ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.189.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 189

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. birželio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 189/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Komisija

2011/C 189/02

Komisijos priimti teisės aktų projektai

5

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 189/03

Euro kursas

11

2011/C 189/04

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektai
OL C 140, 2011 5 11

12

2011/C 189/05

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

13

2011/C 189/06

Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

16

2011/C 189/07

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

25

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 189/08

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

26

2011/C 189/09

Paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo

28

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 189/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen) ( 1 )

29

2011/C 189/11

2011 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimo santrauka, tam tikrų Sprendime 98/526/EB, priimtame byloje IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim, nustatytų įsipareigojimų dėl DNR zondų rinkos atšaukimas (Byla IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim) (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2981 galutinis)  ( 1 )

31

2011/C 189/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

32

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 189/13

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

33

2011/C 189/14

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

37

2011/C 189/15

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 189/01

Sprendimo priėmimo data

2011 5 31

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 557/10

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Amendment to the Renewables Obligation Certificates

Teisinis pagrindas

s 32 Electricity Act 1989 (1989 Chapter 29), as amended by ss 37-40 of the Energy Act 2008 (2008 Chapter 32) Implemented by the Renewables Obligation Order 2009 (No 785) as amended by Renewables Obligation Order 2010 (No 1107) to be amended by Renewables Obligation Order 2011

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Ne rinkos sąlygomis sudarytas sandoris

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 7 108 mln. GBP

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2021 3 31

Ekonomikos sektorius

Energetika

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Department of Energy & Climate Change

Renewables Obligation

Floor 4 Area A

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 3 7

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32261 (11/N)

Valstybė narė

Slovėnija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Nova Ljubljanska Banka d.d. („NLB“)

Teisinis pagrindas

Strateški načrt NLB

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 250 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2011 9 7

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 3 22

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32470 (11/N)

Valstybė narė

Suomija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille

Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor

Teisinis pagrindas

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010);

Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 21,35 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

Iki 2016 2 1

Ekonomikos sektorius

Energetika

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Energiamarkkinavirasto

Lintulahdenkuja 4

FI-00530 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 5 31

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32986 (11/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Prórroga del Régimen temporal de concesión de ayudas en forma de garantía (ayuda de Estado N 68/10) — España

Teisinis pagrindas

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 700 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2011 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Todas las autoridades competentes en España

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


III Parengiamieji aktai

Europos Komisija

29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/5


Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 189/02

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2011) 153

 

2011 4 19

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga ir jos valstybės narės turi laikytis Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl rekomendacijos dėl ES ir Jordanijos EKP veiksmų plano įgyvendinimo priėmimo

COM(2011) 158

 

2011 4 8

Pasiūlymas - Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo, vadovaujantis Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsniu, Švedijai leidžiama taikyti lengvatinio tarifo elektros mokestį už uoste prisišvartavusiems laivams tiesiogiai tiekiamą elektrą (iš kranto tiekiama elektra)

COM(2011) 169

 

2011 4 13

Pasiūlymas - Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

COM(2011) 182

 

2011 4 7

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl ES vidutinės trukmės prevencinės finansinės pagalbos Rumunijai skyrimo

COM(2011) 188

 

2011 4 11

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos, kurios ji turi laikytis EB ir Andoros jungtiniame komitete svarstant muitinės saugumo nuostatų sąrašą, kurį numatyta parengti pagal Europos ekonominės bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo pasikeičiant laiškais 12b straipsnio 1 punktą

COM(2011) 189

 

2011 4 12

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (kodifikuota redakcija)

COM(2011) 191

 

2011 4 11

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo galutinio kompensacinio muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 598/2009 importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui, taikymas išplečiamas iš Kanados siunčiamam importuojamam biodyzelinui, deklaruotam kaip Kanados kilmės arba ne, galutinio kompensacinio muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 598/2009, taikymas išplečiamas importuojamiems biodyzelino mišiniams, kuriuose Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinas sudaro 20 proc. arba mažiau masės, ir baigiamas tyrimas dėl iš Singapūro siunčiamo importuojamo biodyzelino

COM(2011) 192

 

2011 4 11

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 599/2009 importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui, taikymas išplečiamas iš Kanados siunčiamam importuojamam biodyzelinui, deklaruotam kaip Kanados kilmės arba ne, galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 599/2009, taikymas išplečiamas importuojamiems biodyzelino mišiniams, kuriuose Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinas sudaro 20 proc. arba mažiau masės, ir baigiamas tyrimas dėl iš Singapūro siunčiamo importuojamo biodyzelino

COM(2011) 193

 

2011 4 11

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos su vienu bendru žemės ūkio rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos, grąžinamųjų išmokų ir kainų nustatymo priemonės

COM(2011) 197

 

2011 4 13

Pasiūlymas Tarybos reglamentas kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės melaminui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas

COM(2011) 198

 

2011 4 12

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos plonam kreidiniam popieriui, galutinis surinkimas

COM(2011) 201

 

2011 4 12

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plonam kreidiniam popieriui nustatomas galutinis antisubsidijų muitas

COM(2011) 203

 

2011 4 13

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamiems Bosnijos ir Hercegovinos kilmės ceolito A milteliams, galutinis surinkimas

COM(2011) 207

 

2011 4 14

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamai Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelei

COM(2011) 209

 

2011 4 13

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo, remiantis priemonių galiojimo termino peržiūra pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės furfuraldehidui

COM(2011) 210

 

2011 4 18

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1425/2006, nustatantis galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams ir nutraukiantis tyrimą dėl tam tikrų Malaizijos kilmės plastikinių maišelių ir krepšelių importo

COM(2011) 212

 

2011 4 14

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium“)

COM(2011) 215

 

2011 4 13

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo užtikrinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą

COM(2011) 216

 

2011 4 13

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo užtikrinamas su taikoma vertimo tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą

COM(2011) 221

 

2011 4 20

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos pasirašymo

COM(2011) 223

 

2011 4 20

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo

COM(2011) 224

 

2011 4 20

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę

COM(2011) 226

 

2011 4 20

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nuostatos, susijusios su daugiamete finansine programa, kad būtų patenkinti papildomi ITER projekto finansavimo poreikiai

COM(2011) 227

 

2011 4 27

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas dėl žvejybos galimybių skyrimo pagal Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą

COM(2011) 228

 

2011 4 27

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl naujojo protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

COM(2011) 229

 

2011 4 27

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir jo laikino taikymo

COM(2011) 230

 

2011 4 26

Pasiūlymas - Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimo pakeisti savo darbo tvarkos taisykles

COM(2011) 231

 

2011 4 28

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

COM(2011) 233

 

2011 4 18

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos socialinio fondo komiteto narių skyrimo

COM(2011) 235

 

2011 5 4

Pasiūlymas - Tarybos įgyvendinimo sprendimas leisti Rumunijai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

COM(2011) 238

 

2011 5 2

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo sudarymo ir dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo sudarymo

COM(2011) 239

 

2011 5 2

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo ir dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo pasirašymo ir laikino taikymo

COM(2011) 241

 

2011 5 10

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos taikymo

COM(2011) 243

 

2011 5 2

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 57/2011 nuostatos dėl tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybių

COM(2011) 245

 

2011 5 5

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija)

COM(2011) 250

 

2011 5 5

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl lėšų, nepanaudotų vykdant 9-ojo ir ankstesnių Europos plėtros fondų (EPF) projektus, skyrimo vystomajam bendradarbiavimui Pietų Sudane

COM(2011) 251

 

2011 5 6

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard“)

COM(2011) 252

 

2011 5 6

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Brazilijos Federacinės Respublikos oro susisiekimo susitarimo sudarymo

COM(2011) 253

 

2011 5 6

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Brazilijos Federacinės Respublikos oro susisiekimo susitarimo pasirašymo

COM(2011) 258

 

2011 5 6

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber“)

COM(2011) 259

 

2011 5 18

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams

COM(2011) 261

 

2011 5 11

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo baigiamas antidempingo tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės poliesterių štapelio pluoštų

COM(2011) 262

 

2011 5 16

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Sąjungos pozicijos dėl Jungtinio vadybos komiteto sanitariniams ir fitosanitariniams reikalams, įsteigto susitarimu, kuriuo steigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija, Sprendimo Nr. 1/2011 dėl Asociacijos susitarimo IV priedo V priedėlio A dalies pakeitimo

COM(2011) 265

 

2011 5 16

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Sprendimas 2010/371/ES dėl konsultacijų su Madagaskaro Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo

COM(2011) 266

 

2011 5 6

Bendras pasiūlymas - Tarybos reglamentas dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

COM(2011) 267

 

2011 5 18

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl iš dalies pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatų ir darbo tvarkos taisyklių sudarymo Europos Sąjungos vardu

COM(2011) 268

 

2011 5 10

Pasiūlymas - Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. gruodžio 7 d. Įgyvendinimo sprendimas 2011/77/ES dėl Sąjungos finansinės pagalbos suteikimo Airijai

COM(2011) 269

 

2011 5 17

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 7/2010, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

COM(2011) 270

 

2011 5 17

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

COM(2011) 273

 

2011 5 10

Pasiūlymas - Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinės pagalbos suteikimo Portugalijai

COM(2011) 277

 

2011 5 20

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) pasirašymo

COM(2011) 279

 

2011 5 18

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl iš dalies pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatų ir darbo tvarkos taisyklių pasirašymo Europos Sąjungos vardu

COM(2011) 280

 

2011 5 19

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės ir sienos apsaugos tarnybai pasirašymo

COM(2011) 281

 

2011 5 19

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės ir sienos apsaugos tarnybai sudarymo

COM(2011) 282

 

2011 5 20

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena (FLEGT) sudarymo

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/11


Euro kursas (1)

2011 m. birželio 28 d.

2011/C 189/03

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,4261

JPY

Japonijos jena

115,31

DKK

Danijos krona

7,4590

GBP

Svaras sterlingas

0,89420

SEK

Švedijos krona

9,2475

CHF

Šveicarijos frankas

1,1884

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8020

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,398

HUF

Vengrijos forintas

269,73

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7097

PLN

Lenkijos zlotas

4,0132

RON

Rumunijos lėja

4,2105

TRY

Turkijos lira

2,3461

AUD

Australijos doleris

1,3630

CAD

Kanados doleris

1,4070

HKD

Honkongo doleris

11,1042

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7762

SGD

Singapūro doleris

1,7718

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 545,36

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,7863

CNY

Kinijos ženminbi juanis

9,2272

HRK

Kroatijos kuna

7,3793

IDR

Indonezijos rupija

12 305,45

MYR

Malaizijos ringitas

4,3507

PHP

Filipinų pesas

62,098

RUB

Rusijos rublis

40,2485

THB

Tailando batas

44,152

BRL

Brazilijos realas

2,2732

MXN

Meksikos pesas

16,9650

INR

Indijos rupija

64,2320


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/12


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 189/04

OL C 140, 2011 5 11

Ankstesni leidiniai:

 

OL C 121, 2011 4 19

 

OL C 94, 2011 3 26

 

OL C 88, 2011 3 19

 

OL C 26, 2011 1 28

 

OL C 296, 2010 10 30

 

OL C 76, 2010 3 25


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/13


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

2011/C 189/05

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2011) 166

 

2011 4 11

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru veikimo ir poveikio

COM(2011) 168

 

2011 4 13

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui - Pažangesnis energijos apmokestinimas ES. Pasiūlymas persvarstyti Energijos mokesčių direktyvą

COM(2011) 171

 

2011 3 30

Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - Senosios ir naujosios karjeros sistemos lygiavertiškumas - Tarnybos nuostatų 6 straipsnis

COM(2011) 174

 

2011 4 11

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, taikymo

COM(2011) 175

 

2011 4 11

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimo nuo 2007 m.

COM(2011) 176

 

2011 4 12

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, pagrįsta 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimo 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje 8 straipsniu

COM(2011) 180

 

2011 4 6

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Europos Sąjungos politinis požiūris, kurio rekomenduojama laikytis ITU 2012 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-12) (Tekstas svarbus EEE)

COM(2011) 183

 

2011 4 7

Rekomendacija - Tarybos sprendimas dėl savitarpio pagalbos Rumunijai skyrimo - Aiškinamasis memorandumas

COM(2011) 184

 

2011 4 11

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl mokslo ir technologijų statistikos įgyvendinimo

COM(2011) 186

 

2011 4 8

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai -Tarpinis bendros programos „Eurostars“ vertinimas

COM(2011) 187

 

2011 4 11

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2010 m. valstybių narių pateiktų fiskalinių duomenų kokybės

COM(2011) 195

 

2011 4 11

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Europos mikrofinansų skyrimo priemonės „Progress“ įgyvendinimas 2010 m.

COM(2011) 199

 

2011 4 15

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - 2012 m. finansinės programos techninis patikslinimas pagal bendrųjų nacionalinių pajamų pokyčius (2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 16 punktas)

COM(2011) 202

 

2011 4 12

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Pažangieji tinklai. Nuo inovacijų iki diegimo

COM(2011) 204

 

2011 4 14

Bendra ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui - Honkongo 2010 m. metinė ataskaita

COM(2011) 205

 

2011 4 14

Bendra ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - 2010 m. metinė ataskaita. Makao

COM(2011) 206

 

2011 4 13

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Bendrosios rinkos aktas - Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“

COM(2011) 211

 

2011 4 15

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - Patikimesnis Europos statistinių duomenų kokybės valdymas

COM(2011) 214

 

2011 4 15

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl socialinių ir ekonominių GMO auginimo padarinių, parengta remiantis valstybių narių pateikta informacija, kaip nurodyta Aplinkos ministrų tarybos 2008 m. gruodžio mėn. išvadose

COM(2011) 217

 

2011 4 20

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo

COM(2011) 219

 

2011 4 15

2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas - Išlaidų suvestinė pagal skirsnius. III skirsnis – Komisija

COM(2011) 220

 

2011 4 20

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Programos „Veiklus jaunimas“ tarpinis vertinimas

COM(2011) 222

 

2011 4 19

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje

COM(2011) 225

 

2011 4 18

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui - Duomenų saugojimo direktyvos (Direktyva 2006/24/EB) taikymo vertinimo ataskaita

COM(2011) 232

 

2011 4 28

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - Pagal Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą, taikomų priemonių įgyvendinimo ir jų poveikio vertinimo ataskaita

COM(2011) 240

 

2011 5 2

Komisijos komunikatas - Bendros su Moldovos Respublika aviacijos erdvės kūrimas

COM(2011) 242

 

2011 5 6

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija), kuriuo panaikintas ir pakeistas Reglamentas Nr. 58/97, įgyvendinimo

COM(2011) 246

 

2011 5 5

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui - Tarpinio 2007–2013 m. specialiosios programos „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“ vertinimo ataskaita

COM(2011) 248

 

2011 5 4

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Komunikatas dėl migracijos

COM(2011) 249

 

2011 5 5

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - 2007–2013 m. Pagrindinių teisių ir pilietybės programos tarpinio vertinimo ataskaita

COM(2011) 254

 

2011 5 11

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - Tarpinio „Daphne III“ programos 2007–2013 m. vertinimo ataskaita

COM(2011) 255

 

2011 5 11

Komisijos vertinimo ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - Baudžiamojo teisingumo programos tarpinio vertinimo ataskaita

COM(2011) 257

 

2011 5 13

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EŽŪGF išlaidų - Išankstinio perspėjimo sistema Nr. 1-3/2011

COM(2011) 260

 

2011 5 12

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Europinių paprastųjų jūrinių lydekų ir norveginių omarų išteklių atkūrimo plano taikymas

COM(2011) 271

 

2011 5 17

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - Ataskaita dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo III priede išvardytų konvencijų ratifikavimo padėties ir priežiūros įstaigų rekomendacijų pagal to reglamento 8 straipsnio 3 dalį BLS+

COM(2011) 272

 

2011 5 17

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - Bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (BLS) statistinė ataskaita

COM(2011) 286

 

2011 5 23

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Reglamento (EB) Nr. 2038/2006 dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą finansavimo įgyvendinimo 2007–2009 m.

COM(2011) 301

 

2011 5 23

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - EŽŪGF išlaidos - Išankstinio perspėjimo sistema Nr. 4/2011

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/16


Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

2011/C 189/06

Remiantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) 9 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka, Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai (2) iš dalies keičiami taip:

27   skirsnis

110   puslapis

Bendrosios nuostatos

Pirma pastraipa, po žodžio „asociacijos“: išbraukti frazę „1976 metų leidinyje dėl naftos produktų ir tepalų standartinių apibrėžimų ir specifikacijų“.

2   pastaba

Antra eilutė, po „315 °C“: išbraukti „ASTM D 1319-70“ ir įrašyti „EN 15553“.

5   papildomoji pastaba

2 dalies d punktas: po „minkštinimas“ įterpti „arba saldinimas“.

111   puslapis

5   papildomosios pastabos b punktas

 

2 dalies a punktas:

vietoj „ASTM D 86-67“ įrašyti „EN ISO 3405“,

po „metodą“ išbraukti „(pakartotinai patvirtintas 1972)“ ir įrašyti „(atitinkantį ASTM D 86 metodą)“.

 

2 dalies b punktas:

vietoj „ASTM D 86-67“ įrašyti „EN ISO 3405“,

po „metodą“ išbraukti „(pakartotinai patvirtintas 1972)“ ir įrašyti „(atitinkantį ASTM D 86 metodą)“.

5   papildomosios pastabos e punktas

Tarp „glikoliu,“ ir „morfolinu“ įterpti „N metilu“.

112   puslapis

5   papildomosios pastabos l punktas

Pirma, antra ir ketvirta eilutės: vietoj „deparafinavimas“ įrašyti „deparafinavimas (angl. dewaxing)“.

115   puslapis

2707 50 10 ir 2707 50 90

Sakinyje, prasidedančiame „Šiose subpozicijose …“:

vietoj „ASTM D 86-67“ įrašyti „EN ISO 3405“,

po „metodą“ išbraukti „(pakartotinai patvirtintas 1972)“ ir įrašyti „(atitinkantį ASTM D 86 metodą)“.

116   puslapis

2707 99 91 ir 2707 99 99

 

1 dalies a punktas:

vietoj „ASTM D 86-67“ įrašyti „EN ISO 3405“,

po „metodą“ išbraukti „(pakartotinai patvirtintas 1972)“ ir įrašyti „(atitinkantį ASTM D 86 metodą)“.

 

1 dalies b punktas:

po „15 °C temperatūroje“: įterpti „taikant EN ISO 12185“.

 

1 dalies c punktas:

po „25 °C temperatūroje (…), taikant“: išbraukti „ASTM D 5“ ir įrašyti „EN 1426“.

117   puslapis

2710 11 11–2710 19 99

 

I dalies 1 punktas:

po „ASTM D 938 metodu“ įterpti „atitinkančiu ISO 2207“.

 

I dalies 2 punkto a papunktis:

po „70 °C temperatūroje“ įterpti „EN ISO 12185 metodu nustatytas“,

po „ASTM D 217 metodu“ įterpti „atitinkančiu ISO 2137“.

 

I dalies 2 punkto b papunktis:

po „70 °C temperatūroje“ įterpti „EN ISO 12185 metodu nustatytas“,

po „nustatyta“: išbraukti „ASTM D 5“ ir įrašyti „EN 1426“,

po „Žr. diagramą, pateiktą toliau“ išbraukti „(1)“, t. y. pirmos išnašos nuorodą.

118   puslapis

Pirma išnaša

Išbraukti šią išnašą: „(1) Kai produktas yra per kietas, kad būtų galima atlikti darbinės kūgio penetracijos testą ASTM D 217 metodu, reikia atlikti kūgio penetracijos testą ASTM D 937 metodu.“

Diagrama

Diagramą pakeisti taip:

Image

119   puslapis

2710 11 21

Išbraukti sakinį „Terminas „Abelio-Penskio metodas“ reiškia metodą DIN (Deutsche Industrienorm) 51755 – 1974 m. kovo mėn. paskelbtą DNA (Deutsche Normenausschus), Berlin 15.“

2710 19 11–2710 19 29

Po „šio skirsnio 2 papildomosios pastabos d punktą.“ įterpti šį tekstą ir diagramas:

2710 19 21 subpozicija

Šiai subpozicijai priskiriami žibaliniai reaktyviniai degalai. Šie reaktyviniai degalai atitinka šio skirsnio 2 papildomosios pastabos c punkto nuostatas.

Žibalinių reaktyvinių degalų, pavyzdžiui, šiuo metu dažniausiai naudojamų A-1 reaktyvinių degalų, dujų chromatografijos profilis būdingas alyvai, gautai tik distiliavimo iš nevalytosios alyvos būdu. Alkanų grandinės ilgis – apytiksliai 10–18 anglies atomų. Pagal EN ISO 3405 metodą, atitinkantį ASTM D 86 metodą, distiliacijos temperatūros intervalas yra maždaug 130–300 °C. Aromatiniai angliavandeniliai gali sudaryti iki 25 turinio tūrio procentų. Pliūpsnio temperatūra dažniausiai didesnė kaip 38 °C pagal ISO 13736 metodą.

Reaktyvinių degalų sudėtyje gali būti šių priedų: antioksidantų, korozijos inhibitorių, ledo inhibitorių, žymėjimo medžiagų.

120   puslapis

A-1 tipo reaktyvinių degalų (žibalo) dujų chromatografijos profilis

Image

121   puslapis

2710 19 25 subpozicija

Šiai subpozicijai priskiriamas žibalas, išskyrus reaktyvinius degalus. Šiai subpozicijai priskiriamas žibalas atitinka šio skirsnio 2 papildomosios pastabos c punkto nuostatas.

Kai kurioms iš šių alyvų būdingas labai mažas aromatinių angliavandenilių ir alkenų kiekis, todėl jas deginant nesusidaro suodžiai.

Kai kuriais atvejais į jas dedama cheminių žymeklių.

Šiai subpozicijai nepriskiriami žibalo ir kitų mineralinių alyvų arba organinių tirpiklių mišiniai.

Žibalo, kurio sudėtyje yra labai mažas aromatinių angliavandenilių kiekis, dujų chromatografijos profilis

Image

122   puslapis

2710 19 29 subpozicija

Šiai subpozicijai priskiriamos vidutiniosios alyvos, išskyrus 2710 19 21 ir 2710 19 25 subpozicijoms priskiriamą žibalą. Šiai subpozicijai priskiriamos alyvos atitinka šio skirsnio 2 papildomosios pastabos c punkto nuostatas.

Šių alyvų pavyzdys yra n-parafinas.

n-parafino dujų chromatografijos profilis

Image

Dujų chromatografijos profilių diagramas pakeisti taip:

visose diagramose po „SIMDIS ASTM D 2887 Extended“ įrašyti „atitinkantis ISO 3924“,

A-1 tipo reaktyvinių degalų ir žibalo, kurio sudėtyje yra labai mažas aromatinių angliavandenilių kiekis, diagramose išbraukti „ASTM D 86 koreliacija (STP 577) – pasiskirstymas“ ir įrašyti „EN ISO 3405, atitinkančio ASTM D 86, koreliacija (STP 577) – pasiskirstymas“.

123   puslapis

Skystojo kuro charakteristikų diagrama

Įterpti šį tekstą:

po „sulfatinių nuosėdų kiekis“ įterpti „(ISO 3987)“,

po „hidrolizės indeksas“ įterpti „(ISO 6293-1 arba ISO 6293-2)“.

2710 19 71–2710 19 99

Antrasis sakinys:

vietoj „ASTM D 86-67“ įrašyti „EN ISO 3405“,

po „metodą“ išbraukti „(pakartotinai patvirtintas 1972)“ ir įrašyti „(atitinkantį ASTM D 86 metodą)“.

124   puslapis

 

2 dalies a punktas:

vietoj „ASTM D 86-67“ įrašyti „EN ISO 3405“;

po „metodą“ išbraukti „(pakartotinai patvirtintas 1972)“ ir įrašyti „(atitinkantį ASTM D 86 metodą)“.

 

2 dalies b punktas:

po „taikant“: išbraukti „ASTM D 445 74“ ir įrašyti „EN ISO 3104“,

 

2 dalies c punktas:

po „taikant“: įterpti „ISO 2049 metodą (atitinkantį“,

po „ASTM D 1500 metodą“: įterpti „)“.

Tepalinių ir kitų alyvų charakteristikų diagrama

Įterpti šį tekstą:

po „sulfatinių nuosėdų kiekis“ įterpti „(ISO 3987)“,

po „hidrolizės indeksas“ įterpti „(ISO 6293-1 arba ISO 6293-2)“.

125   puslapis

2712 90 31–2712 90 99

 

1 dalis:

po „ASTM D 938 metodu“ įterpti „atitinkančiu ISO 2207“.

 

2 dalis:

po „70 °C temperatūroje“: įterpti „taikant EN ISO 12185“.

 

3 dalis:

po „ASTM D 217 metodu“ įterpti „atitinkančiu ISO 2137“.

 

4 dalis:

po „ASTM D 937 metodu“ įterpti „atitinkančiu ISO 2137“,

išbraukti sakinį „Jeigu produktas yra per kietas, kad būtų galima atlikti darbinės kūgio penetracijos testą ASTM D 217 metodu, reikia atlikti kūgio penetracijos testą ASTM D 937 metodu.“

126   puslapis

2713 20 00

 

1 dalis:

po „ASTM D 938 metodu“ įterpti „atitinkančiu ISO 2207“;

 

2 dalis:

po „70 °C temperatūroje“ įterpti „nustatytas EN ISO 12185 metodu“;

 

3 dalis:

po „nustatyta“: išbraukti „ASTM D 5“ ir įrašyti „EN 1426“.

2713 90 10 ir 2713 90 90

 

2 dalis:

tarp „15 °C temperatūroje tankis“ ir „didesnis“ įterpti „, nustatytas EN ISO 12185 metodu, “;

 

3 dalis:

vietoj „ASTM D 86-67“ įrašyti „EN ISO 3405“,

po „metodą“ išbraukti „(pakartotinai patvirtintas 1972)“ ir įrašyti „(atitinkantį ASTM D 86 metodą)“.

127   puslapis

2715 00 00

 

2 dalies a punkto penkto sakinio pirmoji įtrauka:

po „išmatuota“: išbraukti „ASTM D 5“ ir įrašyti „EN 1426“.

 

2 dalies a punkto penkto sakinio antroji įtrauka:

po „ASTM D 1189 metodą“: įterpti „(panaikintas 1979 m., tokio EN/ISO metodo nėra)“,

po „išmatuota“: išbraukti „ASTM D 5“ ir įrašyti „EN 1426“.

Diagrama

Diagramą pakeisti taip:

Image


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL C 137, 2011 5 6, p. 1.


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/25


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

2011/C 189/07

Image

Monako išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), valstybėms narėms ir šalims, su Bendrija sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis: Monakas

Proga: Princo Albert'o ir Charlene vestuvės

Dizaino aprašas: Vidinėje monetos dalyje, centre, yra Princo Albert'o ir Charlene atvaizdai. Apačioje – monetą leidžiančios šalies pavadinimas „MONACO“ ir monetos išleidimo metai „2011“. Kalyklos ženklas ir kalyklos graverio ženklas yra atitinkamai prieš užrašą „MONACO 2011“ ir po jo.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas:

Išleidimo data:


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/26


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

2011/C 189/08

Pagalbos Nr.: SA.33191 (11/XA)

Valstybė narė: Slovėnija

Regionas: Gorenjska

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Podpore programom razvoja podeželja v Občini Jesenice 2011–2013

Teisinis pagrindas: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 45/11, z dne 10. junija 2011)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

 

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma: 0,09 mln. EUR

 

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 0,03 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. birželio 18 d.–2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Investicijos į žemės ūkio valdas (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 str.), Draudimo įmokos (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 12 str.), Žemės sklypų perskirstymas (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 13 str.), Techninė parama (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 str.), Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Interneto svetainė: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201145&objava=2127

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.33194 (11/XA)

Valstybė narė: Kipras

Regionas: —

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Teisinis pagrindas: Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2011

Άρθρο 03619 του Προϋπολογισμού για το 2011

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 1,67 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. birželio 22 d.–2011 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Gyvūnų ligos (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 10 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Avių ir ožkų auginimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1471 Λευκωσία/Nicosia

ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS

Interneto svetainė: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/74A7A97B0ECC4F01422578B2001F77CE/$file/scrapie%202011b.pdf

Kita informacija: —


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/28


Paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo

2011/C 189/09

Airijos aukštasis teismas

DĖL „IRISH LIFE“ IR „PERMANENT PUBLIC LIMITED COMPANY“ (IL&P) IR DĖL 2010 M. KREDITO ĮSTAIGŲ (STABILIZACIJOS) ĮSTATYMO (TOLIAU – ĮSTATYMAS)

2011 m. birželio 9 d. Airijos aukštasis teismas pagal Įstatymo 9 skirsnį priėmė sprendimą pagal toliau nurodytas sąlygas:

nurodyti IL&P (oficialią licenciją turinčiai kredito įstaigai Airijoje) imtis kai kurių veiksmų, susijusių su pasiruošimu galimam kai kurio arba viso „Irish Life Limited“, visiškai IL&P valdomos patronuojamos įmonės, veiklos ar turto perdavimui pradinio viešo akcijų platinimo arba privataus pardavimo būdu.

Teismas, inter alia, pareiškė, kad, taikant 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB, priimtas sprendimas ir visos jo dalys yra reorganizavimo priemonė.

Pagal Įstatymo 11 skirsnį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, remiantis sprendime išdėstytomis sąlygomis, galima kreiptis į Airijos aukštąjį teismą adresu Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, IRELAND su prašymu anuliuoti sprendimą.

Pagal įstatymo 64 skirsnio 2 dalį, skundas dėl priimto sprendimo negali būti teikiamas Aukščiausiajam teismui negavus Aukštojo teismo leidimo.

Dėl sprendimo kopijų kreiptis į Aukštojo teismo centrinį biurą elektroniniu paštu listroomhighcourt@courts.ie


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/29


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 189/10

1.

2011 m. birželio 17 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Daimler AG“ (toliau – „Daimler“, Vokietija) ir „Rolls-Royce Group plc“ (toliau – „Rolls-Royce“, Jungtinė Karalystė) per įmonę „Engine Holding GmbH“ (Vokietija) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą netiesioginę įmonių „Tognum AG“ (toliau – „Tognum“, Vokietija) ir „Rolls-Royce’s Bergen business“ (toliau – „Bergen“, Norvegija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Daimler“: liukso klasės automobilių ir komercinės paskirties transporto priemonių gamyba, taip pat paslaugų automobilių pramonės sektoriuje, įskaitant finansavimą, išperkamąją nuomą, draudimą ir transporto priemonių parko valdymą, teikimas,

„Rolls-Royce“: civilinių orlaivių variklių ir galios sistemų, skirtų oro bei jūrų transportui ir energetikos sektoriui, kūrimas ir gamyba. Įmonė „Rolls-Royce“ taip pat veikia laivų sektoriuje – projektuoja laivus ir gamina laivų įrenginius, pavyzdžiui, laivų varymo sistemas, denyje montuojamus mechanizmus ir vairo įrenginius. Per įmonę „Bergen“ įmonė „Rolls-Royce“ taip pat kuria, gamina ir parduoda dyzelinius bei dujinius stūmoklinius variklius ir ne kelių transporto priemonėms skirtus generatorius (pavyzdžiui, skirtus gaminti energiją ir naudoti jūrų pramonėje),

„Engine Holding GmbH“: specialiosios paskirties įsigijimo įmonė, įsteigta tik pateikti pasiūlymą dėl visų apyvartoje esančių įmonės „Tognum“ akcijų ir siekianti išlaikyti ir valdyti įmonių „Tognum“ ir „Bergen“ akcijų paketus,

„Tognum“: kuria, gamina ir parduoda dyzelinius bei dujinius stūmoklinius variklius ir ne kelių transporto priemonėms skirtus generatorius (pavyzdžiui, skirtus pramoniniams įrenginiams, energijos gamybai ir jūrų pramonės įrenginiams).

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/31


Komisijos sprendimo santrauka

2011 m. gegužės 3 d.

tam tikrų Sprendime 98/526/EB, priimtame byloje IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim, nustatytų įsipareigojimų dėl DNR zondų rinkos atšaukimas

(Byla IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim)

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2981 galutinis)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 189/11

2011 m. gegužės 3 d. Komisija, atsižvelgdama į 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės  (1), ypač į to reglamento 8 straipsnio 2 dalį, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Viso sprendimo teksto nekonfidencialus variantas bylos originalo kalba ir Komisijos darbo kalbomis pateikiami Konkurencijos generalinio direktorato tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

(1)

1998 m. vasario 4 d. Komisija priėmė sprendimą byloje IV/M.950 Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim (toliau – sprendimas) pripažinti koncentraciją, kai įmonė „Hoffmann-La Roche Ltd“ (toliau – „Roche“, Šveicarija) įgijo įmonės „Boehringer Mannheim“ (toliau – BM, Vokietija) kontrolę, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4064/89 3 straipsnio 1 dalies b punkte, suderinama su bendrąja rinka, su sąlyga, kad įmonė laikysis nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų.

(2)

Sprendime nustatyta, kad įmonė „Roche“ užėmė dominuojančią padėtį visoje EEE DNR zondų rinkoje, ir ta padėtis galėjo dar sustiprėti įgijus BM kontrolę, atsižvelgiant į tai, kad BM buvo potencialus rinkos dalyvis, dėjęs didelių pastangų įsitvirtinti DNR zondų rinkoje. Įmonė „Roche“ pateikė įsipareigojimų, kurie sprendimu buvo nustatyti kaip privalomi.

(3)

Vykdydama tuos įsipareigojimus, įmonė „Roche“ turėjo nediskriminuodama sudaryti galimybę visiems suinteresuotiesiems rinkos dalyviams naudotis savo polimerazės grandininės reakcijos (angl. Polymerase Chain Reaction, PCR) technologija pagal bendro pobūdžio ir tikslines licencijas.

(4)

Sprendimu buvo nustatyti įsipareigojimai be laikotarpio, terminų arba peržiūros išlygos.

(5)

2008 m. rugsėjo 24 d. įmonė „Roche“ kreipėsi į DG COMP su prašymu atšaukti įsipareigojimus.

(6)

Iš DG COMP tyrimo rezultatų matyti, kad po sprendimo priėmimo įmonė „Roche“, laikydamasi minėtų įsipareigojimų, išdavė 35 PCR licencijas, be kita ko, „plataus pobūdžio“ licencijas kai kuriems pagrindiniams savo konkurentams. Todėl svarbių dalyvių skaičius EEE DNR zondų rinkoje išaugo. Be to, daugumos iš 119 su PCR susijusių patentų (be kita ko, bazinių patentų), kuriuos įmonė „Roche“ išdavė laikydamasi įsipareigojimų, galiojimas baigėsi.

(7)

Vyko konsultacijos su suinteresuotosiomis trečiosiomis šalimis. Iš konsultacijų rezultatų matyti, kad atšaukus įsipareigojimus jų veiksmingumas nebūtų paveiktas, nes tikslas pasiektas (t. y., laikantis įsipareigojimų kompensuotas galimos konkurencijos praradimas dėl to, kad įmonė „Roche“ įsigijo BM), įsipareigojimai nebeatitinka rinkos poreikių ir juos atšaukus trečiosios šalys nepatirtų jokio poveikio.

(8)

Be to, įmonė „Roche“ neseniai išdavė su įsipareigojimais nesusijusių licencijų ir taip įrodė, kad yra pasirengusi išduoti licencijas be jokio įpareigojimo tai daryti.

II.   IŠVADA

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją sprendimo projektu atšaukiami įsipareigojimai dėl DNR zondų, nustatyti Sprendimo 98/526/EB VI-B dalyje; sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/32


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 189/12

1.

2011 m. birželio 23 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Clayton, Dubilier & Rice Fund VIII, L.P.“, turinti būstinę Kaimanų salose ir priklausanti „Clayton, Dubilier & Rice“ grupei (toliau – CD&R, JAV), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „Financière SPIE S.A.S.“ (toliau – SPIE, Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

CD&R: privataus kapitalo investicijų grupė,

SPIE: įvairios techninės paslaugos, kaip antai elektros, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir mechaninės inžinerijos paslaugos pramonės, komercinio ir viešojo sektoriaus klientams, taip pat paslaugos atominės energijos, naftos, dujų, komunikacijų ir IT sektoriuose.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


KITI AKTAI

Europos Komisija

29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/33


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2011/C 189/13

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT/RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP/RHEINISCHES RÜBENKRAUT“

EB Nr.: DE-PGI-0005-0717-02.09.2008

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Vokietija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.6 klasė.

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Natūralios koncentruotos šviežiai nuimtų cukrinių runkelių sultys be augalinių skaidulų ir priedų.

   Išvaizda: tamsiai rudas, labai klampus sirupas

   Skonis: saldus salyklo

   Kvapas: salsvas salyklo ir karamelės

   Galutinis cukrų kiekis (visais atvejais ± 3 proc. paklaida):

 

sacharozės: 33 proc.;

 

gliukozės: 17 proc.;

 

fruktozės: 16 proc.

   Brikso vertė: ne mažesnėkaip 78 °

   pH: 4,4–5,0

   Vandens kiekis: ne daugiau kaip 22 proc.

   Geležies ne mažiau kaip 10 mg/100 g

   Magnio ne mažiau kaip 70 mg/100 g

   Kalio ne mažiau kaip 50 mg/100 g

   Folio rūgšties ne mažiau kaip 90 mikrogramų/100 g

   Į „Zuckerrübenkraut“ (toliau – cukrinių runkelių sirupas) nededama jokių priedų. Produktas gaminamas runkelių derliaus laikotarpiu nuo vėlyvos vasaros iki pavasario. Tradicinis, tačiau prie dabartinių maisto įstatymų reikalavimų pritaikytas gamybos procesas sudarytas iš šių etapų:

—   žaliavos priėmimas/kokybė: atvežami šviežiai nuimti runkeliai,

—   tikrinimas priimant žaliavą: nustatomas cukraus kiekis, kad būtų galima nustatyti reikiamus gamybos parametrus (temperatūrą, virimo trukmę ir kt.). Apžiūrima, kiek ant runkelių purvo ir lapų likučių,

—   žaliavos laikymas: laikoma trumpai, ir pas ūkininkus, ir perdirbimo vietoje; derliaus nuėmimo ir tiekimo laikas derinamas,

—   apdorojimas prieš tolesnį apdirbimą ir perdirbimą: runkeliai nuplaunami, nuo jų pašalinami lapų likučiai, žemė ir akmenys, tada dar kartą nuplaunami plovimo įrenginyje,

—   perdirbimas: perdirbama geografinėje vietovėje. Runkeliai perdirbami sveiki arba susmulkinti. Misa kelias valandas kaitinama ar lėtai verdama. Išvirus svarbu ją palikti pakankamai pastovėti. Virimo trukmė ir temperatūra nustatoma laikantis gamybos tradicijų. Išvirusi runkelių masė dideliu spaudimu slegiama, kad išbėgtų sultys. Iš jų filtravimo įrenginiuose pašalinamos beveik visos kietosios dalelės ir jau skaidrios sultys patenka į garintuvą. Jame veikiant vakuumui iš skaidrių sulčių atsargiai išgarinamas vanduo. Sausųjų medžiagų kiekio Brikso vertė galutiniame produkte yra ne mažesnė kaip 78 °. Prieš sandėliuojant atliekama galutinio produkto PH vertės, spalvos, sacharozės, fruktozės, gliukozės, sausųjų medžiagų analizė perdirbimo įmonėje, taip pat atliekami reguliarūs patikrinimai nepriklausomose laboratorijose. Pagamintas cukrinių runkelių sirupas supilamas į rezervuarus ir iš jų imamas fasuoti.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik apdorotiems produktams):

Žaliava – cukriniai runkeliai – turi būti 100 procentų iš nustatytos geografinės vietovės.

Cukrinių runkelių sirupas tradiciškai gaminamas tik iš regiono augintojų užaugintų cukrinių runkelių.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Visas gamybos procesas vyksta geografinėje vietovėje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Reino kraštas: Šiaurės Reine-Vestfalijoje – Kelno administracinė apygarda (išskyrus Oberbergische apskritį) ir Diuseldorfo administracinės apygardos Metmano apskritis, Diuseldorfo miestas, Reino-Noiso apskritis, Menchengladbacho miestas, Fyrzeno apskritis, Krėfeldo miestas, Kleveso apskritis, Vėzelio apskritis; Reino krašte-Pfalce – Arveilerio rajonas ir Majeno-Koblenco rajonas.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Cukrinių runkelių sirupo virimo tradicija Reino krašte gyvuoja šimtmečius, jo gamyba ir skonis nuolat tobulinami, o žinios perduodamos iš kartos į kartą. Runkelių auginimas 14-ame ir 15-ame amžiuose buvo neatskiriama valstiečių ūkinės veiklos dalis, o nuo 15-o amžiaus Reino krašte runkeliai priskirti „mažajai dešimtinei“, kurią valstiečiai turėjo mokėti senjorams. 17-o amžiaus pradžioje dėl Trisdešimties metų karo kilus badui paaiškėjo, kad runkelių auginimas paprastesnis ir jų derlius didesnis negu javų. Kai kuriose vietovėse, ypač Reino krašte, kur neramumų buvo mažiau, augintos salstelėjusio skonio ropės, kurioms reikia daugiau priežiūros.

Nuo kada tiksliai Reino krašte gaminamas cukrinių runkelių sirupas, šiandien nustatyti neįmanoma, tačiau tikėtina, kad šis produktas žinotas jau 18-ame amžiuje. Cukrinių runkelių sirupo gamybos centras buvo Žemutinio Reino apylinkėse. Apie 1860 m. Prūsijoje veikė 309 cukrinių runkelių sirupo gamyklos, iš jų 63 vien Grėvenbroicho apskrityje. Iš pradžių sirupas gamintas iš paprastųjų runkelių ar netgi morkų, 19-ame amžiuje – iš „Lanker Rübe“, Žemutinio Reino apylinkėse paplitusios paprastųjų runkelių rūšies, o 19-o amžiaus antroje pusėje – jau iš cukrinių runkelių. Kelno prekybos rūmų metraščiuose rašoma, kad apie 1870 m. kasmet būdavo pagaminama 6 000–10 000 centnerių cukrinių runkelių sirupo.

Cukrinių runkelių sirupas taip pat yra svarbi tradicinė daugelio tipiškų Reino krašto receptų sudedamoji dalis, pavyzdžiui, Reino krašto marinuotos mėsos kepsnio „Rheinischer Sauerbraten“ ar tradicinių Acheno sausainių „Aachener Printen“. Ilga cukrinių runkelių sirupo gamybos tradicija Reino krašte atsispindi ir kalboje: vietos gyventojai šį sirupą vadina „Rübenkraut“, anksčiau – „Rüöwenkrut“ ar „Röbenkraut“. Šis pavadinimas tebevartojamas ir suprantamas, ir ne tik Reino krašte. Kol dar nežinota, kad iš runkelių galima išgauti cukrų, jie vartoti kaip daržovė (vok. taip pat Kraut). Todėl ir iš runkelių gaminamas sirupas tebevadinamas „Rübenkraut“, kaip ir obuolių sirupas – „Apfelkraut“.

Bertoldo Bloko knygoje „Cukrinių runkelių sirupas. Gamyba, vertinimas, vartojimas“ (Block, Berthold: Rübensirup. Seine Herstellung, Beurteilung und Verwendung, Leipcigas, 1920), 2 paveikslėlyje matyti, kad cukrinių runkelių sirupo fabrikai (juodai nuspalvinti apskritimai) daugiausia susitelkę Reino krašte. Cukraus fabrikai buvo pasiskirstę po visą Vokietijos imperiją, tik Reino krašte jų buvo labai nedaug. Tačiau čia kaip niekur kitur veikė daugybė cukrinių runkelių sirupo fabrikų. Ir šiandien šis sirupas Reino krašte gaminamas dideliais kiekiais.

5.2.   Produkto ypatumai:

Dėl tradicinio, tausojamojo, gamybos vietovėje per ilgą laiką įsitvirtinusio gamybos būdo galutiniame produkte išlieka vertingi mineralai, kaip antai magnis ir geležis. Produkte taip pat yra kalio ir folio rūgšties. Jis gaminamas be jokių priedų.

Produktą dėl jo unikalaus ryškaus saldaus salyklo skonio, kuris, kaip ir salsvas salyklo ir karamelės kvapas, atsiranda dėl tausojamojo gamybos būdo, puikiai tinka vartoti ne tik kaip duonos užtepą, bet ir kaip skonį suteikiantį priedą verdamiems ir kepamiems patiekalams.

Produktas jau seniai gerai žinomas ir turi gerą vardą ne tik Reino krašte, bet ir už jo ribų. Produktas žinomas ir turi gerą vardą dėl ilgos savo istorijos geografinėje vietovėje.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Produktas turi labai gerą vardą dėl savo geografinės kilmės.

Cukrinių runkelių sirupas Reino krašte išrastas ir nuo to laiko čia gaminamas. Jis gaminamas ir visada gamintas tik iš Reino krašte išaugintų cukrinių runkelių. Gerą produkto vardą visų pirma lemia iš gamybos vietovės kilusi žaliava. Neatskiriama produkto autentiškumo dalis yra vienintelės naudojamos žaliavos – cukrinių runkelių – vietinė kilmė.

Cukrinių runkelių sirupas tebegaminamas beveik taip pat kaip praėjusiais šimtmečiais. Visada naudoti tik runkeliai iš nurodytos vietovės, todėl, kaip matyti iš pridedamo žemėlapio, ir cukrinių runkelių sirupo fabrikai telkėsi Reino krašte. Ir šiandien Reino krašte sodinama daug cukrinių runkelių – daugiausia cukrui, tačiau nemaža dalis ir sirupui gaminti.

Cukrinių runkelių sirupui gaminti tradiciškai naudojami tik regiono augintojų išauginti runkeliai. Jie auginami pagal perdirbėjų ir ūkininkų sutartis – taip galima išsamiai numatyti visą žemės ūkio gamybos procesą. Tarp augintojų ir perdirbėjų užsimezgęs glaudus, skaidrus ir kontroliuojamas bendradarbiavimas – augintojams suteikiama derliaus realizavimo garantija ir kartu užtikrinamas tinkamas planavimo pagrindas ir numatomumas. Cukrinių runkelių kokybė reguliariai tikrinama analizuojant jų cheminius duomenis.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

2008 m. vasario 1 d.Markenblatt Nr. 5, 7a-aa dalis, p. 26285

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/83


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/37


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2011/C 189/14

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„MELON DE GUADELOUPE“

EB Nr.: FR-PGI-0005-0844-18.01.2011

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Melon de Guadeloupe“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Prancūzija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.6 klasė.

Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai.

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Šie melionai – tai sezoniniai produktai, jų derlius nuimamas nuo lapkričio iki birželio mėn., jie auginami lauke (be uždangalo ar priedangos).

Gvadelupos melionas yra geltonas, nepjaustytas, šviežios, tvirtos išvaizdos, ne mažiau kaip 450 g sveriantis Charentais rūšies melionas.

Jo žievės spalva žalsva, gelsva ar geltona. Prie optimaliai prinokusio meliono žiedkočio matyti aliejingas ratilas ar nedideli įtrūkimai.

Tačiau gali būti leidžiami nežymūs formos, spalvos ar odelės defektai, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išlaikymui ir pateikimui.

Gvadelupos melionas labai saldus. Refraktometrinis indeksas turi būti ne mažesnis kaip 12 °Brix.

Jam būdingas saldus skonis, didelis aromatingumas ir kvapnumas bei sultingas minkštimas. Minkštimo spalva oranžinė, melionas ilgai išsilaiko.

Kasmet grupė organizuoja geltonųjų Charentais rūšies veislių, įtrauktų į Oficialų rūšių ir veislių katalogą, atrankos testus ir atrenka tas, kurios prisitaikiusios prie vietinių sąlygų bei atitinka savybes, kurių tikimąsi iš Gvadelupos meliono. Gali būti naudojamos tik tos veislės, kurios atitinka pradinio ir patvirtinamojo bandymų rezultatus.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Melionai auginami ir jų derlius nuimamas geografinėje vietovėje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Nuėmus derlių, melionų vežimas į priėmimo punktą neturi trukti ilgiau kaip 4 valandas. Priėmimo punktuose melionų partijos sertifikuojamos, tada vaisiai plaunami ir atrenkami po vieną rankomis vadovaujantis specifikacijos nuostatomis.

Pakavimui naudojamos individualios pakuotės ir (arba) padėklai (vienasluoksniai).

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Ant kiekvienos pakuotės turi būti:

SGN pavadinimas „Melon de Guadeloupe“,

SGN logotipas.

Ant kiekvieno vaisiaus turi būti užklijuotas lipdukas su užrašu „Melon de Guadeloupe“.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Geografinė vietovė apima 10 Gvadelupos savivaldybių, esančių dviejose šio salyno salose:

La Grande Terre sala su šiomis savivaldybėmis: Saint François, Sainte Anne, Le Moule, Morne à L’eau, Petit Canal, Anse Bertrand, Port Louis.

Marie-Galante sala su šiomis savivaldybėmis: Grand Bourg, Capesterre, Saint Louis.

Šiai vietovei, atitinkančiai rajoną, kuriame buvo imti auginti Gvadelupos melionai, būdingos kokybiškiems melionams auginti palankios išskirtinės dirvos ir klimato sąlygos.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Gamtiniai veiksniai

Gvadelupa yra tropikuose, kur būna sausasis sezonas (arba „carême“), paprastai trunkantis nuo gruodžio iki balandžio mėn. Vis dėlto lapkričio-birželio mėnesiais vyrauja saulėti orai.

Geografinė vietovė yra Grande Terre ir Marie Galante Atlanto vandenyno pakrantėje; tai vėjuotas regionas, lietaus kiekis čia mažesnis, nei salų viduryje. Dėl tos pačios priežasties – jo geografinio išsidėstymo – čia sveikesnis klimatas ir mažiau parazitų, nei kituose Gvadelupos regionuose.

Grand-Terre ir Marie-Galante sudarytos iš iškelto kalkinio koralinio pagrindo, kadaise padengto ugnikalnių išmestomis medžiagomis, dėl kurių susiformavo specifinis dirvožemis.

Šiai vietovei, kurioje auginami melionai, būdingi purūs molžemiai, išsidėstę kaip verstžemiai ir daugiau ar mažiau storasluoksniai bei žvyruoti kalcio-magnio dirvožemiai. Dėl purių molžemių šiems dirvožemiams būdinga didelė katijonų mainos geba, paprastai prisotinta kalcio. Kalcio ir magnio santykis melionams yra optimalus. Kalis gerai sulaikomas, fosforo kiekis paprastai nesumažėjęs. pH neutralus arba lengvai bazinis; dirvožemių mineralinis derlingumas padidintas. Dėl keičiamo kalcio gausos šių dirvožemių struktūrinis stabilumas aukštas, nepaisant to, kad juose gausu puraus molio.

Molis yra sukibęs į gumulus, taigi šie dirvožemiai, nepaisant intensyvių tropinių liūčių atsparūs erozijai, kita vertus, juose esančiose ypač stabiliose biologinės kilmės vamzdelinėse mikroporose susikaupia daug vandens. Tokios melionams palankios dirvožemio savybės yra patvarios su sąlyga, kad žemės įdirbimas nebūtų pernelyg didelis.

Žmogiškieji veiksniai

Nors kolonistų į Gvadelupą atvežti melionai auginami nuo XVII a., tik Antrojo pasaulinio karo metu atsirado rašytinių šaltinių, kuriuose minimi vietinėje rinkoje parduodami melionai.

Nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos ir 9-ojo dešimtmečio pradžios Gvadelupos produkciją imta organizuoti, tam vadovavo Etienne CRANE. Su atstovais Prancūzijoje buvo pasirašyti kryžminio eksporto susitarimai; melionai figūruoja tarp atrinktų produktų.

Nuo 1984 m. bendradarbiaujant CRANE, BOYER ir FABRE Label Guadeloupe ženklu žymimus melionus pradėta gaminti ir eksportuoti ne sezono metu. Melionų derlius nuimamas ir tą pačią dieną jie lėktuvu nugabenami į kontinentinę Prancūziją, kur rytojaus dieną parduodami. Strategijos esmė – auginti melionus ne sezono metu, lyginant su Europos sezonu, t. y. sausio–gegužės mėnesiais.

Produkto kokybe grindžiama auginimo technika (veislių parinkimas, optimalus derliaus nuėmimo laikas, apgalvotas tręšimas, tinkamas drėkinimas, griežta vaisių atranka pakuojant ir pan.) buvo plačiai išvystyta ir ją ėmė taikyti vis daugiau ir daugiau ūkio veiklos subjektų.

Nuo 9-ojo dešimtmečio pabaigos Gvadelupa išsikovojo vietą Prancūzijos ir Europos rinkose. 1989 m. buvo melionų produkcijos augimo metai, po to nusistovėjo maždaug 7 500–8 000 tonų bendros produkcijos riba.

Melionų sektoriuje šiandien yra penkios pateikimo į rinką struktūros. Tai trečias pagal Gvadelupos eksporto dydį produktas, po bananų ir cukranendrių.

5.2.   Produkto ypatumai:

Specifinė kokybė

Gvadelupos augintojų pasirinktas auginti melionas yra geltonas Charentais rūšies melionas. Iš visų melionų rūšių būtent šioje labiausiai atsispindi auginimo vietos ypatybės. Būtent šie melionai (be to, kad juose daug cukraus) yra išskirtinai kvapnūs, aromatingi, o kai kurių veislių melionai turi muskato prieskonį. Jų vaisius melionų mėgėjai vertina labiausiai.

Dėl Gvadelupos klimato specifikos daugelis veislių, kurios be problemų auginamos nuosaikaus klimato šalyse, Gvadelupoje nepritaptų. Todėl Gvadelupos melionų augintojai iš geltonųjų Charentais rūšies melionų veislių atrenka tas, kurios Gvadelupoje savo savybes atskleidžia geriausiai. Atrenkama tikrinant ir atsižvelgiant į meliono aromatą, spalvą, minkštimo tekstūrą.

Atlikta Gvadelupos melionus perkančių didmenininkų ir mažmenininkų apklausa patvirtino, kad šis melionas laikomas puikios kokybės, taisyklingų formų, gerai išsilaikančiu ir aromatingu melionu, kuris dėl to skiriasi nuo kitur išaugintų ir tuo pačiu laikotarpiu parduodamų melionų.

Gvadelupos melionui būdingas saldus skonis, didelis aromatingumas ir kvapnumas bei sultingas minkštimas. Šio meliono minkštimas yra ypač gerai išsilaikantis Mažiausias cukraus kiekis – 12 °Brix.

Patirtis, pasireiškianti auginimo būdą pritaikant prie vietinių sąlygų

Augintojai pasirinko tik auginimą atvirame ore, be priedangos, tam, kad melionai iš Gvadelupos dirvos ir klimato savybių naudos gautų kuo daugiau. Augintojai taip pat pasirinko melionų auginimą optimaliu laikotarpiu vaisių aromatui atsiskleisti – sausiausiu metų laiku, nors melionus auginti galima ištisus metus.

Jie pritaikė žemės įdirbimą prie vietovės ypatybių. Ypatingus ir melionų auginimui tinkančius Grande-Terre ir Marie-Galante dirvožemius, kad jie išsaugotų savo savybes (stabilumas, vandens sankaupos), reikia įdirbti saikingai ir tik sausus. Todėl tokia praktika specifikacijoje apibrėžta.

Per daugelį metų augintojai stengėsi racionalizuoti tręšimą, drėkinimą; apriboti cheminį piktžolių naikinimą, kad būtų išsaugoti vietiniai dirvožemiai ir vandenys. Auginant vadovaujamasi šiais aspektais.

Geras Gvadelupos meliono vardas

Daugelyje 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio pradžios spaudos straipsniuose jau minimas geras Gvadelupos meliono, pripažinto kokybišku „ne sezono“ (lyginant su Europa) produktu, vardas.

Nuo 9-ojo dešimtmečio pabaigos Gvadelupa išsikovojo vietą Prancūzijos ir Europos rinkose. Šiandien nesezoninis Gvadelupos meliono pozicijos tvirtos, jis žinomas pasauliniu mastu.

Savaitinėje Rungis tarptautinės rinkos kainų lentelėje, nuorodoje į Gvadelupos melioną, pabrėžiamas Gvadelupos priklausymas Prancūzijos Antilams, tai Gvadelupos produkcijai suteikia didesnį žinomumą kiekio ir kokybės atžvilgiu.

Gvadelupos melionai paprastai vertinami geriau už kitos kilmės to paties laikotarpio melionus, nes rinkoje pripažįstamos šio produkto savybės ir geras vardas. Tai buvo patvirtinta analizuojant įvairių kilmių charentais melionų pardavimo kainas Rungis tarptautinėje rinkoje 2000–2006 m.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Dėl sausuoju sezonu Gvadelupoje vyraujančio klimato Grande Terre ir Marie Galante molio-kalkiniuose dirvožemiuose kokybiškus melionus įmanoma išauginti atvirame ore, natūraliomis sąlygomis. Grande Terre ir Marie Galante teritorijose dėl sauso klimato ir intensyvių vėjų, jūros artumo, dėl kurio nebūna šilumos pertekliaus ir būna mažesnė ligų riziga, pagaliau dėl molinio-kalkinio dirvožemio yra palankios sąlygos saldiems, su turtingais ir ypatingais aromatais melionams augti. Dėl didelio klinčių kiekio dirvoje vaisiai ilgai išsilaiko. Šios žemės labai tinka lygaus ar tinklinio paviršiaus geltoniesiems Charentais melionams auginti; o kiekvienos rūšies aromatinės, kvapų, spalvų ir skonio savybės gali visiškai atsiskleisti.

Kokybiški melionai išauga tik tada, jei prižiūrima, kad visi darbai būtų atliekami jų neskubinant; tiek kultūrų kaitos požiūriu, tiek atliekant įvairius žemės darbus, kiekvienu vegetacinio laikotarpio etapu augalus laistant ar tręšiant ir prižiūrint augimą. Taigi, dėl augintojų patirties įdirbant dirvą, prižiūrint augalus ir kasdien nuimant derlių įmanoma pasiekti optimalią kokybę. Kruopšti ir griežta atranka, atliekama vaisių liečiant, jį apžiūrint, leido pakelti Gvadelupos melioną į aukštesnį lygį, šiandien vertinamą visų Europos platintojų, kurie pripažįsta puikias šio vaisiaus išsilaikymo savybes po derliaus nuėmimo, didelį cukringumą, turtingą aromatų spektrą ir tuo pačiu – jo ypatingumą, lyginant su kitur išaugintais ir tuo pačiu laikotarpiu parduodamais melionais.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPMelonDeGuadeloupe.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


29.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 189/42


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2011/C 189/15

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„SEL DE GUÉRANDE/FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE“

EB Nr.: FR-PGI-0005-0861-22.02.2011

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Prancūzija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.8 klasė.

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Gerando druska ir Gerando fleur de sel yra jūros druska, rankiniu būdu gaunama druskingose Gerando pusiasalio žemapelkėse. Tai nerafinuota, neplauta jūros druska, į kurią nededama priedų. Druska daugiausia sudaryta iš natrio chlorido kristalų ir iš kitų mineralinių druskų bei mikroelementų.

Gerando druska ir Gerando fleur de sel gavyba paremta natūraliu druskos koncentracijos procesu jūros vandenyje, kuris patenka iš vieno baseino į kitą iki tol, kol galutiniame kristalizavimo baseine (pranc. œillet) pasiekiamas kristalizacijos taškas.

3.2.1.   Gerando druska

Gerando druska – tai pilkosios jūros druskos kristalai, susidarantys kristalizavimo baseino dugne, ant natūralaus molio. Ši druska iš kristalizavimo baseino sūrymo išgaunama rankiniu būdu, naudojant specialų įtaisą. Po sandėliavimo ir rūšiavimo Gerando druską galima pakuoti neperdirbtą, džiovintą ar smulkintą – taip gaunant įvairaus granuliuotumo ir drėgnio druską.

3.2.2.   Gerando fleur de sel

Gerando fleur de sel sudaryta iš lengvų, plonyčių ir trapių kristalų, kurie susiformuoja pilkosios druskos druskynuose, kristalizavimo baseino sūrymo paviršiuje dėl palankių klimato sąlygų (vėjo ir saulės). Fleur de sel surenkama rankiniu būdu, kol ji dar nenusėdo į kristalizavimo baseino dugną, nes iš ten ji jau nėra išgaunama kaip Fleur de sel – tam naudojamas specialus įrankis, kuriuo nugriebiamas viršutinis baseinų sūrymo sluoksnis.

Fleur de sel nuo pilkosios druskos skiriasi tuo, kad kristalizuojasi kristalizavimo baseino paviršiuje, o jos spalva yra balta (dėl to, kad nesiliečia su kristalizavimo baseino dugnu). Po sandėliavimo ir rūšiavimo druska pakuojama neperdirbta ar iš dalies džiovinta – taip pagerinamas jos birumas.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

Netaikoma.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Netaikoma.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Nustatytoje geografinėje vietovėje atliekamos šios operacijos:

Gerando druska arba Gerando fleur de sel išgaunama,

Gerando druska arba Gerando fleur de sel palaida sandėliuojama,

produktai pakuojami, dėl to įmanoma juos atsekti tada, jei produktai vėliau bus galutinai pakuojami ne geografinėje vietovėje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Netaikoma.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Gerando druska arba Gerando fleur de sel turi būti pakuojama į uždaras pakuotes. Etiketėje nurodoma:

SGN pavadinimas: „sel de Guérande“ – kai pakuotėje yra pilkoji druska ir ją džiovinant ar smulkinant gauti produktai, „fleur de sel de Guérande“ – kai pakuotėje yra fleur de sel,

SGN logotipas ir (arba) užrašas „Indication Géographique Protégée“,

apsaugos ir administravimo institucijos pavadinimas ir adresas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Nustatyta geografinė vietovė apima 39 Loire-Atlantique departamento (Pays de La Loire regionas) savivaldybes ir 7 Morbihan departamento (Bretanės regionas) savivaldybes.

Departamentai

Savivaldybės

Loire-Atlantique

(39 savivaldybės)

Asserac

Batz-sur-Mer

Baule-Escoublac (la)

Besne

Bouée

Campbon

Chapelle-des-Marais (LA)

Chapelle Launay (LA)

Croisic (LE)

Crossac

Donges

Drefféac

Guenrouët

Guérande

Herbignac

Lavau-sur-Loire

Malville

Mesquer

Missillac

Montoir-de-Bretagne

Piriac-sur-Mer

Pont-Château

Pornichet

Pouliguen (LE)

Prinquiau

Quilly

Saint-André-des-eaux

Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Joachim

Saint-Lyphard

Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Molf

Saint-Nazaire

Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Reine-de-Bretagne

Savenay

Sévérac

Trignac

Turballe (LA)

Morbihan

(7 savivaldybės)

Camoël

Férel

Nivillac

Pénestin

Roche-Bernard (LA)

Saint-Dolay

Théhillac

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Vietovės ypatumai grindžiami klimato savybėmis: vėjas, saulė, švelnios jūriniam klimatui būdingos žiemos ir vėsios vasaros.

Taip pat jie grindžiami dirvos savybėmis: druskingoms pakrantės žemapelkėms reikia didelio, nuo bangų apsaugoto, molingo ploto, esančio ant pačių didžiausių potvynių ribos. Druskingos Gerando žemapelkės yra už kranto linijos. Dėl molingos dirvos (nepralaidumo vandeniui ir molio plastiškumo) žmonės galėjo įrengti druskynus.

Vietovės ypatumai paremti ir žmogiškaisiais veiksniais ir papročiais: pirmieji Gerando regiono druskynų paminėjimai rašytiniuose šaltiniuose datuojami 854 m. („Cartulaire de Redon“). Druskingų Gerando žemapelkių klestėjimo laikotarpis – X–XIV a.; nuo XVI a. kristalizavimo baseinų skaičius smarkiai auga ir XIX a. pasiekia apogėjų. 1840–1960 m. druskingų žemapelkių sumažėja. Nuo 1970 m. druskos gavyba Gerando baseine vėl intensyvėja. Eksploatuojami tie patys druskynai ir naudojama tokia pati gavybos technika, kaip ir ankstesniaisiais amžiais. Druskynų atnaujinimas paremtas tradicine technologija. Gerando pusiasalyje 1979 m. įsteigiamas druskos kasėjo profesinio rengimo centras.

Dėl gavybos gausos nepastovumo atsargų kaupimas Gerando baseino druskos gavėjams ir pardavėjams istoriškai ir ekonomiškai tapo strateginiu dalyku. Druskos sandėliai tradiciškai būdavo netoli druskynų. Geografinėje SGN vietovėje yra savivaldybių, kuriose istoriškai nusistovėjo šios sandėliavimo vietos ir kur atvykdavo druskos pardavėjai.

5.2.   Produkto ypatumai:

Būdingos savybės:

Dėl druskingose Gerando pusiasalio žemapelkėse naudojamo druskos gavybos metodo Gerando druska ir Gerando fleur de sel pasižymi tokiais ypatumais:

 

fiziniais – trapumu, pilkšvoka spalva (plono sūrymo sluoksnio druska nuo molinio baseino dugno), natūraliai balta spalva (Gerando fleur de sel, „surinkta“ kristalizavimo baseinų paviršiuje, prieš išgaunant druską);

 

cheminiais – tai natūrali, nerafinuota, neplauta ir be įdėtų priedų jūros druska, todėl joje yra daugiau mineralinių medžiagų (magnio, kalcio, kalio) ir mikroelementų; druskos drėgnis santykinai didelis;

 

organoleptiniais – druska nekarti, neaštri.

Gavybos būdas ir nuo seno žinomas Gerando druskos ir Gerando fleur de sel pavadinimas taip pat daro įtaką druskos ypatumų išsaugojimui.

Tam tikra patirtis:

Gerando pusiasalio druskingų žemapelkių darbuotojai yra įvaldę gamybos techniką, kurios pagrindas yra viena iš seniausių jūrinių agrosistemų visoje Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje – Gerando baseino druskynų struktūra yra ypatinga. Darbuotojas prižiūri vandens ir jo tekėjimo lygius skirtinguose baseinuose, kad, savaitėms bėgant, laipsniškai kauptųsi druska (baseinuose palaiko koncentraciją, labai artimą kristalizacijos taškui), dekantavimo būdu natūraliai valytųsi vanduo, ir išgauna druską.

Fleur de sel surenkama rankiniu būdu, nugriebiant ją druskynų kristalizavimo baseinų paviršiuje specialiu įrankiu – „lousse“, mediniu ilgakočiu grėbliu (pati operacija vadinama „cueillette“), kol ji nenusėdo baseino dugne.

Gerando druskos atveju kristalai sustumiami į baseino centrą, tada prie „ladure“ (tam tikslui numatytos platformos baseino pakraštyje), ir galiausiai užkeliami ant jos su įrankiu, vadinamu „las“. „Las“ naudojamas sūrymui sujudinti ir, nepaimant molio dalelių, surinkti kristalus, esančius baseino dugne.

Dėl produktų pobūdžio ir jų savybių (būtinas nuvarvinimas, nedidelis birumas; druska vėl greitai sugeria aplinkos drėgmę) Gerando druskai ir Gerando fleur de sel sandėliuoti ir pakuoti taip pat reikalinga specifinė patirtis ir įgūdžiai. Kad ūkinės veiklos vykdytojams būtų galima pristatyti nuvarvintą ir kuo švaresnę fleur de sel, ar kad ją būtų galima tokią supakuoti, gamintojai atlieka pirminį šio produkto pakavimą (tarpinis ar išankstinis pakavimas) ir rūšiavimą. Šį tarpinį pakavimą gamintojai atlieka namuose; jie nebūtinai gyvena šalia druskingų žemapelkių dėl ploto trūkumo. Nustatant SGN vietovės ribas į tai buvo atsižvelgta.

Geras vardas:

Dėl nuo seno pripažintų Gerando druskos ir Gerando fleur de sel skoninių ir maistinių savybių ši druska mėgiama gastronomijoje. Vartotojų susidomėjimą Gerando druska ir Gerando fleur de sel liudija tyrimai ir apklausos, kurias atliko prekybos įmonės ir platintojai; daug gero vardo maitinimo įstaigų bei žemės ūkio produktų sektoriaus įmonių šiai druskai teikia pirmenybę. Gerando druska ir (arba) Gerando fleur de sel minima daugybėje straipsnių.

Pavadinimas „Gerando druska“ žinomas jau nuo 1698 m. Pavadinimas „Fleur de sel“ reklamose naudojamas jau XX a. 4-ojo dešimtmečio reklamose, o nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos tapo visuotinai žinomas. Pavadinimai „Gerando druska“ („sel de Guérande“) ir „Gerando fleur de sel“ („fleur de sel de Guérande“) tapo garsūs kartu su šių produktų komercine 9-ojo dešimtmečio pabaigos plėtra.

Gerando druska tapo druskos rinkos diferenciacijos pradininke, ir dabar įprasto ir kasdieniško produkto – druskos – rinkoje siūloma ir „druska su kilmės vietos nuoroda“.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Gerando druska ir Gerando fleur de sel gali būti išgaunama tik druskingose žemapelkėse, aiškiai pastebimose dėl jose esančio molio, kurios yra tarp aukščiausio ir žemiausio potvynio taškų. Sudėtingas vandens tinklas ir druskynų struktūra yra pagrindiniai kraštovaizdžio ir Gerando krašto patirties elementai.

Druskos gavybos metodas, naudojamas druskingose Gerando pusiasalio žemapelkėse, skiriasi nuo Atlanto pakrantėje esančių kitų kasyklų baseinuose naudojamų metodų. Šiam gavybos metodui būdinga naudojimasis potvyniais, trijų rūšių baseinai, skatinantys druskos koncentraciją, druskos gavybos periodiškumas, druskos gavyba iš sūrymo ir tai, kad druskos gavyba nėra mechanizuota.

Nesupakuota Gerando druska ir Gerando fleur de sel gali būti sandėliuojama tik SGN vietovėje, kur yra įsikūrę specifinę patirtį turintys gamintojai ir sektoriaus ūkio veiklos vykdytojai. Kad būtų užtikrinta kilmė ir atsekamumas, taip pat būtinas pirminis pakavimas uždaro tipo pakuotėje su etikete, kuris atliekamas SGN vietovėje prieš produktą iš jos išvežant.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPSelDeGuerandeFleurDeSelDeGuerande.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.