ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.205.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 205

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. rugpjūčio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 205/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 193, 2009 8 15

1

 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 205/02

Byla C-511/06 P: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Archer Daniels Midland Co prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Citrinos rūgšties rinka — Baudos dydžio nustatymas — Organizatoriaus vaidmuo — Teisė į gynybą — Per trečiojoje valstybėje vykusią procedūrą surinkti įrodymai — Atitinkamos rinkos apibrėžimas — Lengvinančios aplinkybės)

2

2009/C 205/03

Byla C-319/07 P: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje 3F, buvusi Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), prieš Europos Bendrijų Komisiją, Danijos Karalystę ir Norvegijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Mokesčių sumažinimo priemonės, taikomos Danijos tarptautiniame laivų registre užregistruotuose laivuose dirbantiems jūrininkams — Komisijos sprendimas nepateikti prieštaravimų — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotojo asmens sąvoka — Darbuotojų profesinė sąjunga — Apeliacinio skundo priimtinumas)

3

2009/C 205/04

Byla C-343/07: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Torino (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. prieš Bayerischer Brauerbund eV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Galiojimo vertinimas — Priimtinumas — Reglamentai (EEB) Nr. 2081/92 ir (EB) Nr. 1347/2001 — Galiojimas — Bendrinis pavadinimas — Prekių ženklo ir saugomos geografinės nuorodos koegzistavimas)

3

2009/C 205/05

Byla C-369/07: 2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba — Teisingumo Teismo sprendimo vykdymo priemonės — EB 228 straipsnis — Piniginės sankcijos — Bauda — Vienkartinė suma)

4

2009/C 205/06

Byla C-397/07: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti — Kapitalo bendrovės — Direktyva 69/335/EEB — 2 straipsnio 1 ir 3 dalys, 4 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis — Kapitalo mokestis — Atleidimas nuo mokesčio — Sąlygos — Bendrovės faktinio valdymo centro ar registruotos buveinės perkėlimas iš vienos valstybės narės į kitą — Kapitalo mokestis, taikomas komercinei veiklai, kurią valstybėje narėje vykdo kitoje valstybėje narėje įsteigtų bendrovių filialai ar nuolatinės veiklos vietos)

4

2009/C 205/07

Byla C-430/07: 2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Sprendimas 2000/764/EB — Galvijų spongiforminės encefalopatijos epidemiologiniai tyrimai ir priežiūra — Reglamentas (EB) Nr. 2777/2000 — Rinkos paramos priemonės — Veterinarinės priemonės — Bendrijos įnašas finansuojant dalį tyrimų išlaidų — Direktyva 85/73/EEB — Valstybių narių galimybė finansuoti dalį Bendrijos nepadengiamų išlaidų renkant nacionalinius mėsos patikrinimo mokesčius arba mokesčius už kovos su epizootinėmis ir enzootinėmis ligomis priemones)

5

2009/C 205/08

Byla C-558/07: 2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. prieš Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 — Cheminės medžiagos — Šių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (REACH) — Monomerų sąvoka — Galiojimas — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

6

2009/C 205/09

Byla C-7/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Har Vaessen Douane Service BV prieš Staatssecretaris van Financiën (Atleidimas nuo importo muitų — Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 — 27 straipsnis — Menkavertės prekės, gabenamos rinktinėje siuntoje — Iš trečiosios valstybės siuntos išsiųstos tiesiogiai gavėjui Bendrijoje)

6

2009/C 205/10

Byla C-14/08: 2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Roda Golf & Beach Resort SL (Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo jurisdikcija — Ginčo sąvoka — Reglamentas (EB) Nr. 1348/2000 — Neteisminių dokumentų įteikimas neteisminėse procedūrose — Notarinės formos dokumentas)

7

2009/C 205/11

Byla C-32/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) prieš Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — Bendrijos dizainas — 14 ir 88 straipsniai — Teisės į Bendrijos dizainą turėtojas — Neregistruotas dizainas — Dizainas pagal užsakymą)

7

2009/C 205/12

Byla C-111/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SCT Industri AB i likvidation prieš Alpenblume AB (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas — Taikymo sritis — Bankrotai)

8

2009/C 205/13

Byla C-204/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Rehder prieš Air Baltic Corporation (Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 5 straipsnio 1 punkto b papunkčio antra įtrauka — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5 straipsnio 1 dalies c punktas ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas — Monrealio konvencija — 33 straipsnio 1 dalis — Oro transportas — Keleivių ieškiniai oro bendrovėms dėl kompensacijos atšaukus skrydžius — Paslaugos vykdymo vieta — Teismo jurisdikcija trečiojoje valstybėje narėje įsteigtos oro bendrovės teikiamos oro transporto iš vienos valstybės į kitą paslaugos atveju)

8

2009/C 205/14

Byla C-272/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/83/EB — Prieglobsčio teisė — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

9

2009/C 205/15

Byla C-302/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zino Davidoff SA prieš Bundesfinanzdirektion Südost (Prekių ženklai — Tarptautinė registracija — Madrido susitarimo protokolas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 146 straipsnis — Tarptautinės registracijos ir Bendrijos prekių ženklo registracijos vienodas galiojimas Bendrijoje — Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 — 5 straipsnio 4 dalis — Prekės, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant prekių ženklą — Muitinės veiksmai — Bendrijos prekių ženklo savininkas — Teisė reikalauti taikyti muitinės priežiūros priemones taip pat kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje pateiktas prašymas jas taikyti — Teisės galiojimo išplėtimas tarptautinės registracijos savininko atžvilgiu)

9

2009/C 205/16

Byla C-356/08: 2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvė teikti paslaugas — Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas — Nacionalinės nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad kiekvienas gydytojas, įsisteigiantis Aukštutinėje Austrijoje, atidarytų sąskaitą nurodytame banke)

10

2009/C 205/17

Byla C-377/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EGN BV — Filiale Italiana prieš Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Šeštoji PVM direktyva — 17 straipsnio 3 dalies a punktas — Pirkimo PVM atskaita ir grąžinimas — Telekomunikacijų paslaugų teikimas — Paslaugų teikimas asmeniui, įsteigtam kitoje valstybėje narėje — 9 straipsnio 2 dalies e punktas — Paslaugų teikimo vietos nustatymas)

10

2009/C 205/18

Byla C-465/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Įsisteigimo teisė — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2009/C 205/19

Byla C-469/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2009/C 205/20

Byla C-490/08: 2009 m birželio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/68/EB — Perdraudimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2009/C 205/21

Byla C-556/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

12

2009/C 205/22

Byla C-557/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/35/EB — Tarša iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimas — Neperkėlimas)

12

2009/C 205/23

Byla C-567/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

13

2009/C 205/24

Sujungtos bylos C-439/07 ir C-499/07: 2009 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Hof van beroep te Brussel ir Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Staat prieš KBC Bank SA (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — EB 43 ir 56 straipsniai — Direktyva 90/435/EEB — 4 straipsnio 1 dalis — Nacionalinės nuostato, dvigubam paskirstyto pelno apmokestinimui išvengti — Gautų dividendų atskaitymas iš patronuojančios bendrovės mokesčio bazės tik tiek, kiek pastaroji gavo apmokestinamojo pelno)

13

2009/C 205/25

Byla C-146/08 P: 2009 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Efkon AG prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą, Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Direktyva 2004/52/EB — Elektroninių kelių mokesčio surinkimo sistemų tarpusavio sąveika Bendrijoje — Akivaizdžiai nepriimtinas arba nepagrįstas apeliacinis skundas)

14

2009/C 205/26

Byla C-159/08 P: 2009 m. kovo 25 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Tariamai pernelyg didelės rinkliavos, kurias taiko tarptautinio Atėnų oro uosto valdytojas — Skundo atmetimas — Bendrijos intereso nebuvimas)

15

2009/C 205/27

Byla C-166/08: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo nutartis (Amtsgericht Büdingen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Guido Weber (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis — Direktyva 89/397/EEB — Oficiali maisto produktų kontrolė — Tikrinamų subjektų teisė pasinaudoti pakartotiniu tyrimu — Tikrinamo subjekto sąvoka)

15

2009/C 205/28

Byla C-355/08 P: 2009 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje WWF-UK prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 — Konsultavimasis su regioninėmis patariamosiomis tarybomis dėl priemonių, reglamentuojančių naudojimąsi vandenimis ir ištekliais bei tausojančią žvejybos veiklą — Reglamentas (EB) Nr. 41/2007 — Bendro atlantinių menkių leidžiamų sugavimų skaičiaus 2007 m. nustatymas — Regioninių patariamųjų tarybų nariai, pateikę skirtingą mažumos nuomonę šios tarybos ataskaitoje dėl bendro leidžiamų sugavimų skaičiaus — Tokio nario pateiktas ieškinys dėl Reglamento Nr. 41/2007 panaikinimo — Nepriimtinumas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

16

2009/C 205/29

Byla C-372/08 P: 2009 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantan Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd prieš Europos Bendrijų Komisiją, Ispanijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 147/2007 — Stumbrių kvotų, skirtų Airijai 2007–2012 m. sumažinimas — Ieškinys dėl Reglamento Nr. 147/2007 panaikinimo, kurį pateikė 20 iš 23 licencijas turinčių Airijos žvejų iš Užšaldyto jūros vandens pelaginių žuvų žvejybos laivyno — Nepriimtinumas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

16

2009/C 205/30

Byla C-387/08 P: 2009 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl neveikimo — Direktyva 89/665/EEB — Komisijos 3 straipsnio 2 dalyje numatyto korekcinio mechanizmo netaikymas — Fiziniai ir juridiniai asmenys — Tiesioginis poveikis — Nepriimtinumas)

17

2009/C 205/31

Byla C-519/08: 2009 m. balandžio 24 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Monomeles Protodikeio Athinon (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Archontia Koukou prieš Elliniko Dimosio (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 ir 8 punktai — Terminuotos darbo sutartis viešajame sektoriuje — Paeiliui sudarytos darbo sutartys — Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas — Piktnaudžiavimo prevencijai skirtos priemonės — Sankcijos — Absoliutus draudimas viešajame sektoriuje terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis — Neteisingo direktyvos perkėlimo pasekmės — Bendrijos teisę atitinkantis aiškinimas)

17

2009/C 205/32

Byla C-349/08: 2008 m. rugpjūčio 1 d. Dr. Hans Kronberger pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. gegužės 21 d. priimto sprendimo byloje T-18/07 Hans Kronberger prieš Europos Parlamentą

19

2009/C 205/33

Byla C-201/09 P: 2009 m. birželio 8 d.ArcelorMittal Luxembourg SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg ir kt. prieš Komisiją

19

2009/C 205/34

Byla C-205/09: 2009 m. birželio 8 d.Szombathelyi Városi Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Emil Eredics ir kitus

20

2009/C 205/35

Byla C-207/09: 2009 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Slovakijos Respubliką

20

2009/C 205/36

Byla C-210/09: 2009 m. birželio 10 d.Cour administrative d′appel de Nantes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Scott SA, Kimberly Clark SNC, dabar — Kimberly Clark SAS prieš Ville d′Orléans

21

2009/C 205/37

Byla C-213/09: 2009 m. birželio 15 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Barsoum Chabo prieš Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Byla C-216/09 P: 2009 m. birželio 15 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg ir kt. prieš Komisiją

22

2009/C 205/39

Byla C-217/09: 2009 m. birželio 15 d.Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maurizio Polisseni prieš A.S.L.N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Byla C-219/09: 2009 m. birželio 16 d.Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vitra Patente AG prieš High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Byla C-221/09: 2009 m. birželio 17 d.First Hall of the Civil Court (Maltos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AJD Tuna Ltd prieš Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd ir Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Byla C-224/09: 2009 m. birželio 19 d.Tribunale di Bolzano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Byla C-225/09: 2009 m. birželio 19 d.Giudice di pace di Cortona (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joanna Jakubowlka Edyta prieš Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Byla C-227/09: 2009 m. birželio 22 d.Tribunale ordinario di Torino (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonino Accardo ir kt. prieš Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Byla C-234/09: 2009 m. birželio 26 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet prieš DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Byla C-235/09: 2009 m. birželio 29 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DHL Express France SAS/Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Byla C-236/09: 2009 m. birželio 29 d.Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier prieš Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Byla C-241/09: 2009 m. liepos 3 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fluxys SA prieš Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Byla C-252/09: 2009 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

28

2009/C 205/50

Byla T 254/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (žalio korpuso atvaizdas)

29

2009/C 205/51

Byla C-255/09: 2009 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

29

2009/C 205/52

Byla C-426/08: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Kipro Respubliką

30

2009/C 205/53

Byla C-576/08 P: 2009 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje People's Mojahedin Organization of Iran prieš Europos Sąjungos Tarybą, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, Europos Bendrijų Komisiją, Nyderlandų Karalystę

30

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 205/54

Byla T-348/05 INTP: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat prieš Tarybą (Procedūra — Sprendimo išaiškinimas)

31

2009/C 205/55

Byla T-373/05: 2008 m. spalio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Le Canne prieš Komisiją (Žemės ūkis — Bendrijos finansinė parama — Prašymui dėl likučio sumokėjimo būdingas finansinis pažeidimas — Sprendimas sumažinti paramą — Senaties termino pabaiga — Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

31

2009/C 205/56

Byla T-450/05: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Peugeot ir Peugeot Nederland prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Motorinių transporto priemonių platinimas — Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas — Lygiagretaus eksporto iš Nyderlandų ribojimas — Prekybos atstovų atlyginimo ir spaudimo sistema — Antikonkurencinis susitarimas — Baudos — Pažeidimo sunkumas ir trukmė)

32

2009/C 205/57

Byla T-33/06: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Zenab prieš Komisiją (Bendrijos finansinė parama — Programa, skatinanti Europos audiovizualinių kūrinių parengiamuosius darbus, platinimą ir propagavimą (MEDIA Plus) — Kvietimas teikti pasiūlymus — Pasiūlymo atmetimas — Tariamai neteisėtas Komisijos kompetencijos delegavimas — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Pareiga motyvuoti — Galimybė susipažinti su dokumentais — Ieškinys dėl panaikinimo ir nuostolių atlyginimo)

32

2009/C 205/58

Byla T-219/07: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje DSV Road prieš Komisiją (Muitų sąjunga — Diskelių iš Tailando importas — Importo muitų išieškojimas a posteriori — Prašymas atsisakyti išieškoti importo muitus — Reglamento (EB) Nr. 2913/92 220 straipsnio 2 dalies b punktas ir 239 straipsnis)

33

2009/C 205/59

Byla T-230/07: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Laboratorios Del Dr. Esteve prieš VRDT — Ester C (ESTER-E) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ESTER-E paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ESTEVE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

33

2009/C 205/60

Byla T-238/07: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ristic ir kt. prieš Komisiją (Gyvūnų sveikata — Apsaugos priemonės — Sprendimas 2007/362/EB — Ieškinys dėl panaikinimo — Nereikalingumas priimti sprendimą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Proporcingumo principas — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas — Rūpestingumo pareiga — Nuosavybės teisė ir teisė vykdyti ekonominę veiklą)

33

2009/C 205/61

Byla T-28/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mars prieš VRDT — Ludwig Schokolade (šokolado plytelės forma) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Erdvinis Bendrijos prekių ženklas — Šokolado plytelės forma — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Dėl naudojimo įgytų skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis) — Teisė būti išklausytam — Reglamento Nr. 40/94 73 ir 74 straipsniai (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniai))

34

2009/C 205/62

Byla T-71/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Promat prieš VRDT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas PROMINA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

34

2009/C 205/63

Byla T-182/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Komisija prieš Atlantic Energy (Arbitražinė išlyga — Sutartis dėl finansinės paramos, sudaryta vykdant specialią programą neatominės energijos srityje — Sutarties nevykdymas — Avansu sumokėtų sumų grąžinimas — Teisėta kompensacija — Pažeidimo procedūra)

35

2009/C 205/64

Byla T-225/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindelprieš VRDT — Schwarzbräu (ALASKA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas Alaska — Absoliutus atmetimo motyvas — Aprašomojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

35

2009/C 205/65

Byla T-226/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel prieš VRDT — Schwarzbräu (Alaska) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas Alaska — Absoliutus atmetimo motyvas — Aprašomojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

36

2009/C 205/66

Byla T-240/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Procter & Gamble prieš VRDT — Laboratorios Alcala Farma (oli) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo oli paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos prekių ženklai OLAY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

36

2009/C 205/67

Sujungtos bylos T-246/08 ir T-332/08: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Melli Bank prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojančios priemonės Irano Islamo Respublikai siekiant užkirsti kelią branduolinį ginklo platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Teisminė kontrolė — Proporcingumas — Vienodas požiūris — Pareiga motyvuoti — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Reglamento (EB) Nr. 423/2007 7 straipsnio 2 dalies d punktas)

37

2009/C 205/68

Byla T-257/08: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Biotronik prieš VRDT (BioMonitor) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BioMonitor paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

37

2009/C 205/69

Byla T-464/04: 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Impala prieš Komisiją (Konkurencija — Susijungimas — Bendra įmonė Sony BMG — Situacija, kai nelieka bylos dalyko — Nereikalingumas priimti sprendimą)

37

2009/C 205/70

Byla T-114/08 P: 2009 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Luigi Maruccio prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Protingas terminas prašymui dėl žalos atlyginimo pateikti — Vėlavimas — Apeliacinis skundas iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas)

38

2009/C 205/71

Byla T-285/08: 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Securvita prieš VRDT (Natur-Aktien-Index) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Natur Aktien Index paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Prašymas pakeisti sprendimą — Akivaizdus nepriimtinumas)

38

2009/C 205/72

Byla T-246/09 R: 2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Insula prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Debeto avizos — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų pažeidimas — Nepriimtinumas)

39

2009/C 205/73

Byla T-219/09: 2009 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Balfe ir kt. prieš Parlamentą

39

2009/C 205/74

Byla T-224/09: 2009 m. birželio 5 d. pareikštas ieškinys byloje CEVA prieš Komisiją

40

2009/C 205/75

Byla T-233/09: 2009 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Access Info Europe prieš Tarybą

40

2009/C 205/76

Byla T-241/09: 2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Kalliopi Nikolaou prieš Audito Rūmus

41

2009/C 205/77

Byla T-242/09: 2009 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Schräder prieš VRDT — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Byla T-243/09: 2009 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Fedecom prieš Komisiją

43

2009/C 205/79

Byla T-247/09: 2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

43

2009/C 205/80

Byla T-253/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (variklio korpuso forma)

44

2009/C 205/81

Byla T-253/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (žalio korpuso atvaizdas)

44

2009/C 205/82

Byla T-258/09: 2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje i-content prieš VRDT (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Byla T-262/09: 2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Defense Technology prieš VRDT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Byla T-263/09: 2009 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mannatech prieš VRDT (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Byla T-265/09: 2009 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Serrano Aranda prieš VRDT — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Byla T-467/07: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Du Pont de Nemours (France) ir kt. prieš Komisiją

47

2009/C 205/87

Byla T-487/07: 2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Imperial Chemical Industries prieš VRDT (FACTORY FINISH)

47

 

Tarnautojų teismas

2009/C 205/88

Byla F-48/09: 2009 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje Schopphoven prieš Komisiją

48

2009/C 205/89

Byla F-51/09: 2009 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Petrilli prieš Komisiją

48

2009/C 205/90

Byla F-56/09: 2009 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

48

2009/C 205/91

Byla F-59/09: 2009 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Carlo De Nicola prieš EIB

49

2009/C 205/92

Byla F-60/09: 2009 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Birkhoff prieš Komisiją

50

2009/C 205/93

Byla F-63/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Donati prieš ECB

50

2009/C 205/94

Byla F-66/09: 2009 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Saracco prieš ECB

51

 

Klaidų ištaisymas

2009/C 205/95

Pranešimo apie bylą T-159/09 Oficialiajame leidinyje pataisymas (OL C 153, 2009 7 4, p. 44)

52

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Teisingumo Teismas

29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/1


2009/C 205/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 193, 2009 8 15

Skelbti leidiniai:

OL C 180, 2009 8 1

OL C 167, 2009 7 18

OL C 153, 2009 7 4

OL C 141, 2009 6 20

OL C 129, 2009 6 6

OL C 113, 2009 5 16

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Skelbimai

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/2


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Archer Daniels Midland Co prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-511/06 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Citrinos rūgšties rinka - Baudos dydžio nustatymas - Organizatoriaus vaidmuo - Teisė į gynybą - Per trečiojoje valstybėje vykusią procedūrą surinkti įrodymai - Atitinkamos rinkos apibrėžimas - Lengvinančios aplinkybės)

2009/C 205/02

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Archer Daniels Midland Co, atstovaujama advokato C. O. Lenz, solisitorių L. Martin Alegi, E. Batchelor ir M. Garcia

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A. Bouquet ir X. Lewis

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2006 m. rugsėjo 27 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-59/02 Archer Daniels Midland Company prieš Europos Bendrijų Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl 2001 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimo C(2001) 3923 galutinis, dėl EB sutarties 81 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/E 1/36.604 — Citrinos rūgštis), susijusio su karteliniu susitarimu citrinos rūgšties rinkoje, panaikinimo ir, papildomai, ieškovei paskirtos bylos sumažinimo

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. rugsėjo 27 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimas Archer Daniels Midland prieš Komisiją (T-59/02) panaikinamas tiek, kiek jame buvo atmestas Archer Daniels Midland Co. nurodytas ieškinio pagrindas dėl jos teisės į gynybą pažeidimo per administracinę procedūrą, kurioje priimtas 2001 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas 2002/742/EB, susijęs su EB sutarties 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (Byla COMP/E 1/36.604 — Citrinos rūgštis), nes Europos Bendrijų Komisija nesuteikė jai galimybės įgyvendinti savo teisę į gynybą dėl aplinkybių, kuriomis rėmėsi kvalifikuodama Archer Daniels Midland Co. kaip kartelio organizatorę.

2.

2006 m. rugsėjo 27 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimas Archer Daniels Midland prieš Komisiją panaikinamas tiek, kiek juo atmetamas kaip nereikšmingas Archer Daniels Midland Co. ieškinio pagrindas, susijęs su Europos Bendrijų Komisijos klaidingu 1996 m. liepos 18 d. Komisijos pranešimo dėl baudų neskyrimo ar sumažinimo kartelių atvejais B skyriaus b punkto taikymu.

3.

Sprendimo 2002/742/EB 3 straipsnis panaikinamas tiek, kiek jame Archer Daniels Midland Co. nustatoma 39,69 mln. eurų bauda.

4.

Archer Daniels Midland Co. už Sprendimo 2002/742/EB, iš dalies panaikinto 2006 m. rugsėjo 27 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimu Archer Daniels Midland prieš Komisiją (T-59/02), 1 straipsnyje konstatuotą pažeidimą nustatoma 29,4 mln. eurų bauda.

5.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

6.

Archer Daniels Midland Co. padengia tris ketvirtadalius savo ir visas Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme išlaidas bei pusę savo ir visas Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas apeliaciniame procese.

7.

Europos Bendrijų Komisija padengia ketvirtadalį Archer Daniels Midland Co. bylinėjimosi Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme išlaidų ir pusę Archer Daniels Midland Co. bylinėjimosi išlaidų apeliaciniame procese.


(1)  OL C 56, 2007 3 10.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/3


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje 3F, buvusi Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), prieš Europos Bendrijų Komisiją, Danijos Karalystę ir Norvegijos Karalystę

(Byla C-319/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Mokesčių sumažinimo priemonės, taikomos Danijos tarptautiniame laivų registre užregistruotuose laivuose dirbantiems jūrininkams - Komisijos sprendimas nepateikti prieštaravimų - Ieškinys dėl panaikinimo - „Suinteresuotojo asmens“ sąvoka - Darbuotojų profesinė sąjunga - Apeliacinio skundo priimtinumas)

2009/C 205/03

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: 3F, buvusi Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), atstovaujama QC A. Bentley ir advokato A. Worsøe

Kitos proceso šalys: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama N. Khan ir H. van Vliet, Danijos Karalystė ir Norvegijos Karalystė

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. balandžio 23 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-30/03 Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) prieš Europos Bendrijų Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas pripažino ieškinį dėl 2002 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimo C (2002)4370 galutinis, panaikinimo nepriimtinu, nes mokesčių, taikomų Danijos laivuose plaukiojantiems jūreiviams, sumažinimą laikė su bendrąja rinka suderinama valstybės pagalba — Suinteresuotos šalies samprata — Darbuotojų profesinė sąjunga.

Rezoliucinė dalis

1.

Iš dalies panaikinti 2007 m. balandžio 23 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą SID prieš Komisiją (byla T-30/03) tiek, kiek juo neatsakyta į 3F argumentus, susijusius su, pirma, apeliantės konkurencine padėtimi kitų profesinių sąjungų atžvilgiu derybose dėl jūrininkams taikomų kolektyvinių susitarimų ir, antra, su socialiniais aspektais, kylančiais iš Danijos tarptautiniame laivų registre užregistruotuose laivuose dirbantiems jūrininkams skirtų mokestinių priemonių.

2.

Atmesti Europos Bendrijų Komisijos Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme pateiktą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą.

3.

Grąžinti bylą Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl 3F reikalavimų panaikinti 2002 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimą C (2002) 4370 galutinis neprieštarauti dėl Danijos mokestinių priemonių, taikomų Danijos tarptautiniame laivų registre užregistruotuose laivuose dirbantiems jūrininkams.

4.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 211, 2007 9 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/3


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Torino (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. prieš Bayerischer Brauerbund eV

(Byla C-343/07) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Galiojimo vertinimas - Priimtinumas - Reglamentai (EEB) Nr. 2081/92 ir (EB) Nr. 1347/2001 - Galiojimas - Bendrinis pavadinimas - Prekių ženklo ir saugomos geografinės nuorodos koegzistavimas)

2009/C 205/04

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte d'appello di Torino

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l.

Atsakovė: Bayerischer Brauerbund eV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Corte d'appello di Torino — 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1347/2001, papildančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo, vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka, priedą (OL L 182, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 33 t., p. 97), galiojimas — Galiojimo atveju, tretiesiems asmenims priklausančių egzistuojančių prekių ženklų, kuriuose yra žodis „Bavaria“, galiojimui ir naudojimui padaryta žala, įregistravus saugomą geografinę nuorodą „Bayerisches Bier“

Rezoliucinė dalis

1.

Išnagrinėjus prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pirmąjį klausimą nebuvo nustatyta nieko, kas galėtų paveikti 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1347/2001, papildančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo, vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka, priedą, galiojimą.

2.

Reglamentą Nr. 1347/2001 reikia aiškinti taip, kad jis nepažeidžia egzistuojančių, tretiesiems asmenims priklausančių prekių ženklų, kuriuose yra žodis „Bavaria“ ir kurie sąžiningai įregistruoti prieš paduodant saugomos geografinės nuorodos „Bayerisches Bier“ registracijos paraišką, galiojimo ir naudojimo, kuris atitinka kokią nors iš 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 13 straipsnyje numatytų situacijų, galimybės, jeigu nėra 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies c bei g punktuose ir 12 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų pagrindų pripažinti šių prekių ženklų registraciją negaliojančia ar ją panaikinti.


(1)  OL C 247, 2007 10 20.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/4


2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-369/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Valstybės pagalba - Teisingumo Teismo sprendimo vykdymo priemonės - EB 228 straipsnis - Piniginės sankcijos - Bauda - Vienkartinė suma)

2009/C 205/05

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Righini, I. Hadjiyiannis ir D. Triantafyllou

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama A. Samoni-Rantou, P. Mylonopoulos ir dikigoroi V. Christianos ir P. Anestis

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 228 straipsnis — 2005 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-415/03 neįvykdymas — 2002 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimo 2003/372/EB dėl Graikijos suteiktos pagalbos Olympic Airways (OL L 132, p. 1) 3 ir 4 straipsnių pažeidimas — Priemonių, reikalingų grąžinti su Sutartimi nesuderinamą ir neteisėtai suteiktą pagalbą, nepriėmimas — Prašymas nustatyti baudą

Rezoliucinė dalis

1.

Iki dienos, kai baigėsi pagrįstoje nuomonėje nurodytas terminas, nesiėmusi visų priemonių įvykdyti 2005 m. gegužės 12 d. Sprendimo Komisija prieš Graikiją (C-415/03) dėl pagalbos, pripažintos neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka pagal 2002 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimo 2003/372/EB dėl Graikijos pagalbos, suteiktos Olympic Airways, susigrąžinimo 3 straipsnį, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šį sprendimą ir EB 228 straipsnio 1 dalį.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos sumokėti į Europos Bendrijų Komisijos sąskaitą „Europos bendrijos nuosavi ištekliai“ baudą, lygią 16 000 EUR už kiekvieną vėlavimo priimti būtinas priemones minėtam 2005 m. gegužės 12 d. Sprendimui Komisija prieš Graikiją įvykdyti dieną, mokėtiną praėjus vienam mėnesiui po sprendimo šioje byloje priėmimo, kol bus įvykdytas minėtas 2005 m. gegužės 12 d. Sprendimas.

3.

Priteisti iš Graikijos Respublikos sumokėti į Europos Bendrijų Komisijos sąskaitą „Europos bendrijos nuosavi ištekliai“ 2 milijonų EUR vienkartinę sumą.

4.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 269, 2007 11 10.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/4


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-397/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti - Kapitalo bendrovės - Direktyva 69/335/EEB - 2 straipsnio 1 ir 3 dalys, 4 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis - Kapitalo mokestis - Atleidimas nuo mokesčio - Sąlygos - Bendrovės faktinio valdymo centro ar registruotos buveinės perkėlimas iš vienos valstybės narės į kitą - Kapitalo mokestis, taikomas komercinei veiklai, kurią valstybėje narėje vykdo kitoje valstybėje narėje įsteigtų bendrovių filialai ar nuolatinės veiklos vietos)

2009/C 205/06

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Gippini Fournier ir M. Afonso

Atsakovė: Ispanijos Karalystę, atstovaujama B. Plaza Cruz ir M. Muñoz Pérez

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyvos 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti (OL L 249, p. 25; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 11) pažeidimas — Bendrovės buveinės perkėlimas — Nacionalinės teisės aktai, numatantys buveinės perkėlimo apmokestinimą, jei atitinkamai bendrovei kapitalo mokestis netaikomas kilmės valstybėje narėje — Privalomo atleidimo nuo mokesčio taikymo sąlygos

Rezoliucinė dalis

1.

Ispanijos Karalystė,

1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyvos 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti, iš dalies pakeistos 1973 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyva 73/79/EEB ir 1985 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 85/303/EEB, 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytus sandorius atleisdama nuo kapitalo mokesčio, tik jei tenkinamos 2004 m. kovo 5 d. Karaliaus dekretu įstatymu Nr. 4/2004 priimtos Pelno mokesčio įstatymo konsoliduotos redakcijos antros papildomos nuostatos (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) 96 straipsnyje numatytos sąlygos,

kapitalo mokesčiu apmokestindama savo kilmės valstybėje narėje panašiu mokesčiu neapmokestinamų kapitalo bendrovių faktinio valdymo centro arba registruotos buveinės perkėlimą į Ispaniją iš kitos valstybės narės ir

kapitalo mokesčiu apmokestindama kapitalą, naudojamą komercinei veiklai, kurią Ispanijos teritorijoje vykdo kitoje, panašaus mokesčio netaikančioje, valstybėje narėje įsteigtų bendrovių filialai ar nuolatinės veiklos vietos,

neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 69/335, iš dalies pakeistą Direktyvomis 73/79, 73/80 ir 85/303.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 269, 2007 11 10.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/5


2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Byla C-430/07) (1)

(Sprendimas 2000/764/EB - Galvijų spongiforminės encefalopatijos epidemiologiniai tyrimai ir priežiūra - Reglamentas (EB) Nr. 2777/2000 - Rinkos paramos priemonės - Veterinarinės priemonės - Bendrijos įnašas finansuojant dalį tyrimų išlaidų - Direktyva 85/73/EEB - Valstybių narių galimybė finansuoti dalį Bendrijos nepadengiamų išlaidų renkant nacionalinius mėsos patikrinimo mokesčius arba mokesčius už kovos su epizootinėmis ir enzootinėmis ligomis priemones)

2009/C 205/07

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Atsakovas: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nederlandse Raad van State — 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo 2000/764/EB dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos tyrimo ir dėl Sprendimo 98/272/EB užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų epidemiologinės priežiūros pakeitimo (OL L 305, p. 35) 1 straipsnio 3 dalies, 2000 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2777/2000, patvirtinančio išskirtines paramos galvijienos rinkai priemones (OL L 321, p. 47), 2 straipsnio 1 ir 2 dalių, 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 160, p. 103; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 25 t., p. 414), 1 straipsnio 2 dalies b punkto, 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (OL L 160, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 25 t., p. 339),) ir 1985 m. sausio 29 d. Tarybos direktyvos dėl šviežios mėsos ir paukštienos veterinarinio patikrinimo ir kontrolės finansavimo (OL L 32, p. 14), iš dalies pakeistos ir konsoliduotos Direktyva 96/43/EB (OL L 162, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,3 sk., 19 t., p. 212), 5 straipsnio 4 dalies paskutinio sakinio išaiškinimas — GSE tyrimas — Patvirtinti greitieji tyrimai — Išimtinai Komisijos vykdomas finansavimas arba privalomasis valstybių narių vykdomas kofinansavimas, rinkos dalyviams perkeliant išlaidas mokesčių forma — Sprendimas Vokietija prieš Komisiją, C-239/01

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2777/2000, patvirtinančio išskirtines paramos galvijienos rinkai priemones, iš dalies pakeisto 2001 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 111/2001, 2 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad šioje nuostatoje nurodyti galvijų spongiforminės encefalopatijos tyrimai, kurie buvo privalomai taikyti Nyderlanduose 2001 m. gegužės ir birželio mėnesiais visai vyresnių kaip 30 mėnesių galvijų, įprastai skerstų maistui, mėsai.

2.

Reglamento Nr. 2777/2000, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 111/2001, 2 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad draudimas parduoti vyresnių kaip 30 mėnesių galvijų mėsą, kurios nuo 2001 m. sausio 1 d. privalomo galvijų spongiforminės encefalopatijos tyrimo rezultatas nebuvo neigiamas, yra veterinarinė priemonė 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 1 straipsnio 2 dalies d punkto prasme, įtraukiama į GSE priežiūros ir likvidavimo programas.

3.

Reglamento Nr. 2777/2000, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 111/2001, 2 straipsnio 2 dalį ir 1985 m. sausio 29 d. Tarybos direktyvos 85/73/EEB dėl veterinarinių patikrinimų ir kontrolės, numatytų Direktyvose 89/662/EEB, 90/425/EEB, 90/675/EEB bei 91/496/EEB, finansavimo, iš dalies pakeistos ir konsoliduotos 1996 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 96/43/EB, 4 straipsnį bei 5 straipsnio 4 dalies antrąją pastraipą reikia aiškinti taip, kad jie nedraudžia valstybėms narėms rinkti nacionalinių mokesčių, skirtų finansuoti galvijų spongiforminės encefalopatijos tyrimų išlaidas. Bendra mokesčių, susijusių su galvijų skerdimu maistui, suma turi būti nustatyta atsižvelgiant į Bendrijos mokesčiams nustatytus principus, pagal kuriuos ši suma, pirma, negali viršyti patirtų išlaidų, skirtų padengti atlyginimus bei socialinio draudimo įmokas, ir tokių tyrimų atlikimo administracinių išlaidų, ir, antra, draudžiamas bet koks tokio mokesčio tiesioginis arba netiesioginis grąžinimas.


(1)  OL C 297, 2007 12 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/6


2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. prieš Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Byla C-558/07) (1)

(Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - Cheminės medžiagos - Šių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (REACH) - „Monomerų“ sąvoka - Galiojimas - Proporcingumas - Vienodas požiūris)

2009/C 205/08

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Atsakovas: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — High Court of Justice (Queen's Bench Division) — 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, p. 1) 6 straipsnio 3 dalies aiškinimas ir galiojimas — „Monomerų“ sąvoka

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, 6 straipsnio 3 dalyje vartojama „monomerų“ sąvoka reiškia tik sureagavusius monomerus, esančius polimeruose.

2.

Antrojo klausimo nagrinėjimas neatskleidė nieko, kas galėtų paveikti Reglamento Nr. 1907/2006 6 straipsnio 3 dalies galiojimą.


(1)  OL C 51, 2008 2 23.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/6


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Har Vaessen Douane Service BV prieš Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-7/08) (1)

(Atleidimas nuo importo muitų - Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 - 27 straipsnis - Menkavertės prekės, gabenamos rinktinėje siuntoje - Iš trečiosios valstybės siuntos išsiųstos tiesiogiai gavėjui Bendrijoje)

2009/C 205/09

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Har Vaessen Douane Service BV

Atsakovė: Staatssecretaris van Financiën

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Nyderlandai) — 1983 m. kovo 28 d. Reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, iš dalies pakeisto Reglamentu (EEB) Nr. 3357/91, (OL L 105, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 1 t., p. 419) 27 straipsnio išaiškinimas — Tiesiogiai iš trečiųjų šalių išsiųstos siuntos gavėjui Bendrijoje, kai kiekviena jų yra mažavertė, tačiau jos pristatomos kaip rinktinė siunta, kurios bendra vertė yra didesnė nei nustatyta maksimali vertė

Rezoliucinė dalis

1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, iš dalies pakeisto 1991 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3357/91, 27 straipsniu nedraudžiama rinktinei prekių siuntai, kurios bendra vertė didesnė nei 27 straipsnyje nustatyta riba, bet, vertinant atskirai, prekės yra menkavertės, taikyti atleidimo nuo importo muito, su sąlyga, kad rinktinės siuntos kiekvienas siuntinys būtų individualiai adresuotas gavėjui Europos Bendrijoje. Šiuo atžvilgiu aplinkybė, kad gavėjo sutarties partneris pats įsteigtas Europos bendrijoje, nėra svarbi, nes prekės išgabentos tiesiai iš trečiosios valstybės šiems gavėjams.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/7


2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Roda Golf & Beach Resort SL

(Byla C-14/08) (1)

(Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose - Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisingumo Teismo jurisdikcija - „Ginčo“ sąvoka - Reglamentas (EB) Nr. 1348/2000 - Neteisminių dokumentų įteikimas neteisminėse procedūrose - Notarinės formos dokumentas)

2009/C 205/10

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier

Šalis pagrindinėje byloje

Ieškovė: Roda Golf & Beach Resort SL

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (OL L 160, p. 37) 16 straipsnio aiškinimas — Vien neteisminių dokumentų įteikimas, vykdomas iš privačių asmenų privatiems asmenims naudojantis Europos Sąjungos teismų materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais neteisminėje procedūroje

Rezoliucinė dalis

Notarinės formos dokumento, kaip antai aptariamo pagrindinėje byloje, įteikimas ne teisminėje procedūroje patenka į 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse taikymo sritį.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/7


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) prieš Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

(Byla C-32/08) (1)

(Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 - Bendrijos dizainas - 14 ir 88 straipsniai - Teisės į Bendrijos dizainą turėtojas - Neregistruotas dizainas - Dizainas pagal užsakymą)

2009/C 205/11

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Atsakovė: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 14 straipsnio 1 bei 3 dalių ir 88 straipsnio 2 dalies aiškinimas (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) — Teisių turėtojai — Darbdaviui arba darbuotojui (dizaineriui — autoriui) priklausanti teisė — Sąvokos

Rezoliucinė dalis

1.

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 14 straipsnio 3 dalis netaikoma pagal užsakymą sukurtam Bendrijos dizainui.

2.

Tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, Reglamento Nr. 6/2002 14 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad teisė į Bendrijos dizainą priklauso dizaineriui, nebent jis pagal sutartį būtų ją perdavęs savo teisių perėmėjui.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/8


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SCT Industri AB i likvidation prieš Alpenblume AB

(Byla C-111/08) (1)

(Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas - Taikymo sritis - Bankrotai)

2009/C 205/12

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: SCT Industri AB i likvidation

Atsakovė: Alpenblume AB

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Högsta domstolen — 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1) 1 straipsnio 2 dalies b punkto aiškinimas — Valstybės narės A teismo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad likvidatorius vykdant bankroto procedūrą neturi kompetencijos valstybėje narėje B parduoti bankrutuojančios įmonės turtą, esantį valstybėje narėje A — Įmonės, kuriai parduodamas turtas pareikštas ieškinys dėl teisių į turtą pripažinimo siekiant susigrąžinti vykdant bankroto procedūrą įgytas akcijas, kurias perėmė perleidžiančioji įmonė taikant sprendimą, kuriuo panaikinimas pardavimo sandoris

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnio 2 dalies b punkte numatyta išimtis turi būti aiškinama taip, kad ji taikytina valstybės narės A teismo priimtam sprendimui dėl savininko teisių į valstybėje narėje A buveinę turinčios bendrovės turtą įregistravimo, pagal kurį minėto turto perleidimas turi būti pripažintas niekiniu dėl to, kad valstybės narės A teismas nepripažįsta valstybės narės B likvidatoriaus įgaliojimų valstybėje narėje B vykdytos ir užbaigtos bankroto procedūros atžvilgiu.


(1)  OL C 116, 2008 5 9.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/8


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Rehder prieš Air Baltic Corporation

(Byla C-204/08) (1)

(Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - 5 straipsnio 1 punkto b papunkčio antra įtrauka - Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 - 5 straipsnio 1 dalies c punktas ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas - Monrealio konvencija - 33 straipsnio 1 dalis - Oro transportas - Keleivių ieškiniai oro bendrovėms dėl kompensacijos atšaukus skrydžius - Paslaugos vykdymo vieta - Teismo jurisdikcija trečiojoje valstybėje narėje įsteigtos oro bendrovės teikiamos oro transporto iš vienos valstybės į kitą paslaugos atveju)

2009/C 205/13

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Peter Rehder

Atsakovė: Air Baltic Corporation

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesgerichtshof — 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk. 4 t., p. 42) 5 straipsnio 1 punkto b papunkčio antros įtraukos aiškinimas — Keleivio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, iš kitoje valstybėje narėje įsteigto oro vežėjo pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 7 straipsnio 1 dalies a punktą reikalaujama kompensacija dėl skrydžio tarp pirmosios valstybės narės ir trečiosios valstybės narės atšaukimo — Valstybės narės, kurioje yra keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta, teismų jurisdikcija — „Vietos, kurioje paslaugos buvo arba turėtų būti suteiktos pagal sutartį“ nustatymas

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 1 punkto b papunkčio pirma įtrauka turi būti aiškinama taip, kad asmenų pervežimo oro transportu iš vienos valstybės narės į kitą pagal sutartį, sudarytą su viena oro bendrove, kuri yra skrydį vykdanti oro vežėja, atveju nagrinėti šia pervežimo sutartimi ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 261/2004, nustatančiu bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, grindžiamą ieškinį dėl kompensacijos jurisdikciją turi, ieškovo nuožiūra, tas teismas, kurio teritorijoje yra lėktuvo išvykimo ar atvykimo vieta, kaip jos apibrėžtos toje sutartyje.


(1)  OL C 197, 2008 8 2.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/9


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-272/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2004/83/EB - Prieglobsčio teisė - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/14

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande ir E. Adsera Ribera

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama B. Plaza Cruz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi per nustatytą terminą 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvai 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų įgyvendinti visų būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2008 08 15.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/9


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zino Davidoff SA prieš Bundesfinanzdirektion Südost

(Byla C-302/08) (1)

(Prekių ženklai - Tarptautinė registracija - Madrido susitarimo protokolas - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 146 straipsnis - Tarptautinės registracijos ir Bendrijos prekių ženklo registracijos vienodas galiojimas Bendrijoje - Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 - 5 straipsnio 4 dalis - Prekės, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant prekių ženklą - Muitinės veiksmai - Bendrijos prekių ženklo savininkas - Teisė reikalauti taikyti muitinės priežiūros priemones taip pat kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje pateiktas prašymas jas taikyti - Teisės galiojimo išplėtimas tarptautinės registracijos savininko atžvilgiu)

2009/C 205/15

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Zino Davidoff SA

Atsakovė: Bundesfinanzdirektion Südost

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Finanzgericht München — 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises (OL L 196, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 13 t., p. 649) 5 straipsnio 4 dalies aiškinimas — Tik Bendrijos prekių ženklų savininkų teisė pateikti prašymą muitinės institucijoms siekiant, kad veiksmų imtųsi ne tik valstybės narės, kurioje prašymas pateiktas, muitinės institucijos, bet ir vienos ar kelių kitų valstybių narių muitinės institucijos — Šios teisės išplėtimas tarptautiniu lygiu registruotų prekių ženklų 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 146 straipsnio prasme savininkų atžvilgiu — Europos Bendrijos prisijungimo prie Protokolo, susijusio su Madrido susitarimu dėl tarptautinės ženklų registracijos, teisinės pasekmės

Rezoliucinė dalis

2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises, 5 straipsnio 4 dalis, skaitoma atsižvelgiant į 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo su pakeitimais, padarytais 2003 m. spalio 27 d. Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 992/2003, 146 straipsnį, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją tarptautiniu mastu įregistruoto prekių ženklo savininkas gali, kaip ir Bendrijos prekių ženklo savininkas, reikalauti taikyti muitinės priežiūros priemones kitoje ar kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje jis pateikia prašymą.


(1)  OL C 247, 2008 9 27.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/10


2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-356/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvė teikti paslaugas - Įsisteigimo laisvė - Laisvas kapitalo judėjimas - Nacionalinės nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad kiekvienas gydytojas, įsisteigiantis Aukštutinėje Austrijoje, atidarytų sąskaitą nurodytame banke)

2009/C 205/16

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Traversa ir advokato A. Böhlke

Atsakovė: Austrijos Respublika, atstovaujama C. Pesendorfer

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43, 49 ir 56 straipsnių pažeidimas — Nacionalinės nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad kiekvienas gydytojas, įsisteigiantis Aukštutinėje Austrijoje, atidarytų sąskaitą Oberösterreichische Landesbank

Rezoliucinė dalis

1.

Įpareigodama kiekvieną gydytoją, įsisteigiantį Aukštutinėje Austrijoje, atidaryti sąskaitą Oberösterreichische Landesbank Lince, į kurią turi būti pervesi vykdant profesinę veiklą iš sveikatos draudimo fondų gauti honorarai už paslaugas, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 49 straipsnį.

2.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2008 9 27.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/10


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EGN BV — Filiale Italiana prieš Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Byla C-377/08) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - 17 straipsnio 3 dalies a punktas - Pirkimo PVM atskaita ir grąžinimas - Telekomunikacijų paslaugų teikimas - Paslaugų teikimas asmeniui, įsteigtam kitoje valstybėje narėje - 9 straipsnio 2 dalies e punktas - Paslaugų teikimo vietos nustatymas)

2009/C 205/17

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: EGN BV — Filiale Italiana

Atsakovė: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Corte suprema di cassazione — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1), 9 straipsnio 2 dalies e punkto ir 17 straipsnio 3 dalies a punkto aiškinimas — Tarpvalstybinių telekomunikacijų paslaugų teikimas — Tokių paslaugų teikėjo teisė sumokėtą pirkimo mokestį atskaityti taip pat kaip ir pagal nacionalinę sistemą

Rezoliucinė dalis

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB, 17 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad toks telekomunikacijų paslaugų teikėjas, koks aptariamas pagrindinėje byloje, kuris yra įsteigtas valstybėje narėje, gali pagal šią nuostatą savo valstybėje narėje atskaityti ar susigrąžinti pirkimo PVM, susijusį su telekomunikacijų paslaugomis, kurios buvo suteiktos kitoje valstybėje narėje įsteigtai įmonei, nes toks paslaugų teikėjas turėtų šią teisę, jei nagrinėjamos paslaugos būtų suteiktos pirmosios valstybės narės teritorijoje


(1)  OL C 285, 2008 11 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/11


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-465/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/36/EB - Įsisteigimo teisė - Profesinių kvalifikacijų pripažinimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/18

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Karanasou Apostolopoulou ir H. Støvlbæk

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22), kuri panaikina Direktyvą 89/49/EEB (OL L 19, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 337), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 327, 2008 12 20.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/11


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-469/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/36/EB - Profesinių kvalifikacijų pripažinimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/19

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk ir V. Peere

Atsakovė: Belgijos Karalystė, atstovaujama D. Haven

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22), nepriėmimas ar nepranešimas apie jas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2009 1 10.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/11


2009 m birželio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-490/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/68/EB - Perdraudimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/20

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama N. Yerrell

Atsakovė: Belgijos Karalystė, atstovaujama D. Haven

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/68/EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (OL L 323, p. 1) įgyvendinančių teisės aktų nepriėmimas arba nepateikimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/68/EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą

2.

Belgijos Karalystė padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2009 1 10.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/12


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

(Byla C-556/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/36/EB - Profesinių kvalifikacijų pripažinimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/21

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk ir A. A. Gilly

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama H. Walker

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 44, 2009 2 21.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/12


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

(Byla C-557/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/35/EB - Tarša iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimas - Neperkėlimas)

2009/C 205/22

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama L. Lozano Palacios ir A. A. Gilly

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama H. Walker

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo, nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 44, 2009 2 21.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/13


2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-567/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/36/EB - Profesinių kvalifikacijų pripažinimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/23

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk ir V. Peere

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama C. Schiltz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Priemonių, būtinų įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22), nepriėmimas ar nepranešimas apie jas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi per nustatytą terminą 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 44, 2009 2 21.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/13


2009 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Hof van beroep te Brussel ir Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Staat prieš KBC Bank SA

(Sujungtos bylos C-439/07 ir C-499/07) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa - EB 43 ir 56 straipsniai - Direktyva 90/435/EEB - 4 straipsnio 1 dalis - Nacionalinės nuostato, dvigubam paskirstyto pelno apmokestinimui išvengti - Gautų dividendų atskaitymas iš patronuojančios bendrovės mokesčio bazės tik tiek, kiek pastaroji gavo apmokestinamojo pelno)

2009/C 205/24

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Šalys

Ieškovės: Belgische Staat (C-439/07), Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Atsakovai: KBC Bank NV (C-439/07), Belgische Staat (C-499/07)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hof van beroep te Brussel — EB 43 ir EB 56 straipsnių bei 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvos 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms, (OL L 225, p. 6; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 147) 4 straipsnio 1 dalies pirmosios įtraukos ir 2 dalies išaiškinimas — Nacionalinės nuostatos dvigubam paskirstytojo pelno apmokestinimui išvengti — Galutinai apmokestintų pajamų atskaitymo procedūra

Rezoliucinė dalis

1.

1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvos 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms 4 straipsnio 1 dalies pirmoji įtrauka turi būti aiškinama taip, kad ji, siekiant valstybėje narėje buveinę turinčios patronuojančios bendrovės gautus dividendus iš kitoje valstybėje narėje buveinę turinčios dukterinės bendrovės neapmokestinti, neleidžia pirmajai valstybei narei numatyti, kad šie dividendai įskaičiuojami į patronuojančios bendrovės mokesčio bazę, o vėliau iš šios bazės atskaitoma 95 % šių dividendų, tiek, kiek per atitinkamą mokestinį laikotarpį atėmus kitą neapmokestinamą pelną likutis buvo teigiamas ir tai lemia tai, kad:

nuo gauto paskirstyto pelno patronuojanti bendrovė moka mokestį per vėlesnį mokestinį laikotarpį, jei ji negauna ar gauna nepakankamai apmokestinamo pelno per mokestinį laikotarpį, per kurį buvo gautas paskirstytas pelnas,

arba

per mokestinį laikotarpį patirti nuostoliai kompensuojami paskirstytu pelnu ir šie nuostoliai, atitinkantys patronuojančios bendrovės gautą paskirstyto pelno sumą, nebegali būti perkelti į kitą mokestinį laikotarpį.

2.

Direktyvos 90/435 4 straipsnio 1 dalies įtrauka, skaitoma kartu su šio straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad ji neįpareigoja valstybės narės būtinai leisti, jog joje įsteigtai patronuojančiai bendrovei dukterinės bendrovės, turinčios buveinę kitoje valstybėje narėje, paskirstytas pelnas būtų visas atskaitomas iš patronuojančios bendrovės mokestinių metų pelno. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo vidaus teisės sistemą, pasinaudojant šio 4 straipsnio 2dalyje nustatyta teise turi nustatyti tvarką, kad būtų pasiektas šio straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje nurodytas rezultatas.

Tačiau, jei valstybė narė pasirenka atleidimo nuo mokesčio tvarką, nustatytą Direktyvos 90/435 4 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje ir jei iš esmės šios valstybės teisės aktai leidžia perkelti nuostolius į vėlesnius mokestinius metus, tai ši nuostata draudžia valstybės narės teisės aktus, leidžiančius sumažinti patronuojančios bendrovės, kuri gali pasinaudoti tokiu gautų dividendų dydžio perkėlimu, nuostolius.

3.

Jei nacionalinės teisės aktai, kalbant apie jų siūlomus sprendimus, atitinka Bendrijos teisę, tik nacionalinis teismas turi nuspręsti, vykstant jurisdikcijos pasidalijimui tarp nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo, numatytam EB 234 straipsnyje, įvertinti tikslių šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą ryšį su Bendrijos teise, atsižvelgimą į ribas, kurias nacionalinių įstatymų leidėjas galėjo nustatyti šios teisės taikymui vien vidaus situacijoms, susijusioms su atitinkamos valstybės narės teise, ir todėl pastarosios teismų išimtinę jurisdikciją.

4.

Jei pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus dividendams, gautiems iš trečiojoje valstybėje įsteigtos bendrovės, taikomas mažiau palankus požiūris, nei gautiems iš šioje valstybėje narėje buveinę turinčios bendrovės, tai nacionalinis teismas, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktų objektą ir jo nagrinėjamos bylos aplinkybes, turi patikrinti, ar EB 56 straipsnis yra taikytinas ir, esant reikalui, ar jis draudžia ši skirtingą požiūrį.

5.

EB 43 straipsnis nedraudžia valstybės narės teisės aktų, kurie numato, kad valstybėje narėje įsteigta patronuojanti bendrovė, gaunanti paskirstyto pelno iš dukterinės bendrovės, turinčios buveinę kitoje valstybėje narėje, gali jį atskaityti iš savo apmokestinamųjų pajamų tik tiek, kiek atskaitoma suma nedidesnė už mokestinio laikotarpio, per kurį buvo paskirstytas pelnas, pelną, nepaisant to, kad šis pelnas gali būti visas neapmokestintas, jei ši bendrovė turėtų nuolatinį padalinį šioje kitoje valstybėje narėje su sąlyga, kad pelnas, gaunamas iš kitoje valstybėje narėje esančio subjekto, vertinamas nediskriminuojančiai, palyginti su iš panašių nacionalinių subjektų gaunamu pelnu.


(1)  OL C 315, 2007 12 22.

OL C 22, 2008 1 26.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/14


2009 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Efkon AG prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą, Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-146/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Direktyva 2004/52/EB - Elektroninių kelių mokesčio surinkimo sistemų tarpusavio sąveika Bendrijoje - Akivaizdžiai nepriimtinas arba nepagrįstas apeliacinis skundas)

2009/C 205/25

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Efkon AG, atstovaujama advokato M. Novak,

Kitos proceso šalys: Europos Parlamentas, atstovaujamas U. Rösslein ir A. Neergaard, Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir E. Karlsson, Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama N. Yerrell ir G. Braun

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. sausio 22 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) nutarties byloje Efkon prieš Parlamentą ir Tarybą, T-298/04, kuria Pirmosios instancijos teismas kaip nepriimtiną atmetė ieškinį dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/52/EB dėl elektroninių kelių mokesčio surinkimo sistemų tarpusavio sąveikos Bendrijoje OL L 166, p. 124; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 s., 34 t. p. 856) panaikinimo — Reikalavimas būti konkrečiai susijusiam su ginčijamu aktu — Teisė būti išklausytam teisme — Proceso Pirmosios instancijos teisme trukmė

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Efkon AG padengia bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 171, 2008 7 5.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/15


2009 m. kovo 25 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-159/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Tariamai pernelyg didelės rinkliavos, kurias taiko tarptautinio Atėnų oro uosto valdytojas - Skundo atmetimas - Bendrijos intereso nebuvimas)

2009/C 205/26

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis, atstovaujami advokato B. Lombart

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama T. Christoforou, V. Di Bucci ir F. Ronkes Agerbeek

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. sausio 16 d. Pirmosios instancijos teismo (penktosios kolegijos) sprendimo byloje T-306/05 Isabella Scippacercola ir Ioannis Terezakis prieš Europos Bendrijų Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl 2005 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimo nutraukti tyrimą dėl apeliantų pateikto skundo dėl tariamo Atėnų tarptautinio oro uosto Spatoje (Graikija) piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi renkant pernelyg dideles rinkliavas iš keleivių panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš I. Scippacercola ir I. Terezakis bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 171, 2008 7 5.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/15


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo nutartis (Amtsgericht Büdingen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Guido Weber

(Byla C-166/08) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis - Direktyva 89/397/EEB - Oficiali maisto produktų kontrolė - Tikrinamų subjektų teisė pasinaudoti pakartotiniu tyrimu - Tikrinamo subjekto sąvoka)

2009/C 205/27

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Büdingen

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Guido Weber

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Amtsgericht Büdingen — 1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 89/397/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės (OL L 186, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 10 t., p. 5) 7 straipsnio 1 dalies antrojo sakinio aiškinimas — Tikrinimų asmenų teisė į pakartotinį tyrimą atliekant oficialią maisto produktų kontrolę — Platintojo, kuris atsako pagal baudžiamąją ar administracinę teisę už maisto produkto kokybę ir ženklinimą, kvalifikavimas tikrinamu subjektu

Rezoliucinė dalis

1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 89/397/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės 7 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa turi būti aiškinama taip, kad maisto produktą importavusi ir paskui į rinką jį pateikusi bendrovė, kurios vadovas, remiantis šio produkto mėginio, paimto mažmeninės prekybos parduotuvėje, tyrimo rezultatais, gali būti persekiojamas administracine ar baudžiamąja tvarka dėl produkto kokybės ar ženklinimo, yra laikytina „tikrinamu subjektu“ šios nuostatos prasme.


(1)  OL C 183, 2008 7 19.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/16


2009 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje WWF-UK prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-355/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 - Konsultavimasis su regioninėmis patariamosiomis tarybomis dėl priemonių, reglamentuojančių naudojimąsi vandenimis ir ištekliais bei tausojančią žvejybos veiklą - Reglamentas (EB) Nr. 41/2007 - Bendro atlantinių menkių leidžiamų sugavimų skaičiaus 2007 m. nustatymas - Regioninių patariamųjų tarybų nariai, pateikę skirtingą mažumos nuomonę šios tarybos ataskaitoje dėl bendro leidžiamų sugavimų skaičiaus - Tokio nario pateiktas ieškinys dėl Reglamento Nr. 41/2007 panaikinimo - Nepriimtinumas - Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

2009/C 205/28

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: WWF-UK, atstovaujama baristerių P. Sands ir J. Simor bei solisitoriaus R. Stein

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama Moore ir A. De Gregorio Merino, Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. Oliver

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. birželio 2 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-91/07, WWF-UK prieš Tarybą, kuria Pirmosios instancijos teismas pripažino nepriimtinu prašymą iš dalies panaikinti 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 41/2007, nustatantį 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (OL L 15, p. 1), tiek, kiek juo nustatomi bendri sugauti leidžiami kiekiai (BSLK) menkių žvejybai 2007 metais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 423/2004, nustatančiu menkių išteklių atkūrimo priemones (OL L 70, p. 8), numatytose zonose — Reikalavimas būti konkrečiai susijusiu su ginčijamu aktu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš WWF UK Ltd bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 260, 2008 10 11.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/16


2009 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantan Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd prieš Europos Bendrijų Komisiją, Ispanijos Karalystę

(Byla C-372/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Reglamentas (EB) Nr. 147/2007 - Stumbrių kvotų, skirtų Airijai 2007–2012 m. sumažinimas - Ieškinys dėl Reglamento Nr. 147/2007 panaikinimo, kurį pateikė 20 iš 23 licencijas turinčių Airijos žvejų iš Užšaldyto jūros vandens pelaginių žuvų žvejybos laivyno - Nepriimtinumas - Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

2009/C 205/29

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd, atstovaujami SC G. Hogan, BL N. Travers, BL T. O′Sullivan, solisitoriaus D. Barry

Kitos proceso šalys: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama K. Banks, Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2008 m. birželio 2 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-172/07, Atlantic Dawn Ltd ir kt. prieš Komisiją, kuria Pirmosios instancijos teismas pripažino nepriimtinu ieškinį dėl 2007 m. vasario 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 147/2007, 2007–2012 m. pritaikančio tam tikras žuvies kvotas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 23 straipsnio 4 dalį, panaikinimo — Reikalavimas būti tiesiogiai suinteresuotam dėl ginčijamo akto.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely ir Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 285, 2008 11 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/17


2009 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-387/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Ieškinys dėl neveikimo - Direktyva 89/665/EEB - Komisijos 3 straipsnio 2 dalyje numatyto korekcinio mechanizmo netaikymas - Fiziniai ir juridiniai asmenys - Tiesioginis poveikis - Nepriimtinumas)

2009/C 205/30

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, atstovaujamos advokato C. Antweiler

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

Dalykas

Apeliacinis skundas, pateiktas dėl 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutarties VDH Projektentwicklung ir Edeka Rhein-Ruhr prieš Komisiją (T-185/08), kuria Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip akivaizdžiai nepriimtiną ieškinį, kuriuo siekiama, kad būtų pripažintas Komisijos neveikimas dėl to, kad sudarant viešųjų darbų koncesijos sutartį bei sudarant bendrąją darbų sutartį ji nedelsdama netaikė Direktyvos 89/665/EEB 3 straipsnyje numatyto korekcinio mechanizmo ir Vokietijos Federacinei Respublikai nenusiuntė pranešimo, kaip tai numatyta šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje — Fizinių ir juridinių asmenų ieškinys dėl neveikimo — Būtina sąlyga, kad apeliantė būtų tiesiogiai susijusi su aktu, kurio atžvilgiu neveikimu kaltinama atitinkama institucija

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

VDH Projektentwicklung GmbH ir Edeka Rhein-Ruhr mbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 141, 2009 6 20.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/17


2009 m. balandžio 24 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Monomeles Protodikeio Athinon (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Archontia Koukou prieš Elliniko Dimosio

(Byla C-519/08) (1)

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa - Socialinė politika - Direktyva 1999/70/EB - Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 ir 8 punktai - Terminuotos darbo sutartis viešajame sektoriuje - Paeiliui sudarytos darbo sutartys - Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas - Piktnaudžiavimo prevencijai skirtos priemonės - Sankcijos - Absoliutus draudimas viešajame sektoriuje terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis - Neteisingo direktyvos perkėlimo pasekmės - Bendrijos teisę atitinkantis aiškinimas)

2009/C 205/31

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Monomeles Protodikeio Athinon

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Archontia Koukou

Atsakovė: Elliniko Dimosio

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Monomeles Protodikeio Athinon — 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368) priedo 3 ir 5 punktų aiškinimas — Objektyvios priežastys, pateisinančios paeiliui sudarytų terminuotų darbo sutarčių sudarymą be apribojimų — Nacionalinės teisės akte numatyta pareiga sudaryti tokias darbo sutartis — Draudimas priimti įgyvendinimo teisės aktą, sumažinantį darbuotojų apsaugos lygį — Sumažinimo sąvoka.

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 5 punkto 1 dalies a papunktis turi būti aiškinamas taip, jog juo draudžiama paeiliui sudaryti terminuotas darbo sutartis vien dėl to, kad tai numatyta valstybės narės įstatymo ar kito teisės akto bendroje nuostatoje. Atvirkščiai, sąvoka „objektyviomis priežastimis“ minėtos nuostatos prasme reikalaujama, kad tokio pobūdžio darbo santykių nustatymą, kaip įtvirtintieji nacionalinės teisės akte, pateisintų konkretūs veiksniai, pirmiausia susiję su atitinkama veikla ir jos vykdymo sąlygomis.

2.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamas toks kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas nacionalinės teisės aktas, kuriame kaip piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemonė nors ir nustatytas reikalavimas laikytis maksimalios tokių darbo sutarčių galiojimo trukmės, vis dėlto numatytos tokio apribojimo išimtys, taikomos tam tikrų kategorijų darbuotojams, kai jie gali pasinaudoti bent viena šiame punkte nurodyta piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemone.

3.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamas toks kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas nacionalinės teisės aktas, kuriuo kaip atgrasymo paeiliui sudaryti terminuotas darbo sutartis priemonė numatyta sumokėti atlyginimą ir išeitinę išmoką bei skirti baudžiamąsias sankcijas ir drausmines nuobaudas tiek, kiek, o tai nustatyti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atitinkamų vidaus teisės nuostatų taikymo sąlygos ir veiksmingas įgyvendinimas yra tinkama priemonė nubausti už viešojo administravimo institucijos piktnaudžiavimą paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis.

4.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tiek, kiek atitinkamos valstybės narės vidaus teisės sistemoje, kalbant apie viešąjį sektorių, nėra kitų veiksmingų priemonių, kurios leistų išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir, esant reikalui, už jį nubausti, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, šia nuostata draudžiamas toks kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas nacionalinės teisės aktas, jeigu ratione temporis jis netaikomas terminuotoms darbo sutartims, paeiliui sudarytoms arba atnaujintoms po to, kai pasibaigė Direktyvoje 1999/70 numatytas perkėlimo terminas, kai šios sutartys jau nebegaliojo šio teisės akto įsigaliojimo dieną arba kažkuriuo momentu baigė galioti per pereinamąjį trijų mėnesių laikotarpį iki šios datos.

5.

Tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tiek, kiek atitinkamos valstybės narės vidaus teisės sistemoje, kalbant apie viešąjį sektorių, yra kitų veiksmingų priemonių, kurios leidžia išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir, esant reikalui, už jį nubausti tos pačios 1 dalies prasme, ja nedraudžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatos, kuria viešajame sektoriuje absoliučiai draudžiama neterminuotomis darbo sutartimis pakeisti paeiliui sudarytas terminuotas sutartis, kurios, būdamos sudarytos tenkinti nuolatines ir ilgalaikes darbdavio reikmes, turi būti laikomos sudarytos piktnaudžiaujant. Vis dėlto būtent prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, kiek atitinkamų vidaus teisės nuostatų taikymo sąlygos ir veiksmingas įgyvendinimas yra tinkama priemonė siekiant išvengti ir prireikus nubausti už viešojo administravimo institucijos piktnaudžiavimą paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis.

6.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog iš principo ja nedraudžiama, kad ginčai dėl piktnaudžiavimo viešajame sektoriuje sudarant terminuotas darbo sutartis patektų į išimtinę administracinių teismų kompetenciją. Tačiau būtent prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi prižiūrėti, kad būtų užtikrinta teisę į veiksmingą teisinę apsaugą, laikantis veiksmingumo ir lygiavertiškumo principų.

7.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 8 punkto 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamas toks kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas nacionalinės teisės aktas, kuriame siekiant konstatuoti, kad terminuotos daro sutartys buvo sudarytos piktnaudžiaujant, įtvirtintos papildomos sąlygos, palyginti su tomis, kurios buvo numatytos anksčiau galiojusioje vidaus teisėje, pavyzdžiui, visų pirma, Įstatymo Nr. 2112/1920 dėl privalomo pranešimo apie privataus sektoriaus darbuotojų darbo sutarčių nutraukimą 8 straipsnio 3 dalyje, jeigu tokios sąlygos, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, taikomos ribotai darbuotojų, sudariusių terminuotą darbo sutartį, kategorijai arba šias jas gali kompensuoti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemonės minėto bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalies prasme.

8.

Būtent prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas reikšmingas vidaus teisės nuostatas, kiek įmanoma, turi aiškinti taip, kad jis atitiktų Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalį ir 8 punkto 3 dalį, bei tai darydamas jis turi nustatyti, ar vidaus teisės nuostata, tokia kaip numatytoji Įstatymo Nr. 2112/1920 8 straipsnio 3 dalyje, turėtų būti taikoma pagrindinei bylai vietoj tam tikrų kitų šios vidaus teisės nuostatų.


(1)  OL C 44, 2009 2 21.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/19


2008 m. rugpjūčio 1 d. Dr. Hans Kronberger pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. gegužės 21 d. priimto sprendimo byloje T-18/07 Hans Kronberger prieš Europos Parlamentą

(Byla C-349/08)

2009/C 205/32

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Dr. Hans Kronberger, atstovaujamas advokato W. Weh

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

2008 m. rugpjūčio 1 d. Dr. Hans Kronberger pateikė apeliacinį skundą dėl 2008 m. gegužės 21 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-18/07 Hans Kronberger prieš Europos Parlamentą. Apelianto atstovas — advokatas Dr. Wilfried Ludwig Weh, Wolfeggstraße 1, AT-6900 Brėgencas.

Europos Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) 2009 m. gegužės 19 d. sprendimu atmetė apeliacinį skundą ir nusprendė, kad apeliantas turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/19


2009 m. birželio 8 d.ArcelorMittal Luxembourg SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg ir kt. prieš Komisiją

(Byla C-201/09 P)

2009/C 205/33

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: ArcelorMittal Luxembourg SA, anksčiau Arcelor Luxembourg SA, atstovaujama advokato A. Vandencasteele

Kitos proceso šalys: Europos Bendrijos Komisija, ArcelorMittal Belval & Differdange, anksčiau Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, anksčiau Arcelor International SA

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje T-405/06 tiek, kiek juo patvirtintas su ArcelorMittal Luxembourg SA atžvilgiu priimtas 2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas C (2006) 5342 galutinis, susijęs su (AP) 65 straipsnio taikymo procedūra dėl Europos sijelių gamintojų susitarimų ir suderintų veiksmų (byla Nr. COMP/F/38.907 — Plieno sijelės).

Priteisti iš Europos Bendrijos Komisijos bylinėjimo išlaidas, patirtas šioje instancijoje ir Pirmosios instancijos teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinį skundą apeliantė pagrindžia keturiais pagrindais.

Pirmu pagrindu, kurį sudaro dvi dalys, apeliantė tvirtina, pirma, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė AP 97 straipsnį ir piktnaudžiavo įgaliojimus taikydamas AP 65 straipsnį po to, kai 2003 m. liepos 23 d. EBAP sutartis nustojo galioti. Institucijų pareiga nuosekliai aiškinti įvairias sutartis jokiomis aplinkybėmis negali pateisinti nebegaliojančios sutarties nuostatų palikimo Bendrijos teisės sistemoje.

Antroje šio pagrindo dalyje apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė Reglamentą Nr. 1/2003 (1) ir piktnaudžiavo įgaliojimais, Komisijos įgaliojimus priimti AP 65 straipsnį įgyvendinantį sprendimą pagrįsdamas reglamentu, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai tik EB 81 ir 82 straipsnių įgyvendinimo srityje. Šiuo reglamentu, priimtu EBAP sutarčiai nustojus galioti ir pagrįstu tik EB sutartimi, nebuvo galima Komisijai suteikti jokių įgaliojimų taikyti sankcijas už AP 65 straipsnio pažeidimą, vienu metu nepažeidžiant EBAP sutarties ir normų hierarchijos taisyklių.

Antru pagrindu, kurį sudaro trys dalys, apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidžia bausmių ir sankcijų individualumo principą, neatsižvelgia į Teisingumo Teismo praktiką atsakomybės priskyrimo srityje ir pažeidžia res judicata principą bei normų hierarchijos taisyklę, nuspręsdamas, kad Komisija turėjo teisę priskirti bendrovei atsakomybę už kitos grupės narės vykdytą konkurenciją pažeidžiančią veiklą, nors pirmoji bendrovė šioje veikloje nedalyvavo. Nei aplinkybės, kad įvairios nagrinėjamos tai pačiai grupei priklausančios bendrovės buvo vienas ekonominis vienetas, nei aplinkybės, kad patronuojanti įmonė 100 % kontroliavo pažeidimą įvykdžiusią dukterinę įmonę, net ir aplinkybės, kad patronuojančios įmonės įtaka dukterinei įmonei buvo lemiama, neužteko įrodyti, kad apeliantė dalyvavo darant pažeidimą, ir todėl nebuvo galima pateisinti atsakomybės už dukterinės įmonės elgesį priskyrimo patronuojančiai įmonei.

Trečiu pagrindu apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė senaties taisykles ir pažeidė res judicata principą, nes savo sprendime konstatavo, kad apeliantė atliko senaties eigą nutraukiančius veiksmus, nors iš 1994 m. priimto pirminio Komisijos sprendimo buvo visiškai aišku, kad akivaizdžiai pripažinta, jog apeliantė nedalyvavo vykdant pažeidimą.

Galiausiai ketvirtu pagrindu apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė jos gynybos teises, nes sprendime nenurodė ypač ilgo proceso priežasčių, o dėl to ieškovė nebegalėjo pateikti įrodymų, reikalingų paneigti prezumpciją, kad atsakomybė tenka jai. Be to, Pirmosios instancijos teismo sprendimu pažeistas res judicata principas 2003 m. spalio 2 d. Sprendimo byloje C-176/99 P ARBED prieš Komisiją, kuriame pripažinta, kad Komisijos sprendimą reikia panaikinti tiek, kiek jis susijęs su apeliante, atžvilgiu.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties (EB) 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/20


2009 m. birželio 8 d.Szombathelyi Városi Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Emil Eredics ir kitus

(Byla C-205/09)

2009/C 205/34

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szombathelyi Városi Bíróság

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Emil Eredics ir kiti

Prejudiciniai klausimai

1.

Šis teismas siekia išsiaiškinti, ar „ne fizinis asmuo“ patenka į „nukentėjusiojo“ sąvoką Tarybos pagrindų sprendimo 2001/220/TVR 1 straipsnio a punkto prasme, atsižvelgiant į pareigą skatinti tarpininkavimą tarp nukentėjusiojo ir nusikaltimą padariusio asmens nagrinėjant baudžiamąsias bylas, numatytą pagrindų sprendimo 10 straipsnyje, ir prašo Teisingumo Teismo patikslinti bei papildyti 2007 m. birželio 28 d. Sprendimą Dell′Orto, C-467/05.

2.

Šis teismas, remdamasis Tarybos pagrindų sprendimo 2001/220/TVR 10 straipsniu, pagal kurį „kiekviena valstybė narė siekia skatinti tarpininkavimą baudžiamosiose bylose už nusikaltimus, kuriuos ji laiko tinkamais tokios priemonės taikymui“, siekia išsiaiškinti, ar „nusikaltimo“ sąvoką reikėtų aiškinti taip, kad ji apima visus nusikaltimus, kurių įstatymo apibrėžta materialinė sudėtis iš esmės yra analogiška.

3.

Ar Pagrindų sprendimo 2001/220/TVR 10 straipsnio 1 dalies frazė „kiekviena valstybė narė siekia skatinti tarpininkavimą baudžiamosiose bylose <...>“ turėtų būti aiškinama taip, kad tarpininkavimo sąlygos nusikaltimą padariusiam asmeniui ir nukentėjusiajam gali būti sudaromos bent iki kol bus priimtas sprendimas pirmojoje instancijoje, t. y. kad faktinių aplinkybių pripažinimas teismo proceso metu, pasibaigus ikiteisminiam tyrimui, neprieštarauja pareigai skatinti tarpininkavimą, jei visos kitos reikalaujamos sąlygos yra įvykdytos?

4.

Dėl Pagrindų sprendimo 2001/220/TVR 10 straipsnio 1 dalies, šiam teismui iškilo klausimas, ar frazė „kiekviena valstybė narė siekia skatinti tarpininkavimą baudžiamosiose bylose už nusikaltimus, kuriuos ji laiko tinkamais tokios priemonės taikymui“ įpareigoja užtikrinti tarpininkavimo galimybę baudžiamosiose bylose, jei įstatymo numatytos išankstinės sąlygos įvykdytos, ir ar nėra kitų aiškinimo galimybių. T. y., ar reikėtų atsakyti teigiamai į klausimą, ar sąlyga, pagal kurią „atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį, tarpininkavimo rūšį ir įtariamojo asmenybę, teismo procesas gali būti nutrauktas arba pagrįstai galima manyti, kad teismas skirdamas bausmę galės atsižvelgti į aktyviąją atgailą“ neprieštarauja minėto 10 straipsnio nuostatoms (reikalavimams)?


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/20


2009 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Slovakijos Respubliką

(Byla C-207/09)

2009/C 205/35

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama K. Simonsson, A. Tokár

Atsakovė: Slovakijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad naudodamasi nepripažintų organizacijų paslaugomis, kaip apibrėžta Direktyvos 94/57/EB (1) 2 ir 4 straipsniuose, minėtos direktyvos 3 straipsnyje numatytiems patikrinimams ir apžiūroms atlikti, Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Slovakijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Slovakijos Respublika naudojosi organizacijų, kurios pagal Direktyvą 94/57/EB nėra pripažintos klasifikacinės bendrovės, paslaugomis ir remiantis Komisijos turima informacija nepanaikino tokioms organizacijoms suteiktų įgaliojimų. Be to, kadangi Slovakijos Respublika nenustatė tinkamos teisinės sistemos, kuri padėtų ateityje užkirsti kelią suteikti įgaliojimus nepripažintoms klasifikacinėms bendrovėms, kyla pavojus, kad gali pasikartoti neteisingo Direktyvos 94/57/EB taikymo atvejai, kokie nagrinėjami šiame ieškinyje.


(1)  1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyva 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 319, 1994 12 12, p. 20; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 2 t., p. 230).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/21


2009 m. birželio 10 d.Cour administrative d′appel de Nantes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Scott SA, Kimberly Clark SNC, dabar — Kimberly Clark SAS prieš Ville d′Orléans

(Byla C-210/09)

2009/C 205/36

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour administrative d'appel de Nantes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Scott SA, Kimberly Clark SNC, dabar — Kimberly Clark SAS

Atsakovė: Ville d'Orléans (Orleano savivaldybė)

Prejudicinis klausimas

Ar Prancūzijos administraciniam teismui, remiantis teisės aktų nuostatų, susijusių su mokėjimo reikalavimams keliamais formos reikalavimais, pažeidimu panaikinus šiuos reikalavimus, pateiktus siekiant išieškoti pagalbą, kurią 2000 m. liepos 12 d. Europos Bendrijų Komisija pripažino nesuderinama su bendrąja rinka (1), atsižvelgiant į kompetentingos administracinės valdžios institucijos turimą galimybę panaikinti šių sprendimų trūkumus, būtų trukdoma nedelsiant ir veiksmingai vykdyti 2000 m. liepos 12 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą, taip pažeidžiant 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento, nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (2), 14 straipsnio 3 dalį?


(1)  2000 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas Nr. 2002/14/EB dėl valstybės pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Scott Paper SA, Kimberly-Clark (OL L 12, 2002, p. 1).

(2)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/21


2009 m. birželio 15 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Barsoum Chabo prieš Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Byla C-213/09)

2009/C 205/37

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Barsoum Chabo

Atsakovė: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Prejudicinis klausimas  (1)

Ar dėl trečiojoje šalyje taikomo muitų tarifo ir preferencinio tarifo susidariusi papildoma 222 eurų suma už kiekvieną 100 kg grynosios produkto masės, kuri taikoma už importuojamus konservuotus Agaricus genties grybus (KN pozicija 2003 10 30), yra niekinė dėl proporcingumo principo pažeidimo?


(1)  Susijęs su 2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, (OL L 286, p. 1).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/22


2009 m. birželio 15 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg ir kt. prieš Komisiją

(Byla C-216/09 P)

2009/C 205/38

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir X. Lewis

Kitos proceso šalys: ArcelorMittal Luxembourg SA, anksčiau Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, anksčiau Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, anksčiau Arcelor International SA

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 31 d. Sprendimą byloje T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg ir kt. prieš Komisiją tiek, kiek juo panaikintos 2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimu C (2006) 5342 galutinis (1) bendrovėms ArcelorMittal Belval & Differdange SA (anksčiau ProfilARBED) ir ArcelorMittal International SA (anksčiau TradeARBED) paskirtos baudos.

Atmesti ArcelorMittal Belval & Differdange SA ir ArcelorMittal International SA ieškinius.

Priteisti iš kitų šalių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė apeliacinį skundą pagrindžia vieninteliu pagrindu, t. y. tuo, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė senaties taisykles.

Komisijos tvirtinimu, Pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas pažodiniu ir pernelyg siauru Sprendimo 715/78/EAPB (2) ir ypač jo 2 straipsnio 3 dalies bei 3 straipsnio išaiškinimu, nes jis nurodo, kad senaties sustabdymas ir nutraukimas yra skirtingi dalykai. Iš tiesų, kitaip nei 2 straipsnio 3 dalyje, kurioje aiškiai numatytas senaties nutraukimo poveikis erga omnes, 3 straipsnyje nenurodytos senaties sustabdymo pasekmės. Pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta teisės klaida, nes jis nusprendė, kad senaties sustabdymas, kurį lemia vienos Bendrijos teisme vykstančio teismo proceso šalies aktas, taikomas tik bendrovei ieškovei ir todėl kitų šalių atžvilgiu senaties terminas laikomas pasibaigęs.

Komisija mano, kad priešingai nei nusprendė Pirmosios instancijos teismas, negalima apie senaties sustabdymo poveikį spręsti iš to, kad teisės nuostatose nieko nėra apie tai pasakyta, ir kad Sprendimo 715/78/EBAP 3 straipsnį reikia aiškinti atsižvelgiant į nagrinėjamo reglamento tikslus ir Komisijos galimybę veiksmingai tirti konkurencijos teisės pažeidimus ir už juos bausti.


(1)  2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas C (2006) 5342 galutinis, susijusio su (AP) 65 straipsnio taikymo procedūra dėl Europos sijelių gamintojų susitarimų ir suderintų veiksmų, (byla Nr. COMP/F/38.907 — Plieno sijelės).

(2)  1978 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimas Nr. 715/78/EAPB dėl bylų nagrinėjimo senaties terminų ir sankcijų įgyvendinimo pagal Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį (OL L 94, p. 22).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/22


2009 m. birželio 15 d.Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maurizio Polisseni prieš A.S.L.N. 14 V.C.O. Omegna

(Byla C-217/09)

2009/C 205/39

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Maurizio Polisseni

Atsakovė: A.S.L.N. 14 V.C.O. Omegna

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal EB sutarties 43 straipsnį ir todėl atitinkamai Bendrijos konkurencijos teisę draudžiama tokia nacionalinės teisės norma, kaip nustatytoji 1968 m. balandžio 2 d. Įstatymo Nr. 475 1 straipsnyje ir 1971 m. rugpjūčio 21 d. Respublikos prezidento dekreto Nr. 127513 straipsnyje, tiek, kiek leidimas perkelti vaistinės buveinę iš vienos vietos į kitą, tačiau visuomet tik nustatytos srities ribose, suteikiamas tik su sąlyga, kad bus laikomasi ne mažesnio nei 200 metrų atstumo iki kitų vaistinių reikalavimo, atstumą apskaičiuojant kaip trumpiausią kelią pėsčiomis nuo vienos vaistinės slenksčio iki kitos vaistinės slenksčio; visų pirma, ar nurodytuose teisės aktuose numatyti įsisteigimo laisvės apribojimai neprieštarauja bendrojo intereso pagrindams, kuriais būtų galima pateisinti tokius apribojimus, ir ar dėl to jie nėra tinkami tokiems reikalavimams patenkinti?

2.

Bet kuriuo atveju ar pagal proporcingumo principą, kuris turi būti taikomas visais bet kokio teisėto įsisteigimo laisvės ir konkurencijos apribojimo atvejais, draudžiamas vaistininko laisvės užsiimti ekonomine veikla apribojimas, kuris atsiranda taikant pirmajame klausime minimas minimalaus atstumo taisykles?

3.

Ar pagal EB sutarties 152 ir 153 straipsnius, kuriuose kaip prioritetas nustatytas aukštas žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygis, draudžiama tokia nacionalinės teisės norma, kaip nustatytoji 1968 m. balandžio 2 d. Įstatymo Nr. 475 1 straipsnyje ir 1971 m. rugpjūčio 21 d. Respublikos prezidento dekreto Nr. 127513 straipsnyje tiek, kiek leidimas perkelti vaistinės buveinę iš vienos vietos į kitą, tačiau visuomet tik nustatytos srities ribose, suteikiamas tik su sąlyga, kad bus laikomasi ne mažesnio nei 200 metrų atstumo iki kitų vaistinių reikalavimo, atstumą apskaičiuojant kaip trumpiausią kelią pėsčiomis nuo vienos vaistinės slenksčio iki kitos vaistinės slenksčio, visiškai neatsižvelgiant į vartotojų interesus ir veiksmingo su sveikatos apsauga susijusių paslaugų teritorinio paskirstymo reikalavimą?


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/23


2009 m. birželio 16 d.Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vitra Patente AG prieš High Tech Srl

(Byla C-219/09)

2009/C 205/40

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vitra Patente AG

Atsakovė: High Tech Srl

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 98/71/EB (1) 17 ir 19 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad taikant valstybės narės nacionalinės teisės aktą, į vidaus teisės sistemą perkeliantį šią direktyvą, šiai valstybei narei numatyta galimybė savarankiškai nustatyti, kokio masto ir kokiomis sąlygomis tokia apsauga teikiama, gali apimti ir pačios apsaugos netaikymą dizaino gaminiams, kurie, nors ir atitinka reikalavimus, kad būtų taikoma autorių teisių apsauga, turėjo būti laikomi kaip esatys viešo naudojimo iki įsigaliojant direktyvą įgyvendinančiomis nacionalinėms nuostatoms, nes niekada nebuvo įregistruoti kaip dizaino gaminiai arba teisė kuriuos įregistruoti jau buvo pasibaigusi, apsaugą?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Direktyvos 98/71/EB 17 ir 19 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad šiai valstybei narei numatyta galimybė savarankiškai nustatyti, kokio masto ir kokiomis sąlygomis tokia apsauga teikiama, gali apimti ir pačios apsaugos netaikymą tuo atveju, kai tretysis asmuo, neturintis šių dizaino gaminių autoriaus teisių turėtojo leidimo, jau gamino prekes ir jomis prekiavo valstybėje nepažeisdamas šio dizaino gaminių, kurie buvo viešo naudojimo iki įsigaliojant direktyvą įgyvendinančioms nacionalinėms nuostatoms?

3.

Jeigu į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų atsakyta neigiamai, ar Direktyvos 98/71/EB 17 ir 19 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad šiai valstybei narei numatyta galimybė savarankiškai nustatyti, kokio masto ir kokiomis sąlygomis tokia apsauga teikiama, gali apimti ir pačios apsaugos netaikymą tuo atveju, kai tretysis asmuo, neturintis šių dizaino gaminių autoriaus teisių turėtojo leidimo, jau gamino prekes ir jomis prekiavo valstybėje nepažeisdamas šio dizaino gaminių, arba toks netaikymas nustatytas labai ilgam laikotarpiui (dešimčiai metų)?


(1)  OL L 289, p. 28; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 21 t., p. 120.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/23


2009 m. birželio 17 d.First Hall of the Civil Court (Maltos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AJD Tuna Ltd prieš Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd ir Avukat Ġenerali

(Byla C-221/09)

2009/C 205/41

Proceso kalba: maltiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: AJD Tuna Ltd

Atsakovai: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd; Avukat Ġenerali

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 (1) yra negaliojantis dėl to, kad jis pažeidžia Sutarties 253 straipsnį tiek, kiek jis nepakankamai motyvuoja šio reglamento 1, 2 ir 3 straipsniuose nustatytų nepaprastųjų priemonių, ir tiek, kiek jis nepakankamai aiškiai parodo šių priemonių priėmimo priežastis?

2)

Ar Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra negaliojantis dėl to, kad jis pažeidžia Tarybos reglamento Nr. 2371/2002 (2) 7 straipsnio 1 dalį tiek, kiek konstatuojamosiose dalyse tinkamai neparodo, kad a) dėl žvejybos veiklos egzistuoja rimta grėsmė gyvųjų vandens išteklių ar jūros ekosistemos apsaugai ir kad b) būtina nedelsiant imtis veiksmų?

3)

Ar Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra negaliojantis tiek, kiek nustatytos priemonės paneigia tokių Bendrijos ūkinės veiklos vykdytojų, kaip atsakovė, teisėtus interesus, pagrįstus 2008 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamento Nr. 446/2008 (3) 1 straipsniu ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento Nr. 2371/2002 2 straipsniu?

4)

Ar Komisijos reglamento Nr. 530/2008 3 straipsnis yra negaliojantis, nes jis pažeidžia proporcingumo principą tiek, kiek jis reiškia, kad a) joks Bendrijos ūkinės veiklos vykdytojas negali vykdyti tunų iškrovimo į krantą arba perkėlimo į varžas tukinimo ar auginimo tikslais veiklos, net ir tų tunų, kurie buvo sugauti anksčiau ir visiškai atitinka Komisijos reglamentą Nr. 530/2008, ir b) joks Bendrijos ūkinės veiklos vykdytojas negali vykdyti tokios veiklos, susijusios su tunais, kuriuos sužvejojo žvejai, kurių laivai neplaukioja su vienos iš Komisijos reglamento Nr. 530/2008 1 straipsnyje išvardytų valstybių narių vėliava, net ir tuomet, kai šie tunai buvo sužvejoti laikantis Tarptautine Atlanto tunų apsaugos konvencija nustatytų kvotų?

5)

Ar Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra negaliojantis, nes jis pažeidžia proporcingumo principą tiek, kiek Komisija nenustatė, kad jos ketinama priimti nuostata prisidės prie tunų išteklių atkūrimo?

6)

Ar Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra negaliojantis dėl to, kad nustatytos priemonės yra nepagrįstos ir diskriminuojančios dėl pilietybės Europos bendrijos steigimo sutarties 12 straipsnio prasme tiek, kiek šiame reglamente daromas skirtumas tarp gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, kurie plaukioja su Ispanijos vėliava, ir tų, kurie plaukioja su Graikijos, Italijos, Prancūzijos, Kipro ir Maltos vėliava, bei tiek, kiek jame daromas skirtumas tarp šių šešių valstybių narių ir kitų valstybių narių?

7)

Ar Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra negaliojantis, nes nebuvo atsižvelgta į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje užtikrinamus teisingumo principus tiek, kiek suinteresuotosioms šalims ir valstybėms narėms nebuvo suteikta jokia galimybė pateikti savo raštiškas pastabas iki sprendimo priėmimo?

8)

Ar Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra negaliojantis, nes nebuvo atsižvelgta į rungtyniškumo principą (audi alteram partem), kaip bendrąjį Bendrijos teisės principą, tiek, kiek suinteresuotosioms šalims ir valstybėms narėms nebuvo suteikta galimybė pateikti savo raštiškas pastabas iki sprendimo priėmimo?

9)

Ar Tarybos reglamento Nr. 2371/2008 7 straipsnio 2 dalis yra negaliojanti, nes nebuvo atsižvelgta į rungtyniškumo principą (audi alteram partem), kaip bendrąjį Bendrijos teisės principą, ir (arba) į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje užtikrinamus teisingumo principus, ir ar todėl Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra negaliojantis, nes jis buvo pagrįstas Tarybos reglamentu Nr. 2371/2008?

10)

Jeigu Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nuspręstų, kad Komisijos reglamentas Nr. 530/2008 yra galiojantis, ar šį reglamentą reikėtų aiškinti taip, kad jo 3 straipsnyje nustatytos priemonės taip pat draudžia Bendrijos ūkinės veiklos vykdytojams leisti iškrauti į krantą, perkelti į varžas tukinimo ar auginimo tikslais arba Bendrijos vandenyse ar uostuose perkrauti gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, plaukiojančių su trečiosios šalies vėliava, Atlanto vandenyne ryčiau 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje sužvejotus paprastuosius tunus?


(1)  2008 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 530/2008, kuriuo nustatomos nepaprastosios priemonės Atlanto vandenyne ryčiau 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje paprastuosius tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams (OL L 155, p. 9).

(2)  2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (OL L 358, p. 59; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 4 sk., 5 t., p. 460).

(3)  2008 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 446/2008, kuriuo, vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą, 21 straipsnio 4 dalimi, keičiamos tam tikros 2008 m. paprastųjų tunų kvotos (OL L 134, p. 11).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/25


2009 m. birželio 19 d.Tribunale di Bolzano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Martha Nussbaumer

(Byla C-224/09)

2009/C 205/42

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bolzano

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Martha Nussbaumer

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. balandžio 9 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 81 esančios nacionalinės teisės nuostatos, būtent 90 straipsnio 11 dalimi įtrauktos nuostatos, kuriomis užsakovui ar projekto vadovui leidžiama nevykdyti minėto akto 3 straipsnyje numatytos pareigos statybvietėse, kuriose darbus atlieka daugiau nei viena įmonė, skirti projekto parengimo koordinatorių, tais atvejais, kai atliekami privatūs darbai, kuriems nereikia statybos leidimo, neatsižvelgiant į darbų ir konkrečių pavojų, nurodytų Direktyvos II priede, pobūdžio vertinimą, prieštarauja 1992 m. birželio 24 d. Direktyvos 92/57/EEB (1) 3 straipsnio nuostatoms?

2.

Ar 2008 m. balandžio 9 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 81 esančios nacionalinės teisės nuostatos, būtent 90 straipsnio 11 dalimi įtrauktos nuostatos dėl užsakovo ar projekto vadovo pareigos bet kuriuo atveju statybvietėje projekto vykdymui skirti koordinatorių, neatsižvelgiant į darbų pobūdį, taigi ir privačių darbų atveju, kuriems nereikia statybos leidimo ir kurie gali kelti direktyvos II priede nurodytus pavojus, prieštarauja 1992 m. birželio 24 d. Direktyvos 92/57/EEB 3 straipsnio nuostatoms?

3.

Ar 2008 m. balandžio 9 d. Įstatyminio dekreto Nr. 81 90 straipsnio 11 dalimi įtvirtinta nuostata, tiek, kiek joje numatyta projekto vykdymo koordinatoriaus pareiga parengti saugos planą tik kai atliekant privačius darbus, kuriems nereikia statybos leidimo, be pirmosios įmonės, kuriai pradžioje buvo patikėta atlikti darbus, į darbus įsitraukia ir kitos įmonės, prieštarauja 1992 m. birželio 24 d. Direktyvos 92/57/EEB 3 straipsniui, kuris visais atvejais nustato pareigą skirti projekto vykdymo koordinatorių, neatsižvelgiant į darbų pobūdį ir kuriame nenumatyta pareigos parengti saugos ir sveikatos planą išimtis, jeigu darbas siejasi su direktyvos II priede nurodytais konkrečiais pavojais?


(1)  OL L 245, p. 6; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 71.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/25


2009 m. birželio 19 d.Giudice di pace di Cortona (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joanna Jakubowlka Edyta prieš Alessandro Maneggia

(Byla C-225/09)

2009/C 205/43

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Giudice di pace di Cortona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Joanna Jakubowlka Edyta

Atsakovas: Alessandro Maneggia

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar Europos bendrijos steigimo sutarties 3 straipsnio g punktas, 4, 10, 81 ir 98 straipsniai turi būti aiškinami taip, jog pagal juos draudžiama tokia nacionalinės teisės normose įtvirtinta tvarka, kaip nustatytoji 2003 m. lapkričio 25 d. Įstatymo Nr. 339 1 ir 2 straipsniuose, kuriuose iš naujo įtvirtinta taisyklė, kad ne visą darbo dieną dirbantys valstybės tarnautojai negali verstis advokato veikla ir, nors turi leidimą, jiems tai daryti draudžiama, numatant, kad kompetentingos advokatūros advokatų tarybos sprendimu tokie valstybės tarnautojai išbraukiami iš advokatų registro, išskyrus atvejus, jei jie nusprendžia nutraukti darbo santykius?

2)

Ar Europos bendrijos steigimo sutarties 3 straipsnio g punktas, 4, 10 ir 98 straipsniai turi būti aiškinami taip, jog pagal juos draudžiama tokia nacionalinės teisės normose įtvirtinta tvarka, kaip nustatytoji 2003 m. lapkričio 25 d. Įstatymo Nr. 339 1 ir 2 straipsniuose, kuriuose iš naujo įtvirtinta taisyklė, kad ne visą darbo dieną dirbantys valstybės tarnautojai negali verstis advokato veikla ir, nors turi leidimą, jiems tai daryti draudžiama, numatant, kad kompetentingos advokatūros advokatų tarybos sprendimu tokie valstybės tarnautojai išbraukiami iš advokatų registro, išskyrus atvejus, jei jie nusprendžia nutraukti darbo santykius?

3)

Ar 1977 m. kovo 22 d. Tarybos direktyvos, skirtos padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (77/249/EEB) (1), 6 straipsnis, tiek, kiek jame nustatyta, kad „kiekviena valstybė narė gali neleisti teisininkams, kurie pagal darbo sutartį už atlyginimą dirba valstybinėje ar privačioje įmonėje, imtis veiklos, susijusios su atstovavimu tai įmonei teisiniuose procesuose, kiek toje valstybėje įsisteigusiems teisininkams neleidžiama užsiimti tokia veikla“, turi būti aiškinamas taip, jog pagal jį draudžiama tokia nacionalinės teisės normose įtvirtinta tvarka, kaip nustatytoji 2003 m. lapkričio 25 d. Įstatymo Nr. 339 1 ir 2 straipsniuose, kuriuose iš naujo įtvirtinta taisyklė, kad ne visą darbo dieną dirbantys valstybės tarnautojai negali verstis advokato veikla ir, nors turi leidimą, jiems tai daryti draudžiama, numatant, kad kompetentingos advokatūros advokatų tarybos sprendimu tokie valstybės tarnautojai išbraukiami iš advokatų registro, išskyrus atvejus, jei jie nusprendžia nutraukti darbo santykius, kai tokios taisyklės taip pat taikomos samdomiems advokatams, kurie užsiima teisine praktika naudodamiesi teise laisvai teikti paslaugas?

4)

Ar 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/5/EB 8 straipsnis, tiek, kiek jame nustatyta, kad „teisininkas, registruotas priimančiojoje valstybėje narėje pagal savo buveinės šalies profesinį vardą, gali verstis advokato praktika kaip pastovų atlyginimą gaunantis advokatas, dirbantis kitam advokatui, advokatų asociacijai ar firmai, arba valstybinėje ar privačioje įmonėje, jeigu priimančioji valstybė narė suteikia tokią teisę advokatams, registruotiems pagal toje valstybėje vartojamą profesinį vardą“, turi būti aiškinamas taip, jog jis netaikomas ne visą dieną dirbantiems valstybėms tarnautojams advokatams?

5)

Ar pagal bendruosius Bendrijos teisės teisėtų lūkesčių ir įgytų teisių apsaugos principus draudžiama tokia nacionalinės teisės normose įtvirtinta tvarka, kaip nustatytoji 2003 m. lapkričio 25 d. Įstatymo Nr. 339 1 ir 2 straipsniuose, kuriuose įtvirtinta taisyklė, kad ne visą darbo dieną dirbantys valstybės tarnautojai negali verstis advokato veikla, ir ar jie taikomi ir advokatams, kurie to paties 2003 m. Įstatymo Nr. 339 įsigaliojimo dieną jau buvo įrašyti į advokatų registrus, 2 straipsnyje nustačius tik trumpą „termino atidėjimo“ laikotarpį, per kurį buvo galima pasirinkti: nenutraukti darbo santykių ar verstis advokato praktika?


(1)  OL L 78, p. 17.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/26


2009 m. birželio 22 d.Tribunale ordinario di Torino (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonino Accardo ir kt. prieš Comune di Torino

(Byla C-227/09)

2009/C 205/44

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Torino

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro′, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Atsakovė: Comune di Torino

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar tinkamai aiškinamus 1993 m. lapkričio 23 d. Europos Bendrijos Tarybos direktyvos 93/104/EB (1) dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 5, 17 ir 18 straipsnius galima tiesiogiai taikyti valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, ar jie formaliai perkelti į vidaus teisę, ir nepaisant nacionalinių taisyklių, pagal kurias jie netaikomi kai kurioms profesijoms, jeigu priimti darbuotojų ir darbdavių susitarimai šią direktyvą atitinka?

2)

Ar bet kuriuo atveju valstybės narės teismas, nenagrinėdamas tokio tiesioginio taikymo klausimo, privalo naudotis direktyva, kuri dar neperkelta arba kurios ją perkėlus negalima taikyti dėl nacionalinių taisyklių, kaip pagalba aiškinant nacionalinę teisę ir, atitinkamai, sprendžiant kylančias abejones?

3)

Ar valstybės narės teismui draudžiama pripažinti elgesį neteisėtu ir tuo remiantis priteisti teisės pažeidimu padarytos žalos atlyginimą, jei nagrinėjamas elgesys pagrįstas darbuotojų ir darbdavių susitarimais ir toks pagrindas atitinka Bendrijos teisę, nors ir į nacionalinę teisę neperkeltos direktyvos forma?

4)

Ar Direktyvos 17 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti savarankiškai, taigi visiškai atskirai nuo 2 dalies ir joje išvardytų pareigybių ir profesijų, kaip leidžiančią darbuotojų ir darbdavių patvirtintas priemones ir su kassavaitinio poilsio laiku susijusias išimtis?


(1)  OL L 307, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 197.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/27


2009 m. birželio 26 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet prieš DSV Road A/S

(Byla C-234/09)

2009/C 205/45

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vestre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Skatteministeriet

Atsakovė: DSV Road A/S

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 204 straipsnio 1 dalies a punktą, atsižvelgiant į 92 ir 96 straipsnius kartu su 1 straipsniu ir 4 straipsnio 9 bei 10 punktais, reikia aiškinti taip, kad

a)

skola muitinei atsiranda, jeigu įgaliotasis siuntėjas NKTS sistemoje per klaidą pradeda tranzito procedūrą fiziškai neegzistuojančioms prekėms ir todėl tranzito procedūros vėliau negalima užbaigti nustatyta tvarka, arba

b)

skola muitinei neatsiranda, nes laikoma, kad tranzito procedūra taikoma tik fiziškai egzistuojančioms prekėms, todėl klaidingas tranzito procedūros įforminimas per NKTS sistemą fiziškai neegzistuojančioms prekėms nelemia apmokestinimo muitais?

2.

Jeigu į 1 klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai, ar 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 4 straipsnio 10 punkte numatytą „prekių importo“ sąvoką kartu su 204 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta „prekių“ sąvoka reikia aiškinti taip, kad sąvoka apima tiek fiziškai egzistuojančias prekes, tiek fiziškai neegzistuojančias prekes?


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/27


2009 m. birželio 29 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DHL Express France SAS/Chronopost SA

(Byla C-235/09)

2009/C 205/46

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: DHL Express France SAS

Atsakovė: Chronopost SA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1993 m. gruodžio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 98 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismo nustatytas draudimas savaime galioja visoje Bendrijos teritorijoje?

2.

Jei ne, ar tas teismas turi teisę konkrečiai numatyti, jog šis draudimas galioja kitų valstybių narių teritorijoje, kur yra ar gali būti padaryti teisių į prekių ženklus pažeidžiantys veiksmai?

3.

Bet kuriuo atveju, ar prievartos priemonės, kurias tas teismas taikydamas savo nacionalinę teisę paskyrė kartu su nustatytu draudimu, yra taikytinos tų valstybių narių teritorijoje, kur galioja nurodytas draudimas?

4.

Priešingu atveju, ar tas teismas gali paskirti tokią prievartos priemonę, kuri būtų panaši ar skirtųsi nuo pagal nacionalinę teisę skirtinos priemonės, taikydamas tų valstybių, kuriose galiotų šis draudimas, nacionalinę teisę?


(1)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/28


2009 m. birželio 29 d.Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier prieš Conseil des ministres

(Byla C-236/09)

2009/C 205/47

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Atsakovė: Conseil des ministres

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (1) 5 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 daliai, o konkrečiau kalbant šia nuostata užtikrintam lygybės ir diskriminacijos draudimo principui?

2.

Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar ta pati Direktyvos 5 straipsnio 2 dalis, jei jos taikymas yra apribotas vien gyvybės draudimo sutartimis, taip pat prieštarauja Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 daliai?


(1)  OL L 373, p. 37


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/28


2009 m. liepos 3 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fluxys SA prieš Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

(Byla C-241/09)

2009/C 205/48

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fluxys SA

Atsakovė: Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvos 2003/55/EB (1) 1, 2 ir 18 straipsnius bei Reglamento Nr. 1755/2005/EB (2) 3 straipsnį nacionaliniams teisės aktų leidėjams leidžiama tranzito veiklai nustatyti specialią tarifų sistemą, nesilaikant transportavimo veiklą reglamentuojančių taisyklių, ir taip transportavimo veikloje išskirti „perdavimą“ ir „tranzitą“?


(1)  2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 98/30/EB (OL L 176, p. 57; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 230).

(2)  2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų (OL L 289, p. 1).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/28


2009 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-252/09)

2009/C 205/49

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Zavvos ir G. Braga da Cruz

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad nepriėmusi 2007 m. kovo 19 d. Komisijos direktyvą 2007/16/EB (1), įgyvendinančią Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus, įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu atveju apie juos nepranešusi Komisijai, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą;

priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas direktyvai perkelti baigėsi 2008 m. kovo 23 dieną.


(1)  OL L 79, p. 11


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/29


2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (žalio korpuso atvaizdas)

(Byla T 254/09)

2009/C 205/50

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wilo SE (Dortmundas, Vokietija), atstovaujama advokato G. Braun

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) sprendimą byloje R 1184/2008 1;

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas 7, 9 ir 11 klasių prekėms, vaizduojantis žalią korpusą – paraiška Nr. 5 620 001

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – Reglamento 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies b punktas) pažeidimas, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas turi pakankamą skiriamąjį požymį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/29


2009 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-255/09)

2009/C 205/51

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Traversa ir M. França

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad 1992 m. rugpjūčio 13 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 177/92, nustatančiame užsienyje patirtų medicininių išlaidų kompensavimo sąlygas, arba bet kokiame kitame nacionaliniame teisės akte nenumačius galimybės kompensuoti kitoje valstybėje narėje patirtas ne stacionaraus gydymo medicinines išlaidas, išskyrus Reglamente (EEB) Nr. 1408/71 (1) numatytomis aplinkybėmis, arba jei minėtame įstatyminiame dekrete numatyta galimybė kompensuoti kitoje valstybėje narėje patirtas ne stacionaraus gydymo medicinines išlaidas tik tuo atveju, jei dėl kompensavimo suteikiamas išankstinis sutikimas, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 49 straipsnį;

Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 49 straipsnį taip, kaip tie įsipareigojimai aiškinami Teisingumo teismo praktikoje.

Toje teismų praktikoje nustatyta, kad EB 49 straipsnis taikomas tais atvejais, kai pacientas atlygintinai gauna medicinines paslaugas kitoje valstybėje narėje, o ne valstybėje, kur nuolat gyvena.

Portugalijos Įstatyminiame dekrete Nr. 177/92, nustatančiame užsienyje patirtų medicininių išlaidų kompensavimo sąlygas, aiškiai nenumatytas kitoje valstybėje narėje patirtų ne stacionaraus gydymo medicininių išlaidų kompensavimas, išskyrus Reglamente Nr. 1408/71 numatytas aplinkybes, arba, remiantis Portugalijos valdžios institucijų pateikiamu aiškinimu, norint gauti šių ne stacionaraus gydymo medicininių išlaidų kompensaciją, reikia gauti išankstinį sutikimą, kuris suteikiamas tik griežtai nustatytais atvejais.


(1)  1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35)


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/30


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Kipro Respubliką

(Byla C-426/08) (1)

2009/C 205/52

Proceso kalba: graikų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 285, 2008 11 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/30


2009 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje People's Mojahedin Organization of Iran prieš Europos Sąjungos Tarybą, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, Europos Bendrijų Komisiją, Nyderlandų Karalystę

(Byla C-576/08 P) (1)

2009/C 205/53

Proceso kalba: anglų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 55, 2008 3 7.


Pirmosios instancijos teismas

29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/31


2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat prieš Tarybą

(Byla T-348/05 INTP)

(Procedūra - Sprendimo išaiškinimas)

2009/C 205/54

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Rusija), atstovaujama advokato B. Evtimov

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix, advokato G. Berrisch

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama K. Talabér-Ritz ir H. van Vliet

Dalykas

Prašymas išaiškinti 2008 m. rugsėjo 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą (byla T-348/05).

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

2008 m. rugsėjo 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat prieš Tarybą (T-348/05) rezoliucinės dalies 1 punktą reikia aiškinti taip, kad 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 945/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 658/2002, įvedantį galutinį antidempingo muitą Rusijos kilmės amonio nitrato importui, ir Reglamentą (EB) Nr. 132/2001, įvedantį galutinį antidempingo muitą amonio nitrato, kurio kilmės šalis, inter alia, yra Ukraina, importui po dalinės tarpinės peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį, panaikinamas tiek, kiek jis susijęs su JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2.

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Bendrijų Komisija padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Šio sprendimo originalas pridedamas prie aiškinamo sprendimo originalo, kurio paraštėje apie tai įrašoma pastaba.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/31


2008 m. spalio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Le Canne prieš Komisiją

(Byla T-373/05) (1)

(Žemės ūkis - Bendrijos finansinė parama - Prašymui dėl likučio sumokėjimo būdingas finansinis pažeidimas - Sprendimas sumažinti paramą - Senaties termino pabaiga - Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

2009/C 205/55

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Azienda Agricola „ Le Canne “ Srl (Rovigas, Italija), atstovaujama advokatų G. Carraro ir F. Mazzonetto

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Cattabriga ir L. Visaggio, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Prašymas panaikinti 2005 m. liepos 26 d. Sprendimą C(2005) 2939 sumažinti ieškovei suteiktos Bendrijos finansinės paramos žuvininkystės ūkio įrangos modernizavimui ir tvarkymui mokėtiną likutį bei prašymas atlyginti dėl šio sumažinimo atsiradusią žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2005 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimą C(2005) 2939, nes juo sumažinama Azienda Agricola „Le Canne“ Srl suteikta Bendrijos finansinė parama Projektui IT/0016/90/02 todėl, kad šios paramos suteikimo reikalavimus atitinkančioms išlaidoms buvo priskirta nauda, kurią Girardello SpA gavo pagal šį projektą atlikusi darbus.

2.

Atmesti ieškinį dėl žalos atlyginimo.

3.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 296, 2005 11 26.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/32


2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Peugeot ir Peugeot Nederland prieš Komisiją

(Byla T-450/05) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Motorinių transporto priemonių platinimas - Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas - Lygiagretaus eksporto iš Nyderlandų ribojimas - Prekybos atstovų atlyginimo ir spaudimo sistema - Antikonkurencinis susitarimas - Baudos - Pažeidimo sunkumas ir trukmė)

2009/C 205/56

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Automobiles Peugeot SA (Paryžius, Prancūzija) ir Peugeot Nederland NV (Utrechtas, Nyderlandai), atstovaujamos advokatų O. d’Ormesson ir N. Zacharie

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, iš pradžių atstovaujama A. Bouquet, F. Arbault ir A. Whelan, vėliau A. Bouquet ir M. Kellerbauer

Dalykas

Prašymas panaikinti pagal (EB) 81 straipsnio įgyvendinimo procedūrą (bylos F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP ir kt. prieš Automobiles Peugeot SA) priimtą 2005 m. spalio 5 d. Komisijos sprendimą C(2005) 3683 galutinis, ir subsidiariai, prašymas sumažinti ieškovėms šiuo sprendimu paskirtą baudą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Pagal (EB) 81 straipsnio įgyvendinimo procedūrą (bylos F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP ir kt. prieš Automobiles Peugeot SA) priimto 2005 m. spalio 5 d. Komisijos sprendimo C(2005) 3683 galutinis 3 straipsniu Automobiles Peugeot SA ir Peugeot Nederland NV skiriama 44,55 mln. EUR bauda.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Automobiles Peugeot ir Peugeot Nederland devynias dešimtąsias savo ir devynias dešimtąsias Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidų.

4.

Priteisti iš Komisijos vieną dešimtąją savo ir vieną dešimtąją Automobiles Peugeot ir Peugeot Nederland bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 74, 2006 3 25.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/32


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Zenab prieš Komisiją

(Byla T-33/06) (1)

(Bendrijos finansinė parama - Programa, skatinanti Europos audiovizualinių kūrinių parengiamuosius darbus, platinimą ir propagavimą (MEDIA Plus) - Kvietimas teikti pasiūlymus - Pasiūlymo atmetimas - Tariamai neteisėtas Komisijos kompetencijos delegavimas - Akivaizdžios vertinimo klaidos - Pareiga motyvuoti - Galimybė susipažinti su dokumentais - Ieškinys dėl panaikinimo ir nuostolių atlyginimo)

2009/C 205/57

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Zenab SPRL (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų J. Windey ir P. De Bandt

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne ir L. Signataro-Nolin

Dalykas

Pirma, 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimo Nr. 648599 panaikinimas, ir, antra, pripažinti Europos bendrijos deliktinę atsakomybę ir priteisti iš Komisijos ieškovei 37 807 EUR sumą atlyginti nuostolius, patirtus sumokėjus mokesčius dalyvaujant kvietime teikti pasiūlymus, atlyginti nematerialinę žalą, padarytą reputacijai, ir materialinę žalą, atsiradusią vėluojant įvykdyti projektą EuroVOD bei paskirti ekspertą įvertinti šią žalą

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Zenab SPRL padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 74, 2006 3 25.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/33


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje DSV Road prieš Komisiją

(Byla T-219/07) (1)

(„Muitų sąjunga - Diskelių iš Tailando importas - Importo muitų išieškojimas a posteriori - Prašymas atsisakyti išieškoti importo muitus - Reglamento (EB) Nr. 2913/92 220 straipsnio 2 dalies b punktas ir 239 straipsnis“)

2009/C 205/58

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: DSV Road NV (Piursas, Belgija), atstovaujama advokatų A. Poelmans, A. Calewaert ir R. de Wit

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Konstantinidis ir S. Schønberg, padedamų advokato F. Tuytschaever

Dalykas

Prašymas panaikinti 2007 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimą, kuriuo Belgijos institucijoms buvo pranešta, jog importo muitų už diskelius iš Tailando išieškojimas a posteriori yra pagrįstas ir kad nepateisinamas atsisakymas išieškoti minėtus muitus (byla REC 05/02).

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

DSV Road NV padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 211, 2007 9 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/33


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Laboratorios Del Dr. Esteve prieš VRDT — Ester C (ESTER-E)

(Byla T-230/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo ESTER-E paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ESTEVE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2009/C 205/59

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Laboratorios Del Dr. Esteve, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato K. Manhaeve

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: The Ester C Company (Preskotas, Arizona, Jungtinės Valstijos), atstovaujama iš pradžių solisitoriaus R. Bird, vėliau advokato H. Wistam

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2007 m. balandžio 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 737/2006-2), susijusio su protesto procedūra tarp Laboratorios Del Dr. Esteve, SA ir The Ester C Company.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Laboratorios Del Dr. Esteve, SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 199, 2007 8 25.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/33


2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ristic ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-238/07) (1)

(Gyvūnų sveikata - Apsaugos priemonės - Sprendimas 2007/362/EB - Ieškinys dėl panaikinimo - Nereikalingumas priimti sprendimą - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Proporcingumo principas - Teisėtų lūkesčių apsaugos principas - Rūpestingumo pareiga - Nuosavybės teisė ir teisė vykdyti ekonominę veiklą)

2009/C 205/60

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Ristic AG (Burgthann, Vokietija); Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Vokietija); Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Vokietija) ir Rainbow Export Processing, SA, atstovaujamos advokato H. Schmidt

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama F. Erlbacher ir A. Szmytkowska

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2007 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimą 2004/432/EB, iš dalies keičiantį sprendimą 2007/362/EB dėl likučių monitoringo planų, kuriuos pateikia trečiosios šalys pagal Tarybos direktyvą 96/23/EB, patvirtinimo (OL L 138, p. 18), ir, antra, prašymas atlyginti žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Nereikia priimti sprendimo dėl prašymo panaikinti.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Ristic AG, Piratic Meeresfrüchte Import GmbH, Prime Catch Seafood GmbH ir Rainbow Export Processing, SA padengia bylinėjimosi išlaidas įskaitant ir išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.


(1)  OL C 211, 2007 9 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/34


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mars prieš VRDT — Ludwig Schokolade (šokolado plytelės forma)

(Byla T-28/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Erdvinis Bendrijos prekių ženklas - Šokolado plytelės forma - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamųjų požymių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) - Dėl naudojimo įgytų skiriamųjų požymių nebuvimas - Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis) - Teisė būti išklausytam - Reglamento Nr. 40/94 73 ir 74 straipsniai (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniai))

2009/C 205/61

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Mars, Inc. (Makleinas, Virdžinija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio A. Bryson ir solisitoriaus G. Mills

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergiš Gladbachas, Vokietija), atstovaujama advokatų M. Knitter ir R. Jacobs

Dalykas

Ieškinys dėl 2007 m. spalio 23 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1325/2006-2) dėl registracijos pripažinimo negaliojančia procedūros tarp Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG ir Mars, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Mars, Inc. padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/34


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Promat prieš VRDT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Byla T-71/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Bendrijos vaizdinio prekių ženklo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas PROMINA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Prekių panašumo nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2009/C 205/62

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Promat GmbH (Ratingenas, Vokietija), atstovaujama iš pradžių advokato S. Beckmann, vėliau advokato H. Alt

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama iš pradžių A. Poch, vėliau G. Schneider

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme:: Prosima Comercial, SA (Barselona, Ispanija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2007 m. lapkričio 27 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 574/2007-2, susijusio su protesto procedūra tarp Promat GmbH ir Prosima Comercial, SA.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Promat GmbH padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/35


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Komisija prieš Atlantic Energy

(Byla T-182/08) (1)

(Arbitražinė išlyga - Sutartis dėl finansinės paramos, sudaryta vykdant specialią programą neatominės energijos srityje - Sutarties nevykdymas - Avansu sumokėtų sumų grąžinimas - Teisėta kompensacija - Pažeidimo procedūra)

2009/C 205/63

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama iš pradžių A.-M. Rouchaud-Joët ir S. Lejeune, vėliau A.-M. Rouchaud-Joët ir F. Mirza, padedamų baristerio M. Jarvis,

Atsakovė: Atlantic Energy Ltd (Trūras, Cornouailles, Jungtinė Karalystė)

Komisijos pareikštas ieškinys pagal EB 238 straipsnį, siekiant, kad atsakovė grąžintų Europos Bendrijos sumokėtą avansą su palūkanomis pagal sutartį BU 183/95 UK/AT.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Priteisti iš Atlantic Energy Ltd grąžinti Europos Bendrijų Komisijai 226 010 eurų sumą su sutarties BU 183/95 UK/AT bendrųjų sąlygų 23.1 punkte numatytomis palūkanomis už laikotarpį, pirma, nuo 1996 m. birželio 1 d. iki 2002 m. vasario 28 d., ir, antra, nuo 2002 m. liepos 16 d. iki 2008 m. gegužės 31 d, atėmus 3 610,53 euro sumą, prie galutinės sumos pridėjus minėtų bendrųjų sąlygų 23.1 punkte numatytas palūkanas, skaičiuojamas nuo 2008 m. birželio 1 d. iki visos skolos grąžinimo dienos.

2.

Atlantic Energy padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 171, 2008 7 5.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/35


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindelprieš VRDT — Schwarzbräu (ALASKA)

(Byla T-225/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Alaska“ - Absoliutus atmetimo motyvas - Aprašomojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

2009/C 205/64

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Wadenbach

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Vokietija), atstovaujama advokatų L. Schlarmann

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. balandžio 8 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo R 877/2004-4, susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH ir Schwarzbräu GmbH, panaikinimo

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.

3.

Schwarzbräu GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/36


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel prieš VRDT — Schwarzbräu (Alaska)

(Byla T-226/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas „Alaska“ - Absoliutus atmetimo motyvas - Aprašomojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

2009/C 205/65

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Wadenbach

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Vokietija), atstovaujama advokato L. Schlarmann

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. balandžio 8 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo R 1124/2004-4, susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH ir Schwarzbräu GmbH, panaikinimo

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.

3.

Schwarzbräu GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/36


2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Procter & Gamble prieš VRDT — Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Byla T-240/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „oli“ paraiška - Ankstesni žodiniai Bendrijos prekių ženklai OLAY - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2009/C 205/66

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Procter & Gamble Company (Sinsinatis, Ohajas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorių T. Scourfield, N. Beckett ir baristerio A. Speck

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Laboratorios Alcala Farma SL (Madridas, Ispanija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. balandžio 2 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1481/2007-2), susijusio su protesto procedūra tarp The Procter & Gamble Company ir Laboratorios Alcala Farma, SL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

The Procter & Gamble Company padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2008 8 15.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/37


2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Melli Bank prieš Tarybą

(Sujungtos bylos T-246/08 ir T-332/08) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojančios priemonės Irano Islamo Respublikai siekiant užkirsti kelią branduolinį ginklo platinimui - Lėšų įšaldymas - Ieškinys dėl panaikinimo - Teisminė kontrolė - Proporcingumas - Vienodas požiūris - Pareiga motyvuoti - Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas - Reglamento (EB) Nr. 423/2007 7 straipsnio 2 dalies d punktas)

2009/C 205/67

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Melli Bank plc (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama iš pradžių QC R. Gordon, baristerių J. Stratford ir M. Hoskins, solisitorių R. Gwynne ir T. Din, vėliau QC D. Anderson, solisitorių M. Hoskins, S. Gadhia, D. Murray ir M. Din

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir E. Finnegan

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues, E. Belliard ir L. Butel, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama V. Jackson, padedamo baristerio S. Lee, ir Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama S. Boelaert ir P. Aalto

Dalykas

Bylose T-246/08 ir T-332/08 — 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/475/EB, įgyvendinančio Reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui 7 straipsnio 2 dalį (OL L 163, p. 29) priedo B lentelės 4 punkto, kiek jis susijęs su Melli Bank, panaikinimas; byloje T-332/08 — galimas 2007 m. balandžio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui (OL L 103, p. 1) 7 straipsnio 2 dalies d punkto pripažinimas netaikytinu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Melli Bank plc padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas procedūroje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Prancūzijos Respublika ir Europos Bendrijų Komisija padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas procedūroje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.


(1)  OL C 197, 2008 8 2.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/37


2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Biotronik prieš VRDT (BioMonitor)

(Byla T-257/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo BioMonitor paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

2009/C 205/68

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Biotronik GmbH & Co. KG (Berlynas, Vokietija), atstovaujama iš pradžių advokatų U. Sander et R. Böhm, po to — advokato R. Böhm

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Schäffner.

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2008 m. balandžio 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 466/2007 4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį BioMonitor kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Biotronik GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/37


2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Impala prieš Komisiją

(Byla T-464/04) (1)

(Konkurencija - Susijungimas - Bendra įmonė Sony BMG - Situacija, kai nelieka bylos dalyko - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2009/C 205/69

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) (Briuselis, Belgija), atstovaujama solisitorių S. Crosby ir J. Golding ir advokato I. Wekstein

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama advokatų X. Lewis ir K. Mojzesowicz

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Bertelsmann AG (Giuterslas, Vokietija), atstovaujama solisitorių P. Chappatte ir J. Boyce; Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Nyderlandai); ir Sony Corporation of America (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio N. Levy, advokatų R. Snelders ir T. Graf

Dalykas

Prašymas panaikinti 2004 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimą 2005/188/EB, kuriuo koncentracija pripažinta suderinama su bendrąja rinka ir EEE sutartimi (byla Nr. COMP/M.3333-Sony/BMG).

Rezoliucinė dalis

1.

Nereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Kiekviena šalis pati padengia savo bylinėjimosi Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.


(1)  OL C 6, 2005 1 8.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/38


2009 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Luigi Maruccio prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-114/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Protingas terminas prašymui dėl žalos atlyginimo pateikti - Vėlavimas - Apeliacinis skundas iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas)

2009/C 205/70

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Maruccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir C. Verardis-Kayser, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. gruodžio 14 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmosios kolegijos) nutarties Marcuccio prieš Komisiją (F-21/07, dar nepaskelbta Rinkinyje) panaikinimo

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Luigi Marcuccio padengia savo ir Europos Bendrijų Komisijos šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/38


2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Securvita prieš VRDT (Natur-Aktien-Index)

(Byla T-285/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Natur Aktien Index“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamųjų požymių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) - Prašymas pakeisti sprendimą - Akivaizdus nepriimtinumas)

2009/C 205/71

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų M. van Eendenburg, C. Uhlig ir J. Nabert

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Schäffner

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. gegužės 26 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 525/2007-4), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Natur-Aktien-Index“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2008 9 27.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/39


2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Insula prieš Komisiją

(Byla T-246/09 R)

(„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Debeto avizos - Prašymas sustabdyti vykdymą - Formos reikalavimų pažeidimas - Nepriimtinumas“)

2009/C 205/72

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Conseil scientifique international pour le développment des îles (Insula) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Marsal ir J.-D. Simonet

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Dalykas

Prašymas sustabdyti dviejų debeto avizų, kuriose nurodyta sugrąžinti ieškovei pinigų sumas, sumokėtas pagal subsidijų sutartis, vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/39


2009 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Balfe ir kt. prieš Parlamentą

(Byla T-219/09)

2009/C 205/73

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Richard Balfe (Niumarketas, Jungtinė Karalystė), C (Milanas, Italija), C (Madridas, Ispanija), C (Lankašyras, Jungtinė Karalystė), C (Gnobkummerfeld, Vokietija), C (Longré, Prancūzija), C (Sen Marten de Kro, Prancūzija), C (Brėgencas, Austrija), C (Vakarų Jorkšyras, Jungtinė Karalystė), C (Marselis, Prancūzija), C (Rudsebheim, Vokietija), C (Devonas Jungtinė Karalystė), C (Barselona, Ispanija), C (Paryžius, Prancūzija), C (Veksfordas, Airija), C (Bozen, Italija), C (Madridas), C (Portas, Portugal), C (Iaf Nennhau, Jungtinė Karalystė), C (Milanas), C (Limonė, Prancūzija), C (Colares-Sintra, Portugalija), C (Benfika do Ribatežas, Portugalija), C (Sent Etjenas, Prancūzija), C (Overnės Kurnonas, Prancūzija), C (Lutterworth Leics, Jungtinė Karalystė), C (Kambrija, Jungtinė Karalystė), C (Oksforšyras, Jungtinė Karalystė), C (Bratislava, Slovakija), C (Lenkija), C (Varšuva, Lenkija), C (Radomas, Lenkija), C (Bulonė-Bijankūras, Prancūzija), C (Helsinkis, Suomija), C (Lionas, Prancūzija), C (Atėnai, Graikija), C (Funšalis, Portugalija), C (Londonas, Jungtinė Karalystė), C (Le Val-d’Ajol, Prancūzija), C (Talinas, Estija), C (Glazgas, Jungtinė Karalystė), C (Rjomas, Prancūzija), C (Hampšyras, Jungtinė Karalystė), C (Koventris, Jungtinė Karalystė), C (Helsinkis), C (Cracovie, Lenkija), C (Pampelune, Ispanija), C (Škotija, Jungtinė Karalystė), C (Lisabona, Portugalija), C (Lisabona), C (Paryžius), C (Budapeštas, Vengrija), C (Maja, Portugalija), C (Belsko-Biała, Lenkija), C (Vederbis, Jungtinė Karalystė), C (La Possession, Prancūzija), C (Kornvalis, Jungtinė Karalystė), C (Epernė, Prancūzija), C (Boltonas, Jungtinė Karalystė), C (Kempnas, Lenkija), C (Amsterdamas, Nyderlandai), C (Palermas, Italija), C (Kentas, Jungtinė Karalystė), C (Bedforshire, Jungtinė Karalystė), C (Varšuva), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 9 d. ir balandžio 3 d. Europos Parlamento biuro sprendimus, iš dalies keičiančius savanorišką papildomų Europos Parlamento narių pensijų sistemą.

Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovai prašo panaikinti 2009 m. kovo 9 d. ir balandžio 3 d. Europos Parlamento biuro sprendimus, iš dalies keičiančius taisykles, reglamentuojančias (savanorišką) papildomų pensijų sistemą, kurios pateiktos Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių VIII priede. Pakeitimai iš esmės susiję su galimybės išeiti į ankstyvą pensiją nuo 50 metų ir galimybės gauti pensiją kaip vienkartinę pensijos išmoką, panaikinimu bei pensinio amžiaus padidinimu nuo 60 iki 63 metų.

Savo ieškiniui pagrįsti ieškovai nurodo keturis pagrindus susijusius su:

Parlamento kompetencijos vienašališkai pakeisti sutarties dėl dalyvavimo savanoriškoje papildomų pensijų sistemoje sąlygas, neturėjimu.

Įgytų teisių bei vienodo požiūrio ir teisinio saugumo principų pažeidimu, nes buvo pažeistos aiškios Europos Parlamento narių statuto sąlygos ir nebuvo numatyta jokia pereinamoji priemonė.

Su ginčijamų aktų motyvacijoje padarytomis klaidomis, nurodant priežastis ir motyvus, kiek tai susiję su tokio pobūdžio specifinės, papildomos ir savanoriškos pensijų sistemos teisiniu reglamentavimu, bei kiek tai susiję su pensijų fondų valdymu ir finansine situacija.

Su geros valios vykdymo principo pažeidimu ir nuostatų vienašališkai keisti sutarties sąygas negaliojimu, nes vienašališkai ir atgaline data buvo pakeistos įdarbinimo sąlygos, nenumatant kompensacijos.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/40


2009 m. birželio 5 d. pareikštas ieškinys byloje CEVA prieš Komisiją

(Byla T-224/09)

2009/C 205/74

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Prancūzija), atstovaujama advokato J.-M. Peyrical

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

pirma, konstatuoti, kad Europos Komisija ir CEVA nėra siejamos sutartinių santykių ir todėl:

panaikinti 2009 m. balandžio 6 d. Europos Komisijos vykdomąjį raštą Nr. 3230900440;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pripažinti, kad 2009 m. balandžio 6 d. Europos Komisijos vykdomasis raštas Nr. 3230900440 nemotyvuotas;

konstatuoti Komisijos nepagrįsto praturtėjimo riziką tuo atveju, jei CEVA grąžins 179 896 EUR sumą ir delspinigius;

todėl panaikinti 2009 m. balandžio 6 d. Europos Komisijos vykdomąjį raštą Nr. 3230900440.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo panaikinti vykdomąjį raštą, kuriame Komisija nurodė sugrąžinti visus ieškovei pagal sutartį PROTOP Nr. EVK3-CT-2002-30004 dėl tyrimų ir technologijos vystymo projekto sumokėtus avansus.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo tris pagrindus, susijusius su:

vykdomojo rašto nepriimtinumu, nes ieškovės ir Komisijos nesieja sutartiniai santykiai;

nepakankamu motyvavimu, nes Komisija rėmėsi tariamu ieškovės sutartinių įsipareigojimų pažeidimu, tačiau šio teiginio nepagrindė teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis;

nepagrįsto praturtėjimo draudimo principo pažeidimu, kadangi grąžinus visą Komisijos nurodytą sumą ši nepagrįstai praturtėtų, nes gautų ieškovės atliktus darbus ir tyrimus nesumokėjusi už jų atlikimą.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/40


2009 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Access Info Europe prieš Tarybą

(Byla T-233/09)

2009/C 205/75

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Access Info Europe (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų O. Brouwer ir J. Blockx

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą.

Priteisti iš Tarybos ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnį, taip pat visų įstosiančių į bylą šalių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 (1), ieškovė prašo panaikinti Tarybos sprendimą neleisti išsamiai susipažinti su dokumentu 16338/08 — Generalinio sekretoriato pranešimu Informacijos darbo grupei, susijusiu su pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Taryba tariamai pateikė ieškovei tik redaguotą šio dokumento versiją be tų dalių, pagal kurias būtų galima nustatyti delegacijas, teikiančias pasiūlymus dėl pakeitimų.

Ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas turėtų būti panaikintas dėl šių priežasčių:

Pirma, ieškovė teigia, kad Taryba pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą, nes ji

a)

nenurodė, kodėl delegacijų pavadinimų atskleidimas rimtai pakenktų institucijos sprendimų priėmimo procesui;

b)

ji nepagrindė rizikos, kad delegacijų nuomonės gali būti nebepateikiamos raštu ir kad tai rimtai pakenktų institucijos sprendimų priėmimo procesui;

c)

neatsižvelgė į viršesnį viešąjį interesą atskleisti nacionalinių delegacijų tapatybę.

Antra, ieškovė teigia, kad Taryba pažeidė pareigą motyvuoti, numatytą EB 235 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 7 straipsnio 1 dalyje bei 8 straipsnio 1 dalyje.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/41


2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Kalliopi Nikolaou prieš Audito Rūmus

(Byla T-241/09)

2009/C 205/76

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Kalliopi Nikolaou (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato V. Christianos

Atsakovas: Audito Rūmai

Ieškovės reikalavimai

įpareigoti Audito Rūmus atlyginti K. Nikolaou patirtą neturtinę žalą tokiomis priemonėmis:

paskelbti su K. Nikolaou suderinto turinio oficialų pranešimą (kuris turi būti įteiktas ir jai) visoms Bendrijos valdžios institucijoms, visų pirma, Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, o taip pat kitoms Bendrijos institucijoms bei organams, kuriuo būtų pranešta, kad paneigti visi K. Nikolaou atžvilgiu pareikšti kaltinimai;

paskelbti oficialius pranešimus, kad paneigti visi K. Nikolaou atžvilgiu pareikšti kaltinimai, tuose Liuksemburgo, Vokietijos, Graikijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Belgijos laikraščiuose, kuriuose buvo skelbiami iš Audito Rūmų pateikiami neigiami komentarai apie K. Nikolaou, o taip pat ir leidinyje „European Voice“;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, jei Audito Rūmai minėtomis priemonėmis neatkurs K. Nikolaou gero vardo visuomenėje, priteisti iš Audito Rūmų 100 000 EUR sumą su palūkanomis nuo 2009 m. balandžio 14 d., kai ieškovė pateikė „Kompensacijos prašymą“, iki minėtos sumos išmokėjimo kaip ieškovės patirtos neturtinės žalos atlyginimą, kurį K. Nikolaou panaudos minėtiems pranešimams paskelbti;

priteisti iš Audito Rūmų 40 000 EUR sumą su palūkanomis nuo 2009 m. balandžio 14 d., kai ieškovė pateikė „Kompensacijos prašymą“, iki minėtos sumos išmokėjimo kaip dėl procesų Liuksemburgo teismuose K. Nikolaou patirtos neturtinės žalos atlyginimą;

priteisti iš Audito Rūmų turtinę žalos, kurią K. Nikolaou patyrė dėl procesų Liuksemburgo teismuose, t. y. Juge d’instruction ir Tribunal d’arrondissement de Luxembourg atlyginimą: 57 771,40 EUR sumą, sumokėtą advokatui Hoss kaip honorarą už atstovavimą minėtuose dviejuose teismuose, ir 4 000 EUR sumą, išleistą jos pačios atvykimui į minėtus teismus, t. y. 1 500 EUR jos atvykimui į Juge d’instruction ir 2 500 EUR — jos atvykimui į Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, su palūkanomis nuo 2009 m. balandžio 14 d., kai ieškovė pateikė „Kompensacijos prašymą“, iki minėtos sumos išmokėjimo;

priteisti iš Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė tvirtina, kad Audito Rūmai akivaizdžiai pažeidė specialias nuostatas, reglamentuojančias fizinių asmenų teises, o taip pat pagrindines teises, kurias Audito Rūmai privalo užtikrinti, įgyvendindami savo įgaliojimus.

Pirma, ieškovė tvirtina, kad Audito Rūmai akivaizdžiai pažeidė Reglamento (EB) Nr. 45/2001 (1) 4 straipsnį ir Audito Rūmų sprendimo 99/50 2 straipsnį ir kad ši institucija neįvykdė savo pareigos teikti pagalbą, nes leido apie K. Nikolaou atžvilgiu pareikštus kaltinimus sužinoti ir tretiesiems asmenims dar prieš prasidedant oficialiam tyrimui. Anot ieškovės, Audito Rūmai nieko nepadarė, kad sutrukdytų šiems kaltinimams pasklisti, o vėliau nesistengė šių kaltinimų patikrinti iš naujo ir juos atšaukti, nors dėl to ieškovė patyrė didelę neturtinę žalą.

Antra, Audito Rūmai ieškovei žalingu elgesiu per pirminį tyrimą akivaizdžiai pažeidė Sprendimo 99/50 2 ir 4 straipsnius, ieškovės gynybos teises ir tyrimo nešališkumo principą kartu su gero administravimo principu. Dėl šio elgesio ieškovė patyrė neturtinės žalos, o taip pat didelę turtinę žalą, nes remiantis tyrimo duomenimis ieškovės byla buvo perduota Liuksemburgo teismams ir dėl to ieškovė patyrė didelių išlaidų.

Trečia, Audito Rūmai akivaizdžiai neįvykdė savo pareigos teikti pagalbą ir pažeidė gero administravimo principą, nes neperdavė Liuksemburgo teismams savo turėtų duomenų, kurie buvo lemiami atmetant ieškovei pareikštus kaltinimus. Ieškovė tvirtina, kad šie duomenys buvo susiję su Audito Rūmo personalo atostogų klausimais, ir jei Audito Rūmai būtų juos pateikę, jos byla nebūtų perduota tyrimą atliekančioms institucijoms ir Liuksemburgo baudžiamajam teismui, o tai būtų atkūrę jos garbę ir reputaciją.

Ketvirta, anot ieškovės, Audito Rūmai akivaizdžiai pažeidė nešališkumo ir gero administravimo principą, nuspręsdami perduoti ieškovės bylą teismui. Toks elgesys padarė ieškovei dar didesnę neturtinę žalą.

Penkta, ieškovės teigimu, Audito Rūmai akivaizdžiai neįvykdė savo pareigos teikti pagalbą, nes nepriėmė oficialaus sprendimo išteisinti ieškovę ir atkurti jos gerą vardą. Nepriėmus tokio sprendimo, buvo palikta abejonių K. Nikolaou nekaltumu ir toliau jai daroma neturtinė žala.


(1)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 13 sk., 26 t., p. 102).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/42


2009 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Schräder prieš VRDT — Hansson (Lemon Symphony)

(Byla T-242/09)

2009/C 205/77

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Ralf Schräder (Liudinghauzenas, Vokietija), atstovaujamas advokatų T. Leidereiter ir W.–A. Schmidt

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Jørn Hansson (Siondersė, Danija)

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) sprendimą;

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: Lemon Symphony

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: Jørn Hansson

Apeliacinės tarybai skundą pateikęs asmuo: ieškovas

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 2100/94 (1) 76 straipsnio pažeidimas ir visuotinai pripažintų procedūros principų Reglamento Nr. 2100/94 81 straipsnio prasme pažeidimas, nes Apeliacinė taryba skundžiamą sprendimą išnagrinėjo nepakankamai ištyrusi gautus faktus;

Reglamento Nr. 2100/94 20 straipsnio 1 dalies a punkto ir 7 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinė taryba suklydo manydama, kad ieškovė negalėjo teigti, kad 20 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos buvo įvykdytos, ir taip pažeidė šios nuostatos taikymo sritį;

Reglamento Nr. 2100/94 75 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinė taryba savo sprendimą grindė motyvais, dėl kurių ieškovei prieš priimant sprendimą nebuvo leista pareikšti savo nuomonę;

Komisijos reglamento Nr. 1239/95 (2) 63 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimas, nes žodinė procedūros dalis nebuvo tinkamai aprašyta protokole.


(1)  1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 16 t., p. 390)

(2)  1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1239/95, nustatantis įgyvendinimo taisykles Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2100/94 taikyti dėl Bendrijos augalų veislių tarnybos atliekamų procedūrų (OL L 121, p. 37ö 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 17 t., p. 327)


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/43


2009 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Fedecom prieš Komisiją

(Byla T-243/09)

2009/C 205/78

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Fédération de l’Organisation Economique Fruits et Légumes (Fedecom) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato C. Galvez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ginčijamą sprendimą remiantis EB sutarties 230 straipsnio ketvirta įtrauka.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimą C(2009) 203 galutinis (1), kuriuo Komisija paskelbė nesuderinama su bendrąja rinka valstybės pagalbą, suteiktą Prancūzijos Respublikos vaisių ir daržovių augintojams pagal „nepaprastosios padėties planus“, kuria buvo siekiama sudaryti palankias sąlygas Prancūzijoje užaugintų žemės ūkio produktų prekybai ir nurodė Prancūzijos Respublikai susigrąžinti nagrinėjamą pagalbą.

Pagrįsdama ieškinį ieškovė nurodo trys pagrindus, susijusius su:

valstybės pagalbos sąvokos EB 87 straipsnio 1 dalies prasme pažeidimu tiek, kiek augintojų savanoriškai pervedamas įmokas (ūkininkų įmokos) Komisija laikė valstybės pagalba;

EB 87 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimu tiek, kiek Komisija, išsamiai neišnagrinėjusi kiekvieną nepaprastosios padėties planą, nusprendė, kad priemonės, kurių imtasi pagal nepaprastosios padėties planus, yra nesuderinamos su bendrąja rinka;

teisėtų lūkesčių principo pažeidimu tiek, kiek Komisijos dešimties metų neveikimas, nors ši būtinai turėjo būti informuota apie nepaprastosios padėties planų būvimą, galėjo įtikinti augintojus nepaprastosios padėties planų pastovumu.


(1)  OL L 127, p.11.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/43


2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

(Byla T-247/09)

2009/C 205/79

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatų N. Korogiannakis ir M. Dermitzakis

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Komisijos sprendimą, apie kurį ieškovei buvo pranešta 2009 m. balandžio 7 d. laišku, atmesti pastarosios pasiūlymą, pateiktą atsakant į atvirą kvietimą teikti paraiškas AO 10186 dėl „Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidyba ir platinimas: TED tinklavietė, OJS DVD-ROM ir susijusios atjungties bei prijungties ryšių priemonės“ (OL 2009/S 2-001445), bei visus vėlesnius Komisijos sprendimus, įskaitant ir sprendimą sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju.

Priteisti iš Komisijos ieškovei atlyginti 1 490 215,58 eurų už jos patirtą žalą vykstant minėtam konkursui.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškovė patyrė nagrinėjant šį ieškinį, net jei jis ir bus atmestas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ieškovė prašo panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo atmetamas jos pasiūlymas, pateiktas atsakant į atvirą kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidybos ir platinimo paslaugoms teikti: TED tinklavietė, OJS DVD-ROM susijusios atjungties bei prijungties ryšių priemonės (AO 10186) ir sudaroma sutartis su konkurso laimėtoju. Taip pat ieškovė prašo atlyginti tariamus nuostolius, patirtus vykstant konkursui.

Savo reikalavimams pagrįsti ieškovė nurodo tokius teisinius pagrindus.

Pirma, ieškovė teigia, kad atsakovė padarė keletą akivaizdžių vertinimo klaidų, ir kad atsisakė pateikti ieškovei pagrindus ar paaiškinimus pažeisdama Finansinį reglamentą (1) bei jo įgyvendinimo taisykles, Direktyvą 2004/18 (2) ir EB 253 straipsnį. Ji nurodo, kad, nepaisant ieškovės rašytinio prašymo, Komisija niekada neinformavo ieškovės apie atitinkamus konkurso laimėtojo privalumus, kaip ji privalėjo padaryti. Ieškovė mano, kad Komisijos pateiktos pastabos buvo netikslios, nepagrįstos bei lakoniškos ir nebuvo pakankamai motyvuotos. Ieškovė taip pat teigia, kad Komisija ex-post patikslino ginčijamo sprendimo pagrindus po to, kai vertinimo komitetas peržiūrėjo savo ataskaitą ir nusprendė išbraukti pastabą dėl konkurso laimėtojo.

Antra, ieškovė tvirtina, kad atsakovė pažeidė Finansinio reglamento 106 bei 107 straipsnius ir skaidrumo bei nediskriminavimo principus, nes leido dalyvauti konkurse pareiškėjams, kurie rėmėsi darbais, atliktais ne PPO susitarimų ir Susitarimo dėl viešųjų pirkimų (GPA, Government Procurement Agreement) šalys. Jei Komisija leidžia dalyvauti, tai ji, ieškovės manymu, turėtų veikti sąžiningai, skaidriai bei nediskriminuodama, patikslindama atrankos kriterijus, kuriais remdamasi ji uždraudžia dalyvauti vienoms įmonėms arba leidžia dalyvauti kitoms.

Trečia, ieškovė teigia, kad atsakovė padarė akivaizdžių klaidų vertindama ieškovės pasiūlymą palyginti su kitais konkurso dalyviais ir kad ji nepateikė motyvų, nes neigiamos vertinimo komiteto pastabos dėl ieškovės pasiūlymo buvo netikslios ir nepagrįstos.


(1)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74).

(2)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/44


2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (variklio korpuso forma)

(Byla T-253/09)

2009/C 205/80

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wilo SE (Dortmundas, Vokietija), atstovaujama advokato G. Braun

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) sprendimą byloje R 1184/2008-1;

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: erdvinis prekių ženklas 7 ir 11 klasių prekėms, vaizduojantis šildymo siurblio variklio korpusą — paraiška Nr. 5 805 692

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar — Reglamento 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies b punktas) pažeidimas, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas turi pakankamą skiriamąjį požymį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/44


2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (žalio korpuso atvaizdas)

(Byla T-253/09)

2009/C 205/81

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wilo SE (Dortmundas, Vokietija), atstovaujama advokato G. Braun

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) sprendimą byloje R 1184/2008-1;

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas 7, 9 ir 11 klasių prekėms, vaizduojantis žalią korpusą — paraiška Nr. 5 620 001

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar — Reglamento 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies b punktas) pažeidimas, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas turi pakankamą skiriamąjį požymį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/45


2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje i-content prieš VRDT (BETWIN)

(Byla T-258/09)

2009/C 205/82

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Nordemann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. gegužės 4 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1528/2008-4 dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo „BETWIN“ paraiškos Nr. 006849641 ir ankstesnį 2008 m. rugsėjo 10 d. Prekių ženklų ir registro departamento (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) sprendimą dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo „BETWIN“ paraiškos Nr. 0068496641.

Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „BETWIN“ 35, 38 ir 41 klasių paslaugoms — paraiška Nr. 6 849 641

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas turi būtiną minimalų skiriamąjį požymį ir nėra būtinumo išsaugoti jį laisvai prieinamą; Reglamento (EB) Nr. 207/2009 79 straipsnio kartu su vienodo vertinimo principu, EŽTK 6 bei 14 straipsnių ir EB 49 straipsnio pažeidimai.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1)


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/45


2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Defense Technology prieš VRDT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Byla T-262/09)

2009/C 205/83

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Defense Technology Corporation of America (Džeksonvilis, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato ir solisitoriaus R. Kunze

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurtas prie Maino, Vokietija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. gegužės 4 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 493/2002-4 (II) sprendimą;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR 5, 8 ir 13 klasių prekėms — paraiška Nr. 643 668

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Jungtinių Amerikos Valstijų žodinis prekių ženklas FIRST DEFENSE 13 klasės prekėms; du Jungtinių Amerikos Valstijų vaizdiniai prekių ženklai 13 klasės prekėms; ankstesnis gerai žinomas Belgijos, Vokietijos ir Prancūzijos prekių ženklas FIRST DEFENSE; ankstesnis gerai žinomas, bet Belgijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje neįregistruotas prekių ženklas FIRST DEFENSE AND DESIGN; Vokietijoje apsaugotas prekių ženklas FIRST DEFENSE.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patvirtinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti Protestų skyriaus sprendimą ir atmesti protestą

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba netinkamai taikė minėtą nuostatą ir, be to, priėmė klaidingą sprendimą, pagrįstą klaidingu pateiktų faktų supratimu; Tarybos reglamento Nr. 207/2009 65, 75 ir 76 straipsnių 3 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba nepriėmė būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgta į 2006 m. rugsėjo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą DEF-TEC Defense Technology prieš VRDT — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) byloje T-6/05


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/46


2009 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mannatech prieš VRDT (BOUNCEBACK)

(Byla T-263/09)

2009/C 205/84

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Mannatech, Inc. (Kopelis, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų R. Niebel ir C. Steuer

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 26 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 100/2009-1.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas BOUNCEBACK 5 klasės prekėms.

Eksperto sprendimas: atsisakyti įregistruoti ieškovės prekių ženklą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto ir 2 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba suklydo taikydama minėtuose teisės aktuose nustatytus teisinius kriterijus.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/46


2009 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Serrano Aranda prieš VRDT — Burg Groep (LE LANCIER)

(Byla T-265/09)

2009/C 205/85

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: Enrique Serrano Aranda (Mursija, Ispanija), atstovaujamas abogado J. Calderón Chavero ir abogada T. Villate Consonni

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Burg Groep BV (Bergenas, Nyderlandai)

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 27 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 366/2008-1).

Panaikinus pirmiau nurodytą sprendimą, patenkinti protestą ir imtis atitinkamų teisinių priemonių — atmesti visą prekių ženklo paraišką Nr. 3343365.

Priteisti iš VRDT ir kitų proceso šalių šio proceso bylinėjimosi išlaidas, jei jos ginčytų ieškinio reikalavimus, ir atmesti jų reikalavimus.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Burg Groep BV

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „LE LANCIER“, 29 ir 30 klasių prekėms ir paslaugoms — paraiška Nr. 3 343 365

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: ieškovas

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodinis Ispanijos prekių ženklas „EL LANCERO“ 30 klasės prekėms (Registracijos Nr. 838 740); vaizdinis Ispanijos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „EL LANCERO“, 30 klasės prekėms (Registracijos Nr. 941 979); žodinis Ispanijos prekių ženklas „EL LANCERO“ 31 klasės prekėms (Registracijos Nr. 943 767) ir žodinis Ispanijos prekių ženklas „EL LANCERO“ 29 klasės prekėms (Registracijos Nr. 1 806 835

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto neteisingas taikymas


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/47


2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Du Pont de Nemours (France) ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-467/07) (1)

2009/C 205/86

Proceso kalba: anglų

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 51, 2008 2 23.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/47


2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Imperial Chemical Industries prieš VRDT (FACTORY FINISH)

(Byla T-487/07) (1)

2009/C 205/87

Proceso kalba: anglų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 51, 2008 2 23.


Tarnautojų teismas

29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/48


2009 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje Schopphoven prieš Komisiją

(Byla F-48/09)

2009/C 205/88

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Nikolaus Schopphoven (Cemeris, Vokietija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

EPSO sprendimo neįtraukti ieškovo į atviro konkurso EPSO/AD/117/08 rezervo sąrašą panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Europos personalo atrankos tarnybos (toliau — EPSO) sprendimą neįrašyti ieškovo pavardės į konkurso EPSO/AD/117/08 rezervo sąrašą ir, kiek tai būtina, panaikinti EPSO sprendimus atmesti ieškovo pateiktus prašymus persvarstyti.

Panaikinti konkurso EPSO/AD/117/08 rezervo sąrašą.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/48


2009 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Petrilli prieš Komisiją

(Byla F-51/09)

2009/C 205/89

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alessandro Petrilli (Grotamarė, Italija), atstovaujamas advokatų J.-L. Lodome ir J. Lodomez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Paskyrimų tarnybos sprendimo dėl ieškovo pagrindinės gyvenamosios vietos nustatymo panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. vasario 19 d. sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba atmetė prašymą nustatyti, kad ieškovo pagrindinė gyvenamoji vieta yra Italijoje.

Įpareigoti Komisiją nuo sumų, mokėtinų nuo 2007 m. liepos 1 d., atgaline data taikant Italijai skirtą korekcinį koeficientą jo pensijai, skiriant persikėlimo pašalpą bei padvigubinant šeimos pašalpą, sumokėti palūkanas, apskaičiuotas, remiantis Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatyta bazine norma, galiojusia nagrinėjamu laikotarpiu, padidinta 2 procentiniais punktais.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/48


2009 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-56/09)

2009/C 205/90

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo atmesti ieškovo prašymą, pirma, atlyginti nuostolius, patirtus dėl tariamo Komisijos tarnautojų įėjimo į jo tarnybinį butą Luandoje 2002 m. balandžio 8 d., ir, antra, perduoti fotografijų, padarytų tuo momentu, kopijas ir sunaikinti visus su šiuo įvykiu susijusius dokumentus, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Paskelbti sprendimą atmesti 2008 m. balandžio 24 d. prašymą negaliojančiu pagal galiojančias nuostatas arba, nepatenkinus šio reikalavimo, jį panaikinti.

Tiek, kiek reikalinga, paskelbti 2008 m. rugsėjo 11 d. notą negaliojančia pagal galiojančias nuostatas arba, nepatenkinus šio reikalavimo, ją panaikinti

Tiek, kiek reikalinga, 2008 m. lapkričio 3 d. aktą atmesti skundą negaliojančiu pagal galiojančias nuostatas arba, nepatenkinus šio reikalavimo, jį panaikinti.

Pripažinti faktą, kad 2002 m. balandžio 8 d. Komisijos tarnautojai įėjo į ieškovo tarnybinį butą, padarė nuotraukų ir užsirašė tam tikrus duomenis, pripažinti ir paskelbti, kad šis faktas yra neteisėtas.

Nurodyti Komisijai raštu įteikti ieškovui visus su šiuo faktu susijusius dokumentus.

Nurodyti Komisijai išsiųsti ieškovui dokumentus, įskaitant nuotraukas.

Nurodyti Komisijai sunaikinti dokumentus ir apie tai pranešti.

Nurodyti Komisijai sumokėti ieškovui žalos atlyginimą — 225 000 eurų arba bet kokią didesnę arba mažesnę sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas laikys teisinga ir tinkama, t. y. a) 100 000 eurų už žalą, padarytą neteisėtai įėjus; b) 100 000 eurų už žalą, padarytą neteisėtai nufotografavus; c) 25 000 eurų už žalą, padarytą neteisėtai užsirašius duomenis, susijusius su asmeniniais ieškovo daiktais.

Nurodyti Komisijai mokėti ieškovui palūkanas nuo šios sumos, taikant 10 % metinę normą ir kasmet kapitalizuojant, nuo kitos dienos po to, kai Komisija gavo 2008 m. balandžio 24 d. prašymą, iki 25 000 eurų sumokėjimo dienos.

Nurodyti Komisijai mokėti ieškovui žalos, patiriamos dėl dokumentų neįteikimo, 100 eurų už dieną dydžio atlyginimą, skaičiuojant nuo rytojaus dienos iki dienos, kurią jam bus įteikti dokumentai, arba bet kokią didesnę arba mažesnę sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas laikys teisinga ir tinkama, mokėtiną kito mėnesio po sprendimo leisti įstoti į nagrinėjamą bylą priėmimo pirmą dieną, kalbant apie sumą už laikotarpį nuo rytojaus dienos iki paskutinės mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dienos, ir pirmą kiekvieno mėnesio po mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dieną, kalbant apie teises šiuo atžvilgiu už ankstesnį mėnesį.

Nurodyti Komisijai mokėti ieškovui žalos, patiriamos dėl dokumentų nesunaikinimo, 100 eurų už dieną dydžio atlyginimą, skaičiuojant nuo rytojaus dienos iki dienos, kurią dokumentai bus sunaikinti, arba bet kokią didesnę arba mažesnę sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas laikys teisinga ir tinkama, mokėtiną kito mėnesio po sprendimo leisti įstoti į nagrinėjamą bylą priėmimo pirmą dieną, kalbant apie sumą už laikotarpį nuo rytojaus dienos iki paskutinės mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dienos, ir pirmą kiekvieno mėnesio po mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dieną, kalbant apie teises šiuo atžvilgiu už ankstesnį mėnesį.

Nurodyti Komisijai atlyginti visus mokesčius ir atlyginimus, sumokėtus nagrinėjant bylą, įskaitant ekspertizės vienos iš bylos šalių prašymu išlaidas.

Priteisti iš Komisijos išlaidas už galimą teismo paskirtą ekspertizę.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/49


2009 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Carlo De Nicola prieš EIB

(Byla F-59/09)

2009/C 205/91

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ieškovo reikalavimai

panaikinti Apeliacinio komiteto sprendimą ir bet kuriuo atveju jį ištaisyti tiek, kiek jame C. De Nicola (vietoje jo advokato) priskiriamas trijų komisijos narių nušalinimas ir tiek, kiek jame nurodyta, kad nušalinimo priežastis yra „paprasčiausias 2007 m. gruodžio 14 d. Sprendimo ginčijimas“, o ne jo reikalavimų pripažinimų ir atmetimų, kuriuos šie trys nariai neteisėtai priskyrė C. De Nicola, pasekmė,

panaikinti 2008 m. balandžio 29 sprendimą dėl paaukštinamų pareigūnų sąrašo tiek, kiek jis buvo sudarytas neatsižvelgiant į ieškovo situaciją bei kitus susijusius ankstesnius ir vėlesnius aktus, tarp kurių buvo vertinimas už 2007 m., o prireikus iš anksto paskelbti kiekybinių ribų, numatytų žmogiškųjų išteklių skyriaus pateiktose taisyklėse, neteisėtumą,

konstatuoti priekabiavimą ieškovo atžvilgiu, ir todėl

nurodyti EIB nutraukti priekabiavimą ir atlyginti ieškovui jo patirtą fizinę, moralinę ir materialinę žalą su palūkanomis nuo pripažintų sumų, atsižvelgiant į pinigų nuvertėjimą.

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, 2008 m. lapkričio 14 d. Apeliacinio komiteto sprendimo panaikinimas ar ištaisymas tiek, kiek jame ieškovui (vietoje jo advokato) priskiriamas trijų komisijos narių nušalinimas. Antra, 2008 m. balandžio 29 sprendimo dėl paaukštinamų pareigūnų sąrašo panaikinimas tiek, kiek jis buvo sudarytas neatsižvelgiant į ieškovo situaciją bei kitus susijusius aktus. Galiausiai pripažinimas, kad ieškovas nukentėjo nuo moralinio priekabiavimo bei nurodymas atsakovui nutraukti priekabiavimą.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/50


2009 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Birkhoff prieš Komisiją

(Byla F-60/09)

2009/C 205/92

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Gerhard Birkhoff (Veitnau, Vokietija), atstovaujamas advokato C. Inzillo

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atmesti ieškovo prašymą, kuriuo jis siekė, kad taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 dalį būtų pratęstas išmokos už išlaikomą dukterį mokėjimas nuo 2009 m. sausio 1 d., panaikinimas ir Komisijos įpareigojimas sumokėti sumas, mokėtinas pagal šią nuostatą nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti, kad 2009 m. balandžio 2 d. Paskyrimų tarnybos sprendimas yra neteisėtas, ir atitinkamai jį panaikinti tiek, kiek jis neteisėtas ir akivaizdžiai teisiškai ir faktiškai nepagrįstas, o taip pat panaikinti bet kokius prieš šį sprendimą priimtus susijusius aktus ir (arba) sprendimus, konkrečiai — 2008 m. lapkričio 14 d. PMO4 priimtą sprendimą.

Priteisti iš Komisijos sumokėti visas sumas, kurių ji ieškovui nemokėjo nuo 2009 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į indeksaciją ir kartu su palūkanomis.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/50


2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Donati prieš ECB

(Byla F-63/09)

2009/C 205/93

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Paola Donati (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokatų L. Levi, M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos centrinis bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

ECB sprendimo toliau nenagrinėti pareiškimo dėl ieškovės tariamai patirto psichologinio priekabiavimo panaikinimas ir patirtos moralinės žalos atlyginimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2008 m. gruodžio 16 d. Vykdomosios valdybos sprendimą tiek, kiek jame ieškovei grasinama ir bandoma ją įbauginti.

Panaikinti 2008 m. gruodžio 16 d. Vykdomosios valdybos sprendimą tiek, kiek jame nepriimtas sprendimas dėl administracinio tyrimo baigties ir dėl ieškovės pateikto skundo; subsidiariai panaikinti 2008 m. gruodžio 16 d. Vykdomosios valdybos sprendimą tiek, kiek jame priimtas „numanomas“ sprendimas nutraukti ieškovės skundo nagrinėjimą ir nesiimti tolesnių priemonių, konkrečiai kalbant, nepradėti drausminės procedūros.

Tiek, kiek reikia, panaikinti 2008 m. balandžio 16 d. Sprendimą atmesti ieškovės specialią apeliaciją.

Priteisti iš atsakovo kompensaciją už patirtą moralinę žalą, ex aequo et bono įvertintą 10 000 EUR.

priteisti iš Europos centrinio banko bylinėjimosi išlaidas.


29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/51


2009 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Saracco prieš ECB

(Byla F-66/09)

2009/C 205/94

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Roberta Saracco (Arona, Italija), atstovaujama advokato F. Parrat

Atsakovas: Europos centrinis bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

ECB sprendimo, kuriuo atsisakyta ieškovei pratęsti atostogas dėl asmeninių priežasčių, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti sprendimą atsisakyti ieškovei nuo 2008 m. lapkričio 1 d. pratęsti atostogas dėl asmeninių priežasčių.

Kiek tai būtina, panaikinti sprendimus atsisakyti persvarstyti ir atmesti skundą.

Priteisti iš Europos centrinio banko bylinėjimosi išlaidas.


Klaidų ištaisymas

29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/52


Pranešimo apie bylą T-159/09 Oficialiajame leidinyje pataisymas

( Europos Sąjungos Oficialusis leidinys C 153, 2009 m. liepos 4 d., p. 44 )

2009/C 205/95

Pataisytas pranešimas apie bylą T-159/09, Biofrescos prieš Komisiją Oficialiajame leidinyje išdėstomas taip:

„2009 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-159/09)

2009/C 193/67

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugalija), atstovaujama advokato A. Magalhaes e Menezes

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimą C (2009) 72 galutinis, kuriuo atmetamas ieškovės pateiktas prašymas atleisti nuo 41 271,09 EUR importo muito ir kuriuo nurodoma juos susigrąžinti a posteriori.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2003 m. rugsėjo iki 2005 m. vasario ieškovė iš Indonezijos importavo kelias užšaldytų krevečių siuntas, už kurias paprašė atleisti nuo importo muito pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (1), 220 straipsnio 2 dalies b punktą, 236 straipsnį ir 239 straipsnio 1 dalį.

Ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė bent jau minėtas nuostatas, nes, pirma, ji nepriėmė sprendimo dėl visų ieškovės prašyme atleisti nuo importo muito pateiktų argumentų, antra, ji pateikė nepakankamą, melagingą ir nesuprantamą motyvavimą, trečia, neteisingai išaiškino Indonezijos valdžios institucijų padarytą klaidą ir, galiausiai ketvirta, kaip įrodytus pateikė faktus, kurie realiai neegzistuoja ir kurių įrodinėjimo našta tenka jokiu būdu ne ieškovei, o įvairioms valdžios institucijoms, kurios dalyvavo procedūroje.


(1)  OL L 97, p. 38“