ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 200

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2008/C 200/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų

1

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 200/02

Euro kursas

6

2008/C 200/03

Komisijos pranešimas — Reglamentu (EB) Nr. 885/2006, susijusiu su EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimu ir patvirtinimu, įsteigtos Taikinimo institucijos narių skyrimas

7

 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 200/04

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

8

2008/C 200/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

9

 

Klaidų ištaisymas

2008/C 200/06

Atnaujinto sienos perėjimo punktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašo klaidų ištaisymas (OL C 177, 2008 7 12)

10

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/1


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų

(2008/C 200/01)

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 286 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 8 straipsnį,

atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo,

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač į jo 41 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.   ĮVADAS

1.

2007 m. spalio 18 d. Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl reglamento (toliau — pasiūlymą), kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (1). Su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP) dėl šio pasiūlymo nebuvo konsultuotasi, nors pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį Komisija turi konsultuotis su EDAPP, kai priima pasiūlymą dėl teisės akto, susijusio su asmens teisių ir laisvių apsauga asmens duomenų tvarkymo srityje.

2.

EDAPP apgailestauja, kad Komisija nesilaikė savo teisinės pareigos su juo konsultuotis, ir tikisi, kad ateityje su juos bus konsultuojamasi dėl visų pasiūlymų, kuriems taikoma 28 straipsnio 2 dalis. EDAPP nusprendė pateikti nuomonę savo paties iniciatyva. Atsižvelgiant į 28 straipsnio 2 dalies privalomąjį pobūdį, ši nuomonė turėtų būti paminėta teksto preambulėje.

3.

Pagrindiniai faktai, susiję su šiuo pasiūlymu, yra tokie: 2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų, siekiant, kad pasuose būtų pateikiami biometriniai duomenys. Kaip ir apsauginių savybių, biometrinių duomenų paskirtis — labiau susieti pasą su jo turėtoju. 2005 m. vasario 28 d. Komisija priėmė pirmą techninių specifikacijų (2), susijusių su turėtojo veido vaizdo saugojimu luste be kontakto, dalį. 2006 m. birželio 28 d. Komisija priėmė antrą Sprendimą (3), dėl papildomo dviejų pirštų atspaudų saugojimo paso luste.

4.

Siekiant suderinti biometrinio paso išimtis, pasiūlyme buvo pateiktos šios priemonės: vaikai iki 6 metų amžiaus atleidžiami nuo pareigos duoti pirštų atspaudus, ir šis reikalavimas taip pat neturėtų būti taikomas asmenims, kurie fiziškai negali duoti pirštų atspaudų.

5.

Be to, pasiūlyme numatyta pareiga „vienas asmuo, vienas pasas“, kuri yra apibūdinta kaip papildoma apsaugos priemonė ir papildoma vaikų apsauga.

6.

EDAPP palankiai vertina tai, kad Komisija atsižvelgė į ankstesnėse EDAPP nuomonėse pateiktą punktą dėl atsarginių procedūrų, kaip nurodyta pasiūlymo aiškinamajame memorandume.

7.

EDAPP apgailestauja, kad Komisija neatliko šio pasiūlymo poveikio įvertinimo. Todėl neaišku, kaip Komisija, negalėdama remtis griežtu poveikio įvertinimu, galėjo būti pasirengusi tinkamai įvertinti pasiūlymo, susijusio su duomenų apsauga, būtinybę ir proporcingumą. Tokia analizė neturėtų būti skirta vien sąnaudoms, kurios atsirastų dėl naujų priemonių, ir ją atliekant būtų galima pasinaudoti panašių klausimų, nagrinėtų svarstant kitus pasiūlymus, pavyzdžiui, pasiūlymą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų (4) peržiūros, analize. Kadangi nėra poveikio įvertinimo, taip pat būtina peržiūrėti pasiūlyme nurodytą amžiaus ribą, kaip paaiškinta šios nuomonės 2.1 dalyje.

2.   PASIŪLYMO ANALIZĖ

2.1.   Su biometriniais duomenimis susijusios išimtys

8.

EDAPP ne viena proga yra palankiai įvertinęs biometrinių duomenų naudojimo privalumus, tačiau taip pat yra pabrėžęs, jog šie privalumai priklauso nuo to, kaip griežtai taikomos apsaugos priemonės. Nuomonėje dėl SIS II (5)EDAPP pasiūlė neišsamų bendrų pareigų arba reikalavimų sąrašą, kurio reikia laikytis, kai sistemoje naudojami biometriniai duomenys. Šie elementai padės išvengti, kad sistemos netobulumų, pavyzdžiui, neteisingos identifikacijos ar nesugebėjimo įregistruoti duomenis, našta netektų paso turėtojui.

9.

Todėl EDAPP aktyviai remia Komisijos pasiūlymą įvesti pirštų atspaudų davimo išimtis atsižvelgiant į asmens amžių ar negalėjimą duoti pirštų atspaudų dėl fizinių priežasčių. Šios išimtys yra atsarginių procedūrų, kurios turėtų būti įgyvendintos, dalis. EDAPP taip pat palankiai vertina Komisijos pastangas laikytis nuoseklaus metodo skirtinguose teisės aktuose, reglamentuojančiuose panašius dalykus — pasiūlymas dėl išimties taip pat įtrauktas į pasiūlymą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų peržiūros.

10.

Tačiau EDAPP vis dar mano, kad šių išimčių nepakanka, kadangi jomis neišsprendžiami visi galimi ir susiję klausimai, kylantys dėl biometrinėms sistemoms būdingų netobulumų, ypač su vaikais ir vyresnio amžiaus žmonėmis susiję klausimai.

Vaikų atvejis

11.

Pasiūlymo aiškinamajame memorandume Komisija nurodo kai kuriose valstybėse narėse atliktus bandomuosius projektus, kurių metu paaiškėjo, jog vaikų iki 6 metų pirštų atspaudai nėra pakankamai kokybiški, kad būtų galima atlikti 1:1 tapatybės patikrinimą (nustatyti tapatybę lyginant vieną piršto atspaudą su kitu). Deja, informacijos apie šiuos bandomuosius projektus ir apie aplinkybes, kuriomis jie buvo vykdyti, arba nėra, arba jos yra labai nedaug; lig šiol nėra nei paaiškinta, nei apibrėžta, ką reiškia „pakankamai kokybiški“.

12.

EDAPP nuomone, vaikų amžiaus riba duoti pirštų atspaudus turėtų būti nustatyta atlikus nuoseklų ir išsamų tyrimą, kurio tikslas — tinkamai nustatyti sistemų tikslumą realiomis sąlygomis; šis tyrimas taip pat turi atspindėti tvarkomų duomenų įvairovę. Bandomieji projektai patys savaime nepateikia pakankamai informacijos, kuria būtų galima pagrįsti Bendrijos teisės aktų leidėjo svarbius sprendimus.

13.

Tokio tyrimo, atliktino prieš nustatant bet kokią amžiaus ribą, reikalingumą EDAPP jau yra pabrėžęs savo nuomonėje (6) dėl pasiūlymo dėl Reglamento, iš dalies keičiančio Bendrąsias konsulines instrukcijas. Nei dabartinė mokslinė literatūra, nei ankstesnis poveikio tyrimas, Komisijos atliktas dėl pasiūlymo dėl Vizų informacijos sistemos (7) nepateikia įtikinamų įrodymų dėl rimtai pagrįstos vaikų amžiaus ribos.

14.

Todėl EDAPP rekomenduoja, kad pasiūlymui parinkta amžiaus riba būtų laikoma laikina. Praėjus trejiems metams amžiaus riba turėtų būti iš naujo įvertinta ir pagrįsta didelio masto ir išsamiu tyrimu. Atsižvelgdamas į biometrinių duomenų jautrumą, taip pat į biometrinių sistemų konkurencingumo aspektą, EDAPP siūlo, kad už šio tyrimo administravimą būtų atsakinga viena europinė institucija, akivaizdžiai kompetentinga šioje srityje ir turinti bandymams reikalingą techninę bazę (8). Visi atitinkami suinteresuotieji subjektai, pradedant pramonės sektoriumi ir baigiant valstybių narių valdžios institucijomis, turėtų būti pakviesti prisidėti prie šio tyrimo.

15.

Prieš šiuo tyrimu aiškiai nustatant amžiaus ribą ir tam, kad būtų išvengta bet kokio rizikingo įgyvendinimo, EDAPP rekomenduoja, kad taikoma riba atitiktų didelėms asmenų grupėms jau nustatytas ribas Reglamente dėl EURODAC sistemos (9), susijusias su prieglobsčio prašančiais asmenimis (vaikų amžiaus riba pirštų atspaudams pateikti yra 14 metų), arba nustatytas programai „US Visit“ (10) (amžiaus riba taip pat 14 metų). Šios ribos netgi galėtų būti truputį mažesnės, kadangi biometriniai duomenys griežtai naudojami vien tik patikrinimo procese (atliekant 1:1 palyginimą), kaip nustatyta Reglamento (EB) 2252/2004 4 straipsnio 3 dalyje. Iš tiesų, tokio proceso metu paprastai padaroma mažiau klaidų, palyginti su identifikavimo procesu (atliekant 1:n palyginimą), kurio metu padaromų klaidų lygis yra daug aukštesnis.

Vyresnio amžiaus žmonių atvejis

16.

Pirštų atspaudų sistemų netobulumas susijęs ne vien su mažamečiais vaikais, bet ir su vyresnio amžiaus žmonėmis. š tiesų įrodyta, kad pirštų atspaudų tikslumas ir galimybė juos panaudoti mažėja žmonėms senstant (11), be to, ypač svarbūs yra patogumo ir ergonomikos aspektai. Remdamasis argumentacija dėl vaikų amžiaus ribos, EDAPP rekomenduoja, kad amžiaus riba vyresnio amžiaus žmonėms, kuri gali būti nustatoma remiantis panašia jau esama patirtimi (programoje „US Visit“ nustatyta 79 metų riba), būtų įvesta kaip papildoma išimtis. Vyresnio amžiaus žmonių pirštų atspaudų kokybė duomenų įregistravimo ir atitikimo nustatymo procesams taip pat turės būti pirmiau pasiūlyto tyrimo dalis.

17.

Galiausiai, EDAPP primena, kad šios išimtys neturėtų jokiais būdais žeminti ar diskriminuoti tų asmenų, kuriems bus taikoma išimtis, dėl jų amžiaus kaip atsargumo principo ar dėl to, kad jų pirštų atspaudai yra akivaizdžiai nenuskaitomi.

2.2.   „Vienas asmuo, vienas pasas“

18.

Kaip paaiškinta Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) internetinėje svetainėje, rekomendacija dėl „vieno paso, vieno asmens“ koncepcijos (12) buvo parengta iš esmės kaip galimas sprendimas, susijęs su tuo, kad buvo nepakankamai standartizuoti šeimų pasai, ir su tuo, kad pradėti naudoti mašina nuskaitomi pasai. EDAPP pripažįsta, kad ši koncepcija galėtų duoti ir papildomos naudos — padėti kovoti su prekyba vaikais. Tačiau pagrindinė paso paskirtis — Europos piliečių keliavimo supaprastinimas, o ne kova su vaikų grobimu — tam yra parengtos papildomos konkrečios ir rezultatyvios priemonės.

19.

Pagal vieną naujausių tyrimų (13) didžiausia prekybos vaikais ar vaikų pagrobimų rizika kyla tuomet, kai mažamečiai keliauja vieni. Akivaizdu, kad šiai vaikų kategorijai asmens kelionės dokumento turėjimas yra papildoma apsauga. Tačiau reikia pabrėžti, kad Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) teigimu, vaikams iki 6 metų amžiaus neleidžiama keliauti be tėvų teises turinčio asmens.

20.

Pasiūlymo aiškinamajame memorandume Komisija paaiškina, kodėl reikalinga ši apsaugos priemonė, pateikdama pavyzdį, kai asmens ir jo vaikų duomenys pateikiami tame pačiame pase, ir nurodydama, kad tokiu atveju luste būtų saugomi vien to asmens biometriniai duomenys, bet ne jo vaikų. Būtina akcentuoti, kad vaikų, kurių amžius nesiekia Komisijos pasiūlytos ribos, biometriniai duomenys bet kuriuo atveju nebūtų saugomi pase. Šiuo atveju galima teigti, kad tėvams tenkanti papildomų išlaidų ir procedūros našta, taip pat papildomo vaikų asmens duomenų rinkimo našta yra pernelyg didelė, palyginti su galima pridėtine verte, kuri būtų sukurta dėl šio principo.

21.

Reikia pabrėžti ir tai, kad padarius prieigą prie duomenų arba jų įregistravimą techniškai įmanomais (vaikams, kuriems taikoma išimtis, suteikiant biometrinį pasą), daugeliu atvejų tai tampa stipria paskata de facto prieigai prie šių duomenų ir jų rinkimui. Todėl galima drąsiai daryti prielaidą, kad techninės priemonės bus naudojamos, kai tik atsiras tam galimybė; kitaip tariant, kartais priemonės pateisina tikslą, o ne atvirkščiai. Dėl to gali kilti poreikis sumažinti teisinių reikalavimų griežtumą (ir sumažinti amžiaus ribą), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos šioms techninėms galimybėms. Teisiniai pokyčiai tuomet tik patvirtintų jau esančią praktiką.

22.

EDAPP rekomenduoja, kad principas „vienas asmuo, vienas pasas“ būtų taikomas tik vaikams, kurių amžius viršija Komisijos pasiūlytą amžiaus ribą arba tą ribą, kuri bus patikslinta ir patvirtinta atlikus pirmiau minėtą tyrimą.

2.3.   Pirminiai dokumentai

23.

ES valstybėse narėse pasai išduodami pagal tų valstybių narių nacionalinę teisę. Pagal nacionalinę teisę privaloma pateikti įvairius dokumentus, pavyzdžiui, gimimo liudijimą, pilietybės pažymėjimą, šeimos knygą, tėvų sutikimą, vairuotojo pažymėjimą, komunalinių paslaugų sąskaitas ir kt. Šie dokumentai dažnai vadinami pirminiais dokumentais, kadangi jie gali būti reikalingi tam, kad būtų išduotas pasas.

24.

Šiuo aspektu ES valstybių narių įstatymai labai skiriasi. Tai, kaip pirminiai dokumentai, taip pat dokumentai, būtini pasui išduoti, rengiami valstybėse narėse, rodo didelę situacijų ir procedūrų įvairovę, dėl kurios gali sumažėti pasuose esančių duomenų kokybė ir netgi atsirasti paskata tapatybės vagystėms.

25.

Pirminius dokumentus, kadangi jie turi mažiau apsauginių savybių, gali būti daug paprasčiau padirbti ar suklastoti nei patobulintus pasus, kuriuose naudojami biometriniai duomenys, saugomi PKI sistemų.

26.

Nors EDAPP palankiai vertina Komisijos siekį padidinti paso apsaugines savybes, jis norėtų pabrėžti, kad pasas yra tik viena grandis saugumo grandinėje, prasidedanti šiais pirminiais dokumentais ir pasibaigianti pasienio kontrolės postais; ir ši grandinė bus tik tiek saugi, kiek saugi jos silpniausia grandis. Todėl EDAPP rekomenduoja, kad Komisija pasiūlytų papildomų priemonių, skirtų suderinti pirminių dokumentų rengimo būdus, ir tai, kokie iš jų yra reikalingi norint gauti pasą.

2.4.   Reglamento Nr. 2252/2004 įgyvendinimas ir kylantys klausimai

Biometrinių duomenų saugojimas

27.

Pagal išsamią apklausą (14), kurią atliko 29 straipsnio Duomenų apsaugos darbo grupė Europos Parlamento LIBE (Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų) komiteto prašymu ir kurios svarbiausia tema — Reglamento Nr. 2252/2004 įgyvendinimo praktika, kelios valstybės narės numatė įdiegti centrinę duomenų bazę pasų biometriniams duomenims saugoti. Nors valstybės narės centralizuotą duomenų bazę gali naudoti tik biometrinių duomenų patikrinimo procedūrai vykdyti — toks griežtas apribojimas nustatytas Reglamente, dėl šios galimybės kyla papildoma rizika, susijusi su asmens duomenų apsauga, pavyzdžiui, gali atsirasti kitų tikslų, nenumatytų reglamente, arba net „žvejybos“ duomenų bazėje atvejai, kurių padarinius gali būti sudėtinga sušvelninti (15).

28.

EDAPP rekomenduoja Komisijai, kad ji pasiūlytų tolesnį priemonių derinimą, kad būtų naudojamas vien tik decentralizuotas ES valstybių narių pasams surinktų biometrinių duomenų saugojimas (bekontakčiame paso luste).

Įregistravimo ir atitikimo nustatymo procesai

29.

2006 m. birželio 28 d. Komisijos sprendime (16) C (2006) 2909 apibrėžtas tik pirštų atspaudų atvaizdų, kurie turėtų būti tvarkomi, formatas ir jų kokybė, taip pat tai, kaip jie turėtų būti apsaugoti (Išsami prieigos kontrolė). Pasiūlyme nenurodytas nei galimo nepavykusio įregistravimo rodiklis (FER), nei su atitikimo nustatymo procesu susiję rodikliai. Tiesa, pasiūlyme numatyta atsarginė procedūra mažamečiams vaikams (amžiaus riba), tačiau riba, rodanti, kada pirštų atspaudai nėra pakankamai geri, kad būtų įregistruoti, neapibrėžta.

30.

Atitikimo nustatymo klausimu pasiūlyme taip pat neapibrėžta, kuris klaidingo atmetimo rodiklis (FRR) turėtų būti taikomas pasienyje, ir kaip elgtis su asmenimis, kurių duomenys buvo greičiausiai klaidingai atmesti. Dėl tokio vienodų rodiklių nebuvimo su ES piliečių biometriniais duomenimis susiję procesai gali būti skirtingi žiūrint, per kokią sieną asmuo pasiriks keliauti į Šengeno erdvę, todėl dėl biometrinių sistemų likutinės rizikos Europos piliečiams gali būti taikomos nevienodos sąlygos. Kadangi šis procesas yra 1:1 patikrinimas (pirštų atspaudų palyginimas), EDAPP pripažįsta, kad FRR bus mažesnis nei taikomas identifikavimo procese, todėl spręstinų atvejų bus mažiau. Tačiau tiems asmenims taikomas atsargines procedūras taip pat reikia apibrėžti suderintu ir tinkamu būdu.

31.

EDAPP rekomenduoja, kad Komisija kartu su atitinkamomis valstybių narių institucijomis pasiūlytų bendrus įregistravimo ir atitikimo nustatymo procesų rodiklius, kuriuos papildytų atsarginės procedūros.

3.   IŠVADA

32.

Dėl siūlomų dabartinių taisyklių, kurios taikomos valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrinių duomenų standartams, pakeitimų kyla klausimų, panašių į aptartuosius ankstesnėse nuomonėse, nors EDAPP palankiai vertina tai, kad atsižvelgta į atsarginių procedūrų būtinybę.

33.

EDAPP taip pat palankiai vertina išimčių, grindžiamų asmens amžiumi ar jo gebėjimu pateikti pirštų atspaudus, įvedimą, taip pat pastangas skirtinguose teisės aktuose taikyti nuoseklų metodą panašiems klausimams spręsti.

34.

Tačiau EDAPP vis tiek mano, kad šių išimčių nepakanka, kadangi jomis neišsprendžiami visi galimi ir susiję klausimai, kylantys dėl biometrinėms sistemoms būdingų netobulumų, ypač su vaikais ir vyresnio amžiaus žmonėmis susiję klausimai.

35.

Vaikų amžiaus riba turėtų būti nustatyta atlikus nuoseklų ir išsamų tyrimą, kurio tikslas — tinkamai nustatyti sistemų tikslumą realiomis sąlygomis; šis tyrimas taip pat turėtų atspindėti tvarkomų duomenų įvairovę. Šį tyrimą turėtų atlikti europinė institucija, esanti akivaizdžiai kompetentinga ir turinti adekvačią šios srities techninę bazę.

36.

Kol tyrimu nenustatyta amžiaus riba ir siekiant išvengti bet kokio rizikingo įgyvendinimo, laikina riba turėtų atitikti jau nustatytąsias didelėms asmenų grupėms arba EURODAC sistemoje, arba programoje „US Visit“ (14 metų), arba turėtų būti šiek tiek mažesnė, kadangi naudojama tik patikrinimo procese.

37.

Amžiaus riba vyresnio amžiaus žmonėms, kuri gali būti nustatyta remiantis panašia patirtimi (programa „US Visit“: 79 metai), turėtų būti įvesta kaip papildoma išimtis. Tokios išimtys neturėtų jokiais būdais žeminti ar diskriminuoti asmenų, kuriems jos yra taikomos.

38.

Principas „vienas asmuo, vienas pasas“ turėt būti taikomas tik tiems vaikams, kurių amžius viršija atitinkamą amžiaus ribą.

39.

Atsižvelgiant į nacionalinių įstatymų skirtumus, susijusius su dokumentais, kurie yra būtini norint išduoti pasą, Komisija turėtų pasiūlyti papildomas priemones, skirtas suderinti tokių pirminių dokumentų pateikimą ir naudojimą.

40.

Komisija taip pat turėtų pasiūlyti toliau derinti priemones, kad būtų naudojamas tik decentralizuotas valstybių narių išduodamiems pasams surinktų biometrinių duomenų saugojimas.

41.

Galiausiai, Komisija kartu su atitinkamomis valstybių narių institucijomis turėtų pasiūlyti bendrus įregistravimo ir atitikimo nustatymo procesų rodikliu, kuriuos papildytų atsarginės procedūros.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 26 d.

Peter HUSTINX

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  COM (2007) 619 galutinis.

(2)  Sprendimą C (2005) 409 galima rasti tokiu adresu:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/doc_freetravel_documents_en.htm

(3)  Sprendimą C (2006) 2909 galima rasti tokiu adresu:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/doc_freetravel_documents_en.htm

(4)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo (COM (2006) 269 galutinis).

(5)  2005 m. spalio 19 d. nuomonė dėl trijų pasiūlymų dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) (COM (2005)230 galutinis, COM (2005)236 galutinis ir COM (2005)237 galutinis), OL C 91, 2006 4 19, p. 38.

(6)  2006 m. spalio 27 d. nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo (COM (2006) 269 galutinis) — 2006/0088 (COD), OL C 321, 2006 12 29, p. 38.

(7)  2004 m. gruodžio 28 d. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (COM (2004) 835 galutinis)

(8)  Kaip galimą variantą EDAPP siūlo, kad ši užduotis būtų patikėta Europos Komisijos jungtiniam mokslinių tyrimų centrui.

(9)  2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (OL L 316, 2000 12 15, p. 1).

(10)  su „US Visit“ programos išimtimis galima susipažinti:

http://www.dhs.gov/xtrvlsec/programs/editorial_0527.shtm

(11)  Fingerprint Image Quality Evaluation: Elderly and Younger Populations, N.C. Sickler & S.J. Elliott, Ph.D., Department of Industrial Technology, School of Technology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907,

A. HICKLIN and R. KHANNA, The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS, 9 February 2006.

(12)  http://www.icao.int/icao/en/atb/fal/passport_concept.htm

(13)  Šį tyrimą galima rasti adresu:

http://www.childfocus.be/fr/activities_5_2.php?id=112

Santrauką anglų kalba galima rasti adresu:

http://www.childfocus.be/uploads/documents/114-414-samenvatting %20eng %20definitief.doc.

(14)  Žr. 2007 m. gruodžio 10 d. 29 straipsnio darbo grupės pirmininko raštą dėl ES pasų (ir jo priedą) LIBE komiteto pirmininkui, su kuriais galima susipažinti:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2007_12_10_letter_cavada_biopassports_en.pdf

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2007_12_10_letter_cavada_biopassports_replies_en.pdf

(15)  Žr. 2005 m. rugsėjo 30 d. 29 straipsnio darbo grupės Nuomonę Nr. 3/2005 (WP 112).

(16)  Žr. 3 išnašą.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/6


Euro kursas (1)

2008 m. rugpjūčio 5 d.

(2008/C 200/02)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,5487

JPY

Japonijos jena

167,06

DKK

Danijos krona

7,4606

GBP

Svaras sterlingas

0,79285

SEK

Švedijos krona

9,4622

CHF

Šveicarijos frankas

1,6312

ISK

Islandijos krona

122,74

NOK

Norvegijos krona

8,0315

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

23,928

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

235,13

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7049

PLN

Lenkijos zlotas

3,2159

RON

Rumunijos lėja

3,4965

SKK

Slovakijos krona

30,375

TRY

Turkijos lira

1,7882

AUD

Australijos doleris

1,6890

CAD

Kanados doleris

1,6168

HKD

Honkongo doleris

12,0873

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,1388

SGD

Singapūro doleris

2,1339

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 575,80

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,4340

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,6173

HRK

Kroatijos kuna

7,2173

IDR

Indijos rupija

14 059,10

MYR

Malaizijos ringitas

5,0666

PHP

Filipinų pesas

68,140

RUB

Rusijos rublis

36,4325

THB

Tailando batas

52,075

BRL

Brazilijos realas

2,4308

MXN

Meksikos pesas

15,3331


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/7


Komisijos pranešimas — Reglamentu (EB) Nr. 885/2006, susijusiu su EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimu ir patvirtinimu, įsteigtos Taikinimo institucijos narių skyrimas

(2008/C 200/03)

(1)

Komisija paskyrė pirmininku:

Daniel PERRIN (FR) (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d.).

(2)

Komisija paskyrė nariais:

Concepción SANCHÉZ TRUJILLANO (ES) (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d.);

George TREVELYAN (UK) (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d.).

(3)

Komisija paskyrė narių pavaduotojais:

Toomas KEVVAI (EE) (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.);

Jaroslaw OLESNIEWICZ (PL) (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.);

Bart BRADY (IE) (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.);

Ian George PEARSON (UK) (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.).


V Skelbimai

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/8


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 200/04)

1.

2008 m. liepos 30 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Daiichi Sankyo Company, Limited“ (toliau – DS, Japonija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įmonės „Ranbaxy Laboratories Limited, India“ (toliau – „Ranbaxy“, Indija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

DS: farmacijos įmonė;

„Ranbaxy“: farmacijos įmonė.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 200/05)

1.

2008 m. liepos 30 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: „Delek Group“ priklausanti įmonė „Delek Nederland BV“ (toliau – „Delek“, Nyderlandai), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Salland Olie Holding BV“ (toliau – „Salland“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Delek“: didmeninė prekyba bei prekyba (degalinės ir naftos produktų gabenimas) naftos produktais ir jų saugojimas;

„Salland“: didmeninė prekyba bei prekyba (degalinės ir naftos produktų gabenimas) naftos produktais.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


Klaidų ištaisymas

6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/10


Atnaujinto sienos perėjimo punktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 177, 2008 m. liepos 12 d. )

(2008/C 200/06)

Prancūzijos pranešimas keičiamas taip:

''PRANCŪZIJA

2007 m. gruodžio 28 d. OL C 316, p. 1, skelbtos informacijos pakeitimas

Oro erdvės sienos

(1)

Abbeville

(2)

Agen-la Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albi-le Séquestre

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Bourges

(21)

Brest-Guipavas

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Cahors-Lalbenque

(24)

Calais-Dunkerque

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(26)

Cannes-Mandelieu

(27)

Carcassonne-Salvaza

(28)

Castres-Mazamet

(29)

Châlons-Vatry

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(31)

Châteauroux-Déols

(32)

Cherbourg-Mauperthus

(33)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(34)

Colmar-Houssen

(35)

Courchevel

(36)

Deauville-Saint-Gatien

(37)

Dieppe-Saint-Aubin

(38)

Dijon-Longvic

(39)

Dinard-Pleurtuit

(40)

Dôle-Tavaux

(41)

Epinal-Mirecourt

(42)

Figari-Sud Corse

(43)

Gap-Tallard

(44)

Genève-Cointrin

(45)

Granville

(46)

Grenoble-Saint-Geoirs

(47)

Hyères-le Palivestre

(48)

Issy-les-Moulineaux

(49)

La Môle

(50)

Lannion

(51)

La Rochelle-Laleu

(52)

Laval-Entrammes

(53)

Le Castelet

(54)

Le Havre-Octeville

(55)

Le Mans-Arnage

(56)

Le Touquet-Paris-Plage

(57)

Lille-Lesquin

(58)

Limoges-Bellegarde

(59)

Lognes-Emerainville

(60)

Lorient-Lann-Bihoué

(61)

Lyon-Bron

(62)

Lyon-Saint-Exupéry

(63)

Marseille-Provence

(64)

Meaux-Esbly

(65)

Megève

(66)

Metz-Nancy-Lorraine

(67)

Monaco-Héliport

(68)

Montbéliard-Courcelles

(69)

Montpellier-Méditérranée

(70)

Morlaix-Ploujean

(71)

Nancy-Essey

(72)

Nantes-Atlantique

(73)

Nevers-Fourchambault

(74)

Nice-Côte d'Azur

(75)

Nîmes-Garons

(76)

Orléans-Bricy

(77)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(78)

Paris-Charles de Gaulle

(79)

Paris-le Bourget

(80)

Paris-Orly

(81)

Pau-Pyrénées

(82)

Perpignan-Rivesaltes

(83)

Poitiers-Biard

(84)

Pontarlier

(85)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(86)

Quimper-Pluguffan

(87)

Reims-Champagne

(88)

Rennes Saint-Jacques

(89)

Roanne-Renaison

(90)

Rodez-Marcillac

(91)

Rouen-Vallée de Seine

(92)

Saint-Brieuc-Armor

(93)

Saint-Etienne-Bouthéon

(94)

Saint-Nazaire-Montoir

(95)

Saint-Yan

(96)

Strasbourg-Entzheim

(97)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(98)

Toulouse-Blagnac

(99)

Tours-Saint-Symphorien

(100)

Toussus-le-Noble

(101)

Troyes-Barberey

(102)

Valence-Chabeuil

(103)

Valenciennes-Denain

(104)

Vesoul-Frotey

(105)

Vichy-Charmeil

Jūrų sienos

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bonifacio

(5)

Bordeaux

(6)

Boulogne

(7)

Brest

(8)

Caen-Ouistreham

(9)

Calais

(10)

Calvi

(11)

Cannes-Vieux Port

(12)

Carteret

(13)

Cherbourg

(14)

Concarneau

(15)

Dieppe

(16)

Douvres

(17)

Dunkerque

(18)

Granville

(19)

Honfleur

(20)

La Rochelle-La Pallice

(21)

Le Havre

(22)

Les Sables-d'Olonne-Port

(23)

L'lle-Rousse

(24)

Lorient

(25)

Marseille

(26)

Monaco-Port de la Condamine

(27)

Nantes-Saint-Nazaire

(28)

Nice

(29)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(30)

Port-la-Nouvelle

(31)

Porto-Vecchio

(32)

Port-Vendres

(33)

Propriano

(34)

Roscoff

(35)

Rouen

(36)

Saint-Brieuc (maritime)

(37)

Saint-Malo

(38)

Sète

(39)

Toulon

(40)

Villefranche-sur-Mer

Sausumos sienos

SU ŠVEICARIJA

(1)

Bâle-Mulhouse aéroport (Pėsčiųjų perėjimas iš vieno sektoriaus į kitą)

(2)

Bois-d'Amont

(3)

Chatel

(4)

Col France

(5)

Delle route

(6)

Evian Port

(7)

Ferney-Voltaire

(8)

Ferrières-sous-Jougne

(9)

Gare de Genève-Cornavin

(10)

Goumois

(11)

La Cure

(12)

Les Verrières route

(13)

Moëllesulaz

(14)

Pontarlier-gare

(15)

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

(16)

Prévessin

(17)

Saint-Gingolph

(18)

Saint-Julien-Perly

(19)

Saint-Louis autoroute

(20)

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

(21)

Vallard-Thonex

(22)

Vallorbe (tarptautiniai traukiniai)

(23)

Vallorcine

(24)

Veigy

SU JUNGTINE KARALYSTE

(nuolatinis susisiekimas per Lamanšą)

(1)

Gare d'Ashford International

(2)

Gare d'Avignon-Centre

(3)

Cheriton/Coquelles

(4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(5)

Gare de Fréthun

(6)

Gare de Lille-Europe

(7)

Gare de Londres-Waterloo

(8)

Gare de Paris-Nord

SU ANDORA

(1)

Pas de la Case-Porta''.