ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.175.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 175

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. birželio 19d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2012/C 175/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir Komisijos reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms pasiūlymų

1

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 175/02

Komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytą tvarką dėl valstybių narių muitinių teikiamos informacijos dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje

9

2012/C 175/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos centrinis bankas

2012/C 175/05

2012 m. balandžio 25 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2012/32)

11

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 175/06

Euro kursas

17

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2012/C 175/07

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Naujas kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliarių oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešosiomis paslaugomis susijusiuose įsipareigojimuose ( 1 )

18

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 175/08

Pranešimas apie antidempingo priemones, taikomas importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), ir apie importuojamų tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių (mandarinų ir kt.) antidempingo tyrimo dalinį atnaujinimą

19

2012/C 175/09

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Tailando kilmės paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

22

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 175/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

31

2012/C 175/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

33

2012/C 175/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2012/C 175/14

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/1


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir Komisijos reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms pasiūlymų

2012/C 175/01

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7 ir 8 straipsnius,

atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1),

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.   ĮVADAS

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

Ši nuomonė yra sudėtinė keturių tą pačią dieną priimtų EDAPP nuomonių dėl finansų sektoriaus rinkinio dalis (3).

2.

2011 m. liepos 20 d. Komisija priėmė du pasiūlymus dėl bankininkystės teisės aktų peržiūros. Pirmasis pasiūlymas susijęs su Direktyva dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (toliau – siūloma direktyva) (4). Antrasis pasiūlymas yra susijęs su Reglamentu dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (toliau – siūlomas reglamentas) (5). Šie pasiūlymai tą pačią dieną buvo nusiųsti EDAPP konsultacijoms. 2011 m. lapkričio 18 d. Europos Sąjungos Taryba konsultavosi su EDAPP dėl siūlomos direktyvos.

3.

Prieš priimant siūlomą reglamentą su EDAPP buvo neoficialiai konsultuojamasi. EDAPP atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme atsižvelgta į kai kurias jo pastabas.

4.

EDAPP palankiai vertina tai, kad Komisija ir Taryba su juo konsultuojasi, ir rekomenduoja, kad dokumentų, kurie bus priimti, preambulėse būtų pateikta nuoroda į dabartinę nuomonę.

1.2.   Pasiūlymų tikslai ir taikymo sritis

5.

Siūlomus teisės aktus sudaro du teisiniai dokumentai: Direktyva dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir Reglamentas dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms. Siūlomos peržiūros politikos tikslai, trumpai tariant, yra: užtikrinti sklandžią bankų sektoriaus veiklą ir atkurti ūkinės veiklos vykdytojų ir visuomenės pasitikėjimą bankų sektoriumi. Siūlomi teisės aktai pakeis Direktyvą 2006/48/EB ir Direktyvą 2006/49/EB, kurios vėliau bus panaikintos.

6.

Pagrindiniai nauji siūlomos direktyvos aspektai yra susiję su nuostatomis dėl sankcijų, veiksmingo įmonių valdymo ir dėl pernelyg didelio kliovimosi išorės kredito reitingais prevencijos. Siūloma direktyva visų pirma siekiama nustatyti veiksmingą ir proporcingą sankcijų režimą, tinkamą administracinių sankcijų taikymo sritį asmenų atžvilgiu, sankcijų skelbimo tvarką ir įdiegti mechanizmus, kuriais būtų skatinama pranešti apie pažeidimus. Be to, ja siekiama sugriežtinti įmonių valdymą reglamentuojančių teisės aktų sistemą ir sumažinti pernelyg didelį kliovimąsi išorės kredito reitingais (6).

7.

Siūlomas reglamentas papildo siūlomą direktyvą – jame nustatyti vienodi ir tiesiogiai taikomi rizikos ribojimo reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms. Kaip nurodyta aiškinamajame memorandume, pagrindinis iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad veiksmingas įstaigų kapitalo reguliavimas ES būtų sugriežtintas, ir suvaldyti neigiamą šio reguliavimo poveikį finansų sistemai (7).

1.3.   EDAPP nuomonės tikslas

8.

Nors dauguma siūlomų teisės aktų nuostatų reglamentuoja kredito įstaigų veiklos priežiūrą, tam tikrais atvejais įgyvendinant ir taikant teisinę sistemą gali būti daromas poveikis fizinių asmenų teisėms, susijusioms su jų asmens duomenų tvarkymu.

9.

Pagal kai kurias siūlomos direktyvos nuostatas valstybių narių institucijoms tarpusavyje ir galbūt su trečiosiomis šalimis leidžiama keistis informacija (8). Ši informacija taip pat gali būti susijusi su fiziniais asmenimis, pvz., kredito įstaigų valdybos nariais, jų darbuotojais ir akcininkais. Be to, pagal siūlomą direktyvą kompetentingos institucijos gali tiesiogiai nustatyti sankcijas fiziniams asmenims ir jos turi pareigą skelbti apie paskirtas sankcijas, įskaitant atsakingo fizinio asmens tapatybę (9). Siekiant padėti nustatyti pažeidimus, pasiūlyme numatyta kompetentingų institucijų pareiga įdiegti mechanizmus, kuriais būtų skatinama pranešti apie pažeidimus (10). Be to, siūlomame reglamente kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms nustatyta pareiga atskleisti informaciją, susijusią su jų atlyginimų politika, įskaitant išmokėtas sumas, suskirstytas pagal darbuotojų kategorijas ir atlyginimo grupes (11). Visos šios nuostatos gali turėti įtakos atitinkamų fizinių asmenų duomenų apsaugai.

10.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dabartinėje nuomonėje daugiausia dėmesio bus skiriama šiems rinkinio aspektams, susijusiems su privatumu ir duomenų apsauga: 1) duomenų apsaugos teisės aktų taikymui; 2) duomenų perdavimui trečiosioms šalims; 3) profesinei paslapčiai ir konfidencialios informacijos naudojimui; 4) privalomam sankcijų skelbimui; 5) mechanizmams, kuriais būtų skatinama pranešti apie pažeidimus; 6) informacijos apie atlyginimo politiką atskleidimo reikalavimams.

2.   PASIŪLYMŲ ANALIZĖ

2.1.   Duomenų apsaugos teisės aktų taikymas

11.

Siūlomos direktyvos 74 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad visais atžvilgiais taikomi duomenų apsaugos teisės aktai. Vis dėlto nuoroda į visais atžvilgiais taikomus duomenų apsaugos teisės aktus turėtų būti numatyta materialiniuose pasiūlymų straipsniuose. Tinkamą tokios materialinės nuostatos pavyzdį galima rasti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymo (12) 22 straipsnyje, kuriame aiškiai nustatyta bendra taisyklė, kad pagal šį pasiūlymą tvarkant asmens duomenis taikoma Direktyva 95/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

12.

Tai ypač svarbu, pvz., taikant įvairias nuostatas, reglamentuojančias keitimosi asmenine informacija tvarką. Šios nuostatos yra visiškai teisėtos, tačiau jas reikia taikyti taip, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų. Visų pirma būtina atsižvelgti į pavojų, kylantį tais atvejais, kai šios nuostatos galėtų būti aiškinamos kaip besąlygiškas leidimas keistis visų rūšių asmens duomenimis. Nuoroda į duomenų apsaugos teisės aktus, visų pirma materialinėse nuostatose, padėtų gerokai sumažinti tokį pavojų.

13.

Todėl EDAPP siūlo numatyti materialinę nuostatą, panašią į tą, kuri įtvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymo 22 straipsnyje (13), ir atsižvelgti į jo pastabas, pateiktas dėl šio pasiūlymo (14), t. y. pabrėžti galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų taikytinumą ir paaiškinti nuorodą į Direktyvą 95/46/EB konkrečiai nurodant, kad nuostatos bus taikomos laikantis nacionalinių taisyklių, pagal kurias įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

2.2.   Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

14.

Siūlomos direktyvos 48 straipsnyje nustatyta, kad Komisija gali pateikti Tarybai pasiūlymus, skirtus deryboms dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis sudarymo, siekiant, be kita ko, užtikrinti, kad trečiųjų šalių kompetentingos institucijos galėtų gauti informaciją, būtiną jų teritorijoje esančių kontroliuojančių įmonių, kurios vienoje arba keliose valstybėse narėse turi kontroliuojamąsias įmones, veiklos priežiūrai atlikti.

15.

Atsižvelgiant į tai, kiek ši informacija yra susijusi su asmens duomenimis, perduodant duomenis trečiosioms šalims visais atžvilgiais taikomi Direktyva 95/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. EDAPP siūlo 48 straipsnyje paaiškinti, kad šiais atvejais tokie susitarimai turi atitikti asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims sąlygas, nustatytas Direktyvos 95/46/EB IV skyriuje ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001. Tokia pat nuostata turėtų būti numatyta 56 straipsnyje, kuriame reglamentuojami valstybių narių ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) sudaryti bendradarbiavimo su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis susitarimai.

16.

Be to, atsižvelgdamas į dėl tokių perdavimų kylantį pavojų, EDAPP rekomenduoja nustatyti konkrečias apsaugos priemones, kaip tai padaryta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymo 23 straipsnyje. Savo nuomonėje dėl šio pasiūlymo EDAPP palankiai vertina tai, kad naudojama tokia nuostata, kurioje numatytos tinkamos apsaugos priemonės, pvz., konkretaus atvejo vertinimas, perdavimo būtinumo užtikrinimas ir tinkamas duomenų apsaugos lygis asmens duomenis gaunančioje trečiojoje šalyje.

2.3.   Profesinė paslaptis ir konfidencialios informacijos naudojimas

17.

Siūlomos direktyvos 54 straipsnyje nurodyta, kad kompetentingų institucijų darbuotojai turi laikytis profesinės paslapties išsaugojimo pareigos. 54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje draudžiama atskleisti konfidencialią informaciją, „išskyrus informacijos santraukas ar bendrą informaciją, iš kurių nebūtų galima nustatyti atskirų kredito įstaigų <…>“. Iš tokios formuluotės neaišku, ar draudimas taip pat taikomas atskleidžiant asmeninę informaciją.

18.

EDAPP rekomenduoja 54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytą draudimą atskleisti konfidencialią informaciją praplėsti, kad jis taip pat būtų taikomas tais atvejais, kai galima nustatyti fizinius asmenis (t. y. ne tik „atskiras kredito įstaigas“). Kitaip tariant, nuostata turėtų būti performuluota siekiant nustatyti draudimą atskleisti konfidencialią informaciją, „išskyrus informacijos santraukas ar bendrą informaciją, iš kurių nebūtų galima nustatyti atskirų kredito įstaigų ir fizinių asmenų“ (pabraukta autoriaus).

2.4.   Sankcijų skelbimą reglamentuojančios nuostatos

2.4.1.   Privalomas sankcijų skelbimas

19.

Vienas iš pagrindinių siūlomo rinkinio tikslų – sugriežtinti ir suderinti valstybių narių teisinę administracinių sankcijų ir priemonių sistemą. Siūlomoje direktyvoje numatyta suteikti kompetentingoms institucijoms įgaliojimus skirti sankcijas ne tik kredito įstaigoms, bet taip pat fiziniams asmenims, materialiai atsakingiems už pažeidimą (15). 68 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nedelsdamos skelbtų apie visas sankcijas arba priemones, skirtas už siūlomo reglamento arba nacionalinės teisės nuostatų, priimtų įgyvendinant siūlomą direktyvą, pažeidimus, įskaitant informaciją apie pažeidimo rūšį ir pobūdį ir už jį atsakingų fizinių ir juridinių asmenų tapatybę.

20.

Sankcijų skelbimas padidintų jų atgrasomąjį pobūdį, nes esami ir galimi nusikaltėliai prarastų norą daryti nusikaltimus, kad išvengtų didelės žalos savo reputacijai. Tai taip pat padidintų skaidrumą, nes rinkos dalyviai būtų informuoti apie konkretų pažeidimą padariusį fizinį arba juridinį asmenį (16). Ši pareiga yra sušvelninama, jeigu skelbimas sukeltų neproporcingai didelę žalą su pažeidimu susijusioms šalims, tokiu atveju kompetentinga institucija sankcijas skelbia laikydamasi anonimiškumo principo.

21.

EDAPP nėra įsitikinęs, ar privalomas sankcijų skelbimas, atsižvelgiant į jo dabartinę formuluotę, atitinka duomenų apsaugos teisės reikalavimus, kurie buvo išaiškinti Schecke byloje priimtame Teisingumo Teismo sprendime (17). Jis mano, kad priemonės tikslas, būtinumas ir proporcingumas nėra pakankamai pagrįsti ir kad bet kuriuo atveju turėjo būti numatytos fizinių asmenų teisių apsaugos priemonės.

2.4.2.   Skelbimo būtinumas ir proporcingumas

22.

Schecke byloje priimtame sprendime Teisingumo Teismas panaikino Tarybos reglamento ir Komisijos reglamento, kuriais nustatomos privalomos informacijos apie žemės ūkio fondų lėšų paramos gavėjus, įskaitant paramos gavėjų tapatybę ir gautą lėšų sumą, skelbimo taisyklės, nuostatas. Teismo nuomone, minėtas skelbimas reiškė asmens duomenų tvarkymą, kuriam taikoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – Chartija), todėl taip buvo ribojamos Chartijos 7 ir 8 straipsniuose įtvirtintos teisės.

23.

Nusprendęs, kad „nuo duomenų apsaugos nukrypstančios nuostatos ir apribojimai turi griežtai atitikti būtinumo sąlygą“, Teismas toliau nagrinėjo skelbimo tikslą ir jo proporcingumą. Teismas priėjo prie išvados, kad tuo atveju nebuvo jokių duomenų, jog Taryba ir Komisija, priimdamos susijusius teisės aktus, atsižvelgė į informacijos skelbimo būdus, kurie atitiktų tokio skelbimo tikslą ir tuo pat metu mažiau ribotų šių paramos gavėjų teises.

24.

Atrodo, kad siūlomos direktyvos 68 straipsnis turi tokius pat trūkumus, į kuriuos dėmesį atkreipė ETT Schecke byloje priimtame sprendime. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad vertinant, ar laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų nuostatos, pagal kurią reikalaujama atskleisti asmeninę informaciją, labai svarbu turėti aiškų ir tinkamai pagrįstą tikslą, kurio siekiama numatytuoju skelbimu. Tik turint aiškų ir tinkamai pagrįstą tikslą galima įvertinti, ar susijusių asmens duomenų skelbimas iš tikrųjų yra būtinas ir proporcingas (18).

25.

Perskaitęs pasiūlymą ir pridedamus dokumentus (t. y. poveikio vertinimo ataskaitą), EDAPP susidarė įspūdį, kad šios priemonės tikslas, vadinasi, ir būtinumas, nėra aiškiai nustatyti. Nors pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse apie šiuos klausimus neužsimenama, poveikio vertinimo ataskaitoje tiktai nurodoma, kad „sankcijų skelbimas yra svarbus elementas užtikrinant sankcijų atgrasomąjį pobūdį tiems, kam jos gali būti skirtos, ir būtinos užtikrinant sankcijų atgrasomąjį pobūdį visuomenei apskritai“. Tačiau ataskaitoje neaptariama, ar mažiau ribojančių metodų taikymas būtų padėjęs užtikrinti tokį pat atgrasomojo pobūdžio poveikį ir nepažeistų atitinkamų fizinių asmenų teisių į privatumą. Jame visų pirma nepaaiškinama, kodėl finansinės baudos arba kitokių rūšių sankcijos, neturinčios poveikio privatumui, nebūtų pakankamos.

26.

Be to, atrodo, kad poveikio vertinimo ataskaitoje nėra pakankamai dėmesio skiriama mažiau ribojantiems informacijos skelbimo būdams, pvz., ribojimas skelbti kredito įstaigų pavadinimą arba net apsvarstyti poreikį skelbti konkrečiu atveju. Visų pirma atrodytų, kad antroji galimybė yra akivaizdžiai proporcingesnė, ypač jeigu atsižvelgsime į tai, kad skelbimo faktas pats savaime yra sankcija pagal 67 straipsnio 2 dalies a punktą ir kad 69 straipsnyje nustatyta, kad kompetentingos institucijos, skirdamos sankcijas, turėtų atsižvelgti į susijusias aplinkybes (t. y. konkretaus atvejo vertinimas), pvz., pažeidimo pavojingumas, asmeninės atsakomybės laipsnis, recidyvas, trečiųjų šalių nuostoliai ir t. t. Privalomas skelbimas pagal 68 straipsnį visais atvejais yra nesuderinamas su 67 ir 69 straipsniuose nustatytu sankcijų režimu.

27.

Poveikio vertinimo ataskaitoje tik keliose pastraipose paaiškinama, kodėl skelbimas konkrečiu atveju nėra pakankamas sprendimo būdas. Joje nustatoma, kad kompetentingoms institucijoms palikus teisę nuspręsti „ar skelbimas yra tinkamas“ sumažėtų atgrasomasis skelbimo poveikis (19). Vis dėlto, EDAPP nuomone, būtent dėl šio aspekto – t. y. galimybės įvertinti atvejį atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, – šis sprendimo būdas tampa proporcingesnis, todėl tai yra prioritetinė alternatyva, palyginti su privalomu skelbimu visais atvejais. Ši diskrecijos teisė, pvz., leistų kompetentingai institucijai išvengti skelbimo ne tokių pavojingų pažeidimų atvejais, kai dėl pažeidimo neatsiranda didelė žala, kai šalis buvo linkusi bendradarbiauti ir t. t.

2.4.3.   Tinkamų apsaugos priemonių poreikis

28.

Siekiant užtikrinti teisingą skirtingų susijusių interesų pusiausvyrą siūlomoje direktyvoje turėjo būti numatytos tinkamos apsaugos priemonės. Pirma, būtinos apsaugos priemonės, susijusios su kaltinamų asmenų teise apskųsti sprendimą teisme ir nekaltumo prezumpcija. Šiuo atžvilgiu 68 straipsnio tekste turėjo būti naudojamas tam tikras kalbos turinys siekiant įpareigoti kompetentingas institucijas imtis atitinkamų priemonių, susijusių su tais atvejais, kai sprendimą galima apskųsti ir kai teismas jį faktiškai panaikina (20).

29.

Antra, siūloma direktyva turėtų padėti užtikrinti, kad duomenų subjektų teisės būtų aktyviai ginamos. EDAPP palankiai vertina tai, kad galutinėje pasiūlymo versijoje numatyta galimybė atsisakyti skelbimo, jei tai sukeltų neproporcingai didelę žalą. Vis dėlto aktyvus metodas turėtų reikšti, kad duomenų subjektai iš anksto informuojami apie tai, kad sprendimas, kuriuo jiems skiriama sankcija, bus paskelbtas, ir kad jiems suteikiama teisė remiantis įtikinamais teisėtais pagrindais prieštarauti pagal Direktyvos 95/46/EB 14 straipsnį (21).

30.

Trečia, nors siūlomoje direktyvoje konkrečiai nenurodoma žiniasklaidos priemonė, kurioje turėtų būti skelbiama informacija, praktiškai, tikėtina, kad dauguma valstybių narių sankcijas skelbs internete. Dėl skelbimo internete kyla konkretūs klausimai ir pavojus, visų pirma susiję su poreikiu užtikrinti, kad informacija internete būtų skelbiama ne ilgiau, nei tai yra būtina, ir kad duomenimis negali būti manipuliuojama arba jie negali būti keičiami. Išorės paieškų priemonių naudojimas taip pat kelia pavojų, kad informacija gali būti naudojama neatsižvelgiant į kontekstą ir perduodama internetu ir už jo ribų būdais, kurių negalima lengvai kontroliuoti (22).

31.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, būtina nustatyti valstybėms narėms pareigą užtikrinti, kad susijusių asmenų asmens duomenys bus skelbiami internete tik pagrįstą laikotarpį, po kurio jie bus sistemiškai ištrinami (23). Be to, iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad jos nustatytų tinkamas saugumo ir apsaugos priemones, visų pirma siekiant apsisaugoti nuo pavojaus, kuris kyla naudojantis išorės paieškos priemonėmis (24).

2.4.4.   Išvados dėl skelbimo

32.

EDAPP mano, kad nuostata dėl privalomo sankcijų skelbimo, atsižvelgiant į dabartinę jos formuluotę, neatitinka pagrindinės teisės į privatumą ir duomenų apsaugą. Teisės aktų leidėjas turėtų atidžiai įvertinti siūlomos sistemos būtinumą ir patikrinti, ar pareiga skelbti viršija būtinąsias siekiamo viešojo intereso tikslo ribas ir ar esama mažiau ribojančių priemonių tam pačiam tikslui pasiekti. Atsižvelgiant į šio proporcingumo testo rezultatus, pareiga skelbti bet kuriuo atveju turėtų būti papildoma tinkamomis apsaugos priemonėmis, padedančiomis užtikrinti nekaltumo prezumpcijos laikymąsi, atitinkamų fizinių asmenų teisę prieštarauti, duomenų saugumą ir (arba) tikslumą ir jų ištrynimą praėjus atitinkamam laikotarpiui.

2.5.   Pranešimai apie pažeidimus

33.

Siūlomos direktyvos 70 straipsnyje reglamentuojami pranešimo apie pažeidimus mechanizmai, kurie taip pat žinomi kaip pažeidimų atskleidimo sistemos. Nors šios sistemos gali padėti veiksmingai užtikrinti taisyklių laikymąsi, dėl jų kyla svarbių klausimų duomenų apsaugos požiūriu (25). EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme nustatytos konkrečios apsaugos priemonės, kurios išsamiau bus apibūdintos nacionaliniu lygmeniu, susijusios su asmenų, pranešančių apie įtariamą pažeidimą, apsauga, ir asmens duomenų apsauga apskritai. EDAPP supranta, kad siūlomoje direktyvoje nustatomi tik pagrindiniai sistemos, kurią turės įgyvendinti valstybės narės, elementai. Nepaisant to, jis norėtų atkreipti dėmesį į šias papildomas pastabas.

34.

EDAPP atkreipia dėmesį (kaip ir kitose nuomonėse) (26) į poreikį pateikti konkrečią nuorodą, susijusią su būtinybe užtikrinti apie pažeidimus pranešančių asmenų ir informatorių tapatybės konfidencialumą. EDAPP pabrėžia, kad apie pažeidimus pranešančių asmenų padėtis yra kebli. Tokią informaciją pateikiantiems asmenims turėtų būti suteikiama garantija, kad jų tapatybės duomenys bus tvarkomi laikantis konfidencialumo reikalavimų, visų pirma asmens, apie kurio tariamą padarytą pažeidimą pranešta, atžvilgiu (27). Apie pažeidimus pranešančių asmenų tapatybė turėtų būti užtikrinama visuose procedūros etapuose ir tol, kol tai neprieštarauja nacionalinėms taisyklėms, reglamentuojančioms teismo procesą. Visų pirma tapatybę gali prireikti atskleisti atliekant tolesnį tyrimą arba vėlesniame teismo procese, kuris pradedamas dėl atlikto tyrimo (įskaitant atvejus, kai nustatoma, kad apie pažeidimus pranešantys asmenys tyčia davė neteisingus parodymus apie save) (28). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, EDAPP rekomenduoja 70 straipsnio 2 dalies b punkte pridėti tokią nuostatą: „Šių asmenų tapatybės apsauga turėtų būti užtikrinama visuose procedūros etapuose, išskyrus atvejus, kai tapatybę atskleisti būtina atsižvelgiant į nacionalinės teisės reikalavimus vykdant tolesnį tyrimą arba vėliau pradėjus teismo procesą“.

35.

EDAPP taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbu nustatyti tinkamas taisykles, siekiant apsaugoti kaltinamų asmenų teises susipažinti, kurios glaudžiai susijusios su teisėmis į gynybą (29). 70 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų pranešimų apie pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų procedūrų metu turėtų būti užtikrinama, kad kaltinamų asmenų teisių į gynybą, pvz., teisė būti informuotam, teisė susipažinti su tyrimo duomenimis ir nekaltumo prezumpcija, būtų tinkamai laikomasi ir jos ribojamos tik tiek, kiek tai yra būtina (30). EDAPP rekomenduoja šiuo atžvilgiu siūlomoje direktyvoje pridėti Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka 29 straipsnio 1 dalies d punkte įtvirtintą nuostatą, kurioje reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų „tinkamą tvarką, kurią taikant užtikrinama kaltinamojo teisė į gynybą ir teisė būti išklausytam prieš priimant su juo susijusį sprendimą, taip pat teisė pasinaudoti veiksminga teismine gynybos priemone dėl šiam asmeniui skirto sprendimo ar priemonės“.

36.

Galiausiai atsižvelgdamas į 70 straipsnio 2 dalies c punktą EDAPP su pasitenkinimu pastebi, kad šioje nuostatoje reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų kaltinamo asmens ir kaltinančio asmens duomenų apsaugą pagal Direktyvoje 95/46/EB nustatytus principus. Vis dėlto jis siūlo pašalinti žodžius „nustatytų principų“ ir pateikti išsamesnę ir labiau įpareigojančio pobūdžio nuorodą į Direktyvą 95/46/EB. Dėl poreikio laikytis duomenų apsaugos teisės aktų praktiškai įgyvendinant sistemas – EDAPP norėtų ypač atkreipti dėmesį į rekomendacijas, kurias pateikė 29 straipsnio darbo grupė savo 2006 m. nuomonėje dėl pranešimų apie pažeidimus. Be kita ko, atitinkami subjektai, įgyvendindami nacionalines sistemas turėtų atsižvelgti į poreikį laikytis proporcingumo reikalavimo ribodami, kiek tai įmanoma, asmenų, turinčių teisę pranešti apie pažeidimą, kategorijas, asmenų, kuriems gali būti pareikšti kaltinimai, ir pažeidimų, už kurių padarymą jiems gali būti pareikšti kaltinimai, kategorijas; poreikį skatinti pateikti pranešimus, iš kurių galima nustatyti tapatybę, ir konfidencialius pranešimus, o ne anoniminius pranešimus; poreikį atskleisti apie pažeidimus pranešančių asmenų tapatybę, kai jie tyčia pateikia klaidingus pareiškimus; ir poreikį laikytis griežtų duomenų saugojimo terminų.

3.   IŠVADOS

37.

EDAPP rekomenduoja:

įterpti pasiūlymuose tokią materialinę nuostatą: „Valstybių narių kompetentingos institucijos, pagal šį reglamentą atlikdamos asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taiko nacionalinių taisyklių, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, nuostatas. EBI, pagal šį reglamentą atlikdama asmens duomenų tvarkymo veiksmus, laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų“,

pakeisti 54 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą taip, kad konfidencialią informaciją būtų leidžiama atskleisti tik pateikiant informacijos santraukas arba bendrą informaciją, „iš kurios nebūtų galima nustatyti atskirų kredito įstaigų ir fizinių asmenų“ (išskirta autoriaus),

48 ir 56 straipsniuose paaiškinti, kad susitarimai su trečiosiomis šalimis arba trečiųjų šalių institucijomis, kuriuose numatyti asmens duomenų perdavimai, turi atitikti asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims sąlygas, nustatytas Direktyvos 95/46/EB IV skyriuje ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001, ir siūlomoje direktyvoje taip pat įtvirtinti nuostatą, panašią į tą, kuri įtvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymo 23 straipsnyje (31),

atsižvelgiant į dabartinėje nuomonėje išreikštas abejones, įvertinti siūlomos privalomo sankcijų skelbimo sistemos būtinumą ir proporcingumą. Atsižvelgiant į būtinumo ir proporcingumo bandymo rezultatus, bet kuriuo atveju numatyti tinkamas apsaugos priemones siekiant užtikrinti nekaltumo prezumpcijos laikymąsi, atitinkamų asmenų teisę prieštarauti, duomenų saugumą ir (arba) tikslumą ir jų sunaikinimą suėjus tinkamam terminui,

dėl 70 straipsnio: 1) 70 straipsnio 2 dalies b punkte pridėti nuostatą, kurioje teigiama, kad: „šių asmenų tapatybės apsauga turėtų būti užtikrinama visuose procedūros etapuose, išskyrus atvejus, kai tapatybę atskleisti būtina atsižvelgiant į nacionalinės teisės reikalavimus vykdant tolesnį tyrimą arba vėliau pradėjus teismo procesą“; 2) pridėti d punktą, kuriame būtų reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų „tinkamą tvarką, kurią taikant užtikrinama kaltinamojo teisė į gynybą ir teisė būti išklausytam prieš priimant su juo susijusį sprendimą, taip pat teisė pasinaudoti veiksminga teismine gynybos priemone dėl šiam asmeniui skirto sprendimo ar priemonės“; 3) nuostatos c punkte pašalinti žodžius „nustatytų principų“.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 10 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  2012 m. vasario mėn. EDAPP nuomonės dėl bankininkystės teisės aktų peržiūros, kredito reitingo agentūrų, finansinių priemonių rinkų (angl. MIFID/MIFIR) ir piktnaudžiavimo rinka teisės aktų rinkinio.

(4)  COM(2011) 453.

(5)  COM(2011) 452.

(6)  Siūlomos direktyvos aiškinamasis memorandumas, p. 2–3.

(7)  Siūlomo reglamento aiškinamasis memorandumas, p. 2–3.

(8)  Visų pirma žr. siūlomos direktyvos 24, 48 ir 51 straipsnius.

(9)  Siūlomos direktyvos 65 straipsnio 2 dalis ir 68 straipsnis.

(10)  Siūlomos direktyvos 70 straipsnis.

(11)  Siūlomo reglamento 435 straipsnis.

(12)  Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka, COM(2011) 651.

(13)  Žr. 12 išnašą.

(14)  Žr. 2012 m. vasario 10 d. EDAPP nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka, COM(2011) 651 ir Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka, COM(2011) 654.

(15)  Sankcijų taikymo sritis asmenų atžvilgiu paaiškinta direktyvos 65 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai įstaigoms, finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančiai kontroliuojančiajai bendrovei nustatomos prievolės ir jos pažeidžiamos, sankcijas galima skirti valdymo organo nariui ir visiems kitiems pagal nacionalinę teisę už pažeidimą atsakingiems fiziniams asmenims.

(16)  Žr. poveikio vertinimo ataskaitą, p. 42 ir kt.

(17)  Sujungtos bylos C-92/09 ir C-93/09, Schecke, 56–64 punktai.

(18)  Šiuo atžvilgiu taip pat žr. 2011 m. balandžio 15 d. EDAPP nuomonę dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL C 215, 2011 7 21, p. 13).

(19)  Žr. p. 44–45.

(20)  Pvz., nacionalinės institucijos galėtų apsvarstyti tokias priemones: atidėti skelbimą iki skundo atmetimo arba, kaip siūloma poveikio vertinimo ataskaitoje, aiškiai nurodyti, kad sprendimą vis dar galima apskųsti ir kad fizinis asmuo laikomas nekaltu tol, kol sprendimas galutinai neįsiteisėja, paskelbti apie atitaisymą tais atvejais, kai sprendimą panaikina teismas.

(21)  Žr. 2007 m. balandžio 10 d. EDAPP nuomonę dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL C 134, 2007 6 16, p. 1).

(22)  Šiuo atžvilgiu žr. Italijos duomenų apsaugos institucijos paskelbtą dokumentą „Asmens duomenys, kurie taip pat yra viešojo administravimo įstaigų registruose ir dokumentuose: gairės dėl jų tvarkymo viešosiose įstaigose naudojant interneto ryšio priemones ir skleidimo“, galima rasti Italijos duomenų apsaugos institucijos adresu http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Šie klausimai taip pat yra susiję su bendresnio pobūdžio teise būti užmirštam, kurios įtraukimo į naują asmens duomenų apsaugos teisės aktų sistemą klausimas šiuo metu yra svarstomas.

(24)  Šias saugumo ir apsaugos priemones gali, pvz., sudaryti duomenų indeksavimo pašalinimas naudojant išorės paieškos priemones.

(25)  29 straipsnio darbo grupė 2006 m. paskelbė nuomonę dėl tokių sistemų, kurioje aptariami su duomenų apsauga susiję šio reiškinio aspektai: nuomonė 1/2006 dėl ES duomenų apsaugos taisyklių taikymo vidaus pažeidimų atskleidimo sistemos apskaitos, vidaus apskaitos kontrolės, audito, kovos su kyšininkavimu, bankininkystės ir finansiniais nusikaltimais srityse (WP nuomonė dėl pažeidimų atskleidimo). Nuomonę galima rasti 29 straipsnio darbo grupės interneto svetainėje http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(26)  Žr. pvz., 2011 m. balandžio 15 d. EDAPP nuomonę dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, (OL C 215, 2011 7 21, p. 13) ir 2011 m. birželio 6 d. nuomonę dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (OL C 279, 2011 9 23, p. 11).

(27)  Apie pažeidimus pranešančio asmens tapatybės konfidencialumo išsaugojimo svarbą EDAPP jau pabrėžė 2010 m. liepos 30 d. rašte Europos ombudsmenui byloje 2010-0458, šį raštą galima rasti EDAPP interneto svetainėje (http://www.edps.europa.eu). Taip pat žr. 2006 m. birželio 23 d. EDAPP nuomonę dėl OLAF vidaus tyrimų (byla 2005-0418) ir 2007 m. spalio 4 d. nuomonę dėl OLAF išorės tyrimų (bylos 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(28)  Žr. pvz., 2011 m. balandžio 15 d. EDAPP nuomonę dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (galima rasti interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu).

(29)  Šiuo atžvilgiu žr. EDAPP gaires dėl Europos institucijų ir įstaigų atliekamo asmens duomenų tvarkymo vykdant administracinius tyrimus ir nagrinėjant drausmės bylas, kuriose atkreipiamas dėmesys į glaudų duomenų subjektų teisės susipažinti ir kaltinamų asmenų teisės į gynybą ryšį (žr. p. 8 ir 9) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf).

(30)  Žr. 29 straipsnio darbo grupės nuomonę dėl pažeidimų atskleidimo, p. 13–14.

(31)  Žr. 12 išnašą.


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/9


Komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytą tvarką dėl valstybių narių muitinių teikiamos informacijos dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje

2012/C 175/02

Privalomoji tarifinė informacija netenka galios nuo tos dienos, kai ji nebeatitinka muitinės nomenklatūros aiškinimo dėl tarptautiniu lygiu priimtų tarifinių priemonių:

Muitinių bendradarbiavimo tarybos patvirtintų klasifikavimo patarimų pakeitimų (MBT dok. NC1705 – 48-osios SS komiteto sesijos ataskaita):

PPAKEITIMAI KLASIFIKAVIMO PATARIMAI, REDAGUOTI PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS SS KOMITETO

(48-oji SSK SESIJA, 2011 M. RUGSĖJO MĖN.)

DOK. NC1705

SS komiteto patvirtinti klasifikavimo patarimai

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Informacija apie šių priemonių turinį gali būti gauta Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generaliniame direktorate (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) arba Generalinio direktorato tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/10


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 175/03

2012 m. birželio 11 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32012M6555. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/10


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 175/04

2012 m. birželio 11 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32012M6604. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


III Parengiamieji aktai

Europos centrinis bankas

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/11


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. balandžio 25 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Įžanga ir teisinis pagrindas

2012 m. sausio 20 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas dėl Europos rizikos kapitalo fondų) ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų (2) (toliau – pasiūlytas reglamentas dėl EuSVF) (toliau kartu – pasiūlyti reglamentai).

ECB kompetencija teikti nuomonę dėl pasiūlytų reglamentų grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytuose reglamentuose yra nuostatų, susijusių su Europos finansų rinkų integracija ir darančių poveikį Europos centrinių bankų sistemos prisidėjimui prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, kaip nustatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.

Pasiūlytas reglamentas dėl Europos rizikos kapitalo fondų siekia įveikti finansavimo trūkumą, su kuriuo Europos mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) susiduria savo veiklos pradžioje. Kadangi didelė šių bendrovių finansavimo dalis gaunama iš mažų fondų, kurių valdomas turtas vidutiniškai sudaro 60 milijonų EUR, reglamentu siekiama suteikti daugiau galimybių pritraukti kapitalą ES mastu. Pagal jį sukuriami specifiniai bendrų bruožų turintys Europos rizikos kapitalo fondai, kuriems taikoma viena reguliavimo sistema. Tai suteiktų aiškumo ir skaidrumo visiems suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant investuotojus, reguliavimo institucijas ir bendroves, kurios gali gauti investicijas. Vieningo rinkos paso, pagal kurį vienoje valstybėje narėje įregistruotas fondas galėtų platinti investicinius vienetus ir akcijas kitose valstybėse narėse, įvedimas sumažintų administracinę naštą ir apribotų reguliavimo kliūtis.

2.

Šią sistemą papildo pasiūlytas reglamentas dėl EuSVF, kuriuo siekiama skatinti socialinio verslo finansavimą sukuriant naują Europos socialinio verslumo fondų (toliau – EuSVF) kategoriją. Tai padėtų investuotojams identifikuoti ir palyginti į socialinį verslą investuojančius fondus ir plėsti šių fondų akcijų ir investicinių vienetų platinimo tarptautiniams investuotojams galimybes.

3.

2020 m. Europos strategijoje (3) dar kartą išsakytas tikslingo reguliavimo poreikis, siekiant padidinti MVĮ galimybes gauti finansavimą, ypač šalinant kliūtis finansavimo rizikos kapitalu judėjimui sukuriant specialius investicijų fondus. Europos Vadovų Taryba pritarė tokiam metodui, kviesdama šalinti likusias reguliavimo kliūtis tarpvalstybiniam rizikos kapitalo judėjimui (4). Todėl 2011 m. balandžio mėnesį Komisija paskelbė iniciatyvą užtikrinti, kad bet kurioje valstybėje narėje įsteigti rizikos kapitalo fondai galėtų pritraukti kapitalą visoje ES (5).

4.

ECB jau pažymėjo sunkumus, su kuriais pastaruoju metu susidūrė daugelis finansavimo siekiančių MVĮ; jos su tuo susiduria labiau negu didelės įmonės, ypač įtampos rinkose metu (6). ECB tiki, kad, didinant galimybes pasinaudoti finansavimu sparčiai besiplečiančioms MVĮ ir supaprastinant taikytinus reguliavimo reikalavimus, pasiūlyti nauji režimai reikšmingai prisidės prie pažangios ir tvarios ekonomikos kūrimo. Sėkmingam ir savalaikiam 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimui ypač svarbu, kad būtų įveikta pažangių ir socialiai orientuotų MVĮ finansavimo fragmentacija ir būtų skatinamas integruotos ir judrios ES masto finansų rinkos, skatinančios ir lengvinančios tarpvalstybines investicijas šiuose sektoriuose, sukūrimas.

5.

Todėl ECB pritaria pasiūlytiems reglamentams, kuriais bus įvesti vienodi reikalavimai Europos veikiantiems fondams, taikant tokią pačią materialinę reguliavimo sistemą ir kartu užtikrinant tinkamą priežiūrą. Šiuo aspektu ECB pažymi kelis bruožus, kurie padėtų sukurti tinkamą ir subalansuotą reguliavimo sistemą: savanoriškas režimo pobūdis (7), tarpvalstybinis kompetentingų institucijų susižinojimo procesas (8), taisyklės dėl reikalavimus atitinkančio valdytojo elgesio ir informacijos atskleidimo reikalavimų (9) bei nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą paso naudojimo priežiūrą (10).

Konkrečios pastabos

6.

ECB remia Komisijos tikslą užtikrinti pasiūlytų reglamentų suderinamumą su esamu alternatyvaus investavimo fondų valdytojų režimu pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (11). Šiuo aspektu ECB pritaria pasiūlytuose reglamentuose daromai nuorodai į Direktyvoje 2011/61/ES (12) nustatytą ribą, t. y. 500 milijonų EUR ribą kapitalo fondams, kuri atribotų Europos rizikos kapitalo fondų ir EuSVF režimus nuo Direktyva 2011/61/ES sukurtos sistemos.

7.

ECB pažymi, kad minėta riba siekiama atskirti alternatyvaus investavimo fondų valdytojus, kurių veikla galėtų turėti „reikšmingą poveikį finansiniam stabilumui“, nuo tų, kurie vargu ar turės tokį poveikį, ir kad pasiūlyti režimai bus taikomi sistemiškai nesvarbiems fondams (13).

8.

Pasiūlytų reglamentų taikymo sritį taip pat sąlygoja reikalavimas, kad visi reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo ir socialinio verslumo fondai nenaudotų finansinio sverto, siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys fondai nedidintų sisteminės rizikos ir sutelktų dėmesį į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rėmimą (14). Todėl, nors finansinio sverto sąvoka yra labai svarbi daugelio alternatyvaus investavimo fondų valdytojų įgyvendintame veiklos modelyje (15), ECB mano esant tinkama aiškiai nurodyti, kad būtų nenaudojami visi pasiūlytų Europos rizikos kapitalo fondų ir EuSVF režimų atveju įmanomi finansiniai svertai (16).

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretus redagavimo pasiūlymas kartu su aiškinamuoju tekstu yra pateikiamas priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. balandžio 25 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 860 galutinis.

(2)  KOM(2011) 862 galutinis.

(3)  Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, KOM(2010) 2020 galutinis.

(4)  Europos Vadovų Tarybos išvados, 2011 m. vasario 4 d., 22 dalis.

(5)  Komisijos komunikatas „Bendrosios rinkos aktas „Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti – bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ “, KOM(2011) 206 galutinis, ypač 2 punkto 1 papunktis.

(6)  2012 m. kovo 22 d. ECB nuomonės CON/2012/21 dėl: i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkos, panaikinančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų ir Reglamento (EMIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorių šalių ir sandorių duomenų saugyklų dalinio keitimo; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka), 8 dalis. Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. Versija anglų kalba skelbiama ECB interneto svetainėje adresu http://www.ecb.europa.eu

(7)  Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 4 straipsnis ir pasiūlyto EuSVF reglamento 4 straipsnis.

(8)  Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 15 straipsnis ir 20 straipsnio 3 dalis ir pasiūlyto EuSVF reglamento 16 straipsnis ir 21 straipsnio 3 dalis.

(9)  Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 7–12 straipsniai ir pasiūlyto EuSVF reglamento 7–13 straipsniai.

(10)  Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 13–22 straipsniai (pasiūlyto EuSVF reglamento 14–23 straipsniai).

(11)  OL L 174, 2011 7 1, p. 1. Komisijos tarnybų darbo dokumentas – Su pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų teikiamas poveikio vertinimas, SEC(2011) 1515, p. 37.

(12)  Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punktas.

(13)  Direktyvos 2011/61/ES 17 konstatuojamoji dalis.

(14)  Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 13 konstatuojamoji dalis ir pasiūlyto EuSVF reglamento 13 konstatuojamoji dalis.

(15)  ECB 2009 m. spalio 16 d. nuomonės CON/2009/81 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo (OL C 272, 2009 11 13, p. 1) 11 dalis.

(16)  Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 5 straipsnio 2 dalis ir pasiūlyto EuSVF reglamento 5 straipsnio 2 dalis.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai  (1)

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (2)

1     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 5 straipsnio 2 dalis

„2.   Rizikos kapitalo fondo valdytojas nesiskolina, neleidžia skolinių įsipareigojimų, neteikia garantijų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu ir reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu nenaudoja jokio metodo, kuriuo būtų didinama fondo pozicija skolinantis grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, įgyjant išvestinių finansinių priemonių pozicijas arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.“

„2.   Rizikos kapitalo fondo valdytojas nesiskolina, neleidžia skolinių įsipareigojimų, neteikia garantijų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu ir reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu nenaudoja jokio metodo, kuriuo būtų didinama fondo pozicija skolinantis grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, sudarant išvestinių finansinių priemonių sandorius arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.“

Paaiškinimas

Išvestinių finansinių priemonių įgijimas taip pat gali padėti siekti rizikos ribojimo tikslų, ir tuomet jis riboja galimą riziką, o ne ją padidina. Todėl, nors ECB pastebi, kad pasiūlyta formuluotė yra paimta iš atitinkamos apibrėžties Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies v punkte, jis siūlo terminą „išvestinių finansinių priemonių pozicijos“ keisti terminu „išvestinių finansinių priemonių sandoriai“, kuris atitinka kitų galiojančių ar siūlomų ES finansinių teisės aktų formuluotes, pvz., 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų  (3), 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB  (4) ir pasiūlymų dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų  (5) ir dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms  (6).

2     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 6 straipsnis

„Rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba paprašius gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kai:“

„Rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį, išskyrus atvejus, kai jie paprašius vertinami kaip neprofesionalūs klientai, arba paprašius gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kai tenkinamos visos šios sąlygos:“

Paaiškinimas

Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 6 straipsnyje minimi „profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį“. Neaišku, koks režimas būtų taikomas profesionaliems klientams, kurie pagal tą pačią nuostatą paprašius vertinami kaip neprofesionalūs klientai. Siekiant išvengti painiavos, siūlomu pakeitimu pasiūlyto reglamento sąvoka „profesionalūs klientai“ būtų suderinta su Direktyvos 2004/39/EB II priede pateikta apibrėžtimi.

Be to, reglamentas leidžia platinti Europos rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus kitiems investuotojams, kurie turi „turėti žinių, patirties ir gebėti prisiimti riziką, susijusią su šiais fondais“  (7). Nors ECB mano, kad šie kriterijai suteikia investuotojams reikiamą apsaugą, jis siūlo užtikrinti, kad jie visi būtų privalomi.

3     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 10a straipsnis (naujas)

Šiuo metu teksto nėra.

„10a straipsnis

Depozitoriumas

1.   Kiekvieno savo valdomo Europos rizikos kapitalo fondo atžvilgiu rizikos kapitalo fondo valdytojas užtikrina, kad vadovaujantis šiuo straipsniu būtų paskirtas vienas depozitoriumas.

2.   Depozitoriumas yra institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnyje.

3.   Kada būtų užtikrintas nuoseklus 1 dalies taikymas, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos sąlygos Europos rizikos kapitalo fondų depozitoriumo funkcijai atlikti. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo EVPRI pateikia techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmame šios dalies sakinyje minimus techninius reguliavimo standartus.

Paaiškinimas

Kad būtų sustiprinta investuotojų apsauga, ECB siūlo konkrečiai numatyti depozitoriumo paskyrimą, vadovaujantis Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo  (8) ir Direktyva 2011/61/ES  (9) sukurta sistema. Tačiau čia pasiūlyta supaprastinta schema siekiama užtikrinti, kad sukuriamos pareigos būtų proporcingos fondų pobūdžiui ir dydžiui.

4     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 21 straipsnio 1 dalis

„1.   Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja, kai tai būtina jų atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti.“

„1.   Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja tarpusavyje, kai tai būtina jų atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, o kai tinkama – ir su Europos sisteminės rizikos valdyba.“

Paaiškinimas

Siekiant suderinamumo su Direktyvos 2011/61/ES 50 straipsniu, ECB siūlo numatyti, kad į EVPRI ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, kai tinkama, būtų įtraukta ir ESRV.

5     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 22 straipsnio 2 dalis

„2.   Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija remiantis šiuo reglamentu arba kitais Sąjungos teisės aktais, kurie taikomi rizikos kapitalo fondų valdytojams ir reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams.“

„2.   Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija remiantis šiuo reglamentu arba kitais Sąjungos teisės aktais, kurie taikomi rizikos kapitalo fondų valdytojams ir reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams, kai tai būtina jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti ar jų įgaliojimams pagal šį reglamentą ar nacionalinę teisę įgyvendinti. Kompetentingos institucijos teikia informaciją centriniams bankams, įskaitant Europos Centrinį Banką, ir Europos sisteminės rizikos valdybai, kai ši informacija susijusi su jų uždavinių vykdymu.“

Paaiškinimas

Tai užtikrintų, kad centriniai bankai, įskaitant ECB, ir ESRV tinkamai gautų informaciją, susijusią su jų uždavinių vykdymu.


(1)  Pakeitimai pasiūlytam reglamentui dėl Europos rizikos kapitalo fondų, padarius reikiamus pakeitimus, taikytini ir atitinkamoms pasiūlyto reglamento dėl EuSVF nuostatoms.

(2)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(3)  1 straipsnio b ir c punktai ir 2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis (OL L 86, 2012 3 24, p. 24).

(4)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1. 2 straipsnio 1 dalies i punktas ir 4 straipsnio 1 dalis.

(5)  KOM(2010) 484 galutinis. 1 straipsnio 1 dalis.

(6)  KOM(2011) 452 galutinis. 211 straipsnio 1 dalis, 240 straipsnio 3 dalis, 250 straipsnio 1 dalies d punktas, 256 straipsnio 1 dalis, 273 straipsnio 4 dalis, 321 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 335 straipsnio 4 dalis.

(7)  Pasiūlyto reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų 14 konstatuojamoji dalis.

(8)  OL L 302, 2009 11 17, p. 32. 22–26 ir 32–36 straipsniai.

(9)  21 straipsnis.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/17


Euro kursas (1)

2012 m. birželio 18 d.

2012/C 175/06

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2618

JPY

Japonijos jena

99,75

DKK

Danijos krona

7,4324

GBP

Svaras sterlingas

0,80600

SEK

Švedijos krona

8,8412

CHF

Šveicarijos frankas

1,2010

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,5260

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,493

HUF

Vengrijos forintas

292,60

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6967

PLN

Lenkijos zlotas

4,2807

RON

Rumunijos lėja

4,4670

TRY

Turkijos lira

2,2883

AUD

Australijos doleris

1,2519

CAD

Kanados doleris

1,2944

HKD

Honkongo doleris

9,7914

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,5947

SGD

Singapūro doleris

1,6045

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 462,30

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,5249

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,0232

HRK

Kroatijos kuna

7,5433

IDR

Indonezijos rupija

11 874,30

MYR

Malaizijos ringitas

3,9829

PHP

Filipinų pesas

53,412

RUB

Rusijos rublis

40,8300

THB

Tailando batas

39,709

BRL

Brazilijos realas

2,5868

MXN

Meksikos pesas

17,5660

INR

Indijos rupija

70,6540


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/18


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį

Naujas kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliarių oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešosiomis paslaugomis susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 175/07

Valstybė narė

Ispanija

Maršrutai

El Hieras–Gran Kanarija, La Gomera–Gran Kanarija, La Gomera–Tenerife Norte ir Tenerife Sur–Gran Kanarija

Sutarties galiojimo trukmė

Dveji metai nuo paslaugos teikimo pradžios

Pasiūlymų teikimo terminas

Du mėnesiai nuo šio pranešimo paskelbimo dienos

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą reikiamą informaciją ir (arba) atitinkamus dokumentus, susijusius su viešuoju konkursu ir su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Tel. +34 915977505

Faks. +34 915978643

El. paštas: mmederos@fomento.es


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/19


Pranešimas apie antidempingo priemones, taikomas importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), ir apie importuojamų tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių (mandarinų ir kt.) antidempingo tyrimo dalinį atnaujinimą

2012/C 175/08

2012 m. kovo 22 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendimu byloje C-338/10 paskelbė negaliojančiu 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1355/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), galutinis surinkimas (1) (toliau – galutinis antidempingo reglamentas arba ginčijamas reglamentas).

Priėmus 2012 m. kovo 22 d. sprendimą, į Europos Sąjungą importuojamiems tam tikriems paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) nebetaikomos Reglamentu (EB) Nr. 1355/2008 nustatytos antidempingo priemonės.

1.   Informacija muitinėms

Galutinis antidempingo muitas, taikytas į Europos Sąjungą importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), kurių KN kodai šiuo metu yra 2008 30 55, 2008 30 75 ir ex 2008 30 90 (TARIC kodai 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069), sumokėtas remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1355/2008, ir laikinasis muitas, galutinai surinktas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1355/2008 3 straipsniu, turėtų būti grąžinti arba atsisakyta juos išieškoti. Dėl muitų grąžinimo arba atsisakymo juos išieškoti turi būti kreipiamasi į nacionalinę muitinę laikantis taikomų muitų teisės aktų.

Be to, į Europos Sąjungą importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) nebetaikomos Reglamentu (EB) Nr. 1355/2008 nustatytos antidempingo priemonės.

2.   Antidempingo tyrimo dalinis atnaujinimas

2012 m. kovo 22 d. ETT sprendimu Reglamentas (EB) Nr. 1355/2008 paskelbtas negaliojančiu. ETT nustatė, kad Europos Komisija (toliau – Komisija) nesiėmė visų reikalingų priemonių, kad nustatytų normaliąją vertę, remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte trečiojoje rinkos ekonomikos šalyje, kaip to reikalaujama 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 2 straipsnio 7 dalies a punkte.

Teismų praktikoje pripažįstama (3), kad tais atvejais, kai tyrimas susideda iš kelių veiksmų, vieno iš šių veiksmų panaikinimas viso tyrimo nepanaikina. Antidempingo tyrimas ir yra tokio iš daugelio veiksmų sudaryto tyrimo pavyzdys. Todėl galutinio antidempingo reglamento atskirų dalių panaikinimas nereiškia, kad panaikinama visa iki minėtojo reglamento priėmimo atlikta procedūra. Kita vertus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 266 straipsnį Europos Sąjungos institucijos privalo laikytis 2012 m. kovo 22 d. ETT sprendimo. Todėl taip vykdydamos sprendimą Sąjungos institucijos turi galimybę pataisyti ginčijamo reglamento aspektus, paskatinusius tą reglamentą panaikinti, paliekant nepakeistas tas neginčijamas dalis, kurioms sprendimas įtakos neturi (4). Reikia pabrėžti, kad visi kiti ginčijamame reglamente nustatyti faktai, kurie nebuvo užginčyti per ginčijimui numatytą laiką ir dėl to nebuvo teismų nagrinėjami, o ginčijamas reglamentas dėl jų nebuvo panaikintas, lieka toliau galioti. Ta pati išvada analogiškai taikoma tais atvejais, kai reglamentas paskelbiamas negaliojančiu.

Todėl Komisija nusprendė atnaujinti importuojamų tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių (mandarinų ir kt.) antidempingo tyrimą, inicijuotą remiantis pagrindiniu reglamentu. Tyrimas atnaujinamas tiek, kiek tai susiję su pirmiau minėto ETT sprendimo įgyvendinimu.

3.   Procedūra

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nusprendusi, kad dalinis antidempingo tyrimo atnaujinimas yra pagrįstas, Komisija iš dalies atnaujina importuojamų tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių (mandarinų ir kt.) antidempingo tyrimą, pradėtą vadovaujantis pagrindinio reglamento 5 straipsniu paskelbus pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (5).

Tyrimas atnaujinamas tiek, kiek tai susiję su panašios šalies pasirinkimu, jei taikoma, ir dempingo skirtumui apskaičiuoti naudojamos normaliosios vertės nustatymu pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą.

Visos suinteresuotosios šalys yra raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti informaciją bei patvirtinamuosius dokumentus apie galimą trečiąją rinkos ekonomikos šalį, kuri galėtų būti pasirinkta normaliajai vertei nustatyti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą, taip pat Izraelio, Svazilando, Turkijos ir Tailando atžvilgiu. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 4 dalies a punkte nustatytą terminą.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 4 dalies b punkte nustatytą terminą.

4.   Terminai

a)   Terminas, per kurį šalys turi pranešti apie save ir pateikti informaciją

Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti informaciją per 20 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis pranešė apie save.

b)   Išklausymas

Per tą patį 20 dienų terminą visos suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Rašytinė informacija ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, ir konfidencialų suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (6) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiama nekonfidenciali versija, paženklinta „suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks. +32 22956505

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

7.   Asmens duomenų tvarkymas

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7).

8.   Bylą nagrinėjantis pareigūnas

Taip pat pažymima, kad suinteresuotosios šalys, manančios, jog patiria sunkumų naudodamosi teise į gynybą, gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato pareigūnas. Šis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kuris prireikus tarpininkauja sprendžiant procedūrinius klausimus, galinčius turėti įtakos jų interesų apsaugai atliekant šį tyrimą, ypač galimybės susipažinti su byla, konfidencialumo, terminų pratęsimo bei raštu ir (arba) žodžiu pateiktų nuomonių aiškinimo klausimus. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  OL L 350, 2008 12 30, p. 35.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(3)  Byla T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) prieš Tarybą (1998) Rink. p. II-3939.

(4)  Byla C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS) prieš Tarybą (2000) Rink. p. I-08147.

(5)  OL C 246, 2007 10 20, p. 15.

(6)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/22


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Tailando kilmės paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

2012/C 175/09

Paskelbus pranešimą apie artėjantį galiojančių antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Tailando (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą, galiojimo terminą (1), Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

2012 m. kovo 19 d.„Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD)“ (toliau – skundo pateikėjas) Sąjungos gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 50 proc.) visų Sąjungoje pagaminamų tam tikrų paruoštų arba konservuotų cukrinių kukurūzų, turinčių grūdų pavidalą, vardu pateikė skundą.

2.   Peržiūrimasis produktas

Peržiūrimasis produktas yra Tailando kilmės cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), turintys grūdų pavidalą, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, neužšaldyti, kurių klasifikacinis KN kodas šiuo metu yra ex 2001 90 30, ir cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), turintys grūdų pavidalą, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, neužšaldyti, išskyrus produktus, priskiriamus 2006 pozicijai, kurių klasifikacinis KN kodas šiuo metu yra ex 2005 80 00 (toliau – peržiūrimasis produktas).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – tai galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 682/2007 (3).

4.   Priemonių galiojimo termino peržiūros pagrindas

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas veikiausiai būtų vykdomas toliau, o Sąjungos pramonei būtų toliau daroma žala.

4.1.    Įtarimas dėl dempingo tęsimosi tikimybės

Įtarimas dėl dempingo tęsimosi tikimybės grindžiamas apskaičiuotosios normaliosios vertės (nustatytos pagal gamybos sąnaudas, pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas ir pelną) Tailande palyginimu su peržiūrimojo produkto pardavimo eksportui į Sąjungą kainomis (gamintojo kainomis EXW sąlygomis).

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuotas dempingo skirtumas yra reikšmingas.

4.2.    Įtarimas dėl žalos pasikartojimo tikimybės

Be to, pareiškėjas teigia, kad tikėtina, jog vėl bus vykdomas žalingas dempingas. Dėl to pareiškėjas pateikė įrodymų, kad, jeigu būtų leista nebetaikyti priemonių, dabartinė peržiūrimojo produkto importo apimtis veikiausiai padidėtų, žinant nagrinėjamosios šalies galimybes padidinti gamybą ir Sąjungos rinkos patrauklumą, nes šioje rinkoje, palyginti su tam tikrų trečiųjų šalių rinkomis, galima nustatyti aukštesnes kainas. Dėl šių dviejų priežasčių eksportas iš kitų trečiųjų šalių gali būti nukreiptas į Sąjungą.

Galiausiai pareiškėjas teigia, kad žala iš esmės nebedaroma dėl to, kad buvo taikomos priemonės, ir kad iš nagrinėjamosios šalies vėl pradėjus importuoti dempingo kainomis didelį produkto kiekį ir nustojus taikyti priemones, Sąjungos pramonei veikiausiai vėl būtų daroma žala.

5.   Procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

Atlikus tyrimą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad baigus galioti priemonėms dempingas ir žala tęsis arba pasikartos.

5.1.    Dempingo tęsimosi tikimybės nustatymo procedūra

5.1.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

Šiame peržiūros tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (4).

Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių Tailando eksportuojančių gamintojų skaičių ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą laikotarpį, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuojančių gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma pranešti apie save Komisijai. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo A priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Siekdama gauti informacijos, kurią mano esant reikalingą atrenkant eksportuojančius gamintojus, Komisija taip pat kreipsis į Tailando valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus pirmiau nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka bus būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška peržiūrimojo produkto eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (prireikus, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kurią mano esant reikalingą atliekant tyrimą, susijusį su eksportuojančiais gamintojais, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai klausimyno atsakymus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimyne bus prašoma pateikti informacijos apie, inter alia, eksportuojančio gamintojo bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią su peržiūrimuoju produktu, gamybos sąnaudas, peržiūrimojo produkto pardavimą nagrinėjamosios šalies vidaus rinkoje ir peržiūrimojo produkto pardavimą Sąjungai.

Bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai).

5.1.2.   Nesusijusių importuotojų tyrimas (5)  (6)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti nesusiję importuotojai, importuojantys peržiūrimąjį produktą iš Tailando į Sąjungą.

Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių nesusijusių importuotojų skaičių ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą laikotarpį, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų nesusijusių importuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma pranešti apie save Komisijai. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo B priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Siekdama gauti informacijos, kurią mano esant reikalingą atliekant nesusijusių importuotojų atranką, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus pirmiau nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška peržiūrimojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija praneš visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms. Šios šalys klausimyno atsakymus turi pateikti per 37 dienas po pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimyne bus prašoma pateikti informacijos apie, inter alia, jų bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią su peržiūrimuoju produktu, ir peržiūrimojo produkto pardavimą.

5.2.    Žalos pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra ir Sąjungos gamintojų tyrimas

Siekiant nustatyti, ar tikėtina, kad Sąjungos pramonei daroma žala gali pasikartoti, šiame Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimojo produkto Sąjungos gamintojai.

Atsižvelgdama į didelį šiame tyrime dalyvaujančių Sąjungos gamintojų skaičių ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą laikotarpį, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Komisija laikinai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos susipažinti su byla (tam jos turėtų kreiptis į Komisiją 5.6 skirsnyje nurodytu kontaktiniu adresu). Kiti Sąjungos gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai, manantys, kad turi pagrindo būti atrinkti, turi kreiptis į Komisiją per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip.

Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms. Šios šalys klausimyno atsakymus turi pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimyne bus prašoma pateikti informacijos apie, inter alia, jų bendrovės (-ių) struktūrą, finansinę padėtį, veiklą, susijusią su peržiūrimuoju produktu, peržiūrimojo produkto gamybos sąnaudas ir pardavimą.

5.3.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Jeigu bus patvirtinta, kad tikriausiai dempingas tęstųsi ir jo daroma žala kartotųsi, remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu bus sprendžiama, ar toliau taikant antidempingo priemones nebus prieštaraujama Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios organizacijos bei vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami pranešti apie save per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį laikotarpį turi įrodyti, kad esama objektyvaus jų veiklos ir peržiūrimojo produkto ryšio.

Šalys, kurios apie save praneša per minėtą laikotarpį, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus per 37 dienas po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba užpildant Komisijos parengtą klausimyną. Reikėtų pažymėti, kad į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei ją pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.4.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti informacijos ir patvirtinamuosius įrodymus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius įrodymus Komisija turi gauti per 37 dienas po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.5.    Galimybė būti išklausytoms Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali kreiptis į Komisijos tyrimo tarnybas, kad šios jas išklausytų. Visi prašymai būti išklausytoms turėtų būti pateikiami raštu, juose nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privalo būti pateikti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Po to prašymai išklausyti turi būti pateikti laikantis konkrečių terminų, nustatytų Komisijos raštuose susijusiomis šalimis.

5.6.    Rašytinės informacijos teikimo, klausimynų atsakymų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Visa rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, kurią prašoma laikyti konfidencialia, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (7).

Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį suinteresuotosios šalys, teikiančios riboto naudojimo informaciją, privalo pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, ženklinamą „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią konfidencialią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – el. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske (CD-R/DVD)) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Vis dėlto, visi įgaliojimai, prie klausimyno atsakymų pridedami pasirašyti pažymėjimai ir bet kokia atnaujinta informacija privalo būti pateikti atspausdinti, t. y. išsiųsti paštu toliau nurodytu adresu arba įteikti asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji apie tai turi nedelsdama pranešti Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks. +32 22969307

El. paštas: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(skirta Tailando eksportuojantiems gamintojams, susijusiems importuotojams, asociacijoms ir atstovams) ir

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(skirta Sąjungos gamintojams, nesusijusiems importuotojams, naudotojams, vartotojams, asociacijoms Sąjungoje).

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytus terminus arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Visi prašymai būti išklausytoms dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privalo būti pateikti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Po to prašymai būti išklausytoms turi būti pateikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę surengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, susijusių su, be kita ko, dempingo tęsimosi ar pasikartojimo ir žalos pasikartojimo tikimybe ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir duomenis ryšiams suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, dėl jos išvadų nebus keičiamas galiojančių priemonių dydis, bet tos priemonės bus panaikintos arba toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad priemonių dydžio peržiūra yra pateisinama, kad būtų sudaryta galimybė iš dalies keisti (t. y. padidinti arba sumažinti) priemonių dydį, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirmiau nurodytu adresu.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (8).


(1)  OL C 258, 2011 9 2, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(3)  OL L 159, 2007 6 20, p. 14.

(4)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti peržiūrimąjį produktą, įskaitant visas jos susijusias bendroves, dalyvaujančias gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant peržiūrimąjį produktą.

(5)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno 1 priedą. Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) jie yra vienas kito verslo darbuotojai arba direktoriai; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 proc. įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį; arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri ar pusiau tikri); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(6)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien tik nustatant dempingą.

(7)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(8)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


A PRIEDAS

Image

Image


B PRIEDAS

Image

Image


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/31


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 175/10

1.

2012 m. birželio 11 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Permira Europe III Fund“ (toliau – „PE III“, Jungtinė Karalystė), visiškai kontroliuojama įmonės „Permira Holdings Limited“, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Telepizza, SA“ (toliau – „Telepizza“, Ispanija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„PE III“: privataus kapitalo investicijų fondas,

„Telepizza“: veikia restoranų sektoriuje Ispanijoje, Portugalijoje ir Lenkijoje, šiuo metu bendrai kontroliuojama įmonių „PE III“ ir „Carbal, SA“.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/32


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 175/11

1.

2012 m. birželio 11 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir po bylos perdavimo pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Cytec Industries Inc.,“ (toliau – „Cytec“, Jungtinės Valstijos) viešojo konkurso, paskelbto 2012 m. balandžio 12 d., būdu įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Umeco plc“ (toliau – „Umeco“, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Cytec“: specializuotų cheminių produktų ir medžiagų, įskaitant patobulintąsias kompozicines medžiagas, gamyba ir tiekimas įvairioms pramonės šakoms,

„Umeco“: patobulintųjų kompozicinių medžiagų ir proceso medžiagų gamyba ir tiekimas daugiausia orlaivių ir erdvėlaivių, gynybos, pramonės, automobilių ir laisvalaikio pramonėms.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/33


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 175/12

1.

2012 m. birželio 11 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Lion/Seneca France 2“ (toliau – LF2, Prancūzija), visiškai kontroliuojama įmonės „Lion Capital LLP“ (toliau – „Lion Capital“, Jungtinė Karalystė), pirkdama vertybinius popierius įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „3 AB Optique Developpement“ (toliau – 3ABOD, Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Lion Capital“: privataus kapitalo investicijų valdymo įmonė, daugiausia dėmesio skirianti investicijoms į įmones, kurios verčiasi prekių ženklais pažymėtų vartojimo prekių gamyba ir (arba) pardavimu,

3ABOD: grupės „Alain Afflelou“ vadovaujančioji patronuojančioji įmonė; grupė užsiima optinių gaminių platinimu per nacionalinį ir tarptautinį franšizę turinčių ir visiškai priklausomų mažmeninių parduotuvių tinklą.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/34


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 175/13

1.

2012 m. birželio 11 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „European Advanced Technology SA“ (toliau – EAT, Belgija), kontroliuojama įmonės „Israel Aerospace Industries Ltd.“ (toliau – IAI, Izraelis), ir įmonė „Airbus Invest S.A.S.“ (Prancūzija), kontroliuojama įmonės „European Aeronautic Defence and Space Company N.V.“ (toliau – EADS, Nyderlandai), pirkdamos įsteigtos naujos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės (toliau – bendroji įmonė, Belgija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

EADS: civilinių ir karinių orlaivių, valdomųjų ginklų, palydovų, nepilotuojamų orlaivių, kosminių transporto priemonių, elektroninės ir telekomunikacinės įrangos moksliniai tyrimai, kūrimas, vystymas, gamyba, keitimas, pardavimas ir susijusių paslaugų teikimas,

„Airbus“: civilinių ir karinių orlaivių kūrimas, gamyba ir pardavimas,

IAI: daugiausia raketų ir kosminių sistemų, karinių ir civilinių orlaivių, karinės elektronikos ir orlaivių techninės priežiūros moksliniai tyrimai ir vystymas, kūrimas, gamyba, rinkodara ir kitos susijusios paslaugos,

EAT: turi akcijų orlaivių ir erdvėlaivių, aviacijos, gynybos ir susijusiuose sektoriuose,

bendroji įmonė: pusiau automatinių piloto valdomų vilkikų komerciniams orlaiviams kūrimas, gamyba ir rinkodara.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


KITI AKTAI

Europos Komisija

19.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/35


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2012/C 175/14

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„PASAS DE MÁLAGA“

EB Nr.: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

SGN ( ) SKVN (X)

1.   Pavadinimas:

„Pasas de Málaga“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Ispanija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.6 klasė.

Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Apibrėžimas

Tradiciniai „Pasas de Málaga“ gaunami saulėje palikus džiūti sunokusius Vitis vinifera L. rūšies Aleksandrijos muskatinių veislės, taip pat žinomos Moscatel Gordo ar Moscatel de Malaga pavadinimu, vaisius.

Fizinės savybės

Dydis: pagal Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) Vitis rūšių ir veislių deskriptorių „uogų dydis“ išreiškiamas taip: 1 = labai mažos, 3 = mažos, 5 = vidutinės, 7 = didelės ir 9 = labai didelės; Aleksandrijos muskatinių veislė patenka į 7 kategoriją („didelės“), tai didelės razinos.

Spalva – violetinio atspalvio juoda, tolygi,

forma – apvali,

jei vynuogės atskiriamos rankomis, vaisius gali būti su koteliu,

odelės sudėtis – pagal OIV standartus, odelės „storis“ išreiškiamas taip: 1 = labai plona, 3 = plona, 5 = vidutinė, 7 = stora ir 9 = labai stora; Aleksandrijos muskatinių veislė patenka į 5 kategoriją („vidutinė“). Kadangi razinos gaunamos iš uogų, kurias apdorojant odelė nepažeidžiama, pastaroji yra vidutinio storumo.

Cheminės savybės

Vandens kiekis razinose mažesnis nei 35 proc. Cukraus kiekis didesnis nei 50 proc. p/p.

Rūgštumas – 1,2–1,7 proc. vyno rūgšties,

pH – 3,5–4,5,

vandenyje tirpios kietosios medžiagos – daugiau nei 65 °Brix.

Organoleptinės savybės

Razinos išsaugo muskato skonį, būdingą vynuogėms, iš kurių jos gaminamos: pagal OIV standartus „ypatingas skonis“ išreiškiamas taip: 1 = jokio skonio, 2 = muskato skonis, 3 = surūgęs skonis, 4 = žolių skonis, 5 = kitas skonis; Aleksandrijos muskatinių veislė patenka į 2 kategoriją, ši muskato veislė OIV yra šio skonio lygmens standartas.

Muskato skonį sustiprina intensyvus retronazalinis aromatas, kuriame justi terpineolių – a-terpineolio (kvapniųjų žolelių), linalolio (rožių), geraniolio (pelargonijų) ir b-citronelolio (citrusinių vaisių) kvapai.

Rūgštumas, kurio ribos nurodytos pirmiau, padeda užtikrinti išskirtinę saldžiarūgštę pusiausvyrą.

Dėl šioms razinoms būdingo vidutinio dydžio, drėgmės kiekio ir Brix laipsnių koncentracijos razinos yra elastingos ir minkštos palietus, o jų minkštimas mėsingas ir sultingas, t. y. šių razinų savybės nebūdingos džiovintiems vaisiams, kurie paprastai yra sausi ir neelastingi.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

Sunokę Vitis vinifera L. rūšies Aleksandrijos muskatinių veislės vaisiai taip pat žinomi Moscatel Gordo ar Moscatel de Malaga pavadinimu.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Netaikoma.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Produktas gaminamas ir fasuojamas 4 punkte nustatytoje geografinėje vietovėje.

Gamybos procesas prasideda sveikų vynuogių skynimu ar derliaus nuėmimu, prasidedančiu tik tada, kai vynuogės pasiekia fenologinę brandos stadiją (Baggiolini, 1952 m.). Pažeisti, sergantys ar ant žemės nukritę vaisiai nerenkami.

Kitas etapas – vynuogių kekių džiovinimas tiesioginiuose saulės spinduliuose (džiovinimo mašinas naudoti draudžiama). Džiovinimas yra rankinis darbas, kuriam atlikti būtina kasdienė ūkininko priežiūra – jis kekes turi apversti, kad jos džiūtų tolygiai.

Išdžiovinus uogų kekes, uogos surenkamos (taikant „picado“ metodą) rankomis, naudojant atitinkamo dydžio ir formos žirkles, kad nebūtų pakenkta renkamų uogų kokybei, arba mechaniškai, rinkimo cechuose.

Vynuoges sudžiovinus (nesvarbu, ar jos kekėse, ar paskiros) procesas tęsiamas razinų gamybos įmonėse, kur atliekami šie gamybos etapai iki supakavimo ir pardavimo:

ūkininkų-vynuogių augintojų pristatytų razinų priėmimas ir suskirstymas,

uogų skynimas nuo kekių, jei to nepadarė pats ūkininkas,

klasifikavimas pagal vidutinį vaisių dydį, matuojama pagal razinų kiekį 100 gramų,

paruošimas pakavimui, t. y. partijų sudarymas remiantis prieš tai suklasifikuotomis ir sandėliuojamomis razinomis; 100 gramų neto svorio turi būti mažiau nei 80 razinų,

pakavimas: atliekamas rankiniu būdu ar mechanizuotai. Tai yra paskutinis gamybos etapas, kuris itin svarbus norint išlaikyti kokybines razinų, žymimų kilmės nuoroda, savybes. Vienintelis būdas išsaugoti lengvai pažeidžiamą drėgmės kiekio pusiausvyrą, kuri yra tokia svarbi aptariamo produkto savybė – izoliuoti jį nuo aplinkos oro švariose ir hermetiškose pakuotėse.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Netaikoma.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Etiketėse ant pakuočių, be saugomos kilmės vietos nuorodos, dar nurodoma:

komercinis produkto pavadinimas: turi aiškiai matytis pavadinimas „Pasas de Málaga“, o po juo – užrašas „Denominación de Origen“ (kilmės vietos nuoroda),

neto kiekis kilogramas (kg) ar gramais (g),

minimalaus galiojimo data,

gamintojo ar pakuotojo pavardė ar įmonės pavadinimas ir visada – adresas,

partijos numeris.

Su komerciniu pavadinimu, neto svoriu ir galiojimo laikotarpiu susiję įrašai turi būti tame pačiame matymo lauke.

Visais atvejais privalomi įrašai turi būti lengvai suprantami, parašyti ir matomi aiškiai, lengvai įskaitomi ir nenusitrinantys. Kiti įrašai ar paveiksliukai negali jų uždengti, užgožti ar perskirti.

Ant visų pakuočių turi būti etiketė, ant kurios yra kilmės vietos nuorodos logotipas ir užrašai „Denominación de Origen Protegida“ ir „Pasas de Malága“ bei unikalus kiekvienos vieneto kodas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Vieta:

Šalis: ISPANIJA

ANDALŪZIJOS autonominė bendruomenė

MALAGOS provincija

Malagos provincijoje yra keli vynuogių auginimo regionai – šiaurėje, pietuose, rytuose ir vakaruose. Dviejuose iš šių regionų didžiausia užauginamų vynuogių dalis tradiciškai skiriama razinoms gaminti. Pagrindinis regionas sutampa su gamtiniu Axarquia regionu, esančiu rytinėje Malagos provincijos dalyje, į rytus nuo sostinės. Kitas regionas yra vakariniame Malagos pakrantės pakraštyje. SKVN nustatyta geografinė vietovė sutampa su toliau nurodytomis savivaldybėmis:

Savivaldybės:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

MANILVA REGIONAS

Casares

Manilva

Estepona

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Nuorodos į vynuogių auginimo ir geografinės vietovės ryšį egzistavo jau seniai ir egzistuoja dabar: vynuogynai Malagoje minimi jau Plinijaus Vyresniojo veikale „Gamtos istorija“ (I a.); Nasridų dinastijos laikais (XIII–XV a.) žemės ūkis, ypač razinų gamyba, buvo smarkiai remiamas. Vynuogių auginimas klestėjo iki XIX a. pabaigos, kai dėl kelių nepalankių su prekyba ir fitosanitarija susijusių veiksnių (visų pirma, Viteus vitifoliae, (Fitch) vabzdžių filokserų antplūdžio) samplaikos sektorius sužlugo, o provincijos vynuogynai padalyti į kelis regionus šiaurėje, pietuose, rytuose ir vakaruose. Dviejuose iš šių regionų didžiausia užauginamų vynuogių dalis tradiciškai skiriama razinoms gaminti. Abiems šiems gamybos regionams bendra tai, kad, viena vertus, jie yra provincijos pietuose ir jų riba yra Viduržemio jūra, todėl jie patenka į subtropinę Viduržemio jūros klimato, būdingo provincijai, subkategoriją; kita vertus, skardingas Malagos provincijos reljefas. Net jei šiandien razinų gamybai skirti vynuogynai nebeužima ploto, buvusio iki filokserų antplūdžio, jie vis tiek yra svarbūs didelio Malagos provincijos regiono ekonomikoje ir socialinėje kultūrinėje aplinkoje, nes vynuogynai išplitę 35 provincijos savivaldybėse: juose dirba daugiau nei 1 800 ūkininkų, jų užimamas plotas sudaro 2 200 ha žemės.

„Pasas de Málaga“ vardu žinomo galutinio produkto savybes daugiausia nulemia geografinė aplinka. Raižytas reljefas – viena iš geografinės vietovės savybių: čia peizažui būdinga kalvų ir negilių tarpeklių su didesniu kaip 30 proc. nuolydžiu virtinės. Teritoriją, kurią šiaurėje juosia aukštų kalnų grandinė, o pietuose – Viduržemio jūra, sudaro daubų ir šlaitų virtinė, dėl jos reljefas yra išskirtinis, su stačiais šlaitais; Axarquia atrodo tarsi vientisas šlaitas, panyrantis į jūrą. Manilvos regione vynuogynai auga arčiau jūros, o reljefas lygesnis už Axarquia.

Dirvožemis daugiausia molingas, skurdus, negilus ir labai pralaidus vandeniui. Auginimo vietovės klimatas – Viduržemio subtropinis, būdingos švelnios žiemos, sausos vasaros, reti krituliai, didelis saulėtumas (per pastarąjį dešimtmetį saulėtas laikotarpis truko vidutiniškai 2 974 valandas per metus).

5.2.   Produkto ypatumai:

Viena iš labiausiai vertinamų ir pastebimų „Pasas de Málaga“ savybių yra jų dydis; jos laikomos didelėmis, žymiai didesnėmis už kitus tokios pat rūšies produktus – Sultana veislės razinas, Korinto razinas ir Kalifornijos Thompson Seedless.

Razinos išsaugo muskato skonį, būdingą vynuogėms, iš kurių jos gaminamos; būtent ši muskato veislė organizacijai OIV yra vieno iš skonio lygmenų nustatymo standartas.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Geografinės vietovės ir išskirtinės produkto kokybės ryšys – tai tiesioginė gamybos sąlygų pasekmė. Viena vertus, dėl reljefo vynuogių kekės savaime gauna saulės, kad galėtų džiūti: taip džiovinant išsaugoma odelės konsistencija, o dėl aromatų koncentracijos sustiprėja muskato skonis. Kita vertus, sausas ir karštas oras nuimant derlių skatina gerą sunokimą, dėl to uogose susikaupia sausųjų medžiagų ir cukrų, o tai yra svarbiausia tinkamam džiovinimui, be to, razinų minkštimas tampa elastingas ir sultingas. Dėl saulėtumo uogos gali būti saulėje ir trumpus laikotarpius – taip užtikrinama, kad razinos išsaugotų uogų rūgštumą.

Sudėtingos auginimo sąlygos paskatino pirmenybę teikti Aleksandrijos muskatinių veislei, kuri turi agronominių savybių, būtinų prisitaikant prie šios išskirtinės aplinkos. Ši veislė turi išskirtinių savybių genetinį potencialą; tos savybės: vaisiaus dydis, odelės konsistencija, minkštimas, muskato aromatas, daug kietųjų netirpių medžiagų (skaidulų), kurių daugiausia yra kauliukuose.

Dėl sudėtingo reljefo vynuogės džiovinamos tradiciniais metodais: derlius nuimamas, kekės saulėkaitoje išdėliojamos ir apverčiamos, o vaisiai atrenkami rankomis, daugiausiai dėmesio produkto apdorojimo metu skiriant kokybei. Tai taip pat taikoma atskyrimui rankomis (šis procesas vadinamas „picado“); dėl šios priežasties „Pasas de Málaga“ dažnai būna su koteliais.

Džiovinimas – tai natūralus, tradicinis konservavimo būdas; jis yra labai senas, jį taikant pašalinamas vandens perteklius, kad produktas nesugestų. Lengvai pažeidžiama su vandens kiekiu susijusi pusiausvyra – unikalios sektoriuje sukauptos patirties ir žinių rezultatas – šiam produktui suteikia tam tikras geriausiai žinomas organoleptines savybes, kurios aprašytos specifikacijoje.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.