ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.377.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 377

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. gruodžio 23d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Taryba

2011/C 377/01

2011 m. gruodžio 6 d. Tarybos rezoliucija, Gairės dėl kosmoso pridėtinės vertės ir naudos Europos piliečių saugumui

1

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2011/C 377/02

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės pasiūlymo

5

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 377/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

8

2011/C 377/04

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 2 )

13

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2011/C 377/05

Pranešimas asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą (žr. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1375/2011 priedą)

17

 

Europos Komisija

2011/C 377/06

Euro kursas

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(2)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

REZOLIUCIJOS

Taryba

23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 377/1


TARYBOS REZOLIUCIJA

2011 m. gruodžio 6 d.

„Gairės dėl kosmoso pridėtinės vertės ir naudos Europos piliečių saugumui“

2011/C 377/01

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

ATSIŽVELGDAMA Į:

1.

rezoliuciją „Pasauliniai uždaviniai: visapusiškai pasinaudoti Europos kosminių sistemų teikiamomis galimybėmis“, priimtą 2010 m. lapkričio 25 d. septintame Kosmoso tarybos posėdyje;

2.

2011 m. gegužės 31 d. ES Tarybos išvadas „Piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos rengimas“ ir 2011 m. balandžio 4 d. priimtą Komisijos komunikatą dėl piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos rengimo;

3.

2008 m. lapkričio 26 d. EKA Tarybos ministrų lygiu rezoliuciją „Kosmoso vaidmuo siekiant bendrų Europos tikslų“;

4.

2010 m. kovo 3 d. priimtą Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (1);

5.

Europos bendrijos, kurios teises ir pareigas perėmė Europos Sąjunga, ir Europos kosmoso agentūros bendrąjį susitarimą (toliau – bendrasis susitarimas), įsigaliojusį 2004 m. gegužės 28 d., ir į tai, kad abiejų šalių bendradarbiavimas tampa vis intensyvesnis;

6.

PRIPAŽINDAMA, kad ES kompetencija kosmoso srityje, nustatyta įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, stiprinamas kosmoso srities politinis aspektas Europoje (2);

7.

PABRĖŽIA kosmoso sistemų atliekamą vaidmenį teikiant informaciją ir praktines priemones, skirtas Europos politikai aplinkos, klimato kaitos, humanitarinės pagalbos, civilinės saugos ir krizių valdymo srityse plėtoti ir įgyvendinti siekiant užtikrinti geresnę žmonių, turto, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugą didelių gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių atveju;

8.

PABRĖŽIA, kad naudojantis kosmoso įrenginiais galima svariai prisidėti prie bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) tikslų įgyvendinimo, ir į tai atsižvelgdama ATKREIPIA DĖMESĮ į 2011 m. birželio 20 d. pasirašytą Europos gynybos agentūros (EGA) ir Europos kosmoso agentūros (EKA) administracinį susitarimą (3);

9.

PRIPAŽINDAMA, kad užbaigus diegti ir eksploatuojant pasaulines navigacijos sistemas GALILEO bei EGNOS ir Globalią aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemą (GMES) sprendimus priimantys subjektai ir kiti naudotojai įgis pažangių ir patikimų priemonių, skirtų Europos ir ne Europos piliečių saugos ir saugumo reikalavimams tenkinti, visų pirma naudojantis kosmoso taikmenų sąveika ir jomis integruotai naudojantis krizių valdymo, civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos srityse;

10.

PALANKIAI VERTINDAMA pirmųjų dviejų GALILEO palydovų iškėlimą į orbitą raketa nešėja „Sojuz“, kuri pirmą kartą paleista iš Gvianos kosminio centro – Europos kosmodromo; tai yra reikšmingas naujas žingsnis Europos kosmoso srities veikloje;

11.

PRIMINDAMA, kad kosmoso infrastruktūra, kuri yra itin svarbi dėl pirmiau nurodytų priežasčių, turi būti apsaugota tiek nuo natūralaus pobūdžio, įskaitant galimus saulės audrų padarinius, tiek nuo žmogaus veiklos sukeltų pavojų (pavyzdžiui, kosmoso šiukšlių);

12.

ATSIŽVELGDAMA į Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ (4), kuriame pateikiami pasiūlymai dėl 2014–2020 m. ES daugiametės finansinės programos (DFP);

13.

PRIPAŽINDAMA, kad šiomis Kosmoso reikalų tarybos gairėmis nedaromas poveikis sprendimams dėl kitos DFP;

I.   Kosmoso vaidmuo siekiant saugumo ir tvaraus vystymosi

14.

PRIMENA, kad GMES, taip pat GALILEO ir EGNOS yra Europos Sąjungos pavyzdinės programos, už kurias atsakinga ir kurias administruoja Europos Komisija, ir kad GMES sukurta taip pat remiantis partneryste su EKA ir jos valstybėmis narėmis bei dalyvaujant kitoms atitinkamoms Europos įstaigoms; DAR KARTĄ PATVIRTINA, kad ES prioritetas – užtikrinti tvarių GMES paslaugų ir infrastruktūrų plėtojimą ir eksploataciją vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu; RAGINA Europos Komisiją laiku imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrintas programos tęstinumas, o GMES naudotojai ir suinteresuotieji subjektai būtų įtikinti jos įsipareigojimu vykdyti GMES programą;

15.

PRIPAŽĮSTA, kad GMES tenka svarbus vaidmuo užtikrinti Europai galimybę nepriklausomai naudotis svarbia strategine informacija, kuria remiamasi daugelyje Sutartyje įtvirtintų ES politikos sričių, pavyzdžiui, žemės ūkio, aplinkos, transporto, energetikos, sveikatos, civilinės saugos, humanitarinės pagalbos ir saugumo; ir todėl PABRĖŽIA būtinybę užtikrinti infrastruktūros ir paslaugų tęstinumą ir galimybę jomis naudotis po 2013 m.;

16.

PAŽYMI, kad klimato kaita daro didelį poveikį visuomenei ir ekonomikai, taip pat natūralioms ir valdomoms ekosistemoms, PRIPAŽĮSTA, kad GMES yra labai svarbus Europos indėlis dedant visuotines pastangas suprasti klimato kaitą ir stebėti bei švelninti jos padarinius, ir PABRĖŽIA, kad su klimato kaita susijusios specialios GMES paslaugos įgyvendinimas turėtų papildyti kitas esamas paslaugas ir veiklą ir su jomis sąveikauti, kad būtų sprendžiamas šis klausimas;

17.

PALANKIAI VERTINA tai, kad įgyvendinant GMES programą veiksmingai teikiama palydovinė informacija siekiant padėti krizių valdymo operacijoms, vykdytoms pastarojo meto nelaimių visame pasaulyje metu; MANO, kad GMES tenka svarbus vaidmuo – būti didesnių Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų atramos tašku sinergijoje su veikiančiais mechanizmais; ir PRAŠO Europos Komisijos toliau gerinti galimybes naudotis atitinkamais nacionalinių programų teikiamais duomenimis ir informacija krizės situacijų metu;

18.

PALANKIAI VERTINA rezultatus, kurių Europos Komisija pasiekė plėtodama ikioperacinius GMES saugumo paslaugų pajėgumus, ir REKOMENDUOJA Europos Komisijai, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), valstybėmis narėmis ir atitinkamomis ES agentūromis, pavyzdžiui, FRONTEX, Europos Sąjungos Palydovų centru (EUSC) ir Europos jūrų saugumo agentūra, galutinai nustatyti visiškai funkcionuojančias GMES saugumo paslaugas ir paspartinti perėjimą prie naudojimosi jomis prisidedant prie ES išorės veiksmų bei sienų ir jūrų stebėjimo, atsižvelgiant į naudotojų poreikius;

19.

RAGINA Europos Komisiją, aktyviai konsultuojantis su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, pasiūlyti organizacinę sistemą, įskaitant valdymą, ir pasiūlyti diegti numatytas veiklos paslaugas; visų pirma RAGINA Europos Komisiją, konsultuojantis su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, užbaigti nustatyti tinkamą GMES duomenų politiką, kuri būtų grindžiama atvira prieiga prie visos informacijos, gautos teikiant GMES paslaugas, ir duomenų, surinktų naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis atitinkamų tarptautinių susitarimų, saugumo reikalavimų ir licencijavimo sąlygų, įskaitant registravimą ir naudotojų licencijų pripažinimą, kuria būtų kiek įmanoma padidinamas GMES naudojimas, ir laikytis subalansuoto požiūrio, kuriuo siekiama tinkamos pusiausvyros užtikrinant nemokamą prieigą prie tam tikrų viešų duomenų bei paslaugų ir kartu atsižvelgiant į poreikį stiprinti Žemės stebėjimo paslaugų rinkas Europoje, skatinant esamų bei naujų Europos duomenis ir duomenų paslaugas teikiančių įmonių augimą; taip pat plėtoti GMES saugumo komponentų ir informacijos valdymą;

20.

MANO, kad GMES kosmoso infrastruktūros nuosavybės klausimas yra itin svarbus GMES ateičiai, ir RAGINA Europos Komisiją bei EKA kuo greičiau baigti šio klausimo įvertinimą;

21.

ATKREIPIA DĖMESĮ Į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos (5); ir RAGINA Europos Komisiją, padedant EIVT ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis naudotojų bendruomenėmis, nustatyti tinkamas priemones sklandžiam paslaugos valstybinėms institucijoms ir susijusių sistemų įdiegimui užtikrinti visapusiškai atsižvelgiant į nacionalinę infrastruktūrą, nes taip bus padidinti ES krizių valdymo pajėgumai;

22.

PRIPAŽĮSTA, kad palydoviniai ryšiai yra vienas iš pagrindinių pajėgumų bet kurioje reagavimo į krizę ir krizių valdymo operacijoje ir yra itin svarbi ir reta priemonė, ypač kai antžeminės infrastruktūros yra pažeistos ar sunaikintos, ir REKOMENDUOJA Europos Komisijai, EIVT ir valstybėms narėms, padedant Europos gynybos agentūrai, dirbti siekiant užtikrinti, kad reagavimo į krizes ir krizių valdymo subjektai galėtų saugiai ir užtikrintai naudotis komerciniais ir vyriausybiniais palydoviniais ryšiais;

23.

PABRĖŽIA, kad siekiant veiksmingai valdyti krizės situacijas reikia sutelkti tinkamus išteklius ir tinkamą informaciją, kad jie būtų naudojami optimaliai, todėl siekiant padėti koordinuoti veiklą, kurią vykdo įvairūs civilinės saugos ir humanitarinėse operacijose dalyvaujantys subjektai, reikia integruoti įvairias kosmoso ir antžemines taikmenas;

24.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, RAGINA Europos Komisiją, atitinkamai padedant EIVT, EKA ir valstybėms narėms, taip pat padedant Europos gynybos agentūrai:

didinti potencialių naudotojų informuotumą apie kosmoso taikmenų integravimo į atitinkamas sistemas galimus pajėgumus,

užtikrinti optimalų kosmoso teikiamų galimybių pagrindu priimtų sprendimų naudojimą įgyvendinant europinio koordinavimo mechanizmą civilinės saugos srityje,

ieškoti sprendimų, kuriais būtų užtikrinama su kosmosu susijusių techninių sistemų sąveika, ir parengti nuoseklią kosmoso taikmenų naudojimo krizių valdymo srityje veiklos procedūrų sistemą,

be to, siekiant sumažinti išlaidas, ištirti miniatiūrinimo galimybes naudojant mažus (mikro-, nano- ir piko-) palydovus.

II.   Kosmoso saugumas ir tvarumas

25.

PAŽYMI, kad esama rimtų grėsmių kosmoso įrenginiams ir susijusioms antžeminėms infrastruktūroms, kurias, be kita ko, gali sudaryti susidūrimo pavojus ir kosmoso meteorologinių reiškinių poveikis; PRIPAŽĮSTA, kad svarbu apsaugoti tuos kosmoso įrenginius ir paslaugas, kurie yra itin svarbūs Europos ekonomikai ir politikai; ir PRIPAŽĮSTA, kad reikia veiksmingų informuotumo apie padėtį kosmose (SSA) pajėgumų, grindžiamų veikla Europos lygiu, inter alia, siekiant padidinti Europos kosminių įrenginių ir jos būsimų įrenginių, kurie bus paleisti į kosmosą, apsaugą nuo kosmoso šiukšlių ir kitų objektų kosmose, taip pat nuo kosmoso meteorologinių reiškinių; šiuo tikslu Europos Sąjunga turėtų kuo plačiau naudotis turimais įrenginiais, kompetencija ir gebėjimais, kurie jau egzistuoja arba yra plėtojami valstybėse narėse, Europos lygiu ir atitinkamais atvejais tarptautiniu lygiu;

26.

PRIPAŽĮSTA svarbų EKA informuotumo apie padėtį kosmose parengiamosios programos indėlį; pripažindama tokios sistemos dvejopo naudojimo pobūdį ir atsižvelgdama į jos ypatingus saugumo aspektus, RAGINA Europos Komisiją, bendradarbiaujant su vyriausiuoju įgaliotiniu, glaudžiai bendradarbiaujant su EKA ir valstybėmis narėmis, kurioms priklauso tokie įrenginiai ir kurios turi pajėgumų, ir konsultuojantis su visais susijusiais subjektais pateikti pasiūlymų dėl šių įrenginių ir pajėgumų visapusiško naudojimo siekiant plėtoti SSA pajėgumus, grindžiamus veikla Europos lygiu, ir todėl nustatyti tinkamą valdymo ir duomenų apsaugos politiką, atsižvelgiant į didelį SSA duomenų slaptumą;

27.

PAŽYMI, kad būsimi veiklos pajėgumai SSA srityje Europos lygiu turėtų apimti tris segmentus: orbitoje skriejančių objektų stebėseną ir jų lokalizavimą, kosmoso meteorologinių reiškinių ir jų poveikio visų pirma itin svarbiai infrastruktūrai numatymą bei stebėseną ir šalia Žemės skriejančių objektų stebėseną, kaip apibrėžta SSA pajėgumuose, grindžiamuose patvirtintais bendrais civiliniais ir kariniais SSA naudotojų reikalavimais (6);

28.

PRIPAŽĮSTA, kad siekiant apsaugoti kosmoso įrenginius reikės nuolat vykdyti mokslinių tyrimų veiklą kosmoso meteorologinių reiškinių poveikio, šalia Žemės skriejančių objektų bei šiukšlių lokalizavimo ir numatymo, mažinimo ir pašalinimo srityse; ir RAGINA Europos Komisiją, EKA ir valstybes nares įvertinti, kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant tinkamai išspręsti šiuos klausimus;

29.

PRIPAŽĮSTA būtinybę stiprinti visos veiklos už Žemės atmosferos esančioje visatoje saugumą, saugą ir tvarumą. Todėl PAKARTOJA, kad svarbu daugiašaliu lygiu tęsti diskusijas dėl tarptautinio veiklos už Žemės atmosferos esančioje visatoje elgesio kodekso projekto, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau valstybių laikytųsi šio kodekso. Be to, MANO, kad didesnės galimybės susipažinti su atitinkama patikima informacija apie veiklą kosmoso srityje taps pasitikėjimo stiprinimo priemone, suteikiančia pagrindą didesniam pasitikėjimui naudoti už Žemės atmosferos esančią visatą taikiems tikslams;

30.

LAIKOSI NUOMONĖS, kad įgyvendinant kosmoso srities pramonės politiką turėtų būti atsižvelgiama į kosmoso sektoriaus ypatumus ir visų valstybių narių suinteresuotumą investuoti į kosminius įrenginius ir kad turėtų būti siekiama šių bendrų tikslų: remti Europos pajėgumus projektuoti, kurti, paleisti, valdyti ir eksploatuoti kosmines sistemas; stiprinti Europos pramonės konkurencingumą vidaus ir eksporto rinkose; ir skatinti Europoje konkurenciją bei subalansuotą pajėgumų plėtojimą ir įtraukimą į veiklą; PABRĖŽIA būtinybę išnagrinėti, ar gali prireikti imtis atitinkamų priemonių Europos ir tarptautiniu lygiu, kad būtų užtikrintas veiklos kosmoso srityje, įskaitant Europos verslo sektoriaus vykdomą veiklą, tvarumas ir ekonominis vystymas;

31.

Kalbant apie veiklos kosmoso srityje tvarumą, PRIMENA (7) savo prašymą visiems Europos instituciniams subjektams kaip svarbų prioritetą apsvarstyti galimybę naudoti Europoje sukurtą paleidimo įrangą ir išnagrinėti klausimus dėl galimo dalyvavimo su paleidimo įranga susijusioje eksploatavimo veikloje, kad būtų išsaugota galimybė savarankiškai, patikimai ir ekonomiškai naudingai naudotis kosmosu prieinamomis sąlygomis;

III.   Tyrinėjimai

32.

PRIMENA Europos ir tarptautinių partnerių diskusijas politiniu lygiu trečioje tyrinėjimų konferencijoje ir pirmame tarptautinės tyrinėjimų aukšto lygio platformos susitikime, įvykusiuose 2011 m. lapkričio 10 d. Lukos mieste (Italijoje), ir jų deklaraciją, kurioje pripažinta nuolatinio struktūrinio aukšto lygio politinio dialogo būsimų kosmoso tyrinėjimų klausimais, galinčio padėti nustatyti galimas tarptautinio bendradarbiavimo sritis, teikiama nauda; PALANKIAI VERTINA Jungtinių Valstijų pasiūlymą surengti kitą dialogą;

33.

PRIPAŽĮSTA robotų ir žmonių vykdomų tyrinėjimų žemojoje Žemės orbitoje ir už jos ribų galimybes, prie kurios prisidedama tarptautiniu aukšto lygio politiniu dialogu vyriausybių lygiu, siekiant visuomeninės, intelektinės ir ekonominės pažangos ir naudos piliečiams. Tai apima pasaulinio masto partnerysčių kūrimą kartu siekiant bendrų daug pastangų reikalaujančių ir taikių tikslų; mokslo pažangos skatinimą; sąlygų sudarymą atradimams ateityje; visuotinių uždavinių kosmose ir Žemėje sprendimą pasitelkiant novatoriškas technologijas; visuomenės, ypač jaunosios kartos, įkvėpimą dedant bendras bei individualias pastangas ir sąlygų ekonomikos augimui ir naujoms verslo galimybėms sudarymą;

34.

PRAŠO Europos Komisijos, EKA ir valstybių narių, rengiantis kitam dialogo susitikimui, kuriame turėtų būti atsižvelgta į Europos siekius, prioritetus ir išteklius, tęsti diskusijas Europos lygiu ir su tarptautiniais partneriais siekiant nustatyti strategiją po 2020 m. (įskaitant Europos dalyvavimą joje).


(1)  Dok. 7110/10.

(2)  Visų pirma 4 ir 189 straipsniai.

(3)  Dok. 10085/11.

(4)  Dok. 12475/11.

(5)  OL L 287, 2011 11 4, p. 1.

(6)  Dok. 15715/11.

(7)  Dok. 16864/10.


NUOMONĖS

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 377/5


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės pasiūlymo

2011/C 377/02

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7 ir 8 straipsnius,

atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1),

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.   ĮVADAS

1.

2011 m. kovo 31 d. Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės pasiūlymą (toliau – pasiūlymas).

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

2.

2011 m. kovo 31 d. Komisija išsiuntė pasiūlymą EDAPP. EDAPP tai supranta kaip prašymą patarti Bendrijos institucijoms ir įstaigoms, kaip numatyta 2000 m. gruodžio 18 d. Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) 28 straipsnio 2 dalyje. aKomisija EDAPP suteikė galimybę neoficialias pastabas pateikti anksčiau (3), prieš priimant pasiūlymą. EDAPP palankiai vertina proceso viešumą, nes tai padeda nuo pat pradžių tobulinti tekstą duomenų apsaugos požiūriu. Pasiūlyme atsižvelgta į kai kurias iš šių pastabų. EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlymo preambulėje pateikta nuoroda į šias konsultacijas.

1.2.   Bendroji informacija

3.

Atsakingas skolinimas pasiūlyme apibrėžiamas kaip kreditorių ir tarpininkų siekis skolinti sumas, kurias vartotojai gali grąžinti ir kurios atitinka vartotojų poreikius bei aplinkybes. Pagal atsakingo skolinimosi sąvoką vartotojai turėtų pateikti tinkamą, išsamią ir tikslią informaciją apie savo finansinę padėtį ir yra skatinami priimti informacija pagrįstus bei tvarius sprendimus.

4.

Pasiūlyme išvardijami tam tikri veiksniai, lemiantys sprendimą suteikti konkretų hipotekinį kreditą, skolininko pasirenkamą hipotekinį produktą ir skolininko gebėjimą grąžinti paskolą. Šie veiksniai – tai ekonominė padėtis, informacijos asimetrija ir interesų konfliktai, reguliavimo spragos ir nenuoseklumas, taip pat kiti veiksniai, kaip antai skolininko finansinis raštingumas ir hipotekinio kredito finansavimo struktūros. Pasiūlyme nurodoma, kad finansų krizė kilo dėl neatsakingo tam tikrų rinkos dalyvių elgesio, todėl neatsakingo skolinimo ir skolinimosi klausimai yra tikslai, kurių reikia siekti vykdant teisėkūros iniciatyvą, kad finansų krizė nepasikartotų.

5.

Todėl pasiūlyme pateikiami kreditoriams taikomi rizikos ribojimo ir priežiūros reikalavimai bei skolininkų teisės ir pareigos, siekiant nustatyti aiškią teisės sistemą, kuri turėtų apsaugoti ES hipotekos rinką nuo neigiamų finansų krizės padarinių.

1.3.   Ryšys su ES duomenų apsaugos sistema

6.

Pasiūlymas susijęs su kelių rūšių veikla, kuri yra svarbi ES duomenų apsaugos sistemai. Ji daugiausia susijusi su kreditorių ir kredito tarpininkų naudojimusi vadinamąja kreditų duomenų baze, siekiant įvertinti vartotojų kreditingumą, ir su vartotojų kreditoriams ar kredito tarpininkams teikiama informacija.

7.

EDAPP palankiai vertina tai, kad į esamą pasiūlymo tekstą įtrauktos svarbios nuorodos į atitinkamas duomenų apsaugos taisykles. Tačiau jis norėtų pabrėžti, kad keletą dalykų reikia patikslinti. Viena vertus, pasiūlyme nereikėtų pateikti pernelyg išsamių nuostatų, susijusių su duomenų apsaugos principų laikymusi, nes tai užtikrinama dėl nacionalinių įstatymų, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, taikymo visoms duomenų tvarkymo operacijoms. Kita vertus, EDAPP siūlo šiek tiek patobulinti tekstą, kad jis būtų aiškesnis ir kad kriterijai, lemiantys teisę susipažinti su kredito duomenų bazėje esančia informacija, nebūtų numatyti deleguotuose teisės aktuose.

2.   PASIŪLYMO ANALIZĖ

2.1.   Nuoroda į Direktyvą 95/46/EB ir pareiga įvertinti vartotojo kreditingumą

30   konstatuojamoji dalis

8.

EDAPP palankiai vertina tai, kad į pasiūlymo preambulės tekstą įtraukta nuoroda į Direktyvą 95/46/EB. 30 konstatuojamojoje dalyje pateikiama bendra nuoroda dėl direktyvos taikymo duomenų tvarkymo veiklai, vykdomai vertinant vartotojų kreditingumą.

9.

Tačiau siekiant atspindėti aplinkybę, kad bet kuri duomenų tvarkymo operacija turi būti atliekama laikantis įgyvendinimo taisyklių ir kad tinkamos nuorodos yra nacionalinės teisės aktai, kuriais ši direktyva įgyvendinama, į pasiūlymą galėtų būti įtrauktas toks bendras straipsnis: „bet koks duomenų tvarkymas, atliekamas pagal šią direktyvą, turi atitikti atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB“. Įtraukus tokį straipsnį, būtų galima išbraukti 15 straipsnio 3 dalyje ir 16 straipsnio 4 dalyje pateiktas konkrečias nuorodas į direktyvą.

14   straipsnis

10.

Pasiūlymo 14 straipsnyje kreditoriams nustatoma pareiga išsamiai įvertinti vartotojų kreditingumą. Šis vertinimas turėtų būti grindžiamas tam tikrais kriterijais, kaip antai vartotojo pajamos, santaupos, skolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai. Ši pareiga galėtų labai paveikti kreditą norinčių gauti asmenų privatumą, nes kreditorius galėtų gauti labai daug plataus pobūdžio informacijos. Todėl EDAPP palankiai vertina tai, kad tekste pateikiamos tikslesnės nuostatos, susijusios su kreditoriaus paieškos apribojimu „būtina“ jo gaunama informacija. Tame straipsnyje bendrai nustatoma, kad šią informaciją galima gauti tik iš „svarbių vidaus ar išorės šaltinių“. EDAPP palankiai vertina aiškią nuorodą į Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnyje įtvirtintus būtinumo ir proporcingumo principus, tačiau, kiek tai įmanoma, siūlytų išsamiau nurodyti, iš kokių konkrečiai šaltinių galima gauti informaciją.

2.2.   Kreditų duomenų bazės tikrinimas

11.

Kreditų duomenų bazė pirmiausia paminėta 27 konstatuojamojoje dalyje, kurioje pabrėžtas jos naudingumas vertinant kreditingumą ir paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu. Toje konstatuojamojoje dalyje taip pat nurodyta, kad pagal Direktyvą 95/46/EB vartotojai turėtų būti informuojami apie kreditų duomenų bazės tikrinimą ir turėtų turėti teisę susipažinti su tokioje duomenų bazėje laikoma informacija apie juos, kad prireikus galėtų ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti ten esančius savo asmens duomenis. 14 straipsnyje nustatomos specialios pareigos kreditoriui, susijusios su galimybe atmesti paraišką gauti kreditą, visų pirma jeigu tai susiję su patikra „kreditų duomenų bazėje“.

12.

Bendresnės nuostatos, kuriose nustatomi „prieigos prie duomenų bazių“ kriterijai, yra pateikiamos 16 straipsnyje. 16 straipsnis suformuluotas labai plačiai („kiekviena valstybė narė visiems kreditoriams užtikrina nediskriminuojamą prieigą prie duomenų bazių, naudojamų toje valstybėje narėje vartotojų kreditingumui vertinti ir stebėti, kaip vartotojai laikosi kreditinių įsipareigojimų“). Straipsnio tekste nenurodyta, ar duomenų bazės turėtų būti specialiai skirtos tokioms kreditingumo patikroms, kas yra atsakingas už duomenų bazę, kokia joje gali būti informacija, ką reiškia „stebėjimas“, ar vartotojas vykdo reikalavimus, ir pan. EDAPP supranta, kad kreditų duomenų bazių struktūra skiriasi ir jos įvairiose valstybėse narėse yra nustatytos pagal skirtingus teisės aktus, todėl visiškas minėtų kriterijų suderinimas nepatektų į direktyvos taikymo sritį. Tačiau pasiūlymo tikslas būtų nustatyti suderintas prieigos prie duomenų bazės sąlygas, kad, pvz., kreditorius Belgijoje galėtų susipažinti su Italijos vartotojo kredito istorija (nors Belgijos ir Italijos duomenų bazės gali skirtis) tokiomis pat sąlygomis kaip ir Italijos kreditoriai, jeigu vartojas prašo hipotekinės paskolos Belgijoje. Išsamiau suderintos prieigos kriterijus reikėtų apibrėžti Komisijos priimamuose deleguotuose aktuose (16 straipsnio 2 dalis). EDAPP taip pat atkreipia dėmesį į nuorodą į Direktyvą 95/46/EB 16 straipsnio 4 dalyje (4).

13.

EDAPP jau yra išreiškęs nuomonę, kad priemonės, turinčios esminį poveikį piliečių privatumui, neturėtų būti reglamentuojamos deleguotuose aktuose. Aišku, juose gali būti išsamiau reglamentuotos tam tikros detalės. Tačiau svarbiausias poveikis piliečiams turėtų būti aiškus ir suderintas teisės aktuose, priimtuose laikantis įprastos teisėkūros procedūros. Duomenų apsaugos požiūriu EDAPP ypač didelį rūpestį kelia akivaizdi prieštara tarp 16 straipsnyje numatytos bendros kreditorių (kurių skaičiaus kol kas neįmanoma nustatyti) galimybės tikrinti duomenų bazę ir „švelnaus“ įpareigojimo, įtraukto tik į 27 konstatuojamąją dalį, t. y. kad „turėtų informuoti vartotojus apie kreditų duomenų bazės tikrinimą“ ir „turėtų teisę susipažinti su […] informacija, […] galėtų ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti savo asmens duomenis“. EDAPP nuomone, konkreti galimybė įgyvendinti duomenų subjekto teises pagal Direktyvą 95/46/EB yra susijusi su galimybe nustatyti galimus kreditų duomenų bazėje esančių asmens duomenų gavėjus. Todėl nuorodos į Direktyvoje 95/46/EB numatytas teises veiksmingumą galėtų neutralizuoti duomenų subjekto negalėjimas aiškiai ir iš anksto nustatyti fizinių ar juridinių asmenų, kurie gali tikrinti duomenų bazę.

14.

Todėl EDAPP siūlo šiek tiek pakeisti direktyvos tekstą, siekiant panaikinti pirmiau nurodytus trūkumus. Bet kokiai (5) galimybei tikrinti duomenų bazę turėtų būti taikomos toliau nurodytos sąlygos, kurias reikėtų įtraukti į 16 straipsnio tekstą: i) apibrėžti kriterijus, kuriais remdamiesi kreditoriai arba kredito tarpininkai gali tikrinti duomenų bazę ir visų pirma patikslinti, ar tik tie kreditoriai ar kredito tarpininkai, kurie yra sudarę sutartį su vartotoju arba iš kurių vartotojas reikalauja imtis veiksmų siekiant su juo sukurti sutartinius santykius (6), gali susipažinti su jo duomenimis; ii) pareiga iš anksto pranešti vartotojui, kad tam tikras kreditorius ar kredito tarpininkas ketina patikrinti duomenų bazėje esančius jo asmens duomenis; iii) pareiga vienu metu vartotojui pranešti apie jo teisę susipažinti su duomenų bazėje esančiais duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti laikantis Direktyvoje 95/46/EB nustatytų principų.

15.

Tekste nustačius tokius bendrus kriterijus ir pareigas, iš teksto būtų galima išbraukti konkrečią 14 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatą ir 29 konstatuojamąją dalį, susijusią su pareiga vartotojui pranešti apie duomenų bazės tikrinimą, jeigu prašymas suteikti kreditą atmetamas.

3.   IŠVADA

16.

EDAPP palankiai vertiną konkrečią pasiūlymo nuorodą į Direktyvą 95/46/EB. Tačiau jis siūlo šiek tiek pakeisti tekstą, kad būtų patikslintas duomenų apsaugos principų taikymas pasiūlyme numatytoms duomenų tvarkymo operacijoms. Visų pirma:

siekiant geriau atspindėti aplinkybę, kad nacionaliniai įstatymai, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, yra tinkamos nuorodos, ir pabrėžti, kad bet kokia duomenų tvarkymo operacija turi būti atliekama laikantis šių įgyvendinimo įstatymų, EDAPP siūlo šiuo tikslu į pasiūlymą įtraukti naują, šiuo tikslu konkrečiai suformuluotą straipsnį. Taip kartu būtų galima iš pasiūlymo teksto pašalinti kitas nuorodas į Direktyvą 95/46/EB,

pasiūlymo tekste galėtų būti išsamiau nurodyti šaltiniai, iš kurių galima gauti informaciją apie vartotojo kreditingumą,

pasiūlymo tekste reikėtų apibrėžti kriterijus, susijusius su galimybe tikrinti duomenų bazę, ir pareigas pranešti duomenų subjektams apie jų teises prieš tikrinant duomenų bazę ir taip užtikrinti konkrečias ir veiksmingas duomenų subjektų galimybes jas įgyvendinti.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 25 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31 (toliau – Direktyva 95/46/EB).

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  2010 m. gruodžio mėn.

(4)  Šiuo straipsniu „nepažeidžiamas Direktyvos 95/46/EB […] taikymas“. Tačiau žr. 9 punktą, kuriame siūloma pataisyti šį straipsnį.

(5)  Tai galėtų būti suprasta kaip bet kurio įgalioto kreditoriaus galimybę bet kada atlikti patikrą.

(6)  Žr. Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio b punktą.


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 377/8


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 377/03

Sprendimo priėmimo data

2010 7 6

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 261/09

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Mecklenburg-Vorpommern

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Liebherr MCCtec Rostock GmbH

Teisinis pagrindas

Investitionszulagengesetz 2007 vom 23. Februar 2007, Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008, 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 12. April 2007

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra, užimtumas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, mokesčių nuolaida

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 22,33 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

17,21 %

Trukmė

2010–2015 m.

Ekonomikos sektorius

Apdirbamoji pramonė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstr. 213

19061 Schwerin

DEUTSCHLAND

Finanzamt Ribnitz-Damgarten

Postfach 1061

18301 Ribnitz-Damgarten

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 8 22

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32037 (10/N)

Valstybė narė

Švedija

Regionas

Västra Götalands län

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Broadband development in Västra Götaland

Teisinis pagrindas

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och Kommunallagen (1991:900).

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 350 mln. SEK

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2014

Ekonomikos sektorius

Paštas ir telekomunikacijos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Västra Götalandsregionen

Box 1091

SE-405 23 Göteborg

SVERIGE

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 8

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33076 (11/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Pais Vasco

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Régimen de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en el País Vasco

Teisinis pagrindas

Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejera de Cultura de País Vasco, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Kultūra, sektorių plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 3,02 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 3,02 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

2011 4 1–2012 3 31

Ekonomikos sektorius

Žiniasklaida

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Dirección de Promoción de la Cultura

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/ Donostia-San Sebastián 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 8

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33077 (11/N)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

North East

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Northumberland Uplands Rural Community Broadband

Teisinis pagrindas

Local Government Act 2003

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Sektorių plėtra, regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 0,5 mln. GBP

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 0,5 mln. GBP

Pagalbos intensyvumas

70 %

Trukmė

2011 11 1–2012 4 1

Ekonomikos sektorius

Paštas ir telekomunikacijos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Northumberland County Council

Regeneration Programmes & Funding Team

County Hall

Morpeth

NE61 2EF

UNITED KINGDOM

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 7 25

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33221 (11/N)

Valstybė narė

Švedija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Amendment of the State aid broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10).

Teisinis pagrindas

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 453 mln. SEK

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2010–2013 m.

Ekonomikos sektorius

Paštas ir telekomunikacijos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Länsstyrelserna i respektive län, Sametinget

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 8

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33241 (11/N)

Valstybė narė

Kipras

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Κρατική ενίσχυση προς το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου

Teisinis pagrindas

Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 64.387 της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 και Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 35/2011 της 10ης Ιανουαρίου 2011

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 140,18 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2011–2024 m.

Ekonomikos sektorius

Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου — Ιφηγενίας 27 Λευκωσία

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 377/13


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus)

2011/C 377/04

Sprendimo priėmimo data

2011 11 11

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33043 (11/N)

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) — konijnenstallen

Teisinis pagrindas

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31 (Wet werken aan winst, artikel I, onderdeel D en Da); Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Investicijos į žemės ūkio valdas

Pagalbos forma

Mokesčių bazės sumažinimas

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: 0,60 mln. EUR

 

Metinis biudžetas: 0,15 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

18,80 %

Trukmė

Iki 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Gyvulininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerie van Financiën

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 10 31

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33157 (11/N)

Valstybė narė

Bulgarija

Regionas

Bulgaria

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Teisinis pagrindas

Чл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане,

Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Investicijos į žemės ūkio valdas

Pagalbos forma

Mokesčių nuolaida

Biudžetas

Bendras biudžetas: 132,02 mln. BGN

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Национална агенция за приходите

бул. Княз Дондуков № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 18

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33372 (11/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Saarland

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Teisinis pagrindas

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR);

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO);

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Įsipareigojimai aplinkosaugos srityje

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 0,09 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

90 %

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 18

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33429 (11/N)

Valstybė narė

Rumunija

Regionas

România

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Acordarea unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Teisinis pagrindas

Proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului;

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Augalų ligos

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 27,30 mln. RON

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 21

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33800 (11/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Aides aux groupements de producteurs dans les secteurs ovin et caprin

Teisinis pagrindas

Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Pagalba gamintojų grupių kūrimui, Investicijos į žemės ūkio valdas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: 20 mln. EUR

 

Metinis biudžetas: 20 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

2012 1 1–2012 12 31

Ekonomikos sektorius

Avių ir ožkų auginimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Alfonso XIII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 377/17


Pranešimas asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą

(žr. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1375/2011 priedą)

2011/C 377/05

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos reglamente (ES) Nr. 1375/2011 pateiktą sąrašą (1).

Europos Sąjungos Taryba nustatė, kad motyvai, dėl kurių asmenys, grupės ir subjektai įtraukiami į pirmiau minėtą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (2), sąrašą, tebėra pagrįsti. Todėl Taryba nusprendė palikti sąraše tuos asmenis, grupes ir subjektus.

2001 m. gruodžio 27 d. Reglamentu (EB) Nr. 2580/2001 numatoma įšaldyti visas lėšas, kitą finansinį turtą ir ekonominius išteklius, priklausančius atitinkamiems asmenims, grupėms ir subjektams, ir tai, kad jie negali tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais.

Atitinkamų asmenų, grupių ir subjektų dėmesys atkreipiamas į galimybę pateikti paraišką reglamento priede išvardytoms atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas esminėms reikmėms arba konkretiems mokėjimams (pagal to reglamento 5 straipsnio 2 dalį). Atnaujintas kompetentingų institucijų sąrašas pateikiamas interneto svetainėje adresu:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Atitinkami asmenys, grupės ir subjektai gali pateikti prašymą gauti Tarybos motyvų, dėl kurių jie buvo palikti pirmiau nurodytame sąraše, pareiškimą (išskyrus atvejus, kai motyvų pareiškimas jau buvo jiems pateiktas) šiuo adresu:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkami asmenys, grupės ir subjektai bet kuriuo metu gali pirmiau nurodytu adresu pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į sąrašą ir jame palikti. Tokie prašymai bus svarstomi juos gavus. Todėl atitinkamų asmenų, grupių ir subjektų dėmesys atkreipiamas į tai, kad Taryba reguliariai peržiūri sąrašą pagal Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 6 dalį. Tam, kad prašymai būtų svarstomi kitos peržiūros metu, jie turėtų būti pateikti iki 2012 m. vasario 29 d.

Atitinkamų asmenų, grupių ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į galimybę apskųsti Tarybos reglamentą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio ketvirtoje ir šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 343, 2011 12 23, p. 10.

(2)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.


Europos Komisija

23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 377/19


Euro kursas (1)

2011 m. gruodžio 22 d.

2011/C 377/06

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3047

JPY

Japonijos jena

101,93

DKK

Danijos krona

7,4336

GBP

Svaras sterlingas

0,83250

SEK

Švedijos krona

8,9952

CHF

Šveicarijos frankas

1,2232

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,7640

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,625

HUF

Vengrijos forintas

306,45

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6965

PLN

Lenkijos zlotas

4,4352

RON

Rumunijos lėja

4,3000

TRY

Turkijos lira

2,4650

AUD

Australijos doleris

1,2878

CAD

Kanados doleris

1,3369

HKD

Honkongo doleris

10,1523

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6888

SGD

Singapūro doleris

1,6884

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 509,47

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,6521

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,2705

HRK

Kroatijos kuna

7,5156

IDR

Indonezijos rupija

11 820,58

MYR

Malaizijos ringitas

4,1261

PHP

Filipinų pesas

56,989

RUB

Rusijos rublis

41,0980

THB

Tailando batas

40,785

BRL

Brazilijos realas

2,4218

MXN

Meksikos pesas

17,9918

INR

Indijos rupija

68,6660


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.