ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.392.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 392

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. gruodžio 19d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 392/01

Komisijos komunikatas valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui ( 1 )

1

2012/C 392/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6786 – EPH/SPP) ( 1 )

8

2012/C 392/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6771 – Bridgepoint/CPPIB/Dorna) ( 1 )

8

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 392/04

Euro kursas

9

 

Audito Rūmai

2012/C 392/05

Specialioji ataskaita Nr. 16/2012 Bendrosios išmokos už plotą schemos, kaip pereinamosios sistemos, skirtos teikti paramą ūkininkams naujose valstybėse narėse, veiksmingumas

10

2012/C 392/06

Specialioji ataskaita Nr. 18/2012 Su teisine valstybe susijusi Europos Sąjungos pagalba Kosovui

10

2012/C 392/07

Specialioji ataskaita Nr. 19/2012 2011 m. ataskaita dėl atsižvelgimo į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas

11

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 392/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

12

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/1


Komisijos komunikatas valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 392/01

1.   ĮVADAS

1.

Eksporto subsidijos gali neigiamai paveikti galimų konkuruojančių prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų konkurenciją rinkoje. Todėl Komisija, kaip konkurencijos priežiūros institucija pagal Sutartį, visuomet griežtai nepritardavo eksporto pagalbai Sąjungos vidaus prekyboje ir eksporto pagalbai už Sąjungos ribų. Kad valstybių narių remiamas eksporto kredito draudimas neiškraipytų konkurencijos, reikia patikslinti tokios paramos vertinimą pagal Sąjungos valstybės pagalbos taisykles.

2.

Komisija pasinaudojo savo įgaliojimais reguliuoti valstybės pagalbą trumpalaikio eksporto kredito draudimo pavidalu siekdama spręsti faktinio arba galimo konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje klausimą, kai iškraipoma ne tik skirtingų valstybių narių eksportuotojų (prekyba Sąjungoje ir už jos ribų), bet ir eksporto kredito draudikų, vykdančių veiklą Sąjungoje, konkurencija. 1997 m. Komisija komunikate valstybėms narėms pagal EB sutarties 93 straipsnio 1 dalį dėl Sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui (1) (toliau – 1997 m. komunikatas) nustatė valstybės kišimosi principus. 1997 m. komunikatas nuo 1998 m. sausio 1 d. turėjo būti taikomas penkerių metų laikotarpį. Vėliau jis buvo iš dalies pakeistas, o jo taikymo laikotarpis buvo pratęstas 2001 m. (2), 2004 m. (3), 2005 m. (4) ir 2010 m. (5) Dabar jis taikomas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

3.

Atsižvelgiant į patirtį taikant 1997 m. komunikatą, visų pirma per 2009–2011 m. finansų krizę, akivaizdu, kad reikėtų persvarstyti šios srities Komisijos politiką.

4.

Šiame komunikate išdėstytos taisyklės padės užtikrinti, kad valstybės pagalba neiškraipytų privačiųjų ir valstybinių arba valstybės remiamų eksporto kredito draudikų tarpusavio konkurencijos, ir sukurti vienodas sąlygas eksportuotojams.

5.

Juo siekiama valstybėms narėms pateikti išsamesnius nurodymus dėl principų, kuriais Komisija ketina remtis aiškindama Sutarties 107 ir 108 straipsnius ir jų taikymą trumpalaikiam eksporto kredito draudimui. Jis padėtų nustatyti kuo skaidresnę šios srities Komisijos politiką, užtikrinti nuspėjamumą ir vienodą požiūrį. Todėl jame nustatomos sąlygos, kurios turi būti įvykdytos, jeigu valstybiniai draudikai nori patekti į trumpalaikio eksporto kredito draudimo nuo parduotinos rizikos rinką.

6.

Rizika, kuri iš esmės nėra parduotina, nepatenka į šio komunikato taikymo sritį.

7.

2 skirsnyje aprašoma šio komunikato taikymo sritis ir pateikiamos jame vartojamų terminų apibrėžtys. 3 skirsnyje aptariamas Sutarties 107 straipsnio 1 dalies taikymas ir bendras draudimas teikti valstybės pagalbą parduotinos rizikos eksporto kredito draudimui. Galiausiai 4 skirsnyje numatytos kai kurios parduotinos rizikos apibrėžties išimtys ir nustatomos valstybės kišimosi sąlygos laikinai neparduotinos rizikos draudimo atveju.

2.   KOMUNIKATO TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

2.1.   Taikymo sritis

8.

Komisija taikys šiame komunikate išdėstytus principus tik eksporto kredito draudimui, kurio rizikos laikotarpis yra trumpesnis negu dveji metai. Visos kitos eksporto finansinės priemonės į šio komunikato taikymo sritį neįtrauktos.

2.2.   Terminų apibrėžtys

9.

Šiame komunikate vartojamų terminų apibrėžtys:

bendrasis draudimas– visų rūšių apdraustų nuostolių, kurių draudikas nekompensuoja, bet kurie tenka kitam draudikui, procentinė dalis;

kredito laikotarpis– laikotarpis, suteiktas pirkėjui pagal eksporto kredito sandorį pristatytoms prekėms ir suteiktoms paslaugoms apmokėti;

komercinė rizika– rizika, visų pirma apimanti:

savavališką pirkėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, t. y. kiekvieną savavališką nevalstybinio pirkėjo sprendimą sustabdyti arba nutraukti sutartį be teisėtos priežasties,

savavališką nevalstybinio pirkėjo atsisakymą priimti sutartyje nurodytas prekes be teisėtos priežasties,

nevalstybinio pirkėjo ir jo garanto nemokumą,

užsitęsusį įsipareigojimų nevykdymą, t. y. nevalstybinio pirkėjo ir jo garanto skolos, kylančios iš sutarties, negrąžinimą;

eksporto kredito draudimas– draudimo produktas, kuriuo draudikas teikia komercinės ir politinės rizikos draudimą, susijusį su mokėjimo įsipareigojimais vykdant eksporto sandorį;

gamybos laikotarpis– laikotarpis nuo prekių arba paslaugų užsakymo iki pristatymo arba suteikimo datos;

parduotina rizika– komercinė ir politinė rizika, kurios ilgiausias rizikos laikotarpis yra trumpesnis negu dveji metai ir kurią patiria valstybiniai ir nevalstybiniai pirkėjai priede išvardytose šalyse; visa kita rizika šiame komunikate yra laikoma neparduotina;

politinė rizika– rizika, visų pirma apimanti:

riziką, kad valstybinis pirkėjas ar šalis neleis užbaigti sandorio arba laiku neatsiskaitys,

riziką, apimančią daugiau negu atskiro pirkėjo riziką, arba riziką, kuri nepatenka į atskiro pirkėjo atsakomybės sritį,

riziką, kad šalis į apdraustojo šalį neperves toje šalyje gyvenančių pirkėjų sumokėtų pinigų,

force majeure atvejo riziką, pavyzdžiui, kad susidarys į karą panaši padėtis už draudiko šalies ribų, jeigu jos padariniai nėra apdrausti kitaip;

privatus kredito draudikas– kita nei valstybinis draudikas įmonė arba organizacija, kuri teikia eksporto kredito draudimą;

kvotinis proporcinis perdraudimas– perdraudimas, kai draudikas turi perduoti, o perdraudikas turi prisiimti tam tikrą procentinę kiekvienos rizikos dalį pagal nustatytą draudiko pasirašytos veiklos kategoriją;

perdraudimas– draudimas, kurį draudikas perka iš kito draudiko, kad galėtų valdyti riziką mažindamas savo paties riziką;

rizikos laikotarpis– gamybos laikotarpis kartu su kredito laikotarpiu;

vienos rizikos rūšies draudimas– visų pardavimų vienam pirkėjui draudimas arba vienos sutarties su vienu pirkėju draudimas;

valstybinis draudikas– įmonė arba kita organizacija, kurios teikia eksporto kredito draudimą valstybės narės padedamos arba jos vardu, arba valstybė narė, kuri teikia eksporto kredito draudimą;

papildomas draudimas– papildomas kito draudiko nustatytą kredito ribą viršijančios sumos draudimas.

bendros apyvartos polisas– kredito draudimo polisas, kitas nei vienos rizikos rūšies draudimo polisas, t. y. kredito draudimo polisas, kuris apima visus arba daugumą apdraustojo kredito pardavimų, taip pat pajamas iš pardavimų keliems pirkėjams.

3.   SUTARTIES 107 STRAIPSNIO 1 DALIES TAIKYMAS

3.1.   Bendrieji principai

10.

Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“.

11.

Jeigu eksporto kredito draudimą teikia valstybiniai draudikai, naudojami valstybės ištekliai. Tai, kad dalyvauja valstybė, draudikams ir (arba) eksportuotojams gali suteikti atrankinį pranašumą ir tai iškraipo arba galėtų iškraipyti konkurenciją ir daryti įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Šių principų paskirtis – nurodyti, kaip tokios priemonės bus vertinamos pagal valstybės pagalbos taisykles.

3.2.   Pagalba draudikams

12.

Jeigu valstybiniai draudikai turi tam tikrų pranašumų, palyginti su privačiais kredito draudikais, tai gali būti valstybės pagalba. Pranašumai gali būti įvairių pavidalų ir galėtų apimti, pavyzdžiui:

a)

valstybės garantijas dėl skolinimosi ir nuostolių;

b)

atleidimą nuo reikalavimo sudaryti atitinkamus rezervus ir kitų reikalavimų, atsirandančių dėl to, kad pagal 1973 m. liepos 24 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (6) neįtrauktos eksporto kredito draudimo operacijos, vykdomos valstybės sąskaita arba su valstybės garantija;

c)

įprastų mokesčių lengvatų suteikimą arba atleidimą nuo tokių mokesčių (pvz., bendrovės pelno mokesčių ir draudimo polisams nustatytų mokesčių);

d)

valstybės pagalbos teikimą arba kapitalo skyrimą, arba kito pavidalo finansavimą, kuris nėra suderinamas su rinkos ekonomikos investuotojo principu;

e)

valstybės paslaugų teikimą natūra, pavyzdžiui, prieigą prie valstybės infrastruktūros, priemonių arba slaptos informacijos ir naudojimąsi jomis rinkos vertės neatitinkančiomis sąlygomis;

f)

tiesioginį valstybės perdraudimą arba tiesioginio valstybės perdraudimo garantiją palankesnėmis sąlygomis negu tos, kurios siūlomos privačioje perdraudimo rinkoje, dėl kurių nepakankamai įkainojama perdraudimo polisu garantuojama apsauga arba dirbtinai sukuriami pajėgumai, kurių negalima tikėtis privačioje rinkoje.

3.3.   Draudimas teikti valstybės pagalbą eksporto kreditams

13.

12 punkte išvardyti pranašumai valstybiniams draudikams dėl parduotinos rizikos turi įtakos prekybai kredito draudimo paslaugomis Sąjungos viduje. Dėl jų skirtingose valstybėse narėse skiriasi draudimo polisu garantuojama apsauga nuo parduotinos rizikos. Tai iškraipo skirtingų valstybių narių draudikų tarpusavio konkurenciją ir netiesiogiai veikia Sąjungos vidaus prekybą, neatsižvelgiant į tai, ar tai Sąjungos vidaus eksportas, ar eksportas už Sąjungos ribų (7). Būtina apibrėžti sąlygas, pagal kurias valstybiniai draudikai gali vykdyti veiklą, jei jie turi tam tikrų pranašumų, palyginti su privačiais kredito draudikais, siekiant užtikrinti, kad jie nepasinaudotų valstybės pagalba. Tam reikia, kad jie negalėtų apdrausti parduotinos rizikos.

14.

Kartais pranašumais valstybiniams draudikams taip pat, bent iš dalies, pasinaudoja eksportuotojai. Tokie pranašumai gali iškreipti konkurenciją ir prekybą, jie yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje. Tačiau, jeigu įvykdomos eksporto kredito draudimo nuo parduotinos rizikos sąlygos, kaip nurodyta šio komunikato 4.3 skirsnyje, Komisijos nuomone, nebus laikoma, kad eksportuotojai pasinaudojo neteisėtu pranašumu.

4.   EKSPORTO KREDITO DRAUDIMO NUO LAIKINAI NEPARDUOTINOS RIZIKOS TEIKIMO SĄLYGOS

4.1.   Bendrieji principai

15.

Kaip nurodyta 13 punkte, jeigu valstybiniai draudikai turi bet kokių pranašumų, palyginti su privačiais kredito draudikais, kaip aprašyta 12 punkte, jie neturi drausti parduotinos rizikos. Jeigu valstybiniai draudikai arba jų patronuojamosios įmonės norėtų apdrausti parduotiną riziką, turi būti užtikrinta, kad apdrausdami jie tiesiogiai ar netiesiogiai nepasinaudotų valstybės pagalba. Todėl jie turi turėti tam tikrą nuosavų lėšų sumą (mokumo atsargą, įskaitant garantijų fondą) ir techninius atidėjinius (nuostolių svyravimo išlyginimo rezervą) ir privalo pagal Direktyvą 73/239/EEB gauti reikiamą leidimą. Jie taip pat turi bent turėti atskirą administravimo sąskaitą ir atskiras sąskaitas savo parduotinos rizikos ir neparduotinos rizikos draudimui valstybės sąskaita arba su valstybės garantija, kad parodytų, kad jie negauna valstybės pagalbos savo parduotinos rizikos draudimui. Paties draudiko sąskaita apdraustų įmonių sąskaitos turi atitikti 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (8).

16.

Valstybės narės, kurios teikia eksporto kredito draudikui perdraudimą sudarydamos privačiame sektoriuje parduotinos ir neparduotinos rizikos perdraudimo sutartis arba dalyvaudamos sudarant tokias sutartis, turi parodyti, kad jų priemonės nėra susijusios su valstybės pagalba, kaip nurodyta 12 punkto f papunktyje.

17.

Valstybiniai draudikai gali teikti eksporto kredito draudimą nuo laikinai neparduotinos rizikos pagal šiame komunikate išdėstytas sąlygas.

4.2.   Parduotinos rizikos apibrėžties išimtys: laikinai neparduotina rizika

18.

Nepaisant parduotinos rizikos apibrėžties, tam tikra komercinė ir politinė rizika, kurią patiria pirkėjai, įsikūrę priede išvardytose šalyse, yra laikoma laikinai neparduotina šiais atvejais:

a)

jeigu Komisija nusprendžia laikinai pašalinti vieną ar kelias šalis iš priede nurodytų parduotinos rizikos šalių sąrašo panaudodama 5.2 skirsnyje aprašytą mechanizmą, nes privataus draudimo rinkos pajėgumai toje šalyje arba šalyse yra nepakankami, kad būtų apdrausta visa ekonomiškai pagrįsta rizika;

b)

jeigu Komisija, gavusi valstybės narės pranešimą, nusprendžia, kad rizika, kurią patiria mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (9), kurių bendra metinė eksporto apyvarta neviršija 2 mln. EUR, yra laikinai neparduotina eksportuotojams pranešančiojoje valstybėje narėje;

c)

jeigu Komisija, gavusi valstybės narės pranešimą, nusprendžia, kad vienos rizikos rūšies draudimas, kurio rizikos laikotarpis yra bent jau nuo 181 dienos iki mažiau nei dvejų metų, yra laikinai neparduotinas eksportuotojams pranešančiojoje valstybėje narėje;

d)

jeigu Komisija, gavusi valstybės narės pranešimą, nusprendžia, kad trūkstant eksporto kredito draudimo, tam tikra rizika yra laikinai neparduotina eksportuotojams pranešančiojoje valstybėje narėje.

19.

Siekiant kuo labiau sumažinti konkurencijos iškraipymą vidaus rinkoje, pagal 18 punktą laikinai neparduotina laikomą riziką gali apdrausti valstybiniai draudikai, jeigu jie įvykdo 4.3 skirsnyje nurodytas sąlygas.

4.3.   Draudimo nuo laikinai neparduotinos rizikos teikimo sąlygos

4.3.1.   Draudimo kokybė

20.

Draudimo, kurį siūlo valstybiniai draudikai, kokybė turi atitikti rinkos standartus. Visų pirma gali būti draudžiama tik ekonomiškai pagrįsta rizika, t. y. rizika, kuri yra priimtina pagal patikimo rizikos prisiėmimo principus. Didžiausia draudimo procentinė dalis turi būti 95 % komercinės ir politinės rizikos atvejais, o reikalavimų laukimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 90 dienų.

4.3.2.   Rizikos prisiėmimo principai

21.

Vertinant riziką visada turi būti taikomi patikimo rizikos prisiėmimo principai. Todėl valstybės remiamos schemos neturi būti taikomos finansiškai nepatikimų sandorių rizikai apdrausti. Atsižvelgiant į tokius principus, rizikos prisiėmimo kriterijai turi būti aiškūs. Jeigu verslo santykiai jau egzistuoja, eksportuotojai turi turėti teigiamos prekybos ir (arba) mokėjimų patirties. Pirkėjai turi turėti teigiamą reikalavimų pagal ankstesnes sutartis reputaciją, pirkėjų įsipareigojimų nevykdymo tikimybė turi būti priimtina, o jų vidaus ir (arba) išorės finansų reitingai taip pat turi būti priimtini.

4.3.3.   Tinkama kainodara

22.

Rizikos prisiėmimas pagal eksporto kredito draudimo sutartį turi būti atlyginamas atitinkama priemoka. Siekiant sumažinti privačių kredito draudikų išstūmimą, vidutinės priemokos pagal valstybės remiamas schemas turi būti didesnės už vidutines privačių kredito draudikų panašiai rizikai taikomas priemokas. Šiuo reikalavimu užtikrinamas laipsniškas valstybės kišimosi atsisakymas, nes didesnėmis priemokomis bus užtikrinta, kad eksportuotojai vėl sugrįžtų pas privačius kredito draudikus, kai tik jiems leistų rinkos sąlygos ir rizika vėl taptų parduotina.

23.

Kainodara yra laikoma tinkama, jeigu minimalia priemoka (10) (saugumo garanto priemoka) apmokestinama už atitinkamos kategorijos (11) pirkėjo riziką, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje. Taikoma saugumo garanto priemoka, nebent valstybės narės pateikia įrodymų, kad šie tarifai neatitinka konkrečios rizikos. Kiek tai susiję su bendra apyvartos politika, rizikos kategorija turi atitikti vidutinę polisu apdraudžiamą pirkėjo riziką.

Rizikos kategorija

Metinės rizikos priemoka (12) (% nuo draudimo sumos)

Labai maža (13)

0,2–0,4

Maža (14)

0,41–0,9

Vidutinė (15)

0,91–2,3

Didelė (16)

2,31–4,5

24.

Bendrojo draudimo, kvotinio proporcinio perdraudimo ir papildomo draudimo kainodara laikoma tinkama tik tuo atveju, jeigu nustatyta priemoka yra ne mažiau kaip 30 % didesnė už (pradinio) draudimo, kurį teikia privatus kredito draudikas, priemoką.

25.

Nepriklausomai nuo sutarties sąlygų į rizikos priemoką turi būti įtrauktas administravimo mokestis, kad kainodarą būtų galima laikyti tinkama.

4.3.4.   Skaidrumas ir ataskaitų teikimas

26.

Valstybės narės turi skelbti taikomas rizikos, kuri laikoma laikinai neparduotina pagal 18 punktą, schemas valstybinių draudikų interneto svetainėse nurodydamos visas taikytinas sąlygas.

27.

Jos turi pateikti Komisijai metines ataskaitas dėl 18 punkte nurodytos rizikos, kuri laikoma laikinai neparduotina ir kurią draudžia valstybiniai draudikai. Jos tai turi padaryti ne vėliau kaip kitų metų po jų įsikišimo liepos 31 d.

28.

Ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie kiekvienos schemos naudojimą, be kita ko, visų pirma nurodant bendrą suteiktos kredito ribos sumą, apdraustą apyvartą, nustatytas priemokas, užregistruotus ir patenkintus reikalavimus, taip pat susigrąžintas sumas bei schemos administracines išlaidas. Ataskaitas Komisija paskelbs savo interneto svetainėje.

5.   PROCEDŪRINIAI KLAUSIMAI

5.1.   Bendrieji principai

29.

18 punkto a papunktyje nurodyta rizika gali būti valstybinių draudikų draudžiama pagal 4.3 skirsnyje nurodytas sąlygas. Tokiais atvejais Komisijai pranešti nebūtina.

30.

18 punkto b, c ir d papunkčiuose nurodyta rizika gali būti valstybinių draudikų draudžiama pagal 4.3 skirsnyje nurodytas sąlygas ir pranešus Komisijai bei gavus jos patvirtinimą.

31.

Jeigu neįvykdoma bet kuri iš 4.3 skirsnyje nustatytų sąlygų, nereiškia, kad automatiškai draudžiama teikti eksporto kredito draudimą arba taikyti tokią draudimo schemą. Valstybė narė turi pranešti Komisijai apie tokią draudimo schemą, jeigu valstybė narė pageidauja nukrypti nuo bet kurios iš sąlygų arba jei kyla kokių nors abejonių dėl to, ar ta schema atitinka šiame komunikate išdėstytas sąlygas.

32.

Analizė pagal valstybės pagalbos taisykles iš anksto nereiškia tos priemonės suderinamumo su kitomis Sutarties nuostatomis.

5.2.   Parduotinos rizikos šalių sąrašo keitimas

33.

Nustatydama, ar pakankamų privačių pajėgumų trūkumas yra pateisinama priežastis laikinai išbraukti šalį iš parduotinos rizikos šalių sąrašo, kaip nurodyta 18 punkto a papunktyje, Komisija atsižvelgs į tokius veiksnius tokia pirmumo tvarka:

a)

privataus kredito draudimo pajėgumų sumažėjimą: visų pirma didelio kredito draudiko sprendimą nedrausti pirkėjo rizikos konkrečioje šalyje, didelį bendrų draudimo sumų sumažėjimą arba didelį priimtinumo santykių toje šalyje per šešių mėnesių laikotarpį sumažėjimą;

b)

valstybinio sektoriaus reitingų pablogėjimą: visų pirma staigų kredito reitingų per šešių mėnesių laikotarpį pokytį, pavyzdžiui, nepriklausomų reitingų agentūrų ne kartą sumažintus reitingus arba didelį kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių skirtumų padidėjimą;

c)

įmonių sektoriaus veiklos rezultatų pablogėjimą: visų pirma staigų nemokumo atvejų padidėjimą toje šalyje per šešių mėnesių laikotarpį.

34.

Kai rinkos pajėgumų neužtenka visai ekonomiškai pagrįstai rizikai apdrausti, Komisija gali patikslinti parduotinos rizikos šalių sąrašą raštišku bent jau trijų valstybių narių prašymu arba savo iniciatyva.

35.

Prieš ketindama pakeisti priede pateiktą parduotinos rizikos šalių sąrašą Komisija konsultuosis su valstybėmis narėmis, privačiais kredito draudikais ir suinteresuotosiomis šalimis ir sieks iš jų gauti informacijos. Apie konsultacijas ir norimos gauti informacijos rūšis bus pranešta Komisijos interneto svetainėje. Konsultacijų laikotarpis paprastai bus ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Kai remdamasi surinkta informacija Komisija nusprendžia pakeisti parduotinos rizikos šalių sąrašą, ji valstybėms narėms praneša raštu ir sprendimą paskelbia savo interneto svetainėje.

36.

Laikinas šalies pašalinimas iš parduotinos rizikos šalių sąrašo galios ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Per tą laikotarpį pasirašyti draudimo polisai, susiję su laikinai iš sąrašo pašalinta šalimi, gali galioti ne ilgiau kaip 180 dienų nuo datos, kurią baigia galioti laikinas pašalinimas iš sąrašo. Po tos dienos negalima pasirašyti naujų draudimo polisų. Likus trims mėnesiams iki laikino pašalinimo iš sąrašo galiojimo pabaigos Komisija nuspręs, ar pratęsti šalies pašalinimo iš sąrašo galiojimą. Jeigu Komisija nustato, kad rinkos pajėgumų vis dar neužteka visai ekonomiškai pagrįstai rizikai apdrausti, atsižvelgdama į 33 punkte nustatytus veiksnius, ji gali pratęsti laikino šalies pašalinimo iš sąrašo galiojimą pagal 35 punktą.

5.3.   Įpareigojimas pranešti apie 18 punkto b ir c papunkčiuose nurodytas išimtis

37.

Komisijos šiuo metu turimi duomenys rodo, kad yra rinkos atotrūkis, kiek tai susiję su 18 punkto b ir c papunkčiuose nurodyta rizika, ir todėl ši rizika yra neparduotina. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad draudimo trūkumas yra ne kiekvienoje valstybėje narėje ir kad padėtis gali ilgainiui pasikeisti, nes privatusis sektorius gali susidomėti šiuo rinkos segmentu. Valstybės kišimasis turėtų būti leidžiamas tik dėl rizikos, kuri kitu atveju rinkoje nebūtų apdrausta.

38.

Dėl šių priežasčių, jeigu valstybė narė nori apdrausti riziką, nurodytą 18 punkto b ar c papunkčiuose, ji privalo parengti pranešimą Komisijai pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį ir pranešime parodyti, kad kreipėsi į pagrindinius kredito draudikus ir tarpininkus toje valstybėje narėje (17) ir suteikė jiems galimybę pateikti įrodymų, kad tokią riziką ten galima apdrausti. Jeigu tie kredito draudikai nepateikia duomenų valstybei narei arba Komisijai per 30 dienų po to, kai ji gavo prašymą iš valstybės narės, apie draudimo sąlygas ir draudimo sumas pagal rizikos, kurią valstybė narė nori drausti, rūšį, arba jeigu iš pateiktos informacijos nematyti, kad tą riziką toje valstybėje narėje galima apdrausti, Komisija laikys, kad rizika yra laikinai neparduotina.

5.4.   Įpareigojimas pranešti kitais atvejais

39.

18 punkto d papunktyje nurodytos rizikos atvejais atitinkama valstybė narė savo pranešime Komisijai pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį turi įrodyti, kad toje valstybėje narėje eksportuotojai negali pasinaudoti draudimu dėl pasiūlos sutrikimo privačioje draudimo rinkoje, ypač iš atitinkamos valstybės narės pasitraukus pagrindiniam kredito draudikui, sumažėjus pajėgumui arba susiaurėjus siūlomų produktų įvairovei, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis.

6.   TAIKYMO DATA IR TRUKMĖ

40.

Komisija taikys šiame komunikate išdėstytus principus nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d., išskyrus 18 punkto a papunktį ir 5.2 skirsnį, kurie bus taikomi nuo šio komunikato priėmimo dienos.


(1)  OL C 281, 1997 9 17, p. 4.

(2)  OL C 217, 2001 8 2, p. 2.

(3)  OL C 307, 2004 12 11, p. 12.

(4)  OL C 325, 2005 12 22, p. 22.

(5)  OL C 329, 2010 12 7, p. 6.

(6)  OL L 228, 1973 8 16, p. 3.

(7)  Teismas sprendime, priimtame Byloje C-142/87 Belgijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją, pareiškė, kad pagalba eksportui ne tik Sąjungos viduje, bet ir už jos ribų gali turėti įtakos konkurencijai ir prekybai Sąjungos viduje. Eksporto kredito draudikai draudžia abi veiklos rūšis, todėl abiem joms teikiama pagalba gali turėti įtakos konkurencijai ir prekybai Sąjungos viduje.

(8)  OL L 374, 1991 12 31, p. 7.

(9)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(10)  Kiekvienos atitinkamos kategorijos rizikai buvo nustatytas saugumo garanto priemokos intervalas remiantis vienų metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių skirtumais, pagrįstais sudėtiniu reitingu, įskaitant visų trijų pagrindinių kredito reitingų agentūrų („Standard & Poor“, „Moody’s“ ir „Fitch“) reitingus per pastaruosius penkerius metus (2007–2011 m.), darant prielaidą, kad vidutinio trumpalaikio eksporto kredito draudimo susigrąžinimo santykis yra 40 %. Vėliau nustatyti nepertraukiami intervalai, siekiant labiau atsižvelgti į tai, kad rizikos priemoka laikui bėgant neišlieka pastovi.

(11)  Pirkėjo rizikos kategorijos yra pagrįstos kredito reitingais. Reitingus nebūtinai turi suteikti konkrečios reitingų agentūros. Nacionalinės reitingų sistemos arba reitingų sistemos, kurias naudoja bankai, taip pat yra priimtinos. Įmonėms be viešojo reitingo galėtų būti taikomas patikrinama informacija pagrįstas reitingas.

(12)  Saugumo garantą už 30 dienų draudimo sutartį galima gauti metinę rizikos priemoką dalijant iš 12.

(13)  Labai mažos rizikos kategorija apima riziką, prilygstančią „Standard & Poor’s“ AAA, AA+, AA, AA–, A+, A ir A– kredito reitingui.

(14)  Mažos rizikos kategorija apima riziką, prilygstančią „Standard & Poor’s“ BBB+, BBB arba BBB– kredito reitingui.

(15)  Vidutinės rizikos kategorija apima riziką, prilygstančią „Standard & Poor’s“ BB+, BB arba BB– kredito reitingui.

(16)  Didelės rizikos kategorija apima riziką, prilygstančią „Standard & Poor’s“ B+, B arba B– kredito reitingui.

(17)  Kredito draudikai ir tarpininkai, į kuriuos kreiptasi, turėtų būti reprezentatyvūs pagal siūlomus produktus (pavyzdžiui, specializuoti vienos rizikos rūšies draudimo teikėjai) ir savo draudimo rinkos dydį (pavyzdžiui, kartu apimti ne mažiau kaip 50 % rinkos).


PRIEDAS

Parduotinos rizikos šalių sąrašas

 

Visos valstybės narės

 

Australija

 

Kanada

 

Islandija

 

Japonija

 

Naujoji Zelandija

 

Norvegija

 

Šveicarija

 

Jungtinės Amerikos Valstijos


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/8


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6786 – EPH/SPP)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 392/02

2012 m. gruodžio 13 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32012M6786. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/8


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6771 – Bridgepoint/CPPIB/Dorna)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 392/03

2012 m. gruodžio 13 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32012M6771. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/9


Euro kursas (1)

2012 m. gruodžio 18 d.

2012/C 392/04

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3178

JPY

Japonijos jena

110,53

DKK

Danijos krona

7,4603

GBP

Svaras sterlingas

0,81280

SEK

Švedijos krona

8,7378

CHF

Šveicarijos frankas

1,2080

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,3850

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,200

HUF

Vengrijos forintas

288,40

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6961

PLN

Lenkijos zlotas

4,0928

RON

Rumunijos lėja

4,4700

TRY

Turkijos lira

2,3476

AUD

Australijos doleris

1,2512

CAD

Kanados doleris

1,2972

HKD

Honkongo doleris

10,2131

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,5660

SGD

Singapūro doleris

1,6053

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 413,30

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,2733

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,2079

HRK

Kroatijos kuna

7,5380

IDR

Indonezijos rupija

12 707,71

MYR

Malaizijos ringitas

4,0236

PHP

Filipinų pesas

54,068

RUB

Rusijos rublis

40,6850

THB

Tailando batas

40,285

BRL

Brazilijos realas

2,7595

MXN

Meksikos pesas

16,7795

INR

Indijos rupija

72,2880


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Audito Rūmai

19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/10


Specialioji ataskaita Nr. 16/2012 „Bendrosios išmokos už plotą schemos, kaip pereinamosios sistemos, skirtos teikti paramą ūkininkams naujose valstybėse narėse, veiksmingumas“

2012/C 392/05

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai buvo paskelbta jų Specialioji ataskaita Nr. 16/2012 „Bendrosios išmokos už plotą schemos, kaip pereinamosios sistemos, skirtos teikti paramą ūkininkams naujose valstybėse narėse, veiksmingumas“.

Šią ataskaitą skaityti ar atsisiųsti galima iš Europos Audito Rūmų interneto svetainės adresu: http://eca.europa.eu

Jos popierinę versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Audito Rūmus adresu:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

El. paštas: eca-info@eca.europa.eu

ar EU-Bookshop svetainėje užpildžius elektroninį užsakymo blanką.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/10


Specialioji ataskaita Nr. 18/2012 „Su teisine valstybe susijusi Europos Sąjungos pagalba Kosovui“

2012/C 392/06

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai buvo paskelbta jų Specialioji ataskaita Nr. 18/2012 „Su teisine valstybe susijusi Europos Sąjungos pagalba Kosovui“.

Šią ataskaitą skaityti ar atsisiųsti galima iš Europos Audito Rūmų interneto svetainės adresu: http://eca.europa.eu

Jos popierinę versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Audito Rūmus adresu:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

El. paštas: eca-info@eca.europa.eu

arba EU-Bookshop svetainėje užpildžius elektroninį užsakymo blanką.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/11


Specialioji ataskaita Nr. 19/2012 „2011 m. ataskaita dėl atsižvelgimo į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas“

2012/C 392/07

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai buvo paskelbta jų Specialioji ataskaita Nr. 19/2012 „2011 m. ataskaita dėl atsižvelgimo į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas“.

Šią ataskaitą skaityti ar atsisiųsti galima iš Europos Audito Rūmų interneto svetainės adresu: http://eca.europa.eu

Jos popierinę versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Audito Rūmus adresu:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

El. paštas: eca-info@eca.europa.eu

arba EU-Bookshop svetainėje užpildžius elektroninį užsakymo blanką.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/12


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 392/08

1.

2012 m. gruodžio 12 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Vitronet Holding GmbH“ (Vokietija), kurią bendrai kontroliuoja „RWE Deutschland AG“ (Vokietija) ir „Aesop Sàrl“ (Liuksemburgas), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Infinity GmbH“ (Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Vitronet Holding GmbH“: stiklo pluošto kabelių ir tinklų projektavimas bei tiesimas ir duomenų srauto produktų tiekimas,

„RWE Deutschland AG“: elektros energijos ir dujų gamyba (gavyba) ir skirstymas,

„Aesop Sàrl“: investicijų, daugiausia telekomunikacijų sektoriuje, valdymas,

„Infinity GmbH“: IT paslaugos bei IT programinė įranga (įskaitant duomenų valdymą ir duomenų spūdą) ir ryšio tinklai.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijai pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).