ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.177.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 177

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. birželio 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2012/C 177/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos pateiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka pasiūlymo

1

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 177/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

12

2012/C 177/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

17

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 177/04

Euro kursas

21

2012/C 177/05

2012 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo priimami Sąjungos sprendimai dėl tam tikrų cheminių medžiagų importo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 689/2008

22

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Parlamentas

2012/C 177/06

Kvietimas teikti paraiškas IX-2013/01 – Dotacijos Europos politinėms partijoms

32

2012/C 177/07

Kvietimas teikti paraiškas IX-2013/02 – Dotacijos Europos politiniams fondams

37

 

Taryba

2012/C 177/08

Atviras kvietimas – Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje (COST)

42

 

Europos Komisija

2012/C 177/09

Kvietimas teikti paraiškas modalinio perkėlimo, jūros greitkelių, kelių eismo mažinimo, bendro mokymo ir katalizuojantiems veiksmams pagal antrąją Marco Polo programą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1692/2006 – OL L 328, 2006 11 24, p. 1)

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/1


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos pateiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka pasiūlymo

2012/C 177/01

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7 ir 8 straipsnius,

atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1),

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių asmenų duomenų judėjimo (2), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.   ĮVADAS

1.1.   Konsultacija su EDAPP

1.

Ši nuomonė teikiama kartu su kitomis keturiomis EDAPP nuomonėmis dėl finansų sektoriaus, kurios visos priimtos tą pačią dieną (3).

2.

2011 m. spalio 20 d. Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymą (toliau – siūlomas reglamentas) bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka pasiūlymą (toliau – siūloma direktyva). Siūlomus reglamentą ir direktyvą (toliau kartu – pasiūlymai) Komisija nusiuntė EDAPP konsultacijai ir gavo 2011 m. spalio 31 d.2011 m. gruodžio 6 d. Europos Sąjungos Taryba paprašė EDAPP konsultacijos dėl pasiūlymų.

3.

Prieš priimant siūlomą reglamentą su EDAPP buvo pasikonsultuota neoficialiai. EDAPP pažymi, kad pasiūlyme atsižvelgta į kelias jo pastabas.

4.

EDAPP palankiai vertina tai, kad Komisija ir Taryba su juo konsultuojasi.

1.2.   Pasiūlymų tikslai ir taikymo sritis

5.

Dar 2003 m. pradžioje priimta Piktnaudžiavimo rinka direktyva (PRD) (4) buvo nustatyta bendra ES sistema, kuria buvo siekiama užkirsti kelią prekybai vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka, atskleisti šiuos veiksmus ir taikyti sankcijas.

6.

Praėjus keleriems metams nuo minėtos direktyvos įsigaliojimo Komisija įvertino MRD taikymą ir nustatė įvairių problemų, kaip antai tam tikrų priemonių ir rinkų reguliavimo spragų, veiksmingo įgyvendinimo trūkumą (reguliuotojams trūko tam tikros informacijos ir įgaliojimų, o sankcijų nebuvo arba jos buvo nepakankamai atgrasančios), tam tikrų svarbiausių sąvokų neaiškumą ir emitentams tenkančią administracinę naštą.

7.

Atsižvelgusi į šias problemas ir svarbius pokyčius, atsiradusius finansinėje erdvėje dėl teisės aktų, rinkos ir technologijų raidos, Komisija priėmė teisės aktų pasiūlymus dėl MRD direktyvos reformos, kuriuos sudaro siūlomas reglamentas ir siūloma direktyva. Siūlomo persvarstymo politikos tikslas – didinti investuotojų pasitikėjimą ir rinkos vientisumą bei neatsilikti nuo naujų finansų sektoriaus pokyčių.

8.

Siūlomu reglamentu visų pirma išplečiama piktnaudžiavimo rinka sistemos taikymo sritis, kaip konkretūs nusikaltimai kvalifikuojami mėginimas manipuliuoti rinka ir mėginimas prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, stiprinami kompetentingoms institucijoms suteikti tyrimo įgaliojimai ir nustatomos būtinosios administracinių priemonių, sankcijų bei baudų taisyklės.

9.

Siūloma direktyva iš valstybių narių reikalaujama nustatyti baudžiamąsias sankcijas už tarptautinę prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliavimą rinka ir už skatinimą arba mėginimą daryti šiuos nusikaltimus bei bendrininkavimą juos darant. Be to, atsakomybė nustatoma ir juridiniams asmenims, įskaitant, kai tai įmanoma, jų baudžiamąją atsakomybę.

1.3.   EDAPP nuomonės tikslas

10.

Kelios iš pasiūlymuose numatytų priemonių didesniam rinkos vientisumui ir investuotojų apsaugai užtikrinti turi poveikį asmenų teisėms, susijusioms su jų asmens duomenų tvarkymu.

11.

Visų pirma kompetentingoms institucijoms tiriant prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba piktnaudžiavimą rinka arba joms bendradarbiaujant, kad šie nusikaltimai būtų išaiškinti, apie juos būtų pranešta arba už juos būtų nubausta, bus renkami, tvarkomi ir bus keičiamasi asmens duomenimis. Be to, taikant mechanizmą, kuriuo asmenys bus skatinami pranešti apie pažeidimus, taip pat bus tvarkomi apie pažeidimus pranešančio asmens ir „kaltinamojo“ asmens duomenys. Galiausiai sankcijų sistema turės įtakos teisei į asmens duomenų apsaugą, jeigu skelbiant sankcijas bus nurodoma už siūlomo reglamento pažeidimą atsakingo asmens tapatybė.

12.

Nors siūlomame reglamente yra kelios nuostatos, galinčios turėti įtakos asmens teisei į jo duomenų apsaugą, pati siūloma direktyva neapima asmens duomenų tvarkymo. Todėl šioje nuomonėje daugiausia dėmesio bus skiriama siūlomam reglamentui ir visų pirma šiems jo aspektams: 1) duomenų apsaugos teisės aktų taikytinumui; 2) viešai neatskleistos informacijos gavėjų sąrašams; 3) kompetentingų institucijų įgaliojimams; 4) esamoms įtariamų sandorių atskleidimo ir pranešimo apie juos sistemoms; 5) keitimuisi informacija su trečiosiomis valstybėmis; 6) sankcijų paskelbimui ir pranešimui apie pažeidimus.

2.   PASIŪLYMŲ ANALIZĖ

2.1.   Duomenų apsaugos teisės aktų taikytinumas

13.

Ir siūlomo reglamento konstatuojamosiose dalyse (5), ir jo nuostatose (6) paminėta Pagrindinių teisių chartija, Direktyva 95/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Visų pirma siūlomo reglamento 22 straipsnyje aiškiai nustatyta bendra taisyklė, kad „valstybių narių vykdomam asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą kompetentingos institucijos taiko Direktyvos 95/46/EB nuostatas. Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, EVPRI laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų“. Be to, toje nuostatoje nustatytas ilgiausias galimas asmens duomenų saugojimo terminas – 5 metai.

14.

EDAPP labai palankiai vertina šią bendrą siūlomo reglamento nuostatą ir apskritai jame parodytą konkretų dėmesį duomenų apsaugos teisės aktams. Vis dėlto EDAPP siūlo minėtą nuostatą performuluoti pabrėžiant esamų duomenų apsaugos teisės aktų taikytinumą. Be to, reikėtų patikslinti nuorodą į Direktyvą 95/46/EB – nurodyti, kad nuostatos bus taikomos laikantis nacionalinių taisyklių, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB. EDAPP pažymi, kad kai kuriose siūlomo reglamento nuostatose aiškiai nurodyta Direktyva 95/46/EB ir (arba) Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Taip pabrėžiamas atitinkamų duomenų apsaugos taisyklių taikymas konkrečiais atvejais, tačiau tai nereiškia, kad taisyklės netaikomos, jeigu jos aiškiai nepaminėtos kiekvienoje nuostatoje, (galbūt) susijusioje su asmens duomenų tvarkymu.

15.

Kaip ir 33 konstatuojamojoje dalyje, kitose konstatuojamosiose dalyse taip pat reikėtų nuosekliai rašyti, kad valstybės narės „turi“, o ne tik „turėtų“ paisyti atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų, nes jie galioja ir jų taikymo diskrecijos nėra.

2.2.   Viešai neatskleistos informacijos gavėjų sąrašai

16.

Siūlomame reglamente finansinės priemonės emitentams arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams nustatoma pareiga sudaryti visų su jais pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais dirbančių asmenų, turinčių galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, sąrašus (13 straipsnio 1 dalis). Finansinės priemonės emitentai, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, nuo tokios pareigos atleidžiami, išskyrus atvejus, kai pateikti minėtą sąrašą prašo kompetentinga institucija (13 straipsnio 2 dalis).

17.

EDAPP pripažįsta, kad toks sąrašas yra būtinas kaip svarbi priemonė kompetentingoms institucijoms tiriant galimą prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba piktnaudžiavimą rinka. Vis dėlto kadangi šie sąrašai bus susiję su asmens duomenų tvarkymu, pagrindiniame teisės akte reikėtų nustatyti pagrindines duomenų apsaugos taisykles ir garantijas. Todėl EDAPP rekomenduoja aiškiai nurodyti tokio sąrašo paskirtį materialinėje siūlomo reglamento nuostatoje. Ši paskirtis iš tiesų yra vienas svarbiausių bet kurio duomenų tvarkymo pagal Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnį elementų.

18.

Pagal siūlomo reglamento 13 straipsnio 4 dalį Komisija deleguotaisiais aktais tvirtina priemones, kuriomis nustatomas sąrašo turinys (įskaitant informaciją apie asmenų, įtrauktinų į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, tapatybę ir priežastis, dėl kurių juos reikėtų įtraukti), taip pat sąlygas, kuriomis privaloma sudaryti tokį sąrašą (įskaitant sąlygas, kuriomis tokie sąrašai turi būti atnaujinami, jų saugojimo laiką ir į juos įtrauktų asmenų pareigas). Tačiau EDAPP rekomenduoja:

svarbiausias sąrašo sudedamąsias dalis (bet kuriuo atveju – priežastis, dėl kurių asmenis reikėtų į jį įtraukti) įtraukti į patį siūlomą reglamentą,

pateikti nuorodą dėl poreikio konsultuotis su EDAPP, jeigu deleguotieji aktai susiję su asmens duomenų apsauga.

2.3.   Kompetentingų institucijų įgaliojimai

19.

17 straipsnio 2 dalyje išvardijami būtinieji priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, kuriuos kompetentingos institucijos turi turėti, kad įvykdytų savo pareigas pagal siūlomą reglamentą.

20.

Dviejų rūšių įgaliojimams skirtinas ypatingas dėmesys, nes jais ribojama teisė į privatumą ir teisė į duomenų apsaugą: teisei patekti į privačias patalpas dokumentų poėmiui bet kokia forma bei teisei reikalauti esamų telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių.

2.3.1.   Teisė patekti į privačias patalpas

21.

Teisė patekti į privačias patalpas siekiant konfiskuoti dokumentus bet kokia forma yra itin invazinio pobūdžio ir ja ribojama teisė į privatumą. Todėl jai reikėtų nustatyti griežtas sąlygas ir atitinkamas garantijas (7). 17 straipsnio 2 dalies e punkte reikalaujama, kad norint patekti į privačias patalpas pagal nacionalinę teisę būtų iš anksto gautas teismo institucijos leidimas ir kad turi būti pagrįstas įtarimas, jog su tyrimo dalyku susiję dokumentai gali būti svarbūs norint įrodyti, kad vertybiniais popieriais prekiaujama naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka. EDAPP vertina tai, kad tekste apribojami kompetentingų institucijų įgaliojimai nustačius patekimo į privačias patalpas sąlygas – pagrįstą siūlomo reglamento arba direktyvos pažeidimo įtarimą ir išankstinį teismo institucijos leidimą. Vis dėlto EDAPP mano, kad bendrasis išankstinio teismo leidimo reikalavimas, nepaisant to, ar to reikalaujama nacionalinėje teisėje, ar ne, yra ir pagrįstas, ir būtinas, turint galvoje galimą nagrinėjamų įgaliojimų invazinį pobūdį.

22.

Siūlomo reglamento 30 konstatuojamojoje dalyje nurodyti atvejai, kada patekti į privačias patalpas būtina, t. y. asmuo, kuriam jau pateiktas prašymas pateikti informaciją, (visai ar iš dalies) to prašymo nevykdo, arba kai yra pagrindo manyti, kad, jei toks prašymas būtų pateiktas, jis nebūtų vykdomas ar kad dokumentai ar informacija, su kuriais susijęs prašymas pateikti informaciją, būtų pašalinti, sugadinti ar sunaikinti. EDAPP palankiai vertina šiuos patikslinimus. Tačiau jis mano, kad tai yra papildomos garantijos, kurių reikia teisės į privatumą paisymui užtikrinti ir kad dėl to juos reikėtų įtraukti į materialinę nuostatą kaip galimybės patekti į privačias patalpas sąlygą.

2.3.2.   Teisė reikalauti esamų telefoninių pokalbių ir esamų duomenų išklotinių

23.

17 straipsnio 2 dalies f punkte kompetentingos institucijos įgaliojamos „reikalauti telekomunikacijų operatoriaus ar investicinės įmonės turimų telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių“, tačiau patikslinama, kad prašymas gali būti pateiktas, „kai yra pagrindo manyti“, kad tokios išklotinės „gali būti svarbios norint įrodyti“, jog, pažeidžiant siūlomo reglamento ar siūlomos direktyvos nuostatas, „buvo prekiaujama vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ar manipuliuojama rinka“. Tačiau šios išklotinės negali apimti „su jomis susijusių pranešimų turinio“. Be to, 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai įgyvendinami pagal nacionalinę teisę.

24.

Duomenys, susiję su elektroninių ryšių priemonių naudojimu, gali suteikti įvairiausios asmeninės informacijos, pvz., skambinančių ir skambutį priimančių asmenų tapatybę, skambučio laiką ir trukmę, naudotą tinklą, naudotojo geografinę buvimo vietą, jei yra nešiojamųjų įrenginių, ir kt. Be to, kai kurie srauto duomenys, susiję su interneto ir e. pašto naudojimu (pvz., interneto svetainių, kuriose lankytasi, sąrašas), gali atskleisti svarbius pranešimo turinio aspektus. Srauto duomenų tvarkymas taip pat prieštarauja susirašinėjimo slaptumui. Atsižvelgiant į tai, Direktyvoje 2002/58/EB (8) (E. privatumo direktyva) nustatytas principas, kad srauto duomenys turi būti sunaikinti arba pakeisti taip, kad taptų anoniminiais, kai šie duomenys nebėra reikalingi pranešimui perduoti (9). Pagal minėtos direktyvos 15 straipsnio 1 dalį valstybės narės į nacionalinės teisės aktus gali įtraukti leidžiančias nukrypti nuostatas, kuriomis siekiama konkrečių teisėtų tikslų, tačiau jos turi būti būtinos, tinkamos ir proporcingos demokratinėje visuomenėje šiems tikslams pasiekti (10).

25.

EDAPP pripažįsta, kad Komisija siūlomame reglamente siekia teisėtų tikslų. Jis supranta iniciatyvų, kurių tikslas – stiprinti finansų rinkų priežiūrą, poreikį siekiant apsaugoti jų patikimumą ir geriau apsaugoti investuotojus bei ekonomiką apskritai. Tačiau, atsižvelgiant į tyrimo įgaliojimų, tiesiogiai susijusių su srauto duomenimis, galimą invazinį pobūdį, jie turi atitikti būtinumo ir proporcingumo reikalavimus, t. y. turi būti apriboti tuo, kas yra būtina siekiamam tikslui pasiekti, ir neviršyti to, kas yra būtina jam pasiekti (11). Todėl šiuo požiūriu labai svarbu, kad būtų aiškiai apibrėžta nuostatų dalykinė taikymo sritis ir taikymo sritis asmenų atžvilgiu, taip pat aplinkybės ir sąlygos, kuriomis jos gali būti naudojamos. Be to, siekiant apsaugoti nuo piktnaudžiavimo grėsmės, turėtų būti numatytos tinkamos garantijos.

26.

Atitinkamų telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinės neabejotinai apims asmens duomenis, kaip jie apibrėžti Direktyvoje 95/46/EB, Direktyvoje 2002/58/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001. Siūlomo reglamento 31 konstatuojamojoje dalyje paminėta, kad „iš telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių galima nustatyti už melagingos ar klaidinančios informacijos platinimą atsakingo asmens tapatybę, taip pat nustatyti, kad asmenys tam tikru metu susisiekė ir kad du ar daugiau asmenų palaiko ryšį“ (12). Todėl reikėtų užtikrinti, kad būtų visiškai paisoma sąžiningo ir teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų pagal minėtas direktyvas ir reglamentą.

2.3.3.   Teismo leidimo reikalavimas

27.

EDAPP pažymi, kad pagal 17 straipsnio 3 dalį šie įgaliojimai įgyvendinami pagal nacionalinę teisę, aiškiai nenurodant išankstinio teismo leidimo, kaip yra ir dėl teisės patekti į privačias patalpas. EDAPP mano, kad bendrasis išankstinio teismo leidimo reikalavimas visais atvejais, nepaisant to, ar jo reikalaujama pagal nacionalinę teisę, ar ne, būtų pagrįstas turint galvoje galimą nagrinėjamos teisės invazinį pobūdį ir interesą suderintai taikyti visų ES valstybių narių teisės aktus. Be to, reikėtų turėti omenyje, kad įvairiuose valstybių narių įstatymuose numatytos specialios būsto neliečiamumo garantijos, kuriomis siekiama apsaugoti nuo neproporcingų ir neatidžiai reglamentuotų patikrų, kratų ar poėmių, visų pirma kai tai daro administracinio pobūdžio institucijos.

28.

Be to, EDAPP rekomenduoja nustatyti reikalavimą kompetentingoms institucijoms prašyti telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių oficialiame sprendime, kuriame būtų nurodyta prašymo teisinis pagrindas, tikslas ir tai, kokios informacijos reikalaujama, terminas, per kurį informaciją reikia pateikti, ir adresato teisė į tai, kad sprendimą patikrintų Teisingumo Teismas.

2.3.4.   Telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių apibrėžimas

29.

Siūlomame reglamente sąvokos „telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinės“ neapibrėžtos. Direktyvoje 2002/58/EB (E. privatumo direktyva) nurodomi tik „srauto duomenys“, tačiau ne „telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinės“. Nereikia nė sakyti, kad tiksli šių sąvokų reikšmė lemia tai, kokį poveikį tyrimo įgaliojimai gali turėti atitinkamų asmenų privatumui ir duomenų apsaugai. EDAPP siūlo vartoti Direktyvoje 2002/58/EB jau esantį terminą „srauto duomenys“.

30.

17 straipsnio 2 dalies f punkte nurodomos „telekomunikacijų operatoriaus ar investicinės įmonės turimų telefoninių pokalbių ir duomenų“ išklotinės. E. privatumo direktyvoje nustatytas principas, kad srauto duomenys turi būti ištrinti, kai jų nebereikia komerciniam tikslui, kurio siekiant jie buvo surinkti. Tačiau pagal E. privatumo direktyvos 15 straipsnio 1 dalį valstybės narės teisėsaugos tikslais gali nukrypti nuo šio įpareigojimo. Duomenų saugojimo direktyva siekiama suderinti valstybių narių iniciatyvas pagal E. privatumo direktyvos 15 straipsnio 1 dalį, kiek jos susijusios su duomenų saugojimu „sunkiems“ nusikaltimams tirti, išaiškinti ir patraukti už juos atsakomybėn.

31.

Kyla klausimas, ar 17 straipsnio 2 dalies f punkte nurodant telefoninius pokalbius ir duomenų išklotines turimi omenyje duomenys, prieinami dėl srauto ir buvimo vietos duomenų saugojimo, reglamentuojamo E. privatumo direktyvoje, ar papildomi duomenys, kurių reikalaujama Duomenų saugojimo direktyvoje. Dėl pastarosios galimybės kiltų didelių rūpesčių, nes E. privatumo direktyvos 15 straipsnio 1 dalyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos (t. y. nusikaltimų prevencija, išaiškinimas, tyrimas ir patraukimas atsakomybėn už juos) būtų naudojamos tikslams, kuriems duomenys yra saugomi pagal Duomenų saugojimo direktyvą (t. y. „sunkiems“ nusikaltimams tirti, išaiškinti ir patraukti už juos atsakomybėn), išplėsti. Kitaip tariant, pagal Duomenų saugojimo direktyvą saugomi duomenys taip būtų naudojami šioje direktyvoje nenumatytais tikslais. Tai reikštų Europos raginimą pasinaudoti „teisine spraga“, vienu svarbiausių dabartinės Duomenų saugojimo direktyvos trūkumų (13).

32.

Todėl EDAPP primygtinai rekomenduoja nurodyti telefoninių pokalbių duomenų išklotinių, kurių kompetentingos institucijos gali reikalauti, kategorijas. Tokie duomenys, atsižvelgiant į jų gavimo ir tvarkymo tikslą, turi būti tinkami, reikšmingi, nepertekliniai. Be to, EDAPP rekomenduoja 17 straipsnio 2 dalies f punktą apriboti tik tais duomenimis, kuriuos pagal E. privatumo direktyvą 2002/58/EB paprastai tvarko („saugo“) telekomunikacijų operatoriai. Taip iš esmės užkertamas kelias susipažinti su duomenimis, saugomais pagal Duomenų saugojimo direktyvą, jei su jais susipažinti siekiama ne „sunkių“ nusikaltimų tyrimo, išaiškinimo ir patraukimo atsakomybėn už juos reikmėms (14).

33.

17 straipsnio 2 dalies f punkte numatyta galimybė susipažinti su „investicinės įmonės turimų telefoninių pokalbių ir duomenų“ išklotinėmis. Tekste reikėtų nurodyti išklotinių kategorijas ir patikslinti įmones, apie kurias kalbama šioje nuostatoje. EDAPP daro prielaidą, kad išklotinės sutaps su nurodytosiomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (toliau – siūloma FPRD) pasiūlyme. Jis pabrėžia dėl šio pasiūlymo pateikęs tam tikras rekomendacijas, kuriose patarė patikslinti ir šias sąvokas (15). Be to, tiek, kiek telefoninių pokalbių ir srauto duomenys būtų susiję su telefoniniais pokalbiais ir elektroniniais pranešimais, nurodytais siūlomos FPRD 16 straipsnio 7 dalyje, EDAPP rekomendavo apibrėžti tokių pranešimų įrašymo tikslą ir konkrečiau nurodyti, kokie pranešimai ir kokių kategorijų pranešimų duomenys bus įrašomi (16).

34.

Galiausiai EDAPP malonu matyti, kad tekste nustatyta susipažinimo su duomenimis sąlyga – kai yra pagrįstas įtarimas, jog pažeistas siūlomas reglamentas ar siūloma direktyva, ir kad jame kompetentingoms institucijoms aiškiai neleidžiama susipažinti su pranešimų turiniu.

2.4.   Esamos įtartinų sandorių atskleidimo ir pranešimo apie juos sistemos

35.

Siūlomo reglamento 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet koks asmuo, užsiimantis prekybos vietos valdymo veikla, priima ir įgyvendina veiksmingas taisykles ir procedūras, kuriomis siekiama neleisti piktnaudžiauti rinka ir nustatyti piktnaudžiavimą rinka. Be to, to paties straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad bet koks asmuo, profesionaliai organizuojantis ar vykdantis finansinių priemonių sandorius, įdiegtų sistemas, kurias naudojant būtų sekami ir registruojami pavedimai ir sandoriai, kurie gali būti susiję su prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ar manipuliavimu rinka arba bandymu manipuliuoti rinka ar vykdyti prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija. Esant įtarimui turi būti nedelsiant pranešta kompetentingai institucijai. Komisija patvirtins techninius reglamentavimo standartus, kad nustatytų atitinkamas pirmojoje pastraipoje nurodytas procedūras ir tvarką ir antrojoje pastraipoje (11 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys) paminėtas sistemas ir pranešimų šablonus.

36.

Kadangi šios sistemos tikriausiai apims asmens duomenis (pvz., į viešai neatskleistos informacijos gavėjų sąrašą įtrauktų asmenų sandorių stebėjimas), EDAPP norėtų pabrėžti, kad šie standartai turėtų būti kuriami pagal privatumo užtikrinimo projektuojant principą, t. y. duomenų apsauga ir privatumas turi būti integruojami nuo pat naujų produktų, paslaugų ir procedūrų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, kūrimo pradžios (17). Be to, EDAPP rekomenduoja nurodyti poreikį konsultuotis su EDAPP, kiek šie reglamentavimo standartai susiję su asmens duomenų tvarkymu.

2.5.   Keitimasis informacija su trečiosiomis valstybėmis

37.

EDAPP atkreipia dėmesį į nuorodą į Direktyvą 95/46/EB, ypač į jos 25 ar 26 straipsnį, ir konkrečias siūlomo reglamento 23 straipsnyje paminėtas garantijas, susijusias su asmens duomenų atskleidimu trečiosioms šalims. Būtent kiekvieno atskiro atvejo vertinimas, perdavimo būtinumo užtikrinimas, reikalavimas, kad būtų aiškus išankstinis kompetentingos institucijos leidimas toliau perduoti duomenis trečiajai šaliai ir kad ji atliktų tokį perdavimą, taip pat tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio buvimas asmens duomenis gaunančioje trečiojoje šalyje laikoma tinkamomis garantijomis, turint galvoje tokio perdavimo grėsmes.

2.6.   Sankcijų skelbimas

2.6.1.   Privalomas sankcijų skelbimas

38.

Siūlomo reglamento 26 straipsnio 3 dalyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos paskelbtų kiekvieną administracinę priemonę ir sankciją, paskirtą už siūlomo reglamento pažeidimus, įskaitant bent informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį, taip pat atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl tokio atskleidimo būtų smarkiai pakenkta finansų rinkų stabilumui.

39.

Sankcijų paskelbimas padėtų labiau atgrasyti nuo pažeidimų, nes faktiniai ir galimi nusikaltėliai nesiryžtų daryti nusikaltimų, kad smarkiai nesusigadintų reputacijos. Be to, padidėtų skaidrumas, nes rinkos dalyviai žinotų, kad konkretus asmuo padarė pažeidimą. Ši prievolė tampa ne tokia griežta tik, jeigu dėl paskelbimo būtų padaryta neproporcingai didelė žala atitinkamoms šalims, ir tokiu atveju kompetentingos institucijos sankcijas skelbia anonimiškai.

40.

EDAPP palankiai vertina 35 konstatuojamojoje dalyje pateiktą nuorodą į Pagrindinių teisių chartiją ir visų pirma į teisę į asmens duomenų apsaugą taikant ir skelbiant sankcijas. Vis dėlto jis nėra įsitikinęs, kad toks privalomas sankcijų skelbimas, kaip nurodyta dabar, atitinka duomenų apsaugos teisės reikalavimus, kuriuos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs Sprendime Schecke  (18). Jis mano, kad priemonės tikslas, būtinumas ir proporcingumas nėra pakankamai įrodytas ir kad bet kuriuo atveju reikėtų numatyti tinkamas garantijas, padedančias išvengti asmenų teisėms kylančių grėsmių.

2.6.2.   Skelbimo būtinumas ir proporcingumas

41.

Sprendime Schecke Teisingumo Teismas panaikino Tarybos reglamento ir Komisijos reglamento nuostatas, kuriose buvo numatyta privalomai skelbti informaciją, susijusią su žemės ūkio fondų lėšų gavėjais, įskaitant lėšų gavėjų tapatybę ir gautas sumas. Teismas konstatavo, kad minėtas paskelbimas reiškia asmens duomenų tvarkymą, kuriam taikoma Europos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 8 straipsnio 2 dalis, ir kuriuo ribojamos Chartijos 7 ir 8 straipsniuose pripažįstamos teisės.

42.

Nurodęs, kad „nuo duomenų apsaugos nukrypstančios nuostatos ir apribojimai turi griežtai atitikti būtinumo sąlygą“, Teisingumo Teismas toliau analizavo paskelbimo tikslą ir jo proporcingumą. Jis padarė išvadą, kad nebuvo įrodyta, jog priimdamos nagrinėjamą teisės aktą Taryba ir Komisija atsižvelgė į informacijos paskelbimo metodus, kurie atitiktų tokio paskelbimo tikslą ir kartu mažiau ribotų lėšų gavėjų teises.

43.

Atrodo, kad siūlomo reglamento 26 straipsnio 3 dalis turi tokių pačių trūkumų, kuriuos ETT pabrėžė Sprendime Schecke. Reikėtų turėti omenyje, kad vertinant nuostatos, pagal kurią reikalaujama viešo asmeninės informacijos atskleidimo, atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams labai svarbu turėti aiškų ir konkrečiai apibrėžtą tikslą, kurio siekiama numatomu paskelbimu. Tik esant aiškiam ir konkrečiai apibrėžtam tikslui galima įvertinti, ar atitinkamų asmens duomenų paskelbimas iš tikrųjų yra būtinas ir proporcingas (19).

44.

Perskaičius pasiūlymą ir lydimuosius dokumentus (t. y. poveikio vertinimo ataskaitą), EDAPP susidarė įspūdis, kad nėra aiškiai nustatytas šios priemonės tikslas, taigi ir būtinumas. Nors pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse apie tai nieko nekalbama, poveikio vertinime tiesiog nurodomas bendras teigiamas poveikis (t. y. atgrasymo nuo piktnaudžiavimo rinka poveikis, didesnė investuotojų apsauga, vienodas emitentų vertinimas, geresnis vykdymo užtikrinimas) ir tik užuominos, kad „sankcijų skelbimas yra labai svarbus, siekiant didinti skaidrumą ir išlaikyti pasitikėjimą finansų rinka“, ir kad „skelbiant paskirtas sankcijas bus lengviau siekti atgrasymo tikslo, rinka taps vientisesnė, o investuotojai bus geriau apsaugoti“ (20). Neatrodo, kad tokio bendro teiginio pakanka siūlomos priemonės būtinumui įrodyti. Jeigu bendras jos tikslas yra didesnis atgrasymas, atrodo, kad Komisija visų pirma turėjo paaiškinti, kodėl nepakanka didesnių finansinių sankcijų (arba kitų sankcijų, ne viešo paskelbimo ir sugėdinimo).

45.

Be to, neatrodo, kad poveikio vertinimo ataskaitoje būtų atsižvelgta į ne tokius invazinius metodus, pvz., kad apie paskelbimą būtų sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Visų pirma ši alternatyva atrodytų prima facie proporcingesnė, ypač atsižvelgiant į tai, kad, kaip pripažįstama 26 straipsnio 1 dalies d punkte, paskelbimas yra sankcija, kurią dėl šios priežasties reikia vertinti kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybes, pvz., pažeidimo sunkumą, asmeninės atsakomybės laipsnį, recidyvus, trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ir kt. (21).

46.

Poveikio vertinimo ataskaitoje nepaaiškinama, kodėl paskelbimas kiekvieną konkretų atvejį vertinant atskirai nėra pakankama alternatyva. Jame nurodyta tik tai, kad paskirtų sankcijų skelbimas „padės siekti tikslo pašalinti galimybes ir diskreciją, jei įmanoma, atimant iš valstybių narių dabar turimą diskreciją reikalauti tokio paskelbimo“ (22). EDAPP nuomone, galimybė įvertinti atvejį atsižvelgiant į konkrečias jo aplinkybes yra proporcingesnė ir todėl labiau pageidautina, palyginti su privalomo paskelbimo visais atvejais reikalavimu. Ši diskrecija, pvz., leistų kompetentingai institucijai išvengti paskelbimo ne tokių sunkių pažeidimų atvejais, jeigu pažeidimu nepadaryta didelė žala, jeigu šalis savanoriškai bendradarbiavo ir pan. Todėl poveikio vertinime atliktas vertinimas neišsklaido abejonių dėl priemonės būtinumo ir proporcingumo.

2.6.3.   Būtinybė taikyti tinkamas garantijas

47.

Siūlomame reglamente reikėjo numatyti tinkamas garantijas siekiant užtikrinti teisingą skirtingų interesų pusiausvyrą. Pirma, būtinos garantijos, susijusios su kaltinamųjų teise ginčyti sprendimą teisme ir nekaltumo prezumpcija. Šiuo atžvilgiu į 26 straipsnio 3 dalį reikėjo įtraukti konkrečią formuluotę, kad kompetentingos institucijos būtų įpareigotos imtis atitinkamų priemonių dėl abiejų atvejų, jeigu sprendimas apskundžiamas ir jeigu teismas galiausiai jį panaikina (23).

48.

Antra, siūlomame reglamente reikėtų užtikrinti, kad duomenų subjektų teisių būtų paisoma prevenciškai. EDAPP vertina tai, kad galutinės redakcijos pasiūlyme numatyta galimybė atsisakyti paskelbimo, jeigu dėl jo būtų padaryta neproporcinga žala. Vis dėlto prevencinis požiūris turėtų reikšti, kad subjektams būtų iš anksto pranešama, kad sprendimas skirti jiems sankciją bus skelbiamas viešai ir kad jiems suteikiama teisė dėl to prieštarauti pagal Direktyvos 95/46/EB 14 straipsnį esant teisėtiems, įtikinamiems pagrindams (24).

49.

Trečia, nors siūlomame reglamente nenurodyta laikmena, kurioje informacija turėtų būti skelbiama, praktiškai galima įsivaizduoti, kad daugelyje valstybių narių ji bus skelbiama internete. Skelbimas internete kelia ypatingų klausimų ir grėsmių, visų pirma susijusių su poreikiu užtikrinti, kad informacija būtų saugoma internete ne ilgiau nei tai būtina ir kad negalima duomenimis manipuliuoti ar jų keisti. Išorinių paieškos priemonių naudojimas irgi kelia grėsmę, kad informacija gali būti ištraukta iš konteksto ir sunkiai kontroliuojamais būdais nukreipta žiniatinklyje bei už jo ribų (25).

50.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, valstybes nares būtina įpareigoti užtikrinti, kad atitinkamų asmenų asmens duomenys internete būtų saugomi tik pagrįstą laiką, o paskui būtų sistemingai ištrinami (26). Be to, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų tinkamų saugumo priemonių ir garantijų taikymą, visų pirma siekiant apsaugoti nuo grėsmių, susijusių su išorinių paieškos priemonių naudojimu (27).

2.6.4.   Išvada

51.

EDAPP nuomone, tokia nuostata dėl privalomo sankcijų skelbimo, kaip suformuluota dabar, neatitinka pagrindinių teisių į privatumą ir duomenų apsaugą. Teisės aktų leidėjas turėtų atidžiai įvertinti siūlomos sistemos būtinumą ir patikrinti, ar skelbimo pareiga neviršija to, kas yra būtina viešojo intereso tikslui pasiekti, ir ar šiam tikslui pasiekti nėra mažiau ribojančių priemonių. Atsižvelgus į šio proporcingumo vertinimo rezultatą, kartu su paskelbimo pareiga bet kuriuo atveju reikėtų numatyti reikiamas garantijas, užtikrinančias nekaltumo prezumpciją, atitinkamų asmenų prieštaravimo teisę, duomenų saugumą ir (arba) tikslumą ir jų ištrynimą praėjus pakankamai laiko.

2.7.   Pranešimai apie pažeidimus

52.

Siūlomo reglamento 29 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės įdiegtų veiksmingus pranešimo apie pažeidimus mechanizmus, dar vadinamus informavimo schemomis. Nors tai gali būti veiksminga priemonė reikalavimų vykdymui užtikrinti, dėl šių sistemų duomenų apsaugos požiūriu kyla svarbių klausimų (28).

53.

EDAPP palankiai vertina tai, kad siūlomame reglamente numatytos konkrečios garantijos, papildomai plėtotinos nacionaliniu lygmeniu, susijusios su asmenų, pranešančių apie įtariamus pažeidimus, apsauga ir asmens duomenų apsauga apskritai. EDAPP supranta, kad siūlomame reglamente pateikiami tik svarbiausi valstybių narių įgyvendintinos sistemos elementai. Vis dėlto jis norėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus papildomus aspektus.

54.

Kaip ir kitose savo nuomonėse (29), EDAPP pabrėžia būtinybę pateikti konkrečią nuorodą į poreikį paisyti pažeidimų atskleidėjų ir informatorių tapatybės konfidencialumo. EDAPP pabrėžia, kad pažeidimų atskleidėjų padėtis yra kebli. Tokią informaciją teikiantiems asmenims turėtų būti užtikrinama, kad bus saugomas jų tapatybės konfidencialumas, visų pirma asmens, apie kurio įtariamą pažeidimą pranešama, atžvilgiu (30). Pažeidimų atskleidėjų tapatybės konfidencialumas turėtų būti užtikrinamas visais procedūros etapais, jeigu taip nepažeidžiamos nacionalinės taisyklės, kuriomis reglamentuojamos teismo procedūros. Visų pirma tapatybę gali reikėti atskleisti atliekant tolesnį tyrimą arba vykstant teismo procesui, pradėtam dėl tyrimo (įskaitant ir tokius atvejus, kai yra įrodyta, kad apie asmenį sąmoningai pateikta melaginga informacija) (31). Atsižvelgdamas į tai, EDAPP rekomenduoja į 29 straipsnio 1 dalies b punktą įtraukti tokią nuostatą: „Šių asmenų tapatybė turėtų būti užtikrinta visais procedūros etapais, nebent jos atskleidimas yra būtinas pagal nacionalinę teisę atliekant tolesnį tyrimą arba vykstant paskesniam teismo procesui“.

55.

EDAPP tenkina tai, kad 29 straipsnio 1 dalies c punkte iš valstybių narių reikalaujama užtikrinti ir kaltinamojo, ir nukentėjusiojo asmens duomenų apsaugą laikantis Direktyvoje 95/46/EB nustatytų principų. Tačiau jis siūlo atsisakyti žodžių „pagal Direktyvoje 95/46/EB įtvirtintus principus“ ir pateikti išsamesnę bei labiau įpareigojančią nuorodą į direktyvą. Kalbant apie poreikį paisyti duomenų apsaugos teisės aktų praktiškai įgyvendinant schemas, EDAPP visų pirma norėtų atkreipti dėmesį į 29 straipsnio darbo grupės rekomendacijas jos 2006 m. nuomonėje dėl pažeidimų atskleidimo. Be kita ko, įgyvendindami nacionalines schemas, atitinkami subjektai turėtų nepamiršti poreikio paisyti proporcingumo, kuo labiau apribodami asmenų, turinčių teisę pranešti, kategorijas, asmenų, galinčių būti patrauktais atsakomybėn, kategorijas ir pažeidimų, už kuriuos jie gali būti patraukti atsakomybėn, kategorijas; poreikį skatinti identifikuojamus ir konfidencialius, o ne anoniminius pranešimus; poreikį užtikrinti pažeidimų atskleidėjų tapatybės atskleidimą, jeigu pažeidimą atskleidęs asmuo sąmoningai pateikė melagingą informaciją; ir poreikį laikytis griežtų duomenų saugojimo terminų.

3.   IŠVADOS

56.

EDAPP palankiai vertina tai, kad siūlomame reglamente ypatingas dėmesys skirtas duomenų apsaugai.

57.

EDAPP pateikia tokias rekomendacijas:

13 straipsnyje nurodyti viešai neatskleistos informacijos gavėjų sąrašo tikslą,

į 17 straipsnio 2 dalies e punktą dėl teisės patekti į privačias patalpas įtraukti bendrą reikalavimą iš anksto gauti teismo leidimą,

į 17 straipsnio 2 dalies f punktą dėl teisės reikalauti telefoninių pokalbių ir srauto duomenų išklotinių įtraukti bendrą reikalavimą iš anksto gauti teismo leidimą ir reikalavimą priimti oficialų sprendimą, kuriame būtų nurodyta: i) teisinis pagrindas; ii) prašymo tikslas; iii) kokios informacijos reikalaujama; iv) terminas, per kurį informaciją reikia pateikti; ir v) adresato teisė apskųsti sprendimą Teisingumo Teismui,

nurodyti, kokių kategorijų telekomunikacijų operatorių ir investicinių įmonių saugomų telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių gali reikalauti kompetentingos institucijos; 17 straipsnio 2 dalies f punkte apsiriboti telekomunikacijų operatorių pagal Direktyvą 2002/58/EB paprastai tvarkomais („saugomais“) duomenimis,

į 29 straipsnio 1 dalies b punktą įtraukti nuostatą, kurioje būtų nurodyta: „Šių asmenų tapatybė turėtų būti užtikrinta visais procedūros etapais, nebent jos atskleidimas yra būtinas pagal nacionalinę teisę atliekant tolesnį tyrimą arba vykstant paskesniam teismo procesui“,

atsižvelgiant į šioje nuomonėje išreikštas abejones, įvertinti siūlomos privalomo sankcijų paskelbimo sistemos būtinumą ir proporcingumą. Atsižvelgus į būtinumo ir proporcingumo vertinimo rezultatą, bet kuriuo atveju numatyti tinkamas garantijas, kuriomis būtų užtikrinta nekaltumo prezumpcija, paisoma atitinkamų asmenų prieštaravimo teisės, duomenų saugumo ir (arba) tikslumo ir praėjus tam tikram laikui jie būtų ištrinami.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 10 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotojas


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  2012 m. vasario 10 d. EDAPP nuomonė dėl teisės aktų paketo dėl bankų, kredito reitingų agentūrų veiklą, finansinių priemonių rinkas (MIFID/MIFIR) ir piktnaudžiavimą rinka reglamentuojančių teisės aktų.

(4)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka), OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

(5)  Žr. siūlomo reglamento 33, 35, 39 ir 40 konstatuojamąsias dalis.

(6)  Žr. siūlomo reglamento 17 straipsnio 4 dalį, 22, 23 straipsnius ir 29 straipsnio 1 dalies c punktą.

(7)  Visų pirma žr. 1993 m. vasario 23 d. EŽTT sprendimą Funcke prieš Prancūziją, 10828/84.

(8)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(9)  Žr. Direktyvos 2002/58/EB 6 straipsnio 1 dalį (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(10)  Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad toks apribojimas „yra būtina, tinkama ir adekvati demokratinės visuomenės priemonė, skirta apsaugoti nacionalinį saugumą (t. y. valstybės saugumą), gynybą, visuomenės saugumą, taip užkardant, tiriant ir nustatant baudžiamąsias veikas ar neteisėtą elektroninių ryšių sistemos naudojimą, kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 dalyje. Valstybės narės gali, inter alia, patvirtinti teisines priemones, leidžiančias ribotą laikotarpį saugoti duomenis, remiantis šioje dalyje nustatytais motyvais. (…)“.

(11)  Žr., pvz., 2010 m. lapkričio 9 d. Sprendimą Volker und Markus Schecke GbR (sujungtos bylos C-92/09 ir C-93/09), Hartmut Eifert prieš Land Hessen (C-92/09), dar nepaskelbto Rinkinyje, 74 punktą.

(12)  Taip pat žr. siūlomo reglamento aiškinamojo memorandumo 12 punktą.

(13)  Šiuo atžvilgiu žr. 2011 m. kovo 31 d. EDAPP nuomonę dėl Duomenų saugojimo direktyvos (Direktyva 2006/24/EB) taikymo vertinimo ataskaitos, kurią Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui (Direktyva 2006/24/EB), pvz., jos 24 punktą.

(14)  EDAPP norėtų priminti problemas, kilusias dėl to, kad nėra europinės „sunkaus nusikaltimo“ apibrėžties. Iš tikrųjų EDAPP pabrėžė, jog Komisijos pateiktos Duomenų saugojimo direktyvos vertinimo ataskaita rodo, kad palikus valstybėms narėms teisę savo nuožiūra tiksliai apibrėžti sąvokos „sunkus nusikaltimas“ reikšmę, duomenys buvo naudojami įvairiausiais tikslais. Komisija nurodė, kad „dauguma direktyvą į savo teisę perkeliančių valstybių narių, vadovaudamosi savo teisės aktais, suteikia prieigą prie saugomų duomenų ir leidžia jais naudotis ir kitais, direktyva nereglamentuojamais tikslais, be kita ko, dėl nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais apskritai, taip pat kilus grėsmei žmonių gyvybei ir sveikatai“. Žr. 2011 m. gegužės 31 d. nuomonės dėl Komisijos Tarybai ir Europos Parlamentui pateiktos Duomenų saugojimo direktyvos vertinimo ataskaitos (Direktyva 2006/24/EB) 24, 71 ir 72 punktus.

(15)  Pagal 71 straipsnio 2 dalies d punktą kompetentingai institucijai pagal siūlomą MiFID leidžiama reikalauti investicinių įmonių turimų esamų telefoninių pokalbių ir esamų srauto duomenų įrašų, jeigu pagrįstai įtariama, kad padarytas siūlomos MIFIF pažeidimas.

(16)  Žr. 2012 m. vasario 10 d. EDAPP nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų direktyvos, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (nauja redakcija), pasiūlymo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas), pasiūlymo.

(17)  Žr. 2011 m. sausio 14 d. EDAPP nuomonės dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje“ (OL C 181, 2011 6 22, p. 1) 108–115 punktus.

(18)  Sprendimo Schecke (sujungtos bylos C-92/09 ir C-93/09) 56–64 punktai.

(19)  Šiuo atžvilgiu taip pat žr. 2011 m. balandžio 15 d. EDAPP nuomonę dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL C 215, 2011 7 21, p. 13).

(20)  Žr. poveikio vertinimo p. 166.

(21)  T. y. pagal siūlomo reglamento 27 straipsnį, kuriame nustatomi sankcijų taikymo kriterijai.

(22)  Žr. poveikio vertinimo p. 167.

(23)  Pavyzdžiui, nacionalinės institucijos galėtų apsvarstyti tokias priemones: atidėti paskelbimą, kol apeliacinis skundas bus atmestas, arba, kaip siūloma poveikio vertinimo ataskaitoje, aiškiai nurodyti, kad sprendimas dar gali būti apskųstas ir kad asmuo laikomas nekaltu, kol sprendimas nėra įsiteisėjęs, paskelbti pataisytą informaciją, jeigu teismas panaikina sprendimą.

(24)  Žr. 2007 m. balandžio 10 d. EDAPP nuomonę dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL C 134, 2007 6 16, p. 1).

(25)  Šiuo atžvilgiu žr. Italijos DAI paskelbtą dokumentą „Asmens duomenys viešojo administravimo įstaigų registruose ir dokumentuose. Šių asmens duomenų tvarkymo gairės viešosioms įstaigoms, susijusios su tinklo pranešimais ir sklaida“, skelbiamos Italijos DAI interneto svetainėje http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(26)  Šie rūpestį keliantys klausimai taip pat susiję su bendresne teise būti pamirštam, dėl kurios įtraukimo į naujuosius asmens duomenų apsaugos teisės aktus šiuo metu diskutuojama.

(27)  Šias priemones ir garantijas, pavyzdžiui, gali sudaryti duomenų indeksavimo naudojant išorines paieškos sistemas atsisakymas.

(28)  29 straipsnio darbo grupė 2006 m. paskelbė nuomonę dėl tokių sistemų, kurioje aptarė šio reiškinio aspektus, susijusius su duomenų apsauga: nuomonė 1/2006 dėl ES duomenų apsaugos taisyklių taikymo vidaus pažeidimų atskleidimo sistemoms apskaitos, vidaus apskaitos kontrolės, audito, kovos su kyšininkavimu, bankininkystės ir finansiniais nusikaltimais srityse (DG nuomonė dėl pažeidimų atskleidimo). Nuomonę galima rasti 29 straipsnio darbo grupės interneto svetainėje http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(29)  Žr., pvz., 2011 m. balandžio 15 d. nuomonę dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 2011 m. birželio 1 d. nuomonę dėl OLAF atliekamų tyrimų; abi pateikiamos http://www.edps.europa.eu

(30)  Būtinybę saugoti pažeidimo atskleidėjo tapatybės konfidencialumą EDAPP jau yra pabrėžęs savo 2010 m. liepos 30 d. rašte Europos ombudsmenui byloje 2010-0458, kurį galima rasti EDAPP interneto svetainėje (http://www.edps.europa.eu). Taip pat žr. 2012 m. vasario 3 d., 2006 m. birželio 23 d. EDAPP nuomones dėl OLAF vidaus tyrimų (byla 2005-0418) ir 2007 m. spalio 4 d. nuomonę dėl OLAF išorės tyrimų (bylos 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(31)  Žr. nuomonę dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, pateiktą http://www.edps.europa.eu


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/12


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 177/02

Sprendimo priėmimo data

2009 2 11

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 646/08

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Baden-Württemberg

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

MFG Baden-Württemberg- Filmförderung – Verlängerung der Beihilfe N 228/07

Teisinis pagrindas

Beschluss des Aufsichtsrates der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vom 28. November 2003

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Grąžintina dotacija, tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos: 10,174 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma: 11,684 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

70 %

Trukmė

2009 1 1–2012 12 31

Ekonomikos sektorius

Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 1 23

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33749 (11/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Fördermaßnahme „ATEM – Antriebstechnologien für die Elektromobilität“

Teisinis pagrindas

Energie- und Klimafondsgesetz (EKFG); — Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ (EKFG-ÄndG), Kapitel 6092 Titel 683 04;

Förderbekanntmachung „ATEM — Antriebstechnologien für die Elektromobilität“ des BMWi; — §23 und §44 der Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung; — §§48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz; — Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für FuE-Vorhaben (NKBF 98); — Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) und die Besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF98)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos: 11,116 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma: 66,7 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2012 1 1–2017 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 3 13

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33913 (11/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Cataluña

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Prorróga de la medida INVERTEC 2009-2011

Teisinis pagrindas

Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de 2006 de reforma del Estatuto de Autonómia de Cataluña; Ley 12/2005 de 17 de noviembre de 2005 de Nueva Regulación del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Rizikos kapitalas, mažos ir vidutinės įmonės

Pagalbos forma

Rizikos kapitalo finansavimas

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 25 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2012 1 1–2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Societat Cataluña d'Inversíon en empreses de base tecnológica SA

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 2 8

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34081 (11/N)

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Teisinis pagrindas

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia instytucjom finansowym

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos: 40 000 mln. PLN

 

Bendra suteiktos pagalbos suma: 40 000 mln. PLN

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2012 6 30

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POLSKA/POLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 2 20

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34101 (11/N)

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Omnibusregeling voor provincies en gemeenten inzake de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OO&I)

Teisinis pagrindas

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2; Provinciewet; Gemeentewet

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra, inovacijos

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, ne rinkos sąlygomis sudarytas sandoris

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 3 745 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

Iki 2017 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Nederlandse provincies en gemeenten – contact ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezuidenhoutseweg 67

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/17


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 177/03

Sprendimo priėmimo data

2012 5 8

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33934 (11/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Thüringen

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Großes Investitionsvorhaben — Masdar PV GmbH

Teisinis pagrindas

1.

36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur;

2.

Investitionszulagengesetz 2010

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra, užimtumas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 12,9 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

10,2 %

Trukmė

2012–2014 m.

Ekonomikos sektorius

Apdirbamoji pramonė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

1.

Thüringer Aufbaubank

Gorkistraße 9

99084 Erfurt

DEUTSCHLAND

2.

Finanzamt Gotha

Reuterstraße 2a

99867 Gotha

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 2 27

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34066 (11/N)

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Teisinis pagrindas

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz. U. nr 40, poz. 226)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba

Biudžetas

 

Metinis biudžetas: PLN nenurodyta, bet turi neviršyti bendro biudžeto, numatyto visoms iždo garantijoms, kurios siekia 40 000 mln. PLN

 

Bendras biudžetas: 40 000 mln. PLN

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2012 6 30

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POLSKA/POLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 4 4

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34188 (12/N)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

North Yorkshire

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Next Generation Broadband in North Yorkshire — alterations to existing aid and aid for basic broadband deployment

Teisinis pagrindas

Local Government Act 2000

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 40 mln. GBP

Pagalbos intensyvumas

21 %

Trukmė

2010 7 1–2015 6 30

Ekonomikos sektorius

Paštas ir telekomunikacijos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

NYnet, Douris House

Roecliffe Business Park

Boroughbridge

North Yorkshire

YO51 9NE

UNITED KINGDOM

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 3 30

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34539 (12/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Amendment of restructuring plan of Commerzbank

Teisinis pagrindas

Gesetz zur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Rekapitalizavimo pagalba

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos: 18 200 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma: 18 200 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/21


Euro kursas (1)

2012 m. birželio 19 d.

2012/C 177/04

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2619

JPY

Japonijos jena

99,57

DKK

Danijos krona

7,4333

GBP

Svaras sterlingas

0,80520

SEK

Švedijos krona

8,8398

CHF

Šveicarijos frankas

1,2009

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,5170

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,495

HUF

Vengrijos forintas

288,61

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6969

PLN

Lenkijos zlotas

4,2530

RON

Rumunijos lėja

4,4638

TRY

Turkijos lira

2,2756

AUD

Australijos doleris

1,2416

CAD

Kanados doleris

1,2889

HKD

Honkongo doleris

9,7913

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,5854

SGD

Singapūro doleris

1,5981

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 456,89

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,4145

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,0203

HRK

Kroatijos kuna

7,5425

IDR

Indonezijos rupija

11 895,61

MYR

Malaizijos ringitas

3,9844

PHP

Filipinų pesas

53,437

RUB

Rusijos rublis

41,1080

THB

Tailando batas

39,586

BRL

Brazilijos realas

2,5848

MXN

Meksikos pesas

17,3461

INR

Indijos rupija

70,6070


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. birželio 15 d.

kuriuo priimami Sąjungos sprendimai dėl tam tikrų cheminių medžiagų importo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 689/2008

2012/C 177/05

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (2), 133 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 689/2008 numatyta, kad Komisija dėl kiekvienos cheminės medžiagos, kuriai taikoma sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, (angl. PIC) tvarka, Sąjungos vardu sprendžia, ar leisti ją importuoti į Sąjungą;

(2)

Jungtinių Tautų aplinkos programos (JTAP) organizacija ir Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) yra paskirtos vykdyti sekretoriato funkcijas atliekant PIC procedūrą, nustatytą Roterdamo konvencijoje dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (toliau – Roterdamo konvencija), kurią Bendrija patvirtino Tarybos sprendimu 2006/730/EB (3);

(3)

Komisija, būdama bendra paskirtoji institucija, turi Sąjungos ir jos valstybių narių vardu Roterdamo konvencijos sekretoriatui pateikti sprendimus dėl cheminių medžiagų, kurioms taikoma PIC tvarka, importo;

(4)

penktajame Roterdamo konvencijos šalių konferencijos susitikime priimtais sprendimais RC 5/3 ir RC 5/4 nuspręsta cheminėms medžiagoms alachlorui ir aldikarbui, apie kurias Roterdamo konvencijos sekretoriatas Komisijai pateikė informacijos sprendimo priėmimo rekomendacijose, pradėti taikyti sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, (PIC) tvarką kaip pesticidams. Alachloras ir aldikarbas patenka į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (4) taikymo sritį ir jų neleidžiama tiekti rinkai kaip preparatų, kurie yra augalų apsaugos produktai, sudedamųjų dalių;

(5)

penktajame Roterdamo konvencijos šalių konferencijos susitikime priimtu sprendimu RC 5/5 nuspręsta cheminei medžiagai endosulfanui, apie kurią Roterdamo konvencijos sekretoriatas Komisijai pateikė informacijos sprendimo priėmimo rekomendacijose, pradėti taikyti sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, (PIC) tvarką kaip pesticidui. Endosulfanas patenka į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 ir 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (5) taikymo sritį, ir jo neleidžiama tiekti rinkai kaip preparatų, kurie yra augalų apsaugos produktai, sudedamosios dalies;

(6)

todėl reikia priimti galutinį sprendimą dėl alachloro, aldikarbo ir endosulfano importo,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Priimamas galutinis sprendimas dėl alachloro, aldikarbo ir endosulfano importo, nurodytas priede pateiktoje atsakymo dėl importo formoje.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 204, 2008 7 31, p. 1.

(2)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(3)  OL L 299, 2006 10 28, p. 23.

(4)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(5)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.


PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Parlamentas

20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/32


Kvietimas teikti paraiškas IX-2013/01 – „Dotacijos Europos politinėms partijoms“

2012/C 177/06

Pagal ES sutarties 10 straipsnio 4 dalį politinės partijos Europos lygmeniu prisideda formuojant europinį sąmoningumą ir reiškiant politinę ES piliečių valią. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimdami reglamentus, nustato nuostatas, reglamentuojančias Europos politines partijas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, visų pirma jų finansavimo taisykles.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas kviečia teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos politinėms partijoms.

1.   PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003) dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (1).

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 įgyvendinimo taisykles (toliau – Biuro sprendimas) (2).

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (Finansinis reglamentas) (3).

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (toliau – Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės) (4).

2.   TIKSLAS

Pagal Biuro sprendimo 2 straipsnį „Europos Parlamentas kiekvienais metais prieš pirmojo pusmečio pabaigą skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo partijoms ir fondams finansuoti. Šiame dokumente nurodomi atrankos kriterijai, Bendrijos finansavimo tvarka ir numatomos dotacijų skyrimo procedūros datos.“

Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su prašymais suteikti dotaciją 2013 finansiniams metams ir apima veiklos laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Dotacija skiriama dotacijos gavėjo metinei veiklos programai remti.

3.   PRIIMTINUMAS

Bus nagrinėjami tik pagal pirmiau minėtą Biuro sprendimo 1 priede nurodytą prašymo suteikti dotaciją formą pateikti rašytiniai prašymai, iki nustatyto termino pateikti Europos Parlamento Pirmininkui.

4.   KRITERIJAI IR PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI

4.1.   Tinkamumo kriterijai

Norėdama gauti dotaciją, Europos politinė partija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, tai yra:

a)

turėti juridinio asmens statusą valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė;

b)

ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių ji turi būti atstovaujama Europos Parlamento narių arba jai atstovaujama nacionaliniuose, regioniniuose parlamentuose ar regioninėse asamblėjose; arba ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių turi būti surinkusi bent po tris procentus balsų kiekvienoje šių valstybių narių per pastaruosius Europos Parlamento rinkimus;

c)

turi laikytis, visų pirma savo programoje ir veikloje, principų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat teisinės valstybės principų;

d)

turi būti dalyvavusi rinkimuose į Europos Parlamentą arba pareiškusi ketinimą dalyvauti.

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003, Europos Parlamento narys gali būti tik vienos Europos politinės partijos nariu (Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 10 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa).

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes politinės partijos yra informuotos, kad nuo 2013 m. finansinių metų pagal Europos Parlamento 3 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų aiškinimą Europos Parlamento narys galės būti tik tos Europos politinės partijos narys, kurios narė yra nacionalinė politinė partija, kuriai jis priklauso.

4.2.   Nepriimtinumo kriterijai

Kandidatai taip pat turi patvirtinti, kad nėra patekę nė į vieną padėtį, aprašytą Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalyje ir 94 straipsnyje.

4.3.   Atrankos kriterijai

Kandidatai turi įrodyti, jog turi pakankamą teisinį ir finansinį pajėgumą, kad galėtų sėkmingai įvykdyti veiklos programą, kurią prašoma finansuoti, ir turi pakankamą techninį bei valdymo pajėgumą, kad galėtų įgyvendinti dotuojamą veiklos programą.

4.4.   Skyrimo kriterijai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 10 straipsnį 2013 finansiniams metams numatyti asignavimai paskirstomi toms Europos politinėms partijoms, kurių prašymams gauti finansavimą buvo pritarta, atsižvelgiant į tinkamumo, nepriimtinumo ir atrankos kriterijus, šia tvarka:

a)

15 proc. paskirstoma lygiomis dalimis;

b)

85 proc. paskirstomi toms Europos politinėms partijoms, kurios turi į Europos Parlamentą išrinktų narių, proporcingai išrinktų narių skaičiui.

4.5.   Patvirtinamieji dokumentai

Kad prašymus būtų galima įvertinti pagal pirmiau minėtus kriterijus, kandidatai privalo pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

a)

originalų motyvacinį laišką, kuriame nurodoma prašomos dotacijos suma;

b)

tinkamai užpildytą ir pasirašytą Biuro sprendimo 1 priede pateiktą prašymo formą (įskaitant rašytinę deklaraciją);

c)

politinės partijos nuostatų kopiją;

d)

oficialų registravimo pažymėjimą;

e)

neseną įrodymą apie politinės partijos egzistavimą;

f)

valdybos pirmininkų (narių) sąrašą (vardai ir pavardės, titulai ar pareigos prašymą pateikiančioje partijoje);

g)

dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytas sąlygas (5);

h)

dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalies d punkte išdėstytas sąlygas;

i)

politinės partijos programą;

j)

išsamias išorės auditą atliekančios įstaigos patvirtintas 2011 m. finansines sąskaitas (6);

k)

negalutinį atitinkamo laikotarpio (nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.) veiklos biudžetą, kuriame nurodytos iš Bendrijos biudžeto finansuotinos išlaidos.

Dėl c, d, f, h ir i punktų pareiškėjas gali pateikti sąžiningumo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad ankstesniu etapu pateikta informacija galiojanti.

5.   FINANSAVIMO IŠ ES BIUDŽETO TVARKA

ES biudžeto 402 straipsnyje „Europos politinių partijų finansavimas“ 2013 finansiniams metams numatyti asignavimai iš viso sudaro 21 794 200 EUR. Šiuos asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija.

Europos Parlamento skirtos finansinės paramos suma negali viršyti 85 proc. iš Europos politinių partijų veiklos biudžetų finansuotinų išlaidų. Atitinkama partija turi tai įrodyti.

Veikla finansuojama išmokant dotaciją veiklai finansuoti, kaip numatyta Finansiniame reglamente ir Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėse. Dotacijos išmokėjimo tvarką ir jos naudojimą nustatantys įsipareigojimai apibrėžti sprendime dėl dotacijos skyrimo, kurio pavyzdys pateikiamas Biuro sprendimo 2a priede.

6.   PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA IR GALUTINIS TERMINAS

6.1.   Prašymų pateikimo galutinis terminas ir tvarka

Prašymus galima pateikti iki 2012 m rugsėjo 30 d. Po šios datos pateikti prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymai turi būti:

a)

parengti ant prašymo skirti dotaciją formos (Biuro sprendimo 1 priedas);

b)

būtinai pasirašyti pareiškėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens;

c)

išsiųsti dviejuose vokuose; abu vokus būtina užklijuoti; ant vidinio voko, be skelbime teikti paraiškas nurodytos tarnybos, kuriai vokas adresuotas, turi būti užrašyta:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipnia juosta, o ant jos turi pasirašyti siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas ne tik jo rašytinis parašas, bet ir jo organizacijos antspaudas.

Ant išorinio voko reikia užrašyti siuntėjo adresą ir šį adresą:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ant vidinio voko užrašomas šis adresas:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

išsiųsti registruotu paštu ne vėliau kaip iki pasiūlyme teikti paraiškas nurodyto termino (pašto antspaudo data turi tai patvirtinti) arba per kurjerio tarnybą (data patvirtinama pagal mokėjimo kvitą).

6.2.   Veiksmų seka ir kalendorinis planas

Europos politinei partijai skiriant dotaciją taikoma ši veiksmų seka ir kalendorinis planas:

a)

prašymas perduodamas Europos Parlamentui (ne vėliau kaip iki 2012 m. rugsėjo 30 d.);

b)

Europos Parlamento tarnybos nagrinėja ir atrenka prašymus; nagrinėjami tik tinkami prašymai, atsižvelgiant į kvietime teikti paraiškas nurodytus tinkamumo, nepriimtinumo ir atrankos kriterijus;

c)

Europos Parlamento biuras priima galutinį sprendimą (ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 1 d., kaip nurodyta Biuro sprendimo 4 straipsnyje) ir praneša apie rezultatus kandidatams;

d)

išmokamas 80 proc. avansas (per 15 dienų po sprendimo priėmimo).

6.3.   Papildoma informacija

Šiuos tekstus galite rasti Europos Parlamento interneto svetainėje adresu http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003;

b)

Biuro sprendimas;

c)

prašymo skirti dotaciją forma (Biuro sprendimo 1 priedas).

Visus su šiuo kvietimu teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo susijusius klausimus, nurodę konkurso numerį, galite siųsti elektroniniu paštu adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Asmens duomenų tvarkymas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (7) prašyme gauti finansavimą ir jo prieduose pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir proporcingumo aiškiam ir teisėtam šio prašymo tikslui principų. Prašymo nagrinėjimo tikslu ir siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus potencialių gavėjų asmens duomenys gali būti nagrinėjami kompetentingų Europos Parlamento tarnybų ir įstaigų ir būti perduoti vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, Finansinių pažeidimų komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Prašyme gauti finansavimą nurodytus Europos politinės partijos narių ir atstovų vardus, pateiktus siekiant laikytis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio b punkte nurodyto kriterijaus, Europos Parlamentas gali paskelbti ir atskleisti visuomenei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (8). Politinės partijos raginamos prie prašymo pridėti atitinkamų partijos narių arba atstovų pasirašytą deklaraciją, kurioje nurodoma, kad jie buvo informuoti ir pareiškia sutinkantys, kad jų vardas būtų atskleistas viešai.

Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu) dėl skundų pateikimo.


(1)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

(2)  OL C 155, 2004 6 12, p. 1.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(5)  Įskaitant 3 straipsnio b punkto pirmoje pastraipoje ir 10 straipsnio 1 dalies b punkte minimus išrinktųjų asmenų sąrašus.

(6)  Nereikia, jei Europos politinė partija buvo įsteigta einamaisiais metais.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/37


Kvietimas teikti paraiškas IX-2013/02 – „Dotacijos Europos politiniams fondams“

2012/C 177/07

Pagal Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalį Europos politinės partijos prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Europos Sąjungos piliečių valią. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimdami reglamentus, nustato nuostatas, reglamentuojančias Europos politines partijas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, visų pirma jų finansavimo taisykles.

Iš dalies pakeistame reglamente pripažįstamas Europos politinių fondų, susijusių su Europos politinėmis partijomis, vaidmuo, kurie „gali savo veikla palaikyti ir remti Europos politinių partijų tikslus, ypač prisidėdami prie diskusijų Europos viešosios politikos ir Europos integracijos klausimais, taip pat veikdami kaip naujų idėjų, analizės ir politikos pasirinkimo galimybių katalizatoriai“. Reglamentu nurodoma Europos Parlamento skiriama metinė veiklos dotacija ypač politiniams fondams, kurie jos prašo ir kurie atitinka reglamente pateiktus reikalavimus.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas kviečia teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos politiniams fondams.

1.   PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003) dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (1).

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 įgyvendinimo taisykles (toliau – Biuro sprendimas) (2).

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (Finansinis reglamentas) (3).

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (toliau – Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės) (4).

2.   TIKSLAS

Pagal Biuro sprendimo 2 straipsnį „Europos Parlamentas kiekvienais metais prieš pirmojo pusmečio pabaigą skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo partijoms ir fondams finansuoti. Šiame dokumente nurodomi atrankos kriterijai, Bendrijos finansavimo tvarka ir numatomos dotacijų skyrimo procedūros datos“.

Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su prašymais suteikti dotaciją 2013 finansiniams metams ir apima veiklos laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Dotacija skiriama dotacijos gavėjo metinei veiklos programai remti.

3.   PRIIMTINUMAS

Bus nagrinėjami tik pagal pirmiau minėtą Biuro sprendimo 1 priede nurodytą prašymo suteikti dotaciją formą pateikti rašytiniai prašymai, iki nustatyto termino pateikti Europos Parlamento Pirmininkui.

4.   KRITERIJAI IR PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI

4.1.   Tinkamumo kriterijai

Norėdamas gauti dotaciją, Europos politinis fondas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas, tai yra:

a)

turi būti susijęs su viena iš Europos politinių partijų, pripažįstamų pagal šį reglamentą, tos partijos patvirtinimu;

b)

turėti juridinio asmens statusą valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė; tai atskiras nuo Europos politinės partijos, su kuria fondas susijęs, juridinis asmuo;

c)

turi laikytis, visų pirma savo programoje ir veikloje, principų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat teisinės valstybės principų;

d)

jis nesiekia pelno;

e)

jis turi geografijos požiūriu proporcingai sudarytą valdymo organą.

Taip pat turi atitikti sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 3 dalyje. Remdamasi šiuo reglamentu kiekviena Europos politinė partija ir Europos politinis fondas pagal nacionalinę teisę patys apibrėžia savo santykių ypatumus, įskaitant tinkamą tiek Europos politinio fondo, tiek Europos politinės partijos, su kuria jis susijęs, kasdieninės veiklos ir valdymo struktūrų atskyrimo laipsnį.

4.2.   Nepriimtinumo kriterijai

Kandidatai taip pat turi patvirtinti, kad nėra patekę nė į vieną padėtį, aprašytą Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalyje ir 94 straipsnyje.

4.3.   Atrankos kriterijai

Kandidatai turi įrodyti, jog turi pakankamą teisinį ir finansinį pajėgumą, kad galėtų sėkmingai įvykdyti veiklos programą, kurią prašoma finansuoti, ir turi pakankamą techninį bei valdymo pajėgumą, kad galėtų įgyvendinti dotuojamą veiklos programą.

4.4.   Sutarčių sudarymo kriterijai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 4 straipsnio 5 dalį 2013 finansiniams metams numatyti asignavimai paskirstomi tiems Europos politiniams fondams, kurių prašymams gauti finansavimą buvo pritarta, atsižvelgiant į tinkamumo, nepriimtinumo ir atrankos kriterijus, šia tvarka:

a)

15 proc. paskirstoma lygiomis dalimis;

b)

85 proc. paskirstomi fondams, susijusiems su tomis Europos politinėms partijoms, kurios turi į Europos Parlamentą išrinktų narių, proporcingai išrinktų narių skaičiui.

4.5.   Patvirtinamieji dokumentai

Kad prašymus būtų galima įvertinti pagal pirmiau minėtus kriterijus, kandidatai privalo pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

a)

originalų motyvacinį laišką, kuriame nurodoma prašomos dotacijos suma;

b)

tinkamai užpildytą ir pasirašytą 2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimo 1 priede pateiktą prašymo formą (įskaitant rašytinę deklaraciją);

c)

pareiškėjo statutus;

d)

oficialų registravimo pažymėjimą;

e)

neseną įrodymą apie pareiškėjo egzistavimą;

f)

Valdančiosios tarybos pirmininkų (narių) sąrašą (vardai ir pavardės, tautybė, titulai ar pareigos prašymą pateikiančiame fonde);

g)

pareiškėjo programą;

h)

išsamias išorės auditą atliekančios įstaigos patvirtintas 2011 m. finansines sąskaitas (5);

i)

negalutinį atitinkamo laikotarpio (nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.) veiklos biudžetą, kuriame nurodytos iš Bendrijos biudžeto finansuotinos išlaidos;

j)

dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytas sąlygas.

Dėl c, d, f, h ir i punktų pareiškėjas gali pateikti sąžiningumo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad ankstesniu etapu pateikta informacija galiojanti.

5.   FINANSAVIMO IŠ ES BIUDŽETO TVARKA

ES biudžeto 403 straipsnyje „Europos politinių fondų finansavimas“ 2013 finansiniams metams numatyti asignavimai iš viso sudaro 12 400 000 EUR. Šiuos asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija.

Europos Parlamento skirtos finansinės paramos suma negali viršyti 85 proc. iš Europos politinių fondų veiklos biudžetų finansuotinų išlaidų. Atitinkamas fondas turi tai įrodyti.

Veikla finansuojama išmokant dotaciją veiklai finansuoti, kaip numatyta Finansiniame reglamente ir Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėse. Dotacijos išmokėjimo tvarką ir jos naudojimą nustatantys įsipareigojimai apibrėžti sprendime dėl dotacijos skyrimo, kurio pavyzdys pateikiamas Biuro sprendimo 2b priede.

6.   PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA IR GALUTINIS TERMINAS

6.1.   Prašymų pateikimo galutinis terminas ir tvarka

Paraiškų pateikimo galutinis terminas nustatytas 2012 m rugsėjo 30 d. Paraiškos, pateiktos po minėtos datos, nebebus svarstomos.

Prašymai turi būti:

a)

parengti ant prašymo skirti dotaciją formos (Biuro sprendimo 1 priedas);

b)

būtinai pasirašyti pareiškėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens;

c)

išsiųsti dviejuose vokuose; abu vokus būtina užklijuoti. Ant vidinio voko, be kvietime teikti pasiūlymus nurodytos tarnybos, kuriai vokas adresuotas, turi būti užrašyta:

Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipnia juosta, ant kurios turi pasirašyti siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas ne tik jo rašytinis parašas, bet ir jo įstaigos antspaudas.

Ant išorinio voko reikia užrašyti siuntėjo adresą ir šį adresą:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ant vidinio voko užrašomas šis adresas:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

išsiųsti registruotu paštu ne vėliau kaip iki pasiūlyme teikti paraiškas nurodyto termino (pašto antspaudo data turi tai patvirtinti) arba per kurjerio tarnybą (data patvirtinama pagal mokėjimo kvitą).

6.2.   Veiksmų seka ir kalendorinis planas

Europos politiniam fondui skiriant dotaciją taikoma ši veiksmų seka ir kalendorinis planas:

a)

prašymas perduodamas Europos Parlamentui (ne vėliau kaip iki 2012 m. rugsėjo 30 d.);

b)

Europos Parlamento tarnybos nagrinėja ir atrenka prašymus. Nagrinėjami tik tinkami prašymai, atsižvelgiant į kvietime teikti paraiškas nurodytus tinkamumo, nepriimtinumo ir atrankos kriterijus;

c)

Europos Parlamento biuras priima galutinį sprendimą (ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 1 d., kaip nurodyta Biuro sprendimo 4 straipsnyje) ir praneša apie rezultatus kandidatams;

d)

išmokamas 80 proc. avansas (per 15 dienų po sprendimo priėmimo).

6.3.   Papildoma informacija

Šiuos tekstus galite rasti Europos Parlamento interneto svetainėje adresu http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Reglamentas (EB) Nr. 2003/2004;

b)

Biuro sprendimas;

c)

prašymo skirti dotaciją forma (Biuro sprendimo 1 priedas).

Visus su šiuo kvietimu teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo susijusius klausimus, nurodę konkurso numerį, galite siųsti elektroniniu paštu adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Asmens duomenų tvarkymas

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (6), prašyme gauti finansavimą ir jo prieduose pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir proporcingumo aiškiam ir teisėtam šio prašymo tikslui principų. Prašymo nagrinėjimo tikslu ir siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus potencialių gavėjų asmens duomenys gali būti nagrinėjami kompetentingų Europos Parlamento tarnybų ir įstaigų ir būti perduoti vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, Finansinių pažeidimų komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).


(1)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

(2)  OL C 155, 2004 6 12, p. 1.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(5)  Išskyrus atvejus, kai prašymą pateikusi organizacija įsteigta einamaisiais metais.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Taryba

20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/42


ATVIRAS KVIETIMAS

Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje (COST)

2012/C 177/08

COST suartina skirtingų šalių mokslininkus ir ekspertus, dirbančius konkrečiose srityse. COST NEfinansuoja pačių mokslinių tyrimų, jis remia bendradarbiavimo veiklą, pavyzdžiui, susitikimus, konferencijas, trumpalaikius mokslinius mainus ir informavimo veiklą. Šiuo metu yra remiama maždaug 250 mokslinių tinklų (veiklų).

COST ypač kviečia pateikti pasiūlymus dėl veiklų, kurios prisidėtų prie mokslinio, technologinio, ekonominio, kultūrinio ar visuomeninio Europos vystymosi. Ypač laukiami pasiūlymai, kurie atveria kelią kitoms Europos programoms ir (arba) kuriuose naudojamasi jaunų mokslininkų idėjomis.

Stipresnių ryšių tarp Europos mokslininkų plėtojimas yra labai svarbus kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE). COST skatina naujus, novatoriškus, tarpdisciplininius ir plataus masto mokslinių tyrimų tinklus Europoje. Siekiant stiprinti mokslinės kompetencijos kūrimo Europoje pagrindą COST veiklą vykdo mokslinių tyrimų grupės.

COST apima devynias plačias sritis (Biomedicina ir molekuliniai biomokslai; Chemija, molekuliniai mokslai, technologijos; Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos vadyba; Maistas ir žemės ūkis; Miškai, jų produktai ir paslaugos; Individai, visuomenės, kultūros ir sveikata; Informacinės ir ryšių technologijos; Medžiagos, fizika ir nanomokslai; Transportas ir urbanistika). Kiekvienos srities numatoma paskirtis paaiškinta http://www.cost.eu

Pareiškėjai kviečiami pasirinkti temą, priklausančią vienai sričiai. Tačiau ypač laukiama tarpdisciplininių pasiūlymų, kurių negalima priskirti vienai sričiai; jie bus vertinami atskirai.

Pasiūlymuose turėtų būti nurodyti ne mažiau kaip penkių COST šalių mokslininkai. Finansinė parama 19 dalyvaujančių šalių veiklai sudaro maždaug 130 000 EUR per metus, paprastai teikiama ketverius metus, atsižvelgiant į turimą biudžetą.

Pasiūlymai bus vertinami dviem etapais. Preliminariuose pasiūlymuose (ne daugiau kaip 1 500 žodžių/3 puslapiai), pateikiamuose naudojant http://www.cost.eu/opencall tinklalapyje esantį šabloną, turėtų būti pateikiama trumpa pasiūlymo apžvalga ir jo numatomas poveikis. Neatitinkantys COST tinkamumo kriterijų pasiūlymai (pavyzdžiui, jeigu prašoma finansuoti mokslinius tyrimus) bus atmesti. Atitinkančius tinkamumo kriterijus pasiūlymus vertins atitinkami srities komitetai, vadovaudamiesi adresu www.cost.eu paskelbtais kriterijais. Atrinktų preliminarių pasiūlymų pareiškėjų bus paprašyta pateikti galutinį pasiūlymą. Galutiniai pasiūlymai bus peržiūrimi tarpusavyje atsižvelgiant į adresu http://www.cost.eu/opencall pateiktus vertinimo kriterijus. Sprendimas paprastai bus priimtas per šešis mėnesius nuo teikimo datos, o veikla turėtų būti pradėta praėjus maždaug trims mėnesiams po sprendimo priėmimo.

Preliminarių pasiūlymų teikimo data yra 2012 m. rugsėjo 28 d. 17.00 val. Briuselio laiku. Maždaug 20 % galutinių pasiūlymų bus pakviesta pateikti baigiamajai atrankai, kurios metu bus atrinkta maždaug 40 naujų veiklų, atsižvelgiant į turimą biudžetą. Iki 2012 m. lapkričio 23 d. bus pakviesta galutinius pasiūlymus pateikti iki 2013 m. sausio 25 d., o sprendimų tikimasi sulaukti 2012 m. gegužės mėn. Kita numatoma teikimo data – 2013 m. kovo 29 d.; bus pakviesta teikti ir įvairias sritis apimančius pasiūlymus pagal specialią bandomąją procedūrą (išsamios informacijos apie šią procedūrą rasite adresu http://www.cost.eu/domains_actions/TDP nuo 2012 m. rugsėjo mėn.)

Pareiškėjai gali kreiptis į savo nacionalinį COST koordinatorių dėl informacijos ir gairių (žr. http://www.cost.eu/cnc).

Pasiūlymai turi būti pateikti internetu COST biuro tinklalapyje.

COST gauna finansinę paramą savo koordinuojamoms veikloms pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programą. COST biuras, kurį įsteigė Europos mokslo fondas (EMF), veikiantis kaip COST atstovas, teikia COST, jo srities komitetams ir veikloms administracines, mokslines bei technines sekretoriato paslaugas ir administruoja sekretoriatą.


Europos Komisija

20.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/44


Kvietimas teikti paraiškas modalinio perkėlimo, jūros greitkelių, kelių eismo mažinimo, bendro mokymo ir katalizuojantiems veiksmams pagal antrąją „Marco Polo“ programą

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1692/2006 – OL L 328, 2006 11 24, p. 1)

2012/C 177/09

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas pagal antrosios „Marco Polo“ programos 2012 m. atrankos procedūrą. Paraiškas galima teikti iki 2012 m. rugsėjo 21 d.

Informacija apie kvietimo sąlygas ir gairės pareiškėjams, kaip teikti projektus, skelbiamos internete adresu:

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm

Į „Marco Polo“ programos konsultacijų tarnybą galima kreiptis elektroniniu paštu eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu ir faksu +32 22979506.