ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.136.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 136

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. gegužės 11d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2012/C 136/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė apie teisės aktų pasiūlymus dėl vartotojų ginčų sprendimo alternatyviais būdais ir internetu

1

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 136/02

Euro kursas

5

2012/C 136/03

Euro kursas

6

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

ELPA Priežiūros tarnyba

2012/C 136/04

ELPA priežiūros institucijos pranešimas apie susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų normas ir orientacines (diskonto) normas, taikomas trims ELPA valstybėms nuo 2012 m. sausio 1 d.(Paskelbta remiantis 2004 m. liepos 14 d. Institucijos sprendimo Nr. 195/04/COL 10 straipsniu (OL L 139, 2006 5 25, p. 37 ir EEE priedas Nr. 26/2006, 2006 5 25, p. 1))

7

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

ELPA Teismas

2012/C 136/05

2012 m. sausio 23 d. Teismo sprendimas, byloje E-2/11 – STX Norway Offshore AS ir kiti prieš Norvegijos valstybę, atstovaujamą Tarifų komisijos (Laisvė teikti paslaugas. Direktyva 96/71/EB. Darbuotojų komandiravimas. Minimalios užmokesčio normos. Maksimalus darbo valandų skaičius. Altlyginimas už darbą, dėl kurio darbuotojas turi nakvoti ne namuose. Išlaidų kompensavimas)

8

2012/C 136/06

2011 m. gruodžio 16 d. Héraðsdómur Reykjavíkur prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės byloje Vín Tríó ehf. prieš Islandijos valstybę (Byla E-19/11)

9

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 136/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

10

2012/C 136/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

11

2012/C 136/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

12

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2012/C 136/10

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

13

2012/C 136/11

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

16

2012/C 136/12

Informacinis pranešimas apie viešas konsultacijas – Šveicarijos ir Lichtenšteino geografinės nuorodos

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/1


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė apie teisės aktų pasiūlymus dėl vartotojų ginčų sprendimo alternatyviais būdais ir internetu

2012/C 136/01

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7 ir 8 straipsnius,

atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1),

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač į jo 41 straipsnį (2),

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

I.   ĮVADAS

I.1.   Konsultacijos su EDAPP ir nuomonės tikslas

1.

2011 m. lapkričio 29 d. Komisija priėmė du teisės aktų pasiūlymus dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (toliau tekste – pasiūlymai):

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo būdo pasiūlymą (toliau tekste – AGS pasiūlymas) (3),

Reglamento dėl vartotojų ginčų sprendimo internetu pasiūlymą (toliau tekste – IGS pasiūlymas) (4).

2.

2011 m. gruodžio 6 d. EDAPP gavo AGS pasiūlymą ir IGS pasiūlymą konsultacijai. Be to, prieš priimant pasiūlymus su EDAPP buvo konsultuotasi neoficialiai ir jis pateikė neoficialias pastabas. EDAPP pritaria šiam išankstiniam konsultavimuisi ir tam, kad dauguma šiose pastabose esančių rekomendacijų buvo įtrauktos į pasiūlymus.

3.

Šia nuomone siekiama išanalizuoti pasiūlymuose numatytą asmens duomenų tvarkymą ir paaiškinti, kaip pasiūlymais sprendžiami duomenų apsaugos klausimai. Dėmesys joje sutelkiamas į IGS pasiūlymą, nes jis apima centralizuotą asmens duomenų, susijusių su ginčais internetu, tvarkymą.

I.2.   Pasiūlymų tikslas

4.

Alternatyviose ginčų sprendimo schemose (AGS) numatomi alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, kurie paprastai padeda išspręsti ginčą pigiau ir greičiau nei tuo atveju, kai kreipiamasi į teismą. AGS pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad jos būtų įdiegtos visose Europos Sąjungos valstybėse narėse visiems tarpvalstybiniams vartotojų ginčams, susijusiems su prekių pardavimu ar paslaugų teikimu ES, spręsti.

5.

IGS pasiūlymas paremtas šios AGS schemos prieinamumu visoje ES vartotojų ginčams spręsti. Pasiūlyme numatyta steigti interneto platformą (toliau tekste – IGS platforma), kuria vartotojai ir prekybininkai galėtų naudotis, pateikdami skundus dėl tarpvalstybinių internetinių sandorių kompetentingai AGS institucijai.

II.   BENDROS PASTABOS

6.

EDAPP remia pasiūlymų tikslą ir pritaria tam, kad nuo pat pasiūlymų rengimo proceso pradžios buvo atsižvelgta į duomenų apsaugos principus.

7.

Be to, EDAPP pritaria tam, kad IGS pasiūlyme pateikiamos nuorodos į taikomus duomenų apsaugos teisės aktus (5) ir į AGS pasiūlymo kontekste taikomus nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvą 95/46/EB (6), bei tam, kad pateikiamos nuorodos į konsultacijas su EDAPP (7).

III.   KONKREČIOS PASTABOS

III.1.   Valdytojų vaidmuo. Būtina aiškiai pasidalyti pareigas

8.

Pagal IGS pasiūlymą, kiekvieno ginčo, pateikto naudojantis IGS platforma, atveju duomenis tvarkys trijų rūšių institucijos:

AGS subjektai,

IGS tarpininkai, teiksiantys paramą sprendžiant ginčus, pateiktus naudojantis IGS platforma (8),

Komisija.

11 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad kiekviena iš šių institucijų turi būti laikoma valdytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu jai vykdant savo pareigas.

9.

Tačiau daugelis iš šių valdytojų gali būti laikomi atsakingais už tų pačių asmens duomenų tvarkymą (9). Pavyzdžiui, su tam tikru ginču susijusius duomenis, siunčiamus IGS platforma, gali nagrinėti keli IGS tarpininkai ir kompetentingas AGS subjektas, spręsiantis ginčą. Komisija gali tvarkyti šiuos asmens duomenis IGS platformos naudojimo ir priežiūros tikslais.

10.

Šia prasme EDAPP pritaria, kad IGS pasiūlymo 20 konstatuojamoje dalyje nurodoma, jog duomenų apsaugos teisės aktai taikomi visoms minėtoms institucijoms. Tačiau IGS pasiūlymo įstatyminėje dalyje turėtų būti nurodyta bent tai, kuriems valdytojams duomenų subjektai turėtų adresuoti savo prašymus dėl prieigos, ištaisymo, blokavimo bei ištrynimo ir kuris iš valdytojų būtų atsakingas konkretaus duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimo atveju (pvz., pažeidus saugą). Be to, duomenų subjektai turėtų būti tinkamai informuojami.

III.2.   Prieigos apribojimas ir saugojimo laikotarpis

11.

Pagal IGS pasiūlymo 11 straipsnį, prieiga prie asmens duomenų, tvarkomų naudojantis IGS platforma, turi būti suteikiama tik:

kompetentingam AGS subjektui ginčui išspręsti,

IGS tarpininkams, padedantiems išspręsti ginčą (pvz., siekiant palengvinti šalių ir susijusio AGS subjekto komunikavimą arba informuoti vartotojus apie kitas žalos atlyginimo priemones, papildomai prie IGS platformos),

Komisijai, jei tai būtina IGS platformai naudoti ir prižiūrėti, įskaitant stebėjimą, kaip AGS subjektai ir IGS tarpininkai naudojasi platforma (10).

12.

EDAPP pritaria šių tikslų ir prieigos teisių apribojimų nustatymui. Tačiau neaišku, ar visi IGS tarpininkai (ne mažiau nei 54) turės prieigą prie asmens duomenų visų ginčų atvejais. EDAPP rekomenduoja paaiškinti, kad kiekvienas IGS tarpininkas turės prieigą tik prie duomenų, būtinų jo ar jos įsipareigojimams pagal 6 straipsnio 2 dalį vykdyti.

13.

Kalbant apie saugojimo laikotarpį, EDAPP pritaria 11 straipsnio 3 daliai, pagal kurią asmens duomenis leidžiama saugoti tik tokį laikotarpį, kuris būtinas ginčui išspręsti ir duomenų subjektams pasinaudoti savo prieigos teise. Be to, jis pritaria įpareigojimui automatiškai ištrinti duomenis praėjus 6 mėnesiams po ginčo užbaigimo.

III.3.   Specialių kategorijų duomenų tvarkymas. Gali būti reikalingas išankstinis patikrinimas

14.

Atsižvelgiant į pasiūlymų tikslą, gali būti, kad bus tvarkomi asmens duomenys, susiję su įtariamais pažeidimais. Sprendžiant ginčus dėl su sveikatos priežiūra susijusių prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, gali būti tvarkomi sveikatos duomenys.

15.

Todėl asmens duomenų tvarkymą IGS platformos kontekste gali iš anksto tikrinti nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir EDAPP, kaip reikalauja Reglamento (EB) Nr. 45/2001 27 straipsnis ir Direktyvos 95/46/EB 20 straipsnis (11). EDAPP supranta, kad Komisija žino apie būtinybę nustatyti, prieš pradedant veikti IGS platformai, ar duomenų tvarkymui bus taikomi išankstiniai tikrinimai.

III.4.   Su EDAPP turėtų būti tariamasi dėl deleguotų ir įgyvendinimo veiksmų, susijusių su skundo forma

16.

Informacija, kurią būtina nurodyti elektroninėje skundo formoje (toliau tekste – forma), įvardyta IGS pasiūlymo priede. Ji apima šalių asmens duomenis (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas ir, jei taikoma, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresas) ir duomenis, leidžiančius nustatyti, kuris AGS subjektas kompetentingas spręsti tam tikrą ginčą (vartotojo gyvenamoji vieta prekių ar paslaugų užsakymo metu, prekių ar paslaugų rūšis ir pan.).

17.

EDAPP pritaria 7 straipsnio 6 daliai, kurioje primenama, kad naudojantis forma bei prie jos prisegtais dokumentais galima tvarkyti tik tikslius, aktualius ir neperteklinius duomenis. Priede pateikiant duomenų sąrašą, atsižvelgta ir į tikslo apribojimo principą.

18.

Tačiau šį sąrašą galima keisti deleguotais veiksmais, o formos sąlygoms bus taikomi įgyvendinimo veiksmai (12). EDAPP rekomenduoja įtraukti nuostatą, jog būtina konsultuotis su EDAPP tais atvejais, kai šie veiksmai susiję su asmens duomenų tvarkymu.

III.5.   Saugumo priemonės. Būtinybė vertinti poveikį privatumui

19.

EDAPP pritaria konfidencialumo ir saugumo nuostatoms. Saugumo priemonės, išvardytos IGS pasiūlymo 12 straipsnyje, apima prieigos kontrolę, saugumo planą ir saugumo incidentų valdymą.

20.

EDAPP rekomenduoja pridėti nuostatą, jog būtina atlikti poveikio privatumui įvertinimą (įskaitant rizikos įvertinimą) ir periodiškai tikrinti duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi bei duomenų saugą, rengiant patikrinimo ataskaitas.

21.

Be to, EDAPP norėtų priminti, kad IGS platformai skirtų IT priemonių kūrimas nuo pat pradžios turi apimti privatumą ir duomenų apsaugą (Privatumo užtikrinimas), įskaitant priemonių, sudarančių sąlygas naudotojams geriau apsaugoti asmens duomenis (pvz., autentifikavimo ir šifravimo), įdiegimą.

III.6.   Duomenų subjektų informavimas

22.

EDAPP pritaria IGS pasiūlymo 21 konstatuojamajai daliai, kurioje teigiama, kad duomenų subjektai turi būti informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą ir jų teises, viešai paskelbiant pranešimą apie privatumą. Tačiau pareiga informuoti duomenų subjektus turėtų būti įtraukta ir į įstatyminę IGS pasiūlymo dalį.

23.

Be to, duomenų subjektai turėtų būti informuoti ir apie tai, kuris valdytojas atsakingas už jų teisių įgyvendinimą. Pranešimas apie privatumą turėtų būti aiškiai matomas kiekvienam formą pildančiam asmeniui.

IV.   IŠVADA

24.

EDAPP pritaria tam, kad į tekstą buvo įtraukti duomenų apsaugos principai, visų pirma principai, susiję su tikslu ir prieigos apribojimu, saugojimo laikotarpio apribojimu ir saugumo priemonėmis. Tačiau jis rekomenduoja:

išaiškinti valdytojų pareigas ir informuoti apie jas duomenų subjektus,

išaiškinti prieigos teisių apribojimą,

papildyti saugumo nuostatas,

paminėti būtinybę konsultuotis su EDAPP dėl deleguotų ir įgyvendinimo veiksmų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu.

25.

Be to, EDAPP norėtų priminti, kad EDAPP ir nacionalinės duomenų apsaugos institucijos gali atlikti išankstinius asmens duomenų tvarkymo IGS platformoje tikrinimus.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 12 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  COM(2011) 793 galutinis.

(4)  COM(2011) 794 galutinis.

(5)  IGS pasiūlymo 20 ir 21 konstatuojamosios dalys bei 11 straipsnio 4 dalis.

(6)  AGS pasiūlymo 16 konstatuojamoji dalis.

(7)  Pasiūlymų preambulės ir aiškinamieji memorandumai.

(8)  Kiekviena valstybė narė turės paskirti IGS tikslams po vieną kontaktų centrą, apimantį mažiausiai du IGS tarpininkus. Komisija įkurs IGS kontaktų centrų tinklą.

(9)  Dėl sąvokų „valdytojas“ ir „tvarkytojas“ žr. taip pat 2010 m. vasario 16 d. 29 straipsnio darbo grupės nuomonę 1/2010 (WP 169), p. 17–24, paskelbtą http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_lt.pdf

(10)  Žr. IGS pasiūlymo 11 straipsnio 2 dalį.

(11)  Reglamento (EB) Nr. 45/2001 27 straipsnyje nurodyta, kad „asmens duomenų apie sveikatą ir įtariamus nusikaltimus, teistumus ar saugos priemones“ tvarkymo veiksmus iš anksto patikrina EDAPP. Pagal Direktyvos 95/46/EB 20 straipsnio 1 dalį, nacionalinė duomenų apsaugos institucija iš anksto tikrina tvarkymo veiksmus, galinčius kelti pavojų duomenų apsaugai, kaip numatyta nacionaliniuose duomenų apsaugos įstatymuose.

(12)  IGS pasiūlymo 23–24 konstatuojamosios dalys ir 7 straipsnio 4 bei 5 dalys.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/5


Euro kursas (1)

2012 m. gegužės 9 d.

2012/C 136/02

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,295

JPY

Japonijos jena

102,99

DKK

Danijos krona

7,435

GBP

Svaras sterlingas

0,80495

SEK

Švedijos krona

8,9097

CHF

Šveicarijos frankas

1,201

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,563

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,243

HUF

Vengrijos forintas

290,7

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6983

PLN

Lenkijos zlotas

4,2154

RON

Rumunijos lėja

4,421

TRY

Turkijos lira

2,3236

AUD

Australijos doleris

1,2886

CAD

Kanados doleris

1,3007

HKD

Honkongo doleris

10,053

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6509

SGD

Singapūro doleris

1,6232

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 481,06

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,3988

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,1726

HRK

Kroatijos kuna

7,505

IDR

Indonezijos rupija

11 951,56

MYR

Malaizijos ringitas

3,9808

PHP

Filipinų pesas

55,18

RUB

Rusijos rublis

39,3

THB

Tailando batas

40,287

BRL

Brazilijos realas

2,5337

MXN

Meksikos pesas

17,4978

INR

Indijos rupija

69,768


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/6


Euro kursas (1)

2012 m. gegužės 10 d.

2012/C 136/03

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2961

JPY

Japonijos jena

103,31

DKK

Danijos krona

7,4335

GBP

Svaras sterlingas

0,80180

SEK

Švedijos krona

8,9448

CHF

Šveicarijos frankas

1,2013

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,5575

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,162

HUF

Vengrijos forintas

288,31

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6982

PLN

Lenkijos zlotas

4,2292

RON

Rumunijos lėja

4,4190

TRY

Turkijos lira

2,3135

AUD

Australijos doleris

1,2801

CAD

Kanados doleris

1,2945

HKD

Honkongo doleris

10,0615

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6434

SGD

Singapūro doleris

1,6199

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 480,27

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,3800

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,1840

HRK

Kroatijos kuna

7,5055

IDR

Indonezijos rupija

11 954,38

MYR

Malaizijos ringitas

3,9758

PHP

Filipinų pesas

55,039

RUB

Rusijos rublis

39,0370

THB

Tailando batas

40,335

BRL

Brazilijos realas

2,5456

MXN

Meksikos pesas

17,4001

INR

Indijos rupija

69,1310


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

ELPA Priežiūros tarnyba

11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/7


ELPA priežiūros institucijos pranešimas apie susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų normas ir orientacines (diskonto) normas, taikomas trims ELPA valstybėms nuo 2012 m. sausio 1 d.

(Paskelbta remiantis 2004 m. liepos 14 d. Institucijos sprendimo Nr. 195/04/COL 10 straipsniu (OL L 139, 2006 5 25, p. 37 ir EEE priedas Nr. 26/2006, 2006 5 25, p. 1))

2012/C 136/04

Bazinės palūkanų normos apskaičiuojamos remiantis Institucijos valstybės pagalbos gairių, iš dalies pakeistų 2008 m. gruodžio 17 d. Institucijos sprendimu Nr. 788/08/COL, skyriumi dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo. Taikytinos orientacinės palūkanų normos apskaičiuojamos pridedant atitinkamas maržas remiantis valstybės pagalbos gairėmis. Diskonto normos atveju prie bazinės palūkanų normos turi būti pridedama atitinkama 100 bazinių punktų marža. Susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų norma taip pat paprastai bus apskaičiuojama prie bazinės palūkanų normos pridedant 100 bazinių punktų, kaip numatyta 2008 m. gruodžio 17 d. Institucijos sprendime Nr. 789/08/COL, kuriuo keičiamas 2004 m. liepos 14 d. Institucijos sprendimas Nr. 195/04/COL (paskelbta OL L 340, 2010 12 22, p. 1 ir EEE priede Nr. 72/2010, 2010 12 22, p. 1).

 

Islandija

Lichtenšteinas

Norvegija

2012 1 1–

4,70

0,31

3,57


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

ELPA Teismas

11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/8


TEISMO SPRENDIMAS

2012 m. sausio 23 d.

byloje E-2/11

„STX Norway Offshore AS“ ir kiti prieš Norvegijos valstybę, atstovaujamą Tarifų komisijos

(Laisvė teikti paslaugas. Direktyva 96/71/EB. Darbuotojų komandiravimas. Minimalios užmokesčio normos. Maksimalus darbo valandų skaičius. Altlyginimas už darbą, dėl kurio darbuotojas turi nakvoti ne namuose. Išlaidų kompensavimas)

2012/C 136/05

Byloje E-2/11 „STX Norway Offshore AS“ ir kiti prieš Norvegijos valstybę, atstovaujamą Tarifų komisijos – Borgarting lagmannsrett (Borgarting apeliacinio teismo, Norvegija) pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 34 straipsnį Teismui pateiktas prašymas įvertinti, ar kolektyvinėse sutartyse, kurios paskelbtos visuotinai taikytinomis laivų statybos pramonėje, nustatytos darbo sąlygos atitinka EEE teisę, ir išaiškinti EEE susitarimo 36 straipsnį bei EEE susitarimo XVIII priedo 30 punkte nurodyto teisės akto, t. y. 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, suderintos su EEE susitarimu jo 1 protokolu, 3 straipsnį; Teismas, sudarytas iš pirmininko Carl Baudenbacher, teisėjų Per Christiansen ir Páll Hreinsson (teisėjo pranešėjo), 2012 m. sausio 23 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinė dalis yra tokia:

1.

Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte minima sąvoka „maksimalus darbo ir minimalus poilsio laikas“ apima „maksimalaus įprastų darbo valandų skaičiaus“ sąlygas, apie kurias kalbama patariamosios nuomonės prašyme.

2.

Iš esmės, atsižvelgiant į EEE susitarimo 36 straipsnį, Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktu EEE valstybei draudžiama reikalauti iš kitoje EEE valstybėje įsisteigusios, tačiau jos teritorijoje paslaugas teikiančios įmonės mokėti darbuotojams jos nacionalinėje teisėje nustatytas minimalias kompensacijas už darbą, dėl kurio darbuotojas turi nakvoti ne namuose, išskyrus tuos atvejus, kai nuostatomis dėl tokio papildomo kompensavimo ginamas viešasis interesas ir jos taikomos proporcingai. Ar šiomis nuostatomis iš tikrųjų siekiama ginti viešąjį interesą ir ar priemonės proporcingos, turi įvertinti nacionalinės institucijos arba, tam tikrais atvejais, priimančiosios EEE valstybės teismai.

3.

Direktyva 96/71/EB EEE valstybei nesuteikiama teisė garantuoti iš kitos EEE valstybės į jos teritoriją atvykusiems darbuotojams kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo tais atvejais, kai darbuotojas dėl darbo turi nakvoti ne namuose, nebent tai grindžiama viešosios tvarkos nuostatomis.

4.

Darbuotojų, kuriems konkreti kolektyvinė sutartis buvo taikoma prieš ją paskelbiant visuotinai taikytina, skaičius atsakymui į pirmo klausimo a, b ir c punktus reikšmės neturi.


11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/9


2011 m. gruodžio 16 d. Héraðsdómur Reykjavíkur prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės byloje „Vín Tríó ehf.“ prieš Islandijos valstybę

(Byla E-19/11)

2012/C 136/06

2011 m. gruodžio 16 d. raštu, kurį Teismo kanceliarija gavo 2011 m. gruodžio 26 d., Héraðsdómur Reykjavíkur (Reikjaviko apygardos teismas) paprašė ELPA teismo patariamosios nuomonės šiais byloje „Vín Tríó ehf.“ prieš Islandijos valstybę kilusiais klausimais:

1)

Ar Susitariančioji Šalis, įstatymais ar administracinės teisės aktais nustačiusi, kad alkoholio mažmeninės prekybos valstybės monopoliją turintis subjektas gali atsisakyti savo mažmeninėse parduotuvėse prekiauti alkoholiniais gėrimais, kuriuose yra stimuliuojančių medžiagų, kaip antai kofeino, pažeidžia Europos ekonominės erdvės susitarimo 11 straipsnį arba 16 straipsnio pirmą dalį?

2)

Jei ELPA teismas nuspręstų, kad pirmajame klausime nurodyta priemonė yra kiekybinis importo apribojimas arba lygiaverčio poveikio priemonė, kaip apibrėžta Europos ekonominės erdvės susitarimo 11 straipsnyje, prašoma atsakyti, ar tokią priemonę vis dėlto galima būtų laikyti pateisinama pagal Susitarimo 13 straipsnį.

3)

Jei būtų nuspręsta, kad pirmajame klausime nurodyta priemone pažeidžiamas Europos ekonominės erdvės susitarimo 11 straipsnis arba 16 straipsnio pirma dalis, ELPA teismo prašoma įvertinti (jei tokie klausimai priklauso jo kompetencijai), ar tenkinamos sąlygos, kuriomis ELPA valstybei galima pateikti ieškinį dėl žalos, patirtos pažeidus Susitarimą, atlyginimo?


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/10


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 136/07

1.

2012 m. gegužės 2 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Solvay SA“ (toliau – „Solvay“, Belgija) ir „Air Liquide International“ (toliau – „Air Liquide“, Prancūzija) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, naujai įsteigtos bendros įmonės (toliau – BĮ, Belgija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Solvay“ – bendrovių, tarptautiniu mastu atliekančių mokslinius tyrimus cheminių medžiagų ir plastikų srityje, taip pat juos kuriančių, gaminančių, parduodančių ir jais prekiaujančių, grupės patronuojančioji įmonė,

„Air Liquide“ veikia pramoninių dujų gamybos ir tiekimo bei susijusių paslaugų teikimo įvairioms pramonės šakoms srityse,

BĮ finansuos, statys, valdys ir aptarnaus fluoro dujų gamybos įrenginius, esančius kliento teritorijoje arba šalia jos, siekiant tiekti F2 fotovoltinės įrangos pramonės ir plokščiųjų ekranų pramonės, daugiausia Azijoje, klientams.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 136/08

1.

2012 m. gegužės 3 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Bouygues Bâtiment International SA“ (toliau – BBI, Prancūzija), kuri yra grupės „Bouygues SA“ (toliau – „Bouygues“, Prancūzija) dalis, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Amelia Investments Limited“ (toliau – „Amelia“, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Bouygues“: statybos, telekomunikacijos ir žiniasklaida,

„Amelia“: per patronuojamąsias įmones „Thomas Vale Construction Plc“ ir „Fitzgerald Contractors Limited“ vykdoma statybų ir civilinės inžinerijos veikla Jungtinėje Karalystėje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/12


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 136/09

1.

2012 m. balandžio 30 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Lecta SA“ (toliau – „Lecta“) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonių „Polyedra SpA“ ir „Polyedra AG“ (toliau kartu – „Polyedra“) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Lecta“: daugiausia plono kreidinio popieriaus gamyba, mažesniu mastu – specialiojo popieriaus gamyba, taip pat prekyba popieriumi,

„Polyedra“: prekyba popieriumi.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


KITI AKTAI

Europos Komisija

11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/13


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2012/C 136/10

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„KITKAN VIISAS“

EB Nr.: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Pavadinimas:

„Kitkan visas“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Suomija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.7 klasė.

Šviežia žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai bei iš jų pagaminti produktai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

„Kitkan viisas“ vadinama seliava (Coregonus albula), sužvejota Koillismaa aukštumų ežeruose. Svarbiausi „Kitkan visas“ ypatumai yra šie:

„Kitkan viisas“ mažesnė už daugelį kitų seliavos rūšių. Priklausomai nuo metinių augimo sąlygų skirtumų, jos vidutinis dydis praėjus vienam augimo laikotarpiui – 7–9 cm. Dėl nedidelio dydžio seliavos stuburkaulis nesukietėja ir išlieka minkštas. Nedidelį žuvies dydį lemia mažas maistingųjų medžiagų kiekis vandenyse ir trumpas augimo laikotarpis.

„Kitkan viisas“ brandą pasiekia maždaug 15 mėnesių amžiaus, tuo metu žuvies ilgis – maždaug 8 cm, o svoris – 4–5 g. Ši žuvis yra tamsios spalvos, jos nugara beveik juoda, šonai – šviesiai sidabrinės spalvos, o pelekai – šviesios spalvos. Seliava nuo syko, aukšlės ir kitų tokio paties dydžio žuvų mailiaus skiriasi apatinio žandikaulio, kuris daug ilgesnis už viršutinį žandikaulį, dydžiu. Seliavos ikrai nedideli: litrą ikrų sudaro maždaug 500 000 žuvies kiaušinėlių. Seliava neršia rudenį, žiemą žuvies kiaušinėliai būna ramybės būsenos, o per keletą pavasario savaičių išsivysto ikrai.

Dėl priverstinio bado visą žiemą „Kitkan viisas“ žarnynas visiškai ištuštėja, todėl jo nereikia valyti.

„Kitkan viisas“ parduodama šviežia ir užšaldyta.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

Netaikoma

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams):

Seliava minta planktonu ir vabzdžių lervomis. Visą reikiamą maistą seliava randa natūraliame gėlame vandenyje nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Šios žuvys turi būti sužvejotos nustatytoje geografinėje vietovėje. Kad būtų užtikrinta kokybė, pirminis apdorojimas turi vykti toje pačioje nustatytoje geografinėje vietovėje. Pirminis apdorojimas apima žuvies valymą ir užšaldymą, t. y.:

valant seliavą, pašalinami bent jos viduriai ir žiaunos. Jei pageidaujama, taip pat galima pašalinti galvą, uodegą ir kitas žuvies dalis. Vis dėlto turi būti įmanoma atpažinti pirminę seliavos formą.

Užšaldant žuvį, jos temperatūra sumažinama bent iki – 18 Celsijaus laipsnių.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Netaikoma

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Netaikoma

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Šioje geografinėje vietovėje yra Kutajokio ir Kemijokio kalnų vietovių upių baseinai, esantys Kūsamo ir Posijo savivaldybėse ir įtekantys į Baltąją jūrą, išskyrus ežerus, esančius Rusijos pasienio teritorijoje.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

„Kitkan viisas“ seliava gyvena Koillismaa aukštumų baseine. Ši vietovė yra netoli Šiaurės pusrutulio poliarinio rato, čia ežerai būna užšalę nuo spalio iki gegužės mėn. Koillismaa aukštumų vidutinis aukštis – 240 m virš jūros lygio. Šios vietovės vandenys skaidrūs, juose mažai maistingųjų medžiagų, o rūgštingumo lygis beveik neutralus.

Vandens telkinių aukščio ir srovės skirtumai itin maži, todėl ežero baseine visus metus srovių nėra. Vandens prisotinimo deguonimi sąlygos žiemą taip pat palankios. Šios aplinkos sąlygos lemia tai, kad seliava lieka tuose vandens baseinuose, kuriuose gimė, ir nemigruoja į žemiau esančius vandenis.

„Kitkan viisas“ labai smulki, dėl to jai žvejoti reikalinga ypatinga žvejybos technologija. Tradicinis ir dažniausias vietos žvejų naudojamas seliavos žvejojimo būdas – gaubiamieji tinklai. Neršto laikotarpiu seliavai žvejoti naudojami tinklai, o vasarą – spąstai. Traleriai „Kitkan viisas“ žvejybai nenaudojami.

5.2.   Produkto ypatumai:

Dėl arktinių sąlygų ir nedidelio maistingųjų medžiagų kiekio vandenyse „Kitkan viisas“ gerokai mažesnė už kai kurias kitas gėlavandenių seliavų rūšis. Dėl nedidelio dydžio „Kitkan viisas“ stuburkaulis nesukietėja ir išlieka minkštas. Dėl priverstinio bado žiemą seliavos žarnynas visiškai ištuštėja, todėl jas galima vartoti nevalius.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

„Kitkan viisas“ išsiskiria savita išvaizda, kurią nulėmė arktinės Koillismaa aukštumų sąlygos ir mažas maistingųjų medžiagų kiekis vandenyse. Tradiciniai šioje vietovėje naudojami žvejybos būdai ir nevalytų seliavų vartojimas žiemą konkrečiai susijęs su geografinės vietovės ypatumais. „Kitkan viisas“ nemigruoja į žemiau esančius vandenis dėl šios geografinės vietovės vandenų aplinkos sąlygų.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/16


Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2012/C 136/11

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą pakeitimo paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

PAKEITIMO PARAIŠKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

PAKEITIMO PARAIŠKA PAGAL 9 STRAIPSNĮ

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

EB Nr.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Keičiamos produkto specifikacijos dalys:

Produkto pavadinimas

Produkto aprašymas

Geografinė vietovė

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas etiketėmis

Nacionaliniai reikalavimai

Kita (Atnaujintos nuorodos į teisės aktus)

2.   Pakeitimo (-ų) pobūdis:

Bendrojo dokumento arba santraukos pakeitimas

Įregistruotos SKVN ar SGN specifikacijos, kurios bendrasis dokumentas ar santrauka nepaskelbti, pakeitimas

Specifikacijos pakeitimas, dėl kurio bendrojo dokumento keisti nereikia (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 3 dalis)

Laikini specifikacijos pakeitimai dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ar fitosanitarijos priemonių (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 4 dalis)

3.   Pakeitimas (-ai):

3.1.   Gamybos būdas:

5 straipsnio 6 ir 7 dalys:

„Nurinkus svogūnėlius, nulupami išoriniai žemėti lukštai, lapai sutrumpinami iki 40 cm, galiausiai svogūnai surišami į ryšelius ir sudedami į dėžutes.

Greitam vartojimui skirti svogūnai, nuėmus išorinius lukštus ir, jei reikia, nupjovus ilgesnius nei 60 cm lapus, surišami į 5–8 kg ryšelius ir sudedami į dėžes ar dėžutes.“

pakeičiama taip:

„Nurinkus svogūnėlius, nulupami išoriniai žemėti lukštai, lapai sutrumpinami iki 30–60 cm, svogūnai surišami į ryšelius ir sudedami į dėžutes.

Greitam vartojimui skirti svogūnai, nuėmus išorinius lukštus ir sutrumpinus lapus iki 35–60 cm, surišami į 1,5–6 kg ryšelius ir sudedami į dėžes ar dėžutes.“

9 straipsnio 2 dalis

„Prieš pateikiant rinkai, SGN „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ svogūnai turi būti supakuoti taip:

svogūnėliai surišami į ryšelius ir taip paruošti parduoti sudedami į kartonines, plastmasines ar medines dėžutes,

greitam vartojimui skirti svogūnai surišami į 5–8 kg ryšelius ir dedami į dėžes arba dėžutes.“

išdėstoma taip:

„Prieš pateikiant rinkai, SGN svogūnai „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ turi būti supakuoti taip:

svogūnėliai surišami į ryšelius ir taip paruošti parduoti sudedami į kartonines, plastmasines ar medines dėžutes,

greitam vartojimui skirti svogūnai surišami į 1,5–6 kg ryšelius ir dedami į dėžes arba dėžutes.“

Produkto rengimo pakuoti nuostatos iš dalies pakeistos, siekiant užtikrinti didesnį pakuočių dydžių pasirinkimą ir patenkinti naujus rinkos reikalavimus, susijusius su pakavimu.

9 straipsnio 4 dalis

„Svogūnų kasos pinamos mažiausiai iš 6 svogūnų, nepriklausomai nuo jų dydžio, o tos pačios pakuotės pynės turi būti vienodo svorio ir jose turi būti tiek pat svogūnų.“

pakeičiama į:

„Svogūnų kasos pinamos iš mažiausiai 6 svogūnų, nepriklausomai nuo jų dydžio.“

Vietos gamintojams suteikiama galimybė pritaikyti tradicines svogūnų kasas, pasirenkant galvučių skaičių ir dydį.

9 straipsnio 7 dalis

„Siekiant užtikrinti, kad produktas būtų aiškiai pažymėtas, į ryšelius surišti svogūnėliai ir greitam vartojimui skirti svogūnai, taip pat į kasas supinti ilgesniam vartojimui skirti svogūnai rinkai pateikiami su lipduku, ant kurio nurodomas prekės ir gamintojo ženklas.“

pakeičiama taip:

„Ant svogūnėlių ir ilgesniam laikymui skirtų svogūnų kasų turi būti dedamas lipdukas ar panašus ženklas su Europos Sąjungos logotipu ir produkto logotipu, o kiekvienas greitam vartojimui skirtų svogūnų, pateikiamų dėžėse ar dėžutėse, ryšelis turi būti pažymėtas visaverte etikete, kurioje nurodomas firmos pavadinimas, ES logotipas, produkto logotipas ir tipas, siekiant užtikrinti, kad jį būtų galima atsekti ir kad jis būtų lengvai atpažįstamas.“

Ryšeliais pateikiamų greitam vartojimui skirtų „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ svogūnų kiekvienas ryšelis turi būti pažymėtas etikete, kurioje nurodomas firmos pavadinimas, ES logotipas, produkto logotipas ir produkto tipas. Todėl kiekvienas ryšelis bus pažymėtas etikete, kurioje pateikiama visa informacija, kad vartotojas galėtų nustatyti produktą.

3.2.   Atnaujintos nuorodos į teisės aktus:

Yra atnaujintos produkto specifikacijos nuorodos į Reglamentą (EEB) Nr. 2081/92.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

EB Nr.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“

2.   Valstybė narė ar trečioji šalis:

Italija

3.   Žemės ūkio produkto ar maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.6 klasė.

Neperdirbti arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai.

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas:

Saugoma geografinė nuoroda (SGN) „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ taikoma išskirtinai vietos ekotipų „Allium Cepa“ rūšies svogūnams, kurie skiriasi savo forma ir derliaus ankstyvumu (jis priklauso nuo šviesiojo paros laikotarpio trukmės):

„Tondo Piatta“ arba ankstyvieji,

„Mezza Campana“ arba vidutiniškai ankstyvi,

„Allungata“ arba vėlyvieji.

Skiriami trys produkto tipai:

 

Svogūnėlis (it. Cipollotto):

spalva – balta, rožinė, violetinė,

skonis – saldus, švelnus,

dydis – žr. Bendrijos taisyklėse numatytus apribojimus.

 

Greitam vartojimui skirtas svogūnas (it. Cipolla da consumo fresco):

spalva – balta, raudona, violetinė,

skonis – saldus ir švelnus,

dydis – žr. Bendrijos taisyklėse numatytus apribojimus.

 

Ilgesniam laikymui skirtas svogūnas (it. Cipolla da serbo):

spalva – balta, violetinė,

skonis – saldus ir traškus,

dydis – žr. Bendrijos taisyklėse numatytus apribojimus.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams):

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Visi „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ svogūnų auginimo etapai – nuo sėjimo iki derliaus nuėmimo – turi vykti geografinėje gamybos vietovėje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Nurinkti „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ svogūnai tvarkomi taip:

nulupami išoriniai žemėti lukštai, lapai sutrumpinami iki 30–60 cm, galiausiai svogūnėliai surišami į ryšelius ir sudedami į dėžutes,

greitam vartojimui skirti svogūnai, nuėmus išorinius lukštus ir sutrumpinus lapus iki 35–60 cm, surišami į 1,5–6 kg ryšelius ir sudedami į dėžes ar dėžutes,

ilgesniam laikymui skirti svogūnai sudedami ant žemės, apdengiami jų pačių lapais ir paliekami 8–15 dienų, kad išdžiūtų, įgautų stangrumą, atsparumą ir ryškiai raudoną spalvą. Nusausinti svogūnai gali būti apipjaustomi arba paliekami su lapais, jei iš jų bus pinamos kasos. Svogūnų kasos pinamos iš mažiausiai 6 galvų, nepriklausomai nuo jų dydžio. Pakuojama į įvairaus, tačiau ne didesnio nei 25 kg svorio maišelius ar dėžutes.

Siekiant užtikrinti produkto atsekamumą bei kontrolę ir išsaugoti kokybę, pakavimo darbus pagal nusistovėjusią vietos tvarką ir ilgalaikes tradicijas būtina atlikti 4.3 punkte nurodytoje teritorijoje.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Ant pakuotės spausdintinėmis raidėmis, kurios turi būti dvigubai didesnės už bet kokius kitus užrašus, turi būti užrašas SGN „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“, taip pat turi būti nurodytas produkto tipas – „svogūnėlis“ (it. cipollotto), „greitam vartojimui skirtas svogūnas“ (it. cipolla da consumo fresco), „ilgesniam laikymui skirtas svogūnas“ (it. cipolla da serbo) – ir produkto logotipas.

Ant svogūnėlių ir ilgesniam laikymui skirtų svogūnų kasų turi būti dedamas lipdukas ar panašus ženklas su Europos Sąjungos logotipu ir produkto logotipu, o kiekvienas greitam vartojimui skirtų svogūnų, pateikiamų dėžėse ar dėžutėse, ryšelis turi būti pažymėtas visaverte etikete, kurioje nurodomas firmos pavadinimas, ES logotipas, produkto logotipas ir produkto tipas, siekiant užtikrinti, kad jį būtų galima atsekti ir kad jis būtų lengvai atpažįstamas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

SGN „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ produktai auginami atitinkamuose žemės plotuose, įeinančiuose į šių Kalabrijos regiono savivaldybių administracinę teritoriją arba jos dalį:

a)   Kozencos provincija: Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte ir Amantea savivaldybių dalis;

b)   Katancaro provincija: Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga savivaldybių dalis;

c)   Vibo Valentijos provincija: Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nikotera savivaldybių dalis.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ svogūnai auginami smėlingoje ar į smėlingumą linkusioje vidutinio kietumo ir mišrios sudėties – priemolio, molio ar dumblo – dirvoje, kuri driekiasi palei jūros pakrantę arba upes bei upelius ir yra sąnašinės kilmės ir net žvirgždėta, tačiau tai nekenkia svogūno galvos vystymuisi ir augimui. Pakrantės dirvos yra tinkamos ankstyviesiems, greitam vartojimui skirtiems svogūnams auginti, o toliau nuo jūros esanti žemė, kurioje yra molio ir priemolio, tinkama vėlyviesiems, ilgesniam laikymui skirtiems svogūnams. Šiandien, kaip ir praeityje, raudonasis svogūnas auginamas tiek šeimos daržuose, tiek didesniuose žemės plotuose, yra kaimo peizažo ir mitybos dalis, vietinių patiekalų ir tradicinių receptų ingredientas.

Atsižvelgiant į teritorijoje, kurioje auginami svogūnai, vyraujančias klimato sąlygas, užauginamas visame pasaulyje garsėjantis savo kategorijoje išskirtinis labai aukštos kokybės produktas.

5.2.   Produkto ypatumai:

Svogūnai „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ yra žinomi dėl savo kokybinių ir organoleptinių savybių: svogūnų švelnumo, saldumo ir ypač lengvo virškinamumo. Šios „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ savybės leidžia valgyti juos žalius ir daug didesniais kiekiais, palyginti su įprastais svogūnais.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Prašymas pripažinti SGN „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ yra pagrįstas, atsižvelgiant į produkto vardą ir jo žinomumą, kurį lėmė gausūs populiarinimo veiksmai, kaip rodo istoriniai ir bibliografiniai šaltiniai. Įvairūs istoriniai ir bibliografiniai šaltiniai rodo, kad svogūnai Viduržemio jūros baseine ir Kalabrijoje iš pradžių buvo platinami finikiečių, o vėliau graikų. Viduramžiais ir Renesanso epochoje svogūnai buvo labai vertinami ir laikomi pagrindiniu mitybos bei vietos ekonomikos produktu – jie būdavo mainų objektas, parduodami ir jūra eksportuojami į Tunisą, Alžyrą ir Graikiją. Įvairūs keliautojai, atvykę į Kalabriją 1700–1800 m. ir aplankę Tirėnų jūros pakrantę nuo Pico iki Tropėjos, savo raštuose mini Raudonųjų svogūnų savivaldybes. Svogūnas nuo neatmenamų laikų buvo žemdirbių mitybos ir vietinės produkcijos sudedamoji dalis; keliautoją Dr. Albertą, 1905 m. apsilankiusį Tropėjos vietovę Kalabrijoje, nustebino valstiečių skurdas – jie mito vien svogūnais. XX a. pradžioje svogūnai Tropėjoje buvo pradėti auginti ne mažuose šeimyniniuose soduose bei daržuose, o didesniuose plotuose; 1929 m. pastačius Rufos slėnio akveduką, atsirado galimybė drėkinti laukus, todėl padidėjo svogūnų derlius ir pagerėjo kokybė. Burbonų valdymo laikotarpiu produktas labiau paplito šiaurės Europos rinkose ir per trumpą laiką tapo paklausus ir labai vertinamas, kaip teigiama 1901 m. išleistoje „Studijoje apie Kalabriją“, kurioje aprašoma net pailga Kalabrijos svogūnų galvų forma ir raudona spalva. Pirmieji oficialūs statistiniai duomenys apie svogūnų auginimą Kalabrijoje buvo pateikti Reda žemės ūkio enciklopedijoje (1936–1939 m.). Išskirtinių savybių savo kategorijoje turintis produktas išgarsėjo visoje šalyje, įgijo istorinę ir kultūrinę vertę, kuri ir šiandien atsispindi žemės ūkio veikloje, virtuvėje, kasdieniniuose posakiuose ir folkloro tradicijose; išskirtinių savybių turintį produktą imta padirbinėti, o jo pavadinimą – klastoti.

Nuoroda į specifikacijos paskelbimą:

Valdžios institucijos pradėjo nacionalinę prieštaravimų pateikimo procedūrą – 2011 m. rugpjūčio 10 d.Italijos Respublikos oficialiajame leidinyje Nr. 185 paskelbta SGN „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ pakeitimo paraiška.

Visą produkto specifikacijos tekstą galima rasti interneto svetainėje:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

arba

tiesiogiai Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos interneto svetainėje (http://www.politicheagricole.it), ekrano dešinėje viršuje spaudžiant nuorodą „Qualità e sicurezza“ (Kokybė ir saugumas), po to – „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE“ (ES nagrinėjamos specifikacijos).


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/21


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE VIEŠAS KONSULTACIJAS

Šveicarijos ir Lichtenšteino geografinės nuorodos

2012/C 136/12

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (1), įsigaliojo 2011 m. gruodžio 1 d. (2). Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei (3), įsigaliojo 2011 m. gruodžio 1 d. (4).

Pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais 12 priedo 16 straipsnį šiuo metu vykdoma peržiūra. Todėl svarstomas toliau išvardytų Šveicarijos ir Lichtenšteino pavadinimų – geografinių nuorodų – apsaugos Europos Sąjungoje klausimas.

Komisija ragina visas valstybes nares, trečiąsias šalis, visus fizinius ar juridinius asmenis, turinčius teisėtų interesų ir gyvenančius arba įsisteigusius kurioje nors valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, teikti prieštaravimo prieš tokią apsaugą pareiškimus.

Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per du mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo. Prieštaravimo pareiškimai turėtų būti siunčiami elektroninio pašto adresu AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Prieštaravimo pareiškimai nagrinėjami tik tuo atveju, jeigu jie gaunami per pirmiau nurodytą laikotarpį ir jeigu juose įrodoma, kad siūlomas apsaugoti pavadinimas:

a)

prieštarautų augalo veislės ar gyvūno veislės pavadinimui, ir todėl vartotojams galėtų kilti abejonių dėl tikrosios produkto kilmės;

b)

būtų visiškai arba iš dalies homonimiškas Sąjungoje pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (5) jau saugomam pavadinimui;

c)

atsižvelgiant į prekės ženklo gerą vardą, pripažinimą ir jo naudojimo laikotarpį, yra toks, kad vartotojams galėtų kilti abejonių dėl tikrosios produkto tapatybės;

d)

pakenktų visiškai ar iš dalies tapačiam pavadinimui ar prekės ženklui arba produktams, kurie iki šio pranešimo paskelbimo dienos teisėtai teikiami rinkoje ne mažiau kaip penkerius metus;

e)

arba jei pranešimuose apie prieštaravimą pateikiama išsami informacija, kuria remiantis būtų galima daryti išvadą, kad pavadinimas, kurį siekiama apsaugoti, yra bendrinis.

Pirmiau nurodyti kriterijai vertinami Sąjungos teritorijos atžvilgiu; intelektinės nuosavybės teisių atveju tai yra teritorija ar teritorijos, kuriose saugomos minėtos teisės. Kad šie pavadinimai būtų saugomi ir Europos Sąjungoje, būtina, kad peržiūra būtų sėkmingai atlikta pagal pirmiau minėtą 16 straipsnį ir vėlesnį teisės aktą.

Žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų sąrašas  (6)

Produkto klasė

Pavadinimas

Apsauga

Sūriai

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

SKVN

Mėsos gaminiai

Glarner Kalberwurst

SGN


(1)  OL L 297, 2011 11 16, p. 3.

(2)  OL L 302, 2011 11 19, p. 1.

(3)  OL L 297, 2011 11 16, p. 49.

(4)  OL L 302, 2011 11 19, p. 2.

(5)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(6)  Vykdydamos peržiūrą sąrašą pateikė Šveicarijos valdžios institucijos; sąrašas registruotas Šveicarijoje pagal 1997 m. gegužės 28 d. Šveicarijos įsaką dėl žemės ūkio produktų ir perdirbtų žemės ūkio produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).