ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.272.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 272

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. lapkričio 13d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos centrinis bankas

2009/C 272/01

2009 m. spalio 16 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo (CON/2009/81)

1

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 272/02

Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

8

2009/C 272/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5633 – Pepsico/The Pepsico Bottling Group) ( 1 )

10

2009/C 272/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5632 – Pepsico/Pepsi Americas) ( 1 )

10

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 272/05

Euro kursas

11

 

Audito Rūmai

2009/C 272/06

Specialioji ataskaita Nr. 10/2009 Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės

12

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 272/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) ( 1 )

13

2009/C 272/08

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį – Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo ( 1 )

19

2009/C 272/09

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose ( 1 )

20

 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 272/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

21

2009/C 272/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

23

2009/C 272/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury) ( 1 )

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos centrinis bankas

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2009 m. spalio 16 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

1.

2009 m. birželio 3 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

3.

ECB pritaria ketinimui nustatyti Europos Sąjungoje suderintą alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV) veiklos reguliavimo ir priežiūros sistemą. Siūlomos nuostatos dėl ataskaitų teikimo kompetentingoms institucijoms iš principo turėtų žymiai padėti pagerinti finansinio stabilumo stebėjimą, taigi ir pateikti geriau informuotus su AIFV ir jų valdomų alternatyvaus investavimo fondų (AIF) veikla susijusios finansinio stabilumo rizikos įvertinimus. Taisyklių suderinimas ir dėl to atsirandanti leidimo tvarka turėtų prisidėti prie finansinės integracijos pagerinant vienodas sąlygas ES.

4.

ECB ragina Europos Bendrijų Komisiją tęsti dialogą su savo tarptautiniais partneriais, ypač Jungtinėmis Valstijomis, siekiant užtikrinti pasauliniu lygiu suderintą reguliavimo ir priežiūros sistemą. Kaip Eurosistema pažymėjo savo indėlyje į Komisijos konsultaciją dėl rizikos draudimo fondų, atsižvelgiant į itin tarptautinį sektoriaus pobūdį ir iš to kylančią savavališko reguliavimo ir vengimo riziką, būtina pateikti tarptautiniu mastu suderintą atsakymą (2). Tai galėtų padėti užtikrinti, kad reikalavimai, keliami AIFV trečiosiose šalyse, atitiktų tuos, kurie turi būti įgyvendinami ES, ir kad AIFV, kurių buveinė yra ne Europos Sąjungoje, galėtų patekti į ES rinkas abipusiškumo pagrindu.

5.

Pasiūlytos direktyvos trečioji konstatuojamoji dalis kaip vieną iš jos pagrindinių tikslų nurodo sistemos, kurią taikant būtų galima kovoti su AIF sukelta rizika, susijusia su „investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir rinkomis“, „atsižvelgiant į AIFV taikomų investavimo strategijų ir būdų įvairovę“, sukūrimą. Šiuo požiūriu pažymėtina, kad pasiūlyta direktyva turėtų būti taikoma visų tipų fondams, kuriems netaikoma Direktyva 2009/…/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) (3), pavyzdžiui, rizikos draudimo fondams, žaliavų fondams, atvirojo tipo nekilnojamojo turto fondams, į biržos prekybos sąrašus įtrauktiems uždariesiems investiciniams fondams, privataus kapitalo fondams ir rizikos kapitalo fondams. Tokie fondai yra įvairiarūšė investicijų grupė, jie sudaryti pagal įvairias teisines formas skirtingose jurisdikcijose, ir ES, ir už jos ribų. Šiuo atžvilgiu siūlomos direktyvos nuostatos galėtų konkrečiau atspindėti esminius skirtumus tarp AIF.

6.

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad siūloma direktyva yra netaikoma visiems centriniams bankams.

7.

Bendrai tariant, ECB įžvelgia galimą savavališko reguliavimo riziką tarp AIFV, draudimo bendrovių ir kredito įstaigų, kurioms siūloma direktyva nesukuria vienodų sąlygų. Išskyrus kai AIFV valdo savo pačių turtą, pasiūlos direktyvos reikalavimai turėtų būti suderintai taikomi AIFV, kredito įstaigoms ir draudimo bendrovėms. Panašiai, siūloma direktyva nenustato „parengties ir tinkamumo“ kriterijų ir mažiausios patirties reikalavimų vyresniesiems valdytojams ir vykdymo organams. Todėl ECB, siekdamas vienodų sąlygų, rekomenduoja pasiūlytoje direktyvoje įterpti atitinkamas nuostatas, suderintas su panašiomis nuostatomis kitose ES finansų teisės srityse.

8.

ECB pažymi, kad tam tikromis pasiūlytos direktyvos nuostatomis (pavyzdžiui, susijusiomis su skolintų vertybinių popierių pardavimu, pakeitimu vertybiniais popieriais ir bendrovių kontrolinių paketų įsigijimu) siekiama reguliuoti ne tik AIFV, bet visiems rinkos dalyviams aktualius horizontalius klausimus. Nors ECB supranta kai kurių šių nuostatų pagrindą, ECB siūlytų apsvarstyti galimybę tokias nuostatas įtvirtinti tik teisės aktais, kurie užtikrina vienodas sąlygas įvairiems rinkos dalyviams, pavyzdžiui, įterpiant tokias nuostatas į esamus įvairiems sektoriams taikomus ES teisės aktus.

9.

ECB iš principo pritaria nuostatoms, susijusioms su AIFV ataskaitų teikimo prievolėmis (iš jų būtų reikalaujama kompetentingoms institucijoms pateikti aukštos kokybės informaciją) ir su priežiūros institucijų keitimosi informacija mechanizmais. Tačiau ECB laikosi nuomonės, kad reikėtų atlikti nuodugnią analizę, siekiant ataskaitų teikimo prievoles susieti su duomenimis, kurių svarbos pagrįstai galima tikėtis stebint finansinį stabilumą, užtikrinti duomenų ataskaitų teikimo prievolių suderinamumą su teisine sistema, kurią sudarys Europos sisteminės rizikos taryba (ESRT) ir Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) ir sudaryti sąlygas šioms institucijoms gauti jų uždaviniams vykdyti reikalingą ir tinkamą priežiūros informaciją (4). Pasiūlytoje direktyvoje išdėsčius šios analizės dėka nustatytas susietas ataskaitų teikimo prievoles, išsamesnis reguliavimas taip pat būtų galimas pasitelkiant komitologiją. ECB pasirengęs padėti atliekant analizę.

10.

Taip pat galėtų būti tinkamai apsvarstyta, kaip tam tikrus reikalavimus teikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms (kaip numatyta 21 ir 24 straipsnių projektuose) suderinti su reikalavimais, numatytais 2007 m. liepos 27 d. Reglamento ECB/2007/8 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (5). Šis reglamentas, šiuo metu taikomas euro zonoje buveinę turintiems investiciniams fondams, sudaro galimybes rinkti suderintą balanso statistiką. Suderinimas su šiais atskaitomybės reikalavimais ir standartinio ataskaitos pavyzdžio visiems AIF, kuriems taikoma pasiūlyta direktyva, naudojimas padėtų sisteminės rizikos įvertinimui ES mastu. Tai taip pat sumažintų papildomą atskaitomybės naštą tiems AIF, kurie jau teikia tokią informaciją. Pasiūlyta direktyva turėtų nustatyti pagrindines taisykles, taikomas AIFV įgyvendinamiems veiklos modeliams, o ECB taip pat pritartų komitologijos procedūrų taikymui, kad būtų nustatytos labiau techninės ir išsamesnės nuostatos, kuriomis siekiama ES mastu standartizuoti 21 ir 24 straipsnių projektuose minimą informaciją. Todėl atskaitomybės reikalavimai galėtų apimti, pavyzdžiui, šiuos elementus: Reglamentu ECB/2007/8 paremtą AIF balanso informaciją, pajamų ataskaitas, grynųjų pinigų srautų ataskaitas ir prognozes (įskaitant pirminius finansavimo šaltinius, pagrindinių finansų maklerių sąrašus ir įvairioms įvykių sekoms pritaikytus likvidumo susitarimus ypatingais atvejais), investuotojų išpirkimo apribojimus, turimą turtą, naudojant vertinimą pagal tam tikrą modelį, finansinį svertą, išvestinių finansinių priemonių pozicijas (įskaitant tariamąsias sumas ir pateiktą įkaitą), nelikvidų turtą, investavimui netinkamą turtą ir skolintų vertybinių popierių pardavimo naudojimą. ECB tikisi, kad bus konsultuojamasi su ESRT dėl šios srities įgyvendinimo priemonių priėmimo.

11.

Finansinio sverto sąvoka yra labai svarbi daugelio AIFV įgyvendintame veiklos modelyje. Tačiau, pagal pasiūlytą direktyvą „finansinio sverto“ apibrėžtis neapima specialių finansinio sverto rodiklio sąvokų. ECB yra susirūpinęs, kad be papildomų patikslinimų, įterptų į pasiūlytos direktyvos tekstą, pasiūlytą apibrėžtį gali būti sudėtinga įgyvendinti. Prie bet kokių įgyvendinimo priemonių šioje srityje techniniais įnašais turėtų prisidėti centriniai bankai ir priežiūros institucijos, kurios nėra centriniai bankai. Taigi ECB tikisi, kad su ESRT ir EFPIS bus konsultuojamasi dėl įgyvendinimo priemonių, kurios bus priimtos šioje srityje, įskaitant, kaip pasiūlyta priede pateiktame 7 pakeitime, dėl galimų priemonių, patobulinančių „finansinio sverto“ sąvoką, ir dėl patikslinimo, kada AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą.

12.

Pasiūlytos direktyvos 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi AIFV naudojamo finansinio sverto lygio apribojimai, atsižvelgdama į, inter alia, AIF tipus, jų investavimo strategijas ir finansinio sverto šaltinius. ECB pripažįsta, kad finansinis svertas gali sukelti didelę riziką finansiniam stabilumui. Dėl savo investavimo lankstumo AIFV gali vaidinti svarbų vaidmenį didinant finansų rinkos likvidumą, taip prisidėdami prie efektyvaus finansų rinkos veikimo ir kainos formavimo. Kad jie galėtų vykdyti šį vaidmenį, AIF turi būti taikomi subalansuoti ir tinkamai su rizika suderinti finansinio sverto apribojimai, kuriais būtų atsižvelgiama į jų didelės rizikos lygį, tuo pačiu perdėtai netrukdant jų investavimo lankstumui.

13.

ECB yra pasiruošęs, jei būtų paprašyta, pateikti nuomonę dėl bet kokio pataisyto projekto, kuris būtų parengtas. Kur ECB rekomenduoja iš dalies pakeisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su paaiškinimu yra pateikiami priede. Dauguma šių pasiūlymų neatspindi pirmiau pateiktų bendro pobūdžio pastabų.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. spalio 16 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 207 galutinis.

(2)  Eurosistemos indėlis į Europos Komisijos konsultaciją dėl rizikos draudimo fondų, 2009 m. vasario 25 d., p. 3, galima rasti ECB tinklavietėje: http://www.ecb.europa.eu

(3)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(4)  Komisijos komunikatas, Europos finansų priežiūra, 2009 5 27, COM(2009) 252 galutinis (galima rasti Europos tinklalapyje: http:///www.eur-lex.europa.eu).

(5)  OL L 211, 2007 8 11, p. 8.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1     pakeitimas

2 straipsnio 2 dalis (naujas punktas h)

„2.   Ši direktyva netaikoma:

[…].“

„2.   Ši direktyva netaikoma:

[…]

h)

valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams.“

Paaiškinimas:

Pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies g punktas nurodo, inter alia, kad ECB pasiūlyta direktyva netaikoma. Taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Europos centrinių bankų sistemos centriniams bankams pasiūlyta direktyva netaikoma, kadangi šie bankai, atsižvelgiant į jų tikslus ir uždavinius, nėra rizikos, pateisinančios jų įtraukimą į pasiūlytą direktyvą, šaltiniai.

2     pakeitimas

3 straipsnio pabaiga

 

„Komisija priima įgyvendinimo priemones, patikslinančias 1 dalyje pateiktą „finansinio sverto“ apibrėžtį.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Paaiškinimas:

„Finansinio sverto“ apibrėžtį būtų galima naudingai patikslinti.

3     pakeitimas

8 straipsnis

„8 straipsnis

Veiklos leidimų atšaukimas

Kompetentinga institucija gali atšaukti AIFV išduotą veiklos leidimą, jeigu AIFV:

1)

gavo leidimą, pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis netinkamomis priemonėmis;

2)

nebeatitinka sąlygų, pagal kurias jam buvo išduotas leidimas;

3)

rimtai ir (arba) sistemingai pažeidė pagal šią direktyvą priimtas nuostatas.“

„8 straipsnis

Veiklos leidimų atšaukimas

Kompetentinga institucija gali atšaukti AIFV išduotą veiklos leidimą, jeigu AIFV:

1)

gavo leidimą, pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis netinkamomis priemonėmis;

2)

nebeatitinka sąlygų, pagal kurias jam buvo išduotas leidimas;

3)

rimtai ir (arba) sistemingai pažeidė pagal šią direktyvą priimtas nuostatas.

Bet koks veiklos leidimų atšaukimas įsigalioja nedelsiant ir apie tai iš karto pranešama.

Komisija priima įgyvendinimo priemones, patikslinančias terminus ir subjektus, kuriems pranešama apie 1 dalyje nurodytą veiklos leidimų atšaukimą.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Paaiškinimas:

Daugumoje kredito ir pagrindinių susitarimų nurodyti „įsipareigojimų nevykdymo atvejai“, kurie suteikia teisę kitai sandorio šaliai nutraukti sutartį arba pagal pagrindinį susitarimą sudarytą sandorį. Veiklos leidimų atšaukimas yra standartinis „įsipareigojimų nevykdymo“ atvejis. Siekiant užtikrinti, kad bet koks AIFV veiklos leidimo atšaukimas netaptų nesuvaldomu nutraukimo procesu – kuris gali turėti skirtingą poveikį skirtingose valstybėse narėse – būtų pageidautina patikslinti, kad praktinės atšaukimo pasekmės yra tokios pat visoje ES, ypač dėl to, kada ir kam pranešama apie veiklos leidimų atšaukimą, ir kada atšaukimas įsigalioja. ECB siūlo Komisijai priimti įgyvendinimo priemones komitologijos procedūros būdu, kad būtų nustatyta, kada ir kam turėtų būti pranešta apie veiklos leidimų atšaukimą.

ECB išreikštų panašų susirūpinimą, jei AIFV padaryti pasiūlytos direktyvos III skyriuje numatytų „AIFV veiklos sąlygų“ pažeidimai taip pat reikštų įsipareigojimų nevykdymo atvejį arba sukeltų kitą sutartinių arba teisėtų teisių nutraukti įsipareigojimus atsiradimo galimybę.

4     pakeitimas

16 straipsnio 3 dalis

„3.   Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir AIF investicinio vieneto ar akcijos grynosios turto vertės apskaičiavimui, nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose.“

„3.   Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir AIF investicinio vieneto ar akcijos grynosios turto vertės apskaičiavimui, nurodomos yra tos, kurios taikomos pagal tos šalies, kurioje AIF turi buveinę, įstatymus arba AIF taisykles ar steigimo dokumentus.“

Paaiškinimas:

JAV bendrieji apskaitos principai (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) nėra „nurodyti Jungtinių Valstijų įstatymuose“, o panaši faktinė situacija taip pat gali būti ir kitose šalyse. Todėl gali būti neįmanoma įgyvendinti pasiūlytos direktyvos 16 straipsnio 3 dalies, kaip ji parengta.

5     pakeitimas

17 straipsnio 3 dalis

„Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija).“

„Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą pagal nacionalinę teisę arba 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija).“

Paaiškinimas:

Pakeitimas išplėstų depozitaro apibrėžtį, apimdamas bent jau kredito įstaigas, turinčias leidimą pagal nacionalinę teisę, o ne tik pagal direktyvą 2006/48/EB.

6     pakeitimas

18 straipsnio 1 dalies d punktas

„d)

AIFV privalo įrodyti, kad trečioji šalis atitinka reikalavimus ir yra pajėgi prisiimti konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai nuolatos stebėti perduotos veiklos vykdymą, bet kada trečiajai šaliai pateikti papildomus nurodymus ir nedelsiant atšaukti įgaliojimus, kai to reikalauja investuotojų interesai.“

„d)

AIFV privalo įrodyti, kad trečioji šalis atitinka reikalavimus ir yra pajėgi prisiimti konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai nuolatos stebėti perduotos veiklos vykdymą, bet kada trečiajai šaliai pateikti papildomus nurodymus ir nedelsiant atšaukti įgaliojimus, kai to reikalauja investuotojų interesai, ir tuo pačiu metu pakeisti įvairius funkcijų perdavimo susitarimus, atitinkančius 6 straipsnio 3 dalį.“

Paaiškinimas:

Siekiant užtikrinti atitiktį pasiūlytos direktyvos 6 straipsnio 3 daliai, kurioje reikalaujama, kad bet kokio AIFV veiklos leidimas „apimtų visus AIFV funkcijų perdavimo susitarimus“, siūlomu pakeitimu siekiama nustatyti reikalavimą, kad būtų sudaryti alternatyvūs funkcijų perdavimo susitarimai, jei AIFV prireiktų „nedelsiant“ atšaukti funkcijų perdavimą.

7     pakeitimas

22 straipsnio pabaiga

„Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, kai bendras finansinis svertas iš visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą du iš paskutinių keturių ketvirčių.“

Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, kai bendras finansinis svertas iš visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą du iš paskutinių keturių ketvirčių.

Komisija priima įgyvendinimo priemones, patikslinančias aplinkybes, pagal kurias laikoma, kad AIF sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Paaiškinimas:

Pasiūlytos direktyvos 22 straipsnis turėtų tokį praktinį poveikį, kad didžioji AIF dauguma būtų laikoma sistemiškai naudojančiais didelį finansinį svertą, nes jų bendras finansinis svertas, kuris fondo kontekste gali būti netinkamas atskaitos taškas, dažnai viršytų jų grynąjį turtą (o ne „nuosavą kapitalą“). ECB mano, kad geriausiai šį techninį klausimą išspręstų Komisija, priimdama įgyvendinimo priemones komitologijos procese, tinkamai įtraukdama priežiūros ir kitas kompetentingas institucijas.

8     pakeitimas

33 straipsnio 8 dalis

„8.   AIFV gali platinti trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF akcijas ar investicinius vienetus profesionaliems investuotojams, turintiems buveinę ne AIFV buveinės valstybėje narėje, o kitoje valstybėje narėje, tik nuo datos, nurodytos 54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.“

„8.   AIFV gali platinti trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF akcijas ar investicinius vienetus profesionaliems investuotojams, turintiems buveinę ne AIFV buveinės valstybėje narėje, o kitoje valstybėje narėje, tik nuo datos, nurodytos 54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. AIF, kurio buveinė yra trečiojoje šalyje, akcijos ar vienetai, iki tos datos nupirkti investuotojo, kurio buveinė yra trečiojoje šalyje, gali būti toliau laikomi šio investuotojo arba parduoti AIFV.“

Paaiškinimas:

Nuo šiol investuotojai (įskaitant privačius, mažmeninius investuotojus) gali teisėtai turėti AIF, kurių buveinė yra trečiojoje šalyje, akcijas arba vienetus. Mūsų pasiūlytas papildymas yra skirtas užtikrinti, kad būtų nustatytos teisinės taisyklės tokių investicijų valdymui po perėjimo į pasiūlyta direktyva numatytą naują režimą (t. y. režimą, pagal kurį AIFV iš trečiosios šalies reikėtų veiklos leidimų, kad jis galėtų tęsti savo dabartinę veiklą ES), ypač užtikrinti, kad šios akcijos ar vienetai nepraras vertės vien dėl to, kad trečiosios šalies AIFV neprašo arba negauna veiklos leidimų tęsti savo dabartinę veiklą ES. Alternatyvi galimybė būtų iš dalies pakeisti perėjimo taisykles.

9     pakeitimas

46 straipsnio 1 dalis

„1.   Kompetentingos institucijos, atsakingos už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą pagal šią direktyvą, perduoda informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai ši informacija yra svarbi stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, tinkamam funkcionavimui ir į jį reaguojant. Informacija taip pat pateikiama Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam 2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 2009/77/EB (2), kuris perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.“

„1.   Kompetentingos institucijos, atsakingos už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą pagal šią direktyvą, perduoda jų funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai ši informacija yra svarbi stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, tinkamam funkcionavimui ir į jį reaguojant centriniams bankams, įskaitant Europos centrinį banką, ir Europos sisteminės rizikos tarybai. Informacija taip pat pateikiama Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam 2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 2009/77/EB (2)kuris perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.“

Paaiškinimas:

Papildymas užtikrintų, kad centriniai bankai, įskaitant ECB (taip pat ESRT vardu), yra tinkamai informuoti apie su jų funkcijų vykdymu susijusią informaciją naudojant kitose ES finansų teisės srityse taikomą terminologiją.


(1)  Perbraukimu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti. Paryškinimu pagrindiniame tekste pažymimas ECB naujai pasiūlytas tekstas.

(2)  OL L 25, 2009 1 29, p. 18.


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Komisija

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/8


Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

2009/C 272/02

Remiantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) 9 straipsnio 1 dalies a punkto antrąja įtrauka, Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai (2) iš dalies keičiami taip:

402 puslapis

9705 00 00   Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekcionavimo objektai

Esamas tekstas keičiamas taip:

„1.

Šiai pozicijai priskiriamos autotransporto priemonės, kurios yra:

pirminės būklės, be esminių važiuoklės, vairavimo arba stabdžių sistemų, variklio ir kt. pakeitimų,

bent 30 metų senumo, ir

tokio modelio arba tipo, kuris daugiau nebegaminamas.

Tačiau autotransporto priemonės laikomos neturinčiomis istorinės arba etnografinės vertės ir nepriskiriamos šiai pozicijai, kai kompetentingos institucijos nustato, kad autotransporto priemonės nerodo reikšmingo žmonijos laimėjimų raidos poslinkio arba nėra šios raidos laikotarpio pavyzdys.

Kad tokios transporto priemonės galėtų būti laikomos kolekcijos dalimi, jos:

turi būti palyginti retos,

paprastai neturi būti naudojamos pagal savo pirminę paskirtį,

turi būti ypatingų sandorių objektu, o ne įprastinės prekybos panašios paskirties prekėmis, ir

turi turėti didesnę nei įprastinė vertę.

2.

Kaip istorinę vertę turintys kolekcionavimo objektai šiai pozicijai taip pat priskiriami:

a)

autotransporto priemonės, nepriklausomai nuo jų pagaminimo datos, jeigu galima įrodyti, kad jos buvo naudojamos kokio nors istorinio įvykio metu;

b)

lenktyniniai automobiliai, jeigu galima įrodyti, kad jie buvo suprojektuoti, pagaminti ir naudoti tik lenktynėms ir kad jais naudojantis buvo pasiekta svarbių sportinių laimėjimų prestižinėse nacionalinėse arba tarptautinėse varžybose.

3.

Gaminiai, skirti naudoti kaip pirmiau minėtų kelių transporto priemonių dalys ir reikmenys, priskiriami šiai pozicijai, jei jie patys yra kolekcionavimo objektai, nepriklausomai nuo to, ar juos ketinama sumontuoti minėtose transporto priemonėse ar ne.

Kaip įrodymai gali būti pateikiama atitinkama dokumentacija, pavyzdžiui, žinynai arba specializuota literatūra, arba pripažintų ekspertų išvados.

Pirmiau išdėstyti paaiškinimai mutatis mutandis taikomi motociklams.

Šiai pozicijai niekada nepriskiriamos tikslios kopijos (paprastai, 87 skirsnis).“


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL C 133, 2008 5 30, p. 1.


13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/10


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5633 – Pepsico/The Pepsico Bottling Group)

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/03

2009 m. spalio 26 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b) punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32009M5633. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/10


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5632 – Pepsico/Pepsi Americas)

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/04

2009 m. spalio 26 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32009M5632. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/11


Euro kursas (1)

2009 m. lapkričio 12 d.

2009/C 272/05

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,4922

JPY

Japonijos jena

134,32

DKK

Danijos krona

7,4412

GBP

Svaras sterlingas

0,90200

SEK

Švedijos krona

10,2480

CHF

Šveicarijos frankas

1,5106

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,3915

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,505

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

271,14

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7086

PLN

Lenkijos zlotas

4,1411

RON

Rumunijos lėja

4,2995

TRY

Turkijos lira

2,2081

AUD

Australijos doleris

1,6062

CAD

Kanados doleris

1,5702

HKD

Honkongo doleris

11,5646

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,0287

SGD

Singapūro doleris

2,0716

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 727,11

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,1420

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,1867

HRK

Kroatijos kuna

7,2955

IDR

Indonezijos rupija

14 066,34

MYR

Malaizijos ringitas

5,0466

PHP

Filipinų pesas

69,935

RUB

Rusijos rublis

43,0070

THB

Tailando batas

49,713

BRL

Brazilijos realas

2,5761

MXN

Meksikos pesas

19,6791

INR

Indijos rupija

69,5969


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Audito Rūmai

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/12


Specialioji ataskaita Nr. 10/2009 „Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės“

2009/C 272/06

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai buvo paskelbta jų specialioji ataskaita Nr. 10/2009 „Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės“.

Šią ataskaitą skaityti ar atsisiųsti galima iš Europos Audito Rūmų interneto svetainės adresu: http://www.eca.europa.eu

Jos popierinę versiją ir versiją kompaktiniame diske galima nemokamai gauti kreipusis į Audito Rūmus adresu:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

El. paštas: euraud@eca.europa.eu

ar EU-Bookshop svetainėje užpildžius elektroninį užsakymo blanką.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/13


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/07

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 178/08

Valstybė narė

Nyderlandai

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Nederland

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Pagalbos priemonės pavadinimas

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voorlichting voor agro-MKB ondernemingen en bosbouwondernemingen, onderdeel adviezen). Betrokken economische sectoren: AGRO-MKB-ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen.

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2 artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1 en artikel 2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel a;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Keitimas XS 135/07

Trukmė

2009 1 1–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, Maisto produktų gamyba

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

3,70 EUR (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 179/08

Valstybė narė

Nyderlandai

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Nederland

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Pagalbos priemonės pavadinimas

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innovatie (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling)). Betrokken economische sectoren: AGRO-MKB-ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen.

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 2:2 en artikel 2:32;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Keitimas XS 154/07

Trukmė

2009 1 1–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, Maisto produktų gamyba

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

0,70 EUR (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

60 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

35 %

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 180/08

Valstybė narė

Nyderlandai

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Nederland

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Pagalbos priemonės pavadinimas

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Verhoging toegevoegde waarde landbouwproducten, onderdeel experimentele ontwikkeling)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1, artikel 2:2 en artikel 2:47, eerste lid, aanhef en onderdeel b;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Keitimas XS 137/07

Trukmė

2009 12 1–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

0,40 EUR (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

35 %

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 181/08

Valstybė narė

Lietuva

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Lithuania

87 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

http://www.ukmin.lt

Pagalbos priemonės pavadinimas

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 4–578 „Dėl VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti paraiškas dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 139–5524)

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332253&p_query=&p_tr2=

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2008 11 25–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ

didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

11,70 LTL (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ – 70,00 LTL (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Regioninė investicinė ir užimtumo pagalba (13 str.) Schema

50 %

20 %

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

X 182/08

Valstybė narė

Latvija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Latvia

87 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Eiropas Investīciju fonds

Kr. Valdemāra 21

Rīga, LV-1010

LATVIJA

http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_lv.htm

Pagalbos priemonės pavadinimas

Atbalsts tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2008 11 26–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

9,13 LVL (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Rizikos kapitalas

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Komisijas Lēmums 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu “Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – LVL 9,13 (miljonos)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba rizikos kapitalo forma (28–29 str.)

2 108 412 LVL


13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/19


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/08

Valstybė narė

Graikija

Maršrutas

Atėnai–Astipalėja

Atėnai–Ikarija

Atėnai–Leras

Atėnai–Milas

Salonikai–Chijas

Salonikai–Samas

Lemnas–Mitilinė–Chijas–Samas–Rodas

Rodas–Karpatas–Kasas–Sitija

Aleksandrupolis–Sitija

Aktijas–Sitija

Atėnai–Kityra

Atėnai–Naksas

Atėnai–Paras

Atėnai–Karpatas

Atėnai–Sitija

Atėnai–Skiatas

Salonikai–Kerkyra

Rodas–Kosas–Leras–Astipalėja

Kerkyra–Aktijas–Kefalinija–Zakintas

Atėnai–Kalimnas

Salonikai–Kalamata

Atėnai–Skiras

Salonikai–Skiras

Rodas–Kastelorizas

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

Nuo šio pranešimo paskelbimo dienos

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Graikijos Civilinės aviacijos administracija

Generalinis oro susisiekimo direktoratas

Oro susisiekimo ir tarptautinių reikalų skyrius (2 poskyris)

Vas. Georgiou 1

16604 Elliniko

GREECE

Tel. +30 2108916149 arba 8916121

Faks. +30 2108947132

Tinklalapis: http://www.hcaa.gr


13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/20


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/09

Valstybė narė

Graikija

Maršrutas

Atėnai–Astipalėja

Atėnai–Ikarija

Atėnai–Leras

Atėnai–Milas

Salonikai–Chijas

Salonikai–Samas

Lemnas–Mitilinė–Chijas–Samas–Rodas

Rodas–Karpatas–Kasas–Sitija

Aleksandrupolis–Sitija

Aktijas–Sitija

Atėnai–Kityra

Atėnai–Naksas

Atėnai–Paras

Atėnai–Karpatas

Atėnai–Sitija

Atėnai–Skiatas

Salonikai–Kerkyra

Rodas–Kosas–Leras–Astipalėja

Kerkyra–Aktijas–Kefalinija–Zakintas

Atėnai–Kalimnas

Salonikai–Kalamata

Atėnai–Skiras

Salonikai–Skiras

Rodas–Kastelorizas

Sutarties galiojimo laikotarpis

2010 m. balandžio 1 d.–2012 m. kovo 31 d.

Pasiūlymų pateikimo terminas

61 diena nuo šio pranešimo paskelbimo

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą atitinkamą su viešuoju konkursu ir su įsipareigojimais, susijusiais su viešąja paslauga, susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Graikijos Civilinės aviacijos administracija

Generalinis oro susisiekimo direktoratas

Oro susisiekimo ir tarptautinių reikalų skyrius (2 poskyris)

Vas. Georgiou 1

16604 Elliniko

GREECE

Tel. +30 2108916149 arba 8916121

Faks. +30 2108947132

Tinklalapis: http://www.hcaa.gr


V Skelbimai

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/21


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/10

1.

2009 m. lapkričio 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: i) įmonė „Boreas Holdings S.à.r.l“ (toliau – „Boreas Holdings“, Liuksemburgas), kuri yra specialiosios paskirties įmonė, priklausanti dviems investiciniams fondams („TCW Energy XIV“ ir „European Clean Energy Fund“), valdomiems įmonės „TCW Asset Management Company“ (toliau – TAMCO, JK), įmonės „The TCW Group, Inc.“ (toliau – TCW, JAV) patronuojamosios bendrovės, kuri, savo ruožtu, visiškai priklauso įmonei „Société Générale S.A.“ (toliau – „Société Générale“, Prancūzija), ir ii) įmonė „Centrica Renewable Energy Limited“, įmonei „Centrica plc“ (toliau – „Centrica“, JK) visiškai priklausanti patronuojamoji bendrovė, pirkdamos ir parduodamos akcijas įgis, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „GLID Wind Farms TopCo Limited“ (toliau – „GLID Wind Farms“, JK), kurią šiuo metu visiškai kontroliuoja įmonė „Centrica“, kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

TCW ir „Société Générale“: tarptautinių finansinių paslaugų teikimas,

„Centrica“: elektros energijos gamyba, prekyba ir tiekimas, daugiausia JK. Įmonė taip pat gamina ir tiekia gamtines dujas,

„GLID Wind Farms“: elektros energiją gaminančių vėjo jėgainių JK plėtojimas, valdymas ir eksploatavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301 arba 22967244) arba paštu su nuoroda COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/23


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/11

1.

2009 m. lapkričio 4 d. pagal susijungimų Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Fortis Insurance International N.V.“, kontroliuojama „Fortis SA/NV“ ir „Fortis NV“ (toliau – „Fortis Insurance“, Nyderlandai ir Belgija) ir įmonė „BNP Paribas Assurance“, priklausanti grupei „BNP Paribas“, kontroliuojama „BNP Paribas SA“ (toliau – „BNP Paribas group“, Prancūzija), pirkdamos akcijas įgyja bendrą įmonės „UBI Assicurazioni S.p.A.“ (toliau – „UBI Assicurazioni“, Italija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„BNP Paribas group“: bankininkystės ir draudimo veikla,

„Fortis Insurance“: finansinė ir draudimo veikla, bei,

„UBI Assicurazioni“: ne gyvybės draudimo veikla Italijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301 arba 22967244) arba paštu su nuoroda COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/24


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury)

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/12

1.

2009 m. lapkričio 9 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Kraft Foods Inc“ (toliau – „Kraft Foods“, JAV) viešojo konkurso, paskelbto 2009 m. lapkričio 9 d., būdu įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Cadbury plc“ (toliau – „Cadbury“, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Kraft Foods“: supakuoto maisto ir gėrimų, ypač užkandžių, gėrimų, pieno produktų ir sūrio, gastronomijos produktų ir gatavų patiekalų, įskaitant konditerijos gaminius iš šokolado, gamyba ir pardavimas,

„Cadbury“: konditerijos gaminių iš šokolado ir cukraus bei kramtomosios gumos gamyba ir pardavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301 arba 22967244) arba paštu su nuoroda COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.