ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 207A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. liepos 3d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2014/C 207A/01

Pranešimas apie viešuosius konkursus — EPSO/AD/284/14 – Vertėjai raštu į vokiečių kalbą (DE) — EPSO/AD/285/14 – Vertėjai raštu į graikų kalbą (EL) — EPSO/AD/286/14 – Vertėjai raštu į ispanų kalbą (ES) — EPSO/AD/287/14 – Vertėjai raštu į švedų kalbą (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Oficialiojo leidinio C A Serijos Konkursai apžvalga

8

LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

3.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 207/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠUOSIUS KONKURSUS

EPSO/AD/284/14 – VERTĖJAI RAŠTU Į VOKIEČIŲ KALBĄ (DE)

EPSO/AD/285/14 – VERTĖJAI RAŠTU Į GRAIKŲ KALBĄ (EL)

EPSO/AD/286/14 – VERTĖJAI RAŠTU Į ISPANŲ KALBĄ (ES)

EPSO/AD/287/14 – VERTĖJAI RAŠTU Į ŠVEDŲ KALBĄ (SV)

2014/C 207 A/01

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešųjų konkursų egzaminus AD 5 lygio vertėjų raštu rezervo sąrašams sudaryti (1).

Šių konkursų tikslas – sudaryti kandidatų į laisvas pareigūnų darbo vietas Europos Sąjungos institucijose rezervo sąrašus.

Prieš pateikdamas paraišką kandidatas turi atidžiai perskaityti 2014 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 60 A ir EPSO interneto svetainėje paskelbtas Viešiesiems konkursams taikytinas bendrąsias taisykles.

Bendrosios taisyklės yra sudedamoji pranešimo apie konkursus dalis ir padės suprasti atrankos procedūrų taisykles bei registracijos tvarką.

TURINYS

I.

BENDROJI INFORMACIJA

II.

PAREIGŲ POBŪDIS

III.

ATRANKOS REIKALAVIMAI

IV.

ATRANKOS TESTAI

V.

VERTIMO RAŠTU EGZAMINAI

VI.

VERTINIMO CENTRAS

VII.

REZERVO SĄRAŠAI

VIII.

KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

I.   BENDROJI INFORMACIJA

1.

Laureatų skaičius

 

1-asis kalbų derinys

2-asis kalbų derinys

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Pastabos

Kiekvienam konkursui numatyti du kalbų deriniai. Galima registruotis tik į vieną konkursą ir pasirinkti tik vieną kalbų derinį.

Konkursą ir kalbų derinį pasirinkti reikia atliekant elektroninę registraciją. Paraišką pateikus ir patvirtinus elektroniniu būdu, pasirinkti dar kartą negalima.

Šie konkursai skirti kandidatams, kurie puikiai moka  (2) konkurso kalbą raštu ir žodžiu (gimtosios kalbos arba ją atitinkančiu lygiu) ir labai gerai moka pirmąją bei antrąją užsienio kalbas. Jei tokio lygio gebėjimų neturite, registruotis nerekomenduojame.

II.   PAREIGŲ POBŪDIS

Administratoriaus (lingvisto ar kt.) karjera ES institucijose prasideda nuo AD 5 lygio.

Pagrindinė administratoriaus lingvisto (vertėjo raštu) užduotis – padėti institucijai ar organui, kurių labui dirba, atlikti savo paskirtį, užtikrinant kokybišką dokumentų vertimą raštu per nustatytus terminus ir konsultuojant kalbos klausimais.

Į administratoriaus lingvisto (vertėjo raštu) pareigas įeina vertimas raštu iš ne mažiau kaip dviejų užsienio kalbų į pagrindinę kalbą, vertimo raštu tikrinimas ir terminologinis darbas. Temos dažnai būna sudėtingos, paprastai politinio, teisinio, ekonominio, finansinio, mokslinio bei techninio pobūdžio, ir apima visas Europos Sąjungos veiklos sritis. Einant šias pareigas tenka dažnai naudotis vertėjo darbui reikalingomis IT ir biuro priemonėmis.

III.   ATRANKOS REIKALAVIMAI

Paskutinę elektroninės registracijos dieną kandidatas privalo atitikti visus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

1.

Bendrieji reikalavimai

a)

turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę;

b)

naudotis visomis piliečio teisėmis;

c)

būti atlikusiam visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;

d)

būti tinkamam eiti atitinkamas pareigas moralės atžvilgiu.

2.

Specialieji reikalavimai

2.1.

Diplomas

Diplomu patvirtintas bent trejų metų užbaigtas aukštasis išsilavinimas.

2.2.

Profesinė patirtis

Profesinės patirties nereikalaujama.

2.3.

Kalbų mokėjimas

1-ASIS KALBŲ DERINYS

 

1-oji kalba

pagrindinė kalba

puikus konkurso kalbos mokėjimas

2-oji kalba

pirmoji užsienio kalba (būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos)

labai geras anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimas

3-ioji kalba

antroji užsienio kalba (būtinai turi skirtis nuo 1-osios ir 2-osios kalbų)

labai geras anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimas

2-ASIS KALBŲ DERINYS

 

1-oji kalba

pagrindinė kalba

puikus konkurso kalbos mokėjimas

2-oji kalba

pirmoji užsienio kalba (būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos)

labai geras anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimas

3-ioji kalba

antroji užsienio kalba (būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos ir nuo anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų)

labai geras vienos iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų mokėjimas

 

Remdamosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimu, priimtu byloje Italijos Respublika prieš Komisiją C-566/10 P, ES institucijos privalo motyvuoti šio konkurso antrosios kalbos pasirinkimo apribojimą nedideliu oficialiųjų ES kalbų skaičiumi.

 

Todėl kandidatams pranešama, kad šio konkurso antrųjų kalbų pasirinkimo galimybės nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais, t. y. atsižvelgiant į tai, kad įdarbinti nauji darbuotojai privalo sugebėti dirbti iš karto ir veiksmingai bendrauti kasdienėje veikloje. Kitaip būtų smarkiai pakenkta institucijų veikimui.

 

Remiantis ES institucijose nusistovėjusia kalbų naudojimo vidaus komunikacijai praktika ir taip pat atsižvelgiant į tarnybų poreikius, susijusius su išorės komunikacija ir dokumentų tvarkymu, dažniausiai tebevartojamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos. Be to, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos yra dažniausiai Europos Sąjungoje vartojamos ir studijuojamos antrosios kalbos. Tai atitinka dabartinius mokomuosius ir profesinius standartus, pagal kuriuos kandidatai į darbo vietas Europos Sąjungos institucijose turėtų mokėti bent vieną iš šių kalbų. Taigi, tarnybos interesus derinant su kandidatų gebėjimais, kartu atsižvelgiant į konkrečią šių konkursų sritį, egzaminus rengti šiomis kalbomis yra teisėta siekiant užtikrinti, kad visi kandidatai bent vieną iš šių trijų kalbų mokėtų pakankamai gerai, kad galėtų ją vartoti darbe, nesvarbu, kokia jų pirmoji oficialioji kalba. Tokiu būdu institucijos, vertindamos specialiuosius įgūdžius, gali įvertinti kandidatų gebėjimą iškart dirbti aplinkoje, kuri labai panaši į aplinką, kurioje jie dirbtų po įdarbinimo.

 

Dėl tų pačių priežasčių tikslinga apriboti kandidatų ir institucijos bendravimo kalbų, įskaitant kalbą, kuria turi būti rengiamos paraiškos, pasirinkimą. Beje, tokiu reikalavimu užtikrinamas vienodas kandidatų palyginimas ir kontrolė remiantis jų pačių paraiškomis.

 

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių trijų kalbų, privalo per tam tikrus egzaminus vartoti antrąją kalbą, pasirinktą iš šių trijų kalbų.

 

Kandidatams paliekama galimybė vėliau mokytis kalbų, kad įgytų Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalyje nurodytą gebėjimą dirbti naudojant 3-iąją kalbą.

IV.   ATRANKOS TESTAI

Atrankos testai atliekami kompiuteriu ir rengiami Europos personalo atrankos tarnybos. Vertinimo komisija nustato testų sudėtingumo lygį ir patvirtina jų turinį remdamasi EPSO pasiūlymais.

1.

Kvietimas

Kandidatas bus pakviestas į testus, jei laiku patvirtins paraišką (žr. VIII antraštinę dalį).

Pastaba

1.

Patvirtindamas paraišką, kandidatas pareiškia, kad atitinka III antraštinėje dalyje nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

2.

Kandidatas turi pasirinkti dalyvavimo testuose datą. Pasirinkti datą privaloma per laikotarpį, kuris kandidatui pranešamas EPSO aplanke.

2.

Pobūdis ir vertinimas

Testai, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriais siekiama įvertinti kandidato gebėjimus, susijusius su:

a testas

žodiniu mąstymu

vertinimas: 0–20 balų

b testas

matematiniu mąstymu

vertinimas: 0–10 balų

minimalus reikalaujamas balų skaičius: 4

c testas

abstrakčiuoju mąstymu

vertinimas: 0–10 balų

 

minimali reikalaujama a ir c testų balų suma: 15

d testas

kalbos suvokimu

vertinimas: 0–12 balų

minimalus reikalaujamas balų skaičius: 6

e testas

kalbos suvokimu

vertinimas: 0–12 balų

minimalus reikalaujamas balų skaičius: 6

3.

Testų kalba

a, b ir c testų – 1-oji kalba

d testo – 2-oji kalba

e testo – 3-ioji kalba

V.   VERTIMO RAŠTU EGZAMINAI

1.

Kvietimas į egzaminus

Per vertimo raštu egzaminus, kurių turinį tvirtina vertinimo komisija, bus vertinami specialieji kandidato įgūdžiai, jei:

jis surinks bent minimalų reikalaujamą balų skaičių iš visų atrankos testų;

jis gaus vieną iš geriausių įvertinimų iš visų a, c, d ir e testų (3) ir

patikrinus elektroninėje paraiškoje pateiktą informaciją (4), jis atitiks III antraštinėje dalyje nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

Atrankos b testas yra atkrintamasis, tačiau nustatant, kuriuos kandidatus kviesti į vertimo raštu egzaminus, šio testo balai su kitų testų balais nebus sumuojami.

Į vertimo raštu egzaminus pakviestų kiekvieną kalbų derinį pasirinkusių kiekvieno konkurso kandidatų skaičius bus apytiksliai 3 kartus, tačiau ne daugiau kaip 4 kartais didesnis už šiame pranešime apie konkursus nurodytą laureatų skaičių (5). Pakviestų kandidatų skaičius bus paskelbtas EPSO interneto svetainėje (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Vertimo raštu egzaminai bus rengiami valstybėse narėse esančiuose egzaminų centruose.

2.

Pobūdis ir vertinimas

f)

vertimo raštu iš 2-osios kalbos į 1-ąją kalbą (su žodynu) egzaminas

Trukmė: 60 minučių

g)

vertimo raštu iš 3-osios kalbos į 1-ąją kalbą (su žodynu) egzaminas

Trukmė: 60 minučių

Kiekvienas vertimo raštu egzaminas vertinamas 0–80 balų.

Minimalus reikalaujamas kiekvieno egzamino balų skaičius: 40.

Jei kandidatas nesurinks minimalaus reikalaujamo f egzamino balų skaičiaus, g egzamino darbas nebus taisomas.

VI.   VERTINIMO CENTRAS

1.

Kvietimas

Kandidatas bus pakviestas į vertinimo centrą, kuriame pokalbis, užduotis ir pristatymas paprastai rengiami Briuselyje vieną dieną, jei iš vertimo raštu egzaminų surinks bent minimalų reikalaujamą balų skaičių ir gaus vieną iš geriausių įvertinimų.

Į vertinimo centrą pakviestų kiekvieną kalbų derinį pasirinkusių kiekvieno konkurso kandidatų skaičius bus apytiksliai 2 kartus didesnis už šiame pranešime apie konkursus nurodytą laureatų skaičių ir bus paskelbtas EPSO interneto svetainėje (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Vertinimo centras

Vertinimo centro tikslas – įvertinti bendruosius kandidato įgūdžius (6) jo pirmąja užsienio kalba per tokias užduotis, kurių turinį tvirtina vertinimo komisija:

h)

struktūrinis pokalbis;

i)

grupinė užduotis;

j)

žodinis pristatymas.

Kiekvienas bendrasis įgūdis bus tikrinamas taip:

 

Struktūrinis pokalbis

Grupinė užduotis

Žodinis pristatymas

Analizė ir problemų sprendimas

 

x

x

Bendravimas

x

 

x

Darbo kokybė ir rezultatai

x

 

x

Mokymasis ir tobulėjimas

x

x

 

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

 

x

x

Atsparumas

x

 

x

Darbas su kitais žmonėmis

x

x

 

Vadovavimas

x

x

 


3.

Vertinimas

0–80 balų už visus bendruosius įgūdžius (10 balų už kiekvieną įgūdį)

minimalus reikalaujamas balų skaičius: 40 balų už visus 8 bendruosius įgūdžius

4.

Apskaičiavimas

Bendra visų vertimo raštu egzaminų (specialiųjų įgūdžių) ir vertinimo centro užduočių (bendrųjų įgūdžių) balų suma apskaičiuojama taip:

Specialieji įgūdžiai (f ir g egzaminai): 65 % bendros balų sumos

Bendrieji įgūdžiai (h, i ir j užduotys): 35 % bendros balų sumos

VII.   REZERVO SĄRAŠAI

1.

Registracija

Vertinimo komisija kandidato pavardę įtraukia į rezervo sąrašą, jei:

jis patenka tarp kandidatų (7), surinkusių bent minimalų reikalaujamą balų skaičių ir gavusių vieną iš geriausių įvertinimų iš visų vertimo raštu egzaminų ir vertinimo centro užduočių;

jei, atsižvelgiant į patvirtinamuosius dokumentus, jis atitinka visus atrankos reikalavimus.

Patikra atliekama pradedant nuo daugiausia balų surinkusio kandidato ir atliekama tol, kol pasiekiamas kandidatų, kuriuos galima įtraukti į rezervo sąrašą ir kurie iš tikrųjų atitinka visus atrankos reikalavimus, skaičius.

Kandidatų, kurie dėl per mažo surinktų balų skaičiaus į šią grupę nepateks, patvirtinamieji dokumentai nebus tikrinami. Jei atlikus patikrą paaiškės, kad elektroninėje paraiškoje kandidatų nurodytiems duomenims (8) patvirtinti nepateikti reikiami dokumentai, atitinkami kandidatai bus pašalinti iš konkurso.

2.

Skirstymas

Sąrašai sudaromi pagal konkursą, kalbų derinį ir abėcėlę.

VIII.   KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

1.

Elektroninė registracija

Registruotis reikia elektroniniu būdu laikantis EPSO interneto svetainėje nurodytos tvarkos ir visų pirma registracijos instrukcijų.

Galutinis terminas (iki kurio reikia užpildyti ir patvirtinti paraišką): 2014 m. rugpjūčio 5 d. 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

2.

Kandidato paraiška

Jei kandidatas pateks tarp pakviestųjų į vertinimo centrą, į vertinimo centrą reikės atsinešti (9) visus paraiškos dokumentus (pasirašytą elektroninę paraišką ir patvirtinamuosius dokumentus).

Tvarka: žr. Viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų nuostatų 2.1.7 punktą.


(1)  Šiame pranešime bet kokia nuoroda į vyriškosios lyties asmenį laikoma nuoroda ir į moteriškosios lyties asmenį.

(2)  Žr. Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR), (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp). Minimalus reikalaujamas vertėjo raštu lygis: 1-oji kalba = C2, 2-oji kalba = C1, 3-ioji kalba = C1.

(3)  Jeigu paskutinę vietą užims keli vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, į vertimo raštu egzaminus bus pakviesti visi šie kandidatai.

(4)  Ši informacija remiantis patvirtinamaisiais dokumentais bus tikrinama iki rezervo sąrašo sudarymo (žr. VII antraštinės dalies 1 punktą ir VIII antraštinės dalies 2 punktą).

(5)  Išimties tvarka šios ribos galėtų būti viršijamos, jei tai neišvengiama, nes kandidatai surinko vienodą balų skaičių, arba jei to reikia, kad būtų užtikrinta, jog nė vienam kandidatui nepakenktų neutralizacija, t. y. kai testo klausimas panaikinamas radus jame klaidų ir paskirsčius jo balus tarp kitų klausimų.

(6)  Šie įgūdžiai apibrėžiami Viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų taisyklių 1.2 punkte.

(7)  Jeigu paskutinę vietą užims keli vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, į rezervo sąrašus bus įtraukti visi šie kandidatai.

(8)  EPSO tikrina duomenų atitiktį bendriesiems reikalavimams, o vertinimo komisija – jų atitiktį specialiesiems reikalavimams.

(9)  Apie užduočių vertinimo centre datą tinkamu laiku kandidatui bus pranešta EPSO aplanke.


3.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 207/8


OFICIALIOJO LEIDINIO C A SERIJOS KONKURSAI APŽVALGA

2014/C 207 A/02

Toliau pateikiamas šiais metais išleistų C A serijos leidinių sąrašas.

Jei nenurodyta kitaip, Oficialieji leidiniai yra išleisti visomis kalbomis.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207