ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.026.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 26

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. sausio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 026/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) ( 1 )

1

2011/C 026/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6089 – PAI/Hunkemöller) ( 1 )

1

2011/C 026/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5942 – Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group) ( 1 )

2

 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Komisija

2011/C 026/04

Komisijos priimti teisės aktų projektai

3

2011/C 026/05

Komisijos priimti teisės aktų projektai

6

2011/C 026/06

Komisijos priimti teisės aktų projektai

8

2011/C 026/07

Komisijos priimti teisės aktų projektai

11

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 026/08

Euro kursas

17

2011/C 026/09

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektai
OL C 296, 2010 10 30

18

2011/C 026/10

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

19

2011/C 026/11

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

22

2011/C 026/12

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

23

2011/C 026/13

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

25

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 026/14

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnyje nurodytą tvarką – Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo ( 1 )

30

2011/C 026/15

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnyje nurodytą tvarką – Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose ( 1 )

31

2011/C 026/16

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį – Su viešąja paslauga susiję (pakeisti) įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo ( 1 )

32

2011/C 026/17

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose ( 1 )

33

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2011/C 026/18

Kvietimas teikti paraiškas veiksmų programoje energetikos srityje Pažangi energetika Europai (Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas Nr. 1639/2006/EB, (OL L 310, 2006 11 9, p. 15))

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 26/01

2011 m. sausio 24 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik prancūzų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32011M6105. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6089 – PAI/Hunkemöller)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 26/02

2011 m. sausio 24 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32011M6089. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/2


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5942 – Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 26/03

2010 m. lapkričio 18 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32010M5942. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


III Parengiamieji aktai

Europos Komisija

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/3


Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 26/04

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 297

 

2009 7 29

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo Europos bendrijos vardu

COM(2009) 298

 

2009 7 29

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos bendrijos vardu

COM(2009) 338

 

2009 7 8

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose procesuose

COM(2009) 345

 

2009 7 13

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl procedūros, susijusios su nuo kilmės taisyklių, nustatytų prie ekonominės partnerystės susitarimų su AKR valstybėmis pridedamais kilmės protokolais, leidžiančiomis nukrypti nuostatomis

COM(2009) 357

 

2009 7 14

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams, numatytiems pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Tuniso Respublikos asociaciją, prekybos nuostatas, sudarymo protokolo forma

COM(2009) 361

 

2009 7 16

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos bendrijoje ir dėl Reglamento (EB) Nr. 736/96 panaikinimo

COM(2009) 362

 

2009 7 13

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu

COM(2009) 363

 

2009 7 16

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB

COM(2009) 364

 

2009 7 16

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo leisti Vokietijos Federacinei Respublikai toliau taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio nuostatų

COM(2009) 366

 

2009 7 15

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

COM(2009) 367

 

2009 7 16

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl pozicijos siekiant priimti omnibus sprendimą Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimu dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos įsteigtame Bendradarbiavimo komitete

COM(2009) 371

 

2009 7 16

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo

COM(2009) 375

 

2009 7 17

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs Tarybos aktai

COM(2009) 377

 

2009 7 22

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs Tarybos bendrosios žemės ūkio politikos srities aktai

COM(2009) 381

 

2009 7 22

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kurios Bendrijos ir jų valstybės narės turi laikytis Bendradarbiavimo taryboje, įsteigtoje Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, nustatančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, priimant rekomendaciją dėl ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkės įgyvendinimo ir sprendimą dėl junginio komiteto įsteigimo

COM(2009) 386

 

2009 7 20

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo nustatyti Bendrijos poziciją, kuri turi būti priimta Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijoje

COM(2009) 389R

 

2009 7 28

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos anglių ir plieno bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimų panaikinimo

COM(2009) 391

 

2009 7 27

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių

COM(2009) 392

 

2009 7 28

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos, kurios ji laikysis dėl Jungtinio komiteto sprendimo, kuriuo patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo bulgarų ir rumunų kalbomis autentiškumas

COM(2009) 393

 

2009 7 29

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms

COM(2009) 395

 

2009 7 29

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

COM(2009) 396

 

2009 7 27

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1890/2005, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms, inter alia, Vietnamo kilmės nerūdijančio plieno sąvaržoms

COM(2009) 399

 

2009 7 29

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas ilgalaikis Biskajos įlankos europinių ančiuvių išteklių ir jų žvejybos būdų valdymo planas

COM(2009) 410

 

2009 7 30

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas pataisytas BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytas Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų ir kuria panaikinama Direktyva 96/34/EB

COM(2009) 411

 

2009 8 3

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo

COM(2009) 412

 

2009 8 3

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo

COM(2009) 413

 

2009 7 31

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl bendradarbiavimo statistikos srityje įsteigto Jungtinio komiteto sprendimu, iš dalies keičiančiu Susitarimo B priedą

COM(2009) 414

 

2009 8 5

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos dėl EPS komiteto, numatyto Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių tarpiniame ekonominės partnerystės susitarime, darbo tvarkos taisyklių

COM(2009) 417

 

2009 8 4

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės, taip pat iš Taivano siunčiamoms vamzdžių ir vamzdelių jungiamosioms detalėms iš geležies ar plieno, deklaruotoms kaip Taivano kilmės arba ne, ir panaikinamas Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. ir Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd. taikytas atleidimas nuo antidempingo priemonių

COM(2009) 418

 

2009 8 5

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos dėl CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarime numatytų ginčų sprendimo procedūrų darbo tvarkos taisyklių ir arbitrų elgesio kodekso

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/6


Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 26/05

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 171

2

2009 4 8

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos atžvilgiu

COM(2009) 235

 

2009 5 20

Pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl grynaveislių veislinių galvijų (kodifikuota redakcija)

COM(2009) 264

 

2009 6 5

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų, padarytų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, pasiūlymo

COM(2009) 265

 

2009 6 5

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų, padarytų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatančio jo priedų turinį, pasiūlymo

COM(2009) 305

 

2009 6 22

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (išdėstymas nauja redakcija)

COM(2009) 306

 

2009 6 22

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles

COM(2009) 307

 

2009 6 22

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (išdėstymas nauja redakcija)

COM(2009) 312

 

2009 6 22

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, pasiūlymo

COM(2009) 315R

 

2009 8 6

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005

COM(2009) 316

 

2009 6 22

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios gamtinių dujų vidaus rinkos bendrąsias taisykles ir panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, pasiūlymo

COM(2009) 317R

 

2009 8 5

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003

COM(2009) 318

 

2009 6 22

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių ir panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB

COM(2009) 348R

 

2009 7 14

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

COM(2009) 420

 

2009 7 29

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo

COM(2009) 421

 

2009 7 29

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo

COM(2009) 422

 

2009 7 29

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos telekomunikacijų reguliavimo institucijų grupė

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/8


Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 26/06

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 353

 

2009 7 8

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl skiepijimo nuo sezoninio gripo

COM(2009) 373

 

2009 7 28

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijos sudarytinos Konvencijos dėl vaiko ir kitų šeimos narių išlaikymo išmokų išreikalavimo tarptautiniu mastu

COM(2009) 379

 

2009 7 22

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl priemonių kovai su degeneracinėmis nervų ligomis, visų pirma su Alzheimerio liga, taikant bendrą mokslinių tyrimų veiklos programavimą

COM(2009) 382

 

2009 7 17

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbų tinkamumo finansuoti

COM(2009) 406

 

2009 8 3

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

COM(2009) 423

 

2009 8 10

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo

COM(2009) 424

 

2009 8 11

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/29/EB laboratorinio bandymo užduočių pavedimo nuostatas

COM(2009) 425

 

2009 8 12

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1659/2005, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės magnezijos plytoms nustatomas galutinis antidempingo muitas

COM(2009) 426

 

2009 8 12

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1659/2005, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės magnezijos plytoms nustatomas galutinis antidempingo muitas

COM(2009) 427

 

2009 8 18

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija)

COM(2009) 429

 

2009 8 19

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo baigiama Reglamentu (EB) Nr. 1487/2005 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės gataviems audiniams iš poliesterių gijų nustatytų antidempingo priemonių dalinė tarpinė peržiūra

COM(2009) 430

 

2009 8 19

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 682/2007, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Tailando kilmės paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą

COM(2009) 431

 

2009 8 24

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo pratęsti Sprendime 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Salų Respublika pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo nurodytų priemonių taikymo laikotarpį

COM(2009) 435

 

2009 8 26

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo leisti Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

COM(2009) 436

 

2009 8 27

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Papildomo Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo Europos bendrijos vardu

COM(2009) 437

 

2009 8 31

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nutraukiama Reglamento (EB) Nr. 1174/2005, nustatančio galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams bei jų esminėms dalims, galutinį surinkimą, peržiūra dėl naujo eksportuotojo, nustatomas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importui ir nutraukiama privaloma šio importo registracija

COM(2009) 439

 

2009 9 1

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2010 m. ir su jomis susijusios sąlygos

COM(2009) 441

 

2009 8 31

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Susitarimo dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, sudarymo

COM(2009) 443

 

2009 9 3

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

COM(2009) 444

 

2009 9 3

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 88017 (MON-88Ø17-3), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

COM(2009) 445

 

2009 8 28

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

COM(2009) 446

 

2009 9 4

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos …/…/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (kodifikuota redakcija)

COM(2009) 450

 

2009 9 4

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikrai importuojamai Armėnijos, Brazilijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininei folijai, galutinis surinkimas

COM(2009) 453

 

2009 9 4

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo pasirašymo

COM(2009) 456

 

2009 9 2

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinančio Tarybos sprendimą 2004/904/EB

COM(2009) 457

 

2009 9 8

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 (MON-89Ø34-3), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

COM(2009) 459

 

2009 9 11

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo

COM(2009) 460

 

2009 9 8

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos Tarptautinėje džiuto tyrimų grupės taryboje dėl 2001 m. Susitarimo, nustatančio Tarptautinės džiuto tyrimų grupės įgaliojimus, pratęsimo

COM(2009) 462

 

2009 9 8

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo pasirašyti ir laikinai taikyti Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos

COM(2009) 463

 

2009 9 7

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies ar plieno, galutinis surinkimas

COM(2009) 468

 

2009 9 10

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ganos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Bendriją importuojamais medienos produktais pasirašymo ir sudarymo

COM(2009) 470

 

2009 9 11

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo nustatyti Bendrijos poziciją, kuri turi būti priimta Australinių tunų apsaugos komisijoje

COM(2009) 474

 

2009 9 15

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo nustatyti Bendrijos poziciją, kuri turi būti priimta Žvejybos pietryčių Atlante organizacijoje

COM(2009) 476

 

2009 9 11

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama 2010–2012 m. naudoti Bendrijos autonomines tarifines tam tikrų žuvininkystės produktų kvotas ir numatomas tų kvotų valdymas

COM(2009) 477

 

2009 9 16

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tam tikrų žvejybos VJBŽK (Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

COM(2009) 480

 

2009 9 16

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Komisijai pavesto Europos atominės energijos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo branduolių sintezės energijos mokslinių tyrimų srityje susitarimo sudarymo

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/11


Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 26/07

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 154

 

2009 10 14

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo naudoti

COM(2009) 280

 

2009 10 7

Pasiūlymas Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos Stabilizacijos ir asociacijos komitete dėl perėjimo į antrąjį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos asociacijos etapą, remiantis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 5 straipsniu

COM(2009) 370

 

2009 9 7

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Madeiros ir Azorų salų regionus

COM(2009) 438

 

2009 9 8

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos (IPEEC) nuostatų ir Memorandumo dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos agentūros pasirašymo Europos bendrijos vardu

COM(2009) 482

 

2009 9 18

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl gabenamųjų slėginių įrenginių

COM(2009) 483

 

2009 9 21

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos, kurios turi būti laikomasi Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo komisijoje, nustatymo

COM(2009) 484

 

2009 9 21

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos, kurios turi būti laikomasi Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijoje, nustatymo

COM(2009) 485

 

2009 9 21

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos, kurios turi būti laikomasi Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje, nustatymo

COM(2009) 491

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo

COM(2009) 492

 

2009 9 22

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo pasirašymo

COM(2009) 493

 

2009 9 22

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 661/2008, kuriuo importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas

COM(2009) 496

 

2009 9 22

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui

COM(2009) 497

 

2009 9 18

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

COM(2009) 498

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Susitarimo, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams, numatytiems pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Libano Respublikos asociaciją, prekybos nuostatas, sudarymo protokolo forma

COM(2009) 499

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo

COM(2009) 500

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla

COM(2009) 501

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija

COM(2009) 502

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

COM(2009) 503

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

COM(2009) 505

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 754/2009, kuriuo leidžiama tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 III skyriuje nustatytos žvejybos pastangų sistemos

COM(2009) 506

 

2009 9 23

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 43/2009 dėl tam tikrų žuvų išteklių grupių žvejybos galimybių ir susijusių sąlygų

COM(2009) 508

 

2009 9 29

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)

COM(2009) 509

 

2009 9 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)

COM(2009) 510

 

2009 10 2

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams

COM(2009) 511

 

2009 9 29

Pasiūlymas – Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas dėl atvirkštinio apmokestinimo sistemos neprivalomo ir laikino taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama

COM(2009) 513

 

2009 10 8

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Serbijai

COM(2009) 515

 

2009 9 30

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo

COM(2009) 516

 

2009 10 7

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo panaikinamas Tarybos sprendimas 79/542/EEB, sudarantis trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą

COM(2009) 517

 

2009 10 5

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos 2010 m. taikomos tam tikrų Juodosios jūros žuvų išteklių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos

COM(2009) 522

 

2009 10 13

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas leisti Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsnio

COM(2009) 523

 

2009 10 16

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai

COM(2009) 524

 

2009 10 9

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su Išorės sienų fondu 2007–2013 m. laikotarpiu, pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino taikymo

COM(2009) 525

 

2009 10 9

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su Išorės sienų fondu 2007–2013 m. laikotarpiu, sudarymo Europos bendrijos vardu

COM(2009) 530

 

2009 10 14

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų

COM(2009) 531

 

2009 10 14

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Armėnijai

COM(2009) 535

 

2009 10 14

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. …/… dėl atliekų statistikos

COM(2009) 537

 

2009 10 8

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi laikytis Europos bendrija dėl siūlymo priimti regioninius veiksmų planus įgyvendinant Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos ir veiklos 15 straipsnį

COM(2009) 539

 

2009 10 9

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą)

COM(2009) 541

 

2009 10 15

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje

COM(2009) 551

 

2009 10 23

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų (nauja redakcija)

COM(2009) 553

 

2009 10 16

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, kuriuo 2010 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimus

COM(2009) 554

 

2009 10 21

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausių reikalavimų (nauja redakcija)

COM(2009) 556

 

2009 10 16

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Susitarimo dėl uosto valstybių priemonių užkardyti neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą (NNN žvejybą), nuo jos atgrasinti ir ją nutraukti pasirašymo Europos bendrijos vardu

COM(2009) 559

 

2009 10 22

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas sudaryti Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio valstybės asociacija, papildomą protokolą dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo (SAVP)

COM(2009) 564

 

2009 10 22

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų A ir C priedus

COM(2009) 565R

 

2009 10 27

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Farerų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), pasirašymo Bendrijos vardu ir laikino taikymo

COM(2009) 566

 

2009 10 22

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Farerų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), sudarymo Europos bendrijos vardu

COM(2009) 575

 

2009 10 19

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl valstybių narių finansinių įnašų Europos plėtros fondui finansuoti (3-oji įnašo dalis 2009 m.)

COM(2009) 576

 

2009 10 26

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų

COM(2009) 577

 

2009 10 26

Pasiūlymas – Tarybos direktyva, kuria įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje

COM(2009) 580

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

COM(2009) 581

 

2009 10 27

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas dėl Bendrijos finansinės pagalbos Bulgarijos Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti Kozlodujaus programa

COM(2009) 582

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas leisti Latvijos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

COM(2009) 583

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas leisti Austrijos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio

COM(2009) 585

 

2009 10 26

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas nustatyti poziciją dėl siūlymų iš dalies pakeisti Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje (SPA/BD protokolo) II ir III priedus, kuri turi būti priimta Europos bendrijos vardu šešioliktajame Susitariančiųjų Šalių susitikime

COM(2009) 587

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios turi laikytis Bendrija dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija)

COM(2009) 588

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)

COM(2009) 596

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Bosnijai ir Hercegovinai

COM(2009) 600

2

2009 10 27

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos atžvilgiu

COM(2009) 602

 

2009 10 28

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo

COM(2009) 603

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. …/2009, kuriuo nuo 2009 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

COM(2009) 604

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. …/2009, kuriuo nuo 2009 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų įmokų į pensijų sistemą tarifas

COM(2009) 608

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas leisti Estijos Respublikai ir Slovėnijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsnio

COM(2009) 609

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas leisti Prancūzijai taikyti diferencijuotus variklinių transporto priemonių degalų apmokestinimo lygius pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį

COM(2009) 610

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programoje (BONUS 169)

COM(2009) 611

 

2009 10 29

Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos

COM(2009) 613

 

2009 10 30

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

COM(2009) 618

 

2009 11 6

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją įgyvendinimo peržiūros mechanizmo, numatomo patvirtinti Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją pasirašiusių šalių konferencijos trečiojoje sesijoje (Doha, Kataras, 2009 m. lapkričio 9–13 d.), kuri turi būti priimta Bendrijos vardu

COM(2009) 619

 

2009 11 4

Pasiūlymas – Tarybos sprendimas dėl valstybių narių mokėtinų finansinių įnašų Europos plėtros fondui finansuoti 2010 ir 2011 m.

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/17


Euro kursas (1)

2011 m. sausio 27 d.

2011/C 26/08

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3716

JPY

Japonijos jena

113,90

DKK

Danijos krona

7,4538

GBP

Svaras sterlingas

0,85955

SEK

Švedijos krona

8,8452

CHF

Šveicarijos frankas

1,2940

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,9230

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,240

HUF

Vengrijos forintas

272,90

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7055

PLN

Lenkijos zlotas

3,8985

RON

Rumunijos lėja

4,2670

TRY

Turkijos lira

2,1660

AUD

Australijos doleris

1,3845

CAD

Kanados doleris

1,3651

HKD

Honkongo doleris

10,6850

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7738

SGD

Singapūro doleris

1,7550

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 525,37

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,7097

CNY

Kinijos ženminbi juanis

9,0279

HRK

Kroatijos kuna

7,4120

IDR

Indonezijos rupija

12 391,33

MYR

Malaizijos ringitas

4,1847

PHP

Filipinų pesas

60,499

RUB

Rusijos rublis

40,6428

THB

Tailando batas

42,266

BRL

Brazilijos realas

2,2892

MXN

Meksikos pesas

16,4574

INR

Indijos rupija

62,5530


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/18


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 26/09

OL C 296, 2010 10 30

Ankstesni leidiniai:

 

OL C 76, 2010 3 25

 

OL C 303, 2009 12 15

 

OL C 10, 2009 1 15

 

OL C 208, 2008 8 15

 

OL C 207, 2008 8 14

 

OL C 202, 2008 8 8


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/19


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

2011/C 26/10

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 273

 

2009 6 24

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ES ChBRB saugumo veiksmų plano „Cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio saugumo didinimas Europos Sąjungoje“

COM(2009) 286

 

2009 7 8

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Trečioji metinė 2008 m. Bendrijos paramos, teikiamos pagal 2006 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 389/2006, nustatantį finansinės paramos priemonę Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti, ataskaita

COM(2009) 291

 

2009 6 24

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Kova su vėžiu: Europos partnerystė

COM(2009) 313

 

2009 7 2

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų perkėlimo ir taikymo gairių

COM(2009) 329

 

2009 7 8

Žalioji knyga – Besimokančio jaunimo judumo skatinimas

COM(2009) 341

 

2009 7 9

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Europos Komisijos metinė ataskaita dėl stabilumo priemonės 2008 m.

COM(2009) 346

 

2009 7 7

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos

COM(2009) 356

 

2009 7 10

Šeštoji metinė Komisijos ataskaita Europos Parlamentui – Trečiųjų šalių bendrijai taikomų prekybos apsaugos priemonių apžvalga (pateikti laikotarpio iki 2008 m. gruodžio 31 d. statistiniai duomenys, o pastabos dėl atskirų atvejų ir teksto atnaujintos 2009 m. kovo mėn.)

COM(2009) 358

 

2009 7 13

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Bendra buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklės ataskaita, kaip reikalaujama Buveinių direktyvos 17 straipsnyje

COM(2009) 359

 

2009 7 14

Komisijos komunikatas Tarybai – Ataskaita apie piniginių susitarimų su Monaku, San Marinu ir Vatikanu veikimą

COM(2009) 368

 

2009 7 16

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Atsitiktinis banginių šeimos gyvūnų sugavimas žvejybos rajonuose. Tam tikrų Tarybos reglamento (EB) Nr. 812/2004 nuostatų įgyvendinimo ir žiauninių, sieninių bei pinkliųjų tinklų naudojimo poveikio Baltijos jūros banginių šeimos gyvūnams mokslinio vertinimo ataskaita, kurią reikia pateikti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005

COM(2009) 374

 

2009 7 23

Komisijos ataskaita – 2008 m. konkurencijos politikos ataskaita

COM(2009) 378

 

2009 7 23

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Dėl PAV direktyvos taikymo ir veiksmingumo (Direktyva 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB)

COM(2009) 383

 

2009 7 24

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1931/2006, nustatančiu vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles, įvesto vietinio eismo per sieną režimo įgyvendinimo ir jo laikymosi

COM(2009) 385

 

2009 7 22

Komisijos komunikatas Tarybai – Padėtis pieno rinkoje 2009 m.

COM(2009) 390

 

2009 8 4

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Europos skaitmeninio konkurencingumo ataskaita – Pagrindiniai i2010 strategijos pasiekimai 2005–2009 m.

COM(2009) 394

 

2009 7 28

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2008 m. veiklos

COM(2009) 398

 

2009 7 30

Komisijos ataskaita biudžeto valdymo institucijai apie bendrajame biudžete numatytas garantijas. Padėtis 2008 m. gruodžio 31 d.

COM(2009) 400

 

2009 7 24

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Darnaus vystymosi aspekto integravimas į ES politiką: 2009 m. Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategijos peržiūra

COM(2009) 403

 

2009 7 28

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui apie patirtį, įgytą taikant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos higienos reglamentus (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004

COM(2009) 407

 

2009 7 29

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai pagal 2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007, kuriuo nustatomos tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo taisyklės, 7 straipsnį

COM(2009) 408

 

2009 7 30

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – Trečioji Tarybos direktyvos 93/7/EEB dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo taikymo ataskaita

COM(2009) 409

 

2009 7 29

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/73/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu, taikymo

COM(2009) 415

 

2009 8 3

Komisijos ataskaita apie Direktyvos 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo įgyvendinimą 2005–2006 m. (Pirmoji Komisijos ataskaita apie darbo laiko taisyklių kelių transporto sektoriuje įgyvendinimą)

COM(2009) 416

 

2009 8 3

Komisijos ataskaita apie Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo įgyvendinimą 2005–2006 m. (24-oji Komisijos ataskaita apie su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinimą)

COM(2009) 419

 

2009 8 5

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Metinė 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaita biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai (Finansinio reglamento 86 straipsnio 4 dalis)

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/22


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

2011/C 26/11

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 171

1

2009 4 8

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl daugiametės finansinės programos (2007–2013 m.) peržiūros

Šį tekstą galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/23


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

2011/C 26/12

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 330

 

2009 7 2

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl vartotojų acquis vykdymo

COM(2009) 372

 

2009 7 15

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita“

COM(2009) 380

 

2009 7 22

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų

COM(2009) 388

 

2009 7 22

Komisijos komunikatas „Būsimoji konkurencijos teisės sistema, taikytina motorinių transporto priemonių sektoriui“

COM(2009) 401

 

2009 7 22

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą

COM(2009) 402

 

2009 7 22

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą

COM(2009) 404

 

2009 8 10

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ES statistikos rengimo metodo – ateinančio dešimtmečio vizija

COM(2009) 428

 

2009 8 18

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje taikymo

COM(2009) 432

 

2009 8 21

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Galutinis e. Europos 2005 m. veiksmų plano ir daugiametės e. Europos 2005 m. veiksmų plano, gerosios patirties platinimo ir tinklo bei informacijos saugumo gerinimo stebėsenos programos (MODINIS) (2003–2006 m.) įvertinimas“

COM(2009) 433

 

2009 8 20

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“

COM(2009) 434

 

2009 8 21

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Metas diegti pagalbos iškvietos sistemą“

COM(2009) 442

 

2009 9 2

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrijos inovacijų politikos peržiūra besikeičiančiame pasaulyje“

COM(2009) 447

 

2009 9 2

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimo

COM(2009) 448

 

2009 8 28

2009 m. bendrojo biudžeto preliminarus taisomojo biudžeto Nr. 9 projektas „Išlaidų suvestinė pagal skirsnius. III skirsnis – Komisija“

COM(2009) 449

 

2009 9 3

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl praktinio Darbuotojų sveikatos ir saugos direktyvų 92/91/EEB (naudingųjų iškasenų gavyba mechaniniais gręžiniais) ir 92/104/EEB (naudingųjų iškasenų antžeminė ir požeminė gavyba) įgyvendinimo

COM(2009) 451

 

2009 9 4

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl nuostatų dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis, naudojimo 2005–2008 m.

COM(2009) 458

 

2009 9 15

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Politikos suderinamumas vystymosi labui – bendro Europos Sąjungos požiūrio politikos sistemos nustatymas“

COM(2009) 464

 

2009 9 8

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Saugos geležinkeliuose direktyvos ir Geležinkelių sąveikos direktyvų įgyvendinimo pažangos ataskaita“

COM(2009) 465

 

2009 9 15

Komisijos ataskaita „Sanglaudos fondo metinė ataskaita (2008 m.)“

COM(2009) 466

 

2009 9 11

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Integruotos jūrų politikos formavimas siekiant geresnio Viduržemio jūros regiono valdymo“

COM(2009) 467

 

2009 9 11

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Didesnė intelektinės nuosavybės teisių apsauga vidaus rinkoje“

COM(2009) 469

 

2009 9 14

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui apie Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyvos (Direktyvos 2001/42/EB) taikymą ir veiksmingumą

COM(2009) 471

 

2009 9 10

Komisijos komunikatas „Bendros mokėjimų eurais erdvės sukūrimas. 2009–2012 m. veiksmų planas“

COM(2009) 472

 

2009 9 14

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES jungtinio sandorių kainodaros forumo veiklos 2007 m. kovo mėn. – 2009 m. kovo mėn. ir susijusio persvarstyto elgesio kodekso pasiūlymo, kuriuo siekiama veiksmingai įgyvendinti Arbitražo konvenciją (90/436/EEB, 1990 m. liepos 23 d.)

COM(2009) 473

 

2009 9 15

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Pažanga kuriant vizų informacinę sistemą (VIS) 2008 m. (pateikta atsižvelgiant į Tarybos sprendimo 2004/512/EB 6 straipsnyje nustatytą įpareigojimą)“

COM(2009) 475

 

2009 9 10

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo didinimas. Europos pasiūlymai Kopenhagos susitarimui“

COM(2009) 478

 

2009 9 14

Komisijos ataskaita Tarybai „Metinė ataskaita dėl 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 866/2004 įgyvendinimo ir jį taikant susidariusios padėties“

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/25


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

2011/C 26/13

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2009) 440

 

2009 8 28

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Europeana – tolesni veiksmai

COM(2009) 461

 

2009 9 17

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – 2009 m. ES vystymosi politikos darnos ataskaita

COM(2009) 479

 

2009 10 28

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Ateities interneto valdžios ir privačiojo sektorių partnerystė

COM(2009) 481

 

2009 9 15

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – 2009 m. gripo (H1N1) pandemija

COM(2009) 487

 

2009 9 21

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo pažangos ataskaita

COM(2009) 488

 

2009 9 22

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui – Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmai ir specialiojoje programoje „Idėjos“ nustatytų tikslų įgyvendinimas 2008 m.

COM(2009) 489

 

2009 9 21

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatų veikimo, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 10 ir 11 straipsnius, ataskaita

COM(2009) 490

 

2009 9 30

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Judumo mieste veiksmų planas

COM(2009) 494

 

2009 9 25

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – EURODAC centrinio padalinio 2008 m. veiklos metinė ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui

COM(2009) 495

 

2009 9 30

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Europos Sąjunga ir Lotynų Amerika – pasaulinės reikšmės partnerystė

COM(2009) 504

 

2009 9 25

Komisijos ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo (2008 m. 16-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros)

COM(2009) 512

 

2009 9 30

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Pasirenkime ateičiai. Bendrosios didelio poveikio technologijų strategijos plėtotė ES

COM(2009) 514

 

2009 10 8

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui – Makrofinansinės pagalbos trečiosioms šalims įgyvendinimas 2008 m.

COM(2009) 518

 

2009 10 8

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Ketvirtoji Reglamento (EB) Nr. 2320/2002, nustatančio civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles, įgyvendinimo ataskaita

COM(2009) 519

 

2009 10 7

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Investavimas į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą (SET planas)

COM(2009) 526

 

2009 10 16

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais (santrauka) – Europos Parlamento rezoliucijos, parengtos pagal EB sutarties 276 straipsnio 3 dalį, Euratomo sutarties 180b straipsnį, Finansinio reglamento 147 straipsnį ir EPF finansinio reglamento 119 straipsnio 5 dalį

COM(2009) 527

 

2009 10 7

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos centriniam bankui – 2009 m. pranešimas apie euro zoną

COM(2009) 529

 

2009 10 7

Komisijos komunikatas Tarybai dėl konsultacijų su Nigeriu pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį pradžios

COM(2009) 532

 

2009 10 19

Komisijos komunikatas Autorių teisės žinių ekonomikoje

COM(2009) 536

 

2009 10 15

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Europos Sąjungos integruotos jūrų politikos tarptautinio lygmens plėtojimas

COM(2009) 538

 

2009 10 15

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Jūrų priežiūros integravimas. ES jūrų sričiai skirta bendra dalijimosi informacija aplinka

COM(2009) 540

 

2009 10 15

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – ES integruotos jūrų politikos įgyvendinimo pažangos ataskaita

COM(2009) 542

 

2009 10 15

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui – 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo įgyvendinimas

COM(2009) 543

 

2009 10 14

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP). 2011–2013 m. daugiametė preliminarioji finansinė programa

COM(2009) 544

 

2009 10 22

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programa. Mažinimo sektoriuose planai ir 2009 m. veiksmai

COM(2009) 545

 

2009 10 14

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Ilgalaikis viešųjų finansų tvarumas atsigaunant ekonomikai

COM(2009) 547

 

2009 10 21

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Antroji finansinė finansinių Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) įsipareigojimų įgyvendinimo ataskaita (2008 finansiniai metai)

COM(2009) 548

 

2009 10 21

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – 2-oji Komisijos finansinė ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai apie Europos žemės ūkio garantijų fondą (2008 finansiniai metai)

COM(2009) 550

 

2009 10 14

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – Išorės tarnybos plėtra. Delegacijos Islandijoje ir biuro Libijoje steigimas

COM(2009) 552

 

2009 10 22

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – Europos mokslinių tyrimų taryba – siekiama pasaulinio lygio kompetencijos

COM(2009) 555

 

2009 10 22

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo – Pažangos ataskaita 2009 m. sausio–birželio mėn.

COM(2009) 557

 

2009 10 22

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl tarpvalstybinės įmonių e. prekybos su vartotojais Europos Sąjungoje

COM(2009) 558

 

2009 10 22

Komisijos ataskaita – 2008 m. mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklos Europos Sąjungoje ataskaita

COM(2009) 560

 

2009 10 19

Penktoji Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl tam tikrų trečiųjų šalių vizų režimo tolesnio taikymo pažeidžiant abipusiškumo principą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 851/2005, dėl abipusiškumo mechanizmo, 1 straipsnio 5 dalį

COM(2009) 561

 

2009 10 20

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Teisingumo Teismui ir Europos centriniam bankui – ES bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema

COM(2009) 562

 

2009 10 19

Komisijos ataskaita Tarybai dėl Kanados vėl taikomo vizų režimo Čekijos Respublikos piliečiams pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, 1 straipsnio 4 dalies c punktą su pakeitimais, padarytais Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 851/2005 dėl abipusiškumo mechanizmo

COM(2009) 563

 

2009 10 20

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos centriniam bankui – Veiksmingų, saugių ir patikimų išvestinių finansinių priemonių rinkų užtikrinimas. Būsimi politiniai veiksmai

COM(2009) 567

 

2009 10 20

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES

COM(2009) 569

 

2009 10 26

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Kova su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2009–2013 m.

COM(2009) 570

 

2009 10 16

Rekomendacija – Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe

COM(2009) 572

 

2009 10 16

Rekomendacija – Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika

COM(2009) 573

 

2009 10 26

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui – 27-oji metinė ataskaita dėl Bendrijos antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2008)

COM(2009) 574

 

2009 10 27

2008 m. metinė ataskaita dėl 2003 m. gegužės 26 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 953/2003, nustatančio siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą, taikymo

COM(2009) 584

 

2009 10 28

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Su gyvūnų gerove susijusio ženklinimo galimybės ir Europos informacijos apie gyvūnų apsaugą ir gerovę centrų tinklo steigimas

COM(2009) 586

 

2009 10 28

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui – „Skaitmeninio dividendo“ nauda – visuomenės poreikiams ir ekonomikos augimui

COM(2009) 590

 

2009 10 29

Komisijos ataskaita – 2008 m. pasirengimo narystei struktūrinės politikos priemonės (ISPA) metinė ataskaita

COM(2009) 592

 

2009 10 28

Komisijos ataskaita dėl derybų, susijusių su Bendrijos įmonių patekimu į trečiųjų šalių rinkas Direktyvos 2004/17/EB taikymo srityse

COM(2009) 594

 

2009 10 29

Komisijos komunikatas ELECTRA – Konkurencingos ir darnios elektrotechnikos pramonės Europos Sąjungoje link

COM(2009) 595

 

2009 10 29

Komisijos komunikatas – Kroatijos stojimo derybų finansinis paketas

COM(2009) 598

 

2009 10 29

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui – Europos mokyklų sistemos veikimas 2008 m.

COM(2009) 599

 

2009 10 29

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl darbuotojų sveikatos ir saugos direktyvų 93/103/EB (žvejybos laivai) ir 92/29/EEB (medicininis gydymas laivuose) praktinio įgyvendinimo

COM(2009) 600

1

2009 10 27

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl daugiametės finansinės programos (2007–2013 m.) peržiūros – Energetikos srities projektų finansavimas, atsižvelgiant į Europos ekonomikos atkūrimo planą (antroji peržiūra)

COM(2009) 607

 

2009 10 29

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – Nanomokslai ir nanotechnologijos. 2005–2009 m. Europos veiksmų planas. 2007–2009 m. antroji įgyvendinimo ataskaita

COM(2009) 612

 

2009 10 28

Komisijos komunikatas – Europos skaidrumo iniciatyva. Interesų grupių atstovų registras po vienerių metų

COM(2009) 616

 

2009 11 4

Komisijos komunikatas – Europos plėtros fondas (EPF). 2009–2013 m. valstybių narių įsipareigojimų, mokėjimų ir mokėtinų įnašų sąmata

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/30


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnyje nurodytą tvarką

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 26/14

Valstybė narė

Švedija

Maršrutai

Arvidsjauras–Stokholmas/Arlanda

Jelivarė–Stokholmas/Arlanda

Hagfošas–Stokholmas/Arlanda

Hemavanas–Stokholmas/Arlanda

Likselė–Stokholmas/Arlanda

Pajala–Liuleo

Svegas–Stokholmas/Arlanda

Tošbis–Stokholmas/Arlanda

Vilhelmina–Stokholmas/Arlanda

Estešundas–Umeo

Peržiūrėtų su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2011 m. spalio 30 d.

Adresas, kuriuo galima nemokamai gauti su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Švedijos transporto administracija

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tel. +46 771921921

Faks. +46 771921921

Asmuo pasiteirauti: Anna Fürst

El. paštas: anna.furst@trafikverket.se


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/31


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnyje nurodytą tvarką

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 26/15

Valstybė narė

Švedija

Maršrutai

Arvidsjauras–Stokholmas/Arlanda

Jelivarė–Stokholmas/Arlanda

Hagfošas–Stokholmas/Arlanda

Hemavanas–Stokholmas/Arlanda

Likselė–Stokholmas/Arlanda

Pajala–Liuleo

Svegas–Stokholmas/Arlanda

Tošbis–Stokholmas/Arlanda

Vilhelmina–Stokholmas/Arlanda

Estešundas–Umeo

Sutarties galiojimo laikotarpis

2011 m. spalio 30 d.–2015 m. spalio 24 d.

Pasiūlymų teikimo terminas

60 dienų nuo šio viešojo konkurso paskelbimo dienos

Adresas, kuriuo galima nemokamai gauti su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Švedijos transporto administracija

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

http://www.eu-supply.com/trafikverket.asp

Nuoroda: TRV 2010/102590

Tel. +46 771921921

Faks. +46 771921921

Asmuo pasiteirauti: Anna Fürst

El. paštas: anna.furst@trafikverket.se


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/32


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susiję (pakeisti) įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 26/16

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Obanas–Kolas

Obanas–Kolonsėjus

Obanas–Tairi

Kolas–Tairi

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2007 m. kovo 2 d.

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusių pakeistų įsipareigojimų tekstą ir visą atitinkamą su tais įsipareigojimais susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Argailo ir Bjuto taryba (Argyll and Bute Council)

Council Offices

Kilmory

Lochgilphead

Argyll PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604141

Faks +44 1546606443

Asmuo pasiteirauti: Sandy Mactaggart Plėtros ir infrastruktūros paslaugos

E-mail: sandy.mactaggart@argyll-bute.gov.uk


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/33


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 26/17

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Sutarties galiojimo laikotarpis

2011 m. balandžio 1 d.–2014 m. kovo 31 d.

Pasiūlymų teikimo terminas

2 mėnesiai po šio pranešimo paskelbimo

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą atitinkamą su viešuoju konkursu ir su įsipareigojimais, susijusiais su viešąja paslauga, susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Argailo ir Bjuto taryba (Argyll and Bute Council)

Council Offices

Kilmory

Lochgilphead

Argyll

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604141

Faks. +44 1546606443

Asmuo pasiteirauti: Sandy Mactaggart, Plėtros ir infrastruktūros paslaugos

El. paštas: sandy.mactaggart@argyll-bute.gov.uk


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/34


Kvietimas teikti paraiškas veiksmų programoje energetikos srityje „Pažangi energetika Europai“ (Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas Nr. 1639/2006/EB, (OL L 310, 2006 11 9, p. 15))

2011/C 26/18

„Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI)“ kviečia teikti paraiškas 2011 m. „Pažangi energetika Europai“ darbo programai. Kvietimas galioja visų tipų veikloms iki 2011 m. gegužės 12 d. (išskyrus veiklą „Statybos sektoriaus darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas energijos efektyvumo didinimo ir atsinaujinančios energetikos srityse“, kuriai kvietimas galios iki 2011 m. birželio 15 d.).

Informacija apie kvietimo sąlygas ir paraiškas teikiančių asmenų vadovas paaiškinantis, kaip pateikti projektus, skelbiamas internete adresu:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

Į „Pažangi energetika Europai“ programos konsultacijų tarnybą galima kreiptis interneto adresu:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm