ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 111

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. gegužės 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Parlamentas
Taryba

2008/C 111/01

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo ( 1 )

1

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 111/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 111/03

Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms: 4,26 % 2008 m. gegužės 1 d. — Euro kursas

9

2008/C 111/04

Euro kursas

10

2008/C 111/05

Europos Bendrijų migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos administracinė komisija — Valiutų keitimo kursai, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72

11

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 111/06

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

13

2008/C 111/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

18

2008/C 111/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

22

2008/C 111/09

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

25

2008/C 111/10

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo ( 1 )

26

2008/C 111/11

Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Briuselio (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Amsterdamo (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Londono (LTN) ( 1 )

44

 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2008/C 111/14

Kvietimas teikti paraiškas pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos darbo programą Pajėgumai

45

 

Europos aplinkos agentūra

2008/C 111/15

2008 m. kvietimas ekspertams pareikšti susidomėjimą tapti Europos aplinkos agentūros (EAA) Mokslinio komiteto nariais

46

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 111/16

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

50

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2008/C 111/17

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

51

 

Klaidų ištaisymas

2008/C 111/18

Klaidų ištaisymo protokolas — Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d.(OL C 306, 2007 12 17)

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

REKOMENDACIJOS

Europos Parlamentas Taryba

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REKOMENDACIJA

2008 m. balandžio 23 d.

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 111/01)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 149 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka (3),

kadangi:

(1)

Piliečių žinių, gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas ir pripažinimas yra itin svarbūs asmeniniam tobulėjimui, konkurencingumui, užimtumui ir socialinei sanglaudai Bendrijoje. Toks tobulėjimas ir pripažinimas turėtų palengvinti tarpvalstybinį darbuotojų ir besimokančiųjų mobilumą bei prisidėti tenkinant paklausos ir pasiūlos Europos darbo rinkoje poreikius. Todėl nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis turėtų būti skatinami bei gerinami galimybės mokytis visą gyvenimą bei visiems, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, ir kvalifikacijų naudojimas.

(2)

2000 m. Lisabonos Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad didesnis kvalifikacijų skaidrumas turėtų būti vienas svarbiausių elementų, reikalingų siekiant pritaikyti Bendrijos švietimo ir mokymo sistemas prie žinių visuomenės poreikių. Be to, Barselonos Europos Vadovų Taryba 2002 m. paragino artimiau bendradarbiauti universitetų sektoriuje ir padidinti skaidrumą bei pagerinti pripažinimo metodus profesinio mokymo srityje.

(3)

2002 m. birželio 27 d. Tarybos rezoliucijoje dėl mokymosi visą gyvenimą (4) Komisija kviečiama, artimai bendradarbiaujant su Taryba ir valstybėmis narėmis, rengti švietimo ir profesinio rengimo kvalifikacijų pripažinimo sąrangą, kuri remtųsi Bolonijos proceso pasiekimais ir skatintų panašią veiklą profesinio mokymo srityje.

(4)

2004 m. ir 2006 m. priimtose Tarybos ir Komisijos bendrosiose ataskaitose dėl darbo programos „Švietimas ir profesinis rengimas 2010“ įgyvendinimo pabrėžiamas poreikis rengti Europos kvalifikacijų sąrangą.

(5)

Kopenhagos proceso kontekste 2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų padarytose išvadose dėl būsimųjų prioritetų glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje prioritetas teikiamas tam, kad būtų rengiama atvira ir lanksti, skaidrumu ir savitarpio pasitikėjimu pagrįsta Europos kvalifikacijų sąranga, kuri turėtų tapti bendruoju ir švietimo, ir profesinio rengimo srities orientyru.

(6)

Pagal 2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadas dėl bendrų Europos principų, taikomų vertinant ir pripažįstant neformalųjį mokymąsi ir savišvietą, turėtų būti skatinamas neformaliojo mokymosi ir savišvietos pasiekimų pripažinimas.

(7)

2005 m. kovo mėn. ir 2006 m. kovo mėn. Briuselio Europos Vadovų Tarybose buvo pabrėžta Europos kvalifikacijų sąrangos priėmimo svarba.

(8)

Šioje rekomendacijoje atsižvelgiama į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (5) ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2006/962/EB dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (6).

(9)

Ši rekomendacija dera su Europos aukštojo mokslo erdvės sąranga ir aukštojo mokslo pakopų aprašais, dėl kurių, vykstant Bolonijos procesui, 2005 m. gegužės 19–20 d. susitikimo Bergene metu susitarė 45 Europos šalių už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai.

(10)

2004 m. gegužės 23–24 d. Tarybos išvadose dėl kokybės užtikrinimo profesinio mokymo srityje, 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje 2006/143/EB dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę (7) ir kokybės užtikrinimo Europos aukštojo mokslo erdvėje standartuose ir gairėse, dėl kurių už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai susitarė Bergene, pateikiami bendri kokybės užtikrinimo principai, kuriais turėtų būti grindžiamas Europos kvalifikacijų sąrangos įgyvendinimas.

(11)

Ši rekomendacija nedaro poveikio 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (8), kuria nustatomos atitinkamų nacionalinės valdžios institucijų ir migrantų teisės ir pareigos, taikymui. Nuoroda į Europos kvalifikacijų sąrangoje nustatytus kvalifikacijų lygmenis neturėtų trukdyti patekti į darbo rinką tais atvejais, kai profesinės kvalifikacijos pripažintos remiantis Direktyva 2005/36/EB.

(12)

Šia rekomendacija siekiama parengti bendrą atskaitos sistemą, kuria būtų galima naudotis nustatant bendrojo lavinimo ar aukštojo mokslo, ar profesinio mokymo įvairių kvalifikacijų sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus padidintas piliečių kvalifikacijų, suteiktų laikantis įvairių valstybių narių tvarkos, skaidrumas, palyginamumas ir perkeliamumas. Iš esmės, kiekvienas kvalifikacijos lygmuo turėtų būti prieinamas įvairiais švietimo ir profesinės karjeros keliais. Be to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti tarptautinėms sektorinėms organizacijoms galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas su bendruoju europiniu atskaitos tašku ir taip parodyti tarptautinių sektorinių kvalifikacijų ryšį su nacionalinėmis kvalifikacijų sistemomis. Todėl šia rekomendacija padedama siekti platesnių tikslų – skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir didinti darbuotojų bei besimokančiųjų galimybes įsidarbinti, jų mobilumą ir socialinę integraciją. Skaidrūs kokybės užtikrinimo principai ir keitimasis informacija parems jos įgyvendinimą padėdami sukurti tarpusavio pasitikėjimą.

(13)

Ši rekomendacija turėtų prisidėti prie švietimo ir profesinio rengimo sistemų atnaujinimo, prie švietimo ir profesinio rengimo ryšio su užimtumu gerinimo bei prie formalaus ir neformalaus mokymosi bei savišvietos sąsajų kūrimo, o dėl to taip pat būtų pripažįstami patirtimi įgyti mokymosi pasiekimai.

(14)

Ši rekomendacija nepakeičia ir neapibrėžia nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir (arba) kvalifikacijų. Europos kvalifikacijų sąrangoje neapibrėžiamos specifinės kvalifikacijos ar asmens kompetencijos, todėl konkreti kvalifikacija turi būti derinama su tinkamu Europos kvalifikacijų sąrangos lygmeniu naudojantis atitinkamomis nacionalinėmis kvalifikacijų sistemomis.

(15)

Atsižvelgiant į neprivalomą jos pobūdį, ši rekomendacija atitinka subsidiarumo principą, nes remia ir papildo valstybių narių veiksmus palengvindama tolimesnį jų bendradarbiavimą, kuris didina skaidrumą ir skatina mobilumą bei mokymąsi visą gyvenimą. Ji turėtų būti įgyvendinta atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus ir praktiką.

(16)

Kadangi šios rekomendacijos tikslo, t.y. sukurti bendrą nuorodų sąrangą, veiksiančią kaip skirtingų kvalifikacijų sistemų ir jų lygių konvertavimo priemonė, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia rekomendacija neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

REKOMENDUOJA VALSTYBĖMS NARĖMS:

1)

naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą kaip atraminę priemonę skirtingų kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų lygmenims palyginti, taip pat skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir lygias galimybes žinių visuomenėje bei tolesnę Europos darbo rinkos integraciją, tuo pat metu gerbiant didelę nacionalinių švietimo sistemų įvairovę;

2)

iki 2010 m. susieti savo nacionalines kvalifikacijų sistemas su Europos kvalifikacijų sąranga, visų pirma – skaidriai nurodyti, kuriuos II priede nurodytus lygmenis atitinka jų kvalifikacijų lygmenys, ir, kai tikslinga, rengti nacionalines kvalifikacijų sąrangas remiantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika;

3)

tinkamais atvejais patvirtinti priemones, kad iki 2012 m. visuose naujuose kompetentingų institucijų išduotuose kvalifikacijos suteikimo pažymėjimuose, diplomuose ir Europaso dokumentuose, naudojant nacionalines kvalifikacijų sistemas, būtų pateikta aiški nuoroda į atitinkamą Europos kvalifikacijų sąrangos lygmenį;

4)

nustatant ir aprašant kvalifikacijas naudoti mokymosi pasiekimais pagrįstus metodus, skatinti neformalaus mokymosi ir savišvietos pripažinimą remiantis bendraisiais Europos principais, įrašytais į 2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadas, skiriant ypatingą dėmesį tiems asmenims, kurie labiausiai gali nukentėti nuo nedarbo ar nesaugių įdarbinimo formų, ir kurių atveju toks požiūris galėtų paskatinti mokymąsi visą gyvenimą bei padidinti galimybes patekti į darbo rinką;

5)

siejant aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kvalifikacijas pagal nacionalines kvalifikacijų sistemas su Europos kvalifikacijų sąranga, skatinti ir taikyti III priede nustatytus švietimo ir mokymo kokybės užtikrinimo principus;

6)

paskirti nacionalinius koordinavimo punktus, susietus su atitinkamomis valstybių narių struktūromis ir reikalavimais, kurie remtų nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir Europos kvalifikacijų sąrangos sąsajas ir kartu su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis teiktų gaires siekiant skatinti tų sąsajų kokybę ir skaidrumą.

Minėtų nacionalinių koordinavimo punktų uždaviniai turėtų būti bent tokie:

a)

nustatyti, kuriuos II priede aprašytos Europos kvalifikacijų sąrangos lygmenis atitinka nacionalinės kvalifikacijų sistemos kvalifikacijų lygmenys;

b)

užtikrinti, kad nacionalinių kvalifikacijų lygmenų susiejimo su Europos kvalifikacijų sąranga būdai būtų skaidrūs, kad, viena vertus, šiuos lygmenis būtų galima lengviau palyginti, ir, kita vertus, susiję sprendimai būtų skelbiami;

c)

užtikrinti suinteresuotų asmenų prieigą prie informacijos ir juos informuoti apie tai, kaip nacionalinės kvalifikacijos siejamos su Europos kvalifikacijų sąranga naudojant nacionalines kvalifikacijų sistemas;

d)

skatinti, kad dalyvautų visi reikiami suinteresuoti asmenys, įskaitant, pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką, aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, socialinius partnerius, sektorių atstovus ir kvalifikacijų lyginimo bei naudojimo Europos lygiu ekspertus.

PRITARIA KOMISIJOS KETINIMUI:

1)

padėti valstybėms narėms vykdyti pirmiau nurodytas užduotis, o tarptautinėms sektorinėms organizacijoms – naudoti Europos kvalifikacijų sąrangos atskaitos lygmenis ir principus, kaip nustatyta šioje rekomendacijoje, būtent – lengvinant bendradarbiavimą, keičiantis gera praktika ir išbandant (inter alia, taikant savanorišką tarpusavio vertinimą ir įgyvendinant bandomuosius projektus pagal Bendrijos programas), pradedant bendradarbiavimą su socialinio dialogo komitetais informavimo ir konsultavimosi tikslais, taip pat rengti pagalbinę bei konsultacinę medžiagą;

2)

iki 2009 m. balandžio 23 d. sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos patariamąją grupę (ją sudarytų valstybių narių atstovai ir prireikus dalyvautų Europos socialiniai partneriai bei kiti suinteresuoti asmenys), atsakingą už kvalifikacijų sistemų susiejimo su Europos kvalifikacijų sąranga proceso bendrą darnumą ir skaidrumo skatinimą;

3)

bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir pasikonsultavus su suinteresuotais asmenimis, tikrinti ir vertinti veiklą, kurios imtasi gavus šią rekomendaciją, įskaitant patariamosios grupės funkcijas ir veiklos trukmę, ir iki 2013 m. balandžio 23 d. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę ateičiai, o prireikus pateikti šios rekomendacijos įvertinimą ir pakeitimus;

4)

skatinti Europos kvalifikacijų sąrangos ir glaudžius esamų bei būsimų Europos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo bei rengimo kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemų ryšius, siekiant padidinti piliečių mobilumą ir palengvinti mokymosi pasiekimų pripažinimą.

Priimta Strasbūre, 2008 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LANARČIČ


(1)  OL C 175, 2007 7 27, p. 74.

(2)  OL C 146, 2007 6 30, p. 77.

(3)  2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL C 163, 2002 7 9, p. 1.

(5)  OL L 390, 2004 12 31, p. 6.

(6)  OL L 394, 2006 12 30, p. 10.

(7)  OL L 64, 2006 3 4, p. 60.

(8)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/100/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 141).


I PRIEDAS

Sąvokų apibrėžimai

Šioje rekomendacijoje vartojamos šios sąvokos:

a)

„kvalifikacija“ – oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gaunamas kompetentingai įstaigai nustačius, kad asmens mokymosi pasiekimai atitinka nustatytus standartus;

b)

„nacionalinė kvalifikacijų sistema“ – visi valstybės narės veiklos, susijusios su mokymosi pripažinimu ir kitais mechanizmais, kurie sieja švietimą ir profesinį rengimą su darbo rinka ir pilietine visuomene, aspektai. Tai apima institucijų susitarimų ir procesų, susijusių su kokybės užtikrinimu, kvalifikacijų vertinimu ir suteikimu, plėtojimą ir įgyvendinimą. Nacionalinė kvalifikacijų sistema gali būti sudaryta iš keleto posistemių, jai gali priklausyti nacionalinė kvalifikacijų sąranga;

c)

„nacionalinė kvalifikacijų sąranga“ – kvalifikacijų klasifikavimo į nustatytus mokymosi pasiekimų lygmenis pagal tam tikrus kriterijus priemonė, kuria siekiama integruoti ir koordinuoti nacionalines kvalifikacijų posistemes ir pagerinti kvalifikacijų skaidrumą, prieinamumą, raidą ir kokybę atsižvelgiant į darbo rinką ir pilietinę visuomenę;

d)

„sektorius“ – profesinės veiklos rūšių grupė, nustatyta remiantis jų pagrindine ekonomine funkcija, produktais, paslaugomis arba technologijomis;

e)

„tarptautinė sektorinė organizacija“ – nacionalinių organizacijų, įskaitant, pavyzdžiui, darbdavius ir profesines organizacijas, atstovaujančias nacionalinių sektorių interesams, asociacija;

f)

„mokymosi pasiekimai“ – teiginiai apie tai, ką besimokantysis žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui, kuriems apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „gebėjimai“ ir „kompetencija“;

g)

„žinios“ – tai, ko pasiekta mokymosi metu įsisavinant informaciją. Žinios yra su darbo arba studijų sritimi susijusių faktų, principų, teorijų ir praktikos visuma. Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste žinios apibūdinamos kaip teorinės ir (arba) faktinės;

h)

„gebėjimai“ – gebėjimas taikyti žinias ir naudoti praktinę patirtį atliekant užduotis ir sprendžiant problemas. Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste gebėjimai apibūdinami kaip pažintiniai (įskaitant loginio, intuityviojo ir kūrybinio mąstymo naudojimą) ir praktiniai (įskaitant rankų miklumo ir metodų, medžiagų, priemonių bei įrankių naudojimą);

i)

„kompetencija“ – įrodytas gebėjimas naudoti žinias, gebėjimus, asmeninius, socialinius ir (arba) metodinius gebėjimus dirbant, studijuojant ir siekiant profesinio bei asmeninio tobulėjimo. Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste „kompetencija“ apibrėžiama vertinant atsakomybę ir savarankiškumą.


II PRIEDAS

Europos kvalifikacijų sąrangos (EKS) lygmenų aprašai

Kiekvienas iš 8 lygmenų aprašytas naudojant kelis aprašus, kuriuose nurodyti mokymosi pasiekimai, atitinkantys to lygmens kvalifikacijas bet kurioje kvalifikacijų sistemoje.

 

Žinios

Gebėjimai

Kompetencija

 

EKS kontekste žinios apibūdinamos kaip teorinės ir (arba) faktinės.

EKS kontekste gebėjimai apibūdinami kaip pažintiniai (jiems priklauso loginio, intuityviojo ir kūrybinio mąstymo naudojimas) ir praktiniai (jiems priklauso rankų miklumas ir metodų, medžiagų, priemonių bei įrankių naudojimas).

EKS kontekste „kompetencija“ apibrėžiama vertinant atsakomybę ir savarankiškumą.

1 lygmuo

1 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

pagrindinės bendrosios žinios

elementarūs gebėjimai, reikalingi paprastoms užduotims atlikti

dirbti arba mokytis struktūrizuotame kontekste, tiesiogiai prižiūrint kitam asmeniui

2 lygmuo

2 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

pagrindinės darbo arba mokymosi srities faktinės žinios

bendrieji pažintiniai ir praktiniai gebėjimai, reikalingi tam, kad būtų naudojamasi tinkama informacija siekiant atlikti užduotis ir spręsti įprastas problemas naudojant paprastas taisykles ir priemones

dirbti arba mokytis prižiūrint kitam asmeniui, su tam tikru savarankiškumu

3 lygmuo

3 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

žinios apie darbo arba mokymosi srities faktus, principus, procesus ir bendrąsias sampratas

pažintinių ir praktinių gebėjimų spektras, reikalingas užduotims atlikti ir problemoms spręsti pasirinkus ir taikant pagrindinius metodus, priemones, medžiagas ir informaciją

imtis atsakomybės už darbo arba mokymosi užduočių atlikimą

sprendžiant problemas pritaikyti savo elgesį atsižvelgiant į aplinkybes

4 lygmuo

4 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

faktinės ir teorinės plataus konteksto darbo arba mokymosi srities žinios

pažintinių ir praktinių gebėjimų spektras, reikalingas specifinėms darbo arba mokymosi srities problemoms spręsti

dirbti savarankiškai, vadovaujantis dažniausiai nuspėjamos, tačiau kintančios darbo arba mokymosi aplinkos gairėmis

prižiūrėti įprastą kitų darbą, imtis dalinės atsakomybės už darbo arba mokymosi veiklos vertinimą ir gerinimą

5 lygmuo (1)

5 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

išsamios specializuotos faktinės ir teorinės darbo arba mokymosi srities žinios, šių žinių ribų suvokimas

platus pažintinių ir praktinių gebėjimų spektras, reikalingas siekiant kūrybiškai spręsti abstrakčias problemas

vadovauti kitiems ir prižiūrėti jų veiklą darbo arba mokymosi aplinkoje, kuriai būdingi nenuspėjami pokyčiai

analizuoti ir tobulinti savo ir kitų veiklą

6 lygmuo (2)

6 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

naujausios darbo arba mokymosi srities žinios, reikalaujančios kritinio teorijų ir principų supratimo

puikūs gebėjimai, atskleidžiantys meistriškumą ir mokėjimą dirbti naujoviškai, reikalingi sprendžiant sudėtingas ir nenuspėjamas specializuotos profesinės veiklos arba mokymosi srities problemas

vykdyti sudėtingą techninę arba profesinę veiklą arba projektus, imantis atsakomybės už sprendimų priėmimą nenuspėjamoje darbo arba mokymosi aplinkoje

imtis atsakomybės už asmenų ir grupių profesinį tobulėjimą

7 lygmuo (3)

7 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

labai specializuotos žinios, kurių dalis yra naujausios profesinės veiklos arba mokymosi srities žinios, kuriomis grindžiamas originalus mąstymas ir (arba) moksliniai tyrimai

kritiškas vienos srities ir skirtingų sričių sąveikos žinių supratimas

specializuoti problemų sprendimo gebėjimai, reikalingi moksliniams tyrimams atlikti ir (arba) naujovėms diegti siekiant įgyti naujų žinių, sukurti naujas procedūras ir integruoti skirtingų sričių žinias

tvarkyti ir keisti darbo arba mokymosi aplinką, kuri yra sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja naujų strateginių metodų

imtis atsakomybės už naujų profesinių žinių ir praktinės patirties kūrimą ir (arba) už strateginės grupės veiklos įvertinimą

8 lygmuo (4)

8 lygmenį atitinka šie mokymosi pasiekimai

pažangiausios darbo arba mokymosi srities ir įvairių sričių sąveikos žinios

didžiausi ir labiausiai specializuoti gebėjimai ir technikos, įskaitant sintezę ir vertinimą, kurių reikia sprendžiant kritines mokslinių tyrimų ir (arba) naujovių srities problemas ir plečiant bei iš naujo apibrėžiant turimas žinias arba profesinę praktiką

įrodyti didelį autoritetingumą, gebėjimą dirbti naujoviškai ir savarankiškai, visapusį mokslo ir profesijos išmanymą bei tvarų įsipareigojimą kurti naujas idėjas ar procesus darbo ar studijų aplinkos priešakyje, įskaitant mokslinius tyrimus

Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangoje pateikiami pakopų aprašai.

Kiekviename pakopos apraše bendrais bruožais aprašoma, kokius pasiekimus ir gebėjimus įprasta sieti su kvalifikacijomis, įgytomis užbaigus tą mokymosi pakopą.


(1)  Aukštojo mokslo trumpųjų studijų (priklausančių pirmajai pakopai arba su ja susijusių) aprašas, parengtas pagal „Jungtinę kokybės užtikrinimo iniciatyvą“ kaip Bolonijos proceso dalį, atitinka EKS 5 lygmens mokymosi pasiekimus.

(2)  Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangos pirmosios pakopos aprašas, dėl kurio, vykstant Bolonijos procesui, 2005 m. gegužės mėn. susitikimo Bergene metu susitarė už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai, atitinka EKS 6 lygmens mokymosi pasiekimus.

(3)  Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangos antrosios pakopos aprašas, dėl kurio, vykstant Bolonijos procesui, 2005 m. gegužės mėn. susitikimo Bergene metu susitarė už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai, atitinka EKS 7 lygmens mokymosi pasiekimus.

(4)  Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangos trečiosios pakopos aprašas, dėl kurio, vykstant Bolonijos procesui, 2005 m. gegužės mėn. susitikimo Bergene metu susitarė už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai, atitinka EKS 8 lygmens mokymosi pasiekimus.


III PRIEDAS

Bendri aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės užtikrinimo principai Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste

Įgyvendinant Europos kvalifikacijų sąrangą kokybės užtikrinimas, būtinas užtikrinti atskaitomybę ir švietimo bei profesinio mokymo gerinimą, turėtų būti vykdomas vadovaujantis šiais principais.

Visi Europos kvalifikacijų sąrangos lygmenys turėtų būti grindžiami kokybės užtikrinimo politika ir tvarka.

Kokybės užtikrinimas turėtų būti neatsiejama švietimo ir profesinio rengimo įstaigų vidaus valdymo dalis.

Kokybės užtikrinimas turėtų apimti reguliarius įstaigų, jų programų arba jų kokybės užtikrinimo sistemų vertinimus, atliekamus išorės priežiūros įstaigų arba agentūrų.

Kokybės užtikrinimu besirūpinančios išorės priežiūros įstaigos turėtų būti reguliariai kontroliuojamos.

Kokybės užtikrinimas turėtų apimti konteksto, priemonių, proceso ir rezultatų dimensijas, dėmesys turėtų būti sutelktas į rezultatus ir mokymosi pasiekimus.

Kokybės užtikrinimo sistemos turėtų apimti šiuos elementus:

aiškius ir išmatuojamus tikslus bei standartus; įgyvendinimo gaires, įskaitant suinteresuotųjų šalių dalyvavimą;

tinkamus išteklius;

tinkamus vertinimo metodus, derinant savęs vertinimą ir išorės tikrinimą;

grįžtamojo ryšio mechanizmus ir procedūras, kuriais skatinamas tobulėjimas;

vertinimo rezultatus, su kuriais galima lengvai susipažinti.

Tarptautinio, nacionalinio ir regioninio lygio kokybės užtikrinimo iniciatyvos turėtų būti koordinuojamos, siekiant užtikrinti bendros padėties įvertinimą, darną, sinergiją ir sistemos analizę.

Kokybė turėtų būti užtikrinama tiek valstybėse narėse, tiek Bendrijoje bendradarbiaujant įvairiais švietimo ir profesinio rengimo lygiais ir įvairioms sistemoms, įtraukus visus reikiamus suinteresuotus asmenis.

Bendrijos lygio kokybės užtikrinimo gairės gali tapti vertinimo ir mokymosi bendradarbiaujant atskaitos taškais.


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Komisija

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/8


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 111/02)

2008 m. balandžio 3 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų kalba. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32008M4999 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus (http://eur-lex.europa.eu).


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/9


Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms (1):

4,26 % 2008 m. gegužės 1 d.

Euro kursas (2)

2008 m. gegužės 5 d.

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,5460

JPY

Japonijos jena

162,73

DKK

Danijos krona

7,4624

GBP

Svaras sterlingas

0,78520

SEK

Švedijos krona

9,3485

CHF

Šveicarijos frankas

1,6305

ISK

Islandijos krona

118,32

NOK

Norvegijos krona

7,9150

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,227

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

252,14

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6985

PLN

Lenkijos zlotas

3,4423

RON

Rumunijos lėja

3,6350

SKK

Slovakijos krona

32,243

TRY

Turkijos lira

1,9538

AUD

Australijos doleris

1,6424

CAD

Kanados doleris

1,5717

HKD

Honkongo doleris

12,0510

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,9738

SGD

Singapūro doleris

2,1041

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 557,98

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,7728

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,8033

HRK

Kroatijos kuna

7,2569

IDR

Indijos rupija

14 243,30

MYR

Malaizijos ringitas

4,8807

PHP

Filipinų pesas

65,218

RUB

Rusijos rublis

36,7400

THB

Tailando batas

48,993

BRL

Brazilijos realas

2,5596

MXN

Meksikos pesas

16,1858


(1)  

Kursas taikomas pačioms paskutinėms operacijoms atliktoms prieš nurodytą dieną. Kintamosios įmokos už skolą atvejais palūkanų norma laikoma ribinė norma.

(2)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/10


Euro kursas (1)

2008 m. gegužės 2 d.

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,5458

JPY

Japonijos jena

161,94

DKK

Danijos krona

7,4618

GBP

Svaras sterlingas

0,77900

SEK

Švedijos krona

9,3555

CHF

Šveicarijos frankas

1,6238

ISK

Islandijos krona

116,22

NOK

Norvegijos krona

7,9260

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,265

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

251,93

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6985

PLN

Lenkijos zlotas

3,4518

RON

Rumunijos lėja

3,6395

SKK

Slovakijos krona

32,237

TRY

Turkijos lira

1,9532

AUD

Australijos doleris

1,6554

CAD

Kanados doleris

1,5715

HKD

Honkongo doleris

12,0498

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,9772

SGD

Singapūro doleris

2,1058

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 563,19

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,7563

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,8013

HRK

Kroatijos kuna

7,2600

IDR

Indijos rupija

14 260,01

MYR

Malaizijos ringitas

4,8909

PHP

Filipinų pesas

65,233

RUB

Rusijos rublis

36,7635

THB

Tailando batas

49,025

BRL

Brazilijos realas

2,5588

MXN

Meksikos pesas

16,2085


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/11


EUROPOS BENDRIJŲ MIGRUOJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

Valiutų keitimo kursai, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72

(2008/C 111/05)

Reglamento (EEB) Nr. 574/72 107 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

Referencinis laikotarpis: 2008 m. balandis

Taikymo laikotarpis: 2008 m. liepa, 2008 m. rugpjūtis, 2008 m. rugsėjis

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Reglamente (EEB) Nr. 574/72 nustatyta, kad kita valiuta išreikštų sumų valiutos keitimo kursą apskaičiuoja Komisija, remdamasi 2 dalyje nurodyto referencinio laikotarpio mėnesiniu valiutų referencinių keitimo kursų, kuriuos skelbia Europos Centrinis Bankas, vidurkiu.

2.

Referencinis laikotarpis yra:

sausio mėnuo keitimo kursams, taikytiniems nuo ateinančio balandžio 1 d.,

balandžio mėnuo keitimo kursams, taikytiniems nuo ateinančio liepos 1 d.,

liepos mėnuo keitimo kursams, taikytiniems nuo ateinančio spalio 1 d.,

spalio mėnuo keitimo kursams, taikytiniems nuo ateinančio sausio 1 d.

Valiutų keitimo kursai skelbiami antruose vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėnesių Europos Sąjungos oficialiojo leidinio (C serija) numeriuose.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/13


Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

(2008/C 111/06)

XA numeris: XA 411/07

Valstybė narė: Slovėnija

Regionas: Območje občine Brda

Pagalbos schemos ar įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Teisinis pagrindas: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas:

1.   Investicijos į pirminės gamybos žemės ūkio valdas:

žemės ūkio valdoms modernizuoti, taip pat žemės ūkio paskirties žemei ir prieigos priemonėms tvarkyti skiriamos pagalbos intensyvumas negali viršyti 40 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų be PVM.

2.   Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga:

iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų be PVM neproduktyviems objektams;

iki 60 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų be PVM ūkiuose esantiems gamybos objektams, jei dėl investicijų nepadidėja ūkio gamybos pajėgumai;

papildoma pagalba gali sudaryti iki 100 % išlaidų, siekiant padengti papildomas išlaidas, patirtas naudojant tradicines medžiagas, būtinas pastatų paveldo savybėms išlaikyti.

3.   Pagalba draudimo įmokoms mokėti:

bendrai savivaldybės finansuojama suma yra lygi skirtumui tarp bendro draudimo įmokų finansavimo iš nacionalinio biudžeto sumos ir iki 50 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų draudimo įmokoms, draudžiant pasėlius ir vaisius, taip pat draudžiant gyvulius nuo ligų, padengti.

4.   Pagalba sklypams perskirstyti:

iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių teisinių ir administracinių išlaidų.

5.   Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti:

subsidijuojamų paslaugų forma padengiama iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų be PVM; ši pagalba neturi apimti tiesioginių išmokų gamintojams pinigais.

6.   Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje:

subsidijuojamų paslaugų forma padengiama iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų be PVM; ši pagalba neturi apimti tiesioginių išmokų gamintojams pinigais.

Įgyvendinimo data: 2007 m. spalio mėn. (pagalba nebus teikiama, kol ši santrauka nebus paskelbta Europos Komisijos tinklavietėje)

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: iki 2013 12 31

Pagalbos tikslas: Teikti paramą MVĮ

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 straipsnius ir pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančias išlaidas: Valstybės pagalbos teikimo žemės ūkio ir kaimo vietovių apsaugai ir plėtrai Brdos savivaldybėje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu taisyklių projekto III skyriuje numatytos valstybės pagalbos priemonės pagal šiuos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL L 358, 2006 12 16, p. 3), straipsnius:

4 straipsnis „Investicijos į pirminės gamybos žemės ūkio valdas“;

5 straipsnis „Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga“;

12 straipsnis „Pagalba draudimo įmokoms mokėti“;

13 straipsnis „Pagalba sklypams perskirstyti“;

14 straipsnis „Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti“;

15 straipsnis „Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje“

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Tinklavietė: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Kita informacija: Priemonė, susijusi su draudimo įmokų, skirtų pasėliams ir vaisiams apdrausti, mokėjimu, taikoma toliau nurodytoms nepalankioms oro sąlygoms, kurios gali būti prilyginamos stichinėms nelaimėms: pavasario šalnoms, krušai, žaibui, žaibo sukeltam gaisrui, audroms ir potvyniams.

Savivaldybės taisyklės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 reikalavimus, susijusius su priemonėmis, kurias turi priimti savivaldybė, ir taikomas bendrąsias nuostatas (veiksmai iki pagalbos suteikimo, pagalbos kaupimas, skaidrumas ir kontrolė)

Andrej MARKOČIČ

Savivaldybės administracijos direktorius

XA numeris: XA 412/07

Valstybė narė: Slovėnijos Respublika

Regionas: Območje občine Kobarid

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Teisinis pagrindas: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktų individualių subsidijų suma:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas:

1.   Investicijos į žemės ūkio valdas, kurios verčiasi pirmine gamyba:

iki 50 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir iki 40 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų kituose regionuose.

2.   Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga:

iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų su gamyba neproduktyviems objektams;

iki 60 % (arba iki 75 % mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse) pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų, jeigu dėl investicijų nepadidėja ūkio gamybos pajėgumai;

gali būti skiriama 100 % išlaidų padengianti papildoma pagalba, siekiant padengti papildomas išlaidas, patirtas naudojant tradicines medžiagas, būtinas pastato paveldo savybėms išsaugoti.

3.   Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje:

iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų, susijusių su švietimo, konsultavimo paslaugoms, taip pat forumų, varžybų, parodų, mugių, leidinių, katalogų, tinklaviečių rengimu ir mokslo žinių populiarinimu

Įgyvendinimo data: 2007 m. spalio mėn. (pagalba nebus teikiama, kol ši santrauka nebus paskelbta Komisijos tinklavietėje)

Pagalbos schemos taikymo trukmė: Iki 2013 12 31

Pagalbos tikslas: Teikti paramą MVĮ

Atitinkami Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 straipsniai ir pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančios išlaidos: Siūlomo Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007-2013 III skyriuje numatytos valstybės pagalbos priemonės pagal šiuos Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 (OL L 358, 2006 m. gruodžio 16 d. p. 3), straipsnius:

4 straipsnis: Investicijos į žemės ūkio valdas;

5 straipsnis: Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga;

15 straipsnis: Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Tinklavietė: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Papildoma informacija: Vietos teisės aktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 reikalavimus, susijusius su priemonėmis, kurias turi įgyvendinti vietos valdžios institucijos, ir bendrųjų nuostatų sąlygas (veiksmai iki pagalbos suteikimo, pagalbos kaupimas, skaidrumas ir kontrolė).

Robert KAVČIČ

Kobarido savivaldybės meras

XA Numeris: XA 413/07

Valstybė narė: Slovėnijos Respublika

Regionas: Območje občine Starše

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Teisinis pagrindas: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas:

1.   Investicijos į pirminės gamybos žemės ūkio valdas;

iki 40 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų;

iki 50 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų, jei investuoja jaunieji ūkininkai per penkerius metus nuo įsisteigimo;

iki 50 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų kitose vietovėse, jei investuoja jaunieji ūkininkai per penkerius metus nuo įsisteigimo. Šios investicijos turi būti įtrauktos į verslo planą, o jaunasis ūkininkas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 22 straipsnyje nustatytus kriterijus.

Pagalbos tikslas – investicijos ūkio objektams atstatyti, žemės ūkio produktų gamybai naudojamai įrangai pirkti, ganykloms ir ūkio dirbamajai žemei tvarkyti ir daugiametėms javų kultūroms auginti.

2.   Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga:

iki 60 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų (iki 75 % – mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse) investicijoms gamybinių objektų (ūkio pastatų) paveldo savybėms apsaugoti, jei dėl investicijų nedidėja ūkio gamybos pajėgumas;

iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų, siekiant apsaugoti ūkiuose esančius negamybinius paveldo objektus (archeologinės arba istorinės reikšmės vietas);

papildoma pagalba gali sudaryti iki 100 % išlaidų, siekiant padengti papildomas išlaidas, patirtas naudojant tradicines medžiagas, būtinas pastatų paveldo savybėms išsaugoti.

3.   Pagalba draudimo įmokoms mokėti:

savivaldybės teikiama bendro finansavimo suma yra lygi skirtumui tarp draudimo įmokų bendro finansavimo iš nacionalinio biudžeto sumos ir iki 50 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų draudimo įmokoms, draudžiant kultūras ir vaisius bei draudžiant gyvulius nuo ligų, padengti.

4.   Pagalba sklypams perskirstyti:

iki 70 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių teisinių ir administracinių išlaidų.

5.   Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti:

iki 100 % faktinių išlaidų padengti; pagalba teikiama kaip subsidijuojamos paslaugos ir negali apimti tiesioginių išmokų gamintojams pinigais.

6.   Techninės paramos teikimas:

iki 100 % išlaidų, susijusių su švietimu ir mokymu, trečiųjų šalių teikiamomis konsultavimo paslaugomis ir forumų, konkursų, parodų, mugių organizavimu, leidiniais ir tinklavietėmis. Ši pagalba teikiama kaip subsidijuojamos paslaugos ir negali apimti tiesioginių išmokų gamintojams pinigais

Taikymo data: 2007 m. lapkričio mėn. (pagalba nebus teikiama, kol santrauka nebus paskelbta Europos Komisijos tinklalapyje)

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Iki 2013 12 31

Pagalbos tikslas: Remti MVĮ

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 straipsnius ir pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančios išlaidos: Valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos teikimo ir kitų žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonių taikymo Staršės savivaldybėje taisyklių projekto II skyriuje numatytos valstybės pagalbos priemonės pagal šiuos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL L 358, 2006 m. gruodžio 16 d., p. 3), straipsnius:

4 straipsnis „Investicijos į žemės ūkio valdas“;

5 straipsnis „Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga“;

12 straipsnis „Pagalba draudimo įmokoms mokėti“;

13 straipsnis „Pagalba sklypams perskirstyti“;

14 straipsnis „Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti“;

15 straipsnis „Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje“

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Interneto adresas: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Kita informacija: Pagalba draudimo įmokoms mokėti apima javų ir vaisių draudimo nuo nepalankių oro sąlygų, kurias galima prilyginti stichinei nelaimei, t. y. nuo pavasario šalnų, krušos, žaibo, žaibo sukelto gaisro, audrų ir potvynių, įmokas.

Savivaldybės taisyklės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 reikalavimus, susijusius su priemonėmis, kurias turi priimti savivaldybė, ir taikomas bendrąsias nuostatas (veiksmai iki pagalbos suteikimo, pagalbos kaupimas, skaidrumas ir kontrolė)

Vili DUCMAN

Staršės savivaldybės meras

XA numeris: XA 415/07

Valstybė narė: Airija

Regionas: Valstybė narė

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Breeding Information Campaign 2008

Teisinis pagrindas: National Development Plan 2007-2013

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 100 000 EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas: 50 %

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos teikimo trukmė: 2008 1 1-2008 12 31

Pagalbos tikslas: Šia kampanija siekiama remti Airijos galvijininkystės bandymų rezultatus ir genetinį vertinimą ir taip skatinti ūkininkus naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis gyvulių veislinėmis savybėmis galvijininkyste ir pienininkyste besiverčiančiuose ūkiuose ir tokiu būdu pagerinti ilgalaikį ūkių gyvybiškumą.

Ši pagalba teikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies e punktą – „Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje“.

Kriterijus atitinka išlaidos, susijusios su

seminarų organizavimu;

reklama

tyrimų atlikimu.

Ekonomikos sektorius (-iai): Galvijai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Tinklavietė: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Pradėjus įgyvendinti šią schemą, jos sąlygos bus pateiktos šioje tinklavietėje)

XA numeris: XA 416/07

Valstybė narė: Nyderlandai

Regionas: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Teisinis pagrindas: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Aukštiesiems rūmams priėmus Overige fiscale maatregelen 2008 įstatymo projektą, teisinis pagrindas pasikeis ir juo taps artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001  (1).

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą finansuojamų metinių mokesčių išlaidų suma iki 8,7 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 6 straipsnio 2 dalį, pagalba gali sudaryti iki 100 % patirtų išlaidų, jeigu esamus pastatus perkeliant jie tik išardomi, perkeliami ir atstatomi. Pagal pagalbos schemą XA 62/05 numatyta teikti pagalbą, skirtą padėti perkelti intensyviai gyvulininkystei naudojamus ūkio pastatus, pastatytus tose vietovėse, kurias numatyta pertvarkyti pagal Reconstructiewet concentratiegebieden (Žemės ūkių santalkos vietovių pertvarkos įstatymas). Tačiau, skaičiuojant kompensaciją pagal tą pagalbos schemą, neatsižvelgiama į išlaidas mokesčiams, kuriuos turi mokėti ūkių pastatus perkeliantys ūkininkai. Ūkininkai, kurie dėl mokesčių likviduoja savo verslą tam, kad galėtų perkelti savo ūkį, privalo mokėti (buvusio) ūkio nematomų rezervų ir panašaus turto mokesčius. Šios ūkininkų išlaidos tiesiogiai ir neatskiriamai susijusios su jų valdos perkėlimu. Kad galėtų padengti tiek perkėlimo, tiek mokesčių išlaidas, ūkininkai turi imti paskolą, už kurią reikia mokėti paskolos mokesčius. Todėl šia pagalbos schema papildoma pagalbos schema XA 62/05. Kartu su pastarąja pagalbos schema išmokomis kompensuojama iki 100 % patirtų išlaidų, o tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 6 straipsnio 2 dalį

Įgyvendinimo data: Pagalbos schema bus įgyvendinama paskelbus Įsakymą dėl 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymo, kuriuo iš dalies keičiamas Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (2001 m. Pajamų mokesčio taikymo įsakymas), (Stb. Nr. 328, 2007 m.), įsigaliojimo. Šis įsakymas bus parengtas paskelbus informaciją apie pagalbos schemą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kaip nustatyta Reglamento Nr. 1857/2006 18 straipsnio 1 dalyje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Priklausomai nuo to, kada Limburgo, Šiaurės Brabanto, Utrechto, Gelderlando ir Overeiselio provincijos pradės taikyti pagalbos schemas, tačiau ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Kaip nurodyta informacijoje apie pagalbos schemą XA 62/05, pagalba susijusi su ūkio pastatų, naudojamų intensyviai gyvulininkystei, perkėlimu visuomenės interesų labui. Pagalbos schemos tikslas – padėti perkelti gyvulininkystės ūkius pagal Reconstructiewet concentratiegebieden įstatymą. Limburgo, Šiaurės Brabanto, Utrechto, Gelderlando ir Overeiselio provincijos administruoja keletą tokio perkėlimo pagalbos schemų (žr. pagalbos schemą XA 62/05), tačiau ūkininkai, kurie naudojasi tomis schemomis ir likviduoja savo ūkius dėl mokesčių siekdami juos perkelti, patiria papildomų išlaidų. Tas išlaidas sudaro paskola, kurios tikslas – sumokėti privalomus nematomų rezervų ir panašaus turto mokesčius likviduojant verslą, ir paskolos mokesčių mokėjimas. Dėl to ūkininkams perkėlimas dažnai tampa pernelyg brangus ir gyvulininkystės ūkiai gali likti ten, kur ir yra (pavyzdžiui, arti jautrių taršai zonų). Ši pagalbos schema skirta tam, kad išlaidos nedidėtų. Parama skiriama tik tiems ūkininkams, kurie gavo paramą pagal pagalbos schemoje XA 62/05 minimas pagalbos schemas

Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystės sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Interneto svetainė: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Kita informacija: —


(1)  Kamerstukken (Parlamento dokumentai) I 2007/08, 31 206, Nr. A, žr.

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/18


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

(2008/C 111/07)

Pagalbos Nr.

XA 7051/07

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

Região Autónoma dos Açores

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Teisinis pagrindas

Reglamentas (EB) Nr. 70/2001, su pakeitimais, padarytais reglamentais (EB) Nr. 364/2004 ir 1857/2006.

A Medida 1.7 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores remiasi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 28 straipsniu ir, kai Komisija patvirtins šią programą, pagal ją bus priimtos atitinkamos nacionalinės įgyvendinimo nuostatos

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra metinė suma

85 000 EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 70/2001 4 straipsnio 2–6 dalis

Taip.

Nustatytas didžiausias pagalbos intensyvumas — 75 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų investicijoms

Įgyvendinimo data

2007

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2013 12 31

Pagalbos tikslas

Parama miškų ūkio sektoriaus įmonėms siekiant padidinti miškų ūkio produktų vertę. Pagalba apima tik miškų ūkio produktų apdorojimą ir rinkodarą

Taip

Ekonomikos sektorius (-iai)

Miškų ūkio sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Nėra

Vadovaujančioji institucija

(Fátima Amorim)

Pagalbos Nr.

XA 7052/07

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

Região Autónoma dos Açores

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Teisinis pagrindas

Reglamentas (EB) Nr. 70/2001, su pakeitimais, padarytais reglamentais (EB) Nr. 364/2004 ir 1857/2006.

A Medida 1.8. do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores remiasi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 29 straipsniu ir, kai Komisija patvirtins šią programą, pagal ją bus priimtos atitinkamos nacionalinės įgyvendinimo nuostatos

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra metinė suma

672 269 EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 70/2001 5 straipsnio a dalį

Taip.

Pagalbos intensyvumas bus nuo 45 % iki 100 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų, atsižvelgiant į tai, kokiame mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos etape jos patiriamos. Jei projektas apima skirtingus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos etapus, leistinas pagalbos intensyvumas nustatomas pagal pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų leistino pagalbos intensyvumo svertinį vidurkį

Įgyvendinimo data

2007

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2013 12 31

Pagalbos tikslas

Skatinti atitinkamų sektorių įmonių bendradarbiavimą ir privačiojo bei viešojo sektorių partnerystę kuriant, perduodant ir platinant naujus produktus, procesus ir technologijas

Ekonomikos sektorius (-iai)

Žemės ūkio produktų ir miškų ūkio sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Nėra

Vadovaujančioji institucija

(Fátima Amorim)

Pagalbos Nr.

XA 7057/07

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Galicia

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Teisinis pagrindas

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

2007 metai

0,2 mln. EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį Taip

Taip

Įgyvendinimo data

2008 8 24

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Nuo 2007 1 1 iki 2013 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, kuriuose gali būti skiriama pagalba mažosioms ir vidutinėms įmonėms

Ne

Atskiri sektoriai

 

anglių kasyba

 

visa gamybos pramonė

 

arba

 

plienas

 

laivų statyba

 

sintetiniai pluoštai

 

variklinės transporto priemonės

 

kita gamybos pramonė

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir prekyba

Taip

Visos paslaugos

 

arba

 

Transporto paslaugos

 

Finansinės paslaugos

 

Kitos paslaugos

 

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XA 7060/07

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Cataluña

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Teisinis pagrindas

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Iš viso

0,478 mln. EUR

Paskolos su garantija

Individuali pagalba

Iš viso

Paskolos su garantija

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal Reglamento 4 straipsnio 2 ir 6 dalių nuostatas

Taip

Įgyvendinimo data

2007 10 30

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2008 6 30

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Visi pagalbos VMĮ reikalavimus atitinkantys sektoriai

 

Atskiri sektoriai

Taip

Anglies kasyba

 

Visi pramonės sektoriai

 

arba

 

Plieno gamyba

 

Laivų statyba

 

Sintetinių pluoštų gamyba

 

Motorinių transporto priemonių gamyba

 

Kiti pramonės sektoriai

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir prekyba (1)

Taip

Visos paslaugos

 

arba

 

Transporto paslaugos

 

Finansinės paslaugos

 

Kitos paslaugos

 

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Didelės individualios pagalbos išmokos

Pagal Reglamento 6 straipsnį

Taip


(1)  kaip nustatoma Reglamento 2 straipsnio k dalyje.


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/22


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

(2008/C 111/08)

Pagalbos Nr.: XA 7054/07

Valstybė narė: Italija

Regionas: Umbria

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Teisinis pagrindas: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Ši pagalbos schema turi būti laikoma ankstesnės pagal išimtį taikomos pagalbos schemos, kurią Komisija, remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1/2004, užregistravo Nr. XA 02/05, daliniu pakeitimu. Ji bus pradėta vykdyti paskelbiant specialųjį kvietimą teikti paraiškas, kuriame išdėstytos paraiškų teikimo sąlygos. Kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas tik po to, kai Komisija, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 70/2001 9 straipsnį, patvirtins, kad gavo šią informacijos santrauką, ir kai ji bus paskelbta Komisijos tinklavietėje.

Visų pagalbos kategorijų, susijusių su Sutarties I priede išvardytų produktų gamyba, atveju pažymėtina, kad teisinis pagrindas, t. y. pirmiau minėta pagal išimtį taikoma pagalbos schema Nr. XA 02/05, yra persvarstomas, atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 1857/2006. Todėl, remdamiesi pirmiau minėto reglamento 20 straipsniu, kartu su šia informacijos santrauka Komisijai bus išsiųsta ir informacijos santrauka, kurioje išdėstytos būtinosios sąlygos pagal išimtį taikomos pagalbos schemos vykdymui tame sektoriuje

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 5 450 000 EUR paskirstomi taip:

5 000 000 EUR pirmiausia skiriami Trasimeno ežero zonos Perudžos provincijos (Madžonės, Panicale miesto, Kastiljone del Lage, Tuoro miesto, Pasinjane, Čita dela Pjevėje, Pjegare, Paciano miesto) įmonėms;

450 000 EUR suma skiriama kaip pirmoji išmokos dalis, taip pat pagal planą, sudarytą Umbrijos regionui skirtoje 2007–2013 m. KPP, kurią dėl patvirtinimo šiuo metu nagrinėja Europos Komisija, pagalbai jungtiniams žemės ūkio ir maisto produktų projektams likusioje regiono dalyje

Didžiausias pagalbos intensyvumas:

1.

Pirminei gamybai pagalba teikiama kapitalo įnašų forma ir padengia tokias didžiausias galimas sumas:

40 % tokių veiklos priemonių ir (arba) veiklos išlaidų:

a)

nekilnojamojo turto statybos arba gerinimo ir žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo išlaidų – iki 10 % bendros išlaidų sumos, kurią patiria kiekviena iš projektą vykdančių šalių; jei tai būtina projekto tikslams pasiekti, nekilnojamasis turtas taip pat gali būti perkamas – didžiausia galima pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų suma yra 516 EUR už naudingo ploto kvadratinį metrą.

b)

įmonės kokybės sistemų, atitinkančių ISO 9000 standartą, įdiegimo išlaidų;

20 % išlaidų, patirtų perkant mašinas ir įrangą, įskaitant kompiuterinę įrangą;

12 % bendrųjų išlaidų, susijusių su a ir b punktuose apibūdintomis išlaidomis, įskaitant patentų ir licencijų įsigijimą.

Pirmiau minėti dydžiai padidinami 10 procentinių punktų, jei veiklos priemonės taikomos ir (arba) veikla vykdoma kalnuotose ar mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, kaip numatyta Umbrijos regiono 2007–2013 m. kaimo plėtros programoje, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 50 ir 94 straipsnius, ir dar 10 procentinių punktų, jei tokias priemones taiko ir (arba) tokią veiklą vykdo jaunieji ūkininkai.

Didžiausia atskirai įmonei skiriama pagalbos suma neturi viršyti 400 000 EUR bet kuriuo trejų finansinių metų laikotarpiu arba 500 000 EUR, jei įmonė yra įsisteigusi kalnuotose ar mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, kaip numatyta Umbrijos regiono 2007–2013 m. kaimo plėtros programoje, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 50 ir 94 straipsnius.

Pirminės gamybos sektoriui taip pat priskiriamos bet kokios investicijos į žemės ūkio valdą, reikalingos paruošti gyvūninės kilmės ar daržovių produktus pirmą kartą parduoti.„Pardavimas pirmą kartą“ – tai pirminio gamintojo vykdoma produktų pardavimo mažmenininkams ar perdirbėjams veikla, įskaitant bet kokią veiklą, reikalingą paruošti produktus parduoti pirmą kartą, taip pat produktų pardavimo galutiniam vartotojui veikla, su sąlyga, kad prekiaujama būtų patalpose, neatskirtose nuo pirminei veiklai naudojamų patalpų.

Pagalbos finansavimo reikalavimų neatitinka šios išlaidos:

gamybos leidimų, gyvulių ir metinių augalų pirkimo išlaidos;

nusausinimo darbų, drėkinimo įrenginių ir drėkinimo darbų išlaidos;

metinių augalų sodinimo išlaidos;

paprastųjų atnaujinimo investicijų, išlaidos;

investicijų į produktų, kurie yra pieno ir pieno produktų pakaitalai, gamybą išlaidos.

2.

Perdirbimui ir prekybai pagalba teikiama kapitalo įnašų forma ir padengia iki 40 % šių veiklos priemonių ir (arba) veiklos išlaidų:

a)

nekilnojamojo turto statybos arba gerinimo išlaidų; jei tai būtina projekto tikslams pasiekti, nekilnojamasis turtas taip pat gali būti perkamas – didžiausia galima pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų suma yra 516 EUR už naudingo ploto kvadratinį metrą.

b)

įmonės kokybės sistemų, atitinkančių ISO 9000 standartą, įdiegimo išlaidų;

c)

mašinų, įrangos, įskaitant kompiuterių įrangą, ir technologinių įrenginių pirkimo išlaidų;

d)

iki 12 % bendrųjų išlaidų, susijusių su a, b ir c punktuose nurodytomis išlaidomis, įskaitant patentų ir licencijų įsigijimą.

Pagalbos finansavimo reikalavimų neatitinka šios išlaidos:

investicijų, skiriamų tolesniems etapams, vykdomiems po pirmojo perdirbimo etapo, išskyrus atvejus kai pirmasis Sutarties I priede nurodyto produkto perdirbimo etapas vyksta įmonėje, išlaidos;

investicijų į mažmeninę prekybą išlaidos;

investicijų į ne ES pagamintų produktų perdirbimą ar prekybą išlaidos

Kiekvienos įmonės atveju didžiausia pagalbos finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų suma neviršija 40 % paskutinio patvirtinto biudžeto apyvartos nuo paraiškos pateikimo dienos arba dešimteriopos tą pačią dieną turimo akcinio kapitalo vertės.

Bet kuriuo atveju, Sutarties I priede išvardytus produktus perdirbančių ir jais prekiaujančių įmonių išlaidos gali būti laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus tik jei jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 70/2001 nuostatas.

3.

Bendro valdymo veiklai, susijusiais su kokybe, aplinkos apsauga, visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata ir fitosanitarija, gyvūnų gerove ir darbo sauga, pagalba teikiama kapitalo įnašų forma ir ja padengiamos tokios išlaidos:

iki 100 % išlaidų, kurias patiria pavieniai ar asociacijoms priklausantys gamintojai, ir iki 30 000 EUR kiekvienos įmonės atveju tokioms veiklos priemonėms:

a)

išlaidoms, susijusioms su patikromis, atliekamomis dėl pirmųjų pažymėjimų, kurie turi būti suteikiami kokybiškiems produktams, pripažintiems Bendrijos lygmeniu (DOC, DOCG, SKVN, IGT, SGN, GTG ir ekologiškiems produktams), išdavimo;

iki 50 % patirtų išlaidų (iki 100 000 EUR) kiekvienai įmonei šioms veiklos priemonėms;

b)

įmonės aplinkosaugos kokybės sistemų, atitinkančių ISO 14000 arba AVAS standartą, įdiegimo išlaidoms;

iki 80 % patiriamų išlaidų (iki 100 000 EUR) kiekvienai įmonei toliau išvardytoms priemonėms;

c)

sertifikavimo sistemų įdiegimo maisto grandinėje išlaidoms;

iki 70 % pavienių ar organizacijoms priklausančių įmonių patiriamų išlaidų ir iki 200 000 EUR veiklos priemonėms, susijusioms su paramos prekybos srityje paslaugomis, t. y.:

d)

informaciniams leidiniams, pavyzdžiui, katalogams ar tinklavietėms, kuriuose pateikiami duomenys apie tam tikro sektoriaus produktą, su sąlyga, kad ši informacija būtų neutralaus pobūdžio ir visiems tame sektoriuje veikiantiems gamintojams būtų suteikiamos vienodos galimybės būti paminėtiems tuose leidiniuose;

e)

konkursams, prekybos mugėms, pasirodymams ir forumams, kuriuose įmonės gali keistis patirtimi, organizuoti ir juose dalyvauti, jeigu išlaidos yra skirtos: dalyvio mokesčiams, kelionės išlaidoms, išlaidoms leidiniams, parodų stendų nuomai, simboliniams prizams (iki 250 EUR už prizą vienam laimėtojui);

f)

kokybiškiems produktams, pripažintiems Bendrijos lygmeniu (DOC, DOCG, SKVN, IGT, SGN, GTG ir ekologiškiems produktams):

i)

mokslo žinių sklaidai;

ii)

informacijai apie kokybės sistemas ir šių produktų maistines savybes bei jų naudojimą pateikti, su sąlyga, kad kilmės nuorodos tiksliai atitinka Bendrijos užregistruotas nuorodas.

Pagalba techninės paramos paslaugoms neapima tiesioginių išmokų ūkininkams, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 14 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos trukmė: Iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Teikti paramą MVĮ, kurios verčiasi EB sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba (išskyrus miškininkystės, bioenergijos gamybos ir žuvininkystės produktus), siekiant padidinti konkurencingumą pagrindiniuose žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuose Umbrijos regione, įdiegiant produktų ir procesų naujoves bei integruotą kokybės, saugumo ir aplinkos apsaugos valdymą, taip pat teikiant paramą prekiauti žemės ūkio produktais, daugiausia kokybiškais produktais.

Gamybos sektoriaus atveju, išimties taikymo šiai pagalbos schemai teisinis pagrindas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4, 14 ir 15 straipsniuose.

Perdirbimo ir prekybos sektoriaus atveju, išimties taikymo šiai pagalbos schemai teisinis pagrindas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 70/2001 4 ir 5 straipsniuose.

Pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančios išlaidos, kurioms taikoma pagalbos schema, yra nurodytos dalyje „Didžiausias pagalbos intensyvumas“

Ekonomikos sektorius (-iai): Pagalbos schemoje minimi sektoriai – EB sutarties I priede išvardytų produktų gamyba, perdirbimas ir prekyba (išskyrus miškininkystės, bioenergijos gamybos ir žuvininkystės produktus).

Visos šioje pagalbos schemoje numatytos priemonės turi būti pagrįstos įprastomis pardavimo rinkomis. Investicijos, skirtos sektorių, kuriems nustatyti specialūs apribojimai pagal bendrą rinkos organizavimą, gamybos pajėgumams didinti, neatitinka pagalbos finansavimo reikalavimų,, išskyrus tuos atvejus, kai jas įmanoma pagrįsti atitinkamų gamybos kvotų pirkimu

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Tinklavietė: www.regione.umbria.it

pasirinkite „aree tematiche“;

pasirinkite „agricoltura e foreste“ kairėje;

skiltyje „ultime notizie“ pasirinkite „D.G.R. del“;

pasirinkite „clicca qui“.

E. paštas: fgarofalo@regione.umbria.it

Kita informacija: Pagalba Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų gamybai yra teikiama pagal išimtį teikiamos pagalbos forma, atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 1857/2006. Todėl, atsižvelgiant į minėto reglamento 20 straipsnį, kartu su šia informacijos santrauka Komisijai pateikiama informacijos santrauka dėl pagal išimtį teikiamos pagalbos


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/25


Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

(2008/C 111/09)

XA numeris

XA 6/08

Valstybė narė

Austrija

Regionas

Bundesland Salzburg

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Teisinis pagrindas

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Planuojamos metinės išlaidos – apytiksliai 85 000 EUR per metus

Bendra įmonei suteikiamos individualios pagalbos suma – daugiausiai 10 000 EUR per metus

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Didžiausias pagalbos intensyvumas – 50 %

Didžiausia pagalbos suma – 10 000 EUR įmonei per metus

Įgyvendinimo data

Suteikus leidimą teikti pagalbą

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

2013 12 31

Pagalbos tikslas

Taikytinos nuostatos – Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 straipsnis („Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga“)

Pagalbos tikslas – tradicinių ypač įsimintinų kultūrinio landšafto elementų statyba

Reikalavimus atitinkančios įmonės išlaidos per metus – daugiausiai 20 000 EUR

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/26


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

(2008/C 111/10)

Šiame sąraše pateikiamos nuorodos į slėginės įrangos darniuosius standartus ir slėginei įrangai gaminti naudojamų medžiagų papildomus darniuosius standartus. Medžiagų papildomo darniojo standarto atveju esminių saugos reikalavimų atitikimo prielaida daroma apsiribojant standarte nurodytų medžiagų techniniais duomenimis; prielaida dėl medžiagos tinkamumo konkrečiai įrangai nedaroma. Todėl medžiagų standarte nurodyti techniniai duomenys vertinami atsižvelgiant į šios konkrečios įrangos projektavimo reikalavimus siekiant patvirtinti, kad laikomasi esminių SĮD (Slėginės įrangos direktyvos) saugos reikalavimų.

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN 19:2002

Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas

 

CEN

EN 287-1:2004

Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai

 

EN 287-1:2004/A2:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 9 30)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Įvadinio, ne didesnio kaip 100 barų dujų slėgio reguliatoriai

 

CEN

EN 473:2000

Neardomieji bandymai. Neardomųjų bandymų personalo kvalifikacija ir sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai

 

EN 473:2000/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 4 30)

CEN

EN 593:2004

Pramoninės sklendės. Metalinės droselinės sklendės

 

CEN

EN 764-5:2002

Slėginė įranga. 5 dalis. Medžiagų atitikties ir tikrinimo dokumentai

 

CEN

EN 764-7:2002

Slėginė įranga. 7 dalis. Nekaitinamosios slėginės įrangos saugos sistemos

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Varis ir vario lydiniai. Santechnikos bei šildymo įrangoje naudojami vandens ir dujų besiūliai, apvalūs variniai vamzdžiai

 

CEN

EN 1092-1:2007

Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės

 

CEN

EN 1092-3:2003

Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 3 dalis. Vario lydinių jungės

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 4 dalis. Aliuminio lydinių jungės

 

CEN

EN 1171:2002

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Lietojo ketaus sklendės

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kriogeniniai indai. Medžiagos. 1 dalis. Tąsumo reikalavimai esant temperatūroms, žemesnėms kaip minus 80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kriogeniniai indai. Medžiagos. 2 dalis. Tąsumo reikalavimai esant temperatūrai nuo minus 80 °C iki minus 20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Technologijos proceso valdymo sklendės

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Jungės ir jų jungtys. Jungių jungčių su žiediniais tarpikliais projektavimo taisyklės. 1 dalis. Skaičiavimo metodas

 

CEN

EN 1626:1999

Kriogeniniai indai. Kriogeninės paskirties sklendės ir vožtuvai

 

CEN

EN 1653:1997

Varis ir vario lydiniai. Šildymo katilų, slėginių indų ir karšto vandens talpyklų plokštės, lakštai ir apvalūs ruošiniai

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų pagal klasę, žiedinės jungės. 3 dalis. Vario lydinių jungės

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų pagal klasę, žiedinės jungės. 4 dalis. Aliuminio lydinių jungės

 

CEN

EN 1797:2001

Kriogeniniai indai. Dujų ir (arba) medžiagų suderinamumas

EN 1797-1:1998

Terminas pasibaigęs

(2002 1 31)

CEN

EN 1866:2005

Kilnojamieji gesintuvai

 

CEN

EN 1983:2006

Pramoninės sklendės. Plieniniai rutuliniai čiaupai LST TK 56 (V.P.)

 

CEN

EN 1984:2000

Pramoninės sklendės. Plieninės sąvarinės sklendės

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 1 dalis. Apsauginiai vožtuvai (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 3 dalis. Atveriamojo disko saugos įtaiso ir saugos vožtuvo derinys (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 4 dalis. Pagalbiniu vožtuvu valdomi apsauginiai vožtuvai (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 5 dalis. Kontroliuojamos saugos sistemos slėgiui sumažinti (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 2 dalis. Aliuminis ir aliuminio lydiniai (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Suvirintojų klasifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 3 dalis. Varis ir vario lydiniai (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Suvirintojų klasifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 4 dalis. Nikelis ir nikelio lydiniai (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 5 dalis. Titanas ir titano lydiniai, cirkonis ir cirkonio lydiniai (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Plokštieji slėginių įrenginių plieno gaminiai. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių nelegiruotieji ir legiruotieji plienai

EN 10028-2:1992

Terminas pasibaigęs

(2003 12 31)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Plokštieji slėginių įrenginių plieno gaminiai. 3 dalis. Virinamieji smulkiagrūdžiai normalizuoti plienai

EN 10028-3:1992

Terminas pasibaigęs

(2003 12 31)

CEN

EN 10028-4:2003

Plokštieji slėginių įrenginių plieno gaminiai. 4 dalis. Nurodytų žematemperatūrių savybių nikeliu legiruoti plienai

EN 10028-4:1994

Terminas pasibaigęs

(2003 12 31)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Plokštieji slėginių įrenginių plieno gaminiai. 5 dalis. Virinamieji smulkiagrūdžiai termomechaniškai valcuoti plienai

EN 10028-5:1996

Terminas pasibaigęs

(2003 12 31)

CEN

EN 10028-6:2003

Plokštieji slėginių įrenginių plieno gaminiai. 6 dalis. Virinamieji smulkiagrūdžiai grūdintieji ir atleistieji plienai

EN 10028-6:1996

Terminas pasibaigęs

(2003 12 31)

CEN

EN 10204:2004

Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentai

 

CEN

EN 10213:2007

Slėginių įrenginių plieno liejiniai

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

2008 5 31

CEN

EN 10216-1:2002

Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Kambario temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo plieno vamzdžiai

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių vamzdžiai iš nelegiruotojo ir legiruotojo plieno

EN 10216-2:2002

Terminas pasibaigęs

(2008 2 29)

CEN

EN 10216-3:2002

Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 3 dalis. Legiruotojo smulkiagrūdžio plieno vamzdžiai

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 4 dalis. Žemoje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Nerūdijančiojo plieno vamzdžiai

 

CEN

EN 10217-1:2002

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Kambario temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo plieno vamzdžiai

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 3 dalis. Legiruotojo smulkiagrūdžio plieno vamzdžiai

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 4 dalis. Žemoje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Lankinio suvirinimo po fliusu, aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 6 dalis. Lankinio suvirinimo po fliusu, žemoje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo plieno vamzdžiai

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 7 dalis. Nerūdijančiojo plieno vamzdžiai

 

CEN

EN 10222-1:1998

Slėginių įrenginių plieno kaltiniai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai atviruosiuose štampuose gamintiems kaltiniams

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2002 10 31)

CEN

EN 10222-2:1999

Slėginių įrenginių plieno kaltiniai. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių feritiniai ir martensitiniai plienai

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Slėginių įrenginių plieno kaltiniai. 3 dalis. Nurodytų žematemperatūrių savybių nikeliniai plienai

 

CEN

EN 10222-4:1998

Slėginių įrenginių plieno kaltiniai. 4 dalis. Suvirinamieji smulkiagrūdžiai plienai su aukšta sąlygine takumo riba

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2002 1 31)

CEN

EN 10222-5:1999

Slėginių indų plieno kaltiniai. 5 dalis. Martensitiniai, austenitiniai ir austenitiniai-feritiniai nerūdijantieji plienai

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Vamzdžių jungiamųjų detalių sandūrinis suvirinimas. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai

 

CEN

EN 10253-4:2008

Sandūriniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios detalės. 4 dalis. Specialiai kontroliuojami nerūdijantieji austenitiniai ir austenitiniai feritiniai (dupleksiniai) plienai

 

CEN

EN 10269:1999

Nurodytų aukštatemperatūrių ir (arba) žematemperatūrių savybių plieno ir nikelio lydinių tvirtinimo detalės

 

EN 10269:1999/A1:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 10 31)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Tikslieji plieno vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 4 dalis. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų šaltai traukti besiūliai vamzdžiai

 

CEN

EN 10305-6:2005

Tikslieji plieno vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 6 dalis. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų šaltai traukti suvirintieji vamzdžiai

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Pramoninės paskirties plastikinių vamzdynų sistemos. Polivinilidenfluoridas (PVDF). Komponentų ir sistemos aprašai (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Skysčio lygio rodytuvai. Reikalavimai, bandymai ir ženklinimas

 

CEN

EN 12263:1998

Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Apsauginiai slėgio ribojimo išjungikliai. Reikalavimai ir bandymai

 

CEN

EN 12266-1:2003

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Uždarymo ir reguliavimo įtaisų bandymai. 1 dalis. Slėgio bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai

 

CEN

EN 12284:2003

Šaldymo sistemos ir šiluminiai siurbliai. Srauto reguliavimo įtaisai. Reikalavimai, bandymas ir ženklinimas

 

CEN

EN 12288:2003

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Sąvarinės vario lydinių sklendės

 

CEN

EN 12334:2001

Pramoninės sklendės. Atbulinės ketaus sklendės

 

EN 12334:2001/A1:2004

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 2 28)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamieji gaminiai. Ypatingieji reikalavimai gaminiams, skirtiems slėgio įrenginių gamybai

 

CEN

EN 12420:1999

Varis ir vario lydiniai. Kaltiniai

 

CEN

EN 12434:2000

Kriogeniniai indai. Kriogeninės lanksčiosios žarnos

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apvalūs vamzdžiai šilumokaičiams

 

CEN

EN 12452:1999

Varis ir vario lydiniai. Valcuoti, briaunoti besiūliai vamzdžiai šilumokaičiams

 

CEN

EN 12516-1:2005

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Projektinis korpuso stipris. 1 dalis. Lentelės metodas, taikomas projektuojant plieninių uždarymo ir reguliavimo įtaisų korpusus

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Projektinis korpuso stipris. 2 dalis. Skaičiuojamasis metodas, taikomas plieninių uždarymo ir reguliavimo įtaisų korpusams

 

CEN

EN 12516-3:2002

Uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Projektinis korpuso stipris. 3 dalis. Eksperimentinis metodas

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Pramoninės sklendės. Projektinis apvalkalo stipris. 4 dalis. Sklendžių apvalkalų, pagamintų iš kitokių nei plienas metalų, skaičiavimo metodas

 

CEN

EN 12542:2002

Nuostoviosios, antžeminės, ne didesnės kaip 13 m3 talpos, serijiniu būdu pagamintos virintinės cilindrinės plieninės talpyklos suskystintoms naftos dujoms (SND) laikyti. Projektavimas ir gamyba

 

EN 12542:2002/A1:2004

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 5 31)

CEN

EN 12735-1:2001

Varis ir vario lydiniai. Besiūliai, apvalūs variniai oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemos vamzdžiai

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 10 31)

CEN

EN 12735-2:2001

Varis ir vario lydiniai. Besiūliai, apvalūs variniai oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 2 dalis. Įrangos vamzdžiai

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 10 31)

CEN

EN 12778:2002

Indai. Buitiniai slėginiai virduliai

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 1 dalis. Bendrosios nuostatos

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 2 dalis. Katilų slėginių dalių ir priedų medžiagos

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 3 dalis. Slėginių dalių projektavimas ir skaičiavimas

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 5 dalis. Slėginių katilo dalių konstravimas ir gamyba

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 6 dalis. Slėginių katilo dalių tikrinimas konstruojant, rengiant dokumentus ir ženklinant

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 7 dalis. Katilo įrenginiams keliami reikalavimai

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 8 dalis. Katilo skystojo ir dujinio kuro degimo sistemoms keliami reikalavimai

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 9 dalis. Katilo kietojo dulkinio kuro deginimo sistemoms keliami reikalavimai

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 10 dalis. Apsaugams nuo viršslėgio keliami reikalavimai

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 11 dalis. Reikalavimai, keliami katilo ribotuvams ir pagalbiniams reikmenims

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 14 dalis. Išmetamųjų dujų DENOX sistemų, kuriose naudojamas suslėgtas skystasis amoniakas arba amoniakinis vanduo, reikalavimai

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga. 16 dalis. Kietojo kuro katilų ardynui ir verdančiojo sluoksnio degimo sistemoms keliami reikalavimai

 

CEN

EN 12953-1:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos

 

CEN

EN 12953-2:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 2 dalis. Katilų slėginių dalių ir priedų medžiagos

 

CEN

EN 12953-3:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 3 dalis. Slėginių dalių projektavimas ir skaičiavimas

 

CEN

EN 12953-4:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 4 dalis. Slėginių katilo dalių konstravimas ir gamyba

 

CEN

EN 12953-5:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 5 dalis. Slėginių katilo dalių tikrinimas konstruojant, rengiant dokumentus ir ženklinant

 

CEN

EN 12953-6:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 6 dalis. Katilo įrenginiams keliami reikalavimai

 

CEN

EN 12953-7:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 7 dalis. Katilo skystojo ir dujinio kuro degimo sistemoms keliami reikalavimai

 

CEN

EN 12953-8:2001

Kaitravamzdžiai katilai. 8 dalis. Reikalavimai, keliami viršslėgio apsaugams

 

CEN

EN 12953-9:2007

Kaitravamzdžiai katilai. 9 dalis. Reikalavimai, keliami katilo ribotuvams ir pagalbiniams reikmenims

 

CEN

EN 12953-12:2003

Kaitravamzdžiai katilai. 12 dalis. Katilo kietojo kuro ardyno degimo sistemoms keliami reikalavimai

 

CEN

EN 13121-1:2003

Antžeminės stiklaplastikio talpyklos ir indai. 1 dalis. Žaliavos. Techninės ir priėmimo sąlygos

 

CEN

EN 13121-2:2003

Antžeminės stiklaplastikio talpyklos ir indai. 2 dalis. Kompozicinės medžiagos. Cheminis atsparumas

 

CEN

EN 13133:2000

Kietasis litavimas. Lituotojo kvalifikacijos patvirtinimas

 

CEN

EN 13134:2000

Kietasis litavimas. Procedūros patvirtinimas

 

CEN

EN 13136:2001

Šaldymo sistemos ir šiluminiai siurbliai. Slėgio mažinimo priemonės ir prie jų prijungiami vamzdžiai. Skaičiavimo metodai

 

EN 13136:2001/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 12 31)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Suskystintų naftos dujų (SND) talpyklų uždarymo ir reguliavimo įtaisų ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai

EN 13175:2003

Terminas pasibaigęs

(2007 9 30)

CEN

EN 13348:2001

Varis ir vario lydiniai. Besiūliai, apvalūs variniai vamzdžiai, skirti medicininėms dujoms arba vakuumui

 

EN 13348:2001/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 10 31)

CEN

EN 13371:2001

Kriogeniniai indai. Kriogeninės paskirties jungtys

 

CEN

EN 13397:2001

Pramoninės sklendės. Metalinės membraninės sklendės

 

CEN

EN 13445-1:2002

Nekaitinamieji slėginiai indai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 12 31)

EN 13445-1:2002/A2:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 6 30)

EN 13445-1:2002/A3:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2008 2 29)

CEN

EN 13445-2:2002

Nekaitinamieji slėginiai indai. 2 dalis. Medžiagos

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 12 31)

EN 13445-2:2002/A2:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 6 30)

CEN

EN 13445-3:2002

Nekaitinamieji slėginiai indai. 3 dalis. Projektavimas

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 12 31)

EN 13445-3:2002/A2:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 10 31)

EN 13445-3:2002/A3:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 10 31)

EN 13445-3:2002/A4:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 1 31)

EN 13445-3:2002/A5:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 8 15)

EN 13445-3:2002/A6:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 8 31)

EN 13445-3:2002/A8:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 10 31)

EN 13445-3:2002/A10:2008

3 pastaba

2008 9 30

EN 13445-3:2002/A11:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 6 30)

EN 13445-3:2002/A17:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 4 30)

CEN

EN 13445-4:2002

Nekaitinamieji slėginiai indai. 4 dalis. Gamyba

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 6 30)

CEN

EN 13445-5:2002

Nekaitinamieji slėginiai indai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 12 31)

EN 13445-5:2002/A2:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 12 31)

EN 13445-5:2002/A3:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 11 30)

EN 13445-5:2002/A4:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 6 30)

EN 13445-5:2002/A5:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 2 28)

CEN

EN 13445-6:2002

Nekaitinamieji slėginiai indai. 6 dalis. Slėginių indų ir slėginių dalių, sukonstruotų iš rutulinio grafito lietojo ketaus, projektavimo ir gamybos reikalavimai

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2004 10 31)

EN 13445-6:2002/A2:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 6 30)

CEN

EN 13445-8:2006

Nekaitinamieji slėginiai indai. 8 dalis. Papildomieji reikalavimai, keliami aliuminio ir aliuminio lydinių slėginiams indams

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kriogeniniai indai. Stacionarieji, vakuumu izoliuoti indai. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kriogeniniai indai. Stacionarieji, vakuumu izoliuoti indai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, kontrolė ir bandymas

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kriogeniniai indai. Stacionarieji, vakuumu izoliuoti indai. 3 dalis. Naudojimo reikalavimai

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 12 31)

CEN

EN 13480-1:2002

Metalinis pramoninis vamzdynas. 1 dalis. Bendrieji dalykai

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 12 31)

CEN

EN 13480-2:2002

Metalinis pramoninis vamzdynas. 2 dalis. Medžiagos

 

CEN

EN 13480-3:2002

Metalinis pramoninis vamzdynas. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 2 28)

EN 13480-3:2002/A2:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 5 31)

CEN

EN 13480-4:2002

Metalinis pramoninis vamzdynas. 4 dalis. Gamyba ir klojimas

 

CEN

EN 13480-5:2002

Metalinis pramoninis vamzdynas. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai

 

CEN

EN 13480-6:2004

Metalinis pramoninis vamzdynas. 6 dalis. Požeminių vamzdynų papildomieji reikalavimai

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 6 30)

CEN

EN 13480-8:2007

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 8 dalis. Aliuminio ir aliuminio lydinių vamzdynų papildomieji reikalavimai

 

CEN

EN 13611:2007

Dujinių degiklių ir dujinių prietaisų saugos ir valdymo įtaisai. Bendrieji reikalavimai

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kriogeniniai indai. Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 1 dalis. Kriogeninės paskirties saugos vožtuvai

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kriogeniniai indai. Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 2 dalis. Kriogeninės paskirties saugos įtaisų atveriamasis diskas

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kriogeniniai indai. Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 3 dalis. Privalomojo slėgio sumažinimo nustatymas. Talpos ir dydžio nustatymas

 

CEN

EN 13709:2002

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Plieniniai rutuliniai, rutuliniai uždaromieji ir atbuliniai vožtuvai

 

CEN

EN 13789:2002

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Rutuliniai lietojo ketaus vožtuvai

 

CEN

EN 13799:2002

Suskystintųjų naftos dujų (SND) talpyklų talpos matuokliai

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Liejininkystė. Austenitinis ketus

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Slėginiai indai iš vytu stiklapluoščiu armuoto plastiko. Medžiagos, projektavimas, gamyba ir bandymai LST TK 56 (V.P.)

 

CEN

EN 14071:2004

Suskystintų naftos dujų (SND) talpyklų slėginiai apsauginiai vožtuvai. Pagalbinė įranga

 

CEN

EN 14075:2002

Statiškos, požeminės, ne didesnės kaip 13 m3 talpos, serijiniu būdu pagamintos virintinės cilindrinės plieninės talpyklos suskystintoms naftos dujoms (SND) laikyti. Projektavimas ir gamyba

 

EN 14075:2002/A1:2004

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 6 30)

CEN

EN 14129:2004

Suskystintų naftos dujų (SND) talpyklų viršslėgio vožtuvai

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kriogeniniai indai. Stacionarieji, ne vakuumu izoliuoti indai. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kriogeniniai indai. Stacionarieji, ne vakuumu izoliuoti indai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, kontrolė ir bandymas

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 2 28)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kriogeniniai indai. Stacionarieji, ne vakuumu izoliuoti indai. 3 dalis. Naudojimo reikalavimai

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 12 31)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Būgniniai nerūdijančiojo plieno katilai

 

CEN

EN 14276-1:2006

Šiluminių siurblių ir šaldymo sistemų slėginiai įrenginiai. 1 dalis. Indai. Bendrieji reikalavimai

 

CEN

EN 14341:2006

Pramoninės sklendės. Plieniniai atbuliniai vožtuvai LST TK 56 (V.P.)

 

CEN

EN 14359:2006

Hidropneumatiniai hidraulinių ir pneumatinių taikmenų akumuliatoriai LST TK 41(V.P.)

 

CEN

EN 14382:2005

Dujų slėgio reguliavimo stočių ir įrenginių apsauginiai įtaisai. Ne didesnio kaip 100 bar įvadinio slėgio dujų apsauginiai uždaromieji įtaisai

 

CEN

EN 14570:2005

Antžeminių ir požeminių suskystintų naftos dujų (SND) talpyklų įrengimas

 

EN 14570:2005/A1:2006

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 8 31)

CEN

EN 14585-1:2006

Sėginės gofruotosios metalinės žarnos ir jų sąrankos. 1 dalis. Reikalavimai

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Pramoninės pakirties plastikinių vamzdynų sistemos. Akrilnitrilbutadienstireno kopolimeras (ABS), neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) ir chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). Mazgų ir sistemos aprašai. Metrinės serijos (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Pramoninės paskirties plastikinių vamzdynų sistemos. Polibutenas (PB), polietilenas (PE) ir polipropilenas (PP). Mazgų ir sistemos aprašai. Metrinės serijos (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal ikigamybinį suvirinto sujungimo bandymą (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

3 pastaba

2008 8 31

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 2 dalis. Aliuminio ir aliuminio lydinių lankinis suvirinimas (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 4 dalis. Aliuminio liejinių baigiamasis suvirinimas (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 5 dalis. Titano, cirkonio ir jų lydinių lankinis suvirinimas (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 6 dalis. Vario ir vario lydinių lankinis suvirinimas (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 7 dalis. Apvirinimas (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 8 dalis. Vamzdžių suvirinimo su vamzdžių plokštėmis jungtys (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 11 dalis. Elektronpluoštis ir lazerinis suvirinimas (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Suvirinimas. Metalų trintinis suvirinimas (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai rutuliniai čiaupai (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės droselinės sklendės (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai atbuliniai vožtuvai (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės membraninės sklendės (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės sklendės (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai rutuliniai vožtuvai (ISO 21787:2006)

 

1 pastaba

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl.„dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

3 pastaba

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/42


Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Briuselio (BRU)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 111/11)

1.

Remdamasi 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punktu, Čekijos Respublika nusprendė nustatyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Briuselio (BRU).

2.

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai yra:

Minimalus skrydžių dažnumas (maršrutas ir skrydžių į abi puses skaičius per savaitę):

Ostravos Leošo Janačeko oro uostas (OSR/LKMT)–Briuselio oro uostas (BRU/EBBR): 3 skrydžiai į abi puses.

Minimalūs orlaiviui taikomi reikalavimai:

hermetizuotas salonas, kuriame yra ne mažiau kaip 30 keleivių vietų.

Skrydžių tęstinumas:

Per visą nustatytą skrydžių vykdymo laikotarpį galima atšaukti ne daugiau kaip 2 % visų tam tikru maršrutu vykdomų skrydžių į abi puses, išskyrus atvejus, kai skrydžiai atšaukiami dėl nuo vežėjo nepriklausančių priežasčių, pvz., oro sąlygų, streikų ar oro uostų taikomų apribojimų.

Skrydžių tvarkaraštis ir maršruto organizavimas:

Ne daugiau kaip 30 % skrydžių, vykdomų laikantis su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų, gali būti su persėdimais.

Pirmuoju skrydžiu iš Ostravos Leošo Janačeko oro uosto išvykstama ne anksčiau kaip 4.30 val. vietos laiku, o paskutiniuoju skrydžiu į Ostravos Leošo Janačeko oro uostą atvykstama ne vėliau kaip 23.55 val. vietos laiku.

Tam pačiam skrydžiui leidžiama priskirti du ir daugiau kodų, t. y. skrydį gali vykdyti du ar daugiau vežėjų (naudojant bendrąjį kodą).

Bendradarbiavimas su kitais oro vežėjais pagal bendrų maršrutų susitarimus nėra būtina sąlyga, tačiau nedraudžiamas.

Bilietų kainos:

Didžiausia maršruto OSR–BRU bilieto į vieną pusę kaina neturi viršyti 200 EUR.

Didžiausia bilieto į vieną pusę kaina yra ekonominės klasės bilieto į vieną pusę kaina be PVM.

Turi būti taikoma bendra bilietų rezervavimo sistema.


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/43


Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Amsterdamo (AMS)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 111/12)

1.

Remdamasi 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punktu, Čekijos Respublika nusprendė nustatyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Amsterdamo (AMS).

2.

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai yra:

minimalus skrydžių dažnumas (maršrutas ir skrydžių į abi puses skaičius per savaitę):

Ostravos Leošo Janačeko oro uostas (OSR/LKMT)–Amsterdamo Schipholio oro uostas (AMS/EHAM): 2 skrydžiai į abi puses.

Minimalūs orlaiviui taikomi reikalavimai:

hermetizuotas salonas, kuriame yra ne mažiau kaip 30 keleivių vietų.

Skrydžių tęstinumas:

Per visą nustatytą skrydžių vykdymo laikotarpį galima atšaukti ne daugiau kaip 2 % visų tam tikru maršrutu vykdomų skrydžių į abi puses, išskyrus atvejus, kai skrydžiai atšaukiami dėl nuo vežėjo nepriklausančių priežasčių, pvz., oro sąlygų, streikų ar oro uostų taikomų apribojimų.

Skrydžių tvarkaraštis ir maršruto organizavimas:

Ne daugiau kaip 30 % skrydžių, vykdomų laikantis su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų, gali būti su persėdimais.

Pirmuoju skrydžiu iš Ostravos Leošo Janačeko oro uosto išvykstama ne anksčiau kaip 4.30 val. vietos laiku, o paskutiniuoju skrydžiu į Ostravos Leošo Janačeko oro uostą atvykstama ne vėliau kaip 23.55 val. vietos laiku.

Tam pačiam skrydžiui leidžiama priskirti du ir daugiau kodų, t. y. skrydį gali vykdyti du ar daugiau vežėjų (naudojant bendrąjį kodą).

Bendradarbiavimas su kitais oro vežėjais pagal bendrų maršrutų susitarimus nėra būtina sąlyga, tačiau nedraudžiamas.

Bilietų kainos:

Didžiausia maršruto OSR–AMS bilieto į vieną pusę kaina neturi viršyti 200 EUR.

Didžiausia bilieto į vieną pusę kaina yra ekonominės klasės bilieto į vieną pusę kaina be PVM.

Turi būti taikoma bendra bilietų rezervavimo sistema.


6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/44


Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Londono (LTN)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 111/13)

1.

Remdamasi 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punktu, Čekijos Respublika nusprendė nustatyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Londono (LTN).

2.

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai yra:

Minimalus skrydžių dažnumas (maršrutas ir skrydžių į abi puses skaičius per savaitę):

Ostravos Leošo Janačeko oro uostas (OSR/LKMT)–Londono Lutono oro uostas (LTN/EGGW): 5 skrydžiai į abi puses.

Minimalūs orlaiviui taikomi reikalavimai:

hermetizuotas salonas, kuriame yra ne mažiau kaip 30 keleivių vietų.

Skrydžių tęstinumas:

Per visą nustatytą skrydžių vykdymo laikotarpį galima atšaukti ne daugiau kaip 2 % visų tam tikru maršrutu vykdomų skrydžių į abi puses, išskyrus atvejus, kai skrydžiai atšaukiami dėl nuo vežėjo nepriklausančių priežasčių, pvz., oro sąlygų, streikų ar oro uostų taikomų apribojimų.

Skrydžių tvarkaraštis ir maršruto organizavimas:

Ne daugiau kaip 30 % skrydžių, vykdomų laikantis su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų, gali būti su persėdimais.

Pirmuoju skrydžiu iš Ostravos Leošo Janačeko oro uosto išvykstama ne anksčiau kaip 4.30 val. vietos laiku, o paskutiniuoju skrydžiu į Ostravos Leošo Janačeko oro uostą atvykstama ne vėliau kaip 23.55 val. vietos laiku.

Tam pačiam skrydžiui leidžiama priskirti du ir daugiau kodų, t. y. skrydį gali vykdyti du ar daugiau vežėjų (naudojant bendrąjį kodą).

Bendradarbiavimas su kitais oro vežėjais pagal bendrų maršrutų susitarimus nėra būtina sąlyga, tačiau nedraudžiamas.

Bilietų kainos:

Didžiausia maršruto OSR–LTN bilieto į vieną pusę kaina neturi viršyti 200 EUR.

Didžiausia bilieto į vieną pusę kaina yra ekonominės klasės bilieto į vieną pusę kaina be PVM.

Turi būti taikoma bendra bilietų rezervavimo sistema.


V Skelbimai

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Komisija

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/45


Kvietimas teikti paraiškas pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos darbo programą „Pajėgumai“

(2008/C 111/14)

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007-2013 m.) darbo programą „Pajėgumai“.

Paraiškos teikiamos pagal toliau nurodytą kvietimą.

Specialioji programa „Pajėgumai“

Dalis

:

Mokslinių tyrimų infrastruktūros

Kvietimo kodas

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su darbo programa, priimta 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimu C(2007) 5759.

Informaciją apie kvietimo biudžetą, paraiškų teikimo terminą ir būdus, darbo programą ir rekomendacijas pareiškėjams dėl paraiškų teikimo galima rasti CORDIS tinklavietėje: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Europos aplinkos agentūra

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/46


2008 m. kvietimas ekspertams pareikšti susidomėjimą tapti Europos aplinkos agentūros (EAA) Mokslinio komiteto nariais

(2008/C 111/15)

Europos aplinkos agentūra

Pagrindinis Europos aplinkos agentūros (EAA) tikslas – palaikyti tvarų vystymąsi ir padėti siekti reikšmingo ir apčiuopiamo Europos aplinkos gerinimo, teikiant aktualią, tikslingą, svarbią ir patikimą informaciją politikos formuotojams bei visuomenei.

EAA renka ir skleidžia duomenis bei informaciją per Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą (Eionet). Eionet yra EAA ir 32 valstybių narių bendradarbiavimo tinklas, jungiantis pagrindinius nacionalinius centrus (PNC) Europos Sąjungoje ir bendradarbiaujančias šalis, Europos teminius centrus (ETC), nacionalinius informacijos centrus (NIC) ir Komisijos ekspertus.

Europos aplinkos agentūroje kaupiami ir analizuojami duomenys apie aplinką, pagal konvencijas ir susitarimus gauti iš Europos Komisijos tarnybų, EAA valstybių narių ir tarptautinių organizacijų, taip pat teikiamos konsultacijos politikos klausimais ir platinama informacija visuomenei.

EAA skelbia šį kvietimą (EEA/SC/2008/001-014), siekdama paskirti devynis Mokslinio komiteto narius, kurie išmanytų kvietimo taikymo srityje nurodytas sritis.

EAA Mokslinio komiteto vaidmuo

Mokslinis komitetas (MK) padeda EAA Valdybai ir vykdomajam direktoriui teikdamas mokslines konsultacijas ir (arba) rekomendacijas bei specialistų nuomonę visais su EAA veiklos sritimis susijusiais moksliniais klausimais.

EAA Mokslinis komitetas buvo įsteigtas, remiantis 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (Eionet) įkūrimo 10 straipsniu. Pagrindinės MK užduotys yra teikti nuomones apie Agentūros metines ir daugiametes darbo programas, konsultuoti samdant mokslinius darbuotojus bei teikti kitą su EAA veikla susijusią mokslinę informaciją.

Kvietimo teikti paraiškas taikymo sritis

EAA Mokslinis komitetas dirba šiose svarbiose srityse:

1.

Atmosferos procesai, oro tarša, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymo strategijos

2.

Biologinė įvairovė

3.

Verslininkystė aplinkos srityje

4.

Ekologinė ekonomika

5.

Energija (įskaitant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo strategijas)

6.

Aplinkos apsaugos istorija

7.

Europos ir tarptautiniai aplinkos apsaugos teisės aktai

8.

Gėlasis vanduo (taip pat gruntinis vanduo)

9.

Integruotas aplinkos vertinimas ir rodikliai

10.

Erdvės planavimas ir gamtos išteklių valdymas

11.

Žemės ūkis

12.

Sausumos ekosistemos, įskaitant dirvožemius, miškus, pievas

13.

Moderniosios technologijos (įskaitant nanotechnologijas, GMO ir pan.)

14.

Transportas ir aplinka

EAA Mokslinio komiteto sudėtis

EAA Mokslinis komitetas susideda iš 32 EAA valstybių narių nepriklausomų mokslininkų, kurie yra visų aplinkos sričių, susijusių su Agentūros veikla, specialistai. MK nariai atrenkami skelbiant atvirą konkursą.

Komiteto pirmininką ir du vicepirmininkus renka Komiteto nariai iš savo tarpo.

Mokslinis komitetas gali būti sudarytas iš ne daugiau kaip 20 ekspertų.

Pageidautina, kad komiteto ekspertai be pagrindinės savo kompetencijos srities dar puikiai išmanytų vieną ar daugiau su aplinka susijusių sričių, kurios kartu apimtų kuo daugiau mokslinių sričių.

Dalyvavimas posėdžiuose

Mokslinio komiteto nariai turi reguliariai, t. y. mažiausiai tris kartus per metus, dalyvauti Mokslinio komiteto posėdžiuose. Paprastai Mokslinio komiteto posėdžiai vyksta EAA patalpose Kopenhagoje.

Mokslinio komiteto nariai atlyginimo negauna, bet turi teisę į kompensaciją už visą kiekvieną posėdžių dieną. Komiteto nariai taip pat gauna kelionės ir pragyvenimo pašalpas, remiantis Agentūros vykdoma politika dėl kelionių ir gyvenimo išlaidų atlyginimo.

Pirmininkas ir pranešėjai turi teisę į išlaidų, susijusių su nuomonių rengimo koordinavimu, atlyginimą.

Reikalavimai

Kandidatai privalo:

turėti atitinkamos mokslinės srities universitetinį išsilavinimą, pageidautina aukštesnį nei bakalauro laipsnį,

turėti ne mažesnę kaip dešimties metų profesinę darbo patirtį pareigose, kurias eiti leidžia turima kvalifikacija,

būti vienos iš EAA valstybių narių (Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos) pilietis.

Atrankos kriterijai

Paraiškos bus lyginamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

mokslinio vertinimo ir (arba) mokslinių konsultacijų teikimo patirtis reikalaujamose kompetencijos ir ekspertizės srityse,

kolegų mokslinio darbo ir publikacijų, ypač iš su EAA veikla susijusių sričių, recenzavimo patirtis,

gebėjimas analizuoti sudėtingą informaciją ir duomenis bei ruošti mokslinių nuomonių projektus ir ataskaitas,

gebėjimas užtikrinti kokybę,

patvirtinti puikūs moksliniai gebėjimai pareiškėjo nurodytoje (-se) srityje (-se),

profesinė darbo patirtis įvairių mokslinių sričių aplinkoje, pageidautina tarptautinio lygmens,

geras anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas, kadangi anglų kalba yra komiteto darbo kalba. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra ketina plačiai taikyti modernias elektronines dokumentų siuntimo ir ryšių priemones, sugebėjimas naudotis tokiomis priemonėmis būtų privalumas.

Vykdomasis direktorius gali kreiptis į specialistų grupę, kad ši įvertintų profesinę kandidatų patirtį.

Paskyrimas, kadencija ir rezervinis sąrašas

Ekspertai, kurie geriausiai atitinka pirmiau nurodytus kriterijus, skiriami ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą kitai ne ilgesnei kaip ketverių metų kadencijai.

Į komitetą nepaskirti, bet reikalavimus atitinkantys ekspertai bus įrašyti į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas gali būti panaudotas panašiai veiklai ir galios 2 metus [pavyzdžiui] iki 2010 m. gruodžio 31 d. Rezervinio sąrašo galiojimas gali būti pratęstas.

Nepriklausomumas ir interesų deklaracijos

Atrinkti ekspertai skiriami kiekvienas asmeniškai. Jie turi pasirašyti įsipareigojimų deklaraciją ir kasmet užpildyti interesų deklaraciją, kurioje turi nurodyti, jog neturi interesų, galinčių pažeisti jų nepriklausomumą.

Lygios galimybės

EAA yra lygias galimybes vyrams ir moterims suteikiantis darbdavys ir stengiasi išvengti bet kokių diskriminacijos apraiškų.

Paraiškų teikimo tvarka

Susidomėję kandidatai turi užpildyti paraiškos ir CV formas internete – jas galima rasti paspaudus kiekvieną toliau pateiktą nuorodą.

Gyvenimo aprašyme turi būti pateiktas pareiškėjo mokslinių publikacijų sąrašas, pageidautina anglų kalba, ir nurodyta kita profesinė patirtis.

Be savo pagrindinės kompetencijos srities, kandidatai taip pat turi nurodyti savo antrąją ir trečiąją kompetencijos sritis, į kurias gali būti atsižvelgta siekiant geriau įtvirtinti horizontalias ir temines EAA veiklos sritis.

Taikomas EAA Mokslinio komiteto tvarkos taisykles taip pat galima rasti šiame tinklapyje:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokumentas anglų kalba)

Pildydami paraiškos formą internete, laikykitės šių taisyklių:

1.

Teikdami paraišką, nepamirškite atsižvelgti į laiko juostą.

2.

Pateikę paraišką, gausite automatinį atsakymą.

3.

Automatinį atsakymą su žinute privalote saugoti kaip įrodymą, kad jūsų paraiška pateikta.

4.

Jei automatinio atsakymo negausite, pateikite paraišką dar kartą.

EAA ragina paraiškas teikti internetu.

Paraiškos paštu taip pat priimamos, tačiau ant voko turi būti aiškiai nurodytos kandidato kompetencijos sritys.

Įvairioms sritims skirtas paraiškos formas (anglų kalba) ir CV formą (anglų kalba) galima rasti paspaudus šias nuorodas:

 

1 sritis. Atmosferos procesai, oro tarša, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymo strategijos

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

2 sritis. Biologinė įvairovė

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

3 sritis. Verslininkystė aplinkos srityje

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

4 sritis. Ekologinė ekonomika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

5 sritis. Energija (įskaitant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo strategijas)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

6 sritis. Aplinkos apsaugos istorija

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

7 sritis. Europos ir tarptautiniai aplinkos apsaugos teisės aktai

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

8 sritis. Gėlasis vanduo (taip pat gruntinis vanduo)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

9 sritis. Integruotas aplinkos vertinimas ir rodikliai

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

10 sritis. Erdvės planavimas ir gamtos išteklių valdymas

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

11 sritis. Žemės ūkis

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

12 sritis. Sausumos ekosistemos, įskaitant dirvožemius, miškus, pievas

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

13 sritis. Moderniosios technologijos (įskaitant nanotechnologijas, GMO ir pan.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

14 sritis. Transportas ir aplinka

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Paraiškos paštu turi būti siunčiamos šiuo adresu:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 — area (atitinkamai nurodykite 1–14 numerius)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Dėl bet kokių su konkursu susijusių klausimų kandidatų maloniai prašome kreiptis toliau nurodytu elektroniniu adresu:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Vėliau gali būti paprašyta pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

Visa paraiškose pateikta informacija laikoma konfidencialia.

EAA įspėja, kad gautos paraiškos kandidatams negrąžinamos. Paraiškose nurodytus asmens duomenis EAA tvarko remdamasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Kandidatų asmens duomenų tvarkymo tikslas yra išnagrinėti paraiškas pagal nustatytą EAA Mokslinio komiteto narių išankstinės atrankos, atrankos ir skyrimo tvarką.

Galutinė paraiškų padavimo data

Paraiškos turi būti išsiųstos internetu, užpildžius specialią paraiškos formą, ar paprastu paštu (įrodymas bus ant pašto antspaudo nurodyta data) pirmiau nurodytu adresu ne vėliau kaip 2008 m. birželio 30 d. (12.00 val. Centrinės Europos laiku).


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/50


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

(2008/C 111/16)

1.

Kaip numatyta 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija praneša, kad jeigu toliau pateikta tvarka nebus inicijuota peržiūra, toliau nurodytų antidempingo priemonių galiojimas pasibaigs toliau pateiktoje lentelėje nurodytą dieną.

2.   Tvarka

Bendrijos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Šiame prašyme turi būti pakankamai įrodymų, kad yra tikėtina, jog pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir žala tęsis ar atsinaujins.

Jeigu Komisija nuspręstų peržiūrėti atitinkamas priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Bendrijos gamintojams bus suteikta galimybė prašyme atlikti peržiūrą išdėstytais klausimais pateikti platesnę ar paneigiančią informaciją arba pateikti savo pastabas.

3.   Terminas

Bendrijos gamintojai pirmiau minėtu pagrindu gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Šis prašymas Europos Komisijoje, Prekybos generaliniame direktorate (Skyrius H-1), J-79 4/23, B-1049 Briuselis (2) turi būti gautas bet kuriuo metu po šio pranešimo paskelbimo datos, bet ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki toliau pateiktoje lentelėje nurodytos datos.

4.

Šis pranešimas skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės ar eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuorodos

Priemonių galiojimo pabaigos data

Furfurilo alkoholis

Kinijos Liaudies Respublika

Antidempingo muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2003 (OL L 283, 2003 10 31, p. 1)

2008 11 1


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p.17).

(2)  Faksas: (32-2) 295 65 05.


KITI AKTAI

Komisija

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/51


Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

(2008/C 111/17)

Šis paskelbimas suteikia teisę užprotestuoti pakeitimo paraišką pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimas turi būti pateiktas Komisijai per šešis mėnesius nuo šio paskelbimo.

PAKEITIMO PARAIŠKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

PAKEITIMO PARAIŠKA PAGAL 9 STRAIPSNĮ

„GORGONZOLA“

EB Nr: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

Image SGNImage SKVN

1.   Produkto specifikacijos dalys, kuriose padaryta pakeitimų:

Image

Produkto pavadinimas

Image

Apibūdinimas

Image

Geografinė vietovė

Image

Kilmės įrodymas

Image

Gamybos būdas

Image

Ryšys su geografine vietove

Image

Ženklinimas etiketėmis

Image

Nacionaliniai reikalavimai

Image

Kita

2.   Pakeitimo (-ų) rūšis:

Image

Bendro dokumento arba santraukos pakeitimas

Image

Įregistruotos SKVN arba SGN specifikacijos, kurios bendras dokumentas ar santrauka nepaskelbti, pakeitimas

Image

Specifikacijos pakeitimas, dėl kurio nereikia keisti paskelbto bendro dokumento (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 3 dalis)

Image

Laikini specifikacijos pakeitimai dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarinių arba fitosanitarinių priemonių (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 4 dalis)

3.   Pakeitimas (-ai):

Apibūdinimas

Dabartinėje specifikacijoje nurodoma, kad sūris sveria 6–13 kg, tačiau nenurodomos skirtingų dydžių galutinių produktų juslinės savybės.

Kad vartotojai galėtų lengviau atpažinti produktą, šios juslinės savybės išsamiai išdėstomos:

didelis skritulio formos sūris: 10–13 kg svorio, švelnaus arba kiek aštroko skonio, brandinamas vidutiniškai 50 dienų;

vidutinis skritulio formos sūris: 9–12 kg svorio, stipraus aštraus skonio, brandinamas ne mažiau kaip 80 dienų;

mažas skritulio formos sūris: 6–8 kg svorio, stipraus aštraus skonio, brandinamas ne mažiau kaip 60 dienų.

Taip pat pagal faktinius produkto duomenis patikslinamas sūrio gabalų aukštis ir skersmuo:

šonas tiesus, ne mažiau kaip 13 cm aukščio;

skersmuo 20–32 cm.

Galiausiai manyta, jog tikslinga aiškiai nurodyti – pateikiant aiškią rekomendaciją vartotojui, – kad žievelė nevalgoma, ir, siekiant tiksliau apibūdinti išorinį produkto pavidalą, jos apibūdinime vietoj „rausva“ įrašyti „rožinė“.

Geografinė vietovė

Dabar įrašoma Varezės provincija, kuri į pradinius registracijos dokumentus nebuvo įtraukta nepaisant to, kad turima reikalingų istorinių dokumentų, jos klimatas tipinis – toks pat kaip ir atitinkamos vietovės, ir to, kad joje gaminamiems sūriams būdingos tos pačios savybės, dėl kurių buvo prašoma pripažinti „Gorgonzola“ sūrį.

Todėl taip pat yra atnaujinamas provincijų sąrašas. Šis atnaujinimas nėra pakeitimas, nes iš naujo apibrėžiant administracines ribas faktinės gamybos vietovės, nurodytos reglamente dėl „Gorgonzola“ įregistravimo kaip SKVN (Reglamentas (EB) Nr. 1107/96), ribos nekeičiamos, tik ji kitaip pavadinama.

Todėl įtraukti toliau nurodytų provincijų pavadinimai, tačiau derėtų pažymėti, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/96 jų teritorijos jau buvo priskiriamos gamybos teritorijai:

 

Bjela, kuri jau įtraukta kaip Verčelio provincijos dalis;

 

Lekas, Lodis ir Monca, kurios jau įtrauktos kaip Milano provincijos dalis;

 

Verbano-Cusio-Ossola, kuri jau įtraukta kaip Novaros provincijos dalis.

Kilmės įrodymas

Į produkto specifikaciją įtraukiama pastraipa apie kilmę, kuri dėl tokių produktų kaip „Gorgonzola“, pripažintų pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnį, anksčiau nebuvo pateikiama.

Gamybos būdas

Dabartinėje specifikacijoje nenurodoma, ar turi būti naudojamas šviežias, ar pasterizuotas pienas, todėl manyta, jog tikslinga (taip pat ir dėl kontrolės) nurodyti, kad turi būti naudojamas pasterizuotas nenugriebtas karvės pienas. Iš tiesų „Gorgonzola“ visada ir buvo taip gaminamas.

Po nuoroda dėl pasterizuoto pieno dabar specifikacijoje taip pat pažymima, kad į jį dedama pieno fermentų, Penicillium sporų suspensijos ir pasirinktų mielių.

Pieno fermentai, naudojami kaip rūgštingumą skatinančios medžiagos, masėje padeda susidaryti akutėms, skatinančioms Penicillium, dėl kurių sūryje atsiranda būdingos žaliai mėlynos spalvos gyslos, augimą. Tai įrašyta tam, kad akutės nebūtų daromos mechaniškai, maišant masę, nes, nors taip ir būtų paskatintas Penicillium augimas, galėtų kilti pavojus sūrį užkrėsti Listeria.

Manyta, kad vietoj bendros dabartinės specifikacijos formuluotės, kad brandinimas vyksta du tris mėnesius, tikslinga brandinimo laikotarpį nurodyti pagal produkto tipą.

Didžiausia galima pieno krekėjimo temperatūra, dabar nurodyta 32 °C, padidinta iki 36 °C, siekiant išsaugoti tipines „Gorgonzola“ savybes. Todėl taip pat padidinta sauso sūdymo temperatūra – nuo 20 °C iki 24 °C.

Be to, šiame naujame tekste brandinimo aplinkos temperatūra šiek tiek sumažinta nuo dabartinės 5–8 °C iki 2–7 °C, atsižvelgiant į kitus reikalingus pakeitimus, padarytus tam, kad būtų sulėtintos vykstančios biocheminės reakcijos ir sūris netaptų pernelyg aštrus.

Nurodytas naujas aspektas – santykinė drėgmė (85–99 %), kuri specifikacijoje, pagal kurią produktas buvo pripažintas, nenurodyta, tačiau yra labai svarbus veiksnys.

Dabartinės specifikacijos pastraipa dėl SKVN ženklų perrašyta – aiškiau nurodoma, kad dedami du atskiri ženklai: vienas – gamybos vietoje, o kitas gofruoto aliuminio folijoje – paruošus vartojimui, taip pat paaiškinama, kad ženklai nededami tol, kol kontrolės institucija nepatvirtina, kad produktas įgijo specifikacijoje nurodytas juslines ir kokybines savybes.

Ženklinimas etiketėmis

Kad vartotojai rinkdamiesi produktą turėtų daugiau informacijos, dabar etiketėje galima nurodyti, ar sūris yra švelnaus, ar aštraus skonio.

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„GORGONZOLA“

EB Nr.: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

SKVN ( X ) SGN ( )

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiami pagrindiniai produkto specifikacijos elementai.

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga:

Pavadinimas:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Adresas:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefonas:

(39) 06 481 99 68

Faksas:

(39) 06 420 31 26

El. paštas:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Grupė:

Pavadinimas:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Adresas:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Telefonas:

(39) 0321 62 66 13

Faksas:

(39) 0321 39 09 36

El. paštas:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Sudėtis:

Gamintojai/perdirbėjai ( X ) Kiti ( )

3.   Produkto rūšis:

1.3 klasė – sūriai

4.   Specifikacija:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas: „Gorgonzola“

4.2.   Apibūdinimas: „Gorgonzola“ yra minkštas, riebus, išimtinai iš nenugriebto karvės pieno gautos žalios sūrio masės gaminamas sūris.

Pagamintam produktui būdingos šios savybės:

forma: cilindro formos, abi pusės plokščios, aukšti, tiesūs šonai;

matmenys: šonas ne mažiau kaip 13 cm aukščio, skersmuo – 20–32 cm;

svoris:

didelio skritulio formos, švelnus: 10–13 kg svorio, švelnaus arba kiek aštroko skonio;

vidutinio skritulio formos, aštrus: 9–12 kg svorio, stipraus aštraus skonio;

mažo skritulio formos, aštrus: 6–8 kg svorio, stipraus aštraus skonio;

žievė: pilkos ir (arba) rožinės spalvos, nevalgoma;

konsistencija: vientisa baltos arba šviesiai geltonos spalvos masė su pelėsiu, kuris paprastai išsidėstęs kaip mėlynai žalios gyslos;

riebalų kiekis sausojoje medžiagoje: ne mažiau kaip 48 %.

4.3.   Geografinė vietovė: Vietovė, kurioje sūris gaminamas ir brandinamas, aprėpia visą šių provincijų plotą:

Bergamas, Bjela, Brešija, Komas, Kremona, Kuneo, Lekas, Lodis, Milanas, Monca, Novara, Pavija, Varezė, Verbano Cusio-Ossola ir Verčelis.

Alesandrija: tik Kazale Monferato, Vilanova Monferato, Balcolos, Morano Po, Koniolo, Pontesturos, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozano Monferato, San Džordžo Monferato, Sala Monferato, Cellamonte, Rozinjano Monferato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivolos, Vignale, Camagna, Conzano, Očimjano, Mirabelo Monferato, Giarole, Valencos, Pomaro Monferrato, Bocolo, Valmacca, Tičineto, Borgo San Martino ir Frassineto Po savivaldybės.

4.4.   Kilmės įrodymas: Kiekvienas gamybos proceso etapas privalo būti stebimas, kiekviename etape gaunami ir išduodami kiekiai registruojami. Tokiu būdu ir į specialius kontrolės institucijos administruojamus registrus įrašant gyvulių augintojus, pienines ir brandintojus, turint gamybos registrus ir kontrolės institucijai pranešant apie pagamintą kiekį užtikrinamas produkto atsekamumas. Atsakinga kontrolės institucija visuose gamybos etapuose atidžiai tikrina žaliavinius produktus. Visus fizinius ir juridinius asmenis, kurių pavardės arba pavadinimai įrašyti registre, pagal specifikaciją ir kontrolės planą tikrins kontrolės institucija.

SKVN „Gorgonzola“ aiškiai pažymėtas dviem ženklais, kurie dedami gamybos ir brandinimo vietose tam, kad kontrolės institucija galėtų iš anksto patikrinti, ar produktas įgijo 4.2 punkte nurodytas kokybines ir juslines savybes.

Šie du ženklai dedami:

vienas – gamybos vietoje, ant abiejų plokščiųjų pusių, iš kurio matyti pieninės identifikavimo numeris ir kuris įspaudžiamas naudojantis Žemės ūkio, maisto ir miškininkystės politikos ministerijos paskirtos apsaugos tarnybos šablonu;

kitas dedamas tada, kai produktas įgyja savybes, būtinas jį teikiant vartojimui; aplink visą sūrio galvą arba, jei sūris horizontaliai perpjaunamas, aplink pusę sūrio galvos apvyniojama gofruoto aliuminio folija taip, kad ant vienos plokščiosios sūrio galvos pusės būtų aiškiai matomas kilmės ženklas ir pieninės identifikavimo kodas, o ant kitos – gofruotoje folijoje įspaustas identifikavimo ženklas kaip produkto autentiškumo ir atsekamumo garantija.

4.5.   Gamybos būdas:

Gamyba: SKVN gavęs „Gorgonzola“ sūris gaminamas taip:

nenugriebtas karvės pienas iš gamybos vietovės pasterizuojamas;

krekėjimas: po pasterizavimo į nenugriebtą karvės pieną dedama fermentų, Penicillium sporų suspensijos ir pasirinktų mielių; tada esant 28–36 °C temperatūrai dedamas veršelių šliužo fermentas;

sutraukto pieno masė supilama į fasceruoli (perforuotas cilindro formos talpas), ant abiejų plokščiųjų pusių dedamas kilmės ženklas ir pieninės identifikavimo kodas.

toks rato formos produktas keletą dienų sausai sūdomas 18–24 °C temperatūroje;

brandinimo laikotarpiu dauginasi „Gorgonzola“ būdingos Penicillium atmainos ir štamai, suteikdamos mėlynai žalią spalvą.

Brandinimas: ne mažiau kaip 50 dienų:

didelio skritulio formos: 10–13 kg svorio, švelnaus arba kiek aštroko skonio, vidutiniškai brandinamas 50 dienų;

vidutinio skritulio formos: 9–12 kg svorio, stipraus aštraus skonio, brandinamas ne mažiau kaip 80 dienų;

mažo skritulio formos: 6–8 kg svorio, stipraus aštraus skonio, brandinamas ne mažiau kaip 60 dienų.

Visų rūšių sūris brandinamas 2–7 °C temperatūroje, o drėgmės kiekis yra 85–99 %.

Brandinimo laikotarpiu masė keletą kartų subadoma, kad geriau daugintųsi „Gorgonzola“ sūriui būdingos Penicillium atmainos ir štamai (susidarytų „marmuro“ raštas).

Brandinimo laikotarpio pabaigoje kontrolės institucija patikrina, ar produktas įgijo reikiamas savybes, kad jį būtų galima leisti teikti vartoti, ir sūris suvyniojamas į gofruotą aliuminio foliją su įspaustu identifikavimo ženklu.

4.6.   Ryšys su geografine vietove: Gamtiniai veiksniai yra susiję su gamybos vietovės klimato sąlygomis, kuriomis skatinamas melžiamoms karvėms reikalingo kokybiško pašaro augimas ir mikrobiologinių veiksnių, kurie užtikrina sūrio juslines savybes ir spalvą, dauginimasis.

Dėl žmogiškųjų veiksnių reikėtų pažymėti, kad produktas yra plačiai vartojamas, ypač dėl to, kad jis naudojamas ruošiant gamybos vietovėje būdingus grūdinius patiekalus.

4.7.   Kontrolės institucija:

Pavadinimas:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Adresas:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefonas:

(39) 0445 36 60 94

Faksas:

(39) 0445 38 26 72

El. paštas:

csqa@csqa.it

Kontrolės institucija tenkina pagal standartą EN 45011 taikytinas sąlygas.

4.8.   Ženklinimas etiketėmis: Ant kiekvieno sūrio gabalo turi būti apsaugos tarnybos išduotas identifikavimo ženklas.

Ant didelių sūrių, pasižyminčių savybėmis, dėl kurių jie gali būti apibūdinami kaip švelnūs, ir vidutinio dydžio bei mažų sūrių, pasižyminčių savybėmis, dėl kurių jie gali būti apibūdinami kaip aštrūs, etikečių šalia nuorodos„Gorgonzola“ arba po ja gerokai mažesnėmis raidėmis gali būti užrašai atitinkamai „dolce“ ir „picante“.


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


Klaidų ištaisymas

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/56


KLAIDŲ IŠTAISYMO PROTOKOLAS

Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d.

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 306, 2007 m. gruodžio 17 d. )

(2008/C 111/18)

Šis klaidų ištaisymas buvo įteisintas klaidų ištaisymo protokolu, pasirašytu 2008 m. balandžio 30 d. Romoje deponuojant Italijos Respublikos Vyriausybei.

1.   SUTARTIES, IŠ DALIES KEIČIANČIOS EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTĮ IR EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTĮ, PAKEITIMAI

a)

23 puslapis, 1 straipsnio 22 punkto pakeičiančio 10 straipsnio 4 dalies antrasis sakinys

Yra:

„Jie nelaikomi acquis, kurį“;

turi būti:

„Jie nelaikomi acquis, kurią“.

b)

25 puslapis, 1 straipsnio 27 punkto a papunkčio antroji pastraipa

Yra:

„1. Sąjungos kompetencija bendros užsienio politikos ir saugumo srityje apima“;

turi būti:

„1. Sąjungos kompetencija bendros užsienio ir saugumo politikos srityje apima“.

c)

36 puslapis, 1 straipsnio 50 punkto 28b straipsnio 2 dalies antrasis sakinys

Yra:

„užtikrinti tokių misijų civilinių ir karinių aspektų koordinavimą.“;

turi būti:

„užtikrina tokių misijų civilinių ir karinių aspektų koordinavimą.“.

d)

44 puslapis, 2 straipsnio 7 punkto pirmosios pastraipos aštunta įtrauka

Yra:

„—

228 straipsnio 1 dalyje antrasis paminėjimas“;

turi būti:

„—

228 straipsnio 1 dalyje pirmasis paminėjimas“.

e)

44 puslapis, 2 straipsnio 7 punkto antrosios pastraipos ketvirta įtrauka

Antrosios pastraipos ketvirta įtrauka („— 231 straipsnio antrojoje pastraipoje“) panaikinama.

f)

45 puslapis, 2 straipsnio 8 punkto antra įtrauka

Yra:

„—

97b straipsnyje“;

turi būti:

„—

4 straipsnyje, tapusiame 97b straipsniu“.

g)

45 puslapis, 2 straipsnio 10 punktas

Yra:

„o paskutinėje preambulės konstatuojamoje dalyje žodžiai „NUTARĖ įsteigti EUROPOS BENDRIJĄ ir paskyrė“ pakeičiami žodžiu „PASKYRĖ“.“;

turi būti:

„o paskutinėje preambulės konstatuojamoje dalyje žodžiai „NUTARĖ įsteigti EUROPOS BENDRIJĄ ir […] paskyrė“ pakeičiami žodžiu „[…] PASKYRĖ“, atitinkamai gramatiškai tikslinant sakinį.“.

h)

48 puslapis, 2 straipsnio 13 punktas

Yra:

„7f STRAIPSNIS“;

turi būti:

„2f STRAIPSNIS“.

i)

49 puslapis, 2 straipsnio 14 punktas

Yra:

„žodžiai „šiame straipsnyje nurodytose veiklos srityse“ pakeičiami žodžiais „savo veiksmuose““;

turi būti:

„žodžiai „Visose šiame straipsnyje nurodytose veiklos srityse“ pakeičiami žodžiais „Visuose savo veiksmuose““.

j)

50 puslapis, 2 straipsnio 28 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Įrašomas 16 straipsnis su 255 straipsnio formuluote“;

turi būti:

„Įrašomas 16a straipsnis su 255 straipsnio formuluote“.

k)

51 puslapis, 2 straipsnio 33 punktas

Yra:

„Įrašomas 16e straipsnis, kurio formuluotė yra 13 straipsnio formuluotė; 2 dalyje žodžiai „imdamasi […] skatinamųjų priemonių“ pakeičiamas žodžiais „Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali patvirtinti […] skatinamųjų priemonių pagrindinius principus“, sakinį atitinkamai tikslinant gramatiškai, o pabaigoje esantys žodžiai „Taryba sprendžia 251 straipsnyje nustatyta tvarka“ išbraukiami.“;

turi būti:

„Įrašomas 16e straipsnis, kurio formuluotė yra 13 straipsnio formuluotė; 2 dalyje žodžiai „imdamasi […] skatinamųjų priemonių, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą, skirtų valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama padėti siekti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų, remti,“ pakeičiamas žodžiais „Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali patvirtinti […] skatinamųjų priemonių, skirtų valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama padėti siekti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų, remti, pagrindinius principus, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą“, sakinį atitinkamai tikslinant gramatiškai, o pabaigoje esantys žodžiai „Taryba sprendžia 251 straipsnyje nustatyta tvarka“ išbraukiami.“.

l)

52 puslapis, 2 straipsnio 35 punkto b papunktis

Yra:

„3.

Tiems patiems, kaip ir 1 dalyje nurodytiems tikslams, ir jei Sutartys numato reikalingus įgaliojimus veikti,“;

turi būti:

„3.

Tiems patiems, kaip ir 1 dalyje nurodytiems tikslams, ir jei Sutartys nesuteikia tam reikalingų įgaliojimų veikti,“.

m)

55 puslapis, 2 straipsnio 51 punkto a papunktis

Yra:

„pirmojoje pastraipoje žodžiai „migruojantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams:“ pakeičiami žodžiais „migruojantiems samdomiems ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams:““;

turi būti:

„pirmojoje pastraipoje žodžiai „migruojantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams“ pakeičiami žodžiais „migruojantiems samdomiems ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams““.

n)

56 puslapis, 2 straipsnio 54 punkto a papunktis

Yra:

„ir dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų dėl veiklos pradėjimo ir ja verstis kaip savarankiškai dirbantiems asmenims koordinavimo.“;

turi būti:

„ir dėl valstybių narių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų dėl savarankiškai dirbančių asmenų veiklos pradėjimo ir vertimosi ja koordinavimo“.

o)

56 puslapis, 2 straipsnio 60 punkto pirmoji pastraipa

Yra:

„„stengdamasi […] Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali kvalifikuota balsų dauguma nustatyti priemones“ pakeičiami žodžiais „stengdamiesi […]““;

turi būti:

„„Stengdamasi […] Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali kvalifikuota balsų dauguma nustatyti priemones“ pakeičiami žodžiais „Stengdamiesi […]““.

p)

59 puslapis, 2 straipsnio 64 punkto pakeičiantis 61g straipsnis

Yra:

„šioje antraštinėje dalyje skyriuje numatytose srityse“;

turi būti:

„šioje antraštinėje dalyje numatytose srityse“.

q)

60 puslapis, 2 straipsnio 65 punkto pakeičiančio 62 straipsnio 3 dalis

Yra:

„ir jei Sutartys numato reikalingus įgaliojimus veikti“;

turi būti:

„ir jei Sutartys nesuteikia tam reikalingų įgaliojimų veikti“.

r)

65 puslapis, 2 straipsnio 67 punkto įrašomo 69b straipsnio 1 dalis

Yra:

„…peržengiančio sienas pobūdžio ypač sunkių nusikaltimų srityse; tokį nusikaltimų pobūdį lemia tokių veikų pobūdis arba poveikis, arba ypatingas poreikis kovoti su jomis, remiantis bendru pagrindu.“;

turi būti:

„ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų pobūdžio arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu, srityse.“.

s)

69 puslapis, 2 straipsnio 71 punktas

Yra:

„pakeičiami žodžiais „jei Taryba, nėra vieningai patvirtinusi priemonių, nustatančių išimtį,““;

turi būti:

„pakeičiami žodžiais „, jei Taryba nėra vieningai patvirtinusi priemonių, nustatančių išimtį,““.

t)

73 puslapis, 2 straipsnio 90 punkto f papunkčio ketvirtoji pastraipa

Yra:

„Kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal 205 straipsnio 3 dalies a punktą.“;

turi būti:

„Kitų Tarybos narių kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal 205 straipsnio 3 dalies a punktą.“.

u)

75 puslapis, 2 straipsnio 99 punkto c papunktis

Yra:

„c)

2 dalies pirmoji pastraipa išbraukiama; trečioje įtraukoje nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis pakeičiama nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalis bei nuorodos į 122 straipsnio 2 dalį ir 123 straipsnio 4 ir 5 dalis pakeičiamos nuoroda į 117a straipsnio 2 ir 3 dalis;“

turi būti:

„c)

2 dalies pirmoji pastraipa išbraukiama; trečioje įtraukoje nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis pakeičiama nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalis bei nuorodos į 122 straipsnio 2 dalį ir 123 straipsnio 4 ir 5 dalis pakeičiamos nuoroda į 117a straipsnio 2 ir 3 dalis; ketvirtojoje įtraukoje žodžiai „šią Sutartį“ pakeičiami žodžiu „Sutartis“;“.

v)

78 puslapis, 2 straipsnio 102 punkto c papunkčio i papunktis

Yra:

„pakeičiami žodžiais: „Jei 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžiama panaikinti nukrypimą““;

turi būti:

„pakeičiami žodžiais: „Jei 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžiama panaikinti išimtį““.

w)

80 puslapis, 2 straipsnio 106 punkto a papunktis

Yra:

„1 dalyje žodžiai „suinteresuota valstybė narė gali imtis“ pakeičiami žodžiais „valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, gali imtis“;“;

turi būti:

„1 dalyje žodžiai „suinteresuota valstybė narė gali […] imtis“ pakeičiami žodžiais „valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, gali […] imtis“;“.

x)

81 puslapis, 2 straipsnio 117 punktas papildomas šia fraze

„, o žodis „jos“ pakeičiamas į žodį „jo.““

y)

86, 87 puslapiai, 141 punktas ir 143 punkto c papunktis

Yra:

„dėl kurių vedamos“;

turi būti:

„, dėl kurių vedamos“.

z)

100 puslapis, 2 straipsnio 176 punkto naujo 188r straipsnio 3 dalies antroji pastraipa

Yra:

„Tarybai padeda Politikos ir saugumo komitetas remdamasis“;

turi būti:

„Tarybai padeda Politinis ir saugumo komitetas remdamasis“.

aa)

103 puslapis, 2 straipsnio 187 punktas

Yra:

„Sutartyse ir šiame reglamente numatyta tvarka.“;

turi būti:

„Sutartyse ir jo Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.“.

bb)

109 puslapis, 2 straipsnio 214 punkto c papunktis

Yra:

„dėl jam skirtų aktų, kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susiję, ir dėl teisės aktų, tiesiogiai su juo susijusių ir dėl kurių nereikia patvirtinti įgyvendinančių priemonių.“;

turi būti:

„dėl jam skirtų aktų arba aktų, kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susiję, ar dėl reglamentuojančio pobūdžio teisės aktų, tiesiogiai su juo susijusių ir dėl kurių nereikia patvirtinti įgyvendinančių priemonių“.

cc)

111 puslapis, 2 straipsnio 224 punktas

Yra:

„Nepaisant to, kad 230 straipsnio penktojoje pastraipoje nustatytas terminas yra pasibaigęs“;

turi būti:

„Nepaisant to, kad 230 straipsnio šeštojoje pastraipoje nustatytas terminas yra pasibaigęs“.

dd)

112 puslapis, 2 straipsnio 228 punkto b papunktis

Yra:

„bendru sutarimu valstybės ar vyriausybės vadovų lygyje „pakeičiami““;

turi būti:

„bendru sutarimu valstybės ar vyriausybės vadovų lygyje, „pakeičiami““.

ee)

112 puslapis, 2 straipsnio 231 punktas

Papildoma šiuo d papunkčiu:

„d) 8 dalyje, kuri pernumeruojama 7 dalimi, žodžiai „, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma,“ išbraukiami.“

ff)

118 puslapis, 2 straipsnio 243 punkto naujo 254a straipsnio 2 dalis

Yra:

„Įdarbinimo sąlygomis, Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, tuo tikslu įtvirtina nuostatas“;

turi būti:

„įdarbinimo sąlygomis, Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, tuo tikslu patvirtina nuostatas“.

gg)

120 puslapis, 2 straipsnio 255 punktas

Yra:

„o žodžiai „4, 11 ir 12 straipsnius ir 18 straipsnio 5 dalį“ išbraukiami.“;

turi būti:

„o žodžiai „4, 11 ir 12 straipsnius ir 18 straipsnio 5 dalį“ išbraukiami, atitinkamai gramatiškai tikslinant sakinį.“.

hh)

127 puslapis, 2 straipsnio 274 punktas (279b straipsnio pirmasis sakinys)

Yra:

„Vykdant šiame skyriuje nurodytas biudžetines procedūras“;

turi būti:

„Vykdant šioje antraštinėje dalyje nurodytas biudžetines procedūras“.

ii)

131 puslapis, 2 straipsnio 287 punkto b papunktis

Yra:

„b)

pirmosios pastraipos pradžioje žodis „Tačiau“ išbraukiamas“;

turi būti:

„b)

pirmosios pastraipos pradžioje žodis „Tačiau,“ išbraukiamas“;

2.   PRIE LISABONOS SUTARTIES PRIDĖTI PROTOKOLAI

a)

165 puslapis, 1 straipsnio 3 punkto a papunkčio antroji pastraipa

Yra:

„Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, Protokolas dėl institucijų ir Europos Sąjungos tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų ir padalinių būstinių vietos,“;

turi būti:

„Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, Protokolas dėl Europos Sąjungos institucijų ir tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų ir padalinių būstinių vietos,“.

b)

166 puslapis, 1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Įterpiama nauja antra įtrauka „– 7 straipsnyje (Sutarties antrasis paminėjimas)“.

c)

167 puslapis, 1 straipsnio 5 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Toliau išvardytuose protokoluose ir prieduose žodis „Sutarties“ pakeičiamas nuoroda“;

turi būti:

„Toliau išvardytuose protokoluose ir prieduose žodis „Sutarties“ arba žodžiai „šios Sutarties“ pakeičiami nuoroda“.

d)

168 puslapis, 1 straipsnio 6 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Toliau išvardytuose protokoluose žodis „Sutarties“ pakeičiamas žodžiais „minėtos Sutarties“,“;

turi būti:

„Toliau išvardytuose protokoluose žodis „šios Sutarties“ pakeičiamas žodžiais „minėtos Sutarties“,“.

e)

169 puslapis, 1 straipsnio 8 punkto c papunktis

Yra:

„c)

Protokole dėl institucijų ir Europos Bendrijų tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos:“;

turi būti:

„c)

Protokole dėl Europos Bendrijų institucijų ir tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos:“.

f)

171 puslapis, 1 straipsnio 10 punkto i papunkčio i punktas

Yra:

„Antrame sakinyje žodžiai „taip pat Tarybai arba Europos centriniam bankui, jei teisės aktas, kurio teisėtumas ar išaiškinimas yra ginčijami, buvo vieno jų priimtas, taip pat Europos Parlamentui ir Tarybai, jei aktas, kurio galiojimas ar aiškinimas yra ginčijami, buvo priimtas šių dviejų institucijų kartu.“ pakeičiami žodžiais „, bei Sąjungos institucijai, įstaigai ar organui,““;

turi būti:

„Antrame sakinyje žodžiai „, taip pat Tarybai arba Europos centriniam bankui, jei teisės aktas, kurio teisėtumas ar išaiškinimas yra ginčijami, buvo vieno jų priimtas, taip pat Europos Parlamentui ir Tarybai, jei aktas, kurio galiojimas ar aiškinimas yra ginčijami, buvo priimtas šių dviejų institucijų kartu.“ pakeičiami žodžiais „bei Sąjungos institucijai, įstaigai ar organui,““.

g)

172 puslapis, 1 straipsnio 11 punkto e papunkčio trečiasis sakinys

Yra:

„įrašomi prieš žodį „Sutarties;““;

turi būti:

„įrašomi po žodžio „Sutarties“;“.

h)

174 puslapis, 1 straipsnio 11 punkto aa papunktis

Yra:

„aa)

52 straipsnyje, kuris tampa 49 straipsniu, žodžiai „vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 116a straipsnio 3 dalimi“ įrašomi po žodžių „Po to, kai““;

turi būti:

„aa)

52 straipsnyje, kuris tampa 49 straipsniu, straipsnio pavadinime žodžiai „Bendrijos valiutomis“ pakeičiami žodžiais „valstybių narių valiutomis“, o straipsnyje žodžiai „vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 117a straipsnio 3 dalimi“ įrašomi po žodžių „Po to, kai“;“

i)

176 puslapis, 1 straipsnio 12 punkto n papunkčio i punktas

Yra:

„„kurio“; žodžiai „investiciniams projektams, kurie“ pakeičiami žodžiais „investicijoms, kurios“, o žodžiai „Europoje esančiose“ išbraukiami; antrojoje pastraipoje žodžiai „Valdytojų tarybos leidžiamu nukrypimu, vieningai spręsdamas“ pakeičiami žodžiais „Valdytojų tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtu sprendimu“; žodžiai „paskolas investiciniams projektams, kurie“ pakeičiami žodžiais „finansavimą investicijoms, kurios“;“

turi būti:

„„kuris“; žodžiai „investiciniams projektams, kurie“ pakeičiami žodžiais „investicijoms, kurios“, o žodžiai „Europoje esančiose“ išbraukiami; antrojoje pastraipoje žodžiai „Valdytojų tarybos leidžiamu nukrypimu, vieningai spręsdamas“ pakeičiami žodžiais „Valdytojų tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtu sprendimu“; žodžiai „paskolas investiciniams projektams, kurie […] vykdomi“ pakeičiami žodžiais „finansavimą investicijoms, kurios […] vykdomos“;“.

j)

179 puslapis, 1 straipsnio 13 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Protokolas dėl institucijų, tam tikrų Europos Bendrijų įstaigų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos iš dalies keičiamas taip“;

turi būti:

„Protokolas dėl Europos Bendrijų institucijų, tam tikrų įstaigų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos iš dalies keičiamas taip“.

k)

180 puslapis, 1 straipsnio 14 punkto f papunktis

Yra:

„priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą,“;

turi būti:

„„priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą,“, atitinkamai gramatiškai tikslinant sakinį“.

l)

180 puslapis, 1 straipsnio 15 punkto b papunktis

Yra:

„b)

pirmoje konstatuojamoje dalyje žodžiai „sprendimus dėl perėjimo į trečiąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos etapą,“ pakeičiami žodžiais „sprendimus panaikinti nukrypti leidžiančias nuostatas toms valstybėms narėms, kurioms yra taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos“;“;

turi būti:

„b)

pirmoje konstatuojamoje dalyje žodžiai „sprendimus dėl perėjimo į trečiąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos etapą, nurodytą šios Sutarties 121 straipnio 1dalyje,“ pakeičiami žodžiais „sprendimus panaikinti išimtis toms valstybėms narėms, kurioms yra taikomos išimtys, nurodytos 117a straipsnyje,“ ir žodžiai „šios Sutarties“ pakeičiami „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo“;“.

m)

181 puslapis, 1 straipnio 15 punkto d papunktis

Yra:

„d)

6 sakinyje santrumpa „EPI“ išbraukiama;“;

turi būti:

„d)

6 sakinyje žodžiai „EPI ar atitinkamai ECB,“ pakeičiami santrumpa „ECB“;“.

n)

184 puslapis, pavadinimas „PROTOKOLAS DĖL 22A STRAIPSNIŲ TAIKYMO JUNGTINEI KARALYSTEI IR AIRIJAI“

Yra:

„DĖL 22A STRAIPSNIŲ“;

turi būti:

„DĖL 22A STRAIPSNIO“.

o)

186 puslapis, 1 straipsnio 20 punkto j papunktis

Yra:

„įskaitant 61i straipsnį“;

turi būti:

„įskaitant 68 straipsnį“;

p)

193 puslapis, 1 straipsnio 27 punktas

Yra:

„Protokolo dėl Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio dėstyme išbraukiami žodžiai „per metus nuo Amsterdamo sutarties įsigaliojimo.““;

turi būti:

„Protokolo dėl Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio pirmojoje preambulės konstatuojamoje dalyje nuoroda į 17 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą ir 3 dalį pakeičiama nuoroda į 28a straipsnio 2 dalį ir dėstyme išbraukiami žodžiai „per metus nuo Amsterdamo sutarties įsigaliojimo.““.

q)

194 puslapis, 1 straipsnis

Papildoma šiuo punktu:

„PRIEDAI

34)

I priedo 22 skirsnio ex 22.08, ex 22.09 poskirsniuose išbraukiamas žodis „Sutarties“.“

3.   LISABONOS SUTARTIES 5 STRAIPSNYJE NUMATYTOS ATITIKTIES LENTELĖS

Europos Sąjungos sutartis

206 puslapis, buvusioji Europos Sąjungos sutarties numeracija, atitinkanti 47 straipsnį

Yra:

„47 straipsnis (perkeltas)“,

turi būti:

„47 straipsnis (pakeistas)“.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

a)

214 puslapis, naujoji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo numeracija, atitinkanti 113 straipsnį (perkeltas)

Yra:

„294 straipsnis“;

turi būti:

284 straipsnis“.

b)

228 puslapis, buvusiosios Europos bendrijos steigimo sutarties numeracijos pastaba dėl 63 straipsnio 1 ir 2 punktų ir 64 straipsnio 2 dalies

Yra:

„EB sutarties 63 straipsnio 1 ir 2 punktai pakeičiami SESV 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 64 straipsnio 2 dalis pakeičiama SESV 63 straipsnio 3 dalimi.“;

turi būti:

„EB sutarties 63 straipsnio 1 ir 2 punktai pakeičiami SESV 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis (pernumeruotas 78 straipsniu) ir 64 straipsnio 2 dalis pakeičiama SESV 63 straipsnio 3 dalimi (pernumeruotas 78 straipsniu).“.

c)

229 puslapis, buvusiosios Europos bendrijos steigimo sutarties numeracijos pastaba dėl 178 straipsnio

Yra:

„Iš esmės pakeitas SESV 188d straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos pirmu sakiniu.“;

turi būti:

„Iš esmės pakeistas SESV 188d straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos pirmu sakiniu (pernumeruotas 208 straipsniu).“