ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 31

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. vasario 7d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 031/01

Komisijos komunikatas dėl 2001 m. rugsėjo 26 d. Komisijos komunikate dėl tam tikrų teisinių aspektų, susijusių su kinematografijos ir kitais garso ir vaizdo kūriniais (komunikatas dėl kinematografijos), nurodytų valstybės pagalbos vertinimo kriterijų ( 1 )

1

2009/C 031/02

Proceso pradžia (Byla COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5168 — EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 031/05

Euro kursas

4

2009/C 031/06

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

5

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 031/07

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

6

2009/C 031/08

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

10

2009/C 031/09

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo ( 1 )

14

 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2009/C 031/10

Kvietimas teikti paraiškas 2009 m. — Parengiamoji priemonė MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Kūrimas, platinimas, reklamavimas ir mokymas — Kvietimas teikti paraiškas — EACEA/36/08 — Parama studentų ir dėstytojų partnerystei ir mobilumui Europoje

17

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 031/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

19

2009/C 031/13

Nyderlandų Karalystės ekonomikos ministerijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalį

20

 

2009/C 031/14

Pastaba skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Komisija

7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/1


Komisijos komunikatas dėl 2001 m. rugsėjo 26 d. Komisijos komunikate dėl tam tikrų teisinių aspektų, susijusių su kinematografijos ir kitais garso ir vaizdo kūriniais (komunikatas dėl kinematografijos), nurodytų valstybės pagalbos vertinimo kriterijų

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/C 31/01)

Kaip skelbė savo 2004 m. (1) ir 2007 m. (2) komunikatuose, kuriais pratęstas 2001 m. Komunikate dėl kinematografijos (3) numatytų valstybės pagalbos vertinimo kriterijų taikymas, Komisija atliko išsamų teritorinių išlaidų įsipareigojimų, kurių privaloma laikytis pagal filmų rėmimo schemas, ekonominio ir kultūrinio poveikio tyrimą. Tyrimas pradėtas 2006 m. rugpjūčio 24 d. (4), o suinteresuotųjų šalių pasitarimas surengtas 2007 m. liepos 6 d. Tyrimo rezultatai paskelbti 2008 m. gegužės 22 d. (5).

Galutinėje tyrimo ataskaitoje nebuvo prieita prie jokios galutinės išvados dėl teritorinių išlaidų įsipareigojimų, kurių privaloma laikytis pagal filmų rėmimo schemas, ekonominio ar kultūrinio poveikio. Todėl išvadose pabrėžiama, kad prieš siūlant pakeisti dabartinius 2001 m. Komunikate dėl kinematografijos nurodytus ir su teritorinių išlaidų įsipareigojimais susijusius bei su pagrindiniais EB sutarties principais suderinamus valstybės pagalbos vertinimo kriterijus, šį klausimą dar reikia išsamiau panagrinėti.

Komisijos nuomone, esamus valstybės pagalbos vertinimo kriterijus vis dar galima taikyti, siekiant skatinti kultūros kūrimą, ir jais užtikrinti, kad filmų bei garso ir vaizdo paslaugų gamybai suteikta pagalba neturėtų tiek įtakos konkurencijai ir prekybos sąlygoms, kad tai prieštarautų bendram interesui. Vis dėlto nuo to laiko, kai buvo priimtas 2001 m. Komunikatas dėl kinematografijos, įvyko tam tikrų pokyčių, dėl kurių šiuos kriterijus tinkamu metu reikės šiek tiek patobulinti.

Šie pokyčiai – tai parama kitoms sritims nei filmų ir TV kūrinių gamyba (pavyzdžiui, filmų platinimui ir skaitmeniniam demonstravimui), daugiau regioninių filmų rėmimo schemų, taip pat kai kurių valstybių narių konkurencija siekiant panaudoti valstybės pagalbą, kad į šalį pritrauktų didžiųjų filmų gamybos bendrovių (ypač JAV) investicijas. Tai sudėtingi klausimai, kuriuos reikės išnagrinėti su valstybėmis narėmis ir nacionalinėmis bei regioninėmis filmų rėmimo institucijomis, kad būtų galima nustatyti tinkamus kriterijus.

Dėl šios priežasties Komisija nutarė taikyti esamus kriterijus tol, kol įsigalios naujosios valstybės pagalbos kinematografijos ir kitiems garso ir vaizdo kūriniams taisyklės arba ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.


(1)  OL C 123, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL C 134, 2007 6 16, p. 5.

(3)  OL C 43, 2002 2 16, p. 6.

(4)  OL S 173, 2006 9 12, nuoroda 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/2


Proceso pradžia

(Byla COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/C 31/02)

2009 m. sausio 29 d. Komisija priėmė sprendimą pradėti procesą pirmiau minėtoje byloje nustačiusi, kad kyla rimtų abejonių dėl praneštos koncentracijos suderinamumo su bendrąją rinka. Proceso pradžia pradedama antra praneštos koncentracijos tyrimo stadija, tačiau galutiniam sprendimui byloje įtakos tai nedaro. Sprendimas priimtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr 139/2004 6 straipsnio 1 dalies (c) punktą.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlomos koncentracijos.

Kad byloje į pastabas būtų pilnai atsižvelgta, Komisija turi jas gauti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/3


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5168 — EADS/SSTL)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/C 31/03)

2008 m. gruodžio 17 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų kalba. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32008M5168 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus (http://eur-lex.europa.eu).


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/3


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/C 31/04)

2009 m. sausio 21 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų kalba. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32009M5420 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus (http://eur-lex.europa.eu).


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/4


Euro kursas (1)

2009 m. vasario 6 d.

(2009/C 31/05)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2796

JPY

Japonijos jena

116,7

DKK

Danijos krona

7,4516

GBP

Svaras sterlingas

0,8706

SEK

Švedijos krona

10,5655

CHF

Šveicarijos frankas

1,5012

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,773

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

28,02

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

292,6

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7035

PLN

Lenkijos zlotas

4,5995

RON

Rumunijos lėja

4,2575

TRY

Turkijos lira

2,0891

AUD

Australijos doleris

1,9407

CAD

Kanados doleris

1,6001

HKD

Honkongo doleris

9,9228

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,4684

SGD

Singapūro doleris

1,9233

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 764,06

ZAR

Pietų Afrikos randas

12,7049

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,7453

HRK

Kroatijos kuna

7,4045

IDR

Indijos rupija

15 067,29

MYR

Malaizijos ringitas

4,6053

PHP

Filipinų pesas

60,4

RUB

Rusijos rublis

46,4607

THB

Tailando batas

44,818

BRL

Brazilijos realas

2,9229

MXN

Meksikos pesas

18,3271

INR

Indijos rupija

62,093


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/5


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2009/C 31/06)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas institucijas, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujus eurų monetų dizaino variantus (1). Pagal 2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos išvadas (2) euro zonai priklausančioms valstybėms narėms ir šalims, su Bendrija sudariusioms Pinigų susitarimą, kuriuo numatoma išleisti apyvartines eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių su sąlyga, kad tai būtų tik 2 eurų nominalo monetos. Šių monetų techninės savybės tokios pačios kaip ir įprastų apyvartinių eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje – proginis atvaizdas.

Monetą leidžianti valstybė: Vokietija

Proga: Saro kraštas

Faktinis dizaino aprašymas: Centrinėje monetos dalyje pavaizduota Sarbriukeno Šv. Liudviko bažnyčia. Po paminklu užrašytas krašto pavadinimas „SAARLAND“ ir kalyklos ženklas su raidėmis „A“, „D“, „F“, „G“ arba „J“. Paminklo dešinėje graverio Friedrich Brenner inicialai FB. Išorinio monetos žiedo apatinėje dalyje iškaltas monetą leidžiančios valstybės pavadinimas „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“, o viršutinėje dalyje – 2009 m. ir dvylika žvaigždučių.

Didžiausias monetų tiražas: 30 mln. monetų

Apytikslė išleidimo data: 2009 m. vasario mėn.

Monetos briaunoje įspausta žymė: Užrašas „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT“ ir federacijos simbolis erelis


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kuriame pavaizduotos visos 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2003 m. gruodžio 8 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas dėl eurų monetų nacionalinių pusių dizaino pasikeitimo.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/6


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

(2009/C 31/07)

XA numeris: XA 278/08

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Moselle

Pagalbos schemos pavadinimas: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Teisinis pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnis

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: Atsižvelgiant į poreikius ir turimas lėšas bus skiriama 270 000 EUR neviršijanti pagalba

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Pagalbos suma negalės viršyti didžiausio galimo pagalbos intensyvumo, t. y. 40 % regionuose, nepriskiriamuose prie mažiau palankių ūkininkauti regionų, ir 50 % mažiau palankiuose ūkininkauti regionuose (jauniesiems ūkininkams papildomai skiriama 10 %)

Įgyvendinimo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos numerio paskelbimo Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje, su sąlyga, kad bus disponuojama reikalingomis lėšomis

Pagalbos schemos trukmė: Treji metai po to, kai Komisija patvirtins gavusi pranešimą, su sąlyga, kad bus disponuojama reikalingomis lėšomis

Pagalbos tikslas ir taisyklės: Pagalbos tikslas – neatsinaujinančius energijos išteklius pakeisti atsinaujinančių energijos išteklių ir bioenergijos gamybos sistemomis, siekiant užtikrinti normalią ūkio veiklą, kartu išmetant mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir neparduodant pagamintos energijos. Minėtos investicijos, skirtos pagerinti kokybę bei išsaugoti ir pagerinti gamtinę aplinką, laikytinos atitinkančiomis reikalavimus:

pavyzdiniai projektai, turintys teigiamą poveikį aplinkai ir gerokai pridedantys sprendžiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo problemą (didžiausia pagalba – 20 000 EUR),

šieno, grūdų džiovinimo įrenginiai,

šilumos regeneravimo įrenginiai ir kt.

Pagalba skiriama pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnį ir pagalbai taikomos visos jame nustatytos taisyklės

Ekonomikos sektorius(-iai): Visi Mozelio regiono ūkiai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Interneto svetainė: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Kita informacija: Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos reglamentuose nustatytos kiekvienos rūšies pagalbos viršutinės ribos nebūtų viršytos, prireikus, pagalbos suma gali būti sumažinta, atsižvelgiant į papildomo finansavimo iš viešojo sektoriaus dydį.

Pagalba skiriama ūkininkams, kuriems per penkerius ankstesnius metus panašios pagalbos neskirta, išskyrus už anksčiau suteiktą pagalbą atsiskaičiusius ūkininkus

XA numeris: XA 280/08

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Moselle

Pagalbos schemos pavadinimas: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets „investissements“ et „assistance technique“

Teisinis pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 ir 15 straipsniai

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: 460 000 EUR per metus, iš kurių 400 000 EUR investicijų daliai, o 60 000 EUR – techninės pagalbos daliai

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Investicijos

Didžiausia dotacijos suma yra 20 000 EUR.

Techninė pagalba

Didžiausias pagalbos dydis neviršys 80 % išlaidų ir 3 000 EUR už vieną paslaugą

Taikymo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos numerio paskelbimo Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje, su sąlyga, kad bus disponuojama reikalingomis lėšomis

Pagalbos schemos trukmė: Treji metai nuo Komisijos pranešimo gavimo patvirtinimo (su sąlyga, kad bus disponuojama reikalingomis lėšomis)

Pagalbos tikslas ir taisyklės: Siekiama prisidėti prie teritorinio departamento tam tikrų rūšių žemės ūkio gamybos pertvarkymo ir prie kokybės gerinimo metodų plėtros pirminės gamybos srityje. Bus skatinamos priemonės, padėsiančios sukurti naujus pridėtinę vertę turinčius ūkių gaminius, inovaciniai projektai ir netipinių sričių projektai. Kai kurios priemonės bus įgyvendinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnį, o kitos (išankstiniai tyrimai) – pagal jo 15 straipsnį

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi Mozelio regiono ūkiai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Interneto svetainė: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Kita informacija: Siekiant užtikrinti griežtą Bendrijos reglamente nustatytų viršutinių ribų laikymąsi visų numatytų pagalbos rūšių atveju, prireikus, pagalbos suma gali būti sumažinta, atsižvelgus į finansavimo iš kitų viešųjų šaltinių dydį.

Pagalba bus skiriama per penkerius pastaruosius metus panašios pagalbos negavusiems gamintojų susivienijimams ir už anksčiau gautą pagalbą atsiskaičiusiems ūkininkams

XA numeris: XA 282/08

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Moselle

Pagalbos schemos pavadinimas: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Teisinis pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnis

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: Ne daigiau kaip 68 000 EUR, atsižvelgiant į poreikius ir turimas biudžeto lėšas

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Didžiausias pagalbos dydis neviršija 80 % ir tokių ribų:

400 EUR medžiagų diagnostikos darbų ir konsultavimo atveju,

500 EUR diagnostikos ir konsultavimo dėl mechanizavimo išlaidų mažinimo atveju

Taikymo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos numerio paskelbimo Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje bei su sąlyga, kad disponuojama reikalingomis lėšomis

Pagalbos schemos trukmė: Treji metai nuo Komisijos pranešimo gavimo patvirtinimo (su sąlygą, kad disponuojama reikalingomis lėšomis)

Pagalbos tikslas ir taisyklės: Teikiant pagalbą diagnostikos, konsultavimo ir mokymo forma, siekiama padėti ūkininkams optimaliai investuoti pasirenkant gamtos išteklius geriausiai apsaugančius ir tvarkančius įrenginius.

Bus laikomasi visų Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnyje nurodytų sąlygų

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi Mozelio regiono ūkiai (ūkininkai, ūkių susivienijimai, žemės ūkio įrangos naudotojų kooperatyvai)

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Interneto svetainė: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Kita informacija: Siekiant užtikrinti Bendrijos reglamente kiekvienai numatytos pagalbos rūšiai nustatytų viršutinių ribų laikymąsi, prireikus, pagalbos suma gali būti sumažinta, atsižvelgus į finansavimo iš kitų viešųjų šaltinių dydį.

Pagalba bus skiriama per penkerius pastaruosius metus panašios pagalbos negavusiems ūkininkams išskyrus už pirmiau gautą pagalbą atsiskaičiusius ūkininkus

XA numeris: XA 348/08

Valstybė narė: Nyderlandai

Regionas: Provincie Fryslân

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Pagalbos gavėjo pavadinimas:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Teisinis pagrindas: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba visa bendrovei suteiktos individualios pagalbos suma: —

Didžiausia vienkartinė pagalba: 178 925 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Subsidija teikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 6 straipsnio 3 ir 4 dalis. Kai ūkis yra įsikūręs mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 2 straipsnio 9 dalyje, didžiausias pagalbos intensyvumas yra 50 %.

Ūkio pastatai yra perkeliami dėl visuomenės interesų – kuriant nacionalinį ekologinį tinklą ir gerinant žemės ūkio struktūras – ir šis perkėlimas suteiks ūkininkams modernesnes patalpas bei padidins gamybos pajėgumą. Tinkamos finansuoti išlaidos iš viso sudaro 357 850 EUR, iš kurių gali būti finansuojama 50 %. Išlaidos patiriamos didinant pieno vėsinimo rezervuarų talpą, didinant plokščių silosui laikyti plotą ir plečiant bendros paskirties tarnybines patalpas, taip pat statant modernesnes patalpas įrankiams laikyti, modernesnius boksinius tvartus ir didinant kieto paviršiaus plotą

Įgyvendinimo data: 2008 m. lapkričio 1 d. arba po to, kai iš Komisijos bus gautas gavimo patvirtinimas (su identifikavimo numeriu)

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Paskutinė sumos dalis bus išmokėta ne vėliau kaip 2010 m. lapkritį

Pagalbos tikslas: Parama skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Antrinis tikslas yra žemės ūkio pastatų perkėlimas dėl visuomenės interesų – kuriant nacionalinį ekologinį tinklą ir gerinant žemės ūkio struktūras. Šiuo atveju pasinaudojama 6 straipsnyje numatyta galimybe perkelti ūkio pastatus dėl visuomenės interesų, ir šis perkėlimas suteiks ūkininkams modernesnes patalpas bei padidins gamybos pajėgumą

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis

Pasektorius: Pienininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Interneto svetainė: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

vartotojo vardas: europa

slaptažodis: regelgeving

Išsamesnį schemos aprašymą ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį galite rasti: www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

XA numeris: XA 407/08

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Northern Ireland

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Teisinis pagrindas: Ši schema nėra reglamentuojama įstatymais.

Reglamente (EB) Nr. 1774/2002, nustatančiame sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad pagal šį reglamentą būtų laikomasi tinkamos gyvūninės kilmės šalutinių produktų šalinimo tvarkos

Pagal schemą numatomos metinės išlaidos arba visa įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 2008 m. gruodžio 1 d.–2009 m. kovo 31 d.: 240 000 GBP.

Iš viso: 240 000 GBP

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 straipsnio d punktą pagalbos, skiriamos kritusių gyvulių, kuriuos išveža patvirtintas rangovas, išvežimo iš ūkių išlaidoms padengti, intensyvumas yra 100 %.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 straipsnio d punktą pagalbos, skiriamos už kritusių gyvulių išvežimą sudeginti arba deginimą, kai tai atlieka patvirtintas rangovas, intensyvumas yra 75 %

Įgyvendinimo data: 2008 m. gruodžio 1 d. arba schemą paskelbus Komisijos svetainėje, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliau

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Schema bus pradėta įgyvendinti 2008 m. gruodžio 1 d. arba ją paskelbus Komisijos svetainėje, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliau. Schema bus taikoma iki 2009 m. kovo 31 d. Galutinė paraiškų pateikimo data – 2009 m. kovo 31 d.

Pagalbos tikslas: Schemos tikslas yra toks pats kaip Jungtinės Karalystės Nacionalinės kritusių gyvulių schemos (National Fallen Stock Scheme) (XA 168/07), taikomos iki 2008 m. lapkričio mėn., t. y. pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 sudaryti savanoriškų įmokų už kritusių gyvulių surinkimą ir išvežimą sistemą, kuriai skiriama valstybės pagalba. Tačiau pagal naują schemą numatyta pagalba apima tik Šiaurės Airijos gyvulininkyste besiverčiančias MVĮ ir kritusių gyvulių surinkimą ir išvežimą tik Šiaurės Airijoje

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Už schemą atsakinga institucija:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Už schemos vykdymą atsakinga organizacija:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Interneto svetainė: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Kita informacija: Jungtinės Karalystės Nacionalinė kritusių gyvulių schema XA 168/07 taikoma iki 2008 m. lapkričio mėn. Schema, apie kurią pranešama taikoma tik Šiaurės Airijos MVĮ.

Komisija taip pat raginama atsižvelgti į tai, kad:

Jungtinės Karalystės Nacionalinės kritusių gyvulių schemos XA 168/07 nariai šiuo metu moka 28 GBP metinį narystės mokestį Nacionalinei kritusių gyvulių bendrovei. Ši bendrovė siūlo nuo 2008 m. gruodžio 1 d. pakeisti šią sistemą, kad nariai mokėtų tik nedidelį administracinį mokestį ir tik už mėnesius, per kuriuos jie iš tikrųjų naudojasi schema,

2009 m. sausio mėn. numatoma paskelbti pakeistą Nacionalinę kritusių gyvulių schemą, skirtą likusiai Jungtinės Karalystės daliai.

Išsamesnės informacijos apie reikalavimus pagalbai gauti ir schemos taisykles galima rasti pirmiau pateiktomis interneto nuorodomis


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/10


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

(2009/C 31/08)

XA numeris: XA 350/08

Valstybė narė: Suomija

Regionas: Suomija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Teisinis pagrindas: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba visa įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Bendras metinis biudžetas – 3 mln. EUR. Pagalba teikiama 2009–2013 m. laikotarpiu

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė:

Pagalbos tikslas: Pagalba skiriama registruotoms visuomeninėms asociacijoms ar kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms. Galutiniai pagalbos gavėjai yra ūkininkai, kurių ūkiai laikomi MVĮ, gaminančiomis pirminę produkciją.

Pagalba teikiama pagal 15 straipsnį

Ekonomikos sektorius (-iai): NACE kodas

A1 – Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusios paslaugos

Sutarties I priede nurodyti produktai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Interneto svetainė: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Kita informacija: Pagalbą teikia ir administruoja Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija. Pagalbos suma – 3 mln. EUR per metus, t. y. iš viso 15 mln. EUR 2009–2013 m. laikotarpiu. Pagalba gali būti skiriama dideliems nacionaliniams projektams prekybai žemės ūkio produktais ir jų gamybos plėtrai, kuriuose didelis dėmesys skiriamas informacijai apie žemės ūkio produktų kokybę, maisto kultūrą, sveikos mitybos įpročius ir keitimąsi informacija šiais klausimais.

Projekte gali būti numatyti veiksmai, kuriais siekiama plėtoti prekybą ir gamybą, pavyzdžiui, informacijos teikimas, tyrimai, ūkininkų apmokymai ir jiems skirtos konsultavimo paslaugos, maisto sektoriaus subjektų keitimasis informacija, mugės ir parodos. Projekto tikslines grupes gali sudaryti ūkininkai, vartotojai ar maisto sektoriaus subjektai, pavyzdžiui, viešojo maitinimo, mokymo įstaigos, žiniasklaida ar mitybos specialistai.

Pelno nesiekiančios įstaigos pagalbą naudoja projektams, kurie naudingi kitoms tikslinėms grupėms, tokioms kaip vartotojai ar ūkininkai, vykdyti. Pavyzdžiui, projektai, kuriuose skelbiama informacija apie produkto maistinę vertę, gali būti skirti vartotojams, tačiau projektas taip pat netiesiogiai gali atnešti naudos šį produktą gaminantiems ūkininkams, nes dėl šios informacijos gali padidėti produkto vertė, taigi netiesiogiai padidės ir jo suvartojimas.

Projektuose neturi būti nurodyta produkto kilmė, atskirų produktų ar prekės ženklai, ir jie turi atitikti Valstybės pagalbos įstatyme nurodytus reikalavimus. Tai leidžia užtikrinti, kad nebus iškreipiama konkurencija.

Pagalbos intensyvumas: 100 % pagalbos intensyvumas, numatytas Bendrijos taisyklėse, yra ribojamas Suomijos Valstybės pagalbos įstatymo 6 skirsnyje, pagal kurį visiška kompensacija gali būti mokama tik tada, jei tai pateisinama ir būtina pagalbos tikslams pasiekti.

Informavimas

Informavimas gali būti susijęs, pavyzdžiui, su skirtingų sezonų maisto produktais ir temomis, kuriomis skatinamas vartotojų domėjimasis sveikata ir gera savijauta. Be to, šiuo tikslu patiekalų receptus taip pat galima pateikti elektroninėje kulinarijos knygoje arba per žiniasklaidos priemones.

Kiti informavimo būdai gali būti informaciniai pranešimai, seminarai, ekskursijos ir parodos aktualiais žemės ūkio maisto produktų gamybos klausimais, kuriais domisi kulinarijos, vartotojų ar ekonominiais klausimais rašantys žurnalistai bei mokymo įstaigos.

Taip pat gali būti kuriamos interneto svetainės ir ruošiama kompiuterizuota mokymo medžiaga (ji gali būti pateikiama ir atspausdinta popieriuje), pavyzdžiui, apie medaus gamybą, apdirbimą, savybes ir naudojimą.

Sveikatos kampanijos tikslas – gerinti viešąjame sektoriuje dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų ir tėvų žinias apie sveiką mitybą ir keisti šeimų, auginančių vaikus, mitybos įpročius, pateikiant informaciją ir būdus, kaip pasirinkti sveikatai ir gerai savijautai naudingus maisto produktus.

Mokyklų valgyklų ir kitų panašių maitinimo įstaigų darbuotojai gali teikti informaciją ekologiškai švarių produktų vartojimo klausimais. Informuojant visuomenę, taip pat gali reikėti atlikti aplinkos tyrimus, tokius kaip strateginio plano paruošimas, rinkos tyrimas ar kelionės tyrimo tikslais.

Mokymas

Į ūkininkų apmokymą įeina grybų ir uogų rinkimas. Per egzaminą tikrinamos žinios, pavyzdžiui, apie 2–4 augalus ar grybus; sėkmingai išlaikius egzaminą, tai įrašoma „grybų ir uogų rinkėjo“ kortelėje. Grybų ir uogų rinkimo kursai gali būti organizuojami tik tuo metų sezonu, kai produktai, apie kuriuos mokomasi, randami gamtoje.

Ūkininkams reikia informacijos, pavyzdžiui, apie ekologiškai švarių produktų savybes, kad galėtų vystyti jų gamybą. Šiuo tikslu bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis bus organizuojamas apmokymas.

Keitimasis informacija

Keitimasis informacija gali būti susijęs su mugių, pristatymų, konkursų ar kitokios veiklos, kuria skatinamas maisto produktų pramonėje veikiančių subjektų keitimasis informacija, organizavimu, taip pat dalyvavimu tokiuose renginiuose.

Konsultavimas

Pagalba taip pat gali būti skiriama konsultavimo paslaugoms ūkininkams teikti

XA numeris: XA 353/08

Valstybė narė: Suomija

Regionas: Visa šalis

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Teisinis pagrindas: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos: 1,2 mln. EUR per metus. Pagalba teikiama 2009–2013 m. laikotarpiu

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 % pagalbos intensyvumas, numatytas Bendrijos taisyklėse, yra ribojamas Suomijos Valstybės pagalbos įstatymo 6 skirsnyje, pagal kurį visiška kompensacija gali būti mokama tik tada, jei tai pateisinama ir būtina pagalbos tikslams pasiekti

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos trukmė:

Pagalbos tikslas: Pagalba skiriama registruotoms visuomeninėms asociacijoms ir organizacijoms, valdžios institucijoms ir kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms. Galutiniai pagalbos gavėjai yra ūkininkai, kurių ūkiai laikomi MVĮ, gaminančiomis pirminę produkciją.

Schema vykdoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio 2 dalies a, c, d, ir e punktus

Ekonomikos sektorius (-iai): NACE kodas

A1 – Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusios paslaugos

Sutarties I priede nurodyti produktai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Interneto svetainė: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Kita informacija: Pagalbą teikia ir administruoja Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija. Pagalbos suma – 1,2 mln. EUR per metus, t. y. iš viso 6 mln. EUR 2009–2013 m. laikotarpiu. Pagalba gali būti skiriama nacionaliniams plėtros projektams, kuriais siekiama įgyvendinti maisto kokybės strategiją, koordinuojamą Žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos. Pagal projektus turi būti siekiama gerinti maisto pramonės konkurencingumą, stiprinti jos socialinę atsakomybę (pavyzdžiui, plėtoti atsekamumo sistemas ir laikytis etikos principų) bei geriau informuoti vartotojus apie maisto pramonės veiklą.

Projektą gali sudaryti priemonės žemės ūkio maisto produktų ar veiklos šioje srityje kokybei gerinti arba žemės ūkio maisto produktų vertės grandinei stiprinti, pavyzdžiui, teikti informaciją, atlikti tyrimus, rengti mokymus ar konsultacijas žemės ūkio produktų gamintojams arba keistis informacija tarp žemės ūkio maisto produktų pramonėje veikiančių subjektų. Projekto tikslines grupes gali sudaryti žemės ūkio produktų gamintojai, vartotojai ar maisto sektoriaus subjektai, pavyzdžiui, viešojo maitinimo, mokymo įstaigos, žiniasklaida ir mitybos specialistai. Galutiniai pagalbos gavėjai yra ūkininkai, kurių ūkiai laikomi MVĮ, gaminančiomis pirminę produkciją.

Pagalbos gavėjai (registruotos visuomeninės asociacijos ir organizacijos, valdžios institucijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos) pagalbą naudoja visai maisto grandinei naudingiems nacionaliniams projektams įgyvendinti. Pavyzdžiui, projektų, kuriuose skelbiama informacija apie tam tikro gamybos sektoriaus produktų kokybės gerinimą, tikslas gali būti vartotojai, tačiau projektas taip pat netiesiogiai gali atnešti naudos ūkininkams, gaminantiems minėtus produktus.Gaudami tokią informaciją, vartotojai gali imti labiau pasitikėti gamybos procesu ir produkto kokybe, ir tuo pat metu padidės produkto vertė, taigi netiesiogiai padidės ir jo suvartojimas.

Projektuose nereikia nurodyti produkto kilmės, atskirų produktų ar prekės ženklų, ir jie turi atitikti Valstybės pagalbos įstatyme nurodytus reikalavimus. Tai leidžia užtikrinti, kad nebus iškreipiama konkurencija.

100 % pagalbos intensyvumas, numatytas Bendrijos taisyklėse, yra ribojamas Suomijos Valstybės pagalbos įstatymo 6 skirsnyje, pagal kurį visiška kompensacija gali būti mokama tik tada, jei tai pateisinama ir būtina pagalbos tikslams pasiekti.

Informavimas

Informuojant visuomenę, negali būti naudojama reklama.

Leistini informavimo būdai:

straipsniai spaudoje ir pranešimai spaudai (pvz., apie naujus būdus užtikrinti naminių gyvūnų gerovę ar apie elektronines keitimosi informacija sistemas žemės ūkio produktų gamybai prižiūrėti),

informaciniai pranešimai, ekskursijos ir parodos aktualiais žemės ūkio maisto produktų gamybos klausimais, kuriais domisi kulinarijos, vartotojų ar ekonominiais klausimais rašantys žurnalistai bei mokymo įstaigos,

interneto svetainių ir kompiuterizuotos mokymo medžiagos rengimas; ši medžiaga gali būti pateikiama ir atspausdinta popieriuje (pvz., higienos reikalavimai renkant uogas, priemonės grūdinėms kultūroms nuo ligų apsaugoti, priemonės užtikrinti gyvūnų gerovę, ūkininkavimas, kuris atitiktų tvarios plėtros tikslus, ar vartotojų teisės ir lūkesčiai), ir

viešojo maitinimo įstaigų informavimas (mokymo įstaigų valgyklų ar kitų panašių įstaigų), pvz., klausimais, susijusiais su vietos produktų pirkimu.

Informuojant visuomenę, taip pat gali reikėti atlikti aplinkos tyrimus, tokius kaip strateginio plano paruošimas, rinkos tyrimas ar kelionės tyrimo tikslais.

Mokymas

Žemės ūkio produktų gamintojai galėtų būti supažindinti, pavyzdžiui, su higienos reikalavimais uogų rinkėjams ir su geros higienos praktikos taisyklėmis renkant ir gabenant uogas. Mokymas taip pat gali apimti, pavyzdžiui, gyvūnų sveikatos patikrinimą ir elektroninį duomenų registravimą.

Keitimasis informacija

Keitimasis informacija gali būti susijęs su mugių, pristatymų, konkursų ar kitokios veiklos, kuria skatinamas maisto produktų pramonėje veikiančių subjektų keitimasis informacija, organizavimu, taip pat dalyvavimu tokiuose renginiuose.

Konsultavimas

Pagalba taip pat gali būti skiriama konsultavimo paslaugoms žemės ūkio produktų gamintojams teikti

XA numeris: XA 398/08

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: North-East England

Pagalbos programos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Living North Pennines

Teisinis pagrindas: National Heritage Act (1980)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba visa bendrovei suteiktos individualios pagalbos suma: 76 508 GBP

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Pagalbos intensyvumas – iki 100 %. Pagalba bus naudojama padengti realiosioms išlaidoms, patirtoms dėl investicijų arba kapitalinių darbų, skirtų negamybinės paskirties paveldo objektų, esančių žemės ūkio valdose, išsaugojimui. Pagalba bus mokama laikantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 straipsnio 2 dalies

Įgyvendinimo data: Schema bus pradėta įgyvendinti 2008 m. lapkričio 28 d. arba Europos Komisijai paskelbus šią schemą, jei ši data vėlesnė

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Schema bus pradėta įgyvendinti 2008 m. lapkričio 28 d. arba Europos Komisijai paskelbus šią schemą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. Ji bus baigta įgyvendinti 2010 m. gruodžio 31 d. Paskutinė išmoka bus sumokėta 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Šios pagalbos lėšomis bus finansuojami kapitaliniai darbai, skirti negamybinės paskirties paveldo objektų, esančių žemės ūkio valdose, išsaugojimui. Numatomus darbus sudaro pastato sienų restauravimas – jis bus remontuojamas, skiediniu užglaistomos siūlės ir stiprinami pamatai, kad pastatas nesugriūtų. Tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 straipsnio 2 dalį

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis. Ūkininkavimo verslas turi būti priskiriamas MVĮ kategorijai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 2 straipsnio 5 dalyje

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Už schemą atsakinga institucija:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Už schemos vykdymą atsakinga organizacija:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Interneto svetainė: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Kita informacija: Daugiau informacijos apie reikalavimus pagalbai gauti ir schemos taisykles galima rasti pirmiau pateiktose interneto nuorodose


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/14


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/C 31/09)

Valstybė narė

Ispanija

Maršrutas

Kanarų salos (Gran Kanarija–pietų Tenerifė, Gran Kanarija–šiaurės Tenerifė, Gran Kanarija–Fuerteventūra, Gran Kanarija–Lansarotė, Gran Kanarija–El Hieras, pietų Tenerifė–La Gomera, šiaurės Tenerifė–La Gomera, pietų Tenerifė–La Palma, šiaurės Tenerifė–La Palma, La Palma–Lansarotė) (visi maršrutai į abi puses)

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

Šio pranešimo paskelbimo diena

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Skelbimai

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Komisija

7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/15


Kvietimas teikti paraiškas 2009 m. — Parengiamoji priemonė MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Tikslai ir aprašymas

Parengiamoji priemonė MEDIA International skirta Europos ir trečiųjų šalių kino specialistų bendadarbiavimui tirti ir išbandyti. Pagal ją remiama:

mokymas,

platinimas,

informacijos sklaida,

kino tinklų plėtra,

augantys auditorijos poreikiai.

Pagal 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programą Komisija kviečia kandidatus teikti paraiškas.

2.   Reikalavimus atitinkantys kandidatai

Kvietimas teikti paraiškas skirtas 27 ES valstybių narių ir trečiųjų šalių juridiniams asmenims. Konkrečios sąlygos išdėstytos 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programoje.

3.   Projektų biudžetas

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas didžiausia skiriama suma yra 4,96 mln. EUR.

Komisijos teikiama finansinė parama, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, negali viršyti 50 %, 75 % arba 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Finansinis įnašas bus teikiamas kaip dotacija.

4.   Vertinimas ir atranka

Gautas paraiškas vertins Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų. Vertinimo kriterijai apibrėžti 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programoje. Atlikus vertinimą, tinkamomis pripažintos paraiškos bus suskirstytos pagal kokybę.

Paraiškų gauti Komisijos teikiamas dotacijas vertinimo procedūra nustatyta Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomame finansiniame reglamente (1).

5.   Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 2 d. šiuo adresu:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A – Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 – MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Išsami informacija

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą ir 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programą, gaires bei paraiškos formas galima rasti šiuo interneto adresu:

http://ec.europa.eu/media

Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos nurodyta forma.


(1)  Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/17


MEDIA 2007 — KŪRIMAS, PLATINIMAS, REKLAMAVIMAS IR MOKYMAS

Kvietimas teikti paraiškas — EACEA/36/08

Parama studentų ir dėstytojų partnerystei ir mobilumui Europoje

(2009/C 31/11)

1.   Tikslai ir aprašymas

Šis pranešimas apie kvietimą teikti paraiškas pagrįstas 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007) įgyvendinimo.

Vienas šios programos tikslų yra raginti vykdyti mainus ir bendradarbiauti remiant Europos mokymo dalyvių, ypač aukštojo mokslo institucijų, mokymo organizacijų bei garso ir vaizdo sektoriaus partnerių, partnerystę ir skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą Europoje.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Šis kvietimas skirtas visos Europos aukštojo mokslo institucijų, mokymo organizacijų bei garso ir vaizdo sektoriaus partnerių konsorciumui, kuris savo veikla padeda siekti minėtų MEDIA programos tikslų, kaip nurodyta Tarybos sprendime.

Kandidatai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:

27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,

ELPA šalyse, Šveicarijoje ir Kroatijoje.

3.   Remtina veikla

Remiama toliau nurodyta MEDIA šalyse vykdoma veikla.

Veikla, kurios tikslas yra ugdyti būsimų garso ir vaizdo sektoriaus specialistų gebėjimą suvokti europinį mastą ir jį integruoti į savo darbą tobulinant patirtį šiose mokymo srityse:

ekonomikos, finansų ir prekybos vadyba,

naujos garso ir vaizdo technologijos,

scenarijaus projektų kūrimas.

Veiklos (= remtinų išlaidų) trukmė yra 12 mėnesių (daugiausiai 18 mėnesių esant tinkamam pagrindimui).

Veikla turi būti vykdoma 2009 m. rugsėjo 1 d.–2011 m. birželio 30 d. laikotarpiu.

4.   Paraiškų vertinimo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 balų toliau nurodytais kriterijais pagrįstą sistemą:

veiklos turinio kokybė (20 balų),

projekto valdymas (20 balų),

konsorciumo kokybė (20 balų),

europinis mastas (20 balų),

poveikis (20 balų).

5.   Biudžetas

Visas bendram projektų finansavimui numatytas biudžetas yra 1 900 000 EUR.

Finansinė parama teikiama kaip subsidija. Finansinė Komisijos parama negali viršyti 50 proc. arba 75 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Įstaiga pasilieka teisę neskirti visų turimų lėšų.

6.   Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškos Vykdomajai įstaigai (EACEA) pateikiamos ne vėliau kaip 2009 m. kovo 27 d. šiuo adresu:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe“

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Priimamos tik užpildant specialią paraiškos anketą parengtos ir datuotos paraiškos, pasirašytos asmens, įgalioto prisiimti teisinius įsipareigojimus paraišką teikiančios organizacijos vardu.

Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nepriimamos.

7.   Išsami informacija

Išsamios konkurso gairės ir paraiškos anketos pateiktos internete adresu:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Paraiškos turi būti parengtos laikantis konkurso gairių ir užpildžius internete pateiktas paraiškos formas, pateikiamas su visa informacija ir priedais, kurių reikalaujama išsamiame kvietimo teikti paraiškas tekste.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/C 31/12)

1.

2009 m. sausio 30 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnį (1) Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Atlantia S.p.A.“ (Italija) kartu su įmone „Acciona“ (Ispanija) įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Itínere“ (Ispanija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Atlantia“: mokami greitkeliai Italijoje ir užsienyje,

„Acciona“: infrastruktūros, energija, vanduo ir koncesijos paslaugos,

„Itínere“: pranešime minėtą turtą sudaro mokami greitkeliai Čilėje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/20


Nyderlandų Karalystės ekonomikos ministerijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalį

(2009/C 31/13)

Ekonomikos ministerija praneša apie gautą paraišką išduoti leidimą žvalgyti angliavandenilių išteklius.

Paraiškoje nurodytas plotas yra Šiaurės Brabanto provincijoje ir jo ribos yra šios:

a)

tiesi linija, einanti nuo taško P iki taško A, iki tos linijos sankirtos su linija, kuri yra Amer upės vidurys, šalia taško B;

b)

tada linija, kuri yra Amer upės vidurys, o po to Bergsche Maas nuo a punkte minimos sankirtos iki taško C, esančios Bergsche Maas viduryje;

c)

tada tiesios linijos, jungiančios C ir D bei D ir E taškų poras;

d)

tada tiesi linija, jungianti tašką E ir tašką F iki sankirtos su linija, kuri yra Amer upės vidurys, šalia taško F;

e)

tada linija, kuri yra Bergsche Maas vidurys, nuo d punkte minimos sankirtos iki taško, kur ta linija susikerta su koordinatės x = 137100,00 linija, šalia taško G;

f)

tada riba tarp Gelderlando ir Šiaurės Brabanto provincijų nuo e punkte minėtos sankirtos iki sankirtos su linija, jungiančia tašką J ir tašką I, šalia taško H;

g)

tada tiesi linija nuo f punkte minimos sankirtos iki taško I;

h)

tada tiesi linija, jungianti tašką I ir tašką J, iki sankirtos su linija, jungiančia taškus, kurių koordinatės x = 164000,00, y = 421000,00 ir x = 189000,00, y = 373000,00, šalia taško K;

i)

tada tiesi linija nuo h punkte minėtos sankirtos iki tiesios linijos, jungiančios tašką N ir tašką M, sankirtos su linija, jungiančia taškus, kurių koordinatės x = 164000,00, y = 421000,00 ir x = 189000,00, y = 373000,00, šalia taško L;

j)

tada tiesi linija, jungianti I punkte minimą sankirtą ir tašką M;

k)

tada tiesios linijos, jungiančios M ir N, N ir O bei O ir P taškų poras.

Nurodytų taškų koordinatės yra šios:

Taškas

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Šiais taškais ir tiesiomis juos jungiančiomis linijomis apibrėžtas rajonas nėra pirmiau aprašytojo rajono dalis:

Taškas

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Nurodytos koordinatės nurodytos vadovaujantis Nacionaline trianguliacijos sistema (Rijksdriehoeksmeting).

Remiantis šiuo ribų aprašymu paviršiaus plotas yra 2 026 km2.

Remdamasis įžanginėje dalyje minėta direktyva ir Kasybos įstatymo (Mijnbouwwet) 15 straipsniu („Įstatymų ir dekretų biuletenis“ (Staatsblad) 2002 m., Nr. 542), Ekonomikos ministerija ragina suinteresuotąsias šalis teikti konkurso paraiškas išduoti leidimus žvalgyti angliavandenilius minėtais taškais ir koordinatėmis apibrėžiamame rajone.

Leidimus išduodanti kompetentinga valdžios institucija yra Ekonomikos ministerija. Pirmiau minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti kriterijai, sąlygos ir reikalavimai yra išdėstyti Kasybos įstatyme (Mijnbouwwet) („Įstatymų ir dekretų biuletenis“, 2002 m., Nr. 542).

Paraiškos gali būti teikiamos 13 savaičių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti siunčiamos šiuo adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Terminui pasibaigus gautos paraiškos nagrinėjamos nebus.

Sprendimas dėl prašymų bus priimtas ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo minėto laikotarpio pabaigos.

Daugiau informacijos galima gauti kreipiantis į E.J. Hoppel telefonu (31-70) 379 77 62.


7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.