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

5.

Penktasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba padarė aiškią vertinimo klaidą nurodydama ieškovą ginčijamose priemonėse. Be to, Taryba bet kuriuo atveju neturėjo jokių „konkrečių“ įrodymų, kurie patvirtintų ieškovo atžvilgiu pateiktų tvirtinimų „materialinį tikslumą“; be to, ji klaidingai rėmėsi tvirtinimais apie neteisėtą „pareinamąją tvarką“, kuria buvo siekiama užimti valdžią ir ji buvo aiškiai suinteresuota pateikti tokius tvirtinimus netinkamais tikslais.

6.

Šeštasis pagrindas susiję su tuo, kad buvo pažeista ieškovo teisė į gynybą ir (arba), kad buvo atsisakyta suteikti jam veiksmingą teisminę apsaugą. Be to, Taryba nepateikė ieškovui jokių pagrįstų motyvų, įskaitant jam nepalankius įrodymus, tiksliai nenurodė ir nepaaiškino aplinkybių, galinčių pateisinti lėšų įšaldymą, ir ieškovas buvo priverstas pateikti šį ieškinį per labai trumpą laiką.

7.

Septintasis pagrindas susijęs su tuo, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į nuosavybę pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalį, nes ribojančios priemonės yra nepateisinamas ir neproporcingas šių teisių ribojimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/39


2014 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

(Byla T-347/14)

2014/C 253/53

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Viktor Viktorovych Yanukovych (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, p. 26), iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimu 2014/216/BUSP (OL L 111, p. 91), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 (OL L 66, p. 1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (ES) 381/2014 (OL L 111, p. 33), tiek, kiek jie taikomi ieškovui ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas susijęs su tuo, kad Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) priimti sprendimas ir reglamentas teisiniu požiūriu nebuvo tinkamai pagrįsti. Šiam pagrindui paremti pateikti tokie argumentai: a) sprendimas neatitinka sąlygų, dėl kurių Taryba galėtų remtis ESS 29 straipsniu, t. y., be kita ko, kad i) Taryba aiškiai nurodė tikslus (stiprinti Ukrainoje teisinę valstybę ir žmogaus teisių laikymąsi), kurių ji negalėjo nurodyti, nes vėliau suformulavo pagrindus (susijusius su Ukrainos valstybinių lėšų pasisavinimu ir jų neteisėtu pervedimu už Ukrainos ribų, ką ieškovas ginčija), kurie nesuderinami arba neatitinka patvirtintų arba visų susijusių ESS 21 straipsnio tikslų. ii) Sprendimas ir reglamentas prieštarauja kitiems atitinkamiems tikslams, apibrėžtiems 21 straipsnyje, nes jais „nestiprinama ir nepalaikoma demokratija <...> [bei] tarptautinės teisės principai“, kadangi klaidingai tvirtinama, jog ieškovas, kuris yra teisėtas demokratiniu būdu išrinktas Ukrainos prezidentas, Prezidentas Yanukovych, yra „buvęs prezidentas“, taip pažeidžiant Ukrainos teisę ir tarptautinę teisę, ir palaikomas „prezidentas ir vyriausybė par intérim“, kurie nebuvo išrinkti teisėtai ir demokratiškai, ir kurie šią valdžią įgijo neteisėtai, pažeisdami teisinės valstybės, demokratijos ir tarptautinės teisės principus. b) Sąlygos remtis SESV 215 straipsniu nebuvo įvykdytos, nes nebuvo jokio galiojančio sprendimo pagal ESS V antraštinės dalies 2 skyrių. c) Nėra pakankamo ryšio, kad būtų galima remtis SESV 215 straipsniu ieškovo atžvilgiu.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba viršijo įgaliojimus. Realus Tarybos tikslas, siekiant įgyvendinti sprendimą (ir reglamentą) iš esmės buvo bandymas įtvirtinti Ukrainoje vadinamąją „pereinamąją tvarką“, kad būtų sukurti kuo glaudesni Ukrainos santykiai su Europos Sąjunga (tokiems glaudiems santykiams nepritarė demokratiškai išrinktas prezidentas ir vyriausybė), o ne įgyvendinti sprendime ir reglamente nurodytus tikslus.

3.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nemotyvavo ginčijamų sprendimo ir reglamento. Motyvai, dėl kurių ieškovas buvo nurodytas sprendime ir reglamente, yra (klaidingi) formalūs, netinkami ir nekonkretūs.

4.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su tuo, jog ieškovas neatitiko kriterijų, kad atitinkamu laikotarpiu jį būtų galima nurodyti sprendime ir reglamente. Be to, Taryba nepateikė reikiamos informacijos, tačiau tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas a) jokia teisminė institucija ar kitoks kompetentingas organas jo nebuvo pripažinęs atsakingu už valstybės lėšų pasisavinimą ar neteisėtą jų pervedimą ir b) tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas, Ukrainoje nebuvo pradėtas tyrimas dėl jo dalyvavimo padarant nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

5.

Penktasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba padarė aiškią vertinimo klaidą nurodydama ieškovą ginčijamose priemonėse. Be to, Taryba bet kuriuo atveju neturėjo jokių „konkrečių“ įrodymų, kurie patvirtintų ieškovo atžvilgiu pateiktų tvirtinimų „materialinį tikslumą“; be to, ji klaidingai rėmėsi tvirtinimais apie neteisėtą „pareinamąją tvarką“, kuria buvo siekiama užimti valdžią ir ji buvo aiškiai suinteresuota pateikti tokius tvirtinimus netinkamais tikslais.

6.

Šeštasis pagrindas susiję su tuo, kad buvo pažeista ieškovo teisė į gynybą ir (arba), kad buvo atsisakyta suteikti jam veiksmingą teisminę apsaugą. Be to, Taryba nepateikė ieškovui jokių pagrįstų motyvų, įskaitant jam nepalankius įrodymus, tiksliai nenurodė ir nepaaiškino aplinkybių, galinčių pateisinti lėšų įšaldymą, ir ieškovas buvo priverstas pateikti šį ieškinį per labai trumpą laiką.

7.

Septintasis pagrindas susijęs su tuo, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į nuosavybę pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalį, nes ribojančios priemonės yra nepateisinamas ir neproporcingas šių teisių ribojimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/40


2014 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

(Byla T-348/14)

2014/C 253/54

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, p. 26), iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimu 2014/216/BUSP (OL L 111, p. 91), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 (OL L 66, p. 1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (ES) 381/2014 (OL L 111, p. 33), tiek, kiek jie taikomi ieškovui ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas susijęs su tuo, kad Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) priimti sprendimas ir reglamentas teisiniu požiūriu nebuvo tinkamai pagrįsti. Šiam pagrindui paremti pateikti tokie argumentai: a) sprendimas neatitinka sąlygų, dėl kurių Taryba galėtų remtis ESS 29 straipsniu, t. y., be kita ko, kad i) Taryba aiškiai nurodė tikslus (stiprinti Ukrainoje teisinę valstybę ir žmogaus teisių laikymąsi), kurių ji negalėjo nurodyti, nes vėliau suformulavo pagrindus (susijusius su Ukrainos valstybinių lėšų pasisavinimu ir jų neteisėtu pervedimu už Ukrainos ribų, ką ieškovas ginčija), kurie nesuderinami arba neatitinka patvirtintų arba visų susijusių ESS 21 straipsnio tikslų. ii) Sprendimas ir reglamentas prieštarauja kitiems atitinkamiems tikslams, apibrėžtiems 21 straipsnyje, nes jais „nestiprinama ir nepalaikoma demokratija <...> [bei] tarptautinės teisės principai“, kadangi klaidingai tvirtinama, jog ieškovas, kuris yra teisėtas demokratiniu būdu išrinktas Ukrainos prezidentas, Prezidentas Yanukovich, yra „buvęs prezidentas“, taip pažeidžiant Ukrainos teisę ir tarptautinę teisę, ir palaikomas „prezidentas ir vyriausybė par intérim“, kurie nebuvo išrinkti teisėtai ir demokratiškai, ir kurie šią valdžią įgijo neteisėtai, pažeisdami teisinės valstybės, demokratijos ir tarptautinės teisės principus. b) Sąlygos remtis SESV 215 straipsniu nebuvo įvykdytos, nes nebuvo jokio galiojančio sprendimo pagal ESS V antraštinės dalies 2 skyrių. c) Nėra pakankamo ryšio, kad būtų galima remtis SESV 215 straipsniu ieškovo atžvilgiu.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba viršijo įgaliojimus. Realus Tarybos tikslas, siekiant įgyvendinti sprendimą (ir reglamentą) iš esmės buvo bandymas įtvirtinti Ukrainoje vadinamąją „pereinamąją tvarką“, kad būtų sukurti kuo glaudesni Ukrainos santykiai su Europos Sąjunga (tokiems glaudiems santykiams nepritarė demokratiškai išrinktas prezidentas ir vyriausybė), o ne įgyvendinti sprendime ir reglamente nurodytus tikslus.

3.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nemotyvavo ginčijamų sprendimo ir reglamento. Motyvai, dėl kurių ieškovas buvo nurodytas sprendime ir reglamente, yra (klaidingi) formalūs, netinkami ir nekonkretūs.

4.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su tuo, jog ieškovas neatitiko kriterijų, kad atitinkamu laikotarpiu jį būtų galima nurodyti sprendime ir reglamente. Be to, Taryba nepateikė reikiamos informacijos, tačiau tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas a) jokia teisminė institucija ar kitoks kompetentingas organas jo nebuvo pripažinęs atsakingu už valstybės lėšų pasisavinimą ar neteisėtą jų pervedimą ir b) tuo metu, kai ieškovas buvo nurodytas, Ukrainoje nebuvo pradėtas tyrimas dėl jo dalyvavimo padarant nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

5.

Penktasis pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba padarė aiškią vertinimo klaidą nurodydama ieškovą ginčijamose priemonėse. Be to, Taryba bet kuriuo atveju neturėjo jokių „konkrečių“ įrodymų, kurie patvirtintų ieškovo atžvilgiu pateiktų tvirtinimų „materialinį tikslumą“; be to, ji klaidingai rėmėsi tvirtinimais apie neteisėtą „pareinamąją tvarką“, kuria buvo siekiama užimti valdžią ir ji buvo aiškiai suinteresuota pateikti tokius tvirtinimus netinkamais tikslais.

6.

Šeštasis pagrindas susiję su tuo, kad buvo pažeista ieškovo teisė į gynybą ir (arba), kad buvo atsisakyta suteikti jam veiksmingą teisminę apsaugą. Be to, Taryba nepateikė ieškovui jokių pagrįstų motyvų, įskaitant jam nepalankius įrodymus, tiksliai nenurodė ir nepaaiškino aplinkybių, galinčių pateisinti lėšų įšaldymą, ir ieškovas buvo priverstas pateikti šį ieškinį per labai trumpą laiką.

7.

Septintasis pagrindas susijęs su tuo, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į nuosavybę pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalį, nes ribojančios priemonės yra nepateisinamas ir neproporcingas šių teisių ribojimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/41


2014 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Comercializadora Eloro/VRDT – Zumex Group (zumex)

(Byla T-354/14)

2014/C 253/55

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Comercializadora Eloro, SA (Ekatepekas, Meksika), atstovaujama advokato J. L. de Castro Hermida

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Zumex Group, SA (Monkada, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

atsižvelgus į administracinėje procedūroje pateiktus ir prie šio ieškinio pridėtus dokumentus, pripažinti, kad, ieškovės ankstesnio prekių ženklo JUMEX naudojimas 32 klasės prekėms priskirtinoms vaisių sultims žymėti yra pakankamai aiškus;

tuo atveju, jei kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis ir ieškovė įrodytų naudojusios šiuos prekių ženklus, atmesti prekių ženklą ZUMEX visoms 32 klasės prekėms prašančio įregistruoti asmens registracijos paraišką, nes egzistuoja galimybė, kad dėl abiejų prekių ženklų buvimo kartu rinkoje, pavadinimų panašumo ir taikymo konkurencinio tapatumo vartotojas juos supainios.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Zumex Group, SA

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro žodinis elementas „zumex“ 32 klasės prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 6 845 598

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis prekių ženklas JUMEX para 32 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir atmesti protestą

Ieškinio pagrindai:

Dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo;

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/42


2014 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje CareAbout/VRDT – Florido Rodríquez (Kerashot)/

(Byla T-356/14)

2014/C 253/56

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: CareAbout GmbH (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier ir A. Kramer

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: José Luis Florido Rodríquez (Sevilija, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1569/2013-4,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas, įskaitant protesto procedūros išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „Kerashot“1, 3 ir 21 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 669 571.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: José Luis Florido Rodríquez.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: vaizdinis nacionalinis prekių ženklas, apimantis žodinius elementus „K KERASOL“, 3 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir iš dalies patenkinti protestą.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/43


2014 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Experience Hendrix/VRDT – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Byla T-357/14)

2014/C 253/57

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Experience Hendrix LLC (Tukwila, JAV), atstovaujama baristerio M. Vanhegan ir solisitoriaus P. Gardiner

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. kovo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 782/2012-4.

Pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia.

Nurodyti Bendrijos prekių ženklo savininkui sumokėti ieškovei per Anuliavimo skyriaus procedūrą patirtas išlaidas.

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovei Apeliacinėje taryboje ir Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas „Jimi Hendrix“ 9 ir 15 klasių prekėms ir paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo registracija Nr. 4 626 685

Bendrijos prekių ženklo savininkė: JH Licence GmbH

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto ir 53 straipsnio 2 dalies a punkto pažeidimas

Anuliavimo skyriaus sprendimas: Pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: Panaikinti Anuliavimo skyriaus sprendimą ir atmesti prašymą pripažinti prekių ženklo deklaraciją negaliojančia

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies a punkto ir 78 straipsnio pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies a punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/44


2014 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Hoteles Catalonia/VRDTCaixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(Byla T-358/14)

2014/C 253/58

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Hoteles Catalonia, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Grau Mora, A. Torrente Tomás ir Y. Sastre Canet

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Caixa d’Estalvis de Catalunya (Barselona, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. vasario 27 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1227/2013-1 atmesti Hoteles Catalonia, SA pateiktą Bendrijos prekių ženklo HOTEL CATALONIA LA PEDRERA registracijos paraišką (paraiškos Nr. 1 0 1 63  814); atitinkamai VRDT šį prekių ženklą turėtų įregistruoti,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas HOTEL CATALONIA LA PEDRERA 43 klasės paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 0 1 63  814.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Caixa d’Estalvis de Catalunya.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodiniai Bendrijos ir nacionalinis prekių ženklai LA PEDRERA 42 klasės paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/44


2014 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/VRDT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

(Byla T-359/14)

2014/C 253/59

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogota, Kolumbija), atstovaujama advokatų A. Pomares Caballero ir M. Pomares Caballero

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Accelerate s.a.l. (Beirutas, Libanas)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti 2014 m. kovo 27 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1200/2013-5 tiek, kad būtų pripažinta, jog sąlyginiai negaliojimo pagrindo, numatyto Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punkte, absoliutaus negaliojimo pagrindo, numatyto minėto reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punkte arba negaliojimo pagrindo, numatyto Reglamento Nr. 510/2006 14 straipsnyje, taikymo sąlygos įvykdytos visų produktų ir paslaugų, kurių atžvilgiu pateiktas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia;

arba, tuo atveju, jei nebus patenkintas pirmasis reikalavimas, panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek juo atmestas prašymas pripažinti prekės ženklo registraciją negaliojančia, kiek tai susiję su 30 klasei priskirtinais „ryžiais, tapioka, sago; miltais ir kruopų mišiniais; duona, kepiniais, saldumynais; valgomaisiais ledais; medumi; cukraus melasa; mielėmis, kepimo milteliais; druska; garstyčiomis; actu, padažais (pagardais); prieskoniais; gaivinamaisiais ledais“ ir 43 klasei priskirtinom „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugomis (maitinimu); laikinuoju apgyvendinimu“;

ir, bet kuriuo atveju, priteisti iš VRDT jos ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro žodiniai elementai COLOMBIANO COFFEE HOUSE 30 ir43 klasių prekėms ir paslaugoms – Bendrijos prekių ženklas Nr. 4 6 35  553

Bendrijos prekių ženklo savininkė: Accelerate s.a.l.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: saugoma geografinė nuoroda „Café de Colombia“

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 510/2006 14 straipsnio pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies, siejamos su Reglamento Nr. 510/2006 13 straipsniu, pažeidimas;

esminių procedūrinių taisyklių pažeidimas nenurodžius motyvų;

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies k punkto pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/45


2014 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Švyturys-Utenos Alus/VRDT – Nordbrand Nordhausen (KISS)

(Byla T-360/14)

2014/C 253/60

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Lietuva), atstovaujama advokačių R. Žabolienės ir I. Lukauskienės

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhauzenas, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1302/2013-4 ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas KISS 33 klasės prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 0 6 20  565

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Nordbrand Nordhausen GmbH

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis prekių ženklas CRISS 33 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir atmesti Bendrijos prekių ženklo registracijos paraišką

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 2868/95 20 taisyklės 7 dalies c punkto, siejamo su šio reglamento 50 taisyklės 1 dalimi, siejamų su Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio 1 dalimi, pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/46


2014 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Secolux/Komisija

(Byla T-363/14)

2014/C 253/61

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Kapelenas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato N. Prüm-Carré

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. balandžio 1 d. ir 14 d. Europos Komisijos generalinės sekretorės sprendimus atsisakyti leisti susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su viešojo pirkimo procedūros Nr. 02/2013/01L „Saugos kontrolė“ 1 dalimi, konkrečiai su laimėjusio dalyvio pasiūlymu, kainų išrašu, pasiūlymo vertinimo ataskaita ir su konkurso laimėtoju sudaryta paslaugų sutartimi,

priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su neatsakymu į prašymą leisti susipažinti su visais konkurso dokumentais, nes atsakyta tik į prašymus leisti susipažinti su vertinimo ataskaita, laimėjusio dalyvio pasiūlymu, kainų išrašu ir su laimėjusiu dalyviu sudaryta paslaugų sutartimi.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su Reglamento Nr. 1049/2001 (1) 4 straipsnio pažeidimu.

Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais remiantis individo privatumo ir neliečiamumo apsauga, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punktą, nėra teisėtas motyvas, nes galėjo būti pateikta anoniminta versija.

Išimties, susijusios su komercinių interesų apsauga, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką, taikymas nepagrįstas, nes vertinimo ataskaitoje ir kainų išraše nėra informacijos apie technines ar žmogiškąsias priemones ir tai nėra komercinė paslaptis ar techninė informacija.

Nėra grėsmės sprendimų priėmimo procesui, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalį, nes (i) sprendimas sudaryti sutartį ir priimtas ir paslaugų sutartis su laimėjusiu dalyviu sudaryta tuo momentu, kai priimtas sprendimas atsisakyti leisti susipažinti su dokumentais, (ii) prašomi dokumentai nėra nuomonė, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, ir bet kuriuo atveju dokumentų paskelbimas nekeltų grėsmės Komisijos sprendimų priėmimo procesui.

Yra viršesnis visuomenės interesas, t. y. skaidrumo principas biudžeto įgyvendinimo srityje.

Neįrodyta, kad nebuvo galima leisti susipažinti su dalimi dokumentų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalį.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su priimtų sprendimų nemotyvavimu.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/47


2014 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje CBM Creative Brands Marken/VRDT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Byla T-365/14)

2014/C 253/62

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: CBM Creative Brands Marken GmbH (Ciurichas, Šveicarija), atstovaujama advokatų U. Lüken, M. Grundmann ir N. Kerger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Roma, Italija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. balandžio 1 d. Penktosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 411/2013-5, kiek juo Penktoji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą, patenkino protestą ir atmetė paraišką Nr. 00 9 8 77  416 18 ir 25 klasių prekėms ir šioms 35 klasės paslaugoms „Mažmeninė prekyba, įskaitant per žiniatinklio svetaines ar teleparduotuves, šiomis prekėmis: drabužiais, avalyne, galvos apdangalais, saulės akiniais, brangiaisiais metalais ir jų lydiniais, brangiųjų metalų arba jais padengtais dirbiniais, juvelyriniais dirbiniais, brangakmeniais, laikrodžiais ir kitais laikmačiais, odomis ir odų pakaitalais, jų gaminiais, gyvūnų odomis, kailiais, lagaminais ir kelioniniais krepšiais, krepšiais, rankinukais, piniginėmis, raktinėmis, kuprinėmis, maišeliais, lietaus ir saulės skėčiais, lazdomis (kriukiais), rimbais, botagais, pakinktais ir balnojimo reikmenimis“,

atmesti protestą dėl paraiškos Nr. 00 9 8 77  416,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro žodinis elementas „TRECOLORE“, 18, 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 8 77  416

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos ir nacionalinis žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „FRECCE TRICOLORI“ 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/48


2014 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje August Storck/VRDT (2good)

(Byla T-366/14)

2014/C 253/63

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: August Storck KG (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų I. Rohr, A. Richter, P. Goldenbaum ir T. Melchert

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. vasario 27 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 996/2013-1;

priteisti iš atsakovės jos pačios ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: tarptautinis žodinis prekių ženklas „2good“, skirtas 30 klasės prekėms, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje – Tarptautinės registracijos Nr. 1 1 33  636

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/49


2014 m. gegužės 29 d. pareikštas ieškinys byloje Sequoia Capital Operations/VRDT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Byla T-369/14)

2014/C 253/64

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Parkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorių F. Delord ir A. Rendle, bei baristerio G. Hollingworth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Sequoia Capital LLP (Londonas, Jungtinė Karalystė

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1457/2013-4,

nurodyti Tarnybai ir kitai procedūros Apeliacinėje taryboje šaliai padengti savo bylinėjimosi Tarnyboje ir Bendrajame Teisme išlaidas bei priteisti iš jų ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas SEQUOIA CAPITAL 35, 36 ir 42 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 7 4 65  347.

Bendrijos prekių ženklo savininkė: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Sequoia Capital LLP.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: žodinis prekių ženklas Nr. 4 1 02  141 SEQUOIA 9, 16 ir 36 klasių prekėms ir paslaugoms

Anuliavimo skyriaus sprendimas: patenkinti prašymą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/49


2014 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Volkswagen/VRDT (ULTIMATE)

(Byla T-385/14)

2014/C 253/65

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Volkswagen AG (Volfsburgas, Vokietija), atstovaujama advokato U. Sander

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą R 1787/2013-1;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas ULTIMATE 12, 28, 35 ir 37 klasių prekėms ir paslaugoms

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/50


2014 m. gegužės 24 d. pareikštas ieškinys byloje Fih Holding ir Fih Erhversbank/Komisija

(Byla T-386/14)

2014/C 253/66

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Fih Holding A/S (Kopenhaga, Danija) ir Fih Erhversbank A/S (Kopenhaga), atstovaujamos advokato O. Koktvedgaard

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimą C(2014) 1280 final dėl valstybės pagalbos SA.34445 (2012/c), kurią Danija suteikė FIH bankui nuosavybės teise priklausančio turto perdavimui įmonei FSC, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja SESV 107 straipsnio 1 daliai tiek, kiek Komisija pripažino, kad „joks rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis ūkio subjektas nebūtų pasirengęs investuoti tokiomis sąlygomis, kokios nustatytos akcijų pirkimo susitarime“ (93 konstatuojamoji dalis), kad „dėl šios priežasties priemonės neatitinka rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio ūkio subjekto kriterijaus“ (93 ir 99 konstatuojamosios dalys) ir kad turto perdavimas yra valstybės pagalba (1 straipsnio 1 dalis).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad FSC dėl ankstesnių turimų įsipareigojimų turėtų būti lyginama ne su privačiu investuotoju, kuris orientuojasi į ilgalaikes investuoto kapitalo rentabilumo perspektyvas, o su privačiu kreditoriumi, siekiančiu atgauti lėšas, kurias jam skolingas finansinių sunkumų turintis skolininkas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja SESV 107 straipsnio 1 daliai tiek, kiek jo 116 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad bendrojo kapitalo parama priemonėms, už kurią turi būti atlyginta, sudaro 375 mln. DKK, o perdavimo vertė, kuri turi būti išreikalauta, 254 mln. DKK viršija tikrąją rinkos vertę, ir kad 1 straipsnio 2 dalyje ir Įsipareigojimo Nr. 6 priede patvirtinimas susiejamas su šiomis sąlygomis.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja SESV 107 straipsnio 1 daliai tiek, kiek Komisija jo 103 konstatuojamosios dalies a punkte nustatė esant „pelną, susijusį su akcijų pirkimo susitarimo sąlygomis (0,73 mlrd. DKK)“, o 103 konstatuojamosios dalies b punkte – „išankstinį atlyginimą už kapitalo investiciją (1,33 mlrd. DKK)“. Dėl šios priežasties nėra pagrindo reikalauti atlyginti už kapitalo paramą, kaip to reikalauja Komisija pagal 1 straipsnio 2 dalį ir Įsipareigojimą Nr. 6.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Komisija klaidingai suprato susitarimo sąlygas, nes priėjo prie išvados, kad FIH už perdavimo vertės ir tikrosios rinkos vertės skirtumą turėtų grąžinti įmonei FSC 254 mln. DKK (116 konstatuojamoji dalis).

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja SESV 296 straipsniui ir Chartijos 41 straipsnio 2 dalies c punktui, nes Komisija nesilaikė esminės procedūrinės pareigos pagrįsti savo sprendimus.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/51


2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Duro Felguera/Komisija

(Byla T-401/14)

2014/C 253/67

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Duro Felguera, SA (Chichonas, Ispanija), atstovaujama advokato A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą, kuriuo visos mokesčių priemonės, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Sprendimas, dėl kurio pradėta ši byla, yra tas pats kaip ir byloje T-515/13, Komisija/Ispanija.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

1.

Visų pirma ieškovė tvirtina, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia SESV 107 straipsnį, nes SEAF ir ją sudarančios priemonės laikomos valstybės pagalba. Ieškovė teigia, kad Komisija bendrai remiasi klaidinga prielaida ir painioja apmokestinamųjų asmenų sudarytus privačius teisinius sandorius, skirtus optimizuoti jų pelną, su mokesčių administratoriaus nustatytu ad hoc mechanizmu, kurio tikslas – teikti mokesčių lengvatas.

2.

Antra, ieškovė pažymi, kad Komisija neteisingai nustatė pagalbos gavėją, juolab, jog ji pati pripažįsta, kad pagalbą, ar bent jau didžiąją jos dalį, gauna ne AIE, bet laivo valdytojas, kuris įsigyja laivą. Iš tiesų, nors išankstinės amortizacijos prašo AIE ir būtent AIE ir jos nariams ji suteikiama, vėliau jos 90 % perleidžiama laivų valdytojams.

3.

Trečia, ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė SESV 107 ir 108 straipsnius tiek, kiek ji Ispanijos mokesčių pagal tonažą režimą tam tikrais atvejais kvalifikavo kaip naują, o ne kaip esamą pagalbą.

4.

Ketvirta, ieškovė nurodo, kad Komisija pažeidė SESV 107 ir 296 straipsnius, nes nepakankamai motyvavo, kodėl ji nusprendė, kad vieninteliai ir galutiniai valstybės pagalbos adresatai, kuriems tenka pareiga ją grąžinti, yra AIE ir jos investuotojai.

5.

Penkta, ieškovė subsidiariai tvirtina, kad nurodymas grąžinti pagalbą, negali būti vykdomas, nes ginčijamu sprendimu pažeidžiami bendrieji vienodo požiūrio, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai.

6.

Šešta, ieškovė subsidiariai nurodo, kad pažeistas kompetencijų paskirstymo principas pagal SESV 107 ir 108 straipsnius, Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnį ir ES Pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnį tiek, kiek ginčijame sprendime padaryta išvada dėl sutarties sąlygų, įtrauktų į pagal Ispanijos teisę sudarytas privačių asmenų – investuotojų ir kitų ūkio subjektų – sutartis, galiojimo.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/52


2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Promoinmo/Komisija

(Byla T-406/14)

2014/C 253/68

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Promoinmo, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą, kuriuo visos mokesčių priemonės, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/53


2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Gres La Sagra/Komisija

(Byla T-407/14)

2014/C 253/69

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Gres La Sagra, SA (Alameda de la Sagra (Toledas), Ispanija), atstovaujama advokato A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą, kuriuo visos mokesčių priemonės, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/53


2014 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Venatto Design/Komisija

(Byla T-408/14)

2014/C 253/70

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Venatto Design, SL (Toledas, Ispanija), atstovaujama advokato A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą, kuriuo visos mokesčių priemonės, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/54


2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Embutidos Rodríguez/Komisija

(Byla T-415/14)

2014/C 253/71

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Embutidos Rodríguez, SL (Soto de la Vega (Leonas), Ispanija), atstovaujama advokato A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą, kuriuo visos mokesčių priemonės, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/55


2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Grup Maritim TCB/Komisija

(Byla T-416/14)

2014/C 253/72

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Grup Maritim TCB, SL (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą tiek, kiek jame visos mokesčių priemonės, kaip teigiama, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai visiškai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, arba jį panaikinti tokiu būdu, kuris apribotų pareigą kompensuoti iš sandorių pelno.

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai sutampa su nurodytais byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/55


2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Afar 4/Komisija

(Byla T-417/14)

2014/C 253/73

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Afar 4, SL (Madrid, Ispanija), atstovaujama abogado A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą tiek, kiek jame visos mokesčių priemonės, kaip teigiama, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai visiškai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, arba jį panaikinti tokiu būdu, kuris apribotų pareigą kompensuoti iš sandorių pelno.

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai sutampa su nurodytais byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/56


2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Komisija

(Byla T-426/14)

2014/C 253/74

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokatų J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco ir J. Corral García

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-392/14.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/56


2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Almoauto/Komisija

(Byla T-427/14)

2014/C 253/75

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Almoauto, SA (Alkorkonas (Madridas), Ispanija), atstovaujama advokatų J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco ir J. Corral García

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-392/14.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/57


2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gasiber 2000/Komisija

(Byla T-428/14)

2014/C 253/76

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Gasiber 2000, SL (Alkorkonas (Madridas), Ispanija), atstovaujama advokatų J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco ir J. Corral García

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-392/14.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/57


2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Uriinmuebles/Komisija

(Byla T-429/14)

2014/C 253/77

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Uriinmuebles, SL (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco ir J. Corral García

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-392/14.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/58


2014 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Remolcadores Nosa Terra ir Hospital Povisa/Komisija

(Byla T-432/14)

2014/C 253/78

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovės: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigas, Ispanija) ir Hospital Povisa, SA (Vigas), atstovaujamos advokato J. Otero Novas

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo nustatomas reikalaviams susigrąžinti naudą, kurio adresatės, remiantis sprendimu, yra bendrovės ieškovės kaip įvairių ekonominių interesų grupių (Agrupación de interés económico; AIE) dalyvės, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Sprendimas, dėl kurio pradėta ši byla, yra tas pats kaip ir byloje T-515/13, Komisija/Ispanija.

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi tokiomis faktinėmis aplinkybėmis:

1.

Ispanijos mokesčių lizingo sistema yra visuma, kurią sudarančios skirtingos priemonės – kurios pačios savaime yra teisėtos arba ne pagal Komisijos kriterijų – yra būtini veiksniai tam, kad būtų galima sudaryti laivų statymo sutartis su Ispanijos laivų statyklomis.

2.

Nors tiesioginė nauda, kurią Komisija pripažino neteisėta, buvo skirta AIE dalyviams, visa ši sistema buvo sukurta ir įgyvendinama taip, kad ja pasinaudotų visi sistemos dalyviai: laivų statyklos, AIE, laivų valdytojai, bankai organizatoriai ir bendrovės tarpininkaujančios vykdant įvairias operacijas.

3.

Komisija savo sprendime nustatė valstybei pareigą susigąžinti suteiktą neteisėtą pagalbą, tačiau tik iš AIE, kitų sistemos dalyvių ši pareiga neapima.

4.

Sprendime nenurodyti motyvai, kodėl šioje byloje nuspręsta pasirinkti susigąžinimą, nei kodėl sugrąžinimo pareiga numatyta tik AIE.

5.

Pasirinkimo, kad tik AIE tektų sugrąžinimo pareiga, tikslai skiriasi nuo tų, kurie pagrindžia Komisijai suteiktą galimybę ją nustatyti.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/58


2014 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Superficies de Alimentación/Komisija

(Byla T-433/14)

2014/C 253/79

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Superficies de Alimentación, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama abogado A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą tiek, kiek jame visos mokesčių priemonės, kaip teigiama, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai visiškai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, arba jį panaikinti tokiu būdu, kuris apribotų pareigą kompensuoti iš sandorių pelno.

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai sutampa su nurodytais byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/59


2014 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Tose'e Ta'avon Bank/Taryba

(Byla T-435/14)

2014/C 253/80

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Tose'e Ta'avon Bank (Teheranas, Iranas), atstovaujamas advokato J.-M. Thouvenin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Tarybos sprendimą palikti galioti ieškovui skirtą sankciją, nurodytą 2014 m. kovo 15 d. pranešime,

pripažinti, kad 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 jam netaikytinas,

pripažinti, kad 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP jam netaikytinas,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su teisės klaida, nes motyvas, kuriuo remiantis ieškovui toliau taikomos ribojamosios priemonės, nenurodytas tarp motyvų, kuriais remdamasi atsakovė gali priimti ribojamąsias priemones.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su faktine klaida, padaryta dėl akivaizdžios vertinimo klaidos, nes ieškovas nėra valdomas Irano valstybės ir neteikia finansinės paramos Irano vyriausybei.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su nemotyvavimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su proporcingumo principo ir teisės į nuosavybę pažeidimu.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas siejamas su Reglamento Nr. 267/2012 (1) ir Sprendimo 2010/413 (2), kuriais remiantis priimtas ginčijamas sprendimas, neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, nes, pirma, šie aktai priimti pažeidžiant SESV 296 straipsnyje įtvirtintą pareigą motyvuoti ir SESV 215 straipsnį ir, antra, jų nuostatos, kuriomis remiantis ieškovui paliktos galioti ribojamosios priemonės, pažeidžia Sutartis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją.


(1)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1).

(2)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39).


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/60


2014 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Neka Novin/Taryba

(Byla T-436/14)

2014/C 253/81

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Neka Novin (Yusef Abad, Iranas), atstovaujama advokato L. Vidal

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Tarybos sprendimą palikti galioti ieškovei skirtą sankciją, nurodytą 2014 m. kovo 15 d. pranešime,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su teisės klaida, nes motyvas, kuriuo remiantis ieškovei toliau taikomos ribojamosios priemonės, nepakankamas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su akivaizdžia vertinimo klaida, nes atsakovė klaidingai manė, kad ieškovė įsigijo specialių medžiagų, tiesiogiai naudojamų įgyvendinant Irano branduolinę programą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su proporcingumo principo ir teisės į nuosavybę pažeidimu.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/60


2014 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Metalúrgica Galaica/Komisija

(Byla T-442/14)

2014/C 253/82

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Metalúrgica Galaica, SA (Narón (A Coruña), Ispanija), atstovaujama abogado A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą tiek, kiek jame visos mokesčių priemonės, kaip teigiama, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai visiškai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, arba jį panaikinti tokiu būdu, kuris apribotų pareigą kompensuoti iš sandorių pelno.

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai sutampa su nurodytais byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/61


2014 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Aprovechamientos Energéticos JG/Komisija

(Byla T-443/14)

2014/C 253/83

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Aprovechamientos Energéticos JG, SL (Madridas, Ispanija), atstovaujama A. López Gómez

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą;

subsidiariai panaikinti sprendimą tiek, kiek jame visos mokesčių priemonės, kaip teigiama, sudarančios vadinamąją Ispanijos mokesčių lizingo sistemą (Sistema Español de Arrendamiento Financiero (SEAF)), kvalifikuojamos kaip su vidaus rinka nesuderinama nauja valstybės pagalba;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip šios nurodomos pagalbos gavėjai ir, savo ruožtu, kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai;

subsidiariai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą pažeidžiant bendruosius ES teisės principus;

subsidiariai visiškai panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, arba jį panaikinti tokiu būdu, kuris apribotų pareigą kompensuoti iš sandorių pelno.

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai sutampa su nurodytais byloje T-401/14, Duro Felguera SA/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/62


2014 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratoires CTRS/Komisija

(Byla T-452/14)

2014/C 253/84

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Laboratoires CTRS (Bulonė-Bijankūras, Prancūzija), atstovaujama baristerės K. Bacon, solisitorių M. Utges Manley ir M. Vickers

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnį, kiek sprendime iš esmės nurodyta, kad išduodamas leidimas prekiauti „Cholic Acid FGK“ dėl „Orphacol“ indikacijų, arba, jeigu šis reikalavimas nebūtų patenkintas, panaikinti visą sprendimo 1 straipsnį ir

priteisti iš Komisijos ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė yra leidimo prekiauti retuoju vaistu „Orphacol“ turėtoja; šiam vaistui išduotas leidimas dviem labai retoms ir sunkioms genetinėms kepenų ligoms gydyti, o jo veiklioji medžiaga yra cholio rūgštis. Remiantis Reglamento Nr. 141/2000 (1) 8 straipsniu dėl šių dviejų indikacijų „Orphacol“ nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. suteiktas 10 metų rinkos išimtinumo laikotarpis.

2014 m. balandžio 4 d. ginčijamu sprendimu Komisija išdavė leidimą prekiauti kitu retuoju vaistu („Cholic Acid FGK“), kurio veiklioji medžiaga yra cholio rūgštis. Nors buvo išduotas leidimas prekiauti „Cholic Acid FGK“ dėl kitų trijų terapinių indikacijų, nei buvo išduotas leidimas prekiauti „Orphacol“, „Cholic Acid FGK“ vaisto charakteristikų santraukoje ir vertinimo ataskaitoje, kurios, ieškovės teigimu, yra sudėtinė ginčijamo sprendimo dalis, pateikta išsamių nuorodų į „Cholic Acid FGK“ veiksmingumą ir nuorodų į šio vaisto saugumą dėl terapinių indikacijų, dėl kurių buvo išduotas leidimas prekiauti „Orphacol“.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 141/2000 8 straipsnio 1 dalies pažeidimu, nes išdavusi leidimą prekiauti „Cholic Acid FGK“ vaisto charakteristikų santraukoje ir vertinimo ataskaitoje išdėstytomis sąlygomis Komisija apėjo ieškovei suteiktą rinkos išimtinumą, kadangi sąlygos, kuriomis buvo išduotas leidimas prekiauti „Cholic Acid FGK“, iš esmės reiškia, kad leidimas prekiauti „Cholic Acid FGK“ taip pat išduotas dėl dviejų terapinių indikacijų, dėl kurių išduotas leidimas prekiauti „Orphacol“.


(1)  1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų (OL L 18, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 21).


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/63


2014 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Arocasa/Komisija

(Byla T-461/14)

2014/C 253/85

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Arocasa, SA (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco ir J. Corral García

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodytieji byloje T-392/14.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/63


2014 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Vego Supermercados/Komisija

(Byla T-465/14)

2014/C 253/86

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Vego Supermercados, SA (La Korunja, Ispanija), atstovaujama advokatų J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek Komisija visas priemonės, kurios, jos teigimu, sudaro Ispanijos mokesčių lizingo sistemą, kvalifikuoja kaip su vidaus rinka nesuderinamą naują valstybės pagalbą,

subsidiariai, panaikinti skundžiamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip nurodomos pagalbos gavėjai ir kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai,

subsidiariai, panaikinti skundžiamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą,

panaikinti skundžiamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tie patys, kaip ir nurodytieji byloje T-700/13, Bankia/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/64


2014 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Fonditel Pensiones/Komisija

(Byla T-467/14)

2014/C 253/87

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Fonditel Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek Komisija visas priemonės, kurios, jos teigimu, sudaro Ispanijos mokesčių lizingo sistemą, kvalifikuoja kaip su vidaus rinka nesuderinamą naują valstybės pagalbą,

subsidiariai, panaikinti skundžiamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip nurodomos pagalbos gavėjai ir kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai,

subsidiariai, panaikinti skundžiamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą,

panaikinti skundžiamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tie patys, kaip ir nurodytieji byloje T-700/13, Bankia/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/64


2014 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Dordal/Komisija

(Byla T-469/14)

2014/C 253/88

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Dordal, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokatų J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek Komisija visas priemonės, kurios, jos teigimu, sudaro Ispanijos mokesčių lizingo sistemą, kvalifikuoja kaip su vidaus rinka nesuderinamą naują valstybės pagalbą,

subsidiariai, panaikinti skundžiamo sprendimo 1 ir 4 straipsnius, kuriuose Agrupación de interés económico (AIE) investuotojai identifikuojami kaip nurodomos pagalbos gavėjai ir kaip vieninteliai nurodymo susigrąžinti adresatai,

subsidiariai, panaikinti skundžiamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame nurodyta susigrąžinti tvirtinamą pagalbą,

panaikinti skundžiamo sprendimo 4 straipsnį tiek, kiek jame padarytos išvados dėl investuotojų ir kitų ūkio subjektų sudarytų privačių sutarčių teisėtumo, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tie patys, kaip ir nurodytieji byloje T-700/13, Bankia/Komisija.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/65


2014 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Kendrion/ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

(Byla T-479/14)

2014/C 253/89

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Kendrion NV (Zeistas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų P. Glazener ir T. Ottervanger

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Europos Sąjungą:

atlyginti 2 3 08  463,98 EUR dydžio materialinę žalą arba bent jau sumokėti tokio dydžio sumą, kurią Bendrasis Teismas laiko tinkama;

atlyginti 1 1 0 50  000,000 EUR dydžio neturtinę žalą, o, nepatenkinus šio reikalavimo, bent jau 1 7 00  000,00 EUR dydžio sumą, o, nepatenkinus ir šio reikalavimo, bent jau sumą, kurios dydį nustato šalys remdamosi Bendrojo Teismo nustatytina tvarka, arba bent jau tokio dydžio sumą, kurią Bendrasis Teismas laiko tinkama;

kiekvieną sumą mokėti kartu palūkanomis, kurias tinkamomis turi nustatyti Bendrasis Teismas, mokant jas nuo 2013 m. lapkričio 26 d.;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2013 m. lapkričio 26 d. Sprendimu Kendrion/Komisija (C-50/12 P, EU:C:2013:771), Teisingumo Teismas nustatė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 2 dalies pažeidimą procese Bendrajame Teisme, nagrinėjančiam bylą T-54/06 (Kendrion/Komisija), kuri buvo susijusi su ieškiniu panaikinti 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą C(2005)4634 galutinis dėl [EB] 81 straipsnio (byla COMP/F/38.354 – Pramoniniai maišai) taikymo procedūros tiek, kiek jis skirtas ieškovei, taip pat panaikinti ieškovei skirtą baudą, arba nepatenkinus šio reikalavimo, sumažinti ieškovei skirtą baudą.

Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, kad dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje numatytų įsipareigojimų pažeidimo turi būti kreipiamasi į Bendrąjį Teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, nes toks ieškinys yra veiksminga teisinės gynybos priemonė.

Ieškovė teigia, kad tame sprendime Teisingumo Teismas jau nusprendė, jog yra įvykdytos pakankamai akivaizdaus teisės normos pažeidimo sąlygos, suteikiančios teisių privatiems asmenims.

Be to, ieškovė tvirtina, kad procesas truko penkis metus ir devynis mėnesius, o dviejų metų ir šešių mėnesių laikotarpis, jos nuomone, turi būti laikomas tinkamu, todėl protingas laikotarpis buvo viršytas tris metus ir tris mėnesius. Jei procesas būtų buvęs baigtas per protingą terminą, sprendimas būtų buvęs priimtas 2010 m. rugpjūčio 26 d., o ne 2013 m. lapkričio 26 d.

Materialinė žala, kuri ieškovei atsirado dėl pernelyg ilgos proceso trukmės, susideda iš papildomos finansinės naštos, kurią ji patyrė atitinkamu laikotarpiu. Šią žalą sudaro palūkanos, kurias Komisija apskaičiavo pagal 3 4 0 00  000 EUR dydžio baudą, ir išlaidos, atsiradusios tuo pačiu laikotarpiu ir susijusios su banko garantija, kuri buvo pateikta baudai ir palūkanoms sumokėti. Ši suma būtų sumažinusi išlaidas, susijusias su 2010 m. rugpjūčio 26 d. paskirtos baudos ir palūkanų mokėjimo Sąjungai finansavimu, jei Bendrasis Teismas tuo momentu būtų priėmęs sprendimą.

Kaip neturtinės žalos, kurią ieškovė patyrė dėl pernelyg ilgos proceso trukmės, atlyginimo ieškovė prašo sumokėti 10 % baudos dydžio tinkamą kompensaciją už kiekvienus metus ir proporcingai 10 % už atitinkamą metų, per kuriuos buvo viršyta protinga proceso Bendrajame Teisme trukmė, dalį. Tokia kompensacija būtų pagrįsta, nes sprendimo priėmimo momentu Komisija paprastai kiekvienais pažeidimo metais padidino baudą 10 %.

Nepatenkinus minėto reikalavimo, ieškovė prašo atlyginti neturtinę žalą, sumokant protingą 5 % baudos dydžio kompensaciją. Ši suma atitinka kompensaciją, kurią Teisingumo Teismas laikė tinkama panašiose bylose, susijusiose su dideliais terminų praleidimais vertinant baudas kartelių bylose.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/66


2014 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

(Sujungtos bylos T-433/11 ir T-98/12) (1)

2014/C 253/90

Proceso kalba: prancūzų

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti sujungtas bylas iš registro.


(1)  OL C 290, 2011 10 1.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/66


2014 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Othman/Taryba

(Byla T-109/13) (1)

2014/C 253/91

Proceso kalba: prancūzų

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 129, 2013 5 4.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/66


2014 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Syrian Lebanese Commercial Bank/Taryba

(Byla T-477/13) (1)

2014/C 253/92

Proceso kalba: prancūzų

Devintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 336, 2013 11 16.


Tarnautojų teismas

4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/67


2014 m. birželio 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje BN/Parlamentas

(Byla F-24/12) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Ieškinys dėl panaikinimo - AD 14 lygio pareigūnas, einantis skyriaus vadovo pareigas - Kaltinimas generaliniam direktoriui psichologiniu priekabiavimu - Pasinaudojimas mobilumu - Atsisakymas pritarti paskyrimui į patarėjo pareigas kitame generaliniame direktorate, kartu atimant galimybę gauti skyriaus vadovų išmoką - Sprendimas laikinai perkelti į kitas patarėjo pareigas - Tarnybos interesas - Lygio ir pareigų atitikties taisyklė - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Žala, padaryta kitais nei sprendimas veiksmais))

2014/C 253/93

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: BN, iš pradžių atstovaujama advokatų S. Rodrigues, A. Tymen ir A. Blot, vėliau – advokatų S. Rodrigues ir A. Tymen

Atsakovė: Europos Parlamentas, iš pradžių atstovaujamas O. Caisou-Rousseau ir J. F. de Wachter, vėliau – O. Caisou-Rousseau ir V. Montebello-Demogeot

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Europos Parlamento pirmininko sprendimą perkelti ieškovę iš skyriaus vadovės pareigų į direktorato direktoriaus patarėjos pareigas tame pačiame Parlamento generaliniame direktorate ir prašymas atlyginti žalą dėl psichologinio priekabiavimo.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nurodyti Europos Parlamentui padengti visas savo bylinėjimosi išlaidas ir visas BN patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2012 5 12, p. 36.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/67


2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europolas

(Byla F-119/12) (1)

((Viešoji tarnyba - Europolo personalas - Europolo konvencija - Europolo personalo nuostatai - Sprendimas 2009/371/TVR - KTĮS taikymas Europolo pareigūnams - Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas - Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį))

2014/C 253/94

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Vorburgas, Nyderlandai), atstovaujama advokato J.-J. Ghosez

Atsakovas: Europos policijos biuras, atstovaujamas iš pradžių D. Neumann ir D. El Khoury, vėliau – J. Arnould, D. Neumann ir D. El Khoury

Dalykas

Prašymas panaikinti Europolo sprendimą nepratęsti ieškovės sutarties neterminuotam laikotarpiui ir priteisti iš Europolo skirtumą tarp darbo užmokesčio, kurį ieškovė būtų turėjusi teisę gauti, jei būtų likusi dirbti Europole, ir bet kokių išmokų, kurias ji iš tikrųjų gavo.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

S. Sumberaz Sotte-Wedemeijer padengia savo pačios ir Europos policijos biuro patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 379, 2012 12 8, p. 36.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/68


2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Coutureau/Europolas

(Byla F-120/12) (1)

((Viešoji tarnyba - Europolo personalas - Europolo konvencija - Europolo personalo nuostatai - Sprendimas 2009/371/TVR - KTĮS taikymas Europolo pareigūnams - Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas - Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį))

2014/C 253/95

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Christèle Coutureau (Reisveikas, Nyderlandai), atstovaujama advokato J.-J. Ghosez

Atsakovas: Europos policijos biuras, atstovaujamas iš pradžių D. Neumann ir D. El Khoury, vėliau – J. Arnould, D. Neumann ir D. El Khoury

Dalykas

Prašymas panaikinti Europolo sprendimą nepratęsti ieškovės sutarties neterminuotam laikotarpiui ir priteisti iš Europolo skirtumą tarp darbo užmokesčio, kurį ieškovė būtų turėjusi teisę gauti, jei būtų likusi dirbti Europole, ir bet kokių išmokų, kurias ji iš tikrųjų gavo.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Ch. Coutureau padengia savo pačios ir Europos policijos biuro patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 379, 2012 8 8, p. 36.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/69


2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Maynard/Europolas

(Byla F-121/12) (1)

((Viešoji tarnyba - Europolo personalas - Europolo konvencija - Europolo personalo nuostatai - Sprendimas 2009/371/TVR - KTĮS taikymas Europolo pareigūnams - Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas - Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį))

2014/C 253/96

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Ginny Maynard (Haga, Nyderlandai), atstovaujama advokato J.-J. Ghosez

Atsakovas: Europos policijos biuras, atstovaujamas iš pradžių D. Neumann ir D. El Khoury, vėliau – J. Arnould, D. Neumann ir D. El Khoury

Dalykas

Prašymas panaikinti Europolo sprendimą nepratęsti ieškovės sutarties neterminuotam laikotarpiui ir priteisti iš Europolo skirtumą tarp darbo užmokesčio, kurį ieškovė būtų turėjusi teisę gauti, jei būtų likusi dirbti Europole, ir bet kokių išmokų, kurias ji iš tikrųjų gavo.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

G. Maynard padengia savo pačios ir Europos policijos biuro patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 379, 2012 12 8, p. 36.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/69


2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Molina Solano/Europolas

(Byla F-66/13) (1)

((Viešoji tarnyba - Europolo personalas - Europolo konvencija - Europolo personalo nuostatai - Sprendimas 2009/371/TVR - KTĮS taikymas Europolo pareigūnams - Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas - Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį))

2014/C 253/97

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Beatriz Molina Solano (Haga, Nyderlandai), atstovaujama advokato J.-J. Ghosez

Atsakovas: Europos policijos biuras, atstovaujamas iš pradžių J. Arnould ir D. Neumann, vėliau – J. Arnould, D. Neumann ir D. El Khoury

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nepratęsti ieškovės terminuotos sutarties.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

B. Molina Solano padengia savo pačios ir Europos policijos biuro patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 274, 2013 9 21, p. 30.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/70


2014 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Rihn/Europolas

(Byla F-67/13) (1)

((Viešoji tarnyba - Europolo personalas - Europolo konvencija - Europolo personalo nuostatai - Sprendimas 2009/371/TVR - KTĮS taikymas Europolo pareigūnams - Terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties nepratęsimas - Atsisakymas pasirašyti neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį))

2014/C 253/98

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Philippe Rihn (Haga, Nyderlandai), atstovaujama advokato J.-J. Ghosez

Atsakovas: Europos policijos biuras, atstovaujamas iš pradžių J. Arnould ir D. Neumann, vėliau – J. Arnould, D. Neumann ir D. El Khoury

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nepratęsti ieškovo terminuotos sutarties.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

P. Rihn padengia savo paties ir Europos policijos biuro patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 274, 2013 9 21, p. 31.


4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/70


2014 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-56/14)

2014/C 253/99

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokato

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Dviejų pasiūlymų dėl ieškovės pensinių teisių apskaičiavimo pagal Sąjungos pensijų sistemą, kuriuose taikomos naujos Bendrosios Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatos, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimus dėl dviejų pasiūlymų dėl darbo stažo, į kurį reikia atsižvelgti pagal Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemą dėl prašymo Nr. 1 A112-BE-ONP ir prašymo Nr. 2 BE-CPIE-1 (sena nuoroda), patvirtintus 2014 m. kovo 20 d. Paskyrimų tarnybos sprendimu dėl atmetimo.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.