ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2014.094.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 94

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. kovo 31d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

AUDITO RŪMAI

2014/C 094/01

Nuomonė Nr. 1/2014 (pagal SESV 325 straipsnio 4 dalį) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą, pasiūlymo

1

2014/C 094/02

Nuomonė Nr. 2/2014 (pagal SESV 336 straipsnį) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo ir dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo

3

LT

 


III Parengiamieji aktai

AUDITO RŪMAI

31.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/1


NUOMONĖ Nr. 1/2014

(pagal SESV 325 straipsnio 4 dalį)

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą, pasiūlymo

2014/C 94/01

EUROPOS SĄJUNGOS AUDITO RŪMAI,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 325 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą, pasiūlymą (1),

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento nusiųstą prašymą Audito Rūmams parengti nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

ĮVADAS

1.

Reglamento projekto tikslas – tinkamas Sąjungos teisės aktų taikymas muitinės ir žemės ūkio srityje, ne tik Komisijai, bet ir valstybių narių muitinės ir kitoms institucijoms suteikiant veiksmingesnes priemones, skirtas padėti atlikti operacijų, kuriomis pažeidžiami muitinės ar žemės ūkio teisės aktai, prevenciją, tyrimą ir teisminį persekiojimą. Todėl pasiūlyme:

a)

siekiama stiprinti kovą su sukčiavimu muitinės srityje ir visų pirma išvengti neteisingo kilmės deklaravimo, prekių aprašymo ir tranzito sistemos naudojimo (2) atvejų:

i)

parengiant su konteinerių judėjimu (3), importu-eksportu ir tranzitu susijusių duomenų centrinę duomenų bazę;

ii)

patikslinant teisinį pagrindą, pagal kurį Komisija ir valstybės narės dalijasi muitinės duomenimis;

b)

Komisijai suteikiama teisė iš privataus sektoriaus įmonių tiesiogiai gauti importo ir eksporto deklaracijas patvirtinančius dokumentus, siekiant paspartinti su muitine susijusių tyrimų procedūras ir taip sumažinti skaičių dokumentų, kuriems po trejų metų yra taikomas senaties terminas (4);

c)

paaiškinami kiti trys taikomo Reglamento (5) klausimai:

i)

suteikiama galimybė riboti atrinktų vartotojų prieigą prie duomenų;

ii)

supaprastinama duomenų apsaugos priežiūra;

iii)

pašalinamas teisinis neapibrėžtumas dėl tarpusavio pagalbos būdu gautos informacijos, kaip įrodymų baudžiamosiose bylose, priimtinumo.

2.

Audito Rūmai išnagrinėjo Komisijos pasiūlymą, atsižvelgdami į savo audito darbo rezultatus.

BENDROSIOS PASTABOS

3.

Audito Rūmai mano, kad pasiūlymu bus prisidėta prie Reglamente nustatytų tikslų. Jie pateikia kelias konkrečias 5–8 dalyse nurodytas pastabas. Be to, pasiūlymas iš dalies pakeisti Reglamento pasiūlymo 18b straipsnį bei 18a ir 18g straipsniuose numatytas registras susiję su Audito Rūmų nuomonės Nr. 3/2007 (6), parengtos paskutinį kartą iš dalies pakeitus šį Reglamentą, 9 ir 10 dalyse pateiktomis pastabomis. Audito Rūmai taip pat mano, kad yra naudinga 12 straipsnyje paaiškinti, kad tarpusavio pagalbos būdu gauta informacija gali būti priimtinais įrodymais valstybių narių baudžiamosiose bylose. Dėl šių priežasčių Audito Rūmai pritaria Komisijos pasiūlymui.

4.

Kadangi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra kompetentinga institucija su duomenų apsaugos priežiūra susijusiems klausimams nagrinėti ir Komisija su juo turės atitinkamai konsultuotis, šioje nuomonėje Audito Rūmai šio klausimo nenagrinėja.

SPECIALIOSIOS PASTABOS

5.

Pasiūlymo 18a ir 18g straipsniuose nustatyta tvarka, pagal kurią Komisija sukuria ir administruoja viešųjų ar privačiųjų paslaugų teikėjų, kurių veikla susijusi su tarptautine tiekimo grandine, pateiktų duomenų registrą ir dalijasi šiais duomenimis su valstybių narių institucijomis. 18a straipsnio 6 dalyje ir 18g straipsnio 3 dalyje prieiga prie šio registro suteikiama tik tam tikriems Komisijos padaliniams ir nacionalinėms institucijoms. Laikydamasi tam tikrų sąlygų Komisija gali perduoti duomenis kitoms institucijoms. Tačiau pagal šias antrinės teisės nuostatas negali būti apriboti pagal pirminę teisę, t. y. SESV 287 straipsnio 3 dalį nustatyti Audito Rūmų audito įgaliojimai. Nors, griežtai kalbant, iš dalies pakeistame Reglamente (EB) Nr. 515/97 nėra būtina pateikti nuorodos apie Audito Rūmų audito įgaliojimus, vis dėlto būtų naudinga atitinkamuose straipsniuose nurodyti, kad šios nuostatos „neprieštarauja Audito Rūmų teisei susipažinti su dokumentais ir informacija pagal SESV 287 straipsnio 3 dalį“. Tai užtikrintų, kad visos su Reglamento įgyvendinimu susijusios šalys žino apie Audito Rūmų audito įgaliojimus ir kad jiems negali būti taikomos ribojančios sąlygos. Dėl tos pačios priežasties 29 straipsnyje būtų naudinga pateikti nuorodą apie Audito Rūmų prieigą prie Muitinės informacinės sistemos.

6.

18c ir 18f straipsniuose nustatyta tvarka, pagal kurią Komisija gaus ir tvarkys informaciją apie konteinerių judėjimą į Sąjungos muitų teritoriją ir iš jos. Šią informaciją teiks viešieji arba privatieji paslaugų teikėjui, t. y. laivybos įmonės. Su Pasauline laivybos taryba (WSC), atstovaujančia apie 90 % pasaulio linijinių laivų pajėgumų (7), buvo konsultuotasi kaip su teisėkūros pasiūlymą rengiančia šalimi. Ši procedūra užtikrina, kad pasiūlymas yra įgyvendinamas ir kad laivybos įmonės neturės nepagrįstų išlaidų (8).

7.

Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad teisės akto projekte nėra nuostatos dėl laivybos įmonių pateikiamų duomenų išsamumo, patikimumo ir savalaikiškumo. Be to, finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje nėra nustatyti šios procedūros ištekliai. Duomenų išsamumas, patikimumas ir savalaikiškumas yra susiję su rizika, į kurią reikia atsižvelgti dėl bet kokių įdiegtų kontrolės priemonių išlaidų.

8.

Pasiūlyto Reglamento 18h straipsnyje Komisijai (OLAF) suteikiami įgaliojimai tiesiogiai iš ekonominės veiklos vykdytojų gauti importo ir eksporto deklaracijas pagrindžiančius dokumentus, kai jų reikia vykdant tyrimus. Tuo siekiama paspartinti OLAF tyrimus ir sumažinti su senatimi susijusią riziką. Audito Rūmai mano, kad ši priemonė yra tinkama. Tačiau siekiant nuoširdaus ir veiksmingo Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo būtų tikslinga šiame straipsnyje nustatyti:

a)

kad Komisija privalo atitinkamų valstybių nacionalinėms institucijoms pranešti apie visus ekonominės veiklos vykdytojams pateiktus prašymus ir

b)

kad Komisija gali kompetentingų nacionalinių institucijų prašyti pagalbos gaunant dokumentus, visų pirma tuomet, kai ekonominės veiklos vykdytojai šio prašymo nevykdo nedelsiant.

Šią ataskaitą priėmė CEAD kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Igors LUDBORŽS, 2014 m. vasario 25 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  COM(2013) 796 final, 2013 m. lapkričio 25 d.

(2)  Žr. su Komisijos teisėkūros pasiūlymu pateikiamo poveikio vertinimo 3.3.1 dalį (Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2013) 483 final, 2013 m. lapkričio 25 d.).

(3)  Laivybos pramonėje žinomu kaip pranešimai apie konteinerių padėtį (CSM).

(4)  Žr. su Komisijos teisėkūros pasiūlymu pateikiamo poveikio vertinimo 3.3.2.1 dalį (Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2013) 483 final, 2013 m. lapkričio 25 d.).

(5)  Ten pat, 3.3.2.2 dalis.

(6)  OL C 101, 2007 5 4, p. 4.

(7)  Žr. su Komisijos teisėkūros pasiūlymu pateikiamo poveikio vertinimo 2.4.2 dalį (Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2013) 483 final, 2013 m. lapkričio 25 d.).

(8)  Ten pat, 27 puslapis. Šis metodas pagrįstas WSC patirtimi, įgyvendinant panašius Jungtinių Amerikos Valstijų institucijų reikalavimus.


31.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/3


NUOMONĖ Nr. 2/2014

(pagal SESV 336 straipsnį)

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo

ir

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, pasiūlymo

2014/C 94/02

EUROPOS SĄJUNGOS AUDITO RŪMAI,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 336 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir į kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Tarnybos nuostatai) (1),

atsižvelgdami į 2013 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-63/12,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 10 d. Komisijos pasiūlymą (2),

atsižvelgdami į 2014 m. vasario 26 d. Audito Rūmų gautą Tarybos prašymą ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 5 d. parengti nuomonę dėl pirmiau minėtų pasiūlymų,

atsižvelgdami į 2014 m. kovo 3 d. Audito Rūmų gautą Europos Parlamento prašymą parengti nuomonę dėl pirmiau minėtų pasiūlymų,

kadangi pagal Tarnybos nuostatų 65 straipsnį Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimai kasmet atnaujinami atsižvelgiant į Europos Sąjungos ekonomikos ir socialinę politiką,

kadangi 2011 ir 2012 m. koregavimai vis dar nėra atlikti,

kadangi savo sprendime byloje C-63/12, susijusioje su 2011 m. koregavimu Teisingumo Teismas pabrėžė (3), kad kai Taryba, remdamasi Komisijos pateiktais objektyviais duomenimis, konstatuoja, kad staiga labai pablogėjo Sąjungos ekonominė ir socialinė padėtis, kaip numatyta Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnyje, pagal šį straipsnį Komisija privalo Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus pasiūlymus. Vis dėlto šioje situacijoje Komisija turi veiksmų laisvę spręsti dėl šių pasiūlymų turinio, t. y. dėl to, kokios priemonės jai atrodo tinkamos, atsižvelgiant į konkrečią ekonominę ir socialinę padėtį ir, prireikus, į kitus svarbius veiksnius, pavyzdžiui, susijusius su žmogiškųjų išteklių valdymu, ypač su priėmimo į darbą poreikiais,

kadangi byla C-86/13, susijusi su 2012 m. koregavimu, vis dar nėra išnagrinėta,

kadangi Komisija mano, kad yra tikslinga pasiūlyti atlikti darbo užmokesčio ir pensijų Belgijoje ir Liuksemburge 0,9 % koregavimą nuo 2011 m. liepos 1 d. ir 0,9 % koregavimą nuo 2012 m. liepos 1 d.,

kadangi Komisija, kaip savo pasiūlymų pagrindu, remiasi „išimties išlygos“ nuostatomis (buvęs Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnis) ir savo veiksmų laisve pagal šią išlygą,

kadangi Tarnybos nuostatų pakeitimai, susiję su metinio darbo užmokesčio koregavimo procedūra, buvo priimti ir įsigaliojo (4) šešias savaites prieš tai, kai Komisija pateikė pasiūlymus, dėl kurių pateikiama ši nuomonė,

kadangi buvusi „išimties išlyga“ buvo pakeista į „nuosaikumo ir išimties išlygas“ (Tarnybos nuostatų XI priedo 10 ir 11 straipsniai),

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.

Audito Rūmai pažymi, kad Komisija remiasi savo veiksmų laisve, atsižvelgiant į atlyginimų ir pensijų koregavimo tinkamų pasiūlymų turinį.

2.

Audito Rūmai pažymi, kad abiejų pasiūlymų 3 konstatuojamosios dalies formuluotė gali būti klaidinanti, kadangi nėra aiškiai išskiriamas perkamosios galios sumažėjimas ir nominalus darbo užmokesčio ir pensijų koregavimas. Be to, nepakankamai aišku, kuo pagrįstas pasiūlytų 0,9 % koregavimų apskaičiavimas.

3.

Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad „išimties išlyga“, kaip Komisijos pasiūlymų pagrindas, nebegalioja.

4.

Audito Rūmai siūlo apsvarstyti, ar dabartinės Tarnybos nuostatų XI priede nustatytos taisyklės ir prireikus juose pateiktos nuosaikumo ir išimties išlygų taisyklės galėtų būti taikomos atliekant nepadarytus metinius 2011 ir 2012 m. koregavimus. Šiose taisyklėse pateikiama patikrintais ir objektyviais duomenimis pagrįsta procedūra.

5.

Audito Rūmai pažymi, kad pasiūlytiems koregavimams reikės numatyti biudžeto asignavimus.

Šią nuomonę priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Louis GALEA, Liuksemburge 2014 m. kovo 3 d.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  Reglamentas Nr. 31/EEB, 11/EAEB, nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385/62).

(2)  COM(2013) 895 final ir COM(2013) 896 final.

(3)  Žr. Sprendimo 74 dalį.

(4)  Žr. 2013 m. spalio 22 d. Europos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, 1 straipsnio 44 punktą (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).