ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.026.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 26

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. sausio 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2013/C 026/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 9, 2013 1 12

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2013/C 026/02

Byla C-457/10 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AstraZeneca AB, AstraZeneca plc prieš Europos Komisiją, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Vaistų nuo opaligės rinka — Piktnaudžiavimas procedūromis, susijusiomis su medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimais ir leidimo pateikti medicinos produktus rinkai procedūromis — Klaidinančios informacijos pateikimas — Leidimų pateikti rinkai panaikinimas — Generinių vaistų pateikimo rinkai ir lygiagretaus importo kliūtys)

2

2013/C 026/03

Byla C-552/10 P: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Usha Martin Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Dempingas — Reglamentas (EB) Nr. 121/2006 — Plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, be kita ko, yra Indija, importas — Sprendimas 2006/38/EB — Reglamentas (EB) Nr. 384/96 — 8 straipsnio 9 dalis — Įsipareigojimai, pasiūlyti dėl antidempingo tyrimo)

2

2013/C 026/04

Byla C-566/10 P: 2012 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Italijos Respublika prieš Europos Komisiją, Lietuvos Respubliką, Graikijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Kalbinis režimas — Pranešimai apie viešuosius administratorių ir padėjėjų įdarbinimo konkursus — Viso teksto paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų oficialiųjų kalbų)

3

2013/C 026/05

Byla C-600/10: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — Pensijų fondams mokamų dividendų ir palūkanų apmokestinimas — Ne šalies teritorijoje esančioms įstaigoms mokamiems dividendams ir palūkanoms taikoma tvarka — Profesinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su dividendų ar palūkanų forma gautomis pajamomis, atskaita — Įrodinėjimo pareiga)

3

2013/C 026/06

Byla C-89/11 P: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje E.ON Energie AG prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatoma bauda už plombos sugadinimą, panaikinimo — Įrodinėjimo našta — Įrodymų iškraipymas — Pareiga motyvuoti — Baudos dydis — Neribota jurisdikcija — Proporcingumo principas)

4

2013/C 026/07

Byla C-116/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ADAX/Ryszard Adamiak prieš Christianapol sp. z o.o. (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 — Bankroto bylos — Sąvoka bylos užbaigimas — Teismo, kuriame iškelta šalutinė bankroto byla, teisė vertinti skolininko nemokumą — Galimybė iškelti šalutinę bankroto bylą dėl likvidavimo, kai pagrindinė bankroto byla yra apsauginio pobūdžio)

4

2013/C 026/08

Sujungtos bylos C-124/11, C-125 ir C-143/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas bylose (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesrepublik Deutschland prieš Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland prieš Robert Klinke (C-125/11) ir Jörg-Detlef Müller prieš Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Nacionalinės teisės normos — Parama, skiriama tarnautojams ligos atveju — Direktyva 2000/78/EB — 3 straipsnis — Taikymo sritis — Užmokesčio sąvoka)

5

2013/C 026/09

Byla C-136/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Schienen-Control Kommission (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Westbahn Management GmbH prieš ÖBB Infrastruktur AG (Transportas — Geležinkelių transportas — Geležinkelių infrastruktūros valdytojo pareiga realiuoju laiku teikti geležinkelių įmonėms visą informaciją apie traukinių judėjimą ir visų pirma galimą jungiamųjų reisų traukinių vėlavimą)

5

2013/C 026/10

Byla C-139/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joan Cuadrench Moré prieš Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Oro transportas — Kompensacija ir pagalba keleiviams — Atsisakymas vežti, skrydžio atšaukimas arba atidėjimas/vėlavimas — Terminas ieškiniui pareikšti)

6

2013/C 026/11

Byla C-152/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Johann Odar prieš Baxter Deutschland GmbH (Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Direktyva 2000/78/EB — Diskriminacijos dėl amžiaus ir dėl negalios draudimas — Išeitinė išmoka — Socialinis planas, kuriame numatyta mažesnė išeitinė išmoka, mokama neįgaliems darbuotojams)

6

2013/C 026/12

Sujungtos bylos C-182/11 ir C-183/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Econord Spa prieš Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Viešieji paslaugų pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — Perkančioji organizacija, kuri kitą teisiškai savarankišką įmonę, su kuria sudaroma sutartis, kontroliuoja analogiškai kaip savo tarnybas — Pareigos organizuoti konkursą pagal Sąjungos teisės normas nebuvimas (vadinamasis in house sutarties sudarymas) — Įmonė, su kuria sudaroma sutartis ir kurią bendrai kontroliuoja keli savivaldos vienetai — In house sutarties sudarymo sąlygos)

7

2013/C 026/13

Byla C-219/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brain Products GmbH prieš BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Medicinos prietaisai — Direktyva 93/42/EEB — Taikymo sritis — Medicinos prietaiso sąvokos aiškinimas — Gaminys, parduodamas naudoti ne pagal medicininę paskirtį — Fiziologinio proceso tyrimas — Laisvas prekių judėjimas)

7

2013/C 026/14

Byla C-257/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel București (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Gran Via Moinești Srl prieš Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direktyva 2006/112/EB — Pridėtinės vertės mokestis — 167, 168 ir 185 straipsniai — Teisė į atskaitą — Atskaitos tikslinimas — Žemės sklypo ir jame pastatytų statinių įsigijimas, ketinant nugriauti šiuos statinius ir šiame žemės sklype vykdyti statybos projektą)

8

2013/C 026/15

Byla C-262/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kremikovtzi AD prieš Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Bulgarijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą — EB ir Bulgarijos asociacijos susitarimas — Plieno pramonė — Iki įstojimo suteikta valstybės pagalba restruktūrizavimui — Sąlygos — Gavėjų ekonominis gyvybingumas restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje — Gavėjos paskelbimas nemokia po įstojimo — Nacionalinių valdžios institucijų ir Europos Komisijos kompetencija — Nacionalinis sprendimas, kuriuo pripažintas skolos valstybei, kurią sudaro neteisėta tapusi pagalba, buvimas — Sprendimas ES-BG Nr. 3/2006 — Stojimo akto V priedas — Po įstojimo teikiama pagalba — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — Esama pagalba)

8

2013/C 026/16

Byla C-277/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M.M. prieš Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendroji Europos prieglobsčio sistema — Direktyva 2004/83/EB — Būtiniausi pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo standartai — 4 straipsnio 1 dalies antras sakinys — Valstybės narės bendradarbiavimas su prašytoju vertinant atitinkamą su jo prašymu susijusią informaciją — Apimtis — Atmetus prašymą suteikti pabėgėlio statusą pateikto prašymo suteikti papildomą apsaugą nagrinėjimo nacionalinės procedūros teisėtumas — Pagrindinių teisių laikymasis — Teisė būti išklausytam)

9

2013/C 026/17

Byla C-285/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad — Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BONIK (EOOD) prieš Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (PVM — Direktyva 2006/112/EB — Teisė į atskaitą — Atsisakymas)

10

2013/C 026/18

Sujungtos bylos C-320/11, C-330/11, C-382/11 ir C-383/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad — Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DIGITALNET OOD (C-320/11 ir C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) prieš Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Prietaisai, galintys priimti televizijos signalus, turintys prieigos prie interneto modemą ir dialoginių informacijos mainų funkciją)

10

2013/C 026/19

Sujungtos bylos C-356/11 ir C-357/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas bylose (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) O. S. prieš Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ir Maahanmuuttovirasto prieš L. (C-357/11) (Sąjungos pilietybė — SESV 20 straipsnis — Direktyva 2003/86/EB — Teisė į šeimos susijungimą — Mažamečiai Sąjungos piliečiai, gyvenantys su motinomis trečiųjų šalių pilietėmis valstybės narės, kurios pilietybę turi šie vaikai, teritorijoje — Motinų, turinčių išimtinę Sąjungos piliečių globos teisę, teisė nuolat gyventi šioje valstybėje narėje — Šeimų sukūrimas iš naujo po naujos motinų santuokos su trečiųjų šalių piliečiais ir vaikų, kurie taip pat yra trečiųjų šalių piliečiai, gimimo sudarius šias santuokas — Prašymai susijungti su šeima Sąjungos piliečių kilmės valstybėje narėje — Atsisakymas suteikti teisę gyventi šalyje naujiems sutuoktiniams dėl pakankamų lėšų nebuvimo — Teisė į pagarbą šeimos gyvenimui — Atsižvelgimas į svarbiausią vaikų interesą)

11

2013/C 026/20

Byla C-385/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Isabel Elbal Moreno prieš Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (SESV 157 straipsnis — Direktyva 79/7/EEB — Direktyva 97/81/EB — Bendrasis susitarimas dėl darbo ne visą darbo dieną — Direktyva 2006/54/EB — Kaupiamoji senatvės pensija — Vienodas požiūris į abiejų lyčių darbuotojus — Netiesioginė diskriminacija dėl lyties)

12

2013/C 026/21

Byla C-410/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo prieš Iberia Líneas Aéreas de España SA (Oro transportas — Monrealio konvencija — 22 straipsnio 2 dalis — Vežėjų atsakomybė už bagažą — Ribos bagažo sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar vėlavimo atvejais — Kelių keleivių bendras bagažas — Tik vieno iš jų atliktas įregistravimas)

12

2013/C 026/22

Byla C-416/11 P: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas — Ispanijos Karalystės pasiūlytos teritorijos įtraukimas į sąrašą — Teritorija, tariamai apimanti Didžiosios Britanijos Gibraltaro teritorinių vandenų zoną ir atvirosios jūros zoną — Ieškinys dėl panaikinimo — Tik patvirtinantis aktas)

13

2013/C 026/23

Byla C-430/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Rovigo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Md Sagor (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Bendri neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka — Nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta bauda, kurią galima pakeisti išsiuntimu arba namų areštu)

13

2013/C 026/24

Byla C-441/11 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Verhuizingen Coppens NV (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — EB 81 straipsnis ir EEE susitarimo 53 straipsnis — Belgijos tarptautinio perkraustymo paslaugų rinka — Kartelis, apimantis tris atskirus susitarimus — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Įrodymų, kad vieno atskiro susitarimo dalyvis žinojo apie kitus atskirus susitarimus, nebuvimas — Komisijos sprendimo panaikinimas visiškai ar iš dalies — SESV 263 ir 264 straipsniai)

14

2013/C 026/25

Byla C-562/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Žemės ūkis — Reglamentas (EEB) Nr. 3665/87 — 11 straipsnis — Eksporto grąžinamosios išmokos — Prašymas skirti eksporto grąžinamąją išmoką, neturint teisės į grąžinamąją išmoką — Administracinė sankcija)

14

2013/C 026/26

Byla C-119/12: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Josef Probst prieš mr.nexnet GmbH (Elektroniniai ryšiai — Direktyva 2002/58/EB — 6 straipsnio 2 ir 5 dalys — Asmens duomenų tvarkymas — Srauto duomenys, reikalingi sąskaitoms pateikti ir mokėjimams išieškoti — Trečiosios bendrovės atliekamas skolinio reikalavimo išieškojimas — Asmenys, veikiantys pagal viešųjų ryšių tinklo ar viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų įgaliojimą)

15

2013/C 026/27

Byla C-370/12: 2012 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thomas Pringle prieš Government of Ireland, Ireland and the Attorney General (Stabilumo mechanizmas, taikytinas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro — Sprendimas 2011/199/ES — SESV 136 straipsnio pakeitimas iš dalies — Galiojimas — ESS 48 straipsnio 6 dalis — Supaprastinta peržiūros procedūra — ESM sutartis — Ekonominė ir pinigų politika — Valstybių narių kompetencija)

15

2013/C 026/28

Byla C-446/12: 2012 m. spalio 3 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W. P. Willems prieš Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Byla C-447/12: 2012 m. spalio 5 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H.J. Kooistra prieš Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Byla C-448/12: 2012 m. spalio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. Roest prieš Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Byla C-449/12: 2012 m. spalio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L.J.A. van Luijk prieš Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Byla C-452/12: 2012 m. spalio 9 d.Landgericht Krefeld (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd prieš Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Byla C-456/12: 2012 m. spalio 10 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ir O, kita šalis: B

19

2013/C 026/34

Byla C-457/12: 2012 m. spalio 10 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje S ir Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš G

19

2013/C 026/35

Byla C-469/12: 2012 m. spalio 22 d.Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH prieš Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Byla C-473/12: 2012 m. spalio 22 d.Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) prieš Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Byla C-474/12: 2012 m. spalio 22 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Byla C-475/12: 2012 m. spalio 22 d.Fővárosi Törvényszék (buvęs Fővárosi Bíróság) (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPC DTH Sárl prieš Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Byla C-477/12: 2012 m. spalio 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hogan Lovells International LLP prieš Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Byla C-478/12: 2012 m. spalio 24 d.Landesgericht Feldkirch (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Armin Maletic, Marianne Maletic prieš lastminute.com GmbH ir TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Byla C-480/12: 2012 m. spalio 25 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister van Financiën prieš X BV

22

2013/C 026/42

Byla C-483/12: 2012 m. spalio 29 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pelckmans Turnhout NV prieš Walter Van Gastel Balen NV ir kt.

22

2013/C 026/43

Byla C-484/12: 2012 m. spalio 31 d.Rechtbank 's-Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Georgetown University prieš Octrooicentrum Nederland, veikiantį NL Octrooicentrum pavadinimu

23

2013/C 026/44

Byla C-485/12: 2012 m. spalio 31 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer prieš Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Byla C-486/12: 2012 m. spalio 31 d.Gerechtshof te's Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X prieš savivaldybės Z rinkliavų skyriaus pareigūną

24

2013/C 026/46

Byla C-487/12: 2012 m. lapkričio 2 d.Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vueling Airlines S.A. prieš Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Byla C-492/12: 2012 m. lapkričio 5 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Conseil national de l'ordre des médecins prieš Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Byla C-494/12: 2012 m. lapkričio 5 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dixons Retail Plc prieš Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Byla C-497/12: 2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas prieš Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Byla C-498/12: 2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale di Tivoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonella Pedone prieš Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Byla C-499/12: 2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale di Tivoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elisabetta Gentile prieš Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli ir kt.

26

2013/C 026/52

Byla C-500/12: 2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

26

2013/C 026/53

Byla C-501/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thomas Specht prieš Land Berlin

27

2013/C 026/54

Byla C-502/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jens Schombera prieš Land Berlin

28

2013/C 026/55

Byla C-503/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alexander Wieland prieš Land Berlin

28

2013/C 026/56

Byla C-504/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Uwe Schönefeld prieš Land Berlin

29

2013/C 026/57

Byla C-505/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antje Wilke prieš Land Berlin

30

2013/C 026/58

Byla C-506/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gerd Schini prieš Land Berlin

31

2013/C 026/59

Byla C-507/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jessy Saint Prix prieš Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Byla C-511/12: 2012 m. lapkričio 12 d.Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joaquim Fernando Macedo Maia ir kt. prieš Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Byla C-512/12: 2012 m. lapkričio 13 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Octapharma France prieš Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Byla C-515/12: 2012 m. lapkričio 14 d.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB 4finance prieš Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Byla C-516/12: 2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Byla C-517/12: 2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania

34

2013/C 026/65

Byla C-518/12: 2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Byla C-520/12: 2012 m. lapkričio 16 d.Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-369/11 Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE prieš Europos Komisiją, Europos Sąjungos delegaciją Turkijoje, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Byla C-525/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

35

2013/C 026/68

Byla C-527/12: 2012 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

36

2013/C 026/69

Byla C-530/12 P: 2012 m. lapkričio 21 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-404/10 National Lottery Commission prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

36

2013/C 026/70

Byla C-532/12: 2012 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

37

2013/C 026/71

Byla C-538/12: 2012 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Slovėnijos Respubliką

38

2013/C 026/72

Byla C-547/12 P: 2012 m. lapkričio 28 d.Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-158/09 Graikija prieš Komisiją

38

 

Bendrasis Teismas

2013/C 026/73

Byla T-491/07: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CB prieš Komisiją (Konkurencija — Įmonių asociacijų sprendimas — Mokėjimo kortelių išdavimo Prancūzijoje rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Naujiems rinkos dalyviams taikytinos kainų reguliavimo priemonės — Narystės mokestis ir vadinamieji aptarnavimo funkciją reguliuojantys ir mokesčio neveikiantiems nariams mechanizmai — Atitinkama rinka — Nagrinėjamų priemonių tikslas — Konkurenciją ribojantis tikslas — EB 81 straipsnio 3 dalis — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Gero administravimo principas — Proporcingumas — Teisinis saugumas)

39

2013/C 026/74

Byla T-42/09: 2012 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje A. Loacker prieš VRDT — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo QUADRATUM paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas LOACKER QUADRATINI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (po pakeitimo — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnis (po pakeitimo — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis) — Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnis (po pakeitimo — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis))

39

2013/C 026/75

Byla T-167/10: 2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Sąmatų prašymai — Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Priimtinumas — Išimtis, susijusi su Europos Sąjungos ekonominės politikos apsauga — Išimtis, susijusi su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga — Išimtis, susijusi su visuomenės suinteresuotumo viešuoju saugumu apsauga — Pareiga motyvuoti)

40

2013/C 026/76

Byla T-390/10 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Füller-Tomlinson prieš Parlamentą (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Socialinė apsauga — Profesinė liga — Dalinio nuolatinio invalidumo procentinės dalies nustatymas — Europos žalos fizinei ir psichinei sveikatai klasifikacijos taikymas — Faktų iškraipymas — Protingas terminas)

40

2013/C 026/77

Bylos T-537/10 ir T-538/10: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Adamowski prieš VRDT — Fagumit (FAGUMIT) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas Fagumit ir vaizdinis Bendrijos prekių ženklas FAGUMIT — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas FAGUMIT — Santykinio negaliojimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis ir 165 straipsnio 4 dalies b punktas)

40

2013/C 026/78

Byla T-590/10: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Thesing ir Bloomberg Finance prieš ECB (Galimybė susipažinti su dokumentais — Sprendimas 2004/258/EB — Dokumentai, susiję su valstybės narės skola ir biudžeto deficitu — Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais — Išimtis, susijusi su Sąjungos arba valstybės narės ekonomikos politika — Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi dokumentų)

41

2013/C 026/79

Byla T-15/11: 2012 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sina Bank prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Iranui siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Pareiga motyvuoti)

41

2013/C 026/80

Byla T-143/11: 2012 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Consorzio vino Chianti Classico prieš VRDT — FFR (F.F.R.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo F.F.R. paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai CHIANTI CLASSICO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

42

2013/C 026/81

Byla T-171/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hopf prieš VRDT (Clampflex) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Clampflex paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

42

2013/C 026/82

Byla T-421/11: 2012 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Qualitest prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Iranui siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida)

43

2013/C 026/83

Byla T-630/11 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Strobl prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Atviras Konkursas — Kandidatai, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Paskyrimas — Priskyrimas prie lygio pagal naujas mažiau palankias taisykles — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnis — Teisės klaida — Tarnautojų teismo pareiga motyvuoti)

43

2013/C 026/84

Byla T-22/12: 2012 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fomanu prieš VRDT (Qualität hat Zukunft) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Qualität hat Zukunft paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2013/C 026/85

Byla T-29/12: 2012 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bauer prieš VRDT — BenQ Materials (Daxon) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Daxon paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas DALTON — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2013/C 026/86

Byla T-17/10: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Steinberg prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su finansavimo sprendimais, kuriais Izraelio ir Palestinos nevyriausybinėms organizacijoms suteiktos dotacijos vykdant programą Partnerystė taikos labui ir įgyvendinant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę — Atsisakymas iš dalies leisti susipažinti — Visuomenės intereso, susijusio su visuomenės saugumu, išimtis — Pareiga motyvuoti — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

44

2013/C 026/87

Byla T-302/10: 2012 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Crocs prieš VRDT — Holey Soles Holdings ir PHI (Avalynės dizainas) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

45

2013/C 026/88

Byla T-541/10: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ADEDY ir kt. prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimai, skirti valstybei narei, kuriais siekiama ištaisyti perviršinio deficito padėtį — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

45

2013/C 026/89

Byla T-215/11: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ADEDY ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimas, skirtas valstybei narei, kuriuo siekiama ištaisyti perviršinio deficito padėtį — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

45

2013/C 026/90

Byla T-278/11: 2012 m. lapkričio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ClientEarth ir kt. prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Netiesioginis atsisakymas leisti susipažinti — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

46

2013/C 026/91

Byla T-466/11: 2012 m. spalio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ellinika Nafpigeia ir Hoern prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Laivų statyba — Graikijos valdžios institucijų suteikta pagalba laivų statyklai — Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka ir reikalaujama ją grąžinti, įgyvendinimo priemonės — Nepriimtinumas)

46

2013/C 026/92

Byla T-491/11 P: 2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Dalinio nuolatinio invalidumo nustatymo procedūros trukmė — Apelianto tariamai patirta žala — Išlaidų, kurių buvo galima išvengti, atlyginimas — Ieškinio kaip akivaizdžiai visiškai teisiškai nepagrįsto atmetimas pirmojoje instancijoje — Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas)

47

2013/C 026/93

Byla T-548/11: 2012 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MIP Metro prieš VRDT — Real Seguros (real,- QUALITY) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų registracijos panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

47

2013/C 026/94

Byla T-549/11: 2012 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MIP Metro prieš VRDT — Real Seguros (real,- BIO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų registracijos panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

47

2013/C 026/95

Byla T-616/11 P: 2012 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinio atmetimas nagrinėjant bylą pirmąja instancija, pripažinus, kad jis visiškai neturi teisinio pagrindo — Ieškovo tariamai patirta žala — Išlaidų, kurių buvo galima išvengti, kompensavimas — Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas)

48

2013/C 026/96

Byla T-672/11: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje H-Holding prieš Parlamentą (Ieškinys dėl neveikimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

48

2013/C 026/97

Byla T-120/12: 2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shahid Beheshti University prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Nepriimtinumas)

48

2013/C 026/98

Byla T-138/12: 2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Geipel prieš VRDT — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

49

2013/C 026/99

Byla T-164/12 R: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alstom prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Komisijos sprendimas perduoti dokumentus nacionaliniam teismui — Konfidencialumas — Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Fumus boni juris — Skuba — Interesų palyginimas)

49

2013/C 026/00

Byla T-341/12 R: 2012 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Evonik Degussa prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Sprendimo, kuriuo Komisija konstatuoja kartelius draudžiančių nuostatų pažeidimą, paskelbimas — Prašymo, kuriuo siekiama, kad būtų užtikrintas Komisijai remiantis jos Pranešimu dėl bendradarbiavimo pateiktos informacijos konfidencialumas, atmetimas — Interesų palyginimas — Skuba — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Byla T-343/12: 2012 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Grupo T Diffusión prieš VRDT — ABR Producción Contemporánea (Lampe) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas pripažinti prekių ženklą negaliojančiu — Prašymo pripažinti prekių ženklą negaliojančiu atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

50

2013/C 026/02

Byla T-453/12: 2012 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Zoo Sport prieš VRDT — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Byla T-470/12: 2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Sothys Auriac prieš VRDT — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Byla T-473/12: 2012 m. lapkričio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Aer Lingus prieš Komisiją

51

2013/C 026/05

Byla T-480/12: 2012 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Coca-Cola prieš VRDT — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Byla T-482/12: 2012 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Internationaler Hilfsfonds prieš Komisiją

53

2013/C 026/07

Byla T-483/12: 2012 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Nestlé Unternehmungen Deutschland prieš VRDT — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Byla T-484/12: 2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje CeWe Color prieš VRDT (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Byla T-485/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo prieš VRDT (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Byla T-487/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Eckes-Granini prieš VRDT — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Byla T-489/12: 2012 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Planet prieš Komisiją

55

2013/C 026/12

Byla T-490/12: 2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Mondadori Editore prieš VRDT — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Byla T-493/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Sanofi prieš VRDT — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Byla T-494/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Biscuits Poult prieš VRDT — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Byla T-495/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Byla T-496/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Byla T-497/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Byla T-498/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Koinopraxia Touristiki Loutrakiou prieš Komisiją

58

2013/C 026/19

Byla T-499/12: 2012 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje HSH Investment Holdings Coinvest-C ir HSH Investment Holdings FSO prieš Komisiją

59

2013/C 026/20

Byla T-500/12: 2012 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

60

2013/C 026/21

Byla T-501/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Farmaceutisk Laboratorium Ferring prieš VRDT — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Byla T-502/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Ferring prieš VRDT — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Byla T-503/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Karalystė prieš Komisiją

62

2013/C 026/24

Byla T-504/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Murnauer Markenvertrieb prieš VRDT (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Byla T-505/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Compagnie des montres Longines, Francillon prieš VRDT — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Byla T-508/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Automobile Association prieš VRDT — Duncan Petersen Publishing (Folders)

64

2013/C 026/27

Byla T-509/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Byla T-510/12: 2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Conrad Electronic prieš VRDT — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Byla T-513/12: 2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Byla T-514/12: 2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Byla T-515/12: 2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje El Corte Inglés prieš VRDT — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Byla T-519/12: 2012 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje mobile.international prieš VRDT — Komisija (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Byla T-527/12: 2012 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje DeMaCo Holland prieš Komisiją

68

2013/C 026/34

Byla T-468/09: 2012 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje JSK International Architekten und Ingenieure prieš ECB

68

2013/C 026/35

Byla T-100/10: 2012 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nordzucker prieš Komisiją

69

2013/C 026/36

Byla T-364/11: 2012 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Arla Foods prieš VRDT — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Byla T-590/11: 2012 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski prieš VRDT — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Byla T-77/12: 2012 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Wahl prieš VRDT — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Byla T-200/12: 2012 m. lapkričio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shannon Free Airport Development prieš Komisiją

69

2013/C 026/40

Byla T-230/12: 2012 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axa Belgium prieš Komisiją

69

 

Tarnautojų teismas

2013/C 026/41

Byla F-103/12: 2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

70

2013/C 026/42

Byla F-104/12: 2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

70

2013/C 026/43

Byla F-105/12: 2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

70

2013/C 026/44

Byla F-113/12: 2012 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

71

2013/C 026/45

Byla F-114/12: 2012 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

71

2013/C 026/46

Byla F-115/12: 2012 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

71

2013/C 026/47

Byla F-122/12: 2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

72

2013/C 026/48

Byla F-124/12: 2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš ENNSC

72

2013/C 026/49

Byla F-125/12: 2012 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš VRDT

72

2013/C 026/50

Byla F-128/12: 2012 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Parlamentą

73

2013/C 026/51

Byla F-129/12: 2012 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje CH prieš Parlamentą

73

2013/C 026/52

Byla F-132/12: 2012 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš Komisiją

73

2013/C 026/53

Byla F-134/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

74

2013/C 026/54

Byla F-135/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš REA

74

2013/C 026/55

Byla F-136/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

75

2013/C 026/56

Byla F-137/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

75

2013/C 026/57

Byla F-138/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

75

2013/C 026/58

Byla F-139/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

76

2013/C 026/59

Byla F-140/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

76

2013/C 026/60

Byla F-141/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

76

2013/C 026/61

Byla F-142/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

77

2013/C 026/62

Byla F-143/12: 2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

77

2013/C 026/63

Byla F-144/12: 2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

77

2013/C 026/64

Byla F-146/12: 2012 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

78

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/1


2013/C 26/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 9, 2013 1 12

Skelbti leidiniai:

OL C 399, 2012 12 22

OL C 389, 2012 12 15

OL C 379, 2012 12 8

OL C 373, 2012 12 1

OL C 366, 2012 11 24

OL C 355, 2012 11 17

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/2


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AstraZeneca AB, AstraZeneca plc prieš Europos Komisiją, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Byla C-457/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Konkurencija - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Vaistų nuo opaligės rinka - Piktnaudžiavimas procedūromis, susijusiomis su medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimais ir leidimo pateikti medicinos produktus rinkai procedūromis - Klaidinančios informacijos pateikimas - Leidimų pateikti rinkai panaikinimas - Generinių vaistų pateikimo rinkai ir lygiagretaus importo kliūtys)

2013/C 26/02

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc, atstovaujamos QC M. Brealey, QC M. Hoskins, baristerio D. Jowell ir solisitoriaus F. Murphy

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ir J. Bourke; European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), atstovaujama advokato M. Van Kerckhove

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 1 d. Bendrojo Teismo (šeštoji išplėstinė kolegija) sprendimo AstraZeneca prie Komisiją (T-321/05), kuriuo Bendrasis Teismas iš dalies panaikino 2005 m. birželio 15 d. Komisijos sprendimą dėl procedūros pagal EB sutarties 82 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (byla COMP/A.37.507/F3-AstraZeneca) ir kuriuo ieškovėms skyrė 60 mln. EUR baudą už piktnaudžiavimą medicinos produktų patentų sistema ir jų pateikimo į rinką procedūromis siekiant išvengti ar pavėlinti konkuruojančių generinių vaistų patekimą į rinką — Rinkos apibrėžimas — Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo 19 straipsnio aiškinimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti pagrindinį ir priešpriešinius apeliacinius skundus.

2.

Nurodyti AstraZeneca AB ir AstraZeneca plc padengti su pagrindiniu apeliaciniu skundu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

3.

Nurodyti European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) padengti su jos priešpriešiniu apeliaciniu skundu susijusias bylinėjimosi išlaidas ir su pagrindiniu apeliaciniu skundu susijusias jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Europos Komisija padengia su jos priešpriešiniu apeliaciniu skundu susijusias jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 301, 2010 11 6.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/2


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Usha Martin Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją

(Byla C-552/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Dempingas - Reglamentas (EB) Nr. 121/2006 - Plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, be kita ko, yra Indija, importas - Sprendimas 2006/38/EB - Reglamentas (EB) Nr. 384/96 - 8 straipsnio 9 dalis - Įsipareigojimai, pasiūlyti dėl antidempingo tyrimo)

2013/C 26/03

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Usha Martin Ltd, atstovaujama dikigoroï V. Akritidis ir E. Petritsi bei advokato F. Crespo

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama B. Driessen, Rechtsanwalt G. Berrisch ir baristerės N. Chesaites, Europos Komisija, atstovaujama T. Scharf ir S. Thomas

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimo Usha Martin prieš Tarybą ir Komisiją (T-119/06), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė ieškinį, pirma, dėl 2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimo, iš dalies keičiančio Komisijos sprendimą 1999/572/EB, patvirtinantį įsipareigojimus, pasiūlytus dėl antidempingo tyrimo, susijusio su plieninių vielinių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Indija, importu (OL L 22, p. 54), panaikinimo ir, antra, dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 121/2006, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1858/2005, nustatantį galutinį antidempingo muitą, inter alia, Indijos kilmės plieninių lynų ir kabelių importui (OL L 22, p. 1), panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Usha Martin Ltd bylinėjimosi šiame procese išlaidas.


(1)  OL C 55, 2011 2 19.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/3


2012 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Italijos Respublika prieš Europos Komisiją, Lietuvos Respubliką, Graikijos Respubliką

(Byla C-566/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Kalbinis režimas - Pranešimai apie viešuosius administratorių ir padėjėjų įdarbinimo konkursus - Viso teksto paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis - Egzaminų kalba - Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų oficialiųjų kalbų)

2013/C 26/04

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, avvocato dello Stato P. Gentili

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir J. Baquero Cruz, padedamų avvocato A. Dal Ferro, Lietuvos Respublika, Graikijos Respublika, atstovaujama A. Samoni-Rantou, S. Vodina ir G. Papagianni

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo Italija prieš Komisiją (sujungtos bylos T-166/07 ir T-285/07), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė reikalavimą panaikinti pranešimus apie viešuosius 'konkursus EPSO/AD/94/07 (OL C 45 A, 2007, p. 3), EPSO/AST/37/07 (OL C 45 A, 2007, p. 15) ir EPSO/AD/95/07 (OL C 103 A, 2007, p. 7)

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. rugsėjo 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Italija prieš Komisiją (T-166/07 ir T-285/07).

2.

Panaikinti pranešimą apie viešąjį konkursą EPSO/AD/94/07 dėl informacijos, ryšių ir žiniasklaidos srities administratorių (AD 5) rezervo sąrašo sudarymo, pranešimą apie viešąjį konkursą EPSO/AST/37/07 dėl ryšių ir informacijos srities padėjėjų (AST 3) rezervo sąrašo sudarymo ir pranešimą apie viešąjį konkursą EPSO/AD/95/07 dėl informacijos srities (biblioteka/dokumentacija) administratorių (AD 5) rezervo sąrašo sudarymo.

3.

Europos Komisija padengia Italijos Respublikos ir savo bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

4.

Graikijos Respublika ir Lietuvos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2011 2 26.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/3


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-600/10) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvas kapitalo judėjimas - Pensijų fondams mokamų dividendų ir palūkanų apmokestinimas - Ne šalies teritorijoje esančioms įstaigoms mokamiems dividendams ir palūkanoms taikoma tvarka - Profesinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su dividendų ar palūkanų forma gautomis pajamomis, atskaita - Įrodinėjimo pareiga)

2013/C 26/05

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal ir W. Mölls

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze ir J. Möller

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir N. Rouam; Nyderlandų Karalystė, atstovaujama C. Wissels ir C. Schillemans;Suomijos Respublika, atstovaujama M. Pere; Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk ir S. Johannesson; Didžiosios Britanijosir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama H. Walker, padedamo baristerio G. Facenna

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 63 straipsnio ir EEE susitarimo 40 straipsnio pažeidimas — Nacionalinės teisės aktai, susiję su pensijų fondams mokamų dividendų ir palūkanų apmokestinimu, kuriais sukuriamos tam tikros finansinės lengvatos dividendų ir tos šalies įstaigoms pervedamų palūkanų atžvilgiu

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Europos Komisija padengia savo pačios ir Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystė padengia savo pačių bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2011 3 12.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/4


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje E.ON Energie AG prieš Europos Komisiją

(Byla C-89/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Ieškinys dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatoma bauda už plombos sugadinimą, panaikinimo - Įrodinėjimo našta - Įrodymų iškraipymas - Pareiga motyvuoti - Baudos dydis - Neribota jurisdikcija - Proporcingumo principas)

2013/C 26/06

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: E.ON Energie AG, atstovaujama Rechtsanwälte A. Röhling, F. Dietrich ir R. Pfromm

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet, V. Bottka ir R. Sauer

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo E.ON Energie prieš Komisiją (T-141/08), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė ieškinį dėl 2008 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimo C(2008) galutinis, susijusio su baudos nustatymu pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnio 2 dalies e punktą už plombos sugadinimą, panaikinimo — Bendrųjų teisės principų, kaip antai nekaltumo prezumpcijos, „in dubio pro reo“ ir proporcingumo principų bei įrodinėjimo naštos ir procedūros taisyklių pažeidimas — Motyvavimo pareigos pažeidimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš E.ON Energie AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 152, 2011 5 21.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/4


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak prieš Christianapol sp. z o.o.

(Byla C-116/11) (1)

(Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 - Bankroto bylos - Sąvoka „bylos užbaigimas“ - Teismo, kuriame iškelta šalutinė bankroto byla, teisė vertinti skolininko nemokumą - Galimybė iškelti šalutinę bankroto bylą dėl likvidavimo, kai pagrindinė bankroto byla yra apsauginio pobūdžio)

2013/C 26/07

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Bank Handlowy w Warszawie SA, P.P.H.U.ADAX/Ryszard Adamiak

Atsakovė: Christianapol sp. z o.o.

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu — 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (OL L 160, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 1 t., p. 191) 4 straipsnio 1 dalies, 2 dalies j punkto ir 27 straipsnio aiškinimas — Šalutinė bankroto byla — Kompetentingo teismo teisė iškelti tokią bylą siekiant išnagrinėti skolininko nemokumą.

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, iš dalies pakeisto 2008 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 788/2008, 4 straipsnio 2 dalies j punktas turi būti aiškinamas taip, kad bankroto bylos baigimo momentas nustatomas pagal valstybės narės, kurioje iškelta ši byla, nacionalinę teisę.

2.

Reglamento Nr. 1346/2000, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 788/2008, 27 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo leidžiama iškelti šalutinę bankroto bylą valstybėje narėje, kurioje yra skolininko įmonė, net jei pagrindinė byla yra apsauginio pobūdžio. Teismas, turintis jurisdikciją iškelti šalutinę bylą, turi atsižvelgti į pagrindinės bylos tikslus ir reglamento struktūrą ir nepažeisti lojalaus bendradarbiavimo principo.

3.

Reglamento Nr. 1346/2000, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 788/2008, 27 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad prašymą iškelti šalutinę bankroto bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės vertinti skolininko, kuriam kitoje valstybėje narėje iškelta pagrindinė bankroto byla, nemokumo, net jei pagrindinė byla yra apsauginio pobūdžio.


(1)  OL C 152, 2011 5 21.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/5


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas bylose (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesrepublik Deutschland prieš Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland prieš Robert Klinke (C-125/11) ir Jörg-Detlef Müller prieš Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

(Sujungtos bylos C-124/11, C-125 ir C-143/11) (1)

(Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - Nacionalinės teisės normos - Parama, skiriama tarnautojams ligos atveju - Direktyva 2000/78/EB - 3 straipsnis - Taikymo sritis - „Užmokesčio“ sąvoka)

2013/C 26/08

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 ir C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Atsakovai: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesverwaltungsgericht — 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79) išaiškinimas — Nacionalinis reglamentavimas, pagal kurį numatytas paramos skyrimas valstybės tarnautojams ligos atvejais, eliminuojant registruotus partnerius iš šeimos narių, kuriems ši parama gali būti skiriama, rato — Vienodas požiūris į partnerius turinčius darbuotojus, palyginti su sutuoktinius turinčiais darbuotojais — Direktyvos 2000/78/EB taikymo sritis — Užmokesčio sąvoka.

Rezoliucinė dalis

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 3 straipsnio 1 dalies c punktas ir 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad tarnautojams ligos atveju skiriama parama, kaip antai ta, kuri skiriama Bundesrepublik Deutschland tarnautojams pagal Federalinių tarnautojų įstatymą (Bundesbeamtengesetz), patenka į šios direktyvos taikymo sritį, jeigu šią paramą turi finansuoti valstybė kaip darbdavys, kuris yra viešasis subjektas; šią aplinkybę turi patikrinti nacionalinis teismas.


(1)  OL C 269, 2011 9 10.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/5


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Schienen-Control Kommission (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Westbahn Management GmbH prieš ÖBB Infrastruktur AG

(Byla C-136/11) (1)

(Transportas - Geležinkelių transportas - Geležinkelių infrastruktūros valdytojo pareiga realiuoju laiku teikti geležinkelių įmonėms visą informaciją apie traukinių judėjimą ir visų pirma galimą jungiamųjų reisų traukinių vėlavimą)

2013/C 26/09

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Schienen-Control Kommission

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Westbahn Management GmbH

Atsakovė: ÖBB Infrastruktur AG

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Schienen-Control Kommission — 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, p. 14) 8 straipsnio 2 dalies ir II priedo II dalies bei 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 75, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 404) 5 straipsnio ir II priedo išaiškinimas — Geležinkelių infrastruktūros valdytojo pareiga realiuoju laiku teikti geležinkelio įmonėms visą informaciją apie traukinių judėjimą ir visų pirma galimą jungiamųjų reisų traukinių vėlavimą.

Rezoliucinė dalis

1.

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 8 straipsnio 2 dalies ir II priedo II dalies nuostatas reikia aiškinti taip, kad informacija apie svarbiausių jungiamųjų reisų traukinius turi apimti ne tik tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką, bet ir duomenis apie šiuos jungiamuosius reisus, nesvarbu, kokia geležinkelio įmonė juos vykdo, aptarnaujančių traukinių vėlavimą ar atšaukimą.

2.

Reglamento Nr. 1371/2007 8 straipsnio 2 dalies, skaitomos kartu su II priedo II dalimi, ir 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo su pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB, 5 straipsnio, skaitomo kartu su II priedu, nuostatos aiškintinos taip, kad infrastruktūros valdytojas privalo nediskriminuodamas pateikti geležinkelio įmonėms realiojo laiko duomenis apie kitų geležinkelio įmonių traukinių judėjimą, jeigu šie traukiniai aptarnauja svarbiausius jungiamuosius reisus, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1371/2007 II priedo II dalį.


(1)  OL C 173, 2011 6 11.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/6


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joan Cuadrench Moré prieš Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Byla C-139/11) (1)

(Oro transportas - Kompensacija ir pagalba keleiviams - Atsisakymas vežti, skrydžio atšaukimas arba atidėjimas/vėlavimas - Terminas ieškiniui pareikšti)

2013/C 26/10

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Joan Cuadrench Moré

Atsakovė: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Audiencia Provincial de Barcelona — 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10), 5 ir 6 straipsnių aiškinimas — Ieškinio senaties terminų nenumatymas — Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija), Bendrijos vardu patvirtintos 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu (OL L 194; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 491), 35 straipsnis — Taikytina teisė

Rezoliucinė dalis

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, aiškintinas taip, kad terminas ieškiniams dėl šio reglamento 5 ir 7 straipsniuose numatytos kompensacijos priteisimo reikšti nustatomas pagal kiekvienos valstybės narės normas, reglamentuojančias ieškinio senatį.


(1)  OL C 179, 2011 6 18.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/6


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Johann Odar prieš Baxter Deutschland GmbH

(Byla C-152/11) (1)

(Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - Direktyva 2000/78/EB - Diskriminacijos dėl amžiaus ir dėl negalios draudimas - Išeitinė išmoka - Socialinis planas, kuriame numatyta mažesnė išeitinė išmoka, mokama neįgaliems darbuotojams)

2013/C 26/11

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeitsgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Johann Odar

Atsakovė: Baxter Deutschland GmbH

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Arbeitsgericht München — 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), 1 straipsnio, 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto ir 16 straipsnio išaiškinimas — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos įmonės socialiniame plane numatytos išmokos gali būti neskiriamos tiems darbuotojams, kurie pagal savo amžių netrukus įgis teisę į senatvės pensiją — Diskriminacijos dėl amžiaus ir dėl negalios draudimas

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad joms neprieštarauja profesinės socialinės apsaugos sistemos norma, kurioje numatyta, kad dėl įmonės veiklos priežasčių atleistiems vyresniems kaip 54 metų darbuotojams išeitinė išmoka skaičiuojama remiantis anksčiausia galima išėjimo į pensiją data ir išmokama mažesnė suma, palyginti su apskaičiuojama įprastu būdu, kai pirmiausia remiamasi darbo įmonėje stažu, tačiau išmokama bent pusė įprastos išmokos sumos.

2.

Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad jai prieštarauja profesinės socialinės apsaugos sistemos norma, kurioje numatyta, kad dėl įmonės veiklos priežasčių atleistiems vyresniems kaip 54 metų darbuotojams išeitinė išmoka skaičiuojama remiantis anksčiausia galima išėjimo į pensiją data ir išmokama mažesnė suma, palyginti su apskaičiuojama įprastu būdu, kai pirmiausia remiamasi darbo įmonėje stažu, tačiau išmokama bent pusė įprastos išmokos sumos ir taikant šį alternatyvų apskaičiavimo metodą atsižvelgiama į anksčiau pradedamą mokėti senatvės pensiją dėl negalios.


(1)  OL C 204, 2011 7 9.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/7


2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Econord Spa prieš Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

(Sujungtos bylos C-182/11 ir C-183/11) (1)

(Viešieji paslaugų pirkimai - Direktyva 2004/18/EB - Perkančioji organizacija, kuri kitą teisiškai savarankišką įmonę, su kuria sudaroma sutartis, kontroliuoja analogiškai kaip savo tarnybas - Pareigos organizuoti konkursą pagal Sąjungos teisės normas nebuvimas (vadinamasis „in house“ sutarties sudarymas) - Įmonė, su kuria sudaroma sutartis ir kurią bendrai kontroliuoja keli savivaldos vienetai - „In house“ sutarties sudarymo sąlygos)

2013/C 26/12

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Econord Spa

Atsakovės: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Consiglio di Stato — SESV 49 ir SESV 56 straipsnių aiškinimas — Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka — Sutarties sudarymas be konkurso — Dviejų viešosios valdžios institucijų netaikant formalios viešųjų pirkimų procedūros suteikta teisė teikti viešąją miesto valymo paslaugą akcinei bendrovei, kurios kapitalo dalis priklauso tokią teisę suteikiančioms institucijoms — Šių valdžios institucijų vykdomos veiksmingos bendrovės koncesininkės kontrolės nebuvimas.

Rezoliucinė dalis

Kai keli viešosios valdžios subjektai, veikiantys kaip perkančiosios organizacijos, bendrai įsteigia įmonę, kuriai patikima vykdyti jų su viešąja paslauga susijusią užduotį, arba kai viešosios valdžios subjektas tampa tokios įmonės akcininku, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtinta sąlyga, jog šie subjektai tam, kad būtų atleisti nuo pareigos vykdyti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą pagal Sąjungos teisės normas, šios įmonės atžvilgiu turi bendrai vykdyti analogišką kaip savo tarnybų kontrolę, yra tenkinama, kai kiekvienas iš šių subjektų turi šios įmonės kapitalo dalį ir dalyvauja jos valdymo organuose.


(1)  OL C 211, 2011 7 16.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/7


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brain Products GmbH prieš BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Byla C-219/11) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Medicinos prietaisai - Direktyva 93/42/EEB - Taikymo sritis - „Medicinos prietaiso“ sąvokos aiškinimas - Gaminys, parduodamas naudoti ne pagal medicininę paskirtį - Fiziologinio proceso tyrimas - Laisvas prekių judėjimas)

2013/C 26/13

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Brain Products GmbH

Atsakovai: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesgerichtshof — 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 12 t., p. 82), iš dalies pakeistos 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/47/EB (OL L 247, p. 21) 1 straipsnio 2 dalies a punkto trečios įtraukos aiškinimas– Sąvokos „medicinos prietaisas“ aiškinimas — Direktyvos taikymas gaminiui, kuris skirtas žmogaus fiziologiniam procesui tirti ir parduodamas naudoti ne pagal medicininę paskirtį

Rezoliucinė dalis

1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, iš dalies pakeistos 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/47/EB, 1 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka turi būti aiškinama taip, kad „medicinos prietaiso“ sąvoka apima gaminį, kurį gamintojas numatė naudoti žmogaus fiziologiniam procesui tirti, tik jei jis yra medicininės paskirties.


(1)  OL C 232, 2011 8 6.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/8


2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel București (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Gran Via Moinești Srl prieš Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Byla C-257/11) (1)

(Direktyva 2006/112/EB - Pridėtinės vertės mokestis - 167, 168 ir 185 straipsniai - Teisė į atskaitą - Atskaitos tikslinimas - Žemės sklypo ir jame pastatytų statinių įsigijimas, ketinant nugriauti šiuos statinius ir šiame žemės sklype vykdyti statybos projektą)

2013/C 26/14

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel București

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: SC Gran Via Moinești Srl

Atsakovės: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice Bucureșt

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Curtea de Apel București — 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 167 ir 168 straipsnių ir 185 straipsnio 2 dalies aiškinimas — Teisė į PVM, susijusio su griovimui siekiant įgyvendinti nekilnojamojo turto projektą skirtų statinių įsigijimu, atskaitą — Prieš įgyvendinant nekilnojamojo turto projektą vykdyta ūkinė veikla, kurios esmė — pirmosios investicijos siekiant patenkinti minėto projekto įgyvendinimo poreikius — Atskaityto PVM tikslinimas

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 ir 168 straipsnius reikia aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis bendrovė, įsigijusi žemės sklypą ir jame pastatytus statinius, ketindama juos nugriauti ir šiame žemės sklype pastatyti gyvenamųjų namų kompleksą, turi teisę atskaityti pridėtinės vertės mokestį, susijusį su šių statinių įsigijimu.

2.

Direktyvos 2006/112 185 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis dėl statinių, įsigytų su žemės sklypu, kuriame jie pastatyti, nugriovimo, ketinant vietoje šių statinių pastatyti gyvenamųjų namų kompleksą, nekyla pareiga patikslinti pradinę pridėtinės vertės mokesčio, susijusio su šių statinių įsigijimu, atskaitą.


(1)  OL C 238, 2011 8 13.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/8


2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kremikovtzi AD prieš Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Byla C-262/11) (1)

(Bulgarijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą - EB ir Bulgarijos asociacijos susitarimas - Plieno pramonė - Iki įstojimo suteikta valstybės pagalba restruktūrizavimui - Sąlygos - Gavėjų ekonominis gyvybingumas restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje - Gavėjos paskelbimas nemokia po įstojimo - Nacionalinių valdžios institucijų ir Europos Komisijos kompetencija - Nacionalinis sprendimas, kuriuo pripažintas skolos valstybei, kurią sudaro neteisėta tapusi pagalba, buvimas - Sprendimas ES-BG Nr. 3/2006 - Stojimo akto V priedas - Po įstojimo teikiama pagalba - Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 - Esama pagalba)

2013/C 26/15

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Kremikovtzi AD

Kitos šalys: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Administrativen sad Sofia-grad — Europos susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją (OL L 358, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 59 t., p. 201), Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 157, p. 203) V priedo 1 punkto, Europos susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, 2 protokolo dėl produktų, kuriems taikoma Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis (EAPB), 9 straipsnio 4 dalies, šio susitarimo papildomo protokolo (OL L 317, p. 25) 3 straipsnio ir 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339) 14 straipsnio aiškinimas — Valstybės restruktūrizavimo pagalba, suteikta iki Bulgarijos įstojimo į Europos Sąjungą plieno gamybos bendrovėms pagal restruktūrizavimo programą — Sprendimas pripažinti skolą valstybei, kurią sudaro valstybės pagalba, tapusi neteisėta pripažinus gavėjos nemokumą — Atitinkama nacionalinės valdžios institucijų ir Europos Komisijos kompetencija spręsti dėl valstybės pagalbos nesuderinamumo su bendrąja rinka ir reikalauti ją grąžinti kaip neteisėtai suteiktą.

Rezoliucinė dalis

Iki Bulgarijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą Kremikovtzi AD suteiktos valstybės pagalbos, kuri pagal Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų V priedą nebuvo „taikoma“ po šio įstojimo, išieškojimo procedūra, nustačius Europos susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, Bendrijos vardu sudaryto ir patvirtinto 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu 94/908/EAPB, EB, Euratomas, 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų sąlygų pažeidimą, turi būti grindžiama šio Europos susitarimo papildomo protokolo, iš dalies pakeisto 2006 m. gruodžio 29 d. ES ir Bulgarijos asociacijos tarybos sprendimu ES-BG Nr. 3/2006, 3 straipsniu. Šiomis aplinkybėmis kompetentingos Bulgarijos Respublikos valdžios institucijos, remdamosi šio straipsnio trečia pastraipa, gali priimti sprendimą susigrąžinti šių sąlygų neatitinkančią valstybės pagalbą. Pagal šio papildomo protokolo 3 straipsnio antrą pastraipą priimtas Komisijos sprendimas nėra būtina išankstinė sąlyga šioms valdžios institucijoms susigrąžinti šią pagalbą.


(1)  OL C 232, 2011 8 6.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/9


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M.M. prieš Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

(Byla C-277/11) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendroji Europos prieglobsčio sistema - Direktyva 2004/83/EB - Būtiniausi pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo standartai - 4 straipsnio 1 dalies antras sakinys - Valstybės narės bendradarbiavimas su prašytoju vertinant atitinkamą su jo prašymu susijusią informaciją - Apimtis - Atmetus prašymą suteikti pabėgėlio statusą pateikto prašymo suteikti papildomą apsaugą nagrinėjimo nacionalinės procedūros teisėtumas - Pagrindinių teisių laikymasis - Teisė būti išklausytam)

2013/C 26/16

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: M.M.

Atsakovė: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — High Court of Ireland — 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96) 4 straipsnio 1 dalies aiškinimas — Prašymas suteikti papildomą apsaugą atmetus prieglobsčio prašymą — Pasiūlymas atmesti prašymą suteikti papildomą apsaugą — Pareiga pateikti prašytojui jo prašymo įvertinimo rezultatus iki galutinio sprendimo priėmimo

Rezoliucinė dalis

Reikalavimas, kad atitinkama valstybė narė bendradarbiautų su prieglobsčio prašytoju, įtvirtintas 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų 4 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje, neturi būti aiškinamas taip, kad, jeigu užsienietis po to, kai buvo atsisakyta jam suteikti pabėgėlio statusą, prašo suteikti papildomos apsaugos statusą ir kompetentinga nacionalinė institucija ketina atmesti ir šį prašymą, ši institucija privalo prieš priimdama sprendimą informuoti suinteresuotąjį asmenį apie ketinamą priimti nepalankų sprendimą dėl jo prašymo bei pateikti jam argumentus, kuriais remdamasi ketina jį atmesti, kad leistų šiam prašytojui išdėstyti savo poziciją šiuo klausimu.

Tačiau, kalbant apie tokią sistemą, kuri nustatyta pagrindinėje byloje nagrinėjamų nacionalinės teisės aktų, pagal kurią numatytos dvi atskiros viena po kitos einančios prašymų suteikti atitinkamai pabėgėlio statusą ir papildomos apsaugos statusą nagrinėjimo procedūros, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi užtikrinti, kad kiekvienoje iš šių procedūrų būtų paisoma prašytojo pagrindinių teisių ir ypač teisės būti išklausytam, dėl ko iki sprendimo nesuteikti prašomos apsaugos priėmimo jam turėtų būti suteikta tinkama galimybė pateikti pastabas. Pagal tokią sistemą aplinkybė, kad suinteresuotasis asmuo jau buvo tinkamai išklausytas, kai buvo nagrinėjamas jo prašymas suteikti pabėgėlio statusą, nereiškia, kad šio formalumo nereikia laikytis papildomos apsaugos prašymo nagrinėjimo procedūroje.


(1)  OL C 226, 2011 7 30.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/10


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad — Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BONIK (EOOD) prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Byla C-285/11) (1)

(PVM - Direktyva 2006/112/EB - Teisė į atskaitą - Atsisakymas)

2013/C 26/17

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad — Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BONIK (EOOD)

Atsakovas: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Administrativen sad — Varna — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 14, 62, 63, 167, 168 straipsnių ir 178 straipsnio a ir b punktų aiškinimas — Valstybių narių nustatyti formalūs reikalavimai teisės į PVM atskaitą srityje — Priemonės, skirtos išvengti tam tikrų formų mokesčių slėpimo ar vengimo — Atsisakymas suteikti teisę atskaityti PVM apmokestinamajam asmeniui, tiekiamų prekių Bendrijos viduje gavėjui, dėl to, kad neįrodytas tiekimų tarp ankstesnių tiekėjų faktas, nepaisant tiesioginio tiekėjo apmokestinamajam asmeniui įvykdytų tiekimų patvirtinimo įrodymų

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 ir 178 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais draudžiama aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamomis pagrindinėje byloje, atsisakyti apmokestinamajam asmeniui suteikti teisę atskaityti pridėtinės vertės mokestį už prekių tiekimą dėl to, kad, atsižvelgiant į sukčiavimą ar pažeidimus, įvykdytus šio tiekimo ankstesniame ar vėlesniame etape, šis tiekimas laikomas faktiškai neįvykdytu, jei remiantis objektyviais įrodymais nenustatyta, kad šis apmokestinamasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, jog sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę į atskaitą, susijęs su sukčiavimu PVM srityje vykdant tiekimo grandinės pirkimo ar pardavimo sandorį, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 238, 2011 8 13.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/10


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad — Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DIGITALNET OOD (C-320/11 ir C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) prieš Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Sujungtos bylos C-320/11, C-330/11, C-382/11 ir C-383/11) (1)

(Bendrasis muitų tarifas - Tarifinis klasifikavimas - Kombinuotoji nomenklatūra - Prietaisai, galintys priimti televizijos signalus, turintys prieigos prie interneto modemą ir dialoginių informacijos mainų funkciją)

2013/C 26/18

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad — Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: DIGITALNET OOD (C-320/11 ir C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Atsakovė: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Administrativen sad — Varna — 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeisto 2008 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1031/2008, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 291, p. 1), aiškinimas — Kombinuotosios nomenklatūros 8528 71 13 subpozicija (aparatai su mikroprocesoriniu įtaisu ir įmontuotu modemu, skirti prieigai prie interneto, galintys atlikti dialoginių informacijos mainų funkciją ir priimti televizinius signalus (televizorių priedėliai (set top boxes), atliekantys ryšių funkciją) arba 8521 90 00 subpozicija (kiti vaizdo ir garso įrašymo ar atkūrimo aparatai, net su įmontuotu televizijos signalų imtuvu) — Prietaisas, galintis priimti televizijos signalus ar per modemą prisijungti prie interneto ir vykdyti dialoginius informacijos mainus — Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimuose vartojamų sąvokų „internetas“, „modemas“ ir „moduliavimas ir demoduliavimas“ reikšmė

Rezoliucinė dalis

1.

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede esanti Kombinuotoji nomenklatūra, iš dalies pakeista 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1214/2007, 2008 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1031/2008 ir 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 948/2009, turi būti aiškinama taip, kad, norint klasifikuoti prekę pagal 8528 71 13 subpoziciją, prieigos prie interneto modemas suprantamas kaip įtaisas, galintis pats be jokio kito prietaiso ar mechanizmo prisijungti prie interneto ir užtikrinti dialogiškumą ar dvikrypčius informacijos mainus. Klasifikuojant svarbus tik galėjimas prisijungti prie interneto, o ne tam naudojama technologija.

2.

Minėta Kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad televizijos signalų priėmimas ir modemo, užtikrinančio prieigą prie interneto, buvimas yra dvi lygiavertės funkcijos, kurias turi atlikti prietaisai, norint juos klasifikuoti pagal 8528 71 13 subpoziciją. Nesant vienos iš šių funkcijų, šiuos prietaisus reikia klasifikuoti pagal 8528 71 19 subpoziciją.

3.

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 78 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių patikrinimas a posteriori ir paskesnis jų tarifinio klasifikavimo pakeitimas gali būti atlikti remiantis rašytiniais dokumentais, neįpareigojant muitinės fiziškai tikrinti minėtų prekių.


(1)  OL C 252, 2011 8 27.

OL C 298, 2011 10 8


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/11


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas bylose (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) O. S. prieš Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ir Maahanmuuttovirasto prieš L. (C-357/11)

(Sujungtos bylos C-356/11 ir C-357/11) (1)

(Sąjungos pilietybė - SESV 20 straipsnis - Direktyva 2003/86/EB - Teisė į šeimos susijungimą - Mažamečiai Sąjungos piliečiai, gyvenantys su motinomis trečiųjų šalių pilietėmis valstybės narės, kurios pilietybę turi šie vaikai, teritorijoje - Motinų, turinčių išimtinę Sąjungos piliečių globos teisę, teisė nuolat gyventi šioje valstybėje narėje - Šeimų sukūrimas iš naujo po naujos motinų santuokos su trečiųjų šalių piliečiais ir vaikų, kurie taip pat yra trečiųjų šalių piliečiai, gimimo sudarius šias santuokas - Prašymai susijungti su šeima Sąjungos piliečių kilmės valstybėje narėje - Atsisakymas suteikti teisę gyventi šalyje naujiems sutuoktiniams dėl pakankamų lėšų nebuvimo - Teisė į pagarbą šeimos gyvenimui - Atsižvelgimas į svarbiausią vaikų interesą)

2013/C 26/19

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Atsakovės: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Korkein hallinto-oikeus — SESV 20 straipsnio aiškinimas — Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje — Teisė į šeimos susijungimą — Leidimas trečiosios šalies piliečiui gyventi valstybėje narėje, kurioje jis gyvena neturėdamas leidimo nuolat gyventi, jei trečiosios šalies pilietybę turinti suinteresuotojo asmens sutuoktinė teisėtai gyvena toje valstybėje narėje ir turi šios valstybės piliečiu esantį vaiką, o suinteresuotasis asmuo nėra šio vaiko tėvas ir neturi jo globos teisės — Situacija, kai sutuoktiniai taip pat turi trečiosios šalies piliečiu esantį bendrą vaiką, gyvenantį kartu su jais ir sutuoktinės vaiku aptariamoje valstybėje narėje.

Rezoliucinė dalis

SESV 20 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo nedraudžiama valstybei narei atsisakyti trečiosios šalies piliečiui išduoti leidimą gyventi šalyje dėl šeimos susijungimo, kai šis pilietis siekia gyventi su sutuoktine, kuri taip pat yra trečiosios šalies pilietė, teisėtai gyvenanti šioje valstybėje narėje, ir vaiko, gimusio sudarius pirmąją santuoką, kuris yra Sąjungos pilietis, motina, bei su jiems gimusiu vaiku, taip pat trečiosios šalies piliečiu, jeigu tokiu atsisakymu iš atitinkamo Sąjungos piliečio neatimama galimybė faktiškai pasinaudoti tuo, kas sudaro Sąjungos piliečio statusu suteikiamų teisių esmę, o tai turi patikrinti prašymus priimti prejudicinius sprendimus pateikęs teismas.

Prašymai išduoti leidimus gyventi šalyje dėl šeimos susijungimo, kaip antai nagrinėjami pagrindinėse bylose, patenka į 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos Direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą taikymo sritį. Šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad nors valstybės narės turi teisę reikalauti įrodyti, jog globėjas turi pastovių ir nuolatinių lėšų, kurių pakanka sau ir savo šeimos nariams išlaikyti, šia teise turi būti naudojamasi atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį ir 24 straipsnio 2 ir 3 dalis, pagal kuriuos valstybės narės prašymus susijungti su šeima turi nagrinėti atsižvelgdamos į atitinkamų vaikų interesus ir siekdamos sudaryti palankias šeimos gyvenimo sąlygas, taip pat vengdamos kelti grėsmę šios direktyvos tikslui ir veiksmingumui. Prašymus priimti prejudicinius sprendimus pateikęs teismas turi patikrinti, ar pagrindinėse bylose nagrinėjami sprendimai atsisakyti išduoti leidimus gyventi šalyje priimti laikantis šių reikalavimų.


(1)  OL C 269, 2011 9 10.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/12


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Isabel Elbal Moreno prieš Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Byla C-385/11) (1)

(SESV 157 straipsnis - Direktyva 79/7/EEB - Direktyva 97/81/EB - Bendrasis susitarimas dėl darbo ne visą darbo dieną - Direktyva 2006/54/EB - Kaupiamoji senatvės pensija - Vienodas požiūris į abiejų lyčių darbuotojus - Netiesioginė diskriminacija dėl lyties)

2013/C 26/20

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Isabel Elbal Moreno

Atsakovai: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Juzgado de lo Social de Barcelona — Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė UNICE, CEEP ir ETUC, pridėto prie 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 97/81/EB (OL L 14, 1998, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 267), 4 straipsnio 1 dalies, 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (OL L 6, 1979, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk.,1 t., p. 215) 4 straipsnio ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, p. 23) 4 straipsnio aiškinimas — Darbo sąlygos sąvoka — Kaupiamoji senatvės pensija, apskaičiuojama remiantis Ispanijos teisės aktuose numatyta tvarka ir darbuotojo ar jo vardu sumokėtomis įmokomis — Ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų diskriminacija

Rezoliucinė dalis

1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, juo draudžiamas valstybės narės teisės aktas, kuriuo reikalaujama, kad ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai, kurių didžioji dauguma yra moterys, turėtų proporcingai ilgesnį įmokų mokėjimo stažą nei visą darbo dieną dirbę darbuotojai, kad prireikus jie galėtų gauti kaupiamąją senatvės pensiją, kurios dydis proporcingai sumažinamas atsižvelgiant į jų išdirbtą laiką.


(1)  OL C 290, 2011 10 1.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/12


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo prieš Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Byla C-410/11) (1)

(Oro transportas - Monrealio konvencija - 22 straipsnio 2 dalis - Vežėjų atsakomybė už bagažą - Ribos bagažo sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar vėlavimo atvejais - Kelių keleivių bendras bagažas - Tik vieno iš jų atliktas įregistravimas)

2013/C 26/21

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Atsakovė: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Audiencia Provincial de Barcelona — Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (Tarybos sprendimas 2001/539/EB, OL L 194, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 491) 3 straipsnio 3 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies aiškinimas — Oro vežėjų atsakomybė, susijusi su keleivių ir jų bagažo vežimu oru — Atsakomybės dėl bagažo sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar vėlavimo ribos

Rezoliucinė dalis

1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje sudarytos konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, kurią Europos Bendrija pasirašė 1999 m. gruodžio 9 d. ir savo vardu patvirtino 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu 2001/539/EB, 22 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su šios konvencijos 3 straipsnio 3 dalimi, reikia aiškinti taip, kad bagažo praradimo atveju teisė į žalos atlyginimą ir oro vežėjo atsakomybės ribojimas taikomi ir keleiviui, kuris reikalauja šios žalos atlyginimo dėl prarasto kito keleivio vardu įregistruoto bagažo, jei šiame prarastame bagaže faktiškai buvo pirmojo keleivio daiktų.


(1)  OL C 290, 2011 10 1.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/13


2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Komisiją

(Byla C-416/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Direktyva 92/43/EEB - Natūralių buveinių apsauga - Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas - Ispanijos Karalystės pasiūlytos teritorijos įtraukimas į sąrašą - Teritorija, tariamai apimanti Didžiosios Britanijos Gibraltaro teritorinių vandenų zoną ir atvirosios jūros zoną - Ieškinys dėl panaikinimo - Tik patvirtinantis aktas)

2013/C 26/22

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama S. Ossowski, padedamo QC D. Wyatt, baristerio V. Wakefield

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama D. Recchia ir K. Mifsud-Bonnici

Komisijos pusėje įstojusi į bylą šalis: Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad ir A. Rubio González

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-115/10 Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Komisiją, kurioje Bendrasis Teismas pripažino nepriimtinu ieškinį dėl 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimo 2010/45/ES, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinamas trečiasis atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 10406) dalies, kuria juo į sąrašą įtraukiama Ispanijos pasiūlyta Bendrijos svarbos teritorija „Estrecho Oriental“ (ES6120032), apimanti Didžiosios Britanijos Gibraltaro teritorinių vandenų zoną ir atvirosios jūros zoną, panaikinimo

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė bylinėjimosi išlaidas.

3.

Ispanijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 298, 2011 10 8.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/13


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Rovigo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Md Sagor

(Byla C-430/11) (1)

(Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Direktyva 2008/115/EB - Bendri neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka - Nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta bauda, kurią galima pakeisti išsiuntimu arba namų areštu)

2013/C 26/23

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Rovigo

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Md Sagor

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale di Rovigo — 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98) 2, 4, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių bei ESS 4 straipsnio 3 dalies aiškinimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta nuo 5 000 iki 10 000 eurų bauda neteisėtai atvykusiam į nacionalinę teritoriją arba neteisėtai joje esančiam užsieniečiui — Leidimas neteisėtą buvimą pripažinti baudžiamuoju nusižengimu — Leidimas baudą pakeisti nedelsiant vykdomu išsiuntimu ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui arba laisvę ribojančia bausme (permanenza domiciliare) — Valstybių narių pareigos direktyvos perkėlimo laikotarpiu

Rezoliucinė dalis

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse reikia aiškinti taip, kad ja

nedraudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, pagal kurias už neteisėtą buvimą šalyje trečiosios valstybės piliečiai baudžiami pinigine bauda, kuri gali būti pakeičiama išsiuntimu, ir

draudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias leidžiama už neteisėtą buvimą šalyje trečiosios valstybės piliečius bausti namų areštu, neužtikrinant, kad šios bausmės vykdymas turi būti nutrauktas, kai tik tampa įmanoma fiziškai išsiųsti atitinkamą asmenį iš šios valstybės narės.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/14


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Verhuizingen Coppens NV

(Byla C-441/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - EB 81 straipsnis ir EEE susitarimo 53 straipsnis - Belgijos tarptautinio perkraustymo paslaugų rinka - Kartelis, apimantis tris atskirus susitarimus - Vienas ir tęstinis pažeidimas - Įrodymų, kad vieno atskiro susitarimo dalyvis žinojo apie kitus atskirus susitarimus, nebuvimas - Komisijos sprendimo panaikinimas visiškai ar iš dalies - SESV 263 ir 264 straipsniai)

2013/C 26/24

Proceso kalba: olandų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet, S. Noë ir F. Ronkes Agerbeek

Kita proceso šalis: Verhuizingen Coppens NV, atstovaujama advocaten J. Stuyck ir I. Buelens

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo Verhuizingen Coppens prieš Komisiją (T-210/08), kuriuo Bendrasis Teismas panaikino 2008 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimo C(2008) 926 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/38.543 — Tarptautinio perkraustymo paslaugos) 1 straipsnio i punktą ir 2 straipsnio k punktą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. birželio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Verhuizingen Coppens prieš Komisiją (T-210/08).

2.

2008 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimo C(2008) 926 galutinis dėl procedūros pagal [EB 81] straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/38.543 — Tarptautinio perkraustymo paslaugos) 1 straipsnio i punktą panaikinti tiek, kiek šia nuostata Europos Komisija, neapsiribodama Verhuizingen Coppens NV dalyvavimo susitarime dėl netikrų sąmatų, vadinamų „tariamomis sąmatomis“, sistemos laikotarpiu nuo 1992 m. spalio 13 d. iki 2003 m. liepos 29 d. konstatavimu, laiko šią bendrovę atsakinga už susitarimą dėl finansinių kompensacijų už atmestus pasiūlymus ar pasiūlymų nepateikimą, vadinamų „komisiniai mokesčiai“, sistemos ir jai priskiria atsakomybę už vieną ir tęstinį pažeidimą.

3.

Nustatoma minėto Sprendimo C(2008) 926 galutinis 2 straipsnio k punktu Verhuizingen Coppens NV skirtos baudos suma — 35 000 eurų.

4.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijose išlaidas ir du trečdalius Coppens patirtų bylinėjimosi šiose dviejose instancijose išlaidų.

5.

Coppens padengia vieną trečdalį savo bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidų.


(1)  OL C 331, 2011 11 12.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/14


2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Byla C-562/11) (1)

(Žemės ūkis - Reglamentas (EEB) Nr. 3665/87 - 11 straipsnis - Eksporto grąžinamosios išmokos - Prašymas skirti eksporto grąžinamąją išmoką, neturint teisės į grąžinamąją išmoką - Administracinė sankcija)

2013/C 26/25

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Atsakovė: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesfinanzhof — 1987 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3665/87, nustatančio išsamias bendrąsias grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus sistemos taikymo taisykles (OL L 351, p. 1), iš dalies pakeisto 1997 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 495/97 (OL L 77, p. 12), ir pirmiausia jo 11 straipsnio 1 dalies aiškinimas — Prašymas skirti grąžinamąją eksporto išmoką situacijoje, kurioje nenumatyta teisė į grąžinimą — Galimybė taikyti sankcijas ieškovui.

Rezoliucinė dalis

1987 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3665/87, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus sistemos taikymo taisykles, su pakeitimais, padarytais 1994 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2945/94 ir 1997 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 495/97, 11 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad, atsižvelgiant į 11 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatytas išimtis, šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytas sumažinimas turi būti taikomas visų pirma tais atvejais, kai akivaizdu, kad prekės, už kurias buvo prašoma grąžinamųjų eksporto išmokų, nebuvo geros ir tinkamos prekinės kokybės, nepaisant to, kad eksportuotojas veikė sąžiningai ir teisingai aprašė šių prekių pobūdį ir kilmę.


(1)  OL C 39, 2012 2 11.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/15


2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Josef Probst prieš mr.nexnet GmbH

(Byla C-119/12) (1)

(Elektroniniai ryšiai - Direktyva 2002/58/EB - 6 straipsnio 2 ir 5 dalys - Asmens duomenų tvarkymas - Srauto duomenys, reikalingi sąskaitoms pateikti ir mokėjimams išieškoti - Trečiosios bendrovės atliekamas skolinio reikalavimo išieškojimas - Asmenys, veikiantys pagal viešųjų ryšių tinklo ar viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų įgaliojimą)

2013/C 26/26

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Josef Probst

Atsakovė: mr.nexnet GmbH

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesgerichtshof — 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514) 6 straipsnio 2 ir 5 dalių išaiškinimas — Su abonentais ir naudotojais susijusių srauto duomenų, kuriuos tvarko ir saugo viešųjų ryšių tinklo teikėjas, perdavimas — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos toks perdavimas skolinio reikalavimo, susijusio su atlyginimu už telekomunikacijų paslaugas, perėmėjui yra leidžiamas, jei sutartyje yra sąlygos, leidžiančios užtikrinti, kad perduoti duomenys bus tvarkomi konfidencialiai, ir galimybę kitai sutarties šaliai patikrinti, ar laikomasi šių duomenų apsaugos

Rezoliucinė dalis

2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 6 straipsnio 2 ir 5 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas viešųjų ryšių tinklo ar viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjui leidžiama perduoti srauto duomenis jo skolinių reikalavimų, susijusių su atlyginimu už telekomunikacijų paslaugas, perėmėjui tam, kad šis juos išieškotų, o šiam perėmėjui leidžiama šiuos duomenis tvarkyti su sąlyga, kad, pirma, tvarkydamas šiuos duomenis jis veiks pagal paslaugų teikėjo įgaliojimą ir, antra, šis perėmėjas tvarkys tik tuos srauto duomenis, kurių reikia perleistiems skoliniams reikalavimams išieškoti.

Kad ir kaip būtų kvalifikuota perleidimo sutartis, laikytina, kad perėmėjas veikia pagal paslaugų teikėjo įgaliojimą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2002/58 6 straipsnio 5 dalį, tuomet, kai tvarkydamas srauto duomenis jis veikia vien pagal šio teikėjo nurodymus ir jam prižiūrint. Konkrečiai tariant, jų sudarytoje sutartyje turi būti numatytos nuostatos, leidžiančios užtikrinti, kad perėmėjas teisėtai tvarkys srauto duomenis, ir ja paslaugų teikėjui turi būti sudarytos sąlygos bet kuriuo momentu patikrinti, kaip perėmėjas laikosi šių nuostatų.


(1)  OL C 174, 2012 6 16.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/15


2012 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thomas Pringle prieš Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

(Byla C-370/12) (1)

(Stabilumo mechanizmas, taikytinas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro - Sprendimas 2011/199/ES - SESV 136 straipsnio pakeitimas iš dalies - Galiojimas - ESS 48 straipsnio 6 dalis - Supaprastinta peržiūros procedūra - ESM sutartis - Ekonominė ir pinigų politika - Valstybių narių kompetencija)

2013/C 26/27

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Thomas Pringle

Atsakovai: Government of Ireland, Ireland ir Attorney General

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Supreme Court –2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro (OL L 91, p. 1), galiojimas — Sąjungos kompetencija — Valstybės narės euro zonos dalyvės teisė sudaryti tokią tarptautinę sutartį, kaip antai Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis.

Rezoliucinė dalis

1.

Nagrinėjant pirmąjį klausimą nebuvo atskleista nieko, kas galėtų daryti poveikį 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, galiojimui.

2.

ESS 4 straipsnio 3 dalimi, ESS 13 straipsniu, SESV 2 straipsnio 3 dalimi, SESV 3 straipsnio 1 dalies c punktu ir 2 dalimi, SESV 119–123 straipsniais ir SESV 125–127 straipsniais bei veiksmingos teisminės apsaugos bendruoju principu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, nedraudžiama nei sudaryti tokios sutarties, kaip 2012 m. vasario 2 d. Briuselyje sudaryta Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis tarp Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos, nei šioms valstybėms narėms šios sutarties ratifikuoti.

3.

Valstybės narės teisė sudaryti ir ratifikuoti minėtą sutartį nesietina su Sprendimo 2011/199 įsigaliojimu


(1)  OL C 303, 2012 10 6.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/16


2012 m. spalio 3 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W. P. Willems prieš Burgemeester van Nuth

(Byla C-446/12)

2013/C 26/28

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: W. P. Willems

Atsakovas: Burgemeester van Nuth

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, ar šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 95/46 (1) 7 straipsnio f punktą, skaitomą kartu su šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia aiškinti taip, kad valstybės narės, įgyvendindamos šį reglamentą, turi įstatymu užtikrinti, kad pagal šį reglamentą renkami ir saugomi biometriniai duomenys negali būti „renkami“, tvarkomi ir naudojami kitiems tikslams nei dokumento išdavimui?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/16


2012 m. spalio 5 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H.J. Kooistra prieš Burgemeester van Skarsterlân

(Byla C-447/12)

2013/C 26/29

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: H. J. Kooistra

Atsakovas: Burgemeester van Skarsterlân

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, 1 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad šis reglamentas netaikomas valstybių narių savo piliečiams išduotoms tapatybės kortelėms, kaip antai Nyderlandų asmens tapatybės kortelėms, neatsižvelgiant į jų galiojimo laiką ir galimybę naudoti kaip kelionės dokumentą?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeistas 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1) taikomas tapatybės kortelėms, kaip antai Nyderlandų asmens tapatybės kortelėms, atsižvelgiant į galimybes jas naudoti kaip kelionės dokumentą, ar šio reglamento 1 straipsnio 2 dalis galioja atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, ar šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 95/46 (1) 7 straipsnio f punktą, skaitomą kartu su šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia aiškinti taip, kad valstybės narės, įgyvendindamos šį reglamentą, turi įstatymu užtikrinti, kad pagal šį reglamentą renkami ir saugomi biometriniai duomenys negali būti renkami, tvarkomi ir naudojami kitiems tikslams nei dokumento išdavimui?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/17


2012 m. spalio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. Roest prieš Burgemeester van Amsterdam

(Byla C-448/12)

2013/C 26/30

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: M. Roest

Atsakovas: Burgemeester van Amsterdam

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, ar šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 95/46 (1) 7 straipsnio f punktą, skaitomą kartu su šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia aiškinti taip, kad valstybės narės, įgyvendindamos šį reglamentą, turi įstatymu užtikrinti, kad pagal šį reglamentą renkami ir saugomi biometriniai duomenys negali būti „renkami“, tvarkomi ir naudojami kitiems tikslams nei dokumento išdavimui?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/18


2012 m. spalio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L.J.A. van Luijk prieš Burgemeester van Den Haag

(Byla C-449/12)

2013/C 26/31

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: L.J.A. van Luijk

Atsakovas: Burgemeester van Den Haag

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, ar šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 95/46 (1) 7 straipsnio f punktą, skaitomą kartu su šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia aiškinti taip, kad valstybės narės, įgyvendindamos šį reglamentą, turi įstatymu užtikrinti, kad pagal šį reglamentą renkami ir saugomi biometriniai duomenys negali būti „renkami“, tvarkomi ir naudojami kitiems tikslams nei dokumento išdavimui?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/18


2012 m. spalio 9 d.Landgericht Krefeld (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd prieš Inter-Zuid Transport BV

(Byla C-452/12)

2013/C 26/32

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Krefeld

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Atsakovė: Inter-Zuid Transport BV

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 71 straipsniu draudžiama visiškai autonomiškai aiškinti konvenciją arba ar taikant tokią konvenciją reikia atsižvelgti ir į šio reglamento tikslus bei principus?

2.

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 71 straipsniu draudžiamas toks konvencijos aiškinimas, pagal kurį tai, kad vienoje valstybėje narėje buvo priimtas sprendimas dėl teisių nustatymo netrukdo vėliau pareikšti ieškinį dėl prievolės įvykdymo kitoje valstybėje narėje, jeigu gali būti pateikiamas Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnį atitinkantis šios konvencijos išaiškinimas?


(1)  OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/19


2012 m. spalio 10 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ir O, kita šalis: B

(Byla C-456/12)

2013/C 26/33

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ir O

Kita šalis: B

Prejudiciniai klausimai

<…>

1.

Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB (1) dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, kiek tai susiję su Sąjungos piliečių šeimos narių, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, teisės laisvai judėti įgyvendinimo sąlygomis, pagal analogiją taikoma kaip Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimuose Singh  (2) (C-370/90) ir Eind  (3) (C-291/05), kai Sąjungos pilietis grįžta į savo pilietybės valstybę narę pagyvenęs kitoje valstybėje narėje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalį ir kaip paslaugų gavėjas pagal šios sutarties 56 straipsnį?

2.

Jei taip: ar yra reikalavimas, kad Sąjungos pilietis turi būti išgyvenęs kitoje valstybėje narėje tam tikrą minimalų laikotarpį tam, kad Sąjungos piliečiui grįžus į savo pilietybės valstybę narę jo šeimos nariui, trečiosios šalies piliečiui, būtų suteikta teisė gyventi toje valstybėje narėje?

3.

Jei taip: ar šis reikalavimas gali būti tenkinamas ir tada, kai šalyje gyvenama ne nepertraukiamai, o tam tikrais periodais, pavyzdžiui, kiekvieną savaitgalį, arba reguliariai lankomasi?

<…>

4.

Atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes, ar tokiu atveju, kai nuo Sąjungos piliečio grįžimo į savo pilietybės valstybę narę iki jo šeimos nario, trečiosios šalies piliečio, persikėlimo į tą valstybę narę, praeina daug laiko, šeimos narys, trečiosios šalies pilietis, pagal Sąjungos teisę praranda teisę gyventi šalyje?


(1)  OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46.

(2)  1992 m. liepos 7 d. sprendimas, Rink. p. I-4265.

(3)  2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas, Rink. p. I-10719.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/19


2012 m. spalio 10 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje S ir Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš G

(Byla C-457/12)

2013/C 26/34

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: S ir Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Kita proceso šalis: G

Prejudiciniai klausimai

1.

<…>

Ar trečiosios šalies pilietis, šeimos narys Sąjungos piliečio, kurio gyvenamoji vieta yra jo pilietybės valstybėje narėje, bet kuris dirba kitoje valstybėje narėje joje įsteigtam darbdaviui, tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis pagal Sąjungos teisę turi teisę gyventi šalyje?

2.

<…>

Ar trečiosios šalies pilietis, šeimos narys Sąjungos piliečio, kurio gyvenamoji vieta yra jo pilietybės valstybėje narėje, bet kuris dėl darbo toje pačioje valstybėje narėje įsteigtam darbdaviui vyksta į kitą valstybę narę, tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis pagal Sąjungos teisę turi teisę gyventi šalyje?


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/19


2012 m. spalio 22 d.Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH prieš Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Byla C-469/12)

2013/C 26/35

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

Atsakovė: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar prekių sandėliavimo sutartis yra sutartis dėl „paslaugų teikimo“, kaip tai suprantama pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 1 dalies b punktą?


(1)  OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/20


2012 m. spalio 22 d.Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) prieš Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Byla C-473/12)

2013/C 26/36

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Atsakovai: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1) 13 straipsnio 1 dalies g punktas in fine turi būti aiškinamas taip, kad juo valstybėms narėms palikta laisvė įtvirtinti ar neįtvirtinti išimtį dėl šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos nedelsiant informuoti, kai tai reikalinga užtikrinti kitų asmenų teises ir laisves, ar, atvirkščiai, valstybių narių veiksmai šioje srityje yra apriboti?

2.

Ar privačių detektyvų profesinei veiklai, kurią reglamentuoja nacionalinė teisė ir kuri vykdoma institucijų, turinčių teisę teismui skųsti bet kokius teisės verstis profesija suteikimą ir vertimąsi profesija užtikrinančių nuostatų pažeidimus, užsakymu, tam tikromis aplinkybėmis taikoma minėtos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies d ir g punktuose in fine numatyta išimtis?

3.

Jeigu atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas, ar minėtos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies d ir g punktai in fine atitinka Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 3 dalį ir –visų pirma lygybės ir nediskriminavimo principą?


(1)  OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/20


2012 m. spalio 22 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schiebel Aircraft GmbH

(Byla C-474/12)

2013/C 26/37

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Pagrindinės bylos šalys

Pareiškėja: Schiebel Aircraft GmbH

Atsakovas: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teise, visų pirma SESV 18, 45 ir 49 straipsniais, kartu taikant SESV 346 straipsnio 1 dalies b punktą, draudžiama tokia kaip pagrindinėje byloje taikytina valstybės narės nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią verslo bendrovių, norinčių užsiimti prekyba kariniais ginklais bei karine amunicija ir tarpininkavimu sudarant karinių ginklų bei karinės amunicijos pirkimo ir pardavimo sandorius, pagal įstatymą atstovaujančių organų nariai arba įgalioti vadovauti ir atstovauti akcininkai privalo turėti Austrijos pilietybę ir jiems nepakanka turėti kitos EEE valstybės narės pilietybę?


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/20


2012 m. spalio 22 d.Fővárosi Törvényszék (buvęs Fővárosi Bíróság) (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPC DTH Sárl prieš Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Byla C-475/12)

2013/C 26/38

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék (buvęs Fővárosi Bíróság)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UPC DTH Sárl

Atsakovė: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (1) dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva), su pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (2), 2 straipsnio c punktas aiškintinas taip, kad elektroninių ryšių paslauga laikytina paslaugos teikėjo už atlyginimą teikiama sąlyginės prieigos prie programų paketo, apimančio per satelitą retransliuojamas radijo ir televizijos programas, paslauga?

2.

Ar Sutartis dėl Europos Sąjungos Veikimo aiškintina taip, kad pirmajame klausime apibūdintai paslaugai reikia taikyti laisvo paslaugų teikimo tarp valstybių narių principą, jei ji teikiama iš Liuksemburgo į Vengrijos teritoriją?

3.

Ar Sutartis dėl Europos Sąjungos Veikimo aiškintina taip, kad pirmajame klausime apibūdintos paslaugos atveju paskirties valstybė, į kurią teikiama paslauga, turi teisę riboti šių paslaugų teikimą nustatydama, kad paslaugos teikėjas privalo registruotis valstybėje narėje ir įsteigti joje dukterinę bendrovę arba atskirą juridinį asmenį, taip pat reikalauti, kad šios rūšies paslaugos būtų teikiamos tik prieš tai įsteigus dukterinę bendrovę ar atskirą juridinį asmenį?

4.

Ar Sutartis dėl Europos Sąjungos Veikimo aiškintina taip, kad valstybė narė, kurios teritorijoje yra paslaugos teikimo vieta, turi teisę atlikti administracinį tyrimą dėl pirmajame klausime apibūdintų paslaugų, nesvarbu, kokioje valstybėje narėje veikia ar yra registruota šias paslaugas teikianti bendrovė?

5.

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) 2 straipsnio c punktas aiškintinas taip, kad pirmajame klausime apibūdinta paslauga kvalifikuotina kaip elektroninių ryšių paslauga, ar kaip sąlyginės prieigos paslauga, teikiama naudojant Pagrindų direktyvos 2 straipsnio f punkte apibrėžtą sąlyginės prieigos sistemą?

6.

Ar remiantis tuo, kas minėta pirmiau, atitinkamas nuostatas galima aiškinti taip, kad pirmajame klausime apibūdintas paslaugų teikėjas yra elektroninių paslaugų teikėjas, kaip jis suprantamas pagal Bendrijos teisę?


(1)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349).

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (OL L 337, p. 37).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/21


2012 m. spalio 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hogan Lovells International LLP prieš Bayer CropScience K.K.

(Byla C-477/12)

2013/C 26/39

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundespatentgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Hogan Lovells International LLP

Atsakovė: Bayer CropScience K.K.

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento Nr. 1610/96 (1) 3 straipsnio 1 dalies b punkto taikymas siejamas tik su leidimu pateikti į rinką pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnį ar 8 straipsnio 1 dalį, arba ar liudijimas taip pat gali būti išduotas remiantis leidimu pateikti į rinką pagal Direktyvos 91/414 8 straipsnio 4 dalį?


(1)  1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (OL L 198, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 19 t., p. 335).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/22


2012 m. spalio 24 d.Landesgericht Feldkirch (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Armin Maletic, Marianne Maletic prieš lastminute.com GmbH ir TUI Österreich GmbH

(Byla C-478/12)

2013/C 26/40

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Feldkirch

Pagrindinės bylos šalys

Ieškovai: Armin Maletic, Marianne Maletic

Atsakovės: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) (toliau — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001) 16 straipsnio 1 dalis, kuria pagrindžiama vietos, kurioje yra nuolatinė vartotojo gyvenamoji vieta, teismo jurisdikcija, turi būti aiškinama taip, kad tais atvejais, kai kita sutarties šalis (šiuo atveju — buveinę užsienyje turinti kelionių pardavimo agentė ) pasitelkia trečiąjį asmenį (šiuo atveju — buveinę nacionalinėje valstybėje turinčią kelionių organizatorę ) ir abiem pareiškiami ieškiniai, Reglamento (EB) Nr. 44/2001 16 straipsnio 1 dalis taikoma ir trečiajam asmeniui, turinčiam buveinę nacionalinėje valstybėje?


(1)  OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/22


2012 m. spalio 25 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister van Financiën prieš X BV

(Byla C-480/12)

2013/C 26/41

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Minister van Financiën

Kita kasacinio proceso šalis: X BV

Prejudiciniai klausimai

1.

a)

Ar Muitinės kodekso (1) 203 ir 204 straipsniai, skaitomi kartu su Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų (2) 859 straipsniu (pirmiausia 859 straipsnio 2 dalies c punktu), turi būti aiškinami taip, kad (tik) pagal Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 356 straipsnio 1 dalį nustatyto termino praleidimas lemia ne skolą muitinei, atsirandančią dėl prekių paėmimo iš muitinės priežiūros pagal Muitinės kodekso 203 straipsnį, bet skolą muitinei, atsirandančią pagal Muitinės kodekso 204 straipsnį?

b)

Ar siekiant teigiamai atsakyti į pirmąjį klausimą būtina, kad suinteresuotieji asmenys pateiktų muitinės įstaigoms informaciją apie priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, arba kad jie bent paaiškintų muitinei, kur prekės buvo per laikotarpį nuo Muitinės kodekso [įgyvendinimo nuostatų] 356 straipsnyje nustatyto termino pabaigos iki to momento, kai jos faktiškai buvo pateiktos paskirties muitinės įstaigai?

2.

Aš Šeštoji direktyva (3), pirmiausia jos 7 straipsnis, turi būti aiškinama taip, kad pridėtinės vertės mokestis tampa mokėtinu, kai skola muitinei atsiranda tik pagal Muitinės kodekso 204 straipsnį?


(1)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307).

(2)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253; p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3).

(3)  1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/22


2012 m. spalio 29 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pelckmans Turnhout NV prieš Walter Van Gastel Balen NV ir kt.

(Byla C-483/12)

2013/C 26/42

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Pagrindinės bylos šalys

Ieškovė: Pelckmans Turnhout NV

Atsakovės: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 3 dalyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniuose, kartu taikant šios Chartijos 15 ir 16 straipsnius bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34–36, 56 ir 57 straipsnius, įtvirtintą lygybės principą reikia aiškinti taip, kad juo draudžiamos tokios nuostatos, kaip antai 2006 m. lapkričio 10 d. Įstatymo dėl prekybos, amatų ir paslaugų teikimo vietų darbo laiko 8, 9, 16 ir 17 straipsniai, nes juose nustatytas įpareigojimas numatyti vieną savaitinę poilsio dieną:

i)

netaikomas geležinkelio stotyse arba viešųjų transporto įmonių padaliniuose įsisteigusiems verslo subjektams, pardavimui oro uostuose ir jūrų uostų teritorijose, skirtose tarptautiniams maršrutams, ir pardavimui degalinėse arba greitkelių teritorijose esančiuose padaliniuose, tačiau taikomas kitose vietose įsisteigusiems verslo subjektams,

ii)

netaikomas verslo subjektams, prekiaujantiems tokiais produktais kaip laikraščiai, žurnalai, tabakas ir rūkymo reikmenys, telefono kortelės ir nacionalinės loterijos produktai, vaizdo bei garso kūrinių ir vaizdo žaidimų laikmenos, taip pat ledai, tačiau taikomas kitais produktais prekiaujantiems verslo subjektams,

iii)

taikomas tik mažmeninėje prekyboje, t. y. vartotojams parduodančioms įmonėms, tačiau netaikomas kitiems verslo subjektams,

iv)

bent jau verslo subjektus, kurie veikla verčiasi fizinėje pardavimo vietoje tiesiogiai bendraudami su vartotoju, riboja daug labiau nei verslo subjektus, kurie veikla verčiasi prekiaudami internetu arba galbūt taikydami kitus nuotolinės prekybos būdus?


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/23


2012 m. spalio 31 d.Rechtbank 's-Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Georgetown University prieš Octrooicentrum Nederland, veikiantį NL Octrooicentrum pavadinimu

(Byla C-484/12)

2013/C 26/43

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank 's-Gravenhage

Pagrindinės bylos šalys

Ieškovas: Georgetown University

Atsakovas: Octrooicentrum Nederland, veikiantis NL Octrooicentrum pavadinimu

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tuomet, kai vienu galiojančiu pagrindiniu patentu saugomi keli produktai, 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 469/2009 (1) dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo, ypač jo 3 straipsnio c punktu, draudžiama išduoti pagrindinio patento savininkui liudijimą kiekvienam saugomam produktui?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: kaip reikia aiškinti Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio c punktą tuo atveju, kai vienu galiojančiu pagrindiniu patentu saugomi keli produktai ir paraiškos liudijimui, kuris skirtas vienam iš šiuo pagrindiniu patentu saugomam produktui (A), gauti padavimo momentu dar nebuvo išduoti liudijimai kitiems tuo pačiu pagrindiniu patentu saugomiems produktams (B, C), tačiau pagal tas paraiškas liudijimai produktams (B, C) buvo išduoti prieš priimant sprendimą dėl paraiškos išduoti liudijimą pirmajam produktui (A)?

3.

Ar atsakymui į pirmesnį klausimą svarbu tai, ar paraiška liudijimui, kuris skirtas vienam iš pagrindiniu patentu saugomų produktų (A), gauti buvo paduota tą pačią dieną kaip ir paraiškos dėl kitų tuo pačiu pagrindiniu patentu saugomų produktų (B, C)?

4.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar galima išduoti liudijimą galiojančiu pagrindiniu patentu saugomam produktui, jeigu kitam tuo pačiu pagrindiniu patentu saugomam produktui anksčiau jau buvo išduotas liudijimas, tačiau paraiškos teikėjas jo atsisako, kad, remdamasis tuo pačiu pagrindiniu patentu, galėtų gauti naują liudijimą?

5.

Jeigu atsakymui į pirmesnį klausimą svarbu, ar atsisakymas turi atgalinio veikimo galią: ar atsisakymo atgalinis veikimas reglamentuojamas pagal Reglamento Nr. 469/2009 14 straipsnio b punktą ar pagal nacionalinę teisę? Jeigu atsisakymo atgalinis veikimas reglamentuojamas pagal Reglamento Nr. 469/2009 14 straipsnio b punktą: ar šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad atsisakymas turi atgalinio veikimo galią?


(1)  OL L 152, p. 1.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/23


2012 m. spalio 31 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer prieš Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Byla C-485/12)

2013/C 26/44

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Atsakovas: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (EB) Nr. 796/2004 (1) 32 straipsnis aiškintinas taip, kad prieš tai, kai remiantis aeronuotraukomis, padarytomis tikrinant deklaraciją, gali būti daroma išvada, jog žemės ūkio įmonės savininko deklaracija yra neteisinga, visuomet turi būti atliekami fiziniai lauko patikrinimai?


(1)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas, nustatantis išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL L 141, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 44 t., p. 243).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/24


2012 m. spalio 31 d.Gerechtshof te's Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X prieš savivaldybės Z rinkliavų skyriaus pareigūną

(Byla C-486/12)

2013/C 26/45

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof te's Hertogenbosch

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: X

Atsakovas: savivaldybės Z rinkliavų skyriaus pareigūnas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar suteikiant informaciją (pagal GBA įstatymo 79 straipsnio 2 dalį) yra laikomasi direktyvos (1) 12 straipsnio a punkto antroje įtraukoje nurodyto reikalavimo pateikti pranešimą apie tvarkomus duomenis?

2.

Ar pagal direktyvos 12 straipsnio a punktą draudžiama imti rinkliavas už pranešimą apie tvarkomus asmens duomenis, kai išduodama GBA kopija?

3.

Jei atsakymas į 2 klausimą būtų neigiamas: ar apskaičiuotos nagrinėjamos rinkliavos yra pernelyg didelės, kaip tai suprantama pagal direktyvos 12 straipsnio a punktą?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355)


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/24


2012 m. lapkričio 2 d.Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vueling Airlines S.A. prieš Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Byla C-487/12)

2013/C 26/46

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Vueling Airlines S.A.

Atsakovė: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 (1) dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 22 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinė teisės norma (Oro navigacijos įstatymo 48/1960 97 straipsnis), kuria keleivinio oro transporto bendrovės įpareigojamos visais atvejais keleiviams pripažinti teisę įregistruoti lagaminą be papildomo mokesčio ar priemokos prie sutartos bazinės bilieto kainos?


(1)  OL L 293, p. 3.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/24


2012 m. lapkričio 5 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Conseil national de l'ordre des médecins prieš Ministère des affaires sociales et de la santé

(Byla C-492/12)

2013/C 26/47

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Conseil national de l'ordre des médecins

Atsakovė: Ministère des affaires sociales et de la santé

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2005/36/EB (1) 36 straipsnyje įtvirtintas specialios gydytojo odontologo profesijos reikalavimas užkerta kelią numatyti trečiojo universitetinių studijų ciklo kvalifikacinio rengimo programą, kuri būtų bendra tiek medicinos, tiek odontologijos studentams?

2.

Ar Direktyvos 2005/36/EB nuostatos, susijusios su medicininėmis specializacijomis, turi būti suprantamos taip, kad pagal jas draudžiama disciplinas, kaip antai išvardytosios šio prašymo 3 punkte (2), įtraukti į odontologų rengimo programą?


(1)  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22).

(2)  T. y., viena vertus, teorinio burnos chirurgijos mokymo programa apimanti, be kita ko, periapekso ir odontogeninių arba neodontogeninių žandikaulių cistų chirurgijos mokomąjį dalyką, ikiprotezinę ir implantų chirurgiją, gerybinių navikų patologiją, seilių patologiją ir ortodontinį chirurginį bei ortognatinį gydymą ir, kita vertus, mažiausiai trijų semestrų trukmės praktika specializuotame odontologijos skyriuje ir trijų semestrų trukmės praktika specializuotame veido ir žandikaulių chirurgijos skyriuje.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/25


2012 m. lapkričio 5 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dixons Retail Plc prieš Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-494/12)

2013/C 26/48

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Dixons Retail Plc

Atsakovė: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos (2006/112/ES (1)) 14 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ji taikoma, kai prekės fiziškai perduodamos dėl apgaulės — prekes įsigyjantis asmuo sumoka kortele, žinodamas, kad neturi leidimo ja naudotis?

2.

Ar kai prekės fiziškai perduodamos neteisėtai pasinaudojus kortele, yra atliekamas 14 straipsnio 1 dalyje numatytas „teisės kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu perdavimas“?

3.

Ar 73 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas, kai prekes perleidžiantis asmuo gauna mokėjimą pagal susitarimą su trečiąja šalimi atlikti tokius mokėjimus, susijusius su atsiskaitymu kortele, nepaisant to, kad prekes įsigyjantis asmuo žino, jog neturi leidimo naudotis kortele?

4.

Ar kai trečioji šalis sumoka pagal prekes perleidžiančio asmens ir trečiosios šalies susitarimą, kai prekes perleidžiančiam asmeniui pateikiama kortelė, kuria prekes įsigyjantis asmuo neturi teisės naudotis, mokėjimas iš trečiosios šalies gaunamas „už prekių tiekimą ar paslaugų teikimą“, kaip numatyta 73 straipsnyje?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos OL L 347, p. 1


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/25


2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas prieš Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Byla C-497/12)

2013/C 26/49

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Atsakovė: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar įsisteigimo laisvės, nediskriminavimo ir konkurencijos apsaugos principais, kurie numatyti SESV 49 ir paskesniuose straipsniuose, draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikiamą kvalifikaciją turinčiam ir atitinkamai profesinei asociacijai priklausančiam vaistininkui, kuris neturi išdėstymo plane numatytos vaistinės, neleidžiama jo turimoje parafarmacinių produktų parduotuvėje užsiimti ir vaistų, kurie išduodami pateikiant „ricetta bianca“ (baltos spalvos receptas), t. y. kurių nekompensuoja Nacionalinė sveikatos tarnyba ir kurių visas įsigijimo išlaidas padengia pirkėjas, mažmeniniu platinimu, šiame sektoriuje taip pat nustatant draudimą prekiauti tam tikrų kategorijų farmaciniais produktais bei komercinių bendrovių, kurios gali būti įsteigtos nacionalinėje teritorijoje, skaičių?

2.

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jame nustatytas principas be apribojimų taikomas ir vaistininko profesijai ir kad su šia profesija susijęs viešasis interesas nepateisina vienokios tvarkos taikymo vaistininkams, turintiems parafarmacinių produktų parduotuves, ir kitokios — vaistinių savininkams tiek, kiek tai susiję su 1 punkte nurodytų vaistų pardavimu?

3.

Ar [SESV] 102 straipsnis ir 106 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas be apribojimų taikomas vaistininko profesijai, kai vaistininkas, turintis tradicinę vaistinę, kurioje prekiaujama vaistais pagal su Nacionaline sveikatos tarnyba sudarytą sutartį, atsiduria palankesnėje padėtyje dėl parafarmacinių produktų parduotuvių savininkams taikomo draudimo prekiauti C kategorijos vaistais, ir tai nėra pateisinama neginčijamomis vaistininko profesijos ypatybėmis, susijusiomis su viešuoju interesu apsaugoti žmonių sveikatą?


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/26


2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale di Tivoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonella Pedone prieš Maria Adele Corrao

(Byla C-498/12)

2013/C 26/50

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Tivoli

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Antonella Pedone

Atsakovė: Maria Adele Corrao

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekreto Nr. 115 dėl nemokamos teisinės pagalbos Italijos teisėje 130 straipsnis, kiek jame nurodoma, kad sumos, mokėtinos advokatui, teisėjo padėjėjui ir ekspertui, sumažinamos per pusę, neprieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 3 daliai, kurioje numatoma, kad asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei tai reikalinga užtikrinti teisę į veiksmingą teisingumą?

2.

Ar 2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekreto Nr. 115 dėl nemokamos teisinės pagalbos Italijos teisėje 130 straipsnis, kiek jame nurodoma, kad sumos, mokėtinos advokatui, teisėjo padėjėjui ir ekspertui, sumažinamos per pusę, neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui, kuris į Bendrijos teisinę sistemą perkeltas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 3 dalimi ir [SESV] 6 straipsniu?


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/26


2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale di Tivoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elisabetta Gentile prieš Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli ir kt.

(Byla C-499/12)

2013/C 26/51

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Tivoli

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Elisabetta Gentile

Atsakovai: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Prejudicinis klausimas

Ar 2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekreto Nr. 115 dėl nemokamos teisinės pagalbos Italijos teisėje 130 straipsnis, kiek jame nurodoma, kad sumos, mokėtinos advokatui, teisėjo padėjėjui ir ekspertui, sumažinamos per pusę, neprieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 3 daliai, kurioje numatoma, kad asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei tai reikalinga užtikrinti teisę į veiksmingą teisingumą?


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/26


2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C-500/12)

2013/C 26/52

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Hottiaux ir H. Støvlbæk

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2011 m. kovo 1 d. Komisijos direktyvą 2011/18/ES, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje II, V ir VI priedai (1), arba bent jau nepranešusi apie juos Komisijai, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 2 straipsnį;

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą baigėsi 2011 m. gruodžio 31 dieną.


(1)  OL L 57, p. 21.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/27


2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thomas Specht prieš Land Berlin

(Byla C-501/12)

2013/C 26/53

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Thomas Specht

Atsakovė: Land Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos pirminę ir (arba) antrinę teisę, šiuo atveju būtent Direktyvą 2000/78/EB (1), kiek tai susiję su bendru nepateisinamos diskriminacijos dėl amžiaus draudimu, reikia aiškinti taip, kad jis apima ir nacionalines nuostatas dėl federalinių žemių tarnautojų darbo užmokesčio?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas reiškia, kad nacionalinės teisės norma, pagal kurią prasidėjus darbo santykiams tarnautojo pagrindinio darbo užmokesčio dydis iš esmės priklauso nuo jo amžiaus ir vėliau didėja visų pirma dėl darbo santykių trukmės, reiškia tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja tokios nacionalinės teisės normos pateisinimui, kad įstatymų leidėjo tikslas yra atlyginti už profesinę patirtį?

4.

Jei atsakymas į trečiąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei diskriminuojamiems asmenims atgaline data sumokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?

5.

Ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas draudžia nacionalinę priemonę, pagal kurią reikalavimas dėl sumokėjimo (atgaline data) ar žalos kompensacijos priklauso nuo to, ar tarnautojai jį pareiškė per trumpą terminą?

6.

Jei į pirmąjį — trečiąjį klausimus atsakymai būtų teigiami: ar iš Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimo išplaukia, kad perskyrimo įstatymas, pagal kurį valstybės tarnautojai prie naujosios sistemos pakopų priskiriami tik pagal pagrindinio darbo užmokesčio sumą, kuri jiems priklausė perskyrimo dieną pagal senąsias (diskriminuojančias) teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas, ir kilimas pakopomis, neatsižvelgiant į tarnautojo visą patirties laikotarpį, priklauso tik nuo patirties laikotarpių, papildomai įgytų įsigaliojus perskyrimo įstatymui, yra esamos diskriminacijos dėl amžiaus, kuri ir toliau tęsiasi tol, kol tarnautojas nepasieks aukščiausios darbo užmokesčio pakopos, tęsinys?

7.

Jei atsakymas ir į šeštąjį klausimą būtų teigiamas: ar Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja šios neribotai besitęsiančios diskriminacijos pateisinimui įstatymų leidėjo tikslu, (orig. p. 3) pagal kurį perskyrimo įstatymas skirtas ne (tik) apsaugoti perskyrimo dieną jau įgytas teises, bet (ir) lūkesčius dėl nuolatinių pajamų, kurios atsižvelgiant į numatomą pakopą, turėjo būti mokamos pagal senąsias teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas?

Ar besitęsianti valstybės tarnautojų diskriminacija gali būti pateisinta tuo, kad reguliavimo alternatyva (individualus esamų valstybės tarnautojų priskyrimas pagal patirties laikotarpį) būtų susijusi su didesnėmis administracinėmis sąnaudomis?

8.

Jei septintajame klausime nurodytas pateisinimas būtų paneigtas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio ir esamiems tarnautojams, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei esamiems valstybės tarnautojams atgaline data ir ilgą laiką mokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/28


2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jens Schombera prieš Land Berlin

(Byla C-502/12)

2013/C 26/54

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Jens Schombera

Atsakovė: Land Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos pirminę ir (arba) antrinę teisę, šiuo atveju būtent Direktyvą 2000/78/EB (1), kiek tai susiję su bendru nepateisinamos diskriminacijos dėl amžiaus draudimu, reikia aiškinti taip, kad jis apima ir nacionalines nuostatas dėl federalinių žemių tarnautojų darbo užmokesčio?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas reiškia, kad nacionalinės teisės norma, pagal kurią prasidėjus darbo santykiams tarnautojo pagrindinio darbo užmokesčio dydis iš esmės priklauso nuo jo amžiaus ir vėliau didėja visų pirma dėl darbo santykių trukmės, reiškia tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja tokios nacionalinės teisės normos pateisinimui, kad įstatymų leidėjo tikslas yra atlyginti už profesinę patirtį?

4.

Jei atsakymas į trečiąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei diskriminuojamiems asmenims atgaline data sumokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?

5.

Ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas draudžia nacionalinę priemonę, pagal kurią reikalavimas dėl sumokėjimo (atgaline data) ar žalos kompensacijos priklauso nuo to, ar tarnautojai jį pareiškė per trumpą terminą?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/28


2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alexander Wieland prieš Land Berlin

(Byla C-503/12)

2013/C 26/55

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Alexander Wieland

Atsakovė: Land Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos pirminę ir (arba) antrinę teisę, šiuo atveju būtent Direktyvą 2000/78/EB (1), kiek tai susiję su bendru nepateisinamos diskriminacijos dėl amžiaus draudimu, reikia aiškinti taip, kad jis apima ir nacionalines nuostatas dėl federalinių žemių tarnautojų darbo užmokesčio?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas reiškia, kad nacionalinės teisės norma, pagal kurią prasidėjus darbo santykiams tarnautojo pagrindinio darbo užmokesčio dydis iš esmės priklauso nuo jo amžiaus ir vėliau didėja visų pirma dėl darbo santykių trukmės, reiškia tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja tokios nacionalinės teisės normos pateisinimui, kad įstatymų leidėjo tikslas yra atlyginti už profesinę patirtį?

4.

Jei atsakymas į trečiąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei diskriminuojamiems asmenims atgaline data sumokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?

5.

Ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas draudžia nacionalinę priemonę, pagal kurią reikalavimas dėl sumokėjimo (atgaline data) ar žalos kompensacijos priklauso nuo to, ar tarnautojai jį pareiškė per trumpą terminą?

6.

Jei į pirmąjį — trečiąjį klausimus atsakymai būtų teigiami: ar iš Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimo išplaukia, kad perskyrimo įstatymas, pagal kurį valstybės tarnautojai prie naujosios sistemos pakopų priskiriami tik pagal pagrindinio darbo užmokesčio sumą, kuri jiems priklausė perskyrimo dieną pagal senąsias (diskriminuojančias) teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas, ir kilimas pakopomis, neatsižvelgiant į tarnautojo visą patirties laikotarpį, priklauso tik nuo patirties laikotarpių, papildomai įgytų įsigaliojus perskyrimo įstatymui, yra esamos diskriminacijos dėl amžiaus, kuri ir toliau tęsiasi tol, kol tarnautojas nepasieks aukščiausios darbo užmokesčio pakopos, tęsinys?

7.

Jei atsakymas ir į šeštąjį klausimą būtų teigiamas: ar Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja šios neribotai besitęsiančios diskriminacijos pateisinimui įstatymų leidėjo tikslu, pagal kurį perskyrimo įstatymas skirtas ne (tik) apsaugoti perskyrimo dieną jau įgytas teises, bet (ir) lūkesčius dėl nuolatinių pajamų, kurios atsižvelgiant į numatomą pakopą, turėjo būti mokamos pagal senąsias teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas?

Ar besitęsianti valstybės tarnautojų diskriminacija gali būti pateisinta tuo, kad reguliavimo alternatyva (individualus esamų valstybės tarnautojų priskyrimas pagal patirties laikotarpį) būtų susijusi su didesnėmis administracinėmis sąnaudomis?

8.

Jei septintajame klausime nurodytas pateisinimas būtų paneigtas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio ir esamiems tarnautojams, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei esamiems valstybės tarnautojams atgaline data ir ilgą laiką mokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/29


2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Uwe Schönefeld prieš Land Berlin

(Byla C-504/12)

2013/C 26/56

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Uwe Schönefeld

Atsakovė: Land Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos pirminę ir (arba) antrinę teisę, šiuo atveju būtent Direktyvą 2000/78/EB (1), kiek tai susiję su bendru nepateisinamos diskriminacijos dėl amžiaus draudimu, reikia aiškinti taip, kad jis apima ir nacionalines nuostatas dėl federalinių žemių tarnautojų darbo užmokesčio?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas reiškia, kad nacionalinės teisės norma, pagal kurią prasidėjus darbo santykiams tarnautojo pagrindinio darbo užmokesčio dydis iš esmės priklauso nuo jo amžiaus ir vėliau didėja visų pirma dėl darbo santykių trukmės, reiškia tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja tokios nacionalinės teisės normos pateisinimui, kad įstatymų leidėjo tikslas yra atlyginti už profesinę patirtį?

4.

Jei į minėtus klausimus atsakymai būtų teigiami: ar iš Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimo išplaukia, kad perskyrimo įstatymas, pagal kurį valstybės tarnautojai prie naujosios sistemos pakopų priskiriami tik pagal pagrindinio darbo užmokesčio sumą, kuri jiems priklausė perskyrimo dieną pagal senąsias (diskriminuojančias) teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas, ir kilimas pakopomis, neatsižvelgiant į tarnautojo visą patirties laikotarpį, priklauso tik nuo patirties laikotarpių, papildomai įgytų įsigaliojus perskyrimo įstatymui, yra esamos diskriminacijos dėl amžiaus, kuri ir toliau tęsiasi tol, kol tarnautojas nepasieks aukščiausios darbo užmokesčio pakopos, tęsinys?

5.

Jei atsakymas ir į ketvirtąjį klausimą būtų teigiamas: ar Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja šios neribotai besitęsiančios diskriminacijos pateisinimui įstatymų leidėjo tikslu, pagal kurį perskyrimo įstatymas skirtas ne (tik) apsaugoti perskyrimo dieną jau įgytas teises, bet (ir) lūkesčius dėl nuolatinių pajamų, kurios atsižvelgiant į numatomą pakopą, turėjo būti mokamos pagal senąsias teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas?

Ar besitęsianti valstybės tarnautojų diskriminacija gali būti pateisinta tuo, kad reguliavimo alternatyva (individualus esamų valstybės tarnautojų priskyrimas pagal patirties laikotarpį) būtų susijusi su didesnėmis administracinėmis sąnaudomis?

6.

Jei penktajame klausime nurodytas pateisinimas būtų paneigtas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio ir esamiems tarnautojams, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei esamiems valstybės tarnautojams atgaline data ir ilgą laiką mokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/30


2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antje Wilke prieš Land Berlin

(Byla C-505/12)

2013/C 26/57

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Antje Wilke

Atsakovė: Land Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos pirminę ir (arba) antrinę teisę, šiuo atveju būtent Direktyvą 2000/78/EB (1), kiek tai susiję su bendru nepateisinamos diskriminacijos dėl amžiaus draudimu, reikia aiškinti taip, kad jis apima ir nacionalines nuostatas dėl federalinių žemių tarnautojų darbo užmokesčio?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas reiškia, kad nacionalinės teisės norma, pagal kurią prasidėjus darbo santykiams tarnautojo pagrindinio darbo užmokesčio dydis iš esmės priklauso nuo jo amžiaus ir vėliau didėja visų pirma dėl darbo santykių trukmės, reiškia tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja tokios nacionalinės teisės normos pateisinimui, kad įstatymų leidėjo tikslas yra atlyginti už profesinę patirtį?

4.

Jei atsakymas į trečiąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei diskriminuojamiems asmenims atgaline data sumokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?

5.

Ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas draudžia nacionalinę priemonę, pagal kurią reikalavimas dėl sumokėjimo (atgaline data) ar žalos kompensacijos priklauso nuo to, ar tarnautojai jį pareiškė per trumpą terminą?

6.

Jei į pirmąjį — trečiąjį klausimus atsakymai būtų teigiami: ar iš Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimo išplaukia, kad perskyrimo įstatymas, pagal kurį valstybės tarnautojai prie naujosios sistemos pakopų priskiriami tik pagal pagrindinio darbo užmokesčio sumą, kuri jiems priklausė perskyrimo dieną pagal senąsias (diskriminuojančias) teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas, ir kilimas pakopomis, neatsižvelgiant į tarnautojo visą patirties laikotarpį, priklauso tik nuo patirties laikotarpių, papildomai įgytų įsigaliojus perskyrimo įstatymui, yra esamos diskriminacijos dėl amžiaus, kuri ir toliau tęsiasi tol, kol tarnautojas nepasieks aukščiausios darbo užmokesčio pakopos, tęsinys?

7.

Jei atsakymas ir į šeštąjį klausimą būtų teigiamas: ar Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja šios neribotai besitęsiančios diskriminacijos pateisinimui įstatymų leidėjo tikslu, (orig. p. 3) pagal kurį perskyrimo įstatymas skirtas ne (tik) apsaugoti perskyrimo dieną jau įgytas teises, bet (ir) lūkesčius dėl nuolatinių pajamų, kurios atsižvelgiant į numatomą pakopą, turėjo būti mokamos pagal senąsias teisės aktų darbo užmokesčio srityje nuostatas?

Ar besitęsianti valstybės tarnautojų diskriminacija gali būti pateisinta tuo, kad reguliavimo alternatyva (individualus esamų valstybės tarnautojų priskyrimas pagal patirties laikotarpį) būtų susijusi su didesnėmis administracinėmis sąnaudomis?

8.

Jei septintajame klausime nurodytas pateisinimas būtų paneigtas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio ir esamiems tarnautojams, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei esamiems valstybės tarnautojams atgaline data ir ilgą laiką mokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/31


2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gerd Schini prieš Land Berlin

(Byla C-506/12)

2013/C 26/58

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Gerd Schini

Atsakovė: Land Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos pirminę ir (arba) antrinę teisę, šiuo atveju būtent Direktyvą 2000/78/EB (1), kiek tai susiję su bendru nepateisinamos diskriminacijos dėl amžiaus draudimu, reikia aiškinti taip, kad jis apima ir nacionalines nuostatas dėl federalinių žemių tarnautojų darbo užmokesčio?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas reiškia, kad nacionalinės teisės norma, pagal kurią prasidėjus darbo santykiams tarnautojo pagrindinio darbo užmokesčio dydis iš esmės priklauso nuo jo amžiaus ir vėliau didėja visų pirma dėl darbo santykių trukmės, reiškia tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas prieštarauja tokios nacionalinės teisės normos pateisinimui, kad įstatymų leidėjo tikslas yra atlyginti už profesinę patirtį?

4.

Jei atsakymas į trečiąjį klausimą irgi būtų teigiamas: ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas leidžia, kol neįgyvendintos nediskriminuojančios teisės normos dėl tarnautojų darbo užmokesčio, taikyti kitokią teisinę pasekmę nei diskriminuojamiems asmenims atgaline data sumokėti darbo užmokestį, atitinkantį aukščiausią jų darbo užmokesčio grupės pakopą?

Ar ši draudimo diskriminuoti pažeidimo teisinė pasekmė kyla iš pačios Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės, šiuo atveju būtent Direktyvos 2000/78/EB, o gal ši teisė atsiranda iš valstybės narės atsakomybės pagal Sąjungos teisę tik dėl neteisingo Europos teisės nuostatų perkėlimo?

5.

Ar toks Europos pirminės ir (arba) antrinės teisės aiškinimas draudžia nacionalinę priemonę, pagal kurią reikalavimas dėl sumokėjimo (atgaline data) ar žalos kompensacijos priklauso nuo to, ar tarnautojai jį pareiškė per trumpą terminą?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/32


2012 m. lapkričio 8 d.Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jessy Saint Prix prieš Secretary of State for Work and Pensions

(Byla C-507/12)

2013/C 26/59

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Jessy Saint Prix

Atsakovas apeliacinėje byloje: Secretary of State for Work and Pensions

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Pilietybės direktyvos (1) 7 straipsnyje „darbuotojui“ suteikta teisė gyventi šalyje turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma tik tiems asmenims, kurie i) nėra nutraukę darbo santykių; ii) (bent tam tikromis aplinkybėmis) ieško darbo arba iii) kuriems taikomos 7 straipsnio 3 dalies papildomos nuostatos, ar šį straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį nedraudžiama pripažinti ir kitus asmenis, šiuo tikslu išliekančius „darbuotojais“?

2.

i)

Jeigu tai nedraudžiama, ar darbuotoja gali būti pripažįstama moteris, kuri pagrįstai nebedirba arba nebeieško darbo dėl fizinių suvaržymų, atsiradusių dėl paskutiniųjų nėštumo mėnesių (ir dėl gimdymo pasekmių)?

ii)

Jeigu taip, ar tokia moteris turi teisę, kad jai būtų taikomi nacionalinėje teisėje apibrėžti atvejai, kai jai nebedirbti arba ieškoti darbo yra pagrįsta?


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/32


2012 m. lapkričio 12 d.Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joaquim Fernando Macedo Maia ir kt. prieš Fundo de Garantia Salarial, IP

(Byla C-511/12)

2013/C 26/60

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Central Administrativo Norte

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Kita proceso šalis: Fundo de Garantia Salarial, IP

Prejudiciniai klausimai

Ar Sąjungos teisė, būtent dėl su darbo užmokesčiu susijusių reikalavimų užtikrinimo darbdaviui tapus nemokiam, ypač Direktyvos 80/987 (1) 4 ir 10 straipsniai, turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią padengiamos tik reikalaujamos sumos, kurios tapo mokėtinos per paskutinius šešis mėnesius iki ieškinio dėl darbdavio nemokumo pareiškimo, nors darbuotojai pastarajam pareiškė ieškinį Tribunal do Trabalho (Darbo teismas) siekdami, kad šis nustatytų jiems turimų sumokėti sumų dydį ir išduotų vykdomąjį raštą dėl šių sumų išieškojimo?


(1)  1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyva 80/987 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo (OL L 283, 1980 10 28, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 217).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/32


2012 m. lapkričio 13 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Octapharma France prieš Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Byla C-512/12)

2013/C 26/61

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Octapharma France

Kitos šalys: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar iš kraujo pramoniniu būdu pagamintai perpylimui skirtai plazmai galima kartu taikyti 2001 m. lapkričio 6 d. direktyvos (1) [iš dalies pakeistos 2004 m. kovo 31 d. direktyva  (2)] ir 2003 m. sausio 27 d. direktyvos (3) nuostatas, kiek tai susiję ne tik su jos surinkimu ir ištyrimu, bet ir su jos pardirbimu, saugojimu ir paskirstymu. Ar 2001 m. lapkričio 6 d. direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje numatytą taisyklę galima aiškinti taip, kad produktui, patenkančiam tiek į vaistus reglamentuojančių, tiek į kitų Bendrijos teisės aktų taikymo sritį, taikytini tik vaistus reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai, jei minėti kiti teisės aktai yra mažiau griežti?

2.

Ar 2003 m. sausio 27 d. direktyvos 4 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia aiškinti, prireikus atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį, kaip leidžiančias palikti galioti ar priimti nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias pramoniniu būdu pagamintai plazmai taikoma griežtesnė tvarka nei vaistams ir kurios dėl to pateisina visų ar dalies 2001 m. lapkričio 6 d. direktyvos nuostatų, ypač tų, kuriomis prekybai vaistais nustatyta vienintelė sąlyga iš anksto gauti leidimą pateikti į rinką, netaikymą ir, jei taip, kokiomis sąlygomis ir kokiu mastu?


(1)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69).

(2)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 136, p. 34; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 34 t., p. 262).

(3)  2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičianti Direktyvą 2001/83/EB (OL L 33, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 346).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/33


2012 m. lapkričio 14 d.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „4finance“ prieš Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Byla C-515/12)

2013/C 26/62

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UAB „4finance“

Atsakovės: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (1), I priedo 14 punktas turi būti aiškinamas taip, kad visais atvejais klaidinančia komercine veikla yra laikomas tik tokios piramidinės skatinimo sistemos sukūrimas, naudojimas ar reklamavimas, kai vartotojas privalo sumokėti už tai, kad jis gautų atlygį pirmiausiai už kitų vartotojų įtraukimą į sistemą, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą?

2.

Jeigu vartotojo mokėjimas už teisę gauti atlygį yra būtinas, ar tam, kad piramidinė skatinimo sistema būtų pripažinta klaidinančia komercine praktika pagal Direktyvos I priedo 14 punktą, turi reikšmės aplinkybė, kokio dydžio įmoką sumoka vartotojas už galimybę gauti atlygį pirmiausiai už kitų vartotojų įtraukimą į sistemą, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą? Ar minėtos vartotojų įmokos, kurios yra tik simbolinės ir mokamos siekiant identifikuoti vartotojus, gali būti laikomos mokėjimu už galimybę gauti atlygį minėtos Direktyvos I priedo 14 punkto prasme?

3.

Ar Direktyvos I priedo 14 punkto nuostata turi būti aiškinama taip, kad piramidinės skatinimo sistemos pripažinimui klaidinančia komercine praktika pagal minėtą punktą, be kita ko, yra svarbu tik tai, kad anksčiau prisijungusiam vartotojui atlygis yra sumokamas visų pirma už faktą, kad jis įtraukė kitus vartotojus, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą, ar vis dėlto yra svarbi ir aplinkybė, kokiu mastu šios sistemos dalyviams išmokamas atlygis už naujų vartotojų įtraukimą yra finansuojamas iš naujai pritrauktų narių įnašų? Ar nagrinėjamu atveju anksčiau prisijungusiems piramidinės skatinimo sistemos dalyviams išmokamas atlygis turėtų būti visiškai arba didžiąja dalimi finansuojamas iš naujai pritrauktų narių įnašų?


(1)  OL L 149, p. 22


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/34


2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania, Provincia di Napoli

(Byla C-516/12)

2013/C 26/63

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Atsakovai apeliaciniame procese: Regione Campania, Provincia di Napoli

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 (1) 4 straipsnį teisė gauti kompensaciją atsiranda tik jei gavusios atitinkamą paraišką kompetentingos institucijos nepanaikina transporto įmonei tenkančio įsipareigojimo teikti paslaugas, dėl kurio ji patiria ekonominių nuostolių, ar veikiau šis straipsnis taikomas tik tiems įsipareigojimams teikti paslaugas, kuriuos pagal reglamentą reikia panaikinti ir nenumatyta galimybės palikti galioti?


(1)  1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių su įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos (OL L 156, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 19)


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/34


2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania

(Byla C-517/12)

2013/C 26/64

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Atsakovas apeliaciniame procese: Regione Campania

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 (1) 4 straipsnį teisė gauti kompensaciją atsiranda tik jei gavusios atitinkamą paraišką kompetentingos institucijos nepanaikina transporto įmonei tenkančio įsipareigojimo teikti paslaugas, dėl kurio ji patiria ekonominių nuostolių, ar veikiau šis straipsnis taikomas tik tiems įsipareigojimams teikti paslaugas, kuriuos pagal reglamentą reikia panaikinti ir nenumatyta galimybės palikti galioti?


(1)  1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių su įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos (OL L 156, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 19)


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/34


2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania, Provincia di Napoli

(Byla C-518/12)

2013/C 26/65

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Atsakovai apeliaciniame procese: Regione Campania, Provincia di Napoli

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 (1) 4 straipsnį teisė gauti kompensaciją atsiranda tik jei gavusios atitinkamą paraišką kompetentingos institucijos nepanaikina transporto įmonei tenkančio įsipareigojimo teikti paslaugas, dėl kurio ji patiria ekonominių nuostolių, ar veikiau šis straipsnis taikomas tik tiems įsipareigojimams teikti paslaugas, kuriuos pagal reglamentą reikia panaikinti ir nenumatyta galimybės palikti galioti?


(1)  1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių su įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos (OL L 156, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 19)


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/35


2012 m. lapkričio 16 d.Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-369/11 Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE prieš Europos Komisiją, Europos Sąjungos delegaciją Turkijoje, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

(Byla C-520/12)

2013/C 26/66

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE, atstovaujama Δικηγόρος A. Krystallidis

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos Sąjungos delegacija Turkijoje, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą nutartį,

pripažinti jos ieškinį Bendrajame Teisme priimtinu,

išnagrinėti bylą iš esmės ir atlyginti nuostolius, kuriuos apeliantė patyrė dėl neteisėto 2011 m. balandžio 5 d. atsakovės sprendimo, kurį priėmė Europos Sąjungos delegacija Turkijoje ir 2011 m. balandžio 6 d. gavo apeliantė, atšaukti sprendimą sudaryti sutartį „Europos ir Turkijos verslo centrų tinklo išplėtimas į Sivas, Antakya, Batman ir Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR“ su konsorciumu „DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS SA (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)“ dėl tariamai klaidingos pateiktos informacijos, atsižvelgiant į horizontalius apeliantės interesus nagrinėjamoje byloje.

Įpareigoti Komisiją apmokėti visas bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą taikydamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 263 straipsnį, nes nesuprato, kad šiame straipsnyje minėtas terminas „institucija“ reiškia ne tik Europos Sąjungos institucijas, bet ir ES tarnautojus, nes jie lygiai tai pat atsakingi už nuostolių, kuriuos asmenys patyrė dėl ES veiksmais padarytos žalos, atlyginimą.

Antruoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė pareigą motyvuoti, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) 6 straipsnį (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir 13 straipsnį (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) kaip Sąjungos teisės principus, nes atmetė apeliantės ieškinį kaip nepriimtiną, neatsižvelgęs į jos pastabas dėl atsakovės pateikto nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo ir darydamas nuorodą į atitinkamą teismų praktiką dėl ES pareigūnų padarytų nuostolių (sprendimai 9/69, 4/69 ir 60/81) bei į SESV 263 straipsnio aiškinimą pagal minėtą teismų praktiką. Be to, nutartyje neatsakyta į apeliantės argumentus dėl atsakovės padarytų reikšmingų pagrindinių Europos teisės principų — teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių ir teisės būti išklausytam — ir Europos geros administracinės elgsenos kodekso 4 straipsnio pažeidimų.

Trečiuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai pristatė ir iškraipė apeliantės pirmojoje instancijoje pateiktą įrodymą, nes nusprendė, kad „tik CFCU turėjo perkančiosios organizacijos statusą <…> priimti sprendimą sudaryti nagrinėjamą sutartį <…>, o Komisijos kompetencija buvo tik nustatyti, ar ES finansavimo sąlygos buvo įvykdytos“, remiantis apeliantės teismui pateiktais dokumentais, kurie faktiškai įrodo, kad CFCU veikia kontroliuojamas Europos Komisijos, neviršydamas jos nustatytų kompetencijos ribų. Todėl skundžiamoje nutartyje padarytos išvados yra klaidingos ir iškraipo Bendrojo Teismo turimus įrodymus.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/35


2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-525/12)

2013/C 26/67

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve ir G. Wilms

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

1.

Pripažinti, kad Vokietijos Federacinė Respublika, neįtraukusi tam tikrų paslaugų į sąvokos „vandens paslaugos“ taikymo sritį, neįvykdė įsipareigojimų pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau — Vandens pagrindų direktyva) (1), ypač jos 2 straipsnio 38 punktą ir 9 straipsnį.

2.

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad vandens paslaugos — tai paviršinio arba požeminio vandens ėmimas, užtvenkimas, saugojimas, apdorojimas ir skirstymas, įskaitant elektros energijos gamybos naudojant hidroenergiją, laivybos ir apsaugos nuo potvynių tikslais. Suvartojimą savo reikmėms ji taip pat priskiria prie vandens paslaugų.

Tai, kaip atsakovė taiko sąvoką „vandens paslaugos“ prieštarauja Vandens pagrindų direktyvos 9 straipsniui. Ji neįtraukė į šios direktyvoje numatytos sąvokos taikymo sritį tokių vandens paslaugų, kaip, pavyzdžiui, užtvenkimas elektros energijos naudojant hidroenergiją gamybos, laivybos ir apsaugos nuo potvynių tikslais. Toks siauras aiškinimas neatitinka direktyvos, kenkia jos 9 straipsnio veiksmingumui ir taip trukdo siekti direktyvos tikslų.

Iš tikrųjų valstybės narės gali turėti tam tikrą diskreciją ir neleisti susigrąžinti kai kurių vandens paslaugų sąnaudų pagal Vandens pagrindų direktyvos 9 straipsnį. Jos gali iš pradžių atsižvelgti į sąnaudų susigrąžinimo socialinį, ekologinį ir ekonominį poveikį, taip pat į geografines ir klimato sąlygas. Be to, remdamasi direktyvos 9 straipsnio 4 dalimi valstybė narė gali nuspręsti netaikyti 9 straipsnio 1 dalies antro sakinio nuostatų, kiek tai susiję su vandens kainų politika ir sąnaudų, patirtų teikiant vandens paslaugas, susigrąžinimu, jeigu tai yra minėtoje valstybėje narėje nustatyta praktika ir nekyla abejonių dėl šios direktyvos pagrindinės idėjos ir jos tikslų pasiekimo.

Tačiau visiškas vandens paslaugų, apimančių nemažai veiklos rūšių, neįtraukimas, kaip tai padarė atsakovė, pernelyg viršija minėtą diskreciją.


(1)  OL L 327, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 275.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/36


2012 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-527/12)

2013/C 26/68

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche, F. Erlbacher

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nesiėmusi visų reikalingų priemonių tam, kad būtų galima nedelsiant faktiškai įvykdyti Komisijos sprendimą pareikalaujant grąžinti suteiktą valstybės pagalbą, Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 288 straipsnį, SESV 108 straipsnio 2 dalį, veiksmingumo principą, Reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1), 14 straipsnio 3 dalį ir 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos, kurią Vokietija suteikė Biria grupei (2) (C 38/05 (ex NN 52/04)), 1, 2 ir 3 straipsnius.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės teigimu, Vokietijos Federacinė Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal SESV 288 straipsnį, SESV 108 straipsnio 2 dalį, veiksmingumo principą, Reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, 14 straipsnio 3 dalį ir 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos, kurią Vokietija suteikė Biria grupei (C 38/05 (ex NN 52/04)), 1, 2 ir 3 straipsnius, nes nesiėmė visų reikalingų priemonių tam, kad būtų galima nedelsiant faktiškai įvykdyti Komisijos sprendimą pareikalaujant grąžinti suteiktą valstybės pagalbą.

Komisija mano, kad atsakovės pasirinktas valstybės pagalbos susigrąžinimo būdas, būtent civilinių teisinių reikalavimų pateikimas ir atitinkamo ieškinio pareiškimas Vokietijos civiliniuose teismuose, yra netinkamas tam, kad būtų galima nedelsiant faktiškai įvykdyti Komisijos sprendimą. Be to, Komisija teigia, jog iki ieškinio pareiškimo dienos atsakovė nepasinaudojo laikinai pagal už akių priimtą sprendimą turima teise, kad būtų įgyvendintas Komisijos sprendimas.


(1)  OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339.

(2)  OL L 195, p. 55.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/36


2012 m. lapkričio 21 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-404/10 National Lottery Commission prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-530/12 P)

2013/C 26/69

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock, F. Mattina,

Kita proceso šalis: National Lottery Commission

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą.

Priteisti iš National Lottery Commission (ieškovės Bendrajame Teisme) bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė Vidaus rinkos derinimo tarnyba.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vidaus rinkos derinimo tarnyba savo apeliacinį skundą grindžia trimis pagrindais, būtent, (i) Tarybos reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (BPŽR) (1), 76 straipsnio 1 dalies pažeidimu, (ii) VRDT teisės būti išklausytai pažeidimu, (iii) akivaizdžiu nenuoseklumu ir faktinių aplinkybių iškraipymu, kurie turėjo įtakos skundžiamam sprendimui.

Pirmasis ieškinio pagrindas padalintas į dvi dalis. Viena vertus, Bendrasis Teismas pažeidė BPŽR 76 straipsnio 1 dalį, kurios aiškinimą pateikė Teisingumo Teismas kartu su BPŽR 53 straipsnio 2 dalimi ir Komisijos Reglamento Nr. 2868/95 skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą Nr. 40/94 dėl bendrijos prekių ženklo (BPŽĮR) (2) 37 taisykle Sprendime Elio Fiorucci tiek, keik tai susiję su nacionaline teise, būtent, Italijos civilinio kodekso 2704 straipsniu, kuriuo šalys nesirėmė, ir dėl kurio Apeliacinėje taryboje nebuvo ginčijamasi. Kita vertus, Bendrasis Teismas pažeidė BPŽR 76 straipsnio 1 dalį tiek, kiek jis rėmėsi nacionalinių teismų praktika, būtent, jau minėtu 2007 m. birželio 14 d.Corte Suprema di Cassazione sprendimu Nr. 13912, nurodytu skundžiamojo sprendimo 32 punkte, kuriuo šalys nesirėmė, ir dėl kurio Apeliacinėje taryboje nebuvo ginčijamasi.

Antrasis ieškinio pagrindas yra susijęs su VRDT teisės būti išklausytai pažeidimu tiek, kiek Vidaus rinkos derinimo tarnybai nebuvo sudaryta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl procedūrinių ir materialinių aspektų, susijusių su Corte Suprema di Cassazione sprendimu. Negali būti atmesta ir tai, kad jeigu Vidaus rinkos derinimo tarnyba būtų turėjusi galimybę pareikšti savo nuomonę, Bendrojo Teismo motyvai ir išvados būtų buvę kitokie.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžiu nenuoseklumu ir faktinių aplinkybių iškraipymu, kurie turėjo įtakos Bendrojo Teismo motyvams ir išvadoms. Vidaus rinkos derinimo tarnyba mano, kad Bendrasis Teismas neteisingai suprato ir iškraipė Apeliacinės tarybos analizę bei National Lottery Commission argumentus ir neįvertino, kad Apeliacinė taryba taikė teisingus teisinius standartus pagal Italijos teisę, teigdama, kad National Lottery Commission neįrodė, jog pašto antspaudo data ant 1986 m. Susitarimo nėra galutinė.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo OL L 78, p. 1

(2)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo OL L 303, p. 1


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/37


2012 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-532/12)

2013/C 26/70

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančiai direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (1) arba bet kuriuo atveju nepranešusi apie tokias nuostatas Komisijai, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal tos direktyvos 72 straipsnio 1 dalį,

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei 8 320 eurų periodinę baudą už kiekvieną dieną skaičiuojant nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos.

priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti Direktyvą 2009/81/EB baigėsi 2011 m. rugpjūčio 21 dieną.


(1)  OL L 216, 2009 8 20, p. 76.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/38


2012 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Slovėnijos Respubliką

(Byla C-538/12)

2013/C 26/71

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Hetsch, A. Tokár ir D. Kukovec

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/81/EB (1) dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB (2) ir 2004/18/EB (3), įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, arba bet kuriuo atveju apie tokių nuostatų priėmimą nepranešusi Komisijai, Slovėnijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 72 straipsnio 1 dalį,

įpareigoti Slovėnijos Respubliką pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį sumokėti baudą, sudarančią 7 038,725 EUR už kiekvieną dieną nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo,

priteisti iš Slovėnijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą baigėsi 2011 m. rugpjūčio 21 dieną.


(1)  OL L 216, p. 76.

(2)  OL L 134, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 19.

(3)  OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/38


2012 m. lapkričio 28 d.Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-158/09 Graikija prieš Komisiją

(Byla C-547/12 P)

2013/C 26/72

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama I. Chalkias ir S. Papaïoannou

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Patenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti skundžiamą Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą tiek, kiek Europos Sąjungos Bendrasis Teismas nusprendė, kad byloje Nr. 4, Magrizos II (EL/1995/017) Komisija teisingai kaltino Graikijos valdžios institucijas aplaidumu susigrąžinant nagrinėjamas sumas.

Patvirtinti pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą, kuriuo prašoma panaikinti Komisijos sprendimą dėl to, kad toje pačioje byloje nebuvo įvykdytos teisinės sąlygos tam, kad būtų taikomas Reglamento Nr. 1290/2005 32 straipsnis ir kad Europos Komisija galėtų reikalauti Graikijos Respublikos sumokėti 276 347,86 eurų sumą.

Priteisti iš Komisijos Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Byloje Nr. 4, Magrizos II (EL/1995/017) Europos Sąjungos Bendrasis Teismas akivaizdžiai iškraipydamas bylos medžiagoje pateiktų įrodymų turinį klaidingai aiškino faktines aplinkybes ir padarė klaidingą išvadą, jog byloje buvo įvykdytos teisinės sąlygos tam, kad būtų taikomas Reglamento Nr. 1290/2005 32 straipsnis, ir kad Komisija galėtų reikalauti Graikijos Respublikos sumokėti 276 347,86 eurų sumą.


Bendrasis Teismas

26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/39


2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CB prieš Komisiją

(Byla T-491/07) (1)

(Konkurencija - Įmonių asociacijų sprendimas - Mokėjimo kortelių išdavimo Prancūzijoje rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - „Naujiems rinkos dalyviams“ taikytinos kainų reguliavimo priemonės - Narystės mokestis ir vadinamieji „aptarnavimo funkciją reguliuojantys“ ir „mokesčio neveikiantiems nariams“ mechanizmai - Atitinkama rinka - Nagrinėjamų priemonių tikslas - Konkurenciją ribojantis tikslas - EB 81 straipsnio 3 dalis - Akivaizdžios vertinimo klaidos - Gero administravimo principas - Proporcingumas - Teisinis saugumas)

2013/C 26/73

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama iš pradžių advokatų A. Georges, J. Ruiz Calzado ir É. Barbier de La Serre, vėliau — advokatų J. Ruiz Calzado ir F. Pradelles

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių F. Arbault, O. Beynet ir V. Bottka, vėliau — O. Beynet, V. Bottka ir B. Mongin

Ieškovės pusėje į bylą įstojusios šalys: BNP Paribas (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamas advokatų O. de Juvigny ir D. Berg, BPCE, buvusi Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Paryžius), atstovaujama advokatų B. Bär-Bouyssière ir A. de Beaugrenier ir Société générale (Paryžius), atstovaujama advokatų A. Barav ir D. Reymond

Dalykas

Prašymas panaikinti 2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimą C(2007) 5060 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį (byla COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancairesCB“).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nurodyti Groupement des cartes bancaires „CB“ padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

BPCE, BNP Paribas ir Société générale padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 64, 2008 3 8.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/39


2012 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje A. Loacker prieš VRDT — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Byla T-42/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo QUADRATUM paraiška - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas LOACKER QUADRATINI - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (po pakeitimo — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnis (po pakeitimo — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis) - Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnis (po pakeitimo — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis))

2013/C 26/74

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Italija), atstovaujama advokatų V. Bilardo, C. Bacchini ir M. Mazzitelli

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Sempio

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Editrice Quadratum SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų P. Pezzoi, P. Perani ir G. Ghisletti

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. spalio 23 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 34/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp A. Loacker SpA ir Editrice Quadratum SpA.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš A. Loacker SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 69, 2009 3 21.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/40


2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

(Byla T-167/10) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Sąmatų prašymai - Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinio pareiškimo terminas - Eigos pradžia - Priimtinumas - Išimtis, susijusi su Europos Sąjungos ekonominės politikos apsauga - Išimtis, susijusi su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga - Išimtis, susijusi su visuomenės suinteresuotumo viešuoju saugumu apsauga - Pareiga motyvuoti)

2013/C 26/75

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatų N. Korogiannakis ir M. Dermitzakis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve ir C. ten Dam

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2010 m. sausio 27 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su sąmatų prašymais, susijusiais su konkurso DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS (JO 2005/S 252-248566) 3 A dalimi, ir, antra, prašymas panaikinti 2010 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su sąmatų prašymais, susijusiais su visomis kitomis minėto konkurso dalimis, visomis konkursų DI/0005 ESP (JO 2001/S 53-036539) ir ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (JO 2003/S 249-221337) dalimis ir pagrindų sutartimi BUDG/0101.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. sausio 27 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su sąmatų prašymais, susijusiais su konkurso DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS 3 A dalimi.

2.

Panaikinti 2010 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su sąmatų prašymais, susijusiais su visomis kitomis minėto konkurso dalimis, visomis konkursų DI/0005 ESP ir ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA dalimis ir pagrindų sutartimi BUDG/0101.

3.

Komisija padengia savo ir Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 161, 2010 6 19.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/40


2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Füller-Tomlinson prieš Parlamentą

(Byla T-390/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Socialinė apsauga - Profesinė liga - Dalinio nuolatinio invalidumo procentinės dalies nustatymas - Europos žalos fizinei ir psichinei sveikatai klasifikacijos taikymas - Faktų iškraipymas - Protingas terminas)

2013/C 26/76

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Paulette Füller-Tomlinson (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato L. Levi

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas, atstovaujamas K. Zejdová ir S. Seyr

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimo Füller-Tomlinson prieš Parlamentą (F-97/08, dar nepaskelbtas Rinkinyje) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Paulette Füller-Tomlinson padengia savo, taip pat Europos Parlamento šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 301, 2010 11 6.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/40


2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Adamowski prieš VRDT — Fagumit (FAGUMIT)

(Bylos T-537/10 ir T-538/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas „Fagumit“ ir vaizdinis Bendrijos prekių ženklas FAGUMIT - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas FAGUMIT - Santykinio negaliojimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis ir 165 straipsnio 4 dalies b punktas)

2013/C 26/77

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Ursula Adamowski (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokato D. von Schultz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Volbromas, Lenkija), atstovaujama advokatų M. Krekora, T. Targosz ir P. Podrecki

Dalykas

Du ieškiniai, pateikti atitinkamai dėl dviejų 2010 m. rugsėjo 3 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 1002/2009-1 ir R 1003/2009-1), susijusių su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūromis tarp Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. ir Ursula Adamowski.

Rezoliucinė dalis

1.

Sujungti bylas T-537/10 ir T-538/10, kad būtų bendrai priimtas sprendimas.

2.

Atmesti ieškinius.

3.

Ursula Adamowski padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bei Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp z o.o. vykstant procesui Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 30, 2011 1 29.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/41


2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Thesing ir Bloomberg Finance prieš ECB

(Byla T-590/10) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Sprendimas 2004/258/EB - Dokumentai, susiję su valstybės narės skola ir biudžeto deficitu - Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais - Išimtis, susijusi su Sąjungos arba valstybės narės ekonomikos politika - Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi dokumentų)

2013/C 26/78

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Gabi Thesing (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir Bloomberg Finance LP (Vilmingtonas, Delaveras, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujamos solisitorių M. Stephens, R. Lands ir QC T. Pitt-Payne

Atsakovas: Europos centrinis bankas, iš pradžių atstovaujamas A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres ir S. Lambrinoc, vėliau — M. López Torres ir S. Lambrinoc

Dalykas

Prašymas panaikinti ECB valdybos sprendimą atmesti G. Thesing prašymą leisti susipažinti su dviem dokumentais, susijusiais su Graikijos Respublikos valstybės skola ir biudžeto deficitu, apie kurį G. Thesing pranešta 2010 m. spalio 21 d. ECB pirmininko raštu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Gabi Thesing ir Bloomberg Finance LP padengia savo ir Europos centrinio banko bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 72, 2011 3 5.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/41


2012 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sina Bank prieš Tarybą

(Byla T-15/11) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Iranui siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Ieškinys dėl panaikinimo - Pareiga motyvuoti)

2013/C 26/79

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Sina Bank (Teheranas, Iranas), atstovaujamas advokatų B. Mettetal ir C. Wucher-North

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir G. Marhic

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Erlbacher ir M. Konstantinidis

Dalykas

Viena vertus, prašymas panaikinti, pirma, 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (OL L 281, p. 1), VIII priedą, kiek jis susijęs su ieškovu, ir, antra, 2010 m. spalio 28 d. Tarybos laišką, kuriame išdėstomas sprendimas dėl ieškovo, ir, kita vertus, prašymas pripažinti, kad ieškovui netaikomi, pirma, 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39), II priedas (priedo redakcija remiantis 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimu 2010/644/BUSP, kuriuo pakeičiamas Sprendimas 2010/413 (OL L 281, p. 81)), kiek jis susijęs su ieškovu, antra, Reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalis ir, trečia, Sprendimo 2010/413 20 straipsnio 1 dalies b punktas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP, II priedą (redakcija remiantis 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimu 2010/644/BUSP, kuriuo pakeičiamas Sprendimas 2010/413) ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007, VIII priedą, kiek jie susiję su Sina Bank.

2.

Sprendimo 2010/413 II priedo (redakcija remiantis Sprendimu 2010/644) pasekmės Sina Bank lieka galioti iki Reglamento Nr. 961/2010 panaikinimo įsigaliojimo dienos.

3.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

4.

Taryba padengia dvi trečiąsias savo ir Sina Bank bylinėjimosi išlaidų.

5.

Sina Bank padengia vieną trečiąją savo ir Tarybos bylinėjimosi išlaidų.

6.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 72, 2011 3 5.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/42


2012 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Consorzio vino Chianti Classico prieš VRDT — FFR (F.F.R.)

(Byla T-143/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „F.F.R.“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai CHIANTI CLASSICO - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

2013/C 26/80

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italija), atstovaujama advokatų S. Corona, G. Ciccone ir A. Loffredo

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama iš pradžių V. Melgar ir G. Mannucci, vėliau — V. Melgar ir D. Walicka

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Fédération française de rugby (FFR) (Markusi, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. sausio 10 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 43/2010-4), susijusio su protesto procedūra tarp Consorzio vino Chianti Classico ir Fédération française de rugby (FFR).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. sausio 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 43/2010-4) tiek, kiek Apeliacinė taryba atmetė protestą, kiek šis buvo pagrįstas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalimi.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Consorzio vino Chianti Classico ir VRDT padengia savo bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas.


(1)  OL C 152, 2011 5 21.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/42


2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hopf prieš VRDT (Clampflex)

(Byla T-171/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo Clampflex paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

2013/C 26/81

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Hans-Jürgen Hopf (Cirndorfas, Vokietija), atstovaujamas advokato V. Mensing

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama K. Klüpfel

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. sausio 19 d. VRDT ketvirtos apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1514/2010-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį Clampflex kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. sausio 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtos apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1514/2010-4) tiek, kiek jis susijęs su prekėmis „švirkštai“.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Hans-Jürgen Hopf padengia savo ir pusę VRDT bylinėjimosi išlaidų. Pastaroji padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 145, 2011 5 14.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/43


2012 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Qualitest prieš Tarybą

(Byla T-421/11) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Iranui siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Ieškinys dėl panaikinimo - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida)

2013/C 26/82

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Qualitest FZE (Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai), atstovaujama advokato L. Catrain González, baristerių E. Wright ir H. Zhu

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama G. Marhic ir R. Liudvinaviciute-Cordeiro

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama S. Boelaert ir T. Scharf

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimą 2011/299/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 136, p. 65), 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 503/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 136, p. 26) ir 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti:

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimą 2011/299/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui,

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 503/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui,

2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010,

kiek jie susiję su Qualitest FZE.

2.

Sprendimo 2011/299 pasekmės, kiek tai susiję su Qualitest, paliekamos galioti, kol įsigalios Įgyvendinimo reglamento Nr. 503/2011 ir Reglamento Nr. 267/2012 panaikinimas.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir Qualitest bylinėjimosi išlaidas.

4.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/43


2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Strobl prieš Komisiją

(Byla T-630/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Įdarbinimas - Atviras Konkursas - Kandidatai, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Paskyrimas - Priskyrimas prie lygio pagal naujas mažiau palankias taisykles - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnis - Teisės klaida - Tarnautojų teismo pareiga motyvuoti)

2013/C 26/83

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Peter Strobl (Bezocas, Italija), atstovaujamas advokato H.-J. Rüber

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall, padedamo advokato B. Wägenbaur, ir Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J. Herrmann ir A. Jensen

Dalykas

Apeliacinis skundas, pareikštas dėl 2001 m. rugsėjo 29 d. Europos Sąjungos Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) sprendimo Strobl prieš Komisiją (F-56/05, dar nepaskelbtas Rinkinyje), kuriuo prašoma panaikinti šį sprendimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Apeliacinį skundą atmesti.

2.

Peter Strobl padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje instancijoje.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 49, 2012 2 18


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/44


2012 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fomanu prieš VRDT (Qualität hat Zukunft)

(Byla T-22/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Qualität hat Zukunft“ paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

2013/C 26/84

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Vokietija), atstovaujama advokato T. Raible

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama K. Klüpfel

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. spalio 27 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1518/2011-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Qualität hat Zukunft“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Fomanu AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2012 3 17.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/44


2012 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bauer prieš VRDT — BenQ Materials (Daxon)

(Byla T-29/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo Daxon paraiška - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas DALTON - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2013/C 26/85

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Erika Bauer (Schaufling, Vokietija), atstovaujama advokato A. Merz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama K. Klüpfel

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taivanis)

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. lapkričio 9 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2191/2010-2), susijusio su protesto procedūra tarp Erika Bauer ir BenQ Materials Corp.

Rezoliucinė dalis

1.

Suteikti teisę Alva Management GmbH pakeisti Erika Bauer kaip ieškovę.

2.

Atmesti ieškinį.

3.

Priteisti iš Alva Management bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2012 3 17.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/44


2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Steinberg prieš Komisiją

(Byla T-17/10) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Dokumentai, susiję su finansavimo sprendimais, kuriais Izraelio ir Palestinos nevyriausybinėms organizacijoms suteiktos dotacijos vykdant programą „Partnerystė taikos labui“ ir įgyvendinant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę - Atsisakymas iš dalies leisti susipažinti - Visuomenės intereso, susijusio su visuomenės saugumu, išimtis - Pareiga motyvuoti - Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

2013/C 26/86

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Gerald Steinberg (Jeruzalė, Izraelis), atstovaujamas solisitoriaus T. Asserson

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Tufvesson ir C. ten Dam

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimą SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914, kuriuo iš dalies atsisakyta ieškovui leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su finansavimo sprendimais, kuriais Izraelio ir Palestinos nevyriausybinėms organizacijoms skirtos dotacijos vykdant programą „Partnerystė taikos labui“ ir įgyvendinant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą.

2.

Gerald Steinberg padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2010 3 27.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/45


2012 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Crocs prieš VRDT — Holey Soles Holdings ir PHI (Avalynės dizainas)

(Byla T-302/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia - Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 26/87

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Crocs, Inc. (Naivotas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitoriaus I. R. Craig

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Hanne

Kitos procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalys: Holey Soles Holdings Ltd (Vankuveris, Kanada) ir Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2010 m. kovo 26 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 9/2008-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Holey Shoes Holdings Ltd ir Partenaire Hospitalier International ir Crocs, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovė padengia savo ir atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 260, 2010 9 25.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/45


2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ADEDY ir kt. prieš Tarybą

(Byla T-541/10) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Sprendimai, skirti valstybei narei, kuriais siekiama ištaisyti perviršinio deficito padėtį - Tiesioginės sąsajos nebuvimas - Nepriimtinumas)

2013/C 26/88

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atėnai, Graikija); Spyridon Papaspyros (Atėnai) ir I1ias I1iopoulos (Atėnai), atstovaujami advokato M.-M. Tsipra

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama T. Middleton, A. de Gregorio Merino ir E. Chatziioakeimidou

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis

Dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, 2010 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimą 2010/320/ES, skirtą Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti (OL L 145, p.6, klaidų ištaisymas OL 2011, L 209, p.63), ir antra, 2010 m. rugsėjo 7 d. Tarybos sprendimą 2010/486/ES, iš dalies keičiantį Sprendimą 2010/320/ES (OL L 241, p. 12).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros ir I1ias Iliopoulos padengia savo bei Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 30, 2011 1 29.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/45


2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ADEDY ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla T-215/11) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Sprendimas, skirtas valstybei narei, kuriuo siekiama ištaisyti perviršinio deficito padėtį - Tiesioginės sąsajos nebuvimas - Nepriimtinumas)

2013/C 26/89

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atėnai, Graikija), Spyridon Papaspyros (Atėnai) ir Ilias Iliopoulos (Atėnai), atstovaujami advokato M.-M. Tsipra

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama G. Maganza, M. Vitsentzatos ir A. de Gregorio Merino

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2011/57/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/320/ES, skirtas Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti (OL L 26, p. 15).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros ir Ilias Iliopoulos padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 186, 2011 6 25.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/46


2012 m. lapkričio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ClientEarth ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-278/11) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Netiesioginis atsisakymas leisti susipažinti - Ieškinio pareiškimo terminas - Vėlavimas - Akivaizdus nepriimtinumas)

2013/C 26/90

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: ClientEarth (Londonas, Jungtinė Karalystė); Friends of the Earth Europe (Amsterdamas, Nyderlandai); Stichting FERN (Leidenas, Nyderlandai) ir Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdamas), atstovaujamos advokato P. Kirch

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Herrmann ir C. ten Dam

Dalykas

Prašymas panaikinti netiesioginį Komisijos sprendimą, priimtą 2011 m. balandžio 22 d., kuriuo atsisakoma leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su savanoriško patvirtinimo sistemomis, kuriomis siekiama pripažinimo pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, p. 16), 18 straipsnį

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

Įpareigoti Komisiją padengti savo ir tris ketvirtadalius ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN ir Corporate Europe Observatory bylinėjimosi išlaidų, o pastarosios padengia vieną ketvirtadalį savo bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 219, 2011 7 23.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/46


2012 m. spalio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ellinika Nafpigeia ir Hoern prieš Komisiją

(Byla T-466/11) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Valstybės pagalba - Laivų statyba - Graikijos valdžios institucijų suteikta pagalba laivų statyklai - Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka ir reikalaujama ją grąžinti, įgyvendinimo priemonės - Nepriimtinumas)

2013/C 26/91

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: Ellinika Nafpigeia SA (Skaramanka, Graikija) ir 2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kylis, Vokietija), atstovaujamos advokatų K. Chrysogonos ir A. Mitsis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky ir M. Konstantinidis

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. gruodžio 1 d. Komisijos raštą C(2010) 8274 galutinis, susijusį su „valstybės pagalba CR 16/2004 — neigiamo sprendimo įgyvendinimas ir valstybės pagalbos, suteiktos bendrovei [Ellinika Nafpigeia AE], susigrąžinimas — Graikijos rėmimasis SESV 346 straipsnio 1 dalies b punktu ir procedūra pagal SESV 348 straipsnio 1 dalį“, kartu su dokumentais ir kitais bylos elementais, su kuriais ieškovės susipažino 2011 m. birželio mėn.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Nėra reikalo priimti sprendimo dėl Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas prašymo leisti įstoti į bylą.

3.

Priteisti iš Ellinika Nafpigeia AE ir 2. Hoern Beteiligungs GmbH padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, prašymą leisti įstoti į bylą pateikęs asmuo, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 331, 2011 11 12.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/47


2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-491/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Dalinio nuolatinio invalidumo nustatymo procedūros trukmė - Apelianto tariamai patirta žala - Išlaidų, kurių buvo galima išvengti, atlyginimas - Ieškinio kaip akivaizdžiai visiškai teisiškai nepagrįsto atmetimas pirmojoje instancijoje - Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas)

2013/C 26/92

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir C. Berardis-Kayser, padedamų advokato A. Del Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutarties Marcuccio prieš Komisiją (F-14/10, dar nepaskelbta Rinkinyje), kuriuo prašoma panaikinti šią nutartį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Luigi Marcuccio padengia savo ir Europos Komisijos šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 331, 2011 11 12.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/47


2012 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MIP Metro prieš VRDT — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Byla T-548/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų registracijos panaikinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 26/93

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų J.-C. Plate ir R. Kaase

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Real Seguros, SA (Portas, Portugalija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 114/2011-4), susijusio su protesto procedūra tarp Real Seguros, SA ir MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2012 1 7.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/47


2012 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MIP Metro prieš VRDT — Real Seguros (real,- BIO)

(Byla T-549/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų registracijos panaikinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 26/94

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų J.-C. Plate ir R. Kaase

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Real Seguros, SA (Portas, Portugalija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 115/2011-4), susijusio su protesto procedūra tarp Real Seguros, SA ir MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2012 1 7.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/48


2012 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-616/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Ieškinio atmetimas nagrinėjant bylą pirmąja instancija, pripažinus, kad jis visiškai neturi teisinio pagrindo - Ieškovo tariamai patirta žala - Išlaidų, kurių buvo galima išvengti, kompensavimas - Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas)

2013/C 26/95

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir C. Berardis-Kayser, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas, pateiktas dėl 2011 m. rugsėjo 8 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutarties Marcuccio prieš Komisiją (F-69/10, dar nepaskelbta Rinkinyje), kuriuo prašoma šią nutartį panaikinti

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Luigi Marcuccio padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi šiame teisme išlaidas.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/48


2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje H-Holding prieš Parlamentą

(Byla T-672/11) (1)

(Ieškinys dėl neveikimo - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

2013/C 26/96

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: H-Holding AG (Chamas, Šveicarija), atstovaujama advokato R. Závodný

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas U. Rösslein ir P. Schonard

Dalykas

Ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų konstatuota, jog Parlamentas neteisėtai nepradėjo procedūros dėl įsipareigojimų neįvykdymo prieš Slovakijos Respubliką ir nepaprašė Europos kovos su sukčiavimu tarnybos pradėti tyrimą dėl čekų partijos po to, kai 2011 m. gruodžio 24 d. ji pateikė peticiją, ir kad būtų atlyginta žala, patirta dėl šio tariamo Parlamento neveikimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš H-Holding AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 235, 2012 8 4.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/48


2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shahid Beheshti University prieš Tarybą

(Byla T-120/12) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Bendra užsienio ir saugumo politika - Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Ieškinio pareiškimo terminas - Vėlavimas - Nepriimtinumas)

2013/C 26/97

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Shahid Beheshti University (Teheranas, Iranas), atstovaujamas advokato J.-M. Thouvenin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama R. Liudvinaviciute-Cordeiro ir A Varnav

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimą 2011/299/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 136, p. 65), 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 503/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 136, p. 26), 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/783/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 319, p. 71), 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1245/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 319, p. 11), kiek jie susiję su ieškovu, ir 2011 m. gruodžio 5 d. Tarybos laiške ieškovui išdėstytą sprendimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Shahid Beheshti University padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 165, 2012 6 9.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/49


2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Geipel prieš VRDT — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Byla T-138/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protestas - Protesto atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

2013/C 26/98

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Yves Geipel (Auerbachas, Vokietija), atstovaujamas advokato J. Sachs

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Marten ir R. Pethke

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Jörg Reeh (Bukstehudė, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. sausio 12 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2433/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp Jörg Reeh ir Yves Geipel.

Rezoliucinė dalis

1.

Dėl ieškinio sprendimo priimti nebereikia.

2.

Ieškovas padengia savo ir atsakovės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 157, 2012 6 2.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/49


2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alstom prieš Komisiją

(Byla T-164/12 R)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Konkurencija - Komisijos sprendimas perduoti dokumentus nacionaliniam teismui - Konfidencialumas - Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą - Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - „Fumus boni juris“ - Skuba - Interesų palyginimas)

2013/C 26/99

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Alstom (Levalua Perė, Prancūzija), atstovaujama advokato J. Derenne, solisitorių N. Heaton, P. Chaplin ir M. Farley

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Antoniadis, N. Khan ir P. Van Nuffel

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: National Grid Electricity Transmission plc (Londonas, Jungtinė Karalystė, atstovaujama solisitorių A. Magnus, C. Bryant ir E. Coulson, QC J. Turner ir D. Beard

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2012 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimo, nurodyto Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato generalinio direktoriaus laiškuose D/2012/006840 ir D/2012/006863, perduoti kai kuriuos dokumentus High Court of Justice (England & Wales) [Aukščiausiasis Teismas (Anglija ir Velsas)], siekiant juos panaudoti kaip įrodymus nagrinėjant ieškovės atžvilgiu pareikštą ieškinį, vykdymą ir prašymas per procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsaugoti profesines paslaptis, nurodytas 2006 m. birželio 30 d. ieškovės atsakyme į prieštaravimo pareiškimą byloje COMP/F/38.899 — Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija.

Rezoliucinė dalis

1.

Atidėti 2012 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimo, kiek jis susijęs su 2006 m. birželio 30 d. Alstom atsakymo į prieštaravimo pareiškimą byloje COMP/F/38.899 konfidencialios versijos perdavimu High Court of Justice (England & Wales) [Aukščiausiasis Teismas (Anglija ir Velsas)], vykdymą — Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija.

2.

Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3.

Atidėti sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų priėmimą.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/49


2012 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Evonik Degussa prieš Komisiją

(Byla T-341/12 R)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Konkurencija - Sprendimo, kuriuo Komisija konstatuoja kartelius draudžiančių nuostatų pažeidimą, paskelbimas - Prašymo, kuriuo siekiama, kad būtų užtikrintas Komisijai remiantis jos Pranešimu dėl bendradarbiavimo pateiktos informacijos konfidencialumas, atmetimas - Interesų palyginimas - Skuba - Fumus boni juris)

2013/C 26/100

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Evonik Degussa GmbH (Esenas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Steinle, M. Holm-Hadulla ir C. von Köckritz

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Giolito, M. Kellerbauer ir G. Meessen

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2012 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimo K(2012) 3534 galutinis, kuriuo buvo atmestas ieškovės prašymas (byla COMP/F/38.620 — Vandenilio peroksidas ir perboratas) konfidencialiai tvarkyti duomenis, ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir išlaikyti tam tikrų su ieškove susijusių duomenų konfidencialumą skelbiant išsamesnę 2006 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimo 2006/903/EB dėl procedūros pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/F/C.38.620 — vandenilio peroksidas ir perboratas) (OL L 353, p. 54) versiją.

Rezoliucinė dalis

1.

Sustabdyti 2012 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimo C(2012) 3534 galutinis, kuriuo atmestas Evonik Degussa GmbH pagal 2011 m. spalio 13 d. Europos Komisijos Pirmininko sprendimo 2011/695/ES dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos bylas 8 straipsnį paduotas prašymas konfidencialiai tvarkyti duomenis (byla COMP/38.620 — Vandenilio peroksidas ir perboratas), vykdymą.

2.

Nurodyti Komisijai savo interneto svetainėje ar kurioje nors kitoje vietoje neskelbti ir nepadaryti tretiesiems asmenims prieinamos jos 2006 m. gegužės 3 d. Sprendimo 2006/903/EB dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį prieš Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Editon SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA ir Arkema SA. (byla COMP/F/C.38.620 — Vandenilio peroksidas ir perboratas) versijos, kuri ieškovės atžvilgiu būtų išsamesnė nei šio sprendimo versija, paskelbta 2007 m. rugsėjo mėn. Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/50


2012 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Grupo T Diffusión prieš VRDT — ABR Producción Contemporánea (Lampe)

(Byla T-343/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Prašymas pripažinti prekių ženklą negaliojančiu - Prašymo pripažinti prekių ženklą negaliojančiu atsiėmimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 26/101

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Grupo T Diffusión, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato A. Lasala Grimalt

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis: ABR Producción Contemporánea, SL (Barselona, Ispanija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. birželio 1 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1622/2010-3), susijusio su prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu procedūra tarp ABR Producción Contemporánea, SL ir Grupo T Diffusión, SA.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 287, 2012 9 22.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/50


2012 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Zoo Sport prieš VRDT — K-2 (ZOOSPORT)

(Byla T-453/12)

2013/C 26/102

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Zoo Sport Ltd (Lidsas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama I. Rungg

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: K-2 Corp. (Sietlas, Jungtinės Valstijos)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti 2012 m. rugpjūčio 9 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1119/2011-4 taip, kad būtų atmestas visas protestas ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas ZOOSPORT 18, 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 8909251

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos žodinis prekių ženklas ZOOT 9 ir 25 klasių prekėms (registracijos Nr. 5233119); vaizdinis nespalvotas prekių ženklas SPORTS ZOOT SPORTS 25, 35, 36 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms (registracijos Nr. 4719316)

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą dėl dalies ginčijamų prekių ir paslaugų

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/51


2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Sothys Auriac prieš VRDT — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Byla T-470/12)

2013/C 26/103

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Sothys Auriac (Auriac, Prancūzija), atstovaujama advokato A. Berthet

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, Saint-Marin)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu,

panaikinti 2012 m. liepos 12 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1419/2011-1,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas BEAUTY GARDEN 3, 5, 29, 30 ir 32 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklas Nr. 3 456 134.

Bendrijos prekių ženklo savininkas: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Grand Hotel Primavera SA.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: vaizdinis nacionalinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas BEAUTY GARDEN, 3 ir 5 klasių prekėms.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti prašymą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies atmesti apeliaciją ir iš dalies panaikinti Anuliavimo skyriaus sprendimą bei ji pakeisti.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies ir 75 straipsnio pažeidimas.

Pagrindinio VRDT sprendimų motyvavimo principo pažeidimas ir rungtyniškumo principo nesilaikymas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/51


2012 m. lapkričio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Aer Lingus prieš Komisiją

(Byla T-473/12)

2013/C 26/104

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Aer Lingus Ltd (Dublinas, Airija), atstovaujama baristerių K. Bacon ir D. Scannell bei solisitoriaus A. Burnside

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti (arba, alternatyviai, iš dalies panaikinti) 2012 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimą valstybės pagalbos byloje SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — Airijoje taikomi skirtingi oro transporto mokesčio tarifai.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinį ieškovė grindžia penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad atsakovė esą padarė teisės klaidą, kai ginčijamame sprendime padarė išvadą, jog mažesnis mokesčių tarifas yra neteisėta valstybės pagalba. Konkrečiai kalbant, Komisija suklydo, kai didesnį mokesčių tarifą apibūdino kaip „normalų“ siekdama nustatyti, ar mažesniu mokesčių tarifu buvo suteikiama selektyvi nauda. Kadangi didesnis mokesčių tarifas buvo neteisėtas pagal tiesioginį poveikį turinčias ES teisės nuostatas, jo nebuvo galima laikyti „normaliu“ referenciniu tarifu šiuo tikslu. Dėl tų pačių priežasčių Komisija suklydo, kai padarė išvadą, kad oro transporto bendrovės, kurioms buvo taikomas mažesnis mokesčių tarifas, gavo naudos, kurią sudaro 8 EUR už kiekvieną keleivį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad net jeigu Komisija galėjo mažesnį mokesčių tarifą laikyti valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, nurodymu susigražinti pagalbą iš oro transporto bendrovių, kurioms taikomas mažesnis mokesčių tarifas, kai tuo pačiu metu reikėjo sumokėti ir didesnį mokesčių tarifą, buvo pažeisti teisinio saugumo, veiksmingumo ir gero administravimo principai. Vadinasi, ginčijamu sprendimu nurodžius susigrąžinti pagalbą buvo pažeistas Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/99 (1) 14 straipsnis.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad atsakovė esą taip pat padarė teisinių ir faktinių aplinkybių vertinimo klaidą, kai nusprendė, kad oro transporto bendrovės, kurioms taikomas mažesnis mokesčių tarifas, yra tariamos pagalbos, kurią sudaro 8 EUR už kiekvieną keleivį, gavėjos ir tuo remdamasi nurodė susigrąžinti pagalbą, kai Komisija pripažino, kad mokesčių našta galėjo būti perkelta keleiviams, kurie dėl šios priežasties buvo pirminiai mažesnio tarifo naudos gavėjai.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad kadangi neįmanoma iš keleivių, kuriems buvo taikomas mažesnis mokesčių tarifas, retrospektyviai susigrąžinti po 8 EUR, tokiomis aplinkybėmis nurodymas susigrąžinti pagalbą yra papildomas mokestis atitintamoms oro transporto bendrovėms ir todėl tai yra neteisėtas šių bendrovių nubaudimas, o ne padėties, buvusios iki tariamos pagalbos suteikimo, atstatymas. Tokia priemonė yra neproporcinga ir pažeidžia vienodo požiūrio principą, taigi ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/99 14 straipsnį.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovė esą nemotyvavo arba nepakankamai motyvavo nurodymo susigrąžinti pagalbą ir to, kodėl pagalbą sudaro 8 EUR už kiekvieną keleivį.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/52


2012 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Coca-Cola prieš VRDT — Mitico (Master)

(Byla T-480/12)

2013/C 26/105

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: The Coca-Cola Company (Atlanta, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama baristerio S. Malynicz, solisitorių D. Stone ir L. Ritchie

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskas, Sirija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2156/2011-2; ir

priteisti iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies jų pačių ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „Master“ 29, 30 ir 32 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 9091612.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos vaizdinis prekių ženklas „Coca-Cola“, kurio registracijos Nr. 8792475; Bendrijos vaizdinis prekių ženklas „Coca-Cola“, kurio registracijos Nr. 3021086; Bendrijos vaizdinis prekių ženklas „Coca-Cola“, kurio registracijos Nr. 2117828; Bendrijos vaizdinis prekių ženklas „Coca-Cola“, kurio registracijos Nr. 2107118; Jungtinės Karalystės vaizdinis prekių ženklas „C“, kurio registracijos Nr. 2428468.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/53


2012 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Internationaler Hilfsfonds prieš Komisiją

(Byla T-482/12)

2013/C 26/106

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Vokietija), atstovaujama advokato H.-H. Heyland

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti atsakovės netiesioginį sprendimą, kuriuo ji neigiamai išsprendė 2012 m. spalio 4 d. pateiktą antrą ieškovės prašymą,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, iš dalies panaikinti 2012 m. rugpjūčio 28 d. atsakovės sprendimą dėl to, kad nesilaikyta 2012 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo sprendime byloje T-300/10 nustatytų reikalavimų,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė iš esmės tvirtina, kad Komisija savo sprendime nesilaikė 2012 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo sprendime byloje T-300/10 (Internationaler Hilfsfonds prieš Komisiją, dar nepaskelbtas Rinkinyje) nustatytų reikalavimų.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/53


2012 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Nestlé Unternehmungen Deutschland prieš VRDT — Lotte (LOTTE)

(Byla T-483/12)

2013/C 26/107

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurtas prie Maino), atstovaujama Rechtsanwältin A. Jaeger-Lenz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Lotte Co. Ltd (Tokijas, Japonija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2012 m. rugsėjo 3 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2103/2010-4.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Lotte Co. Ltd.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas LOTTE ir koalos medyje, laikančios mažesnę koalą, atvaizdas 30 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška 6 158 463.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: nacionalinis vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas KOALA BÄREN ir KOALA ir koalos, laikančios mažesnę koalą, atvaizdas 30 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliacinį skundą; panaikinti Protestų skyriaus sprendimą.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių, Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalies ir Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/53


2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje CeWe Color prieš VRDT (SMILECARD)

(Byla T-484/12)

2013/C 26/108

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburgas, Vokietija), atstovaujama Rechtsanwalt U. Sander

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 3 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2279/2011-4,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas SMILECARD 9, 16 ir 40 klasės prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiška Nr. 9 861 691.

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/54


2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo prieš VRDT (SANISSIMO)

(Byla T-485/12)

2013/C 26/109

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksikas, Meksika), atstovaujama advokato N. Fernández Fernández-Pacheco

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo atsižvelgiant į pateiktą jos ieškinį ir jo priedus pripažinti, kad ieškinys dėl 2012 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1218/2011-2 pateiktas laiku ir tinkama forma bei atitinkamai šį ieškinį išnagrinėjus priimti sprendimą panaikinti minėtą sprendimą ir nurodyti VRDT padengti bylinėjimosi išlaidas ir taip pripažinti, kad yra pagrindas įregistruoti Bendrijos prekių ženklą SANISSIMO Nr. 9 274 119.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti: žodinis prekių ženklas SANISSIMO 29 ir 30 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 9 274 119.

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/54


2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Eckes-Granini prieš VRDT — Panini (PANINI)

(Byla T-487/12)

2013/C 26/110

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Vokietija), atstovaujama advokato W. Berlit

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Panini SpA (Modena, Italija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2393/2011-2; ir

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas PANINI 32 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 8721987

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos žodinis prekių ženklas GRANINI, be kita ko, 32 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 121780; Vokietijos žodinis prekių ženklas GRANINI, be kita ko, 32 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 30315871

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/55


2012 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Planet prieš Komisiją

(Byla T-489/12)

2013/C 26/111

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Planet AE Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (akcinė konsultacinių paslaugų bendrovė) (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato V. Christianos

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad Europos Komisija, atsisakiusi pripažinti su aukščiausiojo lygio ieškovės vadovais susijusias personalo išlaidas, pažeidė ONTOGOV, FIT ir RACWeb sutartis ir kad, be to, su aukščiausiojo lygio ieškovės vadovais susijusios personalo išlaidos, kurių bendras dydis — 547 653,42 EUR ir kurios pateiktos Komisijai pagal minėtas sutartis, yra tinkamos finansuoti ir ieškovė neprivalo jų grąžinti Komisijai,

priteisti iš Komisijos ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nagrinėjamas ieškinys susijęs su Komisijos atsakomybe, kylančia pagal SESV 272 straipsnį ir 340 straipsnio pirmą pastraipą iš sutarčių: a) Nr. 507237 dėl projekto „Ontology enabled E-Gov Service Configuration“ (ONTOGOV) vykdymo; b) Nr. 027090 dėl projekto „Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies“ (FIT) vykdymo ir c) Nr. 045101 dėl projekto „Risk Assessment for Customs in Western Balkans“ (RACWeb) vykdymo. Ieškovė visų pirma teigia, kad, nepaisant to, jog ji visiškai, teisingai ir labai sėkmingai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, Komisija, pažeisdama minėtas sutartis ir audito procedūrą reglamentuojančias taisykles, atsisakė pripažinti ieškovės personalo išlaidas, susijusias su jos trimis aukščiausiojo lygio vadovais.

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo visų pirma du ieškinio pagrindus:

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su argumentu, kad ieškovė iš tiesų nepažeidė sutartinių įsipareigojimų dėl personalo išlaidų, nes: a) personalo išlaidos, susijusios su trimis ieškovės aukščiausiojo lygio vadovais, atitinka visus minėtų sutarčių sąlygose nustatytus tinkamumo finansuoti reikalavimus ir b) sutartyse iš tiesų neuždrausta aukščiausiojo lygio vadovams dalyvauti finansuojamuose projektuose.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su argumentu, kad Komisija per audito procedūrą pati pažeidė sutartinius įsipareigojimus, nes: a) Komisijos atlikta audito procedūra vyko pažeidžiant Graikijos ir tarptautinius audito principus; b) Komisijos prašymas pateikti dokumentus, kurių Planet nebuvo įsipareigojusi saugoti, reiškia minėtų sutarčių pažeidimą ir bandymą vėliau vienašališkai pakeisti sutartinius Planet įsipareigojimus; ir c) nagrinėjamo audito rezultatai prieštarauja audito, kurį anksčiau Komisija yra atlikusi Planet, rezultatams.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/55


2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Mondadori Editore prieš VRDT — Grazia Equity (GRAZIA)

(Byla T-490/12)

2013/C 26/112

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Dragotti ir R. Valenti

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Grazia Equity GmbH (Štutgartas, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1958/2010-4 ir

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas GRAZIA 35 ir 36 klasių paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 6840466.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinio Italijos prekių ženklo GRAZIA 3, 9, 16, 18, 25 ir 38 klasių prekėms ir paslaugoms registracija Nr. 906507; vaizdinio Bendrijos prekių ženklo GRAZIA 3, 9, 16, 18 ir 38 klasių prekėms ir paslaugoms registracija Nr. 1714146, žodinio Italijos prekių ženklo GRAZIA 16 klasės prekėms registracija Nr. 1049965; Italijos prekių ženklo registracija Nr. 1050165 ir tarptautinės minėtų prekių ženklų 9, 16 arba 38 klasių prekėms ir paslaugoms registracijos Nr. 276829, Nr. 276833 ir Nr. 817006.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/56


2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Sanofi prieš VRDT — GP Pharm (GEPRAL)

(Byla T-493/12)

2013/C 26/113

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Sanofi (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato C. Hertz-Eichenrode

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2012 m. rugsėjo 5 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 201/2012-2, ir

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas GEPRAL, skirtas 5 klasės prekėms — Tarptautinė registracija Nr. 1010832, galiojanti Europos Sąjungoje

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi proteste: žodinio prekių ženklo DELPRAL, skirto 5 klasės prekėms, tarptautinė registracija Nr. 418607, galiojanti Austrijoje

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliaciją ir leisti tęsti tarptautinę registraciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/56


2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Biscuits Poult prieš VRDT — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

(Byla T-494/12)

2013/C 26/114

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Biscuits Poult (Montobanas, Prancūzija), atstovaujama advokato C. Chapoullié

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Banketbakkerij Merba BV (Osterhautas, Nyderlandai)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ar bent pakeisti 2012 m. rugpjūčio 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 914/2011-3;

patvirtinti Anuliavimo skyriaus sprendimą, kuriuo Dizainas Nr.°001114292-0001 pripažintas galiojančiu;

atmesti prašymą pripažinti dizainą negaliojančiu, užregistruotą numeriu ICD 000007120 ir

priteisti iš įmonės Banketbakkerij Merba BV bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jį negaliojančiu: Sausainio su įdaru dizainas, 01-01 klasės sausainiams — Bendrijos dizainas Nr. 001114292-0001

Bendrijos dizaino savininkė: ieškovė

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos dizainą negaliojančiu: Banketbakkerij Merba BV

Prašymo pripažinti dizainą negaliojančiu motyvai: Reglamento Nr. 6/2002 4–9 straipsnių pažeidimas

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą dėl pripažinimo negaliojančiu

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliaciją ir pripažinti Bendrijos dizainą negaliojančiu

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 6/2002 4 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio pažeidimas


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/57


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

(Byla T-495/12)

2013/C 26/115

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: European Drinks SA (Štėjus, Rumunija), atstovaujama advokato V. von Bomhard,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 680/2011-4) ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis iš spalvų sudarytas prekių ženklas „Dracula Bite“ 33, 35 ir 39 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 7588247.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Rumunijoje registruotas vaizdinis prekių ženklas Nr. 34847 „Dracula“ 33 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalies ir 42 straipsnio 3 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/57


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Byla T-496/12)

2013/C 26/116

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: European Drinks SA (Štėjus, Rumunija), atstovaujama advokato V. von Bomhard,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 682/2011-4) ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas DRACULA BITE 33, 35 ir 39 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 7588288.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Rumunijoje registruotas vaizdinis prekių ženklas Nr. 34847 „Dracula“ 33 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/58


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Byla T-497/12)

2013/C 26/117

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: European Drinks SA (Štėjus, Rumunija), atstovaujama advokato V. von Bomhard,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 679/2011-4 ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas DRACULA BITE 33, 35 ir 39 klasių prekėms ir paslaugoms –Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 7588321.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Rumunijoje registruotas vaizdinis prekių ženklas Nr. 34847 „Dracula“ 33 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/58


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Koinopraxia Touristiki Loutrakiou prieš Komisiją

(Byla T-498/12)

2013/C 26/118

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Lutrakis, Graikija), atstovaujama advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos kartotinį sprendimą Ares (2012)1082114, kuriuo buvo atmestas ieškovės prašymas leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinyje ieškovė, remdamasi SESV 263 straipsniu, prašo panaikinti 2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimą, kuriuo ši institucija galutinai atmetė ieškovės kartotinį prašymą leisti susipažinti su 2012 m. gegužės 16 d. Graikijos valdžios institucijų laišku, susijusiu su pagal 2011 m. gegužės 24 d. Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato sprendimą (1) išieškotinos neteisėtos pagalbos dydžio apskaičiavimu.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais pagrindais.

Pirma, ieškovė nurodo administracinės valdžios pareigos motyvuoti sprendimus, kuriais atmetamas prašymas, pažeidimą, nes atsakydama administracinės valdžios institucija tik bendrai nurodė Reglamente Nr. 1049/2001 numatytas išimtis, tačiau nepateikė nei detalesnio paaiškinimo, nei sprendimo motyvų.

Antra, ieškovė nurodo skaidrumo principo pažeidimą, taip pažeidžiant Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamentą (EB) Nr. 659/1999 (2), nes ginčijamas sprendimas nesuteikia visuomenei galimybės kaip įmanoma plačiau susipažinti su dokumentais, siaurai neaiškinant ir netaikant Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatytų išimčių.

Galiausiai ieškovė nurodo SESV 108 straipsnio 2 dalies ir Reglamento (EB) Nr. 659/1999 6 ir 20 straipsnių pažeidimą, taip pažeidžiant ieškovės teisę į gynybą ir, plačiąja prasme, — gero administravimo principą.


(1)  2011 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimas C(2011) 3504 galutinis dėl Graikijos valstybės pagalbos konkretiems kazino Graikijoje [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (OL L 285, p. 25).

(2)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999 nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/59


2012 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje HSH Investment Holdings Coinvest-C ir HSH Investment Holdings FSO prieš Komisiją

(Byla T-499/12)

2013/C 26/119

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Liuksemburgas), atstovaujamos advokatų H. Niemeyer ir H. Ehlers

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. rugsėjo 20 d. atsakovės sprendimą byloje C 29/2009 (ex N 264/2009) — HSH Nordbank AG,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šiais pagrindais, kuriais ginčija mažumos akcininkams nustatytas sąlygas:

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: atskiros valstybės pagalbos mažumos akcininkams nebuvimas

Ieškovės tvirtina, kad Komisija klaidingai taikė SESV 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos valstybės pagalbos sąvoką, nes neteisingai nustatė, kad ieškovės yra valstybės pagalbos gavėjos. Mažumos akcininkų dalies vertės padidėjimas yra tik ekonominė HSH Nordbank suteiktos valstybės pagalbos pasekmė, o ne tiesioginė pagalba mažumos akcininkams.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: nepakankamas išvados, kad ieškovės gavo naudą, pagrindimas

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė SESV 296 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą motyvuoti, nes tinkamai nenurodė priežasčių, dėl kurių ieškovės tariamai gavo netiesioginę valstybės pagalbą ir tariamai neteisingai buvo nustatyta HSH Nordbank įmonės vertė. Be to, Komisija nenurodė mažumos akcininkams tariamai suteiktos valstybės pagalbos dydžio ir šios pagalbos vertinimą suplakė su įsipareigojimų paskirstymo vertinimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: neteisingai nustatyti faktai vertinant, ar ieškovės gavos finansinės naudos

Šiuo ieškinio pagrindu teigiama, kad Komisija neteisingai nustatė faktines aplinkybes. Ieškovių nuomone, HSH Nordbank vertinusi bendrovė apskaičiavo ne per didelę HSH Nordbank įmonės vertę, nustatė ne per aukštą naujų paprastųjų akcijų emisijos kainą, o įvertinimą atliko taikydama pripažintus vertinimo metodus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: neatsižvelgimas į ieškovių išankstinius mokėjimus paskirstant įsipareigojimus

Ieškovės tvirtina, kad Komisija klaidingai taikė iš SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie restruktūrizavimą (1) išplaukiančius reikalavimus įsipareigojimų paskirstymui, nes vertindama, ar ieškovės pakankamai įtrauktos į įsipareigojimų paskirstymą, ji neatsižvelgė į ieškovių atliktus išankstinius mokėjimus.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 659/1999 (2) 7 straipsnio 1 dalies ir teisinio tikrumo principo pažeidimas dėl formalios tikrinimo procedūros užbaigimo nesilaikant nustatytos tvarkos

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnio 1 dalį ir teisinio tikrumo principą, nes dėl ieškovių pradėtą formalią tikrinimo procedūrą užbaigė nepriėmusi Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnyje numatyto sprendimo.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnio 4 dalies, SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie restruktūrizavimą pažeidimas nustačius netinkamas sąlygas

Šiuo ieškinio pagrindu teigiama, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnio 4 dalį ir Pranešimą apie restruktūrizavimą, nes nustatė sąlygas, kurios nebuvo susijusios su HSH Nordbank restruktūrizavimu, tačiau faktiškai reiškė užslėptą leidimą teikti netiesioginę pagalbą nustatytomis sąlygomis.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas: proporcingumo principo pažeidimas ieškovėms nustačius neproporcingai didelius įpareigojimus

Ieškovės nurodo, kad Komisija pažeidė proporcingumo principą, nes paskirstydama įsipareigojimų naštą ieškovėms nustatė neproporcingai didelius įpareigojimus.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas: vienodo požiūrio principo pažeidimas dėl ieškovių diskriminavimo

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė vienodo požiūrio principą, nes savo sprendime joms nustatė sąlygas, kurių nenustatydavo kitais palyginamais atvejais.

Be to, grįsdamos ieškinį dėl ginčijamo sprendimo ieškovės remiasi šiais pagrindais:

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie sumažėjusios vertės turtą (3) pažeidimas klaidingai apskaičiavus nesuderinamą valstybės pagalbos elementą

Šiuo ieškinio pagrindu tvirtinama, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir Pranešimą apie sumažėjusios vertės turtą, nes klaidingai apskaičiavo vadinamąjį nesuderinamą valstybės pagalbos elementą, susijusį su HSH Nordbank skirta garantija.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: nepakankamas faktinės ekonominės vertės nustatymo pagrindimas

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigia, kad Komisija nepakankamai pagrindė, kaip ji nustatė faktinę ekonominę portfelio, kuriam taikoma garantija, vertę.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir Pranešimo apie sumažėjusios vertės turtą pažeidimas klaidingai apskaičiavus susigrąžintinas lėšas

Ieškovės nurodo, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir Pranešimą apie sumažėjusios vertės turtą, nes klaidingai apskaičiavo susigrąžintinas lėšas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: vienodo požiūrio principo pažeidimas apskaičiuojant susigrąžintinas lėšas

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu šiuo atžvilgiu nurodoma, kad Komisija pažeidė vienodo požiūrio principą, nes apskaičiuodama susigrąžintinas lėšas ji HSH Nordbank vertino nepalankiau nei kitais palyginamais atvejais.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkto ir proporcingumo principo pažeidimas leidimo suteikimą susiejus su sąlyga neproporcingai dideliu mastu sumažinti balanso dydį

Šiuo atžvilgiu ieškovės teigė, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir proporcingumo principą, nes leidimo suteikimą HSH Nordbank susiejo su sąlyga neproporcingai dideliu mastu sumažinti balanso dydį.


(1)  Komisijos komunikatas dėl finansų sektoriaus gyvybingumo atkūrimo ir restruktūrizavimo priemonių vertinimo pagal valstybės pagalbos taisykles dabartinės krizės sąlygomis (OL C 195, 2009, p. 9).

(2)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).

(3)  Komisijos komunikatas dėl sumažėjusios vertės turto tvarkymo Bendrijos bankų sektoriuje (OL C 72, 2009, p. 1).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/60


2012 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

(Byla T-500/12)

2013/C 26/120

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ryanair Ltd (Dublinas, Airija), atstovaujama baristerio B. Kennelly, lawyers E. Vahida ir I. Metaxas-Maragkidis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2012 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimo valstybės pagalbos byloje SA.29064 (20011/C ex 2011/NN) 1 straipsnį, kuriuo konstatuota, kad Airijos oro transporto mokesčio (toliau — AOTM) skirtingi tarifai, kurie buvo taikomi nuo 2009 m. kovo 30 d. iki 2011 m. kovo 1 d., yra neteisėta valstybės pagalba, prieštaraujanti SESV 107 straipsnio 1 daliai.

Panaikinti to sprendimo 4, 5 ir 6 straipsnius.

Priteisti iš atsakovės su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurias patyrė ieškovė.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinį ieškovė grindžia penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija esą padarė teisės klaidą, kai nusprendė, jog AOTM 10 EUR tarifas yra „normalus“ arba teisėtas „standartinis“ tarifas, nepaisant to, kad šis didesnis tarifas visu aptariamu laikotarpiu buvo neteisėtas pagal ES teisę.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija esą padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, susijusių su taikant AOTM gaunamos naudos vertinimu, kai nusprendė, kad Ryanair ir Aer Arann padėtys buvo tokios pačios, kiek tai susiję su AOTM teikiama ekonomine ir konkurencine nauda, visiškai neatsižvelgė į ypatingą AOTM poveikį konkurencijai tarp Ryanair ir Aer Arann, klaidingai vertino tariamą Ryanair naudą kitų, ne Airijos, transporto paslaugų teikėjų atžvilgiu ir neatsižvelgė į Ryanair padarytą žalą tuo, kad AOTM buvo palankus šios bendrovės konkurentams.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija esą padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, kiek tai susiję su sprendimu dėl susigrąžinimo, kai nesuteikė Airijai reikiamos diskrecijos vertinti mastą, kuriuo valstybės pagalba iškraipė konkurenciją, taigi — atstatyti ankstesnę padėtį, nenagrinėjo paveiktų oro transporto bendrovių galimybės AOTM perkelti savo klientams reikšmės ir neatsižvelgė į konkurencijos iškraipymus, kurie kils dėl sprendimo dėl susigrąžinimo kartu su tariama oro transporto bendrovių „naudos gavėjų“ teise į restituciją pagal ES ir Airijos teisę.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija esą nepranešė Ryanair apie savo sprendimą dėl susigrąžinimo, kaip to reikalaujama pagal Tarybos reglamento (EB) 659/1999 (1) 6 straipsnį ir ES pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija esą pažeidė pareigą motyvuoti, kai nepagrindė, kodėl nukrypstant nuo nusistovėjusios teismo praktikos 10 EUR tarifas gali būti tiek neteisėtas pagal ES teisę, tiek „normali“ ir „teisėta“ gairė ir nevertino nagrinėjamos priemonės ekonominio ir konkurencinio poveikio.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/61


2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Farmaceutisk Laboratorium Ferring prieš VRDT — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Byla T-501/12)

2013/C 26/121

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Kopenhaga, Danija), atstovaujama solisitoriaus I. Fowler ir advokatų A. Renck ir J. Fuhrmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Šveicarija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1214/2011-4; ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas arba, jeigu kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis įstos į bylą atsakovės pusėje, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš abiejų šalių.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas OCTASA 5 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 8169881

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Austrijos žodinis prekių ženklas PENTASA, be kita ko, 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 102370; Vengrijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 136836; Italijos žodinis prekių ženklas PENTASA, be kita ko, 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 40977 C/81; Lenkijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 71634; Slovakijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 175482; Švedijos žodinis prekių ženklas PENTASA, be kita ko, 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 173377; Prancūzijos žodinis prekių ženklas PENTASA, be kita ko, 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 1699236; Airijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 107207; Čekijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 182567

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/62


2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Ferring prieš VRDT — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Byla T-502/12)

2013/C 26/122

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Ferring BV (Harlemas, Nyderlandai), atstovaujama solisitoriaus I. Fowler ir advokatų A. Renck ir J. Fuhrmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Šveicarija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1216/2011-4, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas arba, jeigu kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis įstos į bylą atsakovės pusėje, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš abiejų šalių.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas OCTASA 5 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 8169881

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Beniliukso žodinis prekių ženklas PENTASA, be kita ko, 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 377513;Vokietijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 1181393; Portugalijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 218845; Danijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. VR 02.430 1980; Suomijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 94367; JK žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 1131049; Ispanijos žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 1766091; Tarptautinis žodinis prekių ženklas PENTASA 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 605880; Beniliukso žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 430245; Vokietijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 2024737; Suomijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 95782; Prancūzijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 1537576; JK žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 1262052; Graikijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 129507-A; Airijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 175341; Portugalijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 246194; Danijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. VR 198601124; Švedijos žodinis prekių ženklas OCTOSTIM 5 klasės prekėms, kurio registracijos Nr. 2000103;

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai:

Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95 80 taisyklės 2 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/62


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Karalystė prieš Komisiją

(Byla T-503/12)

2013/C 26/123

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama QC D. Wyatt, baristerio V. Wakefield ir C. Murrell

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimą 2012/500/ES dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo ES lėšomis (OL L 244, 2012, p. 11), kiek tai susiję su keturiais Priedo įrašais dėl 5 % fiksuoto dydžio korekcijos, taikomos Šiaurės Airijos patirtoms išlaidoms 2008 mokestiniais metais (277 231,60 EUR ir 13 671 558,90 EUR) ir 2009 mokestiniais metais (270 398,26 EUR ir 15 844 193,29 EUR).

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmajame ieškinio pagrinde teigiama, kad Komisija padarė teisės ir faktinių aplinkybių klaidų ir neatsižvelgė į aplinkybes, susijusias su galimų ES fondų nuostolių apimtimi, atsižvelgiant į 2007 ir 2008 ataskaitinių metų išlaidų keliamą riziką šiems fondams, visų pirma dėl klaidų nustatant reikalavimus atitinkantį plotą 2005 m., turinčių įtakos pradiniam teisių į išmokas suteikimui.

2.

Antrajame ieškinio pagrinde teigiama, kad Komisija padarė teisės ir faktinių aplinkybių klaidų, nes Komisija klaidingai nusprendė, kad Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (DARD) taikė neteisingai arba visai netaikė nuostatų dėl sankcijų, nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimo ir tyčinio reikalavimų nevykdymo ir kad Komisija todėl pervertino ir (ar) neatsižvelgė į aplinkybes, susijusias su galimų ES fondų nuostolių apimtimi. Visų pirma Komisija:

klaidingai kritikavo tariamą DARD „sistemingą“ teisių į išmokas perskaičiavimą,

klaidingai teigė, kad 2005 m. klaidos gali turėti esminės įtakos teisės į išmoką vertės istoriniam elementui,

taikė klaidingą permokų apskaičiavimo metodą,

laikėsi klaidingo požiūrio dėl sankcijų, visų pirma:

taikė neteisingą sankcijų apskaičiavimo metodą ir

klaidingai teigė, kad sankcija turi būti taikoma už kiekvienus metus tais atvejais, kai sankcija taikyta 2005 m., bet ne už vėlesnius ataskaitinius metus, šiuo atveju 2007 ir 2008 m., nors permoka kilo dėl tos pačios klaidos, už kurią skirta sankcija 2005 m.,

laikėsi klaidingo požiūrio dėl tyčinio reikalavimų nesilaikymo.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/63


2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Murnauer Markenvertrieb prieš VRDT (NOTFALL CREME)

(Byla T-504/12)

2013/C 26/124

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trėbūras, Vokietija), atstovaujama advokatų F. Traub ir H. Daniel

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 20 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 271/2012-4;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Susijęs Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „NOTFALL CREME“, skirtas 3 ir 5 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 107 134

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų ir 83 straipsnio pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/63


2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Compagnie des montres Longines, Francillon prieš VRDT — Cheng (B)

(Byla T-505/12)

2013/C 26/125

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Sent Imjė, Šveicarija), atstovaujama advokato P. González-Bueno Catalán de Ocón,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Xiuxiu Cheng (Budapeštas, Vengrija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 14 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 193/2012-5 ir

priteisti iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: Vaizdinis juodos ir baltos spalvų prekių ženklas „B“ 9 ir 25 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 8483562.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Tarptautinis prekių ženklas, kuris įregistruotas Nr. 401319 ir kuriame pavaizduotas išskleistų sparnų piešinys su geometriniu motyvu viduryje, 7, 9 ir 14 klasių prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/64


2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Automobile Association prieš VRDT — Duncan Petersen Publishing (Folders)

(Byla T-508/12)

2013/C 26/126

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: The Automobile Association Ltd (Sent Heljeris, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus N. Walker

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Duncan Petersen Publishing Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 12 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 172/2011-3) ir grąžinti bylą VRDT, kad ši ją išnagrinėtų iš naujo, ir

priteisti iš VRDT ieškovės bylinėjimo išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: gaminio „segtuvai“ dizainas — įregistruotas Bendrijos dizainas Nr. 1121404-0001.

Bendrijos dizaino savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia: ieškovė.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: ieškovė prašė pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia remdamasi Tarybos reglamento Nr. 6/2002 4–9 straipsniais.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai:

Tarybos reglamento Nr. 6/2002 8 straipsnio pažeidimas,

Tarybos reglamento Nr. 6/2002 8 straipsnio 2 dalies kartu su 62 straipsniu pažeidimas ir

Tarybos reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies a punkto kartu su 3 straipsnio a punktu pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/64


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Byla T-509/12)

2013/C 26/127

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Advance Magazine Publishers, Inc. (Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio C. Aikens

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Nanso Group Oy (Nokija, Suomija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 147/2011-4 ir atmesti protestą; ir

priteisti ieškovui iš atsakovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas TEEN VOGUE, be kita ko, 25 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 3529476.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinio Švedijos prekių ženklo VOGUE 25 klasės prekėms registracija Nr. 126124; vaizdinio Švedijos prekių ženklo „Vogue“ 25 klasės prekėms registracija Nr. 43934; žodinio Suomijos prekių ženklo VOGUE 25 klasės prekėms registracija Nr. T 199 803 628; papildomo prekių ženklo „VO Gue“ registracija.

Protestų skyriaus sprendimas: patvirtinti protestą visoms ginčijamoms prekėms.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/65


2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Conrad Electronic prieš VRDT — Sky IP International (EuroSky)

(Byla T-510/12)

2013/C 26/128

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Conrad Electronic SE (Hiršau, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier ir A. Kramer

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Sky IP International Ltd (Isleworth, Jungtinė Karalystė)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 20 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1183/2011-4;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant apeliacinėje procedūroje patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „EuroSky“ 9 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 4 539 896

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Sky IP International Ltd

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: nacionalinis ir Bendrijos žodiniai ir vaizdiniai ženklai „SKY“ 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 ir 45 klasių prekėms ir paslaugoms

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/65


2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN GETAWAY)

(Byla T-513/12)

2013/C 26/129

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: NCL Corporation Ltd (Majamis, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama Rechtsanwältin N. Grüger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 12 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1014/2012-4 ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis susijęs su 39 klasės paslaugomis „Arranging of cruises (Kruizinių kelionių organizavimas), Cruise ship services (Kruizinių laivų paslaugos), Cruise arrangement (Kruizinių kelionių organizavimas)“ ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Susijęs Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas NORWEGIAN GETAWAY, skirtas 39 klasės paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 281 939

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų ir 7 straipsnio 2 dalies pažeidimas


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/66


2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Byla T-514/12)

2013/C 26/130

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: NCL Corporation Ltd (Majamis, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatės N. Grüger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 12 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1017/2012-4 ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai;

subsidiariai, panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek jis susiję su 39 klasės paslaugomis: „Arranging of cruises (kelionių kruiziniais laivais organizavimas), Cruise ship services (kruizinių laivų paslaugos), Cruise arrangement (kelionių kruiziniais laivais organizavimas)“, ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas NORWEGIAN BREAKAWAY 39 klasės paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 281 905

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, siejant juos su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/66


2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje El Corte Inglés prieš VRDT — English Cut (The English Cut)

(Byla T-515/12)

2013/C 26/131

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: El Corte Inglés, SA (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo ir I. Munilla Muñoz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: The English Cut, SL (Malaga, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1673/2011-1, kuriuo pripažinta, jog, remiantis Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktu, protestą pateikusios šalies apeliacija turėjo būti patenkinta, o Protestų skyriaus sprendimas patenkinti visą (žodinio) Bendrijos prekių ženklo Nr. 8 868 747„The English Cut“ paraišką — panaikintas;

priteisti iš šiam ieškiniui prieštaraujančios (-ių) šalies (-ių) bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: The English Cut, SL.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „The English Cut“ 25 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 8 868 747.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Nacionaliniai ir Bendrijos žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai „El Corte Inglés“ 25 ir 35 klasių prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/67


2012 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje mobile.international prieš VRDT — Komisija (PL mobile.eu)

(Byla T-519/12)

2013/C 26/132

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: mobile.international GmbH (Kleinmachnovas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Lührig

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1401/2011-1, kiek tai susiję su šiomis prekėmis ir paslaugomis;

9 klasė

:

Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai, kompiuteriai; kompiuterių programinė įranga, nepriskirta prie kitų klasių; visos pirma minėtos paslaugos tik kiek jos susijusios su automobilių, priekabų ir sunkvežimių detalių prekyba internete.

16 klasė

:

Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės, nepriskirti prie kitų klasių; plastikinės pakavimo medžiagos; šriftai; klišės; visos pirma minėtos paslaugos tik kiek jos susijusios su automobilių, priekabų ir sunkvežimių detalių prekyba internete.

35 klasė

:

Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla; visos pirma minėtos paslaugos tik kiek jos susijusios su automobilių, priekabų ir sunkvežimių detalių prekyba internete.

36 klasė

:

Draudimas; [draudimo organizavimas]; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos; visos pirma minėtos paslaugos tik kiek jos susijusios su automobilių, priekabų ir sunkvežimių detalių prekyba internete.

38 klasė

:

Telekomunikacijos [visų pirma interneto paslaugos; pranešimų, informacijos, vaizdų ir tekstinių pranešimų gretinimas, pateikimas ir persiuntimas; elektroninė reklama]; visos pirma minėtos paslaugos tik kiek jos susijusios su automobilių, priekabų ir sunkvežimių detalių prekyba internete.

42 klasė

:

Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas; visos pirma minėtos paslaugos tik kiek jos susijusios su automobilių, priekabų ir sunkvežimių detalių prekyba internete.

alternatyviai, panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1401/2011-1, kiek tai susiję su šiomis 35, 38 ir 42 klasių prekėmis pirma nurodyta apimtimi;

priteisti iš atsakovo padengti šioje instancijoje patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinius elementus „PL mobile.eu“ 9, 16, 35, 36, 38 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklas Nr. 8 307 779.

Bendrijos prekių ženklo savininkė: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Europos Komisija.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: Bendrijos prekių ženklas sudaro Europos Sąjungos tarpusavyje kampais nesusiliejančių žvaigždių heraldikos imitaciją.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: Protestų skyriaus sprendimas panaikinamas, o Bendrijos prekių ženklas pripažįstamas negaliojančiu.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies h punkto ir Paryžiaus konvencijos 6 straipsnio pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punkto pažeidimas.

Teisėtų lūkesčių principo pažeidimas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/68


2012 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje DeMaCo Holland prieš Komisiją

(Byla T-527/12)

2013/C 26/133

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: DeMaCo Holland BV (Langedeikas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų L. Linders ir S. Bishop

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti jos ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

atitinkamai nurodyti Euratomui nedelsiant nutraukti bet kokį planų, į kuriuos teisė priklauso ieškovei, panaudojimą ir priteisti jai iš Euratomo100 000 EUR žalos, padarytos dėl deliktinio pažeidimo, atlyginimą,

priteisti iš Euratomo galimas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys susijęs su dėl sutartyje nenumatyto pažeidimo padarytos žalos, kuri kilo dėl to, kad Europos atominės energijos bendrija, atstovaujama Europos Komisijos, panaudojo ieškovei priklausančius techninius brėžinius ir perdavė juos naudoti per viešųjų pirkimų konkurso procedūrą ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo (Fusion for Energy) bendrajai įmonei.

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo, kad atsakovė be leidimo panaudojo jos techninius brėžinius.

Atsakovė be ieškovės sutikimo panaudojo techninius brėžinius, kuriuos ši pati sukūrė nevykdydama jokios šalių sutarties. Be to, atsakovė palengvino galimybė naudoti šiuos brėžinius trečiosioms šalims, be kita ko, Fusion for Energy.

Atsakovės tyčinis techninių brėžinių panaudojimas be leidimo yra neteisėtas veiksmas, kuriuo pažeidžiamos ieškovės autorių teisės.

Taip pasinaudojusi finansinėmis ir intelektinėmis ieškovės pastangomis atsakovė neteisėtai gavo ekonominės naudos, o tai nesuderinama su sąžiningos komercinės veiklos praktika ir sąžininga konkurencija.

Patirtą žalą sudaro pelnas, kurio ieškovė negavo dėl Fusion for Energy paskelbto viešojo pirkimo konkurso, o tai galėjo įvykti dėl atsakovės įsikišimo, ir kompensacija už ieškovės pažeistas intelektinės nuosavybės teises.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/68


2012 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje JSK International Architekten und Ingenieure prieš ECB

(Byla T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Proceso kalba: vokiečių

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/69


2012 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nordzucker prieš Komisiją

(Byla T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Proceso kalba: vokiečių

Šeštosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 113, 2010 5 1.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/69


2012 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Arla Foods prieš VRDT — Artax (Lactofree)

(Byla T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Proceso kalba: vokiečių

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/69


2012 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski prieš VRDT — Scotch & Soda (SODA)

(Byla T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/69


2012 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Wahl prieš VRDT — Tenacta Group (bellissima)

(Byla T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Proceso kalba: vokiečių

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 109, 2012 4 14.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/69


2012 m. lapkričio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shannon Free Airport Development prieš Komisiją

(Byla T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Proceso kalba: anglų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 258, 2012 8 25.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/69


2012 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axa Belgium prieš Komisiją

(Byla T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 243, 2012 8 11.


Tarnautojų teismas

26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/70


2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

(Byla F-103/12)

2013/C 26/141

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų W. J. Dammingh ir N. D. Dane

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Europolo sprendimo, priimto įgyvendinant 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje Doyle prieš Europolą, F-37/09, kuriuo Europolas ieškovui suteikė vienkartinę sumą, kuria siekiama kompensuoti jam sprendimu, kuris buvo panaikintas minėtu teismo sprendimu, padarytus nuostolius atlyginti, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimą, kuriuo atsakovas ieškovui skyrė 3 000 eurų nuostoliams, kuriuos jis patyrė, atlyginti ir visiškai įgyvendinti ankstesnį Tarnautojų teismo sprendimą bei 2012 m. birželio 29 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pateiktas skundas dėl 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimo buvo atmestas;

įpareigoti Europolą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant atlyginimą atstovui.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/70


2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

(Byla F-104/12)

2013/C 26/142

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų W. J. Dammingh ir N. D. Dane

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Europolo sprendimo, priimto įgyvendinant 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje Hanschmann prieš Europolą, F-44/09, kuriuo Europolas ieškovui suteikė vienkartinę sumą, kuria siekiama kompensuoti jam sprendimu, kuris buvo panaikintas minėtu teismo sprendimu, padarytus nuostolius atlyginti, panaikinimas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimą, kuriuo atsakovas ieškovui skyrė 13 000 eurų nuostoliams, kuriuos jis patyrė, atlyginti ir visiškai įgyvendinti ankstesnį Tarnautojų teismo sprendimą bei 2012 m. birželio 29 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pateiktas skundas dėl 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimo buvo atmestas;

įpareigoti Europolą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant atlyginimą atstovui.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/70


2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

(Byla F-105/12)

2013/C 26/143

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų W. J. Dammingh ir N. D. Dane

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Europolo sprendimo, priimto įgyvendinant 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje Knöll prieš Europolą, F-44/09, kuriuo Europolas ieškovui suteikė vienkartinę sumą, kuria siekiama kompensuoti jam sprendimu, kuris buvo panaikintas minėtu teismo sprendimu, padarytus nuostolius atlyginti, panaikinimas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimą, kuriuo atsakovas ieškovui skyrė 20 000 eurų nuostoliams, kuriuos jis patyrė, atlyginti ir visiškai įgyvendinti ankstesnį Tarnautojų teismo sprendimą bei 2012 m. birželio 29 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pateiktas skundas dėl 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimo buvo atmestas.

Įpareigoti Europolą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant atlyginimą atstovui.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/71


2012 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-113/12)

2013/C 26/144

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų L. Levi ir A. Tymen

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo neįtraukti ieškovo į įvykus EPSO/AD/204/10 konkursui sudarytą rezervo sąrašą panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2012 m. sausio 20 d. sprendimą neįtraukti ieškovo į įvykus EPSO/AD/204/10 konkursui sudarytą rezervo sąrašą,

atmesti 2012 m. liepos 6 d. sprendimą nepatenkinti ieškovo skundo,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/71


2012 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-114/12)

2013/C 26/145

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama radca prawny P. K. Rosiak

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Neigiamo Komisijos sprendimo dėl ekspatriacijos išmokos pripažinimo ieškovei panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti neigiamą 2012 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimą dėl ekspatriacijos išmokos Italijoje pripažinimo ieškovei.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/71


2012 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-115/12)

2013/C 26/146

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Implicitinio sprendimo atmesti prašymą atlyginti žalą, kurią ieškovas tvirtina patyręs dėl Komisijos laiško, kuriuo pranešama apie 4 875 eurų kredito, susijusio su bylinėjimosi išlaidomis, kurias Pirmosios instancijos teismas priteisė iš ieškovo byloje T-241/03, susigrąžinimą, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti 2011 m. liepos19 d. prašymą, nesvarbu kokia šio sprendimo forma,

Panaikinti sprendimą atmesti 2012 m. vasario 19 d. skundą dėl sprendimo atmesti 2011 m. liepos 19 d. prašymą, nesvarbu kokia šio sprendimo forma,

quatenus oportet, panaikinti 2012 m. birželio 12 d. pažymą, parašytą prancūzų kalba, kurios pirmojo iš penkių jos puslapių viršuje, dešinėje pusėje, yra nuoroda „Ref. Ares (2012) 704847 — 13.06.2012“,

priteisti iš Komisijos ieškovui 5 500 eurų sumą kartu su 10 % metinių palūkanų su metine kapitalizacija, skaičiuojamų nuo 2011 m. liepos 11 d. iki kol realiai bus sumokėta ši suma,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/72


2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

(Byla F-122/12)

2013/C 26/147

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato J. Lecuyer

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Tarybos sprendimo atleisti ieškovą iš darbo ir panaikinimas ir jo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Tarybos priimtą sprendimą atleisti ieškovą iš darbo ir tiek, kiek reikia, panaikinti sprendimą, kuriuo atmestas jo skundas dėl šio sprendimo.

Priteisti iš Tarybos sumokėti ieškovui preliminariai 160 181,85 euro kaip turtinės žalos atlyginimą.

Priteisti iš Tarybos sumokėti ieškovui preliminariai 25 000 euro kaip neturtinės žalos atlyginimą.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/72


2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš ENNSC

(Byla F-124/12)

2013/C 26/148

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo nepratęsti ieškovo laikinojo tarnautojo sutarties panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sutartis sudaryti įgaliotos įstaigos sprendimą nepratęsti ieškovo laikinojo tarnautojo sutarties pagal KTĮS 2 straipsnio a punktą.

Prireikus panaikinti atsakymą atmesti jo skundą dėl sutarties pratęsimo.

Priteisti iš ENNSC bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/72


2012 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš VRDT

(Byla F-125/12)

2013/C 26/149

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Prašymas panaikinti ieškovo veiklos vertinimo ataskaitą už 2011 metus ir sprendimą, kuriame nustatyti siektini tikslai, ir atlyginti žalą.

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas prašo:

Panaikinti ieškovo vertinimo ataskaitą (Appraisal Report) už 2011 metus, parengtą 2012 m. vasario 1 d., ir atsakovės 2012 m. vasario 2 d. 14:51 bei 15:49 elektroninius laiškus tiek, kiek juose nustatyti VRDT ieškovui kelti tikslai laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 dienos.

Priteisti iš VRDT sumokėti ieškovui tinkamą, teismo nuožiūra nustatyti dydžio jo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/73


2012 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Parlamentą

(Byla F-128/12)

2013/C 26/150

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų A. Salerno ir B. Cortese

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo išieškoti, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnio 2 dalimi, visas ieškovo neteisėtai gautas išmokas vaikui, o ne tik tas, kurias jis gavo per paskutinius penkerius metus, panaikinimas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2011 m. gruodžio 9 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą tiek, kiek juo, taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnio 2 dalies antrą sakinį, prašoma sugrąžinti visas neteisėtai gautas sumas nuo 1999 m., o ne tik tas, kurios buvo gautos neteisėtai per paskutinius penkerius metus, remiantis tuo, kad Paskyrimų tarnyba mano, jog ieškovas tyčia suklaidino administraciją.

Prireikus, panaikinti sprendimą atmesti skundą.

Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/73


2012 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje CH prieš Parlamentą

(Byla F-129/12)

2013/C 26/151

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: CH, atstovaujama advokatų L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atleisti ieškovę ir sprendimo atmesti jos pagalbos prašymą dėl psichologinio priekabiavimo pripažinimo bei prašymą dėl žalos atlyginimo panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu.

Panaikinti 2012 m. sausio 19 d. sprendimą atleisti ieškovę.

Panaikinti 2012 m. kovo 20 d. sprendimą atmesti 2011 m. gruodžio 22 d. ieškovės pagalbos prašymą.

Prireikus panaikinti 2012 m. liepos 20 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą, gautą 2012 m. liepos 24 d., atmesti 2012 m. kovo 30 d. ieškovės skundą dėl sprendimo ją atleisti.

Prireikus panaikinti 2012 m. spalio 8 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą, gautą 2012 m. spalio 11 d., atmesti 2012 m. birželio 22 d. ieškovės skundą dėl sprendimo atmesti jos pagalbos prašymą.

Priteisti iš atsakovo 120 000 EUR žalai atlyginti.

Priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/73


2012 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-132/12)

2013/C 26/152

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ ir kt., atstovaujami advokatų F. Di Gianni, G. Coppo

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atmesti prašymą atlyginti neturtinę žalą, kurią ieškovai patyrė dėl jų šeimos nario, Komisijos pareigūno, ir jo sutuoktinės nužudymo, panaikinimas

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2012 m. liepos 26 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, apie kurį pranešta 2012 m. liepos 31 d.;

Priteisti iš Komisijos 463 050 EUR kiekvienam nužudyto pareigūno teisių perėmėjui atlyginant jų patirtą neturtinę žalą;

Priteisti iš Komisijos 308 700 EUR pirmajam ieškovui atlyginant jo patirtą neturtinę žalą;

Priteisti iš Komisijos 308 700 EUR antrajam ieškovui atlyginant jo patirtą neturtinę žalą;

Priteisti iš Komisijos 154 350 EUR trečiajam ieškovui atlyginant jo patirtą neturtinę žalą;

Priteisti iš Komisijos 154 350 EUR ketvirtajam ieškovui atlyginant jo patirtą neturtinę žalą;

Priteisti iš Komisijos 574 000 EUR nužudyto pareigūno teisių perėmėjams už pareigūno agonijos momentu patirtą neturtinę žalą;

Priteisti iš Komisijos už praėjusį laikotarpį susikaupusias kompensacines palūkanas ir palūkanas už praleistą terminą;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/74


2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

(Byla F-134/12)

2013/C 26/153

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas ir S. Orlandi

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, prašymas panaikinti 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą Nr. 2011/866/ES dėl sprendimo nepriimti Komisijos pasiūlymo dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijos ir, antra, ieškovo 2012 m. sausio, vasario ir kovo mėnesių atsiskaitymo lapelius, priimtus taikant šį sprendimą.

Ieškovo reikalavimai

Konstatuoti, kad 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (2011/866/ES) dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, yra neteisėtas.

Panaikinti atsakymą, kuriuo atmestas 2012 m. liepos 30 d. skundas dėl ieškovo 2012 m. sausio, vasario ir kovo mėnesių atsiskaitymo lapelių, priimtų taikant 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą Nr. 2011/866/ES.

Priteisti iš Tarybos sumokėti ieškovui nesumokėtą darbo užmokestį ir pensiją, į kuriuos jis turi teisę nuo 2011 m. liepos 1 d., ir ECB pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatyto dydžio delspinigius, padidintus 2 punktais ir apskaičiuotus nuo dienos, kurią turėjo būti sumokėtos mokėtinos sumos.

Priteisti iš Tarybos sumokėti ieškovui neturtinės žalos, patirtos dėl tarnybinio nusižengimo, padaryto priimant 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą (2011/866/ES), atlyginimą.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/74


2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš REA

(Byla F-135/12)

2013/C 26/154

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokatų S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen

Atsakovė: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo neįtraukti ieškovės į REA/2011/TA/PO/AD5 atrankos procedūros rezervo sąrašą panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2012 m. vasario 21 d. sprendimą neįtraukti ieškovės į REA/2011/TA/PO/AD5 atrankos procedūros rezervo sąrašą.

Panaikinti 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą atmesti ieškovės skundą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/75


2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

(Byla F-136/12)

2013/C 26/155

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, prašymas panaikinti 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą Nr. 2011/866/ES dėl sprendimo nepriimti Komisijos pasiūlymo dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijos ir, antra, ieškovo 2012 m. sausio, vasario ir kovo mėnesių atsiskaitymo lapelius, priimtus taikant šį sprendimą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Tarybos sprendimus, kurie atsispindi 2012 m. sausio ir paskesnių mėnesių ir 2011 m. atsiskaitymo lapeliuose, tiek, kiek juose netaikomas Komisijos pasiūlytas 1,7% patikslinimas.

Priteisti iš Tarybos sumokėti ieškovui skirtumą tarp taikant 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą sumokėto darbo užmokesčio iki sprendimo šioje byloje paskelbimo ir to, kas jam būtų turėta sumokėti, jeigu patikslinimas būtų buvęs teisingai apskaičiuotas, ir Europos Centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytos dydžio, taikomo nagrinėjamais laikotarpiais, palūkanas, padidintas 3,5 punkto, skaičiuojant nuo dienos, kurią turėjo būti sumokėtos pagrindinėje byloje skundžiamos sumos.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/75


2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-137/12)

2013/C 26/156

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

EPSO sprendimo neįtraukti ieškovo į asmenų, baigusių sertifikatų išdavimo procedūros mokymo programą ir išlaikiusių egzaminus, sąrašą panaikinimas ir prašymas priteisti kompensaciją žalai atlyginti.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu.

Panaikinti ginčijamą aktą.

Priteisti iš Komisijos ieškovui 10 000 EUR patirtai žalai atlyginti.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/75


2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-138/12)

2013/C 26/157

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

EPSO sprendimo neįtraukti ieškovo į asmenų, baigusių sertifikatų išdavimo procedūros mokymo programą ir išlaikiusių egzaminus, sąrašą panaikinimas ir prašymas priteisti kompensaciją žalai atlyginti.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti EPSO sprendimą neįtraukti ieškovo į asmenų, baigusių sertifikatų išdavimo procedūros mokymo programą ir išlaikiusių egzaminus, sąrašą.

Priteisti iš Komisijos ieškovui 10 000 EUR patirtai žalai atlyginti.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/76


2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-139/12)

2013/C 26/158

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

EPSO sprendimo neįtraukti ieškovo į asmenų, baigusių sertifikatų išdavimo procedūros mokymo programą ir išlaikiusių egzaminus, sąrašą panaikinimas ir prašymas priteisti kompensaciją žalai atlyginti.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu.

Panaikinti ginčijamą aktą.

Priteisti iš Komisijos ieškovui 10 000 EUR patirtai žalai atlyginti.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/76


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-140/12)

2013/C 26/159

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato R. Duta

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atmesti kartotinę paraišką, kurią ieškovas pateikė Komisijai prašydamas leisti susipažinti su kai kuriais klausimais, kurie jam buvo pateikti per atviro konkurso EPSO/AD/230 231/12 pirminės atrankos procedūrą, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Komisijos sprendimą atmesti ieškovo pateiktą kartotinę paraišką dėl galimybės susipažinti su dokumentais.

Prireikus ir būtent nustačius, kad jie yra sprendžiamojo pobūdžio, panaikinti 2012 m. liepos 20 d. EPSO sprendimus atsisakyti pateikti ieškovui septynis klausimus, kurie buvo pateikti išorės konkurso EPSO/AD/230-231 pirminės atrankos etape.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/76


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-141/12)

2013/C 26/160

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

EPSO sprendimo neįtraukti ieškovo į asmenų, baigusių sertifikatų išdavimo procedūros mokymo programą ir išlaikiusių egzaminus, sąrašą panaikinimas ir prašymas priteisti kompensaciją žalai atlyginti.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu.

Panaikinti ginčijamą aktą.

Priteisti iš Komisijos ieškovui 10 000 EUR patirtai žalai atlyginti.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/77


2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-142/12)

2013/C 26/161

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų B. Cambier ir A. Paternostre

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Panaikinti Komisijos sprendimą dėl ieškovo prašymo pripažinti jo ligos kilmę profesine, kurį pateikė pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį, pagal kurį jam numatomas 20 proc. dalinis nuolatinis invalidumas ir nustatoma stabilizavimo data — 2010 m. vasario 25 d., bei atlyginti jam padarytą neturtinę ir turtinę žalą.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti Komisiją atsakinga už protingo termino pažeidimą ir įvairius pažeidimus, kuriuos ji ir jos organai padarė jam pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį pateikus prašymą pripažinti jo ligos kilmę profesine.

Panaikinti 2012 m. sausio 11 d. ir rugpjūčio 7 d. Paskyrimo tarnybos sprendimus.

Priteisti iš Komisijos ieškovo ir jo šeimos naudai 100 000 eurų, skirtą atlyginti neturtinę žalą, kuri jam konkrečiai buvo padaryta neatsižvelgiant į jo ligą.

Pripažinti Komisiją atsakinga už įvairius pažeidimus, kuriuos ji ir jos organai padarė, dėl kurių ieškovo sveikatos būklė sutriko, liko sutrikusi ir prastėjo, ir priteisti išmokėti ieškovui 1 798 650 eurų sumą jo turtinei žalai ir 145 850 eurų neturtinei žalai bei įvairioms išlaidoms atlyginti; ši bendra suma gali būti sumažinta iki 268 679,44 euro, kurie jau buvo išmokėti ieškovui pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį.

Priteisti iš Komisijos sumokėti 12 % palūkanas dėl visų minėtų sumų, pradedant skaičiuoti nuo 2004 m. lapkričio, — nuo šios datos ieškovo skundas Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį galėjo būti išnagrinėtas.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/77


2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-143/12)

2013/C 26/162

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų L. Levi, A. Tymen

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

EPSO sprendimo neįtraukti ieškovo į asmenų, baigusių sertifikatų išdavimo procedūros mokymo programą ir išlaikiusių egzaminus, sąrašą panaikinimas ir prašymas priteisti kompensaciją žalai atlyginti.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2011 m. gruodžio 16 d. EPSO sprendimą neįtraukti ieškovo į pareigūnų, kuriems išduodami sertifikatai už 2010–2011 metus, sąrašą.

Prireikus panaikinti 2012 m. rugpjūčio 16 d. EPSO sprendimą atmesti ieškovo skundą.

Priteisti 5 000 EUR patirtai žalai atlyginti.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/77


2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-144/12)

2013/C 26/163

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ir D. Abreu Caldas

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Panaikinti sprendimą perkelti ieškovės pensines teises į Sąjungos pensijų sistemą, kuriame taikomos naujos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių bendrosios įgyvendinimo nuostatos.

Ieškovo reikalavimai

Konstatuoti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnis yra neteisėtas.

Panaikinti 2012 m. vasario 3 d. sprendimą taikyti 2011 m. kovo 3 d. Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnyje nurodytus kriterijus perkeliant ieškovės pensines teises.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/78


2012 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-146/12)

2013/C 26/164

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ir D. Abreu Caldas

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo, susijusio su ieškovo teisių į pensiją perkėlimu į Sąjungos pensijų sistemą, kuriuo taikomos naujos BĮN, susijusios su Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsniais, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti neteisėtų Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnį.

Panaikinti 2012 m. vasario 3 d. sprendimą taikyti 2011 m. kovo 3 d. Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrosiose įgyvendinimo nuostatose numatytus kriterijus ieškovės pensijai perkelti.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.