ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 103

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. gegužės 8d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos, gairės ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Taryba

2007/C 103/01

2007 m. kovo 19 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (šeštojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

1

2007/C 103/02

2007 m. kovo 19 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (septintojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

2

2007/C 103/03

2007 m. kovo 19 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (aštuntojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

3

2007/C 103/04

2007 m. kovo 19 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (devintojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

4

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 103/05

Euro kursas

5

2007/C 103/06

Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto sudėties atnaujinimas

6

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2007/C 103/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms ( 1 )

7

2007/C 103/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms ( 1 )

11

2007/C 103/09

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teikiant tam tikras reguliarias oro susisiekimo paslaugas autonominiame Azorų salų regione dalinis pakeitimas ( 1 )

14

 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 103/10

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarinui, galiojimo pabaigos peržiūros inicijavimą

15

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2007/C 103/11

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos, gairės ir nuomonės

REKOMENDACIJOS

Taryba

8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/1


TARYBOS REKOMENDACIJA

2007 m. kovo 19 d.

dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (šeštojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

(2007/C 103/01)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Trečiąją AKR-EB konvenciją, pasirašytą 1984 m. gruodžio 8 d. Lomėje (1),

atsižvelgdama į Vidaus susitarimą 86/126/EEB dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir administravimo (2), ypač į jo 29 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1986 m. lapkričio 11 d. Finansinį reglamentą, taikomą šeštajam Europos plėtros fondui (šeštasis EPF) (3), ypač į jo 66–73 straipsnius,

išnagrinėjusi su šeštojo EPF operacijomis susijusius 2005 m. gruodžio 31 d. pajamų ir išlaidų ataskaitą bei balansą, taip pat Audito Rūmų ataskaitą dėl 2005 finansinių metų kartu su Komisijos atsakymais (4),

kadangi

(1)

Pagal Vidaus susitarimo 29 straipsnio 3 dalį patvirtinimą, kad Komisija šeštojo EPF finansinio valdymo užduotis įvykdė, teikia Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija,

(2)

Komisija šeštojo EPF 2005 finansinių metų operacijas bendrai įvykdė tinkamai,

REKOMENDUOJA Europos Parlamentui patvirtinti, kad Komisija šeštojo EPF 2005 finansinių metų operacijas įvykdė.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 86, 1986 3 31, p. 3.

(2)  OL L 86, 1986 3 31, p. 210. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 86/281/EEB (OL L 178, 1986 7 2, p. 13).

(3)  OL L 325, 1986 11 20, p. 42.

(4)  OL C 263, 2006 10 31, p. 205.


8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/2


TARYBOS REKOMENDACIJA

2007 m. kovo 19 d.

dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (septintojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

(2007/C 103/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Ketvirtąją AKR-EB konvenciją, pasirašytą 1989 m. gruodžio 15 d. Lomėje (1), su pakeitimais, padarytais 1995 m. lapkričio 4 d. Mauricijuje pasirašytu susitarimu (2),

atsižvelgdama į Vidaus susitarimą 91/401/EEB dėl Bendrijos pagalbos, teikiamos pagal Ketvirtąją AKR-EB konvenciją, finansavimo ir administravimo (3), be kita ko įsteigiantį septintąjį Europos plėtros fondą (septintasis EPF), ypač į jo 33 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 29 d. Finansinį reglamentą, taikomą plėtros finansavimui skirtam bendradarbiavimui pagal Ketvirtąją AKR-EB konvenciją (4), ypač į jo 69–77 straipsnius,

išnagrinėjusi su septintojo EPF operacijomis susijusius 2005 m. gruodžio 31 d. pajamų ir išlaidų ataskaitą bei balansą, taip pat Audito Rūmų ataskaitą dėl 2005 finansinių metų kartu su Komisijos atsakymais (5),

kadangi

(1)

Pagal Vidaus susitarimo 33 straipsnio 3 dalį patvirtinimą, kad Komisija septintojo EPF finansinio valdymo užduotis įvykdė, teikia Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija,

(2)

Kadangi Komisija septintojo EPF 2005 finansinių metų operacijas bendrai įvykdė tinkamai,

REKOMENDUOJA Europos Parlamentui patvirtinti, kad Komisija septintojo EPF 2005 finansinių metų operacijas įvykdė.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 229, 1991 8 17, p. 3.

(2)  OL L 156, 1998 5 29, p. 3.

(3)  OL L 229, 1991 8 17, p. 288.

(4)  OL L 266, 1991 9 21, p. 1.

(5)  OL C 263, 2006 10 31, p. 205.


8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/3


TARYBOS REKOMENDACIJA

2007 m. kovo 19 d.

dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (aštuntojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

(2007/C 103/03)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Ketvirtąją AKR-EB konvenciją, pasirašytą 1989 m. gruodžio 15 d. Lomėje (1), su pakeitimais, padarytais 1995 m. lapkričio 4 d. Mauricijuje pasirašytu susitarimu (2),

atsižvelgdama į Vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos, teikiamos pagal Ketvirtosios AKR-EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą, finansavimo ir administravimo (3), be kita ko įsteigiantį aštuntąjį Europos plėtros fondą (aštuntasis EPF), ypač į jo 33 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. birželio 16 d. Finansinį reglamentą, taikomą plėtros finansavimui skirtam bendradarbiavimui pagal Ketvirtąją AKR-EB konvenciją (4), ypač į jo 66–74 straipsnius,

išnagrinėjusi su aštuntojo EPF operacijomis susijusius 2005 m. gruodžio 31 d. pajamų ir išlaidų ataskaitą bei balansą, taip pat Audito Rūmų ataskaitą dėl 2005 finansinių metų kartu su Komisijos atsakymais (5),

Kadangi

(1)

Pagal minėto Vidaus susitarimo 33 straipsnio 3 dalį patvirtinimą, kad Komisija aštuntojo EPF finansinio valdymo užduotis įvykdė, teikia Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija.

(2)

Kadangi Komisija aštuntojo EPF 2005 finansinių metų operacijas bendrai įvykdė tinkamai,

REKOMENDUOJA Europos Parlamentui patvirtinti, kad Komisija aštuntojo EPF 2005 finansinių metų operacijas įvykdė.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 229, 1991 8 17, p. 3.

(2)  OL L 156, 1998 5 29, p. 3.

(3)  OL L 156, 1998 5 29, p. 108.

(4)  OL L 191, 1998 7 7, p. 53.

(5)  OL C 263, 2006 10 31, p. 205.


8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/4


TARYBOS REKOMENDACIJA

2007 m. kovo 19 d.

dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (devintojo EPF) 2005 finansinių metų operacijas įvykdė

(2007/C 103/04)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į AKR-EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), ir iš dalies pakeistą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė) (2),

atsižvelgdama į Vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir administravimo pagal AKR-EB partnerystės susitarimo finansinį protokolą (3), be kita ko įsteigiantį devintąjį Europos plėtros fondą (devintasis EPF), ypač į jo 32 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. kovo 27 d. Finansinį reglamentą, taikomą 9-ajam Europos plėtros fondui (4), ypač į jo 96–103 straipsnius,

išnagrinėjusi su devintojo EPF operacijomis susijusius 2005 m. gruodžio 31 d. pajamų ir išlaidų ataskaitą bei balansą, taip pat Audito Rūmų ataskaitą dėl 2005 finansinių metų kartu su Komisijos atsakymais (5),

kadangi

(1)

Pagal minėto Vidaus susitarimo 32 straipsnio 3 dalį patvirtinimą, kad Komisija devintojo EPF finansinio valdymo užduotis įvykdė, teikia Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija.

(2)

Komisija devintojo EPF 2005 finansinių metų operacijas bendrai įvykdė tinkamai,

REKOMENDUOJA Europos Parlamentui patvirtinti, kad Komisija devintojo EPF 2005 finansinių metų operacijas įvykdė.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(4)  OL L 83, 2003 4 1, p. 1.

(5)  OL C 263, 2006 10 31, p. 205.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/5


Euro kursas (1)

2007 m. gegužės 7 d.

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3615

JPY

Japonijos jena

163,31

DKK

Danijos krona

7,4516

GBP

Svaras sterlingas

0,68230

SEK

Švedijos krona

9,1655

CHF

Šveicarijos frankas

1,6471

ISK

Islandijos krona

86,37

NOK

Norvegijos krona

8,1220

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5826

CZK

Čekijos krona

28,167

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

246,20

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6966

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,7413

RON

Rumunijos lėja

3,3120

SKK

Slovakijos krona

33,537

TRY

Turkijos lira

1,8230

AUD

Australijos doleris

1,6483

CAD

Kanados doleris

1,5028

HKD

Honkongo doleris

10,6428

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,8442

SGD

Singapūro doleris

2,0613

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 255,85

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,4161

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,4889

HRK

Kroatijos kuna

7,3458

IDR

Indijos rupija

12 096,93

MYR

Malaizijos ringitas

4,6495

PHP

Filipinų pesas

64,331

RUB

Rusijos rublis

35,0260

THB

Tailando batas

44,335


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/6


Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto sudėties atnaujinimas

(2007/C 103/06)

Žuvininkystės ir akvakultūros patariamasis komitetas buvo atnaujintas sprendimu 2004/864/EB (1), iš dalies keičiančiu Komisijos sprendimą 1999/478/EB (2), atnaujinantį Žuvininkystės ir akvakultūros patariamąjį komitetą.

Komiteto nario kadencija trunka trejus metus. Ji gali būti pratęsta. Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto narių kadencija prasidėjo 2004 m. gegužės 1 d. ir baigsis 2007 m. balandžio 30 d.

Todėl Komisija nusprendė pratęsti toliau nurodytų Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto narių kadenciją 2007 m. gegužės 1 d. — 2010 m. balandžio 30 d. laikotarpiui:

BŽP INTERESŲ GRUPĖS

VIETOS

NARIAI

Komitetas

 

Pagrindiniai nariai

Pakaitiniai nariai

Privatūs laivų savininkai

1

B. DEAS

J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Laivų savininkų kooperatyvai

1

G. VAN BALSFOORT

J. R. FUERTES GAMUNDI

Gamintojų organizacijos

1

C. OLESEN

S. O'DONOGHUE

Moliuskų ir (arba) kiautuotųjų vėžiagyvių augintojai

1

G. FUCCI

A. BAEKGAARD

Žuvų augintojai

1

I. STEPHANIS

P. A. SALVADOR

Perdirbėjai

1

G. PASTOOR

P. COMMERE

Prekiautojai

1

P. BAMBERGER

T. F. GEOGHEGAN

Žvejai ir samdomi darbuotojai

1

R. OTERO

A. MACEDO

Vartotojai

1

J. GODFREY

 

Aplinka

1

E. DUNN

C. PHUA

Plėtra

1

J. GUYEN

B. GOREZ

Darbo grupės

 

Pirmininkas

Pirmininko pavaduotojas

I grupė

2

J. GARAT PÉREZ

J. L. DE FEUARDENT

II grupė

2

R. FLYNN

G. BREST

III grupė

2

M. KELLER

J. A. SUÁREZ LLANOS

IV grupė

2

N. WICHMANN

J. A. MOZOS


(1)  OL L 370, 2004 12 17, p. 91.

(2)  OL L 187, 1999 7 20, p. 70.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/7


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 103/07)

Pagalbos Nr.

XS 164/06

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Północny 1.6

Pagalbos schemos arba bendrovės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Elbingo miesto teritorijoje ūkine veikla besiverčiančių naujai investuojančių verslininkų atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio

Teisinis pagrindas

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba įmonei suteiktos individualios pagalbos bendra suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

0,2586 mln. EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2006 11 3

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai, su kuriais susijusi pagalba

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Didelė individuali pagalba

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XS 170/06

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė (ir Airijos Respublika)

Regionas

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Konsultacinė pagalba programinei įrangai

Teisinis pagrindas

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

2006 m. — 70 000 GBP

2007 m. — 86 000 GBP

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2006 12 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2007 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Kitos paslaugos

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XS 171/06

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Comunidad Valenciana

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Programa GESTA (Pažangių technologinių sprendimų kūrimas) mažųjų ir vidutiniųjų įmonių pramonės tyrimų projektams, skirtiems technologiniams tikslams pasiekti

Teisinis pagrindas

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

3,5 mln. EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2007 1 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2007 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XS 174/06

Valstybė narė

Italija

Regionas

Regione Basilicata

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Investicinė pagalba diegiant technologijas, skatinant aplinkosaugos veiklą, organizacines bei komercines naujoves ir darbo saugą

Teisinis pagrindas

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

7 mln. EUR (1)

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2006 7 21

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2006 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Kasyba;

Gamybos pramonė;

Elektros energijos, dujų ir vandens gamyba ir paskirstymas;

Paslaugos

Ne

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Pagalbos Nr.

XS 181/06

Valstybė narė

Airija

Regionas

Visi šalies regionai

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Kapitalo išmokos MVĮ priskiriamiems viešbučiams (XS/24/2001)

Teisinis pagrindas

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

20 mln. EUR nuo 2007 1 1 iki 2008 7 31

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2001 2 2

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2008 7 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Kitos paslaugos

Viešbučių sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


(1)  Nurodytos metinės išlaidos yra bendros teisiniame pagrinde nurodytiems teisės aktams.


8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/11


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 103/08)

Pagalbos Nr.

XS 187/06

Valstybė narė

Vokietijos Federacinė Respublika

Regionas

Visi reikalavimus gauti regioninę pagalbą atitinkantys regionai pagal Vokietijos regioninės pagalbos žemėlapį 2007–2013 m.

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

ERP — regioninės pagalbos programa

Teisinis pagrindas

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

21 milijonų EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

Nuo 2007 1 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2007 12 31 arba kol galios dabartinis reglamentas dėl išimties taikymo MVĮ.

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, atitinkantys reikalavimus MVĮ skiriamai pagalbai gauti

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XS 2/07

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Wszystkie 16 województw

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Teisinis pagrindas

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 387 mln. EUR; Bendra suteiktos pagalbos suma: —

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Įgyvendinimo data

2004 9 7

Trukmė

2008 6 30

Tikslas

Mažos ir vidutinės įmonės

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Pagalbos Nr.

XS 3/07

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Wszystkie 16 województw

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Teisinis pagrindas

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 19 mln. EUR; Bendra suteiktos pagalbos suma: —

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Įgyvendinimo data

2004 9 7

Trukmė

2008 6 30

Tikslas

Mažos ir vidutinės įmonės

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Pagalbos Nr.

XS 47/07

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Alle regio's

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Teisinis pagrindas

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 34 mln. EUR; Bendra suteiktos pagalbos suma: —

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Įgyvendinimo data

2007 1 1

Trukmė

2012 1 1

Tikslas

Mažos ir vidutinės įmonės

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Pagalbos Nr.

XS 127/07

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Cantabria

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Teisinis pagrindas

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 0,25 mln. EUR; Bendra suteiktos pagalbos suma: —

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Įgyvendinimo data

2007 3 2

Trukmė

2013 12 31

Tikslas

Mažos ir vidutinės įmonės

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/14


Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teikiant tam tikras reguliarias oro susisiekimo paslaugas autonominiame Azorų salų regione dalinis pakeitimas

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 103/09)

Remdamasi 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos pranešimu (OL C 115, 2002 6 15, p. 2), autonominio Azorų salų regiono vyriausybė persvarstė su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teikiant reguliarias oro susisiekimo paslaugas autonominiame Azorų salų regione kainas ir iš dalies pakeitė minėtojo pranešimo A ir B priedus, kaip nurodoma toliau pateiktose lentelėse.

„A PRIEDAS

Įprastinė ekonominės klasės bilieto kaina (eurais) 2007 m.

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira

B PRIEDAS

Gyventojams taikoma bilieto kaina (eurais) 2007 m.

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira“


V Skelbimai

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/15


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarinui, galiojimo pabaigos peržiūros inicijavimą

(2007/C 103/10)

Paskelbus pranešimą apie artėjantį importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės (toliau — nagrinėjamoji šalis) kumarinui taikomų antidempingo priemonių galiojimo terminą (1), Komisija pagal 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau — „pagrindinis reglamentas“) 11 straipsnio 2 dalį gavo prašymą atlikti peržiūrą.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

2007 m. vasario 8 d. Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC) (toliau — „pareiškėjas“) vienintelio gamintojo, kuris pagamina visą kumariną Bendrijoje, vardu pateikė prašymą.

2.   Produktas

Nagrinėjamasis produktas — tai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarinas (toliau — „nagrinėjamasis produktas“), kurio klasifikacinis KN kodas šiuo metu yra ex 2932 21 00. Šis KN kodas pateikiamas tik kaip informacija.

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės — tai galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 769/2002 (3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais ir išplėstas importui iš Indijos ir Tailando Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2272/2004 (4) ir importui iš Indonezijos ir Malaizijos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1650/2006 (5).

4.   Peržiūros pagrindas

Prašymas pagrįstas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala Bendrijos pramonei tikriausiai tęstųsi arba pasikartotų.

Pareiškėjas pateikė įrodymų, kad nagrinėjamasis produktas iš Kinijos Liaudies Respublikos buvo importuojamas į Bendriją dideliais kiekiais ir dempingo kainomis.

Remdamasis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalimi, pareiškėjas pagal kainą 5.1 dalies c punkte nurodytoje rinkos ekonomikos šalyje nustatė normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikoje. Teiginys, kad dempingas bus tęsiamas, grindžiamas prieš tai pateiktame sakinyje nurodytos normaliosios vertės palyginimu su nagrinėjamojo produkto kainomis, kuriomis jis parduodamas eksportui į Bendriją.

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuotas dempingo skirtumas yra reikšmingas.

Kalbant apie dempingo pasikartojimą, taip pat teigiama, kad į kitas trečiąsias šalis, t.y. JAV ir Braziliją eksportuojama dempingo kainomis.

Pareiškėjas pateikė įrodymų, kad nagrinėjamojo produkto importas iš Kinijos Liaudies Respublikos išliko didelis vertinant absoliučiais skaičiais ir jo rinkos dalimi.

Taip pat tvirtinama, kad nagrinėjamojo importuojamo produkto kiekis bei kainos ir toliau, be kitų pasekmių, darė neigiamą poveikį Bendrijos pramonės taikomoms prekių kainoms, ir dėl to neigiamai paveikė Bendrijos pramonės finansinę padėtį ir užimtumą.

Pareiškėjas toliau teigia, kad žalingas dempingas tikriausiai būtų vykdomas toliau. Šiuo atžvilgiu pareiškėjas pateikė įrodymų, kad jei priemonės nustotų galioti, dabartinis nagrinėjamojo produkto importas veikiausiai padidėtų dėl to, kad nagrinėjamojoje šalyje yra neišnaudotų pajėgumų.

Pareiškėjas taip pat teigia, kad, Bendrijos pramonės padėtis tokia, kad jeigu būtų leista nebetaikyti priemonių, dėl bet kokio tolesnio žymaus importo dempingo kainomis iš nagrinėjamosios šalies Bendrijos pramonė vėl patirtų žalą.

Be to, pareiškėjas nurodo, kad priemonių galiojimo laikotarpiu nagrinėjamojo produkto eksportuotojai ir (arba) gamintojai iš Kinijos Liaudies Respublikos bandė išvengti galiojančių priemonių taikymo, o į jų veiksmus buvo atsakyta išplečiant priemonių taikymą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2272/2004 ir (EB) Nr. 1650/2006.

5.   Procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

5.1.   Dempingo ir žalos tikimybės nustatymo procedūra

Tyrimo metu bus nustatyta, ar pasibaigus priemonių galiojimui tęstųsi arba pasikartotų dempingas ir žala.

a)   Atranka

Atsižvelgdama į akivaizdžiai didelį šiame tyrime dalyvaujančių šalių skaičių, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 17 straipsniu, gali nuspręsti taikyti atranką.

i)   Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojų ir (arba) gamintojų atranka

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuotojų ir (arba) gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save ir per 6 dalies b punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį 7 dalyje nurodyta forma pateikti toliau nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimas, adresas, e. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai bei kontaktinis asmuo,

apyvarta vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto eksportui į Bendriją nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d., kiekis tonomis,

apyvarta vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto vidaus rinkoje nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d., kiekis tonomis,

apyvarta vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto kitoms trečiosioms šalims nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d., kiekis tonomis,

tiksliai apibūdinta bendrovės veikla, susijusi su nagrinėjamojo produkto gamyba, ir nagrinėjamojo produkto gamybos kiekis tonomis, gamybos pajėgumai ir investicijos į gamybos pajėgumus nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d.,

visų susijusių bendrovių (6), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant (eksportui ir (arba) vidaus rinkai) nagrinėjamąjį produktą, pavadinimai ir tiksliai apibūdinta veikla,

kita svarbi informacija, kuri padėtų Komisijai atrinkti bendroves,

pateikdama nurodytą informaciją, bendrovė sutinka būti atrinkta. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės pateikti klausimyno atsakymus ir leisti atlikti tyrimą vietoje. Jeigu bendrovė nurodo, kad nesutinka būti atrinkta, tai bus aiškinama kaip atsisakymas bendradarbiauti atliekant tyrimą. Atsisakymo bendradarbiauti padariniai nurodyti 8 dalyje.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atrenkant eksportuotojus ir (arba) gamintojus, Komisija taip pat kreipsis į eksportuojančios šalies valdžios institucijas ir visas žinomas eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijas.

ii)   Importuotojų atranka

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų importuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save ir per 6 dalies b punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį 7 dalyje nurodyta forma pateikti toliau nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimas, adresas, e. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai bei kontaktinis asmuo,

visa bendrovės apyvarta eurais nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;

bendras darbuotojų skaičius,

tiksliai apibūdinta bendrovės veikla, susijusi su nagrinėjamuoju produktu,

į Bendrijos rinką importuojamo nagrinėjamojo Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produkto ir perparduodamo joje nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d. kiekis tonomis ir vertė eurais,

visų susijusių bendrovių (7), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant nagrinėjamąjį produktą, pavadinimai ir tiksliai apibūdinta veikla,

kita svarbi informacija, kuri padėtų Komisijai atrinkti bendroves,

pateikdama nurodytą informaciją, bendrovė sutinka būti atrinkta. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės pateikti klausimyno atsakymus ir leisti atlikti tyrimą vietoje. Jeigu bendrovė nurodo, kad nesutinka būti atrinkta, tai bus aiškinama kaip atsisakymas bendradarbiauti atliekant tyrimą. Atsisakymo bendradarbiauti padariniai nurodyti toliau 8 dalyje.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atliekant importuotojų atranką, Komisija papildomai kreipsis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

iii)   Galutinė atranka

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 6 dalies b punkto ii papunktyje nustatytą laikotarpį.

Galutinę atranką Komisija ketina atlikti pasitarusi su atitinkamomis šalimis, kurios pareiškė norą būti atrinktos.

Atrinktos bendrovės privalo pateikti klausimyno atsakymus per 6 dalies b punkto iii papunktyje nustatytą laikotarpį ir bendradarbiauti vykstant tyrimui.

Jei bus bendradarbiaujama nepakankamai, Komisija, vadovaudamasi pagrindinio reglamento 17 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsniu, gali padaryti išvadą remdamasi turimais faktais. Kaip paaiškinta 8 dalyje, išvada, padaryta remiantis turimais faktais, atitinkamai šaliai gali būti mažiau palanki.

b)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri jos nuomone reikalinga tyrimui, Komisija išsiuntinės klausimynus Bendrijos pramonės bendrovėms ir visoms Bendrijos gamintojų asociacijoms, atrinktiems Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams ir (arba) gamintojams, visoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, atrinktiems importuotojams, visoms prašyme įvardytoms importuotojų asociacijoms arba, kurios bendradarbiavo tyrime, sudariusiame sąlygas priimti dabar persvarstomas priemones bei atitinkamos eksportuojančios šalies valdžios institucijoms.

c)   Rinkos ekonomikos šalies parinkimas

Komisija, siekdama nustatyti normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikai, numatė pasirinkti Indiją tinkama rinkos ekonomikos šalimi. Per laikotarpį, nurodytą šio pranešimo 6 dalies c punkte, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti pastabas, ar šis pasirinkimas yra tinkamas.

d)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti kitą nei klausimyno atsakymai informaciją bei patvirtinamuosius dokumentus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 6 dalies a punkto ii papunktyje nustatytą laikotarpį.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 6 dalies a punkto iii papunktyje nustatytą laikotarpį.

5.2.   Bendrijos interesų vertinimo procedūra

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu ir patvirtinus tikimybę, kad dempingas ir žala bus tęsiami arba pasikartos, bus nustatyta, ar antidempingo priemonių tolesnis taikymas arba jų panaikinimas neprieštarautų Bendrijos interesams. Dėl šios priežasties, jei Bendrijos pramonė, importuotojai, jiems atstovaujančios asociacijos, vartotojų atstovai ir vartotojų organizacijų atstovai įrodo, kad yra objektyvus ryšys tarp jų veiklos ir nagrinėjamojo produkto, per 6 dalies a punkto ii papunktyje nustatytus bendruosius laikotarpius gali pranešti apie save ir Komisijai pateikti informaciją. Šalys, veikusios pirmiau pateiktame sakinyje nustatyta tvarka, per 6 dalies a punkto iii papunktyje nustatytą laikotarpį, gali prašyti būti išklausytos, bet turi nurodyti konkrečias to prašymo priežastis. Reikėtų pažymėti, kad į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

6.   Terminai

a)   Bendrieji terminai

i)   Laikotarpis, per kurį šalys turi prašyti klausimyno

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nebendradarbiavo tyrime, po kurio buvo nustatytos šioje peržiūroje nagrinėjamos priemonės, turėtų prašyti klausimyno kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ii)   Laikotarpis, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją

Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis pranešė apie save.

Atrinktos bendrovės privalo pateikti klausimyno atsakymus per 6 dalies b punkto iii papunktyje nurodytą laikotarpį.

iii)   Išklausymas

Per tą patį 40 dienų laikotarpį visos suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

b)   Konkretus laikotarpis, susijęs su atranka

i)

5.1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytą informaciją Komisija turėtų gauti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, nes per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija ketina tartis dėl galutinės atrankos su atitinkamomis šalimis, kurios pareiškė norą dalyvauti atrankoje.

ii)

Visą kitą svarbią atrankai informaciją, kaip nurodyta 5.1 dalies a punkto iii papunktyje, Komisija turi gauti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

iii)

Atrinktų šalių klausimyno atsakymus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo pranešimo apie jų įtraukimą į atranką dienos.

c)   Konkretus laikotarpis, per kurį turi būti pasirinkta rinkos ekonomikos šalis

Tiriamosios šalys gali norėti pateikti savo pastabas dėl Indijos, minimos 5 dalies c punkte ir numatytos rinkos ekonomikos šalimi nustatant normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikoje, tinkamumo. Šias pastabas Komisija turi gauti per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7.   Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (8)“grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Faks. (32 2) 295 65 05

8.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

9.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

10.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi priemonių galiojimo pabaigos peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, jos rezultatai nepakeis galiojančių keistinų priemonių, bet leis tas priemones panaikinti arba toliau taikyti pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei bet kuri tyrimo šalis mano, kad priemonių peržiūra yra pateisinama norint sudaryti galimybę iš dalies keisti (t. y. padidinti arba sumažinti) priemones, ta šalis gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirmiau nurodytu adresu.


(1)  OL C 196, 2006 8 19, p. 2.

(2)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(3)  OL L 123, 2002 5 9, p. 1.Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1854/2003 OL L 272, 2003 10 23, p. 1.

(4)  OL L 396, 2004 12 31, p. 18.

(5)  OL L 311, 2006 11 10, p. 1.

(6)  Norėdami sužinoti susijusių bendrovių sąvokos apibrėžtį, žr. 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 143 straipsnį (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(7)  Norėdami sužinoti susijusių bendrovių sąvokos apibrėžtį, žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 143 straipsnį (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(8)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.


KITI AKTAI

Komisija

8.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/20


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

(2007/C 103/11)

Šis paskelbimas suteikia teisę užprotestuoti paraišką pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 501/2006 (1) 7 straipsnį. Užprotestavimas turi būti pateiktas per šešis mėnesius nuo paskelbimo.

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„PARDUBICKÝ PERNÍK“

Nr. EB: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

SKVN ( ) SGN ( X )

Šioje santraukoje informavimo tikslais pateikiami pagrindiniai produkto specifikacijos duomenys.

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga:

Pavadinimas:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresas:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Telefonas:

(420) 220 383 111

Faksas:

(420) 224 324 718

El. paštas:

posta@upv.cz

2.   Grupė:

Pavadinimas:

Sdružení Pardubický perník

Adresas:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Telefonas:

(420) 466 303 637

Faksas:

(420) 466 303 637

El. paštas:

info@goldfein.cz

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai ( X ) kiti ( )

3.   Produkto rūšis:

2.4 klasė. Meduolis

2.   Specifikacijos aprašymas:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas: „Pardubický perník“

4.2.   Apibūdinimas: Pardubicės meduolis yra keptas pyrago gaminys. Jis gaminamas iš kvietinių miltų, cukraus, kiaušinio, bičių medaus, vaisių džemo, augalinių riebalų, kakavos, meduolių prieskonių mišinių (cinamonas, kalendra, gvazdikėliai, anyžius, kvapieji pipirai) ir tešlos kildymo medžiagų. Pardubicės meduoliai yra dviejų rūšių:

4.3.   Geografinė vietovė: Geografinė vietovė, kurioje gaminamas Pardubicės meduolis, yra Pardubicės miesto kadastrinė vietovė, įskaitant Spojil gyvenvietės kadastrinę vietovę.

4.4.   Kilmės įrodymas: Pardubicės meduolis gaminamas pagal galiojančius šalies ir europinius teisės aktus. Valstybinę kontrolę užtikrina Valstybinė žemės ūkio ir maisto produktų inspekcija (ji taip pat kontroliuoja, kaip laikomasi specifikacijos) ir vidaus kontrolės sistema RVASVT (HACCP — rizikos veiksnių sistema). Siekdami įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti gaminių kilmę, visi gamintojai registruoja žaliavų tiekėjus ir gatavų gaminių gavėjus. Meduolis nepriklauso šviežių kepinių kategorijai, todėl gamintojas jį privalo supakuoti ir ant pakuotės nurodyti bent minimalius atitinkamais teisės aktais nustatytus duomenis, visų pirma pavadinimą, svorį, sudėtį ir gamintojo identifikacinius duomenis.

4.5.   Gamybos būdas: Pardubicės meduolis yra kepinys, kurio gamybos technologija su nežymiais pakeitimais naudojama jau trečią šimtmetį.

Pardubicės meduolio gamybos procesas susideda iš dviejų etapų su kelių dienų pertrauka.

Pirmajame etape paruošiama pagrindinė tešla, kuri laikoma keletą dienų prieš tolesnį apdorojimą.

Antrajame etape iškilusi tešla sumaišoma su kiaušiniais, džemu, prieskoniais ir tešlos kildymo medžiagomis. Pagaminama elastinga masė, iš kurios iškočiojamas lakštas. Iš to lakšto vėliau padaromi

4.2 punkto a dalyje nurodyti meduoliai: išpjaustomi arba išspaudžiami vienodo dydžio tešlos gabalėliai, kurie iškepami krosnyje, pripildomi įdaro, padengiami glajumi arba šokoladu ir supakuojami į plėvelę, ant kurios nurodoma reikalinga informacija apie gaminį;

4.2 punkto b dalyje nurodyti meduoliai: išpjaustomi arba išspaudžiami iš anksto nustatytos formos (žr. 4.2) tešlos gabalėliai, kurie tam tikrais atvejais tampa trijų dimensijų gaminio kompozicinėmis detalėmis (žr. 4.2). Tešlos gabalėliai iškepami krosnyje, atvėsinami ir padengiami glajumi arba šokoladu, arba paliekami nepadengti. Taip paruošti meduoliai rankomis papuošiami cukraus, riebalų arba šokolado mase ir supakuojami. Ant pakuotės nurodoma informacija apie gamintoją.

Visas gamybos procesas, įskaitant pakavimą, vyksta nustatytos geografinės vietovės gamybos cechuose. Gaminių ypatybės reikalauja pakuoti pačioje gamybos įmonėje, nes transportuojant nesupakuotus gatavus gaminius nukentėtų jų glajus ir papuošimai. Įstatymuose taip pat numatyta, kad ilgo galiojimo kepinius privalo supakuoti pats gamintojas.

4.6.   Ryšys: Istorinių faktų apie Pardubicės meduolių gamybos istoriją galima rasti 16 amžiuje. Teisę gaminti meduolius Pardubicėje 1759 m. suteikė Marija Teresė. Dvidešimtajame amžiuje vaflių gamyba ypač suklestėjo, nes vaflius imta gaminti ne tik namuose, bet ir pramoniniu būdu. Dabartiniu metu išskirtinę Pardubicės meduolio vietą visuomenės sąmonėje atskleidžia, pavyzdžiui, laikraščių („Perštyn“, „Blesk “ir kt.) straipsniai ir tuometinio prezidento Vaclavo Havelo apsilankymo bendrovės „Golfein CZ “gamybos ceche fotografijos. Pateikti faktai liudija, kad Pardubicėje ilgą laiką dirbo ir buvo rengiami specialistai, kurie išmanė šio produkto gamybą ir perdavė šį sugebėjimą savo įpėdiniams. Šiems gebėjimams priskirtina ir Pardubicės meduolio puošyba išskirtiniais motyvais. Tokie puošybos stiliai ir būdai daugiau niekur nenaudojami, jie perduodami tik tiesioginio gamybos proceso metu.

4.7.   Kontrolės institucija:

Pavadinimas:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adresas:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Telefonas

(420) 495 454 110

Faksas:

(420) 495 532 518

El. paštas:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Ženklinimas etiketėmis: —


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.