ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.232.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 232

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. rugpjūčio 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 232/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 226, 2011 7 30

1

 

Bendrasis Teismas

2011/C 232/02

Apeliacinių skundų kolegija

2

2011/C 232/03

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

2

2011/C 232/04

Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

3

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 232/05

Byla C-484/07: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank's-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fatma Pehlivan prieš Staatssecretaris van Justitie (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Šeimos susijungimas — Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka — Turko darbuotojo vaikas, gyvenęs kartu su juo daugiau nei trejus metus, tačiau sudaręs santuoką iki minėtoje nuostatoje numatyto trejų metų termino pabaigos — Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį dėl šios priežasties panaikinamas suinteresuotojo asmens leidimas gyventi)

4

2011/C 232/06

Byla C-196/09: 2011 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Chambre de Recours des Écoles européennes prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Paul Miles ir kt. prieš Europos mokyklas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Valstybės narės teismo sąvoka pagal SESV 267 straipsnį — Europos mokyklų skundų taryba — Į Europos mokyklas komandiruotų mokytojų atlyginimo sistema — Atlyginimų nepatikslinimas, nuvertėjus svarui sterlingų — Suderinamumas su SESV 18 ir SESV 45 straipsniais)

4

2011/C 232/07

Byla C-346/09: 2011 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staat der Nederlanden prieš Denkavit Nederland BV ir kt (Žemės ūkis — Sveikatos reikalavimai — Direktyva 90/425/EEB — Nacionalinė laikinoji tvarka dėl kovos su galvijų spongiforminės encefalopatijos plitimu, uždraudžiant gaminti perdirbtus gyvūninius baltymus ūkiuose auginamų gyvūnų pašarams ir jais prekiauti — Šios tvarkos taikymas prieš įsigaliojant Sprendimui 2000/766/EB, kuriame numatytas toks draudimas — Šios tvarkos taikymas dviem produktams, kuriems gali būti netaikomas šiame sprendime numatytas draudimas — Suderinamumas su Direktyva 90/425/EEB ir sprendimais 94/381/EB ir 2000/766/EB)

5

2011/C 232/08

Byla C-360/09: 2011 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Bonn (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pfleiderer AG prieš Bundeskartellamt (Konkurencija — Administracinė procedūra — Pagal nacionalinę atleidimo nuo baudų programą pateikti dokumentai ir informacija — Dėl galimybės tretiesiems asmenims susipažinti su tokiais dokumentais galintis atsirasti neigiamas poveikis Europos konkurencijos tinklą sudarančių institucijų bendradarbiavimo veiksmingumui ir sklandžiam veikimui)

5

2011/C 232/09

Byla C-399/09: 2011 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marie Landtová prieš Česká správa socialního zabezpečení (Laisvas darbuotojų judėjimas — Socialinė apsauga — Socialinės apsaugos sutartis, sudaryta tarp dviejų valstybių narių iki įstojimo į Europos Sąjungą — Valstybė narė, kompetentinga įvertinti įgytus draudimo laikotarpius — Senatvės pensija — Išmokos priedas, skiriamas tik valstybėje narėje gyvenantiems jos piliečiams)

6

2011/C 232/10

Byla C-462/09: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting de Thuiskopie prieš Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Atgaminimo teisė — Išimtys ir apribojimai — Kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtis — 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir 5 dalis — Teisinga kompensacija — Mokestį, skirtą šiai kompensacijai finansuoti, turintis mokėti asmuo — Nuotolinė prekyba tarp skirtingose valstybėse narėse gyvenančių asmenų)

7

2011/C 232/11

Byla C-536/09: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovėnijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marija Omejc prieš Slovėnijos Respubliką (Bendra žemės ūkio politika — Bendrijos pagalbos schemos — Integruota administravimo ir kontrolės sistema — Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 — Neleidimas atlikti patikrinimą vietoje — Sąvoka — Ūkininkas, negyvenantis ūkyje — Ūkininko atstovas — Sąvoka)

7

2011/C 232/12

Byla C-10/10: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — Mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamų lėšų atskaitymas — Atskaitymo apribojimas nacionalinėje teritorijoje įsteigtoms institucijoms dovanotomis lėšomis)

8

2011/C 232/13

Byla C-152/10: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unomedical A/S prieš Skatteministeriet (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Plastikiniai surinkimo maišeliai, skirti tik dializatoriams (dirbtiniams inkstams) — Plastikiniai šlapimo drenavimo maišeliai, skirti tik kateteriams — Pozicijos 9018 ir 3926 — Sąvokos dalys ir reikmenys — Kiti plastiko gaminiai)

8

2011/C 232/14

Byla C-212/10: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Logstor ROR Polska Sp z o.o. prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Apmokestinimas — Kapitalo mokestis — Direktyva 69/335/EEB — Netiesioginiai pritraukto kapitalo mokesčiai — Kapitalo bendrovės paskolos iš asmens, turinčio teisę į šios bendrovės pelno dalį, apmokestinimas — Valstybės narės teisė grąžinti apmokestinimą, kuris nebegaliojo jos stojimo į Europos Sąjungą dieną)

9

2011/C 232/15

Byla C-317/10 P: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Union Investment Privatfonds GmbH prieš UniCredito Italiano SpA, Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Žodiniai prekių ženklai UNIWEB ir UniCredit Wealth Management — Žodinių nacionalinių prekių ženklų UNIFONDS ir UNIRAK bei vaizdinio nacionalinio prekių ženklo UNIZINS savininko protestas — Galimybės supainioti vertinimas — Galimybė susieti — Prekių ženklų serija arba šeima)

9

2011/C 232/16

Byla C-32/10: 2011 m. gegužės 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tony Georgiev Semerdzhiev prieš ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis — Direktyva 90/314/EEB — Kelionės, atostogos ir organizuotų išvykų paketai — Iki Bulgarijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą įvykusios aplinkybės — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos atsakyti į prejudicinius klausimus nebuvimas)

10

2011/C 232/17

Sujungtos bylos C-267/10 ir C-268/10: 2011 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) prieš État belge — SPF Finances (ESS 6 straipsnio 1 dalis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnis — Rūkyti skirto apdoroto tabako laikymas ir pardavimas — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias leidžiama akcizais apmokestinti tabako gaminius — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

10

2011/C 232/18

Byla C-460/10 P: 2011 m. balandžio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Luigi Marcuccio prieš Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Ieškovo atstovavimas — Įgaliojimų neturintis advokatas — Apeliacinio skundo įteikimas — Prašymas atlyginti žalą — Europos Sąjungos Teisingumo Teismas — Atmetimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Tariamai patirta žala — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Iš dalies nepriimtinas, iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

11

2011/C 232/19

Byla C-613/10: 2011 m. balandžio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Danilo Debiasi prieš Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Akivaizdus nepriimtinumas)

11

2011/C 232/20

Byla C-180/11: 2011 m. balandžio 18 d.Fővárosi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bericap Záródástechnikai Bt prieš Plastinnova 2000

11

2011/C 232/21

Byla C-204/11 P: 2011 m. balandžio 27 d.Fédération internationale de football association (FIFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-385/07, Fédération internationale de football association (FIFA) prieš Europos Komisiją

12

2011/C 232/22

Byla C-205/11 P: 2011 m. balandžio 27 d.Fédération internationale de football association (FIFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-68/08, Fédération internationale de football association (FIFA) prieš Europos Komisiją

13

2011/C 232/23

Byla C-218/11: 2011 m. gegužės 11 d.Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe prieš Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Byla C-219/11: 2011 m. gegužės 11 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BrainProducts GmbH prieš BioSemi V.O.F. ir kt.

15

2011/C 232/25

Byla C-221/11: 2011 m. gegužės 11 d.Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Leyla Ecem Demirkan prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

15

2011/C 232/26

Byla C-234/11: 2011 m. gegužės 16 d.Administrativen sad — Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TETS Haskovo AD prieš Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

15

2011/C 232/27

Byla C-241/11: 2011 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

16

2011/C 232/28

Byla C-249/11: 2011 m. gegužės 19 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hristo Byankov prieš Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

17

2011/C 232/29

Byla C-254/11: 2011 m. gegužės 25 d.Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége prieš Shomodi Oskar

17

2011/C 232/30

Byla C-262/11: 2011 m. gegužės 26 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kremikovtsi AD prieš Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministras ir Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministro pavaduotojas)

18

2011/C 232/31

Byla C-269/11: 2011 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

19

2011/C 232/32

Byla C-271/11: 2011 m. gegužės 31 d. Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) ir kt. prieš Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Byla C-293/11: 2011 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

21

2011/C 232/34

Byla C-295/11: 2011 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Italijos Respublika prieš Europos Sąjungos Tarybą

21

2011/C 232/35

Byla C-298/11: 2011 m. birželio 14 d.Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dobrudzhanska petrolna kompania AD prieš Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Varnos miesto skundų ir vykdymo administravimo direkcijos prie Nacionalinės pajamų agentūros centrinės valdybos direktorius)

22

2011/C 232/36

Byla C-547/09: 2011 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pensionsversicherungsanstalt prieš Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Byla C-341/10: 2011 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

23

2011/C 232/38

Byla C-437/10: 2011 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Manuel Afonso Esteves prieš Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Sujungtos bylos C-622/10 ir C-623/10: 2011 m. birželio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis bylose (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) prieš État Belge — SFP Finances

23

2011/C 232/40

Byla C-110/11: 2011 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Minister van Financiën prieš G. in 't Veld

23

 

Bendrasis Teismas

2011/C 232/41

Byla T-471/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Oetker Nahrungsmittel prieš VRDT — Bonfait (Buonfatti) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos žodinio prekių ženklo Buonfatti paraiška — Ankstesnis žodinis Beneliukso prekių ženklas — Supainiojimo galimybės nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

24

2011/C 232/42

Byla T-475/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

24

2011/C 232/43

Byla T-476/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

25

2011/C 232/44

Byla T-477/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

25

2011/C 232/45

Byla T-478/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2011/C 232/46

Byla T-479/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER Garden paraiška — Ankstesni Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2011/C 232/47

Byla T-480/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICOCENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2011/C 232/48

Byla T-481/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo maxi BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2011/C 232/49

Byla T-482/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška BRICO CENTER Città — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2011/C 232/50

Byla T-483/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Affiliato BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2011/C 232/51

Byla T-487/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ReValue Immobilienberatung prieš VRDT (ReValue) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas įregistruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą ReValue — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

29

2011/C 232/52

Byla T-207/07 R: 2011 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Eurallumina prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

29

2011/C 232/53

Byla T-259/10: 2011 m. birželio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ax prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos finansinė pagalba valstybei narei, patiriančiai didelių ekonominių ar finansinių — Reglamentas, kuriuo nustatomos Sąjungos finansinės pagalbos teikimo sąlygos ir tvarka — SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

29

2011/C 232/54

Byla T-199/11 P: 2011 m. kovo 30 d. Guido Strack pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. sausio 20 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-132/07, Strack prieš Komisiją

30

2011/C 232/55

Byla T-251/11: 2011 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Austrija prieš Komisiją

30

2011/C 232/56

Byla T-268/11 P: 2011 m. gegužės 26 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-120/07, Strack prieš Komisiją

31

2011/C 232/57

Byla T-274/11 P: 2011 m. gegužės 25 d. Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-28/10 Mioni prieš Komisiją

32

2011/C 232/58

Byla T-275/11: 2011 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje TF1 prieš Komisiją

32

2011/C 232/59

Byla T-276/11: 2011 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Carlotti prieš Parlamentą

33

2011/C 232/60

Byla T-279/11: 2011 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje T&L Sugars ir Sidul Açúcares prieš Komisiją

33

2011/C 232/61

Byla T-284/11: 2011 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones prieš VRDT — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Byla T-286/11 P: 2011 m. birželio 6 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 16 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-21/10 Marcuccio prieš Komisiją

35

2011/C 232/63

Byla T-291/11: 2011 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Portovesme prieš Komisiją

36

2011/C 232/64

Byla T-299/11: 2011 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir kt. prieš VRDT

37

2011/C 232/65

Byla T-305/11: 2011 m. birželio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Italmobiliare prieš Komisiją

38

 

Tarnautojų teismas

2011/C 232/66

Byla F-50/09: 2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Missir Mamachi di Lusignano prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Prašymo, skundo ir ieškinio dėl žalos atlyginimo atitikties taisyklė — Rungtyniškumo principu grindžiamas procesas — Konfidencialaus dokumento, klasifikuojamo ES riboto naudojimo, naudojimas teismo procese — Deliktinė institucijų atsakomybė — Atsakomybė dėl kaltės — Priežastinis ryšys — Įvairios žalos priežastys — Trečiosios šalies veiksmai — Atsakomybė be kaltės — Pareiga padėti — Institucijos pareiga užtikrinti savo darbuotojų saugumą — Trečiosios šalies įvykdytas pareigūno ir jo žmonos nužudymas — Galimybės išgyventi praradimas)

39

2011/C 232/67

Byla F-84/09: 2011 m. birželio 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Larue ir Seigneur prieš ECB (Viešoji tarnyba — ECB darbuotojai — Darbo užmokestis — Bendras darbo užmokesčio patikslinimas — Skaičiavimo metodo pažeidimas)

39

2011/C 232/68

Byla F-22/10: 2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bombín Bombín prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atostogos dėl asmeninių priežasčių — Kasmetinės atostogos — Atostogų perkėlimas — Tarnybą nutraukęs pareigūnas — Finansinė kompensacija)

39

2011/C 232/69

Byla F-49/10: 2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Nicola prieš Europos investicijų banką (Viešoji tarnyba — Europos investicijų banko darbuotojai — Sveikatos draudimas — Atsisakymas padengti medicinines išlaidas — Prašymas paskirti nepriklausomą gydytoją — Protingas terminas)

40

2011/C 232/70

Byla F-55/10: 2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AS prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Kandidatūros atmetimas — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Neįgalus pareigūnas — Sprendimo atmesti kandidatūrą ir sprendimo paskirti neatskiriamumas — Nebuvimas — Tai pačiai pareigų grupei priskiriamų pareigūnų ir pareigūnų, kurių lygis yra tas pats, bet skirtinga karjeros raida, atskyrimas — Lygio ir pareigų atitiktis)

40

2011/C 232/71

Byla F-64/10: 2011 m. birželio 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mantzouratos prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2009 m. paaukštinimo procedūra — Sprendimas nepaaukštinti — Prieštaravimo dėl teisėtumo priimtinumas — Nuopelnų palyginimas — Akivaizdi vertinimo klaida)

40

2011/C 232/72

Byla F-66/10: 2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AQ prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Veiklos vertinimo ataskaita — 2009 vertinimo metai — Vertintojo kategorija žemesnė už vertinamo pareigūno — Našumo vertinimas už dalį vertinimo laikotarpio — vertinamo pareigūno tikslų nenustatymas)

41

2011/C 232/73

Byla F-128/10: 2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant paaukštinimo procedūrai, kai pareigūnas buvo paaukštintas savo ankstesnėje institucijoje — Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno paaukštinimo)

41

2011/C 232/74

Byla F-74/07 RENV: 2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Meierhofer prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Atviras konkursas — Egzamino žodžiu neišlaikymas — Pareiga motyvuoti — Atrankos komisijos darbą reglamentuojančios taisyklės)

41

2011/C 232/75

Byla F-33/10: 2011 m. birželio 22 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Lebedef prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — 2005 vertinimo metai — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Nuostatų 43 straipsnio BĮN — Ataskaita, parengta po sprendimo byloje F-36/07 priėmimo — Akivaizdus nepriimtinumas)

42

2011/C 232/76

Byla F-88/10 R: 2011 m. birželio 30 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos nutartis byloje Van Asbroeck prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Sprendimas priskirti tarpiniam lygiui — Prašymas peržiūrėti — Nauja esminė aplinkybė — Nebuvimas — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

42

2011/C 232/77

Byla F-125/10: 2011 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Schuerewegen prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pašalinimo iš darbo vietos priemonė — Tarnybinės kortelės paėmimas — Teisės naudotis kompiuteriniu tinklu atėmimas — Išankstinis administracinis skundas — Perdavimas elektroniniu būdu — Administracijos faktinis susipažinimas — Vėlavimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

42

2011/C 232/78

Byla F-90/10: 2011 m. gegužės 20 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Florentiny prieš Parlamentą

43

2011/C 232/79

Byla F-93/10: 2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AL prieš Parlamentą

43

2011/C 232/80

Byla F-120/10: 2011 m. balandžio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AR prieš Komisiją

43

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/1


2011/C 232/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 226, 2011 7 30

Skelbti leidiniai:

OL C 219, 2011 7 23

OL C 211, 2011 7 16

OL C 204, 2011 7 9

OL C 194, 2011 7 2

OL C 186, 2011 6 25

OL C 179, 2011 6 18

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Bendrasis Teismas

6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/2


Apeliacinių skundų kolegija

2011/C 232/02

2011 m. liepos 6 d. Bendrasis Teismas nusprendė, kad apeliacinių skundų kolegiją laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. sudarys Bendrojo Teismo pirmininkas ir rotacijos tvarka du kolegijų pirmininkai.

Teisėjai, kurie posėdžiaus su apeliacinių skundų kolegijos pirmininku tam, kad sudarytų išplėstinę penkių teisėjų kolegiją, bus trys teisėjai iš tos sudėties teismo, kuris iš pradžių nagrinėjo bylą, ir rotacijos tvarka du kolegijų pirmininkai.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/2


Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

2011/C 232/03

2011 m. liepos 6 d. Bendrasis Teismas pagal Procedūros reglamento 12 straipsnį nustatė tokius kriterijus, pagal kuriuos bus paskiriamos bylos kolegijoms laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

1.

Dėl Tarnautojų teismo sprendimų pateikti apeliaciniai skundai nuo skundo pateikimo dienos paskiriami apeliacinių skundų kolegijai, nepažeidžiant vėliau taikomų Procedūros reglamento 14 ir 51 straipsnių.

2.

Kitos nei 1 dalyje išvardytosios bylos nuo ieškinio pateikimo dienos ir nepažeidžiant vėliau taikomų Procedūros reglamento 14 ir 51 straipsnių paskiriamos trijų teisėjų kolegijoms.

Šioje dalyje nurodytos bylos paskirstomos kolegijoms pagal tris skirtingas eilės tvarkas, nustatytas pagal bylų registracijos teismo kanceliarijoje tvarką:

byloms dėl įmonėms taikomų konkurencijos normų įgyvendinimo, normų, susijusių su valstybių teikiama pagalba, ir normų dėl prekybos apsaugos priemonių;

byloms, susijusioms su intelektinės nuosavybės teisėmis, numatytoms Procedūros reglamento 130 straipsnio 1 dalyje;

visoms kitoms byloms.

Taikant šias eilės tvarkas, į kolegiją, posėdžiaujančią trijų teisėjų sudėtimi ir sudarytą iš keturių teisėjų, bus atsižvelgiama dukart kas trečią kartą.

Bendrojo Teismo pirmininkas, siekdamas, kad būtų atsižvelgta į ryšį tarp tam tikrų bylų arba kad būtų užtikrintas tolygus darbo krūvio padalijimas, gali nukrypti nuo šių eilės tvarkų.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/3


Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

2011/C 232/04

2011 m. liepos 6 d. Bendrasis Teismas, vadovaudamasis Procedūros reglamento 106 straipsniu, nusprendė, kad laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. teisėjas M. Prek eis laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo pareigas vietoj Bendrojo Teismo pirmininko, šiam nesant ar negalint vykdyti savo pareigų.


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/4


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank's-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fatma Pehlivan prieš Staatssecretaris van Justitie

(Byla C-484/07) (1)

(EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas - Šeimos susijungimas - Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka - Turko darbuotojo vaikas, gyvenęs kartu su juo daugiau nei trejus metus, tačiau sudaręs santuoką iki minėtoje nuostatoje numatyto trejų metų termino pabaigos - Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį dėl šios priežasties panaikinamas suinteresuotojo asmens leidimas gyventi)

2011/C 232/05

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank's-Gravenhage, posėdžiaujantis Rurmonde

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fatma Pehlivan

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Rechtbank's-Gravenhage, posėdžiaujantis Rurmonde — 1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos, sukurtos susitarimu, įsteigiančiu Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociaciją, sprendimo Nr. 1/80 dėl asociacijos plėtros 7 straipsnio pirmosios pastraipos išaiškinimas — Turkų kilmės darbuotojo vaikas, gyvenęs pas jį mažiausiai trejus metus, tačiau per šį laikotarpį Turkijoje susituokęs su Turkijos piliečiu ir nepranešęs apie tai kompetentingoms institucijoms

Rezoliucinė dalis

1980 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo Nr. 1/80 dėl asociacijos plėtros, priimto Asociacijos tarybos, įsteigtos susitarimu, įsteigiančiu Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociaciją, 7 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka turi būti aiškinama taip:

pagal šią nuostatą draudžiami tokie valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos šeimos narys, kuriam buvo tinkamai leista atvykti pas teisėtai šioje valstybėje narėje dirbantį migrantą darbuotoją turką, nebegali pasinaudoti toje pačioje nuostatoje numatytomis šeimos susijungimu pagrįstomis teisėmis vien todėl, kad tapęs pilnamečiu sudaro santuoką, nors ir toliau gyvena kartu su šiuo darbuotoju per pirmus trejus gyvenimo priimančioje valstybėje narėje metus,

Turkijos pilietis, kuriam, kaip antai ieškovei pagrindinėje byloje, ši nuostata taikytina, gali teisėtai pasiremti ja pagrįsta teise apsigyventi priimančioje valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, kad sudarė santuoką dar nepasibaigus pirmos pastraipos pirmoje įtraukoje numatytam trejų metų laikotarpiui, jeigu per visą šį laikotarpį jis faktiškai gyveno kartu su migrantu darbuotoju turku, dėl kurio jam buvo leista atvykti į šios valstybės narės teritoriją dėl šeimos susijungimo.


(1)  OL C 8, 2008 1 12.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/4


2011 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Chambre de Recours des Écoles européennes prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Paul Miles ir kt. prieš Europos mokyklas

(Byla C-196/09) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - „Valstybės narės teismo“ sąvoka pagal SESV 267 straipsnį - Europos mokyklų skundų taryba - Į Europos mokyklas komandiruotų mokytojų atlyginimo sistema - Atlyginimų nepatikslinimas, nuvertėjus svarui sterlingų - Suderinamumas su SESV 18 ir SESV 45 straipsniais)

2011/C 232/06

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Chambre de Recours des Écoles européennes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald

Atsakovės: Europos mokyklos

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Chambre de Recours des Écoles europénnes (Europos mokyklų Skundų taryba) — EB Sutarties 12, 39 ir 234 straipsnių išaiškinimas — Nacionalinio teismo sąvoka pagal EB 234 straipsnį — Į Europos mokyklas komandiruotų mokytojų atlyginimo sistema — Atlyginimų nepatikslinimas, nuvertėjus svarui sterlingų — Vienodo požiūrio ir laisvo darbuotojų judėjimo principų pažeidimas

Rezoliucinė dalis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neturi kompetencijos priimti sprendimo dėl Europos mokyklų skundų tarybos prejudicinių klausimų.


(1)  OL C 193, 2009 8 15.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/5


2011 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staat der Nederlanden prieš Denkavit Nederland BV ir kt

(Byla C-346/09) (1)

(Žemės ūkis - Sveikatos reikalavimai - Direktyva 90/425/EEB - Nacionalinė laikinoji tvarka dėl kovos su galvijų spongiforminės encefalopatijos plitimu, uždraudžiant gaminti perdirbtus gyvūninius baltymus ūkiuose auginamų gyvūnų pašarams ir jais prekiauti - Šios tvarkos taikymas prieš įsigaliojant Sprendimui 2000/766/EB, kuriame numatytas toks draudimas - Šios tvarkos taikymas dviem produktams, kuriems gali būti netaikomas šiame sprendime numatytas draudimas - Suderinamumas su Direktyva 90/425/EEB ir sprendimais 94/381/EB ir 2000/766/EB)

2011/C 232/07

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Staat der Nederlanden

Atsakovės: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbelang Voeders BV, Arie Blok BV, Internationale Handelsmaatschappij „Demetre“ BV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Gerechtshof te's-Gravenhage — 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (OL L 224, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 10 t., p. 138), 1994 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimo 94/381/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su galvijų spongiformine encefalopatija ir šėrimu žinduolių kilmės baltymais (OL L 172, p. 23), 2000 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimo 2000/766/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su užkrečiamomis spongiforminėmis encefalopatijomis ir šėrimo gyvūniniais baltymais (OL L 306, p. 32), 2000 m. gruodžio 29 d. Komisijos sprendimo 2001/9/EB, nustatančio kontrolės priemones, kurių reikia Tarybos sprendimui 2000/766/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su užkrečiamomis spongiforminėmis encefalopatijomis ir šėrimo gyvūniniais baltymais, įgyvendinimo (OL L 2, p. 32), aiškinimas — Nacionaliniai teisės aktai, pagal kuriuos draudžiama perdirbtų gyvūninių baltymų naminių gyvulių pašare gamyba ir prekyba — Įsigaliojimo data ir pereinamasis laikotarpis

Rezoliucinė dalis

Sąjungos teisei, ypač 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvai 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą ir 1994 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimui 94/381/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su galvijų spongiformine encefalopatija ir šėrimu žinduolių kilmės baltymais, ir 2000 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimui 2000/766/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su užkrečiamomis spongiforminėmis encefalopatijomis ir šėrimo gyvūniniais baltymais, neprieštarauja nacionalinė tvarka, kurioje, siekiant apsisaugoti nuo galvijų spongiforminės encefalopatijos, įtvirtintas laikinas draudimas gaminti perdirbtus gyvūninius baltymus ūkiuose auginamų gyvūnų pašarams ir jais prekiauti, jei situacija atitinkamoje valstybėje narėje yra skubaus pobūdžio, kuriuo pateisinamas tokių priemonių priėmimas nedelsiant dėl rimtų, su žmonių arba gyvūnų sveikata susijusių priežasčių. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar įvykdyta ši sąlyga ir ar laikytasi proporcingumo principo.


(1)  OL C 282, 2009 11 21.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/5


2011 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Bonn (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pfleiderer AG prieš Bundeskartellamt

(Byla C-360/09) (1)

(Konkurencija - Administracinė procedūra - Pagal nacionalinę atleidimo nuo baudų programą pateikti dokumentai ir informacija - Dėl galimybės tretiesiems asmenims susipažinti su tokiais dokumentais galintis atsirasti neigiamas poveikis Europos konkurencijos tinklą sudarančių institucijų bendradarbiavimo veiksmingumui ir sklandžiam veikimui)

2011/C 232/08

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Bonn

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Pfleiderer AG

Atsakovė: Bundeskartellamt

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Amtsgericht Bonn — Bendrijos kartelių teisės ir ypač 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205) 11 ir 12 straipsnių bei EB 10 straipsnio antros pastraipos kartu su 3 straipsnio 1 dalies g punktu aiškinimas — Valstybių narių institucijoms pagal nacionalinę atleidimo nuo baudų programą prašymą atleisti nuo baudos padavusių asmenų pateikti dokumentai ir informacija — Dėl galimybės tretiesiems asmenims susipažinti su tokiais dokumentais galintis atsirasti neigiamas poveikis Europos konkurencijos tinklą sudarančių institucijų bendradarbiavimo veiksmingumui ir sklandžiam veikimui.

Rezoliucinė dalis

Sąjungos kartelių teisės nuostatas, ypač 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų SESV 101 ir 102 straipsniuose, įgyvendinimo reikia aiškinti taip, kad jais nedraudžiama nuo Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimo nukentėjusiam asmeniui, siekiančiam gauti žalos atlyginimą, leisti susipažinti dokumentais, susijusiais su atleidimo nuo baudų procedūra, kurioje dalyvavo minėtą pažeidimą padaręs subjektas. Tačiau valstybių narių teismai, remdamiesi nacionaline teise ir palyginę Sąjungos teise saugomus interesus, turi nustatyti sąlygas, kuriomis reikia leisti ar neleisti susipažinti su tokiais dokumentais.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/6


2011 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marie Landtová prieš Česká správa socialního zabezpečení

(Byla C-399/09) (1)

(Laisvas darbuotojų judėjimas - Socialinė apsauga - Socialinės apsaugos sutartis, sudaryta tarp dviejų valstybių narių iki įstojimo į Europos Sąjungą - Valstybė narė, kompetentinga įvertinti įgytus draudimo laikotarpius - Senatvės pensija - Išmokos priedas, skiriamas tik valstybėje narėje gyvenantiems jos piliečiams)

2011/C 232/09

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Marie Landtová

Atsakovė: Česká správa socialního zabezpečení

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nejvyšší správní soud — EB 12 straipsnio, 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35) 3 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 2 dalies c punkto, 10 ir 46 straipsnių bei III priedo A dalies 6 punkto aiškinimas — Senatvės pensija — Valstybės narės, kuri turi apskaičiuoti įgytą draudimo stažą, nustatymas — Bendrijos teisės įtaka dviejų valstybių narių iki stojimo į Europos Sąjungą sudarytam susitarimui dėl socialinio draudimo

Rezoliucinė dalis

1.

1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97, su pakeitimais, padarytais 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 629/2006, III priedo A dalies 6 punkto, skaitomo kartu su 7 straipsnio 2 dalies c punktu, nuostatomis nedraudžiama tokia nacionalinė taisyklė, kaip aptariamoji pagrindinėje byloje, kurioje numatytas senatvės išmokos priedo mokėjimas, jeigu šios pagal 1992 m. gruodžio 31 d. Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutarties dėl priemonių, skirtų situacijai po padalijimo reglamentuoti, 20 straipsnį skirtos išmokos suma yra mažesnė nei ta, kuri būtų gauta, jei pensija būtų apskaičiuota taikant Čekijos Respublikos teisės taisykles.

2.

Kartu skaitomomis Reglamento Nr. 1408/71, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 629/2006, su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 629/2006, 3 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio nuostatomis draudžiama tokia nacionalinės teisės taisyklė, kaip aptariamoji pagrindinėje byloje, pagal kurią leidžiama mokėti senatvės išmokos priedą tik Čekijos Respublikos teritorijoje gyvenantiems jos piliečiams, tačiau dėl to pagal Sąjungos teisę nebūtina nutraukti šio priedo mokėjimo asmenims, kurie atitinka šias dvi sąlygas.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/7


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting de Thuiskopie prieš Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

(Byla C-462/09) (1)

(Teisės aktų derinimas - Autorių teisės ir gretutinės teisės - Direktyva 2001/29/EB - Atgaminimo teisė - Išimtys ir apribojimai - Kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtis - 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir 5 dalis - Teisinga kompensacija - Mokestį, skirtą šiai kompensacijai finansuoti, turintis mokėti asmuo - Nuotolinė prekyba tarp skirtingose valstybėse narėse gyvenančių asmenų)

2011/C 232/10

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Stichting de Thuiskopie

Atsakovės: Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hoge Raad der Nederlanden — 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230) 5 straipsnio 2 dalies b punkto ir 5 dalies išaiškinimas — Atgaminimo teisė — Teisinga kompensacija — Nuotolinė prekyba tarp dviejų asmenų, gyvenančių skirtingose valstybėse narėse — Teisės aktai, pagal kuriuos neleidžiama išieškoti kompensacijos

Rezoliucinė dalis

1.

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, visų pirma jos 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir 5 dalis, turi būti aiškinama taip, kad galutinis naudotojas, kuris atgamina saugomą kūrinį asmeniniam naudojimui, iš principo turi būti laikomas teisingą kompensaciją, numatytą minėtame 2 dalies b punkte, turinčiu sumokėti asmeniu. Tačiau valstybės narės gali įtvirtinti mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui, kurį mokėtų subjektai, teikiantys atgaminimo įrangą, aparatus ar laikmenas šiam galutiniam naudotojui, kadangi šie asmenys gali atgauti mokestį per suteiktos atgaminimo paslaugos kainą, kurią sumoka galutinis naudotojas.

2.

Direktyva 2001/29, ypač jos 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir 5 dalis, turi būti aiškinama taip, kad valstybė narė, kuri numatė mokesčio už kopijavimo asmeniniam naudojimui, kurį turi mokėti saugomų kūrinių atgaminimo laikmenų gamintojas ar importuotojas, sistemą ir kurios teritorijoje daroma žala autoriams dėl to, kad joje gyvenantys pirkėjai naudoja jų kūrinius asmeniniam naudojimui, turi užtikrinti, kad šie autoriai iš tikrųjų gautų teisingą kompensaciją, skirtą šiai žalai atlyginti. Šiuo klausimu pažymėtina, jog vien tai, kad profesionalus atgaminimo įrangos, aparatų ar laikmenų pardavėjas įsisteigęs kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje gyvena pirkėjai, neturi įtakos pareigai pasiekti rezultatą. Nesant galimybės užtikrinti, kad teisinga kompensacija bus surinkta iš pirkėjų, nacionalinis teismas turi aiškinti nacionalinę teisę taip, kad šią kompensaciją būtų galima surinkti iš komercine veikla užsiimančio mokėtojo.


(1)  OL C 24, 2010 1 30


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/7


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovėnijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marija Omejc prieš Slovėnijos Respubliką

(Byla C-536/09) (1)

(Bendra žemės ūkio politika - Bendrijos pagalbos schemos - Integruota administravimo ir kontrolės sistema - Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 - Neleidimas atlikti patikrinimą vietoje - Sąvoka - Ūkininkas, negyvenantis ūkyje - Ūkininko atstovas - Sąvoka)

2011/C 232/11

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upravno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Marija Omejc

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Upravno sodišče Republike Slovenije — 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL L 141, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 44 t., p. 243), 23 straipsnio 2 dalies išaiškinimas — Kliudymo atlikti patikrinimą vietoje sąvoka — Ūkininko, negyvenančio ūkyje, atstovo sąvoka.

Rezoliucinė dalis

1.

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, 23 straipsnio 2 dalyje numatytas terminas „neleidus atlikti patikrinimo vietoje“ atitinka savarankišką Sąjungos teisės sąvoką, kuri turi būti aiškinama vienodai visose valstybėse narėse, t. y. taip, kad ji apima ne tik tyčinius veiksmus, bet ir bet kurį kitą ūkininkui ar jo atstovui priskirtiną netyčinį veikimą ar neveikimą, kuris neleido atlikti viso patikrinimo vietoje, jei šis ūkininkas ar jo atstovas nesiėmė visų pagrįstai reikalingų priemonių, kad užtikrintų viso šio patikrinimo atlikimą.

2.

Atitinkamos pagalbos paraiškos atmetimas pagal Reglamento Nr. 796/2004 23 straipsnio 2 dalį nepriklauso nuo to, ar ūkininkas arba jo atstovas buvo tinkamai informuoti apie patikrinimą vietoje, kuriame jų dalyvavimas būtinas.

3.

Sąvoka „atstovas“, numatyta Reglamento Nr. 796/2004 23 straipsnio 2 dalyje, yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka, kurią reikia aiškinti vienodai visose valstybėse narėse taip, kad ji atliekant patikrinimą vietoje apima kiekvieną pilnametį veiksnų asmenį, gyvenantį ūkyje ir kuriam patikėta bent dalis jo valdymo, jei ūkininkas aiškiai išreiškė savo valią ir suteikė įgaliojimą jam atstovauti ir todėl prisiėmė atsakomybę už visus šio asmens veiksmus ir neveikimą.

4.

Reglamento Nr. 796/2004 23 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, jog ūkininkas, negyvenantis ūkyje, kurio savininkas jis yra, neprivalo paskirti atstovo, kurį paprastai bet kada būtų galima rasti ūkyje.


(1)  OL C 63, 2010 3 13.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/8


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-10/10) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvas kapitalo judėjimas - Mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamų lėšų atskaitymas - Atskaitymo apribojimas nacionalinėje teritorijoje įsteigtoms institucijoms dovanotomis lėšomis)

2011/C 232/12

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal ir W. Mölls

Atsakovė: Austrijos Respublika, atstovaujama C. Pesendorfer

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 56 straipsnio ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo (OL L 1, 1994, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 52 t., p. 3) 40 straipsnio pažeidimas — Nacionalinės nuostatos, pagal kurias mokesčių lengvata, numatyta mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamam turtui, taikoma tik tuo atveju, jeigu gavėjas įsteigtas nacionalinėje teritorijoje

Rezoliucinė dalis

1.

Austrijos Respublika, leisdama apskaičiuojant mokestį atskaityti mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamas lėšas, tik jei šios institucijos yra įsteigtos Austrijoje, neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 56 straipsnį ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 40 straipsnį.

2.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2010 3 13.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/8


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unomedical A/S prieš Skatteministeriet

(Byla C-152/10) (1)

(Bendrasis muitų tarifas - Tarifinis klasifikavimas - Kombinuotoji nomenklatūra - Plastikiniai surinkimo maišeliai, skirti tik dializatoriams (dirbtiniams inkstams) - Plastikiniai šlapimo drenavimo maišeliai, skirti tik kateteriams - Pozicijos 9018 ir 3926 - Sąvokos „dalys“ ir „reikmenys“ - Kiti plastiko gaminiai)

2011/C 232/13

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Højesteret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Unomedical A/S

Atsakovė: Skatteministeriet

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Højesteret — 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382) I priedo aiškinimas — Plastikiniai surinkimo maišeliai, skirti tik dializatoriams — Priskyrimas prie 9018 90 30 arba 3926 90 99 subpozicijos — Plastikiniai surinkimo maišeliai, skirti tik kateteriams– Priskyrimas prie 9018 39 00 arba 3926 90 99 subpozicijos — Sąvoka „dalys ir reikmenys“

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede esančios Kombinuotosios nomenklatūros redakcijas, taikomas pagrindinės bylos aplinkybėms, reikia aiškinti taip: iš plastiko pagamintą dializės maišelį, kuris yra specialiai pritaikytas dializatoriui (dirbtiniam inkstui) ir gali būti tik su juo naudojamas, nuo 2001 m. gegužės mėn. iki 2003 m. gruodžio mėn. reikėjo priskirti prie šios nomenklatūros 3926 90 99 subpozicijos kaip „plastikus arba jų gaminius“ ir kad iš plastiko pagamintą šlapimo drenavimo maišelį, kuris yra specialiai pritaikytas kateteriui ir todėl gali būti tik su juo naudojamas, tuo pačiu laikotarpiu reikėjo priskirti prie minėtos nomenklatūros 3926 90 99 subpozicijos kaip „plastikus arba jų gaminius“.


(1)  OL C 148, 2010 6 5


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/9


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Logstor ROR Polska Sp z o.o. prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

(Byla C-212/10) (1)

(Apmokestinimas - Kapitalo mokestis - Direktyva 69/335/EEB - Netiesioginiai pritraukto kapitalo mokesčiai - Kapitalo bendrovės paskolos iš asmens, turinčio teisę į šios bendrovės pelno dalį, apmokestinimas - Valstybės narės teisė grąžinti apmokestinimą, kuris nebegaliojo jos stojimo į Europos Sąjungą dieną)

2011/C 232/14

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Logstor ROR Polska Sp z o.o.

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — 1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyvos 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti [dėl netiesioginių pritraukto kapitalo mokesčių] (OL L 249, p. 25; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 11), iš dalies pakeistos 1985 m. birželio 10 d. Direktyva 85/303/EEB (OL L 156, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 122) 4 straipsnio 2 dalies išaiškinimas — Valstybės narės teisė grąžinti mokestį, kurio buvo atsisakyta nuo jos įstojimo į Europos Sąjungą dienos — Kapitalo mokestis — Kapitalo bendrovės paskolos, paimtos iš asmens, kuris turi teisę į jos pelno dalį, apmokestinimas.

Rezoliucinė dalis

1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyvos 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti, iš dalies pakeistos 1985 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 85/303/EEB, 4 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad ja draudžiama valstybei narei grąžinti kapitalo mokesčio taikymą kapitalo bendrovės imamai paskolai, kai kreditorius turi teisę į šios bendrovės pelno dalį, jeigu prieš tai valstybė narė atsisakė taikyti šį mokestį.


(1)  OL C 209, 2010 7 31.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/9


2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Union Investment Privatfonds GmbH prieš UniCredito Italiano SpA, Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-317/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Žodiniai prekių ženklai UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“ - Žodinių nacionalinių prekių ženklų UNIFONDS ir UNIRAK bei vaizdinio nacionalinio prekių ženklo UNIZINS savininko protestas - Galimybės supainioti vertinimas - Galimybė susieti - Prekių ženklų serija arba šeima)

2011/C 232/15

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Union Investment Privatfonds GmbH, atstovaujama Rechtsanwälte J. Zindel ir C. Schmid

Kitos proceso šalys: UniCredito Italiano SpA, atstovaujama avvocato G. Floridia, Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujama P. Bullock

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) sprendimo UniCredito Italiano prieš VRDT — Union Investment Privatfonds (sujungtos bylos T-303/06 ir T-337/06), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė Union Investisment Privatfonds GmbH prašymus, susijusius su ieškiniais dėl dviejų VRDT antrosios apeliacinės tarybos 2006 m. rugsėjo 5 d. (sujungtos bylos R 196/2005-2 ir R 211/2005-2) ir 2006 m. rugsėjo 25 d. (sujungtos bylos R 456/2005-2 ir R 502/2005-2) sprendimų, susijusių su protesto procedūromis tarp Union Investment Privatfonds GmbH ir UniCredito Italiano SpA.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą UniCredito Italiano prieš VRDT — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 ir T-337/06).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 146, 2010 9 11.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/10


2011 m. gegužės 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tony Georgiev Semerdzhiev prieš ET Del-Pi-Krasimira Mancheva

(Byla C-32/10) (1)

(Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis - Direktyva 90/314/EEB - Kelionės, atostogos ir organizuotų išvykų paketai - Iki Bulgarijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą įvykusios aplinkybės - Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos atsakyti į prejudicinius klausimus nebuvimas)

2011/C 232/16

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija)

Šalys

Ieškovas: Tony Georgiev Semerdzhiev

Atsakovė: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva

dalyvaujant: ZAD Bulstrad VIG

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Varhoven kasatsionen sad — 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 10 t., p. 132) 2 straipsnio 1 punkto c papunkčio, 4 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunkčio ir 5 straipsnio 2 dalies trečios ir ketvirtos pastraipų aiškinimas — Kitų turizmo paslaugų, nepriklausančių kelionės organizatorius užtikrinamam transportui ar apgyvendinimui, sąvoka — Kelionės organizatoriaus pareiga apdrausti kiekvieną vartotoją individualiu draudimu ir įteikti jam draudimo poliso originalą iki kelionės pradžios — Kelionės organizatoriaus pareigą sudaryti su vartotoju atskirą draudimo sutartį dėl pagalbos išlaidų, įskaitant repatriaciją nelaimingo atsitikimo atveju — „Žalos“, kuri buvo padaryta vartotojui dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo jos vykdymo, sąvoka — Neturtinės žalos įtraukimas.

Rezoliucinė dalis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas akivaizdžiai neturi kompetencijos atsakyti į Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) pateiktus klausimus.


(1)  OL C 100, 2010 4 17.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/10


2011 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) prieš État belge — SPF Finances

(Sujungtos bylos C-267/10 ir C-268/10) (1)

(ESS 6 straipsnio 1 dalis - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnis - Rūkyti skirto apdoroto tabako laikymas ir pardavimas - Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias leidžiama akcizais apmokestinti tabako gaminius - Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

2011/C 232/17

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Namur

Šalys

Ieškovai: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Atsakovė: État belge — SPF Finances

dalyvaujant: État belge — Service public fédéral Défense

Dalykas

Prašymai priimti prejudicinį sprendimą — Tribunal de première instance de Namur — ESS 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnio išaiškinimas — Nacionalinių nuostatų, kuriomis leidžiama gaminti, importuoti, reklamuoti ir parduoti rūkyti skirtą apdorotą tabaką, kuris pripažintas labai žalingu, suderinamumas su žmonių sveikatos apsaugos tikslu — Nacionalinių nuostatų, kuriomis leidžiama apmokestinti akcizu tabako gaminius, galiojimas minėtų nuostatų atžvilgiu

Rezoliucinė dalis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai aiškiai nepriklauso atsakyti į 2010 m. kovo 24 d. Tribunal de première instance de Namur (Belgija) sprendimais pateiktus klausimus.


(1)  OL C 221, 2010 8 14.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/11


2011 m. balandžio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Luigi Marcuccio prieš Europos Sąjungos Teisingumo Teismą

(Byla C-460/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Deliktinė atsakomybė - Ieškovo atstovavimas - Įgaliojimų neturintis advokatas - Apeliacinio skundo įteikimas - Prašymas atlyginti žalą - Europos Sąjungos Teisingumo Teismas - Atmetimas - Ieškinys dėl panaikinimo - Tariamai patirta žala - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Iš dalies nepriimtinas, iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

2011/C 232/18

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio, atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, atstovaujamas A. V. Placco

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje Marcuccio prieš Komisiją (T-401/09), kuriuo šis teismas atmetė, pirma, prašymą panaikinti tariamus Teisingumo Teismo sprendimus atmesti prašymą dėl žalos, patirtos tariamai padarius pažeidimą tada, kai Luigi Marcuccio buvo įteikiamas apeliacinis skundas byloje T-20/09 P, atlyginimo ir, antra, prašymą dėl žalos atlyginimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš L. Marcuccio su apeliaciniu skundu susijusias bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 328, 2010 12 4.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/11


2011 m. balandžio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Danilo Debiasi prieš Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma

(Byla C-613/10) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Akivaizdus nepriimtinumas)

2011/C 232/19

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Parma

Šalys

Ieškovas: Danilo Debiasi

Atsakovė: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Commissione tributaria provinciale di Parma — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 13 straipsnio A punkto aiškinimas — Perkant sumokėto mokesčio atskaita — Valstybinės arba privačios medicinos įstaigos, vykdančios neapmokestinamą veiklą — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos draudžiama atskaityti mokestį, sumokėtą perkant neapmokestinamai veiklai skirtas prekes arba paslaugas

Rezoliucinė dalis

2010 m. liepos 7 d. Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.


(1)  OL C 80, 2011 3 12.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/11


2011 m. balandžio 18 d.Fővárosi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bericap Záródástechnikai Bt prieš Plastinnova 2000

(Byla C-180/11)

2011/C 232/20

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bericap Záródástechnikai Bt

Atsakovė: Plastinnova 2000 Kft.

Kita proceso šalis: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (anksčiau — Magyar Szabadalmi Hivatal)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos Sąjungos teisės nepažeidžia priemonės, procedūros ir gynimo būdai, kurie procedūroje dėl sprendimo pakeitimo, susijusioje su prašymu pripažinti naudingąjį modelį negaliojančiu, taikomi taip, kad nacionalinio teismo nesaisto bylos šalių reikalavimai ir kiti teisines pasekmes sukeliantys pareiškimai ir jis ex officio gali nurodyti pateikti, jo nuomone, reikalingus įrodymus?

2.

Ar Europos Sąjungos teisės nepažeidžia priemonės, procedūros ir gynimo būdai, kurie procedūroje dėl sprendimo pakeitimo, susijusioje su prašymu pripažinti naudingąjį modelį negaliojančiu, taikomi taip, kad atliekant vertinimą nacionalinio teismo nesaisto nei administracinis sprendimas, priimtas gavus prašymą pripažinti naudingąjį modelį negaliojančiu, nei jame konstatuotos faktinės aplinkybės, nei pripažinimo negaliojančiu pagrindai, kuriais remtasi administracinėje procedūroje, ar vykstant šiai procedūrai padaryti pareiškimai, vertinimai ar pateikti įrodymai?

3.

Ar Europos Sąjungos teisės nepažeidžia priemonės, procedūros ir gynimo būdai, kurie procedūroje dėl sprendimo pakeitimo, susijusioje su nauju prašymu pripažinti naudingąjį modelį negaliojančiu, taikomi taip, kad nacionalinis teismas atmeta su nauju prašymu pateiktus įrodymus, įskaitant susijusius su technikos lygiu, kurie jau buvo pateikti pagrįsti ankstesnį prašymą pripažinti naudingąjį modelį negaliojančiu?


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/12


2011 m. balandžio 27 d.Fédération internationale de football association (FIFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-385/07, Fédération internationale de football association (FIFA) prieš Europos Komisiją

(Byla C-204/11 P)

2011/C 232/21

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Fédération internationale de football association (FIFA), atstovaujama advokatų A. Barav ir D. Reymond

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Belgijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

patvirtinti 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-385/07, kiek jis susijęs su priimtinumu,

panaikinti 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-385/07, kiek jis susijęs su ieškinio pagrįstumu, nes jame pritariama „normalių“FIFA World Cup™ rungtynių įrašymui į Belgijos „itin reikšmingų visuomenei įvykių sąrašą“, kaip tai suprantama pagal direktyvą,

priimti galutinį sprendimą pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį,

nurodyti Komisijai padengti FIFA bylinėjimosi išlaidas pirmoje instancijoje ir šiame apeliaciniame procese.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.   Teisės klaida, Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas, Direktyvos 89/552/EEB  (1), iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB  (2), 3a straipsnio 2 dalies ir ES teisės pažeidimas, neteisingas SESV 296 straipsnio taikymas (teisminės kontrolės ribų peržengimas; prieštaringas pagrindimas; ginčijamame sprendime nenurodytų FIFA World Cup™ kategorizavimo kriterijų panaudojimas ir tuo pagrindu padarytos neteisingos išvados; įrodinėjimo pareigos perkėlimas)

Apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai pasitelkė Komisijos sprendime (3) nenurodytas priežastis, nuspręsdamas, kad, kiek tai susiję su Direktyvos 89/552/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, taikymu, Komisija teisingai pripažino FIFA World Cup™„nedalomu“ įvykiu, kai prieštaringai ir nenuosekliai pagrindė savo sprendimą, kai nusprendė, kad valstybės narės neprivalo atskirai pagrįsti visų FIFA World Cup™ rungtynių įtraukimą į savo itin reikšmingų visuomenei įvykių sąrašą, ir kai perkėlė įrodinėjimo pareigą.

2.   Teisės klaida, Direktyvos 89/552/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, 3a straipsnio 1 dalies pažeidimas, neteisingas SESV 296 straipsnio taikymas, Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas (neteisingas FIFA World Cup™ kvalifikavimas; teisminės kontrolės ribų peržengimas; pasirėmimas ginčijamame sprendime nesamais argumentais; neteisingas faktinių aplinkybių įvertinimas, kiek tai susiję su „normaliomis“ rungtynėmis ir tuo pagrindu padarytos neteisingos teisinės išvados; prezumpcija, kad ginčijamame sprendime išdėstytos priežastys yra pakankamos; pateiktų argumentų nepaisymas)

Apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, kad Komisija teisėtai konstatavo ir pakankamai pagrindė teiginį, jog visa FIFA World Cup™ yra itin reikšmingas Belgijos visuomenei įvykis, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 89/552/EEB, iš dalies pakeistą Direktyva 97/36/EB. Konkrečiai apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir padarė neteisingą teisinę išvadą iš faktinių bylos aplinkybių, pritaręs nepagrįstam Komisijos konstatavimui, kad visa FIFA World Cup™ susilaukia „ypatingo visuotinio atgarsio Belgijoje“, kad ji tradiciškai buvo transliuojama per nemokamos televizijos kanalus ir kad ji pritraukia daug televizijos žiūrovų.

3.   Teisės klaida, SESV pažeidimas, Direktyvos 89/552/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, 3a straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimas, neteisingas SESV 296 straipsnio taikymas, Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas (teisminės kontrolės ribų nepaisymas; konstatavimas, jog Komisija teisingai konstatavo ir pakankamai pagrindė savo teiginį, kad Belgijos priemonės, apie kurias buvo pranešta, yra suderinamos su ES teise ir kad jomis įvesti apribojimai proporcingi; neteisingas teisės gauti informaciją ir bendrojo intereso turėti prieigą prie itin reikšmingų visuomenei įvykių televizijos transliacijų aiškinimas)

Šis apeliacinio skundo pagrindo suskirstytas į dvi dalis:

Pirma dalis: Apeliantės teigimu, Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog Komisija pagrįstai konstatavo Belgijos priemonių, apie kurias buvo pranešta, suderinamumą su ES teise, nors ginčijamame sprendime nebuvo įvertinti dėl to kylantys įsisteigimo laisvės apribojimai. Apeliantė taip pat tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog įsisteigimo laisvės apribojimai proporcingi ir kad Komisija pagrįstai konstatavo bei pakankamai pagrindė savo teiginį, jog laisvės teikti paslaugas apribojimai yra proporcingi.

Antra dalis: Apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog Komisija pagrįstai konstatavo Belgijos priemonių, apie kurias buvo pranešta, suderinamumą su ES teise, nors ginčijamame sprendime nebuvo įvertinti FIFA nuosavybės teisės apribojimai. Apeliantė taip pat tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog FIFA nuosavybės teisės apribojimai proporcingi.


(1)  1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 224).

(2)  1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 202, p. 60; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p. 321).

(3)  2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas 2007/479/EB dėl Belgijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise (OL L 180, p. 24).


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/13


2011 m. balandžio 27 d.Fédération internationale de football association (FIFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-68/08, Fédération internationale de football association (FIFA) prieš Europos Komisiją

(Byla C-205/11 P)

2011/C 232/22

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Fédération internationale de football association (FIFA), atstovaujama advokatų A. Barav ir D. Reymond

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Belgijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

patvirtinti 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-68/08, kiek jis susijęs su priimtinumu,

panaikinti 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-68/08, kiek jis susijęs su ieškinio pagrįstumu, nes jame pritariama „normalių“FIFA World Cup™ rungtynių įrašymui į Jungtinės Karalystės „itin reikšmingų visuomenei įvykių sąrašą“, kaip tai suprantama pagal direktyvą,

priimti galutinį sprendimą pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį,

nurodyti Komisijai padengti FIFA bylinėjimosi išlaidas pirmoje instancijoje ir šiame apeliaciniame procese.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.   Teisės klaida, Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas, Direktyvos 89/552/EEB  (1), iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB  (2), 3a straipsnio 2 dalies ir ES teisės pažeidimas, neteisingas SESV 296 straipsnio taikymas (teisminės kontrolės ribų peržengimas; prieštaringas pagrindimas; ginčijamame sprendime nenurodytų FIFA World Cup™ kategorizavimo kriterijų panaudojimas ir tuo pagrindu padarytos neteisingos išvados; įrodinėjimo pareigos perkėlimas)

Apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai pasitelkė Komisijos sprendime (3) nenurodytas priežastis, nuspręsdamas, kad, kiek tai susiję su Direktyvos 89/552/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, taikymu, Komisija teisingai pripažino FIFA World Cup™„nedalomu“ įvykiu, kai prieštaringai ir nenuosekliai pagrindė savo sprendimą, kai nusprendė, kad valstybės narės neprivalo atskirai pagrįsti visų FIFA World Cup™ rungtynių įtraukimą į savo itin reikšmingų visuomenei įvykių sąrašą, ir kai perkėlė įrodinėjimo pareigą.

2.   Teisės klaida, Direktyvos 89/552/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, 3a straipsnio 1 dalies pažeidimas, Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas, neteisingas SESV 296 straipsnio taikymas (konstatavimas, kad Komisija pagrįstai nusprendė, jog Jungtinės Karalystės priemonių sąrašas buvo sudarytas „aiškiai ir skaidriai“)

Apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai konstatavo, jog Komisija pagrįstai nusprendė, kad Jungtinės Karalystės įvykių sąrašas buvo sudarytas „aiškiai ir skaidriai“, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 89/552/EEB, iš dalies pakeistą Direktyva 97/36/EB, nepaisant aplinkybės, jog sprendimas įtraukti į sąrašą visą FIFA World Cup™ buvo priimtas nesilaikant vienbalsės priešingos rekomendacijos ir buvo pateiktas Komisijai, be kita ko, su pagrindimu, kuris negaliojo, kai šis sąrašas buvo sudarytas.

3.   Teisės klaida, SESV pažeidimas, Direktyvos 89/552/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, 3a straipsnio 1 dalies pažeidimas, neteisingas SESV 296 straipsnio taikymas, Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas (neteisingas FIFA World Cup™ kvalifikavimas; teisminės kontrolės ribų peržengimas; pasirėmimas ginčijamame sprendime nesamais argumentais; neteisingas faktinių aplinkybių įvertinimas, kiek tai susiję su „normaliomis“ rungtynėmis ir tuo pagrindu padarytos neteisingos teisinės išvados; pripažinimas, kad ginčijamame sprendime išdėstytos priežastys yra pakankamos; pateiktų argumentų nepaisymas)

Apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, kad Komisija teisėtai konstatavo ir pakankamai pagrindė teiginį, jog visa FIFA World Cup™ yra itin reikšmingas Jungtinės Karalystės visuomenei įvykis, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 89/552/EEB, iš dalies pakeistą Direktyva 97/36/EB. Konkrečiai apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir padarė neteisingą teisinę išvadą iš faktinių bylos aplinkybių, pritaręs nepagrįstam Komisijos konstatavimui, kad visa FIFA World Cup™ susilaukia „ypatingo visuotinio atgarsio Jungtinėje Karalystėje“, kad ji tradiciškai buvo transliuojama per nemokamos televizijos kanalus ir kad ji pritraukia daug televizijos žiūrovų.

4.   Teisės klaida, SESV pažeidimas, Direktyvos 89/552/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, 3a straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimas, neteisingas SESV 296 straipsnio taikymas, Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas (teisminės kontrolės ribų nepaisymas; konstatavimas, jog Komisija teisingai konstatavo ir pakankamai pagrindė savo teiginį, kad Jungtinės Karalystės priemonės, apie kurias buvo pranešta, yra suderinamos su ES teise ir kad jomis įvesti apribojimai proporcingi; neteisingas teisės gauti informaciją ir bendrojo intereso turėti prieigą prie itin reikšmingų visuomenei įvykių televizijos transliacijų aiškinimas)

Šis apeliacinio skundo pagrindo suskirstytas į tris dalis:

Pirma dalis: Apeliantės teigimu, Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog Komisija pagrįstai konstatavo Jungtinės Karalystės priemonių, apie kurias buvo pranešta, suderinamumą su ES teise, nors ginčijamame sprendime nebuvo įvertinti dėl to kylantys įsisteigimo laisvės apribojimai. Apeliantė taip pat tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog įsisteigimo laisvės apribojimai proporcingi ir kad Komisija pagrįstai konstatavo bei pakankamai pagrindė savo teiginį, jog laisvės teikti paslaugas apribojimai yra proporcingi.

Antra dalis: Apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog Komisija pagrįstai konstatavo Jungtinės Karalystės priemonių, apie kurias buvo pranešta, suderinamumą su ES teise, nors ginčijamame sprendime nebuvo įvertinti FIFA nuosavybės teisės apribojimai. Apeliantė taip pat tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog FIFA nuosavybės teisės apribojimai proporcingi.

Trečia dalis: Apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, jog Komisija pagrįstai konstatavo Jungtinės Karalystės priemonių, apie kurias buvo pranešta, suderinamumą su ES konkurencijos taisyklėmis, nes laisvės teikti paslaugos apribojimai yra pateisinami. Apeliantė taip pat tvirtina, jog Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę, kai nusprendė, kad konkurencijos ribojimams įvertinti Komisija neprivalėjo apibrėžti atitinkamos rinkos ir kad priemonė nelėmė specialių teisių suteikimo, kaip tai suprantama pagal SESV 106 straipsnio 1 dalį.


(1)  1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 224).

(2)  1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 202, p. 60; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p. 321).

(3)  2007 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas 2007/730/EB dėl priemonių, kurių ėmėsi Jungtinė Karalystė, pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalį, suderinamumo su Bendrijos teise (OL L 295, p. 12).


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/14


2011 m. gegužės 11 d.Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe prieš Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

(Byla C-218/11)

2011/C 232/23

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Ítélőtábla

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe

Kita proceso šalis: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Įstojusios į bylą šalys: Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt., MÁVÉPCELL Kft.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nuostatą, jog pagal Direktyvos 2004/18/EB (1) 44 straipsnio 2 dalį reikalaujami minimalūs pajėgumo reikalavimai nustatomi laikantis šios direktyvos 47 straipsnio 1 dalies b punkto, galima aiškinti taip, kad perkančioji organizacija turi teisę minimalius pajėgumo reikalavimus sieti tik su vienu apskaitos dokumente (balanse) pateiktu rodikliu, kurį pasirenka ekonominei ir finansinei padėčiai patikrinti?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, taip pat kyla klausimas, ar laikomasi direktyvos 44 straipsnio 2 dalyje įtvirtino atitikties reikalavimo, kai minimalų pajėgumą nusprendžiama vertinti pagal duomenis (finansinių metų rezultatai), kurių turinys atskirose valstybėse narėse skiriasi dėl jose galiojančių atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų?

3.

Ar norint panaikinti skirtumus, kurie, be jokios abejonės, egzistuoja tarp valstybių narių, užtenka, kad perkančioji organizacija, nurodydama dokumentus ekonominei ir finansinei padėčiai patikrinti, leidžia naudotis išorės priemonėmis (47 straipsnio 3 dalis), ir ar tam, kad visais dokumentais, kuriuos nurodė perkančioji organizacija, būtų laikomasi atitikties reikalavimo, tokia organizacija turi užtikrinti, kad minėtą padėtį būtų galima įrodyti kitu būdu (47 straipsnio 5 dalis)?


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/15


2011 m. gegužės 11 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BrainProducts GmbH prieš BioSemi V.O.F. ir kt.

(Byla C-219/11)

2011/C 232/24

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BrainProducts GmbH

Atsakovai: Bio Semi V.O.F., Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Prejudicinis klausimas

Ar gaminys, kurį gamintojas numatė naudoti žmogaus fiziologiniam procesui tirti, laikomas medicinos prietaisu pagal Direktyvos 93/42/EEB (1) 1 straipsnio 2 dalies a punkto trečią įtrauką tik tada, jei jis turi medicininę paskirtį?


(1)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 12 t., p. 82) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/47/EB (OL L 247, p. 21).


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/15


2011 m. gegužės 11 d.Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Leyla Ecem Demirkan prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-221/11)

2011/C 232/25

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Leyla Ecem Demirkan

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1970 m. lapkričio 23 d. Papildomo protokolo prie susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociaciją (toliau — Papildomas protokolas) (1), 41 straipsnio 1 dalyje numatyta laisvės teikti paslaugas sąvoka apima ir pasyvią laisvę teikti paslaugas?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar pasyvi laisvė teikti paslaugas pagal Papildomo protokolo 41 straipsnio 1 dalį taikoma ir Turkijos piliečiams, kurie, kaip ieškovė, nori atvykti į Vokietijos Federacinę Respubliką ne teikti konkrečią paslaugą, bet atvykti ne ilgiau kaip trims mėnesiams aplankyti giminaičių, turėdami tik galimybę gauti paslaugų Vokietijos teritorijoje?


(1)  OL L 293, 1972, p. 4.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/15


2011 m. gegužės 16 d.Administrativen sad — Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TETS Haskovo AD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

(Byla C-234/11)

2011/C 232/26

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad — Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: TETS Haskovo AD

Atsakovas: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

Prejudiciniai klausimai

1.

Kaip reikia aiškinti Direktyvos 2006/112 (1) 185 straipsnio 2 dalyje vartojamą sąvoką „turto sunaikinimas“ ir ar įsigyjant turtą atskaityto mokesčio patikslinimui svarbūs sunaikinimo motyvai ar sąlygos?

2.

Ar tinkamai įrodytas turto sunaikinimas vien turint tikslą jo vietoje sukurti naują modernų turtą laikytinas veiksnių, kuriais remiantis buvo apskaičiuota atskaitytina mokesčio suma, pasikeitimu, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 185 straipsnio 1 dalį?

3.

Ar Direktyvos 2006/112 185 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją valstybėms narėms leidžiama numatyti atskaitos tikslinimą turto sunaikinimo atveju, jei įgyjant turtą už jį nebuvo atsiskaityta ar buvo atsiskaityta tik iš dalies?

4.

Ar Direktyvos 2006/112 185 straipsnio 1 ir 2 dalis reikia aiškinti taip, kad joms prieštarauja nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai PVM įstatymo 79 straipsnio 3 dalis ir 80 straipsnio 2 dalies 1 punktas, pagal kurias reikalaujama patikslinti atskaitytą mokestį, kai sunaikinamas turtas, kurį įgyjant buvo sumokėta visa pagrindinė kaina ir apskaičiuotas mokestis, o patikslinimo nereikalingumas siejamas su kitomis sąlygomis, nei mokėjimas?

5.

Ar Direktyvos 2006/112 185 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją atmetama galimybė patikslinti mokesčio atskaitą, kai statinių kompleksas nugriautas vien turint tikslą jo vietoje pastatyti naują modernų statinių kompleksą, kuris turės tokią pačią paskirtį ir bus naudojamas teisę į mokesčio atskaitą suteikiantiems tiekimams?


(1)  OL L 347, p. 1.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/16


2011 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

(Byla C-241/11)

2011/C 232/27

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama Z. Malůšková, N. Yerrell ir K. Ph. Wojcik

Atsakovė: Čekijos Respublika

Reikalavimai

Pripažinti, kad, nepriėmusi 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (1) įgyvendinančių įstatymų bei kitų teisės aktų ir todėl neįvykdžiusi įsipareigojimų pagal šios direktyvos 22 straipsnio 1 dalį, Čekijos Respublika nesiėmė priemonių įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08) ir todėl neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnį;

nurodyti Čekijos Respublikai įmokėti į Komisijos „Europos Sąjungos nuosavų išteklių“ sąskaitą

vienkartinę 5 644,80 euro sumą už kiekvieną uždelstą dieną priimti priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), nuo šio sprendimo priėmimo dienos, t. y. 2010 m. sausio 14 d.,

iki sprendimo šioje byloje priėmimo dienos arba

iki dienos, kada Čekijos Respublika priims priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), jeigu ši diena bus ankstesnė už sprendimo šioje byloje priėmimo dieną, ir

22 364,16 euro baudą už kiekvieną uždelstą dieną priimti priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), nuo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos iki dienos, kada Čekijos Respublika priims priemones, kurių reikia įvykdyti Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08), ir

priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2010 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismas priėmė Sprendimą Komisija prieš Čekijos Respubliką (C-343/08) (2), kuriame nurodė, kad, „per nustatytą terminą nepriėmusi 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros 8, 9, 13, 15–18 straipsnius ir 20 straipsnio 2–4 dalis įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Čekijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 22 straipsnio 1 dalį“.

Čekijos Respublika Komisijai iki šiol nepranešė Direktyvos 2003/41/EB 8, 9, 13, 15-18 ir 20 straipsnio 2-4 dalis įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimą vykdant įsipareigojimus pagal šios direktyvos 22 straipsnio 1 dalį. Todėl Komisija mano, kad Čekijos Respublika nesiėmė priemonių, kurių iš jos reikalaujama Sprendimu C-343/08. Pagal SESV 260 straipsnio 2 dalį, jei Komisija mano, kad atitinkama valstybė narė nesiėmė būtinų priemonių įvykdyti Teismo sprendimą, tai ji gali kreiptis į Teismą ir kartu nurodyti iš tos valstybės narės pagal aplinkybes atitinkamai reikalaujamos sumokėti vienkartinės sumos arba baudos dydį. Taikydama Komisijos komunikate dėl EB sutarties 228 straipsnio įgyvendinimo (SEK (2005) 1658) numatytą metodą, Komisija tvirtina, kad Teisingumo Teismas turėtų priteisti ieškinio reikalavimuose nurodytą baudą ir vienkartinę sumą.


(1)  OL L 235, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 350.

(2)  Dar nepaskelbtas Rinkinyje.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/17


2011 m. gegužės 19 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hristo Byankov prieš Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Byla C-249/11)

2011/C 232/28

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Hristo Byankov

Atsakovas: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktines aplinkybes, pagal lojalaus bendradarbiavimo principą, įtvirtintą Europos Sąjungos Sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 ir 21 straipsnius reikalaujama, kad tokia valstybės narės nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią galima panaikinti galutiniu tapusį administracinį aktą, siekiant pašalinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime konstatuotą pagrindinės teisės, pripažįstamos ir Europos Sąjungos teisėje, kaip antai valstybių narių piliečių judėjimo laisvė, pažeidimą, būtų taikoma ir vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime pateiktu su minėtos teisės įgyvendinimo apribojimu susijusių Sąjungos teisės nuostatų aiškinimu, kai norint pašalinti teisės pažeidimą reikia panaikinti administracinį aktą?

2.

Ar iš 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB (1) dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 (2) ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 31 straipsnio 1 ir 3 dalių matyti, kad jei valstybė narė savo nacionalinėje teisėje numatė administracinio akto, kuriuo ribojama šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė, peržiūrėjimo procedūrą, administracinė institucija privalo administracinio akto adresato prašymu peržiūrėti tokį aktą ir įvertinti jo teisėtumą, atsižvelgdama ir į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktą atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, kuriose nustatytos šios teisės įgyvendinimo sąlygos ir apribojimai, išaiškinimą, kad būtų užtikrinta, jog pritaikytas teisės apribojimas sprendimo dėl peržiūrėjimo priėmimo momentu nėra neproporcingas, jei administracinis aktas, kuriuo įvestas apribojimas, tuo momentu jau yra tapęs galutiniu?

3.

Ar pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalies antrą sakinį ir Direktyvos 2004/38 27 straipsnio 1 dalį leidžiama taikyti tokią nacionalinės teisės nuostatą, kurioje numatytas Europos Sąjungos valstybės narės piliečio judėjimo laisvės Europos Sąjungos teritorijoje apribojimas vien dėl įsiskolinimo privačiam asmeniui, prekybos įmonei, kurio sumokėjimas nėra užtikrintas ir kuris viršija tam tikrą įstatyme nustatytą sumą, vykstant skolos išieškojimo procedūrai ir nepaisant Sąjungos teisėje numatytos galimybės kitos valstybės narės institucijai išieškoti skolą?


(1)  OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46 ir klaidų ištaisymas OL L 274, 2009 10 20, p. 47.

(2)  OL L 257, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 15.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/17


2011 m. gegužės 25 d.Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége prieš Shomodi Oskar

(Byla C-254/11)

2011/C 232/29

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Kita proceso šalis: Oskar Shomodi

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1931/2006, nustatančio vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiančio Šengeno konvencijos nuostatas (1), 5 straipsnis, kuriame numatyta maksimali trijų mėnesių leistina nepertraukiamo buvimo trukmė, atsižvelgiant būtent į to paties reglamento 2 straipsnio a punktą ir 3 straipsnio 3 punktą, turi būti aiškinamas taip, kad šiuo reglamentu leidžiami šio reglamento 13 straipsnyje nurodytuose dvišaliuose valstybių narių ir kaimyninių trečiųjų šalių susitarimuose numatyti daugkartiniai atvykimai ir išvykimai ir maksimalios trijų mėnesių trukmės nepertraukiamas buvimas, todėl prieš pasibaigiant trijų mėnesių buvimo terminui pasienio gyventojas, turintis vietinio eismo per sieną leidimą, gali nutraukti nepertraukiamą buvimą ir po to, kai jis iš naujo kerta sieną, jis vėl turi teisę į nepertraukiamą trijų mėnesių trukmės buvimą?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar nepertraukiamas buvimas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 1931/2006 5 straipsnį, gali būti laikomas pertrauktu, kai atvykstama ir išvykstama tą pačią dieną, ar per dvi viena po kitos einančias dienas?

3.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, o į antrąjį — neigiamai, į kokį laiko tarpą ar kitą vertinimo kriterijų būtina atsižvelgti, kad būtų galima konstatuoti nepertraukiamo buvimo, kaip jis suprantamas pagal Reglamentą Nr. 1931/2006, pertraukimą?

4.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar nuostata, pagal kurią leidžiamas maksimalios trijų mėnesių trukmės nepertraukiamas buvimas, kaip numatyta Reglamento Nr. 1931/2006 5 straipsnyje, gali būti aiškinama taip, kad reikia sumuoti laiką, praleistą per daugkartinius atvykimus ir išvykimus, ir kad, atsižvelgiant į 1985 m. birželio 14 d. Konvencijos, įgyvendinančios Šengeno susitarimą (OL L 239, 2000, p. 19), 20 straipsnio 1 dalį ar į bet kurią kitą taisyklę pagal Šengeno erdvės teisę, jeigu taip skaičiuojamos dienos iš viso sudaro 93 dienas, t. y. tris mėnesius, reikia manyti, kad vietinio eismo per sieną leidimas nebesuteikia teisės į šešių mėnesių laikotarpio, skaičiuojamo nuo pirmojo atvykimo datos, buvimą?

5.

Jeigu atsakymas į ketvirtąjį klausimą būtų teigiamas, ar reikia šio sumavimo tikslais atsižvelgti į daugkartinius atvykimus ir išvykimus tą pačią dieną ar į vieną atvykimą ir išvykimą tą pačią dieną ir kokį skaičiavimo metodą taikyti šiuo tikslu?


(1)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1931/2006, nustatantis vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiantis Šengeno konvencijos nuostatas (OL L 405, p. 1).


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/18


2011 m. gegužės 26 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kremikovtsi AD prieš Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministras ir Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministro pavaduotojas)

(Byla C-262/11)

2011/C 232/30

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Kremikovtsi AD

Atsakovas: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministras ir Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministro pavaduotojas)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos susitarimo ir ypač ES ir Bulgarijos asociacijos tarybos sprendimų nuostatos taikomos valstybės pagalbai, suteiktai pagal Europos susitarimo nuostatas ir, visų pirma, jo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalį iki Bulgarijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, jei taip suteiktos valstybės pagalbos neteisėtumas vertinamas po Bulgarijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą? Jei atsakymas į šį klausimą teigiamas, būtinas šis išaiškinimas:

a)

ar Europos susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, papildomo protokolo dėl Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo 3 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad tik Europos Komisija gali spręsti, ar papildomo protokolo 2 straipsnyje numatyta restruktūrizavimo programa ir planai visiškai įvykdyti ir atitinka Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalies sąlygas? Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, būtinas šis išaiškinimas:

b)

ar Europos susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, papildomo protokolo dėl Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo 3 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad Bulgarijos Respublikos kompetentinga institucija turi teisę priimti sprendimą išieškoti valstybės pagalbą, neatitinkančią Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalies sąlygų? Jei į šį klausimą Teisingumo Teismas atsakytų neigiamai, prašoma atsakyti į šiuos klausimus:

2.

Ar Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos sąjunga, pritaikomųjų pataisų V priedo skyriaus dėl konkurencijos taisyklių 1 punktą reikia aiškinti taip, kad nagrinėjama valstybės pagalba yra „nauja pagalba“, numatyta 1 punkto 2 dalyje? Jei taip, ar tokiai „naujai pagalbai“ taikomos SESV 107 ir 108 straipsnių (EB 87 ir 88 straipsniai) nuostatos dėl valstybės pagalbos, o taip pat Reglamento Nr. 659/1999 (1) nuostatos?

a)

Jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, būtina atsakyti į klausimą, ar Stojimo akto V priedo 1 punkto nuostatas reikia aiškinti taip, kad kompetentingos nacionalinės institucijos negali imtis priemonių išieškoti valstybės pagalbą, kaip antai nagrinėjamoji, kol Komisija nepriėmė sprendimo paskelbti ginčijamą pagalbą nesuderinama su bendrąja rinka?

b)

Jei į šį klausimą bus atsakyta teigiamai: ar Varhoven administrativen sad (Vyriausiasis administracinis teismas) gautas 2009 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas laikytinas neigiamu sprendimu dėl neteisėtos pagalbos, kaip numatyta Reglamento Nr. 659/1999 14 straipsnyje?


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/19


2011 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

(Byla C-269/11)

2011/C 232/31

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Lozano Palacios ir M. Šimerdová

Atsakovė: Čekijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad pagal Įstatymo Nr. 235/2004 dėl pridėtinės vertės mokesčio 89 straipsnį leidusi kelionių agentūroms specialią kelionių agentūroms skirtą schemą taikyti kelionių paslaugų teikimo asmenims, kurie nėra keleiviai atveju, Čekijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 306-310 straipsnius.

Priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Tarybos direktyvos 2006/112/EB 306-310 straipsniuose numatyta speciali kelionių agentūroms skirta PVM schema Čekijos Respublikoje yra taikoma ne tik paslaugoms, kurias kelionių agentūros teikia keleiviams, bet ir paslaugoms, kurios teikiamos asmenims, kurie nėra keleiviai. Pagal Įstatymo Nr. 235/2004 dėl pridėtinės vertės mokesčio 89 straipsnį speciali schema Čekijos Respublikoje taip pat taikoma, kai kelionių paslauga teikiama juridiniam asmeniui, kuris perparduoda šią paslaugą kitoms kelionių agentūroms. Komisijos nuomone, tai prieštarauja Tarybos direktyvos 2006/112/EB 306-310 straipsnių nuostatoms, kuriomis reikalaujama, kad speciali kelionių agentūroms skirta schema būtų taikoma tik tuomet, kai kelionių paslauga yra teikiama keleiviui. Komisijos poziciją patvirtina Tarybos direktyvos 2006/112/EB 306-310 straipsnių formuluotė ir tikslas, kurio siekiama šiomis nuostatomis.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/19


2011 m. gegužės 31 d. Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) ir kt. prieš Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

(Byla C-271/11)

2011/C 232/32

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Graikija)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Iliadis, Ioannis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Atsakovai: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon (Vidaus reikalų, viešojo administravimo ir decentralizacijos, susisiekimo, ekonomikos ir finansų ministrai)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, pagal Reglamento Nr. 2042/2003 2 straipsnį, skaitomą kartu su šio reglamento I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 1 dalimi, ir atsižvelgiant į tai, kas nustatyta 2003 m. lapkričio 28 d. EASA sprendimo Nr. 2003/19/RM dėl priimtinų priemonių atitikčiai nustatyti pagal Reglamentą Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus A poskyrio AMC M.B.102 nuostatos c punkto 1 dalyje (1.1–1.4, 1.6 ir 1.7 pastraipos), nacionalinis teisės aktų leidėjas, priimdamas papildomas šio reglamento įgyvendinimo priemones, gali paskirstyti orlaivių patikrinimo siekiant nustatyti jų atitiktį galiojantiems tinkamumo skraidyti reikalavimams uždavinius kelių kategorijų ir (arba) specializacijų inspektoriams, kai kiekvienas iš tokių inspektorių gali tikrinti tik tam tikrą konkretų orlaivių tinkamumo skraidyti aspektą? Visų pirma, ar Reglamentą Nr. 2042/2003 atitinka tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, pagal kurią numatyti tinkamumo skraidyti inspektoriai (Airworthiness and Avionics Inspectors), skrydžių vykdymo inspektoriai (Flight Operations Inspectors), keleivių salono saugos inspektoriai (Cabin Safety Inspectors) ir diplomų bei licencijų inspektoriai (Licensing Inspectors)?

2.

Jei į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 1 dalį reikia aiškinti taip, kad kiekvienas darbuotojas, kuriam priskirtos tik vieno konkretaus orlaivių tinkamumo skraidyti tikrinimo aspekto funkcijos, privalo turėti 5 metų darbo, susijusio su visais orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo aspektais, stažą, ar pakanka 5 metų darbo, kuris susijęs su jiems priskirtomis funkcijomis ir jų konkrečia specializacija, stažo?

3.

Jei į šį klausimą atsakoma taip, kad patikros darbuotojams pakanka turėti 5 metų darbo, susijusio su konkrečiomis jiems priskirtomis funkcijomis, stažą, ar nacionalinės teisės nuostata, kokia nagrinėjama šioje byloje, pagal kurią tinkamumo skraidyti inspektoriai (Airworthiness and Avionics Inspectors), kurie atsako už orlaivių priežiūrą ir kontrolę, techninės priežiūros organizacijų ir oro vežėjų patvirtinimą, kaip nustatyta ICAO vadovo (dok. 9760) taisyklėse, privalo turėti bent 5 metų darbo orlaivių techninės priežiūros organizacijoje stažą ir darbo orlaivių techninės priežiūros srityje patirtį, atitinka Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 1 dalį, pagal kurią patikros darbuotojai turi turėti „bent 5 metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti“?

4.

Jei į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Reglamentą Nr. 2042/2003 atitinka tokia nacionalinės teisės nuostata, kokia nagrinėjama šioje byloje, pagal kurią orlaivių techninės priežiūros licenciją, kaip ji suprantama pagal šio reglamento 66 dalį (III priedas), turintys asmenys prilyginami aukštesniosios pakopos aviacijos studijų krypties diplomą turintiems asmenims nustatant, kad abiejų šių kategorijų asmenys privalo turėti darbo orlaivių techninės priežiūros organizacijoje patirties, kad galėtų eiti tinkamumo skraidyti inspektorių pareigas?

5.

Ar, laikantis Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 1 dalies, ir atsižvelgiant į 2003 m. lapkričio 28 d. EASA sprendimo Nr. 2003/19/RM dėl priimtinų priemonių atitikčiai nustatyti pagal Reglamentą Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus A poskyrio AMC M.B.102 nuostatos c punkto 1 dalies 1.4 ir 1.5 pastraipas, į 5 metų darbo tinkamumo skraidyti srityje stažą įskaičiuotina praktinė patirtis, kuri galėjo būti įgyta per studijų, kurias baigus įgyjamas atitinkamas mokslo laipsnis, laikotarpį, ar tik patirtis, įgyta realiai dirbant, neatsižvelgiant į studijas ir bet kuriuo atveju tik jas baigus ir gavus atitinkamą mokslo laipsnį?

6.

Be to, ar pagal minėtą Reglamento Nr. 2042/2003 nuostatą į 5 metų darbo tinkamumo skraidyti srityje stažą įskaičiuotina ir patirtis, kuri galėjo būti įgyta praeityje, dar iki šio reglamento įsigaliojimo, vykdant orlaivių tinkamumo skraidyti tikrinimo funkcijas?

7.

Ar, pagal Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 2 dalį, vykstant pirminei inspektoriaus atrankos procedūrai, būtina, jog 66 dalyje (Reglamento Nr. 2042/2003 III priedas) numatytos orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojas būtų baigęs papildomo su orlaivių tinkamumu skraidyti susijusio mokymo kursą iki jo atrinkimo inspektoriaus pareigoms eiti, ar pakanka, kad tokį kursą jis baigtų po atrankos, tačiau prieš pradėdamas vykdyti inspektoriaus funkcijas?

8.

Ar pagal Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 3 dalį, kurioje numatyta, kad patikros darbuotojai turi būti būtinai „išklausę techninės orlaivių priežiūros kursą“, tokiu mokymu galima laikyti nacionalinio teisės aktų leidėjo nustatytą mokymo sistemą, pagal kurią: i) apmokomi inspektoriai, kurie buvo iš pradžių atrinkti remiantis tik jų oficialia kvalifikacija; ii) toks mokymas nediferencijuojamas pagal iš pradžių atrinktų inspektorių turimą oficialią kvalifikaciją; ir iii) nenumatyta nei besimokančio asmens vertinimo tvarka ir kriterijai, nei baigiamasis egzaminas užbaigus mokymo kursą siekiant nustatyti asmens tinkamumą?

9.

Ar Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 4 dalis, kurioje numatyta, kad patikros darbuotojai turi „eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas“, reiškia, jog užimamų pareigų lygis yra būtina patvirtinimo inspektoriumi sąlyga, t. y. būtina, kad ankstesniame darbe asmuo būtų ėjęs aukštas pareigas? Ar šią Reglamento Nr. 2042/2003 nuostatą reikia aiškinti, atsižvelgiant ir į 2003 m. lapkričio 28 d. EASA sprendimo Nr. 2003/19/RM I priedo B skyriaus A poskyrio AMC M.B.902 nuostatos b punkto 3 dalį, taip, jog po pirminės inspektoriaus atrankos toks inspektorius orlaivių tinkamumą skraidyti tikrinti kompetentingoje institucijoje turi būti paskirtas į tokias pareigas, kad turėtų teisę pasirašyti tokios institucijos vardu?

10.

Jei minėtai Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 4 daliai priskirtina antroji iš nurodytų reikšmių, ar pagal ją galima laikyti, kad reglamente nustatytą reikalavimą atitinka tokia nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, jog inspektorius patvirtinamas po to, kai užbaigia teorinį ir praktinį mokymo kursą, ir nuo to momento gali atlikti orlaivių tinkamumo skraidyti patikrą kompetentingos institucijos vardu pasirašydamas patikrinimo dokumentus vienas?

11.

Jei Reglamento Nr. 2042/2003 I priedo B skyriaus I poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 4 daliai priskirtina antroji iš nurodytų reikšmių, ar ją atitinka tokia nacionalinės teisės nuostata, kokia nagrinėjama šioje byloje, kurioje numatyta, jog tik pageidautina, kad per pirminę tinkamumo skraidyti inspektorių atranką atrinkti asmenys „būtų užėmę vis aukštesnes pareigas“ ir būtų buvę „atsakingi už orlaivių techninės priežiūros organizaciją“?

12.

Ar, pagal Reglamentą Nr. 2042/2003, kuriame nereglamentuojamas klausimas, ar, ir kokiomis sąlygomis, asmenys, kurie iki šio reglamento įsigaliojimo vykdė orlaivių tinkamumo skraidyti inspektoriaus funkcijas, turi teisę ir toliau jas vykdyti po to, kai įsigaliojo šis reglamentas, nacionalinis teisės aktų leidėjas privalėjo numatyti, jog tie asmenys, kurie šio reglamento įsigaliojimo metu (arba net prieš tai) vykdė tokias funkcijas, turi būti automatiškai patvirtinti ir toliau eiti tokio inspektoriaus pareigas, prieš tai netaikant atrankos ir vertinimo procedūros? Ar Reglamentą Nr. 2042/2003, kuriuo siekiama didinti oro transporto saugumą, o ne užtikrinti valstybių narių institucijų, kompetentingų tikrinti orlaivių tinkamumą skraidyti, darbuotojų profesines teises, reikia aiškinti taip, kad valstybės narės turi tik teisę, jeigu mano esant tinkama, toliau įdarbinti orlaivių tinkamumo skraidyti inspektoriais asmenis, kurie iki šio reglamento įsigaliojimo vykdė tokių inspektorių funkcijas, net jei tokie asmenys neatitinka šiame reglamente nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, atsižvelgiant ir į atitinkamus 2003 m. lapkričio 28 d. EASA sprendimo Nr. 2003/19/RM I priedo B skyriaus A poskyrio M.B.902 nuostatos b punkto 4 dalies reikalavimus?

13.

Jei būtų pripažinta, kad pagal Reglamentą Nr. 2042/2003 valstybės narės privalo iš naujo automatiškai nerengiant atrankos procedūros patvirtinti inspektoriais asmenis, kurie tokias funkcijas vykdė iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, ar šią reglamento nuostatą atitinka tokia nacionalinės teisės nuostata, kokia nagrinėjama šioje byloje, kurioje numatyta, jog tam, kad galėtų būti iš naujo patvirtinti inspektoriais, tokie asmenys turėjo faktiškai vykdyti inspektoriaus funkcijas ne šio reglamento įsigaliojimo metu, bet vėliau, įsigaliojus šioje byloje nagrinėjamai nacionalinės teisės nuostatai?


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/21


2011 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-293/11)

2011/C 232/33

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir C. Soulay

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Konstatuoti, kad taikiusi specialią kelionių agentūroms skirtą PVM schemą tais atvejais, kai kelionių paslaugos būdavo parduodamos kitam nei keleivis asmeniui, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2006/112/CE (1) 306-310 straipsnius.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis direktyvos formuluote daugeliu kalbų, speciali kelionių agentūroms skirta schema taikoma tik tuomet, kai paslaugoms suteikiamos tiesiogiai keleiviams. Net versija anglų kalba, kurioje vienintelėje vietoje vartojamas terminas „klientas“ („customer“), neturėtų prasmės, jei joje būtų nurodyti tik keleiviai. Ta pati išvada kyla kartu skaitant visas susijusias nuostatas (sisteminis aiškinimas). Istorinio aiškinimo rezultatas tas pats, nes PVM direktyva Šeštoji direktyva buvo paprasčiausiai kodifikuota nepakeičiant jos turinio. Aiškinant teleologiškai matyti, kad neleidžiama dvigubai apmokestinti tam tikrų valstybių narių kelionių agentūrų (išskyrus atskaitymus plačiai taikant kelionių agentūroms skirtą schemą). Atskira valstybė narė negali kaip nors koreguoti direktyvos be oficialaus jos teksto pakeitimo.


(1)  OL L 347, 2006 12 11.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/21


2011 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Italijos Respublika prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-295/11)

2011/C 232/34

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri ir avvocato dello Stato S. Fiorentino

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimą, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti kuriant bendrą patentinę apsaugą (2011/167/ES) (1);

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį Italijos Respublika remiasi keturiais pagrindais.

Pirma, ji teigia, kad tvirčiau bendradarbiauti Taryba leido peržengdama ES sutarties 20 straipsnio 1 dalyje, kuria remiantis tokia procedūra leistina tik Sąjungos neišimtinės kompetencijos srityje, nustatytas ribas. Iš tiesų Sąjunga turi išimtinę kompetenciją sukurti „Europos dokumentus“, kurios teisinis pagrindas įtvirtntas SESV 118 straipsnyje.

Antra, ji tvirtina, kad dėl leidimo tvirčiau bendradarbiauti šioje byloje kilo priešingos, arba bet kuriuo atveju tikslų, kurių siekiant Sutartyse numatyta šis institutas, neatitinkančios pasekmės. Kadangi šis leidimas neatitinka jeigu ne SESV 118 straipsnio formuluotės, tai bent jau jo idėjos, juo pažeidžiama SESV 326 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatyta, jog tvirtesnis bendradarbiavimas turi atitikti Sutartis ir Sąjungos teisę.

Trečia, Italijos Respublika nurodo, kad sprendimas dėl leidimo priimtas neatlikus tinkamo tyrimo atsižvelgiant į taip vadinamąjį last resort reikalavimą ir šiuo klausimu nepateikus tinkamų motyvų.

Galiausiai sprendimu dėl leidimo pažeidžiamas SESV 326 straipsnis, nes juo daroma žala vidaus rinkai, nes sukuriamos kliūtys prekybai tarp valstybių narių ir diskriminacija tarp įmonių taip iškraipant konkurenciją. Be to, juo nėra stiprinamas Sąjungos integracijos procesas ir taip prieštaraujama SESV 20 straipsnio 2 daliai.


(1)  OL L 76, p. 53.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/22


2011 m. birželio 14 d.Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dobrudzhanska petrolna kompania AD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Varnos miesto skundų ir vykdymo administravimo direkcijos prie Nacionalinės pajamų agentūros centrinės valdybos direktorius)

(Byla C-298/11)

2011/C 232/35

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Atsakovas: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Varnos miesto skundų ir vykdymo administravimo direkcijos prie Nacionalinės pajamų agentūros centrinės valdybos direktorius)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 80 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad jeigu tiekiant prekes tarp susijusių asmenų atlygis yra mažesnis už rinkos kainą, apmokestinamoji vertė yra sandorio rinkos kaina tik tuomet, jei tiekėjas arba gavėjas neturi teisės į viso PVM, kuriuo apmokestintas tiekiamų prekių pirkimas ar gamyba, atskaitą?

2.

Ar Direktyvos 2006/112 80 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad jeigu tiekėjas pasinaudojo teise į viso mokesčio atskaitą už prekes ir paslaugas, kurios vėliau tarp susijusių asmenų tiekiamos ar teikiamos mažesne nei rinkos kaina, ši teisė į atskaitą nebuvo koreguojama pagal direktyvos 173–177 straipsnius ir tiekimui netaikomas atleidimas nuo mokesčio pagal direktyvos 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377 straipsnius, 378 straipsnio 2 dalį arba 380–390 straipsnius, valstybė narė negali numatyti priemonių, pagal kurias apmokestinamoji vertė yra tik rinkos kaina?

3.

Ar Direktyvos 2006/112 80 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad jeigu tiekėjas pasinaudojo teise į viso mokesčio atskaitą už prekes ir paslaugas, kurios vėliau tarp susijusių asmenų tiekiamos ar teikiamos mažesne nei rinkos kaina, ir ši teisė į atskaitą nebuvo koreguojama pagal direktyvos 173–177 straipsnius, valstybė narė negali numatyti priemonių, pagal kurias apmokestinamoji vertė yra tik rinkos kaina?

4.

Ar Direktyvos 2006/112 80 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose įvardyti visi atvejai, kuriais valstybė narė gali imtis priemonių užtikrinti, kad apmokestinamoji vertė būtų sandorio rinkos kaina?

5.

Ar nacionalinės teisės nuostatą, kaip antai Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) 27 straipsnio 3 dalies 1 punktą, galima taikyti kitokiomis sąlygomis, nei įvardytos Direktyvos 2006/112 80 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose?

6.

Ar tokiu kaip nagrinėjamasis atveju Direktyvos 2006/112 80 straipsnio 1 dalies a ir b punktai veikia tiesiogiai ir nacionalinis teismas gali juos taikyti tiesiogiai?


(1)  OL L 347, p. 1.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/23


2011 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pensionsversicherungsanstalt prieš Andrea Schwab

(Byla C-547/09) (1)

2011/C 232/36

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 100, 2010 4 17.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/23


2011 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C-341/10) (1)

2011/C 232/37

Proceso kalba: lenkų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 260, 2010 9 25.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/23


2011 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Manuel Afonso Esteves prieš Axa — Seguros de Portugal SA

(Byla C-437/10) (1)

2011/C 232/38

Proceso kalba: portugalų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 317, 2010 11 20.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/23


2011 m. birželio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis bylose (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) prieš État Belge — SFP Finances

(Sujungtos bylos C-622/10 ir C-623/10) (1)

2011/C 232/39

Proceso kalba: prancūzų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 80, 2011 3 12.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/23


2011 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Minister van Financiën prieš G. in 't Veld

(Byla C-110/11) (1)

2011/C 232/40

Proceso kalba: olandų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 160, 2011 5 28.


Bendrasis Teismas

6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/24


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Oetker Nahrungsmittel prieš VRDT — Bonfait (Buonfatti)

(Byla T-471/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Bendrijos žodinio prekių ženklo „Buonfatti“ paraiška - Ankstesnis žodinis Beneliukso prekių ženklas - Supainiojimo galimybės nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/41

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Bylefeldas, Vokietija), atstovaujamas advokato F. Graf von Stosch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama R. Manea

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bonfait BV (Denekamp, Nyderlandai)

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. spalio 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 340/2007-4) sprendimo, susijusio su protesto procedūra tarp Bonfait BV ir Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. spalio 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 340/2007-4) sprendimą.

2.

VRDT padengia savo ir Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/24


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Byla T-475/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/42

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), atstovaujama pradžioje advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, po to — advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 500/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1048/2008-4) tiek, kiek jame Apeliacinė taryba patenkina Bricocenter Italia Srl pateiktą apeliaciją dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „verslo reikalų valdymo“ ir „verslo administravimo“ paslaugų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procesui Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/25


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Byla T-476/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/43

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1006/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1006/2008-4) tiek, kiek ja patenkinta Bricocenter Italia Srl Apeliacinei tarybai pateikta apeliacija dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „prekybos vadybos“ ir „prekybos administravimo“ paslaugų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/25


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Byla T-477/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/44

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau — advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1008/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1008/2008-4) tiek, kiek juo patenkinamas Bricocenter Italia Srl skundas apeliacinėje taryboje dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „verslo vadybos“ ir „verslo tvarkytos“ paslaugų.

2.

Dėl likusios dalies ieškinį atmesti.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia kiekviena savo išlaidas, patirtas per procesą Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/26


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Byla T-478/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/45

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau — advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1009/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1009/2008-4) tiek, kiek juo patenkinamas Bricocenter Italia Srl skundas apeliacinėje taryboje dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „verslo vadybos“ ir „verslo tvarkytos“ paslaugų.

2.

Dėl likusios dalies ieškinį atmesti.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia kiekviena savo išlaidas, patirtas per procesą Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/26


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)

(Byla T-479/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER Garden paraiška - Ankstesni Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/46

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau — F. Branduolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1044/2008-4) dėl protesto procedūros tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 1044/2008-4) panaikinamas tiek, kiek juo patenkinamas Bricocenter Italia Srl skundas apeliacinėje taryboje dėl „reklamos“, „verslo vadybos“ ir „verslo tvarkybos“ paslaugų, nurodytų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje.

2.

Likusią ieškinio dalį atmesti.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/27


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)

(Byla T-480/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICOCENTER paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/47

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2009 m. rugsėjo 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo R 1045/2008-4, susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą R 1045/2008-4 tiek, kiek juo patenkinta Bricocenter Italia Srl apeliacija, pateikta Apeliacinėje taryboje dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „prekybos vadybos“ ir „prekybos administravimo“ paslaugų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas procese Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/27


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER)

(Byla T-481/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „maxi BRICO CENTER“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/48

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2009 m. rugsėjo 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1046/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1046/2008-4) tiek, kiek jame Apeliacinė taryba patenkina Bricocenter Italia Srl pateiktą apeliaciją dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „verslo reikalų valdymo“ ir „verslo administravimo“ paslaugų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procesui Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/28


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città)

(Byla T-482/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška „BRICO CENTER Città“ - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/49

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, vėliau — advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir G. Mannucci,

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2009 m. rugsėjo 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1047/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1047/2008-4) tiek, kiek jame Apeliacinė taryba patenkina Bricocenter Italia Srl pateiktą apeliaciją dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „verslo reikalų valdymo“ ir „verslo administravimo“ paslaugų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procesui Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/28


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

(Byla T-483/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Affiliato BRICO CENTER“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 232/50

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: ATB Norte, SL (Burgosas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ir G. Marín Raigal, po to advokato F. Brandolini Kujman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama a

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bricocenter Italia Srl (Rocanas, Italija), atstovaujama advokatų G. Ghidini, M. Mergati ir C. Signorini

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1048/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1048/2008-4) tiek, kiek jame Apeliacinė taryba patenkina Bricocenter Italia Srl pateiktą apeliaciją dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „verslo reikalų valdymo“ ir „verslo administravimo“ paslaugų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procesui Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/29


2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ReValue Immobilienberatung prieš VRDT (ReValue)

(Byla T-487/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Prašymas įregistruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą „ReValue“ - Dalinis atsisakymas įregistruoti - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

2011/C 232/51

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: ReValue Immobilienberatung GmbH (Berlynas, Vokietija), iš pradžių atstovaujama advokatų S. Fischoeder ir M. Schork, vėliau — advokato S. Fischoeder

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Hanne

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2009 m. spalio 7 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo R 531/2009-4 dėl prašymo įregistruoti vaizdinį žymenį „ReValue“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš ReValue Immobilienberatung GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 37, 2010 2 13.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/29


2011 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Eurallumina prieš Komisiją

(Byla T-207/07 R)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Valstybės pagalba - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas)

2011/C 232/52

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Eurallumina SpA (Portoskūzas, Italija), atstovaujama solisitorių L. Martin Alegi ir R. Denton

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Khan ir D. Grespan

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2007 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimo 2007/375/EB dėl mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardane, Šanono regione ir Sardinijoje, neapmokestinimo akcizų mokesčiu Prancūzijoje, Airijoje ir Italijoje [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/200 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (OL L 147, p. 29) vykdymą tiek, kiek jis susijęs su ieškove.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/29


2011 m. birželio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ax prieš Tarybą

(Byla T-259/10) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Sąjungos finansinė pagalba valstybei narei, patiriančiai didelių ekonominių ar finansinių - Reglamentas, kuriuo nustatomos Sąjungos finansinės pagalbos teikimo sąlygos ir tvarka - SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa - Tiesioginio poveikio nebuvimas - Nepriimtinumas)

2011/C 232/53

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Thomas Ax (Nekargemiundas, Vokietija), atstovaujamas advokato J. Baumann

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama T. Middleton, M. Bauer ir A. De Gregorio Merino

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, J.-P. Keppenne, H. Krämer, ir Latvijos Respublika, atstovaujama M. Borkoveca ir A. Nikolajeva

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (OL L 118, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nurodyti Thomas Ax padengti savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Latvijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 234, 2010 8 28.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/30


2011 m. kovo 30 d. Guido Strack pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. sausio 20 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-132/07, Strack prieš Komisiją

(Byla T-199/11 P)

2011/C 232/54

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Guido Strack (Kelnas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Reikalavimai

Apeliantas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2011 m. sausio 20 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje F-132/07 ir priimti sprendimą remiantis ieškovo toje byloje pateiktais reikalavimais.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartį byloje F-132/07 tiek, kiek ja atmestas ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių.

Panaikinti Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimus, kuriais pirmiausia pirmajai kolegijai paskirta byla F-132/07 vėliau buvo paskirta antrajai kolegijai.

Panaikinti 2007 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimą ir jį papildančius implicitinius 2007 m. rugpjūčio 9 d. ir 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimus bei 2007 m. lapkričio 9 d. sprendimą tiek, kiek jais atmetami 2007 m. balandžio 9 d., 2007 m. gegužės 11 d. ir 2007 m. spalio 11 d. apelianto prašymai dėl leidimo paskelbti dokumentus (remiantis visais teisiniais pagrindais, ypač Pareigūnų tarnybos nuostatų 17, 17a, 19 ir 24 straipsniais bei galimomis nuostatomis dėl autorių teisių ir duomenų teisinės apsaugos) ir paskelbti pranešimą apie (buvusių) komisarų ir Komisijos pareigūnų nusikalstamą veiką.

Priteisti iš Komisijos apeliantui mažiausiai 10 000 eurų žalos atlyginimą už prašomais panaikinti sprendimais padarytą neturtinę žalą sveikatai ir moralinę žalą.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimos išlaidas.

Be to, apeliantas, pateikdamas nuorodą į atitinkamą nusistovėjusią Europos žmogaus teisių teismo praktiką, reikalauja mažiausiai 2 000 eurų žalos, patirtos dėl per ilgo bylos nagrinėjimo, atlyginimo, kurio tikslų dydį turi nustatyti teismas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi dvidešimčia pagrindų.

Šiais pagrindais, jis, be kita ko, priekaištauja dėl skundžiamą sprendimą priėmusios teismo kolegijos nekompetentingumo, neteisėto atsisakymo priimti sprendimą už akių, Komisijai pratęstų terminų neteisėtumo, siūlytos sąsajos tarp šios ir kitų bylų tarp šalių nepadarymo, neteisingo faktinių bylos aplinkybių pateikimo parengtame teismo posėdžio pranešime ir skundžiamame sprendime, pranešimo rengėjo šališkumo, teismo kalbų vartojimo tvarkos pažeidimo ir apelianto diskriminacijos dėl kalbos bei bylos dokumentų neišvertimo.

Be to, apeliantas tvirtina, kad Tarnautojų teismas padarė teisės klaidą ir nepakankamai motyvavo savo sprendimą. Tai, be kita ko, susiję su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 11, 17, 17a, 19, 25 ir 90 bei paskesnių straipsnių, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6, 10 ir 13 straipsnių, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11, 41, 47 ir 52 straipsnių, aiškinimu ir taikymu.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/30


2011 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Austrija prieš Komisiją

(Byla T-251/11)

2011/C 232/55

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Austrijos Respublika, atstovaujama C. Pesendorfer

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. kovo 8. d. Komisijos sprendimą K(2011) 1363, galutinis dėl Austrijos valstybės pagalbos Nr. C 24/2009 pagal Įstatymą dėl ekologiškos elektros energijos daug energijos suvartojančioms įmonėms;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo keturis ieškinio pagrindus.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: netinkamas SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymas — valstybės pagalbos nebuvimas

Ieškovės nuomone, Austrijos įstatymo dėl ekologiškos elektros energijos BGBL. I Nr. 114/2008 (toliau — Ökostromgesetz) 22 straipsnio c punkte nurodytas išlaidų apribojimas daug energijos suvartojančioms įmonėms nėra valstybės pagalba dėl to, kad nepanaudoti „valstybiniai ištekliai“.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: netinkamas SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymas — selektyvaus pobūdžio stoka

Ieškovės nuomone, nėra nei de iure, nei de facto selektyvaus pobūdžio. Net jei daroma prielaida, jog Ökostromgesetz 22 straipsnio c punktas leidžia nukrypti nuo referencinės sistemos, ši nukrypti leidžianti nuostata atrodo pateisinama dėl ekologiškos elektros energijos paramos sistemos logikos ir vidaus struktūros.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: netinkamas SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymas — piktnaudžiavimas įgaliojimais

Jei siūloma priemonė vis tiek būtų laikoma pagalba, ji patenka, ieškovės nuomone, į Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai taikymo sritį: bet kuriuo atveju reikia nustatyti analogiją tarp pagal Ökostromgesetz 22 straipsnio c punktą prašomų kompensacinių mokėjimų ir pagal gairių 4 skirsnį nustatytų elektros energijos mokesčių, kuriems pagal Bendrijos teisės aktus taikomos išimčių vertinimo taisyklės; todėl pagal tokią analogiją turi būti leidžiama kompensavimo sistema. Be gairių taikymo pagal analogiją taip pat yra įmanoma analogija su Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsniu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: nevienodas konkurencijos požiūriu panašių situacijų vertinimas, kurį atlieka Europos Komisija

Ieškovės nuomone, kyla klausimas, kodėl konkurencijos požiūriu panašios situacijos — šiuo atveju daroma nuoroda į Ökostromgesetz ir Vokietijos atsinaujinančios energijos įstatymo panašumą, pirmiausia atsižvelgiant į ekonominį ir konkurencinį poveikį — akivaizdžiai buvo vertinamos skirtingai. Tai yra nesuderinama su bendruoju vienodo požiūrio principu.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/31


2011 m. gegužės 26 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-120/07, Strack prieš Komisiją

(Byla T-268/11 P)

2011/C 232/56

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Kita proceso šalis: Guido Strack (Kelnas, Vokietija)

Reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo sprendimą Strack prieš Komisiją, F-120/07, tiek, kiek juo teismas atmetė Komisijos prieštaravimą dėl nekompetentingumo.

Kiekviena bylos šalis padengia savo bylinėjimosi pirmojoje ir šioje instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Sąjungos teisės pažeidimas aiškinant Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau — Pareigūnų tarnybos nuostatai) V priedo 4 straipsnį.

Pirma, Tarnautojų teismas, pažeisdamas Sąjungos teisę ir nusistovėjusią teismų praktiką, taip aiškino Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnio 1 dalį, kad jame nereglamentuojamas teisės į atostogas perkėlimas ilgai sergant.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Sąjungos teisės pažeidimas neteisingai nustačius Pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnio e punkto antros pastraipos taikymo sritį ir teisines pasekmes.

Antra, teismas, vėlgi pažeisdamas Sąjungos teisę ir nepagrįsdamas neteisingos Pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnio e punkto antros pastraipos taikymo srities, kaip bendrą institucijų pareigą aiškino tai, kad tarnautojų darbo sąlygose atsižvelgiant į sveikatos apsaugą turi būti užtikrinami minimalūs pagal SESV 153 straipsnį priimtose direktyvose nustatyti standartai. Tačiau vykdant 2004 m. Pareigūnų tarnybos nuostatų reformą priimtos 1 straipsnio e punkto antra pastraipos tikslas — pašalinti Pareigūnų tarnybos nuostatų spragą, susijusią su trūkstamomis techninėmis nuostatomis rūpinantis institucijų tarnautojų sveikata ir sauga darbo vietoje (pavyzdžiui, dėl priešgaisrinės apsaugos, pavojingų medžiagų, vėdinimo, ergonomiškumo ir kt.). Todėl dabar pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus galima taikyti minimalius techninius standartus, nustatytus direktyvose arba jas perkėlus — nacionalinėje teisėje. Tačiau nuostatos negali ir neturi būti susijusios su Pareigūnų tarnybos nuostatų leidėjo galutinai sureglamentuotomis darbo sąlygomis dėl atostogų perkėlimo ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Tarnautojų teismas, padaręs šią išvadą, pažeidė ne tik atitinkamas Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatas bei teismo praktiką, bet ir teisinio saugumo principą.

3.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: proceso

Trečia, Tarnautojų teismas pažeidė proceso taisykles, nes kaip pirmąjį ieškinio pagrindą ex officio išnagrinėjo Pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnio e punkto antros pastraipos pažeidimą ir de facto netaikė Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatos, nors nepateikė prieštaravimo dėl neteisėtumo ir Europos Sąjungos Taryba ir Parlamentas neturėjo galimybės įstoti į bylą.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/32


2011 m. gegužės 25 d. Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-28/10 Mioni prieš Komisiją

(Byla T-274/11 P)

2011/C 232/57

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato L. Vogel

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Reikalavimai

Apeliantas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. kovo 15 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo antrosios kolegijos priimtą skundžiamą sprendimą, apie kurį pranešta registruotu 2001 m. kovo 15 d. laišku ir kuriuo buvo atmestas apelianto 2010 gegužės 7 d. pareikštas ieškinys;

priteisti iš kitos proceso šalies šios bylos nagrinėjimo išlaidas pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį, įskaitant būtinąsias išlaidas, patirtas dėl proceso, pirmiausia su adresu susijusias išlaidas, kelionės bei gyvenimo išlaidas ir advokatų atlyginimą remiantis Procedūros reglamento 91 straipsnio b punktu.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio pažeidimu bei Tarnautojų teismui pateiktų įrodymų iškraipymu. Apeliantas Tarnautojų teismą kaltina tuo, kad, pirma, šis neatsižvelgė į bylos medžiagos dokumentus Nr. 22, 23, 24 ir 25, nes savo sprendimo 31 punkte nusprendė, jog 1999-2000 m. apelianto buvimas Prancūzijoje negalėjo būti prilygintas apelianto valiai perkelti savo interesų centrą į gimtąją šalį, ir, antra, nes teismas nenuosekliai vertino įprastos gyvenamosios vietos sąvoką skundžiamo sprendimo 29, 31 ir 33 punktuose.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su Tarnautojų teismui pateiktų įrodymų iškraipymu ir motyvavimo stoka, tiek, kiek šis teismas aplinkybę, kad ekspatriacijos išmoka buvo nutraukta mokėti vėluojant pateisina „nesusipratimu dėl vietos, kur apeliantas gavo savo vidurinio mokslo baigimo diplomą“. Apeliantas Tarnautojų teismą kaltina tuo, kad šis neatsižvelgė į jo bylos medžiagos dokumentą Nr. 15, neatsakė į jo ieškinio 31 punktą ir padarė išvadas, kurios akivaizdžiai neteisingos faktiniu požiūriu.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/32


2011 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje TF1 prieš Komisiją

(Byla T-275/11)

2011/C 232/58

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Télévision française 1 (TF1) (Bulonė Bijankūras, Prancūzija), atstovaujama advokatų J.-P. Hordies ir C. Smits

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

priimti jos ieškinį kaip priimtiną ir pagrįstą;

taikant proceso organizavimo ir tyrimo priemonę pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 64 straipsnio 3 dalies d punktą, nurodyti pateikti dokumentus, kuriais rėmėsi Komisija darydama išvadą, kad finansavimas valstybės lėšomis yra proporcingas ir skaidrus, t. y. dekreto dėl finansavimo 2007 ir 2008 metais 2 ir 3 straipsnių vykdymo ataskaitą ir 2 straipsnyje numatytą preliminarią 2009 m. ataskaitą bei konfidencialią skundžiamo sprendimo versiją;

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu siekiama, kad būtų panaikintas 2010 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas 2011/140/ES, kuriuo ji valstybės pagalbą, kurią Prancūzijos Respublika ketina suteikti France Télévisions, suteikdama metinę biudžeto dotaciją.

Grįsdama ieškinį, ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su klaidingu ryšio tarp televizijos licencijos reformoje numatytų naujų mokesčių ir France Télévisions finansavimo aiškinimu. Ieškovė remiasi aplinkybėmis, pagal kurias galima daryti išvadą, kad egzistuoja privalomas ryšys tarp, pirma, reklamos mokesčio ir elektroninių ryšių mokesčio ir, antra, France Télévisions išmokėtų biudžeto dotacijų tiek teisiniu požiūriu, atsižvelgiant į reikšmingus nacionalinius dokumentus, tiek ekonominiu požiūriu, atsižvelgiant į pagalbos sumos, mokesčio dydžio ir veiksmingo jo panaudojimo nustatymo sistemą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su permokų grėsme, susijusia su France Télévisions finansavimo sistema. Ieškovė kaltina Komisiją, kad, pirma, neturėdama galimybės susipažinti su daugeliu administracinių dokumentų, ji negali veiksmingai pasinaudoti savo teise pateikti ieškinį ir, antra, kad komisija klaidingai aiškino SESV 106 straipsnio 2 dalį ir nagrinėdama ginčijamos priemonės teisėtumą neatsižvelgė į ekonominio efektyvumo sąlyga teikiant viešąją paslaugą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su neatsižvelgimu į kitas SESV ir antrinės teisės nuostatas. Ieškovė tvirtina, kad, pirma, elektroninių ryšių mokestis prieštarauja SESV 110 straipsniui, antra, kad ginčijami mokesčiai yra laisvės teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvės apribojimai, nes specialių mokesčių radijo ir telekomunikacijų sektoriuose sumavimas smarkiai apriboja radijo ir telekomunikacijų operatorių galimybę vykdyti ekonominę veiklą Prancūzijoje, ir, trečia, kad ginčijama priemonė prieštarauja 2002 m. kovo 7 d. Direktyvai 2002/20 dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, nes ja nustatomas mokestis telekomunikacijų operatoriams, neatitinkantiems direktyvoje numatytų sąlygų.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/33


2011 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Carlotti prieš Parlamentą

(Byla T-276/11)

2011/C 232/59

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Marie-Arlette Carlotti (Marselis, Prancūzija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ir D. Abreu Caldas

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ir nuspręsti:

kad 2009 m. balandžio 1 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento narių papildomo savanoriško pensijų kaupimo sistemą, yra neteisėtas;

panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu siekiama, kad būtų panaikintas 2011 m. kovo 28 d. sprendimas, kuriuo ieškovei atsisakoma sulaukus 60 metų (nuo 2012 m. vasario mėn.) suteikti jai papildomą pensiją ir kuris buvo priimtas remiantis 2009 m. balandžio 1 d. Europos Parlamento biuro sprendimu, iš dalies keičiančiu Europos Parlamento narių papildomo savanoriško pensijų kaupimo sistemą.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais, susijusiais su:

teisės aktais suteiktų teisių bei teisinio saugumo principo pažeidimu;

vienodo požiūrio ir proporcingumo principų pažeidimu dėl to, kad 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu ir ginčijamu sprendimu trejais metais padidinamas amžius, nuo kurio suteikiama teisė į pensiją, ir tai daroma be pereinamojo laikotarpio priemonės;

Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių 29 straipsnio, kuriame numatyta, kad Kvestoriai ir Generalinis Sekretorius prižiūri šių taisyklių aiškinimą ir griežtą taikymą, pažeidimu;

akivaizdžia vertinimo klaida, kuri padaryta 2009 m. balandžio 1 d. Europos Parlamento biuro sprendime, iš dalies keičiančiame taisykles, kurių pagrindu priimtas ginčijamas sprendimas, dėl to, kad jis grindžiamas nepagrįstu finansinės pensijų fondų padėties įvertinimu;

sąžiningumo vykdant sutartis principo pažeidimu ir vien nuo sutarties šalių valios priklausančių sąlygų negaliojimu.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/33


2011 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje T&L Sugars ir Sidul Açúcares prieš Komisiją

(Byla T-279/11)

2011/C 232/60

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: T&L Sugars Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalija), atstovaujamos advokato D. Waelbroeck ir solisitoriaus D. Slater

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

pripažinti šį pagal SESV 263 straipsnio 4 dalį pateiktą ieškinį dėl reglamentų Nr. 222/2011, Nr. 293/2011, Nr. 302/2011 ir Nr. 393/2011 panaikinimo ir (arba) pagal SESV 277 straipsnį pateiktą prieštaravimą dėl šių reglamentų teisėtumo priimtinais ir pagrįstais;

panaikinti Reglamentą Nr. 222/2011, kuriuo nustatomos išimtinės priemonės dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės išleidimo į Sąjungos rinką taikant sumažintą pertekliaus mokestį 2010–2011 prekybos metais;

panaikinti Reglamentą Nr. 293/2011, kuriuo nustatomas turimo nekvotinio cukraus kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paskirstymo koeficientas, atmetamos paskesnės paraiškos turimą nekvotinio cukraus kiekį parduoti Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį ir baigiamas turimo nekvotinio cukraus kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paraiškų teikimo laikotarpis;

panaikinti Reglamentą Nr. 302/2011, kuriuo 2010–2011 prekybos metais leidžiama pradėti naudoti susidarius ypatingoms sąlygoms importuojamo cukraus tam tikro kiekio tarifinę kvotą;

panaikinti Reglamentą Nr. 393/2011, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas 2011 m. balandžio 1–7 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas;

tuo atveju, jei nebūtų patenkinti ankstesni reikalavimai, pripažinti prieštaravimą dėl Reglamento Nr. 1234/2007 186 straipsnio a punkto ir 187 straipsnio teisėtumo priimtinu ir pagrįstu ir pripažinti šias nuostatas neteisėtomis, o taip pat panaikinti ginčijamus reglamentus, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai pagrįsti šiomis nuostatomis;

priteisti iš ES, atstovaujamos Komisijos, atlyginti ieškovių dėl Komisijos teisinių pareigų pažeidimo patirtą žalą ir nustatyti, kad už ieškovių nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. patirtą žalą joms turi būti atlyginta 35 485 746 EUR ir nuostoliai arba bet kokia kita suma, kurią ieškovės patyrė arba patirs po pastarosios datos ir vėliau nurodys per tolimesnį procesą, ir ypač atsižvelgti į būsimą žalą;

priteisti delspinigius, nustatytus pagal atitinkamo laikotarpio Europos Centrinio Banko pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais, arba pagal kitą tinkamą palūkanų normą, kurią nustatys Bendrasis Teismas, mokėtinus nuo priteistos sumos nuo pastarojo teismo sprendimo priėmimo dienos iki bus sumokėta visa ši suma;

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 1234/2001 (1) pažeidimu ir tinkamo teisinio pagrindo nebuvimu. Pažeidžiant Reglamentą Nr. 1234/2007 ginčijamame Reglamente Nr. 222/2011 iš tikrųjų padidinamos vietos gamintojams skirtos gamybos kvotos. Ieškovių teigimu, Komisija neturi tokių teisių, o yra tiesiogiai įgaliota sumažinti gamybos kvotas. Tačiau siekiant tokio pat rezultato ir neatsižvelgiant į Komisijos teisinę pareigą nustatyti pakankamai didelį pertekliaus mokestį, Reglamentu Nr. 222/2011 neteisėtai nustatomas 0 EUR pertekliaus mokestis už viršijant kvotą pagamintą cukrų. Be to, siekiant pašalinti nuo dėl importo trūkumo atsiradusių rinkos trikdžių, Reglamente Nr. 222/2011 ir Reglamente Nr. 302/2011 neatsižvelgiama į pagal teisę Reglamentu Nr. 1234/2007 nustatytą prioritetą importo priemonėms ir nuolatinėms rafinavimo įmonėms.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su nediskriminavimo principo pažeidimu. Ieškovės teigia, kad, neatsižvelgiant į iš cukranendrių ir cukrinių runkelių pagaminto cukraus cheminių medžiagų tapatumą, ginčijami reglamentai palankesni vietos gamintojams nei importuojančioms rafinavimo įmonėms.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su proporcingumo principo pažeidimu. Ginčijamasi reglamentais siekiama sureguliuoti dėl žaliavinio cukranendrių cukraus deficito susidariusį cukraus trūkumą ES rinkoje. Tačiau užuot problemą išsprendus leidžiant importuoti reikalingą žaliavinį cukranendrių kiekį, ginčijamuose reglamentuose prioritetas suteikiamas vietos gamintojams. Tad jie yra akivaizdžiai netinkami ir neproporcingi.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisėtų lūkesčių principo pažeidimu. Ieškovių teigimu, Komisija nuolat garantavo, kad ji nedidins gamybos kvotų ir palaikys suinteresuotųjų šalių pusiausvyrą. Tačiau ginčijamais reglamentais akivaizdžiai buvo siekiama palankesnę padėtį sudaryti vidaus gamintojams importuojančių rafinavimo įmonių atžvilgiu.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su kruopštumo, rūpestingumo ir gero administravimo principų pažeidimu. Ieškovai teigia, kad Komisija, nepaisydama kartotinų įspėjimų apie rinkos trikdžius, iš viso iš pradžių nesiėmė veiksmų, vėliau priėmė akivaizdžiai netinkamas šiems trikdžiams pašalinti priemones ir taip išjudino Tarybos tarp įvairių rinkos operatorių nustatytą pusiausvyrą.

Ieškovės anksčiau nurodytais argumentais taip pat remiasi pagal SESV 277 straipsnį nurodo prieštaravimą dėl reglamentų Nr. 222/2011 ir Nr. 302/2011 neteisėtumo. Tuo atveju, jei nebūtų patenkinti šie reikalavimai, ieškovės taip pat pagal SESV 277 straipsnį nurodo prieštaravimą dėl Reglamento Nr. 1234/2007 186 straipsnio a punkto ir 187 straipsnio, kuriais pagrįsti ginčijami reglamentai.


(1)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, p. 1).


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/35


2011 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones prieš VRDT — MIP Metro (METROINVEST)

(Byla T-284/11)

2011/C 232/61

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato J. Carbonell Callicó

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diuseldorfas, Vokietija)

Reikalavimai

Pakeisti 2011 m. kovo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 954/2010-1, ir patenkinti Bendrijos prekių ženklo registracijos paraišką dėl žodinio žymens „METROINVEST“;

subsidiariai, ir tik tuo atveju, jei ankstesnis reikalavimas būtų atmestas, panaikinti 2011 m. kovo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 954/2010-1;

priteisti iš atsakovo ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis žymuo METROINVEST 36 klasės paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 7112113

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Mėlynos ir geltonos spalvų vaizdinio prekių ženklo METRO Vokietijos prekių ženklo registracijos paraiška Nr. 30348717 1–45 klasės prekėms ir paslaugoms; geltonos spalvos vaizdinio Bendrijos prekių ženklo METRO registracijos paraiška Nr. 779116 1–42 klasės prekėms ir paslaugoms

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio, susijusio su teise į teisingą bylos nagrinėjimą, ir 14 straipsnio, susijusio su diskriminacijos uždraudimu, ir bendrojo Bendrijos vienodo požiūrio principo pažeidimas. Apeliacinės tarybos padarytas Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes nebuvo supainiojimo pavojaus tarp minėtų dviejų prieštaringų prekių ženklų.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/35


2011 m. birželio 6 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 16 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-21/10 Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-286/11 P)

2011/C 232/62

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Reikalavimai

Apeliantas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą be išimčių skundžiamą nutartį, be to:

pripažinti visus pirmojoje instancijoje jo pateiktus reikalavimus,

priteisti iš Komisijos sumokėti apeliantui visas jo pirmojoje instancijoje ir apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas,

arba:

grąžinti bylą, dėl kurios pateiktas apeliacinis skundas, Tarnautojų teismui, kad šio teismo kitos sudėties kolegija iš naujo išnagrinėtų iš esmės visus pirmesniuose punktuose nurodytus reikalavimus.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su visišku reikalavimo atlyginti žalą nemotyvavimu.

Šiuo klausimu nurodomi tyrimo neatlikimas ir faktinių aplinkybių iškraipymas bei supainiojimas, taip pat klaidingas bei nepagrįstas teisės nuostatų, susijusių su Europos Sąjungos institucijų atsakomybe, visų Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos teismo pareigos motyvuoti sąvokos ir Europos Sąjungos institucijos neteisėto elgesio sąvokos aiškinimas ir taikymas.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su teismo pirmojoje instancijoje pateiktų išvadų dėl bylinėjimosi išlaidų neteisėtumu.

Šiuo klausimu visų pirma pažymima, kad nurodymas ginčo šaliai atlyginti Tarnautojų teismui išlaidas pagal Procedūros reglamento 94 straipsnį gali būti grindžiamas tik su nagrinėjama byla susijusiomis faktinėmis aplinkybėmis, o ne tos pačios šalies elgesiu kitos bylose.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/36


2011 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Portovesme prieš Komisiją

(Byla T-291/11)

2011/C 232/63

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Portovesme Srl (Roma, Italija), atstovaujama advokatų F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati ir A. Vinci

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

1.

pripažinti pagal SESV 267 straipsnį 2011 m. vasario 23 d. Europos Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos Nr. C 38/B/2004 (ex NN 58/2004) ir Nr. C 13/2006 (ex N587/2005), kurią, be kita ko, Italija suteikė ieškovei, neteisėtu ir nurodyti jį panaikinti visą arba tokią, dalį, kiek tai yra pagrįsta;

2.

nepatenkinus šio reikalavimo ir tik tuo atveju, jeigu — quod non — jeigu nebus patenkinti 1 punkte pateikti reikalavimai, pripažinti sprendimą neteisėtu tiek, kiek juo nurodyta grąžinti pagalbą dėl bendrojo teisėtų lūkesčių principo pažeidimo;

3.

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas, suteikiant ieškovei galimybę pateikti atskirą ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi 11 pagrindų.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimu bei Reglamento 659/1999 (1) 4, 7, 10 ir 14 straipsnių pažeidimu.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: sprendimas buvo priimtas praėjus beveik šešiems su puse metų po formalios tyrimo procedūros.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su klaidingu ir (arba) nevisišku teisinės bazės, kuria remiamasi, nustatymu, todėl rūpestingumo pareigos ir nešališkumo pažeidimu.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: sprendimas dėl nesuderinamumo grindžiamas nepakankamomis ir klaidingomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, todėl buvo pažeisti rūpestingumo ir nešališkumo principai, kurių Komisija turėjo lakytis savo veiksmuose.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su pernelyg nevienodu Portovesme ir Alcoa Trasformazioni vertinimu.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: kitame sprendime dėl kitos bendrovės Komisija pripažino teisėta tokią pačią schemą, kurią nagrinėjamu atveju pripažino nesuderinama su bendrąja rinka, kiek tai susiję su ieškove, todėl dvi bendrovės buvo vertinamos pernelyg skirtingai.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su pagalbos buvimu, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: suteikus preferencinį tarifą ieškovei, Italijos valstybė ėmėsi intervencijos, siekdama pašalinti nepagrįsto pranašumo situaciją bei sušvelninti per didelius elektros vartotojams tenkančius kaštus dėl nepakankamo salose esančių tinklų prijungimo prie nacionalinio tinklo. Taigi nebuvo įvykdytos ekonominio pranašumo ir selektyvaus priemonės pobūdžio sąlygos. Be to, Elektros energijos sektoriaus išlyginimo fondo dalyvavimas buvo tik potencialus, todėl aptariama priemonė negalėjo būti kvalifikuojama kaip valstybės ištekliai. Galiausiai ta pati priemonė negalėjo turėti jokio poveikio prekybai tarp valstybių narių, nes cinko rinkoje nėra prekybos srautų Bendrijos viduje.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su klaidinga prielaida, kuria grindžiamas sprendimas.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: sprendimas grindžiamas klaidinga prielaida, kad dėl pagalbos buvo destabilizuota elektros energijos rinka, nors su šia pagalba susijusi sunkiųjų metalų gamybos rinka.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, susijęs su kvalifikavimu kaip naujos ar esamos pagalbos.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: aptariamas preferencinis vertinimas turėjo būti kvalifikuojamas kaip esama pagalba, kuri ankstesniu Komisijos sprendimu jau buvo pripažinta suderinama su bendrąja rinka.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas, susijęs su pagalbos suderinamumu su bendrąja rinka.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: Komisija neatsižvelgė į tai, kad aptariama priemone buvo prisidedama užtikrinant užimtumą atitinkamoje teritorijoje.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas, susijęs EB 2, 3, 5 ir 12 straipsnių pažeidimu ir su tuo, kad Bendrijos institucijos netaikė vienodo požiūrio ir proporcingumo principų.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: ginčijamu sprendimu buvo neteisėtai atmetė pagalbos schemą, kurios tikslas — panaikinti didelę diskriminaciją tarp Italijos sunkiuosius metalus gaminančių įmonių ir Europos įmonių.

9.

Devintasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 174 straipsnio, priedo D bei Deklaracijos Nr. 30 dėl salų regionų pažeidimu.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: Komisija neatsižvelgė į struktūrinį deficitą ir su salos ypatumais susijusią rinką.

10.

Dešimtasis ieškinio pagrindas, susijęs procedūros taisyklių pažeidimu (SESV 107 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai) ir klaidingu 1998 m. „gairių dėl regioninės valstybės pagalbos“ ir tuo, kad nebuvo taikomos 2007–2013 m. gairės.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: Komisija nesilaikė pareigos tinkamai atlikti pagalbos suderinamumo patikrinimą.

11.

Vienuoliktasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisėtų lūkesčių principo pažeidimu.

Šis pagrindas grindžiamas šiais argumentais: Komisija neatsižvelgė į tai, kad ieškovei taikoma schema jau buvo pripažinta suderinama su bendrąja rinka ankstesniu sprendimu, nei į tai, kad dėl šios schemos nebuvo pateikta jokių abejonių per penkiolika metų nuo šio sprendimo priėmimo, todėl šie veiksniai susiję su ieškovės teisėtais lūkesčiais.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339)


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/37


2011 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir kt. prieš VRDT

(Byla T-299/11)

2011/C 232/64

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Etelbriukas, Liuksemburgas), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija) ir European Dynamics Belgium SA (Briuselis, Belgija), atstovaujamos advokatų N. Korogiannakis ir M. Dermitzakis

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Panaikinti 2011 m. kovo 28 d. laišku ieškovei pateiktą VRDT sprendimą atrinkti ieškovės pasiūlymą, pateiktą pagal atvirąjį kvietimą teikti pasiūlymus Nr. AO/021/10 „Išorės paslaugų teikimas, susijęs su programų ir projektų valdymu ir techninėmis konsultacijomis informacinių technologijų srityje (PMTC)“, kaip trečios pakopos rangovo pasiūlymą ir visus susijusius VRDT sprendimus, įskaitant sprendimus sudaryti atitinkamą sutartį su pirmos ir antros pakopos rangovais;

nurodyti VRDT atlyginti ieškovių dėl aptariamų viešojo pirkimo procedūrų patirtą 6 500 000 eurų žalą;

be to, nurodyti VRDT atlyginti ieškovių patirtą žalą dėl galimybės praradimo ir žalą reputacijai bei patikimumui, siekiančias 650 000 eurų;

nurodyti VRDT sumokėti ieškovių patirtas bylinėjimosi ir kitas su šiuo ieškiniu susijusias išlaidas, net jei šis ieškinys būtų atmestas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi trimis ieškinio pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad pažeista Reglamento Nr. 1605/2002 (1) 100 straipsnio 2 dalis. Ieškovė būtent teigia, kad atsisakius jai nurodyti pakankamas pateisinančias priežastis ar pateikti paaiškinimą buvo pažeista pareiga motyvuoti, ir prieštarauja dėl laimėjusių konkurso dalyvių privalumų neatskleidimo.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu teigiama, kad vertinimo metu atsižvelgus į konkurso specifikacijose nenurodytus reikalavimus buvo pažeistos konkurso specifikacijos.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad vertinimo komitetas padarė akivaizdžių vertinimo klaidų bei pateikė neaiškių ir nepagrįstų pastabų.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad konkurso dalyviai buvo diskriminuojami, konkursą laimėję dalyviai neatitiko atmetimo kriterijų ir buvo pažeistas Reglamento Nr. 1605/2002 93 straipsnio 1 dalies f punktas, 94 ir 96 straipsniai bei Reglamento Nr. 2342/2002 (2) 133a ir 134b straipsniai, taip pat pažeistas gero administravimo principas. Ieškovės nuomone, antros pakopos rangovo pasiūlymas turėjo būti atmestas.


(1)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74).

(2)  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 145)


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/38


2011 m. birželio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Italmobiliare prieš Komisiją

(Byla T-305/11)

2011/C 232/65

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italmobiliare SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza ir M. Piergiovanni

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

visą ar iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi 6 pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su ginčijamo sprendimo adresato klaidingu nurodymu, pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1/2003 18 straipsnio 1 dalį, nes minėtas sprendimas buvo skirtas Italmobiliare, kuri yra paprasta finansinio holdingo bendrovė, be kita ko, nevaldanti viso kapitalo, o ne Italcementi, kuri yra grupės operatyvinio holdingo bendrovė. Komisija taip pat pažeidė rungtyniškumo ir teisėtų lūkesčių principus, nes ieškovę ji nurodė tarp ginčijamo sprendimo adresatų, nors ji visiškai nebuvo įtraukta į iki tol vykusį tyrimą. Galiausiai ieškovė nurodo diskriminavimo draudimo principo pažeidimą, nes Italmobiliare yra vienintelė vien tik finansinio holdingo bendrovė, įtrauktą į procedūrą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 1 dalies pažeidimu, nes Komisija pradėjo tyrimo procedūrą ir priėmė privalomą aktą, neturėdama tam teisės.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu. Pirma, naudotos priemonės netinkamos įgyvendinant siekiamus tikslus, nes Komisija atlikdama tyrimą, kuris nepagrįstas specialiais įrodymais ir kurio dalykas nėra apibrėžtas, rėmėsi Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsniu, kad gautų įrodymus, kurių ji turėjo ieškoti atlikdama sektoriaus tyrimą pagal Reglamento Nr. 1/2003 17 straipsnį. Be to, ginčijamame sprendime neteisingai tyrimo poreikiais teisinama žala, padaryta atitinkamiems asmenims, kalbant apie tai, kad Komisija nenurodžiusi priežasčių nustatė ieškovei neproporcingą ir nepagrįstą pareigą gauti, suklasifikuoti ir pateikti informaciją.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 296 straipsnyje nustatytos pareigos motyvuoti nesilaikymu. Komisija ginčijamame akte nenurodė priežasčių, kodėl ji naudojo sprendimo teisinį instrumentą pagal Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalį. Ginčijamas aktas taip pat yra nepakankamai motyvuotas kalbant apie prašymo pateikti informacijos tikslą bei prašomos informacijos būtinumą atliekamam tyrimui. Pareigos motyvuoti nesilaikymas yra esminių procedūrinių reikalavimų nesilaikymas SESV 263 straipsnio prasme ir ieškovės teisės į gynybą pažeidimas.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su ginčijamo sprendimo neteisėtumu dėl rungtyniškumo principo pažeidimo. Keletos dienų terminas, kurį Komisija suteikė pateikti pastabas dėl prie lapkričio 4 d. pranešimo pridėto klausimyno, buvo akivaizdžiai nepakankamas veiksmingai įgyvendinti teisę būti išklausytam. Be to, lapkričio 4 d. pranešimo turinys tam tikra apimtimi skiriasi nuo ginčijamo sprendimo turinio. Iš to išplaukia, kad Komisija neleido adresatams pasinaudoti gynybos priemonėmis dėl tam tikrų klausimų, kurie vėliau buvo įtraukti į galutinį aktą. Be to, Komisija daugeliu atvejų nepaisė pastabų. Taikyto rungtyniškumo veikimas vėliau buvo sumažintas iki minimumo, taip apribojant gynybos galimybes ir procesinę padėtį.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su gero administravimo principo pažeidimu, atsižvelgiant į i) koordinacijos tarp vienas po kito išsiųstų klausimynų, kuriuose buvo pakeista numeracija, formuluotės, metodologija ir priedai, nebuvimą ii) labai prailgintą tyrimo laiką, peržengiant protingumo ribas, ir iii) tai, kaip Komisija vykdė procedūrą.


Tarnautojų teismas

6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/39


2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Missir Mamachi di Lusignano prieš Komisiją

(Byla F-50/09) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Prašymo, skundo ir ieškinio dėl žalos atlyginimo atitikties taisyklė - Rungtyniškumo principu grindžiamas procesas - Konfidencialaus dokumento, klasifikuojamo „ES riboto naudojimo“, naudojimas teismo procese - Deliktinė institucijų atsakomybė - Atsakomybė dėl kaltės - Priežastinis ryšys - Įvairios žalos priežastys - Trečiosios šalies veiksmai - Atsakomybė be kaltės - Pareiga padėti - Institucijos pareiga užtikrinti savo darbuotojų saugumą - Trečiosios šalies įvykdytas pareigūno ir jo žmonos nužudymas - Galimybės išgyventi praradimas)

2011/C 232/66

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgija), atstovaujamas advokatų F. Di Gianni, R. Antonini ir N. Sibona

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Pignataro, B. Eggers ir D. Martin

Dalykas

Prašymas priimti sprendimą priteisti iš atsakovės tam tikrą sumą siekiant atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, kurią ieškovas patyrė dėl savo sūnaus, buvusio pareigūno, nužudymo.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

2006 m. dokumento dėl saugumo standartų ir kriterijų ištraukas, kurias Europos Komisija per procesą pateikė Teismui, nedelsiant grąžinti Europos Komisijai konfidencialiame voke su žyma „klasifikuojama ES riboto naudojimo“.

3.

Europos Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 167, 2009 7 18, p. 27.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/39


2011 m. birželio 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Larue ir Seigneur prieš ECB

(Byla F-84/09) (1)

(Viešoji tarnyba - ECB darbuotojai - Darbo užmokestis - Bendras darbo užmokesčio patikslinimas - Skaičiavimo metodo pažeidimas)

2011/C 232/67

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Emmanuel Larue ir Olivier Seigneur (Franfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujami advokato L. Levi

Atsakovas: Europos centrinis bankas, atstovaujamas G. Nuvoli ir N. Urban, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. sausio mėnesio darbo užmokesčio lapelius.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti E. Larue ir O.Seigneur 2009 m. sausio mėnesio darbo užmokesčio lapelius.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos centrinis bankas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 312, 2009 12 19, p. 44.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/39


2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bombín Bombín prieš Komisiją

(Byla F-22/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Atostogos dėl asmeninių priežasčių - Kasmetinės atostogos - Atostogų perkėlimas - Tarnybą nutraukęs pareigūnas - Finansinė kompensacija)

2011/C 232/68

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Luis María Bombín Bombín (Roma, Italija), atstovaujamas advokato R. Pardo Pedernera

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Martin ir J. Baquero Cruz

Dalykas

Ieškinys, kuriuo siekiama panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta ieškovui, išeinančiam į pensiją, kompensuoti daugiau nei už 12 neišnaudotų kasmetinių atostogų dienų.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti L. M. Bombín Bombín ieškinį.

2.

L. M. Bombín Bombín padengia visas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 148, 2010 6 5, p. 54.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/40


2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Nicola prieš Europos investicijų banką

(Byla F-49/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Europos investicijų banko darbuotojai - Sveikatos draudimas - Atsisakymas padengti medicinines išlaidas - Prašymas paskirti nepriklausomą gydytoją - Protingas terminas)

2011/C 232/69

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas T. Gilliams ir F. Martin, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Prašymas panaikinti atsakovo sprendimą nekompensuoti išlaidų, susijusių su lazerio terapija

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 221, 2010 8 14, p. 61.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/40


2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AS prieš Komisiją

(Byla F-55/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Kandidatūros atmetimas - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Neįgalus pareigūnas - Sprendimo atmesti kandidatūrą ir sprendimo paskirti neatskiriamumas - Nebuvimas - Tai pačiai pareigų grupei priskiriamų pareigūnų ir pareigūnų, kurių lygis yra tas pats, bet skirtinga karjeros raida, atskyrimas - Lygio ir pareigų atitiktis)

2011/C 232/70

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: AS (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato N. Lhoëst

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Dalykas

Sprendimo atsisakyti atsižvelgti į ieškovės kandidatūrą bibliotekininko (-ės) asistentės pareigoms panaikinimas ir nurodymas Komisijai sumokėti ieškovei turtinės ir moralinės žalos atlyginimą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo ji atmetė AS kandidatūrą.

2.

Priteisti iš Komisijos 3 000 eurų AS.

3.

Atmesti likusius ieškinio reikalavimus.

4.

Europos Komisija be savo bylinėjimosi pareigų padengia tris ketvirtadalius AS bylinėjimosi išlaidų.

5.

AS padengia vieną ketvirtadalį savo bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 246, 2010 9 11, p. 43.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/40


2011 m. birželio 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mantzouratos prieš Parlamentą

(Byla F-64/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2009 m. paaukštinimo procedūra - Sprendimas nepaaukštinti - Prieštaravimo dėl teisėtumo priimtinumas - Nuopelnų palyginimas - Akivaizdi vertinimo klaida)

2011/C 232/71

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Andreas Mantzouratos (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas V. Montebello-Demogeot ir K. Zejdová

Dalykas

Prašymas panaikinti Europos Parlamento sprendimą nepaaukštinti ieškovo pareigų į AD 13 lygį per 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrą ir sprendimus paaukštinti į šį lygį pareigūnų, turinčių mažiau nuopelnų balų nei ieškovas, pareigas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 274, 2010 10 9, p. 33.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/41


2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AQ prieš Komisiją

(Byla F-66/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Veiklos vertinimo ataskaita - 2009 vertinimo metai - Vertintojo kategorija žemesnė už vertinamo pareigūno - Našumo vertinimas už dalį vertinimo laikotarpio - vertinamo pareigūno tikslų nenustatymas)

2011/C 232/72

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: AQ (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato L. Massaux

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir G. Berscheid

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. sausio 1 d. — gruodžio 31 d. veiklos vertinimo ataskaitą tiek, kiek pagal ją ieškovas priskiriamas III pasiekimų grupei ir jam suteikiami du paaukštinimo taškai.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti AQ veiklos vertinimo ataskaitą už 2009 vertinimo ir pareigų paaukštinimo metus bei sprendimą, kuriuo AQ suteikiami du paaukštinimo taškai už tą patį vertinimo laikotarpį.

2.

Europos Komijai priteista AQ sumokėti 2 000 eurų.

3.

Atmesti likusią ieškinyje išdėstytų reikalavimu dalį.

4.

Europos Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 288, 2010 10 23, p. 74.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/41


2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-128/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant paaukštinimo procedūrai, kai pareigūnas buvo paaukštintas savo ankstesnėje institucijoje - Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno paaukštinimo)

2011/C 232/73

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Mora Carrasco ir kt. (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas O. Caisou-Rousseau ir J. F. de Wachter

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimus nepaaukštinti ieškovų vykstant 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrai.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Europos Parlamentas padengia savo ir ieškovų bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2011 2 26, p. 35.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/41


2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Meierhofer prieš Komisiją

(Byla F-74/07 RENV) (1)

(Viešoji tarnyba - Įdarbinimas - Atviras konkursas - Egzamino žodžiu neišlaikymas - Pareiga motyvuoti - Atrankos komisijos darbą reglamentuojančios taisyklės)

2011/C 232/74

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Stefan Meierhofer (Miunchenas, Vokietija), atstovaujamas advokato H.-G. Schiessl

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Dalykas

2007 m. gegužės 10 d. EPSO/AD/26/05 konkurso atrankos komisijos sprendimo neįtraukti ieškovo į to konkurso rezervo sąrašą, nes neišlaikė egzamino žodžiu, panaikinimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Nereikia priimti sprendimo dėl S. Meierhofer ieškinio tiek, kiek jame ginčijama, kad 2007 m. birželio 19 d. sprendimas nepakankamai motyvuotas.

2.

Likusią S. Meierhofer ieškinio dalį atmesti kaip iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą ir iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną.

3.

Europos Komisija padengia du trečdalius ieškovo bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmąja instancija Tarnautojų teisme, ir savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą pirmąja instancija Tarnautojų teisme, nagrinėjant bylą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme ir šiame procese.

4.

Ieškovas padengia trečdalį savo bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmąja instancija Tarnautojų teisme, ir visas savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme ir šiame procese.


(1)  OL C 223, 2007 9 22, p. 21.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/42


2011 m. birželio 22 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Lebedef prieš Komisiją

(Byla F-33/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - 2005 vertinimo metai - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - Nuostatų 43 straipsnio BĮN - Ataskaita, parengta po sprendimo byloje F-36/07 priėmimo - Akivaizdus nepriimtinumas)

2011/C 232/75

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Frabetti

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d., kokia buvo parengta Tarnautojų teismui ją panaikinus Sprendimu F-36/07.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

G. Lebedef padengia visas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2010 7 31, p. 53.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/42


2011 m. birželio 30 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos nutartis byloje Van Asbroeck prieš Komisiją

(Byla F-88/10 R) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Sprendimas priskirti tarpiniam lygiui - Prašymas peržiūrėti - Nauja esminė aplinkybė - Nebuvimas - Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

2011/C 232/76

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Marc Van Asbroeck (Dilbekas, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Blot ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama G. Berscheid ir D. Martin, vėliau J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

Sprendimo, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas jam iš dalies netaikyti 2008 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimo dėl kompensacijos pareigūnams, kurių kategorija pakeista iki 2004 m. gegužės 1 d., nustatymo tam, kad atgaline data nuo 2004 m. gegužės 1 d. jis būtų priskirtas D*4/8 lygiui, ir peržiūrėti jo karjeros raidą, atsižvelgiant į pareigų paaukštinimus, kasmetinius patikslinimus ir perkėlimus į aukštesnę pakopą nuo tos dienos, panaikinimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

M. Van Asbroeck padengia visas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 317, 2010 11 20, p. 50.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/42


2011 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Schuerewegen prieš Parlamentą

(Byla F-125/10) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pašalinimo iš darbo vietos priemonė - Tarnybinės kortelės paėmimas - Teisės naudotis kompiuteriniu tinklu atėmimas - Išankstinis administracinis skundas - Perdavimas elektroniniu būdu - Administracijos faktinis susipažinimas - Vėlavimas - Akivaizdus nepriimtinumas)

2011/C 232/77

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Daniel Schuerewegen (Marientalis, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų P. Nelissen Grade ir G. Leblanc

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas O. Caisou-Rousseau ir E. Despotopoulou

Dalykas

Prašymas panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą dėl ieškovo pašalinimo iš jo darbo vietos ir jo tarnybinės kortelės paėmimo bei po šio sprendimo priimtus aktus ir prašymas atlyginti žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

2.

M. Schuerewegen padengia visas išlaidas.


(1)  OL C 30, 2011 1 29, p. 68.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/43


2011 m. gegužės 20 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Florentiny prieš Parlamentą

(Byla F-90/10) (1)

2011/C 232/78

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.


(1)  OL C 55, 2011 2 19, p. 36.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/43


2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AL prieš Parlamentą

(Byla F-93/10) (1)

2011/C 232/79

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.


(1)  OL C 328, 2010 12 4, p. 61.


6.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/43


2011 m. balandžio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AR prieš Komisiją

(Byla F-120/10) (1)

2011/C 232/80

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 72, 2011 3 5, p. 35.