ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.063.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 63

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. vasario 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 063/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 55, 2011 2 19

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 063/02

Byla C-120/08: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bavaria NV prieš Bayerischer Brauerbund eV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentai (EEB) Nr. 2081/92 ir (EB) Nr. 510/2006 — Galiojimas laiko atžvilgiu — 14 straipsnis — Registravimas supaprastinta tvarka — Sąsajos tarp prekių ženklų ir saugomų geografinių nuorodų)

2

2011/C 063/03

Byla C-507/08: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Slovakijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba — Taikant susitarimo su kreditoriais procedūrą atliktas bendrovės mokestinės skolos dalinis nurašymas — Komisijos sprendimas pripažinti šią pagalbą nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyti ją susigrąžinti — Neįvykdymas)

2

2011/C 063/04

Byla C-77/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda prieš Ministero della Salute (Augalų apsaugos produktai — Direktyva 2006/134/EB — Galiojimas — Veikliosios medžiagos fenarimolio naudojimo ribojimai)

3

2011/C 063/05

Byla C-118/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Robert Koller pradėtas procesas (Nacionalinio teismo sąvoka EB 234 straipsnio prasme — Diplomų pripažinimas — Direktyva 89/48/EEB — Advokatas — Įrašymas į kitos valstybės narės nei ta, kurioje buvo patvirtintas diplomo lygiavertiškumas, profesinės asociacijos sąrašą)

3

2011/C 063/06

Byla C-208/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ilonka Sayn-Wittgenstein prieš Landeshauptmann von Wien (Europos Sąjungos pilietybė — Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybėse narėse — Valstybės narės konstitucinis įstatymas dėl aristokratijos panaikinimo šioje valstybėje — Pilnamečio asmens, kuris yra šios valstybės pilietis, pavardė, gauta įvaikinus kitoje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena — Aristokratiškas titulas ir jį nurodanti dalelytė, esantys pavardės dalimi — Pirmosios valstybės narės valdžios institucijų atliktas įrašymas į civilinės būklės aktų registrą — Įrašo ištaisymas ex officio — Aristokratiško titulo ir jį nurodančios dalelytės pašalinimas)

4

2011/C 063/07

Byla C-215/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Markkinaoikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, buvusi Suomen Terveystalo Oyj prieš Oulun kaupunki (Viešojo paslaugų pirkimo sutartys — Direktyva 2004/18/EB — Mišri sutartis — Perkančiosios organizacijos ir nuo jos nepriklausančios privačios bendrovės sudaryta sutartis — Bendrosios sveikatos paslaugų teikimo įmonės įsteigimas dalyvaujant lygiomis dalimis — Parnerių įsipareigojimas ketverių metų pereinamuoju laikotarpiu pirkti iš bendrosios įmonės sveikatos paslaugas, kurias jie turi teikti savo darbuotojams)

4

2011/C 063/08

Byla C-245/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Omalet NV prieš Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Laisvė teikti paslaugas — EB 49 straipsnis — Kitoje valstybėje narėje įsisteigęs rangovas — Subrangovų, įsisteigusių toje pačioje valstybėje narėje, paieška — Išimtinai vidaus situacija — Prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinumas)

5

2011/C 063/09

Byla C-273/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Haarlem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Premis Medical BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst/Roterdamo muitinė, kantoor Laan op Zuid (Reglamentas (EB) Nr. 729/2004 — Prekės riedanti vaikštynė klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje — Pozicija 9021 — Pozicija 8716 — Klaidų ištaisymas — Galiojimas)

5

2011/C 063/10

Byla C-277/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Session (Scotland), Edinburgh (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs prieš RBS Deutschland Holdings GmbH (Šeštoji PVM direktyva — Teisė į atskaitą — Automobilių įsigijimas ir naudojimas lizingo sandoriuose — Skirtumai tarp dviejų valstybių narių mokesčių schemų — Draudimas piktnaudžiauti)

6

2011/C 063/11

Byla C-304/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba — Pagalba neseniai į biržos sąrašus įtrauktoms bendrovėms — Susigrąžinimas)

6

2011/C 063/12

Byla C-338/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH prieš Landeshauptmann von Wien (Laisvė teikti paslaugas — Įsisteigimo laisvė — Konkurencijos taisyklės — Kabotažinio transporto operacijos — Keleivių vežimas maršrutiniu autobusu šalies viduje — Prašymas vežti maršrutu — Koncesija — Leidimas — Sąlygos — Nuostata dėl buveinės arba nuolatinio padalinio šalies viduje — Pajamų sumažėjimas, dėl kurio vežimas jau esamu maršrutu tampa nerentabilus)

7

2011/C 063/13

Byla C-351/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2000/60/EB — 8 ir 15 straipsniai — Vidaus paviršinių vandenų būklė — Monitoringo programų sudarymas ir įgyvendinimas — Neveikimas — Apibendrintų ataskaitų apie šias monitoringo programas pateikimas — Neveikimas)

7

2011/C 063/14

Byla C-393/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany prieš Ministerstvo kultury (Intelektinė nuosavybė — Direktyva 91/250/EEB — Kompiuterio programų teisinė apsauga — Kompiuterio programos išraiškos bet kuria forma sąvoka — Programos grafinės vartotojo sąsajos apėmimas arba neapėmimas — Autorių teisės — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje — Grafinės vartotojo sąsajos transliavimas per televiziją — Kūrinio paskelbimas viešai)

8

2011/C 063/15

Byla C-438/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bogusław Juliusz Dankowski prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Šeštoji PVM direktyva — Teisė atskaityti pirkimo PVM — Suteiktos paslaugos — Į PVM registrą neįrašytas apmokestinamasis asmuo — Duomenys, kurie PVM tikslais privalo būti nurodyti sąskaitoje faktūroje — Nacionalinė mokesčių teisė — Teisės į atskaitą netaikymas pagal Šeštosios PVM direktyvos 17 straipsnio 6 dalį)

8

2011/C 063/16

Byla C-488/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) prieš Administración General del Estado (TIR konvencija — Bendrijos muitinės kodeksas — Gabenimas su TIR knygele — Garantuojanti asociacija — Neteisėtas iškrovimas — Pažeidimo vietos nustatymas — Importo muitų išieškojimas)

9

2011/C 063/17

Byla C-517/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) RTL Belgium SA, buvusi TVi SA (Direktyva 89/552/EEB — Televizijos programų transliavimo paslaugos — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Nacionalinio teismo sąvoka pagal SESV 267 straipsnį — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

9

2011/C 063/18

Byla C-524/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ville de Lyon prieš Caisse des dépôts et consignations (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Orhuso konvencija — Direktyva 2003/4/EB — Galimybė visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Reglamentas (EB) Nr. 2216/2004 — Standartizuota ir apsaugota registrų sistema — Galimybė susipažinti su duomenimis apie sandorius, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais — Atsisakymas pateikti tokią informaciją — Vyriausiasis administratorius — Nacionalinių registrų administratoriai — Registruose saugomos informacijos konfidencialumas — Nukrypti leidžiančios nuostatos)

10

2011/C 063/19

Byla C-12/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lecson Elektromobile GmbH prieš Hauptzollamt Dortmund (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — XVII skyrius — Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai — 87 skirsnis — Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys — 8703 ir 8713 pozicijos — Trijų ar keturių ratų vienvietės elektrinės transporto priemonės, pasiekiančios maksimalų 6–15 km/val. greitį ir turinčios atskirą, reguliuojamą vairo kolonėlę, vadinamos elektromobiliais)

11

2011/C 063/20

Byla C-116/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines prieš Me Pierre Feltgen (Bacino Charter Company SA bakroto administratorius), Bacino Charter Company SA (Šeštoji PVM direktyva — Atleidimas nuo mokesčio — 15 straipsnio 4 dalies a punktas ir 5 dalis — Jūrinių laivų nuomos sandorių atleidimas nuo mokesčio — Taikymo sritis)

11

2011/C 063/21

Byla C-276/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2006/118/EB — Požeminio vandens apsauga nuo taršos ir jo būklės blogėjimo — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

12

2011/C 063/22

Byla C-287/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tankreederei I SA prieš Directeur de l'administration des contributions directes (Laisvė teikti paslaugas — Laisvas kapitalo judėjimas — Mokesčių kreditas už investicijas — Suteikimas, susietas su faktiniu investicijų įvykdymu nacionalinėje teritorijoje — Kitose valstybėse narėse naudojamų vidaus vandenų laivų eksploatavimas)

12

2011/C 063/23

Byla C-491/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Celle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joseba Andoni Aguirre Zarraga prieš Simone Pelz (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas — Tėvų pareigos — Globos teisės — Vaiko pagrobimas — 42 straipsnis — Jurisdikciją turinčio (Ispanijos) teismo priimto sprendimo, dėl kurio išduotas pažymėjimas ir kuriuo nurodoma grąžinti vaiką, vykdymas — (Vokietijos) teismo, į kurį kreiptasi, teisė atsisakyti vykdyti šį sprendimą tuo atveju, kai šiurkščiai pažeistos vaiko teisės)

12

2011/C 063/24

Byla C-336/08: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Landessozialgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Christel Reinke prieš AOK Berlin (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nereikalingumas priimti sprendimą)

13

2011/C 063/25

Byla C-334/09: 2010 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Verwaltungsgericht Meiningen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frank Scheffler prieš Landkreis Wartburgkreis (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Direktyva 91/439/EEB — Abipusis vairuotojo pažymėjimų pripažinimas — Nacionalinio vairuotojo pažymėjimo atsisakymas po to, kai už įvairius pažeidimus pasiekta maksimali baudos taškų riba — Kitoje valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas — Neigiama medicininė-psichologinė išvada, gauta gyvenamosios vietos valstybėje narėje po to, kai kitoje valstybėje narėje buvo gautas naujas vairuotojo pažymėjimas — Teisės vairuoti atėmimas pirmosios valstybės narės teritorijoje — Kitoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo savininko gyvenamosios vietos valstybės narės teisė taikyti šiam vairuotojo pažymėjimui savo nacionalines nuostatas, susijusias su teisės vairuoti apribojimu, suspendavimu, atėmimu arba panaikinimu — Sąlygos — Sąvokos elgesys, gavus naują vairuotojo pažymėjimą aiškinimas)

13

2011/C 063/26

Byla C-20/10: 2010 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale di Trani (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vino Cosimo Damiano prieš Poste Italiane SpA (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 3 ir 8 punktai — Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje — Pirmoji ar vienintelė darbo sutartis — Pareiga nurodyti objektyvias priežastis — Atšaukimas — Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas — Nediskriminavimo principas — EB 82 ir EB 86 straipsniai)

14

2011/C 063/27

Byla C-22/10 P: 2010 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje REWE-Zentral AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį prekių ženklą Clina — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas CLINAIR — Atsisakymas registruoti — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nagrinėjimas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

15

2011/C 063/28

Byla C-102/10: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Judecătoria Focșani (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frăsina Bejan prieš Tudorel Mușat (Procedūros reglamentas — 92 straipsnio 1 dalis, 103 straipsnio 1 dalis ir 104 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos — Teisės aktų derinimas — Privalomo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sistema — Savanoriškojo draudimo sutartis — Negalėjimas taikyti)

15

2011/C 063/29

Byla C-193/10: 2010 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KMB Europe BV prieš Hauptzollamt Duisburg (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — MP3/medijų grotuvai — 8521 pozicija — Vaizdo ir garso įrašymo arba atkūrimo aparatai)

16

2011/C 063/30

Byla C-199/10: 2010 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Secilpar — Sociedade Unipessoal SL prieš Fazenda Pública (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — EB 56 ir EB 58 straipsniai — Dividendų apmokestinimas — Mokestis prie šaltinio — Nacionalinės mokesčių teisės aktai, kuriuose numatytas įmonėms rezidentėms išmokėtų dividendų atleidimas nuo mokesčio)

16

2011/C 063/31

Byla C-377/10: 2010 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul Dolj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adrian Băilă prieš Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Ryšio su tikrove ar pagrindinės bylos dalyku nebuvimas — Nepriimtinumas)

17

2011/C 063/32

Byla C-439/10: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC DRA SPEED SRL prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Faktinių aplinkybių nepateikimas — Nepriimtinumas)

17

2011/C 063/33

Byla C-440/10: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC SEMTEX SRL prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Faktinių aplinkybių nepateikimas — Nepriimtinumas)

18

2011/C 063/34

Byla C-441/10: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ioan Anghel prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Faktinių aplinkybių nepateikimas — Nepriimtinumas)

18

2011/C 063/35

Byla C-262/88 INT: Prašymas išaiškinti 1990 m. gegužės 17 d. Sprendimą Barber (C-262/88), 2010 m. gegužės 26 d. pateiktas Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Byla C-549/10 P: 2010 m. lapkričio 22 d.Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS prieš Europos Komisiją

18

2011/C 063/37

Byla C-562/10: 2010 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

19

2011/C 063/38

Byla C-566/10 P: 2010 m. gruodžio 2 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo sujungtose bylose T-166/07 ir T-285/07 Italijos Respublika prieš Europos Komisiją

21

2011/C 063/39

Byla C-567/10: 2010 m. gruodžio 3 d.Cour constitutionelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL prieš Briuselio sostinės regiono vyriausybę

22

2011/C 063/40

Byla C-570/10: 2010 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Airiją

22

2011/C 063/41

Byla C-601/10: 2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

22

2011/C 063/42

Byla C-6/11: 2011 m. sausio 5 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daiichi Sankyo Company prieš Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Byla C-16/11: 2011 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

24

2011/C 063/44

Byla C-60/09: 2010 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lucio Rubano prieš Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Byla C-116/09: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis (Bezirksgericht Ried i.I. (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Byla C-387/09: 2010 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) prieš Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Byla C-33/10: 2010 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Danijos Karalystę

25

2011/C 063/48

Byla C-208/10: 2010 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

25

 

Bendrasis Teismas

2011/C 063/49

Byla T-382/08: 2011 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT — Capela & Irmãos (VOGUE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo VOGUE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VOGUE Portugal — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys))

26

2011/C 063/50

Byla T-336/09: 2011 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Häfele prieš VRDT — Topcom Europe (Topcom) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Topsom paraiška — Ankstesni Bendrijos ir Beniliukso žodiniai prekių ženklai TOPCOM — Atsisakymo motyvas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2011/C 063/51

Byla T-411/09: 2011 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Terezakis prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Galimybės susipažinti nesuteikimas iš dalies — Ginčijamo akto pakeitimas kitu vykstant teismo procesui — Atsisakymas pakeisti reikalavimus — Nereikalingumas priimti sprendimą)

26

2011/C 063/52

Byla T-563/10 P: 2010 m. gruodžio 10 d. Patrizia de Luca pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-20/06 De Luca prieš Komisiją

27

2011/C 063/53

Byla T-570/10: 2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Environmental Manufacturing prieš VRDT — Wolf (Vilko galvos atvaizdas)

27

2011/C 063/54

Byla T-571/10: 2010 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik prieš VRDT — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Byla T-580/10: 2010 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Wohlfahrt prieš VRDT — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Byla T-581/10: 2010 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje X Technology Swiss prieš VRDT — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Byla T-585/10: 2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Aitic Penteo prieš VRDT — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Byla T-7/11: 2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Melli Iran prieš Tarybą

30

2011/C 063/59

Byla T-12/11: 2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Iran Insurance prieš Europos Sąjungos Tarybą

31

2011/C 063/60

Byla T-13/11: 2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Post Bank prieš Tarybą

32

 

Tarnautojų teismas

2011/C 063/61

Byla F-118/10: 2010 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Psarras prieš ENISA

34

2011/C 063/62

Byla F-122/10: 2010 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cocchi ir Falcione prieš Komisiją

34

2011/C 063/63

Byla F-124/10: 2010 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Labiri prieš EESRK

34

2011/C 063/64

Byla F-128/10: 2010 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą

35

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/1


2011/C 63/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 55, 2011 2 19

Skelbti leidiniai:

OL C 46, 2011 2 12

OL C 38, 2011 2 5

OL C 30, 2011 1 29

OL C 13, 2011 1 15

OL C 346, 2010 12 18

OL C 328, 2010 12 4

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/2


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bavaria NV prieš Bayerischer Brauerbund eV

(Byla C-120/08) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentai (EEB) Nr. 2081/92 ir (EB) Nr. 510/2006 - Galiojimas laiko atžvilgiu - 14 straipsnis - Registravimas supaprastinta tvarka - Sąsajos tarp prekių ženklų ir saugomų geografinių nuorodų)

2011/C 63/02

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bavaria NV

Atsakovė: Bayerischer Brauerbund eV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesgerichtshof — 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, p. 12) 13 straipsnio 1 dalies b punkto ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalių, taip pat 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 208, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 13 t., p. 4) 17 straipsnio aiškinimas — 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1347/2001, papildančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo, vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka, priedą (OL L 182, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 33 t., p. 97), galiojimas — Supaprastinta tvarka pagal Reglamento (EB) Nr. 2081/92 17 straipsnį įregistruotos geografinės nuorodos (šioje byloje — „Bayerisches Bier“) ir tarptautinio prekių ženklo (šioje byloje — prekių ženklo, turinčio žodį „Bavaria“) priešprieša.

Rezoliucinė dalis

1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 14 straipsnio 1 dalis taikoma sprendžiant priešpriešą, kilusią tarp supaprastinta tvarka pagal šio reglamento 17 straipsnį kaip saugomos geografinės nuorodos tinkamai įregistruoto pavadinimo ir prekių ženklo, atitinkančio vieną iš šio reglamento 13 straipsnyje nurodytų situacijų ir susijusio su ta pačia produkto rūšimi, kurio registravimo paraiška buvo pateikta iki šio pavadinimo įregistravimo ir iki 2003 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 692/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 2081/92, įsigaliojimo. Šio pavadinimo registracijos įsigaliojimo data yra referencinė data taikant minėtą 14 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL C 197, 2008 8 2.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/2


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Slovakijos Respubliką

(Byla C-507/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Valstybės pagalba - Taikant susitarimo su kreditoriais procedūrą atliktas bendrovės mokestinės skolos dalinis nurašymas - Komisijos sprendimas pripažinti šią pagalbą nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyti ją susigrąžinti - Neįvykdymas)

2011/C 63/03

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Giolito, J. Javorský ir K. Walkerová

Atsakovė: Slovakijos Respublika, atstovaujama B. Ricziová

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įvykdyti 2006 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos C 25/2005 (ex NN 21/2005), kurią Slovakijos Respublika suteikė Frucona Košice, a.s. (Pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2082, OL L 112, 2007 m. balandžio 30 d., p. 14), kuriuo pagalba, mokesčių administratoriui nurašant mokestinį įsiskolinimą per taikinimo procedūrą, pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyta ją susigrąžinti, nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nesiėmusi visų būtinų priemonių susigrąžinti iš pagalbos gavėjo 2006 m. birželio 7 d. Komisijos sprendime 2007/254/EB dėl valstybės pagalbos C-25/2005 (ex NN 21/2005), kurią Slovakijos Respublika suteikė Frucona Košice a.s., nurodytą neteisėtą pagalbą, Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 249 straipsnio ketvirtą pastraipą ir šio sprendimo 2 straipsnį.

2.

Priteisti iš Slovakijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/3


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda prieš Ministero della Salute

(Byla C-77/09) (1)

(Augalų apsaugos produktai - Direktyva 2006/134/EB - Galiojimas - Veikliosios medžiagos fenarimolio naudojimo ribojimai)

2011/C 63/04

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda

Atsakovė: Ministero della Salute

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 11 t., p. 332), iš dalies pakeistos 2006 m. gruodžio 11 d. Komisijos direktyva 2006/134/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą fenarimolį (OL L 349, p. 32) I priedo galiojimas tiek, kiek juo apribojamas veikliosios medžiagos fenarimolio naudojimas.

Rezoliucinė dalis

Išnagrinėjus prejudicinį klausimą nebuvo nustatyta jokia aplinkybė, kuri turėtų įtakos 2006 m. gruodžio 11 d. Komisijos direktyvos 2006/134/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą fenarimolį, galiojimui.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/3


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Robert Koller pradėtas procesas

(Byla C-118/09) (1)

(Nacionalinio teismo sąvoka EB 234 straipsnio prasme - Diplomų pripažinimas - Direktyva 89/48/EEB - Advokatas - Įrašymas į kitos valstybės narės nei ta, kurioje buvo patvirtintas diplomo lygiavertiškumas, profesinės asociacijos sąrašą)

2011/C 63/05

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Šalis pagrindinėje byloje

Robert Koller

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, 1989, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337) aiškinimas — Direktyvos taikymas Austrijos piliečiui, pripažinus jo Austrijoje gautą diplomą ir papildomų mažiau negu trejų metų studijų Ispanijos universitete įrašytam į Ispanijos advokatų sąrašą, kuris, siekdamas būti įrašytas į Austrijos advokatų sąrašą, po tris savaites Ispanijoje vykdytos profesinės veiklos, remdamasis Ispanijoje išduotu dokumentu, suteikiančiu teisę vykdyti profesinę veiklą, pateikė prašymą leisti laikyti kvalifikacinį egzaminą

Rezoliucinė dalis

1.

Asmuo, sėkmingai išlaikęs kvalifikacinį egzaminą, norėdamas užsiimti priimančiojoje valstybėje narėje reglamentuojama profesine advokato veikla ir turintis šioje valstybėje narėje išduotą diplomą, patvirtinantį, kad sėkmingai baigti ne mažiau kaip trejų metų trukmės kursai po vidurinės mokyklos, bei po papildomų trumpesnių nei trejų metų studijų kitoje valstybėje narėje išduotą lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę šioje valstybėje narėje užsiimti reglamentuojama profesine advokato veikla, kurią jis faktiškai ten vykdė tuo metu, kai pateikė prašymą leisti laikyti kvalifikacinį egzaminą, gali remtis 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos, iš dalies pakeistos 2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB, nuostatomis.

2.

Direktyva 89/48, iš dalies pakeista Direktyva 2001/19, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama kompetentingoms priimančiosios valstybės narės institucijoms neleisti asmeniui, esančiam tokioje situacijoje, kaip antai ieškovas pagrindinėje byloje, laikyti kvalifikacinį egzaminą, siekiant užsiimti profesine advokato veikla, jeigu nėra įrodymų, kad jis atliko praktiką, reikalaujamą pagal šios valstybės narės teisės aktus.


(1)  OL C 141, 2009 6 20.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/4


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ilonka Sayn-Wittgenstein prieš Landeshauptmann von Wien

(Byla C-208/09) (1)

(Europos Sąjungos pilietybė - Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybėse narėse - Valstybės narės konstitucinis įstatymas dėl aristokratijos panaikinimo šioje valstybėje - Pilnamečio asmens, kuris yra šios valstybės pilietis, pavardė, gauta įvaikinus kitoje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena - Aristokratiškas titulas ir jį nurodanti dalelytė, esantys pavardės dalimi - Pirmosios valstybės narės valdžios institucijų atliktas įrašymas į civilinės būklės aktų registrą - Įrašo ištaisymas „ex officio“ - Aristokratiško titulo ir jį nurodančios dalelytės pašalinimas)

2011/C 63/06

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Atsakovas: Landeshauptmann von Wien

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Verwaltungsgerichtshof — EB 18 straipsnio išaiškinimas — Konstitucinis valstybės narės įstatymas dėl aristokratijos šioje valstybėje panaikinimo, uždraudžiantis šios valstybės piliečiams turėti užsienio aristokratijos titulus — Šios valstybės narės valdžios institucijų atsisakymas į gimimų registrą įrašyti pavardės, kuriuos pilnametis asmuo, šios valstybės pilietis, įgijo kitoje valstybėje narėje, kurioje gyvena, po to, kai jį įvaikino pastarosios valstybės pilietis, dalimi esančius aristokratišką titulą ir jį nurodančią dalelytę.

Rezoliucinė dalis

SESV 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, juo nedraudžiama valstybės narės valdžios institucijoms atsisakyti pripažinti visą šios valstybės piliečio pavardę, kuri buvo nustatyta kitoje valstybėje narėje, kurioje šis pilietis gyvena, tuo metu, kai jį, suaugusįjį, įvaikino šios kitos valstybės narės pilietis, jeigu šioje pavardėje yra aristokratiškas titulas, kuris pirmoje valstybėje narėje neleidžiamas pagal jos konstitucinę teisę, su sąlyga, kad šiomis aplinkybėmis šių valdžios institucijų priimtos priemonės pateisinamos su viešąja tvarka susijusiais pagrindais, t. y. kad jos būtinos interesų, kuriuos jos siekia užtikrinti, apsaugai ir proporcingos teisėtai siekiamam tikslui.


(1)  OL C 193, 2009 8 15.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/4


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Markkinaoikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, buvusi Suomen Terveystalo Oyj prieš Oulun kaupunki

(Byla C-215/09) (1)

(Viešojo paslaugų pirkimo sutartys - Direktyva 2004/18/EB - Mišri sutartis - Perkančiosios organizacijos ir nuo jos nepriklausančios privačios bendrovės sudaryta sutartis - Bendrosios sveikatos paslaugų teikimo įmonės įsteigimas dalyvaujant lygiomis dalimis - Parnerių įsipareigojimas ketverių metų pereinamuoju laikotarpiu pirkti iš bendrosios įmonės sveikatos paslaugas, kurias jie turi teikti savo darbuotojams)

2011/C 63/07

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Markkinaoikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, buvusi Suomen Terveystalo Oyj

Atsakovė: Oulun kaupunki

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Markkinaoikeus — 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132) 1 straipsnio 2 dalies a ir d punktų išaiškinimas — Savivaldybės ir nepriklausomos privačios bendrovės sutartis, numatanti joms lygiomis dalimis priklausančios bendros įmonės, kuriai perduodama jų atitinkama veikla sveikatos ir geros savijautos darbe užtikrinimo paslaugų srityje, įsteigimą — Sutartis, kuria savivaldybė ir privati bendrovė įsipareigoja pereinamuoju laikotarpiu savo darbuotojams iš naujosios bendros įmonės pirkti sveikatos ir geros savijautos darbe užtikrinimo paslaugas

Rezoliucinė dalis

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo reikia aiškinti taip, kad kai perkančioji organizacija su nuo jos nepriklausančia privačia bendrove sudaro sutartį dėl bendrosios įmonės, akcinės bendrovės, steigimo, kurios paskirtis — teikti sveikatos ir geros savijautos darbe užtikrinimo paslaugas, ši perkančioji organizacija, sudarydama sutartį dėl viešojo paslaugų pirkimo savo darbuotojams, kurios vertė viršija šioje direktyvoje numatytą ribą ir kuri atskiriama nuo šios įmonės steigimo sutarties, turi atsižvelgti į šios direktyvos nuostatas, taikomas jos II B priede išvardytoms paslaugoms.


(1)  OL C 193, 2009 8 15.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/5


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Omalet NV prieš Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Byla C-245/09) (1)

(Laisvė teikti paslaugas - EB 49 straipsnis - Kitoje valstybėje narėje įsisteigęs rangovas - Subrangovų, įsisteigusių toje pačioje valstybėje narėje, paieška - Išimtinai vidaus situacija - Prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinumas)

2011/C 63/08

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeidshof te Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Omalet NV

Atsakovė: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Arbeidshof te Brussel — EB 49 straipsnio išaiškinimas — Socialinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai — Belgijoje įsteigta įmonė, samdanti toje pačioje valstybėje narėje įsteigtus bet nacionalinių valdžios institucijų neregistruotus kontrahentus — EB 49 straipsnio taikymas ar netaikymas.

Rezoliucinė dalis

Arbeidshof te Brussel (Belgija) 2009 m. birželio 25 d. sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra nepriimtinas.


(1)  OL C 220, 2009 9 12.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/5


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Haarlem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Premis Medical BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst/Roterdamo muitinė, kantoor Laan op Zuid

(Byla C-273/09) (1)

(Reglamentas (EB) Nr. 729/2004 - Prekės „riedanti vaikštynė“ klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje - Pozicija 9021 - Pozicija 8716 - Klaidų ištaisymas - Galiojimas)

2011/C 63/09

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Haarlem

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Premis Medical BV

Atsakovė: Inspecteur van de Belastingdienst/Roterdamo muitinė, kantoor Laan op Zuid

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Rechtbank Haarlem (Nyderlandai) — 2004 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 729/2004 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje (OL L 113, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 16 t., p. 90) išaiškinimas — Ortopedijos įtaisai, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti, kaip apibrėžta Kombinuotosios nomenklatūros 9021 pozicijoje — Riedanti vaikštynė riboto mobilumo žmonėms

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 729/2004 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje 2004 m. gegužės 7 d. paskelbto atitaisymo redakcija negalioja tiek, kiek, pirma, atitaisymu buvo išplėsta pirminio reglamento taikymo sritis, įtraukiant į ją riedančias vaikštynes, sudarytas iš vamzdinio aliuminio rėmo, keturių ratų su priekiniais pasukamaisiais ratais, rankenomis bei stabdžiais ir skirtas padėti sunkiai vaikščiojantiems žmonėms, ir, antra, minėtos riedančios vaikštynės buvo priskirtos Kombinuotosios nomenklatūros 8716 80 00 subpozicijai.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/6


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Session (Scotland), Edinburgh (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs prieš RBS Deutschland Holdings GmbH

(Byla C-277/09) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - Teisė į atskaitą - Automobilių įsigijimas ir naudojimas lizingo sandoriuose - Skirtumai tarp dviejų valstybių narių mokesčių schemų - Draudimas piktnaudžiauti)

2011/C 63/10

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Atsakovė: RBS Deutschland Holdings GmbH

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Court of Session (Scotland), Edinburgh — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 17 straipsnio 3 dalies a punkto aiškinimas — Operacijos, įvykdytos siekiant vienintelio tikslo gauti mokestinių lengvatų — Vokietijoje esančio Jungtinėje Karalystėje įsisteigusio banko filialo Jungtinėje Karalystėje teikiamos automobilių nuomos paslaugos.

Rezoliucinė dalis

1.

Tokiomis aplinkybėmis, kaip antai pagrindinėje byloje, 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 17 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad valstybė narė neturėtų nesuteikti apmokestinamajam asmeniui teisės į pirkimo PVM atskaitą už prekes, įsigytas šioje valstybėje narėje, kai šios prekės buvo naudojamos lizingo sandoriuose, sudarytuose kitoje valstybėje narėje, vien dėl to, kad pardavimo sandoriai nebuvo apmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu antroje valstybėje narėje.

2.

Piktnaudžiavimo draudimo principas tokiomis aplinkybėmis, kaip antai pagrindinėje byloje, nedraudžia, kai vienoje valstybėje narėje įsteigta bendrovė pasirenka kitoje valstybėje narėje įsteigtą savo dukterinę bendrovę sudaryti prekių lizingo sandorius su trečia bendrove, įsteigta pirmoje valstybėje narėje, tam, kad išvengtų už atlygį už šiuos sandorius mokėtino pridėtinės vertės mokesčio, kai jie pirmoje valstybėje narėje kvalifikuojami kaip nuomos paslaugų teikimas antroje valstybėje narėje, o antroje valstybėje narėje — kaip prekių tiekimas pirmoje valstybėje narėje, pasinaudoti teise į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, pripažintą Šeštosios direktyvos 77/388 17 straipsnio 3 dalies a punktu.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/6


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-304/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Valstybės pagalba - Pagalba neseniai į biržos sąrašus įtrauktoms bendrovėms - Susigrąžinimas)

2011/C 63/11

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, E. Righini ir V. Di Bucci

Atsakovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri ir P. Gentili

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Priemonių, būtinų įgyvendinti 2005 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimo 2006/261/EB dėl pagalbos schemos C 8/2004 (ex NN 164/2003), kurią Italija įgyvendino neseniai į biržos sąrašus įtrauktoms bendrovėms (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 591) (OL L 94, p. 42), 2, 3 ir 4 straipsnius, nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nesiėmusi priemonių, būtinų panaikinti valstybės pagalbos schemą, 2005 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimu 2006/261/EB dėl pagalbos schemos Nr. C 8/2004 (ex NN 164/2003), kurią Italija įgyvendino neseniai į biržos sąrašus įtrauktoms bendrovėms, pripažintą neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka, ir susigrąžinti pagal šią schemą suteiktą pagalbą iš jos gavėjų, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius.

2.

Italijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 256, 2009 10 24.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/7


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH prieš Landeshauptmann von Wien

(Byla C-338/09) (1)

(Laisvė teikti paslaugas - Įsisteigimo laisvė - Konkurencijos taisyklės - Kabotažinio transporto operacijos - Keleivių vežimas maršrutiniu autobusu šalies viduje - Prašymas vežti maršrutu - Koncesija - Leidimas - Sąlygos - Nuostata dėl buveinės arba nuolatinio padalinio šalies viduje - Pajamų sumažėjimas, dėl kurio vežimas jau esamu maršrutu tampa nerentabilus)

2011/C 63/12

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Atsakovė: Landeshauptmann von Wien

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — EB 49 ir paskesnių straipsnių bei EB 81 ir paskesnių straipsnių išaiškinimas — Valstybės narės teisės aktai, nustatantys keleivinio maršruto eksploatavimo koncesijos suteikimui dvi sąlygas, o būtent kad koncesijos prašanti įmonė būtų įsteigta šioje valstybėje ir kad nauju maršrutu nebūtų keliamas pavojus esamo panašaus maršruto rentabilumui

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 49 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį draudžiamas valstybės narės teisės aktas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame tam, kad būtų suteiktas leidimas vežti keleivius tam tikru miesto maršrutu skiriant viešojo transporto priemonę, kuria vežant atitinkamu maršrutu pagal tvarkaraštį būtų reguliariai stojama nustatytose stotelėse, tokio leidimo prašantiems ir kitose valstybėse narėse įsteigtiems ūkio subjektams, dar nesuteikus leidimo vežti šiuo maršrutu, nustatytas reikalavimas šios valstybės narės teritorijoje turėti buveinę arba padalinį. Tačiau SESV 49 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį nedraudžiamas reikalavimą turėti padalinį numatantis nacionalinės teisės aktas, jei šis reikalavimas taikomas jau suteikus leidimą vežti, tačiau verslininkui dar nepradėjus vežti minėtu maršrutu.

2.

SESV 49 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį draudžiamas nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta atsisakyti suteikti leidimą vežti turistiniu maršrutu dėl to, kad sumažėtų su prašančia įmone konkuruojančios įmonės, turinčios leidimą vežti iš dalies ar visiškai identišku maršrutu, rentabilumas, remiantis vien šios konkuruojančios įmonės teiginiais.


(1)  OL C 282, 2009 11 21.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/7


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką

(Byla C-351/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Direktyva 2000/60/EB - 8 ir 15 straipsniai - Vidaus paviršinių vandenų būklė - Monitoringo programų sudarymas ir įgyvendinimas - Neveikimas - Apibendrintų ataskaitų apie šias monitoringo programas pateikimas - Neveikimas)

2011/C 63/13

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Pardo Quintillán ir K. Xuereb

Atsakovė: Maltos Respublika, atstovaujama S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech ir Y. Rizzo.

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 275), 8 ir 15 straipsnių pažeidimas — Įpareigojimas sudaryti paviršinių vandenų būklės monitoringo programas ir užtikrinti jų veikimą — Įpareigojimas pateikti apibendrintas paviršinių vandenų monitoringo programų ataskaitas

Rezoliucinė dalis

1.

Pirma, nesudariusi vidaus paviršinių vandenų būklės monitoringo programų ir neužtikrinusi jų veikimo pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 8 straipsnio 1 ir 2 dalį ir, antra, nepateikusi apibendrintų vidaus paviršinių vandenų monitoringo programų ataskaitų pagal šios direktyvos 15 straipsnio 2 dalį, Maltos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų remiantis šios direktyvos 8 ir 15 straipsniais.

2.

Priteisti iš Maltos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/8


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany prieš Ministerstvo kultury

(Byla C-393/09) (1)

(Intelektinė nuosavybė - Direktyva 91/250/EEB - Kompiuterio programų teisinė apsauga - „Kompiuterio programos išraiškos bet kuria forma“ sąvoka - Programos grafinės vartotojo sąsajos apėmimas arba neapėmimas - Autorių teisės - Direktyva 2001/29/EB - Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje - Grafinės vartotojo sąsajos transliavimas per televiziją - Kūrinio paskelbimas viešai)

2011/C 63/14

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany

Atsakovė: Ministerstvo kultury

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nejvyšší správní soud — 1991 m. gegužės 14 d. Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (OL L 122, p. 42; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 114) 1 straipsnio 2 dalies ir 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230) 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Grafinės vartotojo sąsajos patekimo į Direktyvos 91/250 1 straipsnio 2 dalyje minimą sąvoką „kompiuterio programos išraiška bet kuria forma“ klausimas

Rezoliucinė dalis

1.

Grafinė vartotojo sąsaja nėra kompiuterio programos išraiškos forma, kaip ji suprantama pagal 1991 m. gegužės 14 d. Tarybos direktyvos 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 1 straipsnio 2 dalį, ir jai negali būti taikoma šia direktyva suteikiama kompiuterio programos autorių teisių apsauga. Tačiau jei ši sąsaja yra jos autoriaus intelekto kūrinys, remiantis 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo jai gali būti taikoma autorių teisių suteikiama apsauga kaip kūriniui.

2.

Grafinės vartotojo sąsajos transliavimas per televiziją nėra autorinio kūrinio viešas skelbimas pagal Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL C 11, 2010 1 16.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/8


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bogusław Juliusz Dankowski prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Byla C-438/09) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - Teisė atskaityti pirkimo PVM - Suteiktos paslaugos - Į PVM registrą neįrašytas apmokestinamasis asmuo - Duomenys, kurie PVM tikslais privalo būti nurodyti sąskaitoje faktūroje - Nacionalinė mokesčių teisė - Teisės į atskaitą netaikymas pagal Šeštosios PVM direktyvos 17 straipsnio 6 dalį)

2011/C 63/15

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Bogusław Juliusz Dankowski

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Naczelny Sąd Administracyjny — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 17 straipsnio 6 dalies išaiškinimas — Nacionalinio reglamentavimo, nesuteikiančio teisės atskaityti pirkimo PVM už paslaugų teikimą, remiantis sąskaita faktūra, kurią, pažeidžiant nacionalinę teisę, išrašė į PVM mokėtojų sąrašą neįtrauktas asmuo, suderinamumas su šia nuostata

Rezoliucinė dalis

1.

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 2006 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2006/18/EB, 18 straipsnio 1 dalies a punktas ir 22 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą nuo kito apmokestinamojo asmens, kuris nėra registruotas kaip šio mokesčio mokėtojas, suteiktų paslaugų, kai jų teikimo sąskaitose faktūrose yra nurodyti visi šios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies b punkte reikalaujami duomenys, ypač duomenys, reikalingi identifikuoti tas sąskaitas išrašiusį asmenį ir suteiktų paslaugų pobūdį.

2.

Šeštosios direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 2006/18/EB, 17 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinama kaip draudžianti nacionalinės teisės nuostatą, kuri neleidžia atskaityti vieno apmokestinamojo asmens kitam apmokestinamajam asmeniui, paslaugų teikėjui, sumokėto pridėtinės vertės mokesčio, jei pastarasis nėra registruotas kaip šio mokesčio mokėtojas.


(1)  OL C 37, 2010 2 13.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/9


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) prieš Administración General del Estado

(Byla C-488/09) (1)

(TIR konvencija - Bendrijos muitinės kodeksas - Gabenimas su TIR knygele - Garantuojanti asociacija - Neteisėtas iškrovimas - Pažeidimo vietos nustatymas - Importo muitų išieškojimas)

2011/C 63/16

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)

Atsakovė: Administración General del Estado

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunal Supremo — 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307), 221 straipsnio 3 dalies ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3), 454 straipsnio 3 dalies bei 455 straipsnio aiškinimas — Gabenimas su TIR knygele — Pažeidimai arba nusižengimai — Vieta — Procedūra — Importo ir eksporto muitų išieškojimas išleidus prekes

Rezoliucinė dalis

1.

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 454 ir 455 straipsnius reikia aiškinti taip, jog kai valstybės narės, kurios teritorijoje vykdant gabenimą su TIR knygele padarytas pažeidimas, kompetencijos išieškoti skolą muitinei prezumpcija nustoja galioti dėl to, kad teismo sprendimu nustatyta, jog šis pažeidimas padarytas kitoje valstybėje narėje, pastarosios muitinė įgyja kompetenciją išieškoti šią skolą su sąlyga, kad informacija apie šį pažeidimą sudarančias aplinkybes teisingumą vykdančioms institucijos perduota per dvejų metų terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie pažeidimą ar nusižengimą jo padarymo vietos garantuojančiajai asociacijai datos.

2.

Reglamento Nr. 2454/93 455 straipsnio 1 dalis, skaitoma kartu su 1975 m. lapkričio 14 d. Ženevoje pasirašytos Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 11 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, garantuojančioji asociacija negali remtis šiuose nuostatuose numatytu naikinamuoju terminu, kai valstybės narės teritorijos, už kurią ji yra atsakinga, muitinė per vienus metus nuo tada, kai šiai muitinei buvo pranešta apie jos kompetenciją nustatantį vykdytiną teismo sprendimą, informuoja šią asociaciją apie skolos muitinei, kurią ši turi padengti neviršydama suteiktos garantijos sumos, atsiradimo aplinkybes.


(1)  OL C 63, 2010 3 13.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/9


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) RTL Belgium SA, buvusi TVi SA

(Byla C-517/09) (1)

(Direktyva 89/552/EEB - Televizijos programų transliavimo paslaugos - Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel - Nacionalinio teismo sąvoka pagal SESV 267 straipsnį - Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

2011/C 63/17

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Šalys pagrindinėje byloje

RTL Belgium SA, buvusi TVi SA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgija) — 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 1 straipsnio c punkto aiškinimas (OL L 298, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 224) — Laisvė teikti paslaugas — Televizijos transliavimo paslaugos — Audiovizualinės paslaugos „teikėjo“ ir „veiksmingos kontrolės tiek atsirenkant programas, tiek jas išdėstant“ sąvoka — Nacionalinio teismo sąvoka pagal SESV 267 straipsnį

Rezoliucinė dalis

Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos atsakyti į Aukščiausiosios transliuotojų tarybos leidimų ir kontrolės kolegijos 2009 m. gruodžio 3 d. sprendime pateiktą klausimą.


(1)  OL C 51, 2010 2 27.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/10


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ville de Lyon prieš Caisse des dépôts et consignations

(Byla C-524/09) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Orhuso konvencija - Direktyva 2003/4/EB - Galimybė visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką - Direktyva 2003/87/EB - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema - Reglamentas (EB) Nr. 2216/2004 - Standartizuota ir apsaugota registrų sistema - Galimybė susipažinti su duomenimis apie sandorius, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais - Atsisakymas pateikti tokią informaciją - Vyriausiasis administratorius - Nacionalinių registrų administratoriai - Registruose saugomos informacijos konfidencialumas - Nukrypti leidžiančios nuostatos)

2011/C 63/18

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ville de Lyon

Atsakovė: Caisse des dépôts et consignations

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunal administratif de Paris — 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (OL L 41, p. 26; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 375) ir 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos [apyvartinių taršos] leidimų sistemą Bendrijoje (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631) ir 2004 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2216/2004 dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos sutinkamai su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 280/2004/EB (OL L 386, p. 1) 9 bei 10 straipsnių ir XVI priedo aiškinimas — Galimybė susipažinti su informacija apie sandorius, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais — Atsisakymas pateikti tokią informaciją — Vyriausiojo administratoriaus ir nacionalinio registro administratoriaus atitinkama kompetencija — Registruose saugomos informacijos konfidencialumas ir galimybė taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas.

Rezoliucinė dalis

1.

Prašymui dėl tokių duomenų apie sandorius, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, susijusių su apyvartinių taršos leidimų įrašą siunčiančio ir įrašą gaunančio įrašo turėtojų pavadinimais, su šiais sandoriais susijusiais leidimais ar Kioto vienetais ir tokių sandorių atlikimo data bei laiku, atskleidimo taikomos tik specialios atskleidimo visuomenei ir konfidencialumo taisyklės, išdėstytos 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/87/EB, nustatančioje šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos [apyvartinių taršos] leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 96/61/EB, iš dalies pakeistoje 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/101/EB, taip pat 2004 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2216/2004 dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos sutinkamai su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 280/2004/EB.

2.

Tokie duomenys apie sandorius, kokių pagrindinėje byloje prašo valdžios institucija, norinti persvarstyti nuomos sutartį, yra konfidencialūs duomenys pagal Reglamentą Nr. 2216/2004, ir pagal jo 9 ir 10 straipsnius, skaitomus kartu su šio reglamento XVI priedo 11 ir 12 punktais, su tokiais duomenimis, jei nėra išankstinio atitinkamų įrašų turėtojų sutikimo, plačioji visuomenė gali laisvai susipažinti tik Bendrijos nepriklausomo sandorių žurnalo internetinio tinklalapio viešai prieinamoje zonoje nuo penktųjų metų (X+5), einančių po tų metų (X), kuriais buvo atlikti su apyvartinių taršos leidimų perleidimu susiję sandoriai, sausio 15 dienos.

3.

Nors įgyvendinant Reglamentą Nr. 2216/2004 tik vyriausiasis administratorius turi kompetenciją atskleisti plačiajai visuomenei šio reglamento XVI priedo 12 punkte nurodytus duomenis, vis dėlto pats nacionalinio registro administratorius, gavęs prašymą atskleisti tokius duomenis apie sandorius, privalo jį atmesti, nes, jei nėra išankstinio atitinkamų įrašo turėtojų sutikimo, šis administratorius privalo užtikrinti tokių duomenų konfidencialumą, kol vyriausiasis administratorius negali teisėtai jų atskleisti plačiajai visuomenei.


(1)  OL C 37, 2010 2 13.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/11


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lecson Elektromobile GmbH prieš Hauptzollamt Dortmund

(Byla C-12/10) (1)

(Bendrasis muitų tarifas - Tarifinis klasifikavimas - Kombinuotoji nomenklatūra - XVII skyrius - Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai - 87 skirsnis - Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys - 8703 ir 8713 pozicijos - Trijų ar keturių ratų vienvietės elektrinės transporto priemonės, pasiekiančios maksimalų 6–15 km/val. greitį ir turinčios atskirą, reguliuojamą vairo kolonėlę, vadinamos „elektromobiliais“)

2011/C 63/19

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Lecson Elektromobile GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Dortmund

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Finanzgericht Düsseldorf — 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeisto 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2004 (OL L 327, p. 1), I priedo išaiškinimas — Triračiai ar keturračiai, vieno asmens transportui skirti ir nuo 6 iki 15 km/h greitį pasiekiantys elektromobiliai — Klasifikavimas Kombinuotosios nomenklatūros 8713 ar 8703 pozicijoje.

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2004, I priede esančios Kombinuotosios nomenklatūros 8703 pozicija aiškintina taip, kad ji apima pagrindinėje byloje aptariamas trijų ar keturių ratų vieno, tačiau nebūtinai neįgaliojo asmens transportui skirtas transporto priemones, varomas akumuliatoriaus maitinamo elektros variklio ir pasiekiančias maksimalų 6–15 km/val. greitį, kuriose sumontuota atskira ir reguliuojama vairo kolonėlė ir kurios vadinamos „elektromobiliais“.


(1)  OL C 80, 2010 3 27.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/11


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines prieš Me Pierre Feltgen (Bacino Charter Company SA bakroto administratorius), Bacino Charter Company SA

(Byla C-116/10) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - Atleidimas nuo mokesčio - 15 straipsnio 4 dalies a punktas ir 5 dalis - Jūrinių laivų nuomos sandorių atleidimas nuo mokesčio - Taikymo sritis)

2011/C 63/20

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Atsakovai: Me Pierre Feltgen (Bacino Charter Company SA bankroto administratorius), Bacino Charter Company SA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės kasacinis teismas — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 15 straipsnio 4 dalies a punkto ir 5 straipsnio išaiškinimas — Jūros laivų nuomos sandorių atleidimas nuo mokesčio — Atleidimui nuo mokesčio taikoma sąlyga, kad laivai būtų naudojami atviroje jūroje ir keleivių vežimui už atlygį arba komercinei, pramonės ar žvejybos veiklai

Rezoliucinė dalis

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/680/EEB, 15 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje nuostatoje numatytas atleidimas nuo pridėtinės vertės mokestis netaikomas paslaugoms, kurias sudaro laivo su įgula suteikimas už atlygį naudotis fiziniams asmenims pramoginėms kelionėms atviroje jūroje.


(1)  OL C 113, 2010 5 1.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/12


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

(Byla C-276/10) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Direktyva 2006/118/EB - Požeminio vandens apsauga nuo taršos ir jo būklės blogėjimo - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2011/C 63/21

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Pardo Quintillán ir L. Jelínek

Atsakovė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek ir J. Jirkalová

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2006 m. gruodžio 12 d Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, p. 19) įgyvendinti, nepriėmimas arba nepranešimas apie juos per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2006 m. gruodžio 12 d Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo įgyvendinti, Čekijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 12 straipsnį.

2.

Priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2010 7 31.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/12


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tankreederei I SA prieš Directeur de l'administration des contributions directes

(Byla C-287/10) (1)

(Laisvė teikti paslaugas - Laisvas kapitalo judėjimas - Mokesčių kreditas už investicijas - Suteikimas, susietas su faktiniu investicijų įvykdymu nacionalinėje teritorijoje - Kitose valstybėse narėse naudojamų vidaus vandenų laivų eksploatavimas)

2011/C 63/22

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Tankreederei I SA s

Atsakovas: Directeur de l'administration des contributions directes

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunal administratif de Luxembourg — EB 49 ir EB 56 straipsnių aiškinimas — Mokesčio lengvata investicijoms — Reglamentavimas, pagal kurį teisė pasinaudoti šia lengvata suteikiama su sąlyga, kad investicijos atliktos nacionalinėje teritorijoje įsikūrusioje įmonėje ir faktiškai naudojamos šioje teritorijoje — Bendrovė, vykdanti tarptautinės jūrų laivybos veiklą, įsikūrusi ir mokanti mokesčius Liuksemburge, bet įsigijusi turtą, daugiausia naudojamą už nacionalinės teritorijos ribų — Kliūtis paslaugų ir kapitalo judėjimo laisvei.

Rezoliucinė dalis

SESV 56 straipsnis aiškintinas taip, kad jis draudžia valstybės narės nuostatą, pagal kurią mokesčių kreditas už investicijas nesuteikiamas vien šioje valstybėje narėje įsteigtai įmonei tik dėl tos priežasties, kad ilgalaikis turtas už kurį prašomą šio mokesčių kredito, faktiškai naudojamas kitoje valstybėje narėje.


(1)  OL C 221, 2010 8 14.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/12


2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Celle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joseba Andoni Aguirre Zarraga prieš Simone Pelz

(Byla C-491/10) (1)

(Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas - Tėvų pareigos - Globos teisės - Vaiko pagrobimas - 42 straipsnis - Jurisdikciją turinčio (Ispanijos) teismo priimto sprendimo, dėl kurio išduotas pažymėjimas ir kuriuo nurodoma grąžinti vaiką, vykdymas - (Vokietijos) teismo, į kurį kreiptasi, teisė atsisakyti vykdyti šį sprendimą tuo atveju, kai šiurkščiai pažeistos vaiko teisės)

2011/C 63/23

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Celle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Atsakovė: Simone Pelz

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberlandesgericht Celle — 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243), 42 straipsnio aiškinimas — Vaiko pagrobimas — Jurisdikciją turinčio (Ispanijos) teismo priimtas sprendimas, kuriuo nurodoma grąžinti vaiką — (Vokietijos) teismo, į kurį kreiptasi, teisė atsisakyti vykdyti šį sprendimą, kai šiurkščiai pažeistos vaiko teisės

Rezoliucinė dalis

Tokiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, jurisdikciją turintis vykdymo valstybės narės teismas negali neleisti vykdyti teismo sprendimo, dėl kurio išduotas pažymėjimas ir kuriuo nurodoma grąžinti neteisėtai laikomą vaiką, tuo pagrindu, kad šį sprendimą priėmęs kilmės valstybės narės teismas pažeidė 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 42 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį, nes išimtinę jurisdikciją vertinti, ar toks pažeidimas padarytas, turi kilmės valstybės narės teismai.


(1)  OL C 346, 2010 12 18.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/13


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Landessozialgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Christel Reinke prieš AOK Berlin

(Byla C-336/08) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2011/C 63/24

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landessozialgericht Berlin

Šalys

Ieškovė: Christel Reinke

Atsakovė: AOK Berlin

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį klausimą — Landessozialgericht Berlin-Brandenburg –EB 18, 49 ir 50 straipsnių bei 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką, (OL L 74, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 skyrius, 1 tomas, p. 83) 34 straipsnio 4 ir 5 dalių, išaiškinimas — Gydymo išlaidų, kurias valstybės narės pilietė būdama kitoje valstybėje narėje patyrė dėl neatidėliotinos medicininės pagalbos privačioje sveikatos priežiūros klinikoje, į kurią buvo kreiptasi dėl kompetentingos valstybinės ligoninės perpildymo — Kompetentingos valstybės narės nacionalinės teisės aktai, draudžiantys kompensuoti gydymo išlaidas, patirtas dėl neatidėliotinos medicininės pagalbos kitos valstybės narės privačioje sveikatos priežiūros klinikoje, bet leidžiantys kompensuoti minėtas gydymo išlaidas, kai dėl jų sąskaitą išrašė nacionalinėje teritorijoje įsteigta privati sveikatos priežiūros klinika.

Rezoliucinė dalis

Į 2008 m. birželio 27 d. Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) sprendimu pateiktą prašymą priimti prejudicinį klausimą atsakyti nereikia.


(1)  OL C 260, 2008 10 11.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/13


2010 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Verwaltungsgericht Meiningen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frank Scheffler prieš Landkreis Wartburgkreis

(Byla C-334/09) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa - Direktyva 91/439/EEB - Abipusis vairuotojo pažymėjimų pripažinimas - Nacionalinio vairuotojo pažymėjimo atsisakymas po to, kai už įvairius pažeidimus pasiekta maksimali baudos taškų riba - Kitoje valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas - Neigiama medicininė-psichologinė išvada, gauta gyvenamosios vietos valstybėje narėje po to, kai kitoje valstybėje narėje buvo gautas naujas vairuotojo pažymėjimas - Teisės vairuoti atėmimas pirmosios valstybės narės teritorijoje - Kitoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo savininko gyvenamosios vietos valstybės narės teisė taikyti šiam vairuotojo pažymėjimui savo nacionalines nuostatas, susijusias su teisės vairuoti apribojimu, suspendavimu, atėmimu arba panaikinimu - Sąlygos - Sąvokos „elgesys, gavus naują vairuotojo pažymėjimą“ aiškinimas)

2011/C 63/25

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Meiningen

Šalys

Pareiškėjas: Frank Scheffler

Atsakovas: Landkreis Wartburgkreis

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Verwaltungsgericht Meiningen — 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 237, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 317) 1 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalių išaiškinimas — Vairuotojo pažymėjimas, kurį valstybė narė išdavė kitos valstybės piliečiui, atsisakiusiam savo nacionalinio vairuotojo pažymėjimo ir naujojo pažymėjimo išdavimo metu turinčiam įprastinę gyvenamąją vietą pažymėjimą išdavusios valstybės narės teritorijoje — Gyvenamosios vietos valdžios institucijų atsisakymas pripažinti šį pažymėjimą, pagrįstas medicinine psichologine išvada, parengta šioje valstybėje narėje po medicininio patikrinimo, kuris buvo atliktas po naujojo pažymėjimo išdavimo, tačiau remiasi tik prieš šio pažymėjimo gavimą buvusiomis aplinkybėmis — Šios išvados kvalifikavimas kaip „aplinkybės, atsiradusios po naujojo vairuotojo pažymėjimo gavimo“ ir galinčios pateisinti nacionalinių teisės vairuoti apribojimo, sustabdymo, atėmimo ar panaikinimo nuostatų taikymą?

Rezoliucinė dalis

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų, iš dalies pakeistos 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/103/EB, 1 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalys turi būti aiškinamos taip, kad jomis valstybei narei, naudojantis jai Direktyvos 91/439 8 straipsnio 2 dalyje suteikta teise, draudžiama kitoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo savininkui taikyti savo nacionalines teisės vairuoti apribojimo, suspendavimo, atėmimo ar panaikinimo nuostatas, atsisakyti pripažinti savo teritorijoje teisę vairuoti, kurią suteikia kitoje valstybėje narėje išduotas galiojantis vairuotojo pažymėjimas, remiantis išvada apie tinkamumą vairuoti, kurią pateikė šio vairuotojo pažymėjimo savininkas, jeigu ši išvada, nors ir išduota po šio pažymėjimo išdavimo ir pagrįsta po šios datos atliktu atitinkamo asmens patikrinimu, neturi ryšio, nors ir dalinio, su suinteresuotojo asmens elgesiu, konstatuotu po šio vairuotojo pažymėjimo išdavimo, ir susijusi tik su aplinkybėmis, laiko atžvilgiu buvusiomis prieš šią datą.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/14


2010 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale di Trani (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vino Cosimo Damiano prieš Poste Italiane SpA

(Byla C-20/10) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis - Socialinė politika - Direktyva 1999/70/EB - Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 3 ir 8 punktai - Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje - Pirmoji ar vienintelė darbo sutartis - Pareiga nurodyti objektyvias priežastis - Atšaukimas - Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas - Nediskriminavimo principas - EB 82 ir EB 86 straipsniai)

2011/C 63/26

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Trani

Šalys

Ieškovė: Vino Cosimo Damiano

Atsakovė: Poste Italiane SpA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale di Trani — 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368) priedo 3 punkto ir 8 punkto 3 dalies išaiškinimas — Vidaus teisės reglamentavimo, kuriuo vidaus teisės sistemoje įteisinama sąlyga, kuria nenurodoma konkreti priežastis, kodėl SpA Poste Italiane darbuotojai įdarbinami pagal terminuotą darbo sutartį, suderinamumas

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 8 punkto 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamas toks nacionalinis reglamentavimas, kaip įtvirtintas 2001 m. rugsėjo 6 d. Įstatyminio dekreto Nr. 368 dėl Direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis įgyvendinimo (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) 2 straipsnio 1bis dalyje, kuriuo, skirtingai nei iki šio įstatyminio dekreto galiojusiame teisiniame reglamentavime, leidžiama tokiai įmonei, kaip Poste Italiane SpA, laikantis tam tikrų sąlygų sudaryti pirmąją ar vienintelę terminuotą darbo sutartį su darbuotoju, kaip antai C. D. Vino, neprivalant nurodyti objektyvių priežasčių, pateisinančių terminuotos sutarties sudarymą, kadangi šis reglamentavimas nesusijęs su šio bendrojo susitarimo įgyvendinimu. Šiuo klausimu nėra svarbu, kad šiuo reglamentavimu siekiamas tikslas neatitinka apsaugos, bent jau atitinkančios pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų apsaugą, nurodytą šiame bendrajame susitarime.

2.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas akivaizdžiai neturi kompetencijos atsakyti į ketvirtąjį Tribunale di Trani (Italija) pateiktą prejudicinį klausimą.

3.

Penktasis Tribunale di Trani pateiktas prejudicinis klausimas yra akivaizdžiai nepriimtinas.


(1)  OL C 134, 2010 5 22.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/15


2010 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje REWE-Zentral AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

(Byla C-22/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Prašymas įregistruoti žodinį prekių ženklą Clina - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas CLINAIR - Atsisakymas registruoti - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nagrinėjimas - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 63/27

Proceso kalba: vokiečų

Šalys

Apeliantė: REWE-Zentral AG, atstovaujama Rechtsanwälte M. Kinkeldey ir A. Bognár

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama R. Pethke, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, atstovaujama Rechtsanwalt N. Lützenrath

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2009 m. lapkričio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (šeštoji kolegija) sprendimo REWE-Zentral prieš VRDT (T-150/08), kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl panaikinimo, pareikštą dėl 2008 m. vasario 15 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo atsisakyti įregistruoti žodinį žymenį „Clina“ kaip Bendrijos prekių ženklą tam tikroms 3 ir 21 klasių prekėms, patenkinant ankstesnio žodinio Bendrijos prekių ženklo CLINAIR savininko protestą — Galimybė supainioti du prekių ženklus — Bendras reikšmingų aplinkybių neįvertinimas nagrinėjant galimybę supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš REWE-Zentral AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2010 3 27.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/15


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Judecătoria Focșani (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frăsina Bejan prieš Tudorel Mușat

(Byla C-102/10) (1)

(Procedūros reglamentas - 92 straipsnio 1 dalis, 103 straipsnio 1 dalis ir 104 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos - Teisės aktų derinimas - Privalomo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sistema - Savanoriškojo draudimo sutartis - Negalėjimas taikyti)

2011/C 63/28

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Judecătoria Focșani

Šalys

Ieškovė: Frăsina Bejan

Atsakovas: Tudorel Mușat

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Judecătoria Focșani — SESV 49, 56, 57 straipsnių, 59 straipsnio 1 dalies, 169 straipsnio, 1983 m. gruodžio 30 d. Direktyvos 84/5/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo (OL L 8, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 3), 1992 m. birželio 18 d. Direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo (OL L 228, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 346), 1993 m. balandžio 5 d. Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288), 2005 m. gegužės 11 d. Direktyvos 2005/14/EB, susijusios su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (OL L 149, p. 14), ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (OL L 263, p. 11) aiškinimas — Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — Apdraustų transporto priemonių sukelta žala — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta vartotojams nenaudinga draudimo netaikymo sąlyga — Netaikymo sąlygos, kuriose numatyta daugiau draudimo netaikymo atvejų nei direktyvose — Galimybė nacionaliniam teismui niekine pripažinti sąlygą dėl draudimo apsaugos netaikymo

Rezoliucinė dalis

1.

Privalomo motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sistema, nustatyta:

1972 m. balandžio 24 d. Tarybos direktyvoje 72/166/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimu, suderinimo,

1983 gruodžio 30 d. Antrojoje Tarybos direktyvoje 84/5/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo,

1990 m. gegužės 14 d. Trečiojoje Tarybos direktyvoje 90/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo,

2000 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (Ketvirtoji transporto priemonių draudimo direktyva) ir

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/14/EB iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvas 72/166/EEB, 84/5/EEB, 88/357/EEB ir 90/232/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/26/EB, susijusias su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu,

nedraudžiami nacionaliniai teisės aktai, kuriuose numatyta, kad savanoriškojo motorinių transporto priemonių draudimo sutartyje draudikas netaiko apsaugos kilus žalai, kai automobilį vairavo nuo alkoholio apsvaigęs asmuo.

2.

Privalomo motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sistema, nustatyta direktyvose 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 ir 2005/14, nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose nenustatyta, kad draudikas atlygina žalą iš karto po įvykio nukentėjusiam draudėjui pagal savanoriškojo motorinių transporto priemonių draudimo sutartį ir susigrąžina iš atsakingo įvykį sukėlusio asmens šiam draudėjui išmokėtą kompensacijos sumą esant tokiomis aplinkybėmis, kai draudimo apsauga netaikoma dėl draudimo netaikymo sąlygos.

3.

Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad draudikas netaiko savanoriškojo motorinių transporto priemonių draudimo apsaugos kilus žalai, kai automobilį vairavo nuo alkoholio apsvaigęs asmuo, yra tiek įsisteigimo laisvės, tiek laisvės teikti paslaugas apribojimas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nuspręsti, kiek šis apribojimas vis dėlto gali būti taikomas kaip Sutartyje dėl ESV aiškiai numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos arba gali būti grindžiamas, remiantis Teisingumo Teismo praktika, privalomais bendrojo intereso pagrindais.


(1)  OL C 113, 2010 5 1.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/16


2010 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KMB Europe BV prieš Hauptzollamt Duisburg

(Byla C-193/10) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa - Bendrasis muitų tarifas - Kombinuotoji nomenklatūra - Tarifinis klasifikavimas - MP3/medijų grotuvai - 8521 pozicija - Vaizdo ir garso įrašymo arba atkūrimo aparatai)

2011/C 63/29

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys

Ieškovė: KMB Europe BV

Atsakovė: Hauptzollamt Duisburg

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Finanzgericht Düsseldorf — 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeisto 2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2006 (OL L 301, p. 1), I priedo aiškinimas — MP3/medijų grotuvas (MP3 Media Player) — Aparatas, kuris turi ribotą galimybę rodyti judančio ir nejudančio vaizdo įrašus ir kurio pagrindinė funkcija yra garso atkūrimas — Klasifikavimas 8519 pozicijoje („Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai“) arba 8521 pozicijoje („Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai“)

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2006, I priede esančios Kombinuotosios nomenklatūros 8521 pozicija turi būti aiškinama taip, kad šiai pozicijai nepriskiriami MP3/medijų grotuvai, kaip antai nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, kuriems būdinga pagrindinė funkcija, kaip konstatavo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, yra garso įrašymas ir atkūrimas.


(1)  OL C 209, 2010 7 31.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/16


2010 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Secilpar — Sociedade Unipessoal SL prieš Fazenda Pública

(Byla C-199/10) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa - EB 56 ir EB 58 straipsniai - Dividendų apmokestinimas - Mokestis prie šaltinio - Nacionalinės mokesčių teisės aktai, kuriuose numatytas įmonėms rezidentėms išmokėtų dividendų atleidimas nuo mokesčio)

2011/C 63/30

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys

Ieškovė: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Atsakovė: Fazenda Pública

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Supremo Tribunal Administrativo — Nacionalinės mokesčių teisės aktų, susijusių su bendrovės rezidentės išmokėtų dividendų bendrovei nerezidentei, turinčiai mažesnę nei 25 % dividendus paskirstančios bendrovės kapitalo dalį, apmokestinimu, atitiktis EB 12, 43, 56 straipsniams ir EB 58 straipsnio 3 daliai (dabar SESV 18, 49, 63 straipsniai ir 65 straipsnio 3 dalis) ir 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvos 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 225, p. 6; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 147), 5 straipsnio 1 daliai — Atitinkamų dviejų valstybių sudarytoje sutartyje dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo numatytas 15 % dydžio mokestis prie šaltinio — Bendrovėms rezidentėms išmokėtų dividendų atleidimas nuo mokesčio

Rezoliucinė dalis

EB 56 ir 58 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama apmokestinimo tvarka pagal dviejų valstybių narių sudarytą sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, kurioje numatytas 15 % mokestis prie šaltinio už dividendus, kuriuos išmokėjo vienoje valstybėje narėje įsisteigusi įmonė kitoje valstybėje įsisteigusiai įmonei, kai pirmosios valstybės narės nacionalinės teisės aktuose numatytas įmonei rezidentei išmokėtų dividendų atleidimas nuo šio mokesčio prie šaltinio. Kitaip būtų tik tuo atveju, jei mokestis prie šaltinio būtų atskaitytas iš kitoje valstybėje narėje mokėtino mokesčio neviršijant apmokestinimo skirtumo. Prejudicinį klausimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar toks apmokestinimo skirtumo išlyginimas įgyvendinamas taikant visas 1993 m. spalio 26 d. Portugalijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sudarytos sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių vengimo prevencijos pajamų mokesčių srityje nuostatas.


(1)  OL C 195, 2010 7 17.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/17


2010 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul Dolj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adrian Băilă prieš Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

(Byla C-377/10) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Ryšio su tikrove ar pagrindinės bylos dalyku nebuvimas - Nepriimtinumas)

2011/C 63/31

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Dolj

Šalys

Ieškovas: Adrian Băilă

Atsakovės: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunalul Dolj — Anksčiau kitose valstybėse narėse įregistruotų naudotų transporto priemonių registracija — Mokestis už aplinkos taršą, taikomas pirmą kartą tam tikroje valstybėje narėje registruojant motorines transporto priemones — Nacionalinės teisės aktų atitiktis SESV 110 straipsniui — Tam tikrų kategorijų automobilių laikinas atleidimas nuo mokesčio.

Rezoliucinė dalis

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą, kurį pateikė Tribunalul Dolj 2010 m. birželio 9 d. sprendimu, yra akivaizdžiai nepriimtinas.


(1)  OL C 274, 2010 10 9.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/17


2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC DRA SPEED SRL prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Byla C-439/10) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Faktinių aplinkybių nepateikimas - Nepriimtinumas)

2011/C 63/32

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bacău

Šalys

Apeliantė: SC DRA SPEED SRL

Atsakovės apeliaciniame procese: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Anksčiau kitose valstybėse narėse įregistruotų naudotų transporto priemonių registracija — Mokestis už aplinkos taršą, taikomas pirmą kartą tam tikroje valstybėje narėje registruojant motorines transporto priemones — Nacionalinės teisės aktų atitiktis SESV 110 straipsniui — Diskriminacija, palyginti su atitinkamos valstybės narės teritorijoje jau įregistruotomis naudotomis transporto priemonėmis, kurias vėliau parduodant ir perregistruojant toks mokestis netaikomas.

Rezoliucinė dalis

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą, kurį pateikė Curtea de Apel Bacău 2010 m. rugsėjo 1 d. sprendimu, yra akivaizdžiai nepriimtinas.


(1)  OL C 328, 2010 12 4.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/18


2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC SEMTEX SRL prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Byla C-440/10) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Faktinių aplinkybių nepateikimas - Nepriimtinumas)

2011/C 63/33

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bacău

Šalys

Ieškovė: SC SEMTEX SRL

Atsakovės: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Anksčiau kitose valstybėse narėse įregistruotų naudotų transporto priemonių registracija — Mokestis už aplinkos taršą, taikomas pirmą kartą tam tikroje valstybėje narėje registruojant motorines transporto priemones — Nacionalinės teisės aktų atitiktis SESV 110 straipsniui — Diskriminacija, palyginti su atitinkamos valstybės narės teritorijoje jau įregistruotomis naudotomis transporto priemonėmis, kurias vėliau parduodant ir perregistruojant toks mokestis netaikomas.

Rezoliucinė dalis

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą, kurį pateikė Curtea de Apel Bacău 2010 m. rugsėjo 1 d. sprendimu, yra akivaizdžiai nepriimtinas.


(1)  OL C 328, 2010 12 4.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/18


2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ioan Anghel prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Byla C-441/10) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Faktinių aplinkybių nepateikimas - Nepriimtinumas)

2011/C 63/34

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bacău

Šalys

Apeliantas: Ioan Anghel

Atsakovės apeliaciniame procese: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Anksčiau kitose valstybėse narėse įregistruotų naudotų transporto priemonių registracija — Mokestis už aplinkos taršą, taikomas pirmą kartą tam tikroje valstybėje narėje registruojant motorines transporto priemones — Nacionalinės teisės aktų atitiktis SESV 110 straipsniui — Diskriminacija, palyginti su atitinkamos valstybės narės teritorijoje jau įregistruotomis naudotomis transporto priemonėmis, kurias vėliau parduodant ir perregistruojant toks mokestis netaikomas.

Rezoliucinė dalis

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą, kurį pateikė Curtea de Apel Bacău 2010 m. rugsėjo 1 d. sprendimu, yra akivaizdžiai nepriimtinas.


(1)  OL C 328, 2010 12 4.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/18


Prašymas išaiškinti 1990 m. gegužės 17 d. Sprendimą Barber (C-262/88), 2010 m. gegužės 26 d. pateiktas Manuel Enrique Peinado Guitart

(Byla C-262/88 INT)

2011/C 63/35

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Manuel Enrique Peinado Guitart

2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) atmetė prašymą išaiškinti sprendimą kaip nepriimtiną.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/18


2010 m. lapkričio 22 d.Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS prieš Europos Komisiją

(Byla C-549/10 P)

2011/C 63/36

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS, atstovaujamos advokato O. W. Brouwer ir solisitoriaus A. J. Ryan

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo teismo prašo:

Panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą.

Priimti galutinį sprendimą panaikinant pirmojoje instancijoje skųstą sprendimą arba bent sumažinti paskirtą baudą, arba, subsidiariai, Teisingumo Teismui nusprendus pačiam nenagrinėti bylos, grąžinti ją Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą pagal Teisingumo Teismo pateiktas gaires.

Jei nebūtų atidėtas klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimas — priteisti iš Komisijos bylinėjimosi Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas pateiktas dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-155/06 Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS prieš Europos Komisiją (toliau — Sprendimas), kuriuo atmestas apeliančių ieškinys, pateiktas dėl Europos Komisijos sprendimo pripažinti apeliančių veiksmus galinčiais varžyti daiktų supirkimo automatų rinką.

Apeliantės teigia, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėtų panaikinti šį sprendimą, nes Bendrasis Teismas padarė teisės ir procesinių klaidų nuspręsdamas, kad apeliančių veiksmai gali varžyti daiktų supirkimo automatų rinką. Pagrįsdamos šį teiginį apeliantės nurodo:

i)

Bendrojo Teismo padarytą teisės klaidą vertinant Europos Komisijos išvadą apie antikonkurencinius ketinimus suvaržyti rinką: Bendrasis Teismas, reikalaudamas iš Europos Komisijos tik nepaslėpti dokumentų, netiesiogiai atmetė būtinybę išsamiai peržiūrėti Europos Komisijos sprendimą dėl EB sutarties 82 straipsnio (dabar — SESV 102 straipsnis) taikymo ir neįvykdė minimalios kontrolės reikalavimų, taikomų norint nustatyti, ar įrodymai, kuriais rėmėsi Europos Komisija, yra tikslūs, patikimi, neprieštaringi, išsamūs ir galintys pagrįsti iš jų daromas išvadas;

ii)

teisės klaidą ir nepakankamus bei neadekvačius motyvus dėl paklausos dalies, kurią turėtų apimti susitarimai, kad juos būtų galima pripažinti piktnaudžiavimu: teismo sprendime apibūdinant varžomos rinkos dalį vartojamos neapibrėžtos ir nepagrįstos sąvokos, nors turėjo būti aiškiai parodyta, kad suvaržant tam tikrą dalį paklausos buvo piktnaudžiaujama, ir šiuo atžvilgiu pateikti pakankami ir adekvatūs argumentai;

iii)

procesinę ir teisės klaidą nagrinėjant atgaline data taikomas nuolaidas: Bendrasis Teismas nesuprato ir todėl netinkamai įvertino apeliantės argumentus apie šias nuolaidas. Be to, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nepareikalavęs iš Europos Komisijos įrodyti, kad apeliančių atbuline data taikytos nuolaidos lėmė mažesnes nei savikaina kainas;

iv)

teisės klaidą ir adekvačių argumentų nepateikimą nustatant, ar susitarimai, kuriuose apeliantės nurodytos kaip privilegijuotos, pagrindinės ar pirminės tiekėjos, gali būti laikomi išimtiniais neišnagrinėjus ir nenustačius, ar visuose tokiuose susitarimuose buvo numatytos sąlygos, kuriomis kontrahentai būtų skatinami pasirinkti apeliantes kaip išimtines tiekėjas, nors apeliantės nurodė, kad teismas turėtų atsižvelgti į tai, ar susitarimai buvo įpareigojantys išimtiniai susitarimai pagal nacionalinę teisę;

v)

teisės klaidą peržiūrint baudą ir aiškinant bei taikant vienodo požiūrio principą: Bendrasis Teismas netinkamai taikė vienodo požiūrio principą, nes spręsdamas, ar apeliantams paskirta bauda nebuvo diskriminacinė, neišnagrinėjo, ar padidėjo bendras baudų lygis.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/19


2010 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-562/10)

2011/C 63/37

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama F. W. Bulst ir I. Rogalski

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo Teisingumo Teismo:

Pripažinti, kad Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 56 straipsnį,

1.

Sozialgesetzbuch VI (Vokietijos socialinės apsaugos kodeksas, VI tomas, toliau — SGB VI) 34 straipsnio 1 dalies 1 punktu nustatydama, kad slaugomam asmeniui laikinai esant kitoje valstybėje narėje slaugos pašalpa gali būti mokama ne ilgiau kaip šešias savaites;

2.

nenumatydama kompensacijos už slaugos paslaugas, slaugomo asmens gautas jam laikinai būnant kitoje valstybėje narėje, kurias už tą pačią kainą, už kokią slaugos paslaugos teikiamos Vokietijoje, jam suteikė kitoje valstybėje narėje įsteigtas paslaugų teikėjas, arba nustatydama, kad tokia kompensacija netaikoma pagal SGB XI 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą;

3.

nenumatydama išlaidų, susijusių su slaugos priemonių nuoma slaugomam asmeniui laikinai būnant kitoje valstybėje narėje, kompensacijos arba nustatydama, kad tokia kompensacija netaikoma pagal SGB XI 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą, net ir tuomet, kai Vokietijoje šios išlaidos būtų kompensuojamos arba būtų suteiktos slaugos priemonės ir kai kompensacija nepadvigubintų ir kitaip nepadidintų Vokietijoje teikiamų išmokų.

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pateiktas dėl Vokietijos slaugos draudimo nuostatos, pagal kurią slaugomi asmenys, kuriems Vokietijoje teikiamos (socialinės apsaugos) įstatymu numatytos slaugos draudimo išmokos negali tokiomis išmokomis pasinaudoti, laikinai būdami kitoje valstybėje narėje ir ten gaudami (norėdami gauti) slaugos paslaugų arba slaugos pašalpą. Nagrinėjamomis nuostatomis, reglamentuojančiomis slaugos išmokas natūra, slaugos pašalpą ir slaugos priemones, numatomos aiškiai mažesnės išmokos laikino buvimo kitoje valstybėje narėje atveju, nei numatytos tuo atveju, kai slaugos paslaugos teikiamos Vokietijoje.

Komisija mano, kad nagrinėjamos nuostatos neatitinka SESV 56 straipsnio, nes labai kliudo naudotis slaugos paslaugomis kitoje valstybėje narėje, ir kad tokia kliūtis nėra nei pateisinama svarbesnio bendrojo intereso pagrindais, nei būtina. Slaugos paslaugos ir slaugos priemonių nuoma yra teikiamos už atlygį, todėl šiuo atžvilgiu yra laikytinos paslaugų teikimu pagal SESV 56 straipnsį. Vadinasi, joms taikomos paslaugų teikimo laisvę reglamentuojančios nuostatos. Teisingumo Teismas savo praktikoje dėl išlaidų kitoje valstybėje narėje gautoms medicinos priežiūros paslaugoms kompensavimo pažymėjo, kad valstybės narės, įgyvendindamos savo kompetenciją organizuoti savo socialinės apsaugos sistemas, privalo laikytis Bendrijos teisės. Todėl aplinkybė, kad nuostata priklauso socialinės apsaugos sričiai, nereiškia, kad jai netaikomas SESV 56 straipsnis.

Kalbant apie slaugos pašalpos nuostatas, reikia pažymėti, kad aplinkybė, jog apdraustasis būdamas užsienyje šią pašalpą gali gauti ne daugiau kaip šešias savaites, yra (diskriminacinis) apribojimas. Gauti slaugos paslaugų užsienyje praėjus šiam terminui slaugomam asmeniui yra sunkiau.

Kalbant apie slaugos išmokų natūra nuostatas, reikia pažymėti, kad aplinkybė, jog nenumatyta kompensacija už slaugos paslaugas, apdraustojo asmens gautas jam laikinai būnant kitoje valstybėje narėje, kurias suteikė kitoje valstybėje narėje įsteigtas paslaugų teikėjas, arba nustatyta, kad tokia kompensacija netaikoma, yra (diskriminacinis) apribojimas. Vokietijos vyriausybės nurodoma aplinkybė, kad įstaigų, su kuriomis slaugos draudimo įstaigos nėra sudariusios sutarties, teikiamos slaugos išmokos natūra nėra kompensuojamos, visiškai nekeičia tokio vertinimo. Iš tiesų, Vokietijoje yra daug slaugos paslaugų teikėjų, su kuriais sudarytos sutartys. Tačiau, Komisijos žiniomis, kitose valstybėse narėse nėra nė vieno slaugos paslaugų teikėjo, su kuriuo sudaryta sutartis. Todėl apdraustieji (arba slaugomi asmenys) iš principo negali kitoje valstybėje narėje pasinaudoti slaugos išmokomis natūra pagal socialinės apsaugos slaugos draudimo sistemą, nors turi teisę jomis naudotis Vokietijoje, nesvarbu, kad jie negali kreiptis į visus slaugos paslaugų teikėjus.

Galiausiai, kalbant apie slaugos priemonių suteikimo nuostatas, reikia pažymėti, kad aplinkybė, jog tokių priemonių nuomos (ir naudojimosi jomis) kitoje valstybėje narėje išlaidos nekompensuojamos, net jei jos būtų kompensuojamos teikiant slaugos paslaugas Vokietijoje, yra (diskriminacinis) apribojimas.

Pagal Teisingumo Teismo praktiką tam, kad būtų užtikrinta SESV 56 straipsniu garantuojama paslaugų teikimo laisvė, reikia ne tik pašalinti bet kokią diskriminaciją paslaugų teikėjo nacionalinės priklausomybės pagrindu, bet ir panaikinti visus apribojimus, net ir vienodai taikomus nacionaliniams ir kitų valstybių narių paslaugų teikėjams, jei šie apribojimai neleidžia ar trukdo veikti paslaugų teikėjui, įsteigtam kitoje valstybėje narėje ir ten teisėtai teikiančiam panašias paslaugas.

Vokietijos vyriausybės pateikti argumentai — visuomenės sveikatos apsauga ir slaugos draudimo finansinė pusiausvyra — nepateisina šios paslaugų teikimo laisvės apribojimo.

Pirma, ribojančios nuostatos aiškiai viršija tai, kas galėtų būti būtina, siekiant apsaugoti nagrinėjamų paslaugų kokybę arba visuomenės sveikatą. Kitoje valstybėje narėje patirtų išlaidų kompensavimui apskritai netaikoma jokia kokybės kontrolė. Todėl nebūtų taikoma jokia kompensacija, net ir jei būtų užtikrinta pakankama slaugos paslaugų kokybė ir nekiltų pavojaus slaugomo asmens sveikatai.

Antra, Vokietijos nuostatos, pagal kurias nekompensuojamos užsienyje patirtos išlaidos, kurios bet kokiu atveju būtų aiškiai mažesnės nei tos, kurios būtų finansuojamos Vokietijoje, nėra būtinos siekiant išvengti rimto pavojaus socialinės apsaugos sistemos finansinei pusiausvyrai. Galiausiai, siekiant išvengti paslaugų teikimo laisvės apribojimo, pakanka nustatyti, kad kompensuojama tokia išlaidų už užsienyje gautas slaugos paslaugas suma, kokia būtų kompensuota ir Vokietijoje.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/21


2010 m. gruodžio 2 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo sujungtose bylose T-166/07 ir T-285/07 Italijos Respublika prieš Europos Komisiją

(Byla C-566/10 P)

2011/C 63/38

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Calmieri ir avvocato dello Stato P. Gentili

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Lietuvos Respublika ir Graikijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56, 58 ir 61 straipsniais, panaikinti 2010 m. rugsėjo 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-166/07 ir T-285/07, priimtą dėl Italijos Respublikos pareikštų ieškinių, kuriais prašoma panaikinti:

1.

pranešimą apie atvirą konkursą EPSO/AD/94/07 125 administratorių (AD5) informacijos, komunikacijos ir visuomenės informavimo priemonių srityje rezervo sąrašui sudaryti,

2.

pranešimą apie atvirą konkursą EPSO/AST/37/07 110 asistentų (AST3) komunikacijos ir informacijos srityje rezervo sąrašui sudaryti,

paskelbtus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis 2007 m. vasario 28 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje C 45 A;

3.

pranešimą apie atvirą konkursą EPSO/AD/95/07 20 administratorių (AD5) informacijos mokslų srityje (biblioteka/dokumentacija) rezervo sąrašui sudaryti,

paskelbtą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis 2007 m. gegužės 8 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 103.

Priimti sprendimą dėl ieškinių panaikinant pirmiau nurodytus pranešimus.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė nurodo septynis pagrindus.

Pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu ji nurodo, kad skundžiamu sprendimu pažeidžiama iš SESV 342 straipsnio ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1/58, nustatančio vartotinas kalbas (1), 6 straipsnio išplaukianti kompetencijų sistema vartotinų kalbų nustatymo srityje. Iš tiesų Reglamento Nr. 1/58 6 straipsnyje Taryba pripažino institucijų kompetenciją savo vidaus tvarkose nustatyti vartotinas kalbas. Tačiau Bendrasis Teismas neteisėtai pripažino, kad Komisija savo vartotinų kalbų aspektus turi teisę reglamentuoti ir įprastuose pranešimuose apie konkursus.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas nukreiptas prieš argumentus, kuriais Bendrasis Teismas atmeta Reglamento Nr. 1/58 1, 4 ir 5 straipsnių pažeidimą. Apeliantė keliais atžvilgiais ginčija argumentus, kad pranešimai apie konkursus nėra bendro taikymo dokumentai 4 straipsnio prasme ir dėl to jiems netaikomos bendrosios šio reglamento nuostatos. Jos manymu, Bendrojo Teismo argumentai netiesiogiai paneigiami įvairiais Pareigūnų tarnybos nuostatų aspektais.

Trečiuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantė nesutinka su skundžiamu sprendimu tiek, kiek Bendrasis Teismas nepripažįsta, jog dėl to, kad aptariami išsamūs pranešimai apie konkursus buvo paskelbti tik trimis kalbomis, buvo pažeistas EB 12 straipsnyje (dabar — SESV 18 straipsnis) įtvirtintas nediskriminavimo principas ir Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnyje, ES 6 straipsnio 3 dalyje, Reglamento Nr. 1/58 5 straipsnyje ir Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas kalbų įvairovės principas. Apeliantės nuomone, dėl to, kad toliau buvo paskelbtos pranešimų santraukos visomis kalbomis su nuoroda į išsamius pranešimus prancūzų, vokiečių ir anglų kalbomis, priešingai nei mano Bendrasis Teismas, negalėjo būti išvengta kandidatus, kurių kalbos yra kitos nei minėtosios, diskriminuojančios situacijos. Be to, atsižvelgiant į minėtą tolesnį pranešimų paskelbimą, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 263 straipsnį, nes jo tikrinamo teisės akto teisėtumas turi būti vertinamas tik atsižvelgiant į teisės akto redakciją jo priėmimo momentu, o į vėlesnius veiksnius neturi būti atsižvelgiama.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tik trijų kalbų kaip konkurso „antros kalbos“ pasirinkimo teisėtumu. Argumentais, kuriais Bendrasis Teismas paneigė, kad Komisijos pasirinkimas yra diskriminuojantis ir netinkamas, be kita ko, pažeidžiama keletas nuostatų (Reglamento Nr. 1/58 1 ir 6 straipsniai bei Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 ir 6 dalys, 27 straipsnio 2 dalis ir 28 straipsnio f punktas), kuriomis kalbų įvairovės principas įtvirtinamas ir Sąjungos institucijose. Priešingai nei mano Bendrasis Teismas, apeliantė neprivalėjo įrodyti, kad galimos išimtys netaikomos, tačiau Komisija turėjo motyvuoti atitinkamą savo pasirinkimą.

Penktuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantė kaltina Bendrąjį Teismą nepagrįstai nusprendus, kad teisėtų lūkesčių apsaugos principas nepažeistas, nes teismas paneigė, jog ilgametė Komisijos praktika konkursų srityje suteikė potencialiems dalyviams teisėtų lūkesčių dėl tam tikrų konkurso sąlygų.

Šeštuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantė tvirtina, kad pripažinęs, jog administracija nagrinėjamuose pranešimuose apie konkursus neprivalėjo pateisinti trijų vartotinų kalbų pasirinkimo, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 296 straipsnio antrą pastraipą, pagal kurią visi teisės aktai turi būti motyvuojami.

Galiausiai septintasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su esminių, su pranešimų apie konkursus pobūdžiu ir tikslu susijusių normų, visų pirma Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 ir 6 dalių, 28 straipsnio f punkto ir 27 straipsnio 2 dalies pažeidimu. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą pripažindamas, kad ne vien konkurso komisija turi įvertinti kandidatų kalbos žinias, nes pranešimą inicijuojanti institucija turi teisę atlikti pirminę interesantų atranką remdamasi vien kalbos kriterijais.


(1)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 3).


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/22


2010 m. gruodžio 3 d.Cour constitutionelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL prieš Briuselio sostinės regiono vyriausybę

(Byla C-567/10)

2011/C 63/39

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionelle

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Kita šalis: Briuselio sostinės regiono vyriausybė

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (1) 2 straipsnio a punkte pateiktą „planų ir programų“ apibrėžimą reikia aiškinti taip, kad į šios direktyvos taikymo sritį nepatenka viso ar dalies plano panaikinimo procedūra, kaip antai Briuselio teritorijos planavimo kodekso 58–63 straipsniuose įtvirtinta specialiojo žemės naudojimo plano panaikinimo procedūra?

2.

Ar tos pačios direktyvos 2 straipsnio a punkte esantys žodžiai „kurių reikia“ turi būti suprasti taip, kad į „planų ir programų“ apibrėžimą nepatenka planai, kurie numatyti įstatymų nuostatose, tačiau kuriuos neprivaloma priimti, kaip antai Briuselio teritorijos planavimo kodekso 40 straipsnyje numatyti specialieji žemės naudojimo planai?


(1)  OL L 197, p. 30; specialusis leidimas lietuvių k., skyrius 15 sk., 6 t., p. 157.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/22


2010 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Airiją

(Byla C-570/10)

2011/C 63/40

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Yerrell, M. Mac Aodha

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (1) įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų ir bet kuriuo atveju nepateikusi jų Komisijai, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 10 straipsnį.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą baigėsi 2009 m. birželio 30 dieną.


(1)  OL L 260, p. 13.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/22


2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-601/10)

2011/C 63/41

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Patakia ir D. Kukovec

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad per derybų procedūrą ir nepaskelbusi konkurso sudariusi sutartis dėl papildomų kadastro ir miestų planavimo paslaugų, kurios nenumatytos pradinėje Vasiliko, Kasandros, Egnatijo ir Aretuso savivaldybių sutartyje, Graikijos Respublika pažeidė Direktyvos 92/50/EEB (1) 8 straipsnį ir 11 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 2004/18/EB (2) 20 straipsnį ir 31 straipsnio 4 dalį.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisijos teigimu, atsižvelgiant į tai, kad, pirma, kaip vietos savivaldos subjektai, minėtos savivaldybės atitinka perkančiosios organizacijos sąvoką, įtvirtintą Direktyvos 92/50/EEB 1 straipsnio b dalyje ir Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje, antra, tai yra atlygintinės sutartys dėl miestų planavimo (Direktyvos 92/50/EEB 8 straipsnis kartu su IA priedo 12 punktu ir Direktyvos 2004/18/EB 20 straipsnis kartu su IIA priedo 12 punktu) ir, trečia, numatoma pirkimo vertė viršija ribas, numatytąsias Direktyvos 92/50/EEB 7 straipsnyje ir Direktyvos 2004/18/EB 7 straipsnyje, ginčijamos sutartys patenka į šių direktyvų taikymo sritį.

i)    Direktyvos 92/50/EEB 8 straipsnio ir 11 straipsnio 3 dalies pažeidimas

Komisija tvirtina, kad ginčijamų Kasandros savivaldybės sutarčių dėl papildomų paslaugų sudarymui perkančioji organizacija pasirinko tiesioginio sutarties sudarymo procedūrą nepaskelbiant konkurso, nors nebuvo įvykdytos Direktyvos 92/50/EEB 8 straipsnio ir 11 straipsnio 3 dalies e punkto sąlygos, kurioms esant leidžiama imtis šios išskirtinės procedūros ir kurios taikomos tokiomis sutartims. Visų pirma nė vienos ginčijamos sutarties dėl papildomų paslaugų atveju netenkinama sąlyga, pagal kurią turi būti susiklosčiusi nenumatyta aplinkybė. Be to, Komisija pažymi, jog net jeigu Direktyvos 92/50/EEB 8 straipsnio ir 11 straipsnio 3 dalies e punkto sąlygos ir būtų įvykdytos, sutarčių dėl papildomų paslaugų vertė viršija direktyvoje numatytą 50 % pradinės sutarties vertės ribą.

ii)    Direktyvos 2004/18/EB 20 straipsnio ir 31 straipsnio 4 dalies pažeidimas

Komisija tvirtina, kad ginčijamų Vasiliko, Egnatijo ir Aretuso savivaldybių sutarčių dėl papildomų paslaugų sudarymui perkančiosios organizacijos pasirinko tiesioginio sutarties sudarymo procedūrą nepaskelbiant konkurso, nors nebuvo įvykdytos Direktyvos 2004/18/EB 20 straipsnio ir 31 straipsnio 4 dalies a punkto sąlygos, kurioms esant leidžiama imtis šios išskirtinės procedūros ir kurios taikomos tokioms sutartims. Visų pirma nė vienos ginčijamos sutarties dėl papildomų paslaugų atveju netenkinama sąlyga, pagal kurią turi būti susiklosčiusi nenumatyta aplinkybė. Be to, Komisija pažymi, jog net jeigu Direktyvos 2004/18/EB 31 straipsnio 4 dalies a punkto sąlygos ir būtų įvykdytos, sutarčių dėl papildomų paslaugų vertė viršija direktyvoje numatytą 50 % pradinės sutarties vertės ribą.

Dėl Graikijos Respublikos teiginio, kad pasirinkta procedūra šioms sutartims sudaryti atitiko tuo metu galiojusį nacionalinį teisinį pagrindą, Komisija pažymi, jog pasirinkta procedūra neatitiko Direktyvos 92/50/EEB, kuri sudarant mainėtas sutartis jau buvo perkelta į Graikijos teisę (tas pats pasakytina apie vėliau priimtą Direktyvą 2004/18/EB). Komisija pažymi, kad aptariama procedūra bet kuriuo atveju neatitiko ir nurodyto nacionalinio teisinio pagrindo.

Kadangi valstybės narės negali remtis vidaus situacijomis, grįsdamos įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę neįvykdymą ir terminų nesilaikymą, Komisija mano, kad nepriėmusi ir veiksmingai netaikiusi priemonių, būtinų Bendrijos teisės nuostatoms įgyvendinti, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/500/EEB 8 straipsnį ir 11 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 2004/18/EB 20 straipsnį ir 31 straipsnio 4 dalį.


(1)  OL L 209, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk. 1 t., p. 322.

(2)  OL L 134, p. 114; 2004 specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/23


2011 m. sausio 5 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daiichi Sankyo Company prieš Comptroller-General of Patents

(Byla C-6/11)

2011/C 63/42

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Daiichi Sankyo Company

Atsakovas: Comptroller-General of Patents

Prejudiciniai klausimai

1.

Reglamente Nr. 469/2009 (toliau — Reglamentas) (1) be kitų konstatuojamosiose dalyse nurodytų tikslų 7 ir 8 konstatuojamosiose dalyse yra pripažįstama būtinybė, kad kiekviena Bendrijos valstybė narė nacionalinių ar Europos patentų turėtojams PAL suteiktų tokiomis pačiomis sąlygomis. Nesant patentų teisės suderinimo Bendrijos lygiu, ką reiškia Reglamento 3 straipsnio a dalyje vartojama sąvoka „produktas yra apsaugotas galiojančiu pagrindiniu patentu“ ir pagal kokius kriterijus tai reikia nustatyti?

2.

Tokiu kaip šis atveju, susijusiu su medicinos produktu, kurį sudaro daugiau nei viena veiklioji sudedamoji dalis, ar yra papildomų ar kitokių kriterijų, pagal kuriuos turi būti nustatyta, ar „produktas yra apsaugotas galiojančiu pagrindiniu patentu“ pagal Reglamento 3 straipsnio a dalį ir, jei taip, kokie yra tie papildomi ar kitokie kriterijai?

3.

Ar, tam, kad veikliųjų sudedamųjų dalių deriniui, nurodytam leidime pateikti medicinos produktą į rinką, būtų išduotas PAL ir, atsižvelgiant į Reglamento 4 straipsnio formuluotę, sąlyga, jog produktas turi būti „apsaugotas pagrindiniu patentu“ Reglamento 1 ir 3 straipsnių prasme, yra tenkinama, jei produktas pažeidžia pagrindinį patentą pagal nacionalinę teisę?

4.

Ar tam, kad veikliųjų sudedamųjų dalių deriniui, nurodytam leidime pateikti medicinos produktą į rinką, būtų išduotas PAL ir, atsižvelgiant į Reglamento 4 straipsnio formuluotę, sąlygos, jog produktas turi būti „apsaugotas pagrindiniu patentu“ Reglamento 1 ir 3 straipsnių prasme, tenkinimas priklauso nuo to, ar pagrindinis patentas apima vieną (ar daugiau) prašymų, kuriuose konkrečiai minimas derinys, kurį sudaro 1) derinių, kuriems priklauso viena iš veikliųjų sudedamųjų minėto produkto dalių, kategorija ir 2) kitų veikliųjų sudedamųjų dalių, kurios gali būti nenurodytos, kategorija, kuriai priklauso kita veiklioji sudedamoji minėto produkto dalis; ar pakanka, kad pagrindinis patentas apima vieną (ar daugiau) prašymų 1) susijusių su derinių, apimančių vieną iš veikliųjų sudedamųjų minėto produkto dalių, kategorija ir 2) kuriuose vartojama specifinė kalba, kuri pagal nacionalinę teisę praplečia apsaugą taip, kad ji apimtų kitas nenurodytas veikliąsias sudedamąsias dalis, įskaitant kitas veikliąsias sudedamąsias minėto produkto dalis?


(1)  OL L 152, p. 1


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/24


2011 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

(Byla C-16/11)

2011/C 63/43

Proceso kalba: estų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Alcover San Pedro ir E. Randvere

Atsakovė: Estijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi visų teisės nuostatų, būtinų perkelti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB (1) (sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą), ir bet kuriuo atveju apie šias nuostatas nepranešusi Komisijai, Estijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Estijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą į nacionalinę teisę baigėsi 2009 m. gegužės 15 dieną.


(1)  OL L 108, p. 1.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/24


2010 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lucio Rubano prieš Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

(Byla C-60/09) (1)

2011/C 63/44

Proceso kalba: italų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 90, 2009 4 18.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/24


2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis (Bezirksgericht Ried i.I. (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

(Byla C-116/09) (1)

2011/C 63/45

Proceso kalba: vokiečių

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 129, 2009 6 6.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/24


2010 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) prieš Magnatrading SL

(Byla C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Proceso kalba: ispanų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 312, 2009 12 19.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/25


2010 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Danijos Karalystę

(Byla C-33/10) (1)

2011/C 63/47

Proceso kalba: danų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 113, 2010 5 1.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/25


2010 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-208/10) (1)

2011/C 63/48

Proceso kalba: portugalų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 179, 2010 7 3.


Bendrasis Teismas

26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/26


2011 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Byla T-382/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo VOGUE paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VOGUE Portugal - Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys))

2011/C 63/49

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Advance Magazine Publishers, Inc. (Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato M. Esteve Sanz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: J. Capela & Irmãos, Lda (Portas, Portugalija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. birželio 30 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 328/2003-2), susijusio su protesto procedūra tarp J. Capela & Irmãos, Lda ir Advance Magazine Publishers, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2008 m. birželio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 328/2003-2).

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

VRDT padengia savo ir Advance Magazine Publishers, Inc. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 301, 2008 11 22.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/26


2011 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Häfele prieš VRDT — Topcom Europe (Topcom)

(Byla T-336/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Topsom“ paraiška - Ankstesni Bendrijos ir Beniliukso žodiniai prekių ženklai TOPCOM - Atsisakymo motyvas - Galimybė supainioti - Prekių panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2011/C 63/50

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Häfele GmbH & Co. KG (Nagoldas, Vokietija), atstovaujama advokatų J. Dönch ir M. Eck

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Topcom Europe (Heverlee, Belgija), atstovaujama advokato P. Maeyaert

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. birželio 5 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1500/2008-2), susijusio su protesto procedūra tarp Topcom Europe NV ir Häfele GmbH & Co. KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Häfele GmbH & Co. KG padengia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant Topcom Europe NV per procedūrą Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Apeliacinėje taryboje būtinai patirtas išlaidas.


(1)  OL C 256, 2009 10 24.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/26


2011 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Terezakis prieš Komisiją

(Byla T-411/09) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Galimybės susipažinti nesuteikimas iš dalies - Ginčijamo akto pakeitimas kitu vykstant teismo procesui - Atsisakymas pakeisti reikalavimus - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2011/C 63/51

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Ioannis Terezakis (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujamas advokato B. Lombart, vėliau advokato P. Synoikis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn ir C. ten Dam

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos sprendimą atsisakyti iš dalies suteikti galimybę susipažinti su tam tikrų laiškų, kuriais pasikeitė Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) su Graikijos ekonomikos ir finansų ministerija dėl mokesčių teisės pažeidimų, padarytų vykdant Atėnų tarptautinio oro uosto statybą Spatoje (Graikija), kai kuriomis dalimis bei priedais.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 312, 2009 12 19.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/27


2010 m. gruodžio 10 d. Patrizia de Luca pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-20/06 De Luca prieš Komisiją

(Byla T-563/10 P)

2011/C 63/52

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Patrizia de Luca (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi ir J.-N. Louis

Kitos proceso šalys: Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo sprendimą (byla F-20/06 De Luca prieš Komisiją) atmesti apeliantės ieškinį;

priimti naują sprendimą:

panaikinti 2005 m. vasario 23 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą, kuriuo apeliantė paskiriama į administratorės pareigas, tiek, kiek juo apeliantei suteikiama A*9 lygio 2 pakopa;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė nurodo du pagrindus.

1.

Pirmasis pagrindas susijęs su teisės klaida, nes Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis buvo pripažinta taikytina, nors ši nuostata gali būti taikoma tik pareigūnų „įdarbinimui“, o apeliantė jau buvo pareigūnė jos paskyrimo metu.

Apeliantė teigia, kad pripažindamas šią nuostatą taikytina, Tarnautojų teismas klaidingai išaiškino Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies materialinę taikymo sritį pažeisdamas aiškinimo taisyklę, pagal kurią kiekviena pereinamuoju laikotarpiu taikomos teisės nuostata turi būti aiškinama siaurai.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su teisės klaida, nes prieštaravimas dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies teisėtumo buvo atmestas.

Apeliantė teigia, kad taikant šią nuostatą pažeidžiamas pagrindinis vienodo požiūrio į pareigūnus principas ir karjeros principas, nes apeliantės pareigos buvo pažemintos po to, kai laimėjo aukštesnio lygio konkursą, nors konkurso dėl perkėlimo iš B*10 lygio kategorijos laimėtojai buvo vertinami palankiau, nes jie buvo priskiriami A*10 lygiui.

Be to, apeliantė tvirtina, kad Tarnautojų teismas padarė teisės klaidą manydamas, kad prieštaravimas dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalies ir 12 straipsnio 3 dalies teisėtumo nebuvo pareikštas netiesiogiai remiantis pagrindu, susijusiu su vienodo požiūrio, proporcingumo ir motyvavimo pareigos principų pažeidimu.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/27


2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Environmental Manufacturing prieš VRDT — Wolf (Vilko galvos atvaizdas)

(Byla T-570/10)

2011/C 63/53

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Environmental Manufacturing LLP (Stoumarketas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio S. Malynicz ir solisitoriaus M. Atkins

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Société Elmar Wolf, SAS (Visambūras, Prancūzija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. spalio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 425/2010-2 ir

priteisti iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame atvaizduota vilko galva, 7 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 4971511

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: vaizdinio prekių ženklo „WOLF Jardin“ registracija Prancūzijoje Nr. 99786007 1, 5, 7, 8, 12 ir 31 klasių prekėms; vaizdinio prekių ženklo „Outils WOLF“ registracija Prancūzijoje Nr. 1480873 7 ir 8 klasių prekėms; vaizdinio prekių ženklo „Outils WOLF“ tarptautinė registracija Nr. 154431 7 ir 8 klasių prekėms; vaizdinio prekių ženklo „Outils WOLF“ tarptautinė registracija Nr. 352868 7, 8, 12 ir 21 klasių prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti Protestų skyriaus sprendimą

Ieškinio pagrindai: ieškovė teigia, kad ginčijamu sprendimu pažeistos Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys, nes Apeliacinė taryba prekių, kurioms ankstesni prekių ženklai buvo įregistruoti, klasėje nenustatė susijusios pakategorės, kurią galima vertinti atskirai nuo daugiau apimančios klasės, ir todėl nenusprendė, kad įrodymai buvo tik apie tai, jog prekių ženklas iš tikrųjų naudotas dalies prekių, kurioms prekių ženklai buvo saugomi, atžvilgiu.

Be to, ieškovė teigia, kad ginčijamu sprendimu pažeista Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis, nes Apeliacinė taryba neteisingai nustatė susijusį vartotoją, klaidingai nusprendė, kad būtų atitinkamas ryšys ir netaikė poveikio susijusio vartotojo ekonominiam elgesiui kriterijaus bei kriterijaus, kad norint pripažinti prekių ženklą nesąžiningu jis turi perteikti tam tikrą vaizdą arba lemti tam tikrą jaunimo prekių pardavimo padidėjimą, tačiau to nebuvo. Apeliacinė taryba taip pat nenustatė, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas netgi tinkamai nenurodė susijusios žalos pagal 8 straipsnio 5 dalį, juo labiau neįrodė, kad ji tikėtina, ir todėl neįvykdė savo pareigos.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/28


2010 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik prieš VRDT — Impexmetal (FŁT-1)

(Byla T-571/10)

2011/C 63/54

Kalba, kuria surašytas ieškinys: lenkų

Šalys

Ieškovė: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Krasnikas, Lenkija), atstovaujama advokato J. Sieklucki

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Impexmetal S.A. (Varšuva, Lenkija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. spalio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1387/2009-1.

Priteisti iš atsakovės ir IMPEXMETAL S.A. bylinėjimosi išlaidas, įskaitant procedūroje Vidaus rinkos derinimo tarnybos apeliacinėje taryboje ir protestų skyriuje ieškovės patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas FŁT-1 7 klasės prekėms — paraiška Nr. 5026372

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: IMPEXMETAL S.A.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai FŁT ir žodiniai-vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai FŁT 7 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą ir atmesti prekių ženklo paraišką kai kurioms 7 klasės prekėms

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas klaidingai įvertinus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, neatsižvelgimas į aplinkybę, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra ilgą laiką prieš registravimo paraiškos pateikimą naudoto ieškovės įmonės pavadinimo dalis ir istoriškai pagrįstas ieškovės skiriamasis žymuo, taip pat neatsižvelgus į ilgalaikį ir taikų prašomo įregistruoti prekių ženklo ir prekių ženklų, kuriais grindžiamas protestas, sambūvį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/29


2010 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Wohlfahrt prieš VRDT — Ferrero (Kindertraum)

(Byla T-580/10)

2011/C 63/55

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Harald Wohlfahrt (Tauberio Rotenburgas, Vokietija), atstovaujamas advokatės N. Scholz-Recht

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ferrero SpA (Alba, Italija)

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. gegužės 27 d. Protestų skyriaus sprendimą (protestas Nr. B 668 600) ir 2010 m. spalio 20 d. Apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 815/2009-4.

Leisti įregistruoti Bendrijos prekių ženklą „Kindertraum“ (paraiška Nr. 002773059) taip pat ir visoms paraiškoje nurodytoms 16 bei 28 klasių prekėms.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovas.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „Kindertraum“ 15, 16, 20, 21 ir 28 klasių prekėms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: Ferrero SpA.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: iš viso 32 ankstesni prekių ženklai, kuriuose žodis „kinder“ iš dalies atvaizduojamas grafiškai, iš dalies naudojamas kaip iš kelių žodžių sudaryto prekių ženklo dalis ir iš dalies naudojamas kaip vienas žodis, visų pirma Italijos žodinis prekių ženklas „kinder“, 9, 16, 28, 30 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą ir atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 42 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes per protesto procedūrą, pasibaigus naudojimosi apsaugos terminui, nebuvo pateikta naudojimosi įrodymų. Formalus ginčijamo sprendimo motyvavimo trūkumas, nes apeliacinė taryba savo sprendime visiškai nieko neatsakė dėl apeliacijos pagrinduose nurodyto ir išsamiai pagrįsto kaltinimo, susijusio su prekių ženklo įregistravimu piktnaudžiaujant teisėmis. Be to, prekių ženklas buvo įregistruotas piktnaudžiaujant teisėmis, nes vienintelis prekių ženklo, dėl kurio pateiktas protestas, savininko tikslas yra plačiausia prasme monopolizuoti sąvoką „kinder“. Galiausiai Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes nėra grėsmės, kad nagrinėjami prekių ženklai bus painiojami.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/29


2010 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje X Technology Swiss prieš VRDT — Brawn (X-Undergear)

(Byla T-581/10)

2011/C 63/56

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: X Technology Swiss GmbH (Volerau, Šveicarija), atstovaujama advokatų A. Herbertz ir R. Jung

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Brawn LLC (Vihokenas, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. spalio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1580/2009-1);

Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „X-Undergear“ 23 ir 25 klasių prekėms ir paslaugoms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: Brawn LLC.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodiniai nacionaliniai ir Bendrijos prekių ženklai UNDERGEAR 25 klasės prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes tarp konfliktuojančių prekių ženklų nėra supainiojimo pavojaus.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1)


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/30


2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Aitic Penteo prieš VRDT — Atos Worldline (PENTEO)

(Byla T-585/10)

2011/C 63/57

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Aitic Penteo, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato J. Carbonell

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Atos Worldline SA (Briuselis, Belgija)

Ieškovės reikalavimai

Pakeisti 2010 m. rugsėjo 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 774/2010-1 ir patenkinti Bendrijos prekių ženklo paraišką Nr. 5480561.

Nepatenkinus šio reikalavimo panaikinti 2010 m. rugsėjo 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 774/2010-1 ir

priteisti iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas PENTEO 9, 38 ir 42 klasės prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 5480561

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodinis prekių ženklas XENTEO 9, 36, 37, 38 ir 42klasės prekėms ir paslaugoms (Beniliukso prekių ženklo registracijos Nr. 772120); žodinis prekių ženklas XENTEO 9, 36, 37, 38 ir 42 klasės prekėms ir paslaugoms (Tarptautinės prekių ženklo registracijos Nr. 863851)

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Ieškovė mano, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiami: 1) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnis, kuriuo draudžiama bet kokia diskriminacija ir įtvirtintas vienodo vertinimo reikalavimas laikantis įstatymų; 2) Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 9 straipsnis, nes Apeliacinė taryba neatsižvelgė į anksčiau ieškovės turėtas teises; 3) Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniai, nes Apeliacinė taryba neatsižvelgė į ieškovės per nustatytą terminą pateiktus faktus ir įrodymus ir 4) Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas, nes Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą dėl galimybės supainioti.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/30


2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Melli Iran prieš Tarybą

(Byla T-7/11)

2011/C 63/58

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Bank Melli Iran (Teheranas, Iranas), atstovaujamas advokatų L. Defalque ir S. Woog

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2010/644/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP, (1) priedo B skyriaus 5 punktą ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (2), VIII priedo B skyriaus 5 punktą ir panaikinti 2010 m. spalio 28 d. Tarybos laiške esantį sprendimą.

Pripažinti 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo (3) 20 straipsnio 1 dalies b punktą ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalies a punktą neteisėtais ir netaikytinais ieškovui.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas remiais šiais teisiniais pagrindais:

1.

Pirmuoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas teigia, kad buvo pažeista SESV 215 straipsnio 2 ir 3 dalys bei SES 40straipsnis, o tai sudaro esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimą dėl to, kad:

BUSP Taryba priėmė ribojančias priemones, nepalikusi Tarybai diskrecijos,

Sprendimas 2010/413/BUSP, kuriuo grindžiamas Reglamentas Nr. 961/2010, klaidingai grindžiamas SES 29 straipsniu, nes jame neapibrėžiama Sąjungos pozicija dėl konkretaus geografinio pobūdžio ar tematinio klausimo, kaip to reikalaujama pagal SES 29 straipsnį, o tik nustatomos konkrečios valstybių narių ir jų jurisdikcijai priklausančių asmenų pareigos,

Reglamente Nr. 961/2010 nėra būtinų nuostatų dėl teisinių garantijų, o tuo pažeidžiama SESV 215 straipsnio 3 dalis.

2.

Antruoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas teigia, jog Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas padarė klaidą pasirinkdamas ginčijamų sprendimo ir reglamento teisinį pagrindą, nes sankcijos buvo paskirtos ieškovo ir jam priklausančių padalinių, t. y. JT ST sąraše nenurodytų juridinių asmenų ir nevalstybinių subjektų, nenaudai. Šiuo atžvilgiu ieškovas teigia, kad:

nors SES 29 ir SESV 215 straipsnius pasirinkti kaip teisinį pagrindą yra pateisinama, kai Sąjungos institucijos įgyvendina Jungtinių Tautų rezoliuciją, toks pasirinkimas nebūtinai pateisinamas, kai priimamos administracinės priemonės, kaip antai juridinių asmenų ir nevalstybinių subjektų lėšų įšaldymas,

ginčijami aktai turi būti priimti remiantis SESV 75 straipsniu, dalyvaujant Europos Parlamentui, kaip tai reikalaujama pagal bendro sprendimo procedūrą.

3.

Trečiuoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas teigia, kad ginčijami sprendimas ir reglamentas buvo priimti pažeidžiant lygybės ir nediskriminavimo principus, nes panašūs sprendimai buvo priimti remiantis kitu teisiniu pagrindu, kaip antai SESV 7 straipsnis, ir todėl pagal pagrindą, kuriuo užtikrinamos Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintos teisinės garantijos, o tai nebuvo su ieškovu susijusių ginčijamų aktų atveju.

4.

Ketvirtuoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas teigia, kad ginčijami aktai buvo priimti pažeidžiant jo gynybos teises, ir ypač jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nes:

ieškovas negavo jokių Tarybos teiginius pagrindžiančių įrodymų ar dokumentų, nes 2009 m. išdėstyti ir 2010 m. patvirtini papildomi teiginiai dėl 2008 m. sprendimo buvo labai abstraktūs, neaiškūs ir į juos ieškovui buvo aiškiai neįmanoma atsakyti,

ieškovui buvo atsisakyta suteikti leidimą susipažinti su dokumentais ir teisę būti išklausytam,

ginčijami aktai nepakankamai motyvuoti, o tai pažeidžia ieškovo teisę į veiksmingą teisminę apsaugą.

5.

Penktuoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas teigia, jog ginčijamais aktais dėl tų pačių priežasčių, kaip ir nurodytosios ketvirtajame pagrinde, pažeidžiami gero administravimo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai.

6.

Šeštuoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas teigia, jog Taryba jam nepranešė apie sprendimą, įskaitant ieškovo įtraukimo į sąrašą motyvus, ir tuo buvo pažeistos Reglamento Nr. 961/2010 36 straipsnio 3 dalis ir 36 straipsnio 4 dalis, kurioje numatyta, kad jeigu pateikiamos pastabos, Taryba peržiūri savo sprendimą.

7.

Septintuoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas remiasi akivaizdžia aiškinimo klaida ir įgaliojimų viršijimu taikant ieškovui 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/413/BUSP, nes Taryba klaidingai aiškino jo 20 straipsnio 1 dalies b punktą nuspręsdama, kad ieškovo veikla, kokia apibūdinta ginčijamuose aktuose, atitinka reikalaujamas sąlygas, kad būtų galima laikyti baustina veikla.

8.

Aštuntuoju teisiniu pagrindu: jame ieškovas teigia, kad buvo pažeistas proporcingumo principas ir jo nuosavybės teisė, nes Taryba neatsižvelgė į Jungtinių Tautų Saugumo tarybos sprendimą, dėl ko turi būti netaikomas 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP 20 straipsnio 1 dalies b punktas.


(1)  OL L 281, p. 81.

(2)  OL L 281, p. 1.

(3)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39).


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/31


2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Iran Insurance prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla T-12/11)

2011/C 63/59

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Iran Insurance Company (Teheranas, Iranas), atstovaujama advokato D. Luff

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2010/644/BUSP (1) priedo B skirsnio 21 dalį bei 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (2) VIII priedo B skirsnio 21 dalį ir panaikinti 2010 m. lapkričio 23 d. gautame Tarybos laiške pateiktą sprendimą;

pripažinti, kad 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo Nr. 2010/413/BUSP (3) 20 straipsnio 1 dalies b punktas ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalis ir 26 straipsnis yra netaikytini ieškovei; ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškiniu ieškovė, remdamasi SESV 263 straipsniu, siekia panaikinti 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2010/644/BUSP priedo B skirsnio 21 dalį ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui VIII priedo B skirsnio 21 dalį, panaikinti 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnį, kiek jie susiję su ieškove, bei panaikinti Tarybos laiške ieškovei pateiktą 2010 m. spalio 28 d. sprendimą.

Savo argumentus ieškovė grindžia šiais teisiniais pagrindais:

 

Pirma, ieškovė tvirtina, kad Teismas yra kompetentingas peržiūrėti Tarybos sprendimo Nr. 2010/644/BUSP priedo B skirsnio 21 dalį, Tarybos reglamento Nr. 961/2010 VIII priedo B skirsnio 21 dalį bei 2010 m. spalio 28 d. sprendimą ir įvertinti jų atitikimą bendriesiems Sąjungos teisės principams.

 

Be to, ieškovės įrašymo į sąrašą konkretūs motyvai yra netikslūs, o Tarybos sprendimo Nr. 2010/413/BUSP 20 straipsnio 1 dalies b punkte ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose įtvirtintos sąlygos neįvykdytos. Taryba padarė akivaizdžią fakto ir teisės klaidą. Todėl 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. 2010/644/BUSP priedo B skirsnio 21 dalį bei 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento Nr. 961/2010 VIII priedo B skirsnio 21 dalį reikia panaikinti.

 

Be to, grįsdama šį ieškinį ieškovė tvirtina, kad 2010 m. reglamentas ir 2010 m. sprendimas pažeidžia jos teisę į gynybą ir ypač jos teisę į teisingą procesą, nes ji negavo jokių Tarybos tvirtinimus pagrindžiančių įrodymų ar dokumentų, kad 2010 m. sprendime ir reglamente pateikti tvirtinimai yra labai neišsamūs, neaiškūs, ir kad Iran Insurance Company neabejotinai neįmanoma į juos atsakyti. Be to, ieškovei nebuvo suteikta teisė susipažinti su dokumentais ir teisė būti išklausytai. Tai taip pat yra nepakankamas motyvavimas.

 

Be to, Tarybos sprendimo Nr. 2010/413/BUSP 24 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, nurodytam asmeniui arba subjektui Taryba praneštų tiesiogiai, o Tarybos sprendimo Nr. 2010/413/BUSP 24 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu pateikiamos pastabos, Taryba peržiūri savo sprendimą. Šiuo atveju Taryba pažeidė šias dvi nuostatas. Kadangi Tarybos sprendimo Nr. 2010/413/BUSP 24 straipsnio 3 ir 4 dalys atkartojamos ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 36 straipsnio 3 ir 4 dalyse, šios nuostatos taip pat buvo pažeistos.

 

Be to, ieškovė tvirtina, kad, vertindama ieškovės situaciją, Taryba pažeidė gero administravimo principą.

 

Papildomai, vertindama ieškovės situaciją, Taryba pažeidė teisių lūkesčių principą.

 

Be kita ko, ieškovė tvirtina, kad Taryba pažeidė ieškovės nuosavybės teisę bei proporcingumo principą. Tarybos sprendimo Nr. 2010/413/BUSP 20 straipsnio 1 dalies b punktas ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalis turi būti pripažinti netaikytinais ieškovei. Be to, Tarybos sprendimo Nr. 2010/413/BUSP 12 straipsnyje ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 26 straipsnyje numatytu draudimu teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas visiems Irane įsisteigusiems ar jo jurisdikcijai priklausantiems subjektams taip pat pažeidžiamas proporcingumo principas. Todėl šios nuostatos taip pat turi būti pripažintos netaikytinomis ieškovei.

 

Be to, ieškovė nurodo, kad Tarybos reglamentu Nr. 961/2010 pažeidžiamos SESV 215 straipsnio 2 ir 3 dalys, kaip šio reglamento teisinis pagrindas, bei ES sutarties 40 straipsnis.

 

Galiausiai ieškovė tvirtina, kad 2010 m. reglamentas ir 2010 m. sprendimas buvo priimti pažeidžiant lygybės ir nediskriminavimo principus.


(1)  2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2010/644/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 281, p. 81).

(2)  2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (OL L 281, p. 1).

(3)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39).


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/32


2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Post Bank prieš Tarybą

(Byla T-13/11)

2011/C 63/60

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Post Bank (Teheranas, Iranas), atstovaujamas advokato D. Luff

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2010/644/BUSP (1) priedo B skirsnio 34 dalį ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (2) VIII priedo B skirsnio 40 dalį;

pripažinti, kad 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP (3) 20 straipsnio 1 dalies b punktas ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalis ieškovui netaikomi; ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškiniu ieškovas prašo, remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2010/644/BUSP priedo B skirsnio 34 dalį ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui VIII priedo B skirsnio 40 dalį bei panaikinti Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalį tiek, kiek ji susijusi su ieškovu.

Argumentams pagrįsti ieškovas pateikia tokius pagrindus:

 

Pirma, ieškovė teigia, kad Bendrasis teismas turi kompetenciją peržiūrėti Tarybos sprendimo 2010/644/BUSP priedo B skirsnio 34 dalį, Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priedo B skirsnio 40 dalį ir 2010 m. spalio 28 sprendimą ir patikrinti ar jie neprieštarauja bendriesiems Sąjungos teisės principams.

 

Be to, konkretūs motyvai dėl ieškovo įtraukimo į sąrašą yra netikslūs, ir neįvykdytos Tarybos sprendimo Nr. 2010/413 20 straipsnio 1 dalies b punkto ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalies a ir b punktų bei 16 straipsnio 4 dalies sąlygos. Šios nuostatos turėtų būti laikomos netaikomomis ieškovei. Taryba padarė akivaizdžia faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės klaidą. Todėl 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2010/644/BUSP priedo B skirsnio 34 dalis ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 VIII priedo B skirsnio 40 dalis turi būti panaikintos.

 

Grįsdamas ieškinį ieškovas taip pat teigia, kad 2010 m. reglamentu ir 2010 sprendimu pažeidžiama jo teisė į gynybą ir, konkrečiai, jo teisė į teisingą procesą, nes jis negavo jokio įrodymo ar dokumento, kuriuo taryba grindžia savo teiginius, o 2010 m. sprendime ir reglamente nurodyti teiginiai labai migloti, neaiškūs ir Post Bank negali, be jokios abejonės, į juos atsakyti. Be to, buvo atsisakyta ieškovui leisti susipažinti su dokumentais ir neleista pasinaudoti teise būti išklausytam.

 

Be to, Tarybos sprendimo 2010/413 24 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas, kad Taryba turi perduoti ir pranešti apie sprendimą asmeniui ar bendrovei, kuriai jis taikomas, taip pat nurodyti jos įtraukimo į sąrašą motyvus, o Tarybos sprendimo 2010/413 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad taryba peržiūri savo sprendimą, jei pateikiamos pastabos. Šiuo atveju Taryba pažeidė šias abi nuostatas. Kadangi Tarybos sprendimo 2010/413 24 straipsnio 3 ir 4 dalys perkeltos ir į Tarybos reglamento Nr. 961/2010 36 straipsnio 3 ir 4 dalis, ši nuostata taip pat yra pažeista.

 

Ieškovas taip pat teigia, kad Taryba, vertindama ieškovo padėtį, pažeidė gero administravimo principą.

 

Taryba, vertindama ieškovo padėtį, taip pat pažeidė teisėtų lūkesčių principą.

 

Be to, ieškovas taip pat teigia, kad Taryba taip pat pažeidė ieškovo nuosavybės teisę ir proporcingumo principą. Tarybos sprendimo 2010/413 20 straipsnio 1 dalies b punktas ir Tarybos reglamento Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalis turėtų būti pripažintos netaikomomis ieškovui.

 

Be to, ieškovas taip pat teigia, kad Tarybos reglamentu Nr. 961/2010 pažeidžiamos SESV 215 straipsnio 2 ir 3 dalys, kurios yra to reglamento teisinis pagrindas, bei ESS 40 straipsnis.

 

Galiausiai ieškovas teigia, kad 2010 m. reglamentas ir 2010 m. sprendimas buvo priimti pažeidžiant lygybės ir nediskriminavimo principus.


(1)  2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2010/644/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 281, 2010, p. 81).

(2)  2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (OL L 281, 2010, p. 1).

(3)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, 2010, p. 39).


Tarnautojų teismas

26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/34


2010 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Psarras prieš ENISA

(Byla F-118/10)

2011/C 63/61

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Aristidis Psarras (Heraklionas, Graikija), atstovaujamas advokatų E. Boigelot ir S. Woog

Atsakovė: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, sprendimo nušalinti ieškovą nuo agentūros apskaitos pareigūno pareigų ir į šią vietą paskirti kitą asmenį panaikinimas. Antra, priteisti žalos, patirtos dėl ginčijamų aktų ir dėl priekabiavimo, kurį jis teigia patyręs, atlyginimą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. vasario 7 d. ENISA Administracinės tarybos sprendimą tuoj pat nušalinti ieškovą nuo agentūros apskaitos pareigūno pareigų ir paskirti kitą asmenį į apskaitos pareigūno darbo vietą neribotam laikui.

Panaikinti minėto 2010 m. vasario 7 d. sprendimo 1 priedą, kaip parengiamąjį aktą. 1 priedas — tai Administracinės tarybos vykdomojo direktoriaus pasiūlymas apskaitos pareigūno užduotis paskirti nuolat vykdyti kitam asmeniui ir nušalinti ieškovą nuo apskaitos pareigūno pareigų.

Prireikus, panaikinti 2010 m. kovo 1 d. vykdomojo direktoriaus sprendimą, priimtą dėl minėto sprendimo, perkelti ieškovą į naują darbo vietą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnį.

Panaikinus šiuos sprendimus grąžinti ieškovą į agentūros apskaitos pareigūno darbo vietą.

Nurodyti ENISA sumokėti ieškovui 10 000 eurų, pirma, dėl ginčijamų sprendimų patirtai žalai ir, antra, neturtinei žalai, kurią jis tariamai patyrė dėl psichologinio priekabiavimo, atlyginti pasiliekant galimybę vykstant procesui šią sumą padidinti.

Priteisti iš ENISA bylinėjimosi išlaidas.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/34


2010 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cocchi ir Falcione prieš Komisiją

(Byla F-122/10)

2011/C 63/62

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgija) ir Nicola Falcione (Briuselis, Belgija), atstovaujami advokatų S. Orlandi ir J.-N. Louis

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atšaukti ieškovų jau priimtą pasiūlymą dėl jų teisių į pensiją perkėlimo panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. vasario 12 d. sprendimą, „kuriuo anuliuojamas“2009 m. rugsėjo 16 d. pasiūlymas dėl N. Falcione teisių į pensiją perkėlimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalį, kurį jis priėmė 2009 m. spalio 9 dieną.

Panaikinti 2010 m. vasario 23 d. sprendimą, „kuriuo anuliuojamas“2009 m. spalio 13 d. pasiūlymas dėl G. Cocchi teisių į pensiją perkėlimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalį, kurį jis priėmė 2009 m. lapkričio 10 dieną.

Priteisti iš atsakovės 200 000 eurų N. Falcione ir 50 000 eurų G. Cocchi.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/34


2010 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Labiri prieš EESRK

(Byla F-124/10)

2011/C 63/63

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Vassiliki Labiri (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo baigti administracinį tyrimą, pradėtą ieškovei pateikus skundą dėl moralinio priekabiavimo, nesiimant tolimesnių veiksmų panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generalinio sekretoriaus sprendimą nepateikti kaltinimų ieškovės viršininkui ir nesiimant tolimesnių veiksmų užbaigti administracinį tyrimą, kurį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei Regionų komitetas pradėjo pateikus skundą dėl moralinio priekabiavimo.

Priteisti iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bylinėjimosi išlaidas.


26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/35


2010 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-128/10)

2011/C 63/64

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Aurora Mora Carrasco (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimų nepaaukštinti ieškovų vykstant 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrai panaikinimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti Europos Parlamento sprendimus jų nepaaukštinti vykstant 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrai;

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.