ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 271

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. lapkričio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2007/C 271/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

2

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2007/C 271/04

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos narių skyrimo

4

 

Komisija

2007/C 271/05

Euro kursas

8

2007/C 271/06

Komisijos pranešimas apie protokolų dėl kilmės taisyklių, kuriomis nustatoma įstrižinė kumuliacija tarp Bendrijos, Alžyro, Egipto, Farerų salų, Islandijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Maroko, Norvegijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną), Sirijos, Tuniso, Turkijos ir Vakarų Kranto bei Gazos Ruožo, taikymo pradžios datą

9

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2007/C 271/07

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių ( 1 )

11

2007/C 271/08

Atnaujintas leidimų gyventi, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 15 dalyje, sąrašas [OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 182, 2007 8 4, p. 18]

14

2007/C 271/09

Atnaujintas sienos perėjimo punktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas [OL C 247, 2006 10 13, p. 25, OL C 153, 2007 7 6, p. 9]

15

 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 271/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

16

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Komisija

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 271/01)

2007 m. rugsėjo 27 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų kalba. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32007M4880 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 271/02)

2007 m. spalio 31 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų kalba. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32007M4807 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/2


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 271/03)

Sprendimo priėmimo data

2007 6 27

Pagalbos Nr.

N 900/06

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

Figueira da Foz

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

CELBI, S.A.

Teisinis pagrindas

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Lengvatinė paskola, Mokesčių lengvata

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 89,93 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

18,60 %

Trukmė

2008 1 1-2017 12 31

Ekonomikos sektorius

Apdirbamoji pramonė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja(-iosiomis) kalba(-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 6 13

Pagalbos Nr.

N 156/07

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Vlaanderen

Pavadinimas (ir (arba) pagalbos gavėjo pavadinimas)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Teisinis pagrindas

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Antverpeno oro uosto plėtra

Pagalbos forma

Pardavimo, reklamos ir įrengimo išlaidų sumažinimas

Biudžetas

4 116 279 EUR

Intensyvumas

Ne daugiau kaip 30 %

Trukmė

2007 1 1-2010 1 1

Ekonomikos sektoriai

Aviacija

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja(-iosiomis) kalba(-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos narių skyrimo

(2007/C 271/04)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (1), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į valstybių narių vyriausybių Tarybai pateiktą kandidatų sąrašą,

atsižvelgdama į Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto pirmininko Tarybai pateiktus kandidatų sąrašus, sudarytus atsižvelgiant į narių, atstovaujančių darbdavių ir darbuotojų organizacijoms Komitete, grupių pasiūlymus,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 3 d. sprendimu (2) Taryba paskyrė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros administracinės valdybos narius ir pakaitinius narius laikotarpiui nuo 2002 m. birželio 3 d. iki 2005 m. birželio 2 d.

(2)

2004 m. lapkričio 15 d. (3) sprendimu Taryba paskyrė naujoms valstybėms narėms atstovaujančius narius ir pakaitinius narius.

(3)

Administracinė valdyba toliau vykdė savo funkcijas, kol neįsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1112/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2062/94.

(4)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1112/2005 administracinę valdybą pakeitė valdyba.

(5)

Pirmiau nurodytos valdybos narius ir pakaitinius narius reikėtų paskirti trejų metų laikotarpiui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos nariais ir pakaitiniais nariais laikotarpiui nuo 2007 m. lapkričio 8 d. iki 2010 m. lapkričio 7 d. skiriami šie asmenys:

I.   VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Belgija

Willy IMBRECHTS

Christian DENEVE

Bulgarija

Atanas KOLCHAKOV

Petar HADJISTOJKOV

Čekija

Daniela KUBÍČKOVÁ

Martina KAJÁNKOVÁ

Danija

Charlotte SKJOLDAGER

Tove LOFT

Vokietija

Ulrich RIESE

Kai SCHÄFER

Estija

Egle KÄÄRATS

Airija

Daniel KELLY

Mary DORGAN

Graikija

Trifon GINALAS

Konstantinos PETINIS

Ispanija

Mario GRAU-RIOS

Pilar CASLA-BENITO

Prancūzija

Mireille JARRY

Yvan DENION

Italija

Lea BATTISTONI

Mario ALVINO

Kipras

Leandros NICOLAIDES

Marios KOURTELLIS

Latvija

Renārs LŪSIS

Jolanta KANČA

Lietuva

Aldona SABAITIENĖ

Aušra STANKIUVIENĖ

Liuksemburgas

Paul WEBER

Robert HUBERTY

Vengrija

András BÉKÉS

Mária GROSZMANN

Malta

Mark GAUCI

Vincent ATTARD

Nyderlandai

R. FERINGA

M.G. DEN HELD

Austrija

Gertrud BREINDL

Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Lenkija

Danuta KORADECKA

Daniel PODGÓRSKI

Portugalija

Rumunija

Daniela MARINESCU

Dan Ion OPREA

Slovėnija

Tatjana PETRIČEK

Jože HAUKO

Slovakija

Miloš JANOUŠEK

Elena PALIKOVÁ

Suomija

Mikko HURMALAINEN

Anna-Liisa SUNDQUIST

Švedija

Bertil REMAEUS

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Jungtinė Karalystė

Elizabeth HODKINSON

Malcolm DARVILL

II.   PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Belgija

François PHILIPS

Herman FONCK

Bulgarija

Aleksandar ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Čekija

Miroslav KOSINA

Jaroslav ZAVADIL

Danija

Jan KAHR FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Vokietija

Marina SCHROEDER

Maximilian ANGERMAIER

Estija

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Airija

Sylvester CRONIN

Fergus WHELAN

Graikija

Ioannis ADAMAKIS

Ispanija

Fernando RODRIGO CENCILLO

Dionis OÑA

Prancūzija

Gilles SEITZ

Henri FOREST

Italija

Cinzia FRASCHERI

Diego ALHAIQUE

Kipras

Nicos ANDREOU

Maria THEOCHARIDOU

Latvija

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Lietuva

Liuksemburgas

Claude FORGET

Marcel GOEREND

Vengrija

Károly GYÖRGY

Pál GERGELY

Malta

Anthony CASARU

Salv SAMMUT

Nyderlandai

Willem VAN VEELEN

Arie  WOLTMEIJER

Austrija

Julia LISCHKA

Karin ZIMMERMANN

Lenkija

Anita NOWAKOWSKA

Iwona PAWLACZYK

Portugalija

Armando DA COSTA FARIAS

Rumunija

Adrian COJOCARU

Maria GHIMPU

Slovėnija

Lučka BÖHM

Spomenka GERŽELJ

Slovakija

Bohuslav BENDÍK

Jaroslav BOBELA

Suomija

Raili PERIMÄKI

Erkki AUVINEN

Švedija

Sven BERGSTRÖM

Börje SJÖHOLM

Jungtinė Karalystė

Hugh ROBERTSON

Liz SNAPE

III.   DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Šalis

Nariai

Pakaitiniai nariai

Belgija

André PELEGRIN

Ir. Kris DE MEESTER

Bulgarija

Čekija

Karel PETRŽELKA

Miroslav BURIŠIN

Danija

Thomas PHILBERT NIELSEN

Anne-Marie RØGE KRAG

Vokietija

Thomas HOLTMANN

Herbert BENDER

Estija

Heddi LUTTERUS

Ilmar LINK

Airija

Tony BRISCOE

Kevin ENRIGHT

Graikija

Pavlos KYRIAKONGONAS

Natascha AVLONITOU

Ispanija

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Prancūzija

Nathalie BUET

Patrick LÉVY

Italija

Kipras

Lefteris KARYDIS

Christina VASILA

Latvija

Liene VANCĀNE

Lietuva

Liuksemburgas

François ENGELS

Vengrija

Géza BOMBERA

Antal SZABADKAI

Malta

Joe DELIA

Nyderlandai

Bob KONING

Mario VAN MIERLO

Austrija

Christa SCHWENG

Heinrich BRAUNER

Lenkija

Jacek MECINA

Portugalija

Marcelino PENA E COSTA

José COSTA TAVARES

Rumunija

Ovidiu NICOLESCU

Adrian IZVORANU

Slovėnija

Igor ANTAUER

Slovakija

Boris MICHALÍK

Suomija

Jyrki HOLLMÉN

Rauno TOIVONEN

Švedija

Bodil MELLBLOM

Jungtinė Karalystė

Janet ASHERSON

Keith SEXTON

2 straipsnis

Taryba vėliau paskirs dar nepaskirtus narius.

3 straipsnis

Šis sprendimas informacijos tikslais skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  OL L 216, 1994 8 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1112/2005 (OL L 184, 2005 7 15, p. 5).

(2)  OL C 161, 2002 7 5, p. 5.

(3)  OL C 24, 2005 1 29, p. 2.


Komisija

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/8


Euro kursas (1)

2007 m. lapkričio 13 d.

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,4607

JPY

Japonijos jena

160,96

DKK

Danijos krona

7,4525

GBP

Svaras sterlingas

0,70470

SEK

Švedijos krona

9,2805

CHF

Šveicarijos frankas

1,6436

ISK

Islandijos krona

88,22

NOK

Norvegijos krona

7,9090

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5842

CZK

Čekijos krona

26,691

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

254,27

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7023

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,6445

RON

Rumunijos lėja

3,4430

SKK

Slovakijos krona

32,866

TRY

Turkijos lira

1,7601

AUD

Australijos doleris

1,6294

CAD

Kanados doleris

1,3945

HKD

Honkongo doleris

11,3708

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,9220

SGD

Singapūro doleris

2,1159

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 342,09

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,8775

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,8581

HRK

Kroatijos kuna

7,3457

IDR

Indijos rupija

13 415,07

MYR

Malaizijos ringitas

4,8933

PHP

Filipinų pesas

62,788

RUB

Rusijos rublis

35,8350

THB

Tailando batas

46,221


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/9


Komisijos pranešimas apie protokolų dėl kilmės taisyklių, kuriomis nustatoma įstrižinė kumuliacija tarp Bendrijos, Alžyro, Egipto, Farerų salų, Islandijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Maroko, Norvegijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną), Sirijos, Tuniso, Turkijos ir Vakarų Kranto bei Gazos Ruožo, taikymo pradžios datą

(2007/C 271/06)

Siekiant sukurti įstrižinę kilmės kumuliaciją tarp Bendrijos, Alžyro, Egipto, Farerų salų, Islandijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Maroko, Norvegijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną), Sirijos, Tuniso, Turkijos ir Vakarų Kranto bei Gazos Ruožo, Bendrija ir minėtosios šalys per Europos Komisiją informuoja viena kitą apie kitoms šalims taikomas kilmės taisykles.

Remiantis iš minėtų šalių gautais pranešimais pridedamoje lentelėje pateikiama protokolų dėl kilmės taisyklių, kuriomis nustatoma įstrižinė kilmės kumuliacija, apžvalga ir nurodoma data, nuo kurios pradedama taikyti kumuliacija. Šia lentele pakeičiama ankstesnė lentelė (OL C 229, 2007 9 29).

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad kumuliacija gali būti taikoma tik tuomet, jei galutinės gamybos ir galutinės paskirties šalys yra sudariusios laisvosios prekybos susitarimus, kuriuose nustatytos identiškos kilmės taisyklės, su visomis šalimis, dalyvaujančiomis įgyjant kilmės statusą, t. y. su visomis šalimis, kurių kilmės medžiagos buvo naudojamos. Medžiagos, kurių kilmės šalis nėra sudariusi susitarimo su galutinės gamybos arba galutinės paskirties šalimis, laikomos neturinčiomis kilmės statuso. Konkretūs pavyzdžiai pateikiami visos Europos ir Viduržemio jūros valstybių kilmės taisyklių protokolų (1) paaiškinimuose.

Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad:

Šveicarija ir Lichtenšteino Kunigaikštystė sudaro muitų sąjungą;

Europos ekonominėje erdvėje, sudarytoje iš ES, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos, taikymo pradžios data yra 2005 m. lapkričio 1 d.

Lentelėje išvardytų šalių ISO-Alpha-2 kodai pateikiami toliau.

Alžyras

DZ

Egiptas

EG

Farerų salos

FO

Islandija

IS

Izraelis

IL

Jordanija

JO

Libanas

LB

Lichtenšteinas

LI

Marokas

MA

Norvegija

NO

Šveicarija

CH

Sirija

SY

Tunisas

TN

Turkija

TR

Vakarų Krantas ir Gazos ruožas

PS


Protokolų dėl kilmės taisyklių, kuriomis nustatoma įstrižinė kumuliacija visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių zonoje, taikymo pradžios data

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

2007 11 1

2006 1 1

2006 3 1

2005 12 1

2006 1 1

2006 1 1

2006 7 1

 

2006 1 1

2005 12 1

2006 1 1

 

 

2006 8 1

 (2)

DZ

2007 11 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

2006 1 1

 

 

2007 8 1

2006 1 1

2005 7 1

2005 8 1

2007 7 17

2007 1 1

 

2005 3 1

2005 8 1

 

 

2005 6 1

 

EG

2006 3 1

 

2007 8 1

 

 

 

2007 8 1

2006 7 6

 

2007 8 1

2006 7 6

2007 8 1

 

 

2006 7 6

2007 3 1

FO

2005 12 1

 

2006 1 1

 

 

 

2005 11 1

 

 

2006 1 1

 

2005 12 1

 

 

 

 

IL

2006 1 1

 

2005 7 1

 

 

 

2005 7 1

2006 2 9

 

2005 7 1

 

2005 7 1

 

 

 

2006 3 1

IS (EFTA)

2006 1 1

 

2005 8 1

2007 8 1

2005 11 1

2005 7 1

 

2007 7 17

2007 1 1

2005 8 1

2005 3 1

2005 8 1

 

 

2006 3 1

 

JO

2006 7 1

 

2007 7 17

2006 7 6

 

2006 2 9

2007 7 17

 

 

2007 7 17

2006 7 6

2007 7 17

 

 

2006 7 6

 

LB

 

 

2007 1 1

 

 

 

2007 1 1

 

 

2007 1 1

 

2007 1 1

 

 

 

 

LI (EFTA)

2006 1 1

 

 

2007 8 1

2006 1 1

2005 7 1

2005 8 1

2007 7 17

2007 1 1

 

2005 3 1

2005 8 1

 

 

2005 6 1

 

MA

2005 12 1

 

2005 3 1

2006 7 6

 

 

2005 3 1

2006 7 6

 

2005 3 1

 

2005 3 1

 

 

2006 7 6

2006 1 1

NO (EFTA)

2006 1 1

 

2005 8 1

2007 8 1

2005 12 1

2005 7 1

2005 8 1

2007 7 17

2007 1 1

2005 8 1

2005 3 1

 

 

 

2005 8 1

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

2006 8 1

 

2005 6 1

2006 7 6

 

 

2006 3 1

2006 7 6

 

2005 6 1

2006 7 6

2005 8 1

 

 

 

2005 7 1

TR

 (2)

 

 

2007 3 1

 

2006 3 1

 

 

 

 

2006 1 1

 

 

 

2005 7 1

 


(1)  OL C 83, 2007 4 17, p. 1.

(2)  Prekėms, kuriomis prekiaujama laikantis EB ir Turkijos muitų sąjungos nuostatų, taikymo pradžios data yra 2006 m. liepos 27 d.

Žemės ūkio produktams įstrižinė kumuliacija taikoma nuo 2007 m. sausio 1 d.

Anglių ir plieno produktams įstrižinė kumuliacija dar netaikoma.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/11


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN 1709:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Tikrinimas prieš priėmimą eksploatuoti, techninė priežiūra, veikimo tikrinimas ir kontrolė

 

CEN

EN 1908:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Įtempimo įtaisai

 

CEN

EN 1909:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Taisymas ir žmonių išgabenimas

 

CEN

EN 12385-8:2002

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 8 dalis. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, suvytieji vežimo ir traukos lynai

 

CEN

EN 12385-9:2002

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 9 dalis. Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, laikantieji viengubo vijimo lynai

 

CEN

EN 12397:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Veikimas

 

CEN

EN 12927-1:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 1 dalis. Lynų atrankos kriterijai ir jų galų tvirtinimai

 

CEN

EN 12927-2:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 2 dalis. Saugos veiksniai

 

CEN

EN 12927-3:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 3 dalis. Ilgojo sunėrimo šešiavijai tempimo, vežimo ir tempimo bei vilkimo lynai

 

CEN

EN 12927-4:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 4 dalis. Galų tvirtinimai

 

CEN

EN 12927-5:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 5 dalis. Laikymas, gabenimas, įrengimas ir įtempimas

 

CEN

EN 12927-6:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 6 dalis. Nurašymo kriterijai

 

CEN

EN 12927-7:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 7 dalis. Tikrinimas, taisymas ir techninė priežiūra

 

CEN

EN 12927-8:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Lynai. 8 dalis. Magnetinis lyno bandymas (MLB)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. 1 dalis. Visos įrangos reikalavimai

 

CEN

EN 12929-2:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. 2 dalis. Grįžtamųjų dvilynių kabamųjų lynų kelių be vagonėlio stabdžių papildomieji reikalavimai

 

CEN

EN 12930:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Skaičiavimai

 

CEN

EN 13107:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Civilinės statybos darbai

 

CEN

EN 13223:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Pavarų sistemos ir kita mechaninė įranga

 

CEN

EN 13243:2004

Lynų kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Elektrinė įranga, kitokia negu pavarų sistemų

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Lyno kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Vežimo priemonės. 1 dalis. Rankenos, gabenimo platformos, vidiniai stabdžiai, kabinos, kėdės, vagonėliai, priežiūros priemonės, vilkimo kabliai

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Lyno kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Vežimo priemonės. 2 dalis. Rankenų atsparumo slydimui bandymai

 

CEN

EN 13796-3:2005

Lyno kelio įrangos, suprojektuotos žmonėms vežti, saugos reikalavimai. Vežimo priemonės. 3 dalis. Nuovargio bandymas

 

1 pastaba

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data („dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

3 pastaba

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

Pastaba:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/14


Atnaujintas leidimų gyventi, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 15 dalyje, sąrašas [OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 182, 2007 8 4, p. 18]

(2007/C 271/08)

Leidimų gyventi, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (1) 2 straipsnio 15 dalyje, sąrašas skelbiamas remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

ESTIJA

Sąrašo, skelbto OL C 247, 2006 10 13, pakeitimas:

Dokumentai, suteikiantys teisę gyventi šalyje:

1.

asmens tapatybės kortelė;

2.

leidimą gyventi patvirtinanti įklija (priklijuota Estijos ar kitos šalies išduotame kelionės dokumente).

1.

Trečiosios šalies piliečiui išduotoje asmens tapatybės kortelėje gali būti tokios atžymos:

laikinas leidimas gyventi, galiojantis iki mmmm.mm.dd/ tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

ilgalaikis gyventojas — ES/ pikaajaline elanik EÜ;

nuolatinis leidimas gyventi/ alaline elamisluba — išduotas ne vėliau kaip 2006 m. gegužės 31 d..

Asmens tapatybės kortelė negalioja kaip kelionės dokumentas kertant valstybės sieną. Keliaujant asmens tapatybės kortelę būtina pateikti kartu su galiojančiu pasu.

2.

Leidimą gyventi patvirtinančioje įklijoje gali būti tokios atžymos:

laikinas leidimas gyventi/ tähtajaline elamisluba;

ilgalaikis gyventojas — ES/ pikaajaline elanik EÜ;

nuolatinis leidimas gyventi/ alaline elamisluba — išduotas ne vėliau kaip 2006 m. gegužės 31 d..

Leidimai gyventi gali būti:

laikini (galiojantys ne daugiau kaip penkerius metus) arba

nuolatiniai.

Visos pastabos, išskyrus pastabas dėl nuolatinio leidimo gyventi, pateikiamos anglų kalba.


(1)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/15


Atnaujintas sienos perėjimo punktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas [OL C 247, 2006 10 13, p. 25, OL C 153, 2007 7 6, p. 9]

(2007/C 271/09)

Sienos perėjimo punktų, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas skelbiamas remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

ISPANIJA

Jūrų sienos

Naujas jūros sienos kirtimo punktas:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORVEGIJA

Oro erdvės sienos

Naujas oro erdvės sienos kirtimo punktas (atidarytas 2007 m. spalio 1 d.):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Skelbimai

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/16


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 271/10)

1.

2007 m. spalio 31 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „3i Group plc“ (toliau — „3i Group“, Jungtinė Karalystė) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Global Garden Products B, S. à r. l.“ (toliau — „Global Garden Products“, Liuksemburgas) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„3i Group“: investicijos į investicinius fondus bei jų valdymas, taip pat investicijų valdymas investicinių fondų vardu;

„Global Garden products“: namų ūkyje ir profesiniu tikslu naudojamų įvairių elektrinių sodo įrankių ir įrangos gamyba bei pardavimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.