ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.188.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 188

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. birželio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 188/01

Euro kursas

1

2012/C 188/02

2012 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo sudaroma pridėtinės vertės mokesčio ekspertų grupė

2

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 188/03

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6609 – Lagardère/Bouygues/JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

4

2012/C 188/04

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6648 – CGI/Logica) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

5

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2012/C 188/05

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

6

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

28.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/1


Euro kursas (1)

2012 m. birželio 27 d.

2012/C 188/01

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2478

JPY

Japonijos jena

99,49

DKK

Danijos krona

7,4337

GBP

Svaras sterlingas

0,79990

SEK

Švedijos krona

8,8242

CHF

Šveicarijos frankas

1,2011

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,5230

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,916

HUF

Vengrijos forintas

287,28

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6965

PLN

Lenkijos zlotas

4,2515

RON

Rumunijos lėja

4,4470

TRY

Turkijos lira

2,2587

AUD

Australijos doleris

1,2384

CAD

Kanados doleris

1,2796

HKD

Honkongo doleris

9,6814

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,5804

SGD

Singapūro doleris

1,5942

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 442,70

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,4601

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,9330

HRK

Kroatijos kuna

7,5255

IDR

Indonezijos rupija

11 820,88

MYR

Malaizijos ringitas

3,9805

PHP

Filipinų pesas

52,774

RUB

Rusijos rublis

41,1252

THB

Tailando batas

39,767

BRL

Brazilijos realas

2,5850

MXN

Meksikos pesas

17,1282

INR

Indijos rupija

71,2930


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


28.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/2


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. birželio 26 d.

kuriuo sudaroma pridėtinės vertės mokesčio ekspertų grupė

2012/C 188/02

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties 113 straipsnį institucijoms pavesta užduotis suderinti su apyvartos mokesčiais, pvz., pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), susijusius teisės aktus, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą;

(2)

Komisijos komunikate dėl PVM ateities – Paprastesnės, patikimesnės bei veiksmingesnės PVM sistemos kūrimas ir pritaikymas prie bendrosios rinkos (1) – išdėstyta plataus masto ES PVM sistemos reformos veiksmų programa. Kad įgyvendintų šiame komunikate išvardytas priemones, Komisijai gali reikėti pasitelkti patariamojo organo PVM specialistų praktinę patirtį;

(3)

kaip nurodyta komunikate, taip pat vadovaudamasi sumanaus reguliavimo principais (2), Komisija labai stengiasi, kad, rengiant ir įgyvendinant naują PVM politiką, suinteresuotosios šalys pateiktų nuomonių ir specialių žinių. Todėl būtina įsteigti PVM ekspertų grupę ir apibrėžti jos uždavinius bei struktūrą;

(4)

grupė turėtų būti sudaryta iš fizinių asmenų, turinčių reikalingos praktinės patirties PVM srityje, ir organizacijų, visų pirma atstovaujančių įmonėms, vartotojams arba mokesčių ekspertams, galinčių parengti ir įgyvendinti PVM politiką;

(5)

grupė turėtų patarti Komisijai ir suteikti jai informacijos apie PVM politikos rengimą ir įgyvendinimą. Visi nariai turėtų labai aktyviai ir veiksmingai dalyvauti posėdžiuose, taip pat juos rengiant ir, jei reikia, imantis tolesnių veiksmų;

(6)

turėtų būti nustatytos grupės nariams taikomos informacijos atskleidimo taisyklės;

(7)

asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu sudaroma PVM ekspertų grupė (toliau – grupė).

2 straipsnis

Užduotis

Grupės užduotis:

a)

patarti Komisijai dėl teisės aktų ir kitų PVM srities politinių iniciatyvų rengimo;

b)

suteikti informacijos apie praktinį teisės aktų ir kitų PVM srities ES politinių iniciatyvų įgyvendinimą.

3 straipsnis

Konsultavimasis

Komisija gali konsultuotis su grupe bet kokiais klausimais, susijusiais su ES teisės aktų ir kitų politinių iniciatyvų, kurių imamasi ES mastu PVM srityje, rengimu ir įgyvendinimu.

4 straipsnis

Narystė. Narių skyrimas

1.   Grupę sudaro ne daugiau kaip 40 narių.

2.   Nariai yra individualiai paskirtos organizacijos ir fiziniai asmenys, turintys 2 straipsnyje nurodytų sričių kompetencijos.

3.   Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktorius skiria narius iš paraiškas pateikusių organizacijų ir fizinių asmenų.

4.   Organizacijos paskiria savo atstovą ir pakaitinį narį, kuris pakeičia nedalyvaujantį ar savo pareigų negalintį eiti atstovą. Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktorius gali atmesti organizacijos pasiūlyto atstovo arba pakaitinio nario kandidatūrą, jeigu jie neatitinka kvietime teikti paraiškas nurodytų reikalavimų. Tokiais atvejais susijusios organizacijos bus paprašyta paskirti kitą atstovą arba pakaitinį narį.

5.   Individualiai paskirtų fizinių asmenų atveju galima įtraukti nuostatą, kad kiekvienas narys turėtų pakaitinį narį. Pakaitinis narys skiriamas pagal tas pačias sąlygas, kaip ir narys, jis automatiškai pakeičia nedalyvaujantį ar savo pareigų negalintį eiti narį.

6.   Nariai skiriami dvejų metų laikotarpiui. Jie eina savo pareigas iki savo kadencijos pabaigos. Jų kadencija gali būti atnaujinta, jeigu jie pateikia dokumentus pagal naują kvietimą teikti paraiškas.

7.   Pareiškėjai, kurie pripažinti tinkamais, bet nepaskirti, gali būti įtraukti į dvejus metus galiojantį rezervo sąrašą (toliau – sąrašas), kuriuo Komisija pasinaudos pakeisdama narius.

8.   Individualiai paskirti nariai veikia nepriklausomai ir vadovaujasi viešaisiais interesais.

9.   Visi nariai ir jų atstovai turi labai aktyviai ir veiksmingai dalyvauti posėdžiuose, taip pat juos rengiant ir, jei reikia, imantis tolesnių veiksmų.

10.   Narius, kurie atsistatydina arba nesilaiko šio straipsnio 2, 8 ir 9 dalyse arba Sutarties 339 straipsnyje nustatytų sąlygų, likusiu kadencijos laikotarpiu gali pakeisti Komisijos paskirtas narys. Naujus narius Komisija skirs iš sąrašo.

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktorius gali paprašyti organizacijos paskirti kitą atstovą arba kitą pakaitinį narį, jeigu mano, kad jie nesilaiko šio straipsnio 9 dalyje nustatytų sąlygų.

11.   Individualiai paskirtų fizinių asmenų pavardės ir organizacijų pavadinimai skelbiami Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių įstaigų registre (toliau – registre), taip pat Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

12.   Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

5 straipsnis

Veikla

1.   Grupei pirmininkauja Komisijos atstovas.

2.   Komisijos tarnyboms sutikus, specifiniams klausimams nagrinėti pagal grupės nustatytas veiklos sąlygas gali būti sudaryti pogrupiai. Tokie pogrupiai baigia veiklą, kai tik įvykdo jiems pavestą užduotį.

3.   Komisijos atstovas gali pakviesti išorės ekspertus ad hoc pagrindu dalyvauti grupės ar pogrupio darbe, jeigu jie turi konkrečios praktinės patirties, kuri būtų naudinga grupei. Be to, Komisijos atstovas tam tikriems asmenims arba organizacijoms gali suteikti stebėtojo statusą, kaip nustatyta ekspertų grupių horizontaliųjų taisyklių 8 taisyklės 3 dalyje.

4.   Visi grupės nariai ir jų atstovai, taip pat kviestiniai ekspertai ir stebėtojai laikosi Sutartyje ir jos įgyvendinimo taisyklėse nustatytų įpareigojimų saugoti profesinę paslaptį, taip pat Komisijos saugumo taisyklių, susijusių su ES įslaptintos informacijos apsauga, kurių tekstas pateikiamas Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede (4). Jei šių įpareigojimų nesilaikoma, Komisija gali imtis bet kokių tinkamų priemonių.

5.   Paprastai grupės ir jos pogrupių posėdžiai rengiami Komisijos patalpose Komisijos nustatyta tvarka ir pagal jos nustatytą grafiką. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

6.   Remdamasi standartinėmis ekspertų grupių darbo tvarkos taisyklėmis, grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

7.   Komisija skelbia informaciją apie grupės veiklą, pateikdama registre tą informaciją arba nuorodą į specialią interneto svetainę.

6 straipsnis

Posėdžių išlaidos

1.   Grupės veikloje dalyvaujantiems asmenims už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

2.   Dalyvaujančių asmenų patirtas su grupės veikla susijusias kelionės ir pragyvenimo išlaidas pagal galiojančias Komisijos nuostatas atlygina Komisija.

3.   Tos išlaidos kompensuojamos neviršijant pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 26 d.

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  COM(2011) 851, 2011 12 6.

(2)  COM(2010) 543, 2010 10 8.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (OL L 317, 2001 12 3, p. 1).


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

28.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/4


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6609 – Lagardère/Bouygues/JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 188/03

1.

2012 m. birželio 20 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Lagardère Publicité“ (Prancūzija), priklausanti grupei „Lagardère“ (Prancūzija), ir „TF1 Publicité“ (Prancūzija), kurią kontroliuoja grupė „Bouygues“ (Prancūzija), pirkdamos įsteigtos naujos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Newco“ (Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Lagardère Publicité“ yra „Lagardère“ grupės reklamos bendrovė,

„Lagardère“ grupė daugiausia užsiima knygų ir žurnalų leidyba, taip pat garso ir vaizdo įrašų gamyba bei platinimu,

„TF1 Publicité“ yra bendrovės TV1 reklamos bendrovė,

„Bouygues“ grupė veikia televizijos, telekomunikacijų, statybos ir viešųjų darbų, kelių statybos, nekilnojamojo turto, energijos ir geležinkelio transporto infrastruktūrų srityje,

„Newco“ aukcionuose realiuoju laiku pardavinės savo klientų – interneto puslapių leidėjų – nepanaudotą vietą reklamai.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6609 – Lagardère/Bouygues/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


28.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/5


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6648 – CGI/Logica)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 188/04

1.

2012 m. birželio 20 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „CGI Group Inc.“ (toliau – CGI, Kanada), kontroliuojama Serge Godin, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Logica Plc“ (toliau – „Logica“, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

CGI: informacinių technologijų paslaugų teikimas visame pasaulyje,

„Logica“: informacinių technologijų paslaugų teikimas daugiausia Europoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6648 – CGI/Logica adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


KITI AKTAI

Europos Komisija

28.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/6


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2012/C 188/05

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„EICHSFELDER FELDGIEKER“/„EICHSFELDER FELDKIEKER“

EB Nr.: DE-PGI-0005-0773-14.04.2009

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Eichsfelder Feldgieker“/„Eichsfelder Feldkieker“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Vokietija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.2 klasė.

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Kieta, nevirta, rūgštoko skonio dešra.

Pagaminta iš kiaulienos naudojant įprastus prieskonius (pagrindiniai prieskoniai: smulkinta druska, juodieji arba baltieji pipirai, dažnai naudojama ir kalendra). Mėsa kemšama į pūslės formos dešros apvalkalą (pūslės forma suformuojama naudojant veršelio pūslę, lininį maišelį, kitus natūralius apvalkalus).

Turi būti naudojama aukštos kokybės, kieta ilgą laiką penėtų kiaulių mėsa (skerdenos svoris turi būti ne mažesnis kaip 130 kg. Mėsos gabalai išpjaunami iš pasirinktų skerdenos dalių – raumenų, šlaunų, nugaros. Naudojami kieti papilvės ir nugaros riebalai. Gamybos procesas pradedamas, kol skerdena dar šilta. „Šiltos mėsos perdirbimas“ reiškia, kad neatšaldyta mėsa turi būti transportuojama ne ilgiau kaip dvi valandas ir perdirbama praėjus ne daugiau kaip keturioms valandoms nuo paskerdimo momento.

Cheminės savybės

natūraliai subrandinto gaminio sudėtyje riebalų – ne daugiau kaip apie 35 %,

mėsos be jungiamojo audinio baltymų – ne mažiau kaip 15 %,

brandinant prarandamos žaliavinės medžiagos – ne mažiau kaip 33 %.

Fizinės savybės

vytinta, kieta,

sudėtingas brandinimas kontroliuojamoje aplinkoje – brandinimo laikas priklauso nuo pūslės dydžio,

klimatinės kameros, kuriose mikroflora auginama dešimtmečius; naujose klimatinėse kamerose naudojama pirmiau subrandinto gaminio mikroflora,

produktas yra 8–15 cm skersmens ir 15–30 cm ilgio. Atpjauto dešros griežinėlio skersmuo – ne mažesnis nei 65 mm,

išvaizda: kieta, nevirta dešra, paprastai kriaušės formos, perpjovus raudonos spalvos, matyti vienodai pasiskirstę riebios ir liesos mėsos gabaliukai.

Organoleptinės savybės

kieta išskirtinio ir aromatingo šio tipo gaminiams būdingo skonio mėsa.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

Eichsfelder Feldgieker gamybai naudojamai mėsai taikomi tam tikri kokybės reikalavimai. Aukštos kokybės, kieta kiaulių mėsa išpjaunama tik iš kuo daugiau sveriančių kiaulių skerdenų (ne mažiau kaip 130 kg). Paprastai skerdžiamos daug sveriančios hibridinių veislių, gautų sukryžminus vietinių veislių kiaules ir stresui atsparias kiaules, kiaulės (pvz., Deutsches Landschwein, Deutsches Edelschwein ir kartais kitų veislių kiaulės, išskyrus Pietrain veislę (šios kiaulės neatsparios stresui). Šių dešrų gamybai naudojamos visos skerdenos dalys, įskaitant ir geriausias mėsos dalis.

Turi būti perdirbama dar šilta mėsa, t. y. po skerdimo praėjus ne daugiau kaip 4 valandoms.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams):

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Visas gamybos procesas nuo tinkamos žaliavos parinkimo iki dešros brandinimo turi būti vykdomas nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Eichsfeldo regionas yra centrinėje Vokietijos dalyje. Šis regionas tęsiasi per kelias federalines žemes, kurios yra:

Tiuringijoje – visa Eichsfeldo apskritis; Unstruto-Hainicho apskrityje – tik Diunvaldo, Anrodės, Katarinenbergo ir Hejerodės savivaldybės ir Hildburghauzeno/Lengefeld unterm Šteino administracinis centras,

Žemutinės Saksonijos Getingeno apskrityje – Gyboldehauzeno savivaldybių grupė, Duderštato miestas ir Radolfshauzeno savivaldybių grupei priklausančios Zėburgo ir Zoilingeno savivaldybės; Northeimo apskrityje – tik Katlenburgo-Lindau savivaldybė,

Heseno Vera-Meisnerio apskrityje – tik Vicenhauzeno savivaldybėje esantys Noizėzeno ir Vicenhauzeno miestai.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Eichsfeldas yra istorinė Žemutinės Saksonijos pietryčiuose ir Tiuringijos šiaurės vakaruose esanti vietovė. Ši vietovė gerokai skiriasi nuo kitų ją supančių vietovių dirvožemio savybėmis ir klimatu (Wüstefeld, Karl. Eichsfelder Volksleben, Duderštatas, 1919 m., 2 priedas, p. 2). Šiame regione gyvuoja senos dešrų, ypač Eichsfelder Feldgieker dešros, gamybos tradicijos. Šios dešros gamyba aprašyta literatūroje, pvz.:

1718 m. Hilkerodės mieste atliekant patikrinimus, be kitų dalykų, „už 3 1/2 svaro felt kycker buvo mokama keturiolika grašių (Wandregister, dabar Duderštato archyvas).

Vėliau Bernshauzeno dokumentuose 1724 m. paminėtas pavadinimas Eichsfelder Feldgieker:

Anot Duderštato iždinės apskaitos knygos, iždinė sumokėjo „dvylika grašių už du didelius feld gücker, kurie buvo patiekti ir kuriuos valgė 1744 m. spalio 21–23 d. į Duderštatą atvykę katedros klebonas ir Eichsfeldo regiono valdytojas“.

Po 1748 m. lapkričio 4 d. katedros klebono ir regiono valdytojo vizito Duderštato iždinės išlaidų knygoje įrašyta: „Pusryčiams ir pietums jiems buvo patiektos dešrelės ir feltgieker“.

Apie 1770 m. Reifenšteino vienuolyno pajamų ir išlaidų knygoje buvo įrašyta, kad „Mainco rūmams buvo pristatyti 76 svarai“; šiam įrašui naudojamas lotyniškas pavadinimas Eichfeldicus Butulus (Deutschlands kulinarisches Erbe, Cadolzburg, 1998 m., p. 63).

Žurnalo Unser Eichsfeld 1927 ir 1937 m. numeriuose paminėta, kad jau nuo XVIII a. Feldgieker buvo labai populiarus užsienyje. Josephas Rudolfas (miręs 1816 m.) rašė, kad šis gaminys buvo pateiktas kaip padėkos dovana karališkiesiems rūmams Prahoje, kuriuose jis dirbo rūmų prižiūrėtoju.

Johano Volfgango Getės artimieji irgi vertino Feldgieker kokybę. 1793 m. balandžio 4 d. aktorė ir operos dainininkė Karolina Jagemann, kurios tėvai buvo kilę iš Eichsfeldo regiono, parašė Veimare gyvenančiam tėvui apie šias dešras.

1844 m. pateiktas išsamus Feldkyker aprašas: Feldkyker yra ilga dešra, pagaminta naudojant natūralų apvalkalą, kurios pavadinimas gali būti siejamas su faktu, kad šią dešrą įdėjus į kišenę ar medžioklės krepšį vienas jos galas lieka išsikišęs tarsi „žiūrėtų“ į laukus. Stambesnė galinė dalis (pagaminta iš žarnos) vadinama Feldkyke (Die goldene Mark Duderstadt, Carl Hellrung, 1844 m.).

1919 m. kraštotyrininkas Wüstefeldas rašė (13 psl.): „Nes Eichsfeldo regiono gyventojai yra tiesiog tikri gurmanai – Feldgieker (panaši į itališką dešrą) verta aukščiausio įvertinimo, tačiau ji nevalgoma kasdien, tik išskirtinėmis progomis“.

Dar šiltos mėsos perdirbimas gaminant Eichsfelder Feldgieker atitinka šio regiono tradicijas. Iš tiesų, Eichsfeldo regione faršas gaminamas iš šiltos mėsos – tai uždrausta kituose Vokietijos regionuose, bet šiame regione leidžiama dėl Vokietijos mėsos higienos įstatymu nustatytų išimčių. Šis teisės aktuose numatytas leidimas yra susijęs su istorija – nuo senų laikų Eichsfeldo regione perdirbama šilta kiauliena.

5.2.   Produkto ypatumai:

Objektyvios savybės

Ši Eichsfeldo regione gyvuojanti tradicija perdirbti šiltą mėsą beveik niekur kitur netaikoma nevirtų dešrų gamybai (išskyrus Hesene gaminamą Ahle Wurscht). Šis metodas taikomas tik Eichsfelder Feldgieker dešrai (Göttinger Feldgieker dešrai netaikomas). Perdirbant šiltą mėsą užtikrinama išskirtinė gaminio kokybė.

Šilta mėsa skiriasi nuo atšaldytos mėsos dėl joje vykstančių biocheminių procesų. Tam tikrą laiko tarpą po skerdimo šie procesai yra panašūs į vykstančius gyvūnui esant gyvam. Šie procesai vyksta esant aukštesnei pH vertei dėl vis dar šiltos skerdenos ląstelėse esančio energijos šaltinio (adenozino trifosfato arba ATP) ir raumens susitraukimo baltymų – miozino ir aktino – sąveikos. Dėl šios sąveikos griaučių raumenys susitraukia skirtingai – tai užtikrina minkštesnę raumens konsistenciją ir dviejų raumens baltymų komponentų atskyrimą. Todėl geriau sulaikomas vanduo ir riebalai, mėsą yra lengviau perdirbti ir naudojama mažiau dirbtinių priedų.

Eichsfelder Feldgieker gamintojai patys skerdžia savo augintus gyvūnus arba gauna įprastu būdu vietinėje Heiligenštato skerdykloje skerstų gyvūnų skerdenas. Šiai skerdyklai taikomi tam tikri apribojimai, o perdirbimo įmonių sąrašą patvirtina kompetentinga veterinarijos tarnyba.

Dešrą Eichsfelder Feldgieker galima apibūdinti kaip tradicinį regioninį patiekalą, nes jį gaminant vykdomas sudėtingas brandinimas specialiomis Eichsfeldo regionui būdingomis klimato sąlygomis; be to, svarbūs ir vietos mėsininkų įgūdžiai, brandinimo proceso trukmė, kuri priklauso nuo gaminio dydžio, ir gaminiui būdinga išskirtinė pūslės forma, kuri retai naudojama gaminant kitas dešras. Gaminio išskirtinį skonį lemia klimatinės kameros, kuriose mikroflora auginama dešimtmečius (naujose klimatinėse kamerose naudojama pirmiau subrandinto gaminio mikroflora).

Reputacija

Gaminio geras vardas siejamas su geografine kilme. Gaminio geografinė kilmė yra susijusi su jam būdinga ypatinga forma, kurios naudojimas yra ilgaamžė Eichsfeldo regiono tradicija ir kuri užtikrina šio gaminio gerą vardą. Dešros forma siejama su Eichsfeldu ne tik šiame regione, bet ir centrinėje Vokietijoje.

Daugelyje įvairių nuo senų laikų išsaugotų dokumentų pateikiami su tuo susiję įrodymai. Net ir šiandien Eichsfelder Feldgieker yra gerai žinomas ir mėgstamas gaminys Eichsfeldo regione ir už jo ribų.

Gaminio reputaciją rodo ir šie pavyzdžiai:

 

Literatūros šaltiniai

Dieter Wagner Unser schönes Eichsfeld knygos (kurią 2000 m. išspausdino Eichsfeld paveldo ir turizmo asociacija, Mecke) 160 ir 190 psl. paminėta Eichsfelder Feldgieker dešra ir „neprilygstamas skonis“, būdingas gaminiams iš Eichsfeld ūkiuose skerstos mėsos, įskaitant ir Feldgieker. 190 psl. Eichsfelder Feldgieker dešra apibūdinama kaip „Eichsfelder dešrų karalienė“.

K. Sucher ir B. Wurlitzer knygos Thüringen (DuMont kelionių gidas, 2 leidimas, 2006 m.) skyriuje apie valgius ir gėrimus (40 psl.) rašoma:

„Beveik kiekvienoje Tiuringijos dalyje galima atrasti išskirtinį gardumyną. Pvz., Eichsfeldo gyventojai gali pasigirti ne tik Bratwurst dešrelėmis, bet ir Eichsfelder Feldgieker ir Eichsfelder Kälberblase – dviejų rūšių kietomis Mettwurst dešromis iš kiaulienos. (…)“.

Eichsfelder Feldgieker pavadinimas nurodytas ir knygos Das Eichsfeld Kochbuch paantraštėje (Limosa, 2008 m.) kaip įvairių Eichsfeldo patiekalų sinonimas. Paantraštės tekstas: „… nuo Schmandkuchen (varškės pyragas) iki Feldgieker“.

Knygos Eichsfelder Küchengeschichten (Mecke, 2004 m., 3 papildytas leidimas) 21 psl. paminėta, kad Eichsfelder Feldgieker brandinamas iki gegužės ir pjaustomas tik pirmą kartą išgirdus gegutę kukuojant. Be to, knygoje pateikiama ir su Feldgieker susijęs pasakojimas (22 p.). Aprašoma (p. 80), kaip ypatingomis progomis artėjant skerdimo metui buvo valgomos didelės Feldgieker dešros su Schmandbrot (duona su grietine).

Knygoje Eichsfelder Heimatzeitschrift (53, I tomas, 2009 m. sausio mėn., p. 9 ff) pasakojama, kad vienas iš skerdiko padėjėjų deklamavo ilgą eilėraštį ir:

„Puiku, kad dešrų gamyba buvo baigta prieš jam pradedant deklamuoti 16 posmą. Galiausiai, po vienerių metų brandinimo bus galima mėgautis Eichsfelder dešrų karaliene, kuri Aukštutiniame Eichsfelde vadinama Feldgieker ir Žemutiniame Eichsfelde – Kälberblase. (Pateikiama Theodoro Stormo citata: (…) Süsskuchen (imbierinės duonos rūšis) Miūlhauzeno gyventojams reiškia tą patį, ką ūkyje skerstų gyvūnų mėsa ir Feldgieker reiškia Eichsfeldo gyventojams. (…)“.

 

Specialūs renginiai, susiję su turizmu

Eichsfeldo regione pateikiama daug nuorodų į Feldgieker kaip į gaminį, kuris neatsiejamas nuo regiono tapatybės ir kuris reklamuojamas siekiant skatinti turizmą. Eichsfeld Touristik svetainėje rašoma:

„Eichsfeldo regionas nuo seno garsėja puikiais patiekalais. Pagrindinis gerai žinomas šio regiono patiekalas yra Eichsfelder Feldgieker arba Eichsfelder Kälberblase. Stracke yra cilindro formos, tiesių dešrų rūšis.“

Kaip nurodyta Thüringer Wurschtblatt ir Rostkultur 2009 m. dešrų valgymo šventės programoje, 14.30 val. išskirtinis dėmesys buvo skiriamas Eichsfelder Feldgieker.

Remiantis Heiligenštato renginių kalendoriumi, ilgiausios Feldgieker dešros pjovimas įvyko 2008 m. spalio 3 d.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Šis gaminys gali būti registruojamas dėl savo ypatingai gero vardo ir kokybės. Gaminio reputacija susijusi su gaminio kilme minėtoje teritorijoje. Eichsfeldo dešros geras vardas gali būti siejamas su nuo seno Eichsfeldo regione gyvuojančia dešrų gamybos tradicija. Šios dešros išskirtinis skonis, kurį lengva atskirti nuo kitų, užtikrinamas naudojant įprastus prieskonius ir taikant specialų gamybos būdą. Šiam gaminiui būdingos išskirtinės savybės. Šiltos skerdenos perdirbimas yra tradicinis Eichsfeldo regione taikomas gamybos būdas. Tik šiame regione Feldgieker yra gaminama iš šiltos mėsos. Toks šiltos mėsos perdirbimas padeda užtikrinti ypatingą Feldgieker kokybę. Eichsfelder Feldgieker ne tokia kieta kaip iš šaltos mėsos pagaminta nevirta dešra. Paprastai jos apvalkalą lengva nuimti. Svarbi geros nevirtos dešros savybė – mažas laisvos drėgmės kiekis (t. y. aw vertė) šiltoje mėsoje. Tačiau šis kiekis priklauso nuo kitų veiksnių ir jo negalima išreikšti skaičiais. Esant žemai aw vertei ne taip sparčiai veisiasi nepageidaujami mikrobai. Kadangi šiltoje mėsoje laisvos drėgmės, kurioje veisiasi mikrobai, kiekis nėra didelis, nevirtai iš tokios mėsos pagamintai dešrai būdingos tinkamą brandinimą ir laikymą užtikrinančios savybės.

Apibendrinant, geografinė kilmė turi lemiamą įtaką gaminio savybėms. Tai galima patvirtinti ir įvertinant klimatinių kamerų klimatą ir mikroflorą. Gaminti Feldgieker buvo mėginama ir kituose regionuose, tačiau tokio paties dešros skonio nepavyko išgauti – dešrų skonis buvo kitoks.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

Markenblatt, 36 tomas, 2008 m. rugsėjo 5 d., 7a-aa dalis, p. 46516

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/126


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.