ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 134

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. gegužės 31d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 134/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2008/C 134/02

Komisijos komunikatas dėl 2-nitrotolueno ir 2,4-dinitrotolueno keliamos rizikos vertinimo rezultatų ir jos mažinimo strategijų ( 1 )

4

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

2008/C 134/03

2008 m. gegužės 23 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl dviejų pasiūlytų Komisijos reglamentų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2008/22)

10

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 134/04

Euro kursas

12

2008/C 134/05

Komisijos pranešimas apie susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų normas bei orientacines/diskonto normas, taikomas 27 valstybių narių nuo 2007 m. sausio 1 d.(Paskelbta pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (OL L 140, 2004 4 30, p. 1) 10 straipsnį ir pagal Komisijos pranešimą dėl orientacinių/diskonto normų metodo nustatymo (OL C 273,1997 9 9, p. 3))

13

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 134/06

Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje nurodytų leidimų gyventi sąrašas (OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 192, 2007 8 18, p. 11, OL C 271, 2007 11 14, p. 14, OL C 57, 2008 3 1, p. 31)

14

2008/C 134/07

Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje nurodytų sienos perėjimo punktų sąrašas (OL C 316, 2007 12 28, p. 1)

16

2008/C 134/08

Atnaujinta informacija apie orientacines sumas, reikalaujamas kertant išorės sienas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje (OL C 247, 2006 10 13, p. 19, OL C 153, 2007 7 6, p. 22, OL C 182, 2007 8 4, p. 18, OL C 57, 2008 3 1, p. 38)

19

2008/C 134/09

Prancūzijos atlikti su viešaja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Rennes ir Mulhouse miestų pakeitimai ( 1 )

20

 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 134/10

Valstybės pagalba — Ispanija — Valstybės pagalba C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Ciudad de la Luz kino studijos kompleksas, Alikantė — Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį ( 1 )

21

2008/C 134/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

40

2008/C 134/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) ( 1 )

41

2008/C 134/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) ( 1 )

42

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2008/C 134/14

Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį — Valstybės narės paraiška

43

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Komisija

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/01)

Sprendimo priėmimo data

2008 3 11

Pagalbos Nr.

N 326/07

Valstybė narė

Italija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Riduzione della tassazione sul biodiesel

Teisinis pagrindas

La base giuridica è la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, paragrafi da 368 a 371

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 384 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2007 1 1-2010 12 31

Ekonomikos sektorius

Energetika

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Customs Agency

Via Carucci, 71

I-00143 Roma

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2008 4 7

Pagalbos Nr.

N 621/07

Valstybė narė

Austrija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften

Teisinis pagrindas

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz 2007, Körperschaftsteuergesetz 1988, Einkommensteuergesetz 1988

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Rizikos kapitalas, Mažos ir vidutinės įmonės

Pagalbos forma

Mokesčių lengvata

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 10 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2008 3 25-2012 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraße 2b

A-1030 Wien

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2008 3 18

Pagalbos Nr.

N 52/08

Valstybė narė

Kipras

Regionas

Pavadinimas (ir (arba) pagalbos gavėjo pavadinimas)

Καθεστώς ενίσχυσης για την ανάπτυξη αεροπορικών γραμμών 2008-2012

(Kathestos enischisis gia tin anaptiksi aeroporikon grammon 2008-2012)

Teisinis pagrindas

Priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Regiono plėtra, susisiekimas

Pagalbos forma

Dotacija

Biudžetas

18 mln. EUR

Intensyvumas

Pagal Bendrijos gairių dėl oro uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų pradėti (2005/C 312/01) 79 dalies f punktą

Trukmė

2008 4 1-2012 3 31

Ekonomikos sektoriai

Transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kupriakos Organismos Tourismou)

Λεωφόρος Λεμεσού 19 (Leophoros Lemesou 19)

CY-2112 Αγλαντζιά (CY-2112 Aglantzia)

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/4


Komisijos komunikatas dėl 2-nitrotolueno ir 2,4-dinitrotolueno keliamos rizikos vertinimo rezultatų ir jos mažinimo strategijų

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/02)

1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1) reglamentuojamas duomenų teikimas, prioritetinių medžiagų nustatymas, rizikos vertinimas ir numatyta, kad prireikus rengiamos esamų medžiagų keliamos rizikos mažinimo strategijos.

Toliau išvardytos medžiagos pagal Reglamento (EEB) Nr. 793/93 nuostatas buvo atrinktos kaip prioritetinės medžiagos, kurias reikia įvertinti pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2364/2000 dėl ketvirtojo prioritetinių medžiagų sąrašo (2), numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 793/93:

2-nitrotoluenas;

2,4-dinitrotoluenas.

Pagal tą reglamentą paskirta valstybė pranešėja, vadovaudamasi 1994 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1488/94, nustatančiu esamų medžiagų keliamos rizikos žmonėms ir aplinkai įvertinimo principus (3), įvertino tų medžiagų keliamą riziką žmonėms bei aplinkai ir pasiūlė rizikos mažinimo strategiją, kaip numatyta Reglamente (EEB) Nr. 793/93.

Konsultuotasi su Pavojų sveikatai ir aplinkai moksliniu komitetu (PSAMK); jis pateikė nuomonę apie pranešėjos atliktą rizikos vertinimą. Šios nuomonės paskelbtos mokslinio komiteto interneto svetainėje.

Reglamento (EEB) Nr. 793/93 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad rizikos vertinimo rezultatai ir rekomenduojama rizikos mažinimo strategija priimama Bendrijos lygmeniu ir ją paskelbia Komisija. Šiame komunikate ir atitinkamoje Komisijos rekomendacijoje (4) 2008/405/EB pateikiami pirmiau nurodytų medžiagų keliamos rizikos vertinimo rezultatai (5) ir tos rizikos mažinimo strategijos.

Šiame komunikate pateikti rizikos vertinimo rezultatai ir rizikos mažinimo strategijos atitinka Reglamento (EEB) Nr. 793/93 15 straipsnio 1 dalimi įsteigto Komiteto nuomonę.


(1)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1.

(2)  OL L 273, 2000 10 26, p. 1.

(3)  OL L 161, 1994 6 29, p. 3.

(4)  OL L 141, 2008 5 31.

(5)  Išsamią rizikos vertinimo ataskaitą ir jos santrauką galima rasti Europos cheminių medžiagų biuro interneto svetainėje:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


PRIEDAS

1 DALIS

CAS Nr. 88-72-2

 

EINECS Nr. 201-853-3

Struktūrinė formulė

Image

EINECS pavadinimas

2-nitrotoluenas

IUPAC pavadinimas

2-nitrotoluenas

Valstybė pranešėja

Ispanija

Klasifikacija (1)

Kanc. kat. 2; R45

Muta. kat. 2; R46

Repr. kat. 3; R62

Xn; R22

N; R51-53

Rizikos vertinimas (2) grindžiamas dabartine tvarka, susijusia su Europos bendrijoje pagamintos arba į ją importuotos medžiagos gyvavimo ciklu, kaip nurodyta valstybės narės pranešėjos Komisijai perduotame rizikos vertinime.

Remiantis turima informacija atlikus rizikos vertinimą nustatyta, kad Europos bendrijoje 2-nitrotoluenas naudojamas sintetinant tarpines medžiagas, kurios naudojamos žemės ūkio ir gumos cheminėms medžiagoms, sprogstamosioms medžiagoms, karščiui jautriems dažikliams, azodažikliams ir sieriniams dažikliams gaminti, taip pat organiniu būdu sintetinant įvairius junginius, įskaitant naftos chemijos produktus, pesticidus ir farmacijos produktus. 2-nitrotoluenas daugiausia sintetinamas nitrinant tolueną, o pagamintas daugiausia naudojamas vietoje o-toluidinui ir 2,4-dinitrotoluenui gaminti.

Šios medžiagos dirginamasis poveikis netikrintas, todėl nevertinta dirginimo rizika jokiai grupei. Šis bandymas nebuvo reikalingas, nes nustatyta, kad ši medžiaga yra nenustatytos slenkstinės koncentracijos kancerogenas, todėl reikės taikyti kontrolės priemones, kurioms įtakos neturėtų papildoma informacija apie tai, ar ši medžiaga yra jautrinanti medžiaga.

RIZIKOS VERTINIMAS

A.   Žmonių sveikata

Išvadoje apie įvertintą riziką

DARBUOTOJAMS

teigiama, kad būtina imtis konkrečių priemonių rizikai, atsirandančiai gaminant ir toliau perdirbant, mažinti. Ši išvada padaryta, nes:

nerimaujama, kad įkvepiama ir veikdama odą medžiaga daro mutageninį ir kancerogeninį poveikį;

nerimaujama, kad pakartotinai veikdama odą medžiaga yra toksiška ir daro toksinį poveikį reprodukcijai (vaisingumui ir vystymuisi).

Išvadoje apie įvertintą riziką

VARTOTOJAMS

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

nemanoma, kad vartotojams būtų daromas poveikis.

Išvadoje apie įvertintą riziką

PER APLINKĄ VEIKIAMIEMS ŽMONĖMS

teigiama, kad būtina imtis konkrečių priemonių šiai rizikai mažinti. Ši išvada padaryta, nes:

nerimaujama, kad medžiagos naudojimo vietoje įkvepiama arba patekusi per burną medžiaga daro kancerogeninį poveikį ir kad visose arba tam tikrose jos gamybos ir tolesnio perdirbimo vietose įkvepiama arba patekusi per burną medžiaga daro kancerogeninį poveikį.

Išvadoje apie įvertintą riziką

ŽMONIŲ SVEIKATAI (fizikinės ir cheminės savybės)

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad rizikos tikimybės nėra. Manoma, kad pakanka jau taikomų rizikos mažinimo priemonių.

B.   Aplinka

Išvadoje apie įvertintą riziką

ATMOSFERAI, VANDENS EKOSISTEMAI (įskaitant nuotekų valymo įrenginius ir nuosėdas) ir SAUSUMOS EKOSISTEMAI

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad nėra su minėtomis aplinkos sritimis susijusios rizikos tikimybės. Manoma, kad pakanka jau taikomų rizikos mažinimo priemonių.

Išvadoje apie įvertintą riziką

MIKROORGANIZMAMS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIUOSE

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad su minėtomis aplinkos sritimis susijusios rizikos tikimybės nėra. Manoma, kad pakanka jau taikomų rizikos mažinimo priemonių.

RIZIKOS MAŽINIMO STRATEGIJA

DARBUOTOJAMS

Šiuo metu Bendrijoje galiojantys darbuotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai laikomi tinkama sistema, leidžiančia tiek, kiek reikia, sumažinti medžiagos keliamą riziką; todėl šie teisės aktai ir taikomi.

PER APLINKĄ VEIKIAMIEMS ŽMONĖMS

Manoma, kad nustatytai visuomenei kylančiai rizikai valdyti pakanka galiojančių per aplinką veikiamų žmonių apsaugos teisinių priemonių, visų pirma Tarybos direktyvos 2008/1/EB (3) nuostatų.

2 DALIS

CAS Nr.121-14-2

 

EINECS Nr. 204-450-0

Struktūrinė formulė

Image

EINECS pavadinimas

2,4-dinitrotoluenas

IUPAC pavadinimas

1,3-dinitro-4-metilbenzenas

Valstybė pranešėja

Ispanija

Klasifikacija (4)

Kanc. kat. 2; R45

Muta. kat. 3; R68

Repr. kat. 3; R62

T: R23/24/25

Xn: R48/22

N: R51-53

Rizikos vertinimas (2) grindžiamas dabartine tvarka, susijusia su Europos bendrijoje pagamintos arba į ją importuotos medžiagos gyvavimo ciklu, kaip nurodyta valstybės narės pranešėjos Komisijai perduotame rizikos vertinime.

Remiantis turima informacija atlikus rizikos įvertinimą nustatyta, kad Europos bendrijoje 2,4-dinitrotoluenas naudojamas kaip tarpinė cheminė medžiaga iš iš toluen-2,4-diamino (TDA) gaminant toluen-2,4-diizocianatą (TDI). Šiam tikslui sunaudojama apie 99 % pagaminto 2,4-dinitrotolueno.

RIZIKOS VERTINIMAS

A.   Žmonių sveikata

Išvadoje apie įvertintą riziką

DARBUOTOJAMS

teigiama, kad būtina imtis konkrečių priemonių šiai rizikai mažinti. Ši išvada padaryta, nes:

nerimaujama, kad darbuotojams naudojant medžiagą visais jos naudojimo būdais įkvepiama arba veikdama odą medžiaga daro mutageninį ir kancerogeninį poveikį.

nerimaujama, kad gaminant ir naudojant sprogstamąsias medžiagas pakartotinai veikdama odą medžiaga yra toksiška ir daro toksinį poveikį reprodukcijai (vaisingumui).

nerimaujama, kad gaminant sprogstamąsias medžiagas pakartotinai įkvepiama medžiaga yra toksiška ir daro toksinį poveikį reprodukcijai (vaisingumui).

Išvadoje apie įvertintą riziką

VARTOTOJAMS

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

nemanoma, kad vartotojams būtų daromas poveikis.

Išvadoje apie įvertintą riziką

PER APLINKĄ VEIKIAMIEMS ŽMONĖMS

teigiama, kad būtina imtis konkrečių priemonių šiai rizikai mažinti. Ši išvada padaryta, nes:

nerimaujama, kad naudojant medžiagą vienoje vietoje įkvepiama arba patekusi per burną ji daro mutageninį ir kancerogeninį poveikį.

Negalima atmesti rizikos tikimybės naudojant medžiagą visais kitais jos naudojimo būdais, nes nustatyta, kad ši medžiaga yra nenustatytos slenkstinės koncentracijos kancerogenas. Reikėtų apsvarstyti esamos kontrolės tinkamumą ir kitų konkrečių priemonių reikalingumą bei įgyvendinamumą. Tačiau rizikos vertinimas rodo, kad rizika ir taip yra nedidelė. Į tai reikėtų atsižvelgti svarstant esamos kontrolės tinkamumą ir kitų konkrečių rizikos mažinimo priemonių reikalingumą bei įgyvendinamumą.

Išvadoje apie įvertintą riziką

ŽMONIŲ SVEIKATAI (fizikinės ir cheminės savybės)

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad rizikos tikimybės nėra. Manoma, kad pakanka jau taikomų rizikos mažinimo priemonių.

B.   Aplinka

Išvadoje apie įvertintą riziką

ATMOSFERAI ir SAUSUMOS EKOSISTEMAI

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad su minėtomis aplinkos sritimis susijusios rizikos tikimybės nėra. Manoma, kad pakanka jau taikomų rizikos mažinimo priemonių.

Išvadoje apie įvertintą riziką

VANDENS EKOSISTEMAI (įskaitant nuosėdas)

teigiama, kad reikia mažinti šią riziką; reikia atsižvelgti į jau taikomas rizikos mažinimo priemones.

Rizikos vertinimas rodo, kad reikia taikyti rizikos vandens terpei ir nuosėdose gyvenantiems organizmams mažinimo priemones vienoje vietoje. Manoma, kad taikant bet kokią rizikos paviršiniam vandeniui mažinimo priemonę taip pat sumažėtų rizika nuosėdoms.

Išvadoje apie įvertintą riziką

MIKROORGANIZMAMS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIUOSE

teigiama, kad šiuo metu nereikia pateikti papildomos informacijos ir (arba) atlikti papildomų bandymų ar taikyti papildomų rizikos mažinimo priemonių. Ši išvada padaryta, nes:

rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad rizikos tikimybės nėra. Manoma, kad pakanka jau taikomų rizikos mažinimo priemonių.

RIZIKOS MAŽINIMO STRATEGIJA

DARBUOTOJAMS

Šiuo metu Bendrijoje galiojantys darbuotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai laikomi tinkama sistema, leidžiančia tiek, kiek reikia, sumažinti medžiagos keliamą riziką; todėl šie teisės aktai ir taikomi.

PER APLINKĄ VEIKIAMIEMS ŽMONĖMS

Manoma, kad nustatytai visuomenei kylančiai rizikai valdyti pakanka galiojančių per aplinką veikiamų žmonių apsaugos teisinių priemonių, visų pirma Tarybos direktyvos 2008/1/EB nuostatų.

APLINKAI

Siekiant palengvinti leidimų išdavimą ir stebėseną pagal Tarybos direktyvą 2008/1/EB (integruota taršos prevencija ir kontrolė), 2,4-dinitrotolueną reikėtų įtraukti į geriausių esamų technologijų (GET) gairių rengimo procesą.


(1)  Ši cheminė medžiaga yra įtraukta į Direktyvos 67/548/EEB I priedą. Medžiagos klasifikacija nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB, dvidešimt devintą kartą derinančia su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL L 152, 2004 4 30, p. 1, su pakeitimais, padarytais OL L 216, 2004 6 16, p. 3).

(2)  Išsamią rizikos vertinimo ataskaitą ir jos santrauką galima rasti Europos cheminių medžiagų biuro interneto svetainėje:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(3)  OL L 24, 2008 01 29, p. 8

(4)  Medžiagos klasifikacija nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB, dvidešimt devintą kartą derinančia su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL L 152, 2004 4 30, p. 1, su pataisymais, padarytais OL L 216, 2004 6 16, p. 3).


III Parengiamieji aktai

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2008 m. gegužės 23 d.

dėl dviejų pasiūlytų Komisijos reglamentų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas

(CON/2008/22)

(2008/C 134/03)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2008 m. gegužės 13 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Bendrijų Komisijos prašymą pateikti nuomonę dėl dviejų pasiūlytų Komisijos reglamentų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008 (1) dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas, iš kurių vienas yra dėl duomenų koregavimo pagal sezoną tvarkos ir kokybės ataskaitų (toliau – „pasiūlytas reglamentas Nr. 1“), o kitas – dėl laisvos darbo vietos apibrėžties, duomenų rinkimo ataskaitinių datų, duomenų perdavimo reikalavimų ir ekonominio pagrįstumo tyrimų (toliau – „pasiūlytas reglamentas Nr. 2“).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Remdamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.

Duomenys apie Bendrijos laisvas darbo vietas, kuriuos mini abu pasiūlyti reglamentai, yra svarbūs ECB. ECB paskelbė savo reikalavimus trumpojo laikotarpio statistikai, kurių reikia pinigų politikai vykdyti (2) ir kurie apima duomenis apie laisvas darbo vietas. Be to, laisvų darbo vietų statistikos poreikį rodo Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) statistinių reikalavimų veiksmų planas, kurį Ekonomikos ir finansų tarybos prašymu sukūrė Europos Komisija (Eurostat), glaudžiai bendradarbiaudama su ECB. Tuo pačiu pagrindu buvo sukurti laisvų darbo vietų statistiką apimantys pagrindiniai Europos ekonominiai rodikliai (PEER), kuriuos Ekonomikos ir finansų taryba priėmė 2003 m. vasario 18 d.

Pasiūlytas reglamentas Nr. 1

2.

Pakoreguotų pagal sezoną duomenų eilučių sukūrimas, nurodytas pasiūlytame reglamente Nr. 1, yra svarbus kalbant apie duomenis apie laisvas darbo vietas, naudojamus metų eigoje atliekamai ekonominei analizei. Panašiai ir duomenų kokybės ataskaitų rengimas bei skelbimas yra sudėtinė bendros kokybės užtikrinimo sistemos dalis.

3.

ECB pritaria duomenų apie laisvas darbo vietas, pakoreguotų pagal sezoną ir darbo dieną, prieinamumui tuoj pat po to, kai paskelbiami 16 ketvirčių duomenys. Be to, atliekant šį darbą būtų tikslinga remtis Europos statistikos sistemos koregavimo pagal sezoną gairių (3) metodologija.

4.

Pasiūlyto reglamento Nr. 1 priede numatytos kokybės ataskaitos yra vertingos gairės duomenų naudotojams konkrečios statistikos kokybės klausimu. ECB pritartų nacionalinių ataskaitų išplatinimą platesniam duomenų naudotojų ratui.

Pasiūlytas reglamentas Nr. 2

5.

ECB remia pasiūlyto reglamento Nr. 2 tikslą įvesti apibrėžtis ir ataskaitines datas, kurios sudarytų tinkamą pusiausvyrą tarp naudotojų poreikių ir naštos atskaitingiems agentams.

6.

ECB pritaria tam, kad kalbant apie duomenų rinkimo ataskaitinį laikotarpį teikiama pirmenybė laikotarpio vidurkiui, bet vis dar paliekama ir galimybė naudoti konkretaus laiko įvertį tol, kol laikoma, kad jis reprezentuoja atitinkamą laikotarpį. Studijos parodė, kad duomenų rinkimo laikas gali turėti didelį poveikį duomenims. Todėl ECB siūlo, kad į šį aspektą būtų tinkamai atsižvelgta kokybės ataskaitose, kurių reikalaujama pagal pasiūlytą reglamentą Nr. 1.

7.

ECB nori atkreipti dėmesį į dviejų ekonominio pagrįstumo tyrimų, paminėtų pasiūlyto reglamento Nr. 2 priede, svarbą:

a)

Ekonominio pagrįstumo tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti, kaip ketvirčio laisvų darbo vietų statistika galėtų būti surinkta Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo sistemos (NACE) 2 red. sekcijoms O, P, Q, R ir (ar) S, yra svarbus, nes darbas šiose NACE sekcijose sudaro daugiau kaip 35 % darbo euro zonoje.

b)

Ekonominio pagrįstumo tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti, kaip ketvirčio laisvų darbo vietų statistika galėtų būti surinkta iš verslo subjektų, kuriuose dirba mažiau nei 10 darbuotojų, yra svarbus, nes šie verslo subjektai sudaro reikšmingą viso darbo daugelyje valstybių narių daugumą. Be to, studijos rodo tendenciją, kad šios įmonės sukuria daugiau naujų laisvų darbo vietų negu didesni verslo subjektai.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. gegužės 23 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  Šį teisės aktą Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai bendrai pasirašė 2008 m. balandžio 23 d., bet jis dar nėra paskelbtas, todėl oficialus numeris vis dar nežinomas.

(2)  Europos centrinio banko statistiniai reikalavimai bendrajai ekonominei statistikai, Europos centrinis bankas, 2000 m. rugpjūčio mėn. (peržiūrėti 2004 m. gruodžio mėn.), prieinami ECB interneto svetainėje adresu: www.ecb.europa.eu

(3)  Žr. 2008 m. balandžio mėn. „ESS koregavimo pagal sezoną gaires“, prieinamas Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto interneto svetainėje adresu: http://www.cmfb.org


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/12


Euro kursas (1)

2008 m. gegužės 30 d.

(2008/C 134/04)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,5508

JPY

Japonijos jena

163,74

DKK

Danijos krona

7,4588

GBP

Svaras sterlingas

0,786

SEK

Švedijos krona

9,328

CHF

Šveicarijos frankas

1,6276

ISK

Islandijos krona

115,53

NOK

Norvegijos krona

7,908

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,088

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

241,33

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7013

PLN

Lenkijos zlotas

3,3749

RON

Rumunijos lėja

3,6256

SKK

Slovakijos krona

30,28

TRY

Turkijos lira

1,8834

AUD

Australijos doleris

1,6212

CAD

Kanados doleris

1,5382

HKD

Honkongo doleris

12,1049

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,9812

SGD

Singapūro doleris

2,1183

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 595,39

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,8211

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,7657

HRK

Kroatijos kuna

7,2498

IDR

Indijos rupija

14 445,7

MYR

Malaizijos ringitas

5,0246

PHP

Filipinų pesas

67,824

RUB

Rusijos rublis

36,8

THB

Tailando batas

50,405

BRL

Brazilijos realas

2,5391

MXN

Meksikos pesas

16,0105


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/13


Komisijos pranešimas apie susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų normas bei orientacines/diskonto normas, taikomas 27 valstybių narių nuo 2007 m. sausio 1 d.

(Paskelbta pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (OL L 140, 2004 4 30, p. 1) 10 straipsnį ir pagal Komisijos pranešimą dėl orientacinių/diskonto normų metodo nustatymo (OL C 273,1997 9 9, p. 3))

(2008/C 134/05)

Nuo

Iki

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

2008 6 1

2008 6 30

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

8,72

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

2008 1 1

2008 5 31

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

7,58

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

2007 10 1

2007 12 31

5,42

5,42

8,30

5,74

4,90

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

6,83

2007 9 1

2007 9 30

5,42

5,42

8,30

5,74

4,24

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

5,90

2007 7 1

2007 8 31

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

9,10

4,68

4,62

5,20

5,90

2007 6 1

2007 6 30

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90

2007 1 1

2007 5 31

4,62

4,62

8,30

5,49

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/14


Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje nurodytų leidimų gyventi sąrašas (OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 192, 2007 8 18, p. 11, OL C 271, 2007 11 14, p. 14, OL C 57, 2008 3 1, p. 31)

(2008/C 134/06)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 15 dalyje nurodytų leidimų gyventi sąrašas skelbiamas remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

ESTIJA

Sąrašo, skelbto OL C 271, 2007 11 14, p. 14, pakeitimas

Dokumentai, suteikiantys teisę gyventi šalyje:

1.

asmens tapatybės kortelė;

2.

leidimą gyventi patvirtinanti įklija (priklijuota Estijos ar kitos šalies išduotame kelionės dokumente).

1.

Trečiosios šalies piliečiui išduotoje asmens tapatybės kortelėje gali būti tokios atžymos:

laikinas leidimas gyventi, galiojantis iki mmmm.mm.dd/ tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

ES ilgalaikis gyventojas/pikaajaline elanik EÜ;

nuolatinis leidimas gyventi/alaline elamisluba – išduotas ne vėliau kaip 2006 5 31.

Asmens tapatybės kortelė negalioja kaip kelionės dokumentas kertant valstybės sieną. Keliaujant asmens tapatybės kortelę būtina pateikti kartu su galiojančiu pasu.

2.

Leidimą gyventi patvirtinančioje įklijoje gali būti tokios atžymos:

laikinas leidimas gyventi/ tähtajaline elamisluba;

ES ilgalaikis gyventojas/pikaajaline elanik EÜ;

nuolatinis leidimas gyventi/alaline elamisluba – išduotas ne vėliau kaip 2006 5 31.

Leidimai gyventi gali būti:

laikini (galiojantys ne ilgiau kaip penkerius metus) arba

nuolatiniai.

Visos pastabos, išskyrus pastabas dėl nuolatinio leidimo gyventi, pateikiamos anglų kalba.

3.

Užsienio reikalų ministerijos išduodamos diplomatinės ir tarnybos kortelės:

Diplomaadikaart

(Diplomatinė asmens tapatybės kortelė: A kategorija – diplomatinės atstovybės vadovas (-ė) ir jo(-s) šeimos narys; mėlynos spalvos)

Diplomaadikaart

(Diplomatinė asmens tapatybės kortelė: B kategorija – diplomatas (-ė) ir jo(-s) šeimos narys; mėlynos spalvos)

Teenistuskaart

(Tarnybos kortelė: C kategorija – administracijos darbuotojas (-a) ir jo(-s) šeimos narys; raudonos spalvos)

Teenistuskaart

(Tarnybos kortelė: D kategorija – aptarnaujančio personalo narys (-ė) ir jo(-s) šeimos narys; žalios spalvos)

Teenistuskaart

(Tarnybos kortelė: E kategorija – privatūs pagalbiniai darbuotojai; žalios spalvos)

Teenistuskaart

(Tarnybos kortelė: F kategorija – vietiniai darbuotojai; žalios spalvos)

Teenistuskaart

(Tarnybos kortelė: HC kategorija – garbės konsulas (-ė); pilkos spalvos)


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/16


Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje nurodytų sienos perėjimo punktų sąrašas (OL C 316, 2007 12 28, p. 1)

(2008/C 134/07)

Sienos perėjimo punktų, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas skelbiamas remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

ISPANIJA

nformacijos, skelbtos OL C 316, 2007 12 28, p. 1, pakeitimas

Jūrų sienos

Naujas jūros sienos kirtimo punktas:

 

Puerto de Santa Cruz de La Palma (La Palma).

AUSTRIJA

Informacijos, skelbtos OL C 316, 2007 12 28, p. 1, pakeitimas

Oro uostai ir aerodromai

Oro uostai

(1)

Graz–Thalerhof

(2)

Innsbruck–Kranebitten

(3)

Klagenfurt–Wörthersee

(4)

Linz–Hörsching

(5)

Salzburg–Maxglan

(6)

Wien–Schwechat

Aerodromai

(1)

Bad Kleinkirchheim

(2)

Dobersberg

(3)

Eferding

(4)

Feldkirchen–Ossiacher See

(5)

Ferlach

(6)

Ferlach (sraigtasparnių aikštelė Glock)

(7)

Ferlach–Glainach

(8)

Freistadt

(9)

Friesach–Hirt

(10)

Fürstenfeld

(11)

Gmunden

(12)

Goldeck Talstation

(13)

Halleg

(14)

Hofkirchen

(15)

Hohenems–Dornbirn

(16)

Kapfenberg

(17)

Kappl

(18)

Kitzbühel

(19)

Krems–Langenlois

(20)

Kufstein–Langkampfen

(21)

Lanzen–Turnau

(22)

Leoben–Timmersdorf

(23)

Leopoldsdorf

(24)

Lienz–Nikolsdorf

(25)

Linz–Ost

(26)

Mariazell

(27)

Mauterndorf

(28)

Mayerhofen

(29)

Micheldorf

(30)

Niederöblarn

(31)

Nötsch im Gailtal

(32)

Ottenschlag

(33)

Pinkafeld

(34)

Pöchlarn–Wörth

(35)

Pongau Heliport (sraigtasparnių aikštelė)

(36)

Punitz–Güssing

(37)

Reutte–Höfen

(38)

Ried–Kirchheim

(39)

Schärding–Suben

(40)

Scharnstein

(41)

Seitenstetten

(42)

Spitzerberg

(43)

St. Andrä im Lavanttal

(44)

St. Donat–Mairist

(45)

St. Georgen am Ybbsfeld

(46)

St. Johann/Tirol

(47)

St. Pölten

(48)

Stockerau

(49)

Trieben

(50)

Villach

(51)

Völkermarkt

(52)

Völtendorf

(53)

Vöslau

(54)

Waidring

(55)

Wattens

(56)

Weiz–Unterfladnitz

(57)

Wels

(58)

Wiener Neudorf

(59)

Wiener Neustadt/Ost

(60)

Wietersdorf

(61)

Wolfsberg

(62)

Zell am See

(63)

Zeltweg

(64)

Zwatzhof (sraigtasparnių aikštelė)

Uostai

Konstanco ežero uostai

(1)

Bregenco (Bregenz) uostas (1)

(2)

Hardo (Hard) uostas (1)

Sausumos siena su Šveicarija (ir Lichtenšteinu)

(1)

Bangs (2)

(2)

Bregenz–St. Margrethen (geležinkelis)

(3)

Feldkirch–Buchs (geležinkelis)

(4)

Feldkirch–Buchs (dviračių takas)

(5)

Fimberpass

(6)

Gaissau (įskaitant dviračių taką Gaissau)

(7)

Höchst

(8)

Hohenems

(9)

Koblach

(10)

Lustenau

(11)

Lustenau–Schmitterbrücke

(12)

Lustenau–Wiesenrain

(13)

Mäder

(14)

Martinsbruck

(15)

Meiningen

(16)

Nofels

(17)

Nofels–Fresch

(18)

Pfunds

(19)

Spiss

(20)

Tisis

(21)

Tosters

(22)

Tschagguns (3)

(23)

Zeblas

SLOVAKIJA

Informacijos, paskelbtos OL C 316, 2007 12 28, p. 1, pakeitimas

SLOVAKIJA – UKRAINA

Sausumos sienos

(1)

Čierna nad Tisou–Čop (geležinkelis)

(2)

Ubľa – Malyj Bereznyj

(3)

Veľké Slemence – Mali Selmenci

(4)

Vyšné Nemecké – Užhorod

(5)

Maťovské Vojkovce – Pavlovo (geležinkelis; tik krovininiam transportui)

Oro erdvės sienos

(1)

Bratislavos (Bratislava) oro uostas

(2)

Košicės (Košice) oro uostas

(3)

Poprado (Poprad) oro uostas

Aerodromai

(1)

Nitra

(2)

Piešťany

(3)

Prievidza

(4)

Sliač

(5)

Žilina.


(1)  Konstanco ežero uostas, kuriame nėra reguliaraus laivų eismo; naudojamas tik ekskursijoms.

(2)  Bangs sienos perėjimo punktas apima Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Habererweg, Rheindammweg ir Jägersteig–Felsbandweg sienos perėjimo punktus.

(3)  Pavadinimas Tschagguns apima Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpass ir Sarottlpass sienos perėjimo punktus.


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/19


Atnaujinta informacija apie orientacines sumas, reikalaujamas kertant išorės sienas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje (OL C 247, 2006 10 13, p. 19, OL C 153, 2007 7 6, p. 22, OL C 182, 2007 8 4, p. 18, OL C 57, 2008 3 1, p. 38)

(2008/C 134/08)

Atnaujinta informacija apie orientacines sumas kertant išorės sienas, kaip nurodyta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje, skelbiama remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

SLOVAKIJA

Informacijos, skelbtos OL C 247, 2006 10 13, p. 19, pakeitimas

Įstatymo Nr. 48/2002 Rink. dėl užsieniečių viešnagės ir tam tikrų įstatymų pakeitimo ir papildymo 4 straipsnyje numatyta, kad finansinių lėšų suma, reikalinga padengti trečiosios šalies piliečio gyvenimo Slovakijos Respublikos teritorijoje išlaidas, lygi 1 700 SKK asmeniui vienai dienai.

1 700 SKK sumą sudaro:

a)

1 000 SKK būstui;

b)

100 SKK pusryčiams;

c)

200 SKK pietums;

d)

200 SKK vakarienei;

e)

200 SKK kitoms išlaidoms.

Jei trečiosios šalies pilietis turi dalį lėšų gyvenimo išlaidoms Slovakijos Respublikos teritorijoje padengti, į šią aplinkybę atsižvelgiama.

Policijos skyriaus patvirtintas kvietimas gali atstoti finansines lėšas.

GRAIKIJA

Informacijos, skelbtos OL C 247, 2006 10 13, p. 19, pakeitimas

2007 m. gruodžio 24 d. bendru ministro įsakymu Nr. 3021/22/10-f nustatyta pragyvenimo lėšų suma, kurią privalo turėti užsienio šalies piliečiai, išskyrus Europos Sąjungos valstybių narių piliečius, norintys atvykti į Graikijos teritoriją.

Remiantis minėtu įsakymu, suma užsienio valiuta, kurią privalo turėti Europos Sąjungai nepriklausančios valstybės pilietis, norintis atvykti į Graikiją, lygi 50 EUR asmeniui vienai dienai, o mažiausia suma – 300 EUR ne ilgesnei kaip 5 dienų viešnagei.

Jei užsienietis nepilnametis, reikalaujama 50 % mažesnių sumų.

Šalių, reikalaujančių, kad Graikijos piliečiai keistų valiutą pasienyje, piliečiams analogiška pareiga taikoma, laikantis abipusiškumo principo.


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/20


Prancūzijos atlikti su viešaja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Rennes ir Mulhouse miestų pakeitimai

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/09)

1.

Prancūzija nusprendė pakeisti su viešaja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Rennes (Saint-Jacques) ir Bâle-Mulhouse oro uostų, apie kuriuos pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punktą paskelbta 2006 m. kovo 2 d. Europos Sąjungos oficialiame leidinyje C 52.

2.

Minėtų įsipareigojimų 2 punkte nurodytas minimalaus skrydžių dažnumo įsipareigojimas pakeičiamas taip:

„Paslaugos turi būti teikiamos vykdant ne mažiau kaip du reisus per dieną pirmyn ir atgal ryte ir vakare nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir vieną reisą pirmyn ir atgal penktadienį (grįžtant vakare), 220 dienų per metus, išskyrus valstybinių švenčių dienas“.


V Skelbimai

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/21


VALSTYBĖS PAGALBA — ISPANIJA

Valstybės pagalba C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — „Ciudad de la Luz“ kino studijos kompleksas, Alikantė

Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/10)

2008 m. vasario 13 d. raštu, pateiktu originalo kalba po šios santraukos, Komisija pranešė Ispanijai savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl pirmiau minėtos priemonės.

Per vieną mėnesį nuo šios santraukos ir prie jos pridėto rašto paskelbimo dienos suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabas apie priemonę, dėl kurios Komisija pradeda tyrimo procedūrą, šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Registry

SPA-3 6/5

B-1049 Brussels

Faksas (32-2) 296 12 42

Šios pastabos bus perduotos Ispanijos valdžios institucijoms. Pastabas teikianti suinteresuotoji šalis gali pateikti pagrįstą raštišką prašymą neatskleisti jos tapatybės.

SANTRAUKOS TEKSTAS

PROCEDŪRA

Komisija pradeda oficialų tyrimą po dviejų vienas su kitu nesusijusių skundų, 2007 m. vasario ir liepos mėn. gautų iš dviejų stambių Europos kino pramonės sektoriaus dalyvių, kurie įsikūrę skirtingose valstybėse narėse, ne Ispanijoje. Jie tvirtina, kad dėl neteisėtos valstybės pagalbos, kurią Valensijos regiono vyriausybė suteikė „Ciudad de la Luz“ kino studijos kompleksui Alikantėje statyti ir jo veiklai vykdyti, buvo sudarytos sąlygos sumažinti rinkos kainas. Iki tol Komisija iš Ispanijos valdžios institucijų nebuvo gavusi jokio pranešimo apie valstybės pagalbą iš valstybės lėšų.

2007 m. balandžio 10 d. ir 2007 m. liepos 13 d. Komisija išsiuntė Ispanijos valdžios institucijoms prašymus suteikti informaciją. Sutikus skundus pateikusioms šalims, Komisija taip pat perdavė Ispanijos valdžios institucijoms abu skundus. Ispanijos valdžios institucijos pateikė atsakymus atitinkamai 2007 m. birželio 15 d. ir 2007 m. spalio 8 d.

APIBŪDINIMAS

„Ciudad de la Luz“ yra didelis kino studijos kompleksas Alikantėje (Valensija). Iki šiol „Ciudad de la Luz“ statybos išlaidos ir veiklos nuostoliai buvo visiškai finansuojami iš valstybės lėšų. Remiantis Ispanijos valdžios institucijų pateikta 2006 m. prognoze, iki 2007 m. pabaigos vien statybos išlaidos turėjo viršyti 270 mln. EUR.

„Ciudad de la Luz“ komplekso turtą valdo bendrovė „Ciudad de la Luz SAU“, kuri šiuo metu 100 % priklauso bendrovei „Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencia SAU“ (SPTCV). Pati SPTCV visiškai priklauso Valensijos regiono vyriausybei. Kompleksą valdo „Producciones Aguamarga SL“. Ispanijos valdžios institucijos 2014 m. ketina skelbti konkursą dėl komplekso valdymo.

VERTINIMAS

Pasak Ispanijos valdžios institucijų, panaudotos valstybės lėšos neturėtų būti laikomos valstybės pagalba, kadangi į projektą buvo investuojama laikantis rinkos investuotojo principo. Tačiau Komisija, preliminariai įvertinusi projektų verslo planą, labai abejoja, kad rinkos investuotojas būtų investavęs į tokią rizikingą naują bendrovę tokiomis sąlygomis ir tokiu mastu kaip Valensijos regiono vyriausybė.

Visų pirma, Komisija abejoja dėl prielaidų, kuriomis pagrįstos Ispanijos valdžios institucijų pateiktos 2002 m. prognozės, pagrindžiančios sprendimą dėl investicijų, svarumo. Prognozė pagrįsta kapitalo sąnaudomis, kurios mažesnės už 4,96 % tuometinę Ispanijos vyriausybės obligacijų normą. Ji taip pat pagrįsta didesnėmis už numatomas statybos išlaidas grynųjų pinigų įplaukomis 2014 m., tikriausiai numatomas gauti konkurso būdu pardavus komplekso valdymą.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat teigė, kad valstybės lėšos buvo investuotos į viešosios infrastruktūros projektą. Tačiau nuo pat komplekso atidarymo juo daugiausia naudojosi tik garso ir vaizdo produkcijos gamybos bendrovės. Todėl Komisija abejoja, kad komplekse teikiama paslauga, kuri priklauso tipinėms viešosios institucijos pareigoms ir kuria nesuteikiama pranašumo konkrečioms lengvai nustatomoms įmonėms.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, šiuo etapu Komisija mano, kad „Ciudad de la Luz SAU“ gavo valstybės pagalbą, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

Ispanijos valdžios institucijos užsiminė, kad net jeigu viešosios lėšos laikomos valstybės pagalba, „Ciudad de la Luz“ finansavimas galėtų būti suderinamas kaip pagalba kultūrai skatinti arba kaip regioninė pagalba.

Komisija nemano, kad šiuo atveju galėtų būti taikytina leidžianti nukrypti nuo 87 straipsnio 3 dalies d punkto kultūros srities nuostata. Komisija tikrai labai abejoja, ar „Ciudad de la Luz“ komplekso statyba ir veikla galėtų būti suprantama kaip kultūros rėmimas arba paveldo saugojimas.

Kadangi kompleksas pastatytas remtinoje Alikantės zonoje, Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad pagal regioninės pagalbos taisykles 2000–2006 m. būtų leistina suteikti valstybės pagalbą, siekiančią iki 40 % reikalavimus atitinkančių investicijų. Be papildomos Ispanijos valdžios institucijų informacijos Komisija negali tiksliau įvertinti, kokio dydžio pagalba, jei ji iš viso būtų leistina, galėtų būti suteikta pagal regioninės pagalbos gaires.

„Ciudad de la Luz“ kompleksas (1) dėl savo dydžio Europos rinkoje patenka į didelių kino studijų gretas. Tokių studijų pagrindiniai klientai – dideli kino produkcijos gamintojai, o daugelis filmų, kurie filmuojami Europoje, yra statomi arba bendrai statomi su didelėmis JAV bendrovėmis. Siekiant pritraukti tokią gamybą, vyksta pasaulinė konkurencija, o tokie gamintojai veiklą vykdo pasaulio mastu, kad galėtų perkelti gamybą ir pasinaudoti žemesnėmis gamybos išlaidomis ir (arba) paskatinimu. Todėl, kadangi tokių filmų biudžetai dažnai siekia apie 100 mln. JAV dolerių, panašu, kad valstybės pagalba „Ciudad de la Luz“ daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai ir pažeidžia konkurenciją.

IŠVADA

Komisija abejoja, kad rinkos investuotojas būtų investavęs į „Ciudad de la Luz“ tokiomis sąlygomis ir tokiu mastu kaip Valensijos regiono vyriausybė. Komisija taip pat abejoja, kad kino studijos kompleksas galėtų būti laikomas viešąja infrastruktūra arba kad valstybės pagalba „Ciudad de la Luz“ galėtų būti suderinama su kultūros srities nuostata, leidžiančia nukrypti nuo 87 straipsnio 3 dalies d punkto. Ji taip pat abejoja, kad didžioji dalis valstybės pagalbos galėtų būti padengta pagal regioninės pagalbos gaires.

Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsniu, bet kuri neteisėtai suteikta pagalba gali būti išieškota iš gavėjo.

RAŠTO TEKSTAS

„(1)

La Comisión desea informar al Reino de España de que, tras examinar la información facilitada por sus autoridades en relación a la ayuda financiera del Gobierno autonómico de Valencia al complejo de estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz” de Alicante, ha decidido incoar un procedimiento de investigación formal de la misma en virtud del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

1.   PROCEDIMIENTO

(2)

El 22 de febrero de 2007, la Comisión recibió del denunciante A (2) una denuncia relativa a la ayuda presuntamente concedida por el Gobierno de Valencia a los estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz”. El 15 de marzo de 2007, el denunciante A confirmó que la denuncia podía remitirse a las autoridades españolas.

(3)

El 10 de abril de 2007, la Comisión remitió la denuncia completa a las autoridades españolas, solicitando información sobre la presunta ayuda. Previamente, la Comisión no había recibido de las autoridades españolas, para su aprobación como ayudas de Estado, notificación alguna de medidas de apoyo al cine en Valencia.

(4)

Tras pedir una extensión del plazo el 18 de abril de 2007 (concedida el 24 de abril), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 15 de junio de 2007.

(5)

El 30 de abril de 2007, el denunciante A facilitó enlaces de artículos publicados en “Variety” que referían subvenciones de producción al cine en Valencia y confirmaban que los estudios “Ciudad de la Luz” estaban atrayendo producciones cinematográficas de gran presupuesto (3).

(6)

El 13 de julio de 2007, la Comisión solicitó información adicional a las autoridades españolas. Tras pedir una extensión del plazo el 18 de julio de 2007 (concedida el 19 de julio), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 8 de octubre de 2007.

(7)

El 15 de julio de 2007, la Comisión recibió una denuncia del denunciante B (4). Después de obtener el acuerdo del denunciante, la Comisión remitió su denuncia a las autoridades españolas el 2 de agosto de 2007.

2.   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

2.1.   Ciudad de la Luz

(8)

“Ciudad de la Luz” es un importante complejo de estudios cinematográficos de Alicante. El 24 de octubre de 2000, el Gobierno autonómico de Valencia adoptó su decisión inicial de invertir en el proyecto “Ciudad de la Luz”. “Ciudad de la Luz SA” se constituyó el 2 de noviembre de 2000. Su objetivo es llevar a cabo las actividades necesarias para la promoción, organización y gestión de centro “Ciudad de la Luz”, incluidas la construcción, gestión y explotación de las instalaciones audiovisuales y cinematográficas, así como otras actividades de ocio y alojamiento.

(9)

75 % del capital social inicial de 600 000 EUR de “Ciudad de la Luz SA” era propiedad de la “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana” (SPTCV), entidad pública que lleva a cabo actividades de inversión en nombre del Gobierno autonómico de Valencia. El 25 % restante pertenecía a “Aguamarga Producciones”, una empresa privada.

(10)

En noviembre de 2001, el capital social se amplió a 9 millones de EUR y SPTCV adquirió todas las nuevas acciones, elevando su participación hasta el 98,4 %. SPTCV aumentó aun más su participación en febrero de 2003 y mayo de 2004 a través de compras similares del nuevo capital social. En julio de 2004, “Aguamarga Producciones” vendió su participación en “Ciudad de la Luz SA” (5) a SPTCV por 139,059 EUR. Desde entonces, la Comunidad Valenciana, a través de SPTCV, ha detentado el 100 % del capital social de “Ciudad de la Luz”. Sin embargo, “Aguamarga Producciones” continúa siendo responsable del trabajo de construcción restante, de la promoción de “Ciudad de la Luz” y de la gestión de los estudios.

(11)

Los estudios iniciaron su actividad de rodaje de películas a finales de 2005. La construcción, que arrancó en 2002, se había dividido en tres fases:

fase 1 (finalizada): 6 estudios de sonido con aire acondicionado y una superficie conjunta de 11 000 m2, edificios de apoyo a la producción, 15 050 m2 de talleres y almacenes, y 2 zonas de rodaje de exteriores de 14 hectáreas en total,

fase 2 (cuya finalización estaba prevista para final de 2007): incluye una tercera zona de rodaje de exteriores de 5 hectáreas, instalaciones de restauración, un tanque de rodaje acuático y un gran estanque de agua profunda con horizonte natural,

la fase 3 (finalización prevista para 2009/2010) incluye un estudio de sonido de 5 000 m2.

(12)

Ciertos aspectos de las instalaciones “último modelo” de “Ciudad de la Luz” la ponen muy por delante del limitado número de estudios europeos importantes en cuanto a capacidad para grandes producciones. Así, por ejemplo, el estudio de sonido de 5 000 m2, actualmente en construcción en “Ciudad de la Luz”, será, al parecer, el mayor del mundo (6). La Comisión observa que las grandes estudios de sonido sólo tienen interés para grandes producciones.

2.2.   Plan de negocios de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

(13)

En su escrito de 13 de junio de 2007, las autoridades españolas incluyeron la siguiente previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz SA” para el período 2002-2014.

Previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

 

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

INGRESOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos directos de producciones

[…] (7)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

INGRESOS INDIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos indirectos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

OTROS INGRESOS

Total otros ingresos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total gastos directos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS INDIRECTOS

Total gastos indirectos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

AMORTAZACIONES

Total amortizaciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] 5

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de impuestos (EBT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IMPUESTOS

Impuesto de sociedades

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio neto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(14)

Como muestran las partidas del cuadro, el período de 13 años se dividió en cuatro fases: preparación (2002-2003), pruebas (2004-2005), explotación experimental (2006-2010) y consolidación (2011-2014). Según las autoridades españoles, el cuadro refleja el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(15)

En su escrito, las autoridades españolas señalan que el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” prevé (preveía) un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) positivo antes de […], que alcanzaría […] millones de EUR antes de […]. Sin embargo, tras incluir en el cálculo la depreciación de edificios y equipo técnico, “Ciudad de la Luz” sólo podría arrojar ganancias positivas netas para […] ([…] millones), que aumentarían hasta […] millones para […].

(16)

Las autoridades españolas han presentado también las proyecciones correspondientes hechas en 2002 de las inversiones y los flujos de tesorería de “Ciudad de la Luz SA” previstos entre 2002 y 2014.

Previsión de flujo de tesorería para “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

Cash flow — Inversión necesaria

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

 

Caja inicial

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

EBITDA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Inversiones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Impuestos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

Aportación de capital requerida

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Caja Final

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Aportación necesaria acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Flujo de fondos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

lad

TIR

[…] %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN

[…] EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% deuda/capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Amortización acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Valor contable del activo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(17)

Según las autoridades españolas, las proyecciones arriba mostradas se realizaron empleando el coste medio ponderado del capital (WACC) del […] % como factor de descuento. El WACC se calculó según la fórmula usual que pondera los costes y el porcentaje de recursos financieros reales o previstos para el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” a partir de la deuda y los recursos propios, respectivamente. Los cálculos WACC presentados por las autoridades españoles indican lo siguiente:

los costes de la deuda se calcularon en […] % pero, dado que no se previó financiación alguna de la deuda, la contribución de ésta al WACC fue del 0 %,

los costes del capital, que en 2002 se preveía que cubrieran el 100 % de las necesidades de financiación, se calcularon en […] %. Dicho porcentaje se deducía únicamente de un cálculo de una tasa libre de riesgo del […] % a la que no se añadía ninguna prima de riesgo específica de inversión o de liquidez.

(18)

Sobre la base de la previsión de tesorería, se estimó que la inversión generaría una tasa interna de rentabilidad del […] % y un valor actual neto positivo de […] millones de EUR. El rendimiento de […] % previsto excede del […] % del coste del capital calculado por las autoridades españolas.

(19)

Estos resultados positivos globales dependen en primer lugar de la entrada neta acumulativa de […] millones de EUR que muestra la previsión de tesorería para 2014. La entrada neta de tesorería procedente del funcionamiento de “Ciudad de la Luz” en 2014 es, según las previsiones, de […] millones de EUR (8). Las autoridades españolas no han indicado claramente ni la fuente de la entrada adicional de tesorería de […] millones de EUR (9) en 2014 ni el modo en que se calculó dicha cifra. A este respecto, la Comisión observa que las autoridades españolas afirman que sus previsiones de 2002 reflejaban el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(20)

La Comisión entiende que las previsiones de tesorería y de pérdidas y beneficios de 2002 presentadas por las autoridades españolas y aquí reproducidas constituyen el plan de negocios en que se basó el Gobierno Autónomo de Valencia para invertir en la construcción y explotación del complejo “Ciudad de la Luz”.

2.3.   Apoyo público a “Ciudad de la Luz”

2.3.1.   Financiación del capital social y los créditos

(21)

Los datos de las previsiones iniciales de tesorería de 2002 muestran que la inversión total requerida era de 204 millones de EUR (10) a precios de 2002. Se esperaba que la mayor parte de esta inversión estuviera en construcción, junto con las obras públicas correspondientes, en los años 200-2007. Hasta la fecha, la inversión se ha financiado principalmente de dos maneras:

i)

inversiones de capital que ya han alcanzado los 104 millones de EUR, incluidos terrenos por un valor de 9,8 millones de EUR, aportados en especie al capital social por el SPTCV,

ii)

en abril de 2005, SPTCV concedió a “Ciudad de la Luz SAU” un crédito de 95 millones de EUR. Dicho crédito se concedió por un período de 10 años a interés fijo ajustado al tipo EURIBOR de un año más un 1 % y una tasa de interés variable del 1,25 % de beneficios después de impuestos.

(22)

Los informes de 2004 y 2005 realizados sobre SPTCV y “Ciudad de la Luz SAU” por la Sindicatura de Cuentas hacen referencia a un acuerdo de préstamo participativo concedido por SPTCV en abril de 2005. En opinión de la Comisión, un préstamo participativo es un híbrido de capital y deuda que sitúa al beneficiario debajo de los demás deudores si la compañía suspende su actividad, aunque lo sitúa por encima de los accionistas. Los préstamos participativos pueden no reembolsarse pronto a menos que el capital de la empresa aumente en un importe igual.

(23)

En la previsión de pérdidas y ganancias de 2002, no se contabilizaron intereses. Por ello, es posible que, cuando se adoptó la decisión de inversión original, no se hubiera pensado en la posibilidad del crédito.

(24)

Las autoridades españolas han presentado a la Comisión una previsión revisada, parece que de 2006, que muestra que las contribuciones públicas a los costes de construcción hasta finales de 2007 se habían calculado en 273,5 millones de EUR. Dado que la tercera fase de la construcción no estará finalizada hasta finales de 2009, la mera contribución pública final a la construcción del complejo podría superar dicha cifra.

(25)

Basándose en los datos aportados hasta ahora por las autoridades españolas, la Comisión no ha podido conciliar las cifras de las previsiones de 2002 con las de las previsiones de 2006.

2.3.2.   Descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU”

(26)

En la práctica, SPTCV es la única que ha financiado hasta ahora “Ciudad de la Luz SAU”. La mayoría de las pérdidas de explotación sufridas durante este período se originaron en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz” y estaban incluidas en las previsiones de 2002. Sin embargo, según las autoridades españolas, los descuentos que se consideraron necesarios para atraer producciones cinematográficas durante la explotación del complejo antes de 2005/2006 no se incluyeron en las previsiones de 2002.

(27)

En su solicitud de información de 13 de julio de 2007, la Comisión recordó a las autoridades españolas que las medidas que emplean recursos públicos para apoyar la producción de obras cinematográficas o audiovisuales se consideran ayudas de Estado y deben notificarse a la Comisión Europea. Todos los incentivos concedidos (también los concedidos por las autoridades regionales y locales) deben notificarse a la Comisión Europea. Pese a ello, la Comisión no había recibido notificación alguna de un proyecto valenciano de apoyo al cine.

(28)

La Comisión había citado un artículo de “Screen Finance” (11) de febrero de 2007 que parecía indicar que el Gobierno regional de Valencia había preparado dicho proyecto sin notificarlo a la Comisión. En su respuesta, las autoridades españolas alegaron que el apoyo al cine en cuestion no se notificó porque creyeron que los recursos públicos se aportaban según el principio del inversor en una economía de mercado, por lo que no constituían ayuda de Estado.

(29)

Sin embargo, las autoridades españolas proporcionaron a la Comisión detalles confidenciales de los descuentos ofrecidos a diversas producciones cinematográficas rodadas en “Ciudad de la Luz”. En octubre de 2007 se habían rodado en “Ciudad de la Luz” 19 películas y 3 anuncios publicitarios. Casi todas las películas (pero ninguno de los anuncios) se beneficiaron de descuentos, que totalizaron 12 millones de EUR, IVA no incluido. Según las autoridades españolas, los planes iniciales de “Ciudad de la Luz” no preveían la necesidad de dichos incentivos para atraer producciones. Hacen observar que, para 2006, la diferencia entre las pérdidas reales de explotación ([…] (12) millones de EUR) y las pérdidas iniciales previstas ([…] millones de EUR en las proyecciones de 2002) se produce porque en aquel momento no se tuvieron en cuenta los costes de los incentivos. En su opinión, el hecho de que las previsiones hubieran sido equivalentes a los resultados reales si se hubieran calculado los incentivos, demuestra la precisión y fiabilidad del plan de negocios inicial.

(30)

A este respecto, las autoridades españolas consideran también que el objetivo original de “Ciudad de la Luz” era ofrecer estudios a precios competitivos y que, aun siendo inferiores a los de las empresas que lideran el mercado, los precios de “Ciudad de la Luz” siguen siendo superiores a los de estudios comparables.

(31)

Como apunta el denunciante A, el 16 de noviembre de 2005, “Ciudad de la Luz SAU” publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana un anuncio en el que ofrecía ayudas a la producción (supuestamente mediante acuerdos con patrocinadores) a cualquiera que estuviera interesado en utilizar “Ciudad de la Luz” para el rodaje de largometrajes, series de televisión, espacios publicitarios, etc.

(32)

En febrero de 2006, la revista especializada “Screen International” publicó un artículo sobre el complejo de “Ciudad de la Luz” titulado “La carga de la brigada ligera”. Empezaba observando que la “apertura de los estudios ‘Ciudad de la Luz’ proporciona a España instalaciones para competir con las mayores de Europa”. A continuación detallaba el paquete de ofertas que se ofrecían a los productores internacionales de películas.

(33)

Según el artículo, para competir con los “bien establecidos superestudios” Babelsberg de Alemania, Pinewood/Shepperton del Reino Unido y Cinecittà de Italia, la Comunidad Valenciana ha ideado un sistema provisional de ayudas financieras para propulsar el inicio de la producción en las instalaciones (13).

(34)

Según el denunciante A, el único requisito significativo para aspirar al incentivo es que el productor/coproductor esté inscrito en el Registro de Empresas Audiovisuales de Valencia. El Denunciante A aducía además que los dos únicos criterios principales para beneficiarse de las subvenciones eran:

cuanto más tiempo se utilicen las instalaciones de “Ciudad de la Luz”, mayor es la posibilidad de obtener subvenciones (por ejemplo: cada semana de utilización de las instalaciones se contabilizará en favor del solicitante), y

cuanto mayor sea el prepresunto de la producción, mayor posibilidad hay de obtener la subvención (por ejemplo: las producciones con presupuestos inferiores a 4 millones de EUR obtendrán 10 puntos, mientras que las producciones con presupuestos superiores a 40 millones de EUR obtendrán 40 puntos).

(35)

La Comisión señala que el informe de la Sindicatura de 2005 critica a “Ciudad de la Luz SAU” por no haber adjudicado sus cinco primeros acuerdos de patrocinio con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad que regulan la concesión de subvenciones y la adjudicacion de contratos públicos.

(36)

Por las razones expuestas, la Comisión no tiene seguridad de estar plenamente al corriente de todos los incentivos que puede obtener el rodaje de una producción en “Ciudad de la Luz”, sean del Gobierno autonómico de Valencia sean de “Ciudad de la Luz SAU” u otro organismo valenciano. La Comisión tampoco ha recibido de las autoridades españolas información sobre el cálculo de las cantidades concedidas a las películas ni sobre las condiciones que implicaban los incentivos.

2.3.3.   Otros incentivos para el rodaje en “Ciudad de la Luz”

(37)

La Comisión observa también que las producciones cinematográficas a las que “Ciudad de la Luz SA” adjudicó acuerdos de patrocinio han podido haberse beneficiado asimismo de otros incentivos que la Comisión evalúa por separado.

(38)

Por ejemplo, en julio de 2007, el Gobierno autonómico de Valencia notificó un plan de ayuda para primar a las películas que tuvieran éxito comercial en las salas valencianas. La Comisión cree que las grandes producciones cinematográficas que pudieran rodarse en “Ciudad de la Luz” se las ingeniarían probablemente para cumplir los criterios del plan.

(39)

Paralelamente, tales películas pueden también beneficiarse de los planes españoles de apoyo al cine.

3.   COMENTARIOS DE LAS PARTES IMPLICADAS

3.1.   Alegaciones de los denunciantes

3.1.1.   Diversas formas de apoyo público

(40)

Ambos denunciantes alegan que diversas formas de apoyo proporcionadas por el Gobierno regional de Valencia para facilitar la construcción y explotación de “Ciudad de la Luz” podrían distorsionar significativamente la competencia en el mercado europeo de superproducciones. Las formas del presunto apoyo reseñadas por los denunciantes son:

aportaciones de capital por un valor de al menos 104 millones de EUR (14),

uso libre de coste de terrenos de propiedad pública valorados en 9 millones de EUR (15), y

subvenciones de producción que permiten utilizar las instalaciones de “Ciudad de la Luz” a precios inferiores a los practicados en el mercado.

(41)

El denunciante A observa que los grandes estudios cinematográficos compiten a escala internacional y que hay una ardua pugna entre ellos para atraer y retener grandes producciones. A la vez que reconoce las ventajas de la competencia, el denunciante A se muestra preocupado de que la competencia ceda terreno en favor de “Ciudad de la Luz” a consecuencia no de una real disputa de méritos sino de los beneficios que reportan a “Ciudad de la Luz” ayudas de Estado presuntamente ilegales.

(42)

El denunciante B alega que el Gobierno autonómico de Valencia ha contribuido muy sustancialmente a la financiación del proyecto mediante esas tres formas de apoyo. Hace notar también, citando un artículo de “El País” de 21 de mayo de 2006, que el presupuesto inicial del proyecto, 100 millones de EUR, alcanzaba ya los 340 millones.

3.1.2.   Presunto falseamiento del mercado

(43)

Según el denunciante A, la mayoría de los actuales proveedores de instalaciones de estudio son empresas del sector privado y la gran mayoría funciona sin el nivel de apoyo de estado que presuntamente recibe “Ciudad de la Luz”. Alega también que montar un nuevo complejo de estudios cinematográficos como “Ciudad de la Luz” es una empresa de alto riesgo teniendo en cuenta el contexto de ardua competencia del mercado. En opinión del denunciante A, los riesgos eran más elevados en Valencia, que no disponía de un plantel de personas y empresas con suficiente capacidad para impulsar la realización de grandes producciones.

(44)

Consiguientemente, el denunciante A considera que es muy poco probable que un inversor privado apoyara un proyecto como “Ciudad de la Luz”, y mucho menos en las condiciones que parece ofrecer el Gobierno autonómico de Valencia.

(45)

El denunciante A apunta también que el rendimiento normal del capital en una inversión cinematográfica es del 15 %. En su opinión, el rendimiento que un inversor privado esperaría de un nuevo estudio cinematográfico sería más elevado, vistos los escollos adicionales y la incertidumbre de lograr capital riesgo.

(46)

El denunciante A concluye que la existencia misma del complejo “Ciudad de la Luz” distorsiona la competencia en el mercado de instalaciones cinematográficas, especialmente de los estudios más grandes. Además, el denunciante A considera que la presunta ayuda de Estado permite realmente a “Ciudad de la Luz” batir los precios de competidores eficaces del sector privado.

(47)

Teniendo en cuenta esto, el denunciante A considera que, sobre todo a largo plazo, la presunta ayuda de Estado puede llegar a socavar tanto la propia viabilidad comercial del proyecto como la de otros proveedores.

(48)

A corto plazo, según el denunciante A, la pérdida, por exigua que fuera, de un pequeño número de grandes producciones en beneficio de “Ciudad de la Luz” podría tener una incidencia signicativa en sus competidores, entre los que se incluye el denunciante A. El denunciante A sugiere además que la presunta ayuda de Estado podría contribuir a expulsar directamente del mercado a algunos operadores del sector privado.

(49)

En apoyo de su afirmación, el denunciante A ha aportado ejemplos de estudios europeos que se han visto forzados a cerrar estos últimos años o que han renunciado a planes de construcción o renovación.

(50)

La argumentación del denunciante B, que ha estado considerando la eventualidad de introducirse en el mercado de estudios cinematográficos, refleja la misma visión. Alude a la altísima competencia del medio y subraya que la construcción y el lanzamiento de un estudio es una empresa arriesgada. En su opinión, la posibilidad de que un un inversor privado se embarcara en un proyecto similar, sobre todo en proporciones similares a las del Gobierno autonómico de Valencia, es extremadamente baja, por no decir nula.

(51)

Para confirmarlo, el denunciante B cita la negativa del inversor privado minoritario inicial a participar en la ampliación de capital de 2003. Esto redujo su participación en el proyecto a menos del 1 %. El denunciante B cita asimismo varios artículos de “El País” entre mayo de 2003 y diciembre de 2006 que reiteradamente cuestionaban la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

(52)

El denunciante B alega además que la ayuda de Estado de la que se ha beneficiado “Ciudad de la Luz”, y de la que continúa beneficiándose, permite al complejo mantenerse al margen de la competencia del mercado, ofreciendo, en particular, tarifas un 25 % inferiores aproximadamente a las de sus competidores, que no se benefician de dicha ayuda de Estado. Como ilustración de ello, el denunciante B cita una intrevista realizada al productor de “Astérix y Obélix en los Juegos Olímpicos”, una producción de 78 millones de EUR, la más cara del cine europeo hasta la fecha. Presuntamente dicha producción recibió 4 millones de EUR en contribución de “Ciudad de la Luz”. En declaraciones del productor, eligieron rodar en “Ciudad de la Luz” en vez de en estudios del norte de África porque la ayuda de la región de Valencia abarataba el precio hasta el nivel del precio de Marruecos (16).

(53)

Por último, el denunciante B considera que sus propios planes para lanzar un complejo de estudios cinematográficos se ven afectados directamente por la presunta distorsión de la competencia que crea la presunta ayuda de Estado a “Ciudad de la Luz”. Por ello cree que las condiciones en las que se ha desarrollado el complejo “Ciudad de la Luz” deben examinarse atentamente, pues parecen sugerir que la presunta ayuda de Estado concedida a “Ciudad de la Luz” (pero no notificada a la Comisión) pudiera distorsionar la competencia y debería ser considerada una infracción del artículo 87 del Tratado CE.

3.2.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la existencia de la ayuda de Estado

3.2.1.   Aplicación del principio de inversor en una economía de mercado

(54)

Las autoridades españolas argumentan que, considerando la estrategia subyacente y las proyecciones, las expectativas de rentabilidad de SPTCV eran comparables a las de un inversor privado en el momento de llevar a cabo el proyecto de “Ciudad de la Luz”. En su opinión, la intervención de SPTCV estuvo dirigida por criterios económicos encaminados a obtener los beneficios que arrojaría un rendimiento del capital invertido a medio plazo. Esta afirmación se apoya previsiblemente en el cálculo de un valor actual neto positivo de la tesorería de […] millones de EUR y una tasa interna de rendimiento (TIR) de […] % entre 2002 y 2014, que superaba el […] %, supuesto coste del capital.

(55)

Las autoridades españolas subrayan que, aunque las proyeccciones pueden mostrar un período de reembolso muy largo, la cuantía de la inversión no supone que la duración sea excesiva. La razón aducida es que, según la jurisprudencia, el comportamiento que debe guiar la aplicación del inversor en una economía de mercado es la de un consorcio o un grupo de empresas privadas que persiguen una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de lucro a más largo plazo (17). Amén de ello, las autoridades españolas argumentan que, antes de octubre de 2007, las proyecciones iniciales quedaron superadas por beneficios mayores de los previstos inicialmente, lo que exigía reducir el período de reembolso calculado al principio.

3.2.2.   Proyecto general de infraestructura

(56)

Las autoridades españolas alegan también que el complejo de estudios de “Ciudad de la Luz” es una infraestructura pública de interés general. Pues los estudios están abiertos a todas las empresas audiovisuales o de producción cinematográfica en condiciones de mercado no discriminatorias independientemente de la nacionalidad de las mismas. En su escrito, esta opinión se apoya en la calificación de infraestructura pública incluida en el plan regulador urbano aplicable al centro, que está ratificada en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las autoridades españolas afirman que ni la empresa a la que se confiaron la construcción y la explotación del complejo, Aguamarga Producciones, ni las empresas que produjeron material audiovisual o películas en “Ciudad de la Luz” recibieron trato de favor.

3.3.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda de Estado

(57)

Las autoridades españolas alegan, como argumento subsidiario en caso de que la Comisión considerase que las medidas en cuestión constituyen una ayuda de Estado, que dichas medidas serían compatibles con el artículo 87, apartado 3, del Tratado, en cuanto ayudas regionales y en cuanto ayudas encaminadas a promover la cultura.

3.3.1.   Ayudas regionales

(58)

Las autoridades españolas alegan que al menos el 40 % de los fondos públicos inyectados por el SPTCV en “Ciudad de la Luz” serían compatibles con las disposiciones del Tratado en aplicación de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional aplicables entre 2000 y 2006, en el momento en que se constituyó e inició sus actividades “Ciudad de la Luz” (18). En aquel momento, la provincia de Alicante era una región que se podía acoger al artículo 87, apartado 3, letra a). Las autoridades españolas alegan que, en términos de desarrollo y cohesión regionales, la contribución a la renta y al empleo de la provincia eran considerables y estaban documentados por una evaluación de impacto económico.

3.3.2.   Ayuda al fomento de la cultura

(59)

Las autoridades españolas consideran que un análisis de la compatibilidad de las medidas que se investigan debe incluir la aplicación de la excepción cultural establecida en el artículo 87, apartado 3, letra d). El apoyo a la producción audiovisual en general y a la industria del cine en particular que implicaban las medidas que se investigan, justifican, en su opinión, la consideración de que las medidas satisfacen las condiciones de dicha excepción.

(60)

Más concretamente, las autoridades españolas subrayan que la excepción cultural prevista en el Tratado no distingue entre medidas de estado de apoyo a la producción cultural y medidas de estado de apoyo a la infraestructura cultural. En el caso presente, hay medidas que afectan tanto a la producción de películas como a la infraestructura audiovisual. Se argumenta que los incentivos al cine en “Ciudad de la Luz” satisfacen todos los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión, pese a que las autoridades españolas no los notificaran a la Comisión. No obstante, en opinión de las autoridades españolas, el hecho de que los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión se circunscribieran al apoyo a la producción audiovisual no excluye que la excepción invocada se aplique también a la inversión en infraestructura cultural.

4.   Evaluación de la medida

(61)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE establece:

“Salvo que en el Tratado presente se disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”.

(62)

Para la aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, se necesita: i) una medida de ayuda atribuible al Estado, que ii) se conceda con cargo a los fondos públicos, iii) afecte al comercio entre Estados miembros, iv) falsee o amenace falsear la competencia en el mercado común, y v) otorgue una ventaja selectiva a alguna empresa.

4.1.   Existencia de ayuda

(63)

Los recursos detallados en la descripción de la medida, a saber, la inversión de capital, el préstamo y los incentivos al cine aportados por el Gobierno autonómico de Valencia a través de SPTCV a “Ciudad de la Luz”, son recursos públicos.

(64)

No obstante, en el caso presente es necesario confirmar si dichos recursos públicos se han aportado en condiciones que hubieran sido aceptables para un inversor en una economía de mercado. A este respecto, las cifras de previsiones de beneficios y pérdidas y la contabilidad de tesorería presentada por las autoridades españolas pueden considerarse representativas de las proyecciones realizadas en el momento en que se tomó la decisión más significativa de inversión en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz”. Permiten, por consiguiente, evaluar la aplicación del principio de inversor en una economía del mercado a la inversión de recursos públicos en “Ciudad de la Luz”.

(65)

Las ulteriores desviaciones, positivas o negativas, de dichas proyecciones deben sólo tenerse en consideración en la medida en que hubiera un riesgo que pudiera contabilizarse en aquel momento. Como quiera que las autoridades españolas no alegan haber contabilizado ingresos superiores a los inicialmente previstos en el momento de decidir la inversión, la tesis de que beneficios reales superiores a los previstos en la explotación de “Ciudad de la Luz” antes de octubre de 2007 obliguen a reducir el período real de reembolso de la inversión no es pertinente a efectos de aplicar el principio del inversor en una economía del mercado. En todo caso, debe tenerse en cuenta que todo beneficio superior al inicialmente previsto puede depender, al menos parcialmente, de los incentivos financieros, no previstos en el plan inicial, ofrecidos a los clientes de “Ciudad de la Luz”. Amén de ello, las autoridades españolas pasan por alto que el período de devolución previsto en 2002 debía ampliarse para incorporar las pérdidas, superiores a lo previsto, que soportó “Ciudad de la Luz” en 2006 (véase punto 29).

4.1.1.   Principio del inversor en una economía de mercado

(66)

Según se detallará a continuación, hay dudas fundadas en cuanto a que las bases del cálculo de la rentabilidad esperado del proyecto fuesen adecuada e independientes del hecho de que los ingresos y costes de la operación previstos hasta 2014 se consideraran razonables en 2002. Lo que debe evaluarse es si las bases del cálculo son las que guiarían la implicación de un inversor privado en el proyecto de “Ciudad de la Luz” y, en caso contrario, basándose en cifras corregidas si fuera necesario, si un inversor privado hubiera invertido casi 200 millones de EUR en el proyecto entre 2002 y 2007 como hizo SPTCV.

Rentabilidad del proyecto

(67)

Las cifras presentadas por las autoridades españolas señalan que, antes de 2002, la explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz” se preveía deficitaria hasta […] incluido. Hay pocos indicios, o ninguno, de que inversores privados acepten a sabiendas inyectar fondos en una empresa durante ocho años, es decir, hasta 2010 en el caso que nos ocupa. Para el siguiente período de 2010-2014, los indicadores de rentabilidad de la explotación recogidos a continuación muestran igualmente resultados muy pobres tanto en valores absolutos como en comparación con los registrados por los estudios de la competencia en un período reciente.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de Ciudad de la Luz: 2010-2014 (19)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Período completo

Rendimiento por ventas (ROS)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital (ROCE)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital accionarial (%)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fuente: Presentación de información del 13 de junio y 10 de octubre de 2007, cálculos de la Comisión.

(68)

En términos absolutos, la explotación de “Ciudad de la Luz” muestra un bajo rendimiento en las ventas, del 5 %, incluso durante el período 2010-2014, cuando se esperaban los primeros beneficios contables de la operación tras una fase inusualmente larga de implantación de ocho años, fase durante la que el rendimiento en las ventas es negativo.

(69)

En la medida en que la rentabilidad de la explotación de los estudios de la competencia pueda servir de referencia adecuada para evaluar las previsiones de explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz”, los datos disponibles indican que, ni siquiera a largo plazo, se esperaba que el complejo aventajara a sus competidores. En prácticamente todos los indicadores, las proyecciones de “Ciudad de la Luz” son sensiblemente inferiores a las de los demás estudios de la competencia.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de estudios de la competencia

 

2006

2005

2004

2003

Período completo

Pinewood Shepperton plc

ROS

15,0 %

1,2 %

11,8 %

4,9 %

8,6 %

ROCE

6,2 %

0,3 %

4,6 %

1,9 %

3,2 %

ROES

10,5 %

0,8 %

8,8 %

68,6 %

7,8 %

Studio Babelsberg AG

ROS

21,7 %

27,8 %

– 21,0 %

No disponible

16,4 %

ROCE

6,7 %

10,0 %

– 3,9 %

No disponible

4,8 %

ROES

4,3 %

6,5 %

– 2,5 %

No disponible

3,1 %

Fuente: Informes anuales de empresa, cálculos de la Comisión.

(70)

En particular, en lo referente al indicador en que haría más hincapié un hipotético inversor privado, las proyecciones de 10 % de rentabilidad sobre el capital accionarial en “Ciudad de la Luz” para el período de explotación comercial plena de 2010-2014 son, respectivamente, tres veces y casi ocho veces más bajas que las ofrecidas por los estudios de la competencia, a saber, Studio Babelsberg AG (3,1 %) y Pinewood Shepperton plc (7,8 %). Por consiguiente, podría parecer dudoso que un inversor privado hubiera deseado entrar o ampliar su actividad en el negocio de estudios cinematográficos, hubiera apoyado la explotación del proyecto ni siquiera para 2010, cuando estaba previsto que se generaran los primeros ingresos netos.

(71)

Se podría, no obstante, alegar, que, incluso con una rentabilidad inferior a la de la competencia, un inversor privado hubiera apoyado “Ciudad de la Luz” de contar con perspectivas suficientes de rentabilidad de su inversión. A este respecto, las cifras presentadas por las autoridades españolas indican que las expectativas eran que el proyecto fuera rentable en su conjunto. La TIR de […] % hasta 2014 supera el […] % del WACC en […] %. Esto supone que un inversor cuyo coste de financiación fuera igual a un […] % de WACC habría logrado una rentabilidad de […] % para los fondos invertidos.

(72)

Además, los descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU” no estaban previstos en dichas cifras, según las autoridades españolas. En esta fase, la Comisión no está en condiciones de asegurar si a SPTCV se le concedieron otros recursos aparte de los comprometidos en base a las previsiones de 2002. Si tal fuera el caso, la Comisión pediría a las autoridades españolas que proporcionaran toda la información necesaria, incluido el plan de negocios correspondiente, para que la Comisión pudiera evaluar los recursos adicionales, por ejemplo los recursos necesarios para financiar los descuentos no previstos.

(73)

Sin embargo, la Comisión tiene serias dudas sobre si dichas cifras son realistas. En particular, la Comisión duda de que el WACC y el valor terminal del proyecto se hayan calculado correctamente.

Coste de financiación del proyecto (WACC)

(74)

En el cálculo que realizan, las autoridades españolas presumen que el WACC lo determina únicamente el coste de capital, fijado al […] %. Pero no justifican este valor.

(75)

En primer lugar, atendiendo exclusivamente al coste del capital, la Comisión considera que el WACC de […] % utilizado en la previsión financiera de “Ciudad de la Luz” es extremadamente bajo y muy inferior a los costes de financiación, no sólo de un inversor privado sino también de un inversor público y, con toda probabilidad, de la misma SPTCV.

(76)

La Comisión considera que el coste de capital debe equivaler a la suma de la tasa libre de riesgo (es decir, la de bonos de Estado a 10 años) más una prima de riesgo que depende de la situación del mercado, de factores sectoriales y de factores específicos de la empresa.

(77)

El coste de capital social presentado por las autoridades españoles es incluso inferior a la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, para 2002, la rentabilidad media de los bonos españoles a 10 años era del 4,96 %. Esto supone que, si la SPTCV hubiera tenido la misma certificación crediticia que el Reino de España y hubiera financiado con emisiones de bonos su inversión en “Ciudad de la Luz”, sus costes de financiación hubieran sido un […] % superiores al WACC empleado en el plan de negocios. En otras palabras, el menor WACC aceptado por la SPTCV supone que la inversión en “Ciudad de la Luz” se consideraba más segura que la inversión en bonos de Estado españoles. Sin embargo, la referencia de un bono público a 10 años se considera una inversión prácticamente sin riesgo, a diferencia de la inversión en la construcción y explotación de un estudio cinematográfico.

(78)

El coste de financiación sería perceptiblemente superior al 4,96 % para cualquier inversor en una economía de mercado, y, por ello, los costes de financiación serían muy superiores a los del WACC aducido.

(79)

Además, de los datos presentados se deduce que las autoridades españolas no han exigido ninguna prima de riesgo, liquidez y volatilidad sobre la inversión libre de riesgo de referencia para su inversión de capital, como hubiera hecho cualquier inversor sensato en una economía de mercado. Las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que apoye esta opción. Amén de ello, las autoridades españolas no aportaron ningún elemento que permitiera a la Comisión determinar en qué medida los factores específicos del sector (por ejemplo, la evolución del negocio de estudios cinematográficos) y los factores específicos de la empresa (por ejemplo, el hecho de que “Ciudad de la Luz” fuese una empresa en período de lanzamiento) influirían en la prima de riego y consiguientemente en el coste de capital del proyecto.

(80)

Como conclusión preliminar, la Comisión tiene dudas sobre si un WACC de […] % refleja adecuadamente el coste de capital del proyecto. En consecuencia, el cálculo basado en este valor de WACC puede no haber reflejado de una forma realista las perspectivas de rentabilidad ofrecidas por “Ciudad de la Luz”.

(81)

En segundo lugar, la Comisión no entiende que el WACC se base exclusivamente en el coste de capital sin tener en cuenta el coste de la deuda. A este respecto, la Comisión hace observar que “Ciudad de la Luz” tiene que devolver intereses por el crédito de 95 millones de EUR obtenido de SPTCV (20).

Condiciones de reembolso del crédito

(82)

Además de ello, las condiciones aplicadas a este crédito plantean interrogantes. El interés sobre el crédito se calcula en una parte fija y una parte variable. La parte fija se calcula a un tipo de interés fijo EURIBOR a un año más un punto porcentual, lo que parece un diferencial muy bajo para un crédito a 10 años no garantizado (21).

(83)

La parte fija, inusualmente baja, del crédito podría, en teoría, compensarse con la perspectiva de una rentabilidad adecuada del crédito participativo gracias a la parte variable ligada a la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, éste no es el caso del proyecto que examinamos, ya que es poco probable que el proyecto arroje beneficios significativos durante la duración del crédito. En realidad, la parte variable se fija al […] % de los beneficios antes de impuestos, lo que, según las cifras del plan de explotación, equivaldría a menos de […] EUR para todo el período 2005-2014.

(84)

Por último, la Comisión considera inusitado que se previera una devolución del crédito antes de abril de 2015, es decir, después de la fecha de finalización del proyecto (y posiblemente de la cesión del mismo), estimada para 2014.

(85)

Basándose en estos elementos, la Comisión duda de que las condiciones aplicadas al crédito de 95 millones concedido por SPTCV fueran las que hubiera reclamado un inversor privado.

Valor de cesión final en 2014

(86)

Según se comentó en el punto 14, la previsión de tesorería muestra entradas netas de […] millones de EUR en 2014, de los que […] millones provienen de la explotación del complejo. Las autoridades españolas no han explicqado claramente la base de la entrada de tesorería de los restantes […] millones en 2014. Como las autoridades españolas han declarado su objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014, la Comisión sólo puede deducir que la cifra de […] millones representa el valor de cesión del negocio previsto en 2014 (a precios de 2002) o el precio que se prevea vaya a pagar el beneficiario de la adjudicación por la gestión de “Ciudad de la Luz”.

(87)

En términos financieros, dicha distinción no altera la estimación de la posible rentabilidad. Sin embargo, la Comisión hace notar que, en 2002, las autoridades españolas estimaron las previsiones del valor del activo para 2014 en […] millones de EUR. Por consiguiente, una entrada de tesorería casi el doble de esta cuantía previsto para 2014 hace suponer a la Comisión que el futuro explotador de “Ciudad de la Luz” será también su propietario.

(88)

En otras palabras, la TIR de […] % que apoya la afirmación de que SPTCV actuó con arreglo al principio del inversor privado en una economía del mercado, se basa en el supuesto de que el negocio de “Ciudad de la Luz” tendría un valor de […] millones de EUR en 2014. La Comisión entiende que las autoridades españolas consideran que serían capaces de vender el negocio en una licitación pública antes de 2014 a un comprador que ofreciera dicha cantidad.

(89)

La Comisión cree que esta pretensión es discutible. Las autoridades españolas no han aportado información sobre la metodología ni sobre las premisas específicas que han utilizado para calcular el valor de cesión final del proyecto. Resulta, pues, imposible a la Comisión evaluar los elementos específicos que han contribuido a fijar dicho valor. Ello no obstante, la Comisión considera que la cifra de […] millones de EUR está probablemente sobreevaluada si se atiende a las perspectivas financieras del proyecto incluidas en las previsiones de 2002 y comunicadas a la Comisión.

(90)

Ciertamente, contemplando las previsiones de rentabilidad, el valor de cesión de […] millones de EUR supone una proporción precio/beneficios (o período de reembolso) desusadamente alta de 117 años y representa casi el doble del valor contable de los activos de “Ciudad de la Luz” para 2014, según los cálculos de las autoridades españolas ([…] millones de EUR). Aunque las proyecciones del valor futuro de un negocio que se piensa vender doce años después estén cargadas de incertidumbres, las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que justifique dichas cifras. En realidad, tampoco han presentado razones plausibles que expliquen por qué un eventual comprador pudiera ofrecer en 2014 una cantidad 117 veces superior a la de los ingresos anuales netos generados por “Ciudad de la Luz” ese mismo año (el mejor año en términos de rentabilidad), ni explicación alguna de la enorme diferencia existente entre el valor contable de los activos y la entrada de tesorería prevista en 2014 (22).

(91)

En apoyo de estas reservas, la Comisión hace notar que, de acuerdo con informes de prensa, en julio de 2004, la venta por Vivendi Universal Group de los estudios Babelsberg GmbH, un negocio comparable en muchos aspectos a “Ciudad de la Luz” y en competencia con ésta, se realizó por el precio simbólico de un euro. Así pues, no está claro en qué se basaban las autoridades españolas para, dos años antes, en 2002, prever un valor de cesión de […] millones de EUR en 2014 para “Ciudad de la Luz”. En la industria, era bien sabido que los estudios Babelberg habían resultado deficitarios al grupo Vivendi Universal desde su adquisición en 1992.

(92)

En conclusión, la Comisión duda de que un inversor privado en una economía de mercado que hubiese operado en el lugar de SPTCV en 2002 y con posterioridad, hubiera aceptado el valor de cesión final del proyecto en el plan de negocios y aportado el capital necesario para explotar el negocio hasta 2014.

Conclusión sobre el principio del inversor privado en una economía de mercado

(93)

Basándose en los elementos expuestos en esta sección, la Comisión tiene serias dudas de que la intervención pública en el proyecto sea conforme con el principio de inversor privado en una economía del mercado y no aporte a “Ciudad de la Luz” una ventaja a tenor del artículo 87, apartado 1.

Otros incentivos a la producción de películas

(94)

Como se observó en la sección 2.3.3, es posible que se hayan ofrecido otros incentivos a la producción de películas. Si tal fuera el caso, además de las consideraciones anteriores sobre la financiación de “Ciudad de la Luz SAU”, la Comisión precisaría considerar si dichos incentivos procedían o no de recursos públicos.

4.1.2.   Ventaja económica para las empresas y selectividad de la medida

(95)

“Ciudad de la Luz SAU” es el único beneficiario de los fondos públicos concedidos para la construcción y explotación del complejo de estudios “Ciudad de la Luz”.

(96)

La cuestión central es determinar si el complejo de estudios desarrolla una actividad económica. Al haber varios estudios cinematográficos comerciales de propiedad privada en Europa, el complejo “Ciudad de la Luz” se une a un mercado existente en que ya compiten otros. Además, según las autoridades españolas, “Ciudad de la Luz” no ofrece sus servicios a título gratuito. Por consiguiente, la Comisión considera que “Ciudad de la Luz” desarrolla una actividad económica.

(97)

Como ya se ha señalado, las autoridades españolas argumentan que un inversor en una economía de mercado hubiera apoyado el proyecto basándose en sus perspectivas de rentabilidad y, a la vez, que el proyecto corresponde a una infraestructura general. Ello plantea la cuestión de saber si el apoyo público de un complejo de estudios no es selectivo sino que beneficia a la sociedad en general. La financiación, construcción y explotación de un complejo de estudios cinematográficos va en beneficio exclusivo de las empresas activas en el sector audiovisual. Por consiguiente, dicho apoyo público favorece selectivamente a una categoría muy específica e identificable de empresas.

(98)

En el caso de los incentivos a la producción de películas con recursos públicos, la Comisión tiende a considerar que son de índole selectivo pues los únicos beneficiarios probables son las empresas productoras de películas. Ello supondría que el Estado estaría favoreciendo a ciertas empresas y la producción de determinados productos, por lo que la Comisión consideraría que dichos incentivos amenazan falsear la competencia en la UE. La Comisión hace notar que los productores de películas pueden haber combinado dichos incentivos con ayudas a la producción tales como las del régimen español de apoyo a las películas nacionales y el plan de primas a la exhibición rentable de películas en salas valencianas, que las autoridades españolas han notificado recientemente a la Comisión.

4.1.3.   Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio entre Estados miembros

(99)

De la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” parece deducirse que se ideó pensando en superproducciones. Su conceptor Gary Bastien, residente en California, es un conocido arquitecto de estudios de Hollywood. Cada uno de los cuatro estudios de sonido más pequeños es de 1 620 m2, con una altura libre de 12,5 m y puertas descomunales de 10 m de ancho y 8 m de alto. Los estudios de sonido más grandes tienen cada uno 2 340 m2, una altura libre de 15 m y puertas de 24 m de ancho por 8 m de alto. Parece que, en la última fase del complejo, está construyéndose un super estudio de 5 000 m2. Según la prensa especializada, las medidas lo convertirían en el estudio de sonido mayor del mundo.

(100)

Las instalaciones de “Ciudad de la Luz” parecen, pues, primar la capacidad del lugar para atraer a grandes producciones cinematográficas de Europa. Los principales clientes de grandes estudios cinematográficos son grandes productoras internacionales, basadas principalmente en Estados Unidos (por ejemplo, Fox, Universal, Time Warner, Columbia, Paramount & Disney). Los presupuestos de producción de sus películas oscilan con frecuencia en torno a los 100 millones de USD. Dado que estas empresas tienen una actividad global, pueden elegir entre los grandes estudios cinematográficos de todo el mundo.

(101)

Los grandes estudios cinematográficos europeos que competirían con “Ciudad de la Luz” incluyen probablemente los Estudios Korda de Hungría, construidos recientemente, Babelsberg en Alemania, Barrandov en República Checa, Cinecittà en Italia y Pinewood en el Reino Unido.

(102)

En este contexto competitivo, la presunta ayuda de Estado a favor de “Ciudad de la Luz SAU” ha permitido ofrecer tarifas bajas e incentivos considerables. Como se ha reseñado, la Comisión duda de que “Ciudad de la Luz” hubiera podido competir en este mercado sin una financiación continua proviniente de fondos públicos. Por consiguiente, “Ciudad de la Luz” parece falsear la competencia de precios de mercado en la prestación de servicios de estudios cinematográficos en la UE.

(103)

Además, dado que las grandes producciones cinematográficas pueden trasladarse fácilmente y que hay otros grandes estudios competidores en otros Estados miembros, la ayuda a “Ciudad de la Luz” podría falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros de la UE.

(104)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, dado que las películas se comercializan internacionalmente, las ventajas financieras concedidas a los beneficiarios afectan al comercio entre Estados miembros.

4.1.4.   Legalidad de la ayuda

(105)

Los fondos públicos a favor de “Ciudad de la Luz SAU” pueden constituir ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Si se confirma la ayuda de Estado, dicha ayuda, que no ha sido notificada, sería ilegal.

(106)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, muy probablemente, dicho incentivo constituiría ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. La compatibilidad de la ayuda debería, pues, examinarse. Además, dado que la ayuda no se ha notificado, sería ilegal.

4.2.   Compatibilidad de la ayuda

4.2.1.   Ayuda regional

(107)

“Ciudad de la Luz” se ha construido en la zona asistida de Alicante con la máxima intensidad de ayuda posible del 40 % para inversiones subvencionables en 2000-2006. En cualquier caso, la ayuda regional sólo se concedería a inversiones subvencionables si se cumplen las condiciones establecidas en las Directrices. Según la información disponible, parece que la ayuda entraría dentro del marco multistorial de 1998, lo que podría tener como efecto una reducción de la intensidad de la ayuda por debajo del 40 %. Consiguientemente, en el momento actual, y a la espera de la información más detallada que deben proporcionar las autoridades españolas, no es, por ello, posible afirmar si, y en qué proporción precisa, parte de la ayuda podría acabar siendo compatible con el espíritu, si no con la letra, de las normas de ayuda aplicables en el momento en que se adoptó la decisión de inversión.

4.2.2.   Ayuda a la promoción de la cultura

(108)

La Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE debe, como toda excepción a las normas generales del Tratado, interpretarse restrictivamente.

(109)

En el caso presente, la Comisión estima que no hay elementos que indiquen que tal excepción pueda aplicarse a una ayuda de Estado que facilite los costes de construcción y explotación de un nuevo gran complejo de estudios cinematográficos.

(110)

En primer lugar, es evidente que el proyecto se crea de la nada y que no fomenta la conservación del patrimonio.

(111)

En segundo lugar, el complejo “Ciudad de la Luz” es un medio en el que prácticamente puede desarrollarse todo tipo de obras audiovisuales, independientemente del contenido de las mismas. En consecuencia, resulta difícil mantener que las películas realizadas en “Ciudad de la Luz” fomenten cualquier aspecto de la cultura europea. Por tanto, la Comisión considera que sería difícil demostrar que la construcción y la explotación de “Ciudad de la Luz” con una base comercial —un nuevo complejo importante de estudios cinematográficos muy alejado de las empresas audiovisuales existentes en España— eran necesarias para el fomento de la cultura

(112)

En tercer lugar, la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” tiene como objetivo las grandes producciones internacionales. La Comisión hace notar que ya hay en Europa un cierto número de grandes estudios cinematográficos que compiten entre sí, y otros estudios en España. Las películas españolas más conocidas, incluyendo “Mar adentro”, ganadora de un Oscar en 2004, han sido todas ellas realizadas en instalaciones más pequeñas. Por consiguiente, la construcción del complejo de “Ciudad de la Luz” no parece ser proporcionada al objetivo de promover la cultura valenciana, española o incluso europea.

(113)

En cuarto lugar, “Ciudad de la Luz” no limita sus servicios a las producciones cinematográficas: en efecto, en el complejo se han rodado también espacios publicitarios. Tampoco las autoridades españolas argumentan que la selección de películas rodadas en “Ciudad de la Luz” haya estado, o vaya a estar, basada en criterios culturales verificables previamente establecidos. Además, la información disponible hasta la fecha no señala que “Ciudad de la Luz” compita por atraer películas basadas en consideraciones culturales sino más bien en criterios estrictamente comerciales.

(114)

Por ello, la Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d) del Tratado CE sólo podía, en principio, aplicarse a la financiación ofrecida a producciones que se rodasen en “Ciudad de la Luz” (12 millones de EUR en octubre de 2007, aportados directamente por “Ciudad de la Luz SAU”, según la información presentada por las autoridades españolas; posiblemente más, según las publicaciones especializadas disponibles (23).

(115)

La Comunicación sobre el Cine de 2001 (24) establece la base para que la Comisión aplique la excepción cultural del artículo 87, apartado 3, letra d), a los planes de ayuda a la producción de obras audiovisuales.

(116)

Sin embargo, al no haber aportado las autoridades españolas detalles sobre la cuantía de la financiación ni sobre las condiciones en que se proporcionó la misma, la Comisión carece de elementos para evaluar su compatibilidad con el Tratado CE. En este estadio, la Comisión se limita a observar que un plan de apoyo al cine que requiere que las películas, para ser subvencionables, se rueden en un estudio cinematográfico determinado y durante un período de tiempo determinado, sería considerado ayuda a una actividad de producción específica y no sería, pues, considerado compatible con arreglo a la Comunicación sobre el Cine (25).

5.   CONCLUSIÓN

(117)

Habida cuenta de las consideraciones precedentes y de conformidad con el procedimiento establecido en artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión insta al Reino de España a presentar sus observaciones y a facilitar toda la información que pueda contribuir a evaluar las ayudas. La Comisión pide también a las autoridades españolas que proporcionen sus datos reales y sus previsiones más recientes relativos al complejo “Ciudad de la Luz” hasta la finalización de su construcción.

(118)

La Comisión insta a sus autoridades a que transmitan inmediatamente una copia de la presente carta a los beneficiarios potenciales.

(119)

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario.

(120)

Por la presente, la Comisión comunica al Reino de España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados de los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.“


(1)  Žr. www.ciudaddelaluz.com

(2)  El denunciante A es un importante estudio de cine europeo. Ha pedido que no se divulgara su identidad.

(3)  “Un nuevo estudio de Valencia ofrece rebajas de película”:

http://www.variety.com/article/VR1117958591.html?categoryid=19&cs=1

“La Pompeya de Polanski cobra forma”:

http://mobile.variety.com/article/VR1117963040.html?categoryid=13&cs=1

(4)  El denunciante B es una figura importante del sector cinematográfico europeo. También ha pedido que no se divulgara su identidad.

(5)  Con la transferencia de capital correspondiente de 7 de octubre de 2004, “Ciudad de la Luz SA” se convirtió en “Ciudad de la Luz SAU”, una empresa con un solo accionista (sociedad anónima unipersonal) con la totalidad de su capital social en manos de SPTCV.

(6)  Fuente: “Hágase la luz” en “Hollywood Reporter”, 31 de octubre de 2006:

http://www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/international/features/eí45879d0f68a3095f5df04bc254cf9f3

(7)  A través de esta versión pública de esta decisión, los datos cubiertos por la obligación del secreto profesional se han substituido cerca […].

(8)  El movimiento de tesorería neto de las operaciones es el movimiento entre la apertura y el cierre de los balances de tesorería previstos en 2014: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(9)  Ésta es la diferencia entre la entrada acumulativa neta de tesorería en 2014 y la tesorería neta de operaciones: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(10)  Esta cifra es la aportación necesaria acumulada máxima para el proyecto según la previsión de tesorería de 2002. Se produce a finales de 2007, después de lo cual la aportación acumulada disminuye, según la previsión.

(11)  “Valencia (España) ofrece a los productores subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR (3,7 millones de GBP) por película. Para optar a ellas, los proyectos deben rodarse tres semanas en Valencia —dos en los nuevos estudios ‘Ciudad de la Luz’ de Alicante—, pasando allí entre el 30 y el 50 % del tiempo total de rodaje. A cambio, los productores pueden reclamar una ayuda de hasta 18 % del gasto local, un 90 % de la cual se abonará durante la filmación.” — “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007.

(12)  19 millones de EUR según el informe 2006 del Sindicatura de Cuentas:

http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/DDED7B9A9251B641C12573B10045371E/$file/06CVIII.pdf

(13)  

“Para tener acceso a estos fondos, un productor necesita asociarse con un coproductor de Valencia. Los fondos se conceden según un sistema de puntos, que contabilizan desde el número de semanas de rodaje en estudio al número de coproductores extranjeros o a la repercusión mediática calculada para la película y sus participantes. Las producciones de presupuesto inferior a 4,8 millones de USD (4 millones de EUR) pueden obtener hasta el 10 % de su presupuesto total; las que cuesten entre 4,8 y 48 millones de USD (de 4 a 40 millones de EUR) podrán recuperar hasta un 7,5 %; y las producciones con un presupuesto superior a 48 millones de USD (40 millones de EUR), hasta el 5 % de su presupuesto. Se espera que los productores gasten el doble de los fondos recibidos en la Comunidad Valenciana y también que reembolsen un porcentaje de la financiación a partir de los beneficios.”.

(14)  Como se observó en el punto 21, esta cifra corresponde sólo a las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA”.

(15)  Como se observó en el punto 21, esta cantidad se trata como parte de las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA” y debe, pues, incluirse en la cifra antes citada de 104 millones de EUR.

(16)  “La ayuda de la región de Valencia ha puesto el precio español al nivel del precio de Marruecos” — Jérôme Seydoux, “La Tribune”, 21 de mayo de 2007.

(17)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, asunto C-305/89, Italia/Comisión (Alfa Romeo), Rec. 1603, 20.

(18)  DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(19)  Los indicadores se definen del siguiente modo:

Rendimiento por ventas= ingresos netos/ingresos directos e indirectos

Rendimiento por capital= ingresos netos/valor contable neto de los activos

Rendimiento por capital accionarial= ingresos netos/capital accionarial (aportación de capital 2002-2007).

(20)  Por la misma razón, la Comisión no comprende que no se incluyera ningún coste financiero en la previsión de pérdidas y beneficios del período 2002-2014.

(21)  En lo que respecta a la parte fija, la Comisión no ha podido comprender, de la información proporcionada por las autoridades españolas, qué tipo de interés se utilizará. Efectivamente, las autoridades españolas mencionan “un tipo de interés un punto diferencial de interés fijo por EURIBOR a un año más un diferencial de un punto porcentual”, sin especificar si el índice anual EURIBOR se actualiza anualmente o simplemente se mantiene al nivel de de abril de 2005. En el último caso, el índice pertinente sería el 3,3 %. Si dicho índice se tuviera que fijar para 10 años, además de presentar un diferencial muy reducido, beneficiaría al prestatario a expensas del prestamista, porque los vencimientos a largo plazo (y el riesgo para el prestamista) se remuneran normalmente con un tipo de interés más alto que los vencimientos a corto plazo. Efectivamente, cualquier prestamista que hubiera aceptado un tipo de interés fijo basado en el EURIBOR anual de abril de 2005 (un momento de tipos de interés históricamente bajos) hubiera renunciado a los ingresos procedentes de los aumentos posteriores del EURIBOR de referencia.

(22)  Si, en una primera aproximación, el valor contable de los activos se adoptara como el precio de venta prospectivo en 2014, las previsiones del total de la explotación de “Ciudad de la Luz” entre 2002 y 2014 hubieran sido deficitarias para un inversor, con una TIR negativa de […] %.

(23)  Véase “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007, y “Variety”, 7 de febrero de 2007. Los artículos reseñan subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR por un rodaje mínimo de tres semanas en Valencia, con dos semanas, al menos, en “Ciudad de la Luz”. Supuestamente, todas las películas reciben automáticamente 12 % de los gastos que realicen en la regional y un 6 % adicional, dependiente del “impacto mediático, económico e industrial de la producción”:

http://www.variety.com/article/VR117958591.html?categoryid=19&cs=1

(24)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual [COM(2001) 534 final de 26 de septiembre de 2001 (DO C 43 de 16.2.2002, p. 6); prorrogada en 2004 (DO C 123 de 30.4.2004, p. 1) y 2007 (DO C 134 de 16.6.2007, p. 7)].

(25)  Véase el cuarto criterio de compatibilidad de la sección 2.3 b)(4) de la Comunicación sobre el Cine.


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/40


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/11)

1.

2008 m. gegužės 22 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Sofinco S.A.“ (toliau – „Sofinco“, Prancūzija), įmonės „Crédit Agricole S.A.“ (toliau – CA, Prancūzija) pavaldžioji bendrovė, ir įmonė „Saracen HoldCo AB“ (toliau – „Saracen“, Švedija), įmonės „FCE Bank Plc“, kontroliuojamos „Ford Motor Company“, pavaldžioji bendrovė, pirkdamos naujai įsteigtos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Forso Nordic AB“ (toliau – „Forso“, Švedija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla yra:

„Sofinco“: vartojimo finansavimas;

CA: bankininkystės, privačios bankininkystės ir finansinės paslaugos, gyvybės ir ne gyvybės draudimai;

„Saracen“: „Ford Motor Company“ kontroliuojančioji bendrovė, gaminanti ir platinanti motorines transporto priemones;

„Forso“: finansavimo ir administravimo paslaugos.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/41


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/12)

1.

2008 m. gegužės 23 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „STMicroelectronics N.V.“ (toliau – STM, Nyderlandai) ir „NXP B.V.“ (toliau – NXP, Nyderlandai) įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą naujai įsteigtos bendros įmonės (toliau – BĮ) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla yra:

STM: puslaidininkių produktai;

NXP: puslaidininkių produktai;

BĮ: puslaidininkių produktai mobiliųjų telekomunikacijų paslaugoms.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5173 — STM/NXP/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/42


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5176 — CVC/Schuitema)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/13)

1.

2008 m. gegužės 22 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „CVC Fund IV“ (toliau – „CVC Fund IV“, Kaimanų Salos), priklausanti „CVC Capital Partners Group S.a.r.l.“ (toliau – CVC, Liuksemburgas), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Schuitema N.V“ (toliau – „Schuitema“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla yra:

„CVC“ ir „CVC Fund IV“: investicinių fondų konsultavimas investicijų ir valdymo klausimais ir (arba) investicijų valdymas investicinių fondų vardu;

„Schuitema“: viešieji pirkimai, plataus vartojimo prekių didmeninė ir mažmeninė prekyba ir su tuo susijusios paslaugos Nyderlanduose.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5176 — CVC/Schuitema adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


KITI AKTAI

Komisija

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/43


Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį

Valstybės narės paraiška

(2008/C 134/14)

2008 m. gegužės 19 d. Komisija gavo paraišką pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), 30 straipsnio 4 dalį. Pirmoji darbo diena po paraiškos gavimo dienos – 2008 m. gegužės 20 d.

Ši Lenkijos Respublikos paraiška yra susijusi su elektros gamyba ir didmenine prekyba šioje šalyje. Pirmiau minėtame 30 straipsnyje nurodyta, kad Direktyva 2004/17/EB netaikoma, jeigu nagrinėjama rinkų, į kurias patekti nėra jokių apribojimų, veikla yra tiesiogiai veikiama konkurencijos. Tokių sąlygų įvertinimas atliekamas tik pagal Direktyvą 2004/17/EB ir nepažeidžia kitų konkurencijos taisyklių taikymo.

Komisija sprendimą dėl šios paraiškos priima ne vėliau nei per tris mėnesius nuo pirmiau nurodytos darbo dienos. Šis terminas yra 2008 m. rugpjūčio 20 d.

Taikomos pirmiau minėtos 4 dalies trečiosios pastraipos nuostatos. Todėl terminas, per kurį Komisija turi priimti sprendimą, gali būti pratęstas vienu mėnesiu. Sprendimas dėl tokio pratęsimo turi būti paskelbtas.


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1