ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. liepos 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Informacija

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

 

Komisija

2007/C 153/01

Pranešimas pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį

1

2007/C 153/02

Atnaujintas leidimų gyventi, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje, sąrašas, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 1

5

2007/C 153/03

Atnaujintas sienos perėjimo punktų, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 25

9

2007/C 153/04

Akredituotiems diplomatinių ir konsulinių atstovybių nariams ir jų šeimos nariams valstybių narių užsienio reikalų ministerijų išduotų kortelių atnaujinti pavyzdžiai, kaip nurodyta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 19 straipsnio 2 dalyje, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 85

15

2007/C 153/05

Atnaujintas nacionalinių tarnybų, atsakingų už sienų kontrolę, sąrašas, numatytas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 15 straipsnio 2 dalyje, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 17

21

2007/C 153/06

Atnaujinta informacija apie orientacines sumas kertant išorės sienas, kaip nurodyta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje, kuri buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 19

22

LT

 


II Informacija

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

Komisija

6.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/1


Pranešimas pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį

(2007/C 153/01)

Šengeno sienų kodekso 34 straipsnyje nustatyta, kad ES valstybės narės turi pateikti Komisijai: leidimų gyventi sąrašą, sienos perėjimo punktų sąrašą, orientacines sumas, kurių turėjimą reikalaujama įrodyti kertant išorės sienas, kurias kasmet nustato jų nacionalinės valdžios institucijos, už sienų kontrolę atsakingų nacionalinių tarnybų sąrašą ir užsienio reikalų ministerijų išduotų kortelių pavyzdžius.

I.   34 straipsnio 1 dalies a punktas. Leidimų gyventi sąrašas

Pagal Bulgarijos teisę taisyklės, taikomos šalies teritorijoje gyvenantiems asmenims, skiriasi atsižvelgiant į tai, ar asmuo yra ES valstybės narės ar trečiosios šalies pilietis.

Įstatyme, reglamentuojančiame ES piliečių ir jų šeimos narių atvykimą į Bulgarijos Respubliką, gyvenimą joje bei išvykimą iš jos, numatyti šie dokumentai:

Ilgalaikį leidimą gyventi šalyje Europos Sąjungos piliečiams išduoda nacionalinė policijos tarnyba; juo patvirtinama leidimo turėtojo teisė ilgą laiką gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Leidimą nuolatos gyventi šalyje Europos Sąjungos piliečiams išduoda nacionalinė policijos tarnyba; juo patvirtinama leidimo turėtojo teisė nuolatos gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Ilgalaikio gyvenimo šalyje kortelę Europos Sąjungos piliečio šeimos nariams, neturintiems Europos Sąjungos pilietybės, išduoda kompetentinga institucija; ja patvirtinama kortelės turėtojo teisė ilgą laiką gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Nuolatinio gyvenimo šalyje kortelę Europos Sąjungos piliečio šeimos nariams, neturintiems Europos Sąjungos pilietybės, išduoda kompetentinga institucija; ja patvirtinama kortelės turėtojo teisė nuolatos gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Toliau išvardyti Įstatymo dėl Bulgarijos asmens tapatybės dokumentų 14 straipsnyje nurodyti Bulgarijos Respublikos teritorijoje galiojantys skirtingi asmens tapatybės dokumentai, išduodami trečiųjų šalių piliečiams (toliau – užsieniečiams):

1)

užsieniečiams išduodama ilgalaikio gyvenimo Bulgarijos Respublikoje kortelė;

2)

užsieniečiams išduodama nuolatinio gyvenimo Bulgarijos Respublikoje kortelė;

3)

pabėgėlio kortelė;

4)

laikinas pabėgėlio pažymėjimas ir laikinas pabėgėlio, kuriam taikoma supaprastinta procedūra, pažymėjimas;

5)

pabėgėliams išduodamas leidimas išvykti į užsienį;

6)

asmenims be pilietybės išduodamas leidimas išvykti į užsienį;

7)

laikino išvykimo iš Bulgarijos Respublikos pažymėjimas;

8)

užsieniečiams išduodamos laikinos asmens tapatybės kortelės;

9)

užsieniečiams išduodamas leidimas grįžti į Bulgarijos Respubliką;

10)

humanitarinį statusą turintiems užsieniečiams išduodama kortelė;

11)

užsieniečiams išduodamas laikinosios apsaugos pažymėjimas;

12)

humanitarinį statusą turintiems užsieniečiams išduodamas leidimas išvykti į užsienį;

13)

asmens tapatybės kortelės, išduodamos užsieniečiams, turintiems diplomatinės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, turinčios savo būstinę Bulgarijos Respublikos teritorijoje, akreditaciją.

Pirmiau išvardyti dokumentai yra Bulgarijos teisėje nustatyti asmens tapatybės dokumentai, parengti pagal ICAO DOC 9303 rekomendacijas.

II.   34 straipsnio 1 dalies b punktas. Sienos perėjimo punktų sąrašas

1)

Bulgarijos ir Serbijos siena: Bregovas (bulg. Брегово), Vraška Čiuka (bulg. Връшка чука), Kalotina (bulg. Калотина), Strezimirovcai (bulg. Стрезимировци), Oltomancai (bulg. Олтоманци);

2)

Bulgarijos ir Makedonijos siena: Giuševas (bulg. Гюешево), Stanke Lisičkovas (bulg. Станке Лисичково), Zlatarevas (bulg. Златарево);

3)

Bulgarijos ir Turkijos siena: Malko Tarnovas (bulg. Малко Търново), Lesovas (bulg. Лесово), Kapitan Andrejevas (bulg. Капитан Андреево);

4)

Bulgarijos ir Graikijos siena: Kulata (bulg. Кулата), Ilindenas (bulg. Илинден), Kapitan Petko Voivoda (bulg. Капитан Петко войвода);

5)

Bulgarijos ir Rumunijos siena: Vidino perkėla (bulg. Видин), Orechovo perkėla (bulg. Оряхово), Rusės (bulg. Русе) tiltas per Dunojų, Silistra (bulg. Силистра), Kardamas (bulg. Кардам), Durankulakas (bulg. Дуранкулак).

6)

upių uostai: Vidinas, Lomas (bulg. Лом), Somovitas–Nikopolas (bulg. Сомовит–Никопол), Svištovas (bulg. Свищов), Rusė, Tutrakanas (bulg. Тутракан), Silistra (bulg. Силистра);

7)

jūrų uostai: Balčikas (bulg. Балчик), Varna (bulg. Варна), Burgasas (bulg. Бургас), Carevas (bulg. Царево);

8)

oro uostai: Sofijos oro uostas, Plovdivo (bulg. Пловдив) oro uostas, Gorna Oriachovicos (bulg. Горна Оряховица) oro uostas, Varnos oro uostas, Burgaso oro uostas.

III.   34 straipsnio 1 dalies c punktas. Orientacinės sumos, kurių turėjimą reikalaujama įrodyti kertant išorės sienas:

Pagal 2002 m. gegužės 11 d. Ministrų kabineto dekretu Nr. 97 priimto Potvarkio dėl vizų išdavimo sąlygų ir tvarkos 19 straipsnio 5 dalį visi užsieniečiai, norintys gauti Bulgarijos įvažiavimo vizą, privalo įrodyti, jog turi pakankamai pragyvenimo lėšų, t. y. mažiausiai 50 EUR parai ir ne mažiau kaip 500 EUR iš viso. Reikalavimas turėti tokią sumą užsieniečiams taip pat taikomas jiems atvykstant į Bulgarijos Respublikos teritoriją, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali pateikti išankstinio apmokėjimo sąskaitas už turistines paslaugas šalyje.

IV.   34 straipsnio 1 dalies d punktas. Už sienų kontrolę atsakingos nacionalinės tarnybos

Bulgarijos Respublikoje už sienų kontrolę atsakingas nacionalinės policijos pasienio policijos generalinis direktoratas.

V.   34 straipsnio 1 dalies e punktas. Užsienio reikalų ministerijos išduodamų kortelių pavyzdžiai

Bulgarijos Respublikos teritorijoje veikiančių ambasadų arba konsulatų darbuotojams išduodamos šios asmens tapatybės kortelės:

1)

diplomatinės kortelės išduodamos tik užsienio atstovybių diplomatiniam personalui ir jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

2)

konsulinės kortelės išduodamos konsulinių atstovybių diplomatiniam personalui ir jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

3)

administracinio ir techninio personalo kortelės išduodamos ambasadų ir konsulatų administracinio ir techninio personalo nariams bei jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

4)

pagalbinio personalo kortelės išduodamos atitinkamos kategorijos asmenims ir jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

Šeimos nariai yra šie asmenys, gyvenantys kartu su pareigūnu:

vyras arba žmona,

nevedę vaikai iki 21 m., nuolatos gyvenantys su savo tėvais,

nevedę vaikai nuo 21 iki 26 m., nuolatos gyvenantys su savo tėvais ir studijuojantys universitete Bulgarijoje. Pateikus universiteto išduotą pažymėjimą, liudijantį kad naujais akademiniais metais jie yra įregistruoti studentais, jiems kasmet išduodama asmens tapatybės kortelė,

nevedę neįgalūs vaikai, vyresni kaip 21 m., kurie nuolatos gyvena su savo tėvais ir kuriems reikalinga jų priežiūra, jeigu yra tai patvirtinanti medicininė pažyma.

Asmens tapatybės kortelėse pateikiami duomenys:

kortelės pavadinimas ir numeris,

nuotrauka,

kortelės turėtojo vardas (-ai) ir pavardė (-ės),

lytis,

tautybė,

gimimo data,

diplomatinė arba konsulinė atstovybė,

kortelės turėtojo rangas (tik diplomatinėse kortelėse),

oficialios pareigos (kitose trijų rūšių kortelėse),

kortelės turėtojo parašas,

kortelę išdavusi institucija,

išdavimo data,

galiojimo laikas,

Valstybės protokolo vadovo parašas.


6.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/5


Atnaujintas leidimų gyventi, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje, sąrašas, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 1

(2007/C 153/02)

Leidimų gyventi, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 15 dalyje, sąrašas skelbiamas remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

PRANCŪZIJA

Sąrašo, skelbto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., pakeitimas

1.

Suaugę užsieniečiai turėtų turėti šiuos dokumentus:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(Leidimas laikinai gyventi su tam tikru įrašu, kuris priklauso nuo leidimo būti šalyje pagrindo) (1 metams)

Carte de résident (10 ans)

(Gyventojo kortelė) (10 metų)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(Alžyro gyventojo pažymėjimas su tam tikru įrašu, kuris priklauso nuo leidimo būti šalyje pagrindo) (1 metams, 2 metams, 10 metų)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(Europos Bendrijų leidimas gyventi) (1 metams, 5 metams (10 metų), nuolat)

leidimas išduodamas ES piliečiams arba jų šeimos nariams, nepaisant to, kad jie yra trečiųjų šalių piliečiai

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Europos ekonominės erdvės leidimas gyventi) (1 metams, 5 metams, 10 metų)

leidimas išduodamas EEE piliečiams arba jų šeimos nariams, nepaisant to, kad jie yra trečiųjų šalių piliečiai

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. išduotų leidimų gyventi 1 metus arba trumpiau forma gali būti įklija pase.

Nuo 2002 m. gegužės 13 d. išduodamų leidimų gyventi forma – vienodą europinį pavyzdį atitinkanti plastikinė kortelė.

Prancūziško pavyzdžio plastikinės leidimų gyventi kortelės nebeišduodamos nuo 2002 m. gegužės 12 d., tačiau anksčiau išduotos kortelės galioja ne ilgiau kaip iki 2012 m. gegužės 12 d.

Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(Oficialūs leidimai, turintys tokį pat statusą kaip ir Užsienio reikalų ministerijos išduodami leidimai gyventi)

a)

Titres de séjour spéciaux (specialieji leidimai gyventi)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „CMD/A“, išduodamas diplomatinių atstovybių vadovams)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „CMD/M“, išduodamas tarptautinių organizacijų atstovybių vadovams)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „CMD/D“, išduodamas nuolatinių atstovybių tarptautinėse organizacijose vadovams)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „CD/A“, išduodamas diplomatiniams pareigūnams)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „CD/M“, išduodamas tarptautinių organizacijų vyresniesiems pareigūnams)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „CD/D“, išduodamas diplomatiniams pareigūnams prilygintiniems pareigūnams, kurie yra nuolatinių atstovybių tarptautinėse organizacijose nariai)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „CC/C“, išduodamas konsuliniams pareigūnams)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „AT/A“, išduodamas ambasados administracinio arba techninio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „AT/C“, išduodamas konsulato administracinio arba techninio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „AT/M“, išduodamas tarptautinių organizacijų administracinio arba techninio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „AT/D“, išduodamas atstovybės tarptautinėje organizacijoje administracinio arba techninio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „SE/A“, išduodamas ambasados aptarnaujančio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „SE/C“, išduodamas konsulato aptarnaujančio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „SE/M“, išduodamas tarptautinės organizacijos aptarnaujančio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „SE/D“, išduodamas atstovybės tarptautinėje organizacijoje aptarnaujančio personalo nariams)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „PP/A“, išduodamas diplomato asmeniniam personalui)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „PP/C“, išduodamas konsulinio pareigūno asmeniniam personalui)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „PP/M“, išduodamas tarptautinės organizacijos nario asmeniniam personalui)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „PP/D“, išduodamas nuolatinės atstovybės tarptautinėje organizacijoje nario asmeniniam personalui)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „EM/A“, išduodamas ambasadai priskirtiems specialų statusą turintiems mokytojams arba kariniam personalui)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „EM/C“, išduodamas konsulatui priskirtiems specialų statusą turintiems mokytojams arba kariniam personalui)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Specialusis leidimas gyventi, pažymėtas „EF/M“, išduodamas nuolat užsienyje gyvenantiems tarptautiniams pareigūnams)

b)

Monako leidimai

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Laikinasis gyventojo leidimas);

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Paprastasis gyventojo leidimas);

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Privilegijuotasis gyventojo leidimas);

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Leidimas gyventi Monako pilietybę turinčio asmens sutuoktiniui).

2.

Nepilnamečiai užsieniečiai turėtų turėti šiuos dokumentus:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Nepilnamečio užsieniečio kelionės dokumentas)

Titre d'identité républicain

(Prancūzijos Respublikos asmens tapatybės dokumentas)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Grįžimo vizos) (nepilnamečiams užsieniečiams netaikomos pilietybės sąlygos, jiems nereikia pateikti leidimo gyventi)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomatiniai (tarnybiniai, paprasti) pasai, kuriuose yra kelionės viza, nepilnamečiams, kurie yra Užsienio reikalų ministerijos išduotų specialiųjų leidimų turėtojų vaikai)

3.

Asmenų, dalyvaujančių mokyklinėse ekskursijose po Europos Sąjungą, sąrašas

1 NB:

Pažymėtina, kad pirmą kartą pateikto prašymo išduoti leidimą gyventi patvirtinimas nesuteikia teisės atvykti be vizos. Priešingai, prašymo atnaujinti arba pakeisti leidimą gyventi patvirtinimas laikomas galiojančiu, kai prie jo pridedamas senasis leidimas.

2 NB:

Užsienio reikalų ministerijos protokolo departamento išduodamas „Attestation de fonctions“ (paskyrimo liudijimas) nėra tapatus leidimui gyventi ir jo nepakeičia. Jį turintys asmenys turi turėti vieną iš standartinių leidimų gyventi.

MALTA

Pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, trečiųjų šalių piliečiams išduodami vienodos formos leidimai gyventi. Tuščioje vietoje, skirtoje nurodyti leidimo rūšį, naudojamos tokios kategorijos:

Xogħol (įdarbinimo tikslai);

Jaħdem għal rasu (savarankiško darbo tikslai);

Temporanju (laikinas);

Residenti fit-tul- KE (ilgalaikis gyventojas – EB);

Benestant (ekonomiškai savarankiškas);

Adozzjoni (įvaikinimas);

Raġunijiet ta' Saħħa (sveikatos tikslai);

Reliġjuż (religiniai tikslai);

Skema- Residenza Permanenti (Nuolatinio gyvenimo programa).

Kol svarstomas prašymas išduoti leidimą gyventi, prašančiajam (prašančiajai) suteikiamas patvirtinimas, kad jo (jos) prašymas gautas. Minėtas dokumentas atlieka laikinojo leidimo gyventi, kuris gali būti naudojamas tik šalyje, funkciją.

Trečiųjų šalių piliečiams, kurie neturi kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, imigracijos policija išduoda imigranto pažymėjimą. Šis dokumentas naudojamas asmens tapatybei patvirtinti šalyje; juo negalima naudotis keliaujant.

EEE piliečių šeimos nariais esantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie naudojasi Sutarties suteiktomis teisėmis Maltoje, išduodamas gyventi leidžiantis dokumentas – spaudas konkretaus asmens pase.

Maltos piliečio sutuoktinis (sutuoktinė, našlė, našlys, jaunesnis nei 21 m. amžiaus vaikas) laikomas asmeniu, kuriam taikoma išimtis, todėl jis gali gyventi ir dirbti Maltoje. Šių asmenų pasuose dedamas vienas iš toliau nurodytų spaudų, paliudijančių jų kaip imigrantų padėtį, ir kad:

paso turėtojui suteikta judėjimo laisvė pagal Maltos konstitucijos 44 skirsnio, 4 dalies a punkto sąlygas,

paso turėtojui taikoma išimtis pagal Maltos įstatymų 217 skyriaus 4 skirsnio 1 dalies g punkto h papunkčio sąlygas.

NORVEGIJA

Sąrašo, skelbto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., pakeitimas

Oppholdstillatelse (Leidimas gyventi)

Arbeidstillatelse (Leidimas dirbti)

Bosettingstillatelse (Leidimas įsikurti ir (arba) leidimas nuolat gyventi ir dirbti)

Iki 2000 m. kovo 25 d. išduoti leidimai gyventi išsiskiria tuo, kad tai yra spaudas (ne įklija) jo turėtojo kelionės dokumentuose. Užsienio šalių piliečiams, kuriems taikomas vizų reikalavimas, prie šių spaudų pridedama Norvegijos vizos įklija, galiojanti tol, kol galioja leidimas gyventi. Leidimuose gyventi, kurie išduodami po to, kai 2001 m. kovo 25 d. įsigaliojo Šengeno sutartis, bus įklija. Jei užsienio šalies piliečio kelionės dokumente yra senas spaudas, jis galios tol, kol Norvegijos valdžios institucijos turės spaudus pakeisti naujomis įklijomis, tvirtinamomis prie leidimo gyventi.

Pirmiau minėti leidimai negalioja kaip kelionės dokumentai. Tais atvejais, kai užsienio šalies piliečiui reikia kelionės dokumento, kartu su leidimu dirbti, gyventi ar įsikurti jam gali būti išduodamas vienas iš šių dviejų dokumentų:

Pabėgėlio kelionės dokumentas („Reisebevis“ – žalios spalvos)

Imigranto pasas („Utlendingspass“ – mėlynos spalvos).

Vieną iš šių kelionės dokumentų turinčiam asmeniui užtikrinamas leidimas dokumento galiojimo laikotarpiu pakartotinai atvykti į Norvegiją.

EEE kortelė, išduodama EEE valstybių piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie yra trečiosios šalies piliečiai. Šios kortelės visada laminuotos.

Identitetskort for diplomater (Asmens tapatybės kortelė diplomatams – raudonos spalvos)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Asmens tapatybės kortelė pagalbinio personalo nariams – rudos spalvos)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Asmens tapatybės kortelė administracinio ir techninio personalo nariams – mėlynos spalvos)

Identitetskort for utsendte konsuler (Asmens tapatybės kortelė konsulams – žalios spalvos)

Leidimo gyventi (vizos) įklija, išduodama diplomatinių, tarnybinių ir pareiginių pasų turėtojams, kuriems taikomas vizų reikalavimas, ir nacionalinius pasus turintiems užsienio atstovybių personalo nariams.


6.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/9


Atnaujintas sienos perėjimo punktų, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 25

(2007/C 153/03)

Sienos perėjimo punktų, nurodytų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas skelbiamas remiantis valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

ČEKIJA

Naujas sausumos sienos perėjimo punktas:

Čekija–Vokietija

Krásný les–Breitenau

PRANCŪZIJA

Informacijos, skelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., pakeitimas:

Oro sienos:

1.

Abbeville

2.

Agen-la Garenne

3.

Ajaccio-Campo dell'Oro

4.

Albi-le Séquestre

5.

Amiens-Glisy

6.

Angers-Marcé

7.

Angoulême-Brie-Champniers

8.

Annecy-Methet

9.

Annemasse

10.

Auxerre-Branches

11.

Avignon-Caumont

12.

Bâle-Mulhouse

13.

Bastia-Poretta

14.

Beauvais-Tillé

15.

Bergerac-Roumanière

16.

Besançon-la Vèze

17.

Béziers-Vias

18.

Biarritz-Bayonne-Anglet

19.

Bordeaux-Mérignac

20.

Bourges

21.

Brest-Guipavas

22.

Caen-Carpiquet

23.

Cahors-Lalbenque

24.

Calais-Dunkerque

25.

Calvi-Sainte-Catherine

26.

Cannes-Mandelieu

27.

Carcassonne-Salvaza

28.

Castres-Mazamet

29.

Châlons-Vatry

30.

Chambéry-Aix-les-Bains

31.

Charleville-Mézières

32.

Châteauroux-Déols

33.

Cherbourg-Mauperthus

34.

Clermont-Ferrand-Aulnat

35.

Colmar-Houssen

36.

Courchevel

37.

Deauville-Saint-Gatien

38.

Dieppe-Saint-Aubin

39.

Dijon-Longvic

40.

Dinard-Pleurtuit

41.

Dôle-Tavaux

42.

Epinal-Mirecourt

43.

Figari-Sud Corse

44.

Gap-Tallard

45.

Genève-Cointrin

46.

Granville

47.

Grenoble-Saint-Geoirs

48.

Hyères-le Palivestre

49.

Issy-les-Moulineaux

50.

La Môle

51.

Lannion

52.

La Rochelle-Laleu

53.

Laval-Entrammes

54.

Le Castelet

55.

Le Havre-Octeville

56.

Le Mans-Arnage

57.

Le Touquet-Paris-Plage

58.

Lille-Lesquin

59.

Limoges-Bellegarde

60.

Lognes-Emerainville

61.

Lorient-Lann-Bihoué

62.

Lyon-Bron

63.

Lyon-Saint-Exupéry

64.

Marseille-Provence

65.

Meaux-Esbly

66.

Megève

67.

Metz-Nancy-Lorraine

68.

Monaco-Héliport

69.

Montbéliard-Courcelles

70.

Montpellier-Méditérranée

71.

Morlaix-Ploujean

72.

Nancy-Essey

73.

Nantes-Atlantique

74.

Nevers-Fourchambault

75.

Nice-Côte d'Azur

76.

Nîmes-Garons

77.

Orléans-Bricy

78.

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79.

Paris-Charles de Gaulle

80.

Paris-le Bourget

81.

Paris-Orly

82.

Pau-Pyrénées

83.

Périgueux-Bassillac

84.

Perpignan-Rivesaltes

85.

Poitiers-Biard

86.

Pontarlier

87.

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88.

Quimper-Pluguffan

89.

Reims-Champagne

90.

Rennes Saint-Jacques

91.

Roanne-Renaison

92.

Rodez-Marcillac

93.

Rouen-Vallée de Seine

94.

Saint-Brieuc-Armor

95.

Saint-Etienne-Bouthéon

96.

Saint-Nazaire-Montoir

97.

Saint-Yan

98.

Strasbourg-Entzheim

99.

Tarbes-Ossun-Lourdes

100.

Toulouse-Blagnac

101.

Tours-Saint-Symphorien

102.

Toussus-le-Noble

103.

Troyes-Barberey

104.

Valence-Chabeuil

105.

Valenciennes-Denain

106.

Vannes-Meucon

107.

Vesoul-Frotey

108.

Vichy-Charmeil

Jūrų sienos:

1.

Ajaccio

2.

Bastia

3.

Bayonne

4.

Bonifacio

5.

Bordeaux

6.

Boulogne

7.

Brest

8.

Caen-Ouistreham

9.

Calais

10.

Calvi

11.

Cannes-Vieux Port

12.

Carteret

13.

Cherbourg

14.

Concarneau

15.

Dieppe

16.

Douvres

17.

Dunkerque

18.

Fécamp

19.

Granville

20.

Honfleur

21.

La Rochelle-La Pallice

22.

Le Havre

23.

Les Sables-d'Olonne-Port

24.

Le Tréport

25.

L'Ile-Rousse

26.

Lorient

27.

Marseille

28.

Monaco-Port de la Condamine

29.

Nantes-Saint-Nazaire

30.

Nice

31.

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

32.

Port-la-Nouvelle

33.

Porto-Vecchio

34.

Port-Vendres

35.

Propriano

36.

Roscoff

37.

Rouen

38.

Saint-Brieuc (jūrų)

39.

Saint-Malo

40.

Sète

41.

Toulon

42.

Villefranche-sur-Mer

Sausumos sienos:

Su Šveicarija

1.

Bâle-Mulhouse oro uostas (pėsčiųjų takas tarp vietovių)

2.

Bois-d'Amont

3.

Chatel

4.

Col France

5.

Delle route (kelias)

6.

Evian Port

7.

Ferney-Voltaire

8.

Ferrières-sous-Jougne

9.

Gare de Genève-Cornavin (stotis)

10.

Goumois

11.

La Cure

12.

Les Verrières route (kelias)

13.

Moëllesulaz

14.

Pontarlier-gare (stotis)

15.

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex (automagistralės postas)

16.

Prévessin

17.

Saint-Gingolph

18.

Saint-Julien-Perly

19.

Saint-Louis autoroute (automagistralė)

20.

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire (geležinkelio stotis)

21.

Vallard-Thonex

22.

Vallorbe (tarptautiniai traukinių maršrutai)

23.

Vallorcine

24.

Veigy

Su Jungtine Karalyste

(nuolatinis susisiekimas per Lamanšą)

1.

Gare d'Ashford International (stotis)

2.

Gare d'Avignon-Centre (stotis)

3.

Cheriton/Coquelles

4.

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée (stotis)

5.

Gare de Fréthun (stotis)

6.

Gare de Lille-Europe (stotis)

7.

Gare de Londres-Waterloo (stotis)

8.

Gare de Paris-Nord (stotis)

Su Andora

Pas de la Case-Porta

VENGRIJA

Vengrija–Serbija

Sausumos sienos:

Bácsalmás–Bajmok: laikinai atidarytas nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Tiszasziget–Đjala (Gyála): laikinai uždarytas nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Vengrija–Ukraina

Sausumos sienos:

Barabás–Kosino: laikinai uždarytas nuo 2006 m. rugsėjo 15 d.

LENKIJA

Naujas sienos perėjimo punktas:

Międzyzdroje: tik ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, keliaujantiems ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijoje registruotais laivais.

SLOVAKIJA

Nauji sienos perėjimo punktai:

Slovakija–Čekija

Skalica prístavisko–Hodonín přístaviště (upės sienos perėjimo punktas)

04 01–10 31 – atidarytas: 9:30–10:00 val.; 11:30–12:00 val.; 13:30–14:00 val.; 15:30–16:00 val.

Skalica prístavisko–Rohatec přístaviště (upės sienos perėjimo punktas)

04 01–10 31 – atidarytas: 10:30–11:30 val.; 14:30–15:30 val.

Skalica prístavisko–Sudoměřice (Výklopník) (upės sienos perėjimo punktas)

04 01–10 31 – atidarytas: 10:45–11:15 val.; 14:45–15:15 val.

SLOVĖNIJA

Informacijos, skelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., pakeitimas:

Slovėnija–Italija

Sausumos sienos:

1.

Fernetiči–Fernetti

2.

Kozina–Pese

3.

Lazaret–S. Bartolomeo

4.

Lipica–Basovizza

5.

Neblo–Venco

6.

Nova Gorica–Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica–Gorizia (geležinkelis)

8.

Predel–Passo Predil

9.

Rateče–Fusine Laghi

10.

Robič–Stupizza

11.

Sežana–Villa Opicina (geležinkelis)

12.

Škofije–Rabuiese

13.

Učeja–Uccea

14.

Vrtojba–S. Andrea

Sausumos sienos – vietinis eismas per sieną:

1.

Britof–Molino Vechio (1)

2.

Čampore–Chiampore (1)

3.

Golo Brdo–Mernico

4.

Gorjansko–S. Pelagio (1)

5.

Hum–S. Floriano (1)

6.

Kaštelir–S. Barbara

7.

Klariči–Jamiano (1)

8.

Livek–Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica–Devetachi

10.

Miren–Merna (1)

11.

Most na Nadiži–Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I–S. Gabriele (1)

13.

Osp–Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje–Noghere

15.

Plešivo–Plessiva (1)

16.

Pristava–Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor–Monrupino (1)

18.

Robidišče–Robedischis

19.

Socerb–S. Servolo (1)

20.

Solkan–Salcano (1)

21.

Šempeter–Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže–Castelleto Versa (1)

Slovėnija–Austrija

Sausumos sienos:

1.

Gederovci–Sicheldorf

2.

Gornja Radgona–Bad Radkersburg

3.

Holmec–Grablach

4.

Jesenice–Rosenbach (geležinkelis)

5.

Jezersko–Seebergsattel

6.

Jurij–Langegg

7.

Karavanke–Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo–Wurzenpass

9.

Kuzma–Bonisdorf

10.

Libeliče–Leifling

11.

Ljubelj–Loibltunnel

12.

Maribor–Spielfeld (geležinkelis)

13.

Mežica–Raunjak

14.

Pavličevo sedlo–Paulitschsattel

15.

Prevalje–Bleiburg (geležinkelis)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu–Grosswalz

17.

Radlje–Radlpass

18.

Šentilj–Spielfeld

19.

Šentilj–Spielfeld (greitkelis)

20.

Trate–Mureck

21.

Vič–Lavamünd

Sausumos sienos – vietinis eismas per sieną:

1.

Cankova–Zelting

2.

Fikšinci–Gruisla

3.

Gerlinci–Pölten

4.

Gradišče–Schlossberg

5.

Kapla–Arnfels

6.

Korovci–Goritz

7.

Kramarovci–St. Anna

8.

Matjaševci–Tauka

9.

Muta–Soboth

10.

Pernice–Laaken

11.

Plač–Ehrenhausen

12.

Remšnik–Oberhaag

13.

Sladki Vrh–Weitersfeld (Murfäre)

14.

Sotina–Kalch

15.

Špičnik–Sulztal

16.

Svečina–Berghausen

Slovėnija–Vengrija

Sausumos sienos:

1.

Čepinci–Kétvölgy

2.

Dolga vas–Rédics

3.

Hodoš–Bajánsenye

4.

Hodoš–Bajánsenye (geležinkelis)

5.

Kobilje–Nemesnép

6.

Martinje–Felsőszölnök

7.

Pince–Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci–Magyarszombatfa

Slovėnija–Kroatija

Sausumos sienos:

1.

Babno Polje–Prezid

2.

Bistrica ob Sotli–Razvor

3.

Dobova–Savski Marof (geležinkelis)

4.

Dobovec–Lupinjak

5.

Dragonja–Kaštel

6.

Gruškovje–Macelj

7.

Ilirska Bistrica–Šapjane (geležinkelis)

8.

Imeno–Kumrovec (geležinkelis)

9.

Jelšane–Rupa

10.

Lendava–Čakovec (geležinkelis)

11.

Metlika–Jurovski brod

12.

Metlika–Kamanje (geležinkelis)

13.

Obrežje–Bregana

14.

Petišovci–Mursko središče

15.

Petrina–Brod na Kupi

16.

Podgorje–Jelovice

17.

Rakitovec–Buzet (geležinkelis)

18.

Rogatec–Đurmanec (geležinkelis)

19.

Sečovlje–Plovanija

20.

Sočerga–Požane

21.

Središče ob Dravi–Čakovec (geležinkelis)

22.

Središče ob Dravi–Trnovec

23.

Starod–Pasjak

24.

Vinica–Pribanjci

25.

Zavrč–Dubrava Križovljanska

Sausumos sienos – sienos perėjimo punktai eismui tarp valstybių, taip pat atviri ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams:

1.

Gibina–Bukovje

2.

Imeno–Miljana

3.

Orešje–Mihanović Dol

4.

Ormož–Otok Virje

5.

Podplanina–Čabar

6.

Razkrižje–Banfi

7.

Rigonce–Harmica

8.

Rogatec–Hum na Sutli

9.

Slovenska vas–Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec–Cvetlin

Sausumos sienos – vietinis eismas per sieną:

1.

Božakovo–Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu–Lucija

3.

Brezovica–Brezovica

4.

Drenovec–Gornja Voća

5.

Hotiza–Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec–Pravutina

7.

Krmačina–Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli–Draše

9.

Novi Kot–Prezid I

10.

Novokračine–Lipa

11.

Osilnica–Zamost

12.

Planina v Podboču–Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek–Luke Poljanske

14.

Radovica–Kašt

15.

Rajnkovec–Mali Tabor

16.

Rakitovec–Slum

17.

Rakovec–Kraj Donji

18.

Sedlarjevo–Plavić

19.

Sodevci–Blaževci

20.

Središče ob Dravi I–Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko–Donji Čemehovec

22.

Žuniči–Prilišće

Jūrų sienos:

1.

Izola–Isola (sezoninis)

2.

Koper–Capodistria

3.

Piran–Pirano

Oro sienos:

1.

Ljubljana–Brnik

2.

Maribor–Slivnica

3.

Portorož–Portorose


(1)  ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams

kiti sienos perėjimo punktai atviri tik vietinio eismo per sieną leidimų turėtojams.


6.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/15


Akredituotiems diplomatinių ir konsulinių atstovybių nariams ir jų šeimos nariams valstybių narių užsienio reikalų ministerijų išduotų kortelių atnaujinti pavyzdžiai, kaip nurodyta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 19 straipsnio 2 dalyje, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 85

(2007/C 153/04)

Akredituotiems diplomatinių ir konsulinių atstovybių nariams ir jų šeimos nariams valstybių narių užsienio reikalų ministerijų išduotų kortelių pavyzdžiai, kaip nurodyta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 19 straipsnio 2 dalyje, skelbiami remiantis pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį valstybių narių Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

ESTIJA:

Pavyzdžių, paskelbtų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., pakeitimas

Diplomatinė asmens tapatybės kortelė

Pirmoji pusė

Image

Antroji pusė

Image

Spalva – mėlyna

A kategorija – diplomatinės atstovybės vadovas (-ė) ir jo (jos) šeimos narys

 


Pirmoji pusė

Image

Antroji pusė

Image

Spalva – mėlyna

B kategorija – diplomatas (-ė) ir jo (jos) šeimos narys

 

Tarnybos kortelė

Pirmoji pusė

Image

Antroji pusė

Image

Spalva – raudona

C kategorija – administracijos darbuotojas (-a) ir jo (jos) šeimos narys

 


Pirmoji pusė

Image

Antroji pusė

Image

Spalva – žalia

D kategorija – aptarnaujančio personalo narys (-ė) ir jo (jos) šeimos narys

 


Pirmoji pusė

Image

Antroji pusė

Image

Spalva – žalia

E kategorija – privatus (-i) pagalbinis (-ė) darbininkas (-ė)

 


Pirmoji pusė

Image

Antroji pusė

Image

Spalva – žalia

F kategorija – vietinis (-ė) darbuotojas (-a)

 


Pirmoji pusė

Image

Antroji pusė

Image

Spalva – pilka

HC kategorija – garbės konsulas (-ė)

 

ITALIJA

Pavyzdžių, skelbtų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., pakeitimas

Carta d'identità M.A.E.

(Užsienio reikalų ministerijos išduodamos asmens tapatybės kortelės)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(1-as modelis (mėlyna) – diplomatinį pasą turintiems akredituotiems diplomatinio korpuso nariams ir jų sutuoktiniams arba sutuoktinėms)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(2-as modelis (žalia) – diplomatinį pasą turintiems konsulinio korpuso nariams)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(3-ias modelis (oranžinė) – II kategorijos FAO pareigūnams, turintiems diplomatinį, tarnybos ar paprastą pasą)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(4-as modelis (oranžinė) – tarnybos pasą turintiems diplomatinių atstovybių techninio ir administracinio personalo nariams)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(5-as modelis (oranžinė) – tarnybos pasą turinčiam konsuliniam personalui)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(7-as modelis (pilka) – tarnybos pasą turintiems diplomatinių atstovybių pagalbiniams darbininkams)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(8-as modelis (pilka) – tarnybos pasą turintiems konsulinių atstovybių pagalbiniams darbininkams)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(11-as modelis (smėlio spalvos) – paprastą pasą turintiems tarptautinių organizacijų pareigūnams, garbės konsulams, vietiniams darbuotojams, užsienyje įdarbintiems ir su savo darbdaviu atvykusiems pagalbiniams darbininkams ir diplomatinio korpuso bei tarptautinių organizacijų personalo šeimos nariams)

NB: 6-to modelio (oranžinė) ir 9-to modelio (žalia) kortelės, kurios anksčiau buvo išduodamos imuniteto neturintiems tarptautinių organizacijų personalo nariams ir užsienio garbės konsulams, daugiau nebeišduodamos, o jų vietoje išduodama 11-to modelio kortelė. Tačiau minėti dokumentai galioja iki juose nurodyto galiojimo termino pabaigos.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/21


Atnaujintas nacionalinių tarnybų, atsakingų už sienų kontrolę, sąrašas, numatytas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 15 straipsnio 2 dalyje, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 17

(2007/C 153/05)

Atnaujintas nacionalinių tarnybų, atsakingų už sienų kontrolę, sąrašas, numatytas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 15 straipsnio 2 dalyje, skelbiamas remiantis pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį valstybių narių Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

MALTA

Nauja valstybinė tarnyba, atsakinga už sienų kontrolę:

Maltos ginkluotosios pajėgos.


6.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/22


Atnaujinta informacija apie orientacines sumas kertant išorės sienas, kaip nurodyta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje, kuri buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., p. 19

(2007/C 153/06)

Atnaujinta informacija apie orientacines sumas kertant išorės sienas, kaip nurodyta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje, skelbiama remiantis pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį valstybių narių Komisijai perduota informacija.

Informacija skelbiama Oficialiajame leidinyje, o kas mėnesį atnaujinamą informaciją galima rasti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje.

PRANCŪZIJA

Informacijos, skelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 247, 2006 m. spalio 13 d., pakeitimas

Orientacinė pakankamų pragyvenimo lėšų suma planuojamai užsieniečio buvimo trukmei ar jo tranzitui per Prancūziją į paskirties vietą trečiojoje valstybėje yra lygi garantuojamajam minimaliam darbo užmokesčiui Prancūzijoje (SMIC), skaičiuojamam vienai dienai pagal einamųjų metų sausio 1 d. nustatytą kursą.

Ši suma reguliariai perskaičiuojama remiantis pragyvenimo minimumo Prancūzijoje indeksu:

automatiškai, kai tik mažmeninių kainų indeksas pakyla daugiau nei 2 %,

vyriausybės sprendimu, priimtu pasikonsultavus su nacionaline kolektyvinių derybų komisija, kuriuo nusprendžiama sumą padidinti daugiau nei mažmeninių kainų indekso padidėjimas.

Nuo 2005 m. liepos 1 d. vienos dienos SMIC (minimalaus darbo užmokesčio) suma yra 56,20 EUR.

Asmenys, turintys įrodymų dėl apgyvendinimo („attestation d'accueil“), kad galėtų likti Prancūzijoje, privalo turėti minimalią pinigų sumą, lygią pusei SMIC. Ši suma yra 28,10 EUR dienai.