ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.155.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 155

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. gegužės 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

 

Europos centrinis bankas

2011/C 155/01

2011 m. balandžio 7 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai (CON/2011/32)

1

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2011/C 155/02

2011 m. kovo 7 d. Tarybos išvados. Europos lyčių lygybės paktas (2011–2020 m.)

10

 

Europos Komisija

2011/C 155/03

Euro kursas

14

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 155/04

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

15

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2011/C 155/05

Pranešimas apie viešą konkursą

18

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 155/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6241 – CIE Management II/Gruppo Coin) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

19

2011/C 155/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6220 – General Mills/Yoplait) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


III Parengiamieji aktai

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Europos centrinis bankas

25.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. balandžio 7 d.

dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. sausio 28 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, darančių įtaką vienam iš pagrindinių Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinių skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 2 dalies ketvirtoje įtraukoje. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

ECB pritaria Europos Komisijos pasiūlymui Sąjungos reglamentu nustatyti galutinius terminus pereiti prie Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) kredito pervedimų ir SEPA tiesioginio debeto operacijų. ECB ir Eurosistema ne kartą atkreipė dėmesį į poreikį nustatyti ambicingus, bet realistinius galutinius terminus pereiti prie SEPA kredito pervedimų ir SEPA tiesioginio debeto, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti SEPA teikiamais privalumais. Nors SEPA projekto galima nauda yra didelė, šiuo metu daugiausia rinkos dalyvių remiama iniciatyva negali būti apibūdinta kaip visiškai sėkminga. Apskritai sudėtingo ekonominio klimato nulemtas netikrumas rinkoje, nepalanki pirmųjų subjektų, kurie pereina prie tinklo veiklos, padėtis ir dvigubos SEPA ir senųjų mokėjimo sistemų naudojimo vienu metu išlaidos paskatino daugelį rinkos dalyvių, visų pirma paslaugų teikėjų, reikalauti priimti Sąjungos lygiu teisės aktus, kuriais būtų nustatytas galutinis perėjimo prie SEPA terminas. Todėl manoma, kad sėkmingam perėjimui prie SEPA būtinas tiesioginio taikymo Sąjungos aktas, kuris būtų privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse, antraip projektui kiltų didelė nesėkmės rizika.

Konkrečios pastabos

ECB ne kartą yra pabrėžęs, kad reikia aiškių gairių dėl tiesioginio debeto operacijų tarpbankinių mokesčių (2). 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (3), 6 ir 7 straipsniais įvestas laikinas tarpbankinis mokestis už tarptautines tiesioginio debeto operacijas, taikomas nesant dvišalio susitarimo, ir pritarta laikinam tarpbankiniam mokesčiui už tarptautines tiesioginio debeto operacijas. Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. abu šie straipsniai nebebus taikomi. Siekiant išvengti teisinio vakuumo, trukdančio pereiti prie SEPA tiesioginio debeto operacijų, svarbu nustatyti ilgalaikį sprendimą dėl tarpbankinių mokesčių už tiesioginio debeto operacijas. Pasiūlyto reglamento 6 straipsnis dėl tarpbankinių mokesčių už tiesioginio debeto operacijas prisideda siekiant tokio teisinio tikrumo.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. balandžio 7 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 775 galutinis.

(2)  Žr. Joint statement by the European Commission and the European Central Bank clarifying certain principles underlying a future SEPA direct debit (SDD) business model („Europos Komisijos ir Europos centrinio banko bendras pareiškimas, paaiškinantis tam tikrus būsimą SEPA tiesioginio debeto (SDD) veiklos modelį grindžiančius principus“) 2009 m. kovo mėn. ir Single Euro Payments Area, seventh progress report, beyond theory into practice („Bendra mokėjimų eurais erdvė: septintoji pažangos ataskaita, nuo teorijos prie praktikos“) 2010 m. spalio mėn., 17 p., abu leidiniai pateikiami ECB interneto svetainėje (http://www.ecb.europa.eu).

(3)  OL L 266, 2009 10 9, p. 11.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 konstatuojamosios dalies pirmas sakinys

„Sėkmingo SEPA įgyvendinimo ekonominė bei politinė svarba ir reikšmė pinigų sistemai labai didelė.“

„Sėkmingo SEPA įgyvendinimo ekonominė bei politinė svarba i labai didelė.“

Paaiškinimas

SEPA yra svarbi ekonominiu bei politiniu požiūriu, tačiau pinigų politikoje neatlieka svarbaus vaidmens, todėl žodžiai „reikšmė pinigų sistemai“ turėtų būti išbraukti.

2     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 6 konstatuojamosios dalies trečias ir naujas ketvirtas sakiniai

„Šios taisyklės taip pat neturėtų būti taikomos pinigų perlaidoms, toje pačioje įstaigoje vykdomiems mokėjimams, didelės vertės mokėjimo operacijoms tarp mokėjimo paslaugų teikėjų ir mokėjimams mobiliaisiais telefonais, nes šios mokėjimo paslaugos nėra panašios į kredito pervedimus ir tiesioginį debetą.“

„Šios taisyklės taip pat neturėtų būti taikomos pinigų perlaidoms, toje pačioje įstaigoje vykdomiems mokėjimams, didelės vertės mokėjimo operacijoms tarp mokėjimo paslaugų teikėjų ir mokėjimams mobiliaisiais telefonais, nes šios mokėjimo paslaugos nėra panašios į šiame reglamente apibrėžtus kredito pervedimus ir tiesioginį debetą. Reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas mokėjimo operacijoms, kurios apdorojamos ir už kurias atsiskaitoma per didelės vertės mokėjimo sistemas“.

Paaiškinimas

ECB siūlo pridėti „šiame reglamente apibrėžtus“, kad būtų aiškiau, jog pinigų perlaidos, toje pačioje įstaigoje vykdomi mokėjimai ir t. t. nėra kredito pervedimai ir tiesioginio debeto operacijos kaip apibrėžta pasiūlytame reglamente. Dėl ECB pasiūlyto naujo ketvirto sakinio paaiškinimo žr. 5 pakeitimą.

3     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 9 konstatuojamosios dalies antras sakinys

„Siekiant sukurti integruotą elektroninio mokėjimo eurais sistemų rinką, būtina užtikrinti, kad techninės kliūtys netrukdytų vykdyti kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ir kad tos operacijos būtų atliekamos pagal schemą, kurios pagrindinių taisyklių laikosi dauguma mokėjimo paslaugų teikėjų iš daugumos valstybių narių, ir tos taisyklės būtų vienodos tiek tarptautinėms, tiek vien nacionalinėms kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijoms.“

„Siekiant sukurti integruotą elektroninio mokėjimo eurais sistemų rinką, būtina užtikrinti, kad techninės kliūtys netrukdytų vykdyti kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų, kad tos operacijos būtų atliekamos pagal schemą, kurios pagrindinių taisyklių laikosi dauguma mokėjimo paslaugų teikėjų iš daugumos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ir tos taisyklės būtų vienodos tiek tarptautinėms, tiek vien nacionalinėms kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijoms.“

Paaiškinimas

Sąveika yra būtina siekiant užtikrinti, kad mokėjimai būtų veiksmingai apdoroti visoje Sąjungoje. Dvigubi reikalavimai, t. y. nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu taikomos taisyklės ir reikalavimas, kad dalyvautų dauguma, kaip nustatyta pasiūlyto reglamento 9 konstatuojamojoje dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje, yra svarbios priemonės užtikrinti, kad mokėjimo schemos taptų europinio masto. Tačiau atsižvelgiant į naujų mokėjimo paslaugų plėtrą, negali būti laikoma prioritetu tai, kad mokėjimo paslaugų teikėjai valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, laikytųsi minėtų taisyklių, nes kai kuriose valstybėse narėse eurais vykdoma nedaug operacijų. Todėl siūloma 4 straipsnio 1 dalies b punkto (žr. 14 pakeitimą) ir, atitinkamai, 9 konstatuojamosios dalies sąlygą susiaurinti, kad ji būtų taikoma daugumai mokėjimo paslaugų teikėjų daugumoje valstybių narių, kurių valiuta yra euro. Viena vertus, tai padėtų išvengti neįveikiamų kliūčių pradėjus teikti naujoviškas kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų paslaugas ir, kita vertus, užtikrinti europinį lygį.

4     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 16 konstatuojamosios dalies pirmas sakinys

„Kai kuriose valstybėse narėse yra tam tikrų senųjų mokėjimo priemonių, kurios laikomos kredito pervedimais ar tiesioginiu debetu, bet dažnai dėl istorinių ar teisinių priežasčių turi labai specifinių savybių.“

„Kai kuriose valstybėse narėse yra tam tikrų senųjų mokėjimo priemonių, kurios klasifikuojamos kaip kredito pervedimai ar tiesioginis debetas, bet dažnai dėl istorinių ar teisinių priežasčių turi labai specifinių savybių.“

Paaiškinimas

Šiuo siūlymu siekiama paaiškinti, kad tam tikros senosios mokėjimo priemonės yra klasifikuojamos kaip kredito pervedimai ar tiesioginis debetas, nepaisant jų labai specifinių funkcijų.

5     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalies b punktas

„2.   Šis reglamentas netaikomas:

[…]

b)

mokėjimo operacijoms, kurios apdorojamos ir už kurias atsiskaitoma per didelės vertės mokėjimo sistemas, kai pradinis mokėjimo iniciatorius ir galutinis gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjas“

„2.   Šis reglamentas netaikomas:

[…]

b)

mokėjimo operacijoms, kurios apdorojamos ir už kurias atsiskaitoma per didelės vertės mokėjimo sistemas, “

Paaiškinimas

Didelės vertės mokėjimo sistemose atliekami mokėjimai niekada nepriklausė SEPA taikymo sričiai, todėl jiems neturėtų būti taikomas ir pasiūlytas reglamentas. Šiuo atžvilgiu pasiūlytame reglamente didžiausią dėmesį reikėtų skirti mažmeniniams mokėjimo operacijų paketams, nes didelės vertės mokėjimo sistemų įtraukimas dėl labai skirtingų paslaugų lygių reikalautų atskiro sudėtingesnio Sąjungos akto. Atsižvelgiant į didelės vertės mokėjimo sistemų sudėtingumą, techninius iššūkius, su kuriais dėl tokio perėjimo susidurtų bankininkystės sektorius ir į tai, kad didelės vertės mokėjimo sistemose vykdoma mažiau nei 1 % visų euro zonos mažmeninių mokėjimų, ECB neįžvelgia poreikio priimti tokį Sąjungos aktą.

Tačiau ECB ir nacionaliniai centriniai bankai (NCB), pagal ECBS statuto 3 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką ir 22 straipsnį būdami Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) komponento sistemų operatoriais, šiuo metu laiko ISO20022 XML standartų įdiegimą į TARGET2 strateginės svarbos dalyku.

6     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punktas

„2.   Šis reglamentas netaikomas:

[…]

c)

mokėjimo kortele atliekamoms mokėjimo operacijoms, įskaitant pinigų išėmimą iš mokėjimo sąskaitos, jeigu jos nesibaigia kredito pervedimu ar tiesioginiu debetu į pagrindiniu banko sąskaitos numeriu (BBAN) arba tarptautiniu banko sąskaitos numeriu (IBAN) identifikuojamą mokėjimo sąskaitą arba iš jos“

„2.   Šis reglamentas netaikomas:

[…]

c)

mokėjimo kortele operacijoms, įskaitant pinigų išėmimą iš mokėjimo sąskaitos, “

Paaiškinimas

ECB sutinka, kad pasiūlytas reglamentas neturėtų būti taikomas mokėjimams kortele ir pinigų išėmimui; tačiau atliekant mokėjimus kortele, išskyrus pinigų išėmimą iš mokėjimo sąskaitos, visada vykdoma kredito pervedimo arba tiesioginio debeto operacija iš BBAN arba IBAN identifikuojamos mokėjimo sąskaitos arba į ją. Be to, mokėjimai kortele neaptarti prie pasiūlyto reglamento pridėtame Komisijos poveikio vertinime, vadinasi, jie nepatenka į pasiūlyto reglamento taikymo sritį. Taigi ECB siūlo išbraukti nuorodą į BBAN ir IBAN naudojimą, kad būtų išvengta interpretavimo, jog pasiūlytas reglamentas de facto taikomas ir mokėjimams kortele, kas prieštarautų šios nuostatos intencijai.

7     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 4 dalis (nauja)

Teksto nėra.

4.   Šis reglamentas netaikomas Europos centriniam bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, veikiantiems kaip pinigų institucijos ar kitos viešosios institucijos.

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į centrinio banko nepriklausomumą (žr. Sutarties 130 straipsnį), pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką ir ECBS statuto 3 straipsnį ECB arba nacionalinio centrinio banko vykdomai veiklai pasiūlytas reglamentas neturėtų būti taikomas. Šiuo atžvilgiu ECB siūlo, kad į pasiūlytą reglamentą būtų įterpta tokia pat išimtis, kokia yra nustatyta 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 97/5/EB (2), 1 straipsnio 1 dalies e punkte.

8     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 straipsnis (nauja apibrėžtis)

Teksto nėra.

„mokėjimo kortelė–

priemonė, kuri mokėtojui leidžia: i) atlikti mokėjimo operacijas kortelės aptarnavimo įrenginyje arba nuotoliniu būdu, įskaitant paštą, telefoną arba internetą; arba ii) išsiimti pinigus bankomate;“

Paaiškinimas

ECB supranta, kad pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punktu yra siekiama pasiūlyto reglamento netaikyti tradicinėms operacijoms kortelėmis, bet jį taikyti operacijoms, kurias atliekant mokėjimo kortelė pirmiausia naudojama mokėtojo tapatybei nustatyti, kai jomis inicijuojama tiesioginio debeto arba kredito pervedimo operacija. Kadangi dauguma mokėjimų kortelėmis yra galutinai įvykdomi atliekant kredito pervedimo arba tiesioginio debeto operaciją, dabartinis tekstas gali būti aiškinamas kaip apimantis operacijas kortelėmis apskritai. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, ECB siūlo pateikti mokėjimo kortelės apibrėžtį ir pakoreguoti pasiūlyto reglamento 7 straipsnio 2 dalį, kad būtų nustatyta išimtis tiesioginio debeto operacijoms, kurios inicijuojamos naudojant mokėjimo kortelę prekybos vietoje (žr. 17 pakeitimą). Be to, pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punktu iš taikymo srities pašalinamos mokėjimo kortele atliekamos mokėjimo operacijos nepateikiant jos apibrėžties.

9     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 straipsnis (nauja apibrėžtis)

Teksto nėra.

„didelės vertės mokėjimo sistemos–

mokėjimo sistemos, kurių pagrindinis tikslas yra atlikti didelio prioriteto ir paprastai didelės vertės atskirų mokėjimo operacijų apdorojimą, kliringą ir (arba) atsiskaitymą;“

Paaiškinimas

Naujame pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 2 dalies b punkte (žr. 5 pakeitimą) yra terminas „didelės vertės mokėjimo sistemos“, kurį reikėtų apibrėžti.

10     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 straipsnis (nauja apibrėžtis)

Teksto nėra.

„mažmeninių mokėjimų sistemos–

mokėjimo sistemos, kurių pagrindinis tikslas yra atlikti mokėjimo operacijų, kurios perduodant yra susiejamos tarpusavyje kaip paketas ir paprastai yra mažos vertės ir mažo prioriteto, apdorojimą, kliringą ir (arba) atsiskaitymą;“

Paaiškinimas

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 2 dalyje numatoma sąveika tarp mokėjimo sistemų, tačiau ji gali būti taikoma tik mažmeninių mokėjimų sistemoms (žr. 15 pakeitimą). Todėl turėtų būti apibrėžtas terminas „mažmeninių mokėjimų sistemos“.

11     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 straipsnio 1 dalis

„1)   kredito pervedimas– mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos pervedamos į gavėjo mokėjimo sąskaitą, kai mokėjimo operaciją ar kelias mokėjimo operacijas inicijuoja mokėtojas, remdamasis savo mokėjimo paslaugų teikėjui duotu sutikimu;“

„1)   kredito pervedimas– mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos pervedamos į gavėjo mokėjimo sąskaitą, kai mokėjimo operaciją ar kelias mokėjimo operacijas inicijuoja mokėtojas, pagrįsta savo mokėjimo paslaugų teikėjui duotu nurodymu;“

Paaiškinimas

Kadangi kredito pervedimui reikalingi konkretūs veiksmai, o ne tik paprastas mokėtojo sutikimas, jo apibrėžtis turėtų būti tikslesnė.

12     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 straipsnio 2 dalis

„2)   tiesioginis debetas– mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos iš mokėtojo mokėjimo sąskaitos, kai mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, remdamasis mokėtojo sutikimu;“

„2)   tiesioginis debetas– mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos iš mokėtojo mokėjimo sąskaitos, kai mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, remdamasis gavėjui, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui arba mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui duotu mokėtojo sutikimu;“

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais susijusiais antriniais Sąjungos aktais ir siekiant teisinio tikrumo, pasiūlyto reglamento „tiesioginio debeto“ apibrėžtį siūloma suderinti su Reglamento (EB) Nr. 924/2009 2 straipsnio 14 dalyje ir Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 28 dalyje esančia apibrėžtimi.

13     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 straipsnio 7 dalis

„7)   mokėjimo schema– schemos dalyvių mokėjimams atlikti naudojamų taisyklių, procedūrų ir standartų rinkinys, atskirtas nuo bet kokios infrastruktūros ar mokėjimo sistemos, kuria tarpvalstybiniu mastu ir pačiose valstybėse narėse užtikrinamas jos veikimas“

„7)   mokėjimo schema– mokėjimo operacijoms vykdyti naudojamų taisyklių, procedūrų ir standartų, dėl kurių buvo sutarta mokėjimo paslaugų teikėjų, rinkinys, “

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais susijusiais antriniais Sąjungos teisės aktais ir siekiant teisinio tikrumo, „mokėjimo schemos“ apibrėžtis pasiūlytame reglamente turėtų būti suderinta su Reglamento (EB) Nr. 924/2009 2 straipsnio 15 dalyje esančia „tiesioginio debeto schemos“ apibrėžtimi, atsižvelgiant į abejo apibrėžtyse esančios schemos bendrus elementus.

14     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 1 dalis

„1.   Mokėjimo paslaugų teikėjai kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijas atlieka pagal mokėjimo schemą, kuri atitinka šias sąlygas:

a)

jos nacionalinio ir tarptautinio kredito pervedimo ir tiesioginio debeto taisyklės yra vienodos tarpvalstybiniu mastu ir pačiose valstybėse narėse;

b)

schemos dalyviai atstovauja daugumai mokėjimo paslaugų teikėjų daugumoje valstybių narių.“

„1.   Mokėjimo paslaugų teikėjai kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijas atlieka pagal mokėjimo schemą, kuri atitinka šias sąlygas:

a)

jos nacionalinio ir tarptautinio kredito pervedimo ir tiesioginio debeto taisyklės yra vienodos tarpvalstybiniu mastu ir pačiose valstybėse narėse;

b)

schemos dalyviai atstovauja daugumai mokėjimo paslaugų teikėjų daugumoje valstybių narių, kurių valiuta yra euro.“

Paaiškinimas

Žr. 3 pakeitimo paaiškinimą.

15     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 2 dalis

„2.   Mokėjimo sistemos ir, kai tinka, mokėjimo schemos yra techniškai sąveikios, o jų sąveika užtikrinama naudojant tarptautinių ar Europos standartizacijos institucijų parengtus standartus.“

„2.   Mažmeninių mokėjimų sistemos yra techniškai sąveikios, o jų sąveika užtikrinama naudojant tarptautinių ar Europos standartizacijos institucijų parengtus standartus.“

Paaiškinimas

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 2 dalyje reikalaujama mokėjimo sistemų ir mokėjimo schemų (kai tinka) techninės sąveikos konkrečiai neapibrėžiant, kas yra techninė sąveika. Geriausia, jei apibūdinant termino prasmę būtų buvęs pateiktas tikslesnis tekstas. Kadangi taip nėra, ECB siūlo išbraukti nuorodą į mokėjimo schemas, nes tokių schemų techninė sąveika nelaikoma įmanoma operaciniu požiūriu. Dar svarbiau, mažmeninių mokėjimų sistemos ir didelės vertės mokėjimo sistemos apdorojimo, kliringo ir atsiskaitymo atžvilgiais labai skiriasi, nepaisant to, kad abiejų rūšių sistemos gali būti naudojamos mažmeninių mokėjimų operacijoms apdoroti. Apibendrinus, mažmeninių mokėjimų sistemos pasinaudoja didelės vertės mokėjimo sistemomis savo likučiams apmokėti. Turėtų būti paaiškinta, kad tokia sąveika yra galima tik tarp tos pačios rūšies mokėjimo sistemų. Dėl sąveikos tarp mažmeninių mokėjimų sistemų ir didelės vertės mokėjimo sistemų reikalavimo kiltų ne tik proporcingumo klausimas, nes didelės vertės mokėjimo sistemose, pavyzdžiui, TARGET2 ir EURO1, apdorojama mažiau nei 1 % visų euro zonos mažmeninių mokėjimų, bet taip pat gali atsirasti nenumatytų šalutinių poveikių rizikos ir stabilumo požiūriu.

16     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalys

„1.   Ne vėliau kaip iki [įrašyti konkrečią datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] kredito pervedimai atliekami pagal priedo 1 ir 2 punktuose pateiktus techninius reikalavimus.

2.   Ne vėliau kaip iki [įrašyti konkrečią datą – 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] tiesioginis debetas atliekamas pagal 6 straipsnį ir priedo 1 ir 3 punktuose pateiktus techninius reikalavimus.“

„1.   Ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 31 d. kredito pervedimai atliekami pagal priedo 1 ir 2 punktuose pateiktus techninius reikalavimus.

2.   Ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 31 d. tiesioginis debetas atliekamas pagal 6 straipsnį ir priedo 1 ir 3 punktuose pateiktus techninius reikalavimus.“

Paaiškinimas

ECB pritaria, kad kredito pervedimams ir tiesioginio debeto operacijoms taikytini reikalavimai turėtų įsigalioti gana greitai, ypač atsižvelgiant į tai, kad SEPA kredito pervedimai pradėti vykdyti 2008 m. sausio mėn., o SEPA tiesioginio debeto operacijos – 2009 m. lapkričio mėn. Atsižvelgiant į tai, kad mokėjimų sektoriui reikia pakankamai ilgų įsisavinimo terminų, ECB siūlo nustatyti konkrečias datas, kurios, pageidautina, būtų 2013 m. sausio mėn. pabaiga kredito pervedimams ir 2014 m. sausio mėn. pabaiga – tiesioginio debeto operacijoms.

17     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 7 straipsnio 2 dalis

„2.   Valstybės narės gali leisti savo kompetentingoms institucijoms iki [įrašyti konkrečią datą – 60 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] netaikyti visų arba kai kurių 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytų reikalavimų toms mokėjimo operacijoms, kurios inicijuojamos naudojant mokėjimo kortelę prekybos vietoje ir kurios baigiasi tiesioginiu debetu iš BBAN arba IBAN identifikuojamos mokėjimo sąskaitos.“

„2.   Valstybės narės gali leisti savo kompetentingoms institucijoms iki [įrašyti konkrečią datą – 60 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] netaikyti visų arba kai kurių 5 straipsnio 1–3 dalyse išdėstytų reikalavimų toms mokėjimo operacijoms, kurios inicijuojamos naudojant mokėjimo kortelę prekybos vietoje ir kurios baigiasi tiesioginio debeto operacija.“

Paaiškinimas

Žr. 8 ir 20 pakeitimų paaiškinimus.

18     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 12 straipsnio 1 dalis

„1.   Įgaliojimai priimti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui. Kai to reikia dėl neišvengiamų skubos priežasčių, taikomas 15 straipsnis.“

„1.   Įgaliojimai priimti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Eurosistema, ir, prireikus, kartu su kitais ECBS nariais bei pasitarusi su paslaugų teikėjais bei vartotojų atstovais, rengia deleguotųjų aktų projektus. Kai to reikia dėl neišvengiamų skubos priežasčių, taikomas 15 straipsnis.“

Paaiškinimas

Kad būtų išvengta naujų bei naujoviškų mokėjimo priemonių plėtros kliūčių, itin svarbu, kad deleguotuosiuose aktuose nustatyti techniniai reikalavimai galėtų būti pakeičiami sklandžiu ir veiksmingu būdu. Komisija, vykdydama jai deleguotus įgaliojimus, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Eurosistema ir, prireikus, su kitais ECBS nariais, o taip pat remtis konsultuotis su mokėjimų sektoriumi ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, jog būtų užtikrinta, inter alia, kad pakeitimai numatomi atsižvelgiant į mokėjimų sektoriaus veiklos ciklą.

19     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento priedo 1 punkto d papunktis

„d)

Mokėjimo paskirties duomenų lauke leidžiama įrašyti 140 ženklų. Pagal mokėjimo schemas gali būti leidžiama įrašyti daugiau ženklų, išskyrus atvejus, kai informacijai perduoti naudojamas prietaisas turi su perduodamų ženklų skaičiumi susijusių techninio pobūdžio apribojimų – tokiu atveju taikomas šis techninio pobūdžio apribojimas.“

„d)

Mokėjimo paskirties duomenų lauke leidžiama įrašyti mažiausiai 140 ženklų. Pagal mokėjimo schemas gali būti leidžiama įrašyti daugiau ženklų, išskyrus atvejus, kai informacijai perduoti naudojamas prietaisas turi su perduodamų ženklų skaičiumi susijusių techninio pobūdžio apribojimų – tokiu atveju taikomas šis techninio pobūdžio apribojimas.“

Paaiškinimas

Mokėjimų schemų ženklų, kuriuos galima įrašyti, skaičius neturėtų būti ribojamas, todėl siūloma nustatyti mažiausiai 140 ženklų.

20     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento priedo 3 punkto f papunktis

„(f)

Sutikimas duodamas tiek gavėjui, tiek mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui (tiesiogiai arba netiesiogiai per gavėją), o sutikimus ir informaciją apie vėlesnius jų pakeitimus ir (arba) panaikinimą saugo gavėjas arba trečioji šalis gavėjo vardu.“

„(f)

Sutikimas duodamas tiek gavėjui, tiek tiesiogiai arba netiesiogiai per gavėją mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui , o sutikimus ir informaciją apie vėlesnius jų pakeitimus ir (arba) panaikinimą saugo gavėjas arba trečioji šalis gavėjo vardu.“

Paaiškinimas

Pasiūlyto reglamento priedo 3 punkto f papunkčio tekstas gali būti neteisingai suprastas, kad dabartiniai sutikimai, kuriuose nėra aiškiai nurodyti abu – ir gavėjas, ir mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, negalioja ir turi būti iš naujo pasirašyti. Tai galėtų būti itin apsunkinanti našta turint omenyje didelį dabartinių sutikimų dėl tiesioginio debeto skaičių. Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad nekiltų jokių abejonių, jog sutikimas mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui gali būti duotas netiesiogiai per gavėją.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  OL L 319, 2007 12 5, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

25.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/10


2011 m. kovo 7 d. Tarybos išvados. Europos lyčių lygybės paktas (2011–2020 m.)

2011/C 155/02

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIMINDAMA, KAD:

1.

Moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos Sąjungos vertybių ir vienas iš Europos Sąjungos tikslų bei uždavinių, o moterų ir vyrų lygybės principo integravimas į visas ES veiklos sritis yra bendras Sąjungos tikslas (1);

2.

Lyčių lygybė įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje;

3.

Europos Sąjunga turi daug teisės aktų, kuriais skatinama, kad vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo būtų laikomasi įvairiose srityse, pavyzdžiui, užimtumo ir galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis srityse (2), tačiau iš kelių iš eilės Europos Komisijos priimtų moterų ir vyrų lygybės ataskaitų (3) matyti, kad pažanga daroma lėtai ir de facto lyčių lygybė dar nėra užtikrinta;

4.

Europos Sąjungos naujoji darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“ (4) padės valstybėms narėms ir Europos Sąjungai užtikrinti aukšto lygio konkurencingumą, našumą, ekonomikos augimą, socialinę sanglaudą ir ekonominę konvergenciją;

5.

Į strategiją „Europa 2020“ įtrauktas pagrindinis tikslas – iki 75 % padidinti 20–64 metų amžiaus moterų ir vyrų užimtumo lygį, o tai reiškia, kad įgyvendinant strategiją kliūčių moterų dalyvavimui darbo rinkoje šalinimą būtina laikyti prioritetiniu klausimu;

6.

Užimtumo gairėse, kurios yra strategijos „Europa 2020“ integruotų gairių (5) dalis ir kurių stebėsena vykdoma bendroje vertinimo sistemoje (6), šiuo atžvilgiu pabrėžiama, kaip svarbu įgyvendinti ir vertinti užimtumo politiką, kuria skatinama lyčių lygybė ir profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra, ir vykdyti tolesnę su tuo susijusią veiklą;

7.

Europos Komisijos priimtoje Metinėje augimo apžvalgoje (7) nurodyta, kad nesavanoriškas darbas ne visą dieną tebėra problema kai kuriose valstybėse narėse, o moterys, norinčios sugrįžti į darbo rinką, vis dar susiduria su sunkumais;

8.

Europos Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija parengta remiantis Komisijos parengtomis „Moterų ir vyrų lygybės gairėmis – 2006–2010“ (8) (buvo atlikta šių gairių įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūra) (9) ir 2010 m. kovo 5 d. Europos Komisijos priimta Moterų chartija (10);

9.

Europos Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje daugiausia dėmesio skiriama šiems penkiems prioritetams: vienodai ekonominei nepriklausomybei; vienodam užmokesčiui už vienodą arba vienodos vertės darbą; lygybei priimant sprendimus; orumui, neliečiamumui ir smurto dėl lyties panaikinimui; ir lyčių lygybei už Europos Sąjungos ribų; strategijoje taip pat sprendžiami svarbūs horizontalieji klausimai, susiję su lyčių vaidmenimis, teisės aktais, valdymu ir lyčių lygybės užtikrinimo priemonėmis;

10.

2006 m. Europos Vadovų Taryba patvirtino pirmąjį Europos lyčių lygybės paktą (11), o 2010 m. kovo mėn. trijų pirmininkaujančių valstybių narių grupė paragino paminėti šio pakto penkerių metų sukaktį;

ATSIŽVELGDAMA Į TAI, KAD:

11.

2010 m. gruodžio 6 d. Taryba priėmė išvadas, kuriomis remiamas Europos Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos įgyvendinimas (12), taip pat išvadas dėl įsipareigojimo panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą stiprinimo bei tam skirtų veiksmų aktyvinimo ir dėl Pekino veiksmų programos įgyvendinimo peržiūros (13), kuriose Europos Vadovų Tarybos paprašyta 2011 m. pavasarį patikslinti ir patobulinti Europos lyčių lygybės paktą atsižvelgiant į Komisijos parengtą naują 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategiją, strategiją „Europa 2020“ ir minėtas išvadas;

12.

Būtina imtis tinkamų veiksmų, kuriais kovojama su moterų visų formų diskriminacija, taip pat reikia išnagrinėti daugialypės diskriminacijos priežastis ir išnagrinėti veiksmingus jos panaikinimo būdus;

13.

PRIIMA priede pateiktą Europos lyčių lygybės paktą (2011–2020 m.);

14.

PRAŠO Europos Vadovų Tarybos patvirtinti paktą savo pavasario susitikimo išvadose, kad būtų sprendžiami esami uždaviniai lyčių lygybės politikos srityje ir užtikrinama, kad lyčių aspektas būtų integruojamas į visų sričių politiką, ypač įgyvendinant strategiją „Europa 2020“;

15.

RAGINA Europos Vadovų Tarybą įtraukti lyčių lygybės klausimą į savo darbotvarkę prieš baigiant galioti 2010–2015 m. Europos Komisijos moterų ir vyrų lygybės strategijai.


(1)  ES sutarties 2 straipsnis ir 3 straipsnio 3 dalis bei SESV 8 straipsnis.

(2)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (OL L 348, 1992 11 28, p. 1); 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37); 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, p. 23); 2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, ir panaikinanti Direktyvą 96/34/EB (OL L 68, 2010 3 18, p. 13); 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB (OL L 180, 2010 7 15, p. 1).

(3)  Naujausia ataskaita pateikiama dok. 6571/11. 3, 4 ir 6–12 išnašose paminėti dokumentai pateikiami Tarybos dokumentų viešame registre: http://register.consilium.eu.int/

(4)  Dok. EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  OL L 308, 2010 11 24, p. 46.

(6)  Dok. 16984/10 + ADD 1.

(7)  Dok. 18066/10 + ADD 1–3.

(8)  Dok. 7034/06.

(9)  Dok. 17495/08.

(10)  Dok. 7370/10.

(11)  Dok. 7775/1/06 REV 1.

(12)  Dok. 16880/10.

(13)  OL C 345, 2010 12 18, p. 1.


PRIEDAS

Europos lyčių lygybės paktas (2011–2020 m.)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA pripažįsta, kad moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir kad lyčių lygybės politika gyvybiškai svarbi ekonomikos augimui, klestėjimui ir konkurencingumui. Praėjus penkeriems metams nuo pirmojo Europos lyčių lygybės pakto priėmimo reikia naujo postūmio, visų pirma siekiant dar kartą patvirtinti ir paremti Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos ir Europos Sąjungos darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ glaudžias tarpusavio sąsajas. Todėl TARYBA dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą pasiekti Sutartyje minimus plataus užmojo ES tikslus lyčių lygybės srityje, visų pirma:

1)

pašalinti lyčių nelygybę užimtumo ir socialinės apsaugos srityje, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, kad būtų pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslai, ypač trijose lyčių lygybės požiūriu itin svarbiose srityse: užimtumo, švietimo ir socialinės įtraukties skatinimo (visų pirma mažinant skurdą), tokiu būdu prisidedant prie Europos darbo jėgos augimo potencialo;

2)

skatinti geresnę moterų ir vyrų profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą visą gyvenimą, kad būtų didinama lyčių lygybė bei moterų dalyvavimas darbo rinkoje ir prisidedama prie demografinių problemų sprendimo; ir

3)

kovoti su visų formų smurtu prieš moteris siekiant užtikrinti, kad moterys galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis, ir pasiekti lyčių lygybę, be kita ko, siekiant integracinio augimo.

TARYBA ragina imtis veiksmų valstybių narių ir atitinkamais atvejais Sąjungos lygiu šiose srityse:

 

Priemonės, skirtos lyčių nelygybei pašalinti ir kovoti su lyčių segregacija darbo rinkoje:

a)

skatinti visų amžiaus grupių moterų užimtumą ir panaikinti lyčių nelygybę užimtumo srityje, be kita ko, kovojant su visų formų diskriminacija;

b)

pašalinti lyčių stereotipus ir skatinti lyčių lygybę visais švietimo ir mokymo lygiais, taip pat profesiniame gyvenime, kad būtų sumažinta lyčių segregacija darbo rinkoje;

c)

užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą darbą ir vienodos vertės darbą;

d)

skatinti moterų įgalinimą politiniame bei ekonominiame gyvenime ir skatinti moterų verslumą;

e)

raginti socialinius partnerius ir įmones kurti ir veiksmingai įgyvendinti su lyčių lygybe susijusias iniciatyvas ir skatinti lyčių lygybės įgyvendinimo planus darbovietėse; ir

f)

skatinti vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą priimant sprendimus visais lygiais ir visose srityse, kad būtų visiškai išnaudoti visų talentai.

 

Geresnės moterų ir vyrų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros skatinimo priemonės:

a)

geriau teikti tinkamas, prieinamas, aukštos kokybės vaikų priežiūros paslaugas, skirtas vaikams iki privalomojo mokyklinio amžiaus, kad būtų pasiekti 2002 m. kovo mėn. Barselonos Europos Vadovų Tarybos susitikime nustatyti tikslai, atsižvelgiant į vaikų priežiūros paslaugų paklausą ir atsižvelgiant į nacionalinius vaikų priežiūros paslaugų teikimo modelius;

b)

geriau užtikrinti kitų išlaikytinių priežiūros įstaigų skaičių; ir

c)

skatinti lanksčias darbo sąlygas ir tiek moterų, tiek vyrų įvairių rūšių atostogas.

 

Kovos su visų rūšių smurtu prieš moteris priemonės:

a)

nacionaliniu ir Sąjungos lygiu priimti ir įgyvendinti strategijas, kuriomis siekiama pašalinti smurtą prieš moteris, ir vykdyti jų stebėseną;

b)

stiprinti smurto prieš moteris prevenciją ir nukentėjusiųjų bei potencialių nukentėjusiųjų, įskaitant moterų iš visų palankių sąlygų neturinčių grupių, apsaugą; ir

c)

akcentuoti vyrų ir berniukų vaidmenį ir atsakomybę naikinant smurtą prieš moteris.

 

Valdymas, įgyvendinimas ir stebėsena:

Atitinkamais atvejais strategijos „Europa 2020“ mechanizmuose turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamus šio pakto aspektus, taip pat metines Komisijos moterų ir vyrų lygybės ataskaitas.

TARYBA dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą stiprinti valdymą pasitelkiant lyčių aspekto integravimą, įtraukdama lyčių aspektą į visų sričių politiką, įskaitant ES išorės veiksmus, taip pat atsižvelgdama į itin svarbų vyrų ir berniukų vaidmenį skatinant lyčių lygybę, ir užtikrindama, kad atliekant naujos ES politikos poveikio vertinimą būtų atžvelgiama į lyčių lygybės aspekto poveikį. TARYBA ragina valstybes nares ir Komisiją, visų pirma pasitelkiant Eurostatą, toliau plėtoti turimą statistiką ir rodiklius pagal lytį ir pasinaudoti visais Europos lyčių lygybės instituto pajėgumais.

Valstybės narės raginamos rengiant ir įgyvendinant nacionalines reformų programas atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą ir skatinti lyčių lygybės politiką, ypač kiek tai susiję su Užimtumo gairėmis, ir jų prašoma tinkamai naudotis sutartais lyčių lygybės rodikliais, parengtais pagal bendrą vertinimo sistemą, ir vykdant tolesnę veiklą, susijusią su Pekino veiksmų programa, visų atitinkamų sričių politikoje ir procesuose.

Komisijos ir Tarybos taip pat prašoma integruoti lyčių lygybės aspektą rengiant Metinę augimo apžvalgą, nuomones dėl šalių ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Ministrai kasmet Tarybos lygiu turėtų aptarti Europos lyčių lygybės pakto įgyvendinimo pažangą.


Europos Komisija

25.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/14


Euro kursas (1)

2011 m. gegužės 24 d.

2011/C 155/03

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,4089

JPY

Japonijos jena

115,45

DKK

Danijos krona

7,4566

GBP

Svaras sterlingas

0,87285

SEK

Švedijos krona

8,9200

CHF

Šveicarijos frankas

1,2405

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8385

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,580

HUF

Vengrijos forintas

269,40

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7093

PLN

Lenkijos zlotas

3,9473

RON

Rumunijos lėja

4,1218

TRY

Turkijos lira

2,2547

AUD

Australijos doleris

1,3328

CAD

Kanados doleris

1,3780

HKD

Honkongo doleris

10,9563

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7608

SGD

Singapūro doleris

1,7559

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 540,85

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,8834

CNY

Kinijos ženminbi juanis

9,1543

HRK

Kroatijos kuna

7,4328

IDR

Indonezijos rupija

12 072,47

MYR

Malaizijos ringitas

4,2971

PHP

Filipinų pesas

61,169

RUB

Rusijos rublis

40,0100

THB

Tailando batas

42,859

BRL

Brazilijos realas

2,2918

MXN

Meksikos pesas

16,5036

INR

Indijos rupija

63,6890


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

25.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/15


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

2011/C 155/04

Pagalbos Nr.: SA.32801 (11/XA)

Valstybė narė: Vokietija

Regionas: Sachsen

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Zuschuss für den Einstieg ins Umweltmanagement, analog dem Zuschuss den ein gewerblicher KMU-Teilnehmer über die Sächsische Mittelstandsrichtlinie — „Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“ erhält.

Teisinis pagrindas: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“

Vertrag zur Umweltallianz Sachsen

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

 

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma: 0,15 mln. EUR

 

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 0,05 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. gegužės 17 d.–2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Kokybiškų žemės ūkio produktų gamyba (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 14 str.), Techninė parama (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Interneto svetainė:

 

http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html

 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.32841 (11/XA)

Valstybė narė: Ispanija

Regionas: Comunidad Valenciana

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Ayuda nominativa FEDACOVA

Teisinis pagrindas: Resolución del expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria»

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 0,09 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. gegužės 18 d.–2011 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Kokybiškų žemės ūkio produktų gamyba (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 14 str.), Techninė parama (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Interneto svetainė: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.32947 (11/XA)

Valstybė narė: Latvija

Regionas: Latvia

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Grozījumi atbalsta shēmā “Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensēšana”

Teisinis pagrindas: Ministru kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 1 mln. LVL

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 80 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. gegužės 13 d.–2013 m. gruodžio 30 d.

Pagalbos tikslas: Nepalankios oro sąlygos (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 11 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Interneto svetainė: http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.32968 (11/XA)

Valstybė narė: Estija

Regionas: Estonia

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus

Teisinis pagrindas: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 0,25 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. gegužės 13 d.–2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Augalų ligos – užkrėtimas kenkėjais (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 10 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Interneto svetainė: http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.32973 (11/XA)

Valstybė narė: Vokietija

Regionas: Bayern

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Förderung der Vermittlung und des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe sowie für die Melkeraushilfe

Teisinis pagrindas:

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide

Bay. Haushaltsordnung (BayHO)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

 

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma: 17,50 mln. EUR

 

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 3,50 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. gegužės 17 d.–2015 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Techninė parama (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Interneto svetainė:

 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

 

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdkath.pdf

Kita informacija: —


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

25.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/18


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ

2011/C 155/05

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešą konkursą:

EPSO/AD/215/11 – Administratoriai (AD 5) anglų (EN), ispanų (ES), estų (ET), prancūzų (FR), olandų (NL), lenkų (PL), portugalų (PT), slovakų (SK), slovėnų (SL) arba švedų (SV) kalba Komunikacijos srityje

Pranešimas apie konkursą skelbiamas tik anglų, ispanų, estų, prancūzų, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų ir švedų kalbomis 2011 m. gegužės 25 d. Oficialiajame leidinyje C 155 A.

Išsami informacija skelbiama EPSO interneto svetainėje http://eu-careers.eu


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

25.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6241 – CIE Management II/Gruppo Coin)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 155/06

1.

2011 m. gegužės 16 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „CIE Management II Limited“ (toliau – CIE, Gernsis), kontroliuojama „BC Partners Holdings“, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Giorgione Investimenti SpA“ (toliau – „Giorgione“, Italija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

CIE: pagrindinis „BC Funds“ (privataus kapitalo investicijų fondų) partneris ir administratorius arba teisinis atstovas,

„Giorgione“: „Gruppo Coin SpA“ patronuojančioji bendrovė, kuri platina, parduoda ir gamina drabužius, papuošalus, sveikatingumo bei kosmetikos produktus ir namų puošybos elementus.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6241 – CIE Management II/Gruppo Coin adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


25.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/20


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6220 – General Mills/Yoplait)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 155/07

1.

2011 m. gegužės 18 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „General Mills Inc.“ (toliau – „General Mills“, Jungtinės Amerikos Valstijos), kurios akcijomis viešai prekiaujama Niujorko akcijų biržoje, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įmonės „Yoplait group“ (toliau – „Yoplait“, Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„General Mills“: vartotojų maisto produktų, pavyzdžiui, valgyti paruoštų grūdų, pagrindinių patiekalų, šaldytų maisto produktų, garnyrų, desertų, ledų, miltų ir kepimo mišinių bei užkandžių gamyba ir pardavimas. „General Mills“ buvo „Yoplait“ frančizės gavėja JAV nuo 1997 m,

„Yoplait“: šviežių pieno produktų, pavyzdžiui, jogurtų, pieno desertų, sūrio ir grietinėlės gamyba ir pardavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6220 – General Mills/Yoplait adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).