ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.204.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 204

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. liepos 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 204/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 194, 2011 7 2

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 204/02

Byla C-47/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyva 89/48/EEB)

2

2011/C 204/03

Byla C-50/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas)

2

2011/C 204/04

Byla C-51/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyva 89/48/EEB)

3

2011/C 204/05

Byla C-52/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Notarai — Direktyva 2005/36/EB)

3

2011/C 204/06

Byla C-53/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyvos 89/48/EEB ir 2005/36/EB)

4

2011/C 204/07

Byla C-54/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyvos 89/48/EEB ir 2005/36/EB)

4

2011/C 204/08

Byla C-61/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyva 89/48/EEB)

5

2011/C 204/09

Byla C-83/09 P: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Vokietijos Federacinę Respubliką, Land Sachsen-Anhalt (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — EB 88 straipsnio 2 ir 3 dalys — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — Sprendimas nepateikti prieštaravimų — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumo sąlygos — Panaikinimo pagrindai, kuriais galima remtis — Sąvoka suinteresuotoji šalis — Konkurencinis ryšys — Įtaka — Tiekimo rinka)

5

2011/C 204/10

Byla C-115/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. prieš Bezirksregierung Arnsberg (Direktyva 85/337/EEB — Poveikio aplinkai vertinimas — Orhuso konvencija — Direktyva 2003/35/EB — Teisė kreiptis į teismą — Nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą)

6

2011/C 204/11

Byla C-176/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Liuksemburgo Didžioji Hercogystė prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 2009/12/EB — Oro uostų mokesčiai — Taikymo sritis — Daugiau kaip 5 milijonus keleivių per metus aptarnaujantys ir kiekvienos valstybės narės didžiausio keleivių judėjimo oro uostai — Galiojimas — Vienodo vertinimo, proporcingumo ir subsidiarumo principai)

6

2011/C 204/12

Byla C-376/09: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 — 4 straipsnio 4 dalies v punktas ir 16 straipsnis — Pareiga nutraukti nebūtiną priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų, kuriuose yra halonų, naudojimą laivuose — Išimtys — Būtiniausi halonų 1301 ir 2402 naudojimo atvejai)

7

2011/C 204/13

Byla C-410/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Stojimo į Europos Sąjungą sąlygų aktas — 58 straipsnis — Direktyva 2002/21/EB — Komisijos gairės — Nepaskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje valstybės narės kalba — Galimybė remtis)

7

2011/C 204/14

Byla C-441/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — Lengvatinių tarifų taikymas — Gyvi gyvūnai, paprastai naudojami žmonių ir gyvūnų maistui skirtiems maisto produktams paruošti — Tam tikrų gyvų gyvūnų, visų pirma arklių, tiekimas, importas ir įgijimas)

8

2011/C 204/15

Byla C-452/09: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Corte di Appello di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle prieš Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direktyva 82/76/EEB — Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas — Gydytojai — Specialisto kvalifikacijos įgijimas — Atlyginimas mokymosi laikotarpiu — Penkerių metų senaties terminas, taikomas teisei į periodiškai mokamą atlyginimą)

8

2011/C 204/16

Byla C-453/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — Lengvatinio tarifo taikymas — Paprastai žmonių ir gyvūnų maistui skirti gyvi gyvūnai — Tam tikrų gyvų gyvūnų, visų pirma arklių, tiekimas, importas ir įsigijimas)

9

2011/C 204/17

Byla C-122/10: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Marknadsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Konsumentombudsmannen prieš Ving Sverige AB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2005/29/EB — 2 straipsnio i punktas ir 7 straipsnio 4 dalis — Laikraštyje paskelbtas komercinis pranešimas — Kvietimo pirkti sąvoka — Pradinė kaina — Informacija, kurią privaloma nurodyti kvietime pirkti)

9

2011/C 204/18

Byla C-184/10: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mathilde Grasser prieš Freistaat Bayern (Direktyva 91/439/EEB — Abipusis vairuotojo pažymėjimų pripažinimas — Neatsižvelgiant į nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygą valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas — Priimančiosios valstybės narės atsisakymas pripažinti remiantis vien nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygos nesilaikymu)

10

2011/C 204/19

Sujungtos bylos C-256/10 ir C-261/10: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) prieš Gerardo García SL (Direktyva 2003/10/EB — Poveikio vertės — Triukšmas — Klausos apsauga — Veiksmingumas)

11

2011/C 204/20

Byla C-308/10 P: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Union Investment Privatfonds GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Unicre-Cartão International De Crédito SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 74 straipsnio 2 dalis — Protestui pagrįsti skirti įrodymai, nepateikti per šiuo tikslu nustatytą terminą — Neatsižvelgimas — Apeliacinės tarybos diskrecija)

11

2011/C 204/21

Byla C-423/10: 2011 m. gegužės 18 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Delphi Deutschland GmbH prieš Hauptzollamt Düsseldorf (Bendras muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — Elektros jungčių detalės — 853669 subpozija — Kištukai ir kištukiniai lizdai)

12

2011/C 204/22

Byla C-133/11: 2011 m. kovo 18 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Folien Fischer AG ir Fofitec AG prieš RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Byla C-151/11: 2011 m. kovo 28 d.Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Condor Flugdienst GmbH prieš Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Byla C-152/11: 2011 m. kovo 28 d.Arbeitsgerichts München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johann Odar prieš Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Byla C-160/11: 2011 m. balandžio 1 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bawaria Motors Sp. z o.o. prieš Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Byla C-175/11: 2011 m. balandžio 13 d.High Court of Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HID, BA prieš Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland ir The Attorney General

14

2011/C 204/27

Byla C-190/11: 2011 m. balandžio 22 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daniela Mühlleitner prieš Ahmad Yusufi ir Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Byla C-193/11: 2011 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

15

2011/C 204/29

Byla C-200/11 P: 2011 m. balandžio 28 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 3 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-3/09 Italijos Respublika prieš Europos Komisiją

15

2011/C 204/30

Byla C-201/11 P: 2011 m. balandžio 27 d.Union des associations européennes de football (UEFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-55/08 Union des associations européennes de football (UEFA) prieš Europos Komisiją

16

2011/C 204/31

Byla C-231/11 P: 2011 m. gegužės 13 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

17

2011/C 204/32

Byla C-232/11 P: 2011 m. gegužės 16 d.Siemens Transmission & Distribution Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

18

2011/C 204/33

Byla C-233/11 P: 2011 m. gegužės 16 d.Siemens Transmission & Distribution SA und Nuova Magrini Galileo SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

18

 

Bendrasis Teismas

2011/C 204/34

Byla T-109/05 ir 444/05: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NLG prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su vykdant viešosios paslaugos įpareigojimus patirtų papildomų sąnaudų valstybės pagalbos srityje sudedamosiomis dalimis — Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais — Išimtis, susijusi su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga — Profesinė paslaptis — Motyvavimo pareiga — Vienodas požiūris — Iš valstybės narės kilę dokumentai)

20

2011/C 204/35

Byla T-250/08: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Batchelor prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Korespondencija atliekant televizijos programų transliavimo srityje priimtų priemonių suderinamumo su Bendrijos teise vertinimą — Neleidimas susipažinti — Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo proceso apsauga — Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimo ir audito tikslų apsauga)

20

2011/C 204/36

Byla T-397/09: 2011 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prinz von Hannover prieš VRDT (herbo atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio herbą, registracijos paraiška — Absoliutus atmetimo motyvas — Valstybės ženklo heraldinė imitacija — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies h punktas — Paryžiaus konvencijos 6 c ženklas)

21

2011/C 204/37

Byla T-408/09: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ancotel prieš VRDT — Acotel (ancotel.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo ancotel paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ACOTEL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Atitinkama visuomenė)

21

2011/C 204/38

Byla T-422/09: 2011 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje São Paulo Alpargatas prieš VRDT — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BAHIANAS LAS ORIGINALES paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos ir nacionalinis prekių ženklai havaianas ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas HAVAIANAS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2011/C 204/39

Byla T-144/10: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Space Beach Club prieš VRDT — Flores Gómez (SpS space of sound) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo SpS space of sound paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Bendrijos prekių ženklai space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SPACE VIVA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2011/C 204/40

Byla T-161/10: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Longevity Health Products prieš VRDT — Tecnifar (E-PLEX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo E-PLEX paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas EPILEX — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2011/C 204/41

Byla T-392/10: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Euro-Information prieš VRDT (EURO AUTOMATIC CASH) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo EURO AUTOMATIC CASH paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

23

2011/C 204/42

Byla T-210/09: 2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Formenti Seleco prieš Komisiją (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Spalvotų televizorių importas iš Turkijos — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Senatis — Nepriimtinumas)

23

2011/C 204/43

Byla T-226/10: 2011 m. gegužės 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prezes Urzędu Komunikacji prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Trečiųjų asmenų statuso neturinčių advokatų atstovavimas ieškovui — Nepriimtinumas)

23

2011/C 204/44

Byla T-217/11: 2011 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Staelen prieš Europos ombudsmeną

24

2011/C 204/45

Byla T-233/11: 2011 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Komisiją

24

2011/C 204/46

Byla T-237/11: 2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Lidl Stiftung prieš VRDT — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Byla T-239/11: 2011 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Sigma Alimentos Exterior prieš Komisiją

26

2011/C 204/48

Byla T-240/11: 2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje L'Oréal prieš VRDT — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Byla T-249/11: 2011 m. gegužės 10 d. pareikštas ieškinys byloje Sanco prieš VRDT — Marsalman (Viščiuko vaizdas)

27

2011/C 204/50

Byla T-256/11: 2011 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Ezz ir kt. prieš Tarybą

28

2011/C 204/51

Byla T-206/96: 2011 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Van Bennekom prieš Tarybą ir Komisiją

28

2011/C 204/52

Byla T-207/96: 2011 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Van Rossum prieš Tarybą ir Komisiją

29

2011/C 204/53

Byla T-385/10: 2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ArcelorMittal Wire France ir kt. prieš Komisiją

29

 

Tarnautojų teismas

2011/C 204/54

Byla F-34/11: 2011 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

30

2011/C 204/55

Byla F-54/11: 2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europos ombudsmeną

30

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/1


2011/C 204/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 194, 2011 7 2

Skelbti leidiniai:

OL C 186, 2011 6 25

OL C 179, 2011 6 18

OL C 173, 2011 6 11

OL C 160, 2011 5 28

OL C 152, 2011 5 21

OL C 145, 2011 5 14

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/2


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-47/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas - Direktyva 89/48/EEB)

2011/C 204/02

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne, H. Støvlbæk ir G. Zavvos

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama S. Ossowski

Atsakovė: Belgijos Karalystė, atstovaujama C. Pochet ir L. Van den Broeck, padedamų advokatų H. Gilliams ir L. Goossens

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir B. Messmer, Latvijos Respublika, atstovaujama L. Ostrovska, K. Drēviņa ir J. Barbale, Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno, Vengrijos Respublika, atstovaujama J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres ir M. Fehér, Slovakijos Respublika, atstovaujama J. Čorba ir B. Ricziová

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir EB 45 straipsnių pažeidimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta pilietybės sąlyga norintiesiems įgyti notaro profesiją ir ja verstis — Įsisteigimo laisvės ribojimas — Su viešosios valdžios funkcijų vykdymu susijusios išimties taikymo apimtis — Reikalavimas, kad toks vykdymas būtų tiesioginis ir konkretus — 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, 1989, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337) neperkėlimas į nacionalinę teisę, kiek tai susiję su notaro profesija.

Rezoliucinė dalis

1.

Nustačiusi pilietybės sąlygą norintiesiems verstis notaro profesija, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 straipsnį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija, Belgijos Karalystė, Čekijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 128, 2008 5 24.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/2


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

(Byla C-50/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas)

2011/C 204/03

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne ir H. Støvlbæk

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama E. Jenkinson ir S. Ossowski

Atsakovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. Belliard, G. de Bergues ir B. Messmer

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Bulgarijos Respublika, atstovaujama T. Ivanov ir E. Petranova, Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, Latvijos Respublika, atstovaujama L. Ostrovska, K. Drēviņa ir J. Barbale, Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir E. Matulionytės, Vengrijos Respublika, atstovaujama R. Somssich, K. Veres ir M. Fehér, Rumunija, atstovaujama C. Osman, A. Gheorghiu ir A. Stoia bei A. Popescu, Slovakijos Respublika, atstovaujama J. Čorba ir B. Ricziová

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir EB 45 straipsnių pažeidimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta pilietybės sąlyga norintiesiems įgyti notaro profesiją ir ja verstis — Įsisteigimo laisvės ribojimas — Su viešosios valdžios funkcijų vykdymu susijusios išimties taikymo apimtis — Reikalavimas, kad toks vykdymas būtų tiesioginis ir konkretus.

Rezoliucinė dalis

1.

Nustačiusi pilietybės sąlygą norintiesiems verstis notaro profesija, Prancūzijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 straipsnį.

2.

Priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Rumunija, Slovakijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 128, 2008 5 24.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/3


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-51/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas - Direktyva 89/48/EEB)

2011/C 204/04

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne ir H. Støvlbæk

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama E. Jenkinson ir S. Ossowski

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama C. Schiltz ir advokato J. J. Lorang

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir M. Messmer, Latvijos Respublika, atstovaujama L. Ostrovska, K. Drēviņa ir J. Barbale, Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir E. Matulionytės, Vengrijos Respublika, atstovaujama J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres ir M. Fehér, Lenkijos Respublika, atstovaujama M. Dowgielewicz, C. Herma ir D. Lutostańska, Slovakijos Respublika, atstovaujama J. Čorba

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 45 straipsnių pažeidimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta pilietybės sąlyga norintiesiems įgyti notaro profesiją ir ja verstis — Įsisteigimo laisvės ribojimas — Su viešosios valdžios funkcijų vykdymu susijusios išimties taikymo apimtis — Reikalavimas, kad toks vykdymas būtų tiesioginis ir konkretus — 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, 1989, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337) neperkėlimas į nacionalinę teisę, kiek tai susiję su notaro profesija.

Rezoliucinė dalis

1.

Nustačiusi pilietybės sąlygą norintiesiems verstis notaro profesija, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 straipsnį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Čekijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 128, 2008 5 24.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/3


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-52/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Notarai - Direktyva 2005/36/EB)

2011/C 204/05

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk ir P. Andrade

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama S. Ossowski ir baristerio K. Smith

Atsakovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes ir F. S. Gaspar Rosa

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir E. Matulionytės, Slovėnijos Respublika, atstovaujama V. Klemenc ir Ž. Cilenšek Bončina, Slovakijos Respublika, atstovaujama J. Čorba

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlemento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22), kuria panaikinta Direktyva 89/48/EEB (OL L 19, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337), nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Čekijos Respublika, Lietuvos Respublika, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/4


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-53/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas - Direktyvos 89/48/EEB ir 2005/36/EB)

2011/C 204/06

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Braun ir H. Støvlbæk

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama S. BehzadI-Spencer

Atsakovė: Austrijos Respublika, atstovaujama E. Riedl, M. Aufner ir G. Holley

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama M. Lumma ir J. Kemper, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir B. Messmer, Latvijos Respublika, atstovaujama L. Ostrovska, K. Drēviņa ir J. Barbale, Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir E. Matulionytės, Vengrijos Respublika, atstovaujama R. Somssich, K. Veres ir M. Fehér, Lenkijos Respublika, atstovaujama M. Dowgielewicz, C. Herma ir D. Lutostańska, Slovėnijos Respublika, atstovaujama V. Klemenc ir Ž. Cilenšek Bončina, Slovakijos Respublika, atstovaujama J. Čorba

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 45 straipsnių pažeidimas — 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų bent po trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337) ir 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22) neperkėlimas į nacionalinę teisę, kiek tai susiję su notaro profesija — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta pilietybės sąlyga norintiesiems verstis notaro profesija — „Veiklos, susijusios su dalyvavimu vykdant viešosios valdžios funkcijas“ sąvoka.

Rezoliucinė dalis

1.

Nustačiusi pilietybės sąlygą norintiesiems verstis notaro profesija, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 straipsnį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija, Austrijos Respublika, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/4


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-54/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas - Direktyvos 89/48/EEB ir 2005/36/EB)

2011/C 204/07

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk ir G. Braun

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama S. Behzadi-Spencer

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama M. Lumma, J. Kemper, U. Karpenstein ir J. Möller

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Bulgarijos Respublika, atstovaujama T. Ivanov ir E. Petranova, Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, Estijos Respublika, atstovaujama L. Uibo, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir B. Messmer, Latvijos Respublika, atstovaujama L. Ostrovska, K. Drēviņa ir J. Barbale, Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir E. Matulionytės, Vengrijos Respublika, atstovaujama R. Somssich ir K. Veres bei M. Fehér, Austrijos Respublika, atstovaujama E. Riedl, G. Holley ir M. Aufner, Lenkijos Respublika, atstovaujama M. Dowgielewicz, C. Herma ir D. Lutostańska, Slovėnijos Respublika, atstovaujama V. Klemenc ir Ž. Cilenšek Bončina, Slovakijos Respublika, atstovaujama J. Čorba ir B. Ricziová

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 45 straipsnių pažeidimas — 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337) ir 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22) neperkėlimas į nacionalinę teisę, kiek tai susiję su notaro profesija — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta pilietybės sąlyga norintiesiems verstis notaro profesija — „Veiklos, susijusios su dalyvavimu vykdant viešosios valdžios funkcijas“ sąvoka.

Rezoliucinė dalis

1.

Nustačiusi pilietybės sąlygą norintiesiems verstis notaro profesija, Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 straipsnį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/5


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-61/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas - Direktyva 89/48/EEB)

2011/C 204/08

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Zavvos ir H. Støvlbæk

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama S. Ossowski

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama V. Christianos, E.-M. Mamouna ir A. Samoni-Rantou

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Čekija Respublika, atstovaujama M. Smolek, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir B. Messmer, Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir E. Matulionytės, Slovėnijos Respublika, atstovaujama V. Klemenc ir Ž. Cilenšek Bončina, Slovakijos Respublika, atstovaujama J. Čorba ir B. Ricziová

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 45 straipsnių bei 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337) pažeidimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta pilietybės sąlyga norintiesiems verstis notaro profesija.

Rezoliucinė dalis

1.

Nustačiusi pilietybės sąlygą norintiesiems verstis notaro profesija, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 straipsnį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija, Graikijos Respublika, Čekijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Lietuvos Respublika, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/5


2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Vokietijos Federacinę Respubliką, Land Sachsen-Anhalt

(Byla C-83/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - EB 88 straipsnio 2 ir 3 dalys - Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 - Sprendimas nepateikti prieštaravimų - Ieškinys dėl panaikinimo - Priimtinumo sąlygos - Panaikinimo pagrindai, kuriais galima remtis - Sąvoka „suinteresuotoji šalis“ - Konkurencinis ryšys - Įtaka - Tiekimo rinka)

2011/C 204/09

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama K. Gross ir V. Kreuschitz

Kitos proceso šalys: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, atstovaujamos advokatų R. Nierer ir L. Gordalla; Zellstoff Stendal GmbH, atstovaujama advokatų T. Müller-Ibold ir K. Karl; Vokietijos Federacinė Respublika, Land Sachsen-Anhalt

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) sprendimo Kronoply ir Kronotex prieš Komisiją (T-388/02) panaikinimo, tiek kiek ieškinys dėl 2002 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimo nepateikti prieštaravimų dėl Vokietijos institucijų Zellstoff Stendal GmbH suteiktos pagalbos celiuliozės gamyklos statybai panaikinimo buvo pripažintas priimtinu (nors galiausiai buvo atmestas kaip nepagrįstas) — Klaidingas ieškinio dėl EB 88 straipsnio 3 dalimi pagrįsto Komisijos sprendimo, kurį pareiškė suinteresuota šalis, kaip tai suprantama pagal šio straipsnio 2 dalį, panaikinimo priimtinumo sąlygų vertinimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Europos Komisija ir Zellstoff Stendal GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/6


2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. prieš Bezirksregierung Arnsberg

(Byla C-115/09) (1)

(Direktyva 85/337/EEB - Poveikio aplinkai vertinimas - Orhuso konvencija - Direktyva 2003/35/EB - Teisė kreiptis į teismą - Nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą)

2011/C 204/10

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Atsakovė: Bezirksregierung Arnsberg

Dalyvaujant: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248), iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatančia visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466), 10a straipsnio aiškinimas — Nevyriausybinių organizacijų teisė apskųsti sprendimus leisti vykdyti projektus, galinčius turėti reikšmingą poveikį aplinkai — Šios teisės apimtis — Galimybė remtis visais svarbiais teisės aktais ar tik tiesiogiai Bendrijos teise grindžiamais teisės aktais, įskaitant tuos, kurie skirti tik visuomenės interesams ir kuriais neginamos pavienių asmenų teisės — Turinio reikalavimai, keliami tuo atveju, jei galima remtis tik Bendrijos teise grindžiamais teisės aktais

Rezoliucinė dalis

1.

Pagal 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, 10a straipsnį draudžiama taikyti teisės aktus, pagal kuriuos šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytai nevyriausybinei organizacijai, skatinančiai aplinkos apsaugą, nesuteikiama galimybė teisme remtis, kai nagrinėjamas ieškinys dėl projektų, „galinčių daryti reikšmingą poveikį aplinkai“ pagal Direktyvos 85/337 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/35, 1 straipsnio 1 dalį, patvirtinimo sprendimų, iš Sąjungos teisės kylančios ir aplinkos apsaugos tikslą turinčios teisės normos pažeidimu, nes ja saugomi tik visuomenės, o ne pavienių asmenų interesai.

2.

Tokia nevyriausybinė organizacija gali iš Direktyvos 85/337 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/35, 10a straipsnio trečios pastraipos paskutinio sakinio kildinti teisę teisme remtis, kai nagrinėjamas ieškinys dėl projektų, „galinčių daryti reikšmingą poveikį aplinkai“ pagal Direktyvos 85/337 su pakeitimais 1 straipsnio 1 dalį, patvirtinimo sprendimų, iš 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos su pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/105/EB, 6 straipsnio kylančių nacionalinės teisės normų pažeidimu, nors pagal nacionalinę proceso teisę tai neleidžiama, nes minėtomis normomis ginami tik visuomenės, o ne fizinių asmenų interesai.


(1)  OL C 141, 2009 6 20.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/6


2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Liuksemburgo Didžioji Hercogystė prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-176/09) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Direktyva 2009/12/EB - Oro uostų mokesčiai - Taikymo sritis - Daugiau kaip 5 milijonus keleivių per metus aptarnaujantys ir kiekvienos valstybės narės didžiausio keleivių judėjimo oro uostai - Galiojimas - Vienodo vertinimo, proporcingumo ir subsidiarumo principai)

2011/C 204/11

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama C. Schiltz ir advokato P. Kinsch

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Slovakijos Respublika, atstovaujama B. Ricziová

Atsakovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas A. Troupiotis ir A. Neergaard, ir Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama E. Karlsson ir M. Moore

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Europos Komisija, atstovaujama K. Simonsson ir C. Vrignon

Dalykas

Ieškinys dėl panaikinimo — 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/12/EB dėl oro uostų mokesčių (OL L 70, p. 11) 1 straipsnio 2 dalies panaikinimas in fine — Direktyvos taikymas kiekvienos valstybės narės oro uostui su didžiausiu keleivių judėjimu — Liuksemburgo Findelio oro uostas — Vienodo požiūrio, subsidiarumo ir proporcingumo principų pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

3.

Slovakijos Respublika ir Europos Komisija pačios padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 180, 2009 8 1.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/7


2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką

(Byla C-376/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 - 4 straipsnio 4 dalies v punktas ir 16 straipsnis - Pareiga nutraukti nebūtiną priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų, kuriuose yra halonų, naudojimą laivuose - Išimtys - Būtiniausi halonų 1301 ir 2402 naudojimo atvejai)

2011/C 204/12

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Alcover San Pedro ir E. Depasquale

Atsakovė: Maltos Respublika, atstovaujama S. Camilleri ir A. Buhagiar

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 244, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 190) 4 straipsnio 4 dalies v punkto ir 16 straipsnio pažeidimas — Reglamentuojamų medžiagų pateikimo į rinką ir naudojimo apribojimas — Halonai — Pareiga nutraukti priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų, kuriuose yra halonų, eksploatavimą — Laivuose esančios apsaugos sistemos ir gesintuvai

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/7


2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Byla C-410/09) (1)

(Stojimo į Europos Sąjungą sąlygų aktas - 58 straipsnis - Direktyva 2002/21/EB - Komisijos gairės - Nepaskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje valstybės narės kalba - Galimybė remtis)

2011/C 204/13

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

Atsakovė: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

dalyvaujant: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąd Najwyższy — Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 236, 2003, p. 33) 58 straipsnio aiškinimas — Teisės aktų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje — Valstybės narės reguliavimo institucijos taikomos Komisijos gairės, nepaskelbtos šios valstybės kalba

Rezoliucinė dalis

Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 58 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo nacionalinei reguliavimo institucijai nedraudžiama remtis Komisijos priimtomis Rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje įvertinimo remiantis Bendrijos teisės aktais dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų gairėmis sprendime, kuriuo ši institucija nustato tam tikrus reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus elektroninių ryšių paslaugų operatoriui, neatsižvelgiant į tai, kad šios gairės nebuvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atitinkamos valstybės narės kalba, nors ši yra oficialioji Europos Sąjungos kalba.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/8


2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-441/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Pridėtinės vertės mokestis - Direktyva 2006/112/EB - Lengvatinių tarifų taikymas - Gyvi gyvūnai, paprastai naudojami žmonių ir gyvūnų maistui skirtiems maisto produktams paruošti - Tam tikrų gyvų gyvūnų, visų pirma arklių, tiekimas, importas ir įgijimas)

2011/C 204/14

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir B.-R. Killmann

Atsakovė: Austrijos Respublika, atstovaujama C. Pesendorfer

Kitos proceso šalies pusėje įstojusi į bylą šalis: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir B. Beaupère-Manokha, Nyderlandų Karalystė, atstovaujama C. M. Wissels ir M. Noort

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 96 ir 98 straipsnių kartu su jos III priedu pažeidimas — Lengvatinis mokesčio tarifas — Tam tikrų gyvų gyvūnų (visų pirma arklių), paprastai nenaudojamų žmonių ir gyvūnų maistui skirtiems maisto produktams paruošti, tiekimas, importas ir įgijimas

Rezoliucinė dalis

1.

Taikiusi lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą visam arklių tiekimui, importui ir įgyjimui Bendrijoje, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 96 ir 98 straipsnius kartu su jos III priedu.

2.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika ir Nyderlandų Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/8


2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Corte di Appello di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle prieš Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

(Byla C-452/09) (1)

(Direktyva 82/76/EEB - Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas - Gydytojai - Specialisto kvalifikacijos įgijimas - Atlyginimas mokymosi laikotarpiu - Penkerių metų senaties terminas, taikomas teisei į periodiškai mokamą atlyginimą)

2011/C 204/15

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte di Appello di Firenze

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle

Atsakovai: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Corte di Appello di Firenze — 1982 m. sausio 26 d. Tarybos direktyvos 82/76/EEB, iš dalies keičiančios direktyvą 75/362/EEB dėl medicinos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas bei direktyvą 75/363/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gydytojų veiklą, derinimo (OL L 43, p. 21) — Gydytojų specialistų mokymasis — Teisė į atitinkamą užmokestį mokymosi laikotarpiu — Tiesioginis poveikis neperkėlus direktyvos — Valstybės turima galimybė pateikti prieštaravimą dėl penkerių ar dešimties metų senaties termino iš direktyvos kylančiai teisei, laikotarpiu prieš priimant pirmąjį įstatymą, perkeliantį direktyvą.

Rezoliucinė dalis

Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad ji nedraudžia valstybei narei remtis protingo senaties termino pasibaigimu asmeniui pareiškus ieškinį dėl direktyva suteiktų teisių apsaugos, nors ji jos tinkamai neperkėlė, jeigu ne dėl jos elgesio buvo pavėluota pateikti ieškinį. Tai, ar Teisingumo Teismas konstatuoja Sąjungos teisės pažeidimą, iš esmės neturi poveikio senaties termino eigos pradžiai, kai toks pažeidimas nekelia abejonių.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/9


2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-453/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Pridėtinės vertės mokestis - Direktyva 2006/112/EB - Lengvatinio tarifo taikymas - Paprastai žmonių ir gyvūnų maistui skirti gyvi gyvūnai - Tam tikrų gyvų gyvūnų, visų pirma arklių, tiekimas, importas ir įsigijimas)

2011/C 204/16

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir B.-R. Killmann

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama J. Möller ir C. Blaschke

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir B. Beaupère-Manokha; Nyderlandų Karalystė, atstovaujama C. M. Wissels ir M. Noort

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 96 ir 98 straipsnių kartu su jos III priedu pažeidimas — Lengvatinis tarifas — Tam tikrų žmonių ir gyvūnų maistui neskirtų gyvų gyvūnų, visų pirma arklių, tiekimas, importas ir įsigijimas

Rezoliucinė dalis

1.

Taikydama lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą visiems arklių tiekimo, importo ir įsigijimo Bendrijos viduje sandoriams, Vokietijos Federacinė Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 96 ir 98 straipsnius kartu su jos III priedu.

2.

Vokietijos Federacinė Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika ir Nyderlandų Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/9


2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Marknadsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Konsumentombudsmannen prieš Ving Sverige AB

(Byla C-122/10) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2005/29/EB - 2 straipsnio i punktas ir 7 straipsnio 4 dalis - Laikraštyje paskelbtas komercinis pranešimas - Kvietimo pirkti sąvoka - Pradinė kaina - Informacija, kurią privaloma nurodyti kvietime pirkti)

2011/C 204/17

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Marknadsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Konsumentombudsmannen

Atsakovė: Ving Sverige AB

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Marknadsdomstolen — 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 149, p. 22) 2 straipsnio i punkto ir 7 straipsnio 4 dalies a punkto išaiškinimas — Laikraštyje paskelbtas skelbimas apie vartotojams skirtą komercinį pasiūlymą, susijusį su kelionių į konkrečią paskirties vietą nustatytu laikotarpiu paketais, nurodant pradinę kainą — Sąvoka „kvietimas pirkti“ — Reikalavimai dėl nurodytinos informacijos reklamuojant produktą

Rezoliucinė dalis

1.

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) 2 straipsnio i punkte esančią frazę „tuo suteikiantis vartotojui galimybę pirkti“ reikia aiškinti taip, jog kvietimas pirkti yra tada, kai informacijos apie nagrinėjamą produktą ir jo kainą pakanka tam, kad vartotojas galėtų priimti sprendimą dėl sandorio ir nėra būtina, jog komerciniu pranešimu būtų sudaryta konkreti galimybė įsigyti produktą arba kad būtų sudarytos sąlygos pasinaudoti tokia galimybe.

2.

Direktyvos 2005/29 2 straipsnio i punktas turi būti aiškinamas taip, kad reikalavimas nurodyti produkto kainą įvykdytas, jei komerciniame pranešime nurodoma pradinė kaina, t. y. mažiausia kaina, už kurią galima įsigyti reklamuojamą produktą ar reklamuojamos kategorijos produktus, tačiau tuo pačiu metu galima įsigyti ir kitų atmainų ar turinio reklamuojamą produktą ar reklamuojamos kategorijos produktus, kurių kaina nenurodyta. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo patikrinti, ar, atsižvelgiant į produkto pobūdį ir savybes bei naudojamą komercinio pranešimo priemonę, nurodant pradinę kainą vartotojui suteikiama galimybė priimti sprendimą dėl sandorio.

3.

Direktyvos 2005/29 2 straipsnio i punktas turi būti aiškinamas taip, kad produkto žodinis ir vaizdinis pateikimas leidžia įvykdyti sąlygą, susijusią su produkto savybių nurodymu, įskaitant ir tą atvejį, kai tas pats žodinis ar vaizdinis pateikimas naudojamas įvairioms siūlomo produkto atmainoms apibūdinti. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į produkto pobūdį ir savybes bei į naudojamą pranešimo priemonę, kiekvienu konkrečiu atveju privalo nustatyti, ar vartotojui pakanka informacijos tam, kad jis galėtų identifikuoti ir išskirti produktą siekiant priimti sprendimą dėl sandorio.

4.

Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 4 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad pakanka nurodyti tik kai kurias pagrindines produkto savybes, jei prekybininkas papildomai nurodo savo interneto svetainę, su sąlyga, kad joje pateikta esminė informacija apie produkto pagrindines savybes, kainą ir kitas sąlygas, kaip reikalaujama šios direktyvos 7 straipsnyje. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į kvietimo pirkti kontekstą, naudojamo pranešimo priemonę ir produkto pobūdį bei savybes, kiekvienu konkrečiu atveju privalo įvertinti, ar vien nuorodos apie tam tikras pagrindines produkto savybes pakanka tam, kad vartotojas galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio.

5.

Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 4 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad vien pradinės kainos nuoroda kvietime pirkti savaime neturėtų būti traktuojama kaip klaidinantis informacijos neatskleidimas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo nustatyti, ar pradinės kainos nuorodos pakanka tam, kad Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 4 dalies c punkte įtvirtinti reikalavimai dėl kainos būtų laikomi įvykdytais. Šis teismas turės be kita ko patikrinti, ar dėl galutinės kainos apskaičiavimo metodo nenurodymo nebus sutrukdyta vartotojui priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio ir todėl jis nebus paskatintas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėms nebūtų priėmęs. Jis taip pat privalo atsižvelgti į naudojamos pranešimo priemonės ribotumą, produkto pobūdį bei savybes ir į kitas priemones, kurių prekybininkas veiksmingai ėmėsi tam, kad informacija būtų prieinama vartotojui.


(1)  OL C 113, 2010 5 1.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/10


2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mathilde Grasser prieš Freistaat Bayern

(Byla C-184/10) (1)

(Direktyva 91/439/EEB - Abipusis vairuotojo pažymėjimų pripažinimas - Neatsižvelgiant į nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygą valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas - Priimančiosios valstybės narės atsisakymas pripažinti remiantis vien nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygos nesilaikymu)

2011/C 204/18

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Mathilde Grasser

Atsakovė: Freistaat Bayern

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų 1 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 2 dalies ir 4 straipsnio aiškinimas (OL L 237, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 317) — Valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas kitos valstybės narės piliečiui, kurio gyvenamoji vieta jo išdavimo metu buvo kita valstybė narė ir iš kurio niekada nebuvo atimtas nacionalinis žymėjimas — Valstybių narių galimybė atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą, remiantis tik sąlygų dėl gyvenamosios vietos nepaisymo.

Rezoliucinė dalis

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų, iš dalies pakeistos 2008 m. birželio 27 d. Komisijos direktyva 2008/65/EB, 1 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 1 dalies b punktą bei 8 straipsnio 2 ir 4 dalis reikia aiškinti taip, kad jais nedraudžiama priimančiajai valstybei narei atsisakyti savo teritorijoje pripažinti kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą, jei iš šio pažymėjimo įrašų nustatyta, kad nebuvo laikomasi šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygos. Faktas, kad šio vairuotojo pažymėjimo savininkui priimančioji valstybė narė netaikė jokių Direktyvos 91/439 8 straipsnio 2 dalyje numatytų priemonių, šiuo atžvilgiu nėra svarbus.


(1)  OL C 179, 2010 7 3.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/11


2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) prieš Gerardo García SL

(Sujungtos bylos C-256/10 ir C-261/10) (1)

(Direktyva 2003/10/EB - Poveikio vertės - Triukšmas - Klausos apsauga - Veiksmingumas)

2011/C 204/19

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)

Atsakovė: Gerardo García SL

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — 2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo) keliama rizika darbuotojams (Septynioliktoji atskira Direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 42, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 300), aiškinimas — Viršytas triukšmo lygis, dėl kurio galima imtis veiksmų siekiant išvengti triukšmo poveikio ar jį sumažinti — Direktyvos veiksmingumas

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo) keliama rizika darbuotojams (septynioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), iš dalies pakeista 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB, turi būti aiškinama taip, kad darbdavys, kurio įmonėje kasdienis darbuotojus veikiančio triukšmo lygis, išmatuotas neatsižvelgiant į asmeninių klausos apsaugos priemonių naudojimo poveikį, viršija 85 dB(A), neįvykdo šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų paprasčiausiai aprūpindamas darbuotojus tokiomis klausos apsaugos priemonėmis, leidžiančiomis sumažinti kasdienį triukšmo poveikį iki mažesnio nei 80 dB(A) lygio, nes darbdavys privalo įdiegti techninių ar organizacinių priemonių programą, skirtą triukšmo poveikiui sumažinti iki žemesnio nei 85 dB(A) triukšmo lygio, išmatuoto neatsižvelgiant į asmeninių klausos apsaugos priemonių naudojimo poveikį.

2.

Direktyva 2003/10, iš dalies pakeista Direktyva 2007/30, turi būti aiškinama taip, kad ja nereikalaujama, jog darbdavys darbuotojams, kuriuos veikia didesnis nei 85 dB(A) triukšmo lygis, išmatuotas neatsižvelgiant į asmeninių klausos apsaugos priemonių naudojimo poveikį, mokėtų atlyginimo priedą vien dėl to, kad jis neįdiegė techninių ar organizacinių priemonių programos, skirtos kasdieniam triukšmo poveikiui sumažinti. Tačiau nacionalinėje teisėje turi būti numatytas atitinkamas mechanizmas, kuriuo būtų užtikrinama, kad darbuotojas, kurį veikia didesnis nei 85 dB(A) triukšmo lygis, išmatuotas neatsižvelgiant į asmeninių klausos apsaugos priemonių naudojimo poveikį, galėtų reikalauti, kad darbdavys laikytųsi šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų prevencinių įpareigojimų.


(1)  OL C 221, 2010 8 14.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/11


2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Union Investment Privatfonds GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Unicre-Cartão International De Crédito SA

(Byla C-308/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 74 straipsnio 2 dalis - Protestui pagrįsti skirti įrodymai, nepateikti per šiuo tikslu nustatytą terminą - Neatsižvelgimas - Apeliacinės tarybos diskrecija)

2011/C 204/20

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Union Investment Privatfonds GmbH

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujama G. Schneider, Unicre-Cartão International De Crédito SA

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) sprendimo Union Investment Privatfonds prieš VRDT — Unicre Cartão International De Crédito, T-392/06, kuriuo Teismas atmetė vaizdinių nacionalinių prekių ženklų „UniFLEXIO“, „UniVARIO“ ir „UniZERO“ 35 ir 36 klasių prekėms ir paslaugoms savininko ieškinį dėl 2006 m. spalio 10 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo atmesti apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo protestas dėl vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „unibanco“ 36 ir 38 klasių prekėms registracijos, panaikinimo — Neteisingas Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies aiškinimas — Apeliacinės tarybos diskrecija dėl protestui pagrįsti skirtų įrodymų, pateiktų praėjus šiuo tikslu nustatytam terminui

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Union Investment Privatfonds GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 246, 2010 9 11.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/12


2011 m. gegužės 18 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Delphi Deutschland GmbH prieš Hauptzollamt Düsseldorf

(Byla C-423/10) (1)

(Bendras muitų tarifas - Kombinuotoji nomenklatūra - Tarifinis klasifikavimas - Elektros jungčių detalės - 8536 69 subpozija - Kištukai ir kištukiniai lizdai)

2011/C 204/21

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Delphi Deutschland GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Düsseldorf

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Finanzgericht Düsseldorf — 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeisto 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2004 (OL L 327, p. 1), 2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005 (OL L 286, p. 1) ir 2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2006 (OL L 301, p. 1), I priedo aiškinimas — Elektrinių jungčių detalės, tvirtinamos prie laido galo ir įmontuojamos plastikiniuose korpusuose siekiant sujungti du kabelius — Klasifikavimas Kombinuotosios nomenklatūros 8536 69 subpozicijoje.

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede, iš dalies pakeistame 2005 m., 2006 m. ir 2007 m. atitinkamai 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2004, 2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005 ir 2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2006, pateikta Kombinuotosios nomenklatūros 8536 69 subpozicija turi būti aiškinama taip, kad negalima jai nepriskirti elektros jungčių detalių, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, vien todėl kad jos neužtikrina laido izoliacijos sujungimo vietoje arba kad yra tik vėliau pagamintų kištukų ir kištukinių lizdų dalys, nes leidžia atlikti daugiakanalį prietaisų, kabelių ir jungčių skydų sujungimą tiesiog įkišant įmontuotus kištukus į įmontuotus kištukinius lizdus ir neatliekant jokių surinkimo darbų.


(1)  OL C 317, 2010 11 20.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/12


2011 m. kovo 18 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Folien Fischer AG ir Fofitec AG prieš RITRAMA SpA

(Byla C-133/11)

2011/C 204/22

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės: Folien Fischer AG ir Fofitec AG

Kita kasacinio proceso šalis: RITRAMA SpA

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento Nr. 44/2001 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punktą reikia aiškinti taip, kad bylų dėl civilinės teisės pažeidimų teismingumas taip pat taikomas ieškiniui dėl teisių nebuvimo nustatymo, kuriuo potencialus žalos sukėlėjas teigia, jog potencialus nukentėjusysis konkrečiomis aplinkybėmis neturi iš civilinės teisės pažeidimo (šiuo atveju teisės aktų dėl kartelių pažeidimas) kildinamos reikalavimo teisės?


(1)  OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/12


2011 m. kovo 28 d.Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Condor Flugdienst GmbH prieš Jürgen Dörschel

(Byla C-151/11)

2011/C 204/23

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Frankfurt am Main

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Condor Flugdienst GmbH

Kita apeliacinio proceso šalis: Jürgen Dörschel

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar keleivis turi teisę į kompensaciją pagal reglamento (1) 7 straipsnį, jei pagal tvarkaraštį pradėtas skrydis buvo nutrauktas ir lėktuvas, nepasiekęs paskirties oro uosto, grįžo į išskridimo oro uostą, o vėliau vėl pakilo ir jo vėlavimas atitinka kompensacijos mokėjimo sąlygas?

2.

Ar skrydis laikomas nutrauktu, jei uždarius lėktuvo duris keleivių vežimas nėra tęsiamas? Nuo kurio momento skrydis laikomas nutrauktu, o ne atidėtu?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/13


2011 m. kovo 28 d.Arbeitsgerichts München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johann Odar prieš Baxter Deutschland GmbH

(Byla C-152/11)

2011/C 204/24

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeitsgerichts München

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Johann Odar

Atsakovė: Baxter Deutschland GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nacionalinės teisės aktais, kuriuose numatyta, kad nevienodas požiūris dėl amžiaus gali būti leidžiamas, jei darbo santykių šalys socialiniame plane numatytų išmokų pagal profesinę socialinio draudimo sistemą neskyrė tiems darbuotojams, kurie yra ekonomiškai saugūs, nes po galimo nedarbo išmokos gavimo įgyja teisę į pensiją, pažeidžiamas diskriminacijos dėl amžiaus draudimas pagal Direktyvos 2000/78/EB (1) 1 ir 16 straipsnius, ar vis dėlto toks nevienodas požiūris pateisinamas pagal Direktyvos 2000/78/EB 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą?

2.

Ar nacionalinės teisės aktais, kuriuose numatyta, nevienodas požiūris dėl amžiaus gali būti leidžiamas, jei su darbo santykių šalys socialiniame plane numatytų išmokų pagal profesinę socialinio draudimo sistemą neskyrė tiems darbuotojams, kurie yra ekonomiškai saugūs, nes po galimo nedarbo išmokos gavimo įgyja teisę į pensiją, pažeidžiamas diskriminacijos dėl negalios draudimas pagal Direktyvos 2000/78/EB 1 ir 16 straipsnius?

3.

Ar profesinės socialinės apsaugos sistemos normomis, kuriose numatyta, kad dėl įmonės veiklos priežasčių atleistiems vyresniems kaip 54 metų darbuotojams išeitinė išmoka alternatyviai skaičiuojama remiantis anksčiausia galima išėjimo į pensiją data ir išmokama mažesnė suma, palyginti su apskaičiuojama įprastu būdu, kai pirmiausia remiamasi darbo įmonėje stažu, tačiau išmokama bent pusė įprastos išmokos sumos, pažeidžiamas diskriminacijos dėl amžiaus draudimas pagal Direktyvos 2000/78/EB 1 ir 16 straipsnius, ar vis dėlto toks nevienodas požiūris pateisinamas pagal Direktyvos 2000/78/EB 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą?

4.

Ar profesinės socialinės apsaugos sistemos normomis, kuriose numatyta, kad dėl įmonės veiklos priežasčių atleistiems vyresniems kaip 54 metų darbuotojams išeitinė išmoka alternatyviai skaičiuojama remiantis anksčiausia galima išėjimo į pensiją data ir išmokama mažesnė suma, palyginti su apskaičiuojama įprastu būdu, kai pirmiausia remiamasi darbo įmonėje stažu, tačiau išmokama bent pusė įprastos išmokos sumos ir taikant alternatyvų apskaičiavimo metodą atsižvelgiama į senatvės pensiją dėl negalios, pažeidžiamas diskriminacijos dėl negalios draudimas pagal Direktyvos 2000/78/EB 1 ir 16 straipsnius?


(1)  OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/13


2011 m. balandžio 1 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bawaria Motors Sp. z o.o. prieš Minister Finansów

(Byla C-160/11)

2011/C 204/25

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Bawaria Motors Sp. z o.o., Minister Finansów

Prejudicinis klausimas

ar teisės normos, nustatytos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 313 straipsnio 1 dalyje ir 314 straipsnyje, skaitomuose kartu su 136 ir 315 straipsniais, turi būti aiškinamos kaip leidžiančios taikyti specialią maržos apmokestinimo schemą naudotas prekes tiekiantiems apmokestinamiesiems prekybininkams situacijoje, kai jie perparduoda nupirktus lengvuosius automobilius ir kitas variklines transporto priemones, kurie, remiantis Lenkijos nacionalinės teisės normomis, nustatytomis 2008 m. lapkričio 28 d. Finansų ministro įsakymo dėl prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo kai kurių nuostatų vykdymo (Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr. 212, poz. 1336 su pakeitimais) 13 straipsnio 1 dalies 5 punkte, neapmokestinami mokesčiu už lengvųjų automobilių ir kitų variklinių transporto priemonių tiekimą, atliekamą apmokestinamųjų asmenų, kurie įsigydami minėtas transporto priemones turėjo teisę tik iš dalies atskaityti pirkimo PVM pagal 2004 m. kovo 11 d. Prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr. 54, poz. 535 su pakeitimais) 86 straipsnio 3 dalį, jeigu minėti automobiliai ir transporto priemonės buvo naudotos prekės PVM įstatymo 43 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 2006/112 311 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų prasme?


(1)  OL L 347, p. 1.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/14


2011 m. balandžio 13 d.High Court of Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HID, BA prieš Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland ir The Attorney General

(Byla C-175/11)

2011/C 204/26

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: H. I. D., B. A.

Atsakovai: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland ir The Attorney General

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvos 2005/85/EB (1) nuostatas arba bendruosius Europos Sąjungos teisės principus valstybei narei neleidžiama priimti administracinių nuostatų, pagal kurias tam tikros rūšies, apibrėžtos prieglobsčio prašytojo pilietybe ar kilmės šalimi, prieglobsčio prašymai turi būti nagrinėjami ir išsprendžiami taikant pagreitintą arba pirmenybinę procedūrą?

2.

Ar Tarybos direktyvos 39 straipsnį kartu su jos 27 konstatuojamąja dalimi ir SESV 267 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad pagal juos reikalaujama veiksminga teisės gynimo priemonė nacionalinėje teisėje yra numatyta tokiu atveju, kai dėl prašymų priimtų pirmosios instancijos sprendimų peržiūros ar apeliacijos funkcija pagal įstatymą yra įgyvendinama pateikiant apeliaciją teismui, įsteigtam parlamento priimtu įstatymu ir turinčiam kompetenciją priimti privalomus sprendimus prieglobsčio prašytojo naudai dėl visų su prašymu susijusių teisės ir fakto klausimų, neatsižvelgiant į tai, jog egzistuoja visos ar kai kurios toliau išvardytos administracinio ar organizacinio pobūdžio aplinkybės:

vyriausybės ministrui paliekama diskrecija pakeisti neigiamą sprendimą dėl prašymo;

įstaigos, atsakingos už pirmosios ir apeliacinės instancijų sprendimų priėmimą, yra susijusios organizaciniais ir administraciniais ryšiais;

aplinkybė, kad sprendimus priimančius teismo narius skiria ministras dirbti nepilnu etatu trejus metus, mokant atlyginimą už kiekvieną bylą;

ministras išlaiko įgaliojimus teikti minėto įstatymo 12 straipsnyje, 16 straipsnio 2B dalies b punkte ir 16 straipsnio 11 punkte numatytus nurodymus?


(1)  OL L 326, p. 13.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/14


2011 m. balandžio 22 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daniela Mühlleitner prieš Ahmad Yusufi ir Wadat Yusufi

(Byla C-190/11)

2011/C 204/27

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Daniela Mühlleitner

Atsakovai: Ahmad Yusufi ir Wadat Yusufi

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (EB) Nr. 44/2001 (Reglamentas „Briuselis I“) (1) 15 straipsnio 1 dalies c punktas taikomas tik tada, kai sutartis tarp vartotojo ir įmonės buvo sudaryta nuotoliniu būdu?


(1)  OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/15


2011 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C-193/11)

2011/C 204/28

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Lozano Palacios ir K. Herrmann

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad taikydama specialią kelionių agentūroms skirtą PVM schemą tais atvejais, kai kelionių paslaugos parduodamos ne keliautojams, kaip antai numatytą 2004 m. kovo 11 d. Prekių ir paslaugų apmokestinimo įstatymo (toliau — Lenkijos PVM įstatymas) 119 straipsnio 3 dalyje, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1),

priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad Lenkijos Respublika, Lenkijos PVM įstatymo 119 straipsnio pagrindu taikydama specialią kelionių agentūroms skirtą schemą taip pat tais atvejais, kai kelionių paslaugų gavėjas nėra keliautojas, pažeidžia galiojančios Direktyvos 2006/112/EB 306–310 straipsnius.

Pagrįsdama šį teiginį Komisija nurodo, kad Direktyvos 2006/112/EB 306–310 straipsnių formuluotės atitinka anksčiau galiojusios Šeštosios PVM direktyvos 26 straipsnio formuluotę. Penkios iš tuo metu galiojusių šešių oficialiųjų kalbinės versijos (t. y. išskyrus versiją anglų k.) visiškai atitinka viena kitą ir visose 26 straipsnio kalbinėse versijose nuosekliai vartojamas žodis „keliautojas“. Žodžio „klientas“ (lenkų k. nabywca) pavartotas tik keliose Direktyvos 2006/112/EB 306 straipsnio kalbinėse versijose, kurios rengtos atsižvelgiant į šios nuostatos tekstą anglų k. Tačiau net ir jose toliau, t. y. 307–310 straipsniuose, vartojama „keliautojo“ sąvoka, o tai patvirtina, kad „kliento“ sąvoka 306 straipsnyje pavartota per klaidą.

Be to, net pripažinus, kad specialios kelionių agentūroms skirtos schemos tikslas, t. y. supaprastinti mokesčio surinkimą, būtų veiksmingiau pasiektas aiškinant nagrinėjamą nuostatą kaip apimančią klientus, iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad šios schemos negalima aiškinti remiantis tik teleologiniu metodu, o tai prieštarauja vienaprasmiškam Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo sprendimui, aiškiai matomam iš galiojančių nuostatų turinio.


(1)  OL L 347, p. 1.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/15


2011 m. balandžio 28 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 3 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-3/09 Italijos Respublika prieš Europos Komisiją

(Byla C-200/11 P)

2011/C 204/29

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Italijos Respublika, atstovaujama avvocato dello Stato P. Gentili

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-3/09 ir, nagrinėjant bylą iš esmės, 2008 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos C 20/08 (ex N 62/08), kurią Italija ketina įgyvendinti, iš dalies pakeitus pagalbos schemą N 59/04 dėl laikinojo laivų statybos apsaugos mechanizmo, užregistruotą Nr. C(2008) 6015 galutinis.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Italijos Respublika Teisingumo Teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2011 m. vasario 3 d. nutarties byloje T-3/09, kuria jis atmetė Italijos ieškinį dėl 2008 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos C 20/08 (ex N 62/08), kurią Italija ketina įgyvendinti, iš dalies pakeitus pagalbos schemą N 59/04 dėl laikinojo laivų statybos apsaugos mechanizmo, užregistruotą Nr. C(2008) 6015 galutinis, apie kurį 2008 m. spalio 22 d. Italijos Respublikai pranešta 2008 m. spalio 22 d. raštu Nr. SG-Greffe (2008) D/206436.

Grįsdama savo apeliacinį skundą Italijos Respublika nurodo šiuos pagrindus:

 

Pirmasis pagrindas. Faktinė klaida ir EB 87 straipsnio 1 dalies ir EB 88 straipsnio 3 dalies, Reglamento (EB) Nr. 659/1999 (1) 1 straipsnio c punkto ir Reglamento (EB) Nr. 794/2004 (2) 4 straipsnio pažeidimas.

2008 m. Finansų įstatymu Italija paprasčiausiai ketino skirti papildomą pagalbos laivų statybai finansavimą, numatytą 2004 m. Finansų įstatyme ir 2004 m. vasario 2 d. Ministro dekrete, kurį remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1177/2002 (3) (LAM reglamentas) jau buvo patvirtinusi Komisija, nekeisdama nei pačios pagalbos suteikimo sąlygų, nei įmonių ir sutarčių, kurioms ji galėjo būti skirta. Iš tiesų paaiškėjo, kad finansavimui skirtų lėšų nepakako, nes buvo gauta daugiau nei numatyta paraiškų dėl pagalbos. Dėl jos savitos struktūros neįmanoma iš anksto nustatyti tokios pagalbos bendros sumos; todėl tokios pagalbos papildomo finansavimo negalima laikyti esminiu jau patvirtintos pagalbos pakeitimu, t. y. nauja pagalba. Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes neatsižvelgė į šią informaciją.

 

Antrasis pagrindas. Reglamento (EB) Nr. 1177/2002 2, 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimas.

Komisija nusprendė, kad 2008 m. Finansų įstatymas buvo nauja pagalba, nes LAM reglamente numatyta schema pasibaigė 2005 m. kovo 31 d. ir po šios datos negalėjo būti taikoma. Taip nėra, nes ši data tebuvo galutinis terminas, per kurį turėjo būti pasirašytos laivų statybos sutartys, kurioms galėjo būti skirta pagalba; tačiau tame pačiame reglamente buvo numatyta, kad pagalba turėjo būti suteikta įmonėms, kurios laivus pristatė praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo sutarties pasirašymo dienos (kuris galėjo būti pratęstas ne daugiau kaip dar trejiems metams). Taigi reglamentas galėjo būti taikomas šioms sutartims bent jau iki 2008 m. kovo 31 d. 2008 m. Finansų įstatymas, kuris buvo priimtas 2007 m. gruodžio 24 d., yra būtent reglamento taikymo priemonė, kuria siekiama užtikrinti pagalbos suteikimą visoms iki 2005 m. kovo 31 d. pasirašytoms sutartims. Todėl 2008 m. Finansų įstatymo teisinis pagrindas yra LAM reglamentas, kurį Komisija turėjo taikyti, kad jį patvirtintų. Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad po 2005 m. kovo 31 d. Komisija nebeturėjo jokių įgaliojimų vertinti su laivų statyba susijusias priemones remdamasi LAM reglamentu, net jei jos buvo susijusios su iki 2005 m. kovo 31 d. pasirašytomis sutartimis.

 

Trečiasis pagrindas. EB 87 straipsnio 2 ir 3 dalies ir EB 88 straipsnio 3 dalies pažeidimas. Pažeisti esminiai procedūriniai reikalavimai, nes nenurodyti motyvai (EB 253 straipsnis).

Komisija nusprendė, kad Sutartyje ar bet kuriame kitame šaltinyje nebuvo nuostatos, kuria remiantis 2008 m. Finansų įstatyme numatytą pagalbą būtų galima laikyti suderinama su bendrąja rinka. Tai netiesa, nes buvo siekiama apsaugoti Bendrijos laivų statybos pramonę nuo Korėjos dempingo, o dėl to galėjo būti taikomas 87 straipsnio 3 dalies b punktas (Bendrijos interesams svarbūs projektai) arba 87 straipsnio 3 dalies c punktas (tam tikro ekonominės veiklos sektoriaus plėtrai skatinti skirta pagalba) ir bet kuriuo atveju proporcingumo principas: pagalbos skyrimas tik kai kurioms sutartims dėl to, kad finansavimas buvo nepakankamas, būtų buvusi neproporcinga valstybės finansų apsaugos priemonė, nes tai būtų labai iškraipę konkurenciją tarp suinteresuotųjų įmonių. Komisija neišnagrinėjo nė vieno iš šių galimų valstybės pagalbos draudimo išimčių pagrindų. Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad Italija nenurodė nė vieno valstybės pagalbos draudimo išimčių pagrindo, visų pirma atsižvelgiant į tai, jog pagalbos neskyrimas vienoms įmonėms ir jos skyrimas kitoms tokioje pačioje padėtyje esančioms įmonėms būtų lėmęs skirtingą požiūrį ir konkurencijos iškraipymą. Be to, jis neteisingai nusprendė, kad Komisijos sprendimas buvo tinkamai motyvuotas.

 

Ketvirtasis pagrindas. Teisėtų lūkesčių apsaugos ir vienodo požiūrio (nediskriminavimo) principų pažeidimas.

Bet kuriuo atveju po to, kai Komisija patvirtino 2004 m. vasario 2 d. ministro dekrete numatytą schemą, buvo galima teisėtai tikėtis, kad bus priimtas įstatymas, pagal kurį turėjo būti paprasčiausiai skirtas papildomas šios schemos finansavimas. Be to, to reikalaujama ir pagal vienodo požiūrio arba nediskriminavimo principą, nes dėl to, jog finansavimas buvo nepakankamas, pagalbą gavo tik kai kurie operatoriai, o kiti tokioje pačioje padėtyje esantys operatoriai jos negavo. Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad Italija ir suinteresuotieji asmenys aiškiai žinojo, jog 2004 m. patvirtinimo sprendime buvo numatyta didžiausia bendros 10 mln. eurų skirtinos pagalbos riba. Priešingai, buvo galima teisėtai tikėtis, kad pagalba bus skirta visiems turintiems į ją teisę gavėjams.


(1)  OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339.

(2)  OL L 140, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 4 t., p. 3.

(3)  OL L 172, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 485.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/16


2011 m. balandžio 27 d.Union des associations européennes de football (UEFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-55/08 Union des associations européennes de football (UEFA) prieš Europos Komisiją

(Byla C-201/11 P)

2011/C 204/30

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Union des associations européennes de football (UEFA), atstovaujama QC D. Anderson, baristerio D. Piccinin, solisitorių B. Keane ir T. McQuail

Kita proceso šalis: Europos Komisija, Belgijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Reikalavimai

Apeliantė prašo panaikinti skundžiamą sprendimą dėl tokių priežasčių:

a)

Bendrasis Teismas teisiniu požiūriu klaidingai taikė Direktyvą 89/552 (1), kiek tai susiję tiek su aiškumo ir skaidrumo reikalavimais, tiek su EURO pripažinimu itin reikšmingu visuomenei įvykiu;

b)

Bendrasis Teismas teisiniu požiūriu klaidingai taikė konkurenciją reglamentuojančias Sutarties nuostatas;

c)

Bendrasis Teismas teisiniu požiūriu klaidingai taikė Sutarties nuostatas dėl laisvės teikti paslaugas ir proporcingumo principo;

d)

Bendrasis Teismas pažeidė UEFA nuosavybės teisę;

e)

Bendrasis Teismas teisiniu požiūriu klaidingai konstatavo, kad ginčijamas sprendimas tinkamai motyvuotas kiek tai susiję i) su EURO pripažinimu itin reikšmingu visuomenei įvykiu, ii) su konkurencija, iii) su laisve teikti paslaugas ir iv) su nuosavybės teise.


(1)  1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 224).


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/17


2011 m. gegužės 13 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

(Byla C-231/11 P)

2011/C 204/31

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama A. Antoniadis, R. Sauer, N. von Lingen

Kitos proceso šalys: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA

Apeliantės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

 

pirma, pagrindinis reikalavimas:

panaikinti 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 rezoliucinės dalies 2 punktą tiek, kiek jis pagrįstas Bendrojo Teismo išvadomis, nurodytomis skundžiamo sprendimo 157 punkte, pagal kurias Komisija turi nustatyti atskirų bendrovių atitinkamas dalis sumose, kurias jos turi sumokėti solidariai;

panaikinti 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 rezoliucinės dalies 3 punktą tiek, kiek pagal išvadas, nurodytas skundžiamo sprendimo 158 punkte kartu su 245, 247, 262 bei 263 punktais, Bendrasis Teismas peržiūrėjo baudų sumas, įskaitant nustatydamas baudos dalį, priklausančią kiekvienai atskirai bendrovei;

 

antra, papildomas reikalavimas:

panaikinti 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 tiek, kiek pagal skundžiamo sprendimo 157 punktą Komisija turi pareigą nustatyti atskirų bendrovių atitinkamas dalis sumose, kurias jos turi sumokėti solidariai;

panaikinti 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 tiek, kiek pagal išvadas, nurodytas skundžiamo sprendimo 158 punkte kartu su 245, 247, 262 bei 263 punktais, Bendrasis Teismas peržiūrėjo baudų sumas, įskaitant nustatydamas baudos dalį, priklausančią kiekvienai atskirai bendrovei ir taip pakeitė 2007 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimą (C(2006) 6762 galutinis) byloje COMP/38.899 — Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija;

 

trečia:

atmesti ieškinius bylose T-122/07, T-123/07 ir T-124/07, kiek tai susiję su prašymu panaikinti sprendimo C(2006) 6762 galutinis 2 straipsnio j, k ir l punktus;

 

ketvirta:

priteisti iš atsakovių apeliaciniame procese ir ieškovių pirmoje instancijoje bylinėjimosi išlaidas tiek apeliaciniame procese, tiek pirmoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Komisijos pareiga nustatyti individualias atsakomybės dalis solidariųjų bendraskolių santykiuose tarp jų pažeidė Komisijos įgaliojimus ir pareigas pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnį ir kelia grėsmę nacionalinės teisės sistemai. Šios teisės ir pareigos apima išorės santykius, t. y. baudų taikymą ir, esant reikalui, sprendimo adresatų solidarios atsakomybės nustatymą. Tačiau solidariųjų bendraskolių vidaus santykiai, įskaitant galimą teisę pareikšti ieškinį, kyla iš solidarios atsakomybės nustatymo iš esmės pagal valstybių narių teisės aktus.

2.

Bendrasis Teismas viršijo savo neribotos jurisdikcijos kontroliuoti ribas nustatęs atsakomybės dalis vidaus santykiuose, kiek tai susiję su pakartotiniais ieškiniais nacionaliniuose teismuose.

3.

Pareiga išspręsti solidarios atsakomybės teisinio poveikio klausimą, kuri Bendrojo Teismo teigimu priklausė Komisijai, negali būti pagrįsta baudų ir sankcijų individualumo principu, kurį Bendrasis Teismas nurodo šiuo atžvilgiu; be kita ko, jis nepaiso įmonių atsakomybės už SESV 101 ir 102 straipsnių pažeidimą principo.

4.

Bendrasis Teismas nusprendė ultra petita ir pažeidė rungtyniškumo principą, nes nustatė atsakomybę vidaus santykiuose ir netiesiogiai pakeitė sprendimą, nors to nebuvo prašoma ir nebuvo pakankamai apie tai diskutuota.

5.

Be to, Bendrasis Teismas pažeidė pareigą motyvuoti, nes iš skundžiamo sprendimo negalima pakankamai aiškiai suprasti pagrindinių motyvų ir Bendrasis Teismas neatsižvelgia į Komisijos argumentus, susijusius su solidaria atsakomybe.

6.

Galiausiai sprendimas kelia grėsmę Komisijos diskrecijai nustatyti atsakingus asmenis.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/18


2011 m. gegužės 16 d.Siemens Transmission & Distribution Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

(Byla C-232/11 P)

2011/C 204/32

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Siemens Transmission & Distribution Ltd, atstovaujama advokatų H. Wollmann, F. Urlesberger

Kitos proceso šalys: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

pakeisti skundžiamo sprendimo 3 punkto ketvirtą įtrauką, sumažinant Reyrolle paskirtą baudą bent 7 400 000 eurų;

papildomai panaikinti skundžiamo sprendimo 3 punktą, kiek jis susijęs su Reyrolle, ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

kiekvienu atveju priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad buvo pažeistas individualios baudos ir sankcijos nustatymo principas. Bendrasis Teismas, vykdydamas savo neribotą jurisdikciją, neteisingai taikė Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 3 dalį, taikydamas sankciją įmonei Rolls-Royce/Reyrolle už 1988 m. — 1998 m. ne pagal šios bendrovės padėtį, bet, atvirkščiai, pagal ekonominio subjekto ekonominę galią, atsiradusią tik po keletos metų (Reyrolle pardavus VA Technologie).

Be to, apeliantė kritikuoja Teisingumo Teismo praktikoje nustatytų vienodo požiūrio ir proporcingumo principų pažeidimą. Taikydamas Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnį Bendrasis Teismas sistemiškai taikė skirtingus apskaičiavimo metodus, kurie buvo daug nepalankesni apeliantei, palyginti su kitomis gavusiomis baudas įmonėmis. Nėra jokios objektyvaus šios diferenciacijos pateisinimo.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/18


2011 m. gegužės 16 d.Siemens Transmission & Distribution SA und Nuova Magrini Galileo SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

(Byla C-233/11 P)

2011/C 204/33

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Siemens Transmission & Distribution SA und Nuova Magrini Galileo SpA, atstovaujama advokatų H. Wollmann, F. Urlesberger

Kitos proceso šalys: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimo (sujungtos bylos T-122/07–T-124/07) 2 punktą ir 2007 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimo C(2006) 6762 galutinis byloje COMP/38.899 — Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija 2 straipsnio j ir k punktus;

panaikinti skundžiamo sprendimo 3 punkto pirmą įtrauką ir patvirtinti Komisijos sprendimo C(2006) 6762 galutinis 2 straipsnio j ir k punktus, šio sprendimo 2 straipsnio k punkto atžvilgiu nuspręsti, kad kiekvienas solidarusis skolininkas, santykiuose su bendraskoliais, turi padengti trečdalį 4 500 000 eurų baudos;

papildomai, panaikinti skundžiamo sprendimo 3 punkto pirmą įtrauką ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

bet kuriuo atveju panaikinti skundžiamo sprendimo 7 punktą ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas byloje T-124/07 bei šiame apeliaciniame procese.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas, viršydamas tai, ko prašė apeliantės, panaikino tik Schneider Electric SA paskirtą baudą ir neteisingai padidino bendrą apeliančių skolą. Teisingumo Teismas pažeidė principą pareikšti ieškinį ir iš SESV 263 straipsnio kylantį principą, kad negalima pareikšti ieškinio kito asmens vardu.

Be to, Bendrasis Teismas, viršydamas tai, ko prašė apeliantės, darė įtaką Komisijos diskrecijai priimti sprendimą dėl Schneider Electric SA. Ši neleistina įtaka diskrecijai pažeidė teisinio saugumo principą.

Apeliantėms nebuvo suteikta galimybė išreikšti nuomonės dėl esminių Bendrojo Teismo išvadų. Tai yra proceso Bendrajame Teisme trūkumas, nes taip buvo pažeista apeliančių teisė būti išklausytoms pagal EŽTT 6 straipsnį.


Bendrasis Teismas

9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/20


2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NLG prieš Komisiją

(Byla T-109/05 ir 444/05) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Dokumentai, susiję su vykdant viešosios paslaugos įpareigojimus patirtų papildomų sąnaudų valstybės pagalbos srityje sudedamosiomis dalimis - Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais - Išimtis, susijusi su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga - Profesinė paslaptis - Motyvavimo pareiga - Vienodas požiūris - Iš valstybės narės kilę dokumentai)

2011/C 204/34

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG), ankstesnis pavadinimas — Navigazione Libera del Golfo SpA (Neapolis, Italija), atstovaujama advokatų S. Ravenna ir A. Abate

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Costa de Oliveira ir V. Di Bucci,

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Italijos Respublika, iš pradžių atstovaujama I. M. Braguglia ir avvocato dello Stato M. Fiorilli, paskui M. Fiorilli ir R. Adam, galiausiai, avvocato dello Stato I. Bruni (byla T-444/05); Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama B. Driessen ir A. Vitro (byla T-444/05); Caremar SpA (Neapolis), iš pradžių atstovaujamos advokatų M. Roberti, A. Franchi ir G. Bellitti, vėliau advokatų M. Roberti, G. Bellitti ir I. Perego

Dalykas

Prašymas panaikinti 2005 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimus D(2005) 997 ir D(2005) 9766, kuriais atmetamas ieškovės prašymas leisti susipažinti su kai kuriais duomenimis, kurie nebuvo paskelbti 2004 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimo 2005/163/EB dėl Italijos suteiktos valstybės pagalbos laivininkystės įmonėms Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar ir Toremar (Gruppo Tirrenia) (OL L 53, 2005 2 26, p. 29) versijoje.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2005 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimą D(2005) 997 tiek, kiek jis susijęs su atsisakymu leisti susipažinti su detaliomis Caremar SpA papildomų sąnaudų, patirtų vykdant jai nustatytus viešosios paslaugos įpareigojimus, susijusius su keleiviu vežimu maršrutu Neapolis — Beverello (Kapri) (Italija) keltais ir greitaeigiais keleiviniais laivais, sudedamosiomis dalimis.

2.

Atmesti kitus ieškinio byloje T-109/05 reikalavimus.

3.

Komisija padengia trečdalį savo ir trečdalį Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) bylinėjimosi išlaidų, o pastaroji padengia du trečdalius savo ir du trečdalius Komisijos bylinėjimosi išlaidų byloje T-109/05.

4.

Caremar padengia savo bylinėjimosi išlaidas byloje T-109/05.

5.

Panaikinti 2005 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimą D(2005) 9766.

6.

Komisija padengia bylinėjimosi išlaidas byloje T-444/05.

7.

Italijos Respublika, Europos Sąjungos Taryba ir Caremar padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 106, 2005 4 30.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/20


2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Batchelor prieš Komisiją

(Byla T-250/08) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Korespondencija atliekant televizijos programų transliavimo srityje priimtų priemonių suderinamumo su Bendrijos teise vertinimą - Neleidimas susipažinti - Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo proceso apsauga - Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimo ir audito tikslų apsauga)

2011/C 204/35

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Edward William Batchelor (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujamas solisitorės F. Young, baristerio A. Barav ir advokato D. Reymond, vėliau A. Barav, D. Reymond ir baristerės F. Carlin

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama C. Docksey, C. O’Reilly ir P. Costa de Oliveira, vėliau C. O’Reilly ir P. Costa de Oliveira

Ieškovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Danijos Karalystė, atstovaujama B. Weis Fogh ir S. Juul Jørgensen

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama S. Behzadi Spencer, L. Seeboruth ir I. Rao, vėliau I. Rao, padedamos baristerių G. Facenna ir T. de la Mare

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. gegužės 16 d. Komisijos generalinio sekretoriaus sprendimą neleisti susipažinti su tam tikra korespondencija atliekant Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pagal 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 224) 3a straipsnio 1 dalį priimtų priemonių suderinamumo su Bendrijos teise vertinimą, ir, antra, prašymas panaikinti implicitinį Komisijos sprendimą atmesti tą patį prašymą, kaip manoma, priimtą 2008 m. balandžio 9 d.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Kaip nepriimtiną atmesti ieškinį dėl implicitinio sprendimo neleisti susipažinti su tam tikra korespondencija, kaip manoma, priimto 2008 m. balandžio 9 d.

2.

Panaikinti 2008 m. gegužės 16 d. Europos Komisijos generalinio sekretoriaus sprendimą, išskyrus tą jo dalį, kuri susijusi su pirmuose dviejuose 2007 m. vasario 19 d. laiško prieduose esančiais duomenimis, dėl kurių pasiremta Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos išimtimi.

3.

Nurodyti Komisijai padengti savo ir Edward William Batchelor nurodytas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Nurodyti Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei padengti savo ir dėl jos įstojimo į bylą E. W. Batchelor patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5.

Danijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 209, 2008 8 15.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/21


2011 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prinz von Hannover prieš VRDT (herbo atvaizdas)

(Byla T-397/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Bendrijos vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio herbą, registracijos paraiška - Absoliutus atmetimo motyvas - Valstybės ženklo heraldinė imitacija - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies h punktas - Paryžiaus konvencijos 6 c ženklas)

2011/C 204/36

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (Hanoveris, Vokietija), atstovaujamas advokatų R. Stötzel ir J. Hilger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. liepos 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo R 1361/2008-1, susijusiu su prašymu įregistruoti vaizdinį prekių ženklą, vaizduojantį Hanoverio rūmų herbą, Bendrijos prekių ženklu

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/21


2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ancotel prieš VRDT — Acotel (ancotel.)

(Byla T-408/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „ancotel“ paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ACOTEL - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Atitinkama visuomenė)

2011/C 204/37

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: ancotel GmbH (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokato H. Truelsen

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Schäffner

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Teisme: Acotel SpA (Roma, Italija), iš pradžių atstovaujama advokatų D. De Simone ir D. Demarinis, vėliau — advokatų D. De Simone, D. Demarinis ir J. Wrede

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. birželio 19 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1385/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp Acotel SpA ir ancotel GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. birželio 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1385/2008-1).

2.

VRDT padengia savo bei ancotel GmbH patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Acotel SpA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 312, 2009 12 19.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/22


2011 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje São Paulo Alpargatas prieš VRDT — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

(Byla T-422/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BAHIANAS LAS ORIGINALES paraiška - Ankstesni vaizdiniai Bendrijos ir nacionalinis prekių ženklai „havaianas“ ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas HAVAIANAS - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 204/38

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: São Paulo Alpargatas, SA (San Paulas, Brazilija), atstovaujama advokatų P. Merino Baylos ir A. Velázquez Ibáñez,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Enrique Fischer (Buenos Aires, Argentina), atstovaujamas pradžioje advokato E. Rasche Aparicio, po to advokato M. de Justo Bailey

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugpjūčio 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1477/2008-2), susijusio su protesto procedūra tarp São Paulo Alpargatas, SA ir Enrique Fischer.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1477/2008-2).

2.

VRDT padengia savo ir São Paulo Alpargatas, SA patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Enrique Fischer padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/22


2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Space Beach Club prieš VRDT — Flores Gómez (SpS space of sound)

(Byla T-144/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „SpS space of sound“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Bendrijos prekių ženklai „space ibiza“, „space DANCE BARCELONA“, „space DANCE MADRID“, „space DANCE VALENCIA“, „space DANCE MALLORCA“, „space DANCE EIVISSA“, „space SPACE IBIZA WORLD“, „space DANCE“ ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SPACE VIVA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Žymenų panašumo nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 204/39

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Space Beach Club, SA (San Jorge, Ibisa, Ispanija), atstovaujama advokato A. I. Alejos Cutili

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. F. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Miguel Ángel Flores Gómez (Madridas, Ispanija), atstovaujamas advokatų A. J. Vela Ballesteros ir B. C. Lamas Begué

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2010 m. sausio 18 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 766/2009-2), susijusio su protesto procedūra tarp Space Beach Club, SA ir Miguel Ángel Flores Gómez.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Space Beach Club, SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 134, 2010 5 22.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/22


2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Longevity Health Products prieš VRDT — Tecnifar (E-PLEX)

(Byla T-161/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „E-PLEX“ paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas EPILEX - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 204/40

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Longevity Health Products, Inc. (Nasau, Bahamos), atstovaujama advokato J. Korab

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama R. Pethke

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lisabona, Portugalija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. vasario 5 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 662/2009-4), susijusio su protesto procedūra tarp Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA ir Longevity Health Products, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Longevity Health Products, Inc. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 148, 2010 6 5.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/23


2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Euro-Information prieš VRDT (EURO AUTOMATIC CASH)

(Byla T-392/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo EURO AUTOMATIC CASH paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

2011/C 204/41

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Euro-Information — Européenne de traitement de l'information (Strasbūras, Prancūzija), atstovaujama advokato A. Grolée

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2010 m. birželio 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 892/2010-2), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį EURO AUTOMATIC CASH kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Euro-Information — Européenne de traitement de l’information bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 301, 2010 11 6.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/23


2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Formenti Seleco prieš Komisiją

(Byla T-210/09) (1)

(EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas - Spalvotų televizorių importas iš Turkijos - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Senatis - Nepriimtinumas)

2011/C 204/42

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Formenti Seleco SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų A. Malatesta, G. Terracciano ir S. Malatesta

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Scharf ir D. Grespan

Dalykas

Ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama kompensacijos už žalą, kurią ieškovė tariamai patyrė dėl to, kad Komisija nepriėmė priemonių, užkertančių kelią Turkijos vadžios institucijoms pažeisti Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos susitarimą nustatant iš Turkijos į Bendriją importuotų spalvotų televizorių kilmę

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Formenti Seleco SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 167, 2009 7 18.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/23


2011 m. gegužės 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prezes Urzędu Komunikacji prieš Komisiją

(Byla T-226/10) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Trečiųjų asmenų statuso neturinčių advokatų atstovavimas ieškovui - Nepriimtinumas)

2011/C 204/43

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokatų H. Gruszecka ir D. Pawłowska

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Braun ir K. Mojzesowicz

Dalykas

Prašymas panaikinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (OL L 108, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349) 7 straipsnio 4 dalį priimtą 2010 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimą C(2010) 1234, kuriuo Lenkijos elektroninių ryšių ir pašto paslaugų reguliavimo institucijai nurodyta atšaukti du priemonių, apie kurias pranešta, projektus, susijusius su nacionaline didmenine keitimosi IP srautu (IP tranzito) rinka (byla PL/2009/1019) ir didmenine IP peering su Telekomunikacja Polska S.A. (TP) tinklu rinka (byla PL/2009/1020).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2010 7 31.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/24


2011 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Staelen prieš Europos ombudsmeną

(Byla T-217/11)

2011/C 204/44

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Claire Staelen (Bridel, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos ombudsmenas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

priteisti iš Ombudsmeno sumokėti ieškovei 559 382,13 EUR sumą materialiniams nuostoliams atlyginti ir palūkanas už pavėluotą mokėjimą, apskaičiuotas pagal Europos centrinio banko nustatytą normą, ją padidinus dviem procentiniais punktais;

priteisti iš Ombudsmeno sumokėti Bendrijos pensijų fondui pensijos įmokas ieškovės naudai, apskaičiuotas pagal bazinį atlyginimą laikotarpiu nuo 2005 m. birželio iki 2011 m. balandžio, t. y. pagal iš viso 482 225,97 EUR sumą;

priteisti iš Ombudsmeno nuo 2011 m. gegužės iki 2026 m. kovo kas mėnesį mokėti ieškovei sumą, atitinkančią AD kategorijos pareigūnų, antrus metus priklausančių AD 9 lygio 2 pakopai, atlyginimą, atsižvelgiant į įprastą šio lygio pareigūno karjerą, ir įmokas į pensijų fondą bei įmokas į ligonių kasą ieškovės naudai;

priteisti iš Ombudsmeno sumokėti ieškovei 50 000 EUR sumą moralinei žalai atlyginti;

priteisti iš Ombudsmeno visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su reikalingų tyrimų neatlikimu, siekiant išsiaiškinti galimo prasto administravimo atvejį, Europos Parlamentui tvarkant ieškovės bylą. Ieškovė kaltina atsakovą atlikus kaltus veiksmus, taigi ir pažeidus Sprendimo 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1sk., 1 t., p. 283) 3 straipsnio 1 dalį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, nes atsakovas viršijo savo turimą diskreciją įvertinti skundo pagrįstumą ir atlikdamas savo funkciją padarė klaidą, dėl kurios ieškovė patyrė nuostolių.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su šališkumu, neobjektyvumu ir priklausomumu, nesąžiningumu ir įgaliojimų viršijimu, nes atsakovas, pirma, sudarė susitarimą dėl bendradarbiavimo su Europos Parlamentu ir, antra, nepagrįstai nenagrinėjo pagrindinių su pateiktu skundu susijusių klausimų.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su ir gero administravimo ir rūpinimosi pareigūnų interesais principų pažeidimu. Ieškovė kaltina atsakovą, kad jis, pirma, neatsižvelgė į visas aplinkybes, galėjusias lemti jo sprendimą nagrinėjant ieškovės situaciją, antra, atsisakė pateikti dokumentus, kuriais remdamasis priėmė sprendimą, ir, trečia, pažeidė protingą procedūros terminą.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/24


2011 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Komisiją

(Byla T-233/11)

2011/C 204/45

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama B. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos, A. Iosifidou ir P. Mylonopoulos

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2011 m. vasario 23 d. Europos Komisijos sprendimą C(2011) 1006 galutinis dėl Valstybės pagalbos Nr. C 48/2008 (ex NN 61/2008), kurią Graikija skyrė bendrovei Ellinikos Krysos A.E.

Ieškovė pateikia šiuos panaikinimo pagrindus:

 

Pirma, ieškovė tvirtina, kad atsakovė pažeidė Sutarčių nuostatas (SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 108 straipsnio 2 dalį, anksčiau — EB 87 straipsnio 1 dalis ir 88 straipsnio 2 dalis), jas klaidingai aiškindama ir taikydama bei klaidingai nustatydama ir įvertindama faktines aplinkybes valstybės pagalbos sąvokos atžvilgiu.

 

Grįsdama šio pagrindo pirmą dalį, susijusią su pirma valstybės pagalbos priemone (Cassandra kasyklų pardavimas už žemesnę nei rinkos vertė kainą) ieškovė nurodo: a) klaidingą vertinimą, kad buvo valstybės pagalba, kurį lėmė akivaizdi klaida, susijusi su tuo, kad Graikijos valstybė atliko tik tarpininko vaidmenį ir vykdant nagrinėjamą turto perleidimą nebuvo naudojami valstybės ištekliai, b) (papildomai) klaidingą vertinimą, susijusį su privataus investuotojo kriterijaus taikymu, c) (papildomai) klaidingą vertinimą, susijusį su pranašumo suteikimu, kurį lėmė akivaizdžiai klaidingas kasyklų, žemės ir mineralų klodų vertės apskaičiavimas bei pardavimo metu tariamai realus kasyklų veikimas, d) (papildomai) klaidingą konkurencijos iškreipimo ir poveikio prekybai tarp valstybių narių vertinimą.

 

Grįsdama pirmo pagrindo antrą dalį, susijusią su antra valstybės pagalbos priemone (nuosavybės perleidimo sandorio atleidimas nuo mokesčių), ieškovė nurodo, kad klaidingai įvertintas tariamas pranašumas ir konkurencijos iškreipimas bei poveikis prekybai tarp valstybių narių.

 

Antra, ieškovė tvirtina, kad atsakovė, reikalaudama susigrąžinti pagalbą, pažeidė Reglamento (EB) Nr. 659/1999 (1) 14 straipsnio 1 dalies b punktą, nes tai pažeidžia proporcingumo, lojalaus bendradarbiavimo, teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus.

 

Grįsdama šį pagrindą, ieškovė nurodo, kad atsižvelgiant į šiuos principus atsakovė nustatė klaidingą pavojaus iškreipti konkurenciją ir nagrinėjamų kasyklų tolesnio veikimo naudos pusiausvyrą.

 

Galiausiai trečia, ieškovė mano, kad atsakovė pažeidė sprendimų motyvavimo taisykles (SESV 296 straipsnis, buvęs EB 253 straipsnis), kiek tai susiję su valstybės pagalbos egzistavimu ir jos suderinamumu su vidaus rinka.

 

Grįsdama šį pagrindą, ieškovė nurodo, kad atsakovė nepaaiškino, nei kodėl Cassandra kasyklų pardavimo kaina, akivaizdžiai sumokėta iš privačių išteklių, lėmė tiesioginį arba netiesioginį valstybės išteklių praradimą, nei kodėl ji nusprendė, kad nagrinėjamu atveju reikėjo pareikalauti sumokėti mokestį ir už kasyklų, ir už žemės nuosavybės perleidimą, o ne tik su kasyklomis susijusį mokestį. Be to, kiek tai susiję su kasyklų, žemės ir mineralų klodų vertės apskaičiavimu, atsakovė nepaaiškino, kas sudaro suteiktą pranašumą; atsakovė tik pasirinktinai rėmėsi iš dalies Behre Dolbear pranešimu ir iš dalies savo pačios savavališkais argumentais, kuriuos, be to, taikė prieštaringai uždarytų kasyklų neigiamos vertės atžvilgiu.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/25


2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Lidl Stiftung prieš VRDT — Lactimilk (BELLRAM)

(Byla T-237/11)

2011/C 204/46

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Lidl Stiftung & Co. KG (Nekarzulmas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Träger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Lactimilk, SA (Madridas, Ispanija)

Reikalavimai

Panaikinti 2011 m. kovo 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1154/2009-4 ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „BELLRAM“ 29 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 5074281

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: vaizdinio prekių ženklo „RAM“ registracija Ispanijoje Nr. 2414439 29 klasės prekėms; vaizdinio prekių ženklo „Ram“ registracija Ispanijoje Nr. 98550 29 klasės prekėms; žodinio prekių ženklo „RAM“ registracija Ispanijoje Nr. 151890 29 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: tenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Ieškovė savo ieškinį grindžia penkiais pagrindais.

Pirmuoju pagrindu ieškovė tvirtina, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeista Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 (toliau — Bendrijos prekių ženklo reglamentas) 63 straipsnio 2 dalis, 75 ir 76 straipsniai bei jos teisė būti išklausytai, nes Apeliacinė taryba nepasiūlė šalims pateikti komentarų dėl jos ketinimo pakeisti susijusią prieštaraujančią registraciją.

Pagal antrąjį pagrindą ieškovė mano, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeistas Bendrijos prekių ženklo reglamento 41 straipsnis ir Įgyvendinimo reglamento 15 taisyklės 2 dalies f punktas, nes Apeliacinė taryba atsižvelgė į prekes, kurios nebuvo tinkamai ir iki protesto pateikimo termino pabaigos nurodytos pranešime apie protestą.

Trečiuoju pagrindu ieškovė teigia, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeistos Bendrijos prekių ženklo reglamento 42 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 15 straipsnis, nes Apeliacinė taryba tinkamai neįvertino įregistruotų prekių apimties pagal pateiktus įrodymus dėl naudojimo.

Ketvirtuoju pagrindu ieškovė tvirtina, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeistas Bendrijos prekių ženklo reglamento 76 straipsnis ir Įgyvendinimo reglamento 50 taisyklės 1 dalis bei 19 taisyklės 1 ir 3 dalys, nes Apeliacinė taryba neteisingai atsižvelgė į ryškų ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį.

Galiausiai pagal penktąjį pagrindą ieškovė mano, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeistas Bendrijos prekių ženklo reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktas, nes Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė, jog prekės yra labai panašios. Kalbant apie žymenų panašumą, Apeliacinė taryba nenusprendė, kad ženklai yra nepanašūs arba menkai panašūs dėl vienodo „BELLRAM“ pobūdžio ispanų kalboje. Žymenų „BELLRAM“ ir „RAM“ negalima supainioti, nes prekės yra menkai panašios, o žymenys yra nepanašūs arba menkai panašūs.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/26


2011 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Sigma Alimentos Exterior prieš Komisiją

(Byla T-239/11)

2011/C 204/47

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokato M. Ferre Navarrete

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio 1 dalį, nes jame konstatuojama, kad iš dalies pakeisto Ispanijos pelno mokesčio įstatymo (TRLIS) 12 straipsnio 5 dalis yra valstybės pagalbos schema.

Tuo atveju, jei nebus patenkintas pirmasis reikalavimas, panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio 1 dalį, nes jame konstatuojama, kad TRLIS 12 straipsnio 5 dalyje numatyta valstybės pagalbos schema, taikoma tik įgyjant kontrolę suteikiantį užsienio įmonės akcijų paketą.

Tuo atveju, jie nebus patenkinti pirmieji du reikalavimai, panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį, nes pagal jį numatyta, kad Ispanija turi išieškoti nesuderinamą pagalbą kol galutinis sprendimas, dėl kurio pateiktas šis ieškinys, bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė šioje byloje 2008–2010 mokestiniais metais įsigijo Jungtinėse Valstijose ir Peru įsteigtų įmonių akcijų ir pagal TRLIS 12 straipsnio 5 dalį taikė finansinės prestižo vertės, susidariusią įsigyjant kontrolę suteikiantį užsienio įmonės akcijų paketą, amortizaciją.

2011 m. sausio 12 d. Komisija priėmė ginčijamą sprendimą C(2010) 9566 galutinis dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C-45/07 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007). Po šio sprendimo Ispanijos mokesčių institucija atliko patikrinimus, siekdama ištaisyti ieškovės taikytą amortizaciją.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su priemonės pripažinimo valstybės pagalba reikalavimų neatitikimu.

Šiuo požiūriu ieškovė teigia, kad pagrindinis argumentas, dėl kurio sprendime nurodyta mokesčių schema negali būti laikoma valstybės pagalba, yra atrankiojo ginčijamos priemonės pobūdžio nebuvimas. Iš tikrųjų Komisija klysta, pripažindama, kad siekis sudaryti palankesnes sąlygas Ispanijos įmonėms įsigyti užsienio įmones ir reikalavimas, kad joms priklausytų bent 5 % užsienio bendrovės akcijų, tenkina atrankinio pobūdžio kriterijų. Ieškovės nuomone, Komisija šią išvadą padarė remdamasi įmonių, kurios taikė nurodytą schema, veiklos pobūdžio ir rūšių analize.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su sprendimo motyvų trūkumu.

Ieškovė mano, jog Komisijos nuomonė, kad nėra teisinių kliūčių įmonėms Jungtinėse Valstijose ar Peru įsigyti, nėra pakankamai pagrįsta.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/27


2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje L'Oréal prieš VRDT — United Global Media Group (MyBeauty)

(Byla T-240/11)

2011/C 204/48

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: L'Oréal (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų A. von Mühlendahl ir S. Abel

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, JAV)

Reikalavimai

Panaikinti 2011 m. vasario 3 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 898/2010-1;

įpareigoti atsakovę padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir tas, kurias ieškovė patyrė Apeliacinėje taryboje; arba,

nepatenkinus šių reikalavimų, įpareigoti kitą procedūros Apeliacinėje taryboje šalį, jei ji įstotų į bylą Bendrajame Teisme, padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir tas, kurias patyrė ieškovė Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „MyBeauty TV“ 3, 35 ir 41 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 6406755

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Protesto pagrindai: kita procedūros šalis grindė savo protestą Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 4 dalimi, tvirtindama, kad ji yra kelių ankstesnių neregistruotų prekių ženklų, kurie buvo panašūs į ieškovės prekių ženklą, savininkė

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą. Dėl išlaidų Protestų skyrius pažymėjo, kad protestą padavęs asmuo, kaip pralošusi šalis, paprastai turi padengti išlaidas, atsiradusias dėl ieškovės atstovavimo, bet kadangi pastaroji nepaskyrė atstovo Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 93 straipsnio prasme, neatsirado tokių išlaidų

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją ir įpareigoti ieškovę padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas

Ieškinio pagrindai: ieškovė tvirtina, kad ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas, nes jis pažeidžia Tarybos reglamento Nr. 207/2009 85 straipsnio 1 dalį. Pagal šią nuostatą pralaimėjusi protesto bylos šalis atlygina kitos šalies sumokėtus mokesčius. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 85 straipsnio 1 dalyje ši pareiga neapsiriboja vien tik išlaidomis profesionaliam atstovui šio reglamento 93 straipsnio 1 dalies prasme. Įgyvendinimo reglamento 94 taisyklėje taip pat nėra nuostatos dėl to, kad galima išieškoti tik profesionalaus atstovo išlaidas. Priešingai, Įgyvendinimo reglamento 94 taisyklė numato išlaidų „ribas“ išieškotinas tuo atveju, jei profesionalus atstovas veikė laimėjusios šalies vardu. Jei Įgyvendinimo reglamento 94 taisyklė būtų aiškinama taip, kad negalima išieškoti išlaidas tokioje byloje kaip ši, tokia taisyklė visiškai prieštarautų Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 85 straipsnio 1 daliai ir todėl negaliotų ar nebūtų taikoma.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/27


2011 m. gegužės 10 d. pareikštas ieškinys byloje Sanco prieš VRDT — Marsalman (Viščiuko vaizdas)

(Byla T-249/11)

2011/C 204/49

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Sanco, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato A. Segura Roda

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Marsalman, SL, (Barselona, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Pripažinti, kad ieškinys dėl 2011 m. vasario 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1073/2010-2 pareikštas tinkamu laiku ir forma ir, atlikus reikiamus procesinius veiksmus, nuspręsti panaikinti šį sprendimą bei atsisakyti registruoti Bendrijos prekių ženklą Nr. 6.675.383 visoms klasėms; kurioms jį prašyta įregistruoti, ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Marsalman, SL

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas be tekstinio elemento, kuriame pateiktas viščiuko grafinis vaizdas pusratyje (Registracijos paraiškos Nr. 6.675.383) 29 klasės prekėms ir 35 ir 39 klasių paslaugoms

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Ispanijos prekių ženklas be tekstinio elemento, kuriame pateiktas viščiuko grafinis vaizdas ovale (Registracijos Nr. 2.727.182) 29 ir 31 klasių prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: klaidingas Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymas ir aiškinimas.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/28


2011 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Ezz ir kt. prieš Tarybą

(Byla T-256/11)

2011/C 204/50

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egiptas), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londonas, Jungtinė Karalystė), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egiptas), atstovaujami baristerio M. Lester ir solisitoriaus J. Binns

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Panaikinti 2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimą 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte (OL L 76, p. 63), ir 2011 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 270/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte (OL L 76, p. 4), tiek, kiek jie taikomi ieškovams.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškiniu ieškovai, remdamiesi SESV 263 straipsniu, prašo panaikinti 2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimą 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte, ir 2011 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 270/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte, tiek, kiek jie taikomi ieškovams.

Ieškinį ieškovai grindžia penkiais pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad netenkinamas ribojamųjų priemonių nustatymo ieškovams kriterijus, numatytas Tarybos sprendimo 2011/172/BUSP 1 straipsnyje ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 270/2011 2 straipsnyje. Be to, teigiama, kad priežastys, kuriomis atsakovė grindžia ribojamųjų priemonių nustatymą ieškovams, yra visiškai neaiškios, nekonkrečios, neparemtos įrodymais, nepateisinamos ir nepakankamos pagrįsti tokių priemonių taikymą.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu teigiama, kad atsakovė pažeidė ieškovų teises į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę gynybą, nes:

ribojamosiomis priemonėmis nėra numatyta įrodymų, kuriais buvo pagrįstas sprendimas įšaldyti ieškovų turtą, pateikimo ieškovams tvarka ir jiems nesuteikta teisė veiksmingai pateikti pastabas dėl šių įrodymų;

ginčijamose priemonėse nurodytos priežastys yra bendro pobūdžio, niekuo neparemti ir neaiškūs teiginiai dėl teismo procesų ir

atsakovė nepateikė pakankamai informacijos, kad atsakydami ieškovai galėtų veiksmingai paviešinti savo nuomones, ir todėl Bendrasis Teismas negali įvertinti, ar Tarybos sprendimas bei vertinimas buvo tinkamai pagrįsti ir paremti įtikinamais įrodymais.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad atsakovė ieškovams nenurodė pakankamų jų įrašymo į ginčijamas priemones priežasčių, pažeisdama savo pareigą aiškiai išdėstyti savo sprendimą pagrindžiančias tikrąsias ir konkrečias priežastis, tame tarpe konkrečias atskiras priežastis, dėl kurių ji nusprendė, kad ieškovai yra atsakingi už Egipto valstybės lėšų pasisavinimą.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad atsakovė nepateisinamai ir neproporcingai pažeidė ieškovų teisę į nuosavybę ir reputaciją, nes:

turto įšaldymo priemonės turi reikšmingą ir ilgalaikį poveikį jų pagrindinėms teisėms;

jų taikymas ieškovams yra nepateisinamas ir

atsakovė neparodė, kad visiškas turto įšaldymas yra mažiausiai suvaržanti priemonė pasiekti tokį tikslą ar kad labai didelė žala ieškovams yra pateisinama ir proporcinga.

5.

Penktuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad atsakovės įvykdytas ieškovų įrašymas į asmenų, kuriems bus taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą yra pagrįstas akivaizdžia vertimo klaida.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/28


2011 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Van Bennekom prieš Tarybą ir Komisiją

(Byla T-206/96) (1)

2011/C 204/51

Proceso kalba: olandų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 74, 1997 3 8.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/29


2011 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Van Rossum prieš Tarybą ir Komisiją

(Byla T-207/96) (1)

2011/C 204/52

Proceso kalba: olandų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 74, 1997 3 8.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/29


2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ArcelorMittal Wire France ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-385/10) (1)

2011/C 204/53

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 301, 2010 11 6.


Tarnautojų teismas

9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/30


2011 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

(Byla F-34/11)

2011/C 204/54

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato D. Dane

Atsakovė: Europos policijos biuras (Europolas)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo priskirti ieškovą AST 5 lygiui panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. gruodžio 19 d. sprendimą, kuriuo atsakovas pranešė ieškovui, kad jo pareigos buvo paliktos priskirtos AST 5 lygiui.

Priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 204/30


2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europos ombudsmeną

(Byla F-54/11)

2011/C 204/55

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų L. Levi ir A. Blot

Atsakovas: Europos ombudsmenas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo skirti ieškovui nuobaudą — atleidimą iš pareigų, neprarandant teisių į pensiją, panaikinimas. Atitinkamai, prašymas visų pirma grąžinti ieškovą į pareigas o, nepatenkinus šio reikalavimo, priteisti jam atitinkamą sumą, kurią sudaro atlyginimas, kurį jis būtų gavęs nuo atleidimo įsigaliojimo dienos iki dienos, kai jis sulauks pensijinio amžiaus. Bet kuriuo atveju, priteisti ieškovui kompensaciją už patirtą neturtinę žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 20 d. Europos ombudsmeno drausminį sprendimą skirti ieškovui nuobaudą — atleidimą iš pareigų, neprarandant teisių į pensiją.

Prireikus, panaikinti 2011 m. sausio 18 d. sprendimą, kuriuo aiškiai atmetamas skundas.

Prireikus:

Visų pirma konstatuoti, kad sprendimo atleisti iš pareigų panaikinimas reiškia, kad ieškovas atgaline data, t. y. nuo sprendimo atleisti iš pareigų įsigaliojimo, turi būti grąžintas į A5 lygio 2 pakopos administratoriaus pareigas, ir kad jam turi būti išmokėtos išmokos, priklausančios už visą šį laikotarpį, su Europos centrinio banko nustatyto dydžio, padidinto dviem procentiniais punktais, palūkanomis už pavėluotą mokėjimą.

Nepatenkinus pirma pateikto reikalavimo, priteisti iš atsakovo sumą, kurią sudaro ieškovo atlyginimas, kuris būtų gautas nuo jo atleidimo iš pareigų įsigaliojimo dienos 2010 m. rugpjūčio mėn. iki mėnesio, kai jis sulauks pansijinio amžiaus, t. y. 2040 m. liepos mėn., ir atitinkamai pakoreguoti ieškovo teises į pensiją.

Bet kuriuo atveju, priteisti iš atsakovo 65 000 EUR ieškovo patirtai neturtinei žalai atlyginti.

Priteisti iš Europos ombudsmeno bylinėjimosi išlaidas.