ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.289.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 289

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. spalio 1d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 289/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2011/C 289/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Komisijos komunikatas dėl bendro tam tikrų ryžių sektoriaus produktų kvotų, kurias Europos Sąjunga leidžia naudoti 2011 m., paskirstymo

3

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2011/C 289/04

Pranešimas asmeniui, kuriam taikomos Tarybos sprendime 2011/486/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2011/639/BUSP, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 753/2011, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 968/2011, dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Afganistane, numatytos ribojamosios priemonės

4

 

Europos Komisija

2011/C 289/05

Euro kursas

6

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 289/06

2011 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

7

2011/C 289/07

2011 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

9

2011/C 289/08

Tarnautojų teismo sprendimas Nr. 3/2011 priimtas 2011 m. rugsėjo 20 d. Plenariniame susirinkime dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

11

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

2011/C 289/09

Atviras kvietimas teikti paraiškas – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNetCedefop Europos profesinio švietimo bei mokymo tinklas

13

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 289/10

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

15

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus)

2011/C 289/01

Sprendimo priėmimo data

2011 9 2

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33142 (11/N)

Valstybė narė

Italija

Regionas

Calabria

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Teisinis pagrindas

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Miškininkystė, aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: 8 mln. EUR

 

Metinis biudžetas: 8 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Miškininkystė ir medienos ruoša

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/2


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 289/02

2011 m. rugsėjo 21 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32011M6347. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/3


Komisijos komunikatas dėl bendro tam tikrų ryžių sektoriaus produktų kvotų, kurias Europos Sąjunga leidžia naudoti 2011 m., paskirstymo

2011/C 289/03

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1274/2009 (1) leista naudoti užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo tarifines kvotas.

Bendras kiekvienos tame reglamente numatytos kvotos paskirstymas 2011 m. nurodytas šio pranešimo priede.


(1)  OL L 344, 2009 12 23, p. 3.


PRIEDAS

Bendras kvotų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1274/2009 paskirstymas 2011 m.

Kilmė

Eilės Nr.

Importo licencijų paraiškos, pateiktos 2011 m. rugsėjo laikotarpio daliai

Bendras kvotos paskirstymas 2011 m.

Olandijos Antilai ir Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Mažiausiai išsivysčiusios UŠT

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Šiai laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas – Komisijai licencijų paraiškų pateikta nebuvo.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/4


Pranešimas asmeniui, kuriam taikomos Tarybos sprendime 2011/486/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2011/639/BUSP, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 753/2011, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 968/2011, dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Afganistane, numatytos ribojamosios priemonės

2011/C 289/04

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, įtrauktiems į Tarybos sprendimo 2011/486/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2011/639/BUSP (1), priedą ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 753/2011, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 968/2011 (2), dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Afganistane, I priedą.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1988 (2011), kuria nustatomos ribojamosios priemonės asmenims ir subjektams, kurie iki šios rezoliucijos priėmimo dienos buvo įtraukti į sąrašą kaip Talibano nariai, ir kitiems su jais susijusiems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams, kaip nurodyta pagal JT ST rezoliuciją 1267 (1999) ir JT ST rezoliuciją 1333 (2000) įsteigto komiteto sudaryto suvestinio sąrašo A skirsnyje („Su Talibanu susiję asmenys“) ir B skirsnyje („Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės bei įmonės“), taip pat kitiems su Talibanu susijusiems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams.

Atitinkami asmenys gali bet kuriuo metu pateikti pagal JT ST rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą įsteigtam JT komitetui prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimus įtraukti juos į JT sąrašą. Tokie prašymai turėtų būti siunčiami šiuo adresu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Daugiau informacijos: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Atsižvelgdama į JT sprendimą, Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad pirmiau minėtoje rezoliucijoje nurodytas asmuo turėtų būti įtrauktas į asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos Sprendime 2011/486/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 753/2011 numatytos ribojamosios priemonės, sąrašus. Atitinkamų asmenų įtraukimo į sąrašą priežastys pateikiamos Tarybos sprendimo priedo ir Tarybos reglamento I priedo atitinkamuose įrašuose.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 753/2011 II priede išvardytuose tinklalapiuose, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams ar specialiems mokėjimams (plg. reglamento 5 straipsnį).

Atitinkami asmenys gali toliau nurodytu adresu pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytus sąrašus:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 257, 2011 10 1, p. 24.

(2)  OL L 257, 2011 10 1, p. 1.


Europos Komisija

1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/6


Euro kursas (1)

2011 m. rugsėjo 30 d.

2011/C 289/05

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3503

JPY

Japonijos jena

103,79

DKK

Danijos krona

7,4417

GBP

Svaras sterlingas

0,86665

SEK

Švedijos krona

9,2580

CHF

Šveicarijos frankas

1,2170

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8880

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,754

HUF

Vengrijos forintas

292,55

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7093

PLN

Lenkijos zlotas

4,4050

RON

Rumunijos lėja

4,3575

TRY

Turkijos lira

2,5100

AUD

Australijos doleris

1,3874

CAD

Kanados doleris

1,4105

HKD

Honkongo doleris

10,5213

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7660

SGD

Singapūro doleris

1,7589

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 594,92

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,9085

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,6207

HRK

Kroatijos kuna

7,4995

IDR

Indonezijos rupija

12 253,97

MYR

Malaizijos ringitas

4,3112

PHP

Filipinų pesas

59,039

RUB

Rusijos rublis

43,3500

THB

Tailando batas

42,048

BRL

Brazilijos realas

2,5067

MXN

Meksikos pesas

18,5936

INR

Indijos rupija

66,1190


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/7


TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 13 d.

dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

(000/2011/)

TEISINGUMO TEISMAS,

atsižvelgdamas į Procedūros reglamentą ir visų pirma į jo 37 straipsnio 7 dalį ir 79 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant atsižvelgti į komunikacijos technologijų tobulėjimą, buvo sukurta taikomoji programa, leidžianti pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu.

(2)

Ši taikomoji programa, veikianti elektroninio tapatybės nustatymo mechanizmo pagrindu, pasitelkus vartotojo vardą ir slaptažodį, atitinka dokumentams, kuriais keičiamasi, keliamus autentiškumo, integralumo ir konfidencialumo reikalavimus,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

Bendra visiems trims Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sudarantiems teismams taikomoji programa, pavadinta „e-Curia“, leidžia pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu šiame sprendime numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Naudojimuisi šia taikomąja programa reikalingas asmeninis vartotojo vardas ir asmeninis slaptažodis.

3 straipsnis

Per e-Curia pateiktas procesinis dokumentas laikomas šio dokumento originalu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 37 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, jeigu šiam pateikimui buvo panaudoti atstovo vartotojo vardas ir slaptažodis. Ši identifikacija laikoma atitinkamo dokumento pasirašymu.

4 straipsnis

Prie per e-Curia pateikiamo dokumento turi būti pridėti jame paminėti priedai bei jų sąrašas.

Pateikti per e-Curia pateikto dokumento bei jo priedų patvirtintas kopijas nereikalaujama.

5 straipsnis

Momentas, kuriuo procesinis dokumentas laikomas pateiktu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 37 straipsnio 3 dalį, yra momentas, kai atstovas patvirtina šio dokumento pateikimą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

6 straipsnis

Procesiniai dokumentai, įskaitant sprendimus ir nutartis, įteikiami šalių atstovams per e-Curia, jeigu jie tiesiogiai pritarė tokiam įteikimo būdui arba nagrinėjant bylą sutiko su tokiu įteikimo būdu, pateikdami procesinį dokumentą per e-Curia.

Procesiniai dokumentai taip pat įteikiami per e-Curia valstybėms narėms, kitoms Europos ekonominės erdvės susitarimo šalimis esančioms valstybėms bei Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar agentūroms, kurios pritarė tokiam įteikimo būdui.

7 straipsnis

6 straipsnyje paminėti įteikiamų dokumentų adresatai elektroniniu paštu informuojami apie kiekvieną įteikiamą dokumentą, kuris persiunčiamas jiems per e-Curia.

Procesinis dokumentas įteikiamas tuomet, kai adresatas (atstovas arba atstovo asistentas) paprašo prieigos prie šio dokumento. Nesant prašymo dėl prieigos, dokumentas laikomas įteiktu praėjus septynioms dienoms nuo tos dienos, kai buvo išsiųstas informacinis elektroninis laiškas.

Jeigu šaliai atstovauja keli atstovai ar advokatai, skaičiuojant terminus atsižvelgiama į pirmojo prašymo dėl prieigos pateikimo momentą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

8 straipsnis

Kancleris patvirtina e-Curia naudojimo sąlygas ir prižiūri jų laikymąsi. Dėl šių sąlygų neatitinkančio e-Curia naudojimo atitinkama prieigos paskyra gali būti išjungta.

Teisingumo Teismas imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui e-Curia ar nesąžiningam jos naudojimui.

Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie kiekvieną priemonę, kurios pagal šį straipsnį buvo imtasi, dėl kurios jis negali naudotis prieigos paskyra.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2011 m. rugsėjo 13 d.

Kancleris

A. CALOT ESCOBAR

Pirmininkas

V. SKOURIS


1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/9


BENDROJO TEISMO SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 14 d.

dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

2011/C 289/07

BENDRASIS TEISMAS,

atsižvelgdamas į Procedūros reglamentą ir visų pirma į jo 43 straipsnio 7 dalį ir 100 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant atsižvelgti į komunikacijos technologijų tobulėjimą, buvo sukurta taikomoji programa, leidžianti pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu.

(2)

Ši taikomoji programa, veikianti elektroninio tapatybės nustatymo mechanizmo pagrindu, pasitelkus vartotojo vardą ir slaptažodį, atitinka dokumentams, kuriais keičiamasi, keliamus autentiškumo, integralumo ir konfidencialumo reikalavimus,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

Bendra visiems trims Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sudarantiems teismams taikomoji programa, pavadinta „e-Curia“, leidžia pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu šiame sprendime numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Naudojimuisi šia taikomąja programa reikalingas asmeninis vartotojo vardas ir asmeninis slaptažodis.

3 straipsnis

Per e-Curia pateiktas procesinis dokumentas laikomas šio dokumento originalu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 43 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, jeigu šiam pateikimui buvo panaudoti atstovo vartotojo vardas ir slaptažodis. Ši identifikacija laikoma atitinkamo dokumento pasirašymu.

4 straipsnis

Prie per e-Curia pateikiamo dokumento turi būti pridėti jame paminėti priedai bei jų sąrašas.

Pateikti per e-Curia pateikto dokumento bei jo priedų patvirtintas kopijas nereikalaujama.

5 straipsnis

Momentas, kuriuo procesinis dokumentas laikomas pateiktu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 43 straipsnio 3 dalį, yra momentas, kai atstovas patvirtina šio dokumento pateikimą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

6 straipsnis

Procesiniai dokumentais, įskaitant sprendimus ir nutartis, įteikiami šalių atstovams per e-Curia, jeigu jie tiesiogiai pritarė tokiam įteikimo būdui arba nagrinėjant bylą sutiko su tokiu įteikimo būdu, pateikdami procesinį dokumentą per e-Curia.

Procesiniai dokumentai taip pat įteikiami per e-Curia valstybėms narėms, kitoms Europos ekonominės erdvės susitarimo šalimis esančioms valstybėms bei Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar agentūroms, kurios pritarė tokiam įteikimo būdui.

7 straipsnis

6 straipsnyje paminėti įteikiamų dokumentų adresatai elektroniniu paštu informuojami apie kiekvieną įteikiamą dokumentą, kuris persiunčiamas jiems per e-Curia.

Procesinis dokumentas įteikiamas tuomet, kai adresatas (atstovas arba atstovo asistentas) paprašo prieigos prie šio dokumento. Nesant prašymo dėl prieigos, dokumentas laikomas įteiktu praėjus septynioms dienoms nuo tos dienos, kai buvo išsiųstas informacinis elektroninis laiškas.

Jeigu šaliai atstovauja keli atstovai ar advokatai, skaičiuojant terminus atsižvelgiama į pirmojo prašymo dėl prieigos pateikimo momentą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

8 straipsnis

Kancleris patvirtina e-Curia naudojimo sąlygas ir prižiūri jų laikymąsi. Dėl šių sąlygų neatitinkančio e-Curia naudojimo atitinkama prieigos paskyra gali būti išjungta.

Bendrasis Teismas imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui e-Curia ar nesąžiningam jos naudojimui.

Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie kiekvieną priemonę, kurios pagal šį straipsnį buvo imtasi, dėl kurios jis negali naudotis prieigos paskyra.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2011 m. rugsėjo 14 d.

Kancleris

E. COULON

Pirmininkas

M. JAEGER


1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/11


TARNAUTOJŲ TEISMO SPRENDIMAS

Nr. 3/2011

priimtas 2011 m. rugsėjo 20 d. Plenariniame susirinkime

dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

2011/C 289/08

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMAS,

atsižvelgdamas į Procedūros reglamentą ir visų pirma į jo 34 straipsnio 7 dalį ir 99 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant atsižvelgti į komunikacijos technologijų tobulėjimą, buvo sukurta taikomoji programa, leidžianti pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu.

(2)

Ši taikomoji programa, veikianti elektroninio tapatybės nustatymo mechanizmo pagrindu, pasitelkus vartotojo vardą ir slaptažodį, atitinka dokumentams, kuriais keičiamasi, keliamus autentiškumo, integralumo ir konfidencialumo reikalavimus,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

Bendra visiems trims Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sudarantiems teismams taikomoji programa, pavadinta „e-Curia“, leidžia pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu šiame sprendime numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Naudojimuisi šia taikomąja programa reikalingas asmeninis vartotojo vardas ir asmeninis slaptažodis.

3 straipsnis

Per e-Curia pateiktas procesinis dokumentas laikomas šio dokumento originalu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, jeigu šiam pateikimui buvo panaudoti atstovo vartotojo vardas ir slaptažodis. Ši identifikacija laikoma atitinkamo dokumento pasirašymu.

4 straipsnis

Prie per e-Curia pateikiamo dokumento turi būti pridėti jame paminėti priedai bei jų sąrašas.

Pateikti per e-Curia pateikto dokumento bei jo priedų patvirtintas kopijas nereikalaujama.

5 straipsnis

Momentas, kuriuo procesinis dokumentas laikomas pateiktu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 34 straipsnio 3 dalį, yra momentas, kai atstovas patvirtina šio dokumento pateikimą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

6 straipsnis

Procesiniai dokumentais, įskaitant sprendimus ir nutartis, įteikiami šalių atstovams per e-Curia, jeigu jie tiesiogiai pritarė tokiam įteikimo būdui arba nagrinėjant bylą sutiko su tokiu įteikimo būdu, pateikdami procesinį dokumentą per e-Curia.

Procesiniai dokumentai taip pat įteikiami per e-Curia valstybėms narėms, kitoms Europos ekonominės erdvės susitarimo šalimis esančioms valstybėms bei Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar agentūroms, kurios pritarė tokiam įteikimo būdui.

7 straipsnis

6 straipsnyje paminėti įteikiamų dokumentų adresatai elektroniniu paštu informuojami apie kiekvieną įteikiamą dokumentą, kuris persiunčiamas jiems per e-Curia.

Procesinis dokumentas įteikiamas tuomet, kai adresatas (atstovas arba atstovo asistentas) paprašo prieigos prie šio dokumento. Nesant prašymo dėl prieigos, dokumentas laikomas įteiktu praėjus septynioms dienoms nuo tos dienos, kai buvo išsiųstas informacinis elektroninis laiškas.

Jeigu šaliai atstovauja keli atstovai ar advokatai, skaičiuojant terminus atsižvelgiama į pirmojo prašymo dėl prieigos pateikimo momentą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

8 straipsnis

Kancleris patvirtina e-Curia naudojimo sąlygas ir prižiūri jų laikymąsi. Dėl šių sąlygų neatitinkančio e-Curia naudojimo atitinkama prieigos paskyra gali būti išjungta.

Tarnautojų Teismas imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui e-Curia ar nesąžiningam jos naudojimui.

Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie kiekvieną priemonę, kurios pagal šį straipsnį buvo imtasi, dėl kurios jis negali naudotis prieigos paskyra.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2011 m. rugsėjo 20 d.

Kancleris

W. HAKENBERG

Pirmininkas

P. MAHONEY


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/13


Atviras kvietimas teikti paraiškas – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNetCedefop Europos profesinio švietimo bei mokymo tinklas

2011/C 289/09

1.   Tikslai ir bendra informacija

1975 m. įsteigtas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) yra Europos Sąjungos (ES) agentūra, kurios būstinė nuo 1995 m. yra Graikijoje. Ji pripažinta patikimu informacijos ir žinių profesinio švietimo ir mokymo srityje šaltiniu ir jos uždavinys – remti Europos profesinio švietimo bei mokymo politikos plėtrą ir prisidėti prie jos įgyvendinimo.

ReferNet yra Cedefop įsteigtas Europos profesinio švietimo ir mokymo tinklas. ReferNet uždavinys – remti Cedefop teikiant ataskaitas apie nacionalines profesinio švietimo ir mokymo sistemas ir politikos raidą ir skiriant daugiau dėmesio profesiniam švietimui ir mokymui bei Cedefop produktams. Tinklui priklauso 29 nariai – ReferNet nacionaliniai partneriai iš ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos. ReferNet nacionaliniai partneriai yra jų atstovaujamos šalies pagrindinės profesinio švietimo ir mokymo srityje veikiančios institucijos.

Siekiant sukurti Europos profesinio švietimo ir mokymo tinklą, ReferNet, šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – išrinkti po vieną paraiškos teikėją iš kiekvienos reikalavimus atitinkančios šalies, su kuriuo Cedefop pasirašys ketverių metų partnerystės pagrindų susitarimą; taip pat su kiekvienu atrinktu paraiškos teikėju pasirašyti specialiąją dotacijos sutartį, pagal kurią bus vykdomas 2012 m. veiklos planas.

Partnerystės pagrindų susitarimai įgyvendinami vadovaujantis specialiosiomis dotacijos sutartimis. Todėl paraiškų teikėjai turi pateikti ne tik pasiūlymą dėl ketverių metų partnerystės pagrindų (kurį atrinkus bus pasirašytas 2012–2015 m. partnerystės pagrindų susitarimas), bet ir paraišką dėl dotacijos 2012 m. veiklai finansuoti (kurią atrinkus gali būti pasirašyta 2012 m. specialioji dotacijos sutartis). Paraiškos teikėjas privalo įrodyti, kad yra pajėgus vykdyti visų numatytų rūšių veiklą ketverių metų laikotarpiu ir užtikrinti pakankamą bendrą finansavimą veiklos plano įgyvendinimui.

2.   Biudžetas ir projekto trukmė

Partnerystės pagrindų susitarimų ketverių metų laikotarpiui numatoma skirti 4 000 000 EUR biudžetą. Tai priklausys nuo Biudžeto valdymo institucijos metinių sprendimų.

Visas turimas 2012 m. metiniam veiklos planui (projekto trukmė – 12 mėnesių) skirtas biudžetas yra 955 000 EUR 27 valstybėms narėms, Islandijai ir Norvegijai.

Dotacijos dydis skiriasi priklausomai nuo gyventojų skaičiaus šalyje ir ji teikiama metiniam veiklos planui vykdyti. Visas turimas 2012 m. veiklos planui skirtas biudžetas bus paskirstytas trims pagal gyventojų skaičių sudarytoms valstybių grupėms:

—   1 valstybių grupė: Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Slovėnija ir Islandija. Didžiausia galima dotacijos suma: 23 615 EUR,

—   2 valstybių grupė: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Švedija ir Norvegija. Didžiausia galima dotacijos suma: 33 625 EUR,

—   3 valstybių grupė: Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Ispanija, Jungtinė Karalystė. Didžiausia galima dotacijos suma: 43 620 EUR.

Bendrijos dotacija yra finansinė parama, skirta paramos gavėjo ir (arba) bendrų paramos gavėjų išlaidoms padengti. Ši parama tik papildo paties gavėjo gautą finansinę paramą ir (arba) vietos, regiono, nacionalinę ir (arba) privačią paramą. Bendra Bendrijos paramos suma negali viršyti 70 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Cedefop pasilieka teisę nepaskirstyti viso turimo biudžeto.

3.   Tinkamumo kriterijai

Norintys dalyvauti kvietime teikti paraiškas pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

būti viešoji arba privati organizacija, turinti teisinį ir juridinio asmens statusą (fiziniai asmenys, t. y. pavieniai asmenys, paraiškų teikti negali);

b)

būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:

Belgija, Kipras, Danija, Estija, Prancūzija, Graikija, Airija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Norvegija.

4.   Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškos dėl partnerystės pagrindų susitarimo sudarymo IR 2012 m. veiklos plano turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2011 m. spalio 20 d.

2012 m. veiklos planas, pasirašius 2012 m. specialiąją dotacijos sutartį, bus pradėtas vykdyti 2012 m. sausio mėn. ir truks 12 mėn.

5.   Išsamesnė informacija

Išsamios informacijos apie šį kvietimą teikti paraiškas, paraiškos formą ir jos priedus nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. rasite Cedefop tinklalapyje adresu:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Paraiškos turi būti parengtos laikantis išsamiame kvietimo tekste nustatytų reikalavimų ir pateiktos naudojant oficialias paraiškos formas.

Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis skaidrumo ir vienodų sąlygų taikymo principais.

Visas reikalavimus atitinkančias paraiškas vertins ekspertų komitetas, remdamasis viso kvietimo teksto versijoje apibrėžtais tinkamumo, atmetimo, atrankos ir susitarimų sudarymo kriterijais.


KITI AKTAI

Europos Komisija

1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/15


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2011/C 289/10

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„VADEHAVSSTUDE“

EB Nr.: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Vadehavsstude“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Danija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.1 klasė.

Šviežia mėsa (ir subproduktai)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Vadehavsstude yra jaunų galvijų, auginamų nustatytoje geografinėje vietovėje, mėsa. Galvijai kilę iš Danijos juodųjų ir baltųjų, dar žinomų kaip „Danijos Holšteinai“, arba sukryžmintų Danijos Holšteinų ir Belgijos mėlynųjų rūšių galvijai. Vadehavsstude gaminama tiktai iš kastruotų bulių, kurie turi būti gimę nustatytoje geografinėje vietovėje.

Šviežia mėsa

:

nepjaustytos skerdenos, jų pusės, ketvirčiai ir gabalai.

Skerdenos masė

:

200–380 kg

Skerdenos amžius

:

mažiausiai – 18, bet ne daugiau nei 30 mėnesių

Forma

:

min 3,50

Spalva

:

3–4

Riebumas

:

3–4

Spalvos ir riebalų skalė atitinka minimalią kokybės skalę, kurios reikalaujama Danijos Karalystės pranešime dėl galvijienos.

3.3.   Žaliavos:

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Žiemą mažiausiai 50 % gyvūninės kilmės pašarų turi būti pagaminti nustatytoje geografinėje vietovėje.

Žiemą pašarus sudaro žolės ir kukurūzų silosas.

Mažiausiai 4,5 mėnesio per metus galvijai turi ganytis druskingose pievose nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Visi galvijai turi būti išauginti nustatytoje geografinėje vietovėje ir būti gimę nustatytoje vietovėje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

3.7.   Specialios ženklinimo taisyklės:

Visi paskersti galvijai turi būti paženklinti „Vadehav Marsk og Mad“ logotipu. Siekiant užtikrinti atsekamumą, logotipas turi būti nurodytas ant galutinio gaminio pakuotės ir užantspauduotas ant paskersto galvijo.

Image

Image

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Geografinė vietovė yra Vatų jūros regionas pietvakarių Danijoje. Vatų jūros regionas apima tris salas – Riomės, Mandės ir Fanės, taip pat ir žemyninę dalį, kurią pietuose kerta Vokietijos siena. Šiaurinės dalies siena sutampa su šiaurine Vatų jūros Nacionalinio parko siena. Rytuose vietovę kerta A11 magistralė.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Ribė įkurta 710 m. kaip prekybos vieta, o archeologiniai kasinėjimai parodė, kad joje vyko prekyba. Vienos iš seniausių šiame turguje parduodamų prekių buvo galvijai. Galvijai buvo iš druskingų Vatų jūros pievų, o tai reiškia, kad vietiniai augintojai čia augino galvijus jau nuo geležies amžiaus. Galvijais Ribėje buvo prekiaujama ir viduramžiais, o galvijai iš Vatų jūros regiono ilgus šimtmečius buvo svarbiausia eksportuojama prekė iš Ribės prekybos vietos.

Vadehavsstude gamyba (Vatų jūros galvijiena) pagrįsta laiko išmėginta ir pagarbos nusipelniusia auginimo druskingose pievose tradicija. Neretai gyvenimas augintojams šioje vietovėje buvo sunkus: kasmet vietovė nukentėdavo nuo audrų sukeltų potvynių, kurie užliedavo ir galvijų auginamus plotus. Jūros potvyniai palikdavo derlingas sąnašas, iš kurių druskingose žemės plotuose susidarydavo derlingos pievos, kuriose vasarą ganydavosi galvijai ir buvo renkamas pašaras žiemai.

Paskelbtame straipsnyje „Jordbundsundersøgelser i marsken“ [Žemės ūkio druskingose pievose tyrimas] „Tidsskrift for planteavl“ [Grūdų auginimo žurnalas] 1968 m., Lorens Hansen aptarė tyrinėto dirvožemio pavyzdžius, kuriuos jis ėmė tik iš druskingų pievų. Straipsnyje rašoma, kad druskingų pievų dirvožemiuose natūraliai gausu kalio, dėl to susidaro didelis molio kiekis ir formavimosi ypatybės. Paprastoje dirbamoje žemėje natris aptinkamas retai, nes jo kiekis paprastai yra labai mažas ir neturi jokios įtakos dirvožemio struktūrai. Tačiau druskingų pievų dirvožemyje natris aptinkamas dažnai dėl druskos liekanų, kurios nusėdo čia atsiradus pievoms.

Kieta žolė, kuri labai gerai auga druskingose pievose, yra labai maistinga, ir tuo pat metu ji gali atlaikyti įvairias oro sąlygas. Tiesą sakant, ganymas šioje vietovėje yra unikalus dėl druskingo, atšiauraus Vatų jūros poveikio. Žemę užliejus jūros potvynių vandeniui, dirvožemyje nusėda druskos ir mineralai. Visų pirma iškyšulyje aptinkamos šios augalų ir žolių rūšys:

smulki žolė, smulkūs savaime sudygę baltieji dobilai, garždeniai, geltonieji barškučiai, vėdrynai ir gvaizdės, kurie čia veši ir driekiasi net iki pylimo,

karpytalapis kermėkas, pajūrinė narytžeolė ir kai kurios šiurkščiųjų žolių rūšys auga žemutinėje vietovės dalyje,

jūrinių pievų žolės ir smiltyninės druskės auga atokiausiose ir žemiausiose iškyšulio vietovėse.

5.2.   Produkto ypatumai:

Ragavimo užrištomis akimis testas, kuris buvo atliktas su mėsos gaminiais iš galvijų, augintų druskingose pievose, parodė, kad ši mėsa buvo:

švelnesnė,

sultingesnė,

sūresnė,

geresnės konsistencijos,

aromatingesnė,

nei įprastinėje aplinkoje auginamų galvijų mėsa.

Įprastinių galvijų mėsa buvo geriau įvertinta nei Vatų jūros mėsa pagal riebumą ir spalvą.

5.3.   Priežastinis ryšys tarp geografinės vietovės ir tam tikros produkto savybės, gero vardo ar kitų ypatybių:

Dėl atšiaurios vietovės aplinkos Vatų jūros regiono gyvulių augintojams vykdyti veiklą yra labai sunku. Viename sename vietovės klimato sąlygų aprašyme sakoma: nekyla abejonių, kad šioje vietovėje yra milžiniškos pievos, kuriose auginama daug žolės, kuria maitinami išbadėję galvijai, ir kuri šienaujama žiemai. Druskingų pievų žolė yra labai pilnavertė, nes ji buvo keletą kartų per metus užlieta, dėl ko joje atsirado papildomas natūralus jūros druskos ir mineralų kiekis. Daug veršelių, gimusių krašto centre esančiuose ūkiuose, buvo pervežti į druskingąsias pievas atšėrimui prieš parduodant juos Husumo ar Hamburgo turguose. Dažnai, prieš patekdami į druskingąsias pievas, paaugę veršeliai būdavo išsekę ir ligoti, tačiau sodri vasaros pievų žolė paversdavo juos sveikais, atsiganiusiais gyvuliais.

Vatų jūros regione gaminama galvijiena jau šimtmečiais garsėjo savo gera kokybe ir išskirtiniu sūriu skoniu, kurį jai suteikia ypatingos auginimo sąlygos šioje vietovėje. Patvinus jūrai, pakilus per potvynį vietovės dirvožemyje nusėda druskos ir mineralai. Galvijai ganosi šiose druskingose pievose, kuriose esantis gausus kalio ir natrio kiekis įtakoja mėsos skonį ir suteikia Vadehavsstude ypatingą kokybę ir išskirtinį sūrų skonį.

Vadehavsstude parduodamas kaip išskirtinis Vadų jūros Nacionalinio parko produktas. Jo vardas naudojamas tiek vietinių gamintojų, tiek mėsos platintojų.

Vadehavsstude gamyba aprašoma turistams skirtuose lankstinukuose apie Vadų jūros ir Vadų jūros nacionalinio parko regioną, kaip svarbi šios vietovės ypatybė.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.