ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.313.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 313

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. spalio 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2013/C 313/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 304, 2013 10 19

1

 

Bendrasis Teismas

2013/C 313/02

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininkas

2

2013/C 313/03

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas

2

2013/C 313/04

Išrinkti kolegijų pirmininkai

2

2013/C 313/05

Teisėjų paskyrimas į kolegijas

2

2013/C 313/06

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

4

2013/C 313/07

Plenarinis posėdis

4

2013/C 313/08

Didžiosios kolegijos sudėtis

5

2013/C 313/09

Apeliacinių skundų kolegija

5

2013/C 313/10

Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

5

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2013/C 313/11

Kolegijų sudėtis ir teisėjų paskyrimas į kolegijas

6

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2013/C 313/12

Byla C-407/13: 2013 m. liepos 17 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rotondo ir kt. prieš Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Byla C-418/13: 2013 m. liepos 23 d.Corte costituzionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Napolitano ir kt. prieš Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Byla C-420/13: 2013 m. liepos 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Netto Marken Discount AG & Co. KG prieš Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Byla C-421/13: 2013 m. liepos 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Apple Inc. prieš Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Byla C-428/13: 2013 m. liepos 26 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) prieš Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Byla C-434/13 P: 2013 m. rugpjūčio 1 d.Europos Komisija pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-146/09 Parker ITR Srl ir Parker-Hannifin Corp prieš Komisiją

9

2013/C 313/18

Byla C-441/13: 2013 m. rugpjūčio 5 d.Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pez Hejduk prieš EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Byla C-448/13 P: 2013 m. rugpjūčio 7 d.Delphi Technologies, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo byloje T-515/11 Delphi Technologies, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

10

2013/C 313/20

Byla C-449/13: 2013 m. rugpjūčio 12 d.Tribunal d'instance d'Orléans (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CA Consumer Finance prieš Ingrid Bakkaus ir kt.

11

2013/C 313/21

Byla C-450/13 P: 2013 m. rugpjūčio 12 d.Donaldson Filtration Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gegužės 30 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-396/11 ultra air GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

12

2013/C 313/22

Byla C-454/13: 2013 m. rugpjūčio 13 d.Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgacom SA prieš Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Byla C-466/13 P: 2013 m. rugpjūčio 27 d.Repsol, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-89/12, Repsol YPF prieš VRDT — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Byla C-496/13 P: 2013 m. rugsėjo 16 d.GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

13

 

Bendrasis Teismas

2013/C 313/25

Byla T-73/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung prieš Komisiją (Finansinė parama pagal programą Daphné II — Galutinės dotacijos sumos nustatymas — Skolos dokumentas — Aktas, kurį galima ginčyti — Pareiga motyvuoti — Teisingas bylos nagrinėjimas — Vertinimo klaidos)

15

2013/C 313/26

Byla T-142/08: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą administratoriams ir asistentams įdarbinti — Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą — Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

15

2013/C 313/27

Byla T-164/08: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą gydytojams įdarbinti — Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą — Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

15

2013/C 313/28

Byla T-380/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nyderlandai prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Prašymas leisti susipažinti su tam tikromis konfidencialiomis Komisijos galutinio sprendimo dėl kartelio dalimis — Atsisakymas leisti susipažinti — Pareiga motyvuoti — Pareiga išnagrinėti konkrečiai ir individualiai — Individo privataus gyvenimo ir jo neliečiamumo apsaugos išimtis — Trečiojo asmens komercinių interesų apsaugos išimtis — Tyrimų tikslų apsaugos išimtis — Viršesnis viešasis interesas — Lojalus bendradarbiavimas)

16

2013/C 313/29

Byla T-525/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Poste Italiane prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Palūkanų už Italijos valstybės iždo sąskaitoje laikomas einamųjų paštų sąskaitų lėšas mokėjimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas)

16

2013/C 313/30

Byla T-536/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Huvis prieš Tarybą (Dempingas — Pietų Korėjos kilmės poliesterių kuokšteliniai pluoštai — Antidempingo muitų taikymo pratęsimas atlikus dalinę tarpinę peržiūrą — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Vienodas požiūris ir nediskriminavimas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis))

17

2013/C 313/31

Byla T-537/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cixi Jiangnan Chemical Fiber ir kt. prieš Tarybą (Dempingas — Kinijos Liaudies Respublikos kilmės poliesterių kuokštelinių pluoštų importas — Antidempingo priemonių taikymo pratęsimas po dalinės tarpinės peržiūros — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Vienodas požiūris ir nediskriminavimas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis (dabar Reglament1225o (EB) Nr. 1225/2009 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis))

17

2013/C 313/32

Byla T-548/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Total prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Parafino vaško rinka — Parafino šlamo rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas — Teisė į gynybą — Nėra nusikaltimų ir bausmių be įstatymo principas — Nekaltumo prezumpcija — Pažeidimo inkriminavimas — Patronuojančiosios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių padarytus konkurencijos taisyklių pažeidimus — Patronuojančiosios bendrovės lemiama įtaka — Prezumpcija 100 % kapitalo turėjimo atveju)

18

2013/C 313/33

Byla T-566/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Total Raffinage Marketing prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Parafino vaško rinka — Parafino šlamo rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas — Kartelio buvimo įrodymai — Vieno tęstinio pažeidimo sąvoka — Pažeidimo trukmė — Laikinas pažeidimo nutraukimas — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės — Vienodas požiūris — Nekaltumo prezumpcija — Pažeidimo inkriminavimas — Patronuojančiosios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių padarytus konkurencijos taisyklių pažeidimus — Patronuojančiosios bendrovės lemiama įtaka — Prezumpcija 100 % kapitalo turėjimo atveju — Proporcingumas — Suapvalinimo metodas — Visiška jurisdikcija)

18

2013/C 313/34

Byla T-126/09: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą administratoriams įdarbinti — Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą — Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

19

2013/C 313/35

Byla T-218/09: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą asistentams įdarbinti — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

19

2013/C 313/36

Byla T-347/09: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Neatlygintinis kai kurių nacionalinio gamtos paveldo teritorijų perdavimas — Priemonės, skirtos finansiškai paremti didelius aplinkosaugos projektus — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Įmonės sąvoka — Pareiga motyvuoti)

20

2013/C 313/37

Byla T-320/10: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fürstlich Castell’sches Domänenamt prieš VRDT — Castel Frères (CASTEL) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas CASTEL — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Priimtinumas — Absoliutus atmetimo pagrindas, kuriuo nebuvo remtasi Apeliacinėje taryboje — Faktų nagrinėjimas savo iniciatyva — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis)

20

2013/C 313/38

Byla T-551/10: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fri-El Acerra prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Subsidija, skirta atpirkti šiluminę elektrinę ir paversti ją biokurą naudojančia elektrine — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka — Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių taikymas laiko atžvilgiu — Teisėti lūkesčiai — Skatinimas)

21

2013/C 313/39

Byla T-111/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Komisijos gautos studijos apie direktyvų aplinkos srityje perkėlimą — Sprendimas iš dalies neleisti susipažinti su dokumentais — Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga — Konkretus ir individualus nagrinėjimas — Atitiktis Orhuso konvencijai — Viršesnis viešasis interesas — Termino priimti eksplicitinį sprendimą praleidimo pasekmės — Pareigos aktyviai platinti informaciją apie aplinką apimtis)

21

2013/C 313/40

Byla T-214/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth ir PAN Europe prieš EFSA (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Ekspertų, pateikusių pastabas dėl rekomendacijų projekto, susijusio su mokslo dokumentais, kuriuos reikia pridėti prie prašymų leisti pateikti į rinką augalų apsaugos produktus ir šiuose produktuose esančias veikliąsias medžiagas, pavardės — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis dėl asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsaugos — Asmens duomenų apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 — Pareiga motyvuoti)

21

2013/C 313/41

Byla T-264/11 P: 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Vertinimas — Pareigų paaukštinimas — 2007 m. vertinimas ir pareigų paaukštinimas — Apeliacinio komiteto sprendimas — Psichologinis priekabiavimas — Protingas terminas — Prašymas panaikinti — Prašymas atlyginti žalą)

22

2013/C 313/42

Byla T-331/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Besselink prieš Tarybą (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Tarybos sprendimo leisti Komisijai derėtis dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos projektas — Išimtis, susijusi su viešojo intereso apsauga tarptautinių santykių srityje — Galimybė iš dalies susipažinti su dokumentais — Pareiga motyvuoti — Prašymas taikyti proceso organizavimo arba tyrimo priemones — Nepriimtinumas)

22

2013/C 313/43

Byla T-380/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Palirria Souliotis prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrasis muitų tarifas — Klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje — Tarifinė pozicija — Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinimo priemones — Nepriimtinumas)

23

2013/C 313/44

Byla T-383/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Makhlouf prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Atvykimo į Sąjungos teritoriją ir tranzito per ją apribojimai — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Pagrindinės teisės)

23

2013/C 313/45

Byla T-418/11 P: 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Sveikatos draudimas — Atsisakymas kompensuoti medicinines išlaidas — Prašymas paskirti nepriklausomą gydytoją — Protingas terminas — Prašymo pradėti taikinimo procedūrą atmetimas — Prašymas panaikinti — Prašymas kompensuoti medicinines išlaidas — Lis pendens)

23

2013/C 313/46

Byla T-457/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Valeo Vision prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrasis muitų tarifas — Klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje — Tarifinė pozicija — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinimo priemones — Nepriimtinumas)

24

2013/C 313/47

Byla T-492/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rauscher Consumer Products prieš VRDT (tampono atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Higieninį tamponą vaizduojančio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

24

2013/C 313/48

Byla T-563/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anbouba prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Įrodinėjimo pareiga — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai — Prašymas leisti įstoti į bylą — Nereikalingumas priimti sprendimą)

24

2013/C 313/49

Byla T-592/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anbouba prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Nekaltumo prezumpcija — Įrodinėjimo pareiga — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti)

25

2013/C 313/50

Byla T-618/11 P: 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Vertinimas — Pareigų paaukštinimas — 2008 m. vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūra — Apeliacijų komiteto sprendimas — Kontrolės apimtis — Vertinimo ataskaita — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Protingas terminas — Prašymas panaikinti — Prašymas atlyginti žalą — Lis pendens)

25

2013/C 313/51

Byla T-383/13: 2013 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Chatzianagnostou prieš Tarybą ir kt.

26

2013/C 313/52

Byla T-386/13: 2013 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją

27

2013/C 313/53

Byla T-402/13: 2013 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Orange prieš Komisiją

28

2013/C 313/54

Byla T-406/13: 2013 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Gossio prieš Tarybą

28

2013/C 313/55

Byla T-416/13: 2013 m. rugpjūčio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Stanleybet Malta ir Stanley International Betting prieš Komisiją

29

2013/C 313/56

Byla T-427/13: 2013 m. rugpjūčio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gruppo Norton prieš VRDT — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Byla T-428/13: 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareikštas ieškinys byloje IOC-UK prieš Tarybą

30

2013/C 313/58

Byla T-433/13: 2013 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Petropars Iran ir kiti prieš Tarybą

31

2013/C 313/59

Byla T-453/13: 2013 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Klaes Kunststoffe (Klaes) prieš VRDT

31

2013/C 313/60

Byla T-458/13: 2013 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Larrañaga Otaño prieš VRDT (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Byla T-459/13: 2013 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Larrañaga Otaño prieš VRDT (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Byla T-467/13: 2013 m. rugpjūčio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Arrow Group ir Arrow Generics prieš Komisiją

32

2013/C 313/63

Byla T-482/13: 2013 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje MedSkin Solutions Dr. Suwelack prieš VRDT — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Byla T-487/13: 2013 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Navarra de Servicios y Tecnologías prieš Komisiją

34

 

Tarnautojų teismas

2013/C 313/65

Byla F-83/08: 2013 m. rugsėjo 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Gheysens prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Sutartininkas — Įdarbinimo sąlygos — Pareigų grupė — Užduočių rūšių atitiktis pareigų grupėms — Įdarbinimo trukmė)

35

2013/C 313/66

Byla F-31/13: 2013 m. rugsėjo 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys — Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu — Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų — Ieškinių tapatumo nebuvimas — Vėlavimas pareikšti ieškinį)

35

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/1


2013/C 313/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 304, 2013 10 19

Skelbti leidiniai:

OL C 298, 2013 10 12

OL C 291, 2013 10 5

OL C 284, 2013 9 28

OL C 274, 2013 9 21

OL C 260, 2013 9 7

OL C 252, 2013 8 31

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Bendrasis Teismas

26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/2


Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininkas

2013/C 313/02

2013 m. rugsėjo 16 d. susirinkę Bendrojo Teismo teisėjai pagal Procedūros reglamento 7 straipsnio nuostatas išrinko teisėją Marc Jaeger Bendrojo Teismo pirmininku laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/2


Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas

2013/C 313/03

2013 m. rugsėjo 17 d. susirinkę Bendrojo Teismo teisėjai pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 9a straipsnį ir to paties protokolo 47 straipsnio pirmą pastraipą išrinko teisėją Heikki Kanninen Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotoju laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/2


Išrinkti kolegijų pirmininkai

2013/C 313/04

2013 m. rugsėjo 18 d. Bendrasis Teismas pagal Procedūros reglamento 15 straipsnį išrinko M. E. Martins Ribeiro, S. Papasavvas, M. Prek, A. Dittrich, S. Frimodt Nielsen, M. van der Woude, D. Gratsias ir G. Berardis penkių teisėjų ir trijų teisėjų kolegijų pirmininkais laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 18 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/2


Teisėjų paskyrimas į kolegijas

2013/C 313/05

2013 m. rugsėjo 17 d. Bendrasis Teismas nusprendė sudaryti devynias penkių teisėjų kolegijas ir devynias trijų teisėjų kolegijas laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.2013 m. rugsėjo 23 d. Bendrasis Teismas nusprendė laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. taip paskirti teisėjus į minėtas kolegijas:

 

Pirmoji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas H. Kanninen, teisėjai I. Pelikánová, K Jürimäe, E. Buttigieg ir S. Gervasoni.

 

Pirmoji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas H. Kanninen;

 

teisėja I. Pelikánová;

 

teisėjas E. Buttigieg.

 

Antroji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkė M. E. Martins Ribeiro, teisėjai N. J. Forwood, K. Jürimäe, E. Bieliūnas ir S. Gervasoni.

 

Antroji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkė M. E. Martins Ribeiro;

 

teisėja K. Jürimäe;

 

teisėjas S. Gervasoni.

 

Trečioji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkas S. Papasavvas, teisėjai N. J. Forwood, I. Labucka, E. Bieliūnas ir V. Kreuschitz.

 

Trečioji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkas S. Papasavvas;

 

teisėjas N. J. Forwood;

 

teisėjas E. Bieliūnas.

 

Ketvirtoji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkas M. Prek, teisėjai I. Labucka, J. Schwarcz, V. Tomljenović ir V. Kreuschitz.

 

Ketvirtoji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkas M. Prek;

 

teisėja I. Labucka;

 

teisėjas V. Kreuschitz.

 

Penktoji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkas A. Dittrich, teisėjai F. Dehousse, J. Schwarcz, V. Tomljenović ir A. Collins.

 

Penktoji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkas A. Dittrich;

 

teisėjas J. Schwarcz;

 

teisėja V. Tomljenović.

 

Šeštoji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkas S. Frimodt Nielsen, teisėjai F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, A. Collins ir I. Ulloa Rubio.

 

Šeštoji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkas M. Frimodt Nielsen;

 

teisėjas F. Dehousse;

 

teisėjas A. Collins.

 

Septintoji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkas M. van der Woude, teisėjai I. Wiszniewska-Białecka, M. Kancheva, C. Wetter et I. Ulloa Rubio.

 

Septinotji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkas M. van der Woude;

 

teisėja I. Wiszniewska-Białecka;

 

teisėjas I. Ulloa Rubio.

 

Aštuntoji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkas D. Gratsias, teisėjai O. Czúcz, A. Popescu, M. Kancheva ir C. Wetter.

 

Aštuntoji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkas M. Gratsias;

 

teisėja M. Kancheva;

 

teisėjas C. Wetter.

 

Devintoji išplėstinė kolegija, posėdžiaujanti penkių teisėjų sudėtimi :

kolegijos pirmininkas G. Berardis, teisėjai O. Czúcz, I. Pelikánová, A. Popescu ir E. Buttigieg, juges.

 

Devintoji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi :

 

kolegijos pirmininkas M. Berardis;

 

teisėjas O. Czúcz;

 

teisėjas A. Popescu.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/4


Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

2013/C 313/06

2013 m. rugsėjo 23 d. Bendrasis Teismas pagal Procedūros reglamento 12 straipsnį nustatė tokius kriterijus, pagal kuriuos bus paskiriamos bylos kolegijoms laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.:

1.

Dėl Tarnautojų teismo sprendimų pateikti apeliaciniai skundai nuo skundo pateikimo dienos paskiriami apeliacinių skundų kolegijai, nepažeidžiant vėliau taikomų Procedūros reglamento 14 ir 51 straipsnių.

2.

Kitos nei 1 dalyje išvardytosios bylos nuo ieškinio pateikimo dienos ir nepažeidžiant vėliau taikomų Procedūros reglamento 14 ir 51 straipsnių paskiriamos trijų teisėjų kolegijoms.

Šioje dalyje nurodytos bylos paskirstomos kolegijoms pagal tris skirtingas eilės tvarkas, nustatytas pagal bylų registracijos teismo kanceliarijoje tvarką:

byloms dėl įmonėms taikomų konkurencijos normų įgyvendinimo, normų, susijusių su valstybių teikiama pagalba, ir normų dėl prekybos apsaugos priemonių;

byloms, susijusioms su intelektinės nuosavybės teisėmis, numatytoms Procedūros reglamento 130 straipsnio 1 dalyje;

visoms kitoms byloms.

Bendrojo Teismo pirmininkas, siekdamas, kad būtų atsižvelgta į ryšį tarp tam tikrų bylų arba kad būtų užtikrintas tolygus darbo krūvio padalijimas, gali nukrypti nuo šių eilės tvarkų.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/4


Plenarinis posėdis

2013/C 313/07

2013 m. rugsėjo 23 d. Bendrasis Teismas, vadovaudamasis Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalies antrąja pastraipa, laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. nusprendė, kad jei pagal Procedūros reglamento 17 straipsnį paskyrus generalinį advokatą, Bendrojo Teismo plenarinio posėdžio teisėjų skaičius yra lyginis, iš anksto nustatyta eilės tvarka, taikoma trejų metų laikotarpiu, kuriam yra išrinkti kolegijų pirmininkai, pagal kurią Bendrojo Teismo pirmininkas nustato teisėją, kuris nedalyvaus priimant sprendimą byloje, yra atvirkštinė teisėjų vyresniškumui pagal jų pareigų ėjimo trukmę, kaip numatyta Procedūros reglamento 6 straipsnyje, nebent taip paskirtas teisėjas yra teisėjas pranešėjas. Šiuo atveju bus paskirtas prieš jį iš karto pagal vyresniškumo tvarką einantis teisėjas.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/5


Didžiosios kolegijos sudėtis

2013/C 313/08

2013 m. rugsėjo 23 d. Bendrasis Teismas nusprendė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. pagal Procedūros reglamento 10 straipsnio 1 dalį trylika didžiąją kolegiją sudarančių teisėjų yra Bendrojo Teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, aštuoni kolegijų pirmininkai, du kolegijos, posėdžiaujančios trijų teisėjų sudėtimi, kuriai iš pradžių paskirta byla, teisėjai ir dar vienas teisėjas. Pastarasis skiriamas kasmet Procedūros reglamento 6 straipsnyje numatyta tvarka, parenkant jį iš dviejų teisėjų, kurie turėtų papildyti trijų teisėjų kolegijos, kuriai iš pradžių paskirta byla, sudėtį jei byla būtų paskirta penkių teisėjų kolegijai.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/5


Apeliacinių skundų kolegija

2013/C 313/09

2013 m. rugsėjo 23 d. Bendrasis Teismas nusprendė, kad apeliacinių skundų kolegiją laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. sudarys Bendrojo Teismo pirmininkas ir rotacijos tvarka du kolegijų pirmininkai, arba, kai posedžiauti turės Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas, šis ir vienas kolegijų pirmininkų.

Teisėjai, kurie posėdžiaus su apeliacinių skundų kolegijos pirmininku tam, kad sudarytų išplėstinę penkių teisėjų kolegiją, bus trys teisėjai iš tos sudėties teismo, kuris iš pradžių nagrinėjo bylą, ir rotacijos tvarka du kolegijų pirmininkai, arba, kai posedžiauti turės Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas, šis ir vienas kolegijų pirmininkų.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/5


Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

2013/C 313/10

2013 m. rugsėjo 23 d. Bendrasis Teismas, vadovaudamasis Procedūros reglamento 106 straipsniu, nusprendė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. teisėjas N. J. Forwood eis laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo pareigas vietoj Bendrojo Teismo pirmininko, šiam nesant ar negalint vykdyti savo pareigų.


Europos Sąjungos tarnautojų teismas

26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/6


Kolegijų sudėtis ir teisėjų paskyrimas į kolegijas

2013/C 313/11

2005 m. lapkričio 30 d. sprendimu (1) Tarnautojų teismas nusprendė posėdžiauti trijose kolegijose ir plenarinėje sesijoje. 2013 m. spalio 8 d. sprendimu Tarnautojų teismas laikotarpiui nuo 2013 m. spalio 8 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. taip paskyrė teisėjus į kolegijas:

 

1-oji kolegija

 

kolegijos pirmininkas H. KREPPEL

 

teisėjai E. PERILLO ir R. BARENTS

 

2-oji kolegija

 

kolegijos pirmininkė M. I. ROFES I PUJOL

 

teisėjai K. BRADLEY ir J. SVENNINGSEN

 

3-oji kolegija, posėdžiaujanti trijų teisėjų sudėtimi

 

Tarnautojų teismo pirmininkas S. VAN RAEPENBUSCH

 

teisėjai E. PERILLO, R. BARENTS, K. BRADLEY ir J. SVENNINGSEN

Šioje kolegijoje pirmininkas posėdžiaus su teisėjais E. Perillo ir J. Svenningsen arba su teisėjais R. Barents ir K. Bradley, atsižvelgiant į ryšį tarp bylų.


(1)  OL C 322, 2005, p. 16.


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/7


2013 m. liepos 17 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rotondo ir kt. prieš Rete Ferroviaria Italiana

(Byla C-407/13)

2013/C 313/12

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Francesco Rotondo ir kt.

Atsakovė: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar darbui jūrų laivyboje taikomi Direktyvoje 1999/70/EB (1) esančio Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis punktai, būtent ar 2 punkto 1 dalis taip pat taikoma su pagal terminuotas sutartis kasdieną kursuojančiuose keltuose dirbantiems darbuotojams?

2.

Ar pagal Direktyvoje 1999/70/EB esantį Bendrąjį susitarimą, būtent pagal 3 punkto 1 dalį draudžiama nacionalinės teisės nuostata (Navigacijos kodekso 332 straipsnis), kurioje numatyta, jog turi būti nurodoma sutarties „trukmė“, o ne „terminas“, ir ar su šia direktyva suderinamas sutarties trukmės numatymas, kai nurodomas savaime aiškus galutinis terminas („daugiausia 78 dienos“), tačiau neaišku, kada jis baigiasi?

3.

Ar pagal Direktyvoje 1999/70/EB esantį Bendrąjį susitarimą, būtent pagal 3 punkto 1 dalį draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos (Navigacijos kodekso 325, 326 ir 332 straipsniai), kuriose nurodytos objektyvios terminuotų sutarčių sudarymo priežastys paprasčiausiai numatant vykdytiną reisą ar reisus, taip iš esmės sutapatinant sutarties dalyką (paslaugą) su sudarymo pagrindu (terminuotos sutarties sudarymo priežastis)?

4.

Ar pagal Direktyvoje 1999/70/EB esantį Bendrąjį susitarimą draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos (šiuo atveju Navigacijos kodekso normos), pagal kurias tuo atveju, kai paeiliui sudaromos sutartys (kai gali būti piktnaudžiaujama, kaip tai suprantama pagal 5 punktą), neleidžiama jų pakeisti neterminuotais darbo santykiais (Navigacijos kodekso 326 straipsnyje numatyta priemonė, taikoma tik tais atvejais, kai įdarbintas asmuo nepertraukiamai ilgiau nei vienerius metus teikia paslaugą, ir tais atvejais, kai laikotarpis tarp sutarties galiojimo pabaigos ir vėlesnės sutarties sudarymo nėra ilgesnis nei 60 dienų)?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/7


2013 m. liepos 23 d.Corte costituzionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Napolitano ir kt. prieš Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Byla C-418/13)

2013/C 313/13

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte costituzionale

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari

Atsakovė: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB (1) priede esančio Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama taikyti 1999 m. gegužės 3 d. Įstatymo Nr. 124 dėl skubių nuostatų, susijusių su mokyklos personalu, 4 straipsnio 1 dalies baigiamąją nuostatą ir 11 dalį, kuriomis reglamentuojamas pavaduojančio personalo įdarbinimas vieneriems metams į „faktiškai laisvas ir iki gruodžio 31 d. neužpildytas“ darbo vietas ir nurodoma, kad tai bus daroma „kol bus baigtos etatinio pedagoginio personalo atrankos procedūros“, jeigu nuostatoje, pagal kurią sudaromos terminuotos darbo sutartys, nenustatyti tikslūs konkursų terminai ir nenumatyta teisės į žalos atlyginimą?

2.

Ar prie objektyvių priežasčių, kaip jos suprantamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Direktyvos 1999/70/EB priedo 5 punkto 1 dalį, galima priskirti pirmiau nurodytus Italijos mokyklų sistemos organizavimo reikalavimus, dėl kurių tokia, kaip antai Italijos teisės nuostata, pagal kurią laikinai įdarbintam mokyklos personalui nenumatyta teisės į žalos atlyginimą, gali būti pripažinta suderinama su Europos Sąjungos teise?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/8


2013 m. liepos 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Netto Marken Discount AG & Co. KG prieš Deutsches Patent- und Markenamt

(Byla C-420/13)

2013/C 313/14

Proceso kalba: vokiečų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundespatentgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Atsakovė: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar direktyvos (1) 2 straipsnį reikia aiškinti taip, kad paslaugai šio teisės akto prasme priskiriama ir mažmeninė prekyba paslaugomis?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar direktyvos 2 straipsnį reikia aiškinti taip, kad paslaugos, kurias siūlo mažmenininkas, turinio atžvilgiu turi būti taip pat konkrečiai apibrėžtos kaip ir mažmenininko parduodamos prekės?

a)

Ar paslaugos gali būti laikomos konkrečiai apibrėžtomis, jei nurodoma

aa)

tik apskritai paslaugų teikimo sritis arba bendrosios sąvokos,

bb)

tik klasė (-s) arba

cc)

konkrečiai kiekviena paslauga?

b)

Ar į šią informaciją atsižvelgiama nustatant paraiškos padavimo datą ir ar informacija apie sąvokas arba klases gali būti keičiama arba papildoma?

3.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar direktyvos 2 straipsnį reikia aiškinti taip, kad mažmeninės prekybos paslaugos ženklo apsauga taikoma ir toms paslaugoms, kurias teikia pats mažmenininkas?


(1)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, OL L 299, p. 25.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/8


2013 m. liepos 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Apple Inc. prieš Deutsches Patent- und Markenamt

(Byla C-421/13)

2013/C 313/15

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundespatentgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Apple Inc.

Atsakovė: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar direktyvos (1) 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad galimybė suteikti apsaugą „prekės pakuotei“ taip pat taikoma ir pavidalui, kuris vaizduoja paslaugą?

2.

Ar direktyvos 2 straipsnis ir 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad žymuo, kuris perteikia paslaugą vaizduojantį pavidalą, gali sudaryti prekių ženklą?

3.

Ar direktyvos 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad grafinio pavaizdavimo reikalavimas įvykdomas tik pateikiant piešinį ar papildomai, pavyzdžiui, pavidalo aprašymą ar absoliučias dydžio nuorodas metrais arba santykines proporcijų nuorodas?

4.

Ar direktyvos 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad mažmeninio prekybininko paslaugos prekių ženklo apsauga taikoma ir paties mažmeninio prekybininko gaminamoms prekėms?


(1)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25)


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/9


2013 m. liepos 26 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) prieš Yesmoke Tobacco

(Byla C-428/13)

2013/C 313/16

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Atsakovė: Yesmoke Tobacco SpA

Prejudicinis klausimas

Ar 1995 m. gruodžio 27 d. Direktyvos 95/59/EB (1) 8 straipsnio 2 dalimi ir 2011 m. birželio 21 d. Direktyvos 2011/64/ES (2) 7 straipsnio 2 dalimi, kuriose nustatyta, jog atitinkamai proporcinis tarifas ir ad valorem tarifas bei specifinis akcizo dydis „<…> turi būti vienodi visoms cigaretėms“, draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai įtvirtinta 1995 m. spalio 26 d. Įstatyminio dekreto Nr. 504 (iš dalies pakeisto 2010 m. gegužės 31 d. Dekreto įstatymo Nr. 78, su pakeitimais pertvarkyto į 2010 m. liepos 30 d. Įstatymą Nr. 122, 55 straipsnio 2 bis dalies c punktu) 39 octies straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad akcizas, mokėtinas už cigaretes, kurių mažmeninė kaina yra mažesnė nei cigarečių, kurios priklauso paklausiausių kainų kategorijai, atitinka 115 % bazinės sumos ir todėl lemia specifinio minimalaus fiksuoto tarifo akcizą, taikomą cigaretėms, kurių pardavimo kaina yra mažesnė, o ne minimalią akcizo, taikomo visų cigarečių kainų kategorijoms, sumą, kaip tai leidžiama pagal Direktyvos 95/59/EB 16 straipsnio 7 dalį ir Direktyvos 2011/64/ES 14 straipsnio 2 dalį?


(1)  1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui (OL L 291, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 283).

(2)  2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (OL L 176, p. 24).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/9


2013 m. rugpjūčio 1 d.Europos Komisija pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-146/09 Parker ITR Srl ir Parker-Hannifin Corp prieš Komisiją

(Byla C-434/13 P)

2013/C 313/17

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama S. Noë, V. Bottka, R. Sauer

Kita proceso šalis: Parker ITR Srl ir Parker-Hannifin Corp

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, kiek juo panaikinamas ginčijamas sprendimas ir pakeičiama bauda,

atmesti visą Bendrajame Teisme pateiktą ieškinį,

priteisti iš ieškovių pirmojoje instancijoje visas su šiuo ginču susijusias bylinėjimosi šioje ir pirmojoje instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija nurodo du apeliacinio skundo pagrindus ir prašo iš dalies panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, kiek juo panaikinamas sprendimas byloje COMP/39.406 — Jūrinės žarnos ir pakeičiamas baudos dydis.

Nurodydama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes neatsižvelgė į teismų praktiką, susijusią su ekonominiu perleidimu grupės viduje ir atsakomybės perdavimu tarp įmonių teisių perėmėjų, arba klaidingai ją teikė. Bendrai vertindamas ITR turto perdavimą Parker ITR (tuo metu — ITR Rubber) (Saiag grupės viduje) ir po to sekusį akcijų perdavimą (Saiag turėtų Parker ITR akcijų perdavimas Parker-Hannifin) Bendrasis Teismas neteisingai nustatė neteisėta veikla užsiimančios įmonės perleidimą grupės vidujeSaiag bendrovei Parker-Hannifin. Nusprendęs, kad ekonominis tęstinumas reiškia tik galimą atsakomybės perleidimą tarp nepriklausomų bendrovių Saiag ir Parker-Hannifin, Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes taip vertinant nebuvo paisoma aplinkybės, kad ekonominis perleidimas Parker ITR jau buvo atliktas grupės viduje. Bendrasis Teismas rėmėsi subjektyviais ketinimais, t. y. aplinkybe, kad jūrinių žarnų sektoriaus perleidimas Parker ITR buvo plano šios dukterinės bendrovės akcijas parduoti tretiesiems asmenims dalis. Vis dėlto tokie šalių ketinimai nekliudo taikyti teismų praktikos, susijusios su ekonominiu perleidimu grupės viduje (Sprendimas Aalborg, C-204/00 P, Sprendimas ETI, C-280/06, Sprendimas Versalis, C-511/11 P, Sprendimas Jungbunzlauer, T-43/02 ir T-405/06, bei Sprendimas ArcelorMittal, sujungtos bylos C-201/09 P ir C-216/09 P), pagal kurią ekonominis perleidimas įvyksta perleidus grupės viduje, jei tarp perleidėjo (šiuo atveju Saiag/ITR) ir perėmėjo (šiuo atveju Parker ITR) egzistuoja „struktūriniai ryšiai“. Be to, teisiniu požiūriu reikia atskirti turto perleidimą ir juridinio asmens perleidimą. Antruoju atveju perleistam subjektui išlieka atsakomybė už iki perleidimo padarytus pažeidimus, įskaitant ir galimą atsakomybę, kaip ekonominiam teisių perėmėjui, už šiam subjektui, kol jis dar priklausė kitai pažeidimą dariusiai įmonei, perleistą turtą. Aplinkybė, kad kiti juridiniai asmenys įmonės viduje galėtų būti pripažinti atsakingais (net jei nei vienam iš jų nebuvo skirta bauda šioje byloje) nėra tinkama priežastis atmesti galimybę pripažinti Parker ITR, perlaistą dukterinę bendrovę atsakinga kaip ekonominių teisių perėmėja.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tuo, kad įgyvendindamas savo neribotą jurisdikciją Bendrasis Teismas veikė ultra petita ir neteisėtai 100 000 eurų sumažino patronuojančiai bendrovei Parker Hannifin skirtą baudą už pažeidimo laikotarpį. Parker-Hannifin (ar Parker ITR) neginčijo nei realios dalyvavimo darant pažeidimą trukmės, nei su tuo susijusio trukmės kriterijaus, naudoto apskaičiuojant baudą. Nors Bendrasis Teismas pakeitė baudos dydį po to kai pripažino pagrįstais Parker-Hannifin prieštaravimus dėl jos atžvilgiu nustatytų sunkinančios aplinkybės susijusios su organizatorės vaidmeniu, vis dėlto jis net pasinaudodamas savo neribota jurisdikcija negalėjo keisti kitų baudos apskaičiavimo kriterijų (šiuo atveju trukmės), dėl kurių ieškovės nenurodė jokio ieškinio pagrindo.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/10


2013 m. rugpjūčio 5 d.Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pez Hejduk prieš EnergieAgentur.NRW GmbH

(Byla C-441/13)

2013/C 313/18

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Pez Hejduk

Atsakovė: EnergieAgentur.NRW GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) 5 straipsnio 3 punktas turi būti aiškinamas taip, kad byloje dėl su autorių teisėmis susijusių gretutinių teisių pažeidimo, padaryto suteikiant galimybę rasti nuotrauką interneto svetainėje, kuri eksploatuojama naudojant aukščiausio lygio domeną kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje teisių turėtojas turi gyvenamąją vietą, jurisdikcija

suteikiama tik tos valstybės narės teismams, kurioje tariamas pažeidėjas turi savo buveinę; taip pat

tik tos valstybės narės (tų valstybių narių) teismams, kuriai (kurioms) skirtas interneto svetainės turinys?


(1)  OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/10


2013 m. rugpjūčio 7 d.Delphi Technologies, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo byloje T-515/11 Delphi Technologies, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

(Byla C-448/13 P)

2013/C 313/19

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Delphi Technologies, Inc., atstovaujama Rechtsanwälte C. Albrecht, J. Heumann

Kita proceso šalis: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimą T-515/11, pripažinti negaliojančiu ginčijamą VRDT apeliacinės tarybos sprendimą, kuriuo atmestas apeliantės skundas dėl 2010 m. rugpjūčio 25 d. eksperto sprendimo, ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas pateiktas dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo šeštosios kolegijos sprendimo byloje T-515/11, kuriuo atmestas ieškinys dėl VRDT Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo pritarti Bendrijos prekių ženklo INNOVATION FOR THE REAL WORLD paraiškos atmetimui, pripažinimo negaliojančiu.

Apeliacinis skundas grindžiamas trimis pagrindais:

1.

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė Bendrijos prekių ženklo reglamento (1) 7 straipsnio 1 dalies b punktą, nes tinkamai neapibrėžė suinteresuotosios visuomenės ir jos supratimo lygio. Prekės skirtos tik profesionalams, labai gerai suprantantiems reklaminius šūkius.

2.

Antra, Bendrasis Teismas taip pat pažeidė Bendrijos prekių ženklo reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, nes per griežtai vertino, ar pateiktas registruoti prekių ženklas turi skiriamąjį požymį. Kalbant konkrečiai, Bendrasis Teismas netinkamai suprato gaires, pateiktas vėlesnėje teismo praktikoje, visų pirma, byloje Audi prieš OHIM (C-398/08 P).

3.

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė bendruosius vienodo vertinimo ir gero administravimo principus, kurie yra esminiai tinkamam ES veikimui. Reikėjo atsižvelgti į tai, kad praeityje VRDT registravo identiškos struktūros šūkius su žodžiu INNOVATION, net jei ankstesni sprendimai nėra privalomi.

Apeliantė teigia, kad dėl minėtų priežasčių reikia panaikinti skundžiamą sprendimą ir pripažinti šūkio INNOVATION FOR THE REAL WORLD skiriamąjį požymį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/11


2013 m. rugpjūčio 12 d.Tribunal d'instance d'Orléans (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CA Consumer Finance prieš Ingrid Bakkaus ir kt.

(Byla C-449/13)

2013/C 313/20

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance d'Orléans

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: CA Consumer Finance

Atsakovės: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato (mergautinė pavardė Savary), Florian Bonato

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių (1) reikia aiškinti taip, kad kreditorius privalo pateikti įrodymus, jog buvo tinkamai ir visiškai įvykdyti sudarant ir vykdant kredito sutartį iš direktyvą perkeliančios nacionalinės teisės jam tenkantys įsipareigojimai?

2.

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių prieštarauja tam, kad tinkamo ir visiško kreditoriui kylančių įsipareigojimų įvykdymo įrodymai galėtų būtų pateikti vien nurodant tipinę sąlygą kredito sutartyje, kurioje vartotojas patvirtina kreditoriaus įsipareigojimų įvykdymą, jos nepatvirtinant jokiais kreditoriaus parengtais ir kredito gavėjui perduotais dokumentais?

3.

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 8 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis prieštarauja vartotojo kreditingumo patikrinimui, atliekamam remiantis tik vartotojo nurodyta informacija, nevykdant veiksmingo kitais įrodymais pagrįsto šios informacijos patikrinimo?

4.

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 5 straipsnio 6 dalį reikia aiškinti taip, kad kreditorius negali pateikti tinkamų paaiškinimų vartotojui iš anksto nepatikrinęs jo finansinės padėties ir poreikių?

Ar Direktyvos 2008/48/EB 5 straipsnio 6 dalį reikia aiškinti taip, kad ji prieštarauja tam, jog vartotojui pateikti tinkami paaiškinimai apimtų tik kredito sutartyje nurodytą sutartinę informaciją, nepateikiant atskiro dokumento?


(1)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, p. 66).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/12


2013 m. rugpjūčio 12 d.Donaldson Filtration Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gegužės 30 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-396/11 ultra air GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-450/13 P)

2013/C 313/21

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Donaldson Filtration Deutschland GmbH, atstovaujama advokačių N. Siebertz, M. Teworte-Vey, A. Renvert

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), ultra air GmbH

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. gegužės 30 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje T-396/11 ir atmesti ultra air GmbH ieškinį, kuriuo siekiama panaikinti 2011 m. gegužės 18 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 374/2010-4;

priteisti iš ultra air GmbH bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas dėl minėto Bendrojo Teismo sprendimo iš esmės grindžiamas taip:

1.

Prieštaravimo dėl piktnaudžiavimo teisėmis, kaip savarankiško teisinio instituto, neįvertinimas.

Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas pažeidė Teisingumo Teismo praktiką ir padarė teisės klaidą, nes neatsižvelgė į tai, kad į prieštaravimą dėl piktnaudžiavimo teisėmis, kuris yra savarankiškas teisės institutas, kuriuo pripažįstamas ir reikalaujamas faktinių bylos aplinkybių vertinimas, turi būti atsižvelgiama ir Bendrijos prekių ženklų teisėje. Bendrasis Teismas tik konstatavo, kad procedūra pagal susijusias Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (1) 52 straipsnio 1 dalies a punkto ir 56 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas yra actio popularis, todėl neatliko konkrečių šios bylos aplinkybių vertinimo.

Šiuo atžvilgiu Bendrasis Teismas neįvertino to, kad net jeigu teisės aktų leidėjas prekių ženklo registracijos panaikinimo procedūrą pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalį laiko actio popularis, tai netrukdo atsižvelgti į prieštaravimą dėl piktnaudžiavimo teisėmis kaip į galiojantį savarankišką teisės institutą, kuris svarbus ir Bendrijos teisėje.

Iš tikrųjų tai, kad piktnaudžiaujant teisėmis pateikti prašymai negali būti priimamai, negali būti prilyginama reikalavimui nustatyti prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pateikusio asmens suinteresuotumą pareikšti ieškinį ir atitinkamai nelemia to, kad teisė pareikšti ieškinį būtų ribojama konkrečiomis papildomomis sąlygomis. Be to, aplinkybė, kad teisės aktų leidėjas sumanė panaikinimo procedūrą kaip procedūrą, kuri pradedama pateikus prašymą, ir aplinkybė, kad neįmanoma panaikinti įregistruoto prekių ženklo registracijos ex officio rodo, jog prieštaravimas dėl piktnaudžiavimo teisėmis yra svarbus taikant Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktą.

2.

Konkrečių šios bylos aplinkybių neįvertinimas.

Bendrasis Teismas netenkino apeliantės prašymo atsižvelgti į prieštaravimą dėl piktnaudžiavimo teisėmis kaip į galiojantį savarankišką teisės institutą, todėl neišnagrinėjo konkrečių šios bylos aplinkybių, iš kurių matyti, kad ultra air Gmbh prašymas pripažinti prekių ženklo „ultrafilter internationl“, įregistruoto kaip Bendrijos prekių ženklo numeriu 001121839, registraciją negaliojančia buvo pateiktas piktnaudžiaujant teisėmis.

Iš tikrųjų pats prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo ginčijamą žymenį naudojo ketindamas pasinaudoti skundžiamo prekių ženklo geru vardu ir taip suklaidindamas atitinkamą visuomenę bei sukurdamas klaidingą įspūdį, kad jis laikosi gerą vardą turėjusio apeliantės pirmtako tradicijų.

Be kita ko, Bendrasis Teismas nepakankami išnagrinėjo ultra air GmbH, kuri pateikė prašymą pripažinti prekių ženklo „ultrafilter internationl“, įregistruoto kaip Bendrijos prekių ženklo numeriu 001121839, registraciją negaliojančia, vadovo vaidmenį, nes tuo metu, kai jis buvo apeliantės vadovas, jis buvo vienintelis už prekių ženklo registraciją, kuri dabar ginčijama, atsakingas asmuo. Vykstant registracijos procedūrai jis pats asmeniškai pateikė visus reikalingus dokumentus, kad įrodytų prekių ženklo įsitvirtinimą visuomenėje; šie dokumentai buvo iš dalies jo paties parengti ir priklausė jo diskrecijai.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (OL L 78, p. 1).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/13


2013 m. rugpjūčio 13 d.Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgacom SA prieš Commune d'Etterbeek

(Byla C-454/13)

2013/C 313/22

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Belgacom SA

Atsakovė: Commune d'Etterbeek

Prejudicinis klausimas

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo [(Leidimų direktyva)] (1) 12 ir 13 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama nacionalinės ar vietos valdžios institucijos sprendimu nustatyti biudžeto sudarymo tikslais mokestį už mobiliojo ryšio infrastruktūrą, įrengtą ant valstybinės ar privačios nuosavybės, naudojamą vykdant veiklą, kuriai išduotas bendrasis leidimas?


(1)  OL L 108, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 337.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/13


2013 m. rugpjūčio 27 d.Repsol, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-89/12, Repsol YPF prieš VRDT — Ajuntament de Roses (R)

(Byla C-466/13 P)

2013/C 313/23

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Repsol, SA, atstovaujama advokatų L. Montoya Terán ir J. Devaureix

Kita proceso šalis: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2013 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-89/12, apie kurį pranešta 2013 m. birželio 28 d.

Patenkinti visus pirmojoje instancijoje pateiktus reikalavimus.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Reikia pakoreguoti VRDT registravimo praktiką ir Bendrojo Teismo praktiką, pagal kurią faktiškai taikomas abipusio ryšio tarp ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio ir jo apsaugos apimties principas.

2.

Skundžiamame Bendrojo Teismo sprendime yra akivaizdžių prieštaravimų tarp argumentų ir padarytų išvadų dėl panašumo tarp prekių ženklų nebuvimo (manoma, kad yra daugiau skirtumų, nei panašumų, tačiau daroma išvada, kad jie panašūs) ir dėl ankstesnio prekių ženklo nežymaus skiriamojo požymio (manoma, kad prekių ženklo skiriamasis požymis nežymus, tačiau į šį nežymumą neatsižvelgiama vertinant galimybę supainioti).

3.

Bendrasis Teismas nepaisė aplinkybės, kad pagrindinių ir skiriamųjų prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, požymių (didžioji raidė „R“ apskritime) negali monopolizuoti joks trečiasis asmuo, taigi nesilaikyta imperatyvaus reikalavimo, kad įprastiniai ženklai turi būti prieinami rinkoje.

4.

Bendrasis Teismas neatsižvelgė į Ispanijos aukščiausiojo teismo (Tribunal Supremo) sprendimus panašiose bylose, į kuriuos reikėjo atsižvelgti, nes juose atsižvelgiama į atitinkamo vartotojo — Ispanijos vartotojo — pažiūrį.

5.

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Bendrojo Teismo sprendime yra teisės klaidų. Todėl jį reikia panaikinti, atsižvelgiant į apeliantės reikalavimus.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/13


2013 m. rugsėjo 16 d.GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-496/13 P)

2013/C 313/24

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, atstovaujama advokatų I. Memmler, S. Schulz

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Villiger Söhne GmbH

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T–78/12 ir 2011 m. gruodžio 1 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R2109/2010-1;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su klaidingu Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimu ir taikymu ir įrodinėjimo taisyklių pažeidimą taikant šias nuostatas.

Apeliantė tvirtina:

 

Palyginęs žymenis, Bendrasis Teismas klaidingai taikė bendro vertinimo taisyklę tiek, kiek jis bendrai palygino elementus „LIBERTAD“ ir „LIBERTE“ ir neatsižvelgė į kitus prekių ženklų elementus.

 

Konkrečiai, jei jis būtų tinkamai taikęs bendro vertinimo taisyklę, Bendrasis Teismas turėjo nurodyti kitų prekių ženklų, dėl kurių kilo konfliktas, elementų svarbą, be kita ko, ginčijamo prekių ženklo ir proteste nurodyto prekių ženklo spalvų derinius ir „LA“, esančiame pastarajame prekių ženkle, ir „brunes“ ginčijamame prekių ženkle reikšmę.

 

Be to, Bendrasis Teismas klaidingai taikė Teisingumo Teismo nurodytus principus dėl koncepcinio panašumo, nes nepakankamai atsižvelgė į skirtingas prekių ženklų kalbas.

 

Be to, Bendrasis Teismas pažeidė Procedūros reglamente nustatytas įrodinėjimo taisykles, nes, nesant įrodymų, jis dėl prekių ženklo „LA LIBERTAD“ tarimo rėmėsi prielaidomis, kuriomis jis grindė savo sprendimą.

 

Todėl, apibendrinant, Bendrasis Teismas padarė klaidingą išvadą.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


Bendrasis Teismas

26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/15


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung prieš Komisiją

(Byla T-73/08) (1)

(Finansinė parama pagal programą Daphné II - Galutinės dotacijos sumos nustatymas - Skolos dokumentas - Aktas, kurį galima ginčyti - Pareiga motyvuoti - Teisingas bylos nagrinėjimas - Vertinimo klaidos)

2013/C 313/25

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlynas, Vokietija), iš pradžių atstovaujama advokatų B. Henning, vėliau — U. Claus ir M. Uhmann ir galiausiai — C. Otto, S. Reichmann ir L.-J. Schmidt

Atsakovė: Europos Komisiją, iš pradžių atstovaujama S. Grünheid ir B. Simon, vėliau — S. Grünheid ir F. Dintilhac

Dalykas

Prašymas panaikinti Komisijos 2007 m. lapkričio 26 d. skolos dokumente įtvirtintą sprendimą, kuriuo ji ragino ieškovę grąžinti 23 228,07 eurų sumą, jos pervestą pagal susitarimą dėl dotacijos Daphné (JLS/DAP/2004-1/080/YC).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/15


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją

(Byla T-142/08) (1)

(Kalbinis režimas - Pranešimas apie viešąjį konkursą administratoriams ir asistentams įdarbinti - Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis - Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą - Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis - Egzaminų kalba - Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

2013/C 313/26

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamo avvocato dello Stato P. Gentili

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Gattinara

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Ispanijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama abogado del Estado F. Díez Moreno, po to — abogados del Estado N. Díaz Abad ir J. García-Valdecasas Dorrego

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 16 A, atitinkamai p. 1 ir p. 16) vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis paskelbtus pranešimus apie viešuosius konkursus: pirma, EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08, siekiant sudaryti rezervo sąrašą administratoriams (AD 8) ir pagrindiniams administratoriams (AD 11) kovos su sukčiavimu srityje įdarbinti ir, antra, EPSO/AST/45/08, siekiant sudaryti rezervo sąrašą asistentams (AST 4) toje pačioje srityje įdarbinti.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2008 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis paskelbtus pranešimus apie viešuosius konkursus: EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08, siekiant sudaryti rezervo sąrašą administratoriams (AD 8) ir pagrindiniams administratoriams (AD 11) kovos su sukčiavimu srityje įdarbinti, ir EPSO/AST/45/08, siekiant sudaryti rezervo sąrašą asistentams (AST 4) toje pačioje srityje įdarbinti.

2.

Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 142, 2008 6 7.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/15


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją

(Byla T-164/08) (1)

(Kalbinis režimas - Pranešimas apie viešąjį konkursą gydytojams įdarbinti - Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis - Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą - Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis - Egzaminų kalba - Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

2013/C 313/27

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamo avvocato dello Stato P. Gentili

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Gattinara

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Ispanijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama abogado del Estado F. Díez Moreno, po to — abogados del Estado N. Díaz Abad ir J. García-Valdecasas Dorrego

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. vasario 21 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 48 A, p. 1) vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis paskelbtą pranešimą apie viešąjį konkursą EPSO/AD/125/08 (AD 7 ir AD 9), siekiant sudaryti rezervo sąrašą gydytojams įdarbinti.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2008 m. vasario 21 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis paskelbtą pranešimą apie viešąjį konkursą EPSO/AD/125/08 (AD 7 ir AD 9), siekiant sudaryti rezervo sąrašą gydytojams įdarbinti.

2.

Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 158, 2008 6 21.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/16


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nyderlandai prieš Komisiją

(Byla T-380/08) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Prašymas leisti susipažinti su tam tikromis konfidencialiomis Komisijos galutinio sprendimo dėl kartelio dalimis - Atsisakymas leisti susipažinti - Pareiga motyvuoti - Pareiga išnagrinėti konkrečiai ir individualiai - Individo privataus gyvenimo ir jo neliečiamumo apsaugos išimtis - Trečiojo asmens komercinių interesų apsaugos išimtis - Tyrimų tikslų apsaugos išimtis - Viršesnis viešasis interesas - Lojalus bendradarbiavimas)

2013/C 313/28

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama C. Wissels, M. de Mol ir M. de Ree

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet ir P. Costa de Oliveira

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimą C(2006)4090 galutinis (byla COMP/F/38.456 — Bitumas (Nyderlandai)).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nyderlandų Karalystė padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 285, 2008 11 8.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/16


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Poste Italiane prieš Komisiją

(Byla T-525/08) (1)

(Valstybės pagalba - Palūkanų už Italijos valstybės iždo sąskaitoje laikomas einamųjų paštų sąskaitų lėšas mokėjimas - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti - Valstybės pagalbos sąvoka - Pranašumas)

2013/C 313/29

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Poste Italiane SpA (Roma, Italija), atstovaujama advokatų A. Fratini, A. Sandulli ir F. Filpo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Cattabriga ir D. Grespan

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimą 2009/178/EB dėl valstybės pagalbos, kurią Italija įgyvendino palūkanoms už valstybės iždo sąskaitoje laikomas einamųjų Poste Italiane sąskaitų lėšas sumokėti C 42/06 (ex NN 52/06) (OL L 64, 2009, p. 4).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimą 2009/178/EB dėl valstybės pagalbos, kurią Italija įgyvendino palūkanoms už valstybės iždo sąskaitoje laikomas einamųjų Poste Italiane sąskaitų lėšas sumokėti C 42/06 (ex NN 52/06).

2.

Europos Komisija padengia savo ir Poste Italiane bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 44, 2009 2 21.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/17


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Huvis prieš Tarybą

(Byla T-536/08) (1)

(Dempingas - Pietų Korėjos kilmės poliesterių kuokšteliniai pluoštai - Antidempingo muitų taikymo pratęsimas atlikus dalinę tarpinę peržiūrą - Ieškinys dėl panaikinimo - Tiesioginė ir konkreti sąsaja - Priimtinumas - Vienodas požiūris ir nediskriminavimas - Reglamento (EB) Nr. 384/96 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis (dabar - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis))

2013/C 313/30

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Huvis Corp. (Seulas, Pietų Korėja), atstovaujama iš pradžių advokatų J.-F. Bellis, F. Di Gianni ir R. Antonini, vėliau advokatų J.-F. Bellis, F. Di Gianni ir A. Scalini

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir B. Driessen, padedamų iš pradžių advokatų G. Berrisch ir G. Wolf, vėliau advokato G. Berrisch

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių M. França ir H. van Vliet, vėliau M. França ir J.-F. Brakeland

Dalykas

2008 m. rugsėjo 10 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 893/2008, kuriuo po dalinės tarpinės peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį pratęsiamas antidempingo priemonių taikymas importuojamiems Baltarusijos, Kinijos Liaudies Respublikos, Saudo Arabijos ir Korėjos kilmės poliesterių kuokšteliniams pluoštams (OL L 247, p. 1), panaikinimas, kiek jis susijęs su ieškove.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Huvis Corp. padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 55, 2009 3 7.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/17


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cixi Jiangnan Chemical Fiber ir kt. prieš Tarybą

(Byla T-537/08) (1)

(Dempingas - Kinijos Liaudies Respublikos kilmės poliesterių kuokštelinių pluoštų importas - Antidempingo priemonių taikymo pratęsimas po dalinės tarpinės peržiūros - Ieškinys dėl panaikinimo - Tiesioginė ir konkreti sąsaja - Priimtinumas - Vienodas požiūris ir nediskriminavimas - Reglamento (EB) Nr. 384/96 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis (dabar Reglament1225o (EB) Nr. 1225/2009 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis))

2013/C 313/31

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi, Kinija); Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd (Jiangyin, Kinija); NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi); Xiake Color Spinning Co. Ltd (Jiangyin); Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi) ir Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Fuyang, Kinija), iš pradžių atstovaujamos advokato J.-F. Bellis, baristerio G. Vallera, vėliau — advokatų J.-F. Bellis, A. Scalini ir F. Di Gianni

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir B. Driessen, iš pradžių padedamų advokatų G. Berrisch ir G. Wolf, vėliau — G. Berrisch

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama M. França ir H. van Vliet, vėliau — M. França ir J.-F. Brakeland

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. rugsėjo 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 893/2008, kuriuo po dalinės tarpinės peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį pratęsiamas antidempingo priemonių taikymas importuojamiems Baltarusijos, Kinijos Liaudies Respublikos, Saudo Arabijos ir Korėjos kilmės poliesterių kuokšteliniams pluoštams (OL L 247, p. 1), kiek jis susijęs su ieškovėmis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną, kiek jį pareiškė Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd.

2.

Atmesti ieškinį kaip nepagrįstą, kiek jį pareiškė Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd et Xiake Color Spinning Co. Ltd.

3.

Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre padengia savo ir solidariai Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 55, 2009 3 7.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/18


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Total prieš Komisiją

(Byla T-548/08) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Parafino vaško rinka - Parafino šlamo rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas - Teisė į gynybą - „Nėra nusikaltimų ir bausmių be įstatymo“ principas - Nekaltumo prezumpcija - Pažeidimo inkriminavimas - Patronuojančiosios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių padarytus konkurencijos taisyklių pažeidimus - Patronuojančiosios bendrovės lemiama įtaka - Prezumpcija 100 % kapitalo turėjimo atveju)

2013/C 313/32

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Total SA (Kurbevua, Prancūzija), atstovaujama advokatų É. Morgan de Rivery ir A. Noël–Baron

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir É. Gippini Fournier

Dalykas

Pirma, prašymas iš dalies panaikinti 2008 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimą C(2008) 5476 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/39.181 — Žvakių vaškas) ir, subsidiariai, prašymas panaikinti arba sumažinti ieškovei skirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Total SA padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 44, 2009 2 21.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/18


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Total Raffinage Marketing prieš Komisiją

(Byla T-566/08) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Parafino vaško rinka - Parafino šlamo rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas - Kartelio buvimo įrodymai - Vieno tęstinio pažeidimo sąvoka - Pažeidimo trukmė - Laikinas pažeidimo nutraukimas - 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės - Vienodas požiūris - Nekaltumo prezumpcija - Pažeidimo inkriminavimas - Patronuojančiosios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių padarytus konkurencijos taisyklių pažeidimus - Patronuojančiosios bendrovės lemiama įtaka - Prezumpcija 100 % kapitalo turėjimo atveju - Proporcingumas - Suapvalinimo metodas - Visiška jurisdikcija)

2013/C 313/33

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Total Raffinage Marketing (Piuto, Belgija), atstovaujama advokatų A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire ir S. Naudin

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir A. Biolan, padedamų advokato N. Coutrelis

Dalykas

Pirma, prašymas iš dalies panaikinti 2008 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimą C(2008) 5476 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/39.181 — Žvakių vaškas) ir, subsidiariai, prašymas sumažinti ieškovei skirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

Nustatyti, kad Total Raffinage Marketing 2008 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimo C(2008) 5476 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/39.181 — Žvakių vaškas) 2 straipsniu skirta bauda yra 125 459 842 EUR.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Total Raffinage Marketing padengia devynias dešimtąsias savo ir devynias dešimtąsias Europos komisijos bylinėjimosi išlaidų. Komisija padengia vieną dešimtąją savo ir vieną dešimtąją Total Raffinage Marketing bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 55, 2009 3 7.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/19


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją

(Byla T-126/09) (1)

(Kalbinis režimas - Pranešimas apie viešąjį konkursą administratoriams įdarbinti - Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis - Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą - Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis - Egzaminų kalba - Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

2013/C 313/34

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamo avvocato dello Stato P. Gentili

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama J. Currrall ir J. Baquero Cruz, vėliau — J. Currall ir G. Gattinara

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. sausio 14 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL L 9 A, p. 1) vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis paskelbtus pranešimus apie viešuosius konkursus: EPSO/AD/144/09 visuomenės sveikatos srityje, EPSO/AD/145/09 maisto produktų saugumo srityje (politika ir teisės aktai) ir EPSO/AD/146/09 maisto produktų saugumo srityje (auditas, tikrinimas ir vertinimas), siekiant sudaryti rezervo sąrašą administratoriams (AD5), turintiems Bulgarijos, Kipro, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ar Čekijos pilietybę, įdarbinti.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. sausio 14 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis paskelbtą pranešimą apie viešuosius konkursus: EPSO/AD/144/09 visuomenės sveikatos srityje, EPSO/AD/145/09 maisto produktų saugumo srityje (politika ir teisės aktai) ir EPSO/AD/146/09 maisto produktų saugumo srityje (auditas, tikrinimas ir vertinimas), siekiant sudaryti rezervo sąrašą administratoriams (AD5), turintiems Bulgarijos, Kipro, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ar Čekijos pilietybę, įdarbinti.

2.

Italijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 129, 2009 6 6.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/19


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją

(Byla T-218/09) (1)

(Kalbinis režimas - Pranešimas apie viešąjį konkursą asistentams įdarbinti - Egzaminų kalba - Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

2013/C 313/35

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamo avvocato dello Stato P. Gentili

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama J. Currall ir J. Baquero Cruz, po to — J. Curall ir G. Gattinara

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Latvijos Respublika, atstovaujama K. Drēviņa

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. kovo 18 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 63 A, p. 1) paskelbtus pranešimus apie viešuosius konkursus: EPSO/AST/91/09, siekiant sudaryti rezervo sąrašą asistentams (AST 3) ofseto srityje įdarbinti ir EPSO/AST/92/09, siekiant sudaryti rezervo sąrašą asistentams (AST 3) rengimo spaudai srityje įdarbinti.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. kovo 18 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtus pranešimus apie viešuosius konkursus: EPSO/AST/91/09, siekiant sudaryti rezervo sąrašą asistentams (AST 3) ofseto srityje įdarbinti ir EPSO/AST/92/09, siekiant sudaryti rezervo sąrašą asistentams (AST 3) rengimo spaudai srityje įdarbinti.

2.

Italijos Respublika, Latvijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 180, 2009 8 1.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/20


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija prieš Komisiją

(Byla T-347/09) (1)

(Valstybės pagalba - Neatlygintinis kai kurių nacionalinio gamtos paveldo teritorijų perdavimas - Priemonės, skirtos finansiškai paremti didelius aplinkosaugos projektus - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka - Įmonės sąvoka - Pareiga motyvuoti)

2013/C 313/36

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vokietijos Federacinė Respublika, iš pradžių atstovaujama M. Lumma ir B. Klein, vėliau A. Wiedmann ir T. Henze

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama K. Gross, vėliau F. Erlbacher, A. Stobiecka-Kuik ir P. Loewenthal

Ieškovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir J. Gstalter; Nyderlandų Karalystė, iš pradžių atstovaujama C. Wissels, Y. de Vries ir M. de Ree, vėliau C. Wissels, M. de Ree, J. Langer ir M. Noort ir Suomijos Respublika, atstovaujama J. Heliskoski

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimą C(2009) 5080 galutinis dėl Vokietijos Federacinės Respublikos suteiktos valstybės pagalbos NN 8/2009, susijusios su valstybės pagalbos schema, kurią sudaro, pirma, neatlygintinis kai kurių nacionalinio gamtos paveldo teritorijų perdavimas ir, antra, priemonės, skirtos finansiškai paremti didelius aplinkosaugos projektus (OL C 230, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Vokietijos Federacinė Respublika padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika, Nyderlandų Karalystė ir Suomijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/20


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fürstlich Castell’sches Domänenamt prieš VRDT — Castel Frères (CASTEL)

(Byla T-320/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas CASTEL - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas - Priimtinumas - Absoliutus atmetimo pagrindas, kuriuo nebuvo remtasi Apeliacinėje taryboje - Faktų nagrinėjimas savo iniciatyva - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis)

2013/C 313/37

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Vokietija), atstovaujama advokatų R. Kunze, G. Würtenberger ir T. Wittmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujama P. Geroulakos ir G. Schneider

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Castel Frères SAS (Blankeforas, Prancūzija), atstovaujama advokatų A. von Mühlendahl ir H. Hartwig

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. gegužės 4 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 962/2009-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell ir Castel Frères SAS.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. gegužės 4 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 962/2009-2).

2.

VRDT padengia savo ir Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell nurodytas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Castel Frères SAS padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 260, 2010 9 25.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/21


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fri-El Acerra prieš Komisiją

(Byla T-551/10) (1)

(Valstybės pagalba - Subsidija, skirta atpirkti šiluminę elektrinę ir paversti ją biokurą naudojančia elektrine - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka - Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių taikymas laiko atžvilgiu - Teisėti lūkesčiai - Skatinimas)

2013/C 313/38

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Fri-El Acerra Srl (Ačera, Italija), atstovaujama advokatų M. Todino ir P. Fattori

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Grespan ir P. Manzini

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. rugsėjo 15 d. Komisijos sprendimą 2011/110/ES dėl valstybės pagalbos (ex N 357/08), kurią Italija planuoja suteikti Fri-El Acerra Srl (OL L 46, 2011, p. 28).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Fri-El Acerra Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 30, 2011 1 29.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/21


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth prieš Komisiją

(Byla T-111/11) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Komisijos gautos studijos apie direktyvų aplinkos srityje perkėlimą - Sprendimas iš dalies neleisti susipažinti su dokumentais - Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga - Konkretus ir individualus nagrinėjimas - Atitiktis Orhuso konvencijai - Viršesnis viešasis interesas - Termino priimti eksplicitinį sprendimą praleidimo pasekmės - Pareigos aktyviai platinti informaciją apie aplinką apimtis)

2013/C 313/39

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: ClientEarth (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato P. Kirch

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama P. Oliver ir C. ten Dam, vėliau — P. Oliver ir C. Zadra

Dalykas

Iš pradžių — prašymas panaikinti implicitinį Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta sudaryti ieškovei galimybę susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su valstybių narių teisės aktų atitiktimi Europos Sąjungos aplinkos teisei, vėliau — prašymas panaikinti vėlesnį eksplicitinį 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą iš dalies neleisti susipažinti su kai kuriais iš šių dokumentų.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

ClientEarth ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 130, 2011 4 30.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/21


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth ir PAN Europe prieš EFSA

(Byla T-214/11) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Ekspertų, pateikusių pastabas dėl rekomendacijų projekto, susijusio su mokslo dokumentais, kuriuos reikia pridėti prie prašymų leisti pateikti į rinką augalų apsaugos produktus ir šiuose produktuose esančias veikliąsias medžiagas, pavardės - Atsisakymas leisti susipažinti - Išimtis dėl asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsaugos - Asmens duomenų apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 - Pareiga motyvuoti)

2013/C 313/40

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: ClientEarth (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Briuselis, Belgija), atstovaujamos advokato P. Kirch

Atsakovė: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), atstovaujama D. Detken

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama P. Oliver, P. Ondrůšek ir C. ten Dam, vėliau P. Oliver, P. Ondrůšek ir B. Martenczuk

Dalykas

Iš pradžių prašymas panaikinti 2011 m. vasario 10 d. EFSA sprendimą, kuriuo pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331) atmesta paraiška dėl galimybės susipažinti su kai kuriais darbo dokumentais, susijusiais su EFSA parengtomis rekomendacijomis, skirtomis asmenims, teikiantiems prašymus leisti pateikti į rinką augalų apsaugos produktus, vėliau – prašymas panaikinti 2011 m. gruodžio 12 d. EFSA sprendimą atšaukti ankstesnį sprendimą ir suteikti galimybę ieškovėms susipažinti su visa prašoma informacija, išskyrus išorės ekspertų, pateikusių kai kurias pastabas dėl rekomendacijų projekto, pavardes.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

ClientEarth et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 179, 2011 6 18.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/22


2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB

(Byla T-264/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - EIB personalas - Vertinimas - Pareigų paaukštinimas - 2007 m. vertinimas ir pareigų paaukštinimas - Apeliacinio komiteto sprendimas - Psichologinis priekabiavimas - Protingas terminas - Prašymas panaikinti - Prašymas atlyginti žalą)

2013/C 313/41

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Kita proceso šalis: Europos investicijų bankas (EIB), atstovaujamas iš pradžių T. Gilliams ir F. Martin, po to — T. Gilliams ir G. Nuvoli, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 8 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo De Nicola prieš EIB (F-59/09, dar nepaskelbtas Rinkinyje) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. kovo 8 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimą De Nicola prieš EIB (F-59/09), kiek juo atmestas, pirma, Carlo De Nicola prašymas panaikinti Europos investicijų banko (EIB) apeliacinio komiteto sprendimą ir, antra, jo prašymas atlyginti žalą, tariamai patirtą dėl EIB psichologinio priekabiavimo prie jo.

2.

Atmesti likusią pagrindinio apeliacinio skundo dalį.

3.

Grąžinti bylą Tarnautojų teismui.

4.

Atidėti sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų priėmimo klausimą.


(1)  OL C 211, 2011 7 16


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/22


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Besselink prieš Tarybą

(Byla T-331/11) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Tarybos sprendimo leisti Komisijai derėtis dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos projektas - Išimtis, susijusi su viešojo intereso apsauga tarptautinių santykių srityje - Galimybė iš dalies susipažinti su dokumentais - Pareiga motyvuoti - Prašymas taikyti proceso organizavimo arba tyrimo priemones - Nepriimtinumas)

2013/C 313/42

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Leonard Besselink (Utrechtas, Nyderlandai), atstovaujamas advokatų O. Brouwer, J. Blockx ir E. Raedts

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama C. Fekete, P. Plaza García ir J. Herrmann, vėliau P. Plaza García, J. Herrmann ir B. Driessen

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama E. Paasivirta ir P. Costa de Oliveira

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. balandžio 1 d. Tarybos sprendimą, kuriuo atsisakyta suteikti galimybę visapusiškai susipažinti su dokumentu 9689/10, kuriame pateiktas Tarybos sprendimo leisti Komisijai derėtis dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos projektas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. balandžio 1 d. Tarybos sprendimą, kuriuo atsisakyta suteikti galimybę visapusiškai susipažinti su dokumentu 9689/10, tiek, kiek juo atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su derybų nurodymu Nr. 5 ir prašomo dokumento neatskleistomis dalimis, kuriose primenami ES sutartyje nurodyti principai, kuriais reikia vadovautis per derybas dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos arba nurodomi per derybas aptartini klausimai.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 238, 2011 8 13.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/23


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Palirria Souliotis prieš Komisiją

(Byla T-380/11) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Bendrasis muitų tarifas - Klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje - Tarifinė pozicija - Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinimo priemones - Nepriimtinumas)

2013/C 313/43

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Politika, Graikija), atstovaujama advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal ir L. Keppenne

Dalykas

Prašymas pripažinti negaliojančiu 2011 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 447/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 122, p. 63)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE padengia savo ir Europos Komisijos nurodytas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/23


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Makhlouf prieš Tarybą

(Byla T-383/11) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Sirijai - Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas - Atvykimo į Sąjungos teritoriją ir tranzito per ją apribojimai - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida - Pagrindinės teisės)

2013/C 313/44

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Eyad Makhlouf (Damaskas, Sirija), iš pradžių atstovaujamas advokatų P. Grollet ir G. Karouni, vėliau — advokatų G. Karouni ir C. Rygaert

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama G. Étienne ir R. Liudvinaviciute-Cordeiro

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir S. Pardo Quintillán

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2011/302/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 136, p. 91), 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/273/BUSP (OL L 319, p. 56), ir 2012 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimą 2012/739/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/782/BUSP (OL L 330, p. 21), kiek šie aktai susiję su ieškovu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Eyad Makhlouf jo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/23


2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB

(Byla T-418/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - EIB personalas - Sveikatos draudimas - Atsisakymas kompensuoti medicinines išlaidas - Prašymas paskirti nepriklausomą gydytoją - Protingas terminas - Prašymo pradėti taikinimo procedūrą atmetimas - Prašymas panaikinti - Prašymas kompensuoti medicinines išlaidas - Lis pendens)

2013/C 313/45

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Kita proceso šalis: Europos investicijų bankas (EIB), iš pradžių atstovaujamas T. Gilliams ir F. Martin, vėliau — T. Gilliams ir G. Nuvoli, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. birželio 28 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo De Nicola prieš EIB (F-49/10, dar nepaskelbtas Rinkinyje), kuriuo prašoma panaikinti šį sprendimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. birželio 28 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimą De Nicola prieš EIB (F-49/10) tiek, kiek juo atmesti Carlo De Nicola reikalavimai, kuriais prašyta panaikinti Europos investicijų banko (EIB) sprendimą atmesti jo prašymą paskirti trečią gydytoją.

2.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

3.

Panaikinti EIB sprendimą dėl pavėluoto pateikimo atmesti C. De Nicola prašymą paskirti trečią gydytoją.

4.

C. De Nicola ir EIB padengia savo bylinėjimosi ir Tarnautojų teisme, ir šioje instancijoje išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/24


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Valeo Vision prieš Komisiją

(Byla T-457/11) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Bendrasis muitų tarifas - Klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje - Tarifinė pozicija - Konkrečios sąsajos nebuvimas - Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinimo priemones - Nepriimtinumas)

2013/C 313/46

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Valeo Vision (Bobinji, Prancūzija), atstovaujama advokato R. Ledru

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, B.-R. Killmann ir L. Keppenne

Dalykas

Prašymas pripažinti negaliojančiu 2011 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 603/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 163, p. 10).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Valeo Vision padengia savo ir Europos Komisijos nurodytas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 298, 2011 10 8.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/24


2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje „Rauscher“ Consumer Products prieš VRDT (tampono atvaizdas)

(Byla T-492/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Higieninį tamponą vaizduojančio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

2013/C 313/47

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: „Rauscher“ Consumer Products GmbH (Viena, Austrija), atstovaujama advokato M. Stütz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Walicka

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. liepos 20 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2168/2010-1), susijusio su paraiška įregistruoti higieninį tamponą vaizduojantį vaizdinį žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš „Rauscher“ Consumer Products GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 355, 2011 12 3.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/24


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anbouba prieš Tarybą

(Byla T-563/11) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Sirijai - Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas - Įrodinėjimo pareiga - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai - Prašymas leisti įstoti į bylą - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 313/48

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Issam Anbouba (Homs, Sirija), atstovaujamas advokatų M.-A. Bastin, J.-M. Salva ir J.-N. Louis

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių R. Liudvinavičiūtės-Cordeiro ir M.-M. Joséphidès, vėliau R. Liudvinavičiūtės-Cordeiro ir A. Vitro

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos sprendimą 2011/522/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 228, p. 16), 2011 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimą 2011/628/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 247, p. 17), 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/273/BUSP (OL L 319, p. 56), 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 878/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 228, p. 1), ir 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (OL L 16, p. 1), kiek ieškovo pavardė įtraukta į sąrašą asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, ir, antra, prašymas atlyginti patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Europos Komisijos prašymo leisti įstoti į bylą nagrinėti nebereikia.

2.

Atmesti ieškinį.

3.

Issam Anbouba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/25


2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anbouba prieš Tarybą

(Byla T-592/11) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Sirijai - Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas - Nekaltumo prezumpcija - Įrodinėjimo pareiga - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti)

2013/C 313/49

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Issam Anbouba (Homs, Sirija), atstovaujamas advokatų M.-A. Bastin, J.-M. Salva ir J.-N. Louis

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių R. Liudvinavičiūtės-Cordeiro ir M.-M. Joséphidès, vėliau R. Liudvinavičiūtės-Cordeiro ir A. Vitro

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2011 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimą 2011/684/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 269, p. 33), 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/273/BUSP (OL L 319, p. 56), 2011 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1011/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 269, p. 18), 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (OL L 16, p. 1), 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 410/2012, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, 32 straipsnio 1 dalis (OL L 126, p. 3), kiek ieškovo pavardė įtraukta į sąrašą asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, ir, antra, prašymas atlyginti patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Issam Anbouba bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/25


2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB

(Byla T-618/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - EIB personalas - Vertinimas - Pareigų paaukštinimas - 2008 m. vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūra - Apeliacijų komiteto sprendimas - Kontrolės apimtis - Vertinimo ataskaita - Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas - Protingas terminas - Prašymas panaikinti - Prašymas atlyginti žalą - „Lis pendens“)

2013/C 313/50

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Kita proceso šalis: Europos investicijų bankas (EIB), iš pradžių atstovaujamas T. Gilliams ir F. Martin, vėliau — T. Gilliams ir G. Nuvoli, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo De Nicola prieš EIB (F-13/10, dar nepaskelbtas Rinkinyje) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimą De Nicola prieš EIB (F–13/10), kiek juo atmesti Carlo De Nicola reikalavimai panaikinti Europos investicijų banko (EIB) Apeliacijų komiteto sprendimą.

2.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

3.

Atmesti Carlo De Nicola Tarnautojų teisme pareikštą ieškinį (byla F-13/10).

4.

Carlo De Nicola padengia savo bylinėjimosi šioje instancijoje ir Tarnautojų teisme išlaidas ir pusę EIB bylinėjimosi šiose instancijose išlaidų.

5.

EIB padengia pusę bylinėjimosi šioje instancijoje ir Tarnautojų teisme išlaidų.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/26


2013 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Chatzianagnostou prieš Tarybą ir kt.

(Byla T-383/13)

2013/C 313/51

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Antonios Chatzianagnostou (Serės, Graikija), atstovaujamas advokato Ch. Makris

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, Eulex Kosovo ir Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti, pirma, visą 2013 m. gegužės 10 d. EULEX Kosovo vadovo sprendimą „Galutinis sprendimas drausmės byloje 2/2013“, apie kurį ieškovui pranešta 2013 m. gegužės 16 d., ir, antra, visą 2013 m. gegužės 10 d. EULEX Kosovo vadovo sprendimą „Galutinis sprendimas drausmės byloje 6/2013“, apie kurį ieškovui pranešta 2013 m. gegužės 16 dieną;

išteisinti ieškovą nuo bet kokio jam EULEX pareikšto kaltinimo padarius drausminį nusižengimą;

nurodyti EULEX šioje byloje pateikti ieškovui visų su juo susijusiose drausmės bylose esančių dokumentų kopijas;

priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas, įskaitant jo advokato honorarą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su esminių procedūros reikalavimų pažeidimu, nes ginčijami aktai visiškai nemotyvuoti, ir su SESV 296 straipsnio bei bendrųjų ES valstybių narių teisės principų, pagal kuriuos visi pavaldaus asmens nenaudai priimti administraciniai aktai turi būti pakankamai, išsamiai ir konkrečiai motyvuoti, pažeidimu. Šioje byloje ieškovas tvirtina, kad ginčijami aktai visiškai nemotyvuoti, nors tai yra teisiškai būtina ir privaloma.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su įvairių ieškovo teisių, pripažintų pagal EŽTK ir bendruosius ES valstybių narių teisės principus, pažeidimu, padarytu ieškovių priimant ginčijamus aktus. Su ieškovu susijusioje drausmės byloje 6/2013 EULEX jam buvo paskirta drausminė nuobauda už padarytą veiką, dėl kurios juo niekada nebuvo prašoma pateikti savo gynybos argumentų ir jam niekada nebuvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus. Be to, iš ieškovo buvo atimta teisė nedelsiant pasinaudoti neribota ir veiksminga teisine gynyba siekiant tinkamai apsiginti, t. y. pasirinkti advokatą, kuris būtų tinkamai pasiruošęs ir visiškai informuotas apie ieškovui EULEX pareikštus kaltinimus padarius drausminį nusižengimą,.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su ginčijamuose aktuose padaryta fakto klaida. Ieškovas teigia, kad antrasis ginčijamas aktas grindžiamas prielaidomis ir prieštaringais arba nepakankamais motyvais pažeidžiant jo nekaltumo prezumpciją ir teisę neteikti parodymų prieš save. Be to, tame pačiame ginčijamame akte padaryta klaida, nes nepripažinta, kad ieškovas padarė atleistiną teisės klaidą arba bent neatsižvelgta į atsakomybę švelninančias aplinkybes, susijusias su aktyviu ieškovo bendradarbiavimu ir gailėjimusi.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su Pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnio, EŽTK 10 straipsnio, SESV 15 straipsnio, 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (1), 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB (2) ir ES pagrindinių teisių chartijos 41 ir 42 straipsnių nuostatų pažeidimu. Ginčijamuose EULEX vadovo sprendimuose, kuriais patvirtintos ieškovui siūlomos taikyti drausminės nuobaudos, padaryta teisės klaida, nes priešingu atveju turėtų būti patenkinti ieškovo skundai dėl minėtų drausminių nuobaudų panaikinimo, ypač dėl pirmiau nurodytų nuostatų, susijusių su ieškovo teise susipažinti su juo susijusių dviejų EULEX drausmės bylų dokumentais.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su ginčijamais aktais padarytu proporcingumo ir teisingumo principų pažeidimu skiriant drausmines nuobaudas ieškovui.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).

(2)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 345, p. 90; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 32 t., p. 701).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/27


2013 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją

(Byla T-386/13)

2013/C 313/52

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovai: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Kėdainių r., Lietuva) ir 134 kiti, atstovaujami advokato I. Vėgėlės,

Atsakovės: Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovų reikalavimai

Pripažinti ieškovų ieškinį priimtinu.

Pagal SESV 263 straipsnį panaikinti 2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2012) 4391 final, kuriuo leidžiama Lietuvoje išmokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 m. (pranešta dokumentu Nr. K(2012) 4391).

Pagal SESV 277 straipsnį pripažinti netaikytina Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio, reguliuojančio papildomas nacionalines tiesiogines išmokas ir tiesiogines išmokas, 2 dalies paskutinę pastraipą, kurioje numatyta, kad,„nuo 2012 m. bendra tiesioginė parama, kuri gali būti skirta ūkininkui naujosiose valstybėse narėse po įstojimo pagal atitinkamą tiesioginę išmoką, įskaitant visas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, neturi viršyti tiesioginės paramos, kurią ūkininkas turėtų teisę gauti pagal atitinkamą tiesioginę išmoką, lygio, tuo metu taikomo valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, atsižvelgiant, nuo 2012 m., į 7 straipsnį, taikant jį kartu su 10 straipsniu“.

Pagal SESV 277 straipsnį pripažinti netaikytina Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio, kuriuo nustatomos specialiosios moduliavimo naujosiose valstybėse narėse taisyklės, 1 dalies nuostatą:„<…> atsižvelgiant į taikomus sumažinimus pagal 7 straipsnio 1 dalį“.

Priteisti iš atsakovių visas ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, dėl kurių bus pateikti įrodymai Teismui.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi penkiais pagrindais.

1.

Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2012) 4391 final nemotyvuotumas ir nepagrįstumas

2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 4391 final yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, nes nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad 2012 m. tiesioginių išmokų lygis naujosiose ir senosiose ES valstybėse narėse yra vienodas (susilyginęs).

2.

Tiesioginių išmokų Lietuvos Respublikoje lygio neatitikimas Stojimo akte suderėtam lygiui ir senųjų valstybių narių tiesioginių išmokų lygiui

Faktinis Lietuvos Respublikos tiesioginių išmokų lygis neatitinka lygio, suderėto 2003 m. rugsėjo mėn. 23 d. Stojimo akte. Pažeidžiant Stojimo aktą, 2004 m. kovo 22 d. Reglamentu Nr. 583/2004 buvo priimti Reglamento Nr. 1782/2003 pakeitimai, kuriais naujoms valstybėms narėms nustatytos nacionalinės viršutinės paramos žemės ūkiui ribos (Reglamento Nr. 1782/2003 71c straipsnis, VIIIa priedas).

2012 m. Lietuvos Respublikoje tiesioginių išmokų procentinis lygis nėra susilyginęs su senųjų ES valstybių narių tiesioginių išmokų lygiu: senosiose valstybėse narėse moduliacija yra taikoma tik sumoms, viršijančioms 5 000 EUR sumą, o tai reiškia, kad 10 proc. moduliuojamos (mažėja) ne visos senųjų valstybių narių ūkininkams skiriamos tiesioginės išmokos, o tik tos, kurios viršija 5 000 EUR. Todėl nepagrįsta ir neteisėta teigti, kad 2012 m. tiesioginių išmokų lygis senosiose valstybėse narėse yra 90 proc. („100 proc. — 10 proc. moduliacijos“). Tiesioginių išmokų lygis senosiose valstybėse narėse yra didesnis nei 90 proc., kadangi dalis sumų, nesiekiančių 5 000 EUR, nemoduliuojamos.

3.

Tiesioginių išmokų Lietuvos Respublikoje dydžio skirtumai, palyginti su senosiomis valstybėmis narėmis

Lietuvos ūkininkams iš ES biudžeto faktiškai mokamos tiesioginės išmokos 2012 m. yra vienos mažiausių, o už gaunamas senųjų valstybių narių, nors ir moduliuotas 10 proc., yra mažesnės daugiau kaip 2 kartus.

4.

Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies sakinio pabaigos, 132 straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos ir jos pagrindu priimto 2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2012) 4391 final prieštaravimas Stojimo aktui

Stojimo akte nebuvo numatyta nuostatų dėl įvedamų tiesioginių išmokų moduliavimo ir (ar) papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų Lietuvoje mažinimo.

Reglamento Nr. 73/2009 2 skyriaus 10 straipsnio 1 dalies nuostata,„atsižvelgiant į taikomus sumažinimus pagal 7 straipsnio 1 dalį“ prieštarauja Stojimo aktui, nes ši nuostata lemia tiesioginių išmokų lygio senosiose ir naujosiose valstybėse narėse tariamo susilyginimo paspartinimą.

Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio 2 dalies nuostatos dalis,„nuo 2012 m. <…> atsižvelgiant, nuo 2012 m., į 7 straipsnį, taikant jį kartu su 10 straipsniu“, kuria įtvirtinamas tariamas tiesioginių išmokų lygio senosiose ir naujosiose valstybėse narėse susilyginimas 2012 metais, prieštarauja Stojimo aktui, nes ja nustatyti konkretūs metai (2012 m.), kada tariamai susilygina gaunamos paramos lygis.

Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio 2 dalyje, pažeidžiant Stojimo aktą, terminas „dydis“ pakeistas į terminą „lygis“, kuris suponuoja ne faktiškai gaunamą paramą, bet tariamą procentinę išraišką.

Neteisėta lyginti tiesiogines išmokas senosiose ir naujosiose valstybėse narėse lyginant senųjų valstybių narių gaunamą paramą (100 proc. — moduliacija) su gaunama parama naujosiose valstybėse narėse pagal Stojimo akte numatytą paramos įvedimui skirtą procentuotę.

5.

Ginčijamų teisės aktų prieštaravimas SESV įtvirtintiems bendrosios žemės ūkio politikos tikslams

Remiantis Stojimo aktu parama žemės ūkiui naujosiose valstybėse narėse skaičiuojama pagal referencinį derlingumą ir bazinį plotą. 2012 m. Lietuvoje referencinis derlingumas ir bazinis plotas yra labai pakitę, todėl taikomas moduliavimas ir papildomų nacionalinių išmokų mažinimas pats savaime prieštarauja bendrosios žemės ūkio politikos tikslams, o ypač tikslui didinti žemės ūkio našumą.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/28


2013 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Orange prieš Komisiją

(Byla T-402/13)

2013/C 313/53

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Orange (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų J.-P. Gunther ir A. Giraud

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2013 m. birželio 25 ir 27 d. Komisijos sprendimus, skirtus France Télécom ir Orange, o taip pat visoms jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamoms bendrovėms, kuriais joms buvo nurodyta leisti atlikti patikrinimus pagal Tarybos reglamento Nr. 1/2003 (1) 20 straipsnio 4 dalį. Šie sprendimai buvo priimti pagal SESV 102 straipsnio ir EEE susitarimo 54 straipsnio taikymo procedūrą, susijusią su prisijungimo prie interneto paslaugų tiekimo sektoriumi (byla AT.40090).

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas yra susijęs būtinumo ir proporcingumo principų pažeidimu, nes Komisija nurodė atlikti patikrinimą dėl veiksmų, kurie yra panašūs į tuos, dėl kurių Prancūzijos konkurencijos taryba tik prieš devynis mėnesius priėmė sprendimą — ši tarnyba savo sprendime jokių Orange veiksmų nepripažino antikonkurenciniais. Ieškovė teigia, kad atlikdama patikrinimą Komisija be jau turimų įrodymų neieškojo papildomų, nors ji turėjo tai padaryti atsižvelgiant į teismo praktiką šioje srityje.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas yra susijęs su skundžiamų sprendimų savavališku pobūdžiu, nes Komisija neturėjo jokių pakankamai rimtų ir pagrįstų įrodymų, kad nustatytų tokią griežtą priemonę kaip patikrinimas.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties [101] ir [102] straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/28


2013 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Gossio prieš Tarybą

(Byla T-406/13)

2013/C 313/54

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Marcel Gossio (Kasablanka, Marokas), atstovaujamas advokato S. Zokou

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti:

Tarybos sprendimą 2010/656/BUSP ir Tarybos reglamentą (EB) 560/2005, taip pat 2012 m. kovo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/144/BUSP, kuriais nustatomos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui, kiek jie susiję su ieškovu;

2013 m. gegužės 17 d. Sprendimą, patvirtinantį ir pratęsiantį minėtų ribojamųjų priemonių taikymą, kiek jomis ieškovas paliktas įtrauktas į asmenų ir subjektų sąrašą, minimą Sprendimo 2010/656/BUSP II priede ir Reglamento (EB) Nr. 560/2005, nustatančio ribojančias priemones, taikytinas atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante, IA priede.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su įgaliojimų viršijimu ir akivaizdžia vertinimo klaida, nes:

kaltinimai ieškovui neturi jokio objektyvaus pagrindo ir nepagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais;

nėra objektyvaus ryšio tarp motyvų, nurodytų siekiant pateisinti ieškovui pritaikytas ribojamąsias priemones, ir padėties Dramblio Kaulo Krante;

teisinės duomenų bazės, kuriomis remtasi taikant ieškovui ribojamąsias priemones, prieštarauja paskutiniams šioms priemonėms pagrįsti nurodytiems motyvams;

Tarybos sprendimai priimti piktnaudžiaujant procedūra arba įgaliojimais.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo pagrindinių teisių ir visų pirma jo nekaltumo prezumpcijos, laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, proporcingumo principo, taip pat teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, teisės nebūti kankinamam ir nepatirti nežmoniško ar žeminančio elgesio, pažeidimu.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/29


2013 m. rugpjūčio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Stanleybet Malta ir Stanley International Betting prieš Komisiją

(Byla T-416/13)

2013/C 313/55

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Stanleybet Malta Ltd (Valeta, Malta) ir Stanley International Betting Ltd (Liverpulis, Jungtinė Karalystė), atstovaujamos advokatų R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris ir I. Koimitzoglou

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą, pateiktą 2013 m. birželio 10 d. Komisijos laiške, nutraukti ieškovių ieškinio, pateikto Graikijos Respublikai ir OPAP byloje COMP/39.984, nagrinėjimą; ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su Komisijos pareigos išnagrinėti skundą kruopščiai pažeidimu ir akivaizdžia faktine klaida vertinant skunde nurodytus argumentus dėl SESV 102 straipsnio, konkrečiu ir savarankišku OPAP piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir atitinkamos rinkos nustatymu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Komisijos pareigos nurodyti motyvus ir SESV 296 straipsnio pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Komisijos piktnaudžiavimu įgaliojimais ir konkurencijos taisyklių autonominio pobūdžio ir tikslų principo pažeidimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia teisės klaida, taikytinų Graikijos teisės nuostatų suderinamumo su Sąjungos teise įvertinimo nebuvimu prieš atliekant pažeidimo pagal SESV 102 straipsnį vertinimą ir teisės į gerą ir tinkamą administravimą, nurodytą Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalyje, ir Komisijos pareigos kruopščiai išnagrinėti skundą remiantis SESV 106 straipsniu pažeidimu.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/30


2013 m. rugpjūčio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gruppo Norton prieš VRDT — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Byla T-427/13)

2013/C 313/56

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Gruppo Norton Srl (Karinis, Italija), atstovaujama advokato M. García Lirola

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Victoriano Marín Nicolás (Alkantarilja, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

priimti sprendimą, kuriame, išnagrinėjus bylą iš esmės, būtų pripažinta prekių ženklo registracija visoms prašomoms prekėms.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „Gruppo Norton S.r.l.“ 7 ir 9 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 169 753.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: Victoriano Marín Nicolás.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi per protesto procedūrą: Ispanijos prekių ženklas „NORTON HISPANO“ 9 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies tenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją kaip nepriimtiną.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/30


2013 m. rugpjūčio 19 d. pareikštas ieškinys byloje IOC-UK prieš Tarybą

(Byla T-428/13)

2013/C 313/57

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus J. Grayston, advokatų P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers ir N. Pilkington

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimą 2013/270/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 156, 2013 6 8, p. 10), ir 2013 m. birželio 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 522/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 156, 2013 6 8, p. 3), kiek į ginčijamus aktus įtraukta ieškovė, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė nurodo septynis ieškinio pagrindus, susijusius su esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimu, taip pat Sutarčių ir teisės nuostatų, susijusių su jų taikymu, pažeidimu: teisės būti išklausytam pažeidimas, nepakankami motyvai, teisės į gynybą pažeidimas, akivaizdi vertinimo klaida, pagrindinio proporcingumo principo pažeidimas, pagrindinio vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo pažeidimas bei pagrindinės teisės į nuosavybę pažeidimas.

Ieškovė mano, kad Taryba neišklausė jos ir to negalima pateisinti priešingais teiginiais. Be to, Taryba pateikė nepakankamus motyvus. Į ieškovės prašymus praplėsti motyvus ir leisti susipažinti su dokumentais dar nebuvo atsakyta, tik gautas trumpas laiškas, kuriuo patvirtintas prašymų gavimas. To nepadarydama Taryba pažeidė ieškovės teisę į gynybą — ieškovei nebuvo suteikta galimybė veiksmingai pateikti argumentų dėl Tarybos išvadų, nes jos ieškovei nebuvo atskleistos. Be to, Taryba nepagrindė to, kad aplinkybė, jog NIOC netiesiogiai kontroliuoja ieškovę, reikštų ekonominę naudą Iranui, kuri prieštarautų ginčijamo sprendimo ir reglamento tikslui. Ieškovės nuomone, nurodyti jos įtraukimo į sąrašą motyvai yra nepakankami arba su akivaizdžia vertinimo klaida. Be to, apskritai palyginus sprendimo įtraukti į sąrašą tikslus ir faktinį šio sprendimo poveikį ieškovei matyti, kad šis sprendimas yra neproporcingas. Galiausiai Taryba pažeidė pagrindinę teisę į nuosavybę, kai ėmėsi priemonių, kurių proporcingumas negali būti nustatytas.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/31


2013 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Petropars Iran ir kiti prieš Tarybą

(Byla T-433/13)

2013/C 313/58

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Petropars Iran Co. (Kišas, Iranas), Petropars Oilfields Services Co. (Kišas), Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teheranas, Iranas) ir Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teheranas), atstovaujamos solisitoriaus S. Zaiwalla, solisitoriaus P. Reddy, baristerio R. Blakeley, ir solisitoriaus Z. Burbeza

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti negaliojančiais Sprendimo 2013/270 (1) II.I.B. priedo 1–4 punktus ir Reglamento Nr. 522/2013 (2) II.I.B. priedo 1–4 punktus ir (arba)

pripažinti Sprendimo 2010/413 (3) 20 straipsnio 1 dalies c punktą ir Reglamento Nr. 267/2012 (4) 23 straipsnio 2 dalies d punktą netaikytinais ieškovėms, ir

priteisti iš atsakovės su šiuo ieškiniu susijusias ieškovių išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmajame ieškinio pagrinde teigiama, kad nėra teisinio pagrindo ieškoves įtraukti į Tarybos sprendime 2013/270/BUSP ir Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 522/2013 pateiktą sąrašą, nes nurodytas kiekvienos ieškovės įtraukimo į sąrašą pagrindas („į sąrašą įtraukto subjekto patronuojamoji įmonė“) nėra vienas iš įtraukimo į Tarybos reglamento Nr. 267/2012 arba Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP sąrašą kriterijų.

2.

Antrajame ieškinio pagrinde teigiama, kad ieškovių įtraukimas į sąrašą yra neteisėtas tiek, kiek Taryba rėmėsi Reglamento Nr. 267/2012 23 straipsnio 2 dalies d punktu arba Sprendimo 2010/413 20 straipsnio 1 dalies c punktu, nes: 1) nė vienos ieškovės atveju nebuvo įvykdyti materialiniai įtraukimo į sąrašą pagal šias nuostatas kriterijai ir (arba) Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai sprendė, ar kriterijai įvykdyti, ir 2) Taryba ieškoves į sąrašą įtraukė remdamasi įrodymais, kurių nepakanka nustatyti, kad kriterijai buvo įvykdyti, ir taip padarė (dar vieną) akivaizdžią vertinimo klaidą.

3.

Trečiajame ieškinio pagrinde teigiama, kad tiek, kiek Reglamento Nr. 267/2012 23 straipsnio 2 dalies d punktu ir (arba) Sprendimo 2010/413 20 straipsnio 1 dalies c punktu leidžiama įtraukti ieškoves į sąrašą remiantis vien tuo, kad jos yra bendrovės, patronuojamos į sąrašą įtrauktų subjektų (kurie savo ruožtu yra į sąrašą įtrauktų subjektų, kuriems neinkriminuojamas joks pažeidimas, patronuojamosios bendrovės), tie straipsniai yra neteisėti, nes prieštarauja proporcingumo principui ir turėtų būti paskelti netaikytinais ieškovėms.

4.

Ketvirtajame ieškinio pagrinde teigiama, kad ieškoves įtraukus į sąrašą bet kuriuo atveju buvo pažeistos Pagrindinių teisių chartijoje ar kituose Sąjungos teisės aktuose įtvirtintos pagrindinės jų teisės ir laisvės, be kita ko, teisė verstis prekyba ir užsiimti verslu ir teisė netrukdomai naudotis savo nuosavybe, ir (arba) buvo pažeistas proporcingumo principas. Be to, įtraukus į sąrašą buvo pažeisti atsargumo, aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos apsaugos ir saugos principai, nes tai gali sukelti didelės žalos paprastų Irano darbuotojų sveikatai ir saugai ir aplinkai.

5.

Penktajame ieškinio pagrinde teigiama, kad Taryba, priėmusi Tarybos sprendimą 2013/270/BUSP ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 522/2013, tiek, kiek jie taikomi ieškovėms, pažeidė procesinius reikalavimus, t. y. i) (trečiajai ir ketvirtajai) ieškovėms asmeniškai pranešti apie jų įtraukimą į sąrašą, ii) (visoms ieškovėms) pateikti tinkamus ir pakankamus motyvus ir iii) paisyti ieškovių teisių į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą.


(1)  2013 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas 2013/270/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 156, 2013, p. 10).

(2)  2013 m. birželio 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 522/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 156, 2013, p. 3).

(3)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, 2010, p. 39).

(4)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, 2012, p. 1).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/31


2013 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Klaes Kunststoffe (Klaes) prieš VRDT

(Byla T-453/13)

2013/C 313/59

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Nojenaras, Vokietija), atstovaujama advokato B. Dix

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Klaes Kunststoffe GmbH (Nojenradė, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. birželio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (R 1206/2012-1) ir atmesti protestą dėl ieškovės pateiktos Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiškos (Nr. 9545096).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „Klaes“ 42 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiškos Nr. 9 545 096.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Klaes Kunststoffe GmbH.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: vaizdinis mėlynos spalvos prekių ženklas „Klaes“ 42 klasės paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies pažeidimas.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/32


2013 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Larrañaga Otaño prieš VRDT (GRAPHENE)

(Byla T-458/13)

2013/C 313/60

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastianas, Ispanija) ir Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastianas), atstovaujami advokato F. Bueno Salamero

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti: žodinis prekių ženklas GRAPHENE 13, 23, 25 ir 38 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 10 895 258.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti registracijos paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/32


2013 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Larrañaga Otaño prieš VRDT (GRAPHENE)

(Byla T-459/13)

2013/C 313/61

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastianas, Ispanija) ir Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastianas), atstovaujami advokato F. Bueno Salamero

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti: žodinis prekių ženklas GRAPHENE 2, 6, 10 ir 22 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 892 446.

Eksperto sprendimas: atmesti prekių ženklo paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/32


2013 m. rugpjūčio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Arrow Group ir Arrow Generics prieš Komisiją

(Byla T-467/13)

2013/C 313/62

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Arrow Group ApS (Roskildė, Danija) ir Arrow Generics Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamos S. Kon, C. Firth ir solisitoriaus C. Humpe

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti negaliojančiais 2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimo C(2013) 3803 final byloje COMP/39.226 — Lundbeck 1, 2 ir 3 straipsnius tiek, kiek jie susiję su Arrow, arba

šio prašymo nepatenkinus, pripažinti negaliojančiu 2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimo C(2013) 3803 byloje COMP/39.226 — Lundbeck 2 straipsnį tiek, kiek juo Arrow skirta bauda dėl susitarimų, susijusių su Jungtine Karalyste ir Danija, arba

nepatenkinus antrojo prašymo, pripažinti negaliojančiu 2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimo C(2013) 3803 byloje COMP/39.226 — Lundbeck 2 straipsnį tiek, kiek juo Arrow skirta bauda dėl susitarimų, susijusių su Danija, ir atitinkamai sumažinti baudą, arba

nepatenkinus trečiojo prašymo, sumažinti baudą, skirtą pagal 2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimo C(2013) 3803 byloje COMP/39.226 — Lundbeck 2 straipsnį ir

nurodyti Komisijai padengti Arrow išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmajame ieškinio pagrinde teigiama, kad prieš priimdama sprendimą Komisija pažeidė esminius procedūrinius reikalavimus, nes i) per protingą laikotarpį nepradėjo procedūros ir neatliko tyrimo, ii) laiku ir tinkamai nesuteikė galimybės susipažinti su byla ir iii) nepriėmė papildomo pranešimo apie kaltinimus.

2.

Antrajame ieškinio pagrinde teigiama, kad Komisija teisiniu požiūriu pakankamai neįrodė, jog atitinkamų susitarimų sudarymo momentu Arrow ir Lundbeck buvo potencialūs konkurentai.

3.

Trečiajame ieškinio pagrinde teigiama, kad Komisija teisiniu požiūriu pakankamai neįrodė, jog atitinkamais susitarimais buvo siekiama apriboti konkurenciją taip pažeidžiant SESV 101 straipsnį.

4.

Ketvirtajame ieškinio pagrinde teigiama, kad skyrusi Arrow baudą, Komisija pažeidė proporcingumo, nullum crimen nulla poena sine lege ir teisinio saugumo principus.

5.

Penktajame ieškinio pagrinde papildomai teigiama, kad Komisija suklydo, kai su Jungtine Karalyste susijusį susitarimą ir su Danija susijusį susitarimą apibūdino kaip vieną tęstinį SESV 101 straipsnio pažeidimą, ir pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 (1) 25 straipsnį, nes, baudą už susitarimą, susijusį su Danija, bendrovei Arrow skyrė pasibaigus baudos skyrimo senaties terminui.

6.

Šeštajame ieškinio pagrinde papildomai teigiama, kad Komisija klaidingai apskaičiavo baudos dydį, nes skirta bauda neproporcinga tariamų SESV 101 straipsnio pažeidimų sunkumo laipsniui.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/33


2013 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje MedSkin Solutions Dr. Suwelack prieš VRDT — Cryo-Save (CryoSafe)

(Byla T-482/13)

2013/C 313/63

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Bilerbekas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Thünken

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Cryo-Save AG (Pfefikonas, Šveicarija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. liepos 4 d. (byla R 1759/2012-4) Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą ir pakeisti jį taip, kad ieškovės VRDT pareikšta apeliacija būtų pripažinta pagrįsta, o protestas atmestas,

nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti 2013 m. liepos 4 d. (byla R 1759/2012-4) Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti kompetentingam ekspertui

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „CryoSafe“ 5 ir 40 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 619 586

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Cryo-Save AG

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis prekių ženklas „CryoSave“ 10, 42 ir 44 klasių prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/34


2013 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Navarra de Servicios y Tecnologías prieš Komisiją

(Byla T-487/13)

2013/C 313/64

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Ispanija), atstovaujama abogado A. Andérez González

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis su ja susijęs, ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodo keturis pagrindus.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovė remiasi:

valstybės pagalbos nebuvimu, nes šiuo atveju nėra nei valstybės vaidmens pervedant valstybės išteklius, nei ūkinę veiklą vykdantiems subjektams suteikto pranašumo, nei konkurencijos iškraipymo ar pavojaus valstybių narių prekybai.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 106 straipsnio 2 dalies ir prie 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutarties pridėto Protokolo dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovė remiasi:

bendrojo ekonominio intereso paslaugų, dėl kurių suplanavimo, organizavimo ir finansavimo valstybėms narėms suteikta didelė veiksmų laisvė, teisine forma,

palankesnės konkurencinės pozicijos už tą, kurią gavo ieškovė, nebuvimu, ir

Sprendime Altmark nustatytų kriterijų laikymusi šiuo atveju, kadangi egzistuoja su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų aiški apibrėžtis bei tiesioginis delegavimas ir kadangi buvo atliktas išsamus bei objektyvus ekonominis vertinimas, kuris neviršija išlaidų, patirtų vykdant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkto pažeidimu, nes šiuo atveju egzistuoja bendrojo intereso tikslas, kuriam įgyvendinti skirta ginčijama priemonė yra adekvati ir proporcinga bei nesukelia nereikalingų iškraipymų rinkoje.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su esamu piktnaudžiavimu įgaliojimais, kiek tai susiję su ginčijamo sprendimo tikslu bei juo siekiamu galutiniu tikslu ir su akivaizdžiu sprendimu siekiamo teorinio tikslo ir jo taikymo sukeltų pasekmių, kurios prieštarauja bendrajam interesui ir yra palankios vieno ar kelių konkrečių ūkio subjektų komerciniams ir ekonominiams interesams, neproporcingumu.


Tarnautojų teismas

26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/35


2013 m. rugsėjo 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Gheysens prieš Tarybą

(Byla F-83/08) (1)

(Viešoji tarnyba - Sutartininkas - Įdarbinimo sąlygos - Pareigų grupė - Užduočių rūšių atitiktis pareigų grupėms - Įdarbinimo trukmė)

2013/C 313/65

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Johan Gheysens (Mechelenas, Belgija), iš pradžių atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal, po to — advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ir D. Abreu Caldas

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama M. Bauer ir K. Zieleśkiewicz, po to — M. Bauer ir J. Herrmann

Dalykas

Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos ieškovo įdarbinimo sąlygos, panaikinimas tiek, kiek juo darbo sutarties trukmė apribojama dvejais metais ir ieškovas priskiriamas į III pareigų grupę, 11 lygį, suteikiant 1 pakopą, ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio neteisėtumas tiek, kiek juo leidžiama terminuotas darbo sutartis pratęsti neviršijant bendro trejų metų termino.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos Sąjungos Tarybos sprendimą, kuriuo įdarbinamas J. Gheysens, tiek, kiek šiame sprendime nustatyta priskirti jį į III pareigų grupę.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir tris ketvirtadalius J. Gheysens patirtų bylinėjimosi išlaidų.

4.

J. Gheysens padengia vieną ketvirtadalį savo bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 313, 2008 12 6, p. 59.


26.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 313/35


2013 m. rugsėjo 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-31/13)

(Viešoji tarnyba - Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys - Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu - Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų - Ieškinių tapatumo nebuvimas - Vėlavimas pareikšti ieškinį)

2013/C 313/66

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Sąjungos Komisija

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovo prašymo atlyginti žalą, kurią jis patyrė dėl jo perkėlimo iš Komisijos atstovybės Luandoje į Komisijos buveinę Briuselyje, atmetimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas.