ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 32

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. vasario 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 032/01

Euro kursas

1

 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 032/02

Valstybės pagalba — Italija — Valstybės pagalba Nr. C 1/2004 — Regionų įstatymo Nr. 9/98 Procedūros C 1/2004 pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį klaidų ištaisymas ir procedūros taikymo ribų išplėtimas — Kvietimas pateikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį ( 1 )

2

2007/C 032/03

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

6

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

14.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 32/1


Euro kursas (1)

2007 m. vasario 13 d.

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3022

JPY

Japonijos jena

157,99

DKK

Danijos krona

7,4534

GBP

Svaras sterlingas

0,66995

SEK

Švedijos krona

9,1660

CHF

Šveicarijos frankas

1,6233

ISK

Islandijos krona

88,54

NOK

Norvegijos krona

8,1110

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5791

CZK

Čekijos krona

28,233

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

254,02

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6965

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,9100

RON

Rumunijos lėja

3,3920

SKK

Slovakijos krona

34,397

TRY

Turkijos lira

1,8270

AUD

Australijos doleris

1,6811

CAD

Kanados doleris

1,5253

HKD

Honkongo doleris

10,1756

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,8953

SGD

Singapūro doleris

2,0068

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 223,48

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,4280

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,1131

HRK

Kroatijos kuna

7,3561

IDR

Indijos rupija

11 816,81

MYR

Malaizijos ringitas

4,5577

PHP

Filipinų pesas

63,118

RUB

Rusijos rublis

34,3220

THB

Tailando batas

44,050


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Skelbimai

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

14.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 32/2


VALSTYBĖS PAGALBA — ITALIJA

Valstybės pagalba Nr. C 1/2004 — Regionų įstatymo Nr. 9/98 Procedūros C 1/2004 pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį klaidų ištaisymas ir procedūros taikymo ribų išplėtimas

Kvietimas pateikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 32/02)

2006 m. lapkričio 22 d. raštu, pateiktu originalo kalba po šios santraukos, Komisija pranešė Italijai apie savo sprendimą ištaisyti klaidas ir išplėsti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytos procedūros C 1/2004 dėl pirmiau minėtos priemonės taikymo ribas.

Per vieną mėnesį nuo šios santraukos ir šio rašto paskelbimo dienos suinteresuotosios šalys gali pateikti savo pastabas apie priemonę, kurios atžvilgiu Komisija taiso ir pratęsia tyrimo procedūrą, šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence,

Greffe des Aides d'Etat

B-1049 Bruxelles

Faksas (32 2) 296 12 42

Šios pastabos bus perduotos Italijai. Pastabas teikianti suinteresuotoji šalis gali pateikti pagrįstą raštišką prašymą neatskleisti jos tapatybės.

SANTRAUKOS TEKSTAS

PROCEDŪRA IR PAGRINDINIAI FAKTAI

1998 m. patvirtinta pagalbos schema N272/98 teikiamos subsidijos pradinėms investicijoms į viešbučių pramonę Italijoje, Sardinijos regione.

Patvirtinus šią pagalbos schemą, Italijos vyriausybė priėmė įgyvendinimo reglamentus su įvairiais administraciniais sprendimais, pirmiausia potvarkį Nr. 285/99, 2000 7 27deliberazione Nr. 33/4 ir 2000 7 27deliberazione Nr. 33/6, susietą su Nr. 33/4. Komisijai apie potvarkį Nr. 285/99 ir deliberazione Nr. 33/6 pranešta nebuvo.

Pagal administracinius sprendimus Nr. 285/99 ir Nr. 33/6, pagalba gali būti teikiama investicijoms, pradėtoms įgyvendinti prieš pateikiant paraišką pagalbai gauti.

Komisijai gavus skundą, kad pažeidžiant nacionalinės regioninės pagalbos teikimo taisykles, buvo suteikta pagalba investicijoms, nors prieš pradedant įgyvendinti investicinį projektą nebuvo pateikta paraiška pagalbai gauti, Komisija nusprendė 2004 m. vasario 3 d. pradėti oficialią tyrimo procedūrą „Netinkamas pagalbos N 272/98 naudojimas — Sprendimas pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą“ (Byla C 1/2004).

PRIEŽASTYS TAISYTI PROCEDŪROS KLAIDAS IR IŠPLĖSTI JOS TAIKYMO RIBAS

Vertindama pagalbą Komisija pagrindinį dėmesį kreipė į tai, kad jai nebuvo pranešta apie du iš pirmiau minėtų įgyvendinimo reglamentų. Apie vieną iš ypač svarbių įgyvendinimo reglamentų, deliberazione Nr. 33/6, sprendime pradėti procedūrą net neužsimenama.

Reikia pabrėžti, kad mažiausiai 28 atvejai, kuriais tariamai pažeidžiant būtinumo principą buvo suteikta pagalba, yra priskirtini deliberazione Nr. 33/6, o ne deliberazione Nr. 33/4, kaip klaidingai buvo nurodyta sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą. Deliberazione Nr. 33/6 „Pereinamojo laikotarpio taisyklės pirmajam kvietimui teikti paraiškas“ nurodoma, kad projekto vykdymo išlaidos, patirtos po 1998 m. balandžio 5 d. (Regionų įstatymo Nr. 9/98 įsigaliojimo data), net ir nesilaikant pirmajam kvietimui teikti paraiškas taikomų taisyklių, atitinka pagalbos teikimo reikalavimus.

Be to, sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą laikomasi nuomonės, kad tai yra piktnaudžiavimas patvirtinta pagalbos schema, kaip apibrėžta Procedūrinio reglamento 16 straipsnyje. Tačiau 16 straipsnis dažniausiai taikomas, kai patvirtintos pagalbos gavėjas pagalbą panaudoja kitaip nei nurodyta sprendime teikti pagalbą arba pagalbos sutartyje, o ne atvejais, kai valstybė narė, keisdama esamą pagalbos schemą, sukuria naują neteisėtą pagalbą (Procedūrinio reglamento 1 straipsnio c ir f dalys).

VERTINIMAS

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse (1) (toliau — Gairės) nurodoma, kad pagalbos teikimo schemų taisyklėse būtų reikalaujama pateikti paraišką pagalbai gauti prieš pradedant įgyvendinti projektą (4 punkto 2 dalis).

Ši prievolė numatyta ir 1998 m. Komisijos sprendime dėl schemos patvirtinimo, pagal kurį pagalbos gavėjas paraišką pagalbai gauti privalo pateikti prieš pradedant įgyvendinti projektą.

Pirmiau minėtais administraciniais sprendimais leidžiama suteikti pagalbą projektams, pradėtiems įgyvendinti prieš pateikiant paraišką suteikti pagalbą. Todėl galima teigti, kad Italijos valdžios institucijos nesilaikė nei 1998 m. Komisijos sprendimo, nei Gairėse numatytų reikalavimų.

Komisija mano, kad skatinamasis pagalbos poveikis galėjo susilpnėti, nes prieš pradedant įgyvendinti projektą buvo nepateikta paraiška pagalbai gauti. Komisija mano, kad pagalba, suteikta ne pagal esančią pagalbos schemą ir prieš tai nepranešus apie ją Komisijai, yra neteisėtai suteikta pagalba, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 659/99 1 straipsnio f dalyje ir abejoja, ar investiciniams projektams suteikta pagalba, dėl kurios paraiška buvo pateikta jau pradėjus įgyvendinti projektus, yra suderinama su bendrąja rinka.

Be to, nesant skatinamojo poveikio, tokia pagalba turėtų būti laikoma pagalba veiklai, kurios vienintelis tikslas yra sumažinti įprastas įmonės veiklos išlaidas. Pagal Gairių 4 punkto 15 dalį tokia pagalba paprastai yra draudžiama. Tačiau išimtiniais atvejais ji gali būti suteikiama regionams, kurie, kaip šiuo atveju Sardinija, turi į ją teisę pagal 87 straipsnio 3 dalies a punkto leidžiančią nukrypti nuostatą, su sąlyga, kad: i) tai pagrįsta jos nauda regioninei plėtrai bei pobūdžiu ir ii) jos lygis proporcingas tiems sunkumams, kuriuos siekiama palengvinti. Tačiau Italijos valdžios institucijos iki šiol neįrodė visų esamų sunkumų buvimo ir neįvertino jų svarbos.

Todėl šiame procedūros etape Komisija abejoja, kad pagalba gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka.

RAŠTO TEKSTAS

„La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.“


(1)  OL C 74, 1998 3 10, p. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 32/6


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 32/03)

1.

2007 m. vasario 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonės „MVV Energie AG“ (toliau — MVV, Vokietija), kontroliuojama Manheimo miesto Vokietijoje, ir „GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH“ (toliau — GSW, Vokietija), bendrai kontroliuojama „The Goldman Sachs Group, Inc.“ (toliau — „Goldman Sachs“, JAV) ir „Cerberus Group“ (toliau — „Cerberus“, JAV), pirkdamos vertybinius popierius įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „WGB Wärme GmbH & Co. KG“ (toliau — WGB, Vokietija), kurią anksčiau kontroliavo GSW, kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

GSW: nekilnojamojo turto nuoma ir valdymas;

„Goldman Sachs“: investicinė bankininkystė;

„Cerberus“: investicijos į materialųjį ir finansinį turtą įvairiuose sektoriuose visame pasaulyje;

MVV: elektros energijos, šilumos, dujų ir vandens gamyba ir paskirstymas;

Manheimo miestas: savivaldybės veikla, nekilnojamojo turto nuoma ir valdymas;

WGB: energetikos paslaugos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugos.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32 2) 296 43 01 ar 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV šiuo adresu:

Commission Européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.