ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.358.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 358

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. gruodžio 7d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2013/C 358/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) ( 1 )

1

2013/C 358/03

Komisijos komunikatas dėl kiekio, kuriam paraiškų nepateikta, pridėjimo prie 2014 m. balandžio 1 d.–2014 m. birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto Sąjungos leistų naudoti paukštienos sektoriaus produktų kvotų kiekio

2

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2013/C 358/04

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Kroatijai, Vengrijai, Portugalijai ir Jungtinei Karalystei atstovaujantys Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto nariai ir pakaitiniai nariai

3

2013/C 358/05

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdybos nariai ir pakaitiniai nariai

5

 

Europos Komisija

2013/C 358/06

Euro kursas

9

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2013/C 358/07

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymų dėl reglamento dėl medicinos prietaisų ir iš dalies keičiančio Direktyvą 2001/83/EB, Reglamentą (EB) Nr. 178/2009 ir Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009, ir dėl reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų santrauka

10

2013/C 358/08

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos komunikato 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra XXI amžiui santrauka

13

2013/C 358/09

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, santrauka

15

2013/C 358/10

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos komunikato Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas santrauka

17

2013/C 358/11

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos reglamento dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, kuriuo panaikinami Direktyva 2003/42/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007 ir Reglamento (ES) Nr. 996/2010 19 straipsnis, pasiūlymo santrauka

19

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 358/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

22

2013/C 358/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 358/01

2013 m. lapkričio 28 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32013M7038. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 358/02

2013 m. lapkričio 29 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32013M7043. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/2


Komisijos komunikatas dėl kiekio, kuriam paraiškų nepateikta, pridėjimo prie 2014 m. balandžio 1 d.–2014 m. birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto Sąjungos leistų naudoti paukštienos sektoriaus produktų kvotų kiekio

2013/C 358/03

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 616/2007 (1) leista naudoti tarifines paukštienos sektoriaus produktų kvotas. Kiekis, dėl kurio per 2013 m. spalio mėn. pirmąsias septynias dienas pateiktos importo licencijų paraiškos 2014 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos daliai, kvotų, kurių Nr. 09.4212, 09.4217, 09.4218 ir 09.4256 atveju, yra mažesnis už skirtą kiekį. Remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (2) 7 straipsnio 4 dalies antru sakiniu, kiekis, kuriam paraiškų nepateikta, pridedamas prie artimiausios būsimos kvotos laikotarpio dalies, t. y. 2014 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d., ir nurodomas šio pranešimo priede.


(1)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.


PRIEDAS

Kvotos eilės Nr.

Prie 2014 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto kiekio pridėtinas kiekis, kuriam paraiškų nepateikta

(produkto svoris kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 2 d.

kuriuo skiriami Kroatijai, Vengrijai, Portugalijai ir Jungtinei Karalystei atstovaujantys Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto nariai ir pakaitiniai nariai

2013/C 358/04

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą, įsteigiantį Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą (1), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į valstybių narių vyriausybių Tarybai pateiktus kandidatų sąrašus,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 22 d. sprendimu (2) Taryba paskyrė Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narius ir pakaitinius narius laikotarpiui nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2016 m. vasario 28 d., išskyrus kai kuriuos narius;

(2)

Kroatijos, Vengrijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės pateikė kandidatūrų kelioms vietoms užimti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto nariais ir pakaitiniais nariais laikotarpiui iki 2016 m. vasario 28 d. skiriami:

I.   VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Kroatija

Zdravko MURATTI

Inga ŽIC

Ilija TADIĆ

Portugalija

 

António SANTOS


II.   PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Vengrija

Károly GYÖRGY

Szilárd SOMLAI


III.   DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Kroatija

Admira RIBIČIĊ

Nenad SEIFERT

Milica JOVANOVIĆ

Jungtinė Karalystė

 

Hannah MURPHY

2 straipsnis

Narius ir pakaitinius narius, kurių kandidatūros dar nepateiktos, Taryba paskirs vėliau.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GUSTAS


(1)  OL C 218, 2003 9 13, p. 1.

(2)  OL C 120, 2013 4 26, p. 7.


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 2 d.

kuriuo skiriami Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdybos nariai ir pakaitiniai nariai

2013/C 358/05

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybai pateiktus valstybių narių Vyriausybių kandidatų sąrašus ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų atstovų kandidatų sąrašus,

kadangi:

(1)

2010 m. lapkričio 22 d. (2), 2011 m. kovo 7 d. (3), 2011 m. liepos 12 d. (4), 2011 m. rugsėjo 20 d. (5) ir 2012 m. spalio 29 d. (6) sprendimais Taryba paskyrė Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdybos narius ir pakaitinius narius laikotarpiui nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d.;

(2)

valstybių narių Vyriausybėms ir darbuotojų bei darbdavių organizacijoms atstovaujantys valdybos nariai ir pakaitiniai nariai turėtų būti paskirti trejų metų laikotarpiui;

(3)

savo atstovus valdyboje turi paskirti pati Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdybos nariais ir pakaitiniais nariais laikotarpiui nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. skiriami:

I.   VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Belgija

Michel DE GOLS

Alain PIETTE

Bulgarija

Teodora TODOROVA

Iskren ANGELOV

Čekija

Vlastimil VÁŇA

Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Danija

Lone HENRIKSEN

Lis WITSØ-LUND

Vokietija

Andreas HORST

Sebastian JOBELIUS

Estija

Eva PÕLDIS

Ester RÜNKLA

Airija

Paul CULLEN

Mary O’SULLIVAN

Graikija

Stamatia PISIMISI

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Kroatija

Narcisa MANOJLOVIĆ

Olivera FIŠEKOVIĆ

Ispanija

Paloma GARCÍA GARCÍA

José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Prancūzija

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Marie-Soline CHOMEL

Italija

Aviana Maria Teresa BULGARELLI

Carla ANTONUCCI

Kipras

Andreas MYLONAS

Orestis MESSIOS

Latvija

Ineta TĀRE

Ineta VJAKSE

Lietuva

Rita SKREBIŠKIENĖ

Evaldas BACEVIČIUS

Liuksemburgas

Nadine WELTER

Gary TUNSCH

Vengrija

 

 

Malta

Roderick MIZZI

Anthony AZZOPARDI

Nyderlandai

Roel GANS

Martin BLOMSMA

Austrija

Stephanie MATTES

Petra PENCS

Lenkija

Jerzy CIECHAŃSKI

Joanna MACIEJEWSKA

Portugalija

Manuel MADURO ROXO

Isilda FERNANDES

Rumunija

Alexandru ALEXE

Liliana Ramona MOȘTENESCU

Slovėnija

Vladka KOMEL

Andraž BOBOVNIK

Slovakija

Silvia GREGORCOVÁ

 

Suomija

Antti NÄRHINEN

Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Švedija

Hannes KANTELIUS

Håkan NYMAN

Jungtinė Karalystė

Ciaran DEVLIN

Shyamala BALENDRA


II.   DARBUOTOJŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Belgija

Herman FONCK

François PHILIPS

Bulgarija

Ivan KOKALOV

Vesselin MITOV

Čekija

Hana MÁLKOVÁ

Tomáš PAVELKA

Danija

Jan KAHR FREDERIKSEN

Heidi RØNNE MØLLER

Vokietija

Marika HÖHN

Ghazaleh NAZZIBI

Estija

Kalle KALDA

Kadi ALATALU

Airija

Sally Anne KINAHAN

Peter RIGNEY

Graikija

Panagiotis SYRIOPOULOS

Panagiotis KORDATOS

Kroatija

Marija HANŽEVAČKI

Dijana ŠOBOTA

Ispanija

Antonia RAMOS YUSTE

Ramon BAEZA

Prancūzija

Emmanuel COUVREUR

Rafaël NEDZYNSKI

Italija

Fausto DURANTE

Cinzia DEL RIO

Kipras

Nicolaos EPISTITHIOU

 

Latvija

Ruta PORNIECE

 

Lietuva

Kristina KRUPAVIČIENĖ

Danutė ŠLIONSKIENĖ

Liuksemburgas

Véronique EISCHEN

Vincent JACQUET

Vengrija

Melinda KELEMEN

Erzsébet HANTI

Malta

 

 

Nyderlandai

Erik PENTENGA

Sonja BALJEU

Austrija

Dinah DJALINOUS-GLATZ

Adi BUXBAUM

Lenkija

Bogdan OLSZEWSKI

Piotr OSTROWSKI

Portugalija

Armando da COSTA FARIAS

Vítor Manuel VICENTE COELHO

Rumunija

Adrian MARIN

Luminița VINTILĂ

Slovėnija

Pavle VRHOVEC

Maja KONJAR

Slovakija

Erik MACÁK

 

Suomija

Juha ANTILA

Leila KURKI

Švedija

Mats ESSEMYR

Sten GELLERSTEDT

Jungtinė Karalystė

Paul SELLERS

Elena CRASTA


III.   DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Belgija

Kris DE MEESTER

Roland WAEYAERT

Bulgarija

Dimiter BRANKOV

Nikola ZIKATANOV

Čekija

Vladimíra DRBALOVÁ

Pavla BŘEČKOVÁ

Danija

Karen ROIY

Berit TOFT FIHL

Vokietija

Lutz MÜHL

Renate HORNUNG-DRAUS

Estija

Eve PÄÄRENDSON

Marika MERILAI

Airija

Brendan McGINTY

Eamonn McCOY

Graikija

Rena BARDANI

Katerina DASKALAKI

Kroatija

Davor MAJETIC

Nenad SEIFERT

Ispanija

Miguel CANALES GUTIÉRREZ

Javier BLASCO de LUNA

Prancūzija

Emmanuel JAHAN

 

Italija

Stefania ROSSI

Paola ASTORRI

Kipras

Lena PANAYIOTOU

Polyvios POLYVIOU

Latvija

Ilona KIUKUCĀNE

Anita LĪCE

Lietuva

 

 

Liuksemburgas

Fabio STUPICI

Magalie LYSIAK

Vengrija

Antal CSUPORT

Adrienn BALINT

Malta

Martin BORG

 

Nyderlandai

W.M.J.M. VAN MIERLO

Gerard A. M. VAN DER GRIND

Austrija

Katharina LINDNER

Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF

Lenkija

Anna KWIATKIEWICZ

 

Portugalija

Marcelino Peralta PENA COSTA

António VERGUEIRO

Rumunija

Doru Claudian FRUNZULICĂ

Ștefan RĂDEANU

Slovėnija

Tatjana PAJNKIHAR

Igor ANTAUER

Slovakija

Martin HOŠTÁK

 

Suomija

Jenni RUOKONEN

Minna ETU-SEPPÄLÄ

Švedija

Sverker RUDEBERG

Niklas BECKMAN

Jungtinė Karalystė

Neil CARBERRY

Rob WALL

2 straipsnis

Narius ir pakaitinius narius, kurių kandidatūros dar nėra pateiktos, Taryba paskirs vėliau.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GUSTAS


(1)  OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(2)  OL C 322, 2010 11 27, p. 8.

(3)  OL C 83, 2011 3 17, p. 4.

(4)  OL C 208, 2011 7 14, p. 3.

(5)  OL C 278, 2011 9 22, p. 2.

(6)  OL C 334, 2012 10 31, p. 2.


Europos Komisija

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/9


Euro kursas (1)

2013 m. gruodžio 6 d.

2013/C 358/06

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3661

JPY

Japonijos jena

139,63

DKK

Danijos krona

7,4600

GBP

Svaras sterlingas

0,83580

SEK

Švedijos krona

8,9261

CHF

Šveicarijos frankas

1,2231

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,4340

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,480

HUF

Vengrijos forintas

302,25

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7030

PLN

Lenkijos zlotas

4,1938

RON

Rumunijos lėja

4,4610

TRY

Turkijos lira

2,7876

AUD

Australijos doleris

1,5065

CAD

Kanados doleris

1,4548

HKD

Honkongo doleris

10,5937

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6663

SGD

Singapūro doleris

1,7119

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 444,01

ZAR

Pietų Afrikos randas

14,3055

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,3103

HRK

Kroatijos kuna

7,6425

IDR

Indonezijos rupija

16 298,17

MYR

Malaizijos ringitas

4,4192

PHP

Filipinų pesas

60,139

RUB

Rusijos rublis

45,0410

THB

Tailando batas

44,133

BRL

Brazilijos realas

3,2237

MXN

Meksikos pesas

17,8348

INR

Indijos rupija

84,1550


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/10


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymų dėl reglamento dėl medicinos prietaisų ir iš dalies keičiančio Direktyvą 2001/83/EB, Reglamentą (EB) Nr. 178/2009 ir Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009, ir dėl reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisija priėmė du pasiūlymus dėl reglamento dėl medicinos prietaisų (toliau – siūlomas medicinos prietaisų reglamentas) (1) ir dėl reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų (toliau – siūlomas IVD medicinos prietaisų reglamentas) (2). Šie pasiūlymai EDAPP konsultacijai buvo nusiųsti 2012 m. spalio 2 d.

2.

EDAPP teigiamai vertina tai, kad Komisija su juo konsultuojasi ir rekomenduoja siūlomų reglamentų preambulėse pateikti nuorodą į konsultacijas.

1.2.   Siūlomo reglamento tikslai ir taikymo sritis

3.

Siūlomais reglamentais siekiama užtikrinti medicinos prietaisų (3) ir diagnostikos in vitro medicinos prietaisų (IVD medicinos prietaisai) (4) saugą ir laisvą jų judėjimą vidaus rinkoje. Šiais reglamentais, atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangą, iš dalies keičiami galiojantys teisės aktai ir paaiškinama jų taikymo sritis. Siūlomuose reglamentuose numatytos teisinės sistemos, sudarysiančios sąlygas ES lygmeniu naudotis veikiančia elektronine duomenų baze (Eudamed duomenų bazė) (5) ir palengvinsiančios institucijų veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas greitas ir nuoseklus saugos problemų sprendimas, padidintas prietaisų atsekamumas visoje tiekimo grandinėje ir patikslinti gamintojų, importuotojų ir platintojų įsipareigojimai bei atsakomybės sritys. Be to, paaiškinant ir išplečiant su ekonominės veiklos vykdytojais susijusias viešojo sektoriaus institucijų funkcijas ir įgaliojimus, šiuose reglamentuose sugriežtinami skirtingi priežiūros lygiai.

1.3.   EDAPP nuomonės tikslas

4.

Siūlomi reglamentai turės poveikį asmenų teisėms, susijusioms su jų asmens duomenų tvarkymu. Be kita ko, juose yra nuostatų, susijusių su neskelbtinų duomenų (asmens sveikatos duomenų) tvarkymu, centralizuota ES lygmens duomenų baze, kurioje yra asmens duomenys, rinkos priežiūra (6) ir įrašų laikymu.

5.

EDAPP teigiamai vertina tai, kad Komisija siūlomuose reglamentuose pasistengė užtikrinti teisingą ES taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga, taikymą. Vis dėlto EDAPP mano, kad kai kuriuos aspektus reikia paaiškinti išsamiau, ypač tai pasakytina apie neskelbtinus duomenis, visų pirma tais atvejais, kai ši asmens duomenų kategorija tvarkoma ir saugoma pagal siūlomus reglamentus numatytoje duomenų bazėje. EDAPP nustatė, kad tam tikrais atžvilgiais siūlomuose reglamentuose dviprasmiškai ir nenuosekliai sprendžiamas klausimas dėl to, ar bus tvarkomi kokie nors asmens duomenys ir, jei taip, tai kokių kategorijų asmens duomenys bus tvarkomi. Tai labai svarbu atsižvelgiant į galimą neskelbtinų asmens sveikatos duomenų tvarkymą ir saugojimą.

3.   Išvados

40.

EDAPP teigiamai vertina tai, kad siūlomuose reglamentuose duomenų apsaugai skirtas ypatingas dėmesys, tačiau mano, kad tam tikras nuostatas dar galima šiek tiek patobulinti.

41.

EDAPP rekomenduoja:

siūlomo medicinos prietaisų reglamento 85 straipsnyje ir siūlomo IVD medicinos prietaisų reglamento 81 straipsnyje patikslinti nuorodą į Direktyvą 95/46/EB ir konkrečiai nurodyti, kad nuostatos bus taikomos pagal nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB,

į siūlomo medicinos prietaisų reglamento 85 straipsnį ir siūlomo IVD medicinos prietaisų reglamento 81 straipsnį įterpti nuorodą į Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnį,

atsižvelgiant į šioje nuomonėje pateiktus pakeitimus, į siūlomo IVD medicinos prietaisų reglamento 25 straipsnį įterpti panašias dalis, susijusias su duomenų tvarkymo tikslais, duomenų subjektų teisėmis ir duomenų saugojimo terminais, kaip tai nustatyta siūlomo medicinos prietaisų reglamento 27 straipsnyje,

į siūlomus reglamentus įtraukti sąvokos „subjektas“ apibrėžtį,

vienareikšmiškai užkirsti kelią visų pacientų asmens sveikatos duomenų įtraukimui į Eudamed duomenų bazės klinikinių bandymų modulį,

į siūlomą medicinos prietaisų reglamentą ir siūlomą IVD medicinos prietaisų reglamentą įtraukti nuostatas, aiškiai apibrėžiančias atvejus, įskaitant taikytinas apsaugos priemones, kai informacija, kurioje yra pacientų asmens sveikatos duomenys, bus tvarkoma ir saugoma Eudamed duomenų bazėje, susijusioje su budrumu ir priežiūra po pateikimo rinkai. Visų pirma siūlomame reglamente turėtų būti reikalaujama, kad Komisija, prieš pradėdama Eudamed duomenų bazėje tvarkyti ir saugoti kokius nors paciento asmens sveikatos duomenis, atliktų rizikos vertinimą,

abiejų siūlomų reglamentų konstatuojamojoje dalyje įterpti nuostatą, kad visose įgyvendinimo priemonėse, kurios bus priimamos pagal siūlomus reglamentus, turėtų būti aiškiai ir išsamiai nurodomas funkcinių ir techninių Eudamed duomenų bazės charakteristikų poveikis duomenų apsaugai ir šiuo klausimu turėtų būti konsultuojamasi su EDAPP,

aiškiai nurodyti, kad periodiniuose pranešimuose, teikiamuose pagal siūlomo medicinos prietaisų reglamento 61 straipsnį ir siūlomo IVD medicinos prietaisų reglamento 59 straipsnį, turėtų būti naudojami tik anoniminiai duomenys,

abiejų siūlomų reglamentų 8 straipsnio 6 dalyje įterpti tokį sakinį: „Prieš pradėdami tvarkyti kokius nors su pacientų asmens sveikata susijusius duomenis, gamintojai gauna aiškų duomenų subjekto sutikimą pagal Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 2 dalies a punktą“,

siūlomuose reglamentuose įterpti nuostatas, susijusias su tuo, kaip kompetentingos institucijos turėtų tvarkyti asmens duomenis atlikdamos priežiūrą,

nustatyti maksimalų asmens duomenų, tvarkomų pagal siūlomus reglamentus, saugojimo terminą. Pasirinktas terminas turėtų būti būtinas ir proporcingas atsižvelgiant į tikslus, kuriais asmens duomenys renkami ir tvarkomi,

konsultuotis su EDAPP dėl visų pagal siūlomus reglamentus priimamų deleguotųjų arba įgyvendinimo aktų, kai šie aktai galėtų daryti poveikį asmens duomenų tvarkymui.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 8 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotojas


(1)  COM(2012) 542 final.

(2)  COM(2012) 541 final.

(3)  Medicinos prietaisai apima tokius produktus kaip pleistrai, kontaktiniai lęšiai, dantų plombavimo medžiagos, rentgeno aparatai, širdies stimuliatoriai, krūtų implantai ar klubo sąnario pakaitalai.

(4)  Diagnostikos in vitro medicinos prietaisai apima prietaisus, kurie naudojami kraujui saugiai perpilti (pvz., padedantys nustatyti kraujo grupes), infekcinėms ligoms (pvz., ŽIV) nustatyti, ligoms (pvz., diabetui) stebėti ir cheminei kraujo analizei (pvz., cholesteroliui išmatuoti) atlikti.

(5)  Nustatyta Komisijos sprendimu 2010/227/ES (OL L 102, 2010 4 23, p. 45).

(6)  Pavyzdžiui, rinkos priežiūros plano atveju, kai reikalaujama, kad gamintojai numatytų ir nuolat atnaujintų sistemingą procedūrą, kuri leistų kaupti ir persvarstyti patirtį, įgytą prietaisus pateikiant rinkai. Tai sudarytų sąlygas rinkti, registruoti ir tirti sveikatos priežiūros specialistų, pacientų ar naudotojų skundus ir pranešimus apie su prietaisais susijusius įtariamus incidentus.


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/13


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos komunikato „2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra XXI amžiui“ santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. gruodžio 6 d. Komisija priėmė komunikatą „2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra XXI amžiui“ (toliau – komunikatas) (1). Šis pasiūlymas EDAPP konsultacijai buvo nusiųstas 2012 m. gruodžio 7 d.

2.

Prieš priimant komunikatą EDAPP buvo suteikta galimybė pateikti Komisijai neoficialias pastabas. EDAPP palankiai vertina tai, kad komunikate atsižvelgta į kai kurias jo pastabas.

1.2.   Komunikato uždaviniai ir taikymo sritis. EDAPP nuomonės tikslas

3.

Komunikate nustatomas 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planas. Veiksmų plane nurodoma, kad sveikatos priežiūros ir gerovės srityse taikomos informacinės ir ryšių technologijos (IRT) gali padėti padidinti sveikatos priežiūros sistemų efektyvumą ir veiksmingumą, suteikti pavieniam piliečiui daugiau galių ir sudaryti sąlygas imtis inovacijų sveikatos ir gerovės rinkose.

4.

Ši EDAPP nuomonė turi būti vertinama atsižvelgiant į didėjančią e. sveikatos svarbą informacinėje visuomenėje ir ES vykstančias politines diskusijas e. sveikatos tema. Nuomonėje ypač daug dėmesio skiriama pagrindinės teisės į duomenų apsaugą poveikiui e. sveikatos iniciatyvoms. Joje taip pat aptariamos komunikate nurodytos tolesnių veiksmų sritys.

3.   Išvados

33.

EDAPP palankiai vertina tai, kad siūlomame komunikate ypatingas dėmesys skirtas duomenų apsaugai, tačiau mano, kad tam tikras nuostatas dar galima šiek tiek patobulinti.

34.

EDAPP pabrėžia, kad sveikatos sektoriaus įmonės, valstybės narės ir Komisija, įgyvendindami iniciatyvas e. sveikatos srityje, turėtų tinkamai atsižvelgti į duomenų apsaugos reikalavimus. EDAPP visų pirma:

pabrėžia, kad e. sveikatos ir gerovės IRT naudojimas tvarkant asmens duomenis dažnai yra susijęs su asmens sveikatos duomenimis, todėl reikia užtikrinti aukštesnio lygio duomenų apsaugą, ir atkreipia dėmesį į šioje srityje jau priimtas duomenų valdytojams ir tvarkytojams skirtas gaires,

atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate nepateikiama nuoroda į pagal Direktyvą 95/46/EB ir Direktyvą 2002/58/EB nustatytą dabartinę duomenų apsaugos teisinę sistemą, kurioje įtvirtinti svarbūs šiuo metu taikomi duomenų apsaugos principai, ir primena Komisijai, kad šių taisyklių turi būti laikomasi imantis bet kokių trumpalaikių ar vidutinės trukmės veiksmų iki įsigalios siūlomas persvarstytas Duomenų apsaugos reglamentas,

atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate aiškiai nenurodyta, kokia svarbi yra duomenų subjekto teisė gauti informaciją ir pati informacija e. sveikatos srityje. Todėl ragina Komisiją atkreipti e. sveikatos srityje veikiančių duomenų valdytojų dėmesį į būtinybę suteikti fiziniams asmenims aiškią informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą e. sveikatos prietaikose,

atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate, nenurodžius konkrečių susijusių dokumentų, nepateikiama išsami informacija apie esamas gaires dėl e. sveikatos duomenų tvarkymo operacijų, atliekamų pagal dabartinę teisinę sistemą, ir rekomenduoja, rengiant tokias gaires, Komisijai konsultuotis su 29 straipsnio darbo grupe, kurioje atstovaujama ES nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms, ir EDAPP,

rekomenduoja, prieš Komisijai priimant žaliąją knygą dėl m. sveikatai ir mobilioms sveikatos bei gerovės prietaikoms taikytinos ES sistemos, konsultuotis su EDAPP,

atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate nėra akcentuojama, kad bet kokia duomenų gavyba naudojant neanoniminius asmens sveikatos duomenis yra galima tik labai ribotomis sąlygomis ir tik tuomet, jei visapusiškai atsižvelgiama į duomenų apsaugos taisykles, ir ragina Komisiją atkreipti duomenų valdytojų dėmesį į šią aplinkybę,

pabrėžia, kad profiliavimo veikla turėtų būti vykdoma tik labai ribotomis sąlygomis ir tik tuomet, jei nustatoma pareiga laikytis griežtų duomenų apsaugos reikalavimų (pvz., kaip nustatyta siūlomo Duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnyje), ir ragina Komisiją priminti duomenų valdytojams apie šią svarbią pareigą,

primena Komisijai, kad bet koks būsimas darbas, susijęs su platesnio diegimo palengvinimu, naudotojų įgūdžių ir raštingumo didinimu, turėtų būti atliekamas tinkamai laikantis duomenų apsaugos principų,

rekomenduoja Komisijai, prieš imantis kokių nors tolesnių veiksmų, atlikti duomenų apsaugos poveikio vertinimą, susijusį su bendrosios Europos e. sveikatos sąveikumo sistemos kūrimu,

ragina, kad Komisija, nagrinėdama sveikatos duomenų sąveikumą, apsvarstytų galimas ES lygmens teisėkūros iniciatyvas, nes, EDAPP manymu, būtų naudinga tokio sąveikumo srityje nustatyti tvirtą teisinį pagrindą, kuriame būtų numatytos konkrečios duomenų apsaugos priemonės.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 27 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotojas


(1)  COM(2012) 736 final.


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/15


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. gruodžio 12 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (toliau – siūlomas reglamentas) (1). Šis pasiūlymas EDAPP konsultacijai nusiųstas 2012 m. gruodžio 13 d.

2.

EDAPP palankiai vertina tai, kad Komisija su juo konsultuojasi ir kad siūlomo teisinio dokumento preambulėse pateikiama nuoroda į šią nuomonę.

3.

Prieš priimant siūlomą reglamentą EDAPP suteikta galimybė pateikti Komisijai neoficialias pastabas.

4.

EDAPP apgailestauja, kad siūlomame reglamente atsižvelgta tik į kai kurias jo pastabas. Nors dabar siūlomame reglamente duomenų apsaugai skirtas vienas straipsnis, tačiau apsaugos priemonės nėra atitinkamai sustiprintos.

1.2.   Siūlomo reglamento tikslai ir taikymo sritis

5.

Siūlomu reglamentu iš dalies keičiamas Bankroto reglamentas siekiant pašalinti nustatytus praktinius jo taikymo trūkumus (2). Jame inter alia sprendžiami klausimai, susiję su reglamento taikymo sritimi, valstybės narės, kompetentingos iškelti bankroto bylą, nustatymu, šalutinės bylos iškėlimu ir sprendimų, kuriais pradedamos ir užbaigiamos bankroto bylos, viešo skelbimo taisyklėmis.

6.

Be kitų siūlomų priemonių, kurios turės poveikį duomenų apsaugai, pasiūlyme numatyta, kad sprendimus, kuriais iškeliama arba užbaigiama byla, privaloma skelbti viešai, be to, suinteresuotosios šalys raginamos tarpvalstybiniu mastu keistis informacija ir nustatoma keitimosi tokia informacija tvarka.

7.

Tokiu būdu paskelbtoje informacijoje ir (arba) informacijoje, kuria apsikeitė suinteresuotosios šalys, gali būti (tiesiogiai arba netiesiogiai) nurodoma byloje dalyvaujančių skolininkų, kreditorių ir likvidatorių tapatybė. Todėl taikomi ES duomenų apsaugos teisės aktai. Visų pirma suinteresuotosioms šalims valstybėse narėse tvarkant duomenis bus taikoma Direktyva 95/46/EB, o Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 bus taikomas Komisijai tvarkant duomenis e. teisingumo portale.

1.3.   EDAPP nuomonės tikslas

8.

Siūlomas reglamentas gali turėti poveikį asmenų teisėms, susijusioms su jų asmens duomenų tvarkymu, nes, be kitų dalykų, jame reglamentuojamas viešas asmens duomenų skelbimas registre, su kuriuo visuomenė gali nemokamai susipažinti internete, veikiančių nacionalinių registrų sąveika ir tarpvalstybinio lygmens keitimasis informacija tarp suinteresuotųjų šalių.

9.

Nors EDAPP palankiai vertina Komisijos pastangas užtikrinti, kad siūlomame reglamente būtų teisingai taikomos ES asmens duomenų apsaugos taisyklės, tačiau jis nustatė keletą trūkumų ir neatitikčių, susijusių su tuo, kaip siūlomame reglamente sprendžiami asmens duomenų klausimai.

3.   Išvados

54.

EDAPP palankiai vertina tai, kad siūlomame reglamente ypatingas dėmesys skirtas duomenų apsaugai, tačiau mano, kad tam tikras nuostatas dar galima šiek tiek patobulinti.

55.

EDAPP rekomenduoja:

visų pasiūlymų preambulėse pateikti nuorodas į šią nuomonę,

siūlomo reglamento 46a straipsnyje paaiškinti nuorodą į Direktyvą 95/46/EB ir konkrečiai nurodyti, kad nuostatos bus taikomos pagal nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB,

visais atvejais, kai numatoma tvarkyti asmens duomenis, nustatyti konkrečias veiksmingas duomenų apsaugos priemones,

įvertinti siūlomos sprendimų, kuriais iškeliamos ir užbaigiamos bankroto bylos, paskelbimo internete sistemos būtinumą ir proporcingumą ir patikrinti, ar paskelbimo pareiga neviršija to, kad yra būtina viešojo intereso tikslui pasiekti, ir ar šiam tikslui pasiekti nėra mažiau ribojančių priemonių. Atsižvelgus į šio proporcingumo vertinimo rezultatą, kartu su paskelbimo pareiga bet kuriuo atveju reikėtų numatyti tinkamas apsaugos priemones, padedančias užtikrinti visapusišką pagarbą atitinkamų asmenų teisėms, duomenų saugumą ir (arba) tikslumą ir jų ištrynimą praėjus tinkamam terminui.

56.

Be to, EDAPP rekomenduoja:

laikantis Direktyvos 95/46/EB ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimų siūlomuose reglamentuose nustatyti išsamesnes nuostatas, kuriose būtų paaiškinti nacionalinių duomenų bazių ir ES duomenų bazių veikimo ypatumai, susiję su duomenų apsaugos klausimais. Visų pirma nuostatoje, kuria sukuriama duomenų bazė (-ės), turi būti i) nustatytas tvarkymo operacijų tikslas ir nurodoma, koks naudojimas atitinka šį tikslą; ii) nurodyta, kokie subjektai (kompetentingos institucijos, Komisija) ir su kokiais duomenų bazėje saugomais duomenimis turės galimybę susipažinti bei juos keisti; iii) užtikrinta visų duomenų subjektų, kurių asmens duomenys gali būti saugomi ir kuriais gali būti keičiamasi, teisė susipažinti su duomenimis ir gauti tinkamą informaciją; iv) apibrėžiamas asmens duomenų saugojimo terminas, kuris neturi būti ilgesnis nei būtina, kad būtų pasiektas minėtas tikslas,

dabartiniame pasiūlyme nustatyti bent jau pagrindinius decentralizuotos bankroto registrų sąveikos sistemos principus, pvz., būtinumą ir proporcingumą (tuo tarpu tikimasi, kad papildomos apsaugos priemonės bus numatytos būsimame Komisijos pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, susijusio su e. teisingumo portalu),

aiškiai nurodyti, ar e. teisingumo portale bus saugomi kokie nors asmens duomenys. Jei taip, reikėtų numatyti konkrečias apsaugos priemones.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 27 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotojas


(1)  COM(2012) 744 final.

(2)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (toliau – pasiūlymas).


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/17


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos komunikato „Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas“ santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. gruodžio 18 d. Komisija priėmė komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas“ (toliau – komunikatas) (1).

2.

Prieš priimant komunikatą, EDAPP buvo suteikta galimybė pateikti Komisijai neoficialias pastabas. EDAPP teigiamai vertina tai, kad komunikate atsižvelgta į kai kurias jo pateiktas pastabas.

3.

Atsižvelgdamas į klausimo svarbą, EDAPP nusprendė priimti šią nuomonę savo iniciatyva.

1.2.   Komunikato uždaviniai ir taikymo sritis. EDAPP nuomonės tikslas

4.

Komunikatą pateikė Komisija, įgyvendinanti strategiją „Europa 2020“. Jis papildo 2010 m. gegužės 19 d. priimtą skaitmeninę darbotvarkę (2). Šiame naujame su skaitmenine darbotvarke susijusiame komunikate keliamas uždavinys toliau stiprinti Europos skaitmeninę lyderystę ir padėti iki 2015 m. sukurti bendrąją skaitmeninę rinką.

5.

Komunikate nustatytos septynios pagrindinės politikos sritys, kuriose Komisija dės ypatingas pastangas, kad sudarytų sąlygas skaitmeninei ekonomikai kurtis ir skatintų jos vystymąsi:

atvira Europos ekonomika. Bendroji skaitmeninė rinka,

viešojo sektoriaus inovacijų spartinimas,

itin spartaus interneto pasiūla ir paklausa,

debesų kompiuterija,

pasitikėjimas ir saugumas,

verslumas ir skaitmeninės darbo vietos bei įgūdžiai,

MTTPI (3): pramoninė darbotvarkė, skirta svarbiausioms pažangą užtikrinančioms technologijoms.

6.

EDAPP teigiamai vertina siūlomas politines priemones, kuriomis siekiama skatinti įmones ir asmenis aktyviau naudoti naujas technologijas. Tačiau EDAPP pabrėžia, kad šios priemonės turi būti vykdomos taip, kad būtų užtikrinta duomenų apsaugos ir privatumo apsauga.

7.

Kai kuriuos pagrindinius duomenų apsaugos uždavinius, susijusius su ES politikos priemonėmis skaitmeninės darbotvarkės srityje, EDAPP jau pabrėžė ir išnagrinėjo savo 2010 m. kovo 18 d. nuomonėje dėl 2010 m. skaitmeninės darbotvarkės komunikato (4). EDAPP ypatingą dėmesį atkreipė į tai, kad projektuojant IRT būtina laikytis pritaikytosios duomenų apsaugos ir numatytosios duomenų apsaugos principų. Todėl šioje nuomonėje EDAPP daugiausia dėmesio skirs pastaboms, susijusioms su tolesniais komunikate nurodytais veiksmais.

III.   Išvados

26.

EDAPP teigiamai vertina tai, kad komunikate šiek tiek dėmesio skirta privatumui ir duomenų apsaugai. Tačiau EDAPP pabrėžia, kad pramonės atstovai, valstybės narės ir Komisija, įgyvendindami skaitmeninėje darbotvarkėje numatytas iniciatyvas, duomenų apsaugos reikalavimams turėtų skirti tinkamą dėmesį. Visų pirma EDAPP:

apgailestauja, kad komunikato įžangoje nebuvo tinkamai pabrėžta privatumo ir duomenų apsaugos užtikrinimo įgyvendinant jame numatytus veiksmus svarba. Todėl EDAPP atkreipia duomenų valdytojų dėmesį į tai, kad, projektuojant ir diegiant naujas skaitmeninei aplinkai skirtas IRT, būtina laikytis privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių,

apgailestauja, kad komunikate nepateikta nuoroda į dabartinę duomenų apsaugos teisinę sistemą, įtvirtintą Direktyvoje 95/46/EB ir Direktyvoje 2002/58/EB, ir bendrąjį duomenų apsaugos reglamento pasiūlymą, kuriame numatytos susijusios taisyklės ir principai, į kuriuos reikia atsižvelgti skaitmeninėje aplinkoje diegiant IRT,

apgailestauja, kad pritaikytosios duomenų apsaugos principas, kuris turėtų tapti teisiškai privalomu pagal siūlomo duomenų apsaugos reglamento 23 straipsnį, komunikate nebuvo pakankamai išsamiai aptartas. Todėl EDAPP primena duomenų valdytojams ir IRT projektuotojams, kad, projektuojant ir tobulinant naujas skaitmeninei aplinkai skirtas IRT, būtina laikytis pritaikytosios duomenų apsaugos principo,

rekomenduoja, kad mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemonės būtų naudojamos siekiant padidinti Europos pajėgumus taikyti pritaikytosios duomenų apsaugos principą visose susijusiose srityse ir kad darbo programose ir kvietimuose teikti paraiškas būtų atsižvelgiama į šį uždavinį,

pabrėžia, kad nacionalinių duomenų bazių sąveika turėtų būti galima tik visiškai laikantis duomenų apsaugos principų, visų pirma tai pasakytina apie tikslo ribojimo principą. Be to, EDAPP primena Komisijai, kad nacionalinių duomenų bazių sąveikos, kaip priemonės, sudarančios sąlygas lengviau keistis duomenimis, naudojimas turėtų būti teisiškai pagrįstas, kartu numatant tinkamas duomenų apsaugos priemones,

rekomenduoja Komisijai, prieš priimant vartotojams skirto atviro interneto saugumo užtikrinimo rekomendacijas, konsultuotis su EDAPP,

primena duomenų valdytojams ir naudotojams, kad debesų kompiuterija kelia su duomenų apsauga susijusių konkrečių klausimų, bet duomenų apsaugos institucijos pateikė išsamias gaires dėl dabartinių duomenų apsaugos teisės aktų taikymo, o EDAPP – gaires dėl siūlomo duomenų apsaugos reglamento poveikio šiems klausimams. Šiomis gairėmis turėtų būti vadovaujamasi siekiant didinti asmenų ir klientų pasitikėjimą, nes tai padės sėkmingai diegti šias naujas technologijas.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 10 d.

Peter HUSTINX

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  COM(2012) 784 final.

(2)  COM(2010) 245 galutinis.

(3)  MTTPI – moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos.

(4)  Žr. 2010 m. kovo 18 d. EDAPP nuomonę dėl pasitikėjimo informacinėje visuomenėje skatinimo, stiprinant duomenų apsaugą ir privatumą, kurią galima rasti EDAPP svetainėje http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/19


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos reglamento dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, kuriuo panaikinami Direktyva 2003/42/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007 ir Reglamento (ES) Nr. 996/2010 19 straipsnis, pasiūlymo santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. gruodžio 18 d. Komisija priėmė reglamento dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, kuriuo panaikinami Direktyva 2003/42/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007 ir Reglamento (ES) Nr. 996/2010 19 straipsnis, pasiūlymą (toliau – pasiūlymas) (1). Šis pasiūlymas EDAPP konsultacijai buvo nusiųstas 2013 m. sausio 8 d.

2.

EDAPP teigiamai vertina tai, kad Komisija su juo konsultuojasi ir kad pasiūlymo preambulėje pateikiama nuoroda į šią nuomonę. Prieš priimant pasiūlymą, EDAPP buvo suteikta galimybė pateikti Komisijai neoficialias pastabas.

1.2.   Pasiūlymo uždaviniai ir taikymo sritis

3.

Trijose priemonėse, kurios bus panaikintos pasiūlymu, nustatyta tokia pranešimų apie įvykius tvarka: Direktyvoje 2003/42/EB (2) nustatytas reikalavimas, kad kiekviena valstybė narė nustatytų privalomą pranešimų apie įvykius sistemą. Pagal šį teisės aktą aviacijos specialistai turi pareigą pranešti apie įvykius (3), atlikdami savo kasdienį darbą, ir tai turi daryti naudodami jų organizacijos sukurtą sistemą (4). Be to, valstybės narės prašomos rinkti, saugoti, apsaugoti ir dalytis viena su kita informacija apie įvykius. Šį teisės aktą papildo dvi įgyvendinimo taisyklės: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007 (5), kuriuo įkuriama Europos centrinė saugykla (ECR), kurioje pergrupuojama valstybių narių surinkta informacija apie visus civilinės aviacijos įvykius, ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007 (6), kuriuo nustatomos ECR saugomos informacijos sklaidos taisyklės.

4.

Pasiūlymas grindžiamas Direktyva 2003/42/EB ir juo siekiama patobulinti nacionaliniu ir Europos lygmenimis veikiančias pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius sistemas. Be kitų pakeitimų pasiūlyme siūloma:

užtikrinti, kad būtų pranešama apie visus svarbius įvykius ir kad pranešami ir saugomi duomenys būtų išsamūs ir aukštos kokybės,

greta privalomos sistemos įdiegti savanorišką pranešimų sistemą,

nustatyti, kad apie įvykius praneštų ne tik valstybės narės, bet ir organizacijos, ir nustatyti šių pranešimų perdavimo ECR tvarką,

užtikrinti vienodą pranešimus teikiančių asmenų apsaugą nuo įvairių bausmių ar baudžiamosios atsakomybės ir taip skatinti teikti pranešimus,

užtikrinti tinkamą prieigą prie ECR esančios informacijos.

1.3.   EDAPP nuomonės tikslas

5.

Iš pasiūlymo matyti, kad apie įvykius darbuotojai teiks pranešimus savo organizacijoms, kurios tuomet saugos pranešimus duomenų bazėje ir perduos juos nacionalinėms paskirtosioms kompetentingoms institucijoms arba Europos aviacijos saugos agentūrai (EASA). Šios institucijos kartu su EASA ir Komisija perduos informaciją apie civilinės aviacijos įvykius ECR, kurią tvarko Komisija. Be to, Komisija tvarkys duomenis, susijusius su suinteresuotosiomis šalimis, kurios prašo leisti suteikti prieigą prie ECR saugomos informacijos.

6.

EDAPP pripažįsta, kad pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti asmens duomenų tvarkymo. Tačiau informacija, kuri bus saugoma, pranešama ir perduodama, gali būti susijusi su fiziniais asmenimis, kurių tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, pvz., pranešėjai, su praneštu įvykiu susijusios trečiosios šalys ir suinteresuotosios šalys, prašančios suteikti prieigą prie informacijos (7). Pranešimų informacija galėtų būti susijusi ne tik su techninėmis problemomis, bet ir, pvz., su agresyviais keleiviais, įgulos negalėjimu veikti arba sveikatos incidentais (8).

7.

Todėl šioje nuomonėje bus nagrinėjami su asmens duomenų tvarkymu susiję pasiūlymo aspektai. Ji grindžiama ankstesne EDAPP nuomone (9) dėl vieno iš reglamentų, kurie bus panaikinti priėmus pasiūlymą (10).

4.   Išvados

46.

EDAPP teigiamai vertina asmens duomenų apsaugai skirtą dėmesį, visų pirma įsipareigojimą „pašalinti tapatybės duomenis“ pagal dabartinę pranešimų sistemą tvarkant didžiąją dalį duomenų. Vis dėlto jis primena, kad tvarkomi duomenys vis tiek bus asmens duomenys ir todėl teigiamai vertina tai, kad pateiktos nuorodos į taikytinus ES duomenų apsaugos teisės aktus. Tai, kas nustatyta pasiūlyme, geriausiu atveju prilygsta daliniam anonimiškumo užtikrinimui.

47.

EDAPP rekomenduoja paaiškinti „tapatybės duomenų pašalinimo“ taikymo sritį. Visų pirma jis siūlo atlikti šiuos teksto patobulinimus:

preambulėje paaiškinti, kad tapatybės duomenų pašalinimas pasiūlyme yra svarbus ir nėra susijęs su visišku anonimiškumo užtikrinimu. Be to, atsižvelgiant į išdėstytas rekomendacijas, preambulėje taip pat turėtų būti paaiškinama, kad tapatybės duomenų pašalinimo ir visiško anonimiškumo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos skirtingomis aplinkybėmis,

16 straipsnyje konkrečiai nurodyti, kad nepriklausomų paslaugų teikėjams su tapatybe susiję prieinami duomenys taip pat turėtų būti kuo greičiau pašalinti arba ištrinti, išskyrus atvejus, kai duomenų saugojimas yra pagrįstas, pvz., siekiant laikytis kitų organizacijoms nustatytų teisinių įpareigojimų,

siekiant paaiškinti tapatybės duomenų pašalinimo taikymo sritį, EDAPP rekomenduoja 16 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje „asmens duomenis“ pakeisti „asmeniniais duomenimis“ ir nurodyti galimybę nustatyti tapatybę naudojant techninius duomenis pagal 2 straipsnio 1 dalį,

5 straipsnio 6 dalyje valstybėms narėms ir organizacijoms numatyta galimybė įdiegti papildomas pranešimų sistemas. Reikėtų konkrečiai nurodyti, kad su šia informacija susiję tapatybės duomenys taip pat turėtų būti pašalinti. Todėl EDAPP rekomenduoja 16 straipsnio 2 dalyje paaiškinti, kad pagal 5 straipsnio 6 dalį įdiegtose saugos informacijos rinkimo ir tvarkymo sistemose esantys su asmens tapatybe susiję duomenys taip pat turėtų būti pašalinti,

13 straipsnio 10 dalyje konkrečiai nurodyti, kad prieš paskelbiant informaciją turėtų būti užtikrintas jos anonimiškumas (11),

11 straipsnio 4 dalyje konkrečiai nurodyti, kad III priede išvardytoms suinteresuotosioms šalims prieinama informacija, nesusijusi su jų turima įranga, vykdomomis operacijomis ar veiklos sritimi, turėtų būti teikiama ne tik apibendrinta ar pašalinus tapatybės duomenis, bet ir užtikrinant visišką jos anonimiškumą.

48.

EDAPP pataria pasiūlyme konkrečiai nurodyti kiekvienos duomenų bazės valdytoją. Jis taip pat rekomenduoja I ir II prieduose ir 5 straipsnio 6 dalyje apibrėžti visas duomenų, kurie bus tvarkomi, kategorijas ir atitinkamai patikslinti 7 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį. Jei neįmanoma konkrečiai nurodyti visų įvykių ir duomenų, kurie bus tvarkomi pagal 7 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 3 dalį, 5 straipsnio 6 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį, laukelių, šiuose straipsniuose bent jau reikėtų paminėti, kad papildomoje informacijoje, kurios pagal pasiūlymą nereikalaujama, neturėtų būti konkrečių duomenų kategorijų kaip apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnyje (neskelbtini duomenys).

49.

EDAPP taip pat rekomenduoja konkrečiai nurodyti duomenų saugojimo duomenų bazėse terminus, duomenų subjektų teises ir saugumo priemones, kurios bus įgyvendinamos.

50.

Duomenų perdavimo trečiųjų šalių arba tarptautinėms organizacijoms atveju šios organizacijos turėtų įsipareigoti laikytis tinkamų apsaugos priemonių, kurios turi būti nustatytos privalomoje priemonėje. Šios priemonės galėtų būti pagrįstos Komisijos patvirtintose sutarčių standartinėse sąlygose, susijusiose su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, nustatytais duomenų apsaugos principais ir jos galėtų būti įtrauktos į pasiūlymo priedą.

51.

Dėl suinteresuotųjų šalių, prašančių suteikti prieigą prie ECR, duomenų tvarkymo, EDAPP rekomenduoja pasiūlyme konkrečiai nurodyti duomenų apsaugos priemones, kurios bus taikomos tvarkant su trečiosiomis šalimis susijusius duomenis (pvz., kokį terminą duomenys bus saugomi suteikus arba atsisakius suteikti prieigą ir kas gali gauti prieigą prie šių duomenų). Be to, IV priede pateiktoje formoje be pranešimo apie galimybę susipažinti su informacija (12) taip pat turėtų būti pateikiamas pranešimas apie privatumą.

52.

Galiausiai preambulėje turėtų būti pagrindžiama būtinybė tvarkyti neskelbtinus duomenis remiantis kuriuo nors Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 2–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 2–4 dalyse nurodytu pagrindu. EDAPP taip pat rekomenduoja priimti papildomas apsaugos priemones, susijusias su specialių duomenų kategorijų tvarkymu, pvz., griežtesnės saugumo priemonės, draudimas atskleisti susijusias duomenų kategorijas trečiosioms šalims, kurioms nėra taikoma ES duomenų apsaugos teisė, ir ribojimas atskleisti šias duomenų kategorijas kitoms suinteresuotosioms šalims. Be to, prieš pradedant tvarkyti šių kategorijų duomenis, ES nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir EDAPP gali atlikti išankstinę patikrą.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 10 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotojas


(1)  COM(2012) 776 final.

(2)  2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (OL L 167, 2003 7 4, p. 23).

(3)  Įvykis – bet koks aviacijos saugai svarbus įvykis, įskaitant incidentus, avarijas ir pavojingus incidentus (žr. pasiūlymo 2 straipsnio 8 punktą).

(4)  Pasiūlyme organizacija apibūdinama kaip „organizacija, teikianti aviacijos produktus ir (arba) paslaugas, kurią visų pirma sudaro orlaivių naudotojai, patvirtintos techninės priežiūros organizacijos, už atitinkamo tipo orlaivio konstrukciją ir (arba) gamybą atsakingos organizacijos, oro navigacijos paslaugų teikėjai ir sertifikuoti aerodromai“ (žr. pasiūlymo 2 straipsnio 9 punktą).

(5)  2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007, nustatantis įgyvendinimo taisykles, pagal kurias centrinėje saugykloje integruojama civilinės aviacijos įvykių informacija (OL L 294, 2007 11 13, p. 3).

(6)  2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007, nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą (OL L 295, 2007 11 14, p. 7).

(7)  Dėl asmens duomenų visų pirma žr. 3.1 skirsnį.

(8)  Žr. pasiūlymo I priedą „Pagal privalomą pranešimų apie įvykius sistemą praneštinų incidentų sąrašas“.

(9)  Žr. EDAPP nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos pasiūlymo (OL C 132, 2010 5 21, p. 1).

(10)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 295, 2010 11 12, p. 35).

(11)  T. y. užtikrinti, kad nebūtų galima nustatyti asmens tapatybės duomenų atsižvelgiant į visas priemones, kurias pagrįstai gali naudoti duomenų valdytojas arba kuris nors kitas asmuo.

(12)  IV priedo 7 punktas.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/22


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 358/12

1.

2013 m. lapkričio 29 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Goldman Sachs Group, Inc.“ (toliau – „Goldman Sachs“), „TPG LundyCO, L.P.“ (toliau – TPG) ir „Barclays PLC“ (toliau – „Barclays“) įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Intertain Limited“ (toliau –„Intertain“) kontrolę pirkdamos akcijas.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Goldman Sachs“ yra pasaulinio masto investicinės bankininkystės, vertybinių popierių ir investicijų valdymo įmonė, visame pasaulyje teikianti įvairias paslaugas diversifikuotai klientų bazei: korporacijoms, finansų įstaigoms, vyriausybėms ir didelės vertės turto turintiems asmenims,

TPG yra investavimo subjektas, priklausantis TPG grupei – pasaulinio masto privačiai investicijų įmonei, valdančiai grupę fondų, kurie investuoja į įvairias įmones jas įsigydami arba restruktūrizuodami,

„Barclays“ yra „Barclays Group“, pasauliniu mastu teikiančios finansines paslaugas asmeninės bankininkystės, kredito kortelių, įmonių bei investicinės bankininkystės, turto ir investicijų valdymo srityse, veiklą vykdanti bendrovė,

„Intertain“ yra Anglijos ribotos atsakomybės bendrovė, valdanti barus ir humoro klubus Jungtinėje Karalystėje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos komunikatą dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų tipų koncentracijai pagal Susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/24


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 358/13

1.

2013 m. gruodžio 2 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Allianz IARD SA“ (toliau – „Allianz“, Prancūzija), priklausanti grupei „Allianz“ (Vokietija), įmonė „Axa France IARD SA“ (toliau –„Axa“, Prancūzija), priklausanti grupei „Axa“ (Prancūzija), įmonė „Covéa Risk SA“ (toliau – „Covéa“, Prancūzija), priklausanti grupei „Covéa“, įmonė „Generali France Assurances SA“ (toliau – „Generali“, Prancūzija), priklausanti grupei „Assicurazioni Generali“ (Italija), ir įstaiga „Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances“ (toliau – CSCA, Prancūzija) pirkdamos neseniai įsteigtos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Netproassur SASU“ (toliau – „Netproassur“, Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Allianz“ – draudimo bendrovė (turto ir atsakomybės (už gaisrą, automobilį ir žalą) draudimo produktų pardavimas Prancūzijoje),

„Axa“ – draudimo bendrovė (atsakomybės už gaisrą, automobilį ir žalą draudimo produktų pardavimas Prancūzijoje),

„Covéa“ – draudimo bendrovė (atsakomybės už gaisrą, automobilį ir žalą draudimo produktų pardavimas Prancūzijoje),

„Generali“ – draudimo bendrovė (gyvybės ir žalos draudimo produktų pardavimas Prancūzijoje),

CSCA – Prancūzijos draudimo brokerių darbdavių organizacija, įsteigta kaip profsąjungų konfederacija,

„Netproassur“: informacinių ir ryšių technologijų srities projektų, susijusių su draudimo ir perdraudimo brokerių veikla, rengimas, įgyvendinimas ir vykdymas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).