ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.364.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 364

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. gruodžio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 364/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2011/C 364/02

Komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytą tvarką dėl valstybių narių muitinių teikiamos informacijos dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje

4

 

III   Parengiamieji aktai

 

TARYBA

 

Taryba

2011/C 364/03

2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

6

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

 

Europos centrinis bankas

2011/C 364/04

2011 m. gruodžio 7 d. Europos centrinio banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/100)

7

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 364/05

Euro kursas

8

2011/C 364/06

Valstybės pagalbos laivų statybai sistema

9

 

Audito Rūmai

2011/C 364/07

Specialioji ataskaita Nr. 12/2011 Ar ES priemonės padėjo pritaikyti žvejybos laivynų pajėgumą prie esamų žvejybos galimybių?

14

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2011/C 364/08

2011 m. kvietimas teikti paraiškas – Programa Europa piliečiams (2007–2013 m.) – Šių programos veiksmų įgyvendinimas: Aktyvių piliečių Europa, Aktyvi Europos pilietinė visuomenė ir Gyva Europos atmintis

15

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 364/09

Pranešimas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje COMP/39.654 – Reuters finansinių priemonių kodai (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9391)  ( 1 )

21

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 364/10

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

25

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 364/01

Sprendimo priėmimo data

2009 11 10

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 549/09

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Bayern

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Verlängerung der Beihilferegelung zur Unterstützung der Filmproduktion in Bayern

Teisinis pagrindas

Richtlinien für die FilmFernsehFonds Bayern GmbH, Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Grąžintina dotacija, Tiesioginė dotacija, Lengvatinė paskola

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 13,5 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 54 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

70 %

Trukmė

2010 1 1–2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Žiniasklaida

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 10 19

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 330/10

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Programme national «Très haut débit» — Volet B

Teisinis pagrindas

Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Code général des collectivités territoriales (articles L 1425-1 et L 1425-2). Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Code des postes et des communications électroniques (articles L 34-8 et L 34-8-3). Décision no 2010-1314 de l'ARCEP en date 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement numérique des territoires

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Sektorių plėtra, Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 750 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2016 1 1

Ekonomikos sektorius

Paštas ir telekomunikacijos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Fonds national pour la societé numérique, collectivités territoriales

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 9

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.31722 (11/N)

Valstybė narė

Vengrija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

A sporttevékenység támogatásához kapcsolódó társaságiadó-, és illetékkedvezmény

Teisinis pagrindas

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Sektorių plėtra

Pagalbos forma

Mokesčių nuolaida

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 21 200 mln. HUF

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 127 200 mln. HUF

Pagalbos intensyvumas

70 %

Trukmė

iki 2017 6 30

Ekonomikos sektorius

Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/4


Komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytą tvarką dėl valstybių narių muitinių teikiamos informacijos dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje

2011/C 364/02

Privalomoji tarifinė informacija netenka galios nuo tos dienos, kai ji nebeatitinka muitinės nomenklatūros aiškinimo dėl tarptautiniu lygiu priimtų tarifinių priemonių:

Muitinių bendradarbiavimo tarybos patvirtinti Suderintos sistemos paaiškinimų ir klasifikavimo patarimų pakeitimai (MBT dok. NC1649 – 47-osios SS komiteto sesijos ataskaita):

PAAIŠKINIMŲ PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI PADARYTI VADOVAUJANTIS SS KONVENCIJOS 8 STRAIPSNYJE NUSTATYTA PROCEDŪRA, IR KLASIFIKAVIMO PATARIMAI, REDAGUOTI PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS SS KOMITETO

(47-OJI SSK SESIJA, 2011 M. KOVO MĖN.)

DOK. NC1649

Nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai (SS konvencijos priedas)

29 skirsnis

R/11


SS komiteto patvirtinti klasifikavimo patarimai

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

Privalomoji tarifinė informacija netenka galios pagal Bendrijos muitinės kodekso 17 straipsnį nuo 2012 m. sausio 1 d., jeigu ji tampa nesuderinama su muitinės nomenklatūros aiškinimu dėl šių tarptautinių tarifinių priemonių:

Muitinių bendradarbiavimo tarybos patvirtinti Suderintos sistemos paaiškinimų pakeitimai (MBT dok. NC1649, Q/4 priedas, 47-osios SS komiteto sesijos ataskaita):

PAAIŠKINIMŲ PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI PADARYTI VADOVAUJANTIS SS KONVENCIJOS 8 STRAIPSNYJE NUSTATYTA PROCEDŪRA, REDAGUOTI PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS SS KOMITETO

(47-OJI SSK SESIJA, 2011 M. KOVO MĖN.)

DOK. NC1649

Nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai, pateikti SS konvencijos priede pagal 2009 m. birželio 26 d. Rekomendaciją ir parengti SSK 47-ajame posėdyje. Dokumento NC1649.

Paaiškinimai

Q/4

Muitinių bendradarbiavimo tarybos patvirtinti Suderintos sistemos paaiškinimų pakeitimai (MBT dok. NC1705, N priedas, 48-osios SS komiteto sesijos ataskaita):

PAAIŠKINIMŲ PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI PADARYTI VADOVAUJANTIS SS KONVENCIJOS 8 STRAIPSNYJE NUSTATYTA PROCEDŪRA, REDAGUOTI PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS SS KOMITETO

(48-OJI SSK SESIJA, 2011 M. RUGSĖJO MĖN.)

DOK. NC1705

Nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai, pateikti SS konvencijos priede pagal 2009 m. birželio 26 d. Rekomendaciją ir parengti SSK 48-ajame posėdyje. Dokumento NC1705.

Paaiškinimai

N

Informacija apie šių priemonių turinį gali būti gauta Europos Komisijos Mokesčių ir Muitų Sąjungos generaliniame direktorate (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) arba Generalinio direktorato tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


III Parengiamieji aktai

TARYBA

Taryba

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/6


TARYBOS REKOMENDACIJA

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2011/C 364/03

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 283 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto, ypač į jo 11.2 straipsnį,

kadangi, Lorenzo BINI SMAGHI priėmus sprendimą atsistatydinti iš pareigų nuo 2011 m. gruodžio 31 d. pabaigos, būtina paskirti naują Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narį,

EUROPOS VADOVŲ TARYBAI REKOMENDUOJA:

paskirti Benoît COEURÉ Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Europos centrinis bankas

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/7


EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOSIOS TARYBOS NUOMONĖ

2011 m. gruodžio 7 d.

dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. gruodžio 1 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymą pateikti nuomonę dėl 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacijos (1) dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo.

ECB valdančiosios tarybos kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalimi.

Bendros pastabos

1.

Tarybos rekomendacija, kuri buvo pateikta Europos Vadovų Tarybai ir dėl kurios konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir ECB valdančiąja taryba, rekomenduojama ECB vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai skirti Benoît COEURÉ.

2.

ECB valdančioji taryba mano, kad pasiūlytas kandidatas yra pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį pinigų ar bankininkystės srityse turintis asmuo, kaip to reikalauja Sutarties 283 straipsnio 2 dalis.

3.

ECB valdančioji taryba neprieštarauja Tarybos rekomendacijai skirti Benoît COEURÉ ECB vykdomosios valdybos nariu.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. gruodžio 7 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/8


Euro kursas (1)

2011 m. gruodžio 13 d.

2011/C 364/05

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3181

JPY

Japonijos jena

102,60

DKK

Danijos krona

7,4366

GBP

Svaras sterlingas

0,84625

SEK

Švedijos krona

9,0605

CHF

Šveicarijos frankas

1,2345

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,7110

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,633

HUF

Vengrijos forintas

304,39

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6970

PLN

Lenkijos zlotas

4,5608

RON

Rumunijos lėja

4,3485

TRY

Turkijos lira

2,4641

AUD

Australijos doleris

1,3016

CAD

Kanados doleris

1,3528

HKD

Honkongo doleris

10,2548

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7215

SGD

Singapūro doleris

1,7158

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 519,49

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,8795

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,3877

HRK

Kroatijos kuna

7,4986

IDR

Indonezijos rupija

12 005,28

MYR

Malaizijos ringitas

4,1850

PHP

Filipinų pesas

57,795

RUB

Rusijos rublis

41,7115

THB

Tailando batas

41,138

BRL

Brazilijos realas

2,4292

MXN

Meksikos pesas

18,1647

INR

Indijos rupija

70,1100


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/9


VALSTYBĖS PAGALBOS LAIVŲ STATYBAI SISTEMA

2011/C 364/06

1.   ĮVADAS

1.

Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžios valstybės pagalba laivų statybai buvo teikiama pagal specialias valstybės pagalbos schemas, kurios palaipsniui suderintos su horizontaliosiomis valstybės pagalbos nuostatomis. Esama Valstybės pagalbos laivų statybai sistema (1) nustos galioti 2011 m. gruodžio 31 d. Laikydamasi politikos užtikrinti kuo didesnį valstybės pagalbos taisyklių skaidrumą ir tas taisykles supaprastinti, Komisija siekia pašalinti kuo daugiau laivų statybos sektoriui ir kitiems pramonės sektoriams taikomų taisyklių skirtumų ir išplečia bendrąsias horizontaliąsias nuostatas į jas įtraukiant laivų statybos sektorių (2).

2.

Vis dėlto Komisija pripažįsta, kad laivų statyba nuo kitų pramonės sričių skiriasi tam tikromis ypatybėmis, kaip antai, nedidelės gamybinės serijos, gaminamų vienetų dydis, vertė ir sudėtingumas, taip pat tai, kad prototipai paprastai naudojami komerciniais tikslais.

3.

Atsižvelgdama į šiuos ypatumus Komisija mano, kad pagrįsta laivų statybos sektoriuje toliau taikyti specialias inovacijų pagalbos nuostatas, užtikrinant, kad dėl tokios pagalbos poveikio prekybos sąlygoms ir konkurencijai nebūtų pažeistas bendras interesas.

4.

Inovacijoms teikiama valstybės pagalba turi būti siekiama, kad jos gavėjo elgesys pasikeistų taip, kad padidėtų jo su inovacijomis ir inovacijų projektais susijusios veiklos lygis arba kad jis galėtų vykdyti veiklą, kurios priešingu atveju nevykdytų, arba vykdytų labiau ribotu mastu. Skatinamąjį poveikį galima nustatyti atlikus priešingos padėties analizę, pagal kurią lyginamas numatomos veiklos su pagalba ir be pagalbos lygis. Todėl šia sistema valstybėms narėms nustatomi konkretūs reikalavimai, kurių laikydamosi jos galės užtikrinti skatinamąjį poveikį.

5.

Bendradarbiaujant su sektoriaus atstovais buvo parengtas neoficialus laivų statybai taikytinų inovacijų pagalbos taisyklių, visų pirma susijusių su tinkamomis finansuoti sąnaudomis ir projekto inovacinio pobūdžio patvirtinimu, rinkinys, kuriuo Komisija remiasi sprendimų priėmimo praktikoje. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, šios taisyklės turėtų būti oficialiai įtrauktos į inovacijų pagalbos teikimo taisykles.

6.

Kalbant apie regioninę pagalbą, Komisija 2013 m. persvarstys 2007–2013 m. Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gaires (3). Todėl laivų statybos sektoriuje Komisija toliau taikys tas pačias šiuo metu pagal 2003 m. sistemą numatytas konkrečias regioninės pagalbos taisykles. Ji iš naujo įvertins padėtį atsižvelgdama į persvarstytas Nacionalinės regioninės pagalbos gaires.

7.

Kalbant apie eksporto kreditus, šia sistema siekiama atsižvelgti į taikomus tarptautinius įsipareigojimus.

8.

Dėl to šioje sistemoje nustatytos konkrečios inovacijų pagalbos ir regioninės pagalbos nuostatos, taikytinos laivų statybai, taip pat nuostatos dėl eksporto kreditų. Be to, pagalba laivų statybos sektoriui gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir horizontaliąsias valstybės pagalbos priemones (4), nebent tose priemonėse būtų nustatyta kitaip.

9.

Remiantis Sutarties 346 straipsniu ir atsižvelgiant į Sutarties 348 straipsnio nuostatas kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, kariniams laivams finansuoti.

10.

Komisija ketina šioje sistemoje išdėstytus principus taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Po šios datos Komisija numato nuostatas dėl inovacijų pagalbos įtraukti į Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemą (5) ir laivų statybai skirtą regioninę pagalbą įtraukti į Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gaires.

2.   TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

11.

Pagal šią sistemą Komisija gali leisti pagalbą laivų statykloms, eksporto kreditų atveju pagalbą laivo savininkams, teikiamą laivų statybai, remontui arba techniniam pertvarkymui, inovacijų pagalbą, teikiamą plūdrioms ir mobilioms konstrukcijoms atviroje jūroje įrengti.

12.

Šioje sistemoje naudojamos tokios sąvokos:

a)   laivų statyba– savaeigių komercinių laivų statyba Sąjungoje;

b)   laivų remontas– savaeigių komercinių laivų remontas arba atnaujinimas Sąjungoje;

c)   laivo techninis pertvarkymas– savaeigio, ne mažesnio kaip 1 000 gt (6) komercinio laivo techninis pertvarkymas Sąjungoje, jeigu juo iš esmės pakeičiamas krovinių išdėstymo planas, laivo korpusas, variklių sistema arba patalpos keleiviams;

d)   savaeigis komercinis laivas– laivas, kuris dėl savo nuolatinės varomosios jėgos kūrimo ir valdymo mechanizmų turi visas savarankiškos laivybos atviroje jūroje arba vidaus vandenyse savybes, ir priklauso vienai iš šių kategorijų:

i)ne mažesni kaip 100 gt jūrų ir vidaus vandenų laivai keleiviams ir (arba) prekėms plukdyti;ii)ne mažesni kaip 100 gt jūrų ir vidaus vandenų laivai specialioms paslaugoms teikti (pavyzdžiui, žemsiurbės ir ledlaužiai);iii)ne mažesnės kaip 365 kW galios vilkikai;iv)nebaigti i, ii ir iii papunkčiuose nurodytų laivų korpusai, kurie yra plūdrūs ir mobilūs.

e)   atviroje jūroje esančios plūdrios ir mobilios konstrukcijos– komercinių laivų savybių turinčios, bet ne savaeigės konstrukcijos, naftos, dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių žvalgymui, eksploatavimui arba gamybai, kurių buvimo vietą numatoma pakeisti keletą kartų per eksploatavimo laikotarpį.

3.   SPECIALIOS PRIEMONĖS

3.1.   Regioninė pagalba

13.

Regioninė pagalba laivų statybai, remontui arba techniniam pertvarkymui gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka, jeigu ji atitinka šias sąlygas:

a)

pagalba turi būti teikiama veikiančioms statykloms atnaujinti arba modernizuoti ir neturi būti susijusi su atitinkamos (-ų) statyklos (-ų) finansiniu restruktūrizavimu, siekiant padidinti esamų įrengimų našumą;

b)

Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytuose regionuose, įtrauktuose į kiekvienai valstybei narei Komisijos patvirtintus regioninės pagalbos skyrimo žemėlapius, pagalbos intensyvumas neturi viršyti 22,5 % bendrojo subsidijos ekvivalento;

c)

Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytuose regionuose, įtrauktuose į kiekvienai valstybei narei Komisijos patvirtintus regioninės pagalbos skyrimo žemėlapius, pagalbos intensyvumas neturi viršyti 12,5 % bendrojo subsidijos ekvivalento arba taikomos regioninės pagalbos viršutinės ribos dydžio, atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra mažesnis;

d)

pagalba turi būti skirta tik tinkamoms finansuoti sąnaudoms padengti, kaip apibrėžta 2007–2013 m. Nacionalinėse regioninės pagalbos teikimo gairėse.

3.2.   Inovacijų pagalba

3.2.1.   Reikalavimus atitinkančios paraiškos

14.

Inovacijų pagalba laivų statybai, remontui arba techniniam pertvarkymui gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka, jeigu didžiausias bendras pagalbos intensyvumas yra 20 %, su sąlyga, kad pagalba susijusi su inovacinių produktų ir procesų, kurie technologiniu požiūriu yra nauji arba iš esmės patobulinti, palyginus su Sąjungos laivų statybos sektoriuje naudojamais moderniausiais produktais ir procesais, ir kurie susiję su technologinės arba pramoninės nesėkmės rizika, naudojimu pramonėje. Inovacijų pagalba žvejybos laivų įrangai ir jų modernizavimui nebus laikoma suderinama su vidaus rinka, nebent laikomasi 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (7) 25 straipsnio 2 ir 6 dalyse ar jas vėliau pakeisiančiose nuostatose išdėstytų sąlygų. Pagalba negali būti teikiama laivų statyklai, jei tam pačiam laivui suteikta pagalba iš Europos žuvininkystės fondo ar jį vėliau pakeisiančio kito instrumento ar kitokia viešoji parama.

15.

Inovaciniai produktai ir procesai, apibrėžti 14 punkte, gali būti susiję su kokybės ir veiklos rezultatų tobulinimu aplinkos apsaugos srityje, kaip antai kuro vartojimo, variklių išmetalų kiekio, atliekų ir saugumo optimizavimas.

16.

Kai inovacijų tikslas yra padidinti aplinkos apsaugą ir dėl jų pradedama laikytis priimtų Sąjungos standartų likus bent vieniems metams iki tų standartų įsigaliojimo, arba jomis užtikrinamas didesnis aplinkos apsaugos lygis, kai Sąjungos standartai nenustatyti, arba dėl jų gali būti taikomi griežtesni nei Sąjungos standartai, didžiausias bendras pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 30 %. Sąvokos „Sąjungos standartai“ ir „aplinkos apsauga“ turi tokią pačią reikšmę, kokia pateikta Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairėse.

17.

Jei atitinka 14 punkte nurodytus kriterijus, inovaciniais produktais bus nauja laivų kategorija, kuri apibūdinama pagal pirmąjį galimos laivų kategorijos laivą (prototipą), arba inovacinės laivo dalys, kurios gali būti atskiriamos nuo laivo kaip atskiras elementas.

18.

Jei atitinka 14 punkte nurodytus kriterijus, inovaciniai procesai gali būti susiję su naujų gamybos, valdymo, logistikos ar inžinerinių procesų kūrimu ir įgyvendinimu.

19.

Inovacinė pagalba gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka tik tuomet, jei teikiama inovacinių produktų ir procesų naudojimui pramonėje pirmą kartą.

3.2.2.   Tinkamos finansuoti sąnaudos

20.

Inovacijų pagalba produktams ir procesams turi būti skirta tik investicinėms, projektavimo, inžinerinių darbų ir bandymo veiklos sąnaudoms, kurios tiesiogiai ir išimtinai susijusios su inovacine projekto dalimi ir patiriamos po paraiškos gauti inovacijų pagalbą pateikimo, padengti (8).

21.

Tinkamos finansuoti sąnaudos apima laivų statyklos sąnaudas, taip pat prekių ir paslaugų viešojo pirkimo iš trečiųjų šalių (pvz., sistemos tiekėjų, visiškai parengtų naudoti įrenginių tiekėjų ir subrangovų) sąnaudas, su sąlyga, kad šios prekės ir paslaugos susijusios tik su inovacijomis. Tinkamos finansuoti sąnaudos išsamiau apibrėžtos priede.

22.

Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija, kurią valstybė narė paskyrė tvarkyti paraišką inovacijų pagalbai gauti, privalo išnagrinėti tinkamas finansuoti sąnaudas remdamasi pareiškėjo pateiktais ir pagrįstais skaičiavimais. Jeigu paraiškoje įtrauktos tiekėjų prekių ir paslaugų viešojo pirkimo sąnaudos, tokios sąnaudos neturi būti padengtos iš valstybės pagalbos, tiekėjams suteiktos tais pačiais tikslais, lėšų.

3.2.3.   Projekto inovacinio pobūdžio patvirtinimas

23.

Kad inovacinė pagalba būtų laikoma suderinama su vidaus rinka pagal šią sistemą, paraiška gauti pagalbą inovacijoms turi būti pateikta kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai prieš pareiškėjui sudarant įpareigojantį susitarimą įgyvendinti konkretų projektą, kuriam prašoma suteikti inovacijų pagalbą. Paraiškoje turi būti pateiktas kokybinis ir kiekybinis inovacijų aprašas.

24.

Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija turi siekti, kad nepriklausomas ir techniniais klausimais kompetentingas ekspertas patvirtintų, jog pagalbą prašoma suteikti projektui, susijusiam su inovaciniu produktu ar procesu, kuris technologiniu požiūriu yra naujas arba iš esmės patobulintas, palyginti su Sąjungos laivų statybos sektoriuje naudojamais moderniausiais produktais ir procesais (kokybinis įvertinimas). Pagalba gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka, jeigu nepriklausomas ir techniniais klausimais kompetentingas ekspertas kompetentingai nacionalinei institucijai patvirtina, kad tinkamos finansuoti projekto sąnaudos apskaičiuotos taip, kad apimtų tik atitinkamo projekto su inovacijomis susijusias dalis (kiekybinis įvertinimas).

3.2.4.   Skatinamasis poveikis

25.

Pagal šią sistemą inovacijų pagalba turi būti skatinamojo pobūdžio, t. y. dėl tokios pagalbos jos gavėjo veikla turi pasikeisti taip, kad padidėtų jo vykdomos inovacijų veiklos lygis. Dėl gautos pagalbos turi padidėti inovacijų veiklos apimtis, mastas, sąnaudų suma arba sparta.

26.

Atsižvelgdama į 25 punktą Komisija mano, kad pagalba neturi skatinamojo poveikio jos gavėjui, jeigu projektas (9) buvo pradėtas dar prieš pagalbos gavėjui pateikiant paraišką pagalbai gauti nacionalinėms institucijoms.

27.

Siekdamos patikrinti, ar pagalba paskatintų pagalbos gavėją pakeisti savo veiklą taip, kad padidėtų jo inovacijų veiklos lygis, valstybės narės turi pateikti padidinto lygio inovacijų veiklos ex ante vertinimą, remdamosi analize, kuria įvertinama padėtis be valstybės pagalbos ir padėtis, kuri susidarytų, jei pagalba būtų teikiama. Tarp taikomų kriterijų gali būti inovacijų veiklos apimtis, mastas, sąnaudų suma ar spartos didėjimas ir kiti pranešimą pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį pateikusios valstybės narės nurodyti svarbūs kiekybiniai ir (arba) kokybiniai veiksniai.

28.

Jeigu galima įrodyti, kad bent vienam iš tų veiksnių padarytas reikšmingas poveikis, vertinant pagal įprastą įmonės veiklą atitinkamame sektoriuje, Komisija paprastai darys išvadą, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį.

29.

Vertinant pagalbos schemą, skatinamojo poveikio sąlygos bus laikomos įvykdytomis, jei valstybė narė įsipareigoja teikti individualią pagalbą pagal patvirtintą pagalbos schemą tik patikrinusi, ar yra skatinamasis poveikis, taip pat teikti metines patvirtintos pagalbos schemos įgyvendinimo ataskaitas.

30.

Paraiška pagalbai gauti gali būti patvirtinta tik su sąlyga, kad pagalbos gavėjas vėliau sudarys įpareigojantį susitarimą įgyvendinti konkretų laivų statybos, remonto arba techninio pertvarkymo projektą arba procesą, kuriam prašoma suteikti inovacijų pagalbą. Mokėjimai gali būti atlikti tik pasirašius atitinkamą (-as) sutartį (-is). Jeigu sutartis panaikinama arba projektą nustojama vykdyti, visa išmokėta pagalba turi būti susigrąžinta su palūkanomis, skaičiuojamomis nuo pagalbos išmokėjimo dienos. Taip pat, jeigu projektas neužbaigiamas, pagalba, nepanaudota tinkamoms su inovacijomis susijusioms sąnaudoms finansuoti, turi būti susigrąžinta su palūkanomis. Palūkanų norma turi būti bent jau atitikti Komisijos patvirtintas orientacines normas.

3.3.   Eksporto kreditai

31.

Pagalba laivų statybai valstybės remiamomis kreditavimo priemonėmis, suteiktomis nacionaliniams ir nenacionaliniams laivų savininkams arba laivų statybos arba laivų techninio pertvarkymo trečiosioms šalims, gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka, jeigu ji atitinka 1998 m. EBPO susitarimo dėl rekomendacijų oficialiai remiamiems eksporto kreditams ir jo Sektorinio susitarimo dėl eksporto kreditų laivams sąlygas arba bet kurias kitas tokiame susitarime ar susitarimą pakeičiančiame dokumente nustatytas paskesnes sąlygas.

4.   KONTROLĖ IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

32.

1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, nustatančiame išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (10), ir 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (11), reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai metines ataskaitas apie visas esamas pagalbos schemas. Pagal šią sistemą priimdama sprendimą dėl bet kokios didelėms įmonėms pagal patvirtintą schemą suteiktos inovacijų pagalbos, Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti ataskaitą, kaip buvo įvykdytas skatinamojo poveikio reikalavimas didelėms įmonėms suteiktos pagalbos atveju, visų pirma naudojant 3.2.4 punkte minėtus kriterijus.

5.   SUMAVIMAS

33.

Šioje sistemoje nustatytos viršutinės pagalbos ribos taikomos nepriklausomai nuo to, ar aptariama pagalba visiškai arba iš dalies finansuojama iš valstybės išteklių ar iš Sąjungos išteklių. Pagal šią sistemą suteikta pagalba negali būti teikiama kartu su kitomis valstybės pagalbos priemonėmis, kaip apibrėžta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje, arba su kitomis Sąjungos finansavimo priemonėmis, jei šią pagalbą susumavus pagalbos intensyvumas yra didesnis, nei nustatyta šioje sistemoje.

34.

Jeigu pagalba teikiama skirtingais tikslais, bet toms pačioms tinkančioms finansuoti sąnaudoms, taikoma palankiausia viršutinė pagalbos riba.

6.   ŠIOS SISTEMOS TAIKYMAS

35.

Komisija šioje sistemoje pateiktus principus taikys nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija tuos principus taikys visoms pagalbos priemonėms, apie kurias pranešta, ir dėl kurių ji raginama priimti sprendimą po 2011 m. gruodžio 31 d., net jeigu apie projektus buvo pranešta iki tos datos.

36.

Laikydamasi Komisijos pranešimo dėl taisyklių, taikomų vertinant neteisėtą valstybės pagalbą, nustatymo (12) Komisija šioje sistemoje išdėstytus principus taikys po 2011 m. gruodžio 31 d. suteiktai pagalbai, apie kurią nepranešta.


(1)  OL C 317, 2003 12 30, p. 11.

(2)  Žr. Valstybės pagalbos veiksmų plano, COM(2005) 107 galutinis, 65 punktą: „Komisija spręs, ar valstybės pagalbos laivų statybai sistema vis dar reikalinga, ar šį sektorių turėtų tiesiog reglamentuoti horizontalios taisyklės“.

(3)  OL C 54, 2006 3 4, p. 13.

(4)  Pavyzdžiui, Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairėse (OL C 82, 2008 4 1, p. 1) nustatytos sąlygos, pagal kurias pagalbą gali būti leista teikti ekologiškesniems laivų statyklų taikomiems gamybos metodams. Be to, laivų savininkams pagalba gali būti teikiama naujoms transporto priemonėms, kurioms taikomi griežtesni nei Sąjungos reikalavimai arba kuriomis užtikrinamas didesnis aplinkos apsaugos lygis, kai Sąjungos reikalavimai nenustatyti, taip bendrai prisidedant prie švaresnio jūrų transporto.

(5)  OL C 323, 2006 12 30, p. 1.

(6)  Didžiųjų tonų.

(7)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.

(8)  Išskyrus sąnaudas galimybių studijoms, kurios pradedamos ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos inovaciniam procesui skirtai pagalbai gauti pateikimo.

(9)  Tuo neatmetama, kad galimas pagalbos gavėjas jau atliko galimybių studijas, dėl kurių neprašoma valstybės pagalbos.

(10)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(11)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.

(12)  OL C 119, 2002 5 22, p. 22.


PRIEDAS

Tinkamos finansuoti sąnaudos teikiant laivų statybai skirtą inovacijų pagalbą

1.   NAUJA LAIVŲ KATEGORIJA

Tinkamos finansuoti šios naujos laivų kategorijos, kuriai galima teikti inovacijų pagalbą, statybos sąnaudos:

a)

koncepcijos kūrimo sąnaudos;

b)

koncepcinio projektavimo sąnaudos;

c)

funkcinio projektavimo sąnaudos;

d)

detaliojo projektavimo sąnaudos;

e)

tyrimų, bandymų, maketų sąnaudos ir panašios su laivo kūrimu ir projektavimu susijusios sąnaudos;

f)

projekto įgyvendinimo planavimo sąnaudos;

g)

produkto tyrimų ir bandymų sąnaudos;

h)

papildomo darbo ir pridėtinės sąnaudos, susijusios su nauja laivų kategorija (patirties kreivė);

Taikant a – g punktus, tinkamomis finansuoti nelaikomos sąnaudos, susijusios su standartiniu inžineriniu projektu, atitinkančiu senesnės laivų kategorijos projektą;

Taikant g punktą, papildomos gamybos sąnaudos būtinoms technologinėms inovacijoms pagrįsti gali būti laikomos tinkamomis finansuoti tik mažiausia būtina suma. Dėl techninių sunkumų, kurie siejami su prototipo konstravimu, pirmojo laivo gamybos sąnaudos parastai yra didesnės, nei vėlesnių tos pačios serijos laivų gamybos sąnaudos. Papildomos gamybos sąnaudos apibrėžiamos kaip darbo sąnaudų ir susijusių papildomų sąnaudų, patiriamų gaminant pirmąjį naujos laivų kategorijos laivą, ir paskesnių tos pačios serijos laivų gamybos sąnaudų skirtumas. Darbo sąnaudos apima atlyginimą ir socialines sąnaudas.

Atitinkamai išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais ne daugiau kaip 10 % gamybos sąnaudų, susijusių su naujos laivų kategorijos laivų statyba, gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu tos sąnaudos būtinos techninio pobūdžio inovacijai pagrįsti. Atvejis laikomas tinkamai pagrįstu, jeigu apskaičiuota, kad papildomos gamybos sąnaudos viršys 3 % paskesnių tos pačios serijos laivų gamybos sąnaudų.

2.   NAUJOS LAIVO DALYS AR SISTEMOS

Naujų dalių arba sistemų, kurioms galima teikti inovacijų pagalbą, tinkamomis finansuoti sąnaudomis laikomos tik šios su inovacijomis susijusios sąnaudos:

a)

projektavimo ir vystymo sąnaudos;

b)

inovacijų dalies bandymų, maketų sąnaudos;

c)

medžiagų ir įrangos sąnaudos;

d)

išskirtiniais atvejais, naujų dalių ar sistemų, kurios reikalingos inovacijoms pagrįsti, konstravimo ir montavimo sąnaudos, jei jos sudaro mažiausią būtiną sumą.

3.   NAUJI PROCESAI

Naujų procesų, kuriems galima teikti inovacijų pagalbą, tinkamomis finansuoti sąnaudomis laikomos tik šios su inovacijų procesu susijusios sąnaudos:

a)

projektavimo ir vystymo sąnaudos;

b)

medžiagų ir įrangos sąnaudos;

c)

jei taikytina, naujų procesų bandymo sąnaudos;

d)

galimybių studijų, atliktų ne anksčiau kaip 12 mėn. iki pateikiant paraišką gauti pagalbą, sąnaudos.


Audito Rūmai

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/14


Specialioji ataskaita Nr. 12/2011 „Ar ES priemonės padėjo pritaikyti žvejybos laivynų pajėgumą prie esamų žvejybos galimybių?“

2011/C 364/07

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai buvo paskelbta jų Specialioji ataskaita Nr. 12/2011 „Ar ES priemonės padėjo pritaikyti žvejybos laivynų pajėgumą prie esamų žvejybos galimybių?“

Šią ataskaitą skaityti ar atsisiųsti galima iš Europos Audito Rūmų interneto svetainės adresu: http://www.eca.europa.eu

Jos popierinę versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Audito Rūmus adresu:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

El. paštas: euraud@eca.europa.eu

ar EU-Bookshop svetainėje užpildžius elektroninį užsakymo blanką.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/15


2011 m. kvietimas teikti paraiškas – Programa „Europa piliečiams“ (2007–2013 m.)

Šių programos veiksmų įgyvendinimas: Aktyvių piliečių Europa, Aktyvi Europos pilietinė visuomenė ir Gyva Europos atmintis

2011/C 364/08

ĮVADAS

Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1904/2006/EB, įkuriančiu 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (1). Išsamias šio kvietimo teikti paraiškas sąlygas galima rasti programos „Europa piliečiams“ vadove, kurį galima rasti Europos tinklavietėje (žr. VII punktą). Programos vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis.

I.   Tikslai

Specialieji programos „Europa piliečiams“ tikslai yra šie:

suburti vietos bendruomenių narius iš visos Europos, kad jie galėtų dalytis ir keistis patirtimi, nuomonėmis ir vertybėmis, mokytis iš istorijos ir kurti ateitį,

skatinti veiksmus, diskusijas ir svarstymus pilietiškumo ir demokratijos Europoje, bendrų vertybių, bendros istorijos ir kultūros klausimais, bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės organizacijoms Europos mastu,

priartinti Europą prie jos piliečių propaguojant Europos vertybes bei pasiekimus ir kartu išsaugant praeities atmintį,

skatinti visų dalyvaujančių šalių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų sąveiką, prisidedant prie kultūrų dialogo ir pabrėžiant Europos įvairovę bei vienovę, ypač daug dėmesio skiriant veiklai, kuria siekiama plėtoti Europos Sąjungos valstybių narių, jos narėmis tapusių iki 2004 m. balandžio 30 d., ir valstybių narių, narėmis tapusių po šios datos, piliečių glaudesnius ryšius.

II.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Programoje gali dalyvauti programoje dalyvaujančioje šalyje įsisteigę projektų vykdytojai. Priklausomai nuo priemonės, tai turi būti:

viešoji įstaiga, arba

ne pelno organizacija, turinti juridinio asmens statusą (juridinis asmuo).

Tačiau kiekvienas programos veiksmas skirtas konkretesniam organizacijų ratui. Todėl reikalavimai paraiškas teikiančioms organizacijoms programos vadove atskirai apibrėžti konkrečiai kiekvienai priemonei ir (arba) šalutinei priemonei.

Pagal šią programą reikalavimus atitinkančios šalys yra šios:

ES valstybės narės (2),

Kroatija,

Albanija,

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

III.   Reikalavimus atitinkanti veikla

Pagal programą „Europa piliečiams“ remiami projektai, kuriais skatinamas aktyvus pilietiškumas Europoje.

Šis kvietimas apima toliau nurodytus programos „Europa piliečiams“ veiksmus, kuriems numatoma skirti dviejų rūšių dotacijas: projekto ir veiklos.

Pirmasis veiksmas –   Aktyvių piliečių Europa

1 priemonė.   Miestų giminiavimosi veikla

Ši priemonė skirta veiklai, kurią vykdant vyksta ar yra skatinami tiesioginiai Europos piliečių mainai jiems dalyvaujant miestų giminiavimosi veikloje.

1.1 priemonė.   Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai (projekto dotacija)

Ši priemonė skirta veiklai, kurią vykdant vyksta ar yra skatinami tiesioginiai Europos piliečių mainai jiems dalyvaujant miestų giminiavimosi veikloje. Projekte turi dalyvauti bent dviejų dalyvaujančių šalių, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė, savivaldybės. Projekte turi būti bent 25 tarptautiniai dalyviai iš pakviestų savivaldybių. Susitikimo trukmė – ne ilgesnė kaip 21 diena. Didžiausia skiriama dotacija – 25 000 EUR vienam projektui. Mažiausia skiriama dotacija – 5 000 EUR.

Dotacijos miestų giminiavimosi piliečių susitikimams, skirtos priimančiojo miesto organizacinėms išlaidoms ir pakviestų dalyvių kelionės išlaidoms bendrai finansuoti. Dotacijos yra fiksuoto dydžio ir (arba) vienkartinės.

1.2 priemonė.   Susigiminiavusių miestų tinklai (projekto dotacija)

Šia priemone remiama plėtra tinklų, sukurtų remiantis susigiminiavusių miestų ryšiais, kurie svarbūs užtikrinant organizuotą, intensyvų ir įvairiapusį savivaldybių bendradarbiavimą, ir taip prisidedant prie programos poveikio didinimo. Projekte turi būti numatyti bent trys renginiai. Projekte turi dalyvauti bent keturių šalių, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė, savivaldybės. Projekte turi būti bent 30 tarptautinių dalyvių iš pakviestų savivaldybių. Ilgiausia projekto trukmė – 24 mėnesiai. Kiekvieno renginio trukmė – ne ilgesnė kaip 21 diena.

Didžiausia reikalavimus atitinkanti suma vienam projektui pagal šią priemonę – 150 000 EUR. Mažiausia reikalavimus atitinkanti suma – 10 000 EUR. Dotacijos yra fiksuoto dydžio ir (arba) vienkartinės.

2 priemonė.   Piliečių projektai ir remiamosios priemonės

2.1 priemonė.   Piliečių projektai (projekto dotacija)

Ši priemonė susijusi su vienu didžiausių šių dienų Europos Sąjungos iššūkių – mažinti atotrūkį tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių. Ja siekiama tirti originalias ir pažangias metodikas, galinčias padėti skatinti piliečius dalyvauti Europos piliečių ir Europos Sąjungos institucijų dialoge ir skatinti patį dialogą.

Projektas turi apimti bent penkias dalyvaujančias šalis, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė. Projekte turi dalyvauti bent 200 dalyvių. Ilgiausia projekto trukmė – 12 mėnesių.

Dotacijos suma apskaičiuojama remiantis subalansuotu išsamiu prognozuojamu biudžetu, sudarytu eurais. Skiriama dotacija negali būti didesnė kaip 60 proc. visos reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų sumos. Mažiausia teikiama dotacija – 100 000 EUR. Didžiausia reikalavimus atitinkanti dotacijos suma vienam projektui pagal šią priemonę – 250 000 EUR.

2.2 priemonė.   Remiamosios priemonės (projekto dotacija)

Šia priemone siekiama remti veiklą, kurios rezultatas gali būti ilgalaikės partnerystės ir tinklai, jungiantys įvairius aktyvų pilietiškumą skatinančius suinteresuotuosius subjektus ir taip padedantys užtikrinti didesnį susidomėjimą programos tikslais ir stipresnį bendrą jos poveikį ir veiksmingumą.

Projekte turi dalyvauti bent dvi šalys, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė. Ilgiausia projekto trukmė – 12 mėnesių. Kiekviename projekte turi būti numatyti bent du renginiai.

Dotacijos suma apskaičiuojama remiantis subalansuotu išsamiu prognozuojamu biudžetu, sudarytu eurais. Dotacija negali būti didesnė kaip 80 proc. visų šiam veiksmui reikalingų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Mažiausia reikalavimus atitinkanti dotacija – 30 000 EUR. Didžiausia reikalavimus atitinkanti dotacijos suma vienam projektui pagal šią priemonę – 100 000 EUR.

Antrasis veiksmas –   Aktyvi Europos pilietinė visuomenė

1 ir 2 priemonės:   Struktūrinė parama Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms ir ES lygmens pilietinės visuomenės organizacijoms (veiklos dotacijos (3))

1 priemonė. Struktūrinė parama Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms) skiriama siekiant remti Europos viešosios politikos tyrimų organizacijų (ekspertų grupių), galinčių pasiūlyti naujų idėjų ir svarstyti Europai aktualius klausimus, susijusius su aktyviu pilietiškumu Europos lygmeniu arba Europos vertybėmis, veiklą.

2 priemonė. Struktūrinė parama ES lygmens pilietinės visuomenės organizacijoms skiriama siekiant padėti užtikrinti Europos pilietinių visuomenės organizacijų gebėjimus ir stabilumą plėtojant savo veiklą Europos lygmeniu. Tikslas – padėti sukurti organizuotą, nuoseklią ir aktyvią pilietinę Europos visuomenę.

Veiklos vykdymo laikotarpis turi sutapti su pareiškėjo biudžetiniais metais, nurodytais patvirtintose organizacijos ataskaitose. Jei pareiškėjo biudžetiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, leistinas veiklos vykdymo laikotarpis yra sausio 1 d.–gruodžio 31 d. Jei pareiškėjo biudžetiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, leistinas veiklos vykdymo laikotarpis yra 12 mėnesių nuo jo biudžetinių metų pradžios.

Dotacija gali būti skaičiuojama dviem skirtingais būdais:

a)

fiksuoto dydžio ir (arba) vienkartinės išmokos;

b)

biudžetas, pagrįstas realiomis išlaidomis. Dotacijos suma apskaičiuojama remiantis subalansuotu išsamiu prognozuojamu biudžetu, sudarytu eurais. Dotacija negali būti didesnė kaip 80 proc. visų šiam veiksmui reikalingų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Didžiausia skiriama dotacija – 100 000 EUR.

3 priemonė.   Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams (projekto dotacija)

Šios priemonės tikslas – remti konkrečius projektus, kuriuos vykdo įvairių dalyvaujančių šalių pilietinės visuomenės organizacijos. Šiais projektais turėtų būti ugdomas su Europos interesu susijusių dalykų supratimas, prisidedama prie abipusio skirtingų kultūrų supratimo skatinimo ir bendrų vertybių nustatymo bendradarbiaujant Europos lygmeniu.

Projekte turi dalyvauti bent dvi šalys, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė. Ilgiausia projekto trukmė – 18 mėnesių.

Dotacija skaičiuojama dviem skirtingais skirtingus požiūrius atitinkančiais metodais, kuriems taikomos specialios taisyklės:

a)

fiksuoto dydžio ir (arba) vienkartinės išmokos;

b)

biudžetas, pagrįstas realiomis išlaidomis. Šiuo atveju prašoma dotacija negali būti didesnė kaip 70 proc. visų šiam veiksmui reikalingų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Didžiausia skiriama dotacija – 150 000 EUR. Mažiausia dotacija – 10 000 EUR.

Bendrojo Europos intereso siekiančioms organizacijoms, kurios buvo atrinktos veiklos dotacijai 2012 m. gauti pagal antrojo veiksmo 1 ir 2 priemones, finansavimas pagal šią priemonę 2012 m. negali būti skiriamas.

Ketvirtasis veiksmas –   Gyva Europos atmintis (projekto dotacija)

Pagal šį veiksmą remiamų projektų tikslas – išlaikyti gyvą atmintį apie nacizmo ir stalinizmo aukas ir siekti, kad dabartinės ir būsimosios kartos žinotų ir geriau suprastų tai, kas vyko koncentracijos stovyklose ir kitose masinių civilių gyventojų žudynių vietose, ir kodėl.

Ilgiausia projekto trukmė – 18 mėnesių.

Dotacija gali būti skaičiuojama dviem skirtingais būdais:

a)

fiksuoto dydžio ir (arba) vienkartinės išmokos;

b)

biudžetas, pagrįstas realiomis išlaidomis. Šiuo atveju prašoma dotacija negali būti didesnė kaip 70 proc. visų šiam veiksmui reikalingų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Didžiausia skiriama dotacija – 100 000 EUR. Mažiausia dotacija – 10 000 EUR.

IV.   Paramos skyrimo kriterijai

Projekto dotacijoms:

Kokybės kriterijai (80 proc. galimų taškų):

tiesioginis projekto ryšys su programos tikslais ir prioritetais (25 proc.),

siūlomo projekto ir metodų kokybė (25 proc.),

poveikis (15 proc.),

matomumas ir tolesni veiksmai (15 proc.).

Kiekybės kriterijai (20 proc. galimų taškų):

geografinis poveikis (10 proc.),

tikslinė grupė (10 proc.).

Taikant lygybės principą, Komisija ir vykdomoji agentūra pasilieka teisę, laikydamosi nešališkumo principo kokybės požiūriu, užtikrinti proporcingą geografinį kiekvienam veiksmui atrinktų projektų paskirstymą atsižvelgiant į tas šalis, kurioms aiškiai skiriama nepakankamai dotacijų.

Veiklos dotacijoms:

Kokybės kriterijai (80 proc. galimų taškų):

tiesioginis projekto ryšys su programos „Europa piliečiams“ tikslais ir prioritetais (30 proc.),

veiklos programos adekvatumas, rišlumas ir išbaigtumas (20 proc.),

veiklos programos poveikis (10 proc.),

nauda Europai (10 proc.),

veiklos matomumas, informacijos apie rezultatus teikimas Europos piliečiams ir kitoms suinteresuotosioms šalims bei jos naudojimas (10 proc.).

Kiekybės kriterijai (20 proc. galimų taškų):

geografinis poveikis (10 proc.),

tikslinė grupė (10 proc.).

Taikant lygybės principą, Komisija ir vykdomoji agentūra pasilieka teisę užtikrinti proporcingą geografinį kiekvienam veiksmui atrinktų projektų paskirstymą.

V.   Biudžetas

Numatomas 2012 m. biudžetas šiems veiksmams

Pirmasis veiksmas. 1.1 priemonė

Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai

6 107 000 EUR

Pirmasis veiksmas. 1.2 priemonė

Susigiminiavusių miestų teminiai tinklai

4 528 000 EUR

Pirmasis veiksmas. 2.1 priemonė

Piliečių projektai

1 308 000 EUR

Pirmasis veiksmas. 2.2 priemonė

Remiamosios priemonės

805 000 EUR

Antrasis veiksmas. 3 priemonė

Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams

2 807 000 EUR

Ketvirtasis veiksmas

Gyva Europos atmintis

2 414 000 EUR

Šis kvietimas teikti paraiškas bus vykdomas, jei biudžeto valdymo institucija priims 2012 m. Europos Sąjungos biudžetą.

VI.   Paraiškų teikimo terminai

Veiksmai

Paraiškų pateikimo terminas

Pirmasis veiksmas. 1.1 priemonė

Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai

Vasario 1 d.

Birželio 1 d.

Rugsėjo 1 d.

Pirmasis veiksmas. 1.2 priemonė

Susigiminiavusių miestų teminiai tinklai

Vasario 1 d.

Rugsėjo 1 d.

Pirmasis veiksmas. 2.1 priemonė

Piliečių projektai

Birželio 1 d.

Pirmasis veiksmas. 2.2 priemonė

Remiamosios priemonės

Birželio 1 d.

Antrasis veiksmas. 1 ir 2 priemonės

Struktūrinė parama ES viešosios politikos tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms) ir ES lygmens pilietinės visuomenės organizacijoms

Spalio 15 d.

Antrasis veiksmas. 3 priemonė

Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams

Vasario 1 d.

Ketvirtasis veiksmas

Gyva Europos atmintis

Birželio 1 d.

Paraiškas privaloma pateikti iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 12 valandos (vidurdienio Briuselio laiku). Jei paraiškos pateikimo terminas yra savaitgalį, pirmoji darbo diena po savaitgalio laikoma paraiškų pateikimo termino diena.

Paraiškos siunčiamos šiuo adresu:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Bus svarstomos tik paraiškos, apimančios užpildytą oficialią elektroninę paraiškos formą (el. formą) ir pasirašytos asmens, įgalioto prisiimti teisinius įsipareigojimus paraiškėjo vardu.

Paštu, faksu arba tiesiogiai elektroniniu paštu pateiktos paraiškos nebus svarstomos.

VII.   Kita informacija

Išsamias projektų pasiūlymų teikimo sąlygas ir paraiškos formas rasite atnaujintame programos „Europa piliečiams“ vadove šiose svetainėse:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  OL L 378, 2006 12 27, p. 32.

(2)  27 ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

(3)  Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su 2013 m. finansinių metų metinėmis veiklos dotacijomis.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/21


Pranešimas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje COMP/39.654 – Reuters finansinių priemonių kodai

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9391)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 364/09

1.   ĮŽANGA

(1)

Pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 9 straipsnį, jeigu Komisija ketina priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, kad pažeidimas būtų nutrauktas, o šalys pasiūlo įsipareigojimus Komisijos išankstiniame vertinime iškeltoms problemoms išspręsti, ji savo sprendimu gali padaryti šiuos įsipareigojimus įmonėms privalomus. Toks sprendimas gali būti priimtas nustatytam laikotarpiui ir jame gali būti prieita prie išvados, kad tolesniems Komisijos veiksmams nebėra pagrindo. Pagal to paties reglamento 27 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbia glaustą bylos santrauką ir pagrindinius įsipareigojimus. Suinteresuotosios šalys gali pateikti savo pastabas per Komisijos nustatytą laikotarpį.

2.   BYLOS SANTRAUKA

(2)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalimi, 2011 m. rugsėjo 19 d. Komisija priėmė išankstinį vertinimą. Vertinimas susijęs su finansinės informacijos paslaugų sektoriumi, visų pirma konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų rinka (2). Jis skirtas įmonei Thomson Reuters Corporation ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamoms įmonėms, įskaitant Thomson Reuters Limited (toliau – Thomson Reuters). Komisija yra susirūpinusi dėl to, kad korporacijos Thomson Reuters licencijavimo praktika, susijusi su Reuters finansinių priemonių kodais (RFPK), gali būti laikoma SESV 102 straipsnio pažeidimu (3). Bylos prieš Thomson Reuters nagrinėjimas pradėtas 2009 m. spalio 30 d.

(3)

Remiantis išankstiniu vertinimu, Thomson Reuters dominuoja pasaulinėje konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų rinkoje.

(4)

Thomson Reuters galėjo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, nustatydama savo klientams su RFPK naudojimu susijusius apribojimus. Thomson Reuters a) draudžia savo klientams naudotis RFPK duomenims iš kitų teikėjų konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų gauti ir b) neleidžia trečiosioms šalims kurti ir prižiūrėti atitikmenų lentelių su RFPK, kurios leistų užtikrinti Thomson Reuters klientų sistemų ir kitų teikėjų konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų sąveiką (4).

(5)

Panašu, kad šiais apribojimais sudaromos didelės kliūtys klientams, norintiems keisti teikėją. Thomson Reuters klientai dažnai naudoja RFPK savo serveryje veikiančiose taikomosiose programose ir tas programas valdantys darbuotojai yra susipažinę su RFPK simbolių sistema. Dėl Thomson Reuters apribojimų, t. y. tais atvejais, kai RFPK yra įdiegti į serveryje veikiančias taikomąsias programas, keičiant teikėją teikia pašalinti RFPK ir tose taikomosiose programose vietoj RFPK įrašyti kitą simbolių sistemą. Įmonei tai padaryti sudėtinga ir dažnai per brangu. Komisija priėjo prie preliminarios nuomonės, kad Thomson Reuters monopolizavo esamus konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų klientus, įdiegusius RFPK į savo taikomąsias programas. Todėl kiti konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų teikėjai negali veiksmingai konkuruoti su Thomson Reuters tikralaikių duomenų santraukų rinkoje.

3.   PAGRINDINIAI PATEIKTI ĮSIPAREIGOJIMAI

(6)

Thomson Reuters nesutinka su Komisijos išankstiniu vertinimu. Vis dėlto įmonė pasiūlė prisiimti įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį, kad pašalintų Komisijos įvardytas konkurencijos problemas. Korporacijos Thomson Reuters pateikti įsipareigojimai (toliau – įsipareigojimai) glaustai apibendrinti toliau. Visas nekonfidencialaus įsipareigojimų varianto tekstas anglų kalba paskelbtas Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Įsipareigojama suteikti licenciją esamiems ir būsimiems korporacijos Thomson Reuters tikralaike paslauga (5) besinaudojantiems klientams (išplėstinė RFPK arba elektroninės nuorodų bibliotekos (6) (angl. Electronic reference library, ERL) licencija); pagal šią licenciją jiems suteikiamos papildomos RFPK simbolių sistemos naudojimo teisės. Taip klientai galės už mėnesinį licencijos mokestį naudotis RFPK tikralaikiams finansiniams duomenims gauti iš konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų, teikiamų korporacijos Thomson Reuters konkurentų, siekiant kelioms ar visoms jų serveryje veikiančioms taikomosioms programoms pasirinkti kitus konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų teikėjus. Be to, Thomson Reuters reguliariai teiks elektroninės nuorodų bibliotekos licencijų turėtojams atnaujintą informaciją apie susijusius RFPK, taip pat, kai taikoma, būtiną su RFPK susijusią informaciją (t. y. apie susijusią prekybos vietą, šaltinį, oficialų kodą, valiutą ir (arba) aprašą).

(8)

Įsipareigojimai taikytini: i) klientams, kurie iš dalies ir (arba) visiškai pereis nuo korporacijos Thomson Reuters konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų prie kito konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų teikėjo; ir ii) klientams, kurie, be korporacijos Thomson Reuters tikralaikės paslaugos, užsisakys trečiosios šalies konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukas (pavyzdžiui, kaip atsarginį sprendimo variantą nenumatyto avarinio nutraukimo atveju arba siekiant sudaryti sąlygas tikrinti naujų konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų funkcines galimybes ir patikimumą). Dalinio teikėjo pakeitimo atveju Thomson Reuters įsipareigoja taikyti vienodas sąlygas klientams, pereinantiems prie kito (-ų) konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų teikėjo (-ų) tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis teikiamos korporacijos Thomson Reuters konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukos (7).

(9)

Išplėstinė RFPK simbolių sistemos licencija bus teikiama visą laiką ir ją bus galima gauti pasinaudojant įsipareigojimais penkerių metų laikotarpiui. Taigi klientas iš korporacijos Thomson Reuters išplėstinę RFPK simbolių sistemos licenciją gali gauti per penkerių metų laikotarpį, bet tuomet, jeigu sumokės atitinkamą mokestį ir laikysis kitų licencijos sąlygų, galės toliau naudotis šia licencija be jokių laiko apribojimų.

(10)

Visiems RFPK simboliams, tiesiogiai susijusiems su atskiros finansinės priemonės kaina arba indekso, pranešamo naudojantis korporacijos Thomson Reuters tikralaike paslauga, verte, bus taikoma taisomoji priemonė; taigi, be kita ko, ji bus taikoma i) duomenims, gaunamiems iš biržų ir daugiašalių prekybos sistemų (DPS), ir ii) priemonėms, kuriomis daugiausia prekiaujama ne biržoje ir kurios nėra įtrauktos į biržų arba DPS sąrašus (8). Ši priemonė netaikoma tik RFPK, susijusiems su priemonėmis, kuriomis prekiaujama ne biržoje ir kurioms Thomson Reuters gauna duomenis iš vieno bendraautorio, kuris identifikuojamas RFPK („vieno šaltinio RFPK“) (9).

(11)

Be to, Thomson Reuters teiks informaciją, būtiną, kad klientams būtų lengviau sukurti RFPK ir kitų teikėjų simbolių sistemos kryžmines nuorodas. Pagal įsipareigojimus klientai taip pat gali kreiptis į programinę įrangą kuriančias trečiąsias šalis, kad jos sukurtų perėjimą palengvinančias teikėjų pakeitimo priemones, ir šioms trečiosioms šalims leidžiama naudotis programine įranga, kurią jos sukūrė keliems klientams tais atvejais, kai kiekvienas klientas yra užsisakęs elektroninės nuorodų bibliotekos paslaugą. Tačiau trečiosios šalys neįgis jokių teisių pačios RFPK simbolių sistemos atžvilgiu.

(12)

Esama kitų rūšių licencijų, kurias Thomson Reuters jau teikia komercinėmis sąlygomis ir kurios neįtrauktos į elektroninę nuorodų biblioteką. Pavyzdžiui, norint kurti teikėjų pakeitimo priemonę reikia iš korporacijos Thomson Reuters gauti kūrimo teisės licenciją. Antra, Thomson Reuters savo klientams, norintiems nenutrūkstamo operacijų vykdymo procese naudoti RFPK kaip identifikatorius, teikia operacijų vykdymo licenciją. Tai susiję, pavyzdžiui, su korporacijos Thomson Reuters klientų vykdomu RFPK perskirstymu kitoms šalims. Thomson Reuters įsipareigoja taikyti vienodas sąlygas ir klientams, pereinantiems prie kito (-ų) konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų teikėjo (-ų) tokiomis kitų licencijų sąlygomis, ir trečiosioms šalims, kuriančioms programinę įrangą arba technologijas, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos elektroninės nuorodų bibliotekos licencijų turėtojams pereiti prie kito teikėjo (10).

(13)

Geografiniu požiūriu siūloma licencija iš esmės taikoma tik klientų, aptarnaujančių Europos ekonominėje erdvėje (EEE) veikiančias įmones, taikomosioms programoms. Tačiau taikomosioms programoms, kurios reikalingos kitose šalyse veikiančioms įmonėms, licencija taip pat taikoma, jeigu jos yra pagrįstai reikalingos perėjimui prie kito teikėjo įgyvendinti siekiant naudos kliento EEE vykdomam verslui (11). Thomson Reuters pateikė keletą pavyzdžių, kokiais atvejais ši sąlyga laikoma išpildyta. Šie pavyzdžiai pateikti įsipareigojimų IV priede.

(14)

Nustatant mėnesinį elektroninės nuorodų bibliotekos licencijos mokestį, kurį Thomson Reuters ketina rinkti, atsižvelgiama į prekybos sąlygų, susijusių su duomenimis, kuriuos ji šiuo metu teikia naudoti serveryje veikiančiose taikomosiose programose, struktūrą (12). Įkainiai grindžiami RFPK simbolių skaičiumi, kurį klientas nori licencijuoti siekdamas gauti duomenis iš konkurento tam tikroje verslo veiklos srityje. Šie įkainiai taikomi papildomoms RFPK simbolių sistemos naudojimo teisėms ir paslaugos, kurią Thomson Reuters turi teikti savo klientams laikydamasi įsipareigojimų, sąnaudoms. Korporacijos Thomson Reuters nuomone, mokesčio dydis atitinka nedidelę dalį Thomson Reuters konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukos kainos ir taikomas ir licencijuotiems RFPK, ir naudojimui. Įkainių sąraše taip pat numatytas minimalus mėnesinis mokestis – 750 USD. Norėdami išsamiau susipažinti su elektroninės nuorodų bibliotekos įkainių sąrašu, informacijos ieškokite nekonfidencialiame įsipareigojimų variante, paskelbtame Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje (I priedas).

4.   KVIETIMAS TEIKTI PASTABAS

(15)

Atlikusi rinkos tyrimą, Komisija ketina priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį, kuriuo pirmiau apibendrinti ir Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje paskelbti įsipareigojimai būtų paskelbti privalomais. Jeigu įsipareigojimuose bus padaryta reikšmingų pakeitimų, bus atliktas naujas rinkos tyrimas.

(16)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalimi, Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl įsipareigojimų.

(17)

Be to, Komisija prašo suinteresuotųjų šalių visų pirma pateikti savo nuomonę toliau išdėstytais klausimais, susijusiais su serveryje veikiančios taikomosios programos kliento perėjimu nuo korporacijos Thomson Reuters tikralaikės paslaugos prie kito konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukų teikėjo:

a)

Ar nustačius tokį įkainių dydį (įskaitant minimalų įkainį) Thomson Reuters klientai turi galimybę pakankamai sumažinti su simbolių sistema susijusias teikėjo keitimo sąnaudas, kad galėtų pereiti prie kito teikėjo, jei to norėtų? Įvertinkite šiuos dalykus:

i)

elektroninės nuorodų bibliotekos įkainius, kuriuos jūsų įmonė turėtų mokėti, jeigu iš dalies ir (arba) visiškai pakeistų korporacijos Thomson Reuters konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukas kitomis;

ii)

kokią dalį elektroninės nuorodų bibliotekos įkainiai sudarytų atsižvelgiant į pradinį konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukos įkainį (kiekvienu atveju po taikomų nuolaidų), kurį jūsų įmonė šiuo metu moka korporacijai Thomson Reuters: i) 1–3 proc., ii) 4–6 proc., iii) 7–9 proc. arba iv) daugiau kaip 10 proc.; ir

iii)

mėnesinio įkainio kategoriją, kuri būtų taikoma jūsų įmonei įvairioms verslo veiklos rūšims (žr. įsipareigojimų I priede pateiktą įkainių sąrašą).

b)

Ar manote, kad reguliariai teikiama atnaujinta informacija apie RFPK yra būtina elektroninės nuorodų bibliotekos licencijos dalis, reikalinga jūsų įmonei siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keisti konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukos teikėjus?

c)

Ar manote, kad elektroninės nuorodų bibliotekos apribojimas leidžiant keisti tik serveryje veikiančias taikomąsias programas (konkrečiai netaikant šio apribojimo naudojimui, kai operatorius yra žmogus) pakankamas siekiant išspręsti Komisijos pirmiau nurodytas su RFPK susijusias problemas?

d)

Įsipareigojimų geografinė aprėptis – serveryje veikiančios taikomosios programos, kurias naudoja EEE įmonės. Jie taikomi serveryje veikiančioms taikomosioms programoms, kurias naudoja už EEE ribų veikiančios įmonės, jei jie yra pagrįstai reikalingi. Ar manote, jog to pakanka, kad EEE veikiančios įmonės galėtų pasinaudoti įsipareigojimais ir pakeisti teikėją, jei jie to norėtų? Jei ne, paaiškinkite, kodėl dėl siūlomos geografinės aprėpties negalėtumėte pakeisti jūsų EEE veikiančios įmonės teikėjo. Jeigu tinkama, išdėstykite papildomus pavyzdžius (be korporacijos Thomson Reuters nurodytųjų IV priede).

e)

Korporacijos Thomson Reuters teigimu, RFPK, kuriems taikoma taisomoji priemonė, sudaro 95 proc. pasaulinio likvidumo. Thomson Reuters teigia, kad nebūtina ir neveiksminga taisomosios priemonės taikymo sritį įtraukti ne biržos RFPK, pagal kuriuos identifikuojamas tik atskiras bendraautoris ir jo kaina. Ar manote, kad to pakanka siekiant turėti veiksmingą taisomąją priemonę?

f)

Pateikite informacijos apie galimas trečiąsias šalis, kurios yra pajėgios ir (arba) komerciškai suinteresuotos kurti pakeitimo priemones, kuriomis naudodamasis klientas galėtų lengviau pakeisti teikėją. Jei įmanoma, apskaičiuokite, kokios tikėtinos tokios paslaugos klientų išlaidos.

g)

Ar manote, kad nediskriminavimo kitų licencijų atžvilgiu nuostatos, įtrauktos į korporacijos Thomson Reuters įsipareigojimus (žr. 8 ir 12 punktus), yra pakankamos ir tinkamos: i) klientams, norintiems pakeisti teikėją; ir ii) trečiųjų šalių kūrėjams, siekiantiems palengvinti teikėjo pakeitimą?

(18)

Pageidautina, kad atsakymai ir pastabos būtų pagrįstos ir juose būtų išdėstyti reikšmingi faktai. Jei manote, kad dėl kurios nors įsipareigojimų dalies gali kilti problemų, pasiūlykite galimą sprendimą.

(19)

Pastabų teikimo laikotarpis baigiasi praėjus šešioms savaitėms nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Suinteresuotų trečiųjų šalių prašoma pateikti nekonfidencialų pastabų variantą, iš kurio būtų pašalintos komercinės paslaptys ir kita slapta informacija, o ten, kur reikia, būtų pateikta nekonfidenciali santrauka arba įrašomi žodžiai „komercinė paslaptis“ arba „konfidencialu“.

(20)

Pastabas su nuoroda Case COMP/39.654 — RICs galima siųsti Komisijai el. paštu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksu (+32 22950128) arba paštu adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai atitinkamai tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 ir 102 straipsniais. Abi nuostatų sekos iš esmės yra identiškos. Šiame pranešime daromos nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius prireikus turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į EB sutarties 81 ir 82 straipsnius.

(2)  Šis atvejis konkrečiai susijęs su konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukomis ir nesusijęs su tikralaikiais duomenimis, perduodamais naudojantis darbalaukio produktais.

(3)  Korporacijos Thomson Reuters teigimu, RFPK – tai raidiniai ir skaitiniai kodai, kurie yra duomenų gavimo priemonė, korporacijos Thomson Reuters sukurta ir teikiama jos klientams kaip neatsiejama Thomson Reuters finansinės informacijos paslaugų dalis siekiant identifikuoti struktūrinį susijusių duomenų elementų rinkinį, jame naršyti ir jį gauti iš korporacijos Thomson Reuters tikralaikių duomenų rinkinių ir paskirstymo tinklo (integruoto duomenų tinklo, angl. Integrated Data Network, IDN).

(4)  Thomson Reuters tvirtina nedraudžianti konsoliduotų tikralaikių duomenų santraukomis besinaudojantiems klientams kurti RFPK ir kitų teikėjų simbolių sistemos kryžmines nuorodas, jei sukurta duomenų baze ar atitikmenų lentele nesinaudojama duomenims iš kitų teikėjų gauti. T. y. Thomson Reuters nedraudžia kurti atitikmenų lentelių, tačiau prieštarauja, kad RFPK būtų tiesiogiai ar netiesiogiai naudojami kitų teikėjų tikralaikiams duomenims gauti.

(5)  Thomson Reuters prekiauja savo konsoliduotų tikralaikių rinkos duomenų santraukomis pavadinimu „Thomson Reuters tikralaikė paslauga“ (TP paslauga, anksčiau buvo žinoma kaip Reuters Datascope tikralaikė paslauga, t. y. RDTP), šios santraukos skirtos naudoti serveryje veikiančiose taikomosiose programose.

(6)  Žr. įsipareigojimų II priedą.

(7)  Žr. įsipareigojimų 6.4.2 punktą.

(8)  Korporacijos Thomson Reuters teigimu, sudėtiniais RFPK nurodoma viena kaina, apibendrinta visų patvirtintų bendraautorių, pagal kuriuos identifikuojamos finansinės priemonės (suvestiniai bendrai kurti RFPK), jie sudaro daugiau kaip 95 proc. pasaulinio likvidumo ir patenka į įsipareigojimų taikymo sritį.

(9)  Korporacijos Thomson Reuters duomenimis, priemonės, kuriomis prekiaujama ne biržoje ir kurių duomenis korporacija Thomson Reuters gauna iš bendro šaltinio, sudaro mažiau nei 5 proc. pasaulinio likvidumo.

(10)  Žr. įsipareigojimų 6.4 ir 6.5 punktus.

(11)  Įsipareigojimuose EEE apima ir Šveicariją.

(12)  T. y. konsoliduotų tikralaikių duomenų santrauka, teikiama kaip tikralaikė paslauga.


KITI AKTAI

Europos Komisija

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/25


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2011/C 364/10

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„BOVŠKI SIR“

EB Nr.: SI-PDO-0005-0423-29.10.2004

SKVN ( X ) SGN ( )

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiami pagrindiniai produkto specifikacijos elementai.

1.   Atsakinga valstybės narės institucija:

Pavadinimas:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Adresas:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789000

Faks.

+386 14789055

El. paštas:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Pareiškėjas:

Pavadinimas:

Društvo rejcev drobnice Bovške

Adresas:

Soča 50

SI-5232 Soča

SLOVENIJA

Tel.

+386 53889510

Faks.

El. paštas:

Sudėtis:

Gamintojai ir (arba) perdirbėjai ( X ) Kita ( )

3.   Produkto rūšis:

1.3 klasė.

Sūriai

4.   Specifikacija:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas:

„Bovški sir“

4.2.   Aprašymas:

„Bovški sir“ yra labai riebus, kietas sūris. Jis gaminamas iš vietinės Bovec avių veislės žalio pieno, kurį galima maišyti su karvių ar ožkų pienu, tačiau jo kiekis neturi viršyti 20 %.

Sūrio galva yra 20–26 cm skersmens, 8–12 cm aukščio ir sveria 2,5–4,5 kg. Sūrio pluta yra kieta, lygi ir plokščia, nuo pilkšvai rudos iki šviesiai rusvos spalvos. Šonai yra šiek tiek išgaubti, o kraštai – suapvalinti.

Sūris yra standus, elastingas ir tirštas, lengvai laužomas į gabalėlius ir netrupa. Jis yra pilkšvai gelsvos spalvos, neakytas arba su nedidelėmis akutėmis, skylutėmis ar įtrūkimais. Ilgiau brandinti sūriai yra standesni ir trapesni.

Sūriai yra sodraus, stipraus ir aštroko skonio ir kvapo. Jei sūris gaminamas naudojant karvės ar ožkos pieną, jo skonis ir kvapas yra švelnesni.

„Bovški sir“ sausos medžiagos kiekis sudaro ne mažiau kaip 60 %, o riebalų kiekis – 45 % sausosios medžiagos kiekio.

4.3.   Geografinė vietovė:

Pieno, skirto „Bovški sir“ gamybai, ir „Bovški sir“ gamybos geografinės vietovės riba eina palei Italijos sieną iš šiaurės į vakarus, nuo Mali Mangart ir Veliki Mangart iki Učja sienos kirtimo vietos. Nuo pasienio geografinės vietovės riba kerta Mali Muzec ir Veliki Muzec viršūnes, apima Planina Božca, eina Hrib kryptimi iki Na Vrhu, kerta Pirovec, Krasji Vrh, Planina Zaprikraj, Zapleč kalnus, apima Lopatnik ir Krn, Mali Šmohor, Bogatin, Vratca, tęsiasi iki Lanževica, Mala Vrata, Velika Vrata, Travnik, Malo Špičje ir Kanjevec, tuomet pasuka Travnik gyvenvietės link ir per Jalovec, Kotovo Sedlo, Mali Mangart kalnus eina iki Italijos pasienio. Nurodytos pasienyje esančios ir skirtingoms valstybėms priklausančios vietovės patenka į apibrėžtą geografinę vietovę.

4.4.   Kilmės įrodymas:

„Bovški sir“ galima atsekti pagal toliau nurodytus naudojamus gamybos metodus ir priemones.

Pieno gamyba. Pienas turi būti pagamintas apibrėžtoje geografinėje vietovėje Genealoginio registro duomenimis užtikrinama tinkama veislinė bandos sudėtis. Ūkininkai pildo ūkių registrus, kuriuose registruojamas gyvulių pašaras ir perkamas pašaras.

Pieno surinkimas. „Bovški sir“ gamybai skirtas pienas turi būti surenkamas ir sandėliuojamas atskirai. Gaminamo ir parduodamo pieno (avių, ožkų, karvių) kiekis yra kasdien registruojamas.

Pieno apdorojimas. „Bovški sir“ gamintojai kasdien registruoja apdoroto pieno kiekį ir kiekvienai siuntai pagamintus sūrius. Siunta reiškia, kiek sutraukinus pieną buvo pagaminta sūrių. Jei per dieną pagaminama tik viena sūrių siunta, pagaminimo data sutampa su siuntos žyma.

Sūrio brandinimas. Gamintojai pildo sūrio brandinimo registrus, kad būtų užtikrintas kiekvienos siuntos ne trumpesnis nei 60 dienų brandinimas. Sūrio pagaminimo data sutampa su jo brandinimo pradžios data.

4.5.   Gamybos būdas:

„Bovški sir“ gaminamas iš vietinės Bovec avių veislės žalio pieno, kurį galima maišyti su avių, karvių ar ožkų pienu. Karvių ar ožkų pienas neturi viršyti 20 % bendro pieno kiekio.

„Bovški sir“ yra gaminamas gyvulių laktacijos periodu, kuris sutampa su ganymo ganyklose laikotarpiu. Laktacijos periodu pagrindinis pašaras yra ganyklų žolė, papildomai gali būti duodama šieno ar siloso. Pagrindinis pašaras, sudarantis ne mažiau nei 75 % dienos raciono, turi būti sausosios medžiagos.

„Bovški sir“ gaminamas iš brandinto pieno, į kurį prieš jo sutraukinimą galima įpilti šviežio pieno. Pieno brandinimas trunka mažiausiai 12 valandų, kurių metu susiformuoja vietinė mikroflora ir pasiekiamas reikiamas rūgštingumas. Fermentiniam traukinimui gali būti naudojamas naminis raugas (nedideliems pieno kiekiams aukštoje temperatūroje mažiausiai 12 valandų) arba atrinkti fermentai. Prieš 30–45 minučių trunkantį fermentavimą šliužo fermentu, pienas yra šildomas, kol pasiekia 35–36 °C temperatūrą. Sutrauka susmulkinama į pupelės ar žirnio dydžio grūdelius, kurie nusausinus tampa kukurūzo grūdo dydžio. Sudėjus grūdelius į formą, masė sutirštėja, tuomet slėgimas trunka 4–6 valandas.

Gali būti sūdoma sausai (dvi dienas, sūris apiberiamas druska ir apverčiamas du kartus per dieną) arba sūrimu (24–48 valandas). Baigus sūdymą, ant kiekvienos sūrio galvos užrašoma brandinimo pradžios data arba uždedama siuntos žyma. „Bovški sir“ yra brandinamas mažiausiai 60 dienų. Brandinimo metu sūrius būtina prižiūrėti (jie turi būti vartomi, šluostomi ir plaunami).

4.6.   Ryšys su geografine vietove:

„Bovški sir“ yra šimtametes gamybos tradicijas turintis gaminys. Archeologinės liekanos rodo, kad Bovec savivaldybės teritorija buvo apgyvendinta jau prieš keletą tūkstančių metų. Manoma, kad šioje aukštikalnių vietovėje sūrio gamybos tradicijos yra trijų tūkstančių metų senumo, kai buvo pradėti naudoti geležies dirbiniai.

Bovec rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1174 metais, o sūrio gaminimas šioje vietovėje minimas 14 amžiaus šaltiniuose. Žemės registrai ir kiti to laikmečio registrai rodo sūrio gamybos svarbą, nes ūkių, žvejybos teisių ir kiti mokesčiai buvo skaičiuojami sūriais (Rutar, 1882).

Pirma kartą 1756 m. Udine mieste paminėto „Bovški sir“ (Formaggio di Plezo vero) kaina kainyne yra didesnė nei kai kurių kitų sūrių.

Žemės ūkio veikloje ir sūrio gamyboje naudojami metodai, kalnų ganyklų organizavimas aprašyti „Pašni red“ (ganyklų valdymo politika). Henrik Tuma knygoje „Planinski vestnik“ aprašė ganyklų valdymą ir palei Zadnja Trenta esančios Zapotok ganyklos darbo dieną prieš prasidedant Pirmajam pasauliniam karui. Šie šaltiniai rodo, kad, nepaisant technologijų pažangos, „Bovški sir“ gamyba išliko tokia, kokia buvo prieš keletą amžių.

Aukštais kalnais ir stačiais šlaitais pasižyminčioje geografinėje vietovėje yra labai nedaug intensyviai žemdirbystei tinkamos žemės. Geografinė vietovė yra viena iš Natura 2000 saugomų teritorijų, jos didžioji dalis priklauso nacionaliniam Triglav parkui. Šiai vietovei būdingas Alpių ir žemyninis klimatas, veikiamas palei Soča upę vyraujančio Viduržemio jūros klimato. Krituliai yra gausūs visus metus (Bovec vidutinė 1961–1990 metų lietaus norma buvo 2 735 mm). Kai kuriuose aukštais kalnais apsuptuose slėniuose saulės gali nebūti porą mėnesių. Gausus lietus, sausros ir vėjai veikia negilų dirvožemį, žolė želia prastai, todėl šioje vietovėje geriausia auginti avis ir ožkas.

„Bovški sir“ gaminti naudojamas avių pienas yra gaunamas iš vietinės Bovec avių veislės, kuri bėgant metams paplito aukštutiniame Soča upės slėnyje ir perėmė vietovės pavadinimą. Bovec avys yra vietovei būdingos pieninės veislės, nedidelėmis galvomis ir mažomis ausimis. Iki šių dienų pagrindinis avių auginimo aspektas – jų prisitaikymas prie sunkių ir prastų gyvenimo sąlygų, pripratinimas ganytis kalvotose ir kalnuotose vietovėse, ramaus būdo, ilgaamžiškumo ir ištvermės ugdymas. Bovec avių piene yra daugiau riebalų ir sausųjų medžiagų nei kitų Slovėnijos avių veislių piene, tai lemia sūrio gamybos produktyvumą ir skonį.

Laktacijos periodu gyvuliai, kurių pienas naudojamas „Bovški sir“ gamybai, ganosi visoje geografinėje vietovėje. Gyvuliai ganomi laikantis tradicijų, taip pat tai yra vienintelė finansiniu požiūriu naudinga išeitis. Pieno, skirto „Bovški sir“ gamybai, melžimo metu gyvulių pašarų racioną daugiausiai sudaro šviežias ėdalas, tai lemia „Bovški sir“ būdingą skonį ir kvapą. Atsižvelgiant į klimatą, geologinius dirvožemio sudėties ypatumus ir kokiame aukštyje yra ganyklos, skiriasi augmenijos įvairovė. Apibrėžtoje geografinėje vietovėje auga Alpių, žemyniniam ir Viduržemio jūros regionams būdingi augalai.

4.7.   Kontrolės įstaiga:

Pavadinimas:

Bureau Veritas d.o.o.

Adresas:

Linhartova cesta 49 a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757600

Faks.

+386 14757601

El. paštas:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Ženklinimas etiketėmis:

Ant sūrių, kurie atitinka specifikacijos reikalavimus, yra nurodamas gamintojo vardas, pavadinimas „Bovški sir“ ir logotipas (parodyta toliau), Sajungos logotipas kokybės ženklas ir nacionalinis kokybės ženklas. Jei gaminant sūrį buvo naudotas ožkos ar karvės pienas, būtina nurodyti naudoto pieno kiekį procentais.

Gamintojai gali pridėti žymą, nurodančią sūrio brandinimo laiką ir vietą, jei jis buvo brandinamas ilgiau nei metus ir jei buvo pagamintas kalnų sūrinėje.

Image


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.