ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.CA2014.074.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 74A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. kovo 13d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2014/C 074A/01

Pranešimas apie viešą konkursą – EPSO/AD/276/14 – Administratoriai (AD 5)

1

OFICIALIOJO LEIDINIO C A SERIJOS KONKURSAI APŽVALGA

Toliau pateikiamas šiais metais išleistų C A serijos leidinių sąrašas.

Jei nenurodyta kitaip, Oficialieji leidiniai yra išleisti visomis kalbomis.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

13.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 74/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRATORIAI (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešą konkursą (testus ir užduotis) administratorių rezervo sąrašui sudaryti (1).

Šio konkurso tikslas – sudaryti kandidatų į laisvas pareigūnų darbo vietas Europos Sąjungos institucijose rezervo sąrašą.

Prieš pateikdamas paraišką kandidatas turi atidžiai perskaityti 2014 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 60 A ir EPSO interneto svetainėje paskelbtas Bendrąsias viešųjų konkursų taisykles.

Šis dokumentas yra sudedamoji pranešimo apie konkursą dalis ir padės suprasti atrankos procedūrų taisykles bei registracijos tvarką.

TURINYS

I.

BENDROJI INFORMACIJA

II.

PAREIGŲ POBŪDIS

III.

ATRANKOS REIKALAVIMAI

IV.

ATRANKOS TESTAI

V.

VERTINIMO CENTRAS

VI.

REZERVO SĄRAŠAI

VII.

KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

I.   BENDROJI INFORMACIJA

Laureatų skaičius: 137

II.   PAREIGŲ POBŪDIS

Administratoriaus karjerą ES institucijose diplomuoti specialistai pradeda nuo AD 5 lygio. Prižiūrimi viršininkų, šio lygio administratoriai institucijose gali atlikti tris pagrindines užduotis: politikos formavimo, einamosios veiklos vykdymo ir išteklių valdymo. Visų pirma ieškome kandidatų, galinčių tobulėti profesinės karjeros srityje.

Bendra administratorių užduotis – padėti sprendimų priėmėjams vykdyti savo institucijos ar įstaigos funkcijas.

Pagrindinės administratorių pareigos, kurios įvairiose institucijose gali skirtis:

programų ir veiklos planų rengimas, įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė,

įvairių išteklių, įskaitant žmogiškuosius, finansinius ir materialinius, valdymas,

pagalba sprendimų priėmėjams raštu ar žodžiu,

politinės analizės pranešimų rengimas,

išorės komunikacija, taip pat vidaus atskaitomybė ir komunikacija,

ryšių su išorės subjektais ir valstybėmis narėmis palaikymas,

tarnybų ir institucijų veiklos politikos klausimais koordinavimas bei konsultavimasis,

valstybių narių, institucijų ir kitų išorės subjektų sudarytų darbo grupių veiklos koordinavimas,

sutarčių, kvietimų teikti pasiūlymus ir kvietimų teikti paraiškas rengimas; dalyvavimas komitetų, vertinančių pasiūlymų atrankos ir sutarčių sudarymo procedūrų priežiūrą, veikloje.

III.   ATRANKOS REIKALAVIMAI

Paskutinę elektroninės registracijos dieną kandidatas privalo atitikti visus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

1.

Bendrieji reikalavimai

a)

turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę;

b)

naudotis visomis piliečio teisėmis;

c)

būti atlikęs visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;

d)

būti tinkamas eiti nurodytas pareigas moralės atžvilgiu.

2.

Specialieji reikalavimai

2.1.

Diplomas

Užbaigtas bent trejų metų universitetinis išsilavinimas, patvirtintas diplomu.

Paskutinio universiteto kurso studentai gali dalyvauti konkurse, jei diplomo gavimo diena ne vėlesnė nei 2014 m. liepos 31 d.

2.2.

Profesinė patirtis

Profesinės patirties nereikalaujama.

2.3.

Kalbų mokėjimas (2)

1-oji kalba

Pagrindinė kalba

labai geras vienos iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų mokėjimas

2-oji kalba

Antroji kalba (būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos):

pakankamai geras anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimas

Remiantis ES Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimu, priimtu byloje Italijos Respublika prieš Komisiją C-566/10P, ES institucijos privalo motyvuoti šio konkurso antrosios kalbos pasirinkimo apribojimą nedideliu oficialiųjų ES kalbų skaičiumi.

Todėl kandidatams pranešama, kad šio konkurso antrųjų kalbų pasirinkimo galimybės nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais, t. y. atsižvelgiant į tai, kad įdarbinti nauji darbuotojai privalo sugebėti dirbti iš karto ir veiksmingai bendrauti kasdienėje veikloje. Kitaip būtų smarkiai pakenkta veiksmingam institucijų veikimui.

Remiantis ES institucijose nusistovėjusia kalbų naudojimo vidaus komunikacijai praktika ir taip pat atsižvelgiant į tarnybų poreikius, susijusius su išorės komunikacija ir dokumentų tvarkymu, dažniausiai tebenaudojamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos. Be to, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos yra dažniausiai Europos Sąjungoje vartojamos ir studijuojamos antrosios kalbos. Tai atitinka dabartinius mokomuosius ir profesinius standartus, pagal kuriuos kandidatai į darbo vietas Europos Sąjungos institucijose turėtų mokėti bent vieną iš šių kalbų. Taigi, tarnybos interesus derinant su kandidatų poreikiais ir gebėjimais, kartu atsižvelgiant į konkrečią šio konkurso sritį, užduotis rengti šiomis trijomis kalbomis yra teisėta siekiant užtikrinti, kad visi kandidatai bent vieną iš šių trijų kalbų mokėtų pakankamai gerai, kad galėtų ją vartoti darbe, nesvarbu, kokia jų pirmoji oficialioji kalba. Tokiu būdu institucijos, vertindamos kandidatų specialiuosius įgūdžius, gali įvertinti jų gebėjimą iškart dirbti aplinkoje, labai panašioje į tą, kurioje jie dirbtų, jei būtų įdarbinti.

Dėl tų pačių priežasčių tikslinga apriboti kandidatų ir institucijos bendravimo kalbų, įskaitant kalbą, kuria turi būti rengiamos paraiškos, pasirinkimą. Beje, tokiu reikalavimu užtikrinamas vienodas kandidatų palyginimas ir kontrolė remiantis jų pačių paraiškomis.

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių trijų kalbų, privalo per tam tikras užduotis vartoti antrąją kalbą, pasirinktą iš šių trijų kalbų.

Kandidatams paliekama galimybė vėliau mokytis kalbų, kad įgytų Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalyje nurodytą gebėjimą dirbti naudojant 3-iąją kalbą.

IV.   ATRANKOS TESTAI

Atrankos testai atliekami kompiuteriu ir rengiami Europos personalo atrankos tarnybos. Vertinimo komisija nustato testų sudėtingumo lygį ir patvirtina jų turinį remdamasi EPSO pasiūlymais.

1.

Kvietimas

Kandidatas bus pakviestas laikyti testų, jei laiku patvirtins paraišką (žr. VII antraštinę dalį).

Pastaba

1.

Patvirtindamas paraišką, kandidatas pareiškia, kad atitinka III antraštinėje dalyje nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

2.

Kandidatas turi pasirinkti dalyvavimo testuose datą. Pasirinkti datą privaloma per laikotarpį, kuris pranešamas EPSO aplanke.

2.

Pobūdis ir vertinimas

Testai, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriais siekiama įvertinti kandidato bendruosius gebėjimus ir įgūdžius:

a testas

žodinis mąstymas

vertinimas: 0–20 balų

b testas

matematinis mąstymas

vertinimas: 0–10 balų

Minimalus reikalaujamas balų skaičius: 5 balai

c testas

abstraktusis mąstymas

vertinimas: 0–10 balų

 

Minimali reikalaujama a ir c testų balų suma – 15.

d testas

elgesys tam tikrose situacijose

vertinimas: 0–40 balų

Minimalus reikalaujamas balų skaičius: 24 balai

3.

Testų kalba

a, b ir c testų – 1-oji kalba;

d testo – 2-oji kalba.

V.   VERTINIMO CENTRAS

1.

Kvietimas

Kandidatas bus pakviestas į vertinimo centrą, jei:

jis gavo bent minimalų reikalaujamą balų skaičių iš visų atrankos testų,

jis (3) gavo vieną iš geriausių įvertinimų iš visų a, c, ir d testų ir

patikrinus elektroninėje paraiškoje pateiktą informaciją (4), atitinka III antraštinėje dalyje išvardytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus

b atrankos testas yra atkrintamasis, tačiau nustatant, kuriuos kandidatus kviesti į vertinimo centrą, jo balai nebus pridėti prie kitų testų balų.

Į vertinimo centrą kviečiamų kandidatų skaičius bus apytiksliai 2,5 karto didesnis už šiame pranešime apie konkursą nurodytą laureatų skaičių ir bus paskelbtas EPSO interneto svetainėje (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ ).

2.

Vertinimo centras

Vertinimo centro tikslas – įvertinti bendruosius kandidato įgūdžius (5), kurių turinį tvirtina vertinimo komisija, per tokias užduotis:

e)

atvejo tyrimas;

f)

grupinė užduotis;

g)

žodinis pristatymas;

h)

struktūrinis pokalbis.

Kandidatas bus pakviestas atlikti atvejo tyrimą (6) (kuris yra neatsiejama vertinimo centro užduočių dalis) ir dalyvauti kituose vertinimo centro etapuose, kurie paprastai vyksta Briuselyje vieną arba pusantros dienos.

Kiekvienas iš įgūdžių bus tikrinamas taip:

 

Atvejo tyrimas

Grupinė užduotis

Žodinis pristatymas

Struktūrinis pokalbis

Analizė ir problemų sprendimas

x

 

x

 

Bendravimas

x

 

x

 

Darbo kokybė ir rezultatai

x

 

x

 

Mokymasis ir tobulinimasis

 

x

 

x

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

x

x

 

 

Atkaklumas

 

 

x

x

Darbas su kitais žmonėmis

 

x

 

x

Vadovavimas

 

x

 

x

3.

Vertinimo centro kalba

2-oji kalba

4.

Vertinimas:

0–10 balų už kiekvieną bendrąjį įgūdį.

Minimalus reikalaujamas balų skaičius:

 

3 balai už kiekvieną įgūdį,

 

50 balų iš 80 už visus 8 bendruosius įgūdžius.

VI.   REZERVO SĄRAŠAS

1.

Registracija

Vertinimo komisija įtraukia kandidato pavardę į rezervo sąrašą, jei

jis patenka tarp kandidatų (7), surinkusių bent minimalų reikalaujamą balų skaičių ir gavusių vieną iš geriausių įvertinimų iš visų vertinimo užduočių (žr. I antraštinės dalyje nurodytą laureatų skaičių) ir

ir jei, atsižvelgiant į patvirtinamuosius dokumentus, jis atitinka visus atrankos reikalavimus.

Patikra atliekama pradedant nuo daugiausia balų surinkusio kandidato ir atliekama tol, kol pasiekiamas kandidatų, kuriuos galima įtraukti į rezervo sąrašą ir kurie iš tikrųjų atitinka visus atrankos reikalavimus, skaičius.

Kandidatų, kurie dėl per mažo surinktų balų skaičiaus į šią grupę nepatenka, patvirtinamieji dokumentai nebus tikrinami. Jei atlikus patikrą paaiškės, kad elektroninėje paraiškoje kandidatų nurodytiems duomenims (8) patvirtinti nepateikti reikiami dokumentai, atitinkami kandidatai bus pašalinti iš konkurso.

2.

Skirstymas

Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka.

VII.   KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

1.

Elektroninė registracija

Registruotis reikia elektroniniu būdu EPSO interneto svetainėje, laikantis registracijos instrukcijų.

Galutinis terminas (iki kurio reikia užpildyti ir patvirtinti paraišką): 2014 m. balandžio 15 d. 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

2.

Paraiškos dokumentai

Jei kandidatas pateks tarp atrinktųjų į vertinimo centrą, į vertinimo centrą reikės atsinešti (9) visus paraiškos dokumentus (pasirašytą elektroninę paraišką ir patvirtinamuosius dokumentus).

Tvarka: žr. Bendrųjų viešųjų konkursų taisyklių 2.1.7 punktą.


(1)  Šiame pranešime bet kokia nuoroda į vyriškosios lyties asmenį laikoma nuoroda ir į moteriškosios lyties asmenį.

(2)  Žr. Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CECR), reikalaujamas lygis: 1-oji kalba = C1, 2-oji kalba = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Jeigu paskutinę vietą užims keli vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, į vertinimo centrą bus pakviesti visi šie kandidatai.

(4)  Ši informacija remiantis patvirtinamaisiais dokumentais bus tikrinama iki rezervo sąrašo sudarymo (žr. VI antraštinės dalies 1 punktą ir VII antraštinės dalies 2 punktą).

(5)  Šie įgūdžiai apibrėžti Bendrųjų viešųjų konkursų taisyklių 1.2 punkte.

(6)  Organizaciniais sumetimais atvejo tyrimo užduotis gali būti rengiama kitose valstybėse narėse esančiuose egzaminų centruose, nepriklausomai nuo kitų vertinimo centre rengiamų egzaminų.

(7)  Jeigu paskutinę vietą užims keli vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, į rezervo sąrašą bus įtraukti visi šie kandidatai.

(8)  EPSO tikrina duomenų atitiktį bendriesiems reikalavimams, o vertinimo komisija – jų atitiktį specialiesiems reikalavimams.

(9)  Apie testų ir užduočių vertinimo centre datą tinkamu laiku kandidatui bus pranešta EPSO aplanke.