ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.132.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 132

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. gegužės 21d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2010/C 132/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos pasiūlymo

1

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2010/C 132/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

6

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 132/03

Euro kursas

9

2010/C 132/04

2009 finansiniais metais pagal biudžeto eilutę 05.08.06 skirtų dotacijų sąrašas (skelbiama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2208/2002)

10

2010/C 132/05

Pranešimas importuotojams – Tuno importas iš Kolumbijos ir Salvadoro į ES

15

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2010/C 132/06

Likvidavimo procedūra – Sprendimas (EHA/662/2010, 2010 m. kovo 15 d.) pradėti Seguros Mercurio S.A. likvidavimo procedūrą (Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo 14 straipsnį)

16

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2010/C 132/07

Nyderlandų Karalystės ekonomikos ministerijos pranešimas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalimi

17

2010/C 132/08

Nyderlandų Karalystės ekonomikos ministerijos pranešimas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalimi

19

 

Klaidų ištaisymas

2010/C 132/09

Išankstinio pranešimo apie koncentraciją (Byla COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) klaidų ištaisymas (OL C 126, 2010 5 18, p. 16., ištaisyta redakcija)

20

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/1


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos pasiūlymo

2010/C 132/01

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 8 straipsnį,

atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1),

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač į jo 41 straipsnį (2),

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

I.   ĮVADAS

1.

2009 m. spalio 29 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos (3). Siūlomu reglamentu ketinama pakeisti Tarybos direktyvą 94/56/EB, nustatančią civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo pagrindinius principus (4).

2.

Su EDAPP nebuvo pasikonsultuota, kaip to reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalyje. Todėl ši nuomonė grindžiama to paties reglamento 41 straipsnio 2 dalimi. EDAPP rekomenduoja nuorodą į šią nuomonę pateikti pasiūlymo preambulėje.

3.

Apskritai EDAPP, nors apgailestauja, kad su juo nebuvo nustatytąja tvarka pasikonsultuota, su džiaugsmu pažymi, kad į pasiūlymą įtraukti duomenų apsaugos aspektai. Kai kuriose nuostatose reikalaujama, kad numatytomis priemonėmis nebūtų pažeista Direktyva 95/46/EB, o duomenų konfidencialumas yra vienas iš kelių svarbių pasiūlymo aspektų.

4.

Vis dėlto EDAPP nustatė kai kurių trūkumų ir neaiškumų, susijusių su asmens duomenų apsauga. II skyriuje aprašius pasiūlymo kontekstą ir pagrindą, šios pastabos bus išsamiau aprašytos III skyriuje.

II.   PASIŪLYMO KONTEKSTAS IR PAGRINDAS

5.

Pasiūlymo tikslas – atnaujinti orlaivių avarijų tyrimo srityje šiuo metu galiojantį reglamentą. Ankstesnės taisyklės, priimtos prieš penkiolika metų, nebegali būti pritaikytos prie naujos bendrosios aviacijos rinkos ir yra nesuderinamos su profesine kompetencija, reikalinga sudėtingesnių orlaivių sistemų atveju. Didėjantys valstybių narių tyrimo pajėgumų skirtumai taip pat pateisintų naujo teisės akto, kuriuo palaikomas nacionalinių tyrimo institucijų bendradarbiavimas ir koordinavimas, priėmimą.

6.

Todėl daugiausia dėmesio pasiūlyme skiriama Civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklo sukūrimui siekiant sudaryti aiškiau apibrėžto bendradarbiavimo sąlygas. Jame taip pat numatytos privalomos taisyklės, kurių pagrindinis tikslas – apibrėžti nacionalinių tyrimo institucijų ir Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) savitarpio teises ir pareigas užtikrinant neskelbtinos informacijos apsaugą ir nustatant vienodus saugos rekomendacijų tvarkymo reikalavimus.

7.

EDAPP neturi pastabų dėl bendro pasiūlymo tikslo ir visiškai palaiko iniciatyvą, kurios imtasi ir kuri skirta pagerinti tyrimų rezultatyvumą bei neleisti ateityje įvykti orlaivių avarijoms. Toliau pateiktose pastabose daugiausia dėmesio skiriama tiems pasiūlymo aspektams, kurie turi įtakos asmens duomenų apsaugai, visų pirma įskaitant keleivių sąrašų duomenų, duomenų apie aukas, jų šeimas ir liudininkus bei orlaivių įgulas tvarkymą įvairiais tyrimo etapais ir tyrimo institucijoms keičiantis informacija.

III.   PASIŪLYMO ANALIZĖ

III.1.   Pasiūlymo tikslas

8.

3 konstatuojamojoje dalyje ir 1 straipsnyje nurodomas pasiūlymo aiškinamajame memorandume jau paminėtas apribojimas, pagal kurį saugos tyrimais turėtų būti siekiama vienintelio tikslo – ateityje išvengti avarijų ir incidentų, o ne nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. EDAPP palankiai vertina tokį patikslinimą, kuris atitinka Reglamento (EB) Nr. 45/2001 4 straipsnyje ir Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnyje nustatytą tikslo ribojimo principą. Pagal minėtas nuostatas asmens duomenys turi būti tvarkomi nustatytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir negali būti toliau tvarkomi šių tikslų neatitinkančiu būdu.

9.

Nors pasiūlymo pradžioje šis tikslo ribojimas aiškiai nurodytas, svarbu, kad nuo šio principo negalima būtų nukrypti, paneigiant pačią jo esmę, kaip bus išnagrinėta III skyriaus 4–6 dalyse.

10.

EDAPP pažymi, kad, be pagrindinio tikslo gerinti aviacijos saugumą, reglamento projekte taip pat numatoma rinkti asmens duomenis teikiant pagalbą aukoms ir jų šeimoms (23 straipsnis). EDAPP nemano, kad kyla šio tikslo ir saugos tyrimo tikslo suderinamumo klausimų. Vis dėlto reglamento 1 straipsnis galėtų būti papildytas siekiant tinkamai atspindėti abu reglamento aspektus.

III.2.   Informacijos rinkimas

11.

Pasiūlyme išsamiai aprašoma daug informacijos, su kuria gali susipažinti už tyrimą atsakingi asmenys, sričių. Ši informacija visų pirma apima asmens duomenis, kurie yra skrydžio savirašiuose ar bet kokiuose kituose įrašuose, taip pat aukų kūnų apžiūros rezultatus ar asmenų, susijusių su orlaivio naudojimu, patikros rezultatus ir liudininkų, kuriems gali reikėti pateikti svarbią informaciją ar įrodymus, apklausos rezultatus.

12.

Ši informacija yra prieinama tyrimo vadovui, jo ekspertams ir konsultantams, taip pat įgaliotųjų atstovų ekspertams ir konsultantams pagal principą „būtina žinoti“. EASA taip pat turi teisę susipažinti su tam tikra šios informacijos dalimi, kai dalyvauja tyrime kontroliuojama tyrimo vadovo, su kai kuriomis išimtimis, įskaitant atvejį, kai liudininkas nesutinka, kad jo parodymai būtų skelbiami.

13.

Pasiūlyme taip pat numatytos sąlygos, kuriomis turėtų būti pateiktas keleivių sąrašas. Tai susiję ne tik su tyrimo atlikimu, bet ir su medicinos tarnybomis bei poreikiu palaikyti ryšį su šeimomis.

14.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme išsamiai aprašytos asmens duomenų rinkimo sąlygos siekiamo tikslo požiūriu, ir tai atitinka duomenų apsaugos teisėje įtvirtintą būtinumo principą (5).

III.3.   Asmens duomenų saugojimas

15.

Nors EDAPP suvokia būtinybę surinkti daug informacijos, įskaitant pirmiau nurodytus asmens duomenis, jis pabrėžia poreikį taikyti griežtas duomenų saugojimo ir atskleidimo tretiesiems asmenims taisykles.

16.

Kalbant apie saugojimą, pasiūlymo 14 straipsnyje numatytas poreikis saugoti dokumentus, medžiagą ir įrašus dėl akivaizdžių su tyrimo eiga susijusių priežasčių. Tačiau pasiūlyme niekur neužsimenama apie šios informacijos saugojimo trukmę. Pagal duomenų apsaugos principus (6) asmens duomenys turi būti saugomi „tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybes būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po to tvarkomi“. Todėl iš esmės asmens duomenys turėtų būti sunaikinami iš karto, kai tik baigiamas tyrimas, arba laikomi anonimiškai, jei jų neįmanoma visiškai sunaikinti (7). Visos priežastys, dėl kurių duomenys apie asmenis, kurių tapatybę galima nustatyti, turi būti saugomi ilgiau, turėtų būti nurodytos ir pagrįstos, ir turi būti nurodyti teisę saugoti tokius duomenis turinčių asmenų nustatymo kriterijai. Į pasiūlymą reikėtų įtraukti nuostatą šiuo klausimu, ir ji turėtų būti horizontaliai taikoma bet kuriai informacijai apie asmenį, kuria keičiamasi naudojantis tinklu.

III.4.   Informacijos prieinamumas ir paskelbimas

17.

Nors pasiūlyme iš esmės nurodoma, kad informacija apie asmenį turėtų būti naudojama tik tyrimo tikslais ir ją gali naudoti tik už tokius tyrimus atsakingi asmenys, pasiūlymo tekste yra tam tikrų plačių nuo šio principo leidžiančių nukrypti nuostatų (8).

18.

Taip yra liudininkų parodymų atveju, nes juos galima padaryti prieinamus arba panaudoti kitais nei saugos tyrimo tikslais, jei liudininkas dėl to sutinka (15 straipsnio 1 dalies a punktas). EDAPP primena, kad toks liudininko sutikimas turi būti duotas laisvai, konkrečiu atveju ir pagrįstas informacija, o tolesnis informacijos naudojimas neturėtų būti susijęs su tikslu, kuris būtų nesuderinamas su saugos tyrimais. Jei šios sąlygos neįvykdomos, sutikimas neturėtų būti naudojamas kaip pagrindas toliau naudoti asmens duomenis. Ši pastaba taip pat galioja ir tuomet, kai sutikimu naudojamasi siekiant nukrypti nuo tikslo ribojimo principo įrašų atveju (16 straipsnis).

19.

Pasiūlymo 15 straipsnyje taip pat įtvirtinta plati leidžianti nukrypti nuostata, taikoma visų rūšių neskelbtinai saugos informacijai (9). Ši informacija, kuriai iš esmės taikoma speciali apsauga nuo neteisėto panaudojimo, vis dėlto gali būti atskleista bet kuriuo kitu nei saugos tyrimų tikslu, jei taip nuspręstų už teisingumo vykdymą atsakinga valstybės narės kompetentinga institucija, atsižvelgdama į svarbesnį interesą bei atskleidimo naudos ir neigiamo poveikio tyrimams šalyje ir tarptautiniu mastu bei civilinės aviacijos saugumo valdymo pusiausvyrą. EDAPP mano, kad šia leidžiančia nukrypti nuostata neužtikrinamas pakankamas teisinis saugumas. Visų pirma „už teisingumo vykdymą atsakingos kompetentingos institucijos“ sąvoka galėtų būti spekuliuojama. Vyriausybės institucijos (pvz., teisingumo departamento) administracinis sprendimas nebūtų toks pat teisėtas, kaip konkrečiu atveju priimtas teismo sprendimas. Net jei sprendimą priimtų teismas, turėtų būti nustatytos griežtos sąlygos: be to, kad tikslas turi būti leidžiamas įstatymo ir yra svarbesnis viešasis interesas (10), reikėtų atsižvelgti į duomenų subjektų interesus ir pagrindines teises. Visų pirma tai, kad atliekant saugos tyrimą asmens pateikta informacija apie jį gali būti pakartotinai panaudota prieš šį asmenį teismo procese, galėtų turėti įtakos proceso teisėtumui. EDAPP ragina patikslinti šią leidžiančią nukrypti nuostatą ir nustatyti išsamią tvarką, kartu numatyti griežtesnes duomenų subjekto pagrindinių teisių apsaugos garantijas.

20.

Jis taip pat ragina apibrėžti šiame straipsnyje paminėtą vienos rūšies neskelbtiną saugos informaciją, t. y. informaciją, kuri yra „itin slapta ir privati“. Direktyvoje 95/46/EB pateikta neskelbtinų duomenų apibrėžtis, tačiau neaišku, ar pasiūlyme nuoroda daroma į šią apibrėžtį. Jei siekiama apimti Direktyvoje 95/46/EB apibrėžtus neskelbtinus duomenis ir ne tik juos, buvo galima pavartoti tinkamesnius terminus nurodant informaciją, kuri yra itin intymi ir privati, įskaitant neskelbtinus duomenis, kaip jie apibrėžti Direktyvoje 95/46/EB, taip pat kitus asmens duomenų pavyzdžius, įtrauktinus į apibrėžtį. Tai turėtų būti patikslinta pasiūlymo 2 straipsnyje (nuostata, kurioje pateikiamos apibrėžtys) arba 15 straipsnyje.

21.

Iš esmės įrašams taikoma panaši apsauga, tačiau kai kada jie gali tapti prieinami ar būti panaudoti kitais tikslais, įskaitant panaudojimą tinkamumo skraidyti ar techninės priežiūros tikslais, jei įrašai pateikiami pašalinus iš jų asmeninę informaciją arba jei jie atskleidžiami pagal saugumo taisykles. Šios išimtys yra alternatyvios, o ne kumuliacinės. EDAPP kyla klausimas, kodėl apskritai iš įrašų neturėtų būti pašalinama asmeninė informacija, t. y. kodėl jie apskritai neturi būti padaromi anonimiški (11). Reikėtų pagrįsti, kodėl tinkamumo skraidyti ar techninės priežiūros tikslais reikia tvarkyti asmenų, kurių tapatybę galima nustatyti, duomenis. Be to, trečioji išimtis, pagal kurią leidžiama duomenis atskleisti taikant saugumo taisykles, pernelyg neapibrėžta ir neproporcinga. Šią išimtį reikėtų išbraukti, nebent būtų nurodyti konkretūs, teisėti jos taikymo tikslai.

22.

Tas pats asmeninės informacijos pašalinimo principas turėtų būti taikomas ir informacijos perdavimui, numatytam pasiūlymo 8, 17 ir 18 straipsniuose, susijusiuose su tinklu ir informacijos perdavimu. Todėl EDAPP palankiai vertina tai, kad paminėta profesinės paslapties pareiga ir pareiga perduoti susijusiems suinteresuotiesiems asmenims tik susijusią informaciją. Jis taip pat pritaria 19 straipsnio 2 dalyje paminėtam principui, pagal kurį tyrimo ataskaitoje turi būti užtikrinamas į avariją ar incidentą patekusių asmenų anonimiškumas.

23.

Galiausiai keleivių sąrašo paskelbimui taip pat taikomos tam tikros sąlygos. Pagal bendrą principą sąrašas gali būti paviešintas tik po to, kai yra pranešta visoms keleivių šeimoms, o valstybės narės gali nuspręsti sąrašo neskelbti. EDAPP mano, kad šis principas turėtų būti išdėstytas atvirkščiai. Iš esmės sąrašas turėtų būti konfidencialus, tačiau valstybės narės konkrečiais atvejais ir teisėtais pagrindais, pranešusios visoms šeimoms ir gavusios jų sutikimą dėl jų artimojo vardo ir pavardės paskelbimo, galėtų nuspręsti paskelbti sąrašą. EDAPP rekomenduoja atitinkamai iš dalies pakeisti 22 straipsnio 3 dalį.

III.5.   Keitimasis informacija tarp valstybių narių ir su trečiosiomis šalimis

24.

Vienas pagrindinių reglamento projekto tikslų – sukurti tinklą, kad tyrimo institucijos galėtų keistis informacija ir patirtimi. Pagal pasiūlymo projekto 8 straipsnio 6 dalį tinklo veikloje dalyvaujančios saugos tyrimų institucijos keičiasi visa turima informacija, susijusia su reglamento taikymu, ir pagal galiojančius nacionalinius ar Bendrijos teisės aktus imasi visų reikiamų priemonių, kad tinkamai užtikrintų tokios informacijos konfidencialumą.

25.

EDAPP palankiai vertina numatytas priemones, kalbant apie informacijos konfidencialumą, ir visų pirma pareigą neatskleisti informacijos, kurią Komisija laiko konfidencialia. Kadangi informacija apie asmenį tvarkoma per tinklą, EDAPP mano, kad šias garantijas reikėtų papildyti pareiga užtikrinti šių duomenų tikslumą ir galimą jų ištaisymą bei ištrynimą vienu metu, tarpusavyje susiderinus visiems tokius asmens duomenis tvarkantiems tinklo nariams.

26.

Turėtų būti patikslintas 15 straipsnio 3 dalyje paminėtos centrinės saugyklos vaidmuo platinant informaciją tinkle. Visų pirma reikėtų patikslinti, kaip EDAPP neoficialiai pranešta, kad centrinė saugykla niekaip nesujungta su tinklu ir kad joje nėra asmens duomenų. EDAPP šiuo atžvilgiu pažymi, kad tokia informacija, kaip skrydžių numeriai, galėtų leisti netiesiogiai nustatyti į orlaivio avariją ar incidentą patekusių asmenų tapatybę. Reglamente turėtų būti patikslinta bent tai, kad saugykloje saugoma informacija negali būti naudojama į orlaivio avariją ar incidentą patekusiems asmenims atsekti.

27.

EDAPP pažymi, kad prie tinklo gali būti pakviesti prisijungti stebėtojai ir ekspertai, tarp kurių gali būti oro linijų bendrovių ar orlaivių gamintojų atstovų. Jie turėtų galimybę susipažinti su tokia pat informacija, kaip ir tinklo nariai, nebent Komisija, atsižvelgdama į konkretų atvejį, nusprendžia, kad informacija yra konfidenciali ir galimybė su ja susipažinti turi būti ribojama. Pagal šią nuostatą gali būti palikta galimybė tretiesiems asmenims susipažinti su asmens duomenimis, susijusiais, pvz., su aukomis ar liudininkais, jei šie duomenys nelaikomi konfidencialiais. EDAPP mano, kad pagal šį pasiūlymą asmens duomenys visada turėtų būti laikomi konfidencialiais. To nepadarius, galimybė tretiesiems asmenims susipažinti su asmens duomenimis turėtų būti ribojama.

28.

Tai yra dar svarbiau, jei ekspertai ar stebėtojai atstovauja trečiosioms šalims arba jei tyrimas atliekamas kartu su trečiųjų šalių, neužtikrinančių tinkamo apsaugos lygio, tyrėjais. Į pasiūlymą būtų galima įtraukti nuostatą, kurioje būtų priminta, kad asmens duomenų negalima perduoti trečiosios šalies atstovams, jei ši neužtikrina tinkamo apsaugos lygio, nebent yra įvykdytos specialios sąlygos (12). Visų pirma tai būtų taikoma 8 straipsniui dėl tinklo ir 18 straipsniui dėl informacijos perdavimo sąlygų.

29.

Atsižvelgiant į šias pastabas taip pat reikia taikyti bendrąjį asmens duomenų anonimiškumo užtikrinimo principą ankstyvajame proceso etape ir kai tik tyrimo atlikimo tikslais tapatybės nustatyti nebereikia, kaip jau nurodyta III skyriaus 3 dalyje.

III.6.   Komisijos ir EASA vaidmuo

30.

EDAPP pažymi, kad Komisija ir EASA dalyvauja tinklo veikloje (7 ir 8 straipsniai) ir kad jos turės tam tikrą teisę dalyvauti saugos tyrimuose (9 straipsnis). EDAPP primena, kad šios dvi institucijos asmens duomenis privalo tvarkyti laikydamosios Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimų, o jų veiklą prižiūri EDAPP. Šiuo klausimu į reglamentą reikėtų įtraukti atitinkamą nuostatą.

31.

EDAPP ragina patikslinti, kokiu mastu tinklą valdys Komisija, naudodama Europos Sąjungos techninę infrastruktūrą. Jei siekiama naudoti jau esamą tinklą, bet koks planas užtikrinti sąveikumą su esamomis duomenų bazėmis turėtų būti aiškiai nurodytas ir motyvuotas. EDAPP pabrėžia poreikį naudoti saugų tinklą, prieinamą tik pasiūlyme aprašytais tikslais ir tik įgaliotiesiems asmenims. Teisinio tikrumo sumetimais tekste reikėtų patikslinti atitinkamas Komisijos ir EASA (13), taip pat bet kurios kitos Europos Sąjungos įstaigos, dalyvausiančios valdant tinklą, funkcijas ir pareigas.

IV.   IŠVADOS

32.

EDAPP palankiai vertina tai, kad reglamentas aiškiai taikomas nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB ir todėl jame iš dalies atsižvelgiama į duomenų apsaugos principus. Tačiau atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis tvarkomi asmens duomenys, jis mano, kad pasiūlymą reikėtų papildyti konkrečiomis nuostatomis siekiant užtikrinti sąžiningą tvarkymą.

33.

To reikia dar ir todėl, kad, atsižvelgiant į šių duomenų tvarkymo aplinkybes, jie daugiausia bus susiję su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjusiais nuo rimtos avarijos ir (arba) netekusiais artimųjų. Tai patvirtina būtinybę veiksmingai apsaugoti jų teises ir griežtai riboti asmens duomenų perdavimą ar skelbimą.

34.

Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo tikslas – leisti tirti avarijas ar incidentus ir kad asmens duomenys yra aktualūs tik tuomet, kai tai būtina atliekant tokius tyrimus, tokie duomenys iš esmės turėtų būti kuo skubiau, o ne tik galutinės ataskaitos etape, sunaikinami arba padaromi anonimiški. Tai turėtų būti užtikrinta į reglamentą įrašius horizontalią nuostatą.

35.

EDAPP taip pat pataria:

griežtai apibrėžti ir riboti tikslo ribojimo principo taikymo išimtis,

numatyti ribotą asmens duomenų saugojimo laikotarpį,

užtikrinti koordinuotą asmens duomenų prieigos, ištaisymo ir (arba) sunaikinimo tvarką, visų pirma juos perduodant valstybėms narėms per tinklą,

įvesti sąlygą, kad asmens duomenys trečiųjų šalių atstovams gali būti perduodami tik šiems užtikrinus atitinkamą apsaugos lygį,

patikslinti Komisijos ir EASA funkcijas ir pareigas Reglamento (EB) Nr. 45/2001 taikymo požiūriu.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 4 d.

Peter HUSTINX

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  COM(2009) 611 galutinis.

(4)  OL L 319, 1994 12 12, p. 14.

(5)  Reglamento (EB) Nr. 45/2001 4 straipsnis ir Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnis.

(6)  Reglamento (EB) Nr. 45/2001 4 straipsnio e punktas ir Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnio e punktas.

(7)  Anonimiškumo užtikrinimas turėtų būti suprantamas kaip galimybės kaip nors vėliau nustatyti asmens tapatybę panaikinimas. Kai kurių rūšių informacijos, pvz., balso įrašų, atveju užtikrinti visiško duomenų anonimiškumo neįmanoma, dėl to atsiranda poreikis taikyti griežtesnes apsaugos priemones siekiant išvengti neteisėto panaudojimo.

(8)  2008 m. lapkričio mėn. su EDAPP konsultuotasi vykstant taikinimo procedūrai dėl Direktyvos, kurioje nustatomi pagrindiniai principai, reglamentuojantys nelaimingų atsitikimų tyrimą jūrų sektoriuje, pasiūlymo. Atsižvelgiant į abiejų atvejų analogiją, iškelti panašūs klausimai, o III skyriaus 4 dalyje pateiktose pastabose, kaip ir atsakyme į ankstesnį kreipimąsi, daugiausia dėmesio skiriama informacijos atskleidimo vykstant tyrimui ir duomenų apsaugos suderinamumui.

(9)  Ji apima informaciją, susijusią su liudininkais, asmenų, susijusių su orlaivio naudojimu, bendravimą arba skrydžių valdymo tarnybų įrašus. Ji taip pat taikoma informacijai, kuri yra „itin slapta“, pvz., sveikatos informacija.

(10)  Reikėtų pažymėti, kad Direktyvoje 95/46/EB nuo tikslo ribojimo principo leidžiama nukrypti tik jei tai daroma pagal įstatymą ir yra būtina tam tikriems visuomenės interesams apsaugoti pagal šios direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

(11)  Pašalinus asmeninę informaciją būtų tenkinamas proporcingumo principas, jei šis pašalinimas suprantamas kaip visiško anonimiškumo užtikrinimas, kitaip tariant, jei neįmanoma iš naujo nustatyti asmens tapatybės (žr. 5 išnašą).

(12)  Žr. Reglamento (EB) Nr. 45/2001 9 straipsnį ir Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnį.

(13)  Taip pat reikėtų patikslinti ir tai, kas valdo prieigos prie tinklo teises ir kas užtikrina jo neliečiamumą.


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/6


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

2010/C 132/02

Sprendimo priėmimo data

2010 4 7

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 480/09

Valstybė narė

Italija

Regionas

Sicilia

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Teisinis pagrindas

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba miškų ūkio sektoriui

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Didžiausios metinės išlaidos – 56,06 mln. EUR

Visa didžiausia suma – 224,27 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

70 %, 80 % arba 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų

Trukmė

2010–2013 m.

Ekonomikos sektorius

Miškų ūkio sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 3 24

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 635/09

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Teisinis pagrindas

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Pagalba miškų ūkio sektoriui

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

130 mln. PLN

Pagalbos intensyvumas

85 %

Trukmė

2010–2015 m.

Ekonomikos sektorius

Miškų ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 4 7

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 64/10

Valstybė narė

Italija

Regionas

Umbria

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Teisinis pagrindas

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba miškų ūkio sektoriui

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Didžiausios metinės išlaidos – 2,625 mln. EUR

Visa didžiausia suma – 10,50 mln. EUR.

Pagalbos intensyvumas

Iki 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų

Trukmė

2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Miškų ūkio sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/9


Euro kursas (1)

2010 m. gegužės 20 d.

2010/C 132/03

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2334

JPY

Japonijos jena

111,93

DKK

Danijos krona

7,4422

GBP

Svaras sterlingas

0,86440

SEK

Švedijos krona

9,7388

CHF

Šveicarijos frankas

1,4179

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,0450

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,913

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

283,00

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7074

PLN

Lenkijos zlotas

4,1880

RON

Rumunijos lėja

4,2031

TRY

Turkijos lira

1,9625

AUD

Australijos doleris

1,4920

CAD

Kanados doleris

1,3120

HKD

Honkongo doleris

9,6233

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,8412

SGD

Singapūro doleris

1,7389

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 473,34

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,8041

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,4215

HRK

Kroatijos kuna

7,2680

IDR

Indonezijos rupija

11 297,49

MYR

Malaizijos ringitas

4,0400

PHP

Filipinų pesas

56,720

RUB

Rusijos rublis

38,5590

THB

Tailando batas

39,931

BRL

Brazilijos realas

2,3067

MXN

Meksikos pesas

16,1134

INR

Indijos rupija

57,7540


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/10


2009 finansiniais metais pagal biudžeto eilutę 05.08.06 skirtų dotacijų sąrašas

(skelbiama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2208/2002)

2010/C 132/04

KONKREČIOS INFORMAVIMO PRIEMONĖS

Pareiškėjo pavadinimas (arba akronimas)

Pareiškėjo pavadinimas (visas)

Gatvė

Pašto kodas

Miestas

Šalis

Suteikta suma (EUR)

Bendro finansavimo dalis %

Priemonės pavadinimas ir (arba) aprašas

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Danija

200 000,00

53,29 %

MAISTO PRODUKTAI IR ŪKININKAVIMAS EUROPOJE 2020 m.

Audiovizualinė produkcija

PK „Agromedia“

„Production House Agromedia“ Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bulgarija

91 697,90

50,00 %

BŽŪP. Europos pelningo žemės ūkio modelis

Informavimo kampanija

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Vokietija

100 000,00

48,34 %

Senosios valstybės ir šiuolaikiniai metodai. Šiuolaikinio žemės ūkio link

Audiovizualinė produkcija

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture – Etudes Information

Chaussée de Namur 47

5030

Gembloux

Belgija

26 408,90

50,00 %

BŽŪP veiklos ir tikslų populiarinimas

Audiovizualinė produkcija

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Prancūzija

30 445,00

50,00 %

Vasariniai vaisiai ir daržovės paaugliams. Kaip pristatyti BŽŪP Viduržemio jūros regiono vaikams?

Informavimo kampanija. Veikla mokyklose

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga, 7

16001

Cuenca

Ispanija

23 921,00

50,00 %

BŽŪP ir Viduržemio jūros regiono mitybos įpročiai (Siekiant subalansuotos ir sveikos mitybos)

Informavimo kampanija. Veikla mokyklose

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Estija

92 887,50

75,00 %

Estijoje ir Latvijoje BŽŪP priemonės naudingos visiems

Informavimo kampanija

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Lenkija

27 000,00

66,60 %

Informavimas apie reformuotą bendrąją žemės ūkio politiką. Konferencija apie atsinaujinančiuosius energijos išteklius kaip naują iššūkį Lenkijos kaimo vietovėms

Informavimo kampanija

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Italija

158 982,50

50,00 %

BŽŪP: žemės ūkis, aplinka ir visuomenė

Informavimo kampanija. Veikla mokyklose ir audiovizualinių priemonių gamyba

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de Burrò 147

00186

Roma

Italija

95 865,75

50,00 %

Kaimo tema mokyklose. BŽŪP pamokos Rumunijos mokyklose (2-ieji metai)

Informavimo kampanija. Veikla mokyklose

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Ispanija

109 505,00

50,00 %

Europos jaunųjų ūkininkų kongresas ACAJA-CEJA „BŽŪP po 2013 m. Ūkininkų vaidmens stiprinimas siekiant patenkinti Europos visuomenės poreikius“.

Seminaras ir (arba) konferencija

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Airija

59 292,00

50,00 %

BŽŪP arčiau tavęs!

Informavimo kampanija

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Prancūzija

31 332,00

50,00 %

Europos jaunųjų piemenų susitikimai

Informavimo kampanija ir studentų konkursas apie ES

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Italija

128 040,69

50,00 %

Ūkininkai – žemės ūkio biologinės įvairovės valdytojai

Informavimo kampanija

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Graikija

31 392,99

50,00 %

Informavimo kampanija Rytų Makedonijos ir Thrace regiono ūkininkams apie galimybę pasinaudoti ES finansavimo programomis ir išmokti auginti alternatyviuosius augalus

Informavimo kampanija

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Prancūzija

76 224,95

50,00 %

Europos kalnuotų vietovių nauda. Teigiama bendruomenių ir žemėtvarkos institucijų įtaka Europos visuomenei, susijusios politikos kryptys ir galimybės

Seminaras ir (arba) konferencija

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Estija

42 565,00

50,00 %

ESTIJOS KAIMŲ PARLAMENTAS. Kaimai, kuriuose vykdoma aktyvi veikla, padeda užtikrinti kaimo vietovių tvarumą

Seminaras ir (arba) konferencija

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Italija

51 500,00

47,98 %

FAST. Kaimo vietovės. Ūkininkai – kaimo vietovių valdytojai

Seminaras ir (arba) konferencija

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Prancūzija

50 823,54

50,00 %

BŽŪP. Žemės ūkio veiklos gerinimas ir ekologinio ūkininkavimo plėtra

Stendai mugėse

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Slovėnija

47 750,00

50,00 %

ES žemės ūkis 2009 m.

Informavimo kampanija

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Italija

105 000,00

50,00 %

Sveikos mitybos link. Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas Lacijaus pradinėse mokyklose

Informavimo kampanija. Veikla mokyklose

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Belgija

20 720,00

50,00 %

BŽŪP biudžetas svarbiausiems darnaus vystymosi uždaviniams spręsti

Seminaras ir (arba) konferencija

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Italija

17 635,00

50,00 %

BŽŪP reformos. Inovacijos ir augimas siekiant tvaraus ir į rinką orientuoto žemės ūkio

Seminaras ir (arba) konferencija

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Lenkija

29 862,50

50,00 %

Informavimo kampanija apie naują bendrąją žemės ūkio politiką. Tradicinių ir regioninių aukštos kokybės maisto produktų skatinimas ir plėtros rėmimas – kaimo vietovių darnaus vystymosi variklis

Informavimo kampanija

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Jungtinė Karalystė

20 308,00

50,00 %

Smulkieji ūkininkai: kaimo plėtros atrama ar veiksmingumo kliūtis?

Seminaras ir (arba) konferencija

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Italija

121 225,00

50,00 %

Žemės skonis

Informavimo kampanija

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Ispanija

54 753,25

50,00 %

BŽŪP ir nauji kaimo vietovių uždaviniai

Informavimo kampanija

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Italija

66 750,34

50,00 %

AgriCultura naujienos

Audiovizualinė produkcija

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Italija

42 883,50

50,00 %

BŽŪP reforma ir naujoviški Europos žemės ūkio vystymosi aspektai

Seminaras ir (arba) konferencija

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Ispanija

23 340,00

50,00 %

Informavimo kampanija žemės ūkio mugėse

Informavimo kampanija

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Lenkija

53 186,00

50,00 %

Kujavijos ir Pomeranijos regiono ūkininkų, žemės ūkio subjektų ir kaimo visuomenės parengimas: kaip taikyti pakeistą BŽŪP ir kaip ja pasinaudoti?

Informavimo kampanija

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt, 17, 3o

28003

Madrid

Ispanija

197 955,90

50,00 %

BŽŪP po 2013 m. – BŽŪP, kurios norime ir kuri mums reikalinga

Seminaras ir (arba) konferencija

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

rue de Trèves 61

1040

Brussels

Belgija

200 000,00

48,51 %

Europos žemės ūkis. Europos fotografijų paroda

Vizualinė produkcija

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Vengrija

71 240,50

50,00 %

Bendrajai žemės ūkio politikai skirtų išteklių panaudojimas. Jaunųjų ūkininkų pavyzdžiai

Informacijos mainų vizitai

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Italija

34 965,00

50,00 %

Informavimo kampanija Apulijos universitetams ir žemės ūkio verslo subjektams apie naująją BŽŪP

Informavimo kampanija

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Italija

45 000,00

49,38 %

Bendroji žemės ūkio politika Emilijos-Romanijos regione: tarp inovacijų ir tradicijų

Informavimo kampanija

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Belgija

78 377,00

50,00 %

Jaunųjų ūkininkų ateities vizijos. Naujas požiūris į interaktyvųjį žemės ūkį

Informavimo kampanija

Iš viso pagal konkrečias informavimo priemones

2 658 836,71

 


2009 m. NAUJI ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL ANKSTESNIAIS METAIS SKIRTAS DOTACIJAS

Pareiškėjo pavadinimas (arba akronimas)

Pareiškėjo pavadinimas (visas)

Gatvė

Pašto kodas

Miestas

Šalis

Suteikta suma (EUR)

Bendro finansavimo dalis %

Priemonės pavadinimas ir (arba) aprašas

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Italija

65 035,00

49,89 %

„Naujoji BŽŪP. Žemės ūkio galimybės konkurencingam ir tvariam Groseto žemės ūkiui skatinti“

Seminaras ir (arba) konferencija

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Italija

104 621,53

50,00 %

„Agripolis – žemės ūkio politika, informavimas ir visuomenė“

Seminaras ir (arba) konferencija

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar, 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Ispanija

5 497,20

50,00 %

„Europos jaunųjų ūkininkų patirties mainai. BŽŪP – darnios kaimo plėtros skatinimo priemonė“

Seminaras ir (arba) konferencija

Iš viso ankstesniais metais skirtų dotacijų

175 153,73

 

Iš viso

2 833 990,44

 

Tik informavimo tikslais:

2009 m. SKIRTŲ, TAČIAU TAIS PAČIAIS METAIS PAREIŠKĖJO ATŠAUKTŲ DOTACIJŲ IŠ VISO (FINANSINIO POVEIKIO NĖRA)

Pareiškėjo pavadinimas (arba akronimas)

Pareiškėjo pavadinimas (visas)

Gatvė

Pašto kodas

Miestas

Šalis

Suteikta suma (EUR)

Bendro finansavimo dalis %

Priemonės pavadinimas ir (arba) aprašas

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Italija

165 233,00

50,00 %

„Nauji BŽŪP uždaviniai nustatant finansines perspektyvas“

Seminaras ir (arba) konferencija

Iš viso atšauktų dotacijų

165 233,00

 


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/15


Pranešimas importuotojams

Tuno importas iš Kolumbijos ir Salvadoro į ES

2010/C 132/05

Europos Komisija praneša Europos Sąjungos ūkinės veiklos vykdytojams, kad turima pagrįstų abejonių, ar tinkamai taikomas lengvatinis muitų tarifų režimas ir kilmės įrodymo dokumentai, pateikiami importuojant į Europos Sąjungą konservuotus tunus ir šaldytas tunų nugarines, priskiriamas SS subpozicijai 1604 14, iš Kolumbijos ir Salvadoro.

Įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad didelis kiekis konservuotų tunų ir šaldytų tunų nugarinių, priskiriamų SS subpozicijai 1604 14, deklaruojamas kaip Kolumbijos arba Salvadoro kilmės, tačiau tai neatitinka tikrovės.

Be to, negalima atmesti galimybės, kad siuntos yra importuojamos iš kitų šalių, kurioms taikoma Bendroji lengvatų sistema (BLS), nors neatitinka BLS kilmės taisyklių reikalavimų, susijusių su kilmės kumuliacija.

Todėl Europos Sąjungos ūkinės veiklos vykdytojams, deklaruojantiems minėtus produktus ir (arba) pateikiantiems jų kilmės dokumentus, patariama imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kadangi, išleidus minėtas prekes į laisvą apyvartą, gali atsirasti skola muitinei ir gali būti sukčiaujama, taip pakenkiant Europos Sąjungos finansiniams interesams. Minėtomis aplinkybėmis atsiradusios skolos muitinei įrašai apskaitos sistemoje reglamentuojami 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (1), 220 straipsnio 2 dalies b punkto penktos pastraipos nuostatomis.


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/16


Likvidavimo procedūra

Sprendimas (EHA/662/2010, 2010 m. kovo 15 d.) pradėti Seguros Mercurio S.A. likvidavimo procedūrą

(Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo 14 straipsnį)

2010/C 132/06

Draudimo įmonė

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Sprendimo data, įsigaliojimo data ir pobūdis

Data

:

2010 m. kovo 15 d.

Įsigaliojimas

:

2010 m. kovo 15 d.

Sprendimo pobūdis

:

Ministro įsakymas

Kompetentingos institucijos

Ekonomikos ir finansų ministerija

Pareigos

:

Ekonomikos ir finansų ministrė

Vardas

:

Elena

Pavardė

:

Salgado Méndez

Adresas

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Priežiūros institucija

Draudimo ir pensijų fondų generalinis direktoratas

Pareigos

:

Draudimo ir pensijų fondų generalinis direktorius

Vardas

:

Ricardo

Pavardė

:

Lozano Aragüés

Adresas

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Paskirtasis likvidatorius

Consorcio de Compensación de Seguros

Pareigos:

Generalinis direktorius

Vardas:

Ignacio

Pavardė:

Machetti Bermejo

Adresas:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Faks.

+34 913395678

El. p:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Taikomi teisės aktai

Ispanijos

2004 m. gruodžio 29 d. įstatymo galią turintis karališkasis potvarkis 6/2004, kuriuo patvirtinamas įstatymo dėl privataus draudimo sektoriaus organizavimo ir priežiūros naujos redakcijos tekstas,

2004 m. gruodžio 29 d. įstatymo galią turintis karališkasis potvarkis 7/2004, kuriuo patvirtinami Consorcio de Compensación de Seguros steigimo sutarties ir įstatų naujos redakcijos tekstas,

1986 m. rugpjūčio 22 d. karališkasis potvarkis, kuriuo patvirtinamos Draudimo bendrovių likvidavimo komisijos darbo tvarkos taisyklės.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/17


Nyderlandų Karalystės ekonomikos ministerijos pranešimas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalimi

2010/C 132/07

Ekonomikos ministerija praneša, kad buvo gauta leidimo žvalgyti angliavandenilius Hemelum vietovėje paraiška.

Paraiškoje nurodytas sektorius yra Fryzų provincijoje, jį riboja A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U ir U-A taškų poras jungiančios tiesės.

Taškų koordinatės yra tokios:

Taškas

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Šių taškų vieta išreikšta geografinėmis koordinatėmis, nustatytomis remiantis nacionalinės trianguliacijos sistemos specifikacijomis.

Taip nustatytos vietovės plotas yra 450,4 km2.

Remiantis minėtąja Direktyva 94/22/EB ir Įstatymo dėl kasyklų 15 straipsniu (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n o  542), Ekonomikos ministerija kviečia suinteresuotas šalis pateikti konkurencines angliavandenilių žvalgymo paraiškas, susijusias su minėtais taškais ir koordinatėmis apibrėžta vietove.

Leidimus išduodanti kompetentinga institucija yra Ekonomikos ministerija. Minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti kriterijai, sąlygos ir reikalavimai yra išdėstyti Kasybos įstatyme (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n o 542).

Paraiškas per trylika savaičių nuo šio kvietimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje galima pateikti adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Po šio laikotarpio pateiktos paraiškos nagrinėjamos nebus.

Sprendimas dėl paraiškų bus priimtas ne vėliau kaip per dvylika mėnesių pasibaigus minėtam terminui.

Daugiau informacijos galima teirautis p. E. J. Hoppel telefonu +31 703797088.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/19


Nyderlandų Karalystės ekonomikos ministerijos pranešimas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalimi

2010/C 132/08

Ekonomikos ministerija praneša apie gautą paraišką išduoti leidimą žvalgyti angliavandenilius sektoriuje T1, kuris pažymėtas žemėlapyje, pateiktame Kasybos taisyklių (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, Nr. 245) 3 priede; toliau – „sektoriaus segmentas F13b“.

Remdamasi minėta direktyva ir Kasybos įstatymo (Mijnbouwwet, Stb. 2002, Nr. 542) 15 straipsniu, Ekonomikos ministerija ragina suinteresuotąsias šalis teikti konkurencines paraiškas išduoti leidimus žvalgyti angliavandenilius Nyderlandų kontinentinio šelfo sektoriuje T1.

Sektoriaus segmento F13b plotas yra 1,3 km2.

Leidimus išduodanti kompetentinga institucija yra Ekonomikos ministerija. Minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti kriterijai, sąlygos ir reikalavimai yra išdėstyti Kasybos įstatyme (Mijnbouwwet, Stb. 2002, Nr. 542).

Paraiškas per trylika savaičių nuo šio kvietimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje galima pateikti adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Po šio laikotarpio pateiktos paraiškos nagrinėjamos nebus.

Sprendimas dėl paraiškų bus priimtas ne vėliau kaip per dvylika mėnesių pasibaigus minėtam terminui.

Daugiau informacijos galima teirautis p. E. J. Hoppel telefonu +31 703797088.


Klaidų ištaisymas

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/20


Išankstinio pranešimo apie koncentraciją (Byla COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 126, 2010 m. gegužės 18 d., p. 16 ., ištaisyta redakcija)

2010/C 132/09

 

„Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2010 m. gegužės 7 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Gazprom Germania GmbH“ (toliau – „Gazprom Germania“, Vokietija), kurią kontroliuoja įmonė „OAO Gazprom“ (toliau – „Gazprom“, Rusijos Federacija), ir įmonė „A2A Spa“ (toliau – A2A, Italija), pirkdamos bendros įmonės akcijas, įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „PremiumGas S.p.A.“ (toliau – „PremiumGas“, Italija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Gazprom Germania“: parduoda dujas Europoje ir Nepriklausomų valstybių sandraugoje (NVS) (2), taip pat kuria dujų infrastruktūrą,

A2A: daugiausia veikia Italijoje, tiekdama elektros energiją, dujas, centralizuotai tiekdama šilumą ir apdorodama atliekas,

„PremiumGas“: tiekia gamtines dujas Italijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Europos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  NVS šalys: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizstanas, Moldova, Rusijos Federacija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina ir Uzbekistanas.“