ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.071.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. kovo 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos Komisija

2012/C 071/01

2012 m. kovo 7 d. Komisijos nuomonė, pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį dėl radioaktyviųjų atliekų šalinimo iš SPIRAL-2 objekto Prancūzijoje plano

1

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 071/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

3

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2012/C 071/04

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/656/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams Dramblio Kaulo Krante, nustatytos ribojamosios priemonės

6

 

Europos Komisija

2012/C 071/05

Euro kursas

7

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

2012/C 071/06

Atviras kvietimas teikti paraiškas – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefop Europos profesinio švietimo bei mokymo tinklas

8

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 071/07

Pranešimas apie importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams taikomų antidempingo priemonių tarpinės peržiūros inicijavimą

10

2012/C 071/08

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

23

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 071/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

32

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2012/C 071/10

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos Komisija

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/1


KOMISIJOS NUOMONĖ

2012 m. kovo 7 d.

pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį dėl radioaktyviųjų atliekų šalinimo iš SPIRAL-2 objekto Prancūzijoje plano

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

2012/C 71/01

Čia pateiktas pagal Euratomo sutarties nuostatas atliktas vertinimas neturi įtakos jokiems papildomiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo atliktiniems vertinimams ir iš jos bei antrinių teisės aktų kylantiems įpareigojimams.

Pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį 2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Komisija iš Prancūzijos Vyriausybės gavo bendruosius duomenis, susijusius su radioaktyviųjų atliekų, sukauptų SPIRAL-2 objekte Prancūzijoje, šalinimo planu.

Remdamasi šiais duomenimis ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija parengė šią nuomonę:

1.

Atstumas nuo objekto iki artimiausio kitos valstybės narės (Jungtinės Karalystės) taško – 170 km.

2.

Įprastomis eksploatavimo sąlygomis nei radioaktyvios dujos, nei radioaktyvūs skysčiai žalingo poveikio kitos valstybės narės gyventojų sveikatai nedarys.

3.

Kol bus nuvežtos į Prancūzijoje esančius licencijuotus atliekų apdorojimo arba šalinimo įrenginius, kietosios radioaktyviosios atliekos laikinai saugomos objekte.

4.

Jei įvykus bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarijai susidarytų nenumatytas radioaktyviųjų atliekų nuotėkis, radiacijos dozė, kurią galėtų gauti kitos valstybės narės gyventojai, jų sveikatai nebūtų reikšminga.

Išvada. Komisijos nuomone, įgyvendinus visų rūšių radioaktyviųjų atliekų šalinimo iš SPIRAL-2 objekto Prancūzijoje planą, tiek dirbant įprastu režimu, tiek bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarijos atveju, kitos valstybės narės vandenų, dirvožemio ar oro erdvės tarša nebūtų reikšminga jos gyventojų sveikatai.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Günther OETTINGER

Komisijos narys


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/2


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 71/02

2012 m. kovo 6 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32012M6507. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/3


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 71/03

Sprendimo priėmimo data

2011 10 12

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33023 (11/NN)

Valstybė narė

Airija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Teisinis pagrindas

Insurance Act 1964

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 738 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Insurance Compensation Fund

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2012 1 26

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33314 (11/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Cataluña

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Teisinis pagrindas

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos: 1 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma: 6 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

20 %

Trukmė

2011 4 13–2016 12 31

Ekonomikos sektorius

Žiniasklaida

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 12 20

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33422 (11/N)

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Teisinis pagrindas

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Eksportas ir internacionalizavimas

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Turi būti nustatytas kasmetiniame biudžeto įstatyme.

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2012 1 1–2016 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/6


Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/656/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams Dramblio Kaulo Krante, nustatytos ribojamosios priemonės

2012/C 71/04

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, nurodytiems Tarybos sprendimo 2010/656/BUSP (1), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2012/144/BUSP (2) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 560/2005 (3), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 193/2012 (4), kuriais nustatomos tam tikros ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams Dramblio Kaulo Krante, atitinkamai II priede ir IA priede.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad asmenys, nurodyti pirmiau minėtuose prieduose, turėtų toliau likti asmenų, kuriems taikomos sprendime 2010/656/BUSP ir reglamente (EB) Nr. 560/2005 numatytos ribojamosios priemonės, sąraše.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms valdžios institucijoms, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 560/2005 II priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas būtiniausiems poreikiams ar specialiems mokėjimams (plg. reglamento 3 straipsnį).

Atitinkami asmenys gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytus sąrašus šiuo adresu:

Europos Sąjungos Taryba

Generalinis sekretoriatas

K GD Koordinavimo skyrius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 285, 2010 10 30, p. 28.

(2)  OL L 71, 2012 3 9, p. 50.

(3)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.

(4)  OL L 71, 2012 3 9, p. 5.


Europos Komisija

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/7


Euro kursas (1)

2012 m. kovo 8 d.

2012/C 71/05

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3242

JPY

Japonijos jena

108,18

DKK

Danijos krona

7,4344

GBP

Svaras sterlingas

0,83865

SEK

Švedijos krona

8,8894

CHF

Šveicarijos frankas

1,2050

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,4210

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,767

HUF

Vengrijos forintas

292,90

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6977

PLN

Lenkijos zlotas

4,1135

RON

Rumunijos lėja

4,3558

TRY

Turkijos lira

2,3514

AUD

Australijos doleris

1,2441

CAD

Kanados doleris

1,3178

HKD

Honkongo doleris

10,2720

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6045

SGD

Singapūro doleris

1,6593

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 477,43

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,9663

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,3664

HRK

Kroatijos kuna

7,5575

IDR

Indonezijos rupija

12 097,94

MYR

Malaizijos ringitas

3,9772

PHP

Filipinų pesas

56,430

RUB

Rusijos rublis

39,3346

THB

Tailando batas

40,441

BRL

Brazilijos realas

2,3298

MXN

Meksikos pesas

16,9511

INR

Indijos rupija

66,7463


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/8


Atviras kvietimas teikti paraiškas – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Cedefop Europos profesinio švietimo bei mokymo tinklas

2012/C 71/06

1.   Tikslai ir bendra informacija

Siekiant sukurti Europos profesinio švietimo tinklą, ReferNet, šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – atrinkti po vieną paraiškos teikėją iš Airijos ir Ispanijos (žr. 3 punktą, tinkamumo kriterijus), su kuriais atitinkamai Cedefop pasirašys ketverių metų partnerystės pagrindų susitarimą; taip pat su kiekvienu atrinktu paraiškos teikėju pasirašyti specialiąją dotacijos sutartį, pagal kurią 2012 m. bus vykdomas 8 mėnesių veiklos planas.

1975 m. įsteigtas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) yra Europos Sąjungos (ES) agentūra, kurios būstinė nuo 1995 m. yra Graikijoje. Ji pripažinta patikimu informacijos ir žinių profesinio švietimo ir mokymo srityje šaltiniu ir jos uždavinys – remti Europos profesinio švietimo bei mokymo politikos plėtrą ir prisidėti prie jos įgyvendinimo.

ReferNet yra Cedefop įsteigtas Europos profesinio švietimo ir mokymo tinklas. ReferNet uždavinys – remti Cedefop teikiant ataskaitas apie nacionalines profesinio švietimo ir mokymo sistemas ir politikos raidą ir skiriant daugiau dėmesio profesiniam švietimui ir mokymui bei Cedefop produktams. Tinklui priklauso 29 nariai – ReferNet nacionaliniai partneriai iš ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos. ReferNet nacionaliniai partneriai yra jų atstovaujamos šalies pagrindinės profesinio švietimo ir mokymo srityje veikiančios institucijos.

Partnerystės pagrindų susitarimai įgyvendinami vadovaujantis specialiosiomis dotacijos sutartimis. Todėl paraiškų teikėjai turi pateikti ne tik pasiūlymą dėl ketverių metų partnerystės pagrindų (kurį atrinkus bus pasirašytas 2012–2015 m. partnerystės pagrindų susitarimas), bet ir paraišką dėl dotacijos 2012 m. veiklai finansuoti (kurią atrinkus gali būti pasirašyta 2012 m. specialioji dotacijos sutartis 8 mėnesiams). Paraiškos teikėjas privalo įrodyti, kad yra pajėgus vykdyti visų numatytų rūšių veiklą ketverių metų laikotarpiu ir užtikrinti pakankamą bendrą finansavimą veiklos plano įgyvendinimui.

2.   Biudžetas ir projekto trukmė

Partnerystės pagrindų susitarimų ketverių metų laikotarpiui numatoma skirti 4 000 000 EUR biudžetą. Tai priklausys nuo Biudžeto valdymo institucijos metinių sprendimų.

Visas turimas 2012 m. metiniam veiklos planui (projekto trukmė – 12 mėnesių) skirtas biudžetas yra 955 000 EUR 27 valstybėms narėms, Islandijai ir Norvegijai.

Dotacijos dydis skiriasi priklausomai nuo gyventojų skaičiaus šalyje ir ji teikiama metiniam veiklos planui vykdyti. Visas turimas 2012 m. veiklos planui skirtas biudžetas bus paskirstytas trims pagal gyventojų skaičių sudarytoms valstybių grupėms:

—   1 valstybių grupė: Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Slovėnija ir Islandija. Didžiausia galima dotacijos suma: 23 615 EUR.

—   2 valstybių grupė: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Švedija ir Norvegija. Didžiausia galima dotacijos suma: 33 625 EUR.

—   3 valstybių grupė: Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Ispanija, Jungtinė Karalystė. Didžiausia galima dotacijos suma: 43 620 EUR.

Kadangi ReferNet partnerio veikla Airijoje ir Ispanijoje 2012 m. bus trumpesnė nei vieni metai, dotacija bus atitinkamai mažesnė nei nurodyta didžiausia kiekvienai šaliai šiais metais skiriama suma.

Bendrijos dotacija yra finansinė parama, skirta paramos gavėjo ir (arba) bendrų paramos gavėjų išlaidoms padengti. Ši parama tik papildo paties gavėjo gautą finansinę paramą ir (arba) vietos, regiono, nacionalinę ir (arba) privačią paramą. Bendra Bendrijos paramos suma negali viršyti 70 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų

Cedefop pasilieka teisę nepaskirstyti viso turimo biudžeto.

3.   Tinkamumo kriterijai

Norintys dalyvauti kvietime teikti paraiškas pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

būti viešoji arba privati organizacija, turinti teisinį ir juridinio asmens statusą (fiziniai asmenys, t. y. pavieniai asmenys, paraiškų teikti negali);

b)

būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:

Airija,

Ispanija.

4.   Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškos dėl partnerystės pagrindų susitarimo sudarymo ir 2012 m. veiklos planas turi būti pateikti ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 16 d.

2012 m. veiklos planas, pasirašius 2012 m. specialiąją dotacijos sutartį, bus pradėtas vykdyti 2012 m. gegužės mėn. ir truks 8 mėnesius.

5.   Išsamesnė informacija

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą, paraiškos formą ir priedus Cedefop tinklalapyje bus galima rasti nuo 2012 m. kovo 13 d. toliau nurodytu adresu:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Paraiškos turi būti parengtos laikantis išsamiame kvietimo tekste nustatytų reikalavimų ir pateiktos naudojant oficialias paraiškos formas.

Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis skaidrumo ir vienodų sąlygų taikymo principais.

Visas reikalavimus atitinkančias paraiškas vertins ekspertų komitetas, remdamasis viso kvietimo teksto versijoje apibrėžtais tinkamumo, atmetimo, atrankos ir susitarimų sudarymo kriterijais.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/10


Pranešimas apie importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams taikomų antidempingo priemonių tarpinės peržiūros inicijavimą

2012/C 71/07

Europos Komisija (toliau – Komisija) nusprendė pati inicijuoti tarpinę antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, peržiūrą pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį.

1.   Produktas

Nagrinėjamasis produktas yra dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius, tačiau išskyrus vienračius) be variklio (toliau – nagrinėjamasis produktas). Produktas, anksčiau pripažintas importuojamu dempingo kaina (2), yra nagrinėjamasis produktas, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau – nagrinėjamoji šalis) ir kurio KN kodai šiuo metu yra 8712 00 30 ir ex 8712 00 70.

2.   Galiojančios priemonės

Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (3) Taryba nustatė galutinį 30,6 proc. antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams.

Atlikus priemonių vengimo tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, šio muito taikymas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97 (4) buvo išplėstas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims. Be to, buvo nuspręsta, kad remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalimi reikėtų sukurti atleidimo nuo antidempingo muito schemą. Atleidimo nuo antidempingo muito schemos veikimo pagrindas buvo numatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 88/97 (5). Kad Sąjungos dviračių gamintojai būtų atleisti nuo išplėstojo antidempingo muito, gamintojų veikloje naudojamos kiniškos dviračių dalys turi sudaryti mažiau nei 60 proc. visų dalių arba visų veikloje naudojamų dalių vertė turi būti padidinta daugiau nei 25 proc. Šiuo metu nuo muito yra atleistos 250 bendrovių.

Atlikus tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (6) nusprendė padidinti galiojantį antidempingo muitą iki 48,5 proc. (toliau – tarpinė peržiūra, kuria padaryti daliniai pakeitimai).

Atlikus importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams taikomo antidempingo muito išplėtimo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 171/2008 (7) nusprendė toliau taikyti kovos su vengimu priemones.

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį, Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 (8) Taryba nusprendė, kad minėtosios priemonės turėtų būti toliau taikomos.

3.   Peržiūros pagrindas

Komisija turi pakankamai prima facie įrodymų, kad galėjo pasikeisti su dempingu ir žala susijusios aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos dabar galiojančios priemonės, ir kad tokie pokyčiai gali būti ilgalaikiai.

Konkrečiai, Komisijos turima informacija rodo, kad eksporto kvotų sistema, taikyta Kinijos Liaudies Respublikos dviračių gamintojams ir sutrukdžiusi suteikti eksportuojantiems gamintojams rinkos ekonomikos statusą atlikus tarpinę peržiūrą, kuria padaryti daliniai pakeitimai, buvo panaikinta 2011 m. sausio mėn.

Be to, įvyko Sąjungos pramonės struktūros pokyčių. Konkrečiai, keli Sąjungos gamintojai nuo baigtinio gamybos ciklo perėjo prie (dalinių) surinkimo operacijų naudojant importuotas dalis.

Be to, dėl 2004 ir 2007 m. ES plėtros į Sąjungos dviračių pramonę papildė daug gamintojų. Taip pat keli gamintojai, kurie buvo ES pramonės dalis prieš minėtus du plėtros etapus, perkėlė savo gamybos įrenginius į naujas valstybes nares arba pastatė ten naujus įrenginius. Todėl Sąjungos pramonės sąnaudų lygis galėjo pasikeisti.

Galiausiai dabartinis žalos pašalinimo lygis buvo apskaičiuotas remiantis iš plieno gaminamais dviračiais, tuo tarpu šiuo metu dauguma dviračių, atrodo, gaminami iš aliuminio lydinių. Visi šie pokyčiai, atrodo, yra ilgalaikiai ir todėl pagrindžia poreikį iš naujo įvertinti išvadas dėl žalos.

Be to, atleidimo nuo antidempingo muito schema besinaudojančių bendrovių skaičius sparčiai auga, tačiau pati schema nebuvo keista nuo jos įvedimo 1997 m. Taip pat nuo antidempingo priemonių atleistų dalių importo stebėsenos sistema tapo labai sudėtinga ir paini, o tai gali kelti pavojų jos veiksmingumui.

Atsižvelgiant į tai, atrodo, kad toliau taikant priemones dabartiniu mastu gali nebebūti tinkamai kompensuojamos žalingo dempingo pasekmės.

4.   Procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad pakanka įrodymų pagrįsti tarpinės peržiūros tyrimo inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 ir 4 dalimis, inicijuoja peržiūros tyrimą.

Peržiūros tyrimas parodys, ar tolesnis dempingo kompensavimo priemonės taikymas nebėra būtinas atlyginti dempingo daromą žalą ir ar galima tikėtis, jog žala nebesitęs ar nesikartos priemonę panaikinus ar pakeitus, arba ar taikomos priemonės nepakanka arba nebepakanka žalingam dempingui neutralizuoti.

Taigi atlikus peržiūros tyrimą paaiškės, ar reikia toliau taikyti, panaikinti arba iš dalies pakeisti galiojančias priemones.

Be to, atlikus peržiūros tyrimą taip pat bus įvertinta atleidimo nuo antidempingo muito schema bei jos veikimas ir bus nuspręsta, ar reikia kaip nors ją keisti.

4.1.    Procedūra dėl dempingo  (9)

Dalyvauti Komisijos peržiūros tyrime kviečiami nagrinėjamąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (10), įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimus, po kurių galiojančios priemonės buvo iš dalies pakeistos ir toliau taikomos.

4.1.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

4.1.1.1.   Tirtinų nagrinėjamosios šalies eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

a)   Atranka

Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių nagrinėjamosios šalies eksportuojančių gamintojų skaičių ir siekdama baigti peržiūros tyrimą per teisės aktuose nustatytus terminus, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų ją įvykdyti), visų eksportuojančių gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų šiuo dokumentu prašoma apie save pranešti Komisijai. Šie asmenys, jei nenurodyta kitaip, turi tai padaryti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir pateikti Komisijai šio pranešimo A priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves.

Siekdama gauti informaciją, kuri, jos nuomone, reikalinga atrenkant eksportuojančius gamintojus, Komisija taip pat kreipsis į nagrinėjamosios šalies institucijas bei gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios pageidauja pateikti bet kokios kitos su atranka susijusios informacijos, išskyrus pirmiau nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrinkti remiantis didžiausiu tipiniu eksporto į Sąjungą kiekiu, kurį pagrįstai galima ištirti per turimą laiką. Apie atrinktas bendroves Komisija praneš (prireikus, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga atliekant tyrimą dėl eksportuojančių gamintojų, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai klausimyno atsakymus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimynas apims informaciją, be kita ko, apie eksportuojančio gamintojo bendrovės (-ių) struktūrą, jos (jų) veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, gamybos sąnaudas, nagrinėjamojo produkto pardavimą nagrinėjamosios šalies vidaus rinkoje ir nagrinėjamojo produkto pardavimą Sąjungoje.

Bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, bus laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai). Nepažeidžiant b poskirsnio, antidempingo muitas, kuris gali būti taikomas neatrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų importuojamiems produktams, nebus didesnis nei atrinktiems eksportuojantiems gamintojams nustatytas dempingo skirtumo svertinis vidurkis (11).

b)   Neatrinktoms bendrovėms taikomas individualus dempingo skirtumas

Neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį gali prašyti, kad Komisija jiems nustatytų individualų dempingo skirtumą (toliau – individualus dempingo skirtumas). Eksportuojantys gamintojai, norintys prašyti, kad būtų nustatytas individualus dempingo skirtumas, turi paprašyti klausimyno bei kitų taikomų prašymo formų ir tinkamai juos užpildę grąžinti nepažeisdami terminų, nurodytų kitame sakinyje ir 4.1.2.2 skirsnyje. Klausimyno atsakymai turi būti pateikti per 37 dienas po pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip. Reikia pabrėžti, kad tam, jog šiems ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojantiems gamintojams Komisija galėtų nustatyti individualius dempingo skirtumus, reikia įrodyti, kad jie atitinka rinkos ekonomikos režimo (toliau – RER) ar bent jau individualaus režimo (toliau – IR) taikymo kriterijus, išdėstytus 4.1.2.2 skirsnyje.

Tačiau individualaus dempingo skirtumo prašantys eksportuojantys gamintojai turėtų žinoti, kad Komisija vis dėlto gali nuspręsti nenustatyti individualaus dempingo skirtumo, jei, pavyzdžiui, eksportuojančių gamintojų yra tiek daug, kad toks individualaus dempingo skirtumo nustatymas pernelyg apsunkintų tyrimą ir trukdytų jį laiku užbaigti.

4.1.2.   Nagrinėjamosios ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojantiems gamintojams taikoma papildoma procedūra

4.1.2.1.   Rinkos ekonomikos trečiosios šalies parinkimas

Atsižvelgiant į 4.1.2.2 skirsnio nuostatas ir remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, iš nagrinėjamosios šalies importuojamų produktų normalioji vertė nustatoma remiantis kaina ar apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje. Todėl Komisija išrenka tinkamą trečiąją rinkos ekonomikos šalį. Komisija preliminariai pasirinko Meksiką, kuri taip pat buvo pasirinkta vykdant tyrimus, po kurių buvo pakeistos ir paliktos galioti dabar galiojančios priemonės, taikomos iš nagrinėjamosios šalies importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams. Suinteresuotosios šalys raginamos pateikti pastabas dėl šio pasirinkimo tinkamumo per 10 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.1.2.2.   Nagrinėjamosios ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojantiems gamintojams taikomas režimas

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą atskiri nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai, kurie mano, kad tiriamasis produktas gaminamas ir parduodamas vyraujant rinkos ekonomikos sąlygoms, gali dėl to pateikti tinkamai pagrįstą prašymą (toliau – prašymas taikyti rinkos ekonomikos režimą). Rinkos ekonomikos režimas (toliau – RER) taikomas, jei iš prašymo jį taikyti matyti, kad tenkinami pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstyti kriterijai (12). Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas RER, dempingo skirtumas bus apskaičiuojamas, kiek įmanoma ir nepažeidžiant pagrindinio reglamento 18 straipsnio nuostatų dėl naudojimosi turimais faktais, naudojant jų pačių normaliąją vertę ir eksporto kainas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą.

Atskiri nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai taip pat gali prašyti, kad jiems būtų taikomas individualus režimas, arba tokio režimo jie gali prašyti kaip alternatyvos. Kad eksportuojantiems gamintojams būtų taikomas individualus režimas, jie turi įrodyti, kad atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus (13). Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas individualus režimas, dempingo skirtumas bus apskaičiuojamas remiantis jų pačių eksporto kainomis. Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas individualus režimas, normalioji vertė bus grindžiama trečiajai rinkos ekonomikos šaliai, atrinktai kaip nurodyta pirmiau, nustatytomis vertėmis.

Papildoma svarbi informacija pateikiama šio pranešimo 9 skyriuje.

a)   Rinkos ekonomikos režimas (RER)

Komisija prašymo taikyti RER formas išsiųs visiems atrinktiems nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams ir neatrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kurie nori prašyti nustatyti individualų dempingo skirtumą, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms.

Visi eksportuojantys gamintojai, kurie prašo taikyti RER, turi pateikti užpildytą prašymo taikyti RER formą per 21 dieną nuo pranešimo apie atranką ar sprendimą neatrinkti dienos, jei nenurodyta kitaip.

b)   Individualus režimas (IR)

Prašydami taikyti IR, atrinkti nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai ir neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai, kurie nori prašyti nustatyti individualų dempingo skirtumą, prašymo taikyti RER formas su tinkamai užpildytomis skiltimis, susijusiomis su IR, turi pateikti per 21 dieną po pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

4.1.3.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (14)  (15)

Komisijos peržiūros tyrime dalyvauti kviečiami nagrinėjamąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies į Sąjungą importuojantys nesusiję importuotojai, įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimus, po kurių galiojančios priemonės buvo iš dalies pakeistos arba toliau taikomos.

Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių nesusijusių importuotojų skaičių ir siekdama baigti peržiūros tyrimą per teisės aktuose nustatytus terminus, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų nesusijusių importuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti B priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atrenkant nesusijusius importuotojus, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus pirmiau nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška tiriamojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią pagrįstai galima ištirti per turimą laiką. Komisija praneš visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms. Šios šalys užpildytą klausimyną turi pateikti per 37 dienas po pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip. Užpildytame klausimyne turi būti pateikta informacija, be kita ko, apie jų bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, ir nagrinėjamojo produkto pardavimą.

4.2.    Žalos nustatymo  (16) ir Sąjungos gamintojų tyrimo tvarka

Dalyvauti Komisijos peržiūros tyrime kviečiami nagrinėjamojo produkto Sąjungos gamintojai, įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimus, po kurių galiojančios priemonės buvo iš dalies pakeistos arba paliktos galioti.

Atsižvelgdama į didelį šiame tyrime dalyvaujančių Sąjungos gamintojų skaičių ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytus terminus, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų Sąjungos gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma apie save pranešti Komisijai. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo C priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atrenkant Sąjungos gamintojus, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas Sąjungos gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus pirmiau nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka bus būtina, Sąjungos gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška nagrinėjamojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią pagrįstai galima išnagrinėti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms. Šios šalys turi pateikti užpildytą klausimyną per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką, jei nenurodyta kitaip. Užpildytame klausimyne pateikiama informacija, be kita ko, apie jų bendrovės (-ių) struktūrą, finansinę padėtį, veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, nagrinėjamojo produkto gamybos sąnaudas ir pardavimą.

4.3.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu bus sprendžiama, ar palikus galioti, iš dalies pakeitus ar panaikinus antidempingo priemones būtų pažeisti Sąjungos interesai. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos bei vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami pranešti apie save per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip. Kad galėtų dalyvauti peržiūros tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį laikotarpį turi įrodyti objektyvų ryšį tarp jų veiklos ir nagrinėjamojo produkto.

Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus per 37 dienas po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba užpildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikimo metu ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

4.4.    Procedūra dėl atleidimo nuo antidempingo muito schemos

Nepažeidžiant šios peržiūros rezultatų, suinteresuotosios šalys kviečiamos pateikti pastabas dėl šiuo metu veikiančio atleidimo nuo antidempingo muito schemos modelio ir galimo būsimo šios schemos modelio. Tokios pastabos konkrečiai turėtų būti susijusios su dabartinės formos atleidimo nuo antidempingo muito schemos veikimu ir valdymu. Todėl atliekant šią peržiūrą bus ypač kreipiamas dėmesys į mažų ir vidutinių įmonių patiriamus iššūkius.

Suinteresuotosios šalys gali pateikti Komisijai pastabas dėl atleidimo nuo antidempingo muito schemos per 37 dienas po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip.

4.5.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turėtų gauti per 37 dienas po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

4.6.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali kreiptis į Komisijos tyrimo tarnybas, kad šios jas išklausytų. Visi prašymai išklausyti turėtų būti pateikti raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu peržiūros tyrimo etapu, turi būti pateikti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Po to prašymai išklausyti turėtų būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

4.7.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske (CD-R/DVD)) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Tačiau visi įgaliojimai, pasirašyti sertifikatai ir atnaujintos jų formos, pridedamos prie RER ir IR formų arba klausimyno atsakymų, pateikiami atspausdinti, t. y. išsiunčiami paštu toliau nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji apie tai turi nedelsdama pranešti Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks. +32 22985353

El. paštas: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(skirtas Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams, susijusiems importuotojams, asociacijoms ir atstovams, rinkos ekonomikos trečiosios šalies gamintojams)

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(skirtas Sąjungos gamintojams, nesusijusiems importuotojams, naudotojams, vartotojams, Sąjungos asociacijoms)

5.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytus terminus arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

6.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Visi prašymai būti išklausytiems dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu peržiūros tyrimo etapu, turi būti pateikti per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Po to prašymai išklausyti turi būti pateikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę klausyme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateiktų paneigiančių argumentų dėl klausimų, susijusių su, be kita ko, dempingu, žala, priežastiniu ryšiu ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir duomenis ryšiams suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Peržiūros tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį peržiūros tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

8.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį peržiūros tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (17).

9.   Eksportuojantiems Kinijos Liaudies Respublikos gamintojams svarbi informacija. PPO apeliacinės tarybos EB antidempingo priemonių, taikomų tvirtinimo detalėms, ataskaitos (WT/DS397) poveikis šio Komisijos atliekamo tyrimo tvarkai

Komisija ragina visus nagrinėjamosios šalies, kuri atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį laikoma ne rinkos ekonomikos šalimi, eksportuojančius gamintojus per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pranešti, ar jie pageidautų bendradarbiauti, ir ar pageidautų, kad jiems būtų taikomas individualus antidempingo muitas, net jei jie mano, kad jie neatitinka IR taikymo kriterijų. Komisija atkreipia dėmesį į toliau nurodytas aplinkybes (18).

EB antidempingo priemonių, taikomų tam tikroms Kinijos kilmės geležinėms ar plieninėms tvirtinimo detalėms, ataskaitoje (WT/DS397) PPO apeliacinė taryba, be kita ko, nustatė, kad pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalis neatitinka tam tikrų PPO antidempingo susitarimo nuostatų ir PPO steigimo sutarties XVI straipsnio 4 dalies.

2001 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1515/2001 dėl priemonių, kurių gali imtis Bendrija remdamasi PPO ginčų sprendimo tarybos patvirtinta ataskaita antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (19) (toliau – suteikiamų priemonių reglamentas), 2 straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjungos Taryba, be kita ko, gali iš dalies keisti Sąjungos priemones, nustatytas pagal pagrindinį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į PPO ginčų sprendimo tarybos patvirtintoje ataskaitoje pateiktus teisinius aiškinimus dėl neginčijamų priemonių, jei ji mano, kad to reikia.

Todėl, jei atlikus šiuo pranešimu apie inicijavimą inicijuotą peržiūros tyrimą reikėtų iš dalies keisti galiojančias antidempingo priemones, Komisijos nuomone, minėtas 2 straipsnis būtų teisinis pagrindas, kuriuo remiantis atsižvelgiama į Apeliacinės tarybos pateiktus teisinius aiškinimus sprendžiant minėtą ginčą. Tai praktiškai reikštų, kad jei eksportuojantis gamintojas per pirmiau nustatytą terminą pranešė apie save ir visapusiškai bendradarbiavo pateikdamas visą reikalingą informaciją, tačiau nepateikė prašymo taikyti IR, arba tokį prašymą pateikė, tačiau, kaip nustatyta, neatitiko kriterijų, tinkamai pagrįstais atvejais minėtas suteikiamų priemonių reglamento 2 straipsnis gali būti taikomas kaip teisinis pagrindas nustatant eksportuojančiam gamintojui individualų muitą. Nagrinėdama šį klausimą Komisija atsižvelgs į Apeliacinės tarybos argumentus minėtame ginče, ypač į jos ataskaitos 371–384 dalyse išdėstytas aplinkybes.

Ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems pagal šią šio pranešimo apie inicijavimą dalį taikomas individualus muitas, turėtų atsižvelgti į tai, kad remiantis padarytomis išvadomis muitas gali būti didesnis palyginti su tuo, kuris būtų taikomas nenustačius individualaus muito.


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  Dempingas – produkto (toliau – nagrinėjamasis produktas) pardavimas eksportui už kainą, kuri yra mažesnė nei jo normalioji vertė. Normaliąja verte paprastai laikoma palyginamoji panašaus produkto kaina nagrinėjamosios šalies vidaus rinkoje. Sąvoka „panašus produktas“ reiškia produktą, kuris visais atžvilgiais panašus į nagrinėjamąjį produktą arba, jei tokio produkto nėra, produktą, kuris labai panašus į nagrinėjamąjį produktą.

(3)  OL L 228, 1993 9 9, p. 1.

(4)  OL L 16, 1997 1 18, p. 55.

(5)  OL L 17, 1997 1 21, p. 17.

(6)  OL L 183, 2005 7 14, p. 1.

(7)  OL L 55, 2008 2 28, p. 1.

(8)  OL L 261, 2011 10 6, p. 2.

(9)  Žr. 2 išnašą.

(10)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti nagrinėjamąjį produktą, įskaitant visas jos susijusias bendroves, dalyvaujančias gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant nagrinėjamąjį produktą.

(11)  Remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 6 dalimi, į visus nulinius arba de minimis skirtumus ir į skirtumus, nustatytus pagrindinio reglamento 18 straipsnyje aprašytomis aplinkybėmis, neatsižvelgiama.

(12)  Konkrečiai, eksportuojantys gamintojai turi įrodyti, kad: i) verslo sprendimai priimami ir išlaidos patiriamos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be didelio valstybės kišimosi; ii) įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir kurie yra naudojami visais tikslais, rinkinį; iii) nėra jokių reikšmingų iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos; iv) bankroto ir nuosavybės įstatymais užtikrinamas teisinis tikrumas ir stabilumas; ir v) valiuta konvertuojama pagal rinkos kursą.

(13)  Konkrečiai, eksportuojantys gamintojai turi įrodyti, kad: i) jei įmonės yra visiškai ar iš dalies užsienio kapitalo įmonės ar bendros įmonės, eksportuotojai gali nevaržomai grąžinti kapitalą bei pelną į savo šalį; ii) eksporto kainos ir kiekiai, pardavimo sąlygos ir terminai yra nustatomi laisvai; iii) dauguma akcijų priklauso privatiems asmenims. Direktorių valdyboje esantys ar svarbias vadovaujamas pareigas einantys valstybės pareigūnai sudaro mažumą, arba turi būti įrodyta, kad nepaisant to bendrovė yra pakankamai nepriklausoma nuo valstybės kišimosi; iv) valiuta konvertuojama pagal rinkos kursą; ir v) valstybės kišimasis nėra toks, kad būtų galima išvengti nustatytų priemonių, jei atskiriems eksportuotojams nustatytos skirtingos muitų normos.

(14)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno 1 priedą. Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) vienas iš jų yra kito asmens verslo vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 proc. įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį; arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri arba pusiau tikri); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(15)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien tik nustatant dempingą.

(16)  Žala reiškia materialinę žalą Sąjungos pramonei, materialinės žalos grėsmę pramonei arba materialines kliūtis kuriant tokią pramonę.

(17)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(18)  Jei prireiks eksportuojančių gamintojų atrankos, individualus antidempingo muitas bus nustatytas tik tiems eksportuojantiems gamintojams, kurie: i) atrinkti; arba ii) kuriems pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį nustatytas individualus dempingo skirtumas.

(19)  OL L 201, 2001 7 26, p. 10.


A PRIEDAS

Image

Image


B PRIEDAS

Image

Image


C PRIEDAS

Image

Image


9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/23


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

2012/C 71/08

Paskelbus pranešimą apie artėjantį galiojančių antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės volframo elektrodams, galiojimo terminą (1), Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

2011 m. gruodžio 12 d.Eurométaux (toliau – pareiškėjas) gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 50 proc.) visų tam tikrų volframo elektrodų Sąjungoje, vardu pateikė prašymą.

2.   Nagrinėjamasis produktas

Nagrinėjamasis produktas yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo suvirinimo elektrodai, įskaitant suvirinimo elektrodams skirtas volframo juostas ir strypus, kurių sudėtyje esantis volframas sudaro ne mažiau kaip 94 proc. masės, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, išilgai supjaustytus arba nesupjaustytus (toliau – nagrinėjamasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8101 99 10 ir ex 8515 90 00 (TARIC kodai yra 8101991010 ir 8515900010).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – tai galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 260/2007 (3).

4.   Priemonių galiojimo termino peržiūros pagrindas

Pareiškėjai pateikė pakankamai įrodymų, kad, priemonėms nustojus galioti, greičiausiai ir toliau būtų vykdomas dempingas ir daroma žala.

4.1.   Įtarimas dėl dempingo pasikartojimo tikimybės

Remdamasis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies nuostatomis pagal 5.1.3 punkte nurodytos atitinkamos rinkos ekonomikos šalies nustatytas pardavimo kainas pareiškėjas nustatė normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantiems gamintojams, kuriems atliekant tyrimą, po kurio nustatytos galiojančios priemonės, nebuvo taikomas rinkos ekonomikos režimas. Bendrovėms, kurioms atliekant tyrimą buvo taikomas rinkos ekonomikos režimas, normalioji vertė buvo nustatyta remiantis Kinijos Liaudies Respublikoje nustatyta normaliąja verte. Įtarimas dėl dempingo tęsimosi grindžiamas pirmiau pateiktuose sakiniuose nurodytos normaliosios vertės palyginimu su nagrinėjamojo produkto pardavimo eksportui į Sąjungą kainomis.

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuotas dempingo skirtumas yra reikšmingas.

4.2.   Įtarimas dėl žalos pasikartojimo tikimybės

Taip pat įtariama, kad nagrinėjamasis produktas iš Kinijos Liaudies Respublikos buvo ir toliau dideliais kiekiais įvežamas ir tebedarė žalą Sąjungos pramonei.

Iš pareiškėjo pateiktų prima facie įrodymų matyti, kad nagrinėjamojo importuojamo produkto kiekis bei kainos, be kitų neigiamų padarinių, darė neigiamą poveikį parduotam kiekiui bei kainų lygiui ir Sąjungos pramonės rinkos daliai, ir dėl to turėjo neigiamo poveikio bendriems Sąjungos pramonės veiklos rezultatams bei finansinei padėčiai.

Pareiškėjas taip pat teigia, kad, jeigu būtų leista nebetaikyti priemonių, dėl didėjančio importo dempingo kainomis iš nagrinėjamosios šalies Sąjungos pramonė vėl patirtų žalą. Dėl to pareiškėjas pateikė įrodymų, kad nustojus galioti priemonėms dabartinė nagrinėjamojo produkto importo apimtis veikiausiai padidėtų, nes nagrinėjamojoje šalyje yra nepanaudotų pajėgumų.

5.   Procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

Atlikus tyrimą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimo terminui bus toliau arba ir vėl vykdomas dempingas ir daroma žala.

5.1.   Tikimybės, kad bus toliau arba ir vėl vykdomas dempingas, nustatymo tvarka

5.1.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

Šiame peržiūros tyrime kviečiami dalyvauti nagrinėjamąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (4).

Atsižvelgdama į galimą didelį Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojančių gamintojų skaičių šiame tyrime ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą laikotarpį, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuojančių gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo A priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atrenkant eksportuojančius gamintojus, Komisija taip pat kreipsis į eksportuojančios šalies valdžios institucijas ir visas žinomas eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka bus būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška nagrinėjamojo produkto eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (prireikus, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga atliekant tyrimą, susijusį su eksportuojančiais gamintojais, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai klausimyno atsakymus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimyne turi būti pateikiama informacijos apie, inter alia, eksportuojančio gamintojo bendrovės (-ių) struktūrą, veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, gamybos sąnaudas, nagrinėjamojo produkto pardavimą nagrinėjamosios šalies vidaus rinkoje ir nagrinėjamojo produkto pardavimą Sąjungoje.

Bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai).

5.1.2.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (5)  (6)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti nesusiję importuotojai, importuojantys nagrinėjamąjį produktą iš Kinijos Liaudies Respublikos į Sąjungą.

Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių nesusijusių importuotojų skaičių ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą laikotarpį, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų nesusijusių importuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti B priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atliekant nesusijusių importuotojų atranką, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka bus būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška nagrinėjamojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija praneš visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms. Šios šalys klausimyno atsakymus turi pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Klausimyne turi būti pateikta informacija, inter alia, apie jų bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, ir nagrinėjamojo produkto pardavimą.

5.1.3.   Rinkos ekonomikos trečiosios šalies parinkimas

Atliekant ankstesnį tyrimą, nustatant normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikai nuspręsta Jungtines Amerikos Valstijas laikyti tinkama rinkos ekonomikos šalimi. Šiuo tikslu Komisija vėl ketina pasirinkti Jungtines Amerikos Valstijas. Suinteresuotosios šalys buvo paragintos pateikti pastabas dėl šios šalies tinkamumo. Pastabas Komisija turi gauti per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.2.   Tikimybės, kad žala bus toliau arba ir vėl daroma, nustatymo tvarka ir Sąjungos gamintojų tyrimas

Šiame Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti nagrinėjamojo produkto Sąjungos gamintojai.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga Sąjungos gamintojų tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus žinomiems ar tipiškiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms. Visi Sąjungos gamintojai ir Sąjungos gamintojų asociacijos raginami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip, apie save pranešti Komisijai, pageidautina – e. paštu, ir paprašyti klausimyno.

Sąjungos gamintojai ir Sąjungos gamintojų asociacijos turi pateikti klausimyno atsakymus per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip. Užpildytame klausimyne bus pateikta informacija, inter alia, apie jų bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) finansinę padėtį, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, gamybos sąnaudas ir nagrinėjamojo produkto pardavimą.

5.3.   Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu ir įrodžius, kad toliau vykdomas arba kartojasi dempingas ir daroma žala, bus sprendžiama, ar toliau taikant antidempingo priemones nebus prieštaraujama Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos bei vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami pranešti apie save per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį laikotarpį turi įrodyti, kad esama objektyvaus jų veiklos ir nagrinėjamojo produkto ryšio.

Jei nenurodyta kitaip, šalys, kurios apie save praneša per minėtą laikotarpį, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba užpildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.4.   Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius įrodymus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.5.   Galimybė būti išklausytoms Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turėtų būti pateikti raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privalo būti pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Po to prašymai išklausyti turėtų būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.6.   Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Visa rašytinė informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (7).

Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, privalo pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, ženklinamą „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Šios santraukos turėtų būti pakankamai išsamios, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią konfidencialią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Vis dėlto visi įgaliojimai, prie klausimyno atsakymų pridedami pasirašyti pažymėjimai ir bet kokia atnaujinta informacija privalo būti pateikta atspausdinta, t. y. išsiųsta paštu toliau nurodytu adresu arba įteikta asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji apie tai turi nedelsdama pranešti Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks. +32 22985353

El. paštas: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(skirta Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantiems gamintojams, susijusiems importuotojams, asociacijoms ir atstovams, trečiosios rinkos ekonomikos šalies gamintojams) ir

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(skirta Sąjungos gamintojams, nesusijusiems importuotojams, naudotojams, vartotojams, Sąjungoje veikiančioms asociacijoms)

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytus terminus arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Visi prašymai būti išklausytoms dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privalo būti pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Po to prašymai išklausyti turi būti pateikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę klausyme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateiktų paneigiančių argumentų dėl klausimų, susijusių su, be kita ko, tikimybe, kad bus toliau vykdomas arba kartosis dempingas ir bus daroma žala, ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir duomenis ryšiams suinteresuotosios šalys gali rasti Prekybos GD svetainėje bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, dėl jos išvadų nebus keičiamas galiojančių priemonių dydis, bet tos priemonės bus panaikintos arba toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad priemonių dydžio peržiūra yra pateisinama, kad būtų sudaryta galimybė iš dalies keisti (t. y. padidinti arba sumažinti) priemonių dydį, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirmiau nurodytu adresu.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (8).


(1)  OL C 169, 2011 6 9, p. 14.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(3)  OL L 72, 2007 3 13, p. 1.

(4)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti nagrinėjamąjį produktą, įskaitant visas jos susijusias bendroves, dalyvaujančias gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant nagrinėjamąjį produktą.

(5)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) vienas iš jų yra kito asmens verslo vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba disponuotojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį; arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri ar pusiau tikri); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(6)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien tik nustatant dempingą.

(7)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Jis taip pat apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(8)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


A PRIEDAS

Image

Image


B PRIEDAS

Image

Image


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/32


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 71/09

1.

2012 m. kovo 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Sortiva B.V.“ (toliau – „Sortiva“, Nyderlandai) ir „Remondis Nederland B.V.“ (toliau – „Remondis“, Nyderlandai) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonių „Sortiva Papier en Kunststoffen B.V.“ („Sortiva P&K“, Nyderlandai) ir „Stam Papier-Recycling B.V.“ (toliau – „Stam“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Remondis“ – popieriaus, kartono ir kitų atliekų surinkimas, atskyrimas ir rūšiavimas,

„Sortiva“ – nepavojingų atliekų, tokių kaip medžio ir skaldos atliekų, atskyrimas, rūšiavimas ir perdirbimas,

„Sortiva P&K“ – popieriaus ir kartono atskyrimas ir rūšiavimas,

„Stam“ – popieriaus ir kartono surinkimas, atskyrimas ir rūšiavimas bei archyvų naikinimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


KITI AKTAI

Europos Komisija

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/33


Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2012/C 71/10

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą pakeitimo paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

PAKEITIMO PARAIŠKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

PAKEITIMO PARAIŠKA PAGAL 9 STRAIPSNĮ

„CARNE MARINHOA“

EB Nr.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Keičiamos produkto specifikacijos dalys:

Produkto pavadinimas

Image

Produkto aprašymas

Image

Geografinė vietovė

Image

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su geografine vietove

Image

Ženklinimas etiketėmis

Nacionaliniai reikalavimai

Kita (patikslinti)

2.   Pakeitimo (-ų) pobūdis:

Bendrojo dokumento arba santraukos pakeitimas

Image

Įregistruotos SKVN ar SGN specifikacijos, kurios bendrasis dokumentas ar santrauka neskelbti, pakeitimas

Specifikacijos pakeitimas, dėl kurio nereikia keisti paskelbto bendrojo dokumento (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 3 dalis)

Laikinas specifikacijos pakeitimas dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ar fitosanitarijos priemonių (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 4 dalis)

3.   Pakeitimas (-ai):

3.1.   Produkto aprašymas:

Siekiama turėti galimybę prekiauti „Carne Marinhoa“ pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, nustatančias amžiaus ir svorio grupes bei nurodančias galvijų svorį skerdimo metu, atsižvelgiant į pagerintą genetinę galvijų kokybę, t. y. jų „mėsinę“ paskirtį, palyginti su buvusia „darbine“ paskirtimi.

Skirtingi produktų klasių pavadinimai pagal galvijų skerdimo amžių ir svorį atitinka galiojančių teisės aktų nuostatas.

3.2.   Geografinė vietovė:

Koimbros, Figeira da Foso, Montemor-o-Veljo ir Sorės savivaldybių, besiribojančių su „Carne Marinhoa“ geografine gamybos vietove, augintojai kreipėsi į gamintojų grupę, atsakingą už saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimą, kad šioji leistų nuorodą naudoti jų savivaldybėse tuo pagrindu, kad jų gamyba atitinka visas produkto gamybai keliamas sąlygas, visų pirma pašarams keliamus reikalavimus, gyvulininkystės metodus, gyvulių tankumo bei ūkininkavimo sistemą, taip pat naudojamą galvijų veislę ir su ta veisle susijusias tradicijas. Nustatyta, kad minėtose kaimyninėse savivaldybėse yra tokios pat dirvožemio ir klimato sąlygos, taikomi gyvulininkystės metodai, gyvulių tankumas, dominuojanti augalija, Marinhoa galvijų veislė, ūkininkavimo sistemos ir metodai, ir todėl ten gaminamas produktas savo fizinėmis, cheminėmis ir organoleptinėmis savybėmis yra identiškas „Carne Marinhoa“.

3.3.   Kilmės įrodymas:

Siekiama taikyti Reglamento (EB) Nr. 510/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1898/2006 nuostatas, susijusias su kilmės įrodymu, aiškiai išskiriant augintojų, skerdimo, pjaustymo ir pakavimo veiksmus, kurie užtikrintų nustatytos geografinės vietovės produkto kokybę.

3.4.   Ženklinimas etiketėmis:

Ankstesnės nuostatos buvo patikslintos ir performuluotos, kad būtų išvengta trečiųjų šalių galimo pasinaudojimo kilmės vietos nuorodos geru vardu ir kokybės nuoroda, pakeitimais siekiama uždrausti platintojams ir kitiems subjektams nurodyti savo pavadinimus prie SKVN žymos. Tačiau etiketėje šiuos pavadinimus nurodyti leidžiama.

Be to, specifikacijoje buvo padaryti tam tikri redakciniai ir lingvistiniai pakeitimai.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„CARNE MARINHOA“

EB Nr.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Pavadinimas:

„Carne Marinhoa“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Portugalija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.1 klasė.

Šviežia mėsa (ir subproduktai)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

„Carne Marinhoa“ vadinama stambių ir ilgu snukiu išsiskiriančių Marinhoa veislės galvijų minkšta ir sultinga mėsa. Veršių „Carne Marinhoa“ spalva yra rausva, o suaugusių galvijų – tamsiai raudona. Mėsa yra stangri ir šiek tiek drėgna, todėl ji tokia sultinga. Riebalų spalva kinta nuo galvijų amžiaus ir yra balta arba geltona. Šia mėsa gali būti prekiaujama ją skirstant taip:

Veršelis. Ne vyresnių nei aštuonių mėnesių amžiaus gyvulių skerdenos, sveriančios 70–180 kg, ir gabalai.

Telyčaitė. Ne jaunesnių nei aštuonių mėnesių ir ne vyresnių nei dvylikos mėnesių amžiaus gyvulių skerdenos ir gabalai. Skerdenos gali sverti daugiausiai 240 kg.

Buliukas. Ne jaunesnių nei dvylikos mėnesių ir ne vyresnių nei trisdešimties mėnesių amžiaus gyvulių skerdenos ir gabalai. Skerdenos gali sverti daugiausiai 180 kg.

Karvė. Ne jaunesnių nei trisdešimties mėnesių amžiaus patelių skerdenos ir gabalai. Skerdenos gali sverti daugiausiai 220 kg.

Bulius. Ne jaunesnių nei trisdešimties mėnesių amžiaus patinų skerdenos ir gabalai. Skerdenos gali sverti daugiausiai 220 kg.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik apdorotiems produktams):

Netaikoma.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Nustatytoje geografinėje vietovėje auginami Marinhoa veislės naminiai gyvuliai minta tradiciniu regione paplitusių natūralių ganyklų pašaru.

Priklausomai nuo metų laiko, kai gyvuliai laikomi tvarte, jie šeriami svidrėmis, kukurūzais (kukurūzų lapais), grūdinių kultūrų šiaudais, ūkio ar regiono šienu.

Įprasta gyvuliams duoti ūkyje pagamintų kukurūzų, ryžių ir kitų grūdinių kultūrų miltų ir ūkyje užaugintų augalinės kilmės šalutinių produktų.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

„Carne Marinhoa“ produktui gaminti naudojami galvijai turi būti gimę, užauginti ir paskersti nustatytoje geografinėje vietovėje, pastarieji ir juos atsivedę galvijai turi būti įrašyti į Marinhoa veislės kilmės knygą.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Nesvarbu, kaip prekė yra pateikiama, etiketėje privalo būti „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida“ žyma, apsaugotas nuo sugadinimo ar suklastojimo atitikties ženklas ir nuorodos „Carne Marinhoa“ logotipas.

Image

Draudžiama prie prekės pavadinimo „SKVN – Carne Marinhoa“ nurodyti kitas žymas arba nuorodas, taip pat platintojo pavadinimą ir kt., nors pastarieji gali būti įrašyti etiketėje.

4.   Glaustas geografinės vietovės aprašymas:

„Carne Marinhoa“ geografinė vietovė, kurioje gyvuliai gimsta, yra auginami ir skerdžiami, apima šias savivaldybes: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure ir Vagos, taip pat Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta ir Palmaz komunas, kurios priklauso Oliveira de Azeméis savivaldybei.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Ši geografinė vietovė yra viena derlingiausių Portugalijos teritorijų, apimanti Vogos, Agedos ir Antuano upių baseinus. Marinja teritorijos dirvožemis yra labai drėgnas, paviršiuje susikaupia šiek tiek vandens, todėl jame gerai auga pašariniai augalai. Mažiau apsemtose vietose vyrauja grūdinės kultūros, būtent kukurūzai. Dėl dirvožemio savybių darbo mechanizavimas nebuvo paprastas, reikėjo stiprių galvijų, kurie galėtų dirbti sunkią žemę, todėl šie galvijai buvo pasirinkti kaip tinkami darbui ir mėsai.

Dabartinės sąlygos yra tinkamos gyvuliams laisvai ganytis nedideliuose žemės plotuose arba būti šeriamiems pašariniais augalais ir grūdinių kultūrų pašaru.

5.2.   Produkto ypatumai:

Iš pradžių prisitaikę prie vietovės sąlygų Marinhoa veislės galvijai buvo auginami darbui ir mėsai. Šiais laikais, nors išsaugotos tradicinės kultūros ir įprasta mityba, galvijai nebenaudojami darbui, todėl šią veislę, būtent jos mėsines savybes, buvo numatyta pagerinti.

Marinhoa veislės galvijų morfologija ir kūno sandara yra prisitaikiusi prie vietovės dirvožemio ir būdingų auginimo sąlygų.

Galvijų skerdenos dažniausiai būna didelės. Veršių „Carne Marinhoa“ skerdenų spalva yra rausva, o suaugusių galvijų – tamsiai raudona. Mėsa yra stangri ir šiek tiek drėgna. Riebalų spalva kinta nuo galvijų amžiaus ir yra balta arba gelsva.

Mėsa yra nepaprastai sultinga ir skani.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Gamybos vietovei būdingas klimatas ir dirvožemis, veislės ypatumai ir mityba, kurią daugiausiai sudaro natūralus pašaras, leido susiformuoti vidutiniams arba dideliems gyvuliams, kurių skerdenos pagal skerdimo amžių yra sunkios ir neturi daug tarpraumeninių ir poodinių riebalų, tačiau išsiskiria jutiminėmis savybėmis, jų mėsa yra minkšta ir sultinga, ryškaus skonio, tvirta ir maloniai kramtosi, be to, jai būdingas ypatingas vidutinio intensyvumo kvapas, nes gyvuliai ganėsi laisvai, mito arba buvo šeriami natūraliais produktais.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.