ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.346.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 346

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. gruodžio 18d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2010/C 346/03

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 328, 2010 12 4

1

 

Bendrasis Teismas

2010/C 346/01

Prisiekė naujas Bendrojo Teismo narys

2

2010/C 346/02

A. Popescu paskyrimas į kolegijas

2

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 346/04

Byla C-535/07: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 79/409/EEB ir 92/43/EEB — Laukinių paukščių apsauga — Neteisingas specialios apsaugos teritorijų įsteigimas ir nepakankama jų teisinė apsauga)

3

2010/C 346/05

Byla C-185/08: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank ’s-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Latchways plc, Eurosafe Solutions BV prieš Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktyva 89/106/EEB — Statybos produktai — Direktyva 89/686/EEB — Asmeninės apsaugos priemonės — Sprendimas 93/465/EEB — CE ženklas — Inkaravimo įtaisai, naudojami apsaugoti asmenis nuo kritimo iš aukščio dirbant ant stogų — Standartas EN 795)

3

2010/C 346/06

Byla C-280/08 P: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Deutsche Telekom AG prieš Europos Komisiją, Vodafone D2 GmbH, buvusią Vodafone AG & Co. KG, dar ankstesnis pavadinimas Arcor AG & Co. KG ir kt. (Apeliacinis skundas — Konkurencija — EB 82 straipsnis — Telekomunikacijų paslaugų rinkos — Prieiga prie istorinio operatoriaus fiksuoto ryšio — Prieigos prie vietinės linijos tarpinių paslaugų, teikiamų konkurentams, didmeninė kaina — Abonentams teikiamų prieigos paslaugų mažmeninė kaina — Dominuojančios įmonės taikomos kainos — Konkurentų kainų spaudimas — Nacionalinės reguliavimo institucijos patvirtintos kainos — Dominuojančios įmonės veiksmų laisvė — Pažeidimo priskyrimas — Piktnaudžiavimo sąvoka — Tiek pat produktyvaus konkurento kriterijus — Kainų spaudimo apskaičiavimas — Piktnaudžiavimo poveikis — Baudos dydis)

4

2010/C 346/07

Byla C-350/08: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lietuvos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2003 m. Stojimo aktas — Stojančių valstybių įsipareigojimai — Acquis communautaire — Direktyvos 2001/83/EB ir 2003/63/EB — Reglamentas (EEB) Nr. 2309/93 ir Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 — Žmonėms skirti vaistai — Taikant biotechnologinį procesą sukurti panašūs biologiniai vaistai — Prieš stojimą suteiktas nacionalinis leidimas pateikti į rinką)

5

2010/C 346/08

Byla C-467/08: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PADAWAN SL prieš Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Atgaminimo teisė — Išimtys ir apribojimai — Kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtis — Teisingos kompensacijos sąvoka — Vienodas aiškinimas — Įgyvendinimas valstybėse narėse — Kriterijai — Ribos — Skaitmeninio atgaminimo įrangos, aparatų ar laikmenų apmokestinimas mokesčiu už kopijavimą asmeniniam naudojimui)

5

2010/C 346/09

Byla C-482/08: 2010 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimas 2008/633/TVR — Valstybių narių paskirtų institucijų ir Europos policijos biuro (Europolas) prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais — Šengeno teisyno nuostatų plėtojimas — Jungtinės Karalystės pašalinimas iš sprendimo priėmimo procedūros — Galiojimas)

6

2010/C 346/10

Byla C-499/08: 2010 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingeniørforeningen i Danmark, veikianti Ole Andersen naudai, prieš Region Syddanmark (Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Diskriminavimo dėl amžiaus draudimas — Išeitinių išmokų nemokėjimas darbuotojams, turintiems teisę į senatvės pensiją)

7

2010/C 346/11

Byla C-508/08: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvė teikti jūrų transporto paslaugas — Reglamentas (EEB) Nr. 3577/92 — 1 ir 4 straipsniai — Kabotažo paslaugos valstybėje narėje — Pareiga nediskriminuojant sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartis — Išimtinės sutarties sudarymas iki valstybės narės įstojimo į Sąjungą prieš tai nepaskelbus konkurso)

7

2010/C 346/12

Byla C-570/08: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Symvoulio Apochetefseon Lefkosias prieš Anatheoritiki Archi Prosforon (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipro Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) (Viešieji pirkimai — Direktyva 89/665/EEB — 2 straipsnio 8 dalis — Už peržiūros procedūras atsakinga neteisminė institucija — Perkančiosios organizacijos sprendimo atrinkti tam tikrą pasiūlymą panaikinimas — Perkančiosios organizacijos galimybė dėl šio panaikinimo kreiptis į teismą)

8

2010/C 346/13

Byla C-16/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gudrun Schwemmer prieš Agentur für Arbeit Villingen-SchwenningenFamilienkasse (Socialinė apsauga — Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72 — Šeimos išmokos — Nesumavimo taisyklės — Reglamento Nr. 1408/71 76 straipsnio 2 dalis — Reglamento Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies a punktas — Vaikai, gyvenantys valstybėje narėje su motina, tenkinančia šeimos išmokų gavimo sąlygas toje valstybėje, kurių tėvas gyvena Šveicarijoje ir a priori tenkina tos pačios rūšies šeimos išmokų gavimo sąlygas pagal Šveicarijos įstatymus, tačiau šių išmokų neprašo)

8

2010/C 346/14

Byla C-45/09: 2010 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gisela Rosenbladt prieš Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktyva 2000/78/EB — Diskriminavimas dėl amžiaus — Darbo sutarties nutraukimas suėjus pensiniam amžiui)

9

2010/C 346/15

Byla C-49/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — Vėlesnis valstybių narių įstojimas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Taikymas laiko atžvilgiu — Lengvatinio tarifo taikymas — Kūdikių drabužiai ir jų priedai bei vaikų avalynė)

9

2010/C 346/16

Byla C-61/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Landkreis Bad Dürkheim prieš Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Bendra žemės ūkio politika — Tam tikrų paramos schemų integruota administravimo ir kontrolės sistema — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Bendrosios išmokos schema — Bendrosios tiesioginės paramos schemų taisyklės — Reikalavimus atitinkančio hektaro sąvoka — Ne žemės ūkio veikla — Žemės ūkio paskirties žemės priskyrimo valdai sąlygos)

10

2010/C 346/17

Byla C-67/09 P: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Nuova Agricast Srl, Cofra srl prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Investicijoms Italijos atsilikusiuose regionuose skirtos pagalbos schema — Komisijos sprendimas, kuriuo ši pagalbos schema pripažinta suderinama su bendrąja rinka — Prašymai atlyginti tariamai patirtą žalą dėl šio sprendimo priėmimo — Pereinamojo laikotarpio tarp šios ir ankstesnės pagalbos schemų priemonės — Komisijos sprendimo neteikti prieštaravimų dėl ankstesnės pagalbos schemos taikymo sritis laiko atžvilgiu — Teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir vienodo požiūrio principai)

11

2010/C 346/18

Byla C-72/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Établissements Rimbaud SA prieš Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Tiesioginiai mokesčiai — Laisvas kapitalo judėjimas — Trečiojoje valstybėje, Europos ekonominės erdvės narėje, įsteigti juridiniai asmenys — Nekilnojamojo turto valstybėje narėje turėjimas — Mokestis, skaičiuojamas nuo šio nekilnojamojo turto komercinės vertės — Atsisakymas atleisti nuo mokesčio — Kova su sukčiavimu mokesčių srityje — Vertinimas atsižvelgiant į EEE susitarimą)

11

2010/C 346/19

Byla C-81/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Idryma Typou A.E. prieš Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas — Bendrovių teisė — Pirmoji direktyva Nr. 68/151/EEB — Spaudos ir televizijos sektoriuje veikianti akcinė bendrovė — Bendrovė ir akcininkas, turintis daugiau kaip 2,5 % akcijų — Solidari administracinė bauda)

12

2010/C 346/20

Byla C-97/09: 2010 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingrid Schmelz prieš Finanzamt Waldviertel (Šeštoji PVM direktyva — 24 straipsnio 3 dalis ir 28i straipsnis — Direktyva 2006/112/EB — 283 straipsnio 1 dalies c punktas — Galiojimas — EB 12, 43 ir 49 straipsniai — Vienodo požiūrio principas — Speciali smulkiojo verslo įmonėms skirta schema — Atleidimas nuo PVM — Atsisakymas leisti pasinaudoti atleidimu nuo mokesčiu kitose valstybėse narėse įsteigtiems apmokestinamiesiems asmenims — Sąvoka metinė apyvarta)

12

2010/C 346/21

Byla C-175/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs prieš Axa UK plc (Šeštoji PVM direktyva — Atleidimas nuo mokesčio — 13 straipsnio B dalies d punkto 3 papunktis — Sandoriai dėl mokėjimų ir pervedimų — Skolų išieškojimas — Dantų priežiūros apmokėjimų planai — Paslaugų teikėjo klientų naudai teikiamos apmokėjimų surinkimo ir apdorojimo paslaugos)

13

2010/C 346/22

Byla C-203/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Volvo Car Germany GmbH prieš Autohof Weidensdorf GmbH (Direktyva 86/653/EEB — Savarankiškai dirbantys prekybos agentai — Komercinio atstovavimo sutarties nutraukimas atstovaujamojo iniciatyva — Prekybos agento teisė į nuostolių atlyginimą)

14

2010/C 346/23

Byla C-205/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Szombathelyi Városi Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pagrindų sprendimas 2001/220/TVR — Nukentėjusiųjų padėtis baudžiamosiose bylose — Nukentėjusiojo sąvoka — Juridinis asmuo — Tarpininkavimas baudžiamosiose bylose — Taikymo sąlygos)

14

2010/C 346/24

Byla C-227/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Torino (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Antonino Accardo ir kt. prieš Comune di Torino (Socialinė politika — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Darbo laiko organizavimas — Municipalinės policijos pareigūnai — Direktyva 93/104/EB — Direktyva 93/104/EB, iš dalies pakeista Direktyva 2000/34/EB — Direktyva 2003/88/EB — 5, 17 ir 18 straipsniai — Maksimalus savaitės darbo laikas — Nacionalinio arba regioninio lygmens kolektyvinės sutartys arba susitarimai tarp darbdavių ir darbuotojų — Išimtys, susijusios su atidėtu kassavaitiniu poilsiu ir kompensaciniu poilsiu — Tiesioginis veikimas — Sąjungos teisę atitinkantis aiškinimas)

15

2010/C 346/25

Byla C-242/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Albron Catering BV prieš FNV Bondgenoten, John Roest (Socialinė politika — Įmonių perdavimas — Direktyva 2001/23/EB — Darbuotojų teisių apsauga — Įmonių grupė, kurioje darbuotojai įdarbinami įmonės darbdavės ir nuolatiniam darbui paskiriami į vykdančiąją bendrovę — Vykdančiosios bendrovės perdavimas)

15

2010/C 346/26

Byla C-243/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Halle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Günter Fuß prieš Stadt Halle (Socialinė politika — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Direktyva 2003/88/CE — Darbo laiko organizavimas — Ugniagesiai, įdarbinti viešajame sektoriuje — Operatyvinė tarnyba — 6 straipsnio b punktas ir 22 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas — Maksimalus savaitės darbo laikas — Atsisakymas atlikti darbą, kurio trukmė didesnė nei šis laikas — Priverstinis perkėlimas į kitą tarnybą — Tiesioginis veikimas — Pasekmės nacionaliniams teismams)

16

2010/C 346/27

Byla C-306/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour constitutionnelle (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — I.B. atžvilgiu išduoto Europos arešto orderio vykdymas (Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR — Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka — 4 straipsnis — Neprivalomo nevykdymo pagrindai — 4 straipsnio 6 punktas — Bausmės vykdymo tikslais išduotas arešto orderis — 5 straipsnis — Išduodančios valstybės narės suteikiamos garantijos — 5 straipsnio 1 punktas — Už akių skirta bausmė — 5 straipsnio 3 punktas — Baudžiamojo persekiojimo tikslais išduotas arešto orderis — Perduodant keliamas reikalavimas, kad ieškomas asmuo bus grąžintas į vykdančiąją valstybę narę — 5 straipsnio 1 ir 3 punktų taikymas kartu — Atitiktis)

16

2010/C 346/28

Byla C-345/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens prieš College van zorgverzekeringen (Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — III dalies I skyrius — 28, 28a ir 33 straipsniai — Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 — 29 straipsnis — Laisvas asmenų judėjimas — SESV 21 ir SESV 45 straipsniai — Sveikatos draudimo išmokos — Senatvės ar nedarbingumo pensijų gavėjai — Nuolatinė gyvenamoji vieta kitoje nei pensiją turinčioje mokėti valstybėje narėje — Išmokos natūra gyvenamosios vietos valstybėje mokėjimo pareigą turinčios valstybės sąskaita — Neprisiregistravimas gyvenamosios vietos valstybėje — Pareiga mokėti įmokas mokėjimo pareigą turinčioje valstybėje — Mokėjimo pareigą turinčios valstybės teisės aktų pakeitimas — Sveikatos draudimo tęstinumas — Skirtingas požiūris į rezidentus ir ne rezidentus)

17

2010/C 346/29

Byla C-367/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgisch Interventie–Restitutiebureau prieš SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Kėsinimasis į Europos Sąjungos finansinius interesus — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — 1 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, 5 ir 7 straipsniai — Reglamentas (EEB) Nr. 3665/87 — 11 straipsnis ir 18 straipsnio 2 dalies c punktas — Ūkio subjekto sąvoka — Asmenys, dalyvavę darant pažeidimą — Asmenys, kurie pagal savo pareigas turi atsakyti už padarytą pažeidimą arba užtikrinti, kad jis nebūtų padarytas — Administracinė nuobauda — Tiesioginis veikimas — Patraukimo atsakomybėn senatis — Nutraukimas)

18

2010/C 346/30

Byla C-385/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nidera Handelscompagnie prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktyva 2006/112/EB — Teisė į pirkimo PVM atskaitą — Nacionalinis teisinis reguliavimas, pagal kurį teisė į atskaitą nesuteikiama už prieš įregistruojant PVM mokėtoju perparduotas prekes)

19

2010/C 346/31

Byla C-423/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën prieš X BV (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Džiovintos, nevisiškai dehidratuotos daržovės (česnakų galvos)

19

2010/C 346/32

Byla C-428/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Union syndicale Solidaires Isère prieš Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Socialinė politika — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Direktyva 2003/88/EB — Darbo laiko organizavimas — 1, 3 ir 17 straipsniai — Taikymo sritis — Sutartį dėl auklėjamojo darbo sudariusių asmenų atsitiktinė ir sezoninė veikla — Šio personalo darbo laiko atostogų ir laisvalaikio praleidimo centruose ribojimas iki 80 dienų per metus — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose šiam personalui nenumatytas minimalus dienos poilsio laikas — 17 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos — Sąlygos — Lygiaverčio kompensuojamojo poilsio laiko arba, išskirtiniais atvejais, atitinkamos apsaugos užtikrinimas)

20

2010/C 346/33

Byla C-500/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pašto paslaugos — Direktyva 97/67/EB — Nacionaliniai apribojimai — Skubių siuntų bendrovės — Nacionalinė licencijavimo sistema)

20

2010/C 346/34

Byla C-41/10: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą — Direktyvos 73/239/EEB ir 92/49/EEB — Papildomo ligos draudimo rinkoje veikiančios savitarpio draudimo bendrovės — Netinkamas ar nevisiškas perkėlimas)

21

2010/C 346/35

Byla C-117/09 P: 2010 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Kronoply GmbH & Co. KG prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Prašymas suteikti pagalbą, kuriuo siekiama pakeisti anksčiau įmonei gavėjai suteiktą pagalbą, apie kurią Komisijai pranešta visiškai užbaigus investicinį projektą — Skatinamojo poveikio ir būtinumo kriterijai)

21

2010/C 346/36

Byla C-386/09: 2010 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jhonny Briot prieš Randstad Interim, Sodexho SA, Europos Sąjungos Tarybą (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies antra pastraipa — Direktyva 2001/23/EB — Įmonių perdavimas — Darbuotojų teisių apsauga — Laikinojo darbuotojo terminuotos darbo sutarties nepratęsimas)

22

2010/C 346/37

Byla C-28/10 P: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Mehmet Salih Bayramoglu prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą (Apeliacinis skundas — Procedūros reglamento 119 straipsnis — Neteisėti reikalavimai — Akivaizdus nepriimtinumas)

22

2010/C 346/38

Byla C-292/10: 2010 m. birželio 11 d. Landgericht Regensburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G prieš Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Byla C-328/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Enipower SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Byla C-329/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ENI SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Byla C-330/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edison Trading SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Byla C-331/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.On Produzione SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Byla C-332/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edipower SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Byla C-333/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.On Energy Trading Spa prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Byla C-406/10: 2010 m. rugpjūčio 11 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Anglija ir Velsas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SAS prieš World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Byla C-426/10 P: 2010 m. rugpjūčio 26 d. Bell & Ross BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-51/10 Bell & Ross prieš VRDT

28

2010/C 346/47

Byla C-442/10: 2010 m. rugsėjo 13 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans prieš Benjamin Wilkinson, procese atstovaujamą savo tėvo Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Byla C-458/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

29

2010/C 346/49

Byla C-464/10: 2010 m. rugsėjo 24 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje État belge prieš advokatus Pierre Henfling, Raphaël Davin ir Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA bankroto administratorius)

30

2010/C 346/50

Byla C-465/10: 2010 m. rugsėjo 27 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales prieš Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Byla C-468/10: 2010 m. rugsėjo 28 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) prieš Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Byla C-469/10: 2010 m. rugsėjo 28 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) prieš Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Byla C-472/10: 2010 m. rugsėjo 29 d.Pest Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság prieš Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Byla C-484/10: 2010 m. spalio 7 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) prieš Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Byla C-487/10: 2010 m. spalio 11 d.Tribunal administratif de Rennes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Océane Immobilière SAS prieš Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Byla C-488/10: 2010 m. spalio 11 d.Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. prieš Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Byla C-491/10: 2010 m. spalio 15 d.Oberlandesgerichts Celle (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joseba Andoni Aguirre Zarraga prieš Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Byla C-496/10: 2010 m. spalio 15 d.Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Byla C-500/10: 2010 m. spalio 19 d.Commissione Tributaria CentraleSezione di Bologna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ufficio IVA di Piacenza prieš Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Byla C-501/10: 2010 m. spalio 19 d.Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Baudžiamasis procesas prieš Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Byla C-502/10: 2010 m. spalio 20 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie prieš M. Singh

35

2010/C 346/62

Byla C-503/10: 2010 m. spalio 20 d.Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Evroetil AD prieš Direktor na Agentsia Mitnitsi

35

2010/C 346/63

Byla C-510/10: 2010 m. spalio 25 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DR ir TV2 Danmark A/S prieš NCB

36

2010/C 346/64

Byla C-235/08: 2010 m. spalio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Landesgericht Ried im Innkreis (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Roland Langer

37

2010/C 346/65

Byla C-95/09: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

37

2010/C 346/66

Byla C-182/09: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Jungtinė Karalystė)) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Seaport (NI) Ltd prieš Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Byla C-355/09: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

38

2010/C 346/68

Byla C-394/09: 2010 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

38

2010/C 346/69

Byla C-510/09: 2010 m. birželio 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

38

2010/C 346/70

Byla C-531/09: 2010 m. rugsėjo 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

38

2010/C 346/71

Byla C-541/09: 2010 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Giudice di pace di Varese (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siddiquee Mohammed Mohiuddin prieš Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Byla C-192/10: 2010 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę

38

2010/C 346/73

Byla C-223/10: 2010 m. rugsėjo 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

38

2010/C 346/74

Byla C-264/10: 2010 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Gheorghe Kita

38

 

Bendrasis Teismas

2010/C 346/75

Byla T-24/05: 2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alliance One International ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Ispanijos žaliavinio tabako supirkimo ir pirminio perdirbimo rinka — Sprendimas, kuriuo pripažintas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas — Pareiga motyvuoti — Galimybė inkriminuoti neteisėtus veiksmus — Vienodas požiūris)

39

2010/C 346/76

Byla T-227/07: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Bendrijos nefinansuojamos išlaidos — Gamybai skirta pagalba pomidorų perdirbėjams — Netikėti patikrinimai per tinkamus laikotarpius — Proporcingumas)

39

2010/C 346/77

Byla T-236/07: 2010 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Sąskaitų patvirtinimas — 2006 finansiniai metai — Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos taikymo data — Prie Coreper posėdžio protokolo pridėtos vienašalės Komisijos deklaracijos privalomoji galia)

39

2010/C 346/78

Byla T-23/09: 2010 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CNOP ir CCG prieš Komisiją (Konkurencija — Administracinė procedūra — Sprendimas, kuriuo nurodoma atlikti patikrinimą — Reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnio 4 dalis — Adresato teisinio subjektiškumo nebuvimas — Pareiga motyvuoti — Įmonės ir įmonių asociacijos sąvokos)

40

2010/C 346/79

Byla T-65/09 P: 2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Reali prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Įdarbinimas — Priskyrimas lygiui — Profesinė patirtis — Diplomas — Lygiavertiškumas)

40

2010/C 346/80

Byla T-131/09: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Farmeco prieš VRDTAllergan (BOTUMAX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BOTUMAX paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai BOTOX — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Pakenkimas geram vardui — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

40

2010/C 346/81

Byla T-365/09: 2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki prieš VRDTFree (FREE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo FREE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas FREE ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2010/C 346/82

Byla T-32/09 P: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ikiteisminė procedūra — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas — Papildomas apeliacinis skundas tik dėl bylinėjimosi išlaidų)

41

2010/C 346/83

Byla T-515/09 P: 2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Institucijos atsisakymas išversti sprendimą — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

41

2010/C 346/84

Byla T-516/09 P: 2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Prašymo atlikti tyrimą atmetimas — Institucijos atsisakymas išversti sprendimą — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

42

2010/C 346/85

Byla T-18/10 R II: 2010 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Parlamentą ir Tarybą (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 — Prekyba produktais iš ruonių — Draudimas importuoti ir parduoti produktus — Išimtis inuitų bendruomenėm — Prašymas sustabdyti vykdymą — Naujos aplinkybės — Skubos nebuvimas)

42

2010/C 346/86

Byla T-353/10 R: 2010 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Finansinė parama — Debito nota dėl suteiktos finansinės paramos susigrąžinimo — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų nesilaikymas — Nepriimtinumas)

43

2010/C 346/87

Byla T-435/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje IEM ERGAEREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS IR KT. prieš Europos Komisiją

43

2010/C 346/88

Byla T-446/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Dow AgroSciences ir Dintec AgroquímicaProdutos Químicos prieš Komisiją

43

2010/C 346/89

Byla T-447/10: 2010 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Teisingumo Teismą

44

2010/C 346/90

Byla T-449/10: 2010 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth ir kt. prieš Komisiją

45

2010/C 346/91

Byla T-456/10: 2010 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Timab Industries ir CFPR prieš Komisiją

46

2010/C 346/92

Byla T-457/10: 2010 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

47

2010/C 346/93

Byla T-474/10: 2010 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

48

2010/C 346/94

Byla T-477/10: 2010 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje SEBlusen Stenau prieš VRDTSPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Byla T-478/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

49

2010/C 346/96

Byla T-479/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/97

Byla T-480/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/98

Byla T-481/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/99

Byla T-482/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/00

Byla T-485/10: 2010 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje MIP Metro prieš VRDTJ.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Byla T-498/10: 2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Mayer Naman prieš VRDTDaniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Byla T-499/10: 2010 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje MOL prieš Komisiją

52

2010/C 346/03

Byla T-500/10: 2010 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Dorma prieš VRDTPuertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Byla T-501/10: 2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje TI Media Broadcasting ir TI Media prieš Komisiją

53

2010/C 346/05

Byla T-502/10: 2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

54

2010/C 346/06

Byla T-503/10: 2010 m. spalio 21 d. pareikštas ieškinys byloje IDT Biologika prieš Komisiją

54

2010/C 346/07

Byla T-504/10: 2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Prima TV prieš Komisiją

55

2010/C 346/08

Byla T-505/10: 2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Höganäs prieš VRDTHaynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Byla T-506/10: 2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje RTI ir Elettronica Industriale prieš Komisiją

56

2010/C 346/10

Byla T-508/10: 2010 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat prieš VRDT — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Byla T-509/10: 2010 m. spalio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Manufacturing Support & Procurement Kala Naft prieš Tarybą

57

2010/C 346/12

Byla T-512/10: 2010 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Nike International prieš VRDT (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Byla T-443/09: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Agriconsulting Europe prieš Komisiją

58

2010/C 346/14

Byla T-16/10: 2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alisei prieš Komisiją

58

2010/C 346/15

Byla T-151/10: 2010 m. spalio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bank Nederlandse Gemeenten prieš Komisiją

58

2010/C 346/16

Byla T-299/10: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Babcock Noell prieš Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Tarnautojų teismas

2010/C 346/17

Byla F-85/05: 2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Sørensen prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę — Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu — Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

59

2010/C 346/18

Byla F-113/05: 2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Kay prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę — Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu — Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

59

2010/C 346/19

Byla F-60/09: 2010 m. spalio 27 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Birkhoff prieš Komisiją (Pareigūnai — Darbo užmokestis — Šeimos pašalpos — Išmoka vaikui — Dėl sunkios ligos ar invalidumo užsidirbti pragyvenimui negalintis vaikas — Prašymas pratęsti išmokos mokėjimą — Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 dalis — Maksimalios vaikos pajamos kaip sąlyga išmokos mokėjimui pratęsti — Nuo šių pajamų atskaičiuotinos išlaidos)

60

2010/C 346/20

Byla F-51/07 RENV: 2010 m. rugsėjo 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Bui Van prieš Komisiją

60

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/1


2010/C 346/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 328, 2010 12 4

Skelbti leidiniai:

OL C 317, 2010 11 20

OL C 301, 2010 11 6

OL C 288, 2010 10 23

OL C 274, 2010 10 9

OL C 260, 2010 9 25

OL C 246, 2010 9 11

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Bendrasis Teismas

18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/2


Prisiekė naujas Bendrojo Teismo narys

2010/C 346/02

2010 m. lapkričio 18 d. Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimu (1) Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėju laikotarpiui nuo 2010 m. lapkričio 26 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. paskirtas Andrei Popescu prisiekė Teisingumo Teisme 2010 m. lapkričio 26 d.


(1)  OL L 306, 2010 11 23, p. 76


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/2


A. Popescu paskyrimas į kolegijas

2010/C 346/03

2010 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo plenariniame susirinkime buvo nuspręsta, kad, A. Popescu pradėjus eiti teisėjo pareigas, 2010 m. rugsėjo 20 d. plenarinio susirinkimo sprendimą dėl teisėjų paskyrimo į kolegijas, pakeistą 2010 m. spalio 26 d. sprendimu, reikia pakeisti taip, kaip nurodyta toliau.

Laikotarpiui nuo 2010 m. lapkričio 29 d. iki tol, kol savo pareigas pradės eiti bulgarų teisėjas, paskiriami:

į antrąją išplėstinę kolegiją, posėdžiaujančią penkių teisėjų sudėtimi:

kolegijos pirmininkas N. J. Forwood, teisėjai F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek, J. Schwarcz ir A. Popescu;

į antrąją kolegiją, posėdžiaujančią trijų teisėjų sudėtimi:

kolegijos pirmininkas N. J. Forwood,

a)

teisėjai F. Dehousse ir A. Popescu,

b)

teisėjai F. Dehousse ir J. Schwarcz,

c)

teisėjai F. Schwarcz ir A. Popescu;

į septintąją išplėstinę kolegiją, posėdžiaujančią penkių teisėjų sudėtimi:

kolegijos pirmininkas A. Dittrich, teisėjai F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek, J. Schwarcz ir A. Popescu.


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/3


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-535/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyvos 79/409/EEB ir 92/43/EEB - Laukinių paukščių apsauga - Neteisingas specialios apsaugos teritorijų įsteigimas ir nepakankama jų teisinė apsauga)

2010/C 346/04

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Sauer ir D. Recchia

Atsakovė: Austrijos Respublika, atstovaujama E. Riedl, E. Pürgy ir K. Drechsel

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama M. Lumma ir J. Möller

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, p. 1) 4 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, p. 7) 6 straipsnio 2 dalies kartu su 7 straipsniu pažeidimas — Specialios apsaugos teritorijos neįsteigimas paukščių rūšių apsaugai tinkančioje teritorijoje („Hansag“) ir neteisingas įsteigimas kitoje teritorijoje (Žemasis Tauernas) — Bendrijos teisės reikalavimus atitinkančios teisinės apsaugos neužtikrinimas jau įsteigtose specialios apsaugos teritorijose

Rezoliucinė dalis

1)

Austrijos Respublika:

pagal 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 4 straipsnio 1 dalį teisingai, vadovaudamasi ornitologiniais kriterijais, neįsteigusi specialios apsaugos teritorijos Hanság teritorijoje Burgenlando žemėje ir nenustačiusi Žemojo Tauerno specialios apsaugos teritorijos Štirijos žemėje ribų, ir

nesuteikusi Maltsch, Wiesengebiete im Freiwald, Pfeifer Anger, Oberes Donautal ir Untere Traun specialios apsaugos teritorijoms Aukštutinės Austrijos žemėje bei Verwall specialios apsaugos teritorijai Forarlbergo žemėje teisinės apsaugos, atitinkančios Direktyvos 79/409 4 straipsnyje ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 2 dalyje kartu su jos 7 straipsniu numatytus reikalavimus,

neįvykdė įsipareigojimų pagal šias nuostatas.

2)

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3)

Europos Komisija, Austrijos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 51, 2008 2 23.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/3


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank ’s-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Latchways plc, Eurosafe Solutions BV prieš Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

(Byla C-185/08) (1)

(Direktyva 89/106/EEB - Statybos produktai - Direktyva 89/686/EEB - Asmeninės apsaugos priemonės - Sprendimas 93/465/EEB - CE ženklas - Inkaravimo įtaisai, naudojami apsaugoti asmenis nuo kritimo iš aukščio dirbant ant stogų - Standartas EN 795)

2010/C 346/05

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank ’s-Gravenhage

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Atsakovės: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Rechtbank ’s-Gravenhage — 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (OL L 40, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 9 t., p. 296), 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo (OL L 399, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 1 t., p. 98) ir 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimo dėl modulių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų etapuose, ir atitikties ženklo CE žymėjimo ir naudojimo taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvose (OL L 220, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 12 t., p. 195) aiškinimas — Stacionariai prie konstrukcijos tvirtinami inkaravimo įtaisai, skirti apsaugoti nuo kritimo iš aukščio — Europos standartas EN 795.

Rezoliucinė dalis

1)

Su A1 klasės inkaravimo įtaisais susijusios Europos standarto EN 795 nuostatos nepatenka į 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1882/2003, taikymo sritį, jos nėra Sąjungos teisės nuostatos, ir todėl Teisingumo Teismas neturi kompetencijos jų aiškinti.

2)

Inkaravimo įtaisai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurie nėra skirti naudotojui dėvėti ar nešioti, nepatenka į Direktyvos 89/686, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1882/2003, taikymo sritį nei atskirai paėmus, nei dėl to, kad jie yra skirti prijungti prie asmeninės apsaugos priemonės.

3)

Inkaravimo įtaisai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurie yra statinio, į kurį jie įmontuojami siekiant užtikrinti, kad statinio stogas būtų saugiai naudojamas ar eksploatuojamas, dalis, patenka į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1882/2003, taikymo sritį.

4)

1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 93/465/EEB dėl modulių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų etapuose, ir atitikties ženklo CE žymėjimo ir naudojimo taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvose, draudžia CE ženklu papildomai ženklinti produktą, kuris nepatenka į direktyvos, pagal kurią ženklinama CE ženklu, taikymo sritį, net jei jis atitinka joje nustatytus techninius reikalavimus.


(1)  OL C 197, 2008 8 2.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/4


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Deutsche Telekom AG prieš Europos Komisiją, Vodafone D2 GmbH, buvusią Vodafone AG & Co. KG, dar ankstesnis pavadinimas Arcor AG & Co. KG ir kt.

(Byla C-280/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Konkurencija - EB 82 straipsnis - Telekomunikacijų paslaugų rinkos - Prieiga prie istorinio operatoriaus fiksuoto ryšio - Prieigos prie vietinės linijos tarpinių paslaugų, teikiamų konkurentams, didmeninė kaina - Abonentams teikiamų prieigos paslaugų mažmeninė kaina - Dominuojančios įmonės taikomos kainos - Konkurentų kainų spaudimas - Nacionalinės reguliavimo institucijos patvirtintos kainos - Dominuojančios įmonės veiksmų laisvė - Pažeidimo priskyrimas - Piktnaudžiavimo sąvoka - Tiek pat produktyvaus konkurento kriterijus - Kainų spaudimo apskaičiavimas - Piktnaudžiavimo poveikis - Baudos dydis)

2010/C 346/06

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Deutsche Telekom AG, atstovaujama advokatų U. Quack, S. Ohlhoff ir M. Hutschneider

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama K. Mojzesowicz, W. Mölls ir O. Weber, Vodafone D2 GmbH, buvusi Vodafone AG & Co. KG, dar ankstesnis pavadinimas Arcor AG & Co. KG, atstovaujama M. Klusmann, Versatel NRW GmbH, buvusi Tropolys NRW GmbH, dar ankstesni pavadinimai CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, buvusi Versatel Nord-Deutschland GmbH, dar ankstesnis pavadinimas KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, buvusi Versatel Süd-Deutschland GmbH, dar ankstesnis pavadinimas tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West GmbH, buvusi Versatel West-Deutschland GmbH, dar ankstesnis pavadinimas Versatel Deutschland GmbH & Co. KG, atstovaujamos advokato N. Nolte

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-271/03, Deutsche Telekom prieš Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimo 2003/707/EB, susijusio su EB 82 straipsnio taikymo procedūra (bylos COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche TeleKom AG) (OL L 263, p. 9), panaikinimo, ir, subsidiariai, dėl ieškovei skirtos baudos sumažinimo — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Prieigos prie fiksuoto tinklo Vokietijoje kaina — Dominuojančią padėtį rinkoje užimančios įmonės piktnaudžiavimas kainomis, kai pastaroji savo konkurentus už prieigą prie vietinės linijos taiko aukštesnę kainą, nei ta, kurią ji už šią paslaugą taiko savo abonentams mažmeninėje rinkoje.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą.

2)

Priteisti iš Deutsche Telekom AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/5


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lietuvos Respubliką

(Byla C-350/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - 2003 m. Stojimo aktas - Stojančių valstybių įsipareigojimai - Acquis communautaire - Direktyvos 2001/83/EB ir 2003/63/EB - Reglamentas (EEB) Nr. 2309/93 ir Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 - Žmonėms skirti vaistai - Taikant biotechnologinį procesą sukurti panašūs biologiniai vaistai - Prieš stojimą suteiktas nacionalinis leidimas pateikti į rinką)

2010/C 346/07

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Steiblytės ir M. Šimerdová

Atsakovė: Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir R. Mackevičienės

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų nevykdymas — 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67), iš dalies pakeistos Direktyva 2003/63/EB, 6 straipsnio 1 dalies ir I priedo II dalies 4 skirsnio bei 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento Nr. 2309/93/EEB, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo bei priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų vertinimo agentūrą (OL L 214, p. 1), 3 straipsnio 1 dalies ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo bei priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų vertinimo agentūrą (OL L 136, p. 1), 3 straipsnio 1 dalies pažeidimas — Nacionalinio leidimo pateikti panašų biologinį vaistą „Grasalva“ į rinką palikimas galioti

Rezoliucinė dalis

1)

Palikusi galioti leidimą pateikti vaistą „Grasalva“ į nacionalinę rinką, Lietuvos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos 2003 m. birželio 25 d. Komisijos direktyva 2003/63/EB, 6 straipsnio 1 dalį, 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2309/93, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo bei priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų vertinimo agentūrą, 3 straipsnio 1 dalį ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, 3 straipsnio 1 dalį.

2)

Priteisti iš Lietuvos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2008 9 27.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/5


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PADAWAN SL prieš Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

(Byla C-467/08) (1)

(Teisės aktų derinimas - Autorių teisės ir gretutinės teisės - Direktyva 2001/29/EB - Atgaminimo teisė - Išimtys ir apribojimai - Kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtis - „Teisingos kompensacijos“ sąvoka - Vienodas aiškinimas - Įgyvendinimas valstybėse narėse - Kriterijai - Ribos - Skaitmeninio atgaminimo įrangos, aparatų ar laikmenų apmokestinimas mokesčiu už kopijavimą asmeniniam naudojimui)

2010/C 346/08

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: PADAWAN SL

Atsakovė: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

dalyvaujant: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)

Dalykas

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230-239) 5 straipsnio 2 dalies b punkto išaiškinimas — Atgaminimo teisė — Išimtys ir apribojimai — Teisinga kompensacija — Skaitmeninio atgaminimo įrangos, aparatų ar laikmenų apmokestinimo sistema

Rezoliucinė dalis

1)

„Teisingos kompensacijos“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 2 dalies b punktą, yra autonomiška Sąjungos teisės sąvoka, kuri turi būti vienodai aiškinama visose valstybėse narėse, įvedusiose kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtį, neatsižvelgiant į šioms valstybėms narėms pripažįstamą galimybę, laikantis Sąjungos teisės, be kita ko, tos pačios direktyvos, apibrėžtų ribų, nustatyti šios teisingos kompensacijos formą, finansavimo ir surinkimo sąlygas bei dydį.

2)

Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies b punktas aiškintinas taip, kad „derama pusiausvyra“, kuri turi būti užtikrinta tarp suinteresuotųjų asmenų, reiškia, jog teisinga kompensacija būtinai turi būti apskaičiuojama remiantis saugomų kūrinių autoriams sukeltos žalos, įvedus kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtį, kriterijumi. Šios „deramos pusiausvyros“ reikalavimus atitinka nuostata, pagal kurią asmenys, kurie disponuoja skaitmeninio atgaminimo įranga, aparatais ar laikmenomis ir teisiškai ar faktiškai suteikia šią įrangą šiuo tikslu privatiems asmenims arba teikia jiems atgaminimo paslaugą, yra teisingos kompensacijos finansavimo skolininkai, nes šie asmenys turi galimybę perkelti realią šio finansavimo naštą privatiems naudotojams.

3)

Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies b punktas aiškintinas taip, jog tarp teisingai kompensacijai finansuoti skirto skaitmeninio atgaminimo įrangos, aparatų ir laikmenų mokesčio bei preziumuojamo jų naudojimo kopijuoti asmeniniam naudojimui būtinas tam tikras ryšys. Todėl mokesčio už kopijavimą asmeniniam naudojimui taikymas visai skaitmeninio atgaminimo įrangai, visiems aparatams ir visoms laikmenoms, kai jie nėra suteikiami privatiems naudotojams ir akivaizdžiai skirti kitam tikslui nei kopijavimas asmeniniam naudojimui, neatitinka Direktyvos 2001/29.


(1)  OL C 19, 2009 1 24, p. 12.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/6


2010 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-482/08) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Sprendimas 2008/633/TVR - Valstybių narių paskirtų institucijų ir Europos policijos biuro (Europolas) prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais - Šengeno teisyno nuostatų plėtojimas - Jungtinės Karalystės pašalinimas iš sprendimo priėmimo procedūros - Galiojimas)

2010/C 346/09

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama V. Jackson, I. Rao ir baristerio T. Ward

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J. Schutte ir R. Szostak

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Ispanijos Karalystė, atstovaujama J. M. Rodríguez Cárcamo, Europos Komisija, atstovaujama M. Wilderspin ir B. D. Simon

Dalykas

ES 35 straipsnio 6 dalis — 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, p. 129) panaikinimas — Neleidimas Jungtinei Karalystei dalyvauti šio sprendimo priėmimo procedūroje — Esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimas.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

3)

Ispanijos Karalystė ir Europos Komisija pačios padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2009 2 7.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/7


2010 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingeniørforeningen i Danmark, veikianti Ole Andersen naudai, prieš Region Syddanmark

(Byla C-499/08) (1)

(Direktyva 2000/78/EB - Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - Diskriminavimo dėl amžiaus draudimas - Išeitinių išmokų nemokėjimas darbuotojams, turintiems teisę į senatvės pensiją)

2010/C 346/10

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vestre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ingeniørforeningen i Danmark, veikianti Ole Andersen naudai

Atsakovė: Region Syddanmark

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vestre Landsret — 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 skyrius, 4 tomas, p. 79), 2 ir 6 straipsnių aiškinimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatytas išeitinės išmokos mokėjimas atleidžiamiems darbuotojams, be pertraukos išdirbusiems tam tikrą metų skaičių pas tą patį darbdavį, išskyrus tuos atvejus, kai tokie darbuotojai yra pasiekę amžių, nuo kurio turi teisę gauti senatvės pensiją iš fondo, į kurį darbdavys mokėjo įmokas — Tiesioginė arba netiesioginė diskriminacija amžiaus pagrindu.

Rezoliucinė dalis

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnis ir 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos darbuotojai, turintys teisę į jų darbdavio mokamą senatvės pensiją iš pensijų fondo, į kurį jie įstojo nesulaukę 50 metų amžiaus, vien dėl šios priežasties negali gauti specialios išeitinės išmokos, skirtos palengvinti darbuotojų, turinčių didesnį nei dvylikos metų stažą įmonėje, profesinę reintegraciją.


(1)  OL C 19, 2009 1 24.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/7


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką

(Byla C-508/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvė teikti jūrų transporto paslaugas - Reglamentas (EEB) Nr. 3577/92 - 1 ir 4 straipsniai - Kabotažo paslaugos valstybėje narėje - Pareiga nediskriminuojant sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartis - Išimtinės sutarties sudarymas iki valstybės narės įstojimo į Sąjungą prieš tai nepaskelbus konkurso)

2010/C 346/11

Proceso kalba: maltiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Aquilina ir K. Simonsson

Atsakovė: Maltos Respublika, atstovaujama S. Camilleri, L. Spiteri ir A. Fenech

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (OL L 364, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p. 10), pažeidimas — Išimtinės sutarties dėl jūrų maršruto tarp Maltos ir Gozo aptarnavimo sudarymas prieš tai nepaskelbus konkurso.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2009 2 7.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/8


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Symvoulio Apochetefseon Lefkosias prieš Anatheoritiki Archi Prosforon (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipro Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

(Byla C-570/08) (1)

(Viešieji pirkimai - Direktyva 89/665/EEB - 2 straipsnio 8 dalis - Už peržiūros procedūras atsakinga neteisminė institucija - Perkančiosios organizacijos sprendimo atrinkti tam tikrą pasiūlymą panaikinimas - Perkančiosios organizacijos galimybė dėl šio panaikinimo kreiptis į teismą)

2010/C 346/12

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Anotato Dikastirio Kyprou

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Atsakovė: Anatheoritiki Archi Prosforon

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Anotato Dikastirio Kyprou (Kipras) — 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, p 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246) 2 straipsnio 8 dalies aiškinimas — Perkančiosios organizacijos teisė pateikti ieškinį dėl atsakingos priežiūros institucijos, neturinčios teismo statuso, sprendimų panaikinimo minėtos nuostatos prasme.

Rezoliucinė dalis

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB, 2 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja valstybės narės neįpareigojamos ir perkančiosioms organizacijoms numatyti galimybę pareikšti teisme ieškinį dėl neteisminių pirmosios instancijos institucijų, atsakingų už peržiūros procedūras viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo srityje, sprendimų. Tačiau šia nuostata valstybėms narėms nedraudžiama savo teisės sistemose prireikus numatyti perkančiosioms organizacijoms tokią galimybę.


(1)  OL C 55, 2009 3 7.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/8


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gudrun Schwemmer prieš Agentur für Arbeit Villingen-SchwenningenFamilienkasse

(Byla C-16/09) (1)

(Socialinė apsauga - Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72 - Šeimos išmokos - „Nesumavimo“ taisyklės - Reglamento Nr. 1408/71 76 straipsnio 2 dalis - Reglamento Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies a punktas - Vaikai, gyvenantys valstybėje narėje su motina, tenkinančia šeimos išmokų gavimo sąlygas toje valstybėje, kurių tėvas gyvena Šveicarijoje ir a priori tenkina tos pačios rūšies šeimos išmokų gavimo sąlygas pagal Šveicarijos įstatymus, tačiau šių išmokų neprašo)

2010/C 346/13

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gudrun Schwemmer

Atsakovė: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesfinanzhof — 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35) 76 straipsnio 2 dalies bei 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, 10 straipsnio 1 dalies a punkto, atsižvelgiant į pakeitimus, aiškinimas (OL L 74, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 83) — Valstybės, kuri turi mokėti šeimos išmokas, nustatymas — Nesumavimo taisyklės — Vaikai, gyvenantys valstybėje narėje su mama, turinčia teisę joje gauti šeimos išmokas, kurių tėvas, gyvenantis Šveicarijoje ir pagal jos teisę atitinkantis tos pačios rūšies šeimos išmokoms gauti keliamas sąlygas, sąmoningai, kad pakenktų buvusiam sutuoktiniui, atsisako pateikti prašymą dėl jų gavimo — Vaiko pinigai.

Rezoliucinė dalis

1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 76 straipsnis ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, 10 straipsnis, remiantis jų 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 iš dalies pakeista ir atnaujinta redakcija, kuri iš dalies pakeista 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005, turi būti aiškinami taip, kad su sąlygomis draustis, dirbti pagal darbo sutartį arba savarankiškai nesiejama teisė į vaiko išmoką, mokėtiną pagal valstybės narės, kur gyvena vienas iš tėvų su vaikais, už kuriuos mokamos tos išmokos, teisės aktus, negali būti iš dalies sustabdoma tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kai buvęs sutuoktinis, kitas iš šių vaikų tėvų, iš principo turėtų teisę į šeimos išmokas pagal valstybės, kur dirba, nacionalinės teisės aktus, remiantis arba tik šios valstybės nacionalinės teisės aktais, arba Reglamento Nr. 1408/71 73 straipsniu, tačiau faktiškai negauna šių išmokų, nes nepateikė prašymo dėl jų mokėjimo.


(1)  OL C 90, 2009 4 18.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/9


2010 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gisela Rosenbladt prieš Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

(Byla C-45/09) (1)

(Direktyva 2000/78/EB - Diskriminavimas dėl amžiaus - Darbo sutarties nutraukimas suėjus pensiniam amžiui)

2010/C 346/14

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeitsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gisela Rosenbladt

Atsakovė: Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Arbeitsgericht Hamburg — 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), 1 straipsnio ir 2 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Diskriminavimo dėl amžiaus draudimas — Visuotinai taikytino kolektyvinio susitarimo nuostata, pagal kurią leidžiama teisėtai nutraukti darbo santykius, kai darbuotojui sueina 65 m. amžius, neatsižvelgiant į vyraujančią ekonominę, socialinę ir demografinę padėtį ir konkrečios darbo rinkos padėtį.

Rezoliucinė dalis

1)

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiama tokia nacionalinė nuostata, kokia yra Bendrojo įstatymo dėl vienodo požiūrio (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 10 straipsnio 5 punktas, kuriuo remiantis automatiško darbo sutarčių nutraukimo, kai darbuotojui sueina pensinis amžius, sąlygos laikomos teisėtomis, jei, pirma, minėtą nuostatą objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas tikslas, susijęs su užimtumo politika ir darbo rinka, ir, antra, šiam tikslui pasiekti naudojamos priemonės yra tinkamos ir būtinos. Šio leidimo įgyvendinimas sudarant kolektyvinę sutartį savaime nėra atleidžiamas nuo bet kokios teisminės priežiūros, bet jis, atsižvelgiant į minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, taip pat turi būti tinkamas ir būtinas siekiant teisėto tikslo.

2)

Direktyvos 2000/78 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiama tokia priemonė, kokia yra darbuotojų, kuriems suėjo nustatytas pensinis amžius (65 m.), darbo sutarčių automatiško pasibaigimo sąlyga, nustatyta Pagrindų kolektyvinės sutarties patalpų valymo sektoriaus darbuotojams (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung) 19 straipsnio 8 punkte.

3)

Direktyvos 2000/78 1 ir 2 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama valstybei narei paskelbti tokią kolektyvinę sutartį, kokia nagrinėjama šioje pagrindinėje byloje, visuotinai taikoma, jei ši sutartis iš darbuotojų, kuriems ji taikoma, neatima apsaugos nuo diskriminacijos dėl amžiaus, jiems suteiktos minėtomis nuostatomis.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/9


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C-49/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Pridėtinės vertės mokestis - Direktyva 2006/112/EB - Vėlesnis valstybių narių įstojimas - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Taikymas laiko atžvilgiu - Lengvatinio tarifo taikymas - Kūdikių drabužiai ir jų priedai bei vaikų avalynė)

2010/C 346/15

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir K. Herrmann

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz ir A. Rutkowska

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 98 straipsnio, skaitomo kartu su šios direktyvos III priedu, pažeidimas — Lengvatinio PVM tarifo taikymas kūdikių drabužiams ir jų priedams bei vaikų avalynei

Rezoliucinė dalis

1)

Taikydama lengvatinį 7 % pridėtinės vertės mokesčio tarifą kūdikių drabužių ir jų priedų bei vaikų avalynės tiekimui, importui ir įsigijimui Bendrijos viduje, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 98 straipsnį, skaitomą kartu su šios direktyvos III priedu.

2)

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/10


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Landkreis Bad Dürkheim prieš Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Byla C-61/09) (1)

(Bendra žemės ūkio politika - Tam tikrų paramos schemų integruota administravimo ir kontrolės sistema - Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 - Bendrosios išmokos schema - Bendrosios tiesioginės paramos schemų taisyklės - „Reikalavimus atitinkančio hektaro“ sąvoka - Ne žemės ūkio veikla - Žemės ūkio paskirties žemės priskyrimo valdai sąlygos)

2010/C 346/16

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Landkreis Bad Dürkheim

Atsakovė: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (OL L 270, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 40 t., p. 269) 44 straipsnio 2 dalies aiškinimas — Sąvokų „žemės ūkio paskirties žemė“ ir „ne žemės ūkio veikla“ aiškinimas kalbant apie tokią situaciją, kai aplinkos apsaugos tikslas yra svarbesnis už žemės ūkio gamybos tikslą — Žemės ūkio paskirties žemės priskyrimo valdai sąlygos

Rezoliucinė dalis

1)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, iš dalies pakeisto 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2013/2006, 44 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama kaip neprieštaraujanti tam, kad reikalavimus atitinkančia žeme būtų laikoma tokia žemė, kurios, nors ir naudojamos žemės ūkio reikmėms, pagrindinė paskirtis yra kraštovaizdžio priežiūra ir aplinkos apsauga. Be to, dėl aplinkybės, jog ūkininkas yra suvaržytas aplinkos apsaugos įstaigų nurodymų, veikla, atitinkanti minėto reglamento 2 straipsnio c punkte pateiktą apibrėžimą, nepraranda savo kaip žemės ūkio veiklos pobūdžio.

2)

Reglamento Nr. 1782/2003, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2013/2006, 44 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip:

kad žemės ūkio paskirties žemė būtų priskirta valdai, nereikia, kad ūkininkas ja naudotųsi pagal nuomos sutartį arba kitą panašų perleidimo sandorį už atlyginimą,

priskirti valdai netrukdo tai, kad žemė ūkininkui perduodama neatlygintinai, šiam apsiimant tik mokėti įmokas į profesinio socialinio draudimo fondą, siekiant, kad ji būtų naudojama tam tikru būdu ir ribotą laikotarpį, laikantis aplinkos apsaugos tikslų, tik jei ūkininkas gali pakankamai nepriklausomai naudoti tokią žemę savo žemė ūkio veiklai vykdyti ne trumpesnį kaip 10 mėnesių laikotarpį, ir kad

priskirti ūkininko valdai atitinkamą žemę netrukdo aplinkybė, kad šis už atlyginimą turi atlikti tam tikrus darbus trečiojo asmens naudai, jeigu šią žemę ūkininkas naudoja ir savo žemės ūkio veiklai vykdyti savo vardu ir savo paties naudai.


(1)  OL C 113, 2009 5 16.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/11


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Nuova Agricast Srl, Cofra srl prieš Europos Komisiją

(Byla C-67/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Investicijoms Italijos atsilikusiuose regionuose skirtos pagalbos schema - Komisijos sprendimas, kuriuo ši pagalbos schema pripažinta suderinama su bendrąja rinka - Prašymai atlyginti tariamai patirtą žalą dėl šio sprendimo priėmimo - Pereinamojo laikotarpio tarp šios ir ankstesnės pagalbos schemų priemonės - Komisijos sprendimo neteikti prieštaravimų dėl ankstesnės pagalbos schemos taikymo sritis laiko atžvilgiu - Teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir vienodo požiūrio principai)

2010/C 346/17

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantės: Nuova Agricast Srl, Cofra srl, atstovaujamos advokato A. Calabrese

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci ir E. Righini

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. gruodžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimo Nuova Agricast ir Cofra prieš Komisiją (T-362/05 ir T-363/05), kuriuo šis teismas atmetė prašymus atlyginti ieškovių tariamai patirtą žalą dėl to, kad 2000 m. liepos 12 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo pagalbos schema investicijoms Italijos atsilikusiuose regionuose pripažinta suderinama su bendrąja rinka (valstybės pagalba Nr. 715/99 — Italija (SG 2000 D/105754)), bei dėl Komisijos elgesio vykstant procedūrai, po kurios buvo priimtas šis sprendimas.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą.

2)

Priteisti iš Nuova Agricast Srl ir Cofra Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 90, 2009 4 18.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/11


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Établissements Rimbaud SA prieš Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Byla C-72/09) (1)

(Tiesioginiai mokesčiai - Laisvas kapitalo judėjimas - Trečiojoje valstybėje, Europos ekonominės erdvės narėje, įsteigti juridiniai asmenys - Nekilnojamojo turto valstybėje narėje turėjimas - Mokestis, skaičiuojamas nuo šio nekilnojamojo turto komercinės vertės - Atsisakymas atleisti nuo mokesčio - Kova su sukčiavimu mokesčių srityje - Vertinimas atsižvelgiant į EEE susitarimą)

2010/C 346/18

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Établissements Rimbaud SA

Atsakovai: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Cour de cassation (Prancūzija) — 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo (OL L 1, 1994, p. 3) 40 straipsnio aiškinimas — Prancūzijoje esančio nekilnojamojo turto komercinės vertės mokestis — Prancūzijoje įsteigtų juridinių asmenų atleidimas nuo mokesčio, o Europos ekonominėje erdvėje įsteigti asmenys atleidžiami nuo mokesčio, jei tarp Prancūzijos ir šios valstybės yra sudaryta sutartis dėl administracinės pagalbos kovojant su sukčiavimu ir mokesčių vengimu, arba su sąlyga, kad taikant sutartį, kurioje numatyta nediskriminavimo pilietybės pagrindu išlyga, šie juridiniai asmenys neturi būti daugiau apmokestinami nei Prancūzijoje įsteigtos bendrovės — Atsisakymas atleisti nuo mokesčio Lichtenšteine įsteigtą bendrovę.

Rezoliucinė dalis

1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 40 straipsnis nedraudžia nacionalinio reglamentavimo, kaip antai aptariamas pagrindinėje byloje, pagal kurį Europos Sąjungos valstybėje narėje pagrindinę buveinę turinčios bendrovės yra atleidžiamos nuo mokesčio, skaičiuojamo nuo šioje valstybėje narėje turimo nekilnojamojo turto komercinės vertės, o trečiojoje valstybėje, Europos ekonominės erdvės narėje, pagrindinę buveinę turinčioms bendrovėms numatytas minėtas atleidimas nuo mokesčio su sąlyga, kad tarp minėtos valstybės narės ir šios trečiosios valstybės būtų sudaryta sutartis dėl administracinės pagalbos kovojant su sukčiavimu ir mokesčių vengimu, arba su sąlyga, kad taikant sutartį, kurioje numatyta nediskriminavimo dėl pilietybės sąlyga, šie juridiniai asmenys nebūtų daugiau apmokestinami nei šios ES valstybės narės teritorijoje įsteigtos bendrovės.


(1)  OL C 102, 2009 5 1, p. 12.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/12


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Idryma Typou A.E. prieš Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Byla C-81/09) (1)

(Įsisteigimo laisvė - Laisvas kapitalo judėjimas - Bendrovių teisė - Pirmoji direktyva Nr. 68/151/EEB - Spaudos ir televizijos sektoriuje veikianti akcinė bendrovė - Bendrovė ir akcininkas, turintis daugiau kaip 2,5 % akcijų - Solidari administracinė bauda)

2010/C 346/19

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Idryma Typou A.E.

Atsakovė: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Symvoulio tis Epikrateias — 1968 m. kovo 9 d. Tarybos Pirmosios direktyvos 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (OL L 65, p. 8) 1 straipsnio aiškinimas — Nacionalinės teisės nuostata, nustatanti solidarią akcinės bendrovės, veikiančios spaudos bei televizijos sektoriuje ir jos akcininkų, turinčių daugiau nei 2,5 % akcijų, atsakomybę sumokant administracines baudas, paskirtas už tokios bendrovės pažeidimus vykdant savo veiklą

Rezoliucinė dalis

1)

1968 m. kovo 9 d. Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo turi būti aiškinama, kad ji nedraudžia nacionalinės teisės nuostatos, pavyzdžiui, Įstatymo Nr. 2328/1995 „Privačios televizijos ir vietinio radijo teisinė tvarka, klausimų, susijusių su radijo ir televizijos rinka, reglamentavimas ir kitos nuostatos“, iš dalies pakeisto Įstatymu Nr. 2644/1998 „Dėl mokamų radijo ir televizijos paslaugų teikimo“, 4 straipsnio 3 dalis, kurioje numatyta, kad baudos, skirtos pagal to paties straipsnio pirmesnes dalis už galiojančių teisės aktų ir etikos taisyklių, reglamentuojančių televizijos transliuotojų veiklą, pažeidimą, yra skiriamos ne tik bendrovei, turinčiai licenciją kurti ir transliuoti televizijos kanalą, tačiau solidariai ir visiems akcininkams, valdantiems daugiau kaip 2,5 % akcinio kapitalo.

2)

SESV 49 ir 63 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokias nacionalinės teisės aktų nuostatas.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/12


2010 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingrid Schmelz prieš Finanzamt Waldviertel

(Byla C-97/09) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - 24 straipsnio 3 dalis ir 28i straipsnis - Direktyva 2006/112/EB - 283 straipsnio 1 dalies c punktas - Galiojimas - EB 12, 43 ir 49 straipsniai - Vienodo požiūrio principas - Speciali smulkiojo verslo įmonėms skirta schema - Atleidimas nuo PVM - Atsisakymas leisti pasinaudoti atleidimu nuo mokesčiu kitose valstybėse narėse įsteigtiems apmokestinamiesiems asmenims - Sąvoka „metinė apyvarta“)

2010/C 346/20

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ingrid Schmelz

Atsakovė: Finanzamt Waldviertel

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23), iš dalies pakeistos 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/111/EEB, iš dalies keičiančia Direktyvą 77/388/EEB ir nustatančia supaprastinimo priemones, susijusias su pridėtinės vertės mokesčiu (OL L 384, p. 47; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 224), 24 straipsnio 3 dalyje bei 28i straipsnyje ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 283 straipsnio 1 dalies c punkte esančių frazių galiojimas — Speciali smulkiojo verslo įmonėms skirta schema, pagal kurią leidžiamas atleidimas nuo mokesčio, išskyrus prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, kai prekes tiekia ar paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsisteigęs nacionalinėje teritorijoje — Pirmiau minėtomis nuostatomis pagrįstas atsisakymas atleisti nuo mokesčio kitoje ES valstybėje narėje įsisteigusį apmokestinamąjį asmenį — Šios schemos atitiktis EB 12, 43 ir 49 straipsniams bei bendriesiems Bendrijos teisės principams — Šių frazių negaliojimo atveju: minėtos Direktyvos 77/388/EEB 24 straipsnyje ir Akto dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, p. 335) XV priedo IX dalies „Mokesčiai“ 2 punkto c papunktyje bei minėtos Direktyvos 2006/11//EB 287 straipsnyje esančios sąvokos „metinė apyvarta“ aiškinimas

Rezoliucinė dalis

1)

Išnagrinėjus klausimus nematyti nė vieno veiksnio, kuris galėtų turėti įtakos 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 2006 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2006/18/EB, 24 straipsnio 3 dalies bei 28i straipsnio ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 283 straipsnio 1 dalies c punkto galiojimui EB 49 straipsnio atžvilgiu.

2)

Direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 2006/18, 24 ir 24a straipsnius bei Direktyvos 2006/112 284–287 straipsnius reikia aiškinti taip, kad sąvoka „metinė apyvarta“ apima per vienus metus valstybėje narėje, kurioje įmonė įsteigta, realizuotą jos apyvartą.


(1)  OL C 129, 2009 6 6.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/13


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs prieš Axa UK plc

(Byla C-175/09) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - Atleidimas nuo mokesčio - 13 straipsnio B dalies d punkto 3 papunktis - Sandoriai dėl mokėjimų ir pervedimų - Skolų išieškojimas - Dantų priežiūros apmokėjimų planai - Paslaugų teikėjo klientų naudai teikiamos apmokėjimų surinkimo ir apdorojimo paslaugos)

2010/C 346/21

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Atsakovė: Axa UK plc

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Court of Appeal — Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 142, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 13 straipsnio B skirsnio d punkto 3 papunkčio išaiškinimas — Atleidimas nuo mokesčio — Apimtis — „Paslaugų, kuriomis pervestos lėšos ir sukeltas teisinės bei finansinės padėties pasikeitimas“ sąvoka — Verslininko klientų mokėjimų surinkimo, apdorojimo ir išieškojimo paslaugos — Mokėjimo planai už dantų gydytojo suteiktą gydymą.

Rezoliucinė dalis

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 13 straipsnio B skirsnio d punkto 3 papunktis turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas atleidimas nuo PVM netaikomas paslaugai, kurią iš esmės sudaro prašymas trečiojo asmens bankui panaudojant tiesioginio debito sistemą pervesti trečiojo asmens paslaugų teikėjo klientui mokėtiną sumą į paslaugų teikėjo sąskaitą, pranešimo apie gautas sumas išsiuntimas klientui, susisiekimas su trečiuoju asmeniu, iš kurio paslaugų teikėjas negavo apmokėjimo, ir galiausiai nurodymas paslaugų teikėjo bankui pervesti gautus mokėjimus, atskaičius jo atlygį, į kliento banko sąskaitą.


(1)  OL C 153, 2009 7 4.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/14


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Volvo Car Germany GmbH prieš Autohof Weidensdorf GmbH

(Byla C-203/09) (1)

(Direktyva 86/653/EEB - Savarankiškai dirbantys prekybos agentai - Komercinio atstovavimo sutarties nutraukimas atstovaujamojo iniciatyva - Prekybos agento teisė į nuostolių atlyginimą)

2010/C 346/22

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Volvo Car Germany GmbH

Atsakovė: Autohof Weidensdorf GmbH

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesgerichtshof — 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo (OL L 382, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 177) 18 straipsnio a punkto aiškinimas — Atstovaujamojo atstovavimo sutarties nutraukimas — Agento teisė į kompensaciją — Nacionaliniai teisės aktai, numatantys šios teisės praradimą, jei agentas nevykdo įsipareigojimų, pateisinančių nutraukimą nepasibaigus sutarčiai, net jei šis įsipareigojimų nevykdymas atsitinka tarp paskelbimo apie atstovavimo sutarties nutraukimą ir jos pabaigos, o atstovaujamasis sužinojo apie įsipareigojimų nevykdymą tik sutarčiai pasibaigus.

Rezoliucinė dalis

1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo 18 straipsnio a punktu draudžiama atsisakyti atlyginti savarankiškai dirbančio prekybos agento nuostolius dėl klientų, kai atstovaujamasis sužino, kad šis agentas po to, kai jam buvo iš anksto pranešta apie sutarties nutraukimą, bet prieš pasibaigiant sutarčiai neįvykdė įsipareigojimų, o šis įsipareigojimų neįvykdymas galėtų pateisinti neatidėliotiną šios sutarties nutraukimą.


(1)  OL C 180, 2009 8 1.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/14


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Szombathelyi Városi Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

(Byla C-205/09) (1)

(Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Pagrindų sprendimas 2001/220/TVR - Nukentėjusiųjų padėtis baudžiamosiose bylose - „Nukentėjusiojo“ sąvoka - Juridinis asmuo - Tarpininkavimas baudžiamosiose bylose - Taikymo sąlygos)

2010/C 346/23

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szombathelyi Városi Bíróság

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Szombathelyi Városi Bíróság — 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose 1 straipsnio a punkto ir 10 straipsnio išaiškinimas — Baudžiamasis procesas, kuriame nukentėjusysis yra juridinis asmuo ir kuriame nacionalinė teisė draudžia taikyti tarpininkavimą baudžiamosiose bylose — „Nukentėjusiojo“ sąvoka pagrindų sprendime — Į su tarpininkavimu baudžiamosiose bylose susijusias nuostatas įtraukimas kitų, ne tik fizinių asmenų — Tarpininkavimo baudžiamosiose bylose taikymo sąlygos

Rezoliucinė dalis

1)

2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose 1 straipsnio a punktas ir 10 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad sąvoka „nukentėjusysis“ neapima juridinių asmenų, siekiant skatinti tarpininkavimą baudžiamosiose bylose, numatytą minėto 10 straipsnio 1 dalyje.

2)

Pagrindų sprendimo 2001/220 10 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybės narės neįpareigojamos taikyti tarpininkavimo procedūros už nusikaltimus, kurių nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžta materialinė sudėtis iš esmės yra analogiška nusikaltimų, už kuriuos šiuose teisės aktuose tarpininkavimas tiesiogiai numatytas, materialinei sudėčiai.


(1)  OL C 205, 2009 8 29.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/15


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Torino (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Antonino Accardo ir kt. prieš Comune di Torino

(Byla C-227/09) (1)

(Socialinė politika - Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga - Darbo laiko organizavimas - Municipalinės policijos pareigūnai - Direktyva 93/104/EB - Direktyva 93/104/EB, iš dalies pakeista Direktyva 2000/34/EB - Direktyva 2003/88/EB - 5, 17 ir 18 straipsniai - Maksimalus savaitės darbo laikas - Nacionalinio arba regioninio lygmens kolektyvinės sutartys arba susitarimai tarp darbdavių ir darbuotojų - Išimtys, susijusios su atidėtu kassavaitiniu poilsiu ir kompensaciniu poilsiu - Tiesioginis veikimas - Sąjungos teisę atitinkantis aiškinimas)

2010/C 346/24

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Torino

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro’, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Atsakovė: Comune di Torino

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale ordinario di Torino — 1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvos 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 307, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 197) 5, 17 ir 18 straipsnių aiškinimas– Išimtys, susijusios su skirtingu kassavaitinio poilsio laiku ir kompensaciniu poilsiu — Taikymas municipalinės policijos pareigūnams.

Rezoliucinė dalis

1)

1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvos 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų tiek originalios versijos, tiek jos versijos, iš dalies pakeistos 2000 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/34/EB, 17 straipsnio 3 dalis savo apimtimi yra savarankiška to paties straipsnio 2 dalies atžvilgiu, t. y. tai, kad profesija nėra nurodyta minėtoje 2 dalyje, nereiškia, kad jai negalima taikyti Direktyvos 93/104 (abiejų versijų) 17 straipsnio 3 dalyje numatytos išimties.

2)

Tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pasirenkamomis išimtimis, numatytomis Direktyvos 93/104 ir Direktyva 2000/24 iš dalies pakeistos Direktyvos 93/104 17 straipsnyje, taip pat prireikus 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 17 ir (arba) 18 straipsniuose, negalima remtis asmenų, kokie yra ieškovai pagrindinėje byloje, atžvilgiu. Be to, negalima aiškinti, kad šiomis nuostatomis leidžiama arba draudžiama taikyti kolektyvinius susitarimus, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, nes jų taikymą lemia vidaus teisė.


(1)  OL C 205, 2009 8 29.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/15


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Albron Catering BV prieš FNV Bondgenoten, John Roest

(Byla C-242/09) (1)

(Socialinė politika - Įmonių perdavimas - Direktyva 2001/23/EB - Darbuotojų teisių apsauga - Įmonių grupė, kurioje darbuotojai įdarbinami įmonės „darbdavės“ ir nuolatiniam darbui paskiriami į „vykdančiąją“ bendrovę - Vykdančiosios bendrovės perdavimas)

2010/C 346/25

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof te Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Albron Catering BV

Kitos šalys apeliaciniame procese: FNV Bondgenoten, John Roest

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Gerechtshof te Amsterdam — 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 98) 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Bendrovė, vykdanti visų įmonių grupės darbuotojų valdymą, kuri juos perduoda šios grupės vykdančiajai bendrovei pastarosios reikmėms — Įmonių grupei nepriklausančios vykdančiosios bendrovės veiklos perdavimas ne — Kvalifikacija

Rezoliucinė dalis

Perduodant pagal 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvą 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo įmonių grupei priklausančią įmonę šiai grupei nepriklausančiai įmonei, „perdavėju“ minėtos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punkto prasme gali būti laikoma grupei priklausanti įmonė, į kurią darbuotojai buvo paskirti nuolatiniam darbui, tačiau nebuvo su ja sudarę darbo sutarties, nors šioje grupėje yra įmonė, su kuria atitinkami darbuotojai buvo sudarę darbo sutartį.


(1)  OL C 220, 2009 9 12, p. 21.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/16


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Halle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Günter Fuß prieš Stadt Halle

(Byla C-243/09) (1)

(Socialinė politika - Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga - Direktyva 2003/88/CE - Darbo laiko organizavimas - Ugniagesiai, įdarbinti viešajame sektoriuje - Operatyvinė tarnyba - 6 straipsnio b punktas ir 22 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas - Maksimalus savaitės darbo laikas - Atsisakymas atlikti darbą, kurio trukmė didesnė nei šis laikas - Priverstinis perkėlimas į kitą tarnybą - Tiesioginis veikimas - Pasekmės nacionaliniams teismams)

2010/C 346/26

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Halle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Günter Fuß

Atsakovė: Stadt Halle

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Verwaltungsgericht Halle — 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381) 22 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimas– Šią direktyvą pažeidžiantis nacionalinės teisės aktas, kuriame pareigūnams, dirbantiems profesionalių ugniagesių operatyvinėje tarnyboje, numatytas daugiau kaip 48 valandų darbo laikas per 7 dienų laikotarpį — Su šiuo darbo laiku nesutikusio pareigūno paskyrimas į to paties lygio pareigas administracijoje — Nuostolių sąvoka.

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 6 straipsnio b punktą reikia aiškinti taip: jam prieštarauja tokios nacionalinės teisės nuostatos, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias viešojo sektoriaus darbdavys gali priverstinai perkelti į kitą tarnybą darbuotoją, operatyvinėje tarnyboje įdarbintą ugniagesiu, dėl to, kad jis paprašė pastarojoje tarnyboje laikytis minėtoje nuostatoje numatyto maksimalaus vidutinio savaitės darbo laiko. Aplinkybė, kad toks darbuotojas dėl šio perkėlimo nepatiria jokių specifinių nuostolių, be tų, kuriuos lemia minėto 6 straipsnio b punkto pažeidimas, šiuo atveju neturi jokios reikšmės.


(1)  OL C 233, 2009 9 26.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/16


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour constitutionnelle (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — I.B. atžvilgiu išduoto Europos arešto orderio vykdymas

(Byla C-306/09) (1)

(Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR - Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka - 4 straipsnis - Neprivalomo nevykdymo pagrindai - 4 straipsnio 6 punktas - Bausmės vykdymo tikslais išduotas arešto orderis - 5 straipsnis - Išduodančios valstybės narės suteikiamos garantijos - 5 straipsnio 1 punktas - Už akių skirta bausmė - 5 straipsnio 3 punktas - Baudžiamojo persekiojimo tikslais išduotas arešto orderis - Perduodant keliamas reikalavimas, kad ieškomas asmuo bus grąžintas į vykdančiąją valstybę narę - 5 straipsnio 1 ir 3 punktų taikymas kartu - Atitiktis)

2010/C 346/27

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalis pagrindinėje byloje

I.B.

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Cour constitutionnelle (Belgija) — 2002 m. birželio 13 d. Europos Sąjungos Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 4 straipsnio 6 punkto ir 5 straipsnio 3 punkto (OL L 190, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34) bei ES Sutarties 6 straipsnio 2 dalies aiškinimas — Europos arešto orderio neprivalomo nevykdymo pagrindai ir garantijos, kurias turi pateikti minėtą orderį išduodančioji valstybė narė — Vykdančiosios valstybės narės galimybė jos teritorijoje gyvenančio asmens perdavimui taikyti reikalavimą, kad tas asmuo būtų grąžintas į vykdančiąją valstybę atlikti laisvės atėmimo bausmės ar sprendimo dėl įkalinimo, kuris galutiniai būtų jam paskelbtas išduodančiojoje valstybėje narėje — Ypatinga išduodančiojoje valstybėje narėje už akių priimti sprendimu, kurį dar galima skųsti, jau nuteisto asmens padėtis — Galima pavojaus pažeisti atitinkamo asmens pagrindines teises ir, visų pirma, teisę į privatų ir šeiminį gyvenimą įtaka sprendimui, kurį turi priimti vykdančiosios valstybės narės teisminės institucijos

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų [pamatinio] sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 4 straipsnio 6 punktas ir 5 straipsnio 3 punktas turi būti aiškinami taip, kad jei atitinkama vykdančioji valstybė narė vidaus teisės sistemoje taiko šio pamatinio sprendimo 5 straipsnio 1 ir 3 punktus, pagal minėto 5 straipsnio 1 punktą už akių skirtos bausmės vykdymo tikslais išduoto Europos arešto orderio vykdymui gali būti taikomas reikalavimas, kad atitinkamas asmuo, kuris yra vykdančiosios valstybės narės pilietis arba gyventojas, būtų į ją grąžintas atlikti jam skirtos bausmės po naujo teismo proceso, kuris įvyktų išduodančioje valstybėje narėje jam dalyvaujant.


(1)  OL C 233, 2009 9 26, p. 11.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/17


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens prieš College van zorgverzekeringen

(Byla C-345/09) (1)

(Socialinė apsauga - Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 - III dalies I skyrius - 28, 28a ir 33 straipsniai - Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 - 29 straipsnis - Laisvas asmenų judėjimas - SESV 21 ir SESV 45 straipsniai - Sveikatos draudimo išmokos - Senatvės ar nedarbingumo pensijų gavėjai - Nuolatinė gyvenamoji vieta kitoje nei pensiją turinčioje mokėti valstybėje narėje - Išmokos natūra gyvenamosios vietos valstybėje mokėjimo pareigą turinčios valstybės sąskaita - Neprisiregistravimas gyvenamosios vietos valstybėje - Pareiga mokėti įmokas mokėjimo pareigą turinčioje valstybėje - Mokėjimo pareigą turinčios valstybės teisės aktų pakeitimas - Sveikatos draudimo tęstinumas - Skirtingas požiūris į rezidentus ir ne rezidentus)

2010/C 346/28

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. Van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens

Atsakovas: College van zorgverzekeringen

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Centrale Raad van Beroep — EB sutarties, 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35) 28, 28a, 33 straipsnių ir VI priedo R dalies 1 skyriaus a ir b punktų ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 83) 29 straipsnio išaiškinimas — Pensijos gavėjai — Pareiga registruotis Sveikatos priežiūros draudimo valdyboje Nyderlanduose — Įpareigojimas mokėti įmokas

Rezoliucinė dalis

1)

1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/2006, 28, 28a ir 33 straipsniai kartu su 1972 m. kovo 21 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką, iš dalies pakeisto 2007 m. kovo 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 311/2007 (OL L 82, p. 6, toliau — Reglamentas Nr. 574/72), 29 straipsniu aiškintini taip, kad nedraudžiamas tam tikros valstybės narės reglamentavimas, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriuo remiantis pensijų, mokėtinų pagal šios valstybės teisės aktus, gavėjai, gyvenantys kitoje valstybėje narėje, kur pagal Reglamento Nr. 1408/71 28 ir 28a straipsnius jie turi teisę gauti ligos išmokas natūra, teikiamas kompetentingos šios valstybės narės įstaigos, turi mokėti įmokas šioms išmokoms gauti atskaitymo iš savo pensijos forma, net jeigu jie nėra prisiregistravę kompetentingoje savo gyvenamosios vietos valstybės narės įstaigoje.

2)

SESV 21 straipsnis aiškintinas taip, kad jis nedraudžia tam tikros valstybės narės reglamentavimo, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriuo remiantis kitoje valstybėje narėje pensijų, mokėtinų pagal šios valstybės teisės aktus, gavėjai, gyvenantys kitoje valstybėje narėje, kur pagal Reglamento Nr. 1408/71, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1992/2006, 28 ir 28a straipsnius jie turi teisę gauti ligos išmokas natūra, teikiamas kompetentingos šios valstybės narės įstaigos, turi mokėti įmokas šioms išmokoms gauti atskaitymo iš savo pensijos forma, net jeigu jie nėra prisiregistravę kompetentingoje savo gyvenamosios vietos valstybės narės įstaigoje.

Tačiau SESV 21 straipsnis aiškintinas taip, kad jis draudžia tokį nacionalinį reglamentavimą, jeigu juo inicijuojamas arba jame įtvirtintas nepateisinamas skirtingas rezidentų ir ne rezidentų traktavimas, kiek tai susiję su visiškos apsaugos nuo ligos rizikos, kurią jie turėjo pagal iki įsigaliojant šiam reglamentavimui sudarytas draudimo sutartis, tęstinumu, o tai turi išsiaiškinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 11, 2010 1 16.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/18


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgisch Interventie–Restitutiebureau prieš SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

(Byla C-367/09) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Kėsinimasis į Europos Sąjungos finansinius interesus - Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 - 1 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, 5 ir 7 straipsniai - Reglamentas (EEB) Nr. 3665/87 - 11 straipsnis ir 18 straipsnio 2 dalies c punktas - Ūkio subjekto sąvoka - Asmenys, dalyvavę darant pažeidimą - Asmenys, kurie pagal savo pareigas turi atsakyti už padarytą pažeidimą arba užtikrinti, kad jis nebūtų padarytas - Administracinė nuobauda - Tiesioginis veikimas - Patraukimo atsakomybėn senatis - Nutraukimas)

2010/C 346/29

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Belgisch Interventie- Restitutiebureau

Atsakovės: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hof van beroep te Antwerpen — 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340) 1 straipsnio, 3 straipsnio 1 dalies trečiosios pastraipos, 5 ir 7 straipsnių bei 1987 m. lapkričio 27 d. (Komisijos) reglamento (EEB) Nr. 3665/87, nustatančio išsamias bendrąsias eksporto grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus sistemos taikymo taisykles, (OL L 351, p. 1) 18 straipsnio 1 dalies c punkto aiškinimas — Sąvoka „ūkio subjektas“ — Asmenys, kurie dalyvavo pažeidime ir asmenys, kurie prisiima atsakomybę už pažeidimą ar užtikrina, kad jis nebūtų padaromas — Patraukimo atsakomybėn senaties terminas — Nutraukimas

Rezoliucinė dalis

1)

1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 5 ir 7 straipsniai netaikytini, jei administracinė nuobauda gali būti skirta remiantis vien šiomis nuostatomis, o atsižvelgiant į Sąjungos finansinių interesų apsaugą, siekiant tam tikriems asmenims skirti administracinę nuobaudą, reikia, kad ji ir jos taikymo šiems asmenims sąlygos būtų nustatytos iki pažeidimo padarymo Sąjungos teisės aktų leidėjo priimtame tam tikrą sektorių reglamentuojančiame teisės akte arba, jei tokie teisės aktai dar nebuvo priimti Sąjungos lygiu, kad administracinės nuobaudos skyrimas šiems asmenims būtų numatytas pagal valstybės narės, kurioje buvo padarytas šis pažeidimas, teisę.

2)

Tokiomis aplinkybėmis, kaip antai pagrindinėje byloje, kai tam tikrą sektorių reglamentuojančiuose Sąjungos teisės aktuose valstybėms narėms dar nebuvo numatyta pareiga nustatyti veiksmingų sankcijų tuo atveju, kai valstybės narės patvirtinta tarptautinė kontrolės ir priežiūros agentūra išdavė klaidingus sertifikatus, pagal Reglamento Nr. 2988/95 7 straipsnį nedraudžiama, kad valstybė narė tokiai agentūrai, kaip dalyvavusiam darant pažeidimą arba pagal savo pareigas „atsakyti už padarytą pažeidimą“ turinčiam asmeniui šios nuostatos prasme, taikytų sankciją, su sąlyga, kad ji gali būti taikoma tik jeigu turi aiškų ir nedviprasmišką teisinį pagrindą, o tai įvertinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

3)

Pagrindinėje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis išleidimo į apyvartą sertifikatą išdavusiai tarptautinės kontrolės ir priežiūros agentūrai dėl konkrečios eksporto operacijos pateikti tyrimo, per kurį buvo nustatytas su šia eksporto operacija susijęs pažeidimas, ataskaita, prašymas pateikti papildomus dokumentus, kuriais remiantis būtų galima patikrinti, ar tikrai prekės buvo išleistos į apyvartą, bei registruotas laiškas, kuriame šiai agentūrai skiriama sankcija už pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį padarytą pažeidimą, yra pakankamai konkretūs, su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susiję veiksmai, apie kuriuos pranešama atitinkamam asmeniui ir kurie nutraukia patraukimo atsakomybėn senaties eigą Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos prasme.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/19


2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nidera Handelscompagnie prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Byla C-385/09) (1)

(Direktyva 2006/112/EB - Teisė į pirkimo PVM atskaitą - Nacionalinis teisinis reguliavimas, pagal kurį teisė į atskaitą nesuteikiama už prieš įregistruojant PVM mokėtoju perparduotas prekes)

2010/C 346/30

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Nidera Handelscompagnie BV

Atsakovė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 167 straipsnio, 168 straipsnio 1 dalies a punkto ir 178 straipsnio 1 dalies a punkto išaiškinimas — Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį teisė į PVM atskaitą suteikta tik PVM mokėtojams šioje valstybėje narėje — Teisės į PVM atskaitą nesuteikimas už prekes ir paslaugas, kurias mokesčio mokėtojas įsigijo iki įsiregistravimo PVM mokėtoju dienos atitinkamoje valstybėje narėje, jeigu šios prekės ir paslaugos jau panaudotos apmokestinamojo asmens apmokestinamiesiems sandoriams

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos turi būti aiškinama taip, jog ja draudžiama, kad pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas asmuo, kuris tenkina esmines sąlygas atskaityti šį mokestį remiantis šios direktyvos nuostatomis ir įsiregistruoja PVM mokėtoju per protingą terminą nuo sandorių, suteikiančių teisę į PVM atskaitą, įvykdymo, netektų galimybės įgyvendinti teisės į atskaitą dėl nacionalinės teisės akto, kuriuo draudžiama atskaityti perkant prekes sumokėtą PVM, kadangi šis apmokestinamasis asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju prieš naudodamas šias prekes savo apmokestinamojoje veikloje.


(1)  OL C 312, 2009 12 19.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/19


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën prieš X BV

(Byla C-423/09) (1)

(Bendrasis muitų tarifas - Tarifinis klasifikavimas - Kombinuotoji nomenklatūra - Džiovintos, nevisiškai dehidratuotos daržovės (česnakų galvos)

2010/C 346/31

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Staatssecretaris van Financiën

Atsakovė: X BV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) — 2003 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 281, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 14 t., p. 3), ir 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1810/2004, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 327, p. 1), aiškinimas — Džiovintų, nevisiškai dehidratuotų daržovių (česnakų galvų), kurios importuojamos atšaldytos, tarifinė klasifikacija

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2004, I priede nurodyta KN turi būti aiškinama taip: česnakai turi būti klasifikuojami 0712 90 90 tarifinėje subpozicijoje, jeigu jiems pagal specialų apdorojimo būdą buvo taikoma intensyvi džiovinimo procedūra, per kurią iš produkto pašalintas visas arba beveik visas jame buvęs vanduo, tačiau iš dalies išdžiovinti česnakai, kurie išsaugo šviežių česnakų savybes ir charakteristikas, turi būti klasifikuojami KN 0703 20 00 tarifinėje subpozicijoje.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/20


2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Union syndicale Solidaires Isère prieš Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

(Byla C-428/09) (1)

(Socialinė politika - Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga - Direktyva 2003/88/EB - Darbo laiko organizavimas - 1, 3 ir 17 straipsniai - Taikymo sritis - „Sutartį dėl auklėjamojo darbo“ sudariusių asmenų atsitiktinė ir sezoninė veikla - Šio personalo darbo laiko atostogų ir laisvalaikio praleidimo centruose ribojimas iki 80 dienų per metus - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose šiam personalui nenumatytas minimalus dienos poilsio laikas - 17 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos - Sąlygos - Lygiaverčio kompensuojamojo poilsio laiko arba, išskirtiniais atvejais, atitinkamos apsaugos užtikrinimas)

2010/C 346/32

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Union syndicale -Solidaires Isère

Atsakovai: Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Conseil d'État (Prancūzija) — 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381) 17 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 3 dalies b punkto aiškinimas atsižvelgiant į šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalį — Sutartis dėl auklėjamojo darbo pasirašiusių asmenų atsitiktinė ir sezoninė veikla — Nacionalinių teisės aktų, ribojančių šių asmenų darbo laiką atostogų ir laisvalaikio praleidimo centruose iki 80 dienų per metus, tačiau neužtikrinančių minimalaus kasdienio poilsio laiko, suderinamumas su direktyva — Sąvokos „lygiavertis kompensuojamojo poilsio laikas“ ir „suinteresuotiems darbuotojams suteikiama atitinkama apsauga“

Rezoliucinė dalis

1)

Tokias sutartis, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamos sutartys dėl auklėjamojo darbo, sudarę asmenys, atostogų ir laisvalaikio praleidimo centruose vykdantys atsitiktinę ir sezoninę veiklą ne daugiau kaip 80 darbo dienų per metus, priskirtini 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų taikymo sričiai.

2)

Tokias sutartis, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamos sutartys dėl auklėjamojo darbo, sudariusiems asmenims, atostogų ir laisvalaikio praleidimo centruose vykdantiems atsitiktinę ir sezoninę veiklą, taikytina Direktyvos 2003/88 17 straipsnio 3 dalies b ir (arba) c punktuose numatyta nukrypti leidžianti nuostata.

Nacionalinės teisės aktais, pagal kuriuos tokias sutartis sudariusių asmenų darbas ribojamas iki 80 darbo dienų per metus, neįvykdomos šios direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos minėtos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sąlygos, pagal kurias tokiems darbuotojams suteikiamas lygiavertis kompensuojamojo poilsio laikas arba, išskirtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių suteikti tokio poilsio laiko neįmanoma, jiems suteikiama atitinkama apsauga.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/20


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-500/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Pašto paslaugos - Direktyva 97/67/EB - Nacionaliniai apribojimai - Skubių siuntų bendrovės - Nacionalinė licencijavimo sistema)

2010/C 346/33

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Lozano Palacios ir D. Triantafyllou

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama P. Mylonopoulos ir D. Tsagkaraki

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo pažeidimas (OL L 15, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 71)

Rezoliucinė dalis

1)

Graikijos Respublika, toliau taikydama 2005 m. spalio 12 d. Ministro įsakymą Nr. A1/44351/3608, neįvykdė įsipareigojimų pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo, iš dalies pakeistą 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/39/EB, visų pirma 9 straipsnio 1 ir 2 dalis.

2)

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 37, 2010 2 13.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/21


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-41/10) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą - Direktyvos 73/239/EEB ir 92/49/EEB - Papildomo ligos draudimo rinkoje veikiančios savitarpio draudimo bendrovės - Netinkamas ar nevisiškas perkėlimas)

2010/C 346/34

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Rozet ir N. Yerrell

Atsakovė: Belgijos Karalystė, atstovaujama M. Jacobs ir L. Van den Broeck

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1973 m. liepos 24 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (OL L 228, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 14), 6, 8, 15, 16 ir 17 straipsnių bei 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, iš dalies keičiančios direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva) (OL L 228, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 346), 20, 21 ir 22 straipsnių netinkamas ir nevisiškas perkėlimas

Rezoliucinė dalis

1)

Netinkamai ir nevisiškai perkėlusi 1973 m. liepos 24 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo, iš dalies pakeistą 2002 m. kovo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/13/EB, ir 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, iš dalies keičiančią direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva), Belgijos Karalystė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvos 73/239, iš dalies pakeistos Direktyva 2002/13, 6, 8, 15, 16 ir 17 straipsnius bei Direktyvos 92/49 20-22 straipsnius.

2)

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2010 3 27.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/21


2010 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Kronoply GmbH & Co. KG prieš Europos Komisiją

(Byla C-117/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Prašymas suteikti pagalbą, kuriuo siekiama pakeisti anksčiau įmonei gavėjai suteiktą pagalbą, apie kurią Komisijai pranešta visiškai užbaigus investicinį projektą - Skatinamojo poveikio ir būtinumo kriterijai)

2010/C 346/35

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Kronoply GmbH & Co. KG, atstovaujama Rechtsanwälte R. Nierer ir L. Gordalla

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama K. Gross, V. Kreuschitz ir T. Scharf

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2009 m. sausio 14 d. Pirmosios instancijos teismo (penktosios kolegijos) sprendimo Kronoply prieš Komisiją (T-162/06), kuriuo šis teismas atmetė ieškinį dėl 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos sprendimo 2006/262/EB, kuriuo ši valstybės pagalbą, kurią Vokietija planuoja suteikti ieškovei, pripažino nesuderinama su bendrąja rinka (OL L 94, p. 50), panaikinimo — Pagalbos projektas, kuriuo siekiama pakeisti anksčiau įmonei gavėjai suteiktą pagalbą, apie kurią Komisijai pranešta pasinaudojant anksčiau leista pagalba visiškai įgyvendinus investicinį projektą — Klaidingas ginčijamos pagalbos skatinamojo poveikio ir būtinumo vertinimas

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą.

2)

Priteisti iš Kronoply GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 141, 2009 6 20.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/22


2010 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jhonny Briot prieš Randstad Interim, Sodexho SA, Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-386/09) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies antra pastraipa - Direktyva 2001/23/EB - Įmonių perdavimas - Darbuotojų teisių apsauga - Laikinojo darbuotojo terminuotos darbo sutarties nepratęsimas)

2010/C 346/36

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Jhonny Briot

Atsakovės: Randstad Interim, Sodexho SA, Europos Sąjungos Taryba

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Cour du travail de Bruxelles — 2001 m. kovo 12 d. Tarybos Direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 98) 1 straipsnio 1 dalies, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ir 2 dalies c punkto, 3 straipsnio 1 dalies bei 4 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Laikinojo darbuotojo terminuotos darbo sutarties nepratęsimas dėl įmonės perdavimo — Galimybė laikinojo įdarbinimo įmonę arba Bendrijos instituciją, besinaudojančią laikinųjų darbuotojų paslaugomis, prilyginti „darbdavei perdavėjai“ — Laikinųjų darbuotojų negalėjimas naudotis šios direktyvos teikiamomis garantijomis — Perėmėjo pareiga ar galimybė išlaikyti darbo santykius

Rezoliucinė dalis

Tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kai laikinojo darbuotojo terminuota darbo sutartis pasibaigė dėl to, kad suėjo sutartas terminas, iki veiklos, kuriai vykdyti toks laikinasis darbuotojas buvo įdarbintas, perdavimo dienos nepratęsus šios sutarties dėl tokio perdavimo nepažeidžiamas 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 4 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas. Todėl tokio perdavimo dieną šis laikinasis darbuotojas negali būti toliau laikomas paskirtu dirbti įmonei laikinojo darbo naudotojai.


(1)  OL C 312, 2009 12 19.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/22


2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Mehmet Salih Bayramoglu prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-28/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Procedūros reglamento 119 straipsnis - Neteisėti reikalavimai - Akivaizdus nepriimtinumas)

2010/C 346/37

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Mehmet Salih Bayramoglu, atstovaujamas QC A. Riza

Kitos proceso šalys: Europos Parlamentas, atstovaujamas C. Karamarcos ir N. Görlitz, Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Balta ir E. Finnegan

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 24 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutarties Bayramoglu prieš Parlamentą ir Tarybą (T-110/09), kuria Pirmosios instancijos teismas kaip akivaizdžiai nepriimtiną atmetė ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti 2004 m birželio 10 d. Tarybos sprendimą 2004/511/EB dėl Kipro piliečių atstovavimo Europos Parlamente išsprendus Kipro problemą — Praleidus terminą pareikštas ieškinys.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą.

2)

Priteisti iš M. S. Bayramoglu bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2010 3 27.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/23


2010 m. birželio 11 d. Landgericht Regensburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G prieš Cornelius de Visser

(Byla C-292/10)

()

2010/C 346/38

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Regensburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: G

Atsakovas: Cornelius de Visser

Prejudiciniai klausimai

a)

Ar Europos Sąjungos sutarties — Lisabonos sutarties redakcija — (toliau — Europos Sąjungos sutartis) 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma sakinio dalis, siejant ją su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau — Pagrindinių teisių chartija) 47 straipsnio antros pastraipos 1 sakiniu, arba kitos Europos teisės nuostatos draudžia vadinamąjį „šaukimo įteikimą paskelbiant viešai“ pagal nacionalinę teisę (pagal Vokietijos civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 185–188 straipsnius vieno mėnesio laikotarpiui iškabinant šaukimą teismo, kuris priėmė sprendimą dėl šaukimo, skelbimų lentoje), jei kita (prasidedančio) civilinio proceso šalis savo interneto svetainėje nurodo savo adresą Europos Sąjungos teritorijoje (toliau — Sąjungos teritorija), tačiau jam šaukimo įteikti negalima, nes atsakovas ten nebūna ir apskritai negali būti nustatyta, kur šiuo metu yra atsakovas?

b)

Jei atsakymas į 2a klausimą būtų teigiamas:

 

Ar nacionalinis teismas nacionalinės teisės taisyklių, pagal kurias, atsižvelgiant į ligšiolinę Teisingumo Teismo praktiką (naujausia byla C-341/08; […]), leidžiama įteikti šaukimą paskelbiant viešai, turi netaikyti ir tuomet, jei pagal nacionalinę teisę tokia kompetencija suteikiama tik (Vokietijos) Federaliniam Konstituciniam Teismui?

ir

 

Ar ieškovė privalo pranešti teismui naują adresą, kuriuo būtų galima pakartotinai išsiųsti atsakovui šaukimą, kad ji galėtų įgyvendinti savo teises, nes pagal nacionalinę teisę, nepaskelbus šaukimo viešai ir nežinant atsakovo buvimo vietos, teismo procesas negalėtų būti pradėtas?

c)

Tuo atveju, jei atsakymas į 2a klausimą būtų neigiamas: ar nagrinėjamu atveju 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau — Reglamentas Nr. 44/2001) 26 straipsnio 2 dalis draudžia priimti sprendimą už akių pagal Vokietijos civilinio proceso kodekso 331 straipsnį, t. y. išduoti neginčytinų reikalavimų vykdomąjį raštą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (toliau — Reglamentas Nr. 805/2004), prasme, jeigu siekiama, kad būtų sumokėta ne mažesnė kaip 20 000 eurų kompensacija už neturtinę žalą ir palūkanos bei 1 419,19 euro suma advokato išlaidoms padengti ir palūkanos?

Toliau pateikiami klausimai pateikiami su sąlyga, kad ieškovės ieškinys gali būti toliau nagrinėjamas, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo pateiktus atsakymus į 2a–2c klausimus:

d)

Ar Reglamentas Nr. 44/2001, atsižvelgiant į jo 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 3 punktą, taikomas ir tuomet, kai atsakovas civilinėje byloje, dėl kurio veiksmų eksploatuojant interneto svetainę buvo pareikštas ieškinys, kuriuo reikalaujama uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus, nurodyti pateikti tam tikrą informaciją bei atlyginti neturtinę žalą, — kaip preziumuojama — yra Sąjungos pilietis Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnio 2 sakinio prasme, tačiau jo buvimo vieta nėra žinoma, ir todėl spėjama, tačiau jokiu būdu tiksliai nežinoma, jog jis šiuo metu yra už Sąjungos teritorijos bei teritorijos, kuriai taikoma Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, kuri buvo pasirašyta 1988 m. rugsėjo 16 d. Lugane (toliau — Lugano konvencija), ribų, o tiksli tarnybinės stoties, kurioje patalpinta interneto svetainė, vieta nėra žinoma, nors būtų logiška manyti, jog ji yra Sąjungos teritorijoje?

e)

Jei šioje byloje Reglamentas Nr. 44/2001 taikomas: ar Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 punkto frazė „vietos, kurioje […] žalą sukėlęs įvykis […] gali įvykti“ (galimo) asmens teisių į privatumą pažeidimo atveju interneto svetainėje pateikiant turinį, aiškintina ta prasme, kad:

 

suinteresuotasis asmuo (ieškovė) gali interneto svetainę eksploatuojančiam asmeniui (toliau — atsakovui) pareikšti ieškinį dėl uždraudimo atlikti tam tikrus veiksmus, nurodymo pateikti tam tikrą informaciją ir neturtinės žalos atlyginimo, nesvarbu, kur atsakovas įsikūręs (Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų), taip pat valstybės narės, kurios teritorijoje interneto svetainė pasiekiama, teismuose,

arba

 

ar tam, kad valstybės narės, kurioje atsakovas nėra įsikūręs arba nėra jokių įrodymų, kad atsakovas yra šios valstybės narės teritorijoje, teismas turėtų jurisdikciją, reikia, jog būtų specialus, platesnis nei vien techniškai įmanomo pasiekiamumo ryšys tarp skundžiamo turinio arba interneto svetainės ir teismo buvimo vietos valstybės (ryšys su atitinkama valstybe)?

f)

Jei būtų reikalaujama tokio specialaus ryšio su atitinkama valstybe: kokiais kriterijais vadovaujantis jis nustatomas?

Ar svarbu tai, kad aptariama interneto svetainė, remiantis ją eksploatuojančio asmens tikslais, tikslingai skirta (taip pat ir) interneto naudotojams teismo buvimo vietos valstybėje, ar pakanka to, kad interneto svetainėje pateikiama informacija yra objektyviai susijusi su teismo buvimo vietos valstybe ta prasme, kad konkretaus atvejo aplinkybėmis, visų pirma atsižvelgiant į interneto svetainės, dėl kurios pateikti atitinkami reikalavimai, turinį, faktiškai gali būti įvykęs priešingų interesų — ieškovės interesų į privatumo apsaugą ir atsakovo interesų plėtoti savo interneto svetainę — konfliktas arba jis galėjo įvykti arba įvyko dėl to, kad vienas ar keli iš nukentėjusiosios, kurios privatumo teisės buvo pažeistos, pažįstamų asmenų susipažino su interneto svetainės turiniu?

g)

Ar nustatant specialų ryšį su valstybe, turi reikšmės, kiek kartų buvo prisijungta prie interneto svetainės, dėl kurios pateikti atitinkami reikalavimai, iš teismo buvimo vietos valstybės?

h)

Jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas turi jurisdikciją dėl pirmiau minėtų klausimų: Ar 1995 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo sprendime (byla C-68/93; […]) nustatyti teisės principai taikomi ir pirmiau aprašytu atveju?

i)

Jei nustatant jurisdikciją nereikalaujama jokio specialaus ryšio su valstybe arba preziumuojant tokį ryšį pakanka, kad informacija, dėl kurios pateikti atitinkami reikalavimai, yra objektyviai susijusi su teismo buvimo vietos valstybe ta prasme, kad konkretaus atvejo aplinkybėmis, visų pirma atsižvelgiant į interneto svetainės, dėl kurios pateikti atitinkami reikalavimai, turinį, priešingų interesų konfliktas teismo buvimo vietos valstybėje faktiškai gali būti įvykęs arba jis galėjo įvykti arba įvyko dėl to, kad vienas ar keli iš nukentėjusiosios, kurios privatumo teisės buvo pažeistos, pažįstamų asmenų susipažino su interneto svetainės turiniu ir specialaus ryšio su atitinkama valstybe buvimas gali būti preziumuojamas nereikalaujant nustatyti, kiek minimaliai kartų turi būti prisijungta prie svetainės, dėl kurios pateikti atitinkami reikalavimai, iš teismo buvimo vietos valstybės, arba Reglamentas Nr. 44/2001 šiuo atveju visiškai netaikomas:

 

Ar 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (toliau — Elektroninės komercijos direktyva) 3 straipsnio 1 ir 2 dalys aiškintinos taip, kad šios nuostatos yra kolizinės ta prasme, jog pagal jas, kalbant ir apie civilinės teisės sritį, turi būti taikoma tik kilmės valstybėje galiojanti teisė, netaikant nacionalinių kolizinių normų,

 

arba

 

ar šios nuostatos yra korekcinio pobūdžio materialinės teisės lygmenyje, dėl ko pagal nacionalines kolizijos normas taikytina pripažintos teisės materialinis teisinis rezultatas modifikuojamas turinio atžvilgiu ir apribojamas kilmės valstybės reikalavimais?

j)

Jei Elektroninės komercijos direktyvos 3 straipsnio 1 ir 2 dalys yra kolizinio pobūdžio:

Ar pagal šias nuostatas tereikalaujama taikyti tik kilmės valstybės materialinės teisės nuostatas ar ir joje galiojančias kolizines normas, ir todėl kilmės valstybės teisės nuoroda į paskirties valstybės teisę išlieka įmanoma?

k)

Jei Elektroninės komercijos direktyvos 3 straipsnio 1 ir 2 dalys yra kolizinio pobūdžio:

Ar nustatant paslaugų teikėjo įsisteigimo vietą turi būti remiamasi jo (spėjama) dabartine buvimo vieta, jo buvimo vieta tuo metu, kai buvo pradėtos skelbti ieškovės fotografijos, ar (spėjama) tarnybinės stoties, kurioje patalpinta interneto svetainė, buvimo vieta?


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/24


2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Enipower SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Byla C-328/10)

()

2010/C 346/39

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Enipower SpA

Atsakovė: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties 23, 43, 49 ir 56 straipsniais bei 2003 m. Direktyvos Nr. 54 (1) 11 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir 24 straipsniu draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais nepranešus ES Komisijai atitinkami elektros energijos gamintojai, kurie konkrečiomis aplinkybėmis yra esminiai tenkinant dispečerinio valdymo paslaugos poreikį, nuolat įpareigojami pateikti pasiūlymus elektros biržoje pagal tinklo operatoriaus nustatytus reikalavimus, ir kuriais iš gamintojų atimama galimybė nustatyti šių pasiūlymų vertę, taikant kriterijus, kurie nebuvo iš anksto nustatyti remiantis „skaidria, nediskriminuojančia, rinkos veikimu paremta tvarka“?


(1)  OL L 176, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 211


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/25


2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ENI SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

(Byla C-329/10)

()

2010/C 346/40

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ENI SpA

Atsakovė: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties 23, 43, 49 ir 56 straipsniais bei 2003 m. Direktyvos Nr. 54 (1) 11 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir 24 straipsniu draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais nepranešus ES Komisijai atitinkami elektros energijos gamintojai, kurie konkrečiomis aplinkybėmis yra esminiai tenkinant dispečerinio valdymo paslaugos poreikį, nuolat įpareigojami pateikti pasiūlymus elektros biržoje pagal tinklo operatoriaus nustatytus reikalavimus, ir kuriais iš gamintojų atimama galimybė nustatyti šių pasiūlymų vertę, taikant kriterijus, kurie nebuvo iš anksto nustatyti remiantis „skaidria, nediskriminuojančia, rinkos veikimu paremta tvarka“?


(1)  OL L 176, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 211


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/25


2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edison Trading SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Byla C-330/10)

()

2010/C 346/41

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Edison Trading SpA

Atsakovė: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties 23, 43, 49 ir 56 straipsniais bei 2003 m. Direktyvos Nr. 54 (1) 11 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir 24 straipsniu draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais nepranešus ES Komisijai atitinkami elektros energijos gamintojai, kurie konkrečiomis aplinkybėmis yra esminiai tenkinant dispečerinio valdymo paslaugos poreikį, nuolat įpareigojami pateikti pasiūlymus elektros biržoje pagal tinklo operatoriaus nustatytus reikalavimus, ir kuriais iš gamintojų atimama galimybė nustatyti šių pasiūlymų vertę, taikant kriterijus, kurie nebuvo iš anksto nustatyti remiantis „skaidria, nediskriminuojančia, rinkos veikimu paremta tvarka“?


(1)  OL L 176, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 211


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/25


2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.On Produzione SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Byla C-331/10)

()

2010/C 346/42

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: E.On Produzione SpA

Atsakovė: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties 23, 43, 49 ir 56 straipsniais bei 2003 m. Direktyvos Nr. 54 (1) 11 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir 24 straipsniu draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais nepranešus ES Komisijai atitinkami elektros energijos gamintojai, kurie konkrečiomis aplinkybėmis yra esminiai tenkinant dispečerinio valdymo paslaugos poreikį, nuolat įpareigojami pateikti pasiūlymus elektros biržoje pagal tinklo operatoriaus nustatytus reikalavimus, ir kuriais iš gamintojų atimama galimybė nustatyti šių pasiūlymų vertę, taikant kriterijus, kurie nebuvo iš anksto nustatyti remiantis „skaidria, nediskriminuojančia, rinkos veikimu paremta tvarka“?


(1)  OL L 176, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 211


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/26


2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edipower SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Byla C-332/10)

()

2010/C 346/43

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Edipower SpA

Atsakovė: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties 23, 43, 49 ir 56 straipsniais bei 2003 m. Direktyvos Nr. 54 (1) 11 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir 24 straipsniu draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais nepranešus ES Komisijai atitinkami elektros energijos gamintojai, kurie konkrečiomis aplinkybėmis yra esminiai tenkinant dispečerinio valdymo paslaugos poreikį, nuolat įpareigojami elektros biržoje pagal tinklo operatoriaus nustatytus reikalavimus pateikti pasiūlymus, ir kuriais iš gamintojų atimama galimybė nustatyti šių pasiūlymų vertę, taikant kriterijus, kurie nebuvo iš anksto nustatyti remiantis „skaidria, nediskriminuojančia, rinkos veikimu paremta tvarka“?


(1)  OL L 176, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 211


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/26


2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.On Energy Trading Spa prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Byla C-333/10)

()

2010/C 346/44

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: E.On Energy Trading Spa

Atsakovė: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties 23, 43, 49 ir 56 straipsniais bei 2003 m. Direktyvos Nr. 54 (1) 11 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir 24 straipsniu draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais nepranešus ES Komisijai atitinkami elektros energijos gamintojai, kurie konkrečiomis aplinkybėmis yra esminiai tenkinant dispečerinio valdymo paslaugos poreikį, nuolat įpareigojami elektros pateikti pasiūlymus biržoje pagal tinklo operatoriaus nustatytus reikalavimus, ir kuriais iš gamintojų atimama galimybė nustatyti šių pasiūlymų vertę, taikant kriterijus, kurie nebuvo iš anksto nustatyti remiantis „skaidria, nediskriminuojančia, rinkos veikimu paremta tvarka“?


(1)  OL L 176, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 211


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/26


2010 m. rugpjūčio 11 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Anglija ir Velsas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SAS prieš World Programming Ltd

(Byla C-406/10)

()

2010/C 346/45

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: SAS Institute Inc.

Atsakovė: World Programming Ltd

Prejudiciniai klausimai

A.    Dėl 1991 m. gegužės 14 d. Tarybos direktyvos 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos  (1) ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/24/EB (kodifikuota redakcija)  (2) išaiškinimo:

1)

Jeigu kompiuterių programai (toliau — Pirmoji programa) kaip literatūros kūriniui yra suteikiama autorių teisių apsauga, ar 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip: Pirmosios programos autorių teisės nėra pažeidžiamos, jeigu teisių turėtojo konkurentas, neturėdamas prieigos prie Pirmosios programos pirminio teksto, tiesiogiai arba naudodamas tokį procesą, kaip objektinio kodo dekompiliavimas, sukuria kitą programą (toliau — Antroji programa), kuria imituojamos Pirmosios programos funkcijos?

2)

Ar įtakos atsakymui į 1 klausimą turi kuris nors iš toliau nurodytų veiksnių:

a)

Pirmosios programos funkcijų pobūdis ir (arba) apimtis;

b)

įgūdžių, vertinimų ir darbo, kuriuos Pirmosios programos autorius panaudojo, kurdamas Pirmosios programos funkcijas, pobūdis ir (arba) apimtis;

c)

tai, kiek detaliai Pirmosios programos funkcijos yra atgamintos Antrojoje programoje;

d)

jeigu Antrosios programos pirminiame tekste Pirmosios programos pirminio teksto aspektų atgaminama daugiau nei tai yra neišvengiamai būtina siekiant sukurti tokias pačias kaip Pirmosios programos funkcijas?

3)

Jeigu Pirmoji programa aiškina ir vykdo taikomąsias programas, užrašytas Pirmosios programos naudotojų programavimo kalba, kurią sukūrė Pirmosios programos autorius ir kurią sudaro Pirmosios programos autoriaus sukurti arba pasirinkti raktažodžiai ir Pirmosios programos autoriaus sukurta sintaksė, ar 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip: Pirmosios programos autorių teisės nėra pažeidžiamos, jeigu Antroji programa užrašoma taip, kad ji aiškina ir vykdo tokias taikomąsias programas, naudodama tuos pačius raktažodžius ir tą pačią sintaksę?

4)

Jeigu Pirmoji programa skaito ir įrašo konkretaus formato, kurį sukūrė Pirmosios programos autorius, duomenų rinkmenas, ar 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip: Pirmosios programos autorių teisės nėra pažeidžiamos, jeigu Antroji programa užrašoma taip, kad skaitytų ir įrašytų to paties formato duomenų rinkmenas?

5)

Ar atsakymui į 1, 3 ir 4 klausimus kokios nors įtakos turi tai, kad Antrosios programos autorius Antrąją programą sukūrė:

a)

bandydamas, nagrinėdamas ar tikrindamas, kaip Pirmoji programa veikia; arba

b)

skaitydamas Pirmosios programos autoriaus sukurtą ir paskelbtą vadovą, kuriame aprašytos Pirmosios programos funkcijos (toliau — Vadovas); arba

c)

atlikdamas ir a, ir b punktuose nurodytus veiksmus?

6)

Jeigu asmuo pagal licenciją turi teisę naudoti Pirmosios programos kopiją, ar 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip: licenciatas turi teisę be teisių turėtojo leidimo atlikti programos įdiegimo, paleidimo ir saugojimo veiksmus, kad išbandytų, išnagrinėtų arba patikrintų, kaip veikia Pirmoji programa, ir nustatytų idėjas ir principus, kuriais remiasi bet kuris programos elementas, jeigu pagal licenciją licenciatui leidžiama atlikti Pirmosios programos įdiegimo, paleidimo ir saugojimo veiksmus, naudojant ją konkrečiam licencijoje leidžiamam tikslui, nors veiksmais, atliktais siekiant išbandyti, išnagrinėti arba patikrinti Pirmąją programą, siekia platesnio tikslo nei leidžiama pagal licenciją?

7)

Ar 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip: Pirmosios programos veikimo išbandymo, nagrinėjimo ar patikros veiksmai laikytini atliekamais siekiant nustatyti idėjas ir principus, kuriais remiasi bet kuris Pirmosios programos elementas, jeigu šie veiksmai atliekami:

a)

siekiant išsiaiškinti, kaip Pirmoji programa veikia, visų pirma Vadove neaprašytas detales, ir užrašyti Antrąją programą 1 klausime nurodytu būdu;

b)

siekiant išsiaiškinti, kaip Pirmoji programa aiškina ir vykdo programavimo kalba, kurią ji aiškina ir vykdo, užrašytus sakinius (žr. 3 klausimą);

c)

siekiant nustatyti duomenų rinkmenų, kuriuos įrašo arba skaito Pirmoji programa, formatus (žr. 4 klausimą);

d)

siekiant palyginti Antrosios programos ir Pirmosios programos veiklos parametrus ir nustatyti priežastis, dėl kurių jie skiriasi, bei pagerinti Antrosios programos veiklos parametrus;

e)

kuriant Antrąją programą, atlikti lygiagrečius Pirmosios programos ir Antrosios programos bandymus, siekiant palyginti jų gaunamą rezultatą, visų pirma paleidžiant tuos pačius bandomuosius scenarijus Pirmąja programa ir Antrąja programa;

f)

siekiant nustatyti Pirmosios programos sukurtos registravimo rinkmenos gaunamą rezultatą, ir sukurti tokią pat arba panašią registravimo rinkmeną;

g)

priversti Pirmąją programą išvesti duomenis (t. y. JAV valstijų ir jų pašto kodų koreliacijos duomenis), siekiant nustatyti, ar jie atitinka oficialias tokių duomenų bazes, o jeigu neatitinka, programuoti Antrąją programą taip, kad ji į tuos pačius pradinius duomenis reaguotų taip pat, kaip Pirmoji programa.

B.    Dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje  (3) tam tikrų aspektų suderinimo išaiškinimo:

8)

Jeigu Vadovui kaip literatūros kūriniui yra suteikiama autorių teisių apsauga, ar 2 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip: Vadovo autorių teisės yra pažeidžiamos, jeigu Antrosios programos autorius Antrojoje programoje atgamina arba iš esmės atgamina kuriuos nors iš toliau nurodytų Vadove aprašytų dalykų:

a)

Pirmojoje programoje įdiegtų statistinių operacijų rinkinį;

b)

šioms operacijoms apibūdinti Vadove naudojamas matematines formules;

c)

konkrečias komandas, kuriomis šias operacijas galima aktyvinti, arba šių komandų derinius;

d)

parinktis, kurias Pirmosios programos autorius numatė įvairių komandų atveju;

e)

Pirmosios programos atpažįstamus raktažodžius ir sintaksę;.

f)

numatytąsias nuostatas, kurias Pirmosios programos autorius nusprendė įdiegti, jeigu naudotojas nenurodo konkrečios komandos ar parinkties;

g)

kartojimų, kuriuos Pirmoji programa atliks tam tikromis aplinkybėmis, skaičių?

9)

Ar 2 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip: Vadovo autorių teisės yra pažeidžiamos, jeigu Antrosios programos autorius Antrąją programą apibūdinančiame vadove atgamina arba iš esmės atgamina Pirmosios programos atpažįstamus raktažodžius ir sintaksę?


(1)  OL L 122, p. 42

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 111, p. 16)

(3)  OL L 167, p. 10


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/28


2010 m. rugpjūčio 26 d. Bell & Ross BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-51/10 Bell & Ross prieš VRDT

(Byla C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Bell & Ross BV, atstovaujama advokato S. Guerlain

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Klockgrossisten i Norden AB

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą nutartį,

pripažinti, kad ieškovės pareikštas ieškinys dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) (T-51/10) yra priimtinas ir todėl bylą grąžinti Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl minėto ieškinio dėl panaikinimo esmės,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi apeliacinėje ir pirmojoje instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą apeliantė remiasi šešiais pagrindais.

Savo pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu Bell & Ross remiasi Bendrojo Teismo procedūros reglamento 111 straipsnio pažeidimu dėl to, kad šis teismas, nesusipažinęs su generalinio advokato nuomone, nusprendė, jog ieškinys akivaizdžiai nepriimtinas.

Savo antruoju pagrindu apeliantė remiasi tuo, kad Bendrasis Teismas pažeidė Procedūros reglamento 43 straipsnio 1 dalį, nes nusprendė, jog pasirašyti ieškinio egzemplioriai, kuriuos teismo kanceliarija gavo 2010 m. vasario 1 d., nebuvo originalai ir kad vienintelis 2010 m. vasario 5 d., vadinasi, po termino, gautas egzempliorius galėjo būti laikomas originalu, net nenurodęs, kaip originalai gali būti atskirti nuo kopijų. Minėtame straipsnyje neišdėstyta, kokios taisyklės taikomos advokato parašui, kuris turi būti ant procesinio dokumento originalo.

Savo trečiuoju pagrindu Bell & Ross kaltina Bendrąjį Teismą nesuteikus jai galimybės pašalinti nurodytus formos trūkumus, kaip tai numatyta Praktinių nurodymų šalims 57 straipsnio b punkte ir Nurodymų Bendrojo Teismo kancleriui 7 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis, teismo kancleris turi suteikti ieškovui terminą, per kurį jis galėtų pašalinti nustatytus trūkumus.

Savo ketvirtuoju pagrindu Bell & Ross remiasi atleistina klaida, nes nustatant, kas yra originalas, buvo suklysta dėl išimtinių aplinkybių, kurios nepriklauso nuo apeliantės. Tai, kad didelis kopijų skaičius reikalauja išorės paslaugų teikėjo paslaugų, nepriekaištinga ant popieriaus atspausdintų tekstų kokybė neleidžia atpažinti originalo bei tai, ar parašas buvo padėtas ant kiekvieno iš egzempliorių, kurie teismo kanceliarijai buvo pateikti per nustatytą terminą, yra aplinkybės, leidžiančios pripažinti atleistiną klaidą šioje byloje.

Savo penktuoju pagrindu apeliantė remiasi tuo, kad buvo išimtinių, neįprastų ir nuo ūkio subjekto nepriklausančių aplinkybių, sudarančių aplinkybes, kurių nebuvo galima numatyti, ar force majeure atvejį.

Galiausiai savo paskutiniu šeštuoju pagrindu Bell & Ross nurodo, jog Bendrasis Teismas pažeidė proporcingumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus, nes, pirma, Bendrojo Teismo kanceliarija gavo septynis pasirašytus egzempliorius ir vieną kopiją faksu, ir, antra, pirmiau minėtos nuostatos numato galimybę pašalinti ieškinio trūkumus.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/29


2010 m. rugsėjo 13 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans prieš Benjamin Wilkinson, procese atstovaujamą savo tėvo Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

(Byla C-442/10)

()

2010/C 346/47

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Atsakovai: Benjamin Wilkinson, procese atstovaujamas savo tėvo Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar 2009 m. direktyvos (1) 12 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad jomis neleidžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatų, kurių tikslas atitinkamoje nacionalinėje teisėje yra nesuteikti teisės į draudimo išmoką asmeniui, nukentėjusiam kelių eismo įvykio metu, esant šioms aplinkybėms:

a)

eismo įvykį sukėlė neapdraustas vairuotojas; ir

b)

tokiam neapdraustam vairuotojui leidimą vairuoti transporto priemonę yra davęs nukentėjusysis;

ir

c)

toks nukentėjusysis eismo įvykio metu transporto priemone važiavo kaip keleivis; ir

d)

nukentėjusysis buvo apdraustas kaip tokios transporto priemonės vairuotojas?

Konkrečiai kalbant:

i)

ar tokia nacionalinės teisės nuostata yra nuostata, pagal kurią „draudimo apsauga nesuteikiama“ 2009 m. direktyvos 13 straipsnio 1 dalies prasme;

ii)

ar tokiomis kaip šios bylos aplinkybėmis gavę draudiko leidimą neapdrausti asmenys tampa „tiesiogiai ar netiesiogiai tam įgalioti“ 2009 m. direktyvos 13 straipsnio 1 dalies a punkto prasme;

iii)

ar atsakymui į šį klausimą turi įtakos tai, kad remiantis 2009 m. direktyvos 10 straipsniu nacionalinės įstaigos, įpareigotos atlyginti žalą, padarytą nenustatytomis arba neapdraustomis transporto priemonėmis, gali nemokėti žalos atlyginimo tokiems asmenims, kurie savo noru naudojosi žalą sukėlusia transporto priemone, jeigu tokia įstaiga gali įrodyti, kad jie žino, jog transporto priemonė buvo neapdrausta?

2)

Ar atsakymas į 1 klausimą priklauso nuo to, ar leidimas a) buvo duotas iš tiesų žinant, kad vairuotojas buvo neapdraustas, arba b) buvo duotas manant, kad vairuotojas buvo apdraustas, arba c) tokį leidimą davė apdraustas asmuo, kuris apie tai nepagalvojo?


(1)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 263, p. 11).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/29


2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-458/10)

()

2010/C 346/48

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Pardo Quintillán ir O. Beynet

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad visiškai ir tinkamai neperkėlusi Direktyvos 98/83/EB (1) 9 straipsnio 3 dalies b, c ir e punktų, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 98/83/EB 9 straipsnio 3 dalies b, c ir e punktus.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį Europos Komisija nurodo du kaltinimus.

Pirmuoju kaltinimu Komisija teigia, kad Direktyvos 98/83 9 straipsnio 3 dalies b ir c punktai perkelti nevisiškai. Nacionalinės teisės aktuose nenumatyta, kad sprendime, kuriuo leidžiama nukrypti nuo bendros taisyklės, turi būti „atitinkami ankstesnio monitoringo rezultatai“ ir nenurodytas „kasdien tiekiamo vandens kiekis“, „gyventojų skaičius“ ir „poveikio bet kuriai maisto gamybos įmonei tikimybė“.

Antruoju kaltinimu Komisija tvirtina, kad Direktyvos 98/83 9 straipsnio 3 dalies e punkto perkėlimas yra nevisiškas ir netinkamas, nes Liuksemburgo institucijos teigia, kad kadangi prašymą nukrypti nuo bendros taisyklės pateikęs asmuo privalo apibrėžti ir atlikti atkuriamuosius veiksmus, jis taip pat turi pateikti „plano santrauką“, „darbų grafiką“, veiksmų „išlaidų sąmatą“, o ne asmuo, priėmęs sprendimą leisti nukrypti nuo bendros taisyklės, kaip to reikalauja direktyva.


(1)  1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 90).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/30


2010 m. rugsėjo 24 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje État belge prieš advokatus Pierre Henfling, Raphaël Davin ir Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA bankroto administratorius)

(Byla C-464/10)

()

2010/C 346/49

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: État belge

Atsakovai apeliaciniame procese: advokatai Pierre Henfling, Raphaël Davin ir Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA bankroto administratoriai)

Prejudicinis klausimas

Ar 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (1) 6 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnio B skirsnio f punktas turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama atleisti nuo mokesčio komisionieriaus teikiamas paslaugas, kurias jis teikia savo vardu, bet komitento, teikiančio minėtame 13 straipsnio B skirsnio f punkte nurodytas paslaugas, sąskaita?


(1)  OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/30


2010 m. rugsėjo 27 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales prieš Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

(Byla C-465/10)

()

2010/C 346/50

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales

Kita šalis: Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre

Prejudiciniai klausimai

1)

Dėl teisinio pagrindo, lemiančio pareigą išieškoti CCI suteiktą pagalbą, buvimo:

Kai perkančioji organizacija, gavusi FEDER subsidijas, įgyvendindama subsidijuojamą projektą nesilaikė vienos ar kelių viešųjų pirkimų taisyklių, nors neginčijama, kad projektas buvo tinkamas šio fondo paramai gauti ir kad jis buvo įgyvendintas, ar kokia nors Bendrijos teisės nuostata, būtent įtvirtinta 1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2052/88 (1) ir 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 4253/88 (2), pagrindžia pareigą susigrąžinti subsidijas? Jei tokia nuostata yra, ar minėta pareiga galioja bet kokiam viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimui, ar tik kai kuriems iš jų? Pastaruoju atveju kokiems konkrečiai pažeidimams galioja minėta pareiga?

2)

Jei bent į dalį pirmojo klausimo būtų atsakyta teigiamai ir kiek tai susiję su nepagrįstai suteiktos pagalbos susigrąžinimo būdais:

a)

Ar FEDER pagalbą gavusios perkančiosios organizacijos nesilaikymas vienos ar kelių viešųjų pirkimų taisyklių renkantis už subsidijuojamo projekto įgyvendinimą atsakingą paslaugų teikėją yra pažeidimas Reglamento Nr. 2988/95 (3) prasme? Ar aplinkybė, kad kompetentinga nacionalinė institucija sprendimo suteikti FEDER pagalbą priėmimo momentu negalėjo nežinoti, jog pagalbą gausiantis subjektas pažeidė viešųjų pirkimų taisykles dar iki pagalbos suteikimo pasamdęs už minėtos institucijos finansuojamo projekto įgyvendinimą atsakingą paslaugų teikėją, gali turėti įtakos nustatant pažeidimą Reglamento Nr. 2988/95 prasme?

b)

Jei į 2 klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai ir kadangi Teisingumo Teismas nusprendė (2009 m. sausio 29 d. Sprendimas Hauptzollamt Hamburg-Jonas prieš Josef Vosding Schlacht, Kûhl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co, C-278/07–C-280/07), jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytas senaties terminas taikomas administracinėms priemonėms, kaip antai ūkio subjekto nepagrįstai gautos pagalbos išieškojimui dėl jo padarytų pažeidimų:

ar senaties termino eigos pradžia reikia laikyti datą, kai pagalba buvo pervesta jos gavėjui, ar datą, kai šis panaudojo gautą subsidiją atsiskaitydamas su paslaugų teikėju, pasamdytu pažeidžiant vieną ar kelias viešųjų pirkimų taisykles?

ar senaties terminas nutrūksta, kai kompetentinga nacionalinė institucija persiunčia subsidijos gavėjui tikrinimo ataskaitą, kurioje konstatuojamas viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas ir dėl to nacionalinė institucija raginama susigrąžinti pervestas sumas?

kai valstybė narė pasinaudoja jai Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalimi suteikta galimybe taikyti ilgesnį senaties terminą, o būtent kai Prancūzijoje taikomas bendrasis senaties terminas, ginčo aplinkybių atsiradimo metu nustatytas Civilinio kodekso 2262 straipsnyje, pagal kurį „Tiek daiktine, tiek prievoline teise pagrįstiems ieškiniams taikomas trisdešimties metų senaties terminas […]“, ar tokio termino atitiktį Bendrijos teisei, ir konkrečiai proporcingumo principui reikia vertinti atsižvelgiant į maksimalų senaties terminą, numatytą nacionalinės teisės akte, kuriuo naudojamasi kaip teisiniu pagrindu nacionalinės administracijos reikalavimui grąžinti lėšas, ar atsižvelgiant į konkrečiu atveju faktiškai taikomą terminą?

c)

Jei atsakymas į 2 klausimo a dalį būtų neigiamas, ar Bendrijos finansiniai interesai yra kliūtis teismui tokios kaip nagrinėjama šioje byloje pagalbos suteikimui taikyti nacionalines nuostatas dėl teises sukuriančių sprendimų atšaukimo, pagal kurias, išskyrus nebuvimo, apgaulingo gavimo ar gavėjo prašymo atvejus, administracija gali atšaukti teises sukuriantį individualų neteisėtą sprendimą tik per keturis mėnesius nuo jo priėmimo, tačiau su pagalbos teikimu susijusiame individualiame administraciniame sprendime gali būti numatytos naikinamosios sąlygos, kurių įvykdymas leidžia susigrąžinti pagalbą nenustatant jokių terminų; tačiau reikėtų patikslinti, kad Valstybės Taryba nusprendė, jog šią nacionalinę taisyklę reikia aiškinti taip, kad taikant Bendrijos teisės aktą nepagrįstai suteiktos pagalbos gavėjas ja gali remtis tik jei jis veikė sąžiningai?


(1)  1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2052/88 dėl struktūrinių fondų uždavinių, jų efektyvumo bei jų veiklos koordinavimo tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banko operacijomis ir kitais esamais finansiniais instrumentais (OL L 185, p. 9).

(2)  1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4253/88, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 įgyvendinimo nuostatas dėl įvairių struktūrinių fondų veiklos koordinavimo tarpusavyje ir su Europos investicijų banko operacijomis bei kitais esamais finansiniais instrumentais (OL L 374, p. 1).

(3)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/31


2010 m. rugsėjo 28 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) prieš Administración del Estado

(Byla C-468/10)

()

2010/C 346/51

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)

Atsakovė: Administración del Estado

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (1) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 7 straipsnio f punktą draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose, leidžiant duomenų valdytojui arba tretiesiems asmenims, kuriems duomenys atskleidžiami, be duomenų subjekto sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis dėl teisėtų interesų reikalaujama ne tik nepažeisti duomenų subjekto pagrindinių teisių ir laisvių, bet ir kad atitinkami duomenys būtų užfiksuoti viešosiose duomenų rinkmenose?

2)

Ar 7 straipsnio f punktas tenkina Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje keliamas sąlygas, kad būtų pripažintas tiesiogiai veikiančiu?


(1)  OL L 281, p. 31


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/32


2010 m. rugsėjo 28 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) prieš Administración del Estado

(Byla C-469/10)

()

2010/C 346/52

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

Atsakovė: Administración del Estado

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (1) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 7 straipsnio f punktą draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose, leidžiant duomenų valdytojui arba tretiesiems asmenims, kuriems duomenys atskleidžiami, be duomenų subjekto sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis dėl teisėtų interesų reikalaujama ne tik nepažeisti duomenų subjekto pagrindinių teisių ir laisvių, bet ir kad atitinkami duomenys būtų užfiksuoti viešosiose duomenų rinkmenose?

2)

Ar 7 straipsnio f punktas tenkina Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje keliamas sąlygas, kad būtų pripažintas tiesiogiai veikiančiu?


(1)  OL L 281, p. 31


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/32


2010 m. rugsėjo 29 d.Pest Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság prieš Invitel Távközlési Zrt.

(Byla C-472/10)

()

2010/C 346/53

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Pest Megyei Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Atsakovė: Invitel Távközlési Zrt.

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar galima 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (1) 6 straipsnio 1 dalį aiškinti taip, kad nesąžininga sutarties sąlyga neprivaloma nė vienam vartotojui, kai pagal teisės aktus paskirtas ir tinkamai įgaliotas subjektas vartotojų vardu pareikšdamas ieškinį viešajam interesui ginti (popularis actio) siekia, kad tokia sutartyje su vartotojais numatyta nesąžininga sąlyga būtų pripažinta negaliojanti?

Kai pareiškiamas ieškinys viešajam interesui ginti, kuriuo siekiama bylos šalimis nesantiems vartotojams palankaus sprendimo ar sprendimo, kuriuo uždraudžiama taikyti tipinę nesąžiningą sutarties sąlygą, ar šios Direktyvos 93/13 6 straipsnio 1 dalį galima aiškinti taip, jog sutartyse su vartotojais numatyta minėta nesąžininga sąlyga neprivaloma nė vienam atitinkamam vartotojui ar kokiam nors kitam būsimam vartotojui, todėl teismas turi savo iniciatyva taikyti iš to kylančias teisines pasekmes?

2)

Ar Direktyvos 93/13 3 straipsnio 1 dalį kartu su pagal šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalį taikytino priedo 1 dalies j punktu ir 2 dalies d punktu galima aiškinti taip, jog kai pardavėjas ar tiekėjas numato vienašališką sutarties sąlygų pakeitimą aiškiai neapibūdindamas metodo, pagal kurį kainos kinta, ir sutartyje nenurodydamas pagrįstos priežasties, tokia sutarties sąlyga yra nesąžininga ipso iure?


(1)  OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/32


2010 m. spalio 7 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) prieš Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

(Byla C-484/10)

()

2010/C 346/54

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)

Atsakovai: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. liepos 18 d. Karaliaus dekreto 1247/08 Priede Nr. 19 ir 81 straipsnyje numatytas išsamus kokybės rodiklių oficialaus pripažinimo reglamentavimas yra pernelyg griežtas, neproporcingas siekiamam tikslui ir todėl sudaro nepateisinamą apribojimą, apsunkinantį sertifikatų lygiavertiškumo pripažinimą, bei prekybos nacionaliniais arba importuotais produktais kliūtį ar apribojimą, prieštaraujantį EB 28 ir 30 straipsniams?


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/33


2010 m. spalio 11 d.Tribunal administratif de Rennes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Océane Immobilière SAS prieš Direction de contrôle fiscal Ouest

(Byla C-487/10)

()

2010/C 346/55

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Rennes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Océane Immobilière SAS

Atsakovė: Direction de contrôle fiscal Ouest

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB (1) 5 straipsnį valstybė narė turi teisę palikti galioti arba priimti nuostatą, pagal kurią pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas apmokestinamojo asmens savo įmonės reikmėms pastatyto nekilnojamojo turto tiekimas sau, kai esant tokiam tiekimui galima nedelsiant atskaityti visą taip apskaičiuotą pridėtinės vertės mokestį?


(1)  1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/33


2010 m. spalio 11 d.Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. prieš Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

(Byla C-488/10)

()

2010/C 346/56

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.

Atsakovė: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar, kilus ginčui dėl registruotu Bendrijos dizainu suteiktos išimtinės teisės pažeidimo, 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (1) 19 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė neleisti šio dizaino naudoti trečiosioms šalims apima bet kurią trečiąją šalį, naudojančią kitą dizainą, kuris nesukelia informuotiems vartotojams skirtingo bendro įspūdžio, ar, atvirkščiai, neapima tokios trečiosios šalies, kuri naudoja jos vardu vėliau įregistruotą Bendrijos dizainą tol, kol šio jos dizaino registracija nepripažinta negaliojančia?

2)

Ar atsakant į pirmąjį klausimą nesvarbūs trečiosios šalies ketinimai? Ar, atvirkščiai, atsakymas priklauso nuo šios šalies elgesio: lemiamą reikšmę turi tai, ar ši trečioji šalis pateikė Bendrijos dizaino paraišką ir jį įregistravo po to, kai iš ankstesnio Bendrijos dizaino savininko neteisminiu būdu gavo reikalavimą nutraukti prekybą gaminiu dėl to, kad pažeidžiamos teisės, kylančios iš šio ankstesnio dizaino?


(1)  OL L 3, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,13 sk., 27 t., p. 142.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/34


2010 m. spalio 15 d.Oberlandesgerichts Celle (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joseba Andoni Aguirre Zarraga prieš Simone Pelz

(Byla C-491/10)

()

2010/C 346/57

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgerichts Celle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Atsakovė: Simone Pelz

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar didelių pagrindinių teisių pažeidimo vykdytiname kilmės valstybės narės sprendime atveju, aiškinant Reglamento (1) Briuselis IIa 42 straipsnį atsižvelgiant į Pagrindinių teisių chartiją, vykdymo valstybės narės teismas išimties tvarka turi kompetenciją atlikti atskirą vertinimą?

2)

Ar vykdymo valstybės narės teismas privalo vykdyti pažymėjimą pagal Reglamento Briuselis IIa 42 straipsnį, kurį remiantis bylos dokumentais kilmės valstybės narės teismas išdavė akivaizdžiai neteisingai?


(1)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243)


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/34


2010 m. spalio 15 d.Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Aldo Patriciello

(Byla C-496/10)

()

2010/C 346/58

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italija)

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltintojas: Prokuratūra

Kaltinamasis: Aldo Patriciello

Prejudicinis klausimas

Ar nusikalstami veiksmai, kuriais kaltinamas Europos Parlamento narys Aldo Particiello (apibūdinti kaltinamajame akte, dėl kurių Europos Parlamentas 2009 m. gegužės 5 d. jau priėmė sprendimą ginti imunitetą), pagal Baudžiamojo kodekso 594 straipsnį kvalifikuojami kaip įžeidimas, yra nuomonės pareiškimas einant Parlamento nario pareigas, kaip jis suprantamas pagal Protokolo 9 straipsnį?


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/34


2010 m. spalio 19 d.Commissione Tributaria CentraleSezione di Bologna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ufficio IVA di Piacenza prieš Belvedere Costruzioni Srl

(Byla C-500/10)

()

2010/C 346/59

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Italija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ufficio IVA di Piacenza

Atsakovė: Belvedere Costruzioni Srl

Prejudicinis klausimas

Ar pagal EB sutarties 10 straipsnį (dabar — ES sutarties 4 straipsnis) ir 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 2 bei 22 straipsnius draudžiamos Italijos valstybės teisės normos, išdėstytos 2010 m. kovo 25 d. Dekreto-įstatymo Nr. 40, pertvarkyto į 2010 m. gegužės 22 d. Įstatymą Nr. 73, 3 straipsnio 2 bis dalyje, pagal kurias mokestinius ginčus nagrinėjantis teismas neturi teisės spręsti dėl mokestinio reikalavimo, kurį pareiškė per nustatytą terminą nepalankų sprendimą apskundęs mokesčių administratorius, egzistavimo ir pagal kurias iš esmės numatomas visiškas reikalavimo dėl ginčijamo PVM kredito atsisakymas, nors dviejose instancijose buvo konstatuota, kad toks reikalavimas neegzistavo, apmokestinamam subjektui, kuriam toks atsisakymas naudingas, visiškai, ar bent iš dalies, nesumokant ginčijamo kredito?


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/34


2010 m. spalio 19 d.Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Baudžiamasis procesas prieš Raffaele Russo

(Byla C-501/10)

()

2010/C 346/60

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Šalis pagrindinėje byloje

Raffaele Russo

Prejudiciniai klausimai

Ar įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas gali būti apribotos nacionalinėje sistemoje, pagal kurią numatyta išduoti ribotą koncesijų ir vėliau už visuomenės saugumą atsakingų institucijų išduotų licencijų skaičių, ir, be kita ko:

a)

bendrai užtikrinama ankstesniu laikotarpiu, pasibaigus konkursui, kuriame kai kuriems lošimų operatoriams buvo neteisėtai uždrausta dalyvauti, suteiktų koncesijų turėtojų apsauga;

b)

įtvirtintos nuostatos, kurios faktiškai garantuoja, kad bus išsaugotos įgytos komercinės pozicijos (pavyzdžiui, draudimas naujiems koncesininkams savo punktus įrengti arčiau nei per nustatytą atstumą nuo jau esančių);

c)

numatyta, kad koncesija gali būti panaikinta, jei koncesininkas taip pat ir netiesiogiai administruoja tarpvalstybinę lošimų veiklą, panašią į tą, dėl kurios suteikta koncesija, o labai didelis užstatas — konfiskuotas?


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/35


2010 m. spalio 20 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie prieš M. Singh

(Byla C-502/10)

()

2010/C 346/61

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Staatssecretaris van Justitie

Kita apeliacinio proceso šalis: M. Singh

Prejudicinis klausimas

Ar 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos 2003/109/EB (1) dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 3 straipsnio 2 dalies e punkte įtvirtinta sąvoka „oficialiai apribotas leidimas gyventi šalyje“ turi būti aiškinama taip, kad ji apima leidimą laikinai gyventi šalyje, kuris pagal Nyderlandų teisę negarantuoja galimybės gauti leidimą nuolat gyventi šalyje, net jeigu pagal Nyderlandų teisę šio riboto galiojimo leidimo gyventi šalyje trukmė iš esmės gali būti pratęsta neribotai ir net jeigu dėl to ši direktyva netaikoma tam tikros asmenų grupės, pavyzdžiui, dvasinių vadovų ir religijos mokytojų, atžvilgiu?


(1)  OL L 16, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/35


2010 m. spalio 20 d.Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Evroetil AD prieš Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

(Byla C-503/10)

()

2010/C 346/62

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Evroetil AD

Atsakovas: Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar 2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte (1) 2 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad bioetanolio sąvoka taikoma tokiems produktams kaip nagrinėjamas (apima tokius produktus), kuris turi tokius požymius ir objektyvias savybes:

gaminamas iš biomasės,

gamyba vyksta taikant specialią technologiją, aprašytą pareiškėjos Evroetil AD parengtoje techninėje bioetanolio gamybos specifikacijoje ir skirtingą nuo žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos technologijos pagal tos pačios gamintojos parengtą techninę specifikaciją,

jame yra daugiau nei 98,5 % alkoholio ir tokių medžiagų, kurios daro jį netinkamą vartoti: aukštesnieji alkoholiai — nuo 714,49 iki 8 311 mg/dm3; aldehidai — nuo 238,16 iki 411 mg/dm3; esteriai (etilacetatas) — nuo 1 014 iki 8 929 mg/dm3,

atitinka pirminio Europos standarto Pr EN 15376 reikalavimus bioetanoliui kaip kurui,

skirtas naudoti kaip kuras, pridedant į A95 markės benziną iš tiesų naudojamas kaip biokuras ir parduodamas degalinėse,

nedenatūruojamas taikant specialią denatūravimo procedūrą.

2)

Ar Direktyvos 2003/30/EB 2 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad nagrinėjamas produktas gali būti priskiriamas bioetanoliui tik tuomet, jei iš tiesų naudojamas kaip biokuras, ar pakanka to, kad jis būtų skirtas naudoti ir (arba) galėtų būti naudojamas kaip biokuras?

3)

Jeigu remiantis atsakymais į pirmą ir antrą klausimus reikia manyti, kad nagrinėjamas produktas arba atitinkama jo dalis yra bioetanolis, kokiam 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, su pakeitimais, padarytais 1991 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2587/91 (2), I priede esančios Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodui reikia priskirti nagrinėjamą produktą:

3.1.

Ar KN 22 skirsnio nuostatos ir konkrečiai 2207 pozicija aiškintinos taip, kad jos apima produkto bioetanolis klasifikavimą?

3.2.

Jeigu į 3.1 klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tuomet klasifikuojant bioetanolį ir konkrečiai nagrinėjamą produktą reikia atsižvelgti į tai, ar produktas buvo denatūruotas (pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais (3) reglamentuotus metodus arba pagal kitus leistinus metodus)?

3.3.

Jeigu į 3.2 klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tuomet KN nuostatos dėl 2207 pozicijos aiškintinos taip, kad tik denatūruotas bioetanolis klasifikuojamas taikant KN 2207 20 000kodą?

3.4.

Jeigu į 3.3 klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tuomet KN nuostatos dėl 2207 pozicijos aiškintinos taip, kad nedenatūruotas bioetanolis klasifikuojamas taikant KN 2207 10 000kodą?

3.5.

Jeigu į 3.1 klausimą būtų atsakyta teigiamai, o į 3.2 klausimą — neigiamai, kokioje subpozicijoje — 2207 10 000 ar 2207 20 000 — klasifikuotinas nagrinėjamas produktas?

3.6.

Jeigu į 3.1 klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar tuomet bioetanolis klasifikuotinas taikant vieną iš 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (4), 2 straipsnio 1 dalyje pateiktame sąvokos apibrėžime nurodytų KN kodų ir kurį?

4)

Jeigu remiantis atsakymais į pirmą ir antrą klausimus reikia manyti, kad nagrinėjamas produktas arba atitinkama jo dalis nėra bioetanolis, ar tuomet nagrinėjamas produktas, kuris turi pirmame klausime nurodytus požymius ir objektyvias savybes, klasifikuotinas kaip etilo alkoholis pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (5) 20 straipsnio pirmos pastraipos pirmą įtrauką?


(1)  OL L 123, p. 42; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 31 t., p. 188.

(2)  OL L 328, p. 50.

(3)  OL L 288, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 249.

(4)  OL L 283, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405.

(5)  OL L 316, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 206.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/36


2010 m. spalio 25 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DR ir TV2 Danmark A/S prieš NCB

(Byla C-510/10)

()

2010/C 346/63

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Atsakovė

:

NCB

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar Direktyvos 2001/29/EB (1) 5 straipsnio 2 dalies d punkto formuluotę „savo pačių įranga“ ir šios direktyvos 41 konstatuojamosios dalies formuluotę „transliuojančiosios organizacijos vardu ir atsakomybe“ reikėtų aiškinti remiantis nacionaline ar Bendrijos teise?

2)

Ar turi būti laikoma, kad Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 dalies d punkto formuluotė, pavyzdžiui, versijomis danų, anglų ir prancūzų kalbomis, reiškia „transliuojančiosios organizacijos vardu ir atsakomybe“ ar, kaip, pavyzdžiui, versija vokiečių kalba, reiškia „transliuojančiosios organizacijos vardu ar atsakomybe“?

3)

Darant prielaidą, kad 1 klausime nurodytas formuluotes reikia aiškinti remiantis Bendrijos teise, pateikiamas šis klausimas: kokius kriterijus nacionaliniai teismai turėtų taikyti vertindami, ar trečiojo asmens (toliau — prodiuseris) padarytas įrašas, skirtas naudoti transliuojančiosios organizacijos transliacijoms, buvo padarytas „jų pačių įranga“ ir „transliuojančiosios organizacijos vardu (ir (arba)) atsakomybe“, ir todėl šiam įrašui taikoma 5 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta išimtis?

Pateikiant 3 klausimą, konkrečiai siekiama, kad būtų pateikti atsakymai į tokius klausimus:

a)

Ar Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 dalies d punkto sąvoką „savo įranga“ reikėtų suprasti taip, kad prodiuserio padarytam įrašui, skirtam naudoti transliuojančiosios organizacijos transliacijoms, 5 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta išimtis taikoma tik tuomet, jei transliuojančioji organizacija atsako prieš trečiuosius asmenis už prodiuserio veiksmus ir neveikimą, susijusius su įrašu, taip, lyg pati transliuojančioji organizacija būtų atlikusi tuos veiksmus ar nesiėmusi jų?

b)

Ar sąlyga, kad įrašas turi būti padarytas „transliuojančiosios organizacijos vardu (ir (arba)) atsakomybe“, yra tenkinama tuomet, kai transliuojančioji organizacija pateikė prodiuseriui užsakymą padaryti įrašą tam, kad ši transliuojančioji organizacija galėtų transliuoti tą įrašą, remiantis prielaida, kad ji turi teisę jį transliuoti?

Prašoma paaiškinti, ar į toliau nurodomas aplinkybes gali ar turi būti atsižvelgiama, atsakant į 3 klausimo b punktą, ir, jei taip, kokia svarba joms teiktina:

i)

Ar transliuojančioji organizacija, ar prodiuseris, remiantis šių asmenų sudarytais susitarimais, turi priimti galutinį meninio ar redakcinio pobūdžio sprendimą dėl užsakytos programos turinio.

ii)

Ar transliuojančioji organizacija atsako prieš trečiuosius asmenis už prodiuserio įsipareigojimus dėl įrašo taip, lyg pati transliuojančioji organizacija būtų atlikusi tuos veiksmus ar nesiėmusi jų.

iii)

Ar pagal susitarimą su transliuojančiąja organizacija prodiuseris yra įsipareigojęs pateikti transliuojančiajai organizacijai aptariamą programą už konkrečią kainą, už kurią turi padengti visas išlaidas, kurios gali būti susijusios su įrašu.

iv)

Ar transliuojančioji organizacija, ar prodiuseris turi prisiimti atsakomybę už įrašą prieš trečiuosius asmenis.

c)

Ar sąlyga, kad įrašas turi būti padarytas „transliuojančiosios organizacijos vardu (ir (ar)) atsakomybe“, tenkinama tuomet, kai transliuojančioji organizacija prodiuseriui pateikė užsakymą padaryti įrašą, kad transliuojančioji organizacija galėtų jį transliuoti, jeigu ji turi teisę transliuoti tą įrašą, o prodiuseris pagal susitarimą dėl įrašo su transliuojančiąja organizacija prisiėmė finansinę ir teisinę atsakomybę i) padengti visas su įrašu susijusias išlaidas mainais į iš anksto nustatyto dydžio mokestį, ii) nupirkti teises ir iii) už nenumatytas aplinkybes, įskaitant bet kokį su įrašu susijusį vėlavimą ir sutarties neįvykdymą, tačiau transliuojančioji organizacija neatsako prieš trečiuosius asmenis už prodiuserio įsipareigojimus dėl įrašo taip, lyg pati transliuojančioji organizacija būtų atlikusi veiksmus ar nesiėmusi jų?


(1)  OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/37


2010 m. spalio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Landesgericht Ried im Innkreis (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Roland Langer

(Byla C-235/08) (1)

()

2010/C 346/64

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/37


2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

(Byla C-95/09) (1)

()

2010/C 346/65

Proceso kalba: anglų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 113, 2009 5 16.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/37


2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Jungtinė Karalystė)) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Seaport (NI) Ltd prieš Department of the Environment for Northern Ireland

(Byla C-182/09) (1)

()

2010/C 346/66

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 193, 2009 8 15.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

(Byla C-355/09) (1)

()

2010/C 346/67

Proceso kalba: anglų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 256, 2009 10 24.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

(Byla C-394/09) (1)

()

2010/C 346/68

Proceso kalba: anglų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 282, 2009 11 21.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. birželio 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

(Byla C-510/09) (1)

()

2010/C 346/69

Proceso kalba: prancūzų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 37, 2010 2 13.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. rugsėjo 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-531/09) (1)

()

2010/C 346/70

Proceso kalba: portugalų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 51, 2010 2 27.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Giudice di pace di Varese (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siddiquee Mohammed Mohiuddin prieš Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

(Byla C-541/09) (1)

()

2010/C 346/71

Proceso kalba: italų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 63, 2010 3 13.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-192/10) (1)

()

2010/C 346/72

Proceso kalba: ispanų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 195, 2010 7 17.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. rugsėjo 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-223/10) (1)

()

2010/C 346/73

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 195, 2010 7 17.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2010 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Gheorghe Kita

(Byla C-264/10) (1)

()

2010/C 346/74

Proceso kalba: rumunų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 209, 2010 7 31.


Bendrasis Teismas

18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/39


2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alliance One International ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-24/05) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Ispanijos žaliavinio tabako supirkimo ir pirminio perdirbimo rinka - Sprendimas, kuriuo pripažintas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas - Pareiga motyvuoti - Galimybė inkriminuoti neteisėtus veiksmus - Vienodas požiūris)

2010/C 346/75

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Alliance One International, Inc., anksčiau Standard Commercial Corp. (Danvilis, Virdžinija, Jungtinės Amerikos Valstijos), Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (Vilsonas, Šiaurės Karolina, Jungtinės Amerikos Valstijos), ir Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (Vaducas, Lichtenšteinas), iš pradžių atstovaujamos advokatų M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso ir A. Emch, vėliau — Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz ir A. João Vide

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir É. Gippini Fournier

Dalykas

Prašymas panaikinti 2004 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimą C(2004) 4030 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnio 1 dalį (Byla COMP/C.38.238/B.2 — Žaliavinis tabakas — Ispanija).

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Panaikinti 2004 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimą C(2004) 4030 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnio 1 dalį (Byla COMP/C.38.238/B.2 — Žaliavinis tabakas — Ispanija) tiek, kiek jis susijęs su Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd.

2)

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3)

Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc. ir Trans-Continental Leaf Tobacco padengia dvi trečiąsias savo bylinėjimosi išlaidų ir dvi trečiąsias Europos Komisijos patirtų bylinėjimosi išlaidų, o Komisija padengia vieną trečiąją savo bylinėjimosi išlaidų ir vieną trečiąją ieškovių patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 82, 2005 4 2.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/39


2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija prieš Komisiją

(Byla T-227/07) (1)

(EŽŪOGF - Garantijų skyrius - Bendrijos nefinansuojamos išlaidos - Gamybai skirta pagalba pomidorų perdirbėjams - Netikėti patikrinimai per tinkamus laikotarpius - Proporcingumas)

2010/C 346/76

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama advokato M. Muñoz Pérez

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama T. van Rijn, vėliau — F. Jimeno Fernández

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2007 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimą 2007/243/EB dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (OL L 106, p. 55).

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Ispanijos Karalystė padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 211, 2007 9 8.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/39


2010 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija prieš Komisiją

(Byla T-236/07) (1)

(EŽŪOGF - Garantijų skyrius - Sąskaitų patvirtinimas - 2006 finansiniai metai - Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos taikymo data - Prie Coreper posėdžio protokolo pridėtos vienašalės Komisijos deklaracijos privalomoji galia)

2010/C 346/77

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vokietijos Federacinė Respublika, iš pradžių atstovaujama M. Lumma ir J. Möller, vėliau — J. Möller ir N. Graf Vitzthum

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Erlbacher

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2007 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimą 2007/327/EB dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2006 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (OL L 122, p. 51).

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 211, 2007 9 8.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/40


2010 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CNOP ir CCG prieš Komisiją

(Byla T-23/09) (1)

(Konkurencija - Administracinė procedūra - Sprendimas, kuriuo nurodoma atlikti patikrinimą - Reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnio 4 dalis - Adresato teisinio subjektiškumo nebuvimas - Pareiga motyvuoti - Įmonės ir įmonių asociacijos sąvokos)

2010/C 346/78

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) (Paryžius, Prancūzija) ir Conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens (CCG) (Paryžius), iš pradžių atstovaujamos advokatų Y. R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten ir C. van Sasse van Ysselt, vėliau — Y. R. Guillou, L. Defalque ir C. Robert

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet ir É. Gippini Fournier

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimą C(2008) 6494 byloje COMP/39510, kuriuo nurodyta atlikti Ordre national des pharmaciens (ONP), CNOP ir CCG patikrinimą pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [EB] 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205) 20 straipsnio 4 dalį.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Priteisti iš Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) ir Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 55, 2009 3 7.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/40


2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Reali prieš Komisiją

(Byla T-65/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Sutartininkai - Įdarbinimas - Priskyrimas lygiui - Profesinė patirtis - Diplomas - Lygiavertiškumas)

2010/C 346/79

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Enzo Reali (Florencija, Italija), atstovaujamas S. Pappas

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. gruodžio 11 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje Reali prieš Komisiją (F-136/06, dar nepaskelbtas Rinkinyje), kuriuo prašoma šį sprendimą panaikinti.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą.

2)

Enzo Reali padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/40


2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Farmeco prieš VRDTAllergan (BOTUMAX)

(Byla T-131/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo BOTUMAX paraiška - Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai BOTOX - Santykiniai atmetimo pagrindai - Galimybė supainioti - Pakenkimas geram vardui - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

2010/C 346/80

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Farmeco AE Dermokallyntika (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato N. Lyperis

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Allergan, Inc (Irvine, Kalifornija, Jungtinės Valstijos)

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. vasario 2 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 60/2008-4) sprendimo, susijusio su protesto procedūra tarp Allergan Inc. ir Farmeco AE Dermokallyntika.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Priteisti iš Farmeco AE Dermokallyntika bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 129, 2009 6 6.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/41


2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki prieš VRDTFree (FREE)

(Byla T-365/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo FREE paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas FREE ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX“ - Santykiniai atmetimo pagrindai - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2010/C 346/81

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatų K. Papadiamantis ir A. Koliothomas

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Free SAS (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato Y. Coursin

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. birželio 11 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1346/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp Free SAS ir Eidikes Ekdoseis AE.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bei Free SAS Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/41


2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-32/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Ikiteisminė procedūra - Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas - Papildomas apeliacinis skundas tik dėl bylinėjimosi išlaidų)

2010/C 346/82

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir C. Berardis-Kayser, padedamų advokato A. dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. lapkričio 4 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutarties Marcuccio prieš Komisiją (F-18/07, neskelbta Rinkinyje), kuriuo prašoma panaikinti šią nutartį.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

2)

Atmesti papildomą apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

3)

Nurodyti Luigi Marcuccio padengti savo ir Komisijos apeliaciniame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4)

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su papildomu apeliaciniu skundu.


(1)  OL C 69, 2009 3 21.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/41


2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-515/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Institucijos atsisakymas išversti sprendimą - Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

2010/C 346/83

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir C. Berardis-Kayser, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 7 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutarties byloje Marcuccio prieš Komisiją (F-3/08, dar nepaskelbta Rinkinyje), kuriuo prašoma šią nutartį panaikinti.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą.

2)

Luigi Marcuccio padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas šioje instancijoje.


(1)  OL C 51, 2010 2 27.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/42


2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-516/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Prašymo atlikti tyrimą atmetimas - Institucijos atsisakymas išversti sprendimą - Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

2010/C 346/84

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir C. Berardis-Kayser, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 7 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutarties byloje Marcuccio prieš Komisiją (F-122/07, dar nepaskelbta Rinkinyje), kuriuo prašoma šią nutartį panaikinti.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti apeliacinį skundą.

2)

Luigi Marcuccio padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas šioje instancijoje.


(1)  OL C 51, 2010 2 27.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/42


2010 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Parlamentą ir Tarybą

(Byla T-18/10 R II)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 - Prekyba produktais iš ruonių - Draudimas importuoti ir parduoti produktus - Išimtis inuitų bendruomenėm - Prašymas sustabdyti vykdymą - Naujos aplinkybės - Skubos nebuvimas)

2010/C 346/85

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Inuit Tapiriit Kanatami (Otava, Kanada); Nativak Hunters and Trappers Association (Kikiktardžuakas, Kanada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtungas, Kanada); Jaypootie Moesesie (Kikiktardžuakas); Allen Kooneeliusie (Kikiktardžuakas); Toomasie Newkingnak (Kikiktardžuakas); David Kuptana (Ulukhaktok, Kanada); Karliin Aariak (Ikaluitas, Kanada); Canadian Seal Marketing Group (Kvebekas, Kanada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Kanada); Fur Institute of Canada (Otava); NuTan Furs, Inc. (Katalina, Kanada); GC Rieber Skinn AS (Bergenas, Norvegija); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nūkas, Grenlandija, Danija); Johannes Egede (Nūkas); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nūkas), atstovaujami advokatų J. Bouckaert ir H. Viaene

Atsakovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas I. Anagnostopoulou ir L. Visaggio, ir Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Moore ir K. Michoel

Atsakovų pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama É. White, P. Oliver ir K. Mifsud-Bonnici, ir Nyderlandų Karalystė, atstovaujama C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer ir M. Noort

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, p. 36) vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2)

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 19 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartį byloje Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Parlamentą ir Tarybą (T-18/10 R II, dar nepaskelbta Rinkinyje).

3)

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/43


2010 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro prieš Komisiją

(Byla T-353/10 R)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Finansinė parama - Debito nota dėl suteiktos finansinės paramos susigrąžinimo - Prašymas sustabdyti vykdymą - Formos reikalavimų nesilaikymas - Nepriimtinumas)

2010/C 346/86

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato E. Tzannini

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir A. Sauka

Dalykas

Prašymas sustabdyti debito notos, kurią 2010 m. liepos 22 d. Komisija išdavė dėl teikiant finansinę paramą mokslinių tyrimų medicinos srityje projektui išmokėtos 109 415,20 eurų sumos grąžinimo, vykdymą

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2)

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/43


2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje IEM ERGAEREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS IR KT. prieš Europos Komisiją

(Byla T-435/10)

()

2010/C 346/87

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS IR KT. (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato N. Sofokleous

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo Teismo:

panaikinti 2010 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato parengiamąjį aktą, kuriuo ieškovei pranešta apie sprendimą jos atžvilgiu priimti nurodymą sumokėti;

panaikinti Europos Komisijos nurodymą sumokėti (skolos raštas) Nr. 3241004968;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2010 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato parengiamąjį aktą, kuriuo ieškovei pranešta apie sprendimą jos atžvilgiu priimti nurodymą sumokėti ir 2010 m. liepos 14 d. nurodymą sumokėti (skolos raštas) Nr. 3241004968, pateiktą pagal sutartį FAIR-CT98-9544.

Savo argumentus ieškovė grindžia šiais pagrindais:

teisinio pagrindo nebuvimas ir kompetencijos neturėjimas, nes ginčijami aktai, priimti pagal sutartį FAIR-CT98-9544, yra administraciniai aktai, priimti be teisinio pagrindo ir neturint kompetencijos, nes šia sutartimi, kuriai pagal jos 10 straipsnį išimtinai taikoma Graikijos teisė, Komisijai nesuteikiama teisė vienašališkai nustatyti ir pačiai reikalauti grąžinti sumas pagal šią sutartį;

nepakankamas teisinis motyvavimas, įrodymų trūkumas ir Komisijos argumentų paneigimas, nes, kaip tai patvirtinta Teismo sprendimu, priimtu byloje T-7/05, ir sąskaitomis faktūromis, kurias ieškovės pateikė už suteiktas paslaugas, sumos, kurias pagal šias sąskaitas faktūras ji gavo iš bendrovės „Parthénon A.E.“, sudaro dalį jos atlyginimo už suteiktas sąskaitose nurodytas paslaugas, o ne avansinis mokėjimas, kurį bendrovė „Parthénon A.E.“ kaip ieškovės atstovė gavo iš Komisijos;

ginčijamų aktų motyvų prieštaringumas;

nepakankamas teisinis motyvavimas ir įrodymų trūkumas, nes Komisijos argumentų, kuriais ji pateisina ginčijamus aktus, nepatvirtina nei Teismo priimto sprendimo byloje Komisija prieš Parthénon A.E, T-7/05, motyvai, nei sąskaitos faktūros, nei kiti pateikti įrodymai.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/43


2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Dow AgroSciences ir Dintec AgroquímicaProdutos Químicos prieš Komisiją

(Byla T-446/10)

()

2010/C 346/88

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Jungtinė Karalystė) ir Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funšalis, Portugalija), atstovaujamos advokatų K. Van Maldegem ir C. Mereu

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovių reikalavimai

pripažinti, kad ieškinys priimtinas ir pagrįstas;

panaikinti Sprendimą 2010/355/ES;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

imtis bet kokių kitų reikalingų ir tinkamų priemonių.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovės prašo panaikinti 2010 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimą dėl trifluralino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą (1).

Ieškovė nurodo du pagrindus ieškiniui pagrįsti.

Pirma, ieškovės teigia, kad ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, nes grindžiamas neteisėtu sprendimu, ir jis egzistuoja tik dėl to, kad yra tas sprendimas. Tas kitas sprendimas (2), t. y. sprendimas 2007/629/EB (3), yra pirminis sprendimas dėl trifluralino neįtraukimo, priimtas remiantis pakartotiniu šios medžiagos tyrimu pagal Direktyvos 91/414/EEB (4) 8 straipsnio 2 dalį. Jei Sprendimas 2007/629 nebūtų neteisėtai priimtas, ginčijamas sprendimas neegzistuotų.

Antra, ieškovės teigia, kad ginčijamas teisės aktas taip pat yra neteisėtas dėl kitų priežasčių. Jos teigia, kad Komisija padarė teisės klaidą ginčijamą teisės aktą grįsdama susirūpinimų dėl:

galimo išplitimo dideliu nuotoliu rizikos: šiuo atveju ieškovės teigia, kad Komisija neatsižvelgė į tam tikrus duomenis (nėra mokslinio pagrindimo) ir kad pažeidė gero administravimo bei teisės į gynybą principus. Be to, Komisijos pozicija dėl išplitimo dideliu nuotoliu yra diskriminacinė ir neproporcinga;

toksiškumo žuvims; šiuo atveju ieškovės teigia, kad Komisijos išvada nepagrįsta jokiu moksliniu pagrindu. Jos, be kita ko, mano, kad ginčijamas teisės aktas yra neproporcingas dėl to, kaip išreiškiamas susirūpinimas dėl lėtinio toksiškumo.


(1)  Pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4199, OL L 160, 2010, p. 30.

(2)  Jį ieškovės ginčija byloje T-475/07, Dow Agrociences ir kt. prieš Komisiją, OL C 51, 2008, p. 54

(3)  2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimas dėl trifluralino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4282), OL L 255, 2007, p. 42.

(4)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos Direktyva 91/414 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 11 t., p. 332).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/44


2010 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Teisingumo Teismą

(Byla T-447/10)

()

2010/C 346/89

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatų N. Korogiannakis ir M. Dermitzakis

Atsakovas: Teisingumo Teismas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą atsakant į kvietimą teikti pasiūlymus CJ 7/09 „Viešojo pirkimo sutartys, susijusios su informacinių technologijų paslaugų teikimu“ (1), ir visus paskesnius susijusius atsakovo sprendimus, įskaitant sprendimą sudaryti atitinkamas sutartis su atrinktais dalyviais.

Įpareigoti atsakovą atlyginti 5 000 000 EUR dydžio nuostolius, kuriuos ieškovė patyrė dėl ginčijamos viešojo pirkimo procedūros.

Įpareigoti atsakovą atlyginti 500 000 EUR dydžio nuostolius, kuriuos ieškovė patyrė dėl galimybės praradimo, ir žalą, padarytą jos reputacijai bei patikimumui.

Įpareigoti atsakovą atlyginti ieškovės teisines ir kitas su šiuo ieškiniu susijusias išlaidas, net jei ieškinys būtų atmestas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ieškovė prašo panaikinti 2010 m. liepos 12 d. atsakovo sprendimą atmesti jos pasiūlymus, pateiktus atsakant į kvietimą teikti pasiūlymus CJ 7/09 dėl informacinių technologijų paslaugų, ir sudaryti sutartis su atrinktais dalyviais. Be to, ieškovė prašo kompensacijos už žalą, tariamai padarytą dėl viešojo pirkimo procedūros.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo toliau pateikiamus pagrindus.

Pirma, ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija nepaisė dalyvių nediskriminavimo principo, nes keletas atrinktų dalyvių neatitiko atmetimo kriterijų, ir todėl ji pažeidė finansinio reglamento (2) 93 ir 94 straipsnius bei įgyvendinimo taisyklių 133 straipsnį, taip pat gero administravimo principą.

Be to, ieškovė teigia, kad atsakovas pažeidė finansinio reglamento 100 straipsnio 2 dalies nuostatas, kiek tai susiję su abiem pirkimo dalimis, t. y. pareigą motyvuoti atsisakant ieškovei pakeikti pakankamą pagrindimą ar paaiškinimą. Konkrečiai tariant, nebuvo tinkamai nurodytos atrinkto pasiūlymo savybės ir santykiniai pranašumai. Buvo pateikta tik paprasta neaiškiai suformuluota techninė pastaba dėl ieškovės pasiūlymo, atsižvelgiant į kiekvieną kriterijų, o atrinktiems dalyviams buvo tik nurodyta, jog jų pasiūlymas buvo labai aukštos kokybės.

Trečia, ieškovė teigia, jog atsakovas neužtikrino vienodo požiūrio į visus dalyvius, pakviesdamas apžiūrėti savo patalpas, nes toks poelgis neleido jiems teisingai konkuruoti su dalyviu, kuris galutinai laimėjo šį pirkimą.

Galiausiai, ieškovė mano, kad taikydamas kitus nei pagal finansinio reglamento 138 straipsnį leidžiamus kriterijus bei vertindamas informaciją, kurios ieškovė pati per konkursą nepateikė, bei supainiodamas atrankos ir sutarties sudarymo kriterijus ir netaikydamas kriterijų, susijusių su pasiūlymo ekonominiu naudingumu, atsakovas pažeidė finansinio reglamento 97 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 138 straipsnį.


(1)  OL 2009/S 217-312293.

(2)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/45


2010 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-449/10)

()

2010/C 346/90

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: ClientEarth (Londonas, Jungtinė Karalystė), Transport & Environment (Briuselis, Belgija), European Environmental Bureau (Briuselis, Belgija) ir BirdLife International (Kembridžas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamos QC S. Hockman

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 20 d. ginčijamą sprendimą, neigiamą teisės aktais pagrįstą atsakymą pagal Reglamento Nr. 1049/2001 (1) 8 straipsnio 3 dalį, kuriuo Komisija paėmė iš ieškovų tam tikrus dokumentus, kuriuose pateikta su aplinka susijusi informacija;

nurodyti Komisijai suteikti galimybę susipažinti su visais prašomais dokumentais, nurodytais 2010 m. balandžio 2 d. paraiškoje, pakartotinėje 2010 m. birželio 8 d. paraiškoje, laikantis terminų ir neredaguojant dokumentų, nebent jie patenka į absoliučiai išimtinius reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalyje numatytus atvejus, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas pagal Bendrojo teismo procedūros reglamento 87 straipsnį, įskaitant patirtas į bylą įstojusių šalių.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovai prašo pagal SESV 263 straipsnį panaikinti tariamą Komisijos sprendimą, kuriuo atsakovė nurodė savo ketinimą neleisti ieškovams susipažinti su kai kuriais dokumentais, kuriuose yra su aplinka susijusios informacijos apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas gaminant biodegalus, parengtais ir naudojamais Komisijos pagal Direktyvos 2009/28/EC (2) 19 straipsnio 6 dalį.

Grįsdami savo ieškinį ieškovai pateikia šiuos teisinius pagrindus:

 

Pirma, jie tvirtina, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį, nes ji nenurodė konkrečių prašymo pratęsti terminus, kurie buvo nustatyti 2010 m. balandžio 27 d. ir 2010 m. birželio 29 d., priežasčių.

 

Antra, ieškovai teigia, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 7 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnio 1 dalį, nes ji nenurodė konkrečių paraiškų susipažinti su atskiru dokumentu atmetimo priežasčių. 2010 m. liepos 20 d., pasibaigus reglamente numatytam terminui, Komisija atsisakė pateikti prašomus dokumentus ir nenurodė konkrečių paraiškų atmetimo priežasčių, kaip numatyta reglamente ir teismo praktikoje.

 

Trečia, ieškovai tvirtina, kad atsakovė pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnį, nes ji neatliko konkrečios ir individualios atskiro dokumento analizės. 2010 m. liepos 20 d. ar prieš šią reglamente nustatyto termino pasibaigimo dieną Komisija neatliko konkrečios ir individualios analizės ar nepranešė apie tai ir nenustatė, ar dokumentams, ar daliai jų gali būti taikoma bendros taisyklės, kad visi dokumentai turi būti prieinami, išimtis.

 

Ketvirta, jie nurodo, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 7 ir 8 straipsnius bei Reglamento Nr. 1367/2006 (3) 6 straipsnį, nes ji nesilaikė teisinių reikalavimų vykstant dviejų etapų administracinei procedūrai. Ieškovai tvirtina, kad Komisija atsisakė atskleisti dokumentus ir nepagrindė atsisakymo juos atskleisti taikomomis išimtimis.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331)

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 140, 2009, p. 16)

(3)  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006, p. 13)


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/46


2010 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Timab Industries ir CFPR prieš Komisiją

(Byla T-456/10)

()

2010/C 346/91

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Timab Industries (Dinaras, Prancūzija) ir Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Sen Malo, Prancūzija), atstovaujamos advokato N. Lenoir

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovių reikalavimai

Pirmiausia panaikinti sprendimą;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti sprendimo 1 straipsnį, visų pirma tiek, kiek jame nurodyta, kad CFPR ir Timab dalyvavo įgyvendinant veiksmus, susijusius su pardavimo sąlygomis ir kompensavimo sistema,

bet kuriuo atveju pakeisti sprendimo 2 straipsnį ir iš esmės sumažinti kartu ir solidariai CFPR ir Timab skirtą baudą,

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmiausia ieškovės prašo panaikinti 2010 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą C(2010) 5001 galutinis, dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau — EEE) 53 straipsnį (Byla COMP/38.866 — Pašariniai fosfatai), susijusį su karteliu Europos pašarinių fosfatų rinkoje dėl tiekimo kvotų nustatymo, kainų koordinavimo, pardavimo sąlygų bei pasikeitimo jautria komercine informacija.

Grįsdamos savo ieškinį ieškovės remiasi aštuoniais pagrindais:

teisių į gynybą, teisėtų lūkesčių ir gero administravimo principų, Reglamento Nr. 773/2004 (1) bei pranešimo dėl susitarimo procedūrų (2) pažeidimu todėl, kad atsisakiusios dalyvauti diskusijose, pradėtose siekiant susitarimo pagal Reglamento Nr. 773/2004 10a straipsnį, ieškovės patyrė žalos, nes Komisijos nustatyta tikėtina bauda per šias diskusijas dėl susitarimo buvo padidinta 25 %, nors, pirma, atsisakius tęsti procedūrą dėl susitarimo tikėtina bauda neturėjo būti padidinta daugiau nei 10 %, ir antra, pažeidimo trukmė buvo sumažinta 60 %,

motyvų stoka ir prieštaringumu bei teisių į gynybą ir įrodinėjimo naštos pažeidimu tiek, kiek ieškovėms inkriminuojami veiksmai, kuriuos įgyvendinant jos nedalyvavo, nors Komisija neturėjo tokio dalyvavimo įrodymų,

griežtesnio baudžiamojo įstatymo negaliojimo atgaline data principo pažeidimu ir teisėtų lūkesčių, vienodo požiūrio ir teisinio saugumo principų pažeidimu, nes baudos dydis buvo nustatytas taikant 2006 m. gaires (3), nors inkriminuojamas pažeidimas buvo įvykdytas iki šių gairių paskelbimo; dėl šio 2006 m. gairių taikymo atgaline data padidėjo baudos dydis,

Reglamento Nr. 1/2003 (4) 23 straipsnio, proporcingumo, bausmių individualumo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu, nes skirta bauda neatitiko nei veiksmų trukmės, nei sunkumo,

akivaizdžia ieškovėms inkriminuojamų veiksmų sunkumo vertinimo klaida ir vienodo požiūrio, proporcingumo bei bausmių individualumo principų pažeidimu nustatant pagrindinės baudos dydį, nes Komisija neatsižvelgė į reikšmingų pažeidimo pasekmių nebuvimą ir į tai, kad Timab mažiau nei kiti dalyviai dalyvavo įgyvendinant kartelį,

vertinimo klaida ir bausmių individualumo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu, atsisakius pripažinti bet kokią lengvinančią aplinkybę ieškovių atžvilgiu nepaisant jų priklausomybės nuo vieno iš kitų kartelio dalyvių ir konkurencinio Timab elgesio,

teisių į gynybą, vienodo požiūrio principo ir pranešimo apie atleidimą nuo baudų (5) pažeidimu, nes ieškovių baudos sumažinimas pagal šį pranešimą per diskusijas dėl susitarimo buvo reikšmingai sumažintas ieškovėms pasitraukus iš šių diskusijų,

akivaizdžia ieškovių pajėgumo sumokėti baudas vertinimo klaida ir vienodo požiūrio bei ESS 3 straipsnio kartu su prie Lisabonos sutarties pridėto Protokolo Nr. 17 nuostatų pažeidimu taikant 2006 m. gairių nuostatas dėl ieškovių pajėgumo sumokėti baudas neatsižvelgiant nei į išimtines aplinkybes, susiklosčiusias dėl Europos žemės ūkio krizės, nei į ieškovių specifinius ekonominius bei socialinius suvaržymus.


(1)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal [SESV 101] ir [SESV 102] straipsnius tvarkos (OL L 123, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 81).

(2)  Komisijos pranešimas dėl susitarimo procedūros tvarkos siekiant priimti sprendimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 ir 23 straipsnius kartelių bylose (OL C 167, 2008, p. 1).

(3)  Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).

(4)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [SESV 101] ir [SESV 102] straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).

(5)  Komisijos pranešimas apie atleidimą nuo baudų ir baudų sumažinimą kartelių atveju (OL C 45, 2002, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 155).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/47


2010 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

(Byla T-457/10)

()

2010/C 346/92

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatų N. Korogiannakis ir M. Dermitzakis

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti Informatikos generalinio direktorato (DIGIT) sprendimą atrinkti ieškovės pasiūlymą pateiktą atsakant į atviro viešo pirkimo skelbimą DIGIT/R2/PO/2009/045 „Išorės paslaugos, susijusios su informacinių sistemų vystymu ir tyrimu“ (OL 2009/S 198-283663) dėl 2 dalies „Projektų vystymas iš išorės“ ir pasirašyti sutartį kaip su trečiuoju, o ne pirmuoju kontrahentu pagal pakopomis pagrįstą mechanizmą, ir visus kitus su tuo susijusius DIGIT sprendimus, įskaitant ir sprendimą pasirašyti sutartį su atrinktais dalyviais;

nurodyti DIGIT atlyginti ieškovui žalą, patirtą dėl šios viešojo pirkimo procedūros, sudarančią 30 000 000 EUR, kalbant apie 2 sutarties dalį, ir sumokėti ieškovei 3 000 000 žalai, kurią ji patyrė dėl galimybių praradimo ir jos reputacijos bei patikimumo kritimo, atlyginti;

nurodyti DIGIT padengti visas bylinėjimosi išlaidas, net ir tuo atveju, jei šis ieškinys būtų atmestas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ieškovė prašo panaikinti 2010 m. liepos 16 d. apeliantės priimtą sprendimą atrinkti ieškovės pasiūlymą, pateiktą dalyvaujant viešajame pirkime DIGIT/R2/PO/2009/045 „Išorės paslaugos, susijusios su informacinių sistemų vystymu ir tyrimu“ (1), dėl 2 dalies „Projektų vystymas iš išorės“, ir pasirašyti sutartį kaip su trečiuoju, o ne pirmuoju kontrahentu pagal pakopomis pagrįstą mechanizmą, ir visus kitus su tuo susijusius DIGIT sprendimus, įskaitant ir sprendimą pasirašyti sutartį su pirmuoju ir antruoju dalyviais atrinktais dalyviais, su kuriais buvo pasirašyta sutartis pagal pakopomis pagrįstą mechanizmą. Be o, ieškovė prašo atlyginti žalą, kurią ji nurodo patyrusi dėl viešojo pirkimo procedūros.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo toliau pateikiamus ieškinio pagrindus.

Pirma, ieškovė tvirtina, kad Komisija pažeidė Finansinio reglamento (2) 93 ir 94 straipsnius ir gero administravimo bei skaidrumo principus, o taip pat Finansinio reglamento 106 ir 107 straipsnius, nes keletas atrinkto konsorciumo narių turėjo būti pašalinti iš procedūros, kadangi jie turėjo būti pripažinti tinkamai nevykdantys ankstesnių sutarčių, o vienas atrinkto konsorciumo narys buvo susijęs su sukčiavimu, korupcija ir kyšininkavimu, be to, keletas atrinkto konsorciumo narių naudojosi bendrovių, kurios nėra PPO ar susitarimo dėl viešųjų pirkimų narės, subrangos paslaugomis.

Taip pat ieškovė tvirtina, kad buvo pažeisti dėro administravimo ir vienodo požiūrio principai, Finansinio reglamento 89 ir 98 straipsniai bei Įgyvendinimo priemones nustatančio reglamento 145 straipsnis, nes keletas vertintojų turėjo interesų konfliktų.

Be to, ieškovė tvirtina, kad vertinant buvo naudojami neaiškus ir netikslūs atrankos kriterijai, o tai pažeidžia Finansinio reglamento 97 straipsnį ir Įgyvendinimo priemones nustatančio reglamento 138 straipsnį.

Galiausiai ieškovė tvirtina, kad perkančioji organizacija jai nenurodė priežasčių, dėl kurių atrinkto dalyvio pasiūlymas buvo geresnis nei jos, ir kad ji padarė keletą akivaizdžių vertinimo klaidų vertindama jos pasiūlymą ir atrinkto konsorciumo pasiūlymą. Ieškovė taip pat mano, kad rengdama vertinimo ataskaitą perkančioji organizacija naudojo netikslius ir nepagrįstus komentarus, taip pažeisdama pareigą motyvuoti.


(1)  OL 2009/S 198-283663

(2)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74)


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/48


2010 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

(Byla T-474/10)

()

2010/C 346/93

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatų N. Korogiannakis ir M. Dermitzakis,

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti keturiais 2010 m. liepos 16 d. laiškais (atskirais dėl kiekvienos pirkimo dalies) praneštą DIGIT sprendimą a) atrinkti ieškovės pasiūlymą pagal atvirąjį kvietimą teikti pasiūlymus DIGIT/R2/PO/2009/45 „Išorės paslaugų teikimas informacinių sistemų plėtrai, tyrimams ir paramai“ (OL 2009/S 198-283663) kaip antros pakopos rangovo pasiūlymą, kiek tai susiję su 1A pirkimo dalimi, b) atrinkti ieškovės pasiūlymą pagal minėtą atvirąjį kvietimą teikti pasiūlymus kaip trečios pakopos rangovo pasiūlymą, kiek tai susiję su 1B pirkimo dalimi, c) atrinkti ieškovės pasiūlymą pagal minėtą atvirąjį kvietimą teikti pasiūlymus kaip antros pakopos rangovo pasiūlymą, kiek tai susiję su 1C pirkimo dalimi, d) atrinkti ieškovės pasiūlymą pagal minėtą atvirąjį kvietimą teikti pasiūlymus kaip trečios pakopos rangovo pasiūlymą, kiek tai susiję su 3 pirkimo dalimi, ir nepasirinkti jos kaip pirmos pakopos rangovo visoms pirkimo dalims; taip pat panaikinti visus su tuo susijusius DIGIT sprendimus, įskaitant sprendimus sudaryti atitinkamas sutartis su pirmos ir antros pakopos rangovais;

nurodyti DIGIT atlyginti ieškovės dėl aptariamos viešojo pirkimo procedūros patirtą 242 000 000 eurų žalą (122 000 000 eurų 1A pirkimo dalies atveju, 40 000 000 eurų 1B pirkimo dalies atveju, 30 000 000 eurų 1C pirkimo dalies atveju ir 50 000 000 eurų 3 pirkimo dalies atveju) bei žalą dėl galimybės praradimo ir žalą jos geram vardui ir patikimumui, siekiančias 24 200 000 eurų, ir

nurodyti DIGIT sumokėti ieškovės bylinėjimosi ir kitas su šiuo ieškiniu susijusias išlaidas, net jei šis ieškinys būtų atmestas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ieškovė prašo panaikinti 2010 m. liepos 16 d. atsakovės sprendimą atrinkti jos pasiūlymus pagal viešąjį kvietimą teikti pasiūlymus DIGIT/R2/PO/2009/45 „Išorės paslaugų teikimas informacinių sistemų plėtrai, tyrimams ir paramai“ (1) 1A, 1B, 1C ir 3 pirkimo dalims ne kaip pirmos, o kaip antros ar trečios pakopos rangovo pasiūlymą, bei visus su tuo susijusius DIGIT sprendimus, įskaitant sprendimus sudaryti atitinkamas sutartis su pirmos ar antros pakopos rangovais. Ieškovė taip pat prašo atlyginti jai žalą, tariamai atsiradusią dėl viešojo pirkimo procedūros.

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė pateikia tokius ieškinio pagrindus.

Pirma, ieškovė tvirtina, kad Komisija pažeidė Finansinio reglamento (2) 93 ir 94 straipsnius bei gero administravimo ir skaidrumo principus, taip pat Finansinio reglamento 106 ir 107 straipsnius, nes keli konkursą laimėjusio konsorciumo nariai neatitiko atmetimo kriterijų, kadangi turėjo būti konstatuoti dideli ankstesnių sutarčių pažeidimai ir vienas iš konkursą laimėjusio konsorciumo narių buvo įsitraukęs į sukčiavimą, korupciją ir kyšininkavimą, o keli kiti šio konsorciumo nariai pasitelkia WTO/GPA nesivadovaujančius subrangovus.

Be to, ieškovė teigia, kad buvo pažeisti gero administravimo ir vienodo požiūrio principai bei Finansinio reglamento 89 ir 98 straipsniai ir Įgyvendinimo taisyklių 145 straipsnis, nes kelių vertintojų atveju egzistavo interesų konfliktas.

Ieškovė taip pat skundžia aplinkybę, jog vertinimo metu buvo naudojami neaiškūs ir netinkami sutarčių skyrimo kriterijai ir todėl buvo pažeistas Finansinio reglamento 97 straipsnis ir Įgyvendinimo taisyklių 138 straipsnis.

Galiausiai, ieškovė tvirtina, kad perkančioji organizacija neatskleidė konkursą laimėjusio kandidato privalumų ir vertindama ieškovės bei vieno iš konkursą laimėjusių konsorciumų pasiūlymus padarė kelias akivaizdžias vertinimo klaidas. Ieškovės nuomone, savo vertinimo ataskaitoje perkančioji organizacija taip pat pateikė neaiškių ir nepagrįstų pastabų.


(1)  OL 2009/S 198-283663

(2)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74)


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/48


2010 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje SEBlusen Stenau prieš VRDTSPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

(Byla T-477/10)

()

2010/C 346/94

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: SE — Blusen Stenau GmbH (Gronau, Vokietija), atstovaujama advokato O. Bischof

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH (Velsas, Austrija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1393/2009-1;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinį elementą „SE© SPORTS EQUIPMENT“ 18 ir 25 klasių prekėms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Vokietijoje ir tarptautiniu mastu įregistruotas žodinis prekių ženklas „SE“ 25 klasės prekėms bei Vokietijos žodiniai prekių ženklai „SE So Easy“ ir „SE-Blusen“ 14, 18, 24 ir 25 klasių prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti skundžiamą sprendimą ir perduoti bylą Protestų skyriui iš naujo nagrinėti.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs ir kyla pavojus juos supainioti.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1)


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/49


2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

(Byla T-478/10)

()

2010/C 346/95

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Département du Gers (Ošas, Prancūzija), atstovaujamas advokatų S. Mabile ir J.-P. Mignard

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimą, kuriuo leidžiama prekiauti produktais, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų Bt11 (SYN-BTØ11–1) kukurūzų, kurie susideda arba yra pagaminti iš jų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, Prancūzijos departamentas, kuriame intensyviai vystoma žemdirbystė dideliuose plotuose auginant kukurūzus, prašo panaikinti Komisijos sprendimą 2010/419/ES, kuriuo leidžiama prekiauti genetiškai modifikuotais kukurūzais arba produktais, kurių sudėtyje yra tokių kukurūzų.

Pagrįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo du ieškinio pagrindus:

Prieštaravimą, grindžiamą 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), pagal kurį buvo priimtas ginčijamas sprendimas, neteisėtumu, nes:

Reglamentu Nr. 1829/2003 pažeidžiamas institucinės pusiausvyros principas, nes i) Europos Parlamentas neturi galių leidimo išdavimo procedūroje, o Komisija turi per daug galių, ir ii) valstybėms narėms nepalikta diskrecijos;

Reglamentu Nr. 1829/2003 pažeidžiamas atsargumo principas, nes nepakankamai atsižvelgiama į pavojus žmogaus sveikatai, aplinkai, žemdirbystei ir gyvulininkystei, kurie gali atsirasti dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų;

Reglamentu Nr. 1829/2003 pažeidžiamos vartotojų teisės, nes nenumatytos vartotojų informavimo apie tai, kad gyvūnai, kurių mėsa vartojama, buvo šeriami GMO, priemonės ir leidžiama pateikti klaidingą informaciją, kad produktuose GMO nėra, nors iš tiesų jų yra, tačiau jų kiekis mažesnis nei 0,9 %.

Ginčijamo sprendimo neteisėtumą:

dėl motyvavimo trūkumo, taip pažeidžiant esminius procedūrinius reikalavimus, nes Komisijos sprendime tik pateikiama nuoroda į Europos maisto saugos tarnybos (toliau — EMST) nuomonę;

dėl negalėjimo atlikti tam tikrų veiksmų (incompétence négative) nepažeidus procedūros, nes Komisija nepasinaudojo savo diskrecija;

dėl atsargumo principo pažeidimo, nes EMST naudoti vertinimo metodai buvo neišsamūs ir kukurūzų Bt11 vertinimas buvo pernelyg netikslus;

dėl vartotojų teisių pažeidimo, nes etiketėse nepažymėta, kad gyvūnai šeriami kukurūzais Bt11, ir skaidrumo nebuvimo produktų, kurių sudėtyje yra mažiau nei 0,9 % kukurūzų Bt11, atžvilgiu.


(1)  OL L 268, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 32 t., p. 432.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/50


2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

(Byla T-479/10)

()

2010/C 346/96

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Département du Gers (Ošas, Prancūzija), atstovaujamas advokatų S. Mabile ir J.-P. Mignard

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 28 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/420/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), kurie yra sudaryti ar pagaminti iš tokių kukurūzų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės nurodyti ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys arba iš esmės panašūs į nurodytuosius byloje T-478/10, Département du Gers prieš Komisiją.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/50


2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

(Byla T-480/10)

()

2010/C 346/97

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Département du Gers (Ošas, Prancūzija), atstovaujamas advokatų S. Mabile ir J.-P. Mignard

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 28 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/426/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11xGA21 (SYN-BT Ø11-1xMON-ØØØ21-9), kurie yra sudaryti ar pagaminti iš tokių kukurūzų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės nurodyti ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys arba iš esmės panašūs į nurodytuosius byloje T-478/10, Département du Gers prieš Komisiją.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/50


2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

(Byla T-481/10)

()

2010/C 346/98

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Département du Gers (Ošas, Prancūzija), atstovaujamas advokatų S. Mabile ir J.-P. Mignard

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 28 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/429/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), kurie yra sudaryti ar pagaminti iš tokių kukurūzų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės nurodyti ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys arba iš esmės panašūs į nurodytuosius byloje T-478/10, Département du Gers prieš Komisiją.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/50


2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

(Byla T-482/10)

()

2010/C 346/99

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Département du Gers (Ošas, Prancūzija), atstovaujamas advokatų S. Mabile ir J.-P. Mignard

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimą 2010/432/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), kurie yra sudaryti ar pagaminti iš tokių kukurūzų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės nurodyti ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys arba iš esmės panašūs į nurodytuosius byloje T-478/10, Département du Gers prieš Komisiją.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/51


2010 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje MIP Metro prieš VRDTJ.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

(Byla T-485/10)

()

2010/C 346/100

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų J.-C. Plate ir R Kaase

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: J.C. Ribeiro SGPS S.A. (Sta Maria de Feira, Portugalija)

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti priimtinu ieškinį dėl 2010 m. rugpjūčio 5 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1526/2009-1 ir jo priedus.

Panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis susijęs su protestu dėl paraiškos įregistruoti prekių ženklą 14 ir 25 klasių prekėms, dėl to, kad jis yra nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas per apeliacinę procedūrą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: J.C. Ribeiro SGPS S.A.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas MISS B 14, 16, 18, 21, 25 ir 28klasių prekėms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Vokietijoje ir tarptautiniu lygiu registruotas žodinis prekių ženklas„miss H.“, skirtas 6, 9, 14, 16, 18, 25 ir 26 klasių prekėms, bei Vokietijoje registruotas vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „Miss H.“, skirtas 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 ir 26 klasių prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/51


2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Mayer Naman prieš VRDTDaniel e Mayer (David Mayer)

(Byla T-498/10)

()

2010/C 346/101

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovas: David Mayer Naman (Roma, Italija), atstovaujamas advokatų S. Sutti, S. Cazzaniga, V. Fedele

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Daniel e Mayer Srl (Milanas, Italija)

Ieškovo reikalavimai

Pakeisti visą skundžiamą sprendimą.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinį elementą „David Mayer“ (paraiška Nr. 1518950), be kita ko, 18 ir 25 klasių prekėms.

Bendrijos prekių ženklo savininkas: ieškovas.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Daniel & Mayer Srl.

Prekių ženklas, kuriuo remiasi šalis, prašanti pripažinti registraciją negaliojančia: Italijos žodinis prekių ženklas „DANIEL & MAYER MADE IN ITALY“ (Nr. 472351) 25 klasės prekėms ir neregistruotas žodinis prekių ženklas „DANIEL & MAYER“, naudojamas Italijoje „aprangos prekių ir aksesuarų gamybai ir pardavimui“.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio pažeidimas ir klaidingas taikymas.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/52


2010 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje MOL prieš Komisiją

(Byla T-499/10)

()

2010/C 346/102

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt (Budapeštas, Vengrija), atstovaujama advokato N. Niejahr, baristerio F. Carlin ir advokato C. van der Meer

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo — panaikinti tą skundžiamo sprendimo dalį, kuria nurodoma išieškoti sumas iš ieškovo.

Priteisti iš atsakovės jos pačios ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė siekia, kad būtų panaikintas 2010 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimas C(2010) 3553 galutinis, kuriuo valstybės pagalba, kurią Vengrija suteikė įmonei Hungarian Oil & Gas Plc (toliau — MOL) pagal MOL ir Vengrijos valstybės sudarytą susitarimą, kuriuo įmonė faktiškai atleidžiama nuo padidinto gavybos mokesčio, įsigaliojusio 2008 m. sausio mėn. pakeitus Vengrijos kasybos (gavybos) įstatymą (Valstybės pagalba C 1/09 (ex NN 69/08)). Skundžiamame sprendime ieškovė nurodyta kaip tariamos valstybės pagalbos gavėja ir juo Vengrijai nurodoma išieškoti iš ieškovės suteiktą pagalbą ir palūkanas.

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo tris teisinius pagrindus.

Pirma, ji tvirtina, kad atsakovė padarė teisės klaidą nuspręsdama, kad ieškovės gavybos teisių galiojimo pratęsimas 2005 m., vertinamas kartu su vėlesniu Kasybos (gavybos) įstatymo pakeitimu, yra neteisėta ir su bendrąja rinka nesuderinama valstybės pagalba ir kad šią tariamą valstybės pagalbą kartu su palūkanomis reikia išieškoti iš ieškovės. Ieškovė nurodo, kad konkrečiai SESV 107 straipsnio 1 dalį pažeidžia šios išvados:

2005 m. sutartis dėl gavybos teisių galiojimo pratęsimo ir 2008 m. priimtas Kasybos (gavybos) įstatymo pakeitimas yra viena SESV 107 straipsnio 1 dalyje įvardijamos valstybės pagalbos priemonė,

remiantis klaidinga prielaida, kad tinkama referencinė sistema yra leidimų schema, o ne Gavybos (kasybos) įstatymas, daroma išvada, kad tariama pagalbos priemonė taikoma pasirinktinai,

tariama valstybės pagalbos priemonė suteikė naudos ieškovei nepaisant to, kad ji mokėjo didesnius gavybos mokesčius ir rinkliavas nei privalėtų nesant šios tariamos valstybės pagalbos priemonės arba 2008 m. priimtų Gavybos (kasybos) įstatymo pakeitimų ir bet kuriuo atveju nepaisant to, kad Vengrija veikė kaip rinkos operatorius, o sutarties pratęsimas buvo pagrįstas ekonominiais sumetimais,

tariama valstybės pagalba iškraipė konkurenciją, nors kitiems rinkos dalyviams neteko mokėti didesnių mokesčių pagal Gavybos (kasybos) įstatymą.

Antra, ieškovė subsidiairiai teigia, kad atsakovė pažeidė SESV 108 straipsnio 1 dalį, nes nevertino sutarties pratęsimo (kuris nebuvo valstybės pagalbos priemonė laikotarpiu nuo pasirašymo 2005 m. iki 2008 m. priimto Kasybos (gavybos) įstatymo pakeitimo ir tapo valstybės pagalba tik įsigaliojus šios įstatymo pakeitimui) pagal taisykles, taikomas egzistuojančiai valstybės pagalbai.

Trečia, ieškovė subsidiairiai nurodo, kad jeigu Teisingumo Teismas nuspręstų, jog nagrinėjama priemonė yra valstybės pagalba, atsakovė pažeidė Procedūros reglamento 14 straipsnio 1 dalį nurodydama išieškoti ją, nes nurodytų sumų išieškojimas iš ieškovės pažeidžia jos teisėtus lūkesčius, susijusius su sutarties pratęsimo stabilumu, ir teisinio saugumo principą.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/52


2010 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Dorma prieš VRDTPuertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

(Byla T-500/10)

()

2010/C 346/103

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Dorma GmbH & Co. KG (Enepetalis, Vokietija), atstovaujama advokato P. Koch Moreno

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Puertas Doorsa, SL (Petrel, Ispanija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 542/2009-4) sprendimą.

Įpareigoti atsakovę ir kitą procedūros Apeliacinėje taryboje šalį padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS“ 6, 9 ir 19 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 4884359

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Vokietijos vaizdinio prekių ženklo DORMA 6, 9, 16, 19 ir 37 klasių prekėms ir paslaugoms registracijos paraiška Nr. 39525884; Jungtinės Karalystės žodinio prekių ženklo DORMA 6, 7, 9, 16 ir 19 klasių prekėms registracijos paraiška Nr. 2201691; Tarptautinio vaizdinio prekių ženklo DORMA 6, 7, 9, 16 ir 19 klasių prekėms registracijos paraiška Nr. 722009

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Ieškovė mano, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas, nes Apeliacinė taryba netinkamai taikė šio straipsnio nuostatas ginčijamo prekių ženklo atžvilgiu.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/53


2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje TI Media Broadcasting ir TI Media prieš Komisiją

(Byla T-501/10)

()

2010/C 346/104

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovės: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma, Italija), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma, Italija), atstovaujamos advokatų B. Caravita di Toritto, L. Sabelli, F. Pace, A. d'Urbano

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovių reikalavimai

Pripažinti, kad ginčijamas sprendimas neteisėtas ir jį panaikinti tiek, kiek juo leista SKY dalyvauti „skaitmeninio dividendo“ konkurse.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, nurodyti Komisijai: i) nurodyti, dėl kurios konkurso dalies SKY gali pateikti paraišką; ii) draudimą penkerius metus naudoti mokamos televizijos dažnius pradėti taikyti ir įgytoms pagal susitarimus, sudarytus su jau veikiančiais operatoriais ar naujais rinkos dalyviais.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje bendrovės ieškovės prašo panaikinti 2010 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą Nr. C(2010) 4976 (toliau — sprendimas), kuriuo iš dalies pakeistas 2003 m. balandžio 2 d. sprendimo (byla COMP/M.2876) priede išdėstytų Įsipareigojimų 9.1 straipsnis, kuriame Komisija pripažino, jog koncentracija, kuria siekta įsteigti „SKY Italia“ (toliau — SKY), yra suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimu.

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad pagal šį straipsnį SKY privalėjo atlaisvinti analoginio bei skaitmeninio transliavimo dažnius ir įsipareigojo nevykdyti jokios veiklos skaitmeninėje antžeminėje platformoje nei kaip tinklo operatorius, nei kaip turinio teikėjas iki 2011 m. gruodžio 31 dienos. Ginčijamu sprendimu Komisija patenkino SKY prašymą ir leido jai dalyvauti konkurse dėl „skaitmeninio dividendo“ skyrimo ir pateikti pasiūlymą tik dėl vieno multiplekso, skirto transliuoti neužkoduotą turinį penkerius metus nuo šio sprendimo priėmimo.

Grįsdamos savo reikalavimus ieškovės nurodo tokius pagrindus: pažeisti Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1) 2, 6 straipsniai ir 8 straipsnio 2 dalis, Komisijos pranešimo dėl konkurencijos gynimo priemonių, priimtinų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 802/2004 (2), 74 punktas, 2003 m. balandžio 2 d. sprendimo (byla COMP/M.2876) priede išdėstytų Įsipareigojimų Nr. 14.1 straipsnis, ir SESV 102 straipsnis.

Tiksliau, ginčijamas sprendimas priimtas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir nemotyvuotas tiek, kiek, patenkinant prašymą, kurio turinys viršija 2003 m. sprendimo (byla COMP/M.2876) priedo 9.1 straipsnio taikymo sritį, juo leista SKY dalyvauti viešame konkurse dėl „skaitmeninio dividendo“ skyrimo.

Be to, ieškovės tvirtina, kad atsakovė, pažeidusi esminius procedūrinius reikalavimus ir iškraipiusi faktines aplinkybes, neteisingai nustatė išskirtines aplinkybes, galinčias pateisinti iš pradžių SKY atžvilgiu nustatytų įpareigojimų pakeitimą. Visų pirma, Komisija, pateikusi argumentus dėl nagrinėjamos konkurencinės procedūros trūkumų, TI Media prilygino veikiantiems operatoriams RAI ir Mediaset, nors niekada nebuvo pranešta, kad pastaroji užima dominuojančią padėtį. Grįsdama šį obiter dictum dėl tariamai tvirtos TI Media padėties („strong position“) rinkoje, Komisija rėmėsi klaidingu Sprendimo 544/07/CONS aiškinimu ir visiškai neatsižvelgė į rinkos tyrimo rezultatus.

Galiausiai ieškovės teigia, kad sprendimas neteisėtas dėl neatlikto tyrimo ir motyvavimo stokos, nes, kiek tai susiję su sutarties sudarymo kriterijų nustatymu, jis grindžiamas neteisingu ir klaidinančiu Sprendimų 181/09/CONS ir 427/09/CONS turinio aiškinimu. Iš tiesų, priešingai, nei tvirtina Komisija, šiuose sprendimuose sutarties sudarymo kriterijai apibrėžti pagal dažnių dalis (A, B ir, pasirinktinai, C), neišskiriant nacionalinių operatorių pagal kategoriją ir visų pirma neapibrėžiant TI Media kaip vertikaliai integruoto operatoriaus.


(1)  OL L 24, p. 1.

(2)  OL C 267, 2008 10 22, p. 1.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/54


2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

(Byla T-502/10)

()

2010/C 346/105

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Département du Gers (Ošas, Prancūzija), atstovaujamas advokatų S. Mabile ir J.-P. Mignard

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimą 2010/428/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 159122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), kurie yra sudaryti ar pagaminti iš tokių kukurūzų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės nurodyti ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys arba iš esmės panašūs į nurodytuosius byloje T-478/10, Département du Gers prieš Komisiją.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/54


2010 m. spalio 21 d. pareikštas ieškinys byloje IDT Biologika prieš Komisiją

(Byla T-503/10)

()

2010/C 346/106

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: IDT Biologika GmbH (Dessau–Roßlau, Vokietija), atstovaujama advokatų R. Gross ir T. Kroupa

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 10 d. Europos Sąjungos delegacijos Serbijos Respublikoje sprendimą atmesti IDT Biologika GmbH pateiktą pasiūlymą konkurse EuropaAid/129809/C/SUP/RS dėl 1 dalies, susijusį su vakcinos nuo pasiutligės tiekimu gaunančiajai Serbijos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir vandens tiekimo ministerijai, bei sudaryti atitinkamą sutartį su įvairių įmonių konsorciumu, kuriam vadovauja „Biovet a. s.“;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė ginčija 2010 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos sprendimą pasirinkti kitą konkurso dalyvį, o ne ieškovę, konkurse dėl vakcinos nuo pasiutligės tiekimo (Skelbimo Nr. EuropaAid/129809/C/SUP/RS).

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (1) 252 straipsnio 3 dalies pažeidimą, nes atsižvelgiant į būtiną siūlomos vakcinos nepavojingumą žmogui pasirinktas pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nurodytų techninių reikalavimų ir todėl jis neišvengiamai turėjo būti atmestas.

Be to, ieškovė teigia, kad pažeisti Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (2) 89 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti vienodo požiūrio ir skaidrumo principai, nes tik ieškovės pasiūlymas atitinka visus reikalavimus, susijusius su techninėmis specifikacijomis, tačiau, nepaisant to, buvo pasirinktas kitas pasiūlymas.


(1)  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk.,, 4 t., p. 145).

(2)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk.,, 4 t., p. 74 ir klaidų ištaisymas OL L 99, 2007 4 14, p. 18).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/55


2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Prima TV prieš Komisiją

(Byla T-504/10)

()

2010/C 346/107

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Prima TV SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų L. Fossati, L. Perfetti

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ginčijamas sprendimas tas pats kaip byloje T-501/10, TI Media Broadcasting ir TI Media prieš Komisiją.

Grįsdama savo reikalavimus ieškovė tvirtina.

Savo pirmuoju teisiniu pagrindu ieškovė prašo panaikinti sprendimą, nurodydama, kad buvo padaryti teisės pažeidimai, būtent akivaizdi vertinimo klaida, nes Komisija klaidingai nusprendė, kad mokamos Italijos televizijos rinkos sąlygos pasikeitė palyginti su 2003 m. taip, kad galima peržiūrėti Newscorp įsipareigojimus byloje COMP/M.2876. Visi įrodymai patvirtina, priešingai, kad rinkos sąlygos, kurių pagrindu buvo prisiimti įsipareigojimai, kuriuos Komisija patvirtino 2003 m., iš esmės liko nepakitę. Konkrečiai Sky Italia vis dar užima absoliučiai dominuojančią poziciją Italijos mokamos televizijos rinkoje.

Antruoju pagrindu ieškovė prašo panaikinti sprendimą, teigdama, kad padaryti teisės pažeidimai ir buvo piktnaudžiaujama įgaliojimais, be kita, padaryta akivaizdi vertinimo klaida ir pažeistas proporcingumo principas, nes Komisija pakeitė Newscorp suteiktus įsipareigojimus byloje COMP/M.2876, klaidingai darydama prielaidą, jog dėlto, kad Sky Italia nedalyvauja kitoje skaitmeninės antžeminės televizijos dažnių suteikimo procedūroje, ji negalės patekti į Italijos nemokamos televizijos rinką. Be to, šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad Sky Italia jau dalyvauja nemokamos televizijos, transliuojamos skaitmeniniais antžeminiais dažniais, rinkoje ir galės įsigyti transliavimo pajėgumų net ir nepakeitus aptariamų įsipareigojimų.

Trečiuoju pagrindu ieškovė prašo panaikinti sprendimą tuo pagrindu, kad padaryta teisės klaidas ir akivaizdi vertinimo klaida, nes Komisija Sky Italia prašymu pakeitė Newscorp suteiktus įsipareigojimus byloje COMP/M.2876, nors atsakymuose, pateiktuose atliekant rinkos tyrimą vykstant administracinei procedūrai — įskaitant pateiktus Italijos viešosios valdžios institucijų — buvo nurodyta aiški informacija, susijusi su neigiamu aptariamų įsipareigojimų pakeitimų poveikiu konkurencijai nacionalinėje rinkoje.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/55


2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Höganäs prieš VRDTHaynes (ASTALOY)

(Byla T-505/10)

()

2010/C 346/108

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Höganäs AB (Hioganesas, Švedija), atstovaujama advokato L.-E. Ström

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Haynes International, Inc. (Kokomas, JAV)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 1530/2009-4) sprendimą;

panaikinti sprendimą pagal protestą Nr. B 85624; ir

priteisti iš atsakovo ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas ASTALOY 6 klasės prekėms — paraiška Nr. 3890233

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Bendrijos žodinio prekių ženklo HASTELLOY 6 klasės prekėms paraiška Nr. 55400

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Ieškovė mano, kad ginčijamuoju sprendimu pažeidžiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 ir 9 straipsniai, nes Apeliacinė taryba suklydo vertindama supainiojimo pavojų, o taip pat vertindama ginčijo prekių ženklo panašumą


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/56


2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje RTI ir Elettronica Industriale prieš Komisiją

(Byla T-506/10)

()

2010/C 346/109

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Reti Televisive Italiane SpA (RTI) ir Elettronica Industriale SpA (Lisonė, Italija), atstovaujamos advokatų J.-F. Bellis ir S. Bariatti

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovės siekia, kad būtų panaikintas 2010 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas C(2010) 4976 galutinis, kuriuo iš dalies pakeičiamas prie 2003 m. balandžio 2 d. Sprendimo C(2003) 1082 galutinis pripažinti koncentraciją, kai News Corporation Limited („Newscorp“) įgijo pilną įmonių Telepiù Spa ir Stream Spa kontrolę, suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu, su sąlyga, kad „Newscorp“ laikysis prisiimtų įsipareigojimų (Byla Nr. COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù) (1), pridėtų įsipareigojimų vykdymas.

Ieškovės nurodo keturis pagrindus ieškiniui pagrįsti.

Pirma, jos teigia, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, konstatavusi, jog nuo to laiko, kai 2003 m. balandžio 2 d. buvo priimtas sprendimas (Atitikties sprendimas), sąlygos Italijos mokamosios televizijos rinkoje pasikeitė tiek, kad prie Atitikties sprendimo pridėti įsipareigojimų pakeitimai gali būti priimtini, ir todėl neteisingai taikė Pranešimo dėl korekcinių priemonių ir Susijungimų reglamento (2) 8 straipsnio 2 dalį. Ieškovės nurodo, kad akivaizdu, jog rinkos aplinkybės, kuriomis remiantis buvo nustatyti įsipareigojimai 2003 m., nepasikeitė žymiai ir nuolat. O būtent, Sky Italia, „Newscorp“ Italijos padalinys, tebeužima dominuojančią padėtį Italijos mokamosios televizijos rinkoje.

Antra, ieškovės nurodo, kad atsižvelgusi į tai, jog Sky Italia negalėtų dalyvauti ateinančiais mėnesiais Italijoje organizuojamoje atrankos procedūroje dėl skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų paskirstymo ir tai užkirstų kelią Sky Italia veikti belaidės televizijos sektoriuje, ir patenkinusi Sky Italia prašymą pakeisti įsipareigojimus ir priėmusi naujus, „Newscorp“ pasiūlytus įsipareigojimus, Komisija padarė teisės klaidą, akivaizdžią vertinimo klaidą ir pažeidė proporcingumo principą. Iš tikrųjų Sky Italia jau veikia Italijos belaidės televizijos sektoriuje ir turi priėjimą prie skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo kanalų net ir nedalyvaudama atrankos procedūroje.

Trečia, ieškovės tvirtina, kad priimdama ginčijamą sprendimą ir, neatsižvelgusi į aplinkybę, kad administracine tvarka ištyrus rinką daugybė šalių, įskaitant ir Italijos konkurencijos tarybą bei Italijos komunikacijų instituciją, pareiškė rimtą susirūpinimą dėl siūlomų pakeitimų įtakos Italijos mokamosios televizijos rinkai, patenkindama Sky Italia prašymą pakeisti įsipareigojimus Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir teisės klaidą.


(1)  OL L 110, 2004, p. 73.

(2)  2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004, p. 1).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/56


2010 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat prieš VRDT — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

(Byla T-508/10)

()

2010/C 346/110

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat A.S. (Stambulas, Turkija), atstovaujama advokato H. Wilde

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Johann Wilhelm von Eicken GmbH (Liubekas, Vokietija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 0559/2009-4;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: spalvinis vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinius elementus „ESTABLISHED 1932 SEBA TRADITION“, 34 prekių klasei.

Bendrijos prekių ženklo savininkas: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Johann Wilhelm von Eicken GmbH.

Prekių ženklas, kuriuo remiasi šalis, prašanti pripažinti registraciją negaliojančia: Vokietijos prekių ženklas, turintis žodinius elementus „ESTABLISHED 1770 JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION“ 34 klasės prekėms.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: patenkinti prašymą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes nebuvo pavojaus supainioti nagrinėjamus prekių ženklus


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/57


2010 m. spalio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Manufacturing Support & Procurement Kala Naft prieš Tarybą

(Byla T-509/10)

()

2010/C 346/111

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheranas, Iranas), atstovaujama advokatų F. Esclatine ir S. Perrotet

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą.

Kartu panaikinti 2010 m. liepos 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 668/2010.

Priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, komercinė bendrovė, veikianti naftos pramonės srityje, prašo panaikinti Tarybos sprendimą Nr. 2010/413/BUSP (1) ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 668/2010, kuriais įgyvendinama Tarybos įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 423/2007 (2) dėl ribojančių priemonių Iranui siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui 7 straipsnio 2 dalis, nes ieškovės pavadinimas buvo įrašytas į asmenų ir subjektų sąrašą, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldyti pagal šią teisės normą.

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo aštuonis pagrindus, susijusius su:

motyvavimo pareigos pažeidimu, nes Taryba rėmėsi abstrakčiomis, netiksliomis aplinkybėmis, kurių negalima patikrinti;

pagrindinių ieškovės teisių pažeidimu, nes a) ieškovė, norėdama apsiginti, buvo priversta pateikti įrodymus, paneigiančius, kad ji prisidėjo prie Irano atominės programos, b) ieškovė turėjo labai trumpą terminą savo prašymui dėl peržiūrėjimo pateikti, c) ieškovei nesuteikus teisės susipažinti su byloje esančia informacija, buvo atimta jos teisė į veiksmingą teisminę gynybą ir teisė į nuosavybę;

kompetencijos nebuvimu, nes Taryba buvo kompetentinga tik sustabdyti Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1929(2010) numatytas papildomas priemones, tačiau ši nenumato jokios priemonės, susijusios su naftos pramone;

piktnaudžiavimu įgaliojimais, nes ginčijamas sprendimas sustabdė visas ieškovės ūkines operacijas Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant ir įrangos, kuri nėra esminė, įsigijimą, taip viršijant tai, kas numatyta ginčijamo sprendimo 4 straipsnyje;

padaryta teisės klaida, nes prekyba dvejopos paskirties prekėmis negali pateisinti subjekto lėšų įšaldymo, kai šis veiksmingai neprisideda prie Irano atominės programos;

faktų netikslumu, nes ieškovė neįsigijo jokių prekių, kurioms galėtų būti tinkamos Irano atominei programai;

padaryta akivaizdžia vertinimo klaida, nes ieškovės teisės į nuosavybę ir teisės vykdyti ekonominę veiklą apribojimai nepateisinami jokiu viešojo intereso motyvu ir yra neproporcingi siekiamam tikslui;

ginčijamam reglamentui būtino teisinio pagrindo nebuvimu, dėl to ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas.


(1)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39 ir klaidų ištaisymas OL L 197, 2010 7 29, p. 19).

(2)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2010, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui 7 straipsnio 2 dalis (OL L 195, p. 25).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/58


2010 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Nike International prieš VRDT (DYNAMIC SUPPORT)

(Byla T-512/10)

()

2010/C 346/112

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Nike International Ltd (Bivertonas, JAV), atstovaujama advokato M. de Justo Bailey

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 640/2010-4.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas DYNAMIC SUPPORT 25 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 8299869

Eksperto sprendimas: atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Ieškovė mano, kad ginčijamame sprendime pažeidžiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas, nes Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą ir neteisingai nusprendė, kad šis straipsnis neleidžia registruoti prekių ženklo, dėl kurio paduota paraiška.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/58


2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Agriconsulting Europe prieš Komisiją

(Byla T-443/09) (1)

()

2010/C 346/113

Proceso kalba: italų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 11, 2010 1 16.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/58


2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alisei prieš Komisiją

(Byla T-16/10) (1)

()

2010/C 346/114

Proceso kalba: italų

Šeštosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 63, 2010 3 13.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/58


2010 m. spalio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bank Nederlandse Gemeenten prieš Komisiją

(Byla T-151/10) (1)

()

2010/C 346/115

Proceso kalba: olandų

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 148, 2010 6 5.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/58


2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Babcock Noell prieš Entreprise commune Fusion for Energy

(Byla T-299/10) (1)

()

2010/C 346/116

Proceso kalba: anglų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 234, 2010 8 28.


Tarnautojų teismas

18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/59


2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Sørensen prieš Komisiją

(Byla F-85/05) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę - Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams - Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu - Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

2010/C 346/117

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Susanne Sørensen (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir M. Simm

Dalykas

Komisijos sprendimo dėl ieškovės, įrašytos į B kategorijos rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams taikant mažiau palankias pastarųjų nuostatas (Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus, XIII priedo 12 straipsnis), priskyrimo ir sprendimo panaikinti paaukštinimo balus, kuriuos ieškovė gavo kaip C kategorijos pareigūnė, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Atmesti S. Sørensen ieškinį.

2)

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 296, 2005 11 26, p. 26 (byla, iš pradžių užregistruota Europos Bendrijų pirmosios instancijos teisme Nr. T-335/05, perduota Europos Sąjungos tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/59


2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Kay prieš Komisiją

(Byla F-113/05) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę - Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams - Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu - Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

2010/C 346/118

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Roderick Neil Kay (Briuselis, Belgija), atstovaujamas iš pradžių advokatų T. Bontinck ir J. Feld, vėliau T. Bontinck ir S. Woog

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Šulce

Dalykas

Komisijos sprendimo dėl ieškovo, įrašyto į konkurso rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams taikant mažiau palankias pastarųjų nuostatas, perskyrimo lygiui panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Atmesti R. N. Kay ieškinį.

2)

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 48, 2006 2 25, p. 36 (byla, iš pradžių užregistruota Europos Bendrijų pirmosios instancijos teisme Nr. T-421/05, perduota Europos Sąjungos tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi).


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/60


2010 m. spalio 27 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Birkhoff prieš Komisiją

(Byla F-60/09) (1)

(Pareigūnai - Darbo užmokestis - Šeimos pašalpos - Išmoka vaikui - Dėl sunkios ligos ar invalidumo užsidirbti pragyvenimui negalintis vaikas - Prašymas pratęsti išmokos mokėjimą - Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 dalis - Maksimalios vaikos pajamos kaip sąlyga išmokos mokėjimui pratęsti - Nuo šių pajamų atskaičiuotinos išlaidos)

2010/C 346/119

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Gerhard Birkhoff (Veitnau, Vokietija), atstovaujamas advokato C. Inzillo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Sprendimo atmesti ieškovo prašymą, kuriuo jis siekė, kad pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 dalį būtų pratęstas išmokos už išlaikomą vaiką mokėjimas, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Priteisti iš G. Birkhoff bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 205, 2009 8 29, p. 50.


18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/60


2010 m. rugsėjo 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Bui Van prieš Komisiją

(Byla F-51/07 RENV) (1)

()

2010/C 346/120

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 170, 2007 7 21, p. 43.