ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 290E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. lapkričio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2005-2006 m. SESIJA

 

2006 m. vasario 13-16 d. posėdžiai

 

2006 m. vasario 13 d., pirmadienis

2006/C 290E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Gauti dokumentai

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Peticijos

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Darbų programa

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Būtiniausios mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklės * (diskusijos)

Valstybės pagalbos reforma 2005-2009 m. (diskusijos)

Globalizacijos poveikis vidaus rinkai (diskusijos)

SOLVIT (diskusijos)

Graikijos valdžios institucijų vykdomas automobilių konfiskavimas (diskusijos)

Dirbtinės optinės spinduliuotės keliama rizika darbuotojams ***III (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

11

 

2006 m. vasario 14 d., antradienis

2006/C 290E/02

PROTOKOLAS

13

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Žmogaus teisių ir demokratijos išlyga Europos Sąjungos susitarimuose (diskusijos)

Vietinis eismas per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų ***I (diskusijos)

Šildymas ir aušinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

Restauruotos padangos *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių tvirtinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bendras sausųjų pašarų rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Dviejų reglamentų pinigų politikos klausimais panaikinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Vietinis eismas per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Saliamono Salų partnerystės susitarimas dėl žvejybos* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Graikijos valdžios institucijų vykdomas automobilių konfiskavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Dirbtinės optinės spinduliuotės keliama rizika darbuotojams ***III (balsavimas)

Būtiniausios mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklės * (balsavimas)

Valstybės pagalbos reforma 2005-2009 m. (balsavimas)

Globalizacijos poveikis vidaus rinkai (balsavimas)

Žmogaus teisių ir demokratijos išlyga Europos Sąjungos susitarimuose (balsavimas)

Tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymas (Šetlando zona ir jūrų plekšnių zona) (balsavimas)

Šildymas ir aušinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo patikslinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnių posėdžių balsavimo pataisymai

Paslaugos vidaus rinkoje ***I (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Paslaugos vidaus rinkoje ***I (diskusijų tęsinys)

Naujasis vystymosi finansavimo mechanizmas Tūkstantmečio tikslų kontekste (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

25

I PRIEDAS

27

II PRIEDAS

36

PRIIMTI TEKSTAI

70

P6_TA(2006)0045Padangos su restauruotu protektoriumi ***Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio sprendimus 2001/507/EB ir 2001/509/EB, siekiant, kad Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 109 ir Nr. 108 dėl restauruotų padangų taptų privalomos (KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046Autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių tvirtinimas ***Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 55 dėl autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių patvirtinimo nuostatų (KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047Bendras sausųjų pašarų rinkos organizavimas *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048Dviejų reglamentų pinigų politikos klausimais panaikinimas *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049Vietinis eismas per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiančio Šengeno konvenciją ir Bendrąsias konsulines instrukcijas (KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. vasario 14 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006, nustatantį vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiantį Šengeno konvenciją

73

P6_TA(2006)0050EB ir Saliamono Salų partnerystės susitarimas dėl žvejybos*Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Saliamono Salų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Saliamono Salų pakrančių vandenyse (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051Graikijos valdžios institucijų vykdomas automobilių konfiskavimasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Graikijos valdžios institucijų vykdomo automobilių konfiskavimo (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052Dirbtinės optinės spinduliuotės keliama rizika darbuotojams ***IIIEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053Būtiniausios mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklės *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl būtiniausių mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklių nustatymo (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054Valstybės pagalbos reforma 2005-2009 m.Europos Parlamento rezoliucija dėl valstybės pagalbos reformos 2005-2009 m. (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055Globalizacijos poveikis vidaus rinkaiEuropos Parlamento rezoliucija dėl globalizacijos poveikio vidaus rinkai (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056Žmogaus teisių ir demokratijos išlyga ES susitarimuoseEuropos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057Tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų persvarstymas vykdant bendrą žvejybos politiką (Šetlendo ir jūrinių plekšnių zonos)Europos Parlamento rezoliucija dėl tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymo (Šetlando ir jūrų plekšnių zonos) (2005/2190(INI))

113

P6_TA(2006)0058Šildymas ir vėsinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltiniusEuropos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl šildymo ir vėsinimo naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (2005/2122(INI))

115

PRIEDASIŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PASIŪLYMO TURINIO

116

 

2006 m. vasario 15 d., trečiadienis

2006/C 290E/03

PROTOKOLAS

120

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Teisė į saviraiškos laisvę ir pagarba religijai (diskusijos)

Priešprieša tarp Irano ir tarptautinės bendruomenės (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

Bendrijos skrydžių vadovo licencija ***II (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Priešprieša tarp Irano ir tarptautinės bendruomenės (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo patikslinimai

Iškilmingas posėdis. Austrija

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvos (diskusijos)

Padėtis Baltarusijoje dėl kovo 19 d. vyksiančių Prezidento rinkimų (diskusijos)

Kova su rasizmu futbole (rašytinis pareiškimas)

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Rizikos ir krizių valdymas žemės ūkio sektoriuje (diskusijos)

Europos Sąjungos miškininkystės strategijos įgyvendinimas (diskusijos)

Strateginės kaimo plėtros gairės (2007-2013) * (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

128

I PRIEDAS

130

II PRIEDAS

132

PRIIMTI TEKSTAI

145

P6_TA(2006)0059Bendrijos skrydžių vadovo licencija ***IIEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060Priešprieša tarp Irano ir tarptautinės bendruomenėsEuropos Parlamento rezoliucija dėl priešpriešos tarp Irano ir tarptautinės bendruomenės

145

 

2006 m. vasario 16 d., ketvirtadienis

2006/C 290E/04

PROTOKOLAS

149

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Darbotvarkė

Gauti dokumentai

Asignavimų perkėlimas

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Balsuoti skirtas laikas

Paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)

Strateginės kaimo plėtros gairės (2007-2013) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Naujasis vystymosi finansavimo mechanizmas Tūkstantmečio tikslų kontekste (balsavimas)

Teisė į saviraiškos laisvę ir pagarba religijai (balsavimas)

Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvos (balsavimas)

Padėtis Baltarusijoje dėl kovo 19 d. vyksiančių Prezidento rinkimų (balsavimas)

Rizikos ir krizių valdymas žemės ūkio sektoriuje (balsavimas)

Europos Sąjungos miškininkystės strategijos įgyvendinimas (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo patikslinimai

Statistikos duomenys apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą ***I (diskusijos)

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Tarptautinio valiutos fondo strategijos peržiūra (diskusijos)

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

Kultūros paveldas Azerbaidžane

Padėtis Šri Lankoje

Gvantanamas

Balsuoti skirtas laikas

Kultūros paveldas Azerbaidžane (balsavimas)

Gvantanamas (balsavimas)

Balsavimo pataisymai

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

163

I PRIEDAS

165

II PRIEDAS

184

PRIIMTI TEKSTAI

343

P6_TA(2006)0061Paslaugos vidaus rinkoje ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje (KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. vasario 16 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/.../EB dėl paslaugų vidaus rinkoje

343

P6_TA(2006)0062Strateginės kaimo plėtros gairės (2007-2013)*Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos strateginių gairių kaimo plėtrai (2007-2013 m. programavimo laikotarpis) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063Naujasis vystymosi finansavimo mechanizmas Tūkstantmečio tikslų konteksteEuropos Parlamento rezoliucija dėl naujų finansinių priemonių vystymuisi finansuoti ir Tūkstantmečio tikslų

396

P6_TA(2006)0064Teisė į saviraiškos laisvę ir pagarba religijaiEuropos Parlamento rezoliucija dėl teisės į saviraiškos laisvę ir pagarbos religiniams įsitikinimams

399

P6_TA(2006)0065Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvosEuropos Parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvų

401

P6_TA(2006)0066Padėtis BaltarusijojeEuropos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje prieš 2006 m. kovo 19 d. vyksiančius Prezidento rinkimus

404

P6_TA(2006)0067Rizikos ir krizių valdymas žemės ūkio sektoriujeEuropos Parlamento rezoliucija dėl rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068Europos Sąjungos miškininkystės strategijos įgyvendinimasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos miškininkystės strategijos įgyvendinimo (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069Kultūros paveldas AzerbaidžaneEuropos Parlamento rezoliucija dėl kultūros paveldo Azerbaidžane

421

P6_TA(2006)0070GvantanamasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Gvantanamo

423

Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)Informacija dėl balsavimui skirto laikoJeigu nenurodyta priešingai, pranešėjai prieš balsavimą raštu informavo pirmininką apie savo poziciją dėl pataisų.Parlamento komitetų pavadinimų sutrumpinimai

AFET

Užsienio reikalų komitetas

DEVE

Plėtros komitetas

INTA

Tarptautinės prekybos komitetas

BUDG

Biudžeto komitetas

CONT

Biudžeto kontrolės komitetas

ECON

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

ENVI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas

ITRE

Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

IMCO

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

TRAN

Transporto ir turizmo komitetas

REGI

Regioninės plėtros komitetas

AGRI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

PECH

Žuvininkystės komitetas

CULT

Kultūros ir švietimo komitetas

JURI

Teisės komitetas

LIBE

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

AFCO

Konstitucinių reikalų komitetas

FEMM

Moterų teisių ir lygių galimybių komitetas

PETI

Peticijų komitetas

Frakcijų pavadinimų sutrumpinimai

PPE-DE

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija

PSE

Socialistų frakcija Europos Parlamente

ALDE

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

Verts/ALE

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

GUE/NGL

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji

IND/DEM

Nepriklausomybės ir demokratijos frakcija

UEN

Sąjungos už tautų Europą frakcija

NI

Nepriklausomi Parlamento nariai

LT

 


I (Pranešimas)

EUROPOS PARLAMENTAS

2005-2006 m. SESIJA

2006 m. vasario 13-16 d. posėdžiai

2006 m. vasario 13 d., pirmadienis

29.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 290/1


PROTOKOLAS

(2006/C 290 E/01)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

1.   Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.

2.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Romano Maria La Russa ir Giovanni Rivera pranešė, kad jie dalyvavo, bet jų pavardės neįrašytos į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

3.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

iš Parlamento komitetų:

1.1)

pranešimai:

Pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose (2005/2057(INI)). Užsienio reikalų komitetas.

Pranešėjas: Agnoletto Vittorio (A6-0004/2006).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS)). Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Daul Joseph (A6-0008/2006).

Pranešimas dėl 2005-2009 m. valstybės pagalbos reformos (KOM(2005)0107 — 2005/2165(INI)). Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Hökmark Gunnar (A6-0009/2006).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo anuliuojama Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3181/78 ir Tarybos Reglamentas Nr. 1736/79, pinigų politika (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS)). Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėja: Berès Pervenche (A6-0010/2006).

*** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 55 dėl autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių bendrųjų nuostatų patvirtinimo (11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)). Tarptautinės prekybos komitetas.

Pranešėjas: Barón Crespo Enrique (A6-0011/2006).

*** Rekomendacijos projektas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimus 2001/507/EB ir 2001/509/EB, siekiant JT Europos ekonominės komisijos (UN/ECE) 109 ir 108 reglamentus dėl padangų su atnaujintais protektoriais padaryti privalomus (09916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)). Tarptautinės prekybos komitetas.

Pranešėjas: Barón Crespo Enrique (A6-0012/2006).

Pranešimas dėl rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje (KOM(2005)0074 — 2005/2053(INI)). Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Graefe zu Baringdorf Friedrich-Wilhelm (A6-0014/2006).

Pranešimas dėl Europos Sąjungos miškininkystės strategijos įgyvendinimo (KOM(2005)0084 — 2005/2054(INI)). Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Kindermann Heinz (A6-0015/2006).

Pranešimas dėl tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymo (Šetlando ir jūrų plekšnių zonos) (KOM(2005)0422 — 2005/2190(INI)). Žuvininkystės komitetas.

Pranešėja: Stihler Catherine (A6-0016/2006).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios būtiniausias mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisykles (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)). Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Berman Thijs (A6-0017/2006).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Saliamono Salų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Saliamono Salų pakrančių vandenyse (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS)). Žuvininkystės komitetas.

Pranešėja: Fraga Estévez Carmen (A6-0018/2006).

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl šildymo ir aušinimo naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (2005/2122(INI)). Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Rothe Mechtild (A6-0020/2006).

Pranešimas dėl globalizacijos įtakos vidaus rinkai (2004/2225(INI)). Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.

Pranešėja: Herczog Edit (A6-0021/2006).

Pranešimas dėl Tarptautinio valiutos fondo strateginės peržiūros (2005/2121(INI)). Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Hamon Benoît (A6-0022/2006).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos strateginių gairių kaimo plėtrai (2007-2013 m. programavimo laikotarpis) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)). Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: McGuinness Mairead (A6-0023/2006).

1.2)

rekomendacija antrajam svarstymui:

***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD)). Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėja: De Veyrac Christine (A6-0007/2006).

2)

iš Parlamento narių:

2.1)

klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 109 straipsnis) (B6-0002/2006):

Papadimoulis Dimitrios, Corbett Richard, Landsbergis Vytautas, De Rossa Proinsias, Andrikienė Laima Liucija, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Sakalas Aloyzas, Karas Othmar, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Paleckis Justas Vincas, Brejc Mihael, Matsouka Maria, Lynne Elizabeth, Rack Reinhard, Schierhuber Agnes, Moraes Claude, Crowley Brian, Rübig Paul, Pirker Hubert, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Czarnecki Ryszard, Guerreiro Pedro, Doyle Avril, Svensson Eva-Britt, Caspary Daniel, Belohorská Irena, Casaca Paulo, Hennicot-Schoepges Erna, Batzeli Katerina, Manolakou Diamanto- Schwab Andreas, Evans Robert, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Paleckis Justas Vincas, Ó Neachtain Seán, Riera Madurell Teresa, Goudin Hélène, Corbett Richard, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Starkevičiūtė Margarita, Kristensen Henrik Dam, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Kinnock Glenys, Gklavakis Ioannis, Salinas García María Isabel, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Coveney Simon, Rutowicz Leopold Józef, Miguélez Ramos Rosa, Ebner Michl, Staes Bart, Harkin Marian, Martin David, Doyle Avril, Mölzer Andreas, Posselt Bernd, Vanhecke Frank, Garriga Polledo Salvador, Herranz García María Esther, Gutiérrez-Cortines Cristina, Badia I Cutchet Maria, Carnero González Carlos, del Castillo Vera Pilar, Matsis Yiannakis, Masip Hidalgo Antonio, Purvis John, Moraes Claude, Vidal-Quadras Roca Alejo, Deß Albert, Mitchell Gay, Toussas Georgios, Gahler Michael, Karatzaferis Georgios, Belohorská Irena, Beglitis Panagiotis, Hennicot-Schoepges Erna, Lulling Astrid, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Maat Albert Jan, De Rossa Proinsias, Szejna Andrzej Jan, Manolakou Diamanto, Reul Herbert, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro, Crowley Brian, Aylward Liam, Ryan Eoin, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, van Nistelrooij Lambert, Montoro Romero Cristobal.

2.2)

pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis):

Gentvilas Eugenijus. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Černobylio katastrofos dvidešimtmečio (B6-0085/2006).

perduota

atsakingam komitetui: ENVI

 

nuomonė: AFET, ITRE

Muscardini Cristiana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje (B6-0092/2006).

perduota

atsakingam komitetui: IMCO

 

nuomonė: ECON, TRAN

Berlato Sergio, Muscardini Cristiana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su biomase susijusio veiksmų plano (B6-0093/2006).

perduota

atsakingam komitetui: ITRE

 

nuomonė: AGRI, ENVI

Muscardini Cristiana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES energetikos politikos (B6-0094/2006).

perduota

atsakingam komitetui: ITRE

 

nuomonė: ENVI

2.3)

į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

Filip Kaczmarek - dėl tikėjimo laisvės Kinijoje (0008/2006),

Mario Borghezio - dėl grėsmės Europos laikraščių saviraiškos laisvei, kilusios po to, kai buvo išspausdintos Mohamedo ir islamo karikatūros (0009/2006),

Frank Vanhecke, Philip Claeys ir Koenraad Dillen - dėl islamo šalių reakcijos į Danijos dienraštyje Jyllands-Posten išspausdintas karikatūras (0010/2006).

3)

Parlamento delegacijos Taikinimo komitetui:

***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)). Parlamento delegacija Taikinimo Komitete.

Pranešėjas: Őry Csaba (A6-0026/2006).

4.   Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 59, 60, 61, 62, 63/2005 negalioja, nes nebuvo surinktas reikiamas parašų skaičius.

5.   Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Buvo išdalytas Komisijos komunikatas apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant 2005 m. gruodžio mėnesio sesijos metu Parlamento priimtas rezoliucijas ir pozicijas.

6.   Peticijos

Šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 5 dalimi, buvo perduotos atsakingam komitetui:

2006 1 31

Hedi Feibel (Nr. 1/2006);

Ferdo Colak (Nr. 2/2006);

Lutz Krajinski ir Gottfried Preising (Velo-Pilgertour-Team) (Nr. 3/2006);

Ursula Winter ir Hans-Jürgen Mielenz (Nr. 4/2006);

Irmgard Ghodss (Nr. 5/2006);

Gerhard Bühler (Nr. 6/2006);

Rüdiger Vosloh (Nr. 7/2006);

Angelika Samuels (Nr. 8/2006);

Corinna Gram (Nr. 9/2006);

Patrick Culhane (Cappagh Farmers Support Group) (Nr. 10/2006);

Vaclav Sroub (Nr. 11/2006);

David McKee (Nr. 12/2006);

David Hernandez (Nr. 13/2006);

Timothy Harrington (Nr. 14/2006);

Arum Rattan (Nr. 15/2006);

Sinéad Quinn (Nr. 16/2006);

Anston Park Junior School (su 30 parašų) (Nr. 17/2006);

Darryl Williams (Nr. 18/2006);

Rafael Cañada Núñez (Asociación ciudadana „Autopista No“) (Nr. 19/2006);

Parque y Jardín de la Plaza José-María Orense y colindantes, de Valencia, Asociación de Vecinos (Nr. 20/2006);

Juan Ignacio Valero Gómez (Nr. 21/2006);

Matti Niemelä (Dynamic Therapy Center Oy) (Nr. 22/2006);

Luigina De Santis (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées) (ir 400 000 parašų) (Nr. 23/2006);

Jacques Suchet (Nr. 24/2006);

Teresa Jakubowska (Parti anticlerical RACJA) (Nr. 25/2006);

Rita Pirrotte (Nr. 26/2006);

Angelo Morini (Movimento federalista europeo) (ir 97 parašai) (Nr. 27/2006);

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (Nr. 28/2006);

Giovanna Cavalieri (Nr. 29/2006);

Maria Gabriella Gavioli (Nr. 30/2006);

Giampiero Angeli (ir 21 parašas) (Nr. 31/2006);

Carmine D'Imperio (Nr. 32/2006);

Giuseppe Borriello (Nr. 33/2006);

Constant Verbraeken (Nr. 34/2006);

Loohuis (Gemeente Haaksbergen) (Nr. 35/2006);

Th. van der Ven (Nr. 36/2006);

Rolf Edman (Träkumla Rom AB) (Nr. 37/2006);.

Wojciech Pomorski (Nr. 38/2006);

Thaleia Kokka (Nr. 39/2006);

Georgios Foutsitzis (Nr. 40/2006);

Emmanouil Nikolaidis (Nr. 41/2006);

Konstantinos Antzas (Nr. 42/2006);

Christian Schulz (Nr. 43/2006);

Konstantinos Lympouridis (Nr. 44/2006).

7.   Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų.

8.   Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 68 straipsnį kartu su Tarybos Pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos bendru sprendimu priimtus teisės aktus:

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl tam tikrų į bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (kodifikuota redakcija) (3649/2/2005 — C6-0049/2006 — 2003/0333(COD)),

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinačią direktyvą 76/160/EEB (3659/6/2005 — C6-0050/2006 — 2002/0254(COD)),

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę (3666/1/2005 — C6-0044/2006 — 2004/0239(COD)),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį lydinčiąsias priemones protokolo dėl cukraus šalims, kurias paveikė ES cukraus režimo reforma (3673/1/2005 — C6-0043/2006 — 2005/0117(COD)),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 (3601/2006 — C6-0048/2006 — 2003/0291(COD)).

9.   Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas - darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis vasario plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 368.298/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2006 2 13 - 2006 2 16 posėdžiai

Pirmadienis

pakeitimų nėra.

Antradienis

pakeitimų nėra.

Trečiadienis

ALDE frakcija pateikė tris prašymus, nesilaikydama Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 1 dalyje numatytų terminų. Tačiau Pirmininkas, konstatavęs, kad nėra prieštaraujančiųjų, nusprendė pateikti Parlamentui tvirtinti minėtus prašymus:

ALDE frakcijos prašymą leisti daugiau negu vienam kiekvienos frakcijos kalbėtojui dalyvauti diskusijose dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl saviraiškos laisvės ir pagarbos religijai (Darbotvarkės 55 punktas);

ALDE frakcijos prašymą, kuriuo siekiama, kad pasibaigus šioms diskusijoms būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos;

ALDE frakcijos prašymą perkelti į kitą sesiją Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvų (Darbotvarkės 30 punktas).

Kalbėjo Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu. Ji pagrindė šiuos prašymus.

Kalbėjo: dėl šių prašymų Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, kuris pageidavo, kad būtų balsuojama dėl visų trijų prašymų kartu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, kuris nesutiko, kad būtų balsuojama dėl visų trijų prašymų kartu, ir Daniel Cohn-Bendit.

Balsavimas dėl pirmojo ALDE frakcijos prašymo:

Parlamentas atmetė prašymą.

Balsavimas dėl antrojo ALDE frakcijos prašymo:

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (108 balsų „už“, 72 - „prieš“, 15 susilaikė) patenkino prašymą.

Kalbėjo Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu. Jis paprašė, kad dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos būtų balsuojama per kitą mėnesinę sesiją.

Kalbėjo: dėl šio prašymo Monica Frassoni, Johannes Voggenhuber, Hans-Gert Poettering, Daniel Cohn-Bendit, Martin Schulz, Bernd Posselt ir Johannes Voggenhuber.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (99 balsų „už“, 113 - „prieš“, 9 susilaikė) atmetė Hannes Swoboda prašymą. Taigi bus balsuojama per šią mėnesinę sesiją.

Pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijos: 2006 2 14, antradienis, 10 val.,

bendri pasiūlymai dėl rezoliucijos ir pakeitimai: 2006 2 15, trečiadienis, 10 val.

Balsavimas: 2006 2 16, ketvirtadienis.

Balsavimas dėl trečiojo ALDE frakcijos prašymo:

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra. Jo manymu, nereikia balsuoti dėl šio prašymo. Pirmininkas pritarė šiai pozicijai.

Ketvirtadienis

pakeitimų nėra.

Darbų programa buvo patvirtinta.

10.   Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Nirj Deva, Magda Kósáné Kovács, Antolín Sánchez Presedo, Gisela Kallenbach, Jean-Claude Martinez, Mojca Drčar Murko, Pedro Guerreiro, Catherine Trautmann, Georgios Karatzaferis, Józef Pinior, Tunne Kelam, Jan Tadeusz Masiel, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pasqualina Napoletano, Urszula Krupa, Marc Tarabella, Sarah Ludford, Zita Pleštinská, Alexander Lambsdorff, Marie-Noëlle Lienemann, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Gerard Batten, Henri Weber, Maria Badia I Cutchet, Bruno Gollnisch, Véronique De Keyser, Evangelia Tzampazi, Marios Matsakis, Eluned Morgan, Georgios Toussas, James Hugh Allister, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Dariusz Rosati, Bogusław Rogalski ir Jeffrey Titford.

11.   Būtiniausios mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklės * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl būtiniausių mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklių nustatymo [KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Thijs Berman (A6-0017/2006).

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pirmininko pavaduotoja

Thijs Berman pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Åsa Westlund (ENVI komiteto nuomonės referentė), María Esther Herranz García PPE-DE frakcijos vardu, Marc Tarabella PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jean-Claude Martinez, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Albert Jan Maat ir Csaba Sándor Tabajdi.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mojca Drčar Murko, James Nicholson, David Martin, Ioannis Gklavakis, Karin Scheele, Neil Parish, Ambroise Guellec ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.9 punktas.

12.   Valstybės pagalbos reforma 2005-2009 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl valstybės pagalbos reformos 2005-2009 m. [2005/2165(INI)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006).

Gunnar Hökmark pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos narė).

Kalbėjo: Miloš Koterec (REGI komiteto nuomonės referentas), José Manuel García-Margallo y Marfil PPE-DE frakcijos vardu, Gilles Savary PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, Graham Booth IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys James Hugh Allister, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ieke van den Burg, Helmuth Markov, Zsolt László Becsey ir Katerina Batzeli.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: David Casa, Antolín Sánchez Presedo, Ján Hudacký, Giovanni Pittella, Corien Wortmann-Kool, Riitta Myller, Rolf Berend, Paolo Cirino Pomicino ir Neelie Kroes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.10 punktas.

13.   Globalizacijos poveikis vidaus rinkai (diskusijos)

Pranešimas dėl globalizacijos poveikio vidaus rinkai [2004/2225(INI)]. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.

Pranešėja: Edit Herczog (A6-0021/2006).

Edit Herczog pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Helmuth Markov (INTA komiteto nuomonės referentas), Zuzana Roithová PPE-DE frakcijos vardu, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Othmar Karas, Zita Pleštinská ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.11 punktas.

14.   SOLVIT (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0087/2005/rév.), kurį IMCO komiteto vardu Arlene McCarthy uždavė Komisijai: SOLVIT (B6-0001/2006).

Arlene McCarthy (autorė) pateikė klausimą žodžiu.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Pirmininko pavaduotojas

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, Edit Herczog PSE frakcijos vardu, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Adam Jerzy Bielan UEN frakcijos vardu, Danutė Budreikaitė ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

15.   Graikijos valdžios institucijų vykdomas automobilių konfiskavimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Graikijos valdžios institucijų vykdomo automobilių konfiskavimo [2005/2005(INI)] — Peticijų komitetas.

Pranešėjas: Michael Cashman (A6-0394/2005).

Michael Cashman pristatė pranešimą.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE-DE frakcijos vardu, Maria Matsouka PSE frakcijos vardu, David Hammerstein Mintz Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, László Kovács, Michael Cashman, kuris patikslino savo pranešimo turinį, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ir László Kovács.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.7 punktas.

16.   Dirbtinės optinės spinduliuotės keliama rizika darbuotojams ***III (diskusijos)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) [PE-CONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)]. Parlamento delegacija Taikinimo komitete.

Pranešėjas: Csaba Őry (A6-0026/2006).

Csaba Őry pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Thomas Mann PPE-DE frakcijos vardu, Stephen Hughes PSE frakcijos vardu, Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu, Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Anja Weisgerber, Karin Jöns, Marian Harkin, Harald Ettl, Marios Matsakis ir Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.8 punktas.

17.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 368.298/OJMA).

18.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.25 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Josep Borrell Fontelles

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, BarónCrespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, ourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le en, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Stebėtojai:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan.


2006 m. vasario 14 d., antradienis

29.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 290/13


PROTOKOLAS

(2006/C 290 E/02)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ

Pirmininko pavaduotojas

1.   Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 9.00 val.

2.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

iš Tarybos ir Komisijos:

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatantis XI priedo turinį (KOM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: EMPL

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (išdėstyta nauja redakcija) (KOM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: TRAN

 

nuomonė: ENVI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų (KOM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: TRAN

 

nuomonė: JURI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl partnerystės žuvininkystės sektoriuje sudarymo (KOM(2005)0692 — C6-0040/2006 — 2005/0280(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: PECH

 

nuomonė: DEVE, BUDG

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio specialias šilkaverpių auginimą skatinančias priemones (kodifikuota redakcija) (KOM(2006)0004 — C6-0042/2006 — 2006/0003(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (KOM(2005)0676 — C6-0442/2005 — 2005/0258(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: EMPL

2)

iš Taikinimo komiteto:

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)).

3.   Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.

KULTŪROS PAVELDAS AZERBAIDŽANE

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ir Panagiotis Beglitis PSE frakcijos vardu - dėl kultūros paveldo Azerbaidžane (B6-0111/2006),

Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu - dėl kultūros paveldo apsaugos Pietų Kaukaze (B6-0115/2006),

Frédérique Ries, Thierry Cornillet ir Bernard Lehideux ALDE frakcijos vardu - dėl kultūros paveldo naikinimo Azerbaidžane (B6-0126/2006),

Charles Tannock, Bernd Posselt, Ioannis Kasoulides, Jürgen Schröder ir Jacques Toubon PPE-DE frakcijos vardu - dėl paveldo Azerbaidžane (B6-0129/2006),

Michał Tomasz Kamiński ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu - dėl kultūros paveldo naikinimo Azerbaidžane (B6-0130/2006),

Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu - dėl paveldo Azerbaidžane (B6-0134/2006).

II.

PADĖTIS ŠRI LANKOJE

Pasqualina Napoletano ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu - dėl Šri Lankos (B6-0110/2006),

Esko Seppänen ir André Brie GUE/NGL frakcijos vardu - dėl Šri Lankos (B6-0116/2006),

Eoin Ryan UEN frakcijos vardu - dėl Šri Lankos (B6-0128/2006),

Sajjad Karim ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu - dėl padėties Šri Lankoje (B6-0131/2006),

Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Charles Tannock ir Philip Bradbourn PPE-DE frakcijos vardu - dėl padėties Šri Lankoje (B6-0132/2006),

Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu - dėl padėties Šri Lankoje (B6-0133/2006).

III.

GVANTANAMAS

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Martine Roure ir Panagiotis Beglitis PSE frakcijos vardu - dėl Gvantanamo (B6-0112/2006),

Giusto Catania, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Rizzo ir Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu - dėl mirties bausmės Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Gvantanamo (B6-0117/2006),

Simon Coveney ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu - dėl Gvantanamo (B6-0118/2006),

Sarah Ludford, Cecilia Malmström ir Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu - dėl Gvantamo (B6-0127/2006),

Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu - dėl Gvantanamo (B6-0135/2006).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.

4.   Žmogaus teisių ir demokratijos išlyga Europos Sąjungos susitarimuose (diskusijos)

Pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose [2005/2057(INI)] — Užsienio reikalų komitetas.

Pranešėjas: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006).

Vittorio Agnoletto pristatė pranešimą.

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Fernando Fernández Martín (DEVE komiteto nuomonės referentas), Glyn Ford (INTA komiteto nuomonės referentas), Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE frakcijos vardu, María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu, Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ryszard Czarnecki, Simon Coveney, Richard Howitt, Raül Romeva i Rueda, Bruno Gollnisch, Georgios Papastamkos, Panagiotis Beglitis, Cem Özdemir, Philip Claeys ir Bogusław Sonik.

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Józef Pinior, Bernat Joan i Marí, Justas Vincas Paleckis, Libor Rouček, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai ir Benita Ferrero-Waldner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.12 punktas.

5.   Vietinis eismas per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiančio Šengeno konvenciją ir Bendrąsias konsulines instrukcijas [KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Mihael Brejc (A6-0406/2005).

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Mihael Brejc pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Karl von Wogau (AFET komiteto nuomonės referentas), Ewa Klamt PPE-DE frakcijos vardu, Michael Cashman PSE frakcijos vardu, Henrik Lax ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, István Szent-Iványi, Barbara Kudrycka, Kinga Gál ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.5 punktas.

6.   Šildymas ir aušinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl šildymo ir aušinimo naudojant atsinaujinančius energijos išteklius [2005/2122(INI)]. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Mechtild Rothe (A6-0020/2006).

Mechtild Rothe pristatė pranešimą.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE-DE frakcijos vardu, Reino Paasilinna PSE frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Andres Tarand, Patrizia Toia, Peter Liese, Vladimír Maňka, Alejo Vidal-Quadras Roca, Justas Vincas Paleckis, Den Dover, Bernadette Bourzai, Romana Jordan Cizelj, Péter Olajos, Paul Rübig, Herbert Reul ir Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 14 protokolo 7.14 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT

Pirmininko pavaduotojas

7.   Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

7.1.   Restauruotos padangos *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimus 2001/507/EB ir 2001/509/EB siekiant, kad Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 108 ir Nr. 109 dėl restauruotų padangų taptų privalomos [KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)] — Tarptautinės prekybos komitetas.

Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0012/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 1 punktas.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0045).

Parlamentas davė pritarimą.

7.2.   Autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių tvirtinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 55 dėl autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių patvirtinimo nuostatų [KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)] — Tarptautinės prekybos komitetas.

Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0011/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 2 punktas.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0046).

Parlamentas davė pritarimą.

7.3.   Bendras sausųjų pašarų rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo [KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Joseph Daul (A6-0008/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 3 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0047).

7.4.   Dviejų reglamentų pinigų politikos klausimais panaikinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje [KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0010/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 4 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0048).

7.5.   Vietinis eismas per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiančio Šengeno konvenciją ir Bendrąsias konsulines instrukcijas [KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Mihael Brejc (A6-0406/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 5 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0049).

7.6.   EB ir Saliamono Salų partnerystės susitarimas dėl žvejybos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Saliamono Salų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Saliamono Salų pakrančių vandenyse [KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS)] — Žuvininkystės komitetas.

Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A6-0018/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 6 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0050).

7.7.   Graikijos valdžios institucijų vykdomas automobilių konfiskavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Graikijos valdžios institucijų vykdomo automobilių konfiskavimo [2005/2005(INI)] — Peticijų komitetas.

Pranešėjas: Michael Cashman (A6-0394/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 7 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0051).

7.8.   Dirbtinės optinės spinduliuotės keliama rizika darbuotojams ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) [PE-CONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)] — Parlamento delegacija Taikinimo komitete.

Pranešėjas: Csaba Őry (A6-0026/2006)).

(Pritarimui reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 8 punktas.)

BENDRAS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0052).

7.9.   Būtiniausios mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl būtiniausių mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklių nustatymo [KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Thijs Berman (A6-0017/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 9 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0053).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0053).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Graham Booth dėl balsavimo eigos.

7.10.   Valstybės pagalbos reforma 2005-2009 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl valstybės pagalbos reformos 2005-2009 m. [2005/2165(INI)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 10 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0054).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Gunnar Hökmark (pranešėjas) dėl 8 pakeitimo 2 ir 3 dalių negaliojimo, nes buvo atmesta pirmoji dalis;

Gunnar Hökmark pateikė 5 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

7.11.   Globalizacijos poveikis vidaus rinkai (balsavimas)

Pranešimas dėl globalizacijos poveikio vidaus rinkai [2004/2225(INI)]. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.

Pranešėja: Edit Herczog (A6-0021/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 11 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0055).

7.12.   Žmogaus teisių ir demokratijos išlyga Europos Sąjungos susitarimuose (balsavimas)

Pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose [2005/2057(INI)] — Užsienio reikalų komitetas.

Pranešėjas: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 12 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0056).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Vittorio Agnoletto (pranešėjas) pateikė 7 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

7.13.   Tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymas (Šetlando zona ir jūrų plekšnių zona) (balsavimas)

Pranešimas dėl tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymo (Šetlando ir jūrų plekšnių zonos) [2005/2190(INI)]. Žuvininkystės komitetas.

Pranešėja: Catherine Stihler (A6-0016/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 13 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0057).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Catherine Stihler (pranešėja) prieš balsavimą.

7.14.   Šildymas ir aušinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl šildymo ir aušinimo naudojant atsinaujinančius energijos išteklius [2005/2122(INI)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Mechtild Rothe (A6-0020/2006).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma dėl 1 dalies ir priedo.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 14 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0058).

8.   Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Csaba Őry pranešimas A6-0026/2006

Roselyne Bachelot-Narquin.

Thijs Berman pranešimas A6-0017/2006

Albert Jan Maat, Mairead McGuinness ir Frank Vanhecke.

Vittorio Agnoletto pranešimas A6-0004/2006

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer.

9.   Balsavimo patikslinimai

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

10.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

11.   Ankstesnių posėdžių balsavimo pataisymai

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

Posėdžio data: 2005 5 12.

Šešiasdešimtosiosios Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės (B6-0290/2005/rev):

rezoliucija (visa)

už - Ģirts Valdis Kristovskis.

12.   Paslaugos vidaus rinkoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje [KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD)]. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.

Pranešėja: Evelyne Gebhardt (A6-0409/2005).

Evelyne Gebhardt pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Martin Bartenstein (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) ir Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Pirmininkas pranešė Parlamento nariams, kad numatyta manifestacija prieš Direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje šiuo metu prie Parlamento vyksta be incidentų.

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, Adam Jerzy Bielan UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Marine Le Pen, Christopher Heaton-Harris (CONT komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (ECON komiteto nuomonės referentė), Kartika Tamara Liotard (ENVI komiteto nuomonės referentė), Jorgo Chatzimarkakis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marie-Hélène Descamps (CULT komiteto nuomonės referentė), Kurt Lechner (JURI komiteto nuomonės referentas), Raül Romeva i Rueda (FEMM komiteto nuomonės referentas), Marcin Libicki (PETI komiteto nuomonės referentas), Anne Van Lancker (EMPL komiteto nuomonės referentė) ir Malcolm Harbour.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Robert Goebbels, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Philippe de Villiers, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Marianne Thyssen, Richard Falbr, Philippe de Villiers, norėdamas papildyti savo pasakytą kalbą, nes jo kalbėjimo laikas dar nebuvo pasibaigęs, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Mario Borghezio, Roberta Angelilli, James Hugh Allister, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Martin Bartenstein, Toine Manders, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Eoin Ryan ir Jana Bobošíková.

Atėjus klausimų valandos laikui, diskusijos buvo nutrauktos.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS

Pirmininko pavaduotojas

13.   Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Pirmininkas priminė naująsias klausimų valandos rengimo taisykles (2006 1 18 protokolo 11 punktas).

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0002/2006).

Pirma dalis

1 klausimas (Dimitrios Papadimoulis): Derybos dėl Serbijos ir Juodkalnijos narystės.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis, Bart Staes ir Hubert Pirker papildomus klausimus.

2 klausimas (Richard Corbett): Tarybos Pirmininko kritika Teisingumo Teismo atžvilgiu.

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Richard Corbett, Reinhard Rack ir Paul Rübig papildomus klausimus.

3 klausimas (Vytautas Landsbergis): ES siena su Rusija (dėl Estijos).

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Vytauto Landsbergio, Richard Seeber ir Bernd Posselt papildomus klausimus.

4 klausimas (Proinsias De Rossa): Viešieji Tarybos posėdžiai.

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Proinsias De Rossa, Richard Corbett ir Gay Mitchell papildomus klausimus.

5 klausimas (Laima Liucija Andrikienė): Naujoji 2007-2013 m. finansinė perspektyva.

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Laimos Liucijos Andrikienės, Reinhard Rack ir Agnes Schierhuber papildomus klausimus.

Antra dalis

6 klausimas (Bernd Posselt): ES energetinė priklausomybė.

7 klausimas (Gay Mitchell): Energetikos saugumas.

Martin Bartenstein (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimus ir į Bernd Posselt, Gay Mitchell, Paul Rübig ir Richard Seeber papildomus klausimus.

8 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

9 klausimas (Othmar Karas): Papildomos profesinės pensijos.

Martin Bartenstein atsakė į klausimą ir į Othmar Karas, Hubert Pirker ir Richard Seeber papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 19.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Pirmininko pavaduotojas

14.   Paslaugos vidaus rinkoje ***I (diskusijų tęsinys)

Kalbėjo: Jacques Toubon, Harlem Désir, Ona Juknevičienė, Jean-Luc Bennahmias, kuris Verts/ALE frakcijos vardu paprašė ketvirtadienį sustabdyti posėdį prieš galutinį balsavimą, Jonas Sjöstedt, Jens-Peter Bonde, Rolandas Pavilionis, Hans-Peter Martin, Ria Oomen-Ruijten, Poul Nyrup Rasmussen, Cecilia Malmström, Carl Schlyter, Georgios Toussas, Hélène Goudin, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roselyne Bachelot-Narquin, Edit Herczog, Karin Riis-Jørgensen, Hélène Flautre, Bairbre de Brún, Dariusz Maciej Grabowski, Jacek Protasiewicz, Arlene McCarthy, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Andersson, Luigi Cocilovo, Vladimír Železný ir Zuzana Roithová.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Barbara Weiler, Sophia in 't Veld, Charlotte Cederschiöld, Maria Matsouka, Diana Wallis, Małgorzata Handzlik, Proinsias De Rossa, Šarūnas Birutis, Zita Pleštinská, Ieke van den Burg, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Dariusz Rosati, Alexander Stubb, Manuel Medina Ortega, Konstantinos Hatzidakis, Bernadette Vergnaud, Stefano Zappalà, Joel Hasse Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mia De Vits, József Szájer, Pier Antonio Panzeri, Thomas Mann, Lasse Lehtinen, Bogusław Sonik, Joseph Muscat, Astrid Lulling, Vladimír Maňka, Gunnar Hökmark, Amalia Sartori, Simon Busuttil, Ivo Strejček, Simon Coveney, Riccardo Ventre, John Purvis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Valdis Dombrovskis ir Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 16 protokolo 6.1 punktas.

15.   Naujasis vystymosi finansavimo mechanizmas Tūkstantmečio tikslų kontekste (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Naujasis vystymosi finansavimo mechanizmas Tūkstantmečio tikslų kontekste.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Tokia Saïfi PPE-DE frakcijos vardu, Glenys Kinnock PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, Karin Scheele ir Michel Rocard.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Nirj Deva, Tokia Saïfi PPE-DE frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan, Roberts Zīle ir Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu - dėl naujojo vystymosi finansavimo mechanizmo Tūkstantmečio vystymosi tikslų kontekste (B6-0119/2006),

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Feleknas Uca ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu - dėl vystymosi finansavimo (B6-0121/2006),

Fiona Hall ALDE frakcijos vardu - dėl naujojo vystymosi finansavimo mechanizmo Tūkstantmečio tikslų kontekste (B6-0124/2006),

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Poul Nyrup Rasmussen, Glyn Ford, Claude Moraes, Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna, Thijs Berman ir Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu - dėl naujųjų vystymosi finansavimo būdų Tūkstantmečio vystymosi tikslų kontekste (B6-0142/2006),

Caroline Lucas, Margrete Auken ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu - dėl naujojo vystymosi finansavimo mechanizmo Tūkstantmečio tikslų kontekste (B6-0143/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2006 2 16 protokolo 6.3 punktas.

16.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 368.298/OJME).

17.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.40 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Antonios Trakatellis

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Stebėtojai:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan.


I PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+

priimta

-

atmesta

 

atkrito

atšaukta

atšaukta

VB (..., ..., ...)

vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

EB (..., ..., ...)

elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

dal.

balsavimas dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

atsk.

atskiras balsavimas

pak.

pakeitimas

KP

kompromisinis pakeitimas

AD

atitinkama dalis

NP

naikinantis pakeitimas

=

tapatūs pakeitimai

§

dalis

str.

straipsnis

konst.

konstatuojamoji dalis

PR

pasiūlymas dėl rezoliucijos

BPR

bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos

SB

slaptas balsavimas

1.   Restauruotos padangos ***

Rekomendacija: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0012/2006)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

2.   Autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių tvirtinimas ***

Rekomendacija: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0011/2006)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

3.   Bendras sausųjų pašarų rinkos organizavimas *

Pranešimas: Joseph DAUL (A6-0008/2006)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

VB

+

578, 13, 10

Prašymas balsuoti vardiniu būdu

PPE-DE: galutinis balsavimas.

4.   Dviejų reglamentų pinigų politikos klausimais panaikinimas *

Pranešimas: Pervenche BERÈS (A6-0010/2006)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

5.   Vietinis eismas per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų ***I

Pranešimas: Mihael BREJC (A6-0406/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

6.   EB ir Saliamono Salų partnerystės susitarimas dėl žvejybos *

Pranešimas: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0018/2006)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

7.   Graikijos valdžios institucijų vykdomas automobilių konfiskavimas

Pranešimas: Michael CASHMAN (A6-0394/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

EB

+

398, 161, 64

8.   Dirbtinės optinės spinduliuotės keliama rizika darbuotojams ***III

Pranešimas: Csaba ŐRY (A6-0026/2006)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Balsavimas: bendras projektas

VB

+

570, 16, 49

Prašymas balsuoti vardiniu būdu

ALDE: bendras projektas.

9.   Būtiniausios mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklės *

Pranešimas: Thijs BERMAN (A6-0017/2006)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (balsavimas dėl visų pakeitimų iš karto)

1-7

9-11

14-16

18-20

22-23

28-31

35

37

39-40

komitetas

 

+

 

Atsakingo komiteto pakeitimai. Atskiras balsavimas

8

komitetas

VB

+

591, 38, 10

21

komitetas

VB

+

613, 13, 8

26

komitetas

dal.

 

 

1/EB

+

508, 133, 7

2/EB

+

321, 315, 12

38

komitetas

atsk.

+

 

3 straipsnio 2 dalis

47=

53=

Verts/ALE

JØRGENSEN ir kt.

VB

-

172, 460, 18

12

komitetas

VB

+

418, 129, 11

po 3 straipsnio 2 dalies

48

Verts/ALE

VB

-

259, 377, 16

3 straipsnio 3 dalies 1 punktas

49=

54=

Verts/ALE

JØRGENSEN ir kt.

VB

-

171, 464, 14

13

komitetas

VB

+

431, 202, 14

5 straipsnis

44

IND/DEM

VB

-

47, 590, 16

17

komitetas

 

+

 

po 5 straipsnio

42

ALDE

 

+

 

6 straipsnio 1 dalies 2 punktas

50

Verts/ALE

EB

+

346, 257, 36

1 priedo 2 punktas

55

JØRGENSEN ir kt.

EB

+

379, 185, 74

24

komitetas

 

 

 

1 priedo 3 punktas

56

JØRGENSEN ir kt.

dal.

 

 

1

-

 

2/EB

+

359, 277, 6

1 priedo 4 punktas

57

JØRGENSEN ir kt.

 

-

 

25

komitetas

 

+

 

1 priedo 7 punktas

27

komitetas

 

+

 

58

JØRGENSEN ir kt.

 

-

 

po 1 priedo 7 punkto

59

JØRGENSEN ir kt.

 

-

 

1 priedo 10 punktas

60

JØRGENSEN ir kt.

 

+

 

po 1 priedo 11 punkto 1 papunkčio

45

IND/DEM

 

-

 

2 priedo 1 punktas

61

JØRGENSEN ir kt.

VB

-

172, 465, 15

2 priedo 3 punktas

32

komitetas

EB

+

429, 210, 7

62

JØRGENSEN ir kt.

 

 

 

3 priedo 1 punkto įvadinė dalis

33

komitetas

 

+

 

63

JØRGENSEN ir kt.

 

 

 

3 priedo 2 punkto 1 papunktis

64AD

JØRGENSEN ir kt.

EB

-

229, 409, 11

3 priedo 2 punkto 2 papunktis

34

komitetas

 

+

 

64AD

JØRGENSEN ir kt.

 

 

 

4 priedo 1 punkto 1 papunktis

36

komitetas

 

+

 

51=

65=

Verts/ALE

JØRGENSEN ir kt.

EB

-

213, 432, 2

4 priedo 3 punkto 1 lentelės 2 eilutė

52

Verts/ALE

 

-

 

43=

66=

PSEJØRGENSEN ir kt.

 

-

 

4 priedo 3 punkto 1 lentelės 3 eilutė

68

Verts/ALE

 

-

 

4 priedo 4 punkto 2 dalis

46

IND/DEM

VB

-

145, 445, 65

5 priedo d punktas

41

komitetas

 

+

 

67

JØRGENSEN ir kt.

 

 

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

Verts/ALE: 47, 48 ir 49 pakeitimai.

PSE: 8, 12, 13, 21, 47/53, 49/54 ir 61 pakeitimai.

IND/DEM: 44 ir 46 pakeitimai.

Prašymas balsuoti atskirai

PSE: 38 pakeitimas.

Prašymas balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

PSE:

26 pakeitimas

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus skaičių ir žodį „50 liuksų“.

2-oji dalis: šis skaičius ir šis žodis.

56 pakeitimas

1-oji dalis:„Visiems viščiukams nuolat ... 5 cm storio“ (1 pastraipa).

2-oji dalis:„Iškėlus viščiukus ... švarūs pakratai“ (2 pastraipa).

10.   Valstybės pagalbos reforma 2005-2009 m.

Pranešimas: Gunnar HÖKMARK (A6-0009/2006)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

1 dalis

3

PPE-DE

EB

+

555, 84, 7

po 3 dalies

8

Verts/ALE

dal./VB

 

 

1

-

285, 364, 6

2

 

 

3

 

 

po 4 dalies

9

Verts/ALE

 

-

 

7 dalis

10

Verts/ALE

 

-

 

po 10 dalies

21

WEBER ir kt.

 

+

 

12 dalis

11

Verts/ALE

EB

+

331, 304, 9

17 dalis

1

PPE-DE

 

+

 

po 19 dalies

12

Verts/ALE

VB

+

342, 308, 4

po 26 dalies

13

Verts/ALE

VB

-

129, 354, 170

19

GUE/NGL

 

-

 

po 27 dalies

20

GUE/NG

 

-

 

28 dalis

6

PSE

 

+

 

32 dalis

14

Verts/ALE

 

-

 

34 dalis

15

Verts/ALE

 

-

 

35 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

37 dalis

2

PPE-DE

 

+

 

40 dalis

16

Verts/ALE

 

-

 

po 40 dalies

17

Verts/ALE

VB

-

281, 352, 20

po 41 dalies

18

Verts/ALE

V

+

340, 296, 12

B konstatuojamoji dalis

7

Verts/ALE

 

-

 

§

originalus tekstas

atsk.

+

 

C konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

po C konstatuojamosios dalies

4

PSE

 

+

 

F konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

po H konstatuojamosios dalies

5

PSE

 

+

pakeista žodžiu

Balsavimas: rezoliucija (visa)

 

+

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

Verts/ALE: 8, 12, 13, 17 ir 18 pakeitimai.

Prašymas balsuoti atskirai

PSE: B konstatuojamoji dalis

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

PSE:

C konstatuojamoji dalis

1-oji dalis:„kadangi skiriant valstybės pagalbą ... būti proporcinga“.

2-oji dalis:„ir ypač ... būtų laikina,“.

ALDE:

F konstatuojamoji dalis

1-oji dalis:„kadangi pagrindas ... tam tikrais laiko tarpais apsvarstomas iš naujo“.

2-oji dalis:„ir kadangi užduotis nuolat prižiūrėti ... valstybių narių audito tarnyboms“.

Verts/ALE:

35 §

1-oji dalis:„mano, kad teikti valstybės pagalbą ... regionui; todėl“.

2-oji dalis:„remia požiūrį dėl veiksmingesnės ... „statistinio poveikio“ paliestuose regionuose“.

GUE/NGL:

8 pakeitimas

1-oji dalis:„mano, kad ... atlikti savo užduotis”, išskyrus žodžius „vadovaudamosi ... straipsnio nuostatomis“.

2-oji dalis:„vadovaudamosi ... straipsnio nuostatomis“.

3-oji dalis:„siūlo šiuos principus ... finansuoti tokias paslaugas;“.

Įvairūs

Gunnar Hökmark žodžiu pateikė tokį 5 pakeitimo pakeitimą:

Ha (naujas) kadangi konkurencijos neiškraipanti valstybės pagalba yra leistina priemonė ekonominei plėtrai skatinti ir todėl gali būti Lisabonos darbotvarkės, skirtos ekonominiam augimui ir darbo vietoms, skatinimo priemonė greta kitų priemonių, įskaitant Bendrijos finansavimą, pvz., struktūrinius fondus,

11.   Globalizacijos poveikis vidaus rinkai

Pranešimas: Edit HERCZOG (A6-0021/2006)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

po 26 dalies

1

PPE-DE

VB

+

448, 179, 16

Balsavimas: résolution (dans son ensemble)

 

+

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

IND/DEM: 1 pakeitimas.

12.   Žmogaus teisių ir demokratijos išlyga Europos Sąjungos susitarimuose

Pranešimas: Vittorio AGNOLETTO (A6-0004/2006)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

4 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

7 dalies b punkto 2 papunktis

7

PPE-DE

EB

+

391, 208, 34

pakeista žodžiu

7 dalies f punktas

11

Verts/ALE

VB

+

325, 301, 10

9 dalis

2

ALDE

 

+

 

12 dalies c punktas

5

PSE

 

+

 

12 dalies d punktas

6

PSE

 

+

 

13 dalis

3=

8=

13=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

po 20 dalies

14

Verts/ALE

EB

+

357, 251, 18

9 nurodomoji dalis

1=

9/rev=

10=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

D konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

po G konstatuojamosios dalies

4

PSE

 

+

 

Balsavimas: rezoliucija (visa)

 

+

 

Kadangi 12 pakeitimas taikomas ne visoms kalboms, dėl jo nebuvo balsuojama (žr. Darbo tvarkos taisyklių 151 straipsnio 1 dalies d punktą).

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

Verts/ALE: 11 pakeitimas.

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

UEN:

D konstatuojamoji dalis

1-oji dalis:„pažymėdamas, kad Europos Sąjunga ... privalo greitai ir veiksmingai reaguoti“.

2-oji dalis:„ir kad tai daugeliu ... trečiosiose šalyse“.

4 §

1-oji dalis:„pabrėžia, kad viena iš priežasčių ... ES ir trečiosios šalies bendradarbiavimu“.

2-oji dalis:„taip sudarant ... žmogaus teisių reikalavimus;“.

Įvairūs

Vittorio Agnoletto žodžiu pateikė tokį 7 pakeitimo pakeitimą:

Atkreipia dėmesį, kad savo santykiuose su trečiosiomis šalimis, bei demokratinių principų ir žmogaus teisių skatinimo kontekste pasitelkiant žmogaus teisių ir demokratijos išlygą, Europos Sąjunga raginama ypatingą dėmesį skirti lyčių lygybės ir moterų teisių politikos įgyvendinimui, tuo pačiu pirmiausia įsitikinusi kad trečiosios šalies institucijos laikosi pagrindinių teisių, nevykdo savavališkų areštų, kankinimų arba mirties bausmių, o jų piliečiai turi prieigą prie nešališko teismo,

13.   Tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymas (Šetlando zona ir jūrų plekšnių zona)

Pranešimas: Catherine STIHLER (A6-0016/2006)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

8 dalis

§

originalus tekstas

atsk./EB

+

374, 245, 17

Balsavimas: rezoliucija (visa)

VB

+

560, 56, 15

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

PPE-DE: galutinis balsavimas.

Prašymas balsuoti atskirai

PPE-DE: 8 dalis.

14.   Šildymas ir aušinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius

Pranešimas: Mechtild ROTHE (A6-0020/2006)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Priedo A dalies 1 punktas

3

Verts/ALE

 

-

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma

Priedo B dalies 1 skyriaus 1 dalis

5

Verts/ALE

 

-

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma

Priedo B dalies 1 skyriaus 2 punktas

1

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma

Priedo B dalies 4 skyriaus 11 dalis

§

originalus tekstas

atsk./EB

-

332, 272, 8

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma

Priedo B dalies 4 skyriaus 12 dalis

§

originalus tekstas

atsk./EB

-

325, 280, 8

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma

Balsavimas: 1 dalis ir priedas (visas tekstas)

EB

+

519, 60, 24

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma

po E konstatuojamosios dalies

4

Verts/ALE

 

-

 

G konstatuojamoji dalis

2

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

Balsavimas: rezoliucija (visa)

 

+

 

Prašymas balsuoti atskirai

PPE-DE: priedo B dalies 4 skyriaus 11 ir 12 dalys.


II PRIEDAS

VARDINIO BALSAVIMO REZULTATAI

1.   Daul pranešimas A6-0008/2006

Rezoliucija

Už: 578

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

Susilaikė: 10

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Őry pranešimas A6-0026/2006

Rezoliucija

Už: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz- Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wortmann- Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 16

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: von Wogau

Susilaikė: 49

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Mathieu, Piskorski

PSE: Tabajdi

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Už: John Attard-Montalto, Sajjad Karim, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

3.   Berman pranešimas A6-0017/2005

8 pakeitimas

Už: 591

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 38

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Lamassoure, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Casaca

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken

Susilaikė: 10

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers

PPE-DE: Belet, Marques

UEN: Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Už: Sajjad Karim

4.   Berman pranešimas A6-0017/2005

21 pakeitimas

Už: 613

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Lamassoure, Siekierski, Zwiefka

Susilaikė: 8

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Rogalski, Salvini, Speroni, Železný

PPE-DE: Marques

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Už: Sajjad Karim

5.   Berman pranešimas A6-0017/2005

47 + 53 pakeitimai

Už: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Hall, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Grech, Gröner, Groote, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lavarra, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Piecyk, Pinior, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 460

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Kozlík, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 18

ALDE: Attwooll

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Belohorská, Helmer

PPE-DE: Nicholson

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Už: Sajjad Karim

6.   Berman pranešimas A6-0017/2005

12 pakeitimas

Už: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Kozlík, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Prieš: 129

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Meijer, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, García-Margallo y Marfil, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 11

IND/DEM: Borghezio, Louis, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Romagnoli

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Berman pranešimas A6-0017/2005

48 pakeitimas

Už: 259

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Drčar Murko, Hall, Malmström, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Bullmann, Casaca, Corbett, Kreissl-Dörfler, Napoletano, Roure, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 377

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mölzer, Mote, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fjellner, Gál, García-Margallo y Marfil, Glattfelder, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Toubon, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Susilaikė: 16

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Gewalt, Marques

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Už: Stephen Hughes

8.   Berman pranešimas A6-0017/2005

49 + 54 pakeitimai

Už: 171

ALDE: Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cornillet, Drčar Murko, Hall, Resetarits, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Oomen-Ruijten, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Prets, Reynaud, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 14

ALDE: Attwooll, Ludford, Lynne, Wallis

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Helmer

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Prieš: Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Ria Oomen-Ruijten

9.   Berman pranešimas A6-0017/2005

13 pakeitimas

Už: 431

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Hall, in 't Veld, Malmström, Resetarits, Szent-Iványi, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Speroni, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Pavilionis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 202

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Grosch, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, Langen, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Parish, Pirker, Purvis, Rack, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Toubon, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Casaca, Castex, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lienemann, Napoletano, Patrie, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Tarabella, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Susilaikė: 14

ALDE: Ludford, Lynne

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell, Samaras

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Prieš: Gerard Batten

10.   Berman pranešimas A6-0017/2005

44 pakeitimas

Už: 47

ALDE: Drčar Murko, Hall

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Markov, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Claeys, Dillen, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hoppenstedt, Ibrisagic, Klich, Olajos, Olbrycht, Ventre, Zwiefka

PSE: Casaca, Napoletano, Roure

UEN: Camre

Prieš: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 16

IND/DEM: Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Už: Derek Roland Clark, Gunnar Hökmark

11.   Berman pranešimas A6-0017/2005

61 pakeitimas

Už: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Hall, Jäätteenmäki, Onyszkiewicz, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, van den Burg, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Ferreira Anne, Ford, Gill, Grech, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Poignant, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 465

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Mölzer, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 15

ALDE: Attwooll, Wallis

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni, Titford

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Nicholson, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Prieš: Henri Weber

12.   Berman pranešimas A6-0017/2005

46 pakeitimas

Už: 145

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Griesbeck, Hall

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ford, Gill, Gröner, Groote, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Locatelli, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 445

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 65

ALDE: Lynne, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Ferreira Anne, Koterec, Moraes

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hudghton, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Onesta, Rühle, Turmes

Balsavimo pataisymai

Už: Linda McAvan

13.   Hökmark pranešimas A6-0009/2006

8/1 pakeitimas

Už: 285

ALDE: Chiesa, Cocilovo, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Járóka, Ventre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 364

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 6

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Hökmark pranešimas A6-0009/2006

12 pakeitimas

Už: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 308

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 4

NI: Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Hökmark pranešimas A6-0009/2006

13 pakeitimas

Už: 129

ALDE: Chiesa, Harkin, Manders, Newton Dunn, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers

NI: Allister, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Grech, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Martínez Martínez, Matsouka, Moraes, Muscat, Öger, Paleckis, Prets, Sifunakis, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Busquin, Goebbels, Haug, Kuc

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 170

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Prieš: Toine Manders

16.   Hökmark pranešimas A6-0009/2006

17 pakeitimas

Už: 281

ALDE: Chiesa, Cocilovo

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 352

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 20

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Hökmark pranešimas A6-0009/2006

18 pakeitimas

Už: 340

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 296

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hasse Ferreira, Haug, Paasilinna

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Susilaikė: 12

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Už: Frederika Brepoels, Joel Hasse Ferreira

18.   Herczog pranešimas A6-0021/2006

1 pakeitimas

Už: 448

ALDE: Morillon

IND/DEM: Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 179

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Susilaikė: 16

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ribeiro e Castro

PSE: Attard-Montalto, Castex, Grech, Muscat

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

19.   Agnoletto pranešimas A6-0004/2006

11 pakeitimas

Už: 325

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 301

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Letta, Morillon

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Vaidere

Susilaikė: 10

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Stihler pranešimas A6-0016/2006

Rezoliucija

Už: 560

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 56

ALDE: Ortuondo Larrea

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Titford, Wise, Wohlin

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso González, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kelam, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

Susilaikė: 15

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Deva, Kamall, Sonik, Sturdy

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen


PRIIMTI TEKSTAI

 

P6_TA(2006)0045

Padangos su restauruotu protektoriumi ***

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio sprendimus 2001/507/EB ir 2001/509/EB, siekiant, kad Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 109 ir Nr. 108 dėl restauruotų padangų taptų privalomos (KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2004)0774 — 9916/2005) (1),

atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, Tarybos pateiktą vadovaujantis 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimo) (2) 3 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 2 dalimi ir 4 straipsnio 4 dalies antra įtrauka (C6-0315/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 1 dalies ir 43 straipsnio 1 dalies nuostatas,

atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A6-0012/2006),

1.

duoda pritarimą pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

(2)  OL L 346, 1997 12 17, p. 78.

P6_TA(2006)0046

Autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių tvirtinimas ***

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės Nr. 55 dėl autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių patvirtinimo nuostatų (KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0019 — 11233/2005) (1),

atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, Tarybos pateiktą vadovaujantis 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimo) (2) 3 straipsnio 3 dalimi ir 4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka (C6-0317/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 1 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A6-0011/2006),

1.

duoda pritarimą pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

(2)  OL L 346, 1997 12 17, p. 78.

P6_TA(2006)0047

Bendras sausųjų pašarų rinkos organizavimas *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0572) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 36 straipsnį ir 37 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0410/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0008/2006),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2006)0048

Dviejų reglamentų pinigų politikos klausimais panaikinimas *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0611) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0010/2006),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0010/2006),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.

ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2006)0049

Vietinis eismas per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiančio Šengeno konvenciją ir Bendrąsias konsulines instrukcijas (KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0056) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 62 straipsnio 2 dalies a punktą ir 62 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iv papunkčius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0049/2005),

atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 14 d. Parlamento posėdžio metu Komisijos prisiimtą įsipareigojimą priimti Parlamento patvirtintą poziciją bei į Tarybos atstovo įsipareigojimą, išreikštą 2005 m. gruodžio 20 d. laiške, pritarti pasiūlymui su pakeitimais remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmąja įtrauka,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0406/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimas;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TC1-COD(2005)0006

Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. vasario 14 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006 , nustatantį vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorinių sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiantį Šengeno konvenciją

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą ,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2) ,

kadangi:

(1)

Būtinumas parengti vietinio eismo per sieną taisykles siekiant įtvirtinti Bendrijos teisinį pagrindą išorinių sienų klausimais buvo pabrėžiamas Komisijos komunikate „Siekiant integruoto Europos Sąjungos valstybių narių išorinių sienų valdymo“ (3). 2002 m. birželio 13 d. jį patvirtino Taryba, patvirtinusi „Europos Sąjungos valstybių narių išorinių sienų valdymo planą“, kuriam vėliau 2002 m. birželio 21-22 d. Sevilijoje pritarė Europos Sąjungos Vadovų Taryba.

(2)

Išplėstos Bendrijos labui reikia užtikrinti, kad sienos su kaimyninėmis šalimis nebūtų kliūtimi prekybai, socialiniams ir kultūriniams mainams ar regioniniam bendradarbiavimui. Dėl to turėtų būti sukurta veiksminga vietinio eismo per sieną sistema.

(3)

Vietinio eismo per sieną režimas yra išimtis iš bendrųjų taisyklių, reglamentuojančių pasienio kontrolę asmenų, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorines sienas, kaip nustatyta ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. .../2006 [nustatančiu taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)] (4) .

(4)

Bendrija turėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias kriterijus ir sąlygas, kurių turi būti laikomasi sudarant palankesnes sąlygas pasienio gyventojams vietinio eismo per sieną tikslu kirsti valstybių narių išorines sausumos sienas. Tokios taisyklės turėtų užtikrinti, kad palengvintas sienos kirtimas bona fide pasienio gyventojams, turintiems teisėtų priežasčių dažnai kirsti valstybės narės išorinę sieną, būtų suderintas su būtinumu užkirsti kelią nelegaliai imigracijai, taip pat galimoms grėsmėms saugumui, kurias kelia nusikalstama veikla.

(5)

Paprastai siekiant išvengti piktnaudžiavimo, vietinio eismo per sieną leidimas turi būti išduodamas tik asmenims, kurie pasienio regione teisėtai gyveno bent vienus metus. Dvišaliais susitarimais gali būti numatomas ilgesnis laikotarpis. Išimtiniais ir deramai pagrįstais atvejais, pvz., susijusiais su nepilnamečiais, šeiminės padėties pokyčiais ar žemės paveldėjimu, minėtuose dvišaliuose susitarimuose taip pat gali būti numatytas trumpesnis laikotarpis.

(6)

Vietinio eismo per sieną leidimai turėtų būti išduodami pasienio gyventojams nesvarbu, ar jiems taikomas vizos reikalavimas pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (5). Todėl šis reglamentas turėtų būti skaitomas kartu su ... m. ... d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. .../... [iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 539/2001], kuris skirtas pasienio gyventojus, besinaudojančius šiuo reglamentu įsteigtu vietinio eismo per sieną režimu, atleisti nuo reikalavimo turėti vizą. Todėl šis reglamentas gali įsigalioti tik kartu su minėtu iš dalies keičiančiu reglamentu.

(7)

Bendrija turėtų nustatyti vietinio eismo per sieną leidimo išdavimo pasienio gyventojams vietiniam eismui per sieną konkrečius kriterijus ir sąlygas reglamentuojančias taisykles. Šie kriterijai ir sąlygos turėtų atitikti atvykimo sąlygas, taikomas pasienio gyventojams, kertantiems sieną vietinio eismo per sieną tikslu .

(8)

Vietinio eismo per sieną taisyklių nustatymas Bendrijos lygmeniu neturėtų paveikti laisvo judėjimoteisių, kuriomis naudojasi Sąjungos piliečiai ir jų šeimų nariai, taip pat trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimų nariai, kurie pagal Bendrijos ir jos valstybių narių - vienos susitarimų šalies - ir šių šalių - kitos susitarimų šalies - sudarytus susitarimus naudojasi laisvo judėjimo teisėmis, prilygstančiomis Sąjungos piliečių teisėms. Tačiau kai pagal vietinio eismo per sieną režimą pasienio gyventojams palengvintas sienos kirtimas reiškia mažiau sistemingą kontrolę, toks palengvinimas turėtų būti savaime taikomas ir Sąjungos piliečiams bei trečiųjų šalių piliečiams, kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise ir gyvena pasienio teritorijoje.

(9)

Kad vietinio eismo per sieną režimas būtų taikomas, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama išlaikyti arba prireikus sudaryti dvišalius susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, jei jie atitinka šiame reglamente nustatytas taisykles .

(10)

Šis reglamentas neturi poveikio konkretiems susitarimams, taikomiems Seutai ir Melilai, kaip apibrėžta Ispanijos Karalystės deklaracijoje dėl Seutos ir Melilos miestų Baigiamajame akte, pridedamame prie Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo (6).

(11)

Pasienio gyventojams pažeidus vietinio eismo per sieną režimą, kaip nustatyta šiuo reglamentu, valstybės narės turėtų taikyti nacionalinės teisės nustatytas sankcijas.

(12)

Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą, prireikus pridėdama atitinkamus teisės aktų pasiūlymus.

(13)

Šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(14)

Kadangi šio reglamento tikslas - nustatyti vietinio eismo per sieną režimo prie valstybių narių išorinių sausumos sienų nustatymo kriterijus ir sąlygas reglamentuojančias taisykles - turi tiesioginį poveikį Bendrijos acquis dėl išorinių sienų ir jo valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(15)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti. Turint omenyje, kad šis reglamentas plėtoja Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 3 dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo dienos turėtų nuspręsti, ar jį įteisins savo nacionaliniuose teisės aktuose.

(16)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibūdinta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (7), kurios priklauso 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB (8) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio A punkte nurodytai sričiai.

(17)

Šis reglamentas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (9) nedalyvauja. Dėl to Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir nėra jo saistoma bei neprivalo jo taikyti.

(18)

Šis reglamentas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, kurias įgyvendinant Airija pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (10) nedalyvauja. Dėl to Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir nėra jo saistoma arba neprivalo jo taikyti.

(19)

Kalbant apie Šveicariją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibūdinta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sudarytame susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (11), kurios priklauso Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte, skaitomame kartu su Tarybos sprendimų 2004/849/EB  (12) ir 2004/860/EB  (13) 4 straipsnio 1 dalimi, nurodytai sričiai.

(20)

Šio reglamento 4 straipsnio b punktas ir 9 straipsnio c punktas yra Šengeno acquis pagrindu priimamos ar kitaip su juo susijusios nuostatos, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Objektas

1.   Šis reglamentas nustato vietinio eismo per sieną režimą prie valstybių narių išorinių sienų ir tuo tikslu įveda specialų dokumentą, kuris suteikia teisę pasienio gyventojams kirsti sieną pagal vietinio eismo per sieną režimą. Dokumentas vadinamas „vietinio eismo per sieną leidimu“.

2.   Šis reglamentas suteikia valstybėms narėms įgaliojimus sudaryti arba išlaikyti dvišalius susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis siekiant įgyvendinti nustatytą vietinio eismo per sieną režimą.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas neturi poveikio Bendrijos ir nacionalinės teisės nuostatoms, taikomoms trečiųjų šalių piliečiams dėl:

a)

ilgalaikio buvimo;

b)

galimybės imtis ekonominės veiklos ir vertimosi ja;

c)

muitų ir mokesčių klausimų.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

a)

„išorinė sausumos siena“ - tai bendra sausumos siena tarp valstybės narės ir kaimyninės trečiosios šalies ;

b)

„pasienio teritorija“ - tai teritorija, esanti ne daugiau 30 kilometrų atstumu nuo valstybės sienos. Šioje teritorijoje suinteresuotos valstybės savo dvišaliuose susitarimuose nurodo vietinio administravimo rajonus, kurie yra laikomi pasienio teritorija . Jei kurio nors tokio rajono dalis yra daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų atstumu nuo sienos linijos, ji vis tiek turi būti laikoma pasienio teritorijos dalimi;

c)

„vietinis eismas per sieną“ - tai pasienio gyventojų judėjimas reguliariai kertant valstybės narės išorinę sausumos sieną, siekiant būti pasienio teritorijoje dėl, pavyzdžiui, socialinių, kultūrinių, pagrįstų ekonominių priežasčių ar dėl šeimos ryšių ir šiame reglamente nustatytų terminų neviršijantį laikotarpį;

d)

asmenys , kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise“ - tai:

i)

Sąjungos piliečiai, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje, ir trečiųjų šalių piliečiai, kurie yra Sąjungos piliečio, besinaudojančio teise laisvai judėti, šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB  (14);

ii)

trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimos nariai, kokia bebūtų jų pilietybė, kurie pagal Bendrijos bei jos valstybių narių ir tų trečiųjų šalių susitarimus naudojasi laisvo judėjimo teisėmis, prilygstančiomis atitinkamoms Sąjungos piliečių teisėms;

e)

„trečiosios šalies pilietis“ - tai asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje, ir kuriam netaikomas d punktas;

f)

„pasienio gyventojai“ - tai trečiųjų šalių piliečiai, kurie yra teisėtai išgyvenę valstybės narės kaimyninės šalies pasienio teritorijoje 13 straipsnyje numatytuose dvišaliuose susitarimuose nurodytą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip vieni metai. Tačiau išimtiniais ir deramai pagrįstais atvejais, numatytais dvišaliuose susitarimuose, tas laikotarpis gali būti trumpesnis nei vieni metai;

g)

„vietinio eismo per sieną leidimas“ - tai 5 straipsnyje nurodytas dokumentas, leidžiantis pagal šio reglamento nuostatas jo turėtojui kirsti išorinę sausumos sieną vietinio eismo per sieną tikslu;

h)

„Šengeno konvencija“ - tai Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašyta Konvencija, įgyvendinanti 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašytą susitarimą dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo.

II skyrius

Vietinio eismo per sieną režimas

4 straipsnis

Atvykimo sąlygos

Pasienio gyventojai gali kirsti kaimyninės valstybės narės išorinę sausumos sieną vietinio eismo per sieną tikslais su sąlyga, kad jie:

a)

turi vietinio eismo per sieną leidimą ir, jei to reikalaujama 13 straipsnyje nurodytuose dvišaliuose susitarimuose, galiojantį kelionės dokumentą ar dokumentus;

b)

nėra asmenys, dėl kurių Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) buvo duotas perspėjimas neįsileisti;

c)

nėra laikomi keliančiais grėsmę kurios nors iš valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams, ir ypač jei valstybių narių nacionalinėse duomenų bazėse neduotas perspėjimas neįsileisti dėl minėtų priežasčių.

5 straipsnis

Vietinio eismo per sieną leidimas - principai

1.     Nustatomas vietinio eismo per sieną leidimas.

2.     1 dalyje nurodytas leidimas galioja tik jį išdavusios valstybės narės pasienio teritorijoje.

3.     Vietinio eismo per sieną leidime turi būti leidimo turėtojo nuotrauka ir bent ši informacija:

a)

leidimo turėtojo vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė bei gyvenamoji vieta;

b)

leidimą išdavusi institucija, išdavimo data ir galiojimo laikas;

c)

pasienio teritorija, kurioje leidimo turėtojui leidžiama judėti;

d)

galiojančio kelionės dokumento (-ų), leidžiančio (-ų) jo turėtojui kirsti išorines sienas, numeris (-iai), kaip numatyta 9 straipsnio a dalyje.

Leidime aiškiai nurodoma, kad jo turėtojui neleidžiama išvykti už pasienio teritorijos ribų ir kad už bet kokį pažeidimą bus taikomos sankcijos, kaip numatyta 17 straipsnyje.

6 straipsnis

Buvimas pasienio teritorijoje

13 straipsnyje numatytuose dvišaliuose susitarimuose nurodoma maksimali leistina kiekvieno nepertraukiamo buvimo pagal vietinio eismo per sieną režimą trukmė, kuri neviršija trijų mėnesių.

7 straipsnis

Atvykimo ir išvykimo tikrinimas

1.    Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad pasienio gyventojai atitinka 4 straipsnyje nurodytas sąlygas, tikrina pasienio gyventojų atvykimą ir išvykimą.

2.     Atvykimo ir išvykimo spaudai į vietinio eismo per sieną leidimą pagal vietinio eismo per sieną režimą nededami.

3.     1 dalis nepažeidžia 15 straipsnio nuostatų.

III skyrius

Vietinio eismo per sieną leidimas - išsamios nuostatos

8 straipsnis

Vietinio eismo per sieną leidimo apsauginės savybės ir techninės specifikacijos

1.    5 straipsnyje nurodytas vietinio eismo per sieną leidimas turi apsaugines savybes ir technines specifikacijas, atitinkančias 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1030/2002, nustatančio vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, susijusias nuostatas (15) .

2.    Valstybės narės perduoda Komisijai ir kitoms valstybėms narėms vietinio eismo per sieną leidimo, kurį jos išduoda pagal 1 dalį, pavyzdį.

9 straipsnis

Išdavimo sąlygos

5 straipsnyje nurodytas vietinio eismo per sieną leidimas gali būti išduodamas pasienio gyventojams, kurie:

a)

turi galiojantį kelionės dokumentą ar dokumentus, leidžiančius jiems kirsti išorines sienas, kaip apibrėžta Šengeno konvencijos 17 straipsnio 3 dalies a punkte;

b)

pateikia dokumentus, įrodančius jų, kaip pasienio gyventojų, statusą ir teisėtas priežastis dažnai kirsti sieną vietinio eismo per sieną tikslu;

c)

nėra asmenys, dėl kurių Šengeno informacinėje sistemoje buvo duotas perspėjimas neįsileisti;

d)

nėra laikomi keliančiais grėsmę kurios nors iš valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams, ir ypač jei valstybių narių nacionalinėse duomenų bazėse nėra duotas perspėjimas neįsileisti dėl minėtų priežasčių.

10 straipsnis

Galiojimas

5 straipsnyje nurodytas vietinio eismo per sieną leidimas galioja ne trumpiau kaip vienus ir ne ilgiau kaip penkerius metus.

11 straipsnis

Išdavimo mokesčiai

Mokesčiai, susiję su paraiškų dėl 5 straipsnyje nurodyto vietinio eismo per sieną leidimo išdavimo tvarkymo administracinėmis išlaidomis, neturi viršyti mokesčių, kurie imami už paraiškų dėl trumpalaikių daugkartinių vizų išdavimo tvarkymą.

Vietinio eismo per sieną leidimas gali būti išduodamas nemokamai.

12 straipsnis

Išdavimo tvarka

1.     Vietinio eismo per sieną leidimą gali išduoti konsulatas arba bet kuri valstybės narės administracijos institucija, paskirta pagal 13 straipsnyje nurodytus dvišalius susitarimus.

2.     Valstybės narės tvarko leidimų, kuriuos gauti pateikti prašymai, išduotų, pratęstų ar atšauktų leidimų registrą ir paskiria nacionalinį ryšių punktą, privalantį kitų valstybių narių prašymu nedelsiant suteikti informaciją apie į tą registrą įtrauktus leidimus.

IV skyrius

Vietinio eismo per sieną režimo įgyvendinimas

13 straipsnis

Valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai

1.   Siekiant įgyvendinti vietinio eismo per sieną režimą, valstybėms narėms leidžiama sudaryti susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis laikantis šiame reglamente nustatytų taisyklių.

Valstybės narės taip pat gali išlaikyti esamus susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis dėl vietinio eismo per sieną. Jei tokie susitarimai neatitinka šio reglamento, atitinkamos valstybės narės tuos susitarimus iš dalies pakeičia taip, kad nustatyti neatitikimai būtų pašalinti.

2.   Prieš sudarydamos ar iš dalies keisdamos bet kokį susitarimą dėl vietinio eismo per sieną su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, valstybės narės konsultuojasi su Komisija dėl susitarimo suderinamumo su šiuo reglamentu.

Jei Komisija mano, kad susitarimas yra nesuderinamas su šiuo reglamentu, ji apie tai praneša atitinkamai valstybei narei , kuri imasi visų deramų priemonių, kad susitarimas per protingą terminą būtų pakeistas taip, kad nustatyti neatitikimai būtų pašalinti.

3.    Jei Bendrija ar atitinkama valstybė narė su trečiąja šalimi nėra sudariusi bendrojo readmisijos susitarimo, į dvišalius vietinio eismo per sieną susitarimus su ta trečiąja šalimi įtraukiamos nuostatos, palengvinančios asmenų, kurie pažeidė vietinio eismo per sieną režimą, readmisiją.

14 straipsnis

Panašus režimas

Savo 13 straipsnyje nurodytuose susitarimuose su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis valstybės narės užtikrina, kad trečioji šalis taikytų bent panašų režimą asmenims, kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise, taip pat trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai gyvenantiems valstybės narės pasienio teritorijoje .

15 straipsnis

Palengvintas sienos kirtimas

1.    13 straipsnyje nurodytuose susitarimuose gali būti sienos kirtimą lengvinančių nuostatų, pagal kurias valstybės narės turi:

a)

steigti specialius sienos kirtimo punktus, skirtus tik pasienio gyventojams;

b)

rezervuoti specialias eismo juostas pasienio gyventojams įprastiniuose sienos kirtimo punktuose;

c)

atsižvelgiant į vietos aplinkybes ir kai išskirtinai yra ypatingo pobūdžio reikmė, leisti pasienio gyventojams kirsti savo sieną ne tose vietose, kuriose yra nustatyti sienos kirtimo punktai, o kitose nustatytose vietose, ir ne tomis valandomis, kurios yra juose nustatytos.

2.   Tais atvejais, kai remiantis šio straipsnio 1 dalimi valstybė narė nusprendžia pasienio gyventojams palengvinti sienos kirtimą, toks palengvinimas savaime taikomas ir visiems teisėtai pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims , kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise .

3.    Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytuose sienos kirtimo punktuose ir 1 dalies b punkte nurodytose eismo juostose sienos apsaugos tarnybai dėl dažno sienos kirtimo gerai pažįstami asmenys, kurie reguliariai kerta sieną, paprastai tikrinami tik atsitiktinai.

Kartais, neįspėjus ir nevienodu intervalu, šie asmenys tikrinami išsamiai .

4.     Jei remdamasi 1 dalies c punktu valstybė narė nusprendžia pasienio gyventojams palengvinti sienos kirtimą:

a)

papildomai prie informacijos, pateiktos 5 straipsnyje nurodytame vietinio eismo per sieną leidime, išsamiai nurodoma, kurioje vietoje ir kokiomis aplinkybėmis gali būti kertama siena;

b)

susijusi valstybė narė atsitiktine tvarka tikrina ir nuolat stebi eismą per sieną siekdama užkirsti kelią neleistino sienos kirtimo atvejams.

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

16 straipsnis

Seuta ir Melila

Šio reglamento nuostatos neturi poveikio specialioms taisyklėms, taikomoms Seutos ir Melilos miestams, kaip apibrėžta Ispanijos Karalystės Deklaracijoje dėl Seutos ir Melilos miestų, skelbiamoje Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo Baigiamajame akte.

17 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad už bet kurį šiuo reglamentu nustatyto ir 13 straipsnyje nurodytais dvišaliais susitarimais įgyvendinamo vietinio eismo per sieną režimo pažeidimą būtų taikomos nacionaliniuose teisės aktuose nustatytos sankcijos.

2.    Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bei apimti galimybę panaikinti ir atšaukti 5 straipsnyje nurodytus specialius vietinius sienos kirtimo leidimus .

3.    Valstybės narės registruoja visus vietinio eismo per sieną režimo pažeidimo atvejus ir pagal šio straipsnio 1 dalį skirtas sankcijas . Ši informacija kas šeši mėnesiai perduodama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

18 straipsnis

Pranešimas apie režimo įgyvendinimą

Ne vėliau kaip ... (16), Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą apie vietinio eismo per sieną režimo, nustatyto dvišaliais susitarimais, sudarytais remiantis šiuo reglamentu ir jo laikantis, funkcionavimą ir įgyvendinimą, prireikus pridėdama atitinkamus siūlomus teisės aktų projektus.

19 straipsnis

Pranešimas apie susitarimus

1.     Valstybės narės praneša Komisijai apie visus 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus susitarimus ir bet kokį jų denonsavimą ar pakeitimus.

2.     Komisija pagal 1 dalį teikiamą informaciją pateikia valstybėms narėms ir visuomenei, skelbdama ją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir naudodamasi kitomis tinkamomis priemonėmis.

20 straipsnis

Šengeno konvencijos pakeitimas

Šengeno konvencijos 136 straipsnio 3 dalies nuostatos pakeičiamos taip:

„3.   Šio straipsnio 2 dalis netaikoma susitarimams dėl vietinio eismo per sieną, kuriems taikomos [Reglamento Nr. ... šio reglamento] 13 straipsnio nuostatos.

21 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C ...

(2)  2006 m. vasario 14 d. Europos Parlamento pozicija.

(3)  KOM(2002)0233.

(4)  OL L ....

(5)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 851/2005 (OL L 141, 2005 6 4, p. 3).

(6)  OL L 239, 2000 9 22, p. 69.

(7)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(8)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(9)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(10)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(11)   Tarybos dok. 13054/04 randamas http://register.consilium.eu.int.

(12)   2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/849/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 368, 2004 12 15, p. 26).

(13)   2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/860/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo ( OL L 370, 2004 12 17, p. 78 ).

(14)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

(15)  OL L 157, 2002 6 15, p. 1.

(16)  Dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

P6_TA(2006)0050

EB ir Saliamono Salų partnerystės susitarimas dėl žvejybos *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Saliamono Salų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Saliamono Salų pakrančių vandenyse (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (KOM(2005)0404) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0320/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Biudžeto bei Vystymosi komitetų nuomonę (A6-0018/2006),

1.

pritaria pasiūlymui dėl Tarybos reglamento ir pritaria šio susitarimo sudarymui;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Saliamono Salų vyriausybėms ir parlamentams;

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) Svarbu pagerinti Europos Parlamentui teikiamos informacijos kokybę; šiuo tikslu Komisija turėtų rengti metinį pranešimą apie susitarimo įgyvendinimą .

2 pakeitimas

2 a straipsnis (naujas)

 

2a straipsnis

Paskutiniais protokolo galiojimo metais, ir prieš sudarant kitą susitarimą dėl jo atnaujinimo, Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl susitarimo taikymo.

3 pakeitimas

2 b straipsnis (naujas)

 

2b straipsnis

Remdamasi 2a straipsnyje nurodytu pranešimu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Taryba, kai tinkama, suteikia Komisijai įgaliojimą derėtis dėl naujo protokolo patvirtinimo.

4 pakeitimas

2 c straipsnis (naujas)

 

2c straipsnis

Komisija perduoda Parlamentui ir Tarybai daugiametės sektoriaus programos kopiją ir jos įgyvendinimo taisykles, nurodytas protokolo 5 straipsnyje.

5 pakeitimas

2 d straipsnis (naujas)

 

2d straipsnis

Susitarimo 9 straipsnyje numatyto Jungtinio komiteto pirmojo posėdžio metu Komisija praneša Saliamono Salų valdžios institucijoms apie laivų savininkų atstovų dalyvavimą kituose Jungtinio komiteto posėdžiuose.


(1)  Dar nepaskelbta OL.

P6_TA(2006)0051

Graikijos valdžios institucijų vykdomas automobilių konfiskavimas

Europos Parlamento rezoliucija dėl Graikijos valdžios institucijų vykdomo automobilių konfiskavimo (2005/2005(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į daugelį Europos Parlamentui pateiktų peticijų dėl Graikijos valdžios institucijų vykdomo transporto priemonių konfiskavimo ir į didelį Komisijos užregistruotų oficialių skundų kiekį,

atsižvelgdamas į EB sutarties 21 straipsnį, pagal kurį kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę pateikti peticiją Europos Parlamentui pagal 194 straipsnio nuostatas,

atsižvelgdamas į EB sutarties 194 straipsnį, pagal kurį kiekvienas Sąjungos pilietis ir kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis asmuo turi teisę individualiai arba kartu su kitais piliečiais ar asmenimis pateikti Europos Parlamentui peticiją bet kokiu reikalu, priklausančiu Bendrijos veiklos sritims ir turinčiu jam ar jai tiesioginį poveikį,

atsižvelgdamas į Tarybos 1983 m. kovo 28 d. direktyvą 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje (1),

atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. liepos 12 d. sprendimą byloje C-262/99 Louloudakis  (2),

atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 26 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme pateiktą pareiškimą byloje C-156/04 Komisija prieš Graikiją  (3),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A6-0394/2005),

A.

atsižvelgdamas į peticijas pateikusių asmenų iškeltus esminius klausimus ir rimtas problemas ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pastabą dėl „teisės vairuoti automobilį įtakos faktiniam naudojimuisi teisėmis, susijusiomis su laisvu asmenų judėjimu Europos Sąjungoje“ (4),

B.

kadangi peticijas pateikę asmenys įvykdė Direktyvoje 83/182/EEB nustatytas laikinai iš vienos valstybės narės į kitą importuojamų motorinių transporto priemonių atleidimo nuo apyvartos mokesčio, akcizo ir bet kokių kitų vartojimo mokesčių sąlygas, nes minėtų asmenų „įprasta gyvenamoji vieta“, t. y., vieta, kur jie gyveno bent 185 dienas per kiekvienus kalendorinius metus, dėl asmeninių ir darbo ryšių buvo kita valstybė narė, o ne Graikija,

C.

kadangi peticijas pateikę asmenys gebėjo tinkamai įrodyti, kur yra jų įprasta gyvenamoji vieta, pvz., pateikdami tapatybės korteles ar kitus galiojančius dokumentus,

D.

kadangi taikoma speciali administracinė nuobauda, o ypač baudos, nustatomos vien pagal transporto priemonės variklio darbinį tūrį, neatsižvelgiant į jos pagaminimo metus, ir padidinta įmoka, kurios suma gali būti iki dešimties kartų didesnė už ginčijamų muitų sumą, yra nesuderinami su Bendrijos proporcingumo principu,

E.

atsižvelgdamas į Sutartyse nustatytas Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių pareigas jų piliečiams,

1.

labai nerimauja dėl to, kad peticijose minėtais konkrečiais atvejais Graikijos valdžios institucijos neatleido nuo mokesčių, kaip numatyta Direktyvoje 83/182/EEB;

2.

pažymi, kad, nepaisant to Graikijos muitinės institucijos tvirtino, jog peticijas pateikę asmenys buvo kalti dėl mokesčių mokėjimo vengimo ir Graikijos muitinės kodekse numatytų formalumų nesilaikymo; taip pat pažymi, kad iš peticijas pateikusių asmenų buvo reikalaujama sumokėti padidintą įmoką, iki dešimties kartų didesnę už muitus;

3.

mano, kad administracinės priemonės, kurias Graikija laiko esant tinkamomis taikyti muitinės taisyklių pažeidimų atvejais ir dėl kurių peticijas pateikusiems asmenims buvo skirtos daug kartų transporto priemonės pradinę pirkimo kainą viršijančios baudos, apsunkina laisvą prekių ir asmenų judėjimą;

4.

supranta, kad nesant suderinimo Bendrijos teisės aktuose dėl baudų, taikytinų nesilaikius pagal tokius teisės aktus nustatytos tvarkos, valstybės narės turi teisę pasirinkti tokias baudas, kokios joms atrodo tinkamos; tačiau mano, kad valstybės narės šia galia turi naudotis laikydamosi Bendrijos teisės ir jos bendrųjų principų, ir atitinkamai - proporcingumo principo;

5.

supranta, kad baudos su tam tikrų transporto priemonių laikinu importavimu susijusių pažeidimų atvejais pasirenkamos pagal nacionalinę teisę, pagal ją įvertinama ir tai, ar reikia atsižvelgti į pažeidėjo gerą valią; tačiau mano, kad, siekiant skatinti Sutartimis garantuojamas laisves, kai kilo problemų dėl taikytinų teisės normų nustatymo, skiriant nuobaudą būtina atsižvelgti į pažeidėjo gerą valią;

6.

pažymi, kad buvo areštuota, konfiskuota ir aukcione parduota labai daug automobilių, o tai, jo nuomone, yra nesuderinama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, o ypač jos VI antraštine dalimi („Teisingumas“), ir nepateisinama jokiais svarbesniais teisės aktų vykdymo ir prevencijos poreikiais, kai atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą; pažymi, kad, kaip anksčiau pabrėžė Teisingumo Teismas, „netinkamas“ transporto priemonės naudojimo kitoje valstybėje narėje atvejais įmanomos kitos bausmės nei konfiskavimas;

7.

mano, kad transporto priemonių konfiskavimas bei faktas, kad peticijas pateikę asmenys daugelį metų negali jomis naudotis, prieštarauja nuosavybės teisei ir judėjimo laisvei, o peticijas pateikę asmenys turi teisę gauti tinkamą kompensaciją, atsižvelgiant į jų gerovei ir gerai reputacijai padarytą žalą;

8.

ragina Graikijos valdžios institucijas neatidėliojant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir laikytis Bendrijos teisės aktuose, ypač Direktyvoje 83/182/EEB, nustatytų taisyklių, kad Komisija galėtų atsiimti savo pateiktą pareiškimą;

9.

jei Graikijos valdžios institucijos to nepadarytų, ragina Komisiją nedelsiant pradėti teisinius veiksmus prieš Graikijos Respubliką;

10.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir atitinkamą atsakingo komiteto pranešimą Tarybai, Komisijai ir Graikijos Vyriausybei bei Parlamentui.


(1)  OL L 105, 1983 4 23, p. 59. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  Rink. I-5547, 2001 m.

(3)  OL C 106, 2004 4 30, p. 47.

(4)  Sprendimas byloje C-193/94 Skanavi ir Chryssanthakopoulos [1996] ECR I-929, 36 punktas.

P6_TA(2006)0052

Dirbtinės optinės spinduliuotės keliama rizika darbuotojams ***III

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006),

atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (KOM(1992)0560) (1) per pirmąjį svarstymą (2),

atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (KOM(1994)0284) (3),

atsižvelgdamas į 1999 m. rugsėjo 16 d. savo rezoliuciją dėl esamų teisėkūros procedūrų užimtumo ir socialinių reikalų srityje (Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - Amsterdamo sutarties įsigaliojimo įtaka) (SEK(1999)0581 — C4-0219/1999) (4),

atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos (5) antrojo svarstymo metu (6),

atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę dėl Parlamento pakeitimų bendrojoje pozicijoje (KOM(2005)0526) (7),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 65 straipsnį,

atsižvelgdamas į savo delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A6-0026/2006),

1.

pritaria bendram tekstui;

2.

paveda Pirmininkui pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku;

3.

paveda Generaliniam sekretoriui, įsitikinus, kad tinkamai įvykdytos visos procedūros, pasirašyti aktą, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.

paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL C 77, 1993 3 18, p. 12.

(2)  OL C 128, 1994 5 9, p. 146.

(3)  OL C 230, 1994 8 19, p. 3.

(4)  OL C 54, 2000 2 25, p. 75.

(5)  OL C 172 E, 2005 7 12, p. 26.

(6)  Priimti tekstai,2005 9 7, P6_TA(2005)0239.

(7)  Dar nepaskelbta OL.

P6_TA(2006)0053

Būtiniausios mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklės *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl būtiniausių mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklių nustatymo (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0221) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0190/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6-0017/2006),

1.

tvirtina Komisijos pasiūlymą su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(1a) Siekiant aukšto gyvūnų gerovės lygio, reikia nustatyti įpareigojimus pasiekti rezultatą. Taikant mirtingumo ir padų pažeidimų vertinimo sistemą nustatoma, ar pasiektas tinkamas gyvūnų gerovės lygis. Kiti atitinkami rodikliai šiuo metu nustatomi atliekant mokslinius tyrimus ir turi būti įtraukti, kai tik bus nustatyti.

2 pakeitimas

9 konstatuojamoji dalis

(9) Svarbu, kad viščiukus prižiūrintys asmenys turėtų žinių apie atitinkamus gyvūnų gerovės reikalavimus ir būtų tinkamai apmokami atlikti savo užduotis.

(9) Svarbu, kad viščiukus prižiūrintys asmenys įsisavintų atitinkamus gyvūnų gerovės reikalavimus ir būtų tinkamai mokomi atlikti savo užduotis. Jeigu šie asmenys nebaigė profesinio mokymo kurso, kompetentingos įstaigos įvertina, ar profesiniu požiūriu jie pakankamai patyrę.

3 pakeitimas

10 konstatuojamoji dalis

(10) Nustatant mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisykles turėtų būti išlaikoma pusiausvyra tarp įvairių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, tokių kaip gyvūnų gerovė ir sveikata, ekonominiai ir socialiniai sumetimai bei poveikis aplinkai.

(10) Nustatant mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisykles turėtų būti vienodai atsižvelgiama į įvairius aspektus, kurių būtina paisyti, pavyzdžiui, gyvūnų gerovę ir sveikatą, ekonominius ir socialinius aspektus bei poveikį aplinkai. Tačiau, kaip nustatyta Europos Bendrijos steigimo sutartyje, ekonominiai ir socialiniai aspektai negali būti svarbesni už gyvūnų gerovės ir sveikatos aspektus.

4 pakeitimas

12 konstatuojamoji dalis

(12) Atskirose valstybėse narėse jau taikomos įvairios neprivalomos vištienos ženklinimo etiketėmis schemos, pagrįstos gyvūnų gerovės standartų ir kitų kriterijų laikymusi.

(12) Atskirose valstybėse narėse jau taikomos įvairios neprivalomos vištienos ženklinimo etiketėmis schemos, pagrįstos gyvūnų gerovės standartų ir kitų kriterijų laikymusi. Gamintojų organizacijos, valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija turėtų ryžtingai skatinti taikyti tokias taisykles, kadangi jos atitinka didėjančius vartotojų poreikius. Pateikta aiški informacija padėtų lengviau priimti atsakingą sprendimą įsigyjant prekę. Tai svarbu augintojui, vartotojui ir gyvūnams.

5 pakeitimas

13 konstatuojamoji dalis

(13) Atsižvelgiant į taikant tokias neprivalomas ženklinimo etiketėmis schemas įgytą patirtį, Komisijai tikslinga pateikti ataskaitą apie galimą specialios harmonizuotos privalomos ženklinimo etiketėmis tvarkos, pagrįstos gyvūnų gerovės standartų laikymusi, įvedimą Bendrijos lygmeniu vištienai, vištienos produktams ir gaminiams, įskaitant galimus socialinius ir ekonominius padarinius, poveikį Bendrijos ekonominiams partneriams ir tokios ženklinimo etiketėmis tvarkos atitiktį Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms.

(13) Atsižvelgiant į patirtį, įgytą laikantis tokios neprivalomos ženklinimo etiketėmis tvarkos, tikslinga, kad Komisija, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios direktyvos priėmimo dienos, pateiktų ataskaitą apie galimą specialios harmonizuotos privalomos ženklinimo etiketėmis tvarkos, pagrįstos gyvūnų gerovės standartų laikymusi, įvedimą Bendrijos lygmeniu vištienai, vištienos produktams ir gaminiams, įskaitant galimus socialinius ir ekonominius padarinius, poveikį Bendrijos ekonominiams partneriams ir tokios ženklinimo etiketėmis tvarkos atitiktį Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms

6 pakeitimas

14 konstatuojamoji dalis

(14) Komisijai tikslinga pateikti ataskaitą, pagrįstą naujais mokslo įrodymais, atsižvelgiant į tolesnius tyrimus ir praktinę patirtį, kad būtų toliau gerinama mėsai auginamų viščiukų, įskaitant tokių viščiukų tėvų pulką, gerovė ypač šioje direktyvoje nenurodytų aspektų atžvilgiu. Šioje ataskaitoje turėtų būti konkrečiai svarstoma genetinių parametrų įtaka nustatytiems trūkumams, bloginantiems mėsai auginamų viščiukų gerovę.

(14) Tikslinga, kad Komisija pateiktų naujais mokslo įrodymais grįstą ataskaitą, kurioje būtų atsižvelgiama į tolesnius tyrimus ir praktinę patirtį, kad būtų toliau gerinama mėsai auginamų viščiukų, įskaitant tokių viščiukų tėvinį pulką, gerovė ypač šioje direktyvoje nenurodytais aspektais. Šioje ataskaitoje turėtų būti konkrečiai svarstoma genetinių parametrų įtaka nustatytiems trūkumams, dėl kurių nukenčia mėsai auginamų viščiukų gerovė. Be to, ataskaitoje aptariamos išlaidos, kurių randasi, kai siekiama pašalinti nepalankų genetinių parametrų poveikį.

7 pakeitimas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(14a) Reikėtų stebėti naujų mėsinių viščiukų gerovės vertinimo metodų raidą ir įvertinti jų naudą, kad būtų galima nustatyti aiškius parametrus, į kuriuos būtina atsižvelgti, ir sumažinti priemonių išlaidas.

8 pakeitimas

15 konstatuojamoji dalis

(15) Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl baudų už šios direktyvos nuostatų pažeidimus ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Tos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(15) Valstybės narės turėtų suderinti taisykles dėl baudų už šios direktyvos nuostatų pažeidimus ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios baudos turi būti veiksmingos, proporcingos, progresyvios ir atgrasančios. Be to, reikėtų kontroliuoti ir prireikus uždrausti viščiukų importą iš trečiųjų šalių, jei juos tiekia bendrovės, nesilaikančios mėsai auginamų viščiukų gerovės taisyklių, panašių į priimtas bendrijos teisės aktuose.

9 pakeitimas

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(15a) Dalyvaudama Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narių derybose Komisija turėtų ryžtingai pabrėžti gyvūnų gerovės svarbą, kad pasaulio šalys kartu spręstų šį klausimą. Siekiant tvaraus žemės ūkio, būtina užtikrinti aukštą gyvūnų gerovės lygį ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis turi būti laikomas atskiru kriterijumi sprendžiant su prekyba nesusijusius klausimus.

10 pakeitimas

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(15b) Komisija turėtų siekti nustatyti taisyklę, pagal kurią į Europos rinką vištieną tiekiantys eksportuotojai privalo laikytis tokių pačių gyvūnų gerovės reikalavimų, kaip ir ES viščiukų augintojai.

11 pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad savininkas arba laikytojas laikytųsi I priede nustatytų reikalavimų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad savininkas arba laikytojas laikytųsi I priede nustatytų reikalavimų. Keliant reikalavimus bendrovėms, kuriose viščiukai laikomi tiek mažu, tiek dideliu tankumu naudojamo ploto kvadratiniame metre, būtina atsižvelgti į įvairias gamybos stadijas, įvairias klimato sąlygas ir į viščiukų laikymo sąlygas.

12 pakeitimas

3 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad viščiukų tankumas kvadratiniame naudojamo ploto metre („gyvūnų tankumas“) įmonėse arba pavieniuose įmonės vienetuose neviršytų 30 kilogramų gyvojo svorio.

2. Valstybės narės užtikrina, kad viščiukų tankumas kvadratiniame naudojamo ploto metre (toliau - gyvūnų tankumas) įmonėse arba pavieniuose įmonės vienetuose neviršytų 30 kilogramų gyvojo svorio. Didžiausias leistinas tankumas nustatomas pagal tris paskutinius pulkus. Tačiau pulko tankumas negali viršyti 32 kilogramų gyvojo svorio.

13 pakeitimas

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies nuostatų, valstybės narės gali numatyti, kad viščiukai būtų laikomi 38 kilogramų gyvojo svorio neviršijančiu tankumu įmonėse arba pavieniuose įmonės vienetuose, jei savininkas arba laikytojas be I priede nustatytų reikalavimų laikosi ir II priede nustatytų reikalavimų.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies nuostatų, valstybės narės gali numatyti, kad viščiukai būtų laikomi 38 kilogramų gyvojo svorio neviršijančiu tankumu įmonėse arba pavieniuose įmonės vienetuose, jei savininkas arba laikytojas, be I priede nustatytų reikalavimų, laikosi ir II priede nustatytų reikalavimų. Didžiausias leistinas auginamų paukščių tankumas nustatomas pagal trijų pastarųjų pulkų tankumo vidurkį. Neatidėliotinos būtinybės atvejais dvi dienas leidžiama nukrypti nuo šio reikalavimo. Tačiau nė vieno auginamų paukščių pulko tankumas negali viršyti 40 kilogramų gyvojo svorio.

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d. auginamų paukščių pulko tankumas negali viršyti 34 kilogramų gyvojo svorio. Didžiausias leistinas auginamų paukščių tankumas nustatomas pagal trijų pastarųjų pulkų tankumo vidurkį. Neatidėliotinos būtinybės atvejais dvi dienas leidžiama nukrypti nuo šio reikalavimo. Tačiau nė vieno auginamų paukščių pulko tankumas negali viršyti 36 kilogramų gyvojo svorio.

14 pakeitimas

3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įvadinė dalis

Tokiais nukrypti leidžiančios nuostatos atvejais valstybė narė užtikrina, kad:

Reikia pradėti stebėti visas įmones, kurioms taikoma ši direktyva. Norint užtikrinti mėsai auginamų viščiukų gerovę, būtina stebėti net tas įmones, kuriose išlaikomas mažesnis auginamų viščiukų tankumas, kadangi gerovė priklauso ne tik nuo viščiukų tankumo, bet jai įtaką daro ir daug kitų veiksnių. Todėl reikia užtikrinti, kad:

15 pakeitimas

3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

 

ba)

kompetentinga institucija dengtų oficialių tikrinimų išlaidas.

16 pakeitimas

4 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad įsteigiama mokymo kursų kontrolės ir patvirtinimo sistema. Viščiukų savininkas arba laikytojas turi valstybės narės kompetetingos institucijos pripažįstamą pažymėjimą, patvirtinantį, kad tokie mokymo kursai buvo baigti arba kad jis įgijo tokį mokymą atitinkančią patirtį.

3. Valstybės narės užtikrina, kad įsteigiama profesinio mokymo kontrolės ir patvirtinimo sistema. Viščiukų savininkas arba laikytojas turi valstybės narės kompetentingos institucijos pripažįstamą pažymėjimą, patvirtinantį, kad pažymėjimo turėtojas patenkinamai išmano V priede nurodytas sritis.

17 pakeitimas

5 straipsnio 1 pastraipa

Ne vėliau kaip dveji metai nuo šios direktyvos priėmimo datos, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie galimą specialios harmonizuotos privalomos ženklinimo etiketėmis tvarkos, pagrįstos gyvūnų gerovės standartų atitikimu, įvedimą Bendrijos lygmeniu vištienai, mėsos produktams ir gaminiams.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios direktyvos priėmimo datos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie galimą specialios darnios privalomos ženklinimo etiketėmis tvarkos, pagrįstos gyvūnų gerovės standartų atitikimu, įvedimą Bendrijos lygmeniu vištienai, mėsos produktams ir gaminiams, įskaitant aiškią informaciją apie gamybos standartus ir produkto kilmės žymėjimą. Etiketėje nurodomas pulko, kuriame viščiukas augintas, tankumas. Be to, joje reikėtų nurodyti gyvūno amžių arba kitus vartotojo pageidaujamus rodiklius.

42 pakeitimas

5 a straipsnis (naujas)

 

5a straipsnis

Savireguliavimo skatinimas

Komisija imasi veiksmų, kurių tikslas - įtikinti ES vištienos importuotojus reikalauti, kad jų tiekėjai laikytųsi tų pačių gyvūnų gerovės standartų.

18 pakeitimas

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 punktuose, ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šios direktyvos priėmimo datos, valstybės narės pateikia Komisijai surinktų duomenų santrauką.

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 punktuose, ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos priėmimo datos, valstybės narės pateikia Komisijai surinktų duomenų santrauką.

19 ir 50 pakeitimai

6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Remdamasi šiais duomenimis ir moksline Europos maisto saugos tarnybos nuomone, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl genetinių parametrų įtakos nustatytiems trūkumams, bloginantiems viščiukų gerovę. Jei būtina, prie ataskaitos pridedami atitinkami siūlomi teisės aktų projektai.

Remdamasi šiais duomenimis ir moksline Europos maisto saugos tarnybos nuomone, ir ne vėliau kaip per ketverius metus nuo šios direktyvos priėmimo dienos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nurodo genetinių parametrų įtaką nustatytiems trūkumams ir visus sveikatos aspektus, bloginančius viščiukų gerovę mėsai auginamų ir veislinių paukščių ūkiuose, kai veisiant viščiukus netenkama genetinės įvairovės, įskaitant ekonominės įvairių veislinių viščiukų rūšių naudojimo naudos analizę atsižvelgiant į gyvūnų sveikatą, atsparumą ligoms ir būtinus naudoti biocidinius ir veterinarijos produktus. Minėta ataskaita pateikiama ne vėliau kaip praėjus 30 mėnesių po šios direktyvos priėmimo ir prie jos pridedami atitinkami siūlomi teisės aktų projektai. Šiais projektais gerbiamas principas, pagal kurį atliekant genetinę atranką negalima riboti ar mažinti galimos gyvūnų gerovės nei kelti pavojaus jai.

 

Be to, būtina panaikinti ankstesnių genetinių atrankų neigiamus padarinius.

20 pakeitimas

6 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Ataskaitoje ir teisės aktų projektuose atsižvelgiama į genetinius mėsai auginamų viščiukų bruožus ir gerovės sąlygas, kuriomis laikomas jų tėvinis pulkas, be to, juose apibrėžiami šie dalykai: lėtai augančių viščiukų auginimas, per dieną paukščių priaugamo svorio apribojimas, pjaunamų paukščių minimalus amžius arba apribojimas naudoti tokius mėsai auginamus viščiukus, kurie kilę iš tėvinio pulko, kuris buvo mažai lesinamas.

21 pakeitimas

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a. Per dvejus metus nuo šios direktyvos priėmimo dienos Komisija įvertina jos poveikį mėsai auginamų viščiukų gerovei ir kiekvienos valstybės narės ekonomikai.

22 pakeitimas

6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

2b. Per penkerius metus nuo šios direktyvos priėmimo dienos Komisija pateikia mėsai auginamų viščiukų tinkamų sąlygų tobulinimo ir tinkamų sąlygų nustatymo būdų, ypač susijusių su elgsena ir medžiagų apykaitos bei skeleto ypatumais, vertinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodomi ir įgyvendinimo būdai, ir išlaidos tinkamų sąlygų nustatymo metodams taikyti, nes to reikia siekiant užtikrinti augintojų ir vartotojų interesus.

Ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo vertinimo ataskaitos paskelbimo, jei reikia, pateikiami pasiūlymai dėl atitinkamų šios direktyvos priedų pakeitimų.

23 pakeitimas

7 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl baudų, taikomų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos baudos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [2006 m. gruodžio 1 d.] praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl baudų, taikomų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos baudos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Išskyrus akivaizdžius atsainaus ar netinkamo elgesio atvejus, kai būtina nedelsiant įsikišti, sankcijos taikomos palaipsniui. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [2006 m. gruodžio 1 d.] praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

55 pakeitimas

I priedo 2 punktas

2. Pašarų turi būti nuolat, ir viščiukams jų negalima neduoti daugiau kaip 12 valandų prieš numatomą pjovimo laiką.

2. Pašarų turi būti nuolat arba jie turi būti tiekiami porcijomis , ir viščiukams jų negalima neduoti daugiau kaip 12 valandų prieš numatomą pjovimo laiką.

56 pakeitimas

I priedo 3 punkto 2 pastraipa (nauja)

 

Iškėlus viščiukus iš pastato, visi pakratai pašalinami, įmonė tinkamai išvaloma ir dezinfekuojama, o naujiems paukščiams paruošiami švarūs pakratai.

25 pakeitimas

I priedo paantraštė ir 4 punktas

Ventiliacija ir šildymas

Ventiliavimo, šildymo ir vėsinimo sistemos

4. Ventiliacija turi būti pakankama, kad būtų išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji derinama su šildymo sistemomis drėgmei pašalinti.

4. Taikant su ventiliacija ir šildymu susijusius reikalavimus būtina atsižvelgti į gamybos stadiją, klimatines sąlygas ir viščiukų laikymo metodus.

 

Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad kiekviename įmonės vienete yra įrengtos ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos, kurios suprojektuotos, sukonstruotos ir eksploatuojamos tokiu būdu, kad:

a)

viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3 koncentracija neviršytų 20 ppm, o CO2 koncentracija neviršytų 3 000 ppm;

b)

ventiliacija būtų pakankama siekiant išvengti perkaitimo ir, jei reikia, ji būtų derinama su šildymo sistemomis drėgmei pašalinti;

c)

kai šešėlyje išmatuota lauko temperatūra aukštesnė negu 30 °C, vidaus patalpų temperatūra neviršytų šios lauko temperatūros daugiau kaip 3 °C;

d)

kai lauko temperatūra žemesnė negu 10 °C, santykinis drėgnis įmonės vieneto viduje neviršytų 70 %.

 

Ventiliavimo, šildymo ir vėsinimo sistemos tikrinamos 2 punkto nurodytuose dokumentuose nurodytais laiko tarpais.

26 pakeitimas

I priedo 6 punktas

6. Visuose pastatuose apšvietimo intensyvumas yra mažiausiai 20 liuksų šviesiųjų ciklų metu, jis išmatuojamas paukščio akies lygyje ir apšviečia visą grindų plotą. Jei būtina, veterinarui patarus gali būti leista laikinai sumažinti apšvietimo lygį.

6. Šviesiųjų ciklų metu visi pastatai apšviesti nemirksinčia mažiausiai 50 liuksų intensyvumo, matuojamo paukščio akies lygyje, šviesa, apšviečiančia visą grindų plotą. Jei būtina, veterinarui patarus gali būti leista laikinai sumažinti apšvietimo lygį.

27 pakeitimas

I priedo 7 punktas

7. Per tris dienas nuo viščiukų patalpinimo pastate, iki trijų dienų prieš numatytą pjovimo laiką šviesos atžvilgiu reikia laikytis 24 valandų ritmo, į kurį turi būti įtraukti iš viso mažiausiai 8 valandas besitęsiantys tamsos ciklai, iš kurių bent vienas nepertraukiamos tamsos ciklas trunka mažiausiai 4 valandas.

7. Per septynias dienas nuo viščiukų patalpinimo pastate, iki trijų dienų prieš numatytą pjovimo laiką šviesos atžvilgiu reikia laikytis 24 valandų ritmo, į kurį turi būti įtraukti iš viso mažiausiai šešias valandas besitęsiantys tamsos ciklai, iš kurių bent vienas nepertraukiamos tamsos ciklas trunka mažiausiai 4 valandas.

28 pakeitimas

I priedo 8 punktas

8. Visi įmonėje laikomi viščiukai privalo būti tikrinami bent du kartus per dieną. Laikytojas nustato tvarką, kuria užtikrinama, kad tikrinantis asmuo praeina pro visus viščiukus ne daugiau kaip trijų metrų atstumu.

8. Visi įmonėje laikomi viščiukai privalo būti tikrinami bent du kartus per dieną , arba, jeigu įmonėje yra įrengta pažangioji stebėsenos sistema (kompiuteriais valdomas stebėjimas vaizdo kameromis), skirianti su elgsena ir sveikata susijusius parametrus, bent vieną kartą per dieną. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti požymiams, rodantiems, kad sumažėjo gyvūnų gerovės lygis (įskaitant gyvūnų sveikatą). Jeigu reikia, susisiekiama su veterinaru.

29 pakeitimas

I priedo 9 a punktas (naujas)

 

9a) Kompetentinga institucija atlieka tikrinimą bent vieną kartą per metus.

60 pakeitimas

I priedo 10 punktas

10. Tos pastatų, įrangos ir reikmenų dalys, prie kurių viščiukai liečiasi, kruopščiai valomos ir dezinfekuojamos kiekvieną kartą iškėlus viščiukus prieš įleidžiant į vienetą naują pulką.

10. Tos pastatų, įrangos ir reikmenų dalys, prie kurių viščiukai liečiasi, kruopščiai valomos ir dezinfekuojamos kiekvieną kartą iškėlus viščiukus prieš įleidžiant į vienetą naują pulką. Griežtai rekomenduojama laikytis sistemos, pagal kurią vienetas išvalomas laikotarpiu nuo vienų viščiukų išleidimų ir kitų viščiukų įleidimo.

30 pakeitimas

I priedo 11 punkto b papunktis

b) viščiukų kilmės vietą;

b) viščiukų kilmės vietą ir veislę ;

31 pakeitimas

I priedo 12 punkto 2 pastraipa

Tačiau tam, kad viščiukai nepešiotų plunksnų ir būtų išvengta kanibalizmo, valstybės narės gali leisti apipjaustyti snapus jaunesniems kaip 10 dienų viščiukams, jei tai atlieka kvalifikuoti darbuotojai. Be to, valstybės narės gali leisti kastruoti gaidžius. Kastruoti gali tik prižiūrint veterinarui darbuotojai, įgiję specialų mokymą, leistą kompetetingos institucijos.

Išbraukta.

32 pakeitimas

II priedo 3 punktas

Reikalavimai įmonėms ir darbuotojams

3. Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad kiekviename įmonės vienete yra įrengtos ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos, kurios suprojektuotos, sukonstruotos ir eksploatuojamos tokiu būdu, kad:

a)

viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3 koncentracija neviršija 20 ppm, o CO2 koncentracija neviršija 3 000 ppm;

b)

kai šešėlyje išmatuota lauko temperatūra yra didesnė kaip 30 °C, vidaus temperatūra neviršija šios lauko temperatūros daugiau kaip 3 °C;

c)

kai lauko temperatūra yra žemesnė negu 10 °C, santykinis drėgnis įmonės vieneto viduje neviršija 70 %.

Ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos tikrinamos 2 punkto c papunktyje reikalaujamuose dokumentuose nurodytais laiko tarpais.

Išbraukta.

33 pakeitimas

III priedo 1 punkto įvadinė dalis

1. Kompetetinga institucija atlieka tikrinimus , kad patikrintų:

1. Kompetentinga institucija , iš anksto neįspėjusi, visose mėsai auginamų viščiukų įmonėse (kuriose paukščiai laikomi didesniu ar mažesniu tankumu) bent vieną kartą per metus atlieka atrankinius tikrinimus, kad patikrintų:

34 pakeitimas

III priedo 2 punkto 2 pastraipa

Be to , kompetetinga institucija gali nurodyti tokiai įmonei arba įmonių vienetams sumažinti didžiausią gyvūnų tankumą mastu, tinkamu trūkumui pataisyti, paprastai iki 30–38 kilogramų gyvojo svorio gyvūnų tankumo, kai tyrimu nustatoma, kad II priede nustatytų reikalavimų nesilaikoma arba gavus IV priedo 3 punkte numatytą pranešimą, rodantį rimtą trūkumą, arba antrą pranešimą apie trūkumą, apie kurį toje pačioje įmonėje jau buvo pranešta. Kompetetinga institucija praneša savininkui arba laikytojui apie priimtą sprendimą, ypač apie momentą, nuo kurio įsigalioja gyvūnų tankumo sumažinimas.

Tačiau kompetentinga institucija gali nurodyti tokiai įmonei arba įmonių vienetams sumažinti didžiausią gyvūnų tankumą mastu, tinkamu trūkumui pataisyti. Sumažinimo mastas nustatomas pagal gaištamumo ir pėdų dermatito paplitimo trijuose iš eilės pulkuose vidurkį atsižvelgiant į IV priedo 3 ir 4 punktų nuostatas. Nustatomos trys pulke aptinkamų trūkumų grupės.

Pirmoji grupė: trūkumų nėra arba jų yra labai nedaug (siekia nuo 0 iki trečdalio IV priedo 3 ir 4 punktuose nustatyto dydžio). Šiuo atveju netaikomi jokie kiti reikalavimai, išskyrus reikalavimus, nustatytus šio punkto pirmoje pastraipoje;

Antroji grupė: trūkumų aptinkama vidutiniškai (siekia nuo trečdalio iki dviejų trečdalių IV priedo 3 ir 4 punktuose nustatyto dydžio). Jeigu nustačius trūkumus nepagerėja pulko būklė ir neįmanoma grįžti prie pirmosios grupės rezultatų, augintojas privalo sumažinti didžiausią leistiną šio pulko tankį vienu kg/m2. Sumažintas tankis išlaikomas tol, kol auginimo rezultatai pasiekia pirmosios grupės lygį.

Trečioji grupė: trūkumų aptinkama vidutiniškai (siekia nuo trečdalio iki dviejų trečdalių IV priedo 3 ir 4 punktuose nustatyto dydžio). Kai tai nustatoma, augintojas privalo sumažinti didžiausią leistiną šio pulko tankį vienu kg/m2.

Jeigu ūkininkas nepateikia III priedo 3 punkte nurodyto prašymo, naujas tyrimas atliekamas praėjus 90-120 dienų nuo tos dienos, kai pradėtas taikyti ankstesnėje pastraipoje nurodytas sumažintas tankumas. Jei padėtis nepagerėja, tankumas dar kartą sumažinamas vienu kg/m2. Jei padėtis nepagerėja, tankumas dar kartą sumažinamas kg/m2.

Kompetentinga institucija praneša savininkui arba laikytojui apie priimtą sprendimą ir nurodo datą, nuo kurios įsigalioja gyvūnų tankumo sumažinimas.

35 pakeitimas

III priedo 3 punktas

3. Įmonės savininkas arba laikytojas gali prašyti pakeisti įsakymą sumažinti didžiausią gyvūnų tankumą, kaip nurodyta 2 punkte, jeigu:

3. Įmonės savininko arba laikytojo prašymu kompetentinga institucija nedelsdama visiškai panaikina 2 punkte nurodytą reikalavimą sumažinti didžiausią gyvūnų tankumą, jeigu:

a)

du ankstesni pulkai atitiko IV priedo 3 punkte nustatytas normas; ir

a)

ankstesnis pulkas atitiko IV priedo 3 punkte nustatytas normas; ir

b)

įmonės atsakingas veterinaras pateikė palankią nuomonę apie prašymą.

b)

įmonės atsakingas veterinaras pateikė palankią nuomonę apie prašymą.

Kompetetinga institucija nusprendžia dėl prašymo remdamasi įmonės patikrinimu, įskaitant pagal II priedo 1 ir 2 punktus pateiktos dokumentacijos įvertinimą.

 

36 pakeitimas

IV priedo 1 punkto 1 pastraipa

1. Oficialiai paskirtam veterinarui prižiūrint skerdykloje iš kiekvienos mažiausiai 200 viščiukų siuntos paimamas reprezentatyvus mėginys tikrinant pėdų dermatito paplitimą ir pagal 4 punktą sudaromas įvertinimas balais.

1. Tikrinant pėdų dermatito paplitimą, oficialiai paskirtam veterinarui prižiūrint skerdykloje iš kiekvienos 100 viščiukų siuntos paimamas reprezentatyvus mėginys ir pagal 4 punktą sudaromas įvertinimas balais.

37 pakeitimas

IV priedo 4 punkto 2 a pastraipa (nauja)

 

Siekdama suvienodinti Europos Sąjungoje naudojamą klasifikaciją, Komisija pateikia išsamų aprašą ir prideda 1 ir 2 grupių žaizdų nuotraukų.

38 pakeitimas

IV priedo 4 punkto 2 b pastraipa (nauja)

 

Pėdų dermatito vertinimo ir skirstymo sistemai įgyvendinti nustatomas bent dvejų metų pereinamasis laikotarpis.

39 pakeitimas

V priedo b punktas

b)

fiziologiją, ypač girdymo ir šėrimo poreikius, gyvūnų elgesį ir įtampos sąvoką;

b)

fiziologiją, ypač girdymo ir šėrimo poreikius, gyvūnų elgesį , įskaitant įprastą ir anomalų elgesį bei baimę, ir įtampos sąvoką;

40 pakeitimas

V priedo c punktas

c)

praktinius viščiukų priežiūros aspektus, įskaitant gaudymą ir vežimą;

c)

praktinius rūpestingos viščiukų priežiūros aspektus, įskaitant gaudymą ir vežimą;

41 pakeitimas

V priedo d punktas

d)

neatidėliotiną viščiukų veterinarinę priežiūrą, neatidėliotiną pjovimą ir skerdimą.

d)

bendrųjų ligų rodiklių atpažinimą ir atitinkamų priemonių taikymą, neatidėliotiną viščiukų veterinarinę priežiūrą, neatidėliotiną pjovimą ir skerdimą.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2006)0054

Valstybės pagalbos reforma 2005-2009 m.

Europos Parlamento rezoliucija dėl valstybės pagalbos reformos 2005-2009 m. (2005/2165(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos konsultacinį dokumentą „Valstybės pagalbos veiksmų planas - mažesnė ir tikslingesnė valstybės pagalba: 2005-2009 m. valstybės pagalbos reformos programa“ (KOM(2005)0107),

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Konsultacinis dokumentas dėl valstybės pagalbos naujovių diegimo srityje“ (KOM(2005)0436),

atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimą 2005/842/EB dėl Sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos (1),

atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyvą 2005/81/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo bei dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (2),

atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą dėl Bendrijos bendrųjų nuostatų dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma, kuris 2004 m. rugsėjo 8 d. buvo perduotas Europos Parlamentui, kad jis pateiktų savo nuomonę,

atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos komunikato projektą „2007-2013 m. valstybių narių regioninės pagalbos gairės“,

atsižvelgdamas į Lisabonos strategijos uždavinius,

atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 15-16 d. Barselonoje vykusios Europos Vadovų Tarybos ir 2001 m. birželio 15-16 d. Geteborge vykusios Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas ir ypač į nuostatas, pagal kurias nuspręsta mažinti valstybės pagalbos valstybėse narėse mastą ir skirti ją bendros svarbos horizontaliems tikslams siekti,

atsižvelgdamas į EB sutarties 2, 5, 16, 73, 86, 87 ir 88 straipsnius,

atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl bendros svarbos paslaugų, ypač į 1997 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl bendro intereso paslaugų Europoje (3), 2000 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo, projekto (4), 2001 m. lapkričio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl bendro intereso paslaugų Europoje (5), 2004 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl bendro intereso paslaugų (6) ir 2005 m. vasario 22 d. rezoliuciją dėl valstybės pagalbos, teikiamos kompensacijų už viešąsias paslaugas forma (7),

atsižvelgdamas į 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai (8),

atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Romoje valstybių narių pasirašytos Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 ir III-238 straipsnius,

atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo praktiką dėl bendros svarbos paslaugų ir ypač į 2003 m. liepos 24 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-280/00, Altmark Trans GmbH ir Regierunspräsidium Magdeburg prieš Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (9) ,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6-0009/2006),

A.

kadangi nuostatos dėl valstybės pagalbos turėtų būti paprastos, skaidrios ir veiksmingos,

B.

kadangi rinkos ekonomika yra veiksmingiausias būdas paskirstyti ribotus išteklius; kadangi dėl to valstybės pagalba turėtų teikiama tik kaip paskutinė priemonė,

C.

kadangi skiriant valstybės pagalbą visuomet turėtų būti numatyti aiškiai apibrėžti tikslai, ši pagalba turėtų būti proporcinga ir ypač svarbu, kad ji būtų laikina;

D.

kadangi valstybės pagalbos gali reikėti siekiant Europos konkurencingumo ir technologinės nepriklausomybės tikslų vykdant bendriems Europos interesams svarbius projektus, kaip numatyta EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punkte,

E.

kadangi kiekvienais metais Europos Sąjungoje suteikiamos valstybės pagalbos apimtis net pačiais konservatyviausiais vertinimais sudaro daugiau kaip 50 % metinio ES biudžeto; kadangi valstybės pagalbos dydis valstybėse narėse labai skiriasi ir 2003 m. svyravo nuo 0,10 % iki 2,76% valstybių narių BVP ir tai sudarė potencialias sąlygas dideliems rinkos iškraipymams,

F.

kadangi valstybės pagalba yra finansuojama mokesčių mokėtojų, todėl turėtų būti naudojama racionaliai ir rentabiliai,

G.

kadangi pagrindas teikti valstybės pagalbą įmonėms turėtų būti nuolat ir tam tikrais laiko tarpais apsvarstomas iš naujo ir kadangi užduotis nuolat prižiūrėti ir tikrinti, kaip naudojama valstybės pagalba, neturėtų būti perduota valstybių narių audito tarnyboms,

H.

kadangi siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir skaidrumą bei išvengti diskriminacijos, reikalingos veiksmingos ir griežtos valstybės pagalbos kontrolės priemonės,

I.

kadangi, taikydama subsidiarumo ir proporcingumo principus, Komisija turėtų atkreipti dėmesį į pažeidimus, kurie daro didelę žalą vidaus rinkai, kadangi pagal Sutarties 87 straipsnį valstybės pagalba nesuderinama su bendrąja rinka, „kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“,

J.

kadangi konkurencijos neiškraipanti valstybės pagalba yra leistina priemonė ekonominei plėtrai skatinti ir todėl gali būti Lisabonos darbotvarkės, skirtos ekonominiam augimui ir darbo vietoms, skatinimo priemonė greta kitų priemonių, įskaitant Bendrijos finansavimą, pvz., struktūrinius fondus,

K.

kadangi valstybės pagalbos kontrolės politikos veiksmingumas priklauso nuo geresnio informavimo apie jos poveikį suinteresuotiems asmenims,

L.

kadangi, jei valstybės subsidija naudojama racionaliai ir jei atliekama išsami sąnaudų ir naudos analizė, valstybės pagalbos teikiama nauda gali būti daug didesnė nei sąnaudos;

M.

kadangi valstybėse narėse nėra valstybės pagalbos priežiūros mechanizmų, kurie būtų lygiaverčiai Bendrijos lygmens priežiūrai,

N.

kadangi Europos Parlamentas savo ankstesnėse rezoliucijose dėl valstybės pagalbos ir nuolatiniuose debatuose su Komisijos atstovu Ekonomikos ir pinigų politikos komitete ne kartą reikalavo imtis priemonių didesniam skaidrumui užtikrinti,

Bendroji dalis

1.

remia Komisijos tikslą atnaujinti valstybės pagalbos teikimo tvarką ir procedūras, kaip skelbiama valstybės pagalbos veiksmų plane; ypač siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą, tobulinti ekonominį požiūrį, didinti skaidrumą kreipiantis dėl konsultacijos į suinteresuotas šalis ir gerinti sprendimų priėmimo procesą;

2.

pritaria Komisijai, kad iš tikrųjų reikia iš esmės reformuoti valstybės pagalbos politiką;

3.

pažymi, kad valstybės pagalbos politika yra sudėtinė konkurencijos politikos dalis ir kad vykdant valstybės pagalbos kontrolę būtina kurti lygiavertę veiksmų erdvę visoms įmonėms, vykdančioms savo veiklą vieningoje Europos rinkoje; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Sutarties 87 straipsnį valstybės pagalba gali padėti siekti kitų ES tikslų, ypač minimų Sutarties 2 straipsnyje;

4.

atkreipia dėmesį į tai, kad EB sutarties 86 ir 87 straipsniuose aiškiai leidžiamos tam tikros išimtys iš bendro draudimo teikti valstybės pagalbą, kai siūloma pagalba teikia akivaizdžios naudos gyventojams ir aplinkai ir nekenkia bendrai Europos Sąjungos veiklai; taigi mano, kad vertinant, ar valstybės pagalba neprieštarauja Sutarčiai, labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp valstybės pagalbos neigiamų padarinių konkurencijai ir jos teigiamų padarinių visuotiniams Bendrijos interesams;

5.

pažymi, kad, siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo, Komisijos sprendimai turėtų derėti su atitinkamais Teisingumo Teismo sprendimais; mano, kad Valstybės pagalbos veiksmų planas, jei reikia, turėtų būti lydimas įstatymų leidybos iniciatyvos, kuria būtų siekiama reformuoti valstybės pagalbą siekiant įgyvendinti ES užsibrėžtus tikslus ir gerinti teisinį apibrėžtumą;

6.

siūlo Komisijai parengti išsamias ir kuo nuoseklesnes aiškinamąsias gaires dėl Teisingumo Teismo sprendimų dėl valstybės pagalbos teikimo tvarkos, nesvarbu, ar ji grindžiama Sutarties, ar antrinės teisės aktų nuostatomis;

7.

pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į praeityje nesėkmingus valstybės pagalbos suteikimo atvejus ir tuos atvejus, kai tai pasirodė esanti veiksminga priemonė nustatytiems tikslams siekti; pažymi, kad neturėtų būti teikiama konkurenciją iškraipanti valstybės pagalba;

8.

išreiškia pageidavimą, kad Komisija paskelbtų Parlamentui ir Tarybai skirtą metinę ataskaitą apie valstybėse narėse suteiktą valstybės pagalbą;

9.

prašo Komisijos taikyti griežtą tvarką, pagal kurią valstybės narės ir naudos gavėjai privalėtų teikti ataskaitas; atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos pakeisti valstybės pagalbos rezultatų lentelę;

10.

mano, kad šiandieninėje pasaulinėje ekonomikoje labai svarbu, kad Bendrijos lygmeniu nustatomose taisyklėse būtų atsižvelgiama į tarptautinės konkurencijos sąlygas;

11.

ragina Komisiją patikrinti, ar valstybės pagalba, kurios maksimalus dydis iš esmės gali siekti iki 50 proc., nėra per didelė atsižvelgiant į rinkos ekonomikos principus, kadangi suteikus tokią didelę pagalbą galima įsteigti įmonę neturint nuosavo kapitalo, o tai rinkos ekonomikoje prieštarauja verslo atsakomybės principui;

12.

pritaria Valstybės pagalbos veiksmų plane skelbiamai Komisijos nuostatai, kad vieni pagrindinių Bendrijos tikslų - aukštas užimtumo lygis, tvarus augimas, ekonominė ir socialinė sanglauda;

Didesnis dėmesys ekonominiam aspektui

13.

pritaria Komisijos tikslui siekiant įgyvendinti Lisabonos ir Geteborgo strategijų uždavinius labiau atsižvelgti į ekonominį aspektą teikiant valstybės pagalbą ir sutelkti dėmesį į tuos atvejus, kurie gali labiausiai iškraipyti konkurenciją ir prekybą;

14.

ragina Komisiją aiškiai apibrėžti savo poziciją ekonominiu aspektu, kad suinteresuotoms šalims būtų užtikrintas teisinis apibrėžtumas; mano, kad ekonominė analizė turėtų būti paremta apibrėžtais kriterijais, pagrįstais kitose konkurencijos teisės srityse galiojančiamis procedūromis, ir užtikrinta, kad procedūros nebūtų pernelyg sudėtingos;

15.

ragina Komisiją visuose savo sprendimuose pateikiamai ekonominei analizei taikyti du neteisėtos valstybės pagalbos vertinimo kriterijus, kaip tai numatyta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje (iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti / daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai); prašo Komisijos patvirtinti ir tiksliai apibrėžti savo požiūrį į abu minėtus kriterijus atitinkamose gairėse;

16.

siūlo Komisijai pateikti išsamesnį „rinkos nepakankamumo“ sąvokos apibrėžimą, įskaitant paaiškinimus, kokiais atvejais taikytina ši sąvoka, ir atitinkamą metodologiją; primygtinai reikalauja sukurti veiksmingą koncepciją tam, kad valstybės narės ir naudos gavėjai galėtų ją praktiškai taikyti ir naudotis ja; primygtinai reikalauja, kad procedūros pagal naująją tvarką būtų trumpesnės; prašo Komisijos išaiškinti rinkos nepakankamumo sąvokos ribas ir išaiškinti valstybės pagalbos draudimo pagrindų, numatytų Sutarties 87 straipsnyje, bei minėtos sąvokos tarpusavio ryšį;

17.

atkreipia dėmesį į Komisijos pirmininko pavaduotojo Siimo Kallaso pasiūlymą didinti skaidrumą teikiant subsidijas žemės ūkio srityje, kai valstybės narės privalo skelbti internete informaciją apie visus gavėjus ir suteiktas jiems lėšas; rekomenduoja šią tvarką taikyti visoms valstybės subsidijoms; taip pat rekomenduoja valstybėms narėms reikalauti, kad visos įmonės paskelbtų apie gautas subsidijas ir taip suteiktų galimybę akcininkams geriau įvertinti tikrąją įmonės padėtį, ypač tuo atveju, jei valstybės subsidijos būtų vėliau sumažintos;

18.

įspėja, kad nacionalinė ir europinė valstybės pagalba gali būti ir žalinga, nes gali paskatinti potencialias naudos gavėjas įmones persikelti iš vienos valstybės narės į kitą vaikantis subsidijų, o tai neduotų jokios realios naudos siekiant bendrų ES tikslų;

Naujovės, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (MTTP)

19.

pabrėžia naujovių ir MTTP svarbą siekiant, kad ES būtų konkurencinga pasaulio ekonomikoje;

20.

pabrėžia, kad valstybės pagalba MTTP turėtų būti vertinama atsižvelgiant į Lisabonos strategijos tikslus ir leistų valstybėms narėms tuo pat metu spręsti rinkos nepakankamumo problemą ir parengti priemonių, kuriomis įmonės būtų labiau skatinamos investuoti į MTTP; vis dėlto pabrėžia, kad pagalba MTTP neturi sudaryti sąlygų teikti rinką iškraipančią pagalbą, ypač teikiant pirmenybę įsitvirtinusiems rinkos dalyviams; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad valstybėse narėse reikia įveikti reguliavimo ir fiskalines kliūtis, kurios stabdo naujo ir pažangaus verslo plėtrą;

21.

pabrėžia, kad tobulinti ES aplinkosaugos technologijas, ypač energijos sektoriuje, trukdo didelė valstybės pagalba, skiriama iškastinio kuro gamintojams ir branduoliniams pajėgumams; yra įsitikinęs, kad reikia laikytis principo, pagal kurį išorines sąnaudas būtina įtraukti į energijos iš įvairių šaltinių kainą, ir kad atsižvelgiant į šį principą reikia dar kartą apsvarstyti ES valstybės pagalbos gaires;

22.

itin remia valstybės pagalbos lankstumą, susijusį su pažangių idėjų pasiūla ir skatinimu viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų įstaigose ir universitetuose, taip pat remia aiškias ir paprastas taisykles, padedančias pritaikyti tokias idėjas ir technologijas verslo įmonėse; atsižvelgdamas į tai, remia tolesnes pastangas sukurti naujovių naudojantis valstybės ir privataus sektoriaus bendradarbiavimu ir partneryste;

23.

pabrėžia principą, kad skiriant pagalbą MTTP neturėtų būti teikiama pirmenybė atskiroms įmonėms; ragina Komisiją skirti pagalbą MTTP inovacijų grupėms;

24.

pritaria Komisijos ketinimui padidinti valstybės pagalbos sistemos lankstumą siekiant paremti naujovių kūrimą taip, kad parama būtų proporcinga naujovių nutolimui nuo rinkos;

Rizikos kapitalas

25.

mano, kad dėl netinkamo reguliavimo ir mokesčių sistemų, kurios nenumato lengvatų, tam tikrose valstybėse narėse nepakanka galimybių pasinaudoti rizikos kapitalu, ypač smulkiajam verslui; todėl džiaugiasi Komisijos komunikato dėl valstybės pagalbos ir rizikos kapitalo (10) dabartiniu persvarstymu; kuris turėtų baigtis 2006 m. rugpjūčio mėn.;

26.

pabrėžia, kad reikia skatinti steigti naujas įmones ir plėsti neseniai įsteigtas pažangias MVĮ, inter alia, suteikiant atitinkamų mokesčių lengvatų;

27.

pabrėžia, kad reikia mažiau apsunkinančių, greitesnių patvirtinimo procedūrų; atsižvelgdamas į tai, pritaria siūlymui taikyti bendrąsias išimtis nedidelei pagalbai, skiriamai MVĮ;

Bendros ekonominės svarbos paslaugos

28.

ragina Komisiją pagaliau užtikrinti teisinį apibrėžtumą dėl pagalbos, skirtos bendros ekonominės svarbos paslaugoms teikti;

29.

mano, kad pernelyg didelis kompensavimas yra svarbiausias kriterijus, todėl bendros ekonominės svarbos paslaugų finansavimas laikytinas valstybės pagalba tik tais atvejais, kai pateisinamo kompensavimo kriterijaus nepaisoma arba neįmanoma įrodyti, kad jo paisoma;

30.

apgailestauja, jog vis dar kyla didelių nesutarimų dėl to, kaip Komisija ketina praktiškai interpretuoti Altmark byloje priimtą Teisingumo Teismo sprendimą; ragina Komisiją paskelbti suprantamą ir tikslų aiškinamąjį komunikatą ir, atsižvelgiant į ypatingą įvairių sektorių pobūdį, jame paaiškinti ketvirtąjį kriterijų, išdėstytą Altmark byloje priimtame sprendime;

31.

žinant didėjančią valstybės ir privataus sektoriaus partnerystės svarbą kuriant infrastruktūrą mažiau išsivysčiusiuose regionuose, prašo Komisiją skirti ypatingą dėmesį klausimui, susijusiam su valstybės pagalbos teikimu tokiai partnerystei, paaiškinti visus teisinius aspektus, susijusius su valstybės pagalbos taisyklių taikymu minėtu atveju, ir ypač ragina tinkamomis taisyklėmis užtikrinti, kad būtų paprasčiau naudotis valstybės ir privataus sektoriaus partnerystės priemone; pareiškia, kad atsižvelgiant į tai reikėtų skirti ypatingą dėmesį siekiui išlaikyti skaidrumą;

32.

pažymi, kad mažesnėms viešųjų paslaugų įmonėms numatytos valstybės pagalbos taisyklių išimtys; vis dėlto nėra įsitikinęs, kad valstybės pagalbos taisyklėse tinkamai atskirtos mažų ir didelių įmonių sampratos; todėl prašo Komisiją, kad ji savo vertinimą grįstų valstybės pagalbos priemonių poveikiu atitinkamai rinkai, o ne atitinkamų viešųjų paslaugų įmonių dydžiu;

Bendrosios išimtys

33.

remia Komisijos bendrąsias išimtis nustatančio reglamento priėmimą siekiant supaprastinti ir sutelkti esamas bendrąsias išimtis (visų pirma taikomas mokymui, MVĮ ir užimtumui) ir įtraukti daugiau išimčių (visų pirma dėl valstybės pagalbos remiant MVĮ ir MTTP), jei tik bus stebimas ir prireikus uždraustas kryžminis didelių įmonių subsidijavimas mažų įmonių sąskaita; remia Komisijos tikslą sutelkti išteklius siekiant atsisakyti labiausiai rinką iškraipančių pagalbos rūšių; mano, kad pranešimo procedūra ir su ja susijęs atidėjimas turėtų būti proporcingas rinkos iškraipymų, kylančių dėl tokios pagalbos, grėsmei; pareiškia, kad viena teisinė priemonė taip pat galėtų padėti ateityje plėsti bendrosios išimties sąvoką taip, kad apie mažesnes kiekvienos rūšies pagalbos sumas nebereikėtų pranešti;

34.

pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad bendrąsias išimtis nustatantis reglamentas iš tikrųjų supaprastintų procedūrą ir nustatydamas aiškias, išsamias ir nedviprasmiškas nuostatas, kurios neprieštarautų svarbiausiam uždaviniui - bendrai mažinti valstybės pagalbą;

35.

džiaugiasi pasiūlymu padidinti sumą, kurios neviršydamos valstybės narės gali suteikti de minimis pagalbą; siūlo šią sumą padidinti du kartus - iki 200 000 EUR; atsižvelgdamas į tai, prašo Komisiją spręsti kumuliacijos kontrolės problemą;

Pagalba regionams

36.

pritaria Komisijos nacionalinės regioninės pagalbos 2007-2013 m. gairėms (11); ragina šį persvarstymą pabrėžia, kad, įgyvendinant regioninės pagalbos reformą, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas teritoriniams kriterijams, siekiant atskirti geografines ES sritis, pasižyminčias gera ekonomine padėtimi, sritis, patiriančias su pramonės pokyčiais susijusių sunkumų, ir sritis, susiduriančias su nuolatinėmis gamtinėmis kliūtimis; mano, kad sanglaudos ir valstybės pagalbos priemonės viena kitą papildo, nes patirtis rodo, kad valstybės pagalbos priemonėmis buvo veiksmingai siekiama tikros pajamų konvergencijos visoje Europos Sąjungoje;

37.

mano, kad teikti valstybės pagalbą turėtų būti leidžiama tik tuomet, jei užtikrinama nauda, kurios neįmanoma užtikrinti jokiomis kitomis politinėmis priemonėmis, ir pagalba yra naudinga regionui; todėl remia požiūrį dėl veiksmingesnės pagalbos regionams, skiriant daugiau dėmesio investicijoms į infrastruktūrą ir horizontalią pagalbą atsilikusiuose arba mažiau išsivysčiusiuose Europos Sąjungos regionuose, įskaitant palankių mokestinių sąlygų nustatymą pereinamuoju laikotarpiu, kuris negali būti ilgesnis nei penkeri metai; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad reikia ir toliau taikyti atitinkamas paramos priemones „statistinio poveikio“ paliestuose regionuose;

38.

mano, kad turėtų būti persvarstytas sprendimas sumažinti valstybės pagalbą „statistinio poveikio“ paliestiems regionams, kuriuose gaunamos pajamos santykinai padidėjo dėl plėtros, tačiau juose nebuvo realaus augimo ar konvergencijos ir jie susiduria su aukšto nedarbo lygio problema;

39.

ragina Komisiją, atsižvelgiant į ES tikslus ir jos sanglaudos politiką, skirtą pasiekti ekonominę ir socialinę konvergenciją imantis priemonių ES regionų skirtumams mažinti, užtikrinti, kad nei nacionalinė, nei europinė valstybės pagalba neiškraipytų konkurencijos tarp valstybių narių regionų ir nefinansuotų įmonių persikėlimo iš vienos ES vietos į kitą, nes tai visų pirma paskatintų darbo vietų praradimą vienuose ir atsiradimą kituose regionuose;

40.

ragina Komisiją, vadovaujantis Lisabonos ir Geteborgo strategijomis, nuodugniau ir išsamiau įvertinti įvairias valstybės pagalbos rūšis ir jų veiksmingumą taip, kad būtų galima nurodyti, ar tam tikros pagalbos rūšys yra naudingesnės už kitas pagal ilgalaikį teigiamą poveikį, kurį jos gali daryti regionų plėtrai;

41.

prašo Komisiją taikyti valstybės pagalbos veiksmų plane išdėstytus principus ir specialioms taisyklėms, taikomoms tam tikruose (pvz., žemės ūkio, žuvininkystės, anglių gavybos ir transporto) sektoriuose, kurie dažnai yra sutelkti teisę naudotis struktūrinių fondų parama turinčiuose regionuose, ir pateikti konkretesnių pasiūlymų, kaip šias specialias taisykles pakeisti;

Pagalba aplinkos apsaugos srityje

42.

mano, kad valstybės pagalba aplinkos apsaugos srityje, jei ji yra skiriama sąžiningai ir skaidriai, gali atlikti esminį vaidmenį siekiant tvarios ES plėtros, visų pirma skatindama ilgalaikes investicijas į technologijas ir tokių technologijų patentavimą Europos Sąjungoje, atitikdama JT Bendrojoje klimato kaitos konvencijoje nustatytą tikslą - stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas;

43.

pritaria Komisijos požiūriui, kad dabartinės valstybės pagalbos aplinkos apsaugos srityje gairės „nėra tinkamai pritaikytos atsižvelgiant į vis sudėtingesnes investicijas į aplinkos apsaugos technologijas ir naujas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės formas“ (12);

44.

ragina Komisiją ir valstybes nares imtis skubesnių priemonių siekiant mažinti aplinkai žalingą valstybės pagalbą, o galiausiai - ją apskritai panaikinti; pažymi, kad tokios pagalbos dydis yra nemažas; taip pat ragina Europos aplinkosaugos agentūrą sudaryti pagalbos, tiesiogiai arba netiesiogiai skatinančios taršią gamybą bei vartojimą ir taip sukuriančios nesąžiningą konkurenciją švaresnėms technologijoms, sąrašą;

45.

todėl džiaugiasi, kad pradėtas konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procesas siekiant persvartyti šias gairias, kurių galiojimas turėtų baigtis 2007 m.;

Geresnis valdymas

46.

mano, kad galiojanti valstybės pagalbos politikos praktinis įgyvendinimas ir procedūros turi tam tikrų trūkumų ir yra pernelyg biurokratinės;

47.

todėl džiaugiasi, kad siekiant sukurti greitesnes ir veiksmingesnes pranešimo procedūras, valstybės pagalbos procedūroms pradėtos taikyti pažangiosios patirties gairės; atsižvelgdamas į tai, abejoja, ar siekiant šio tikslo nebūtų geriau priimti reglamentą, o ne gaires;

48.

labai pritaria minčiai kurti glaudesnį valstybių narių priežiūros institucijų, pvz., audito rūmų, tinklą, kuris galėtų leisti lengviau užtikrinti valstybės pagalbos taisyklių taikymo nuoseklumą;

49.

pabrėžia, jog siekiant, kad taisyklės būtų nuosekliai taikomos visose valstybėse narėse, reikia atidžiai stebėti ir koordinuoti kompetencijos perdavimą valstybių narių institucijoms; mano, jog dėl tokio decentralizavimo gali kilti problemų, kad valstybės pagalbos taisyklės bus taikomos skirtingai, ypač turint mintyje nevienodą kompetentingų valstybių narių institucijų struktūrą ir patirties bei žinių lygį; pabrėžia, jog svarbu, kad veiktų kompetentingų valstybių narių institucijų tinklas;

50.

primygtinai ragina Komisiją nustatyti tikslius valstybės pagalbos procedūrų, įskaitant atitiktį taisyklėms, terminus;

51.

reiškia nepasitenkinimą dėl to, kad sankcijos dėl pagalbos, apie kurią nebuvo pranešta, šiuo metu taikomos tik naudos gavėjams, o ne valstybėms narėms; todėl remia Komisijos pastangas ieškoti naujų atgrasymo priemonių, siekiant išspręsti neteisingo valstybės pagalbos taisyklių taikymo valstybėse narėse problemą, ir ragina Komisiją numatyti tam tinkamų sankcijų;

52.

pakartoja prašymą, kad sprendžiant visus klausimus, kuriais Taryba priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma, būtų taikoma bendro sprendimo procedūra;

*

* *

53.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL L 312, 2005 11 29, p. 67.

(2)  OL L 312, 2005 11 29, p. 47.

(3)  OL C 14, 1998 1 19, p. 74.

(4)  OL C 59, 2001 2 23, p. 238.

(5)  OL C 140 E, 2002 6 13, p. 153.

(6)  OL C 92 E, 2004 4 16, p. 294.

(7)  OL C 304 E, 2005 12 1, p. 117.

(8)  OL L 10, 2001 1 13, p. 30.

(9)  2003 m., Rink., p. I-7747.

(10)  OL C 235, 2001 8 21, p. 3.

(11)  Dar neskelbta OL.

(12)  2004 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatas „Darnaus vystymosi technologijų skatinimas: Europos Sąjungos aplinkos apsaugos technologijų veiksmų planas“ (KOM(2004)0038, 4.2.3 punktas).

P6_TA(2006)0055

Globalizacijos poveikis vidaus rinkai

Europos Parlamento rezoliucija dėl globalizacijos poveikio vidaus rinkai (2004/2225(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į jo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A6-0021/2006),

A.

kadangi yra manoma, kad globalizacija, apibrėžiama kaip „išsiplėtusi pasaulinė prekių, paslaugų, darbo ir kapitalo srautų rinka, sustiprinta informacijos revoliucijos“, kelia didžiausius iššūkius tradiciniams Europos socialiniam, kultūriniam, sprendimų priėmimo ir ekonomikos modeliams, taip pat jos ekonominei sistemai ir ypač ES vidaus rinkai,

B.

kadangi ES vidaus rinkos ir pasaulio ekonomikos vystymasis yra glaudžiai susiję ir kadangi globalizacija dėl technologinės pažangos ir prekybos politinių bei technologinių kliūčių pašalinimo skatina tarptautinę prekybą prekėmis ir paslaugomis,

C.

kadangi statistiniai duomenys rodo, kad pastaraisiais metais ES susidūrė su problemomis, siekdama išlaikyti savo pirmaujančias pozicijas tokiose svarbiose srityse kaip ekonominis augimas, darbo rinkos efektyvumas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, kaip pažymėta vidutinės trukmės Lisabonos proceso apžvalgoje (Pranešimas Pranešimas pavasario Europos Vadovų Tarybai: Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui - nauja Lisabonos strategijos pradžia (KOM(2005)0024) ir Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai: Bendri veiksmai augimui ir užimtumui skatinti - Bendrijos Lisabonos programa (KOM(2005)0330)),

D.

kadangi Lisabonos strategijos uždavinys, kaip pažymėta vidutinės trukmės apžvalgoje, yra sukurti konkurencingą Europą pasaulinėje aplinkoje; kadangi Lisabonos strategijos pagrindinis uždavinys yra iki 2010 m. sukurti dinamiškiausią ir konkurencingiausią žiniomis pagrįstą ekonomiką, kurioje būtų daugiau ir geresnių darbo vietų, didesni aplinkos apsaugos tikslai ir geresnė socialinė sanglauda,

E.

kadangi pasaulinei konkurencijai įtakos turėjo didelių, sparčiai augančių ekonomikų atsiradimas, ypač Azijoje, konkuruojančių prekių gamybos, prekybos ir ypač paslaugų srityje, kas gali turėti nenumatytų pasekmių ES viduje, ypač keliant grėsmę toms teisėms, kurios numatytos acquis communautaire,

F.

kadangi globalizacija turėtų būti laikoma ne tik neigiamu socialinę fragmentaciją keliančiu veiksniu, o sistema, viena vertus, generuojančia naujas galimybes pasiekti pasaulinę rinką, kita vertus, keliančia grėsmę dėl ES priklausomumo nuo pasaulinės prekybos vystymosi - štai dėl ko politinis valdymas turėtų palaikyti teigiamą ir pašalinti neigiamą poveikį vidaus rinkai,

G.

kadangi dėl spartaus daugiašalio prekybos su trečiosiomis šalimis, kurioms būdingi žemi darbo ir aplinkos apsaugos standartai, liberalizavimo iškyla nauji uždaviniai Europos Sąjungos ekonomikos konkurencingumui, o ekonominius ir socialinius modelius reikia gerokai pakoreguoti,

H.

kadangi, kad siekdama pasinaudoti galimais globalizacijos privalumais ES turi prisitaikyti prie pasaulio ekonomikos pokyčių; siekti pažangos stipriuose ekonomikos sektoriuose, pvz., aukštesniųjų technologijų sektoriuje; spręsti problemas pvz., aukštųjų technologijų, įskaitant informacines ir ryšių technologijas ir biotechnologijas, sektoriuje; ir vystyti naujas palyginamųjų privalumų sritis,

I.

kadangi žiniomis grįstos ekonomikos neįmanoma įgyvendinti neturint tinkamos strategijos ir deramo finansavimo,

J.

kadangi ES, išsiplėtusi nuo 15 iki galimai 27 ir daugiau valstybių narių, privalo apibrėžti strategiją, kaip spręsti šias problemas, darant vidaus rinką lankstesnę ir globaliai orientuotą ir kartu rasti būdų užtikrinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, socialinį teisingumą ir pagarbą ekologinei pusiusvyrai, išsaugant mūsų vertybes ir socialinį modelį, siekiant reaguoti į globalizacijos iššūkius mūsų patirties kuriant bendrąją rinką pagrindu,

K.

kadangi tokia strategija privalo apimti aiškų politinį įsipareigojimą baigti kurti vidaus rinką maksimizuojant globalizacijos pranašumus, kuri yra didžiausias ES pranašumas; kadangi reformos pastangos sumažinti reguliavimo naštą turi atsižvelgti į Lisabonos strategijos vidutinės trukmės vertinimo rodiklius, kaip tai apibūdinta pirmiau minėtuose Komisijos komunikatuose ir Komunikate dėl reglamentavimo gerinimo (KOM(2005)0097),

L.

kadangi ES nori siekti savo tikslų ir spręsti savo specifines problemas, išlaikydama savo istorines ir socialines vertybes ir neatsisakydama aukštų standartų, kurie formuoja europinį gyvenimo būdą (tokiais požiūriais kaip socialinė apsauga, solidarumas, aplinkos apsaugos standartai), tačiau pasirengusi dėti pastangas, kad šios vertybės būtų pripažintos kaip pasauliniai standartai,

M.

kadangi ES galimybės ir įsipareigojimai, liečiantys trečiojo pasaulio šalis, išaugo,

N.

kadangi solidarumas, pagarba žmogaus teisėms, ekologiniams ir socialiniams standartams, tvariai plėtrai ir bendra atsakomybė sprendžiant skurdo problemas besivystančiose šalyse yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės,

1.

džiaugiasi pastaruoju metu Europoje vykstančiomis diskusijomis apie globalizacijos keliamus iššūkius vidaus rinkai, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai per neformalų 2005 m. spalio 27 d. susitikimą Hemptono rūmuose pabrėžė šio klausimo svarbą;

2.

pabrėžia vidaus rinkos kūrimo (finansų, darbo, paslaugų) užbaigimo svarbą, nepažeidžiant Sutartyse apibrėžtų pagrindinių principų ir laisvių;

3.

atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija komunikate dėl Europos vertybių globalizuotame pasaulyje (KOM(2005)0525) išreiškė susirūpinimą globalizacijos poveikiu Europos darbuotojams;

4.

ragina Komisiją stebėti ES pramonės, kaip visumos, konkurencingumą, sukurti autentišką ES pramonės politiką ir identifikuoti tuos pramonės sektorius, kuriems globalizacija turi ypatingos įtakos;

5.

ragina Komisiją stebėti protekcionizmo ženklus valstybėse narėse ir reguliariai apie tokius ženklus pranešti Parlamentui;

6.

pripažįsta poreikį sukurti sveiką ir palankią aplinką mažoms ir vidutinėms įmonėms ir stiprinti jų poziciją bei galimybes naudotis inovacijomis ir finansavimo priemonėmis;

7.

toliau pabrėžia svarbą užtikrinti, kad didieji Europos rinkos dalyviai sulauktų reikalingos paramos ir galimybių vidaus rinkoje, ir taptų pasaulinės rinkos dalyviais;

8.

priduria, kad vidaus rinka turi būti pakankamai patraukli tam, kad pasaulio bendrovėms ir investuotojams tai būtų pats geriausias pasirinkimas;

9.

yra įsitikinęs, kad Lisabonos strategijos įgyvendinimui reikalingas tinkamas ir nuolatinis dėmesys, labiausiai, metiniai pranešimai, įvertinantys pažangą, pasiektą nuo vidutinės trukmės laikotarpio peržiūros;

10.

laikosi nuomonės, kad Lisabonos strategijos, kaip bendro ekonominio plano, gali ir nepakakti globalizacijos klausimams spręsti, ir ragina numatyti kitus veiksmus, kurie gali būti konkrečiai skirti tam, kad būtų išvengta neigiamų globalizacijos pasekmių ir padėti pasinaudoti jos teigiamu poveikiu (pvz., Suderinimo su globalizacija fondą);

11.

ragina Komisiją ir valstybes nares kurti sėkmingas strategijas europinėms vertybėms konkurencinėje pasaulinėje rinkoje apsaugoti ir pritaikyti šias vertybes formuojant pasaulinę politiką;

12.

ragina Tarybą ir valstybes nares išsaugoti ir plėtoti europinę kokybės tradiciją ir kaip prioritetą užtikrinti aukšto lygio švietimo sistemos sukūrimą su atitinkamu finansiniu pagrindu moksliniams tyrimams, vystymuisi ir inovacijoms;

13.

pripažįsta bendros žinių valdymo sistemos, apimančios veiksmingas žinių apsaugos priemones, ir efektyvios programos, leidžiančios inovacijas paversti investicijomis ir sukurti ekonominę vertę, poreikį;

14.

todėl pabrėžia, kad intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės privalo būti apsaugotos, inter alia, nustatant integruotas ir veiksmingas patentavimo ir efektyvias klastočių reguliavimo ir kontrolės sistemas, siekiant apsaugoti Europos ekonominius interesus;

15.

ragina Komisiją ir valstybes nares toliau tęsti Geresnio reguliavimo programą tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu ir pranešti Parlamentui apie jos vykdymo eigą;

16.

pabrėžia greitesnio ir veiksmingesnio ginčų vidaus rinkoje sprendimo poreikį;

17.

ragina valstybes nares paspartinti rinkos taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę;

18.

įsipareigoja ir ragina Komisiją sukurti veiksmingą ir nuolatinę ex-post vertinimo procedūrą ekonomikos ir vidaus rinkos reguliavimo poveikiui ir įgyvendinimui įvertinti;

19.

ragina Komisiją tęsti pasaulinį reguliavimo dialogą ir pranešti Parlamentui apie jo eigą;

20.

ragina išanalizuoti ES ekonomikos kitus nei rinkos veiksnius, kurie yra susiję su globalizacijos iššūkiais ES (pvz., demografinė problema), ir visame pasaulyje (pvz., atsakomybė dėl trečiojo pasaulio šalių);

21.

to siekdamas, prašo visus ES ir nacionalinius politinius veikėjus atsakingai bendradarbiauti įgyvendinant Europos kokybės uždavinius;

22.

palankiai vertina aiškių prekių ženklinimo taisyklių taikymą ir kilmės pavadinimų laikymąsi, nes tai yra priemonės, užtikrinančios Europos prekių ir vertybių apsaugą;

23.

ragina Komisiją teisę lengvatine tvarka naudotis ES rinka suteikti tik pagrindines tarptautinius darbo ir aplinkos standartus ratifikavusioms ir tinkamai juos taikančioms trečiosioms šalims bei platesnes lengvatinio naudojimosi ES rinka teises suteikti šalims, priėmusioms socialinę ir aplinkos apsaugą bei pagarbą kultūrinei įvairovei reglamentuojančius įstatymus;

24.

pažymi, kad sukurti paslaugų vidaus rinką yra ypač svarbu siekiant Lisabonos strategijos tikslų ir kad tai padidina Europos Sąjungos konkurencingumą pasaulio rinkoje;

25.

sveikina tas valstybes nares, kurios atvėrė savo darbo rinkas naujųjų valstybių narių piliečiams ir taip ženkliai prisidėjo kuriant judresnę ir konkurencingesnę vidaus rinką; ragina laisvo darbo jėgos judėjimo apribojimus taikančias valstybes nares tuos apribojimus panaikinti;

26.

ragina Komisiją įvertinti tolesnio daugiašalio žemės ūkio, gamybos ir paslaugų rinkos atvėrimo poveikį vidaus rinkai bei pateikti šio vertinimo rezultatus susijusioms šalims prieš nustatant strategiją, kurios ji laikysis tarptautinėse derybose dėl prekybos;

27.

ragina Komisiją ir Tarybą parengti darnią užsienio politiką, kuri leistų ES tapti įtakingesnei tarptautiniu lygiu;

28.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

P6_TA(2006)0056

Žmogaus teisių ir demokratijos išlyga ES susitarimuose

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose (2005/2057(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3, 6, 11 ir 19 straipsnius ir į EB sutarties 177, 300 ir 310 straipsnius,

atsižvelgdamas į savo 2004 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl ES veiklos žmogaus teisių ir demokratijos srityje su Viduržemio jūros regiono partneriais intensyvinimo (1),

atsižvelgdamas į savo 2002 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES vaidmens skatinant žmogaus teises ir demokratizaciją trečiosiose šalyse (KOM(2001)0252) (2),

atsižvelgdamas į savo 1996 m. rugsėjo 20 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl demokratijos principų ir žmogaus teisių įtraukimo į susitarimus tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių (KOM(1995)0216) (3),

atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl žmogaus teisių pasaulyje: 2005 m. balandžio 28 d. (4), 2004 m. balandžio 22 d. (5), 2003 m. rugsėjo 4 d. (6), 2002 m. balandžio 25 d. (7), 2001 m. liepos 5 d. (8), 2000 m. kovo 16 d. (9), 1998 m. gruodžio 17 d. (10), 1996 m. gruodžio 12 d. (11), 1995 m. balandžio m. 26 d. (12), 1993 m. kovo 12 d. (13), 1991 m. rugsėjo 12 d. (14), 1989 m. sausio m. 18 d. (15), 1987 m. kovo 12 d. (16), 1985 m. spalio 22 d. (17), 1984 m. gegužės 22 d. (18) ir 1983 m. gegužės 17 d. (19),

atsižvelgdamas į partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą) tarp Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių ir Europos Sąjungos, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. (20) Kotonu ir pataisytą 2005 m. birželio 25 d. (21) Liuksemburge,

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (22),

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (KOM(2005)0280),

atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją (1948) ir kitus JT žmogaus teisių apsaugos dokumentus, ypač į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (1966) ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (1966), į Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (1965), į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (1979), į Konvenciją prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (1984), į Konvenciją dėl vaiko teisių (1989), į Vienos deklaraciją ir Pasaulinės konferencijos žmogaus teisių klausimais veiksmų programą (1993), bei į JT deklaraciją dėl asmenų, grupių ir visuomenės organų teisės ir atsakomybės skatinant ir saugant visuotinai pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves (1998),

atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) parengtas konvencijas,

atsižvelgdamas į 2003 m. patvirtintas JT normas dėl transnacionalinių korporacijų ir kitų verslo įmonių atsakomybės žmogaus teisių srityje, kurios susieja tuos standartus su specialiais verslo sektoriaus įsipareigojimais žmogaus teisių srityje,

atsižvelgdamas į visus Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimus,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones (A6-0004/2006),

A.

kadangi turi būti palaikomas ir skatinamas žmogaus teisių - ne tik pilietinių, bet ir ekonominių, socialinių bei kultūrinių teisių - visuotinumas, individualumas ir nedalomumas, ir kadangi Europos Sąjunga turi toliau kurti šiam tikslui skirtas naudingas priemones,

B.

kadangi demokratijos, teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų plėtra ir stiprinimas yra bendrosios užsienio ir saugumo politikos visuotinis uždavinys ir privalo būti sudėtinė Europos Sąjungos išorės politikos dalis,

C.

kadangi pastangos skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijai, kurios yra ES užsienio santykių politikos pagrindiniai uždaviniai, žlugs, jeigu esminiams principams nebus teikiamas reikiamas prioritetas, atsižvelgiant į saugumo, ekonominius ir politinius interesus,

D.

pažymėdamas, kad Europos Sąjunga rimtų ir nuolatinių žmogaus teisių ir demokratinių principų pažeidimų atveju privalo greitai ir veiksmingai reaguoti ir kad tai daugeliu atvejų neįvyko, nepaisant objektyvaus žmogaus teisių ir demokratijos principų įvertinimo trečiosiose šalyse,

E.

kadangi žmogaus teisių ir demokratijos išlygos teisiškai įpareigojamas pobūdis turėtų paversti ją svarbia Europos politikos priemone skatinant pagrindines teises ir kadangi, praėjus 10 metų po to, kai ji buvo pirmą kartą įrašyta, dabar laikas įvertinti, kaip ji buvo įgyvendinama ir kaip ją galima patobulinti,

F.

kadangi išlyga buvo įtraukta į daugiau nei 50 susitarimų ir taikoma daugiau nei 120 šalių; be to, kadangi toliau išlyga yra ne vien tik priemonė, kurią ES taikys skatindama pagrindines teises, ir kadangi visa Europos užsienio politika, atsižvelgiant į jos politinę, ekonominę ir prekybos dimensiją, turi būti grindžiama pagrindinių demokratijos principų skatinimu,

G.

dėl to pabrėždamas Kotonu susitarimo svarbą, kuriame Europos Bendrijos įrašytos demokratijos išlygos statusas buvo pakeltas iki „pagrindinio EB susitarimų su trečiosiomis šalimis elemento“ ir kuri dabar yra pagrįsta pagarba žmogaus teisėms, demokratiniams ir teisinės valstybės principams, taip pat geru valdymu ir skaidriu viešųjų reikalų tvarkymu,

H.

kadangi AKR ir ES Jungtinė Parlamentinė Asamblėja yra vienintelis forumas AKR ir ES parlamentarų dialogui, ypač žmogaus teisių ir demokratijos klausimais,

I.

kadangi daugelyje susitarimų su besivystančiomis šalimis ir atskirų sektorių susitarimuose, pvz., susitarimuose dėl tekstilės, žemės ūkio ir žuvininkystės, ši išlyga vis dar neįrašyta,

J.

kadangi žmogaus teisių klausimas turi būti svarbi derybų įgaliojimų, kuriuos Taryba suteikia Komisijai dėl išorės susitarimų, dalis ir kadangi procedūra, skirta šiems derybų įgaliojimams apibrėžti, turėtų būti skaidresnė,

K.

kadangi Europos Parlamentas, prieš įsigaliojant susitarimui, turi duoti pritarimą, bet jo pritarimo inicijuojant konsultacijas arba iš dalies sustabdant susitarimą, nereikia ir kadangi tai mažina jo politinį ir institucinį vaidmenį,

L.

pabrėždamas, kad pilietinė visuomenė ir tarptautinė žmogaus teisių NVO sistema turi daug kuo prisidėti prie ES ir trečiosios šalies žmogaus teisių ir demokratijos išlygos kūrimo, įgyvendinimo ir vertinimo procedūros,

M.

įsitikinęs, kad Europos Sąjunga turi sukurti naujas žmogaus teisių ir demokratijos išlygos taikymo procedūras ir kriterijus, kurie valstybėms turėtų būti taikomi be šalių diskriminacijos ir nepaisant jų išsivystymo lygio,

N.

kadangi žmogaus teisių išlyga taikoma tiek Europos Sąjungai, tiek trečiajai šaliai, bet kadangi išlygos abipusiškumo dimensija nėra visiškai panaudojama,

O.

dar kartą pakartodamas, kad humanitarinė pagalba nelaimės atveju turi būti toliau neįtraukiama į „negatyvaus“ žmogaus teisių išlygos taikymo sritį dėl pagrindinio žmonių solidarumo principo,

1.

sveikina Europos Bendrijos bendrąją praktiką nuo 1992 m. įtraukti žmogaus teisių ir demokratijos išlygą (kurią sudaro vadinamosios „esminės sąlygos“ ir „nevykdymo išlyga“) į jos tarptautinius susitarimus;

2.

ragina užtikrinti daugiau skaidrumo įgyvendinant žmogaus teisių ir demokratijos išlygą - ES išorės politikos pagrindą - ir didesnį Europos Parlamento dalyvavimą; pabrėžia, kad sankcijos negali būti nustatomos pagal šalis, kuriose įvykdomi žmogaus teisių pažeidimai, bet pagal patį pažeidimą;

3.

mano, kad, pasirašydama tarptautinį susitarimą su trečiąja šalimi, į kurį įtraukta žmogaus teisių išlyga, Sąjunga siekia užtikrinti, kad ta trečioji šalis laikytųsi tarptautinių žmogaus teisių standartų tuo metu, kai sutartis pasirašoma;

4.

pabrėžia, kad viena iš priežasčių, kodėl išlyga netaikoma besąlygiškai, yra jos per daug bendro pobūdžio formuluotė, kadangi joje nėra išsamiai apibrėžti „teigiamos“ ir „neigiamos“ intervencijos atvejai, remiantis ES ir trečiosios šalies bendradarbiavimu, taip sudarant sąlygas Tarybai ir valstybių narių nacionaliniams imperatyvams nustelbti daug bendresnius žmogaus teisių reikalavimus;

5.

nepaisant to, sveikina eksperimentinį žmogaus teisių ir demokratijos išlygos, paminėtos Kotonu susitarimo 9 ir 96 straipsniuose, taikymą, kai dėl rimtų žmogaus teisės pažeidimų su kai kuriomis AKR šalimis netgi buvo laikinai sustabdytas ekonominis ir prekybos bendradarbiavimas - taip buvo parodytas Europos Sąjungos apsisprendimas ir patikimumas; ragina toliau tęsti šį eksperimentą ir kaip standartą įtraukti jį į ES ir trečiosios šalies susitarimus;

6.

pabrėžia, kad Kotonu susitarime žmogaus teisių ir demokratijos išlygos politinis ir teisinis turinys yra veiksmingai išreikštas ir kad konsultavimosi ir pasikeitimo informacija mechanizmai, taikomi iki laikino dvišalio bendradarbiavimo sustabdymo, yra išsamiai apibrėžti;

7.

pritaria naujo išlygos modelio projekto, patikslinančio galiojančią vadinamojo „2 straipsnio“ formuluotę, parengimui, kad Europos žmogaus teisių politika susitarimuose su trečiosiomis šalimis būtų nuoseklesnė, veiksmingesnė ir skaidresnė; tekste turėtų būti atsižvelgta į šiuos principus:

a)

demokratijos, žmogaus teisių, įskaitant mažumų teises, teisinės valstybės ir gero valdymo principų skatinimas yra daugiašalio bendradarbiavimo tikslas; tai taikoma tiek susitarimų su ekonomiškai besivystančiomis, tiek susitarimų su išsivysčiusiomis šalimis atžvilgiu;

b)

kalbant apie tų teisių teisinę formuluotę, šalys ypač turėtų atsižvelgti į savo tarptautines pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos jos jau ratifikavo, ir turėtų būti aiškiai pabrėžta, kad šalys privalo atitikti normas, kurios sudaro susitarimo „esminę sąlygą“; ypač šalys privalo įsipareigoti skatinti 1948 m. JT žmogaus teisių deklaracijoje, dviejuose tarptautiniuose paktuose dėl pilietinių ir politinių teisių ir ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių išdėstytas pagrindines teises, taip pat tarptautiniu mastu pripažįstamus JT paktus ir ius cogens teisės normas;

Atkreipia dėmesį, kad savo santykiuose su trečiosiomis šalimis, bei demokratinių principų ir žmogaus teisių skatinimo kontekste pasitelkiant žmogaus teisių ir demokratijos išlygą, Europos Sąjunga raginama ypatingą dėmesį skirti lyčių lygybės ir moterų teisių politikos įgyvendinimui, tuo pačiu pirmiausia įsitikinusi kad trečiosios šalies institucijos laikosi pagrindinių teisių, nevykdo savavališkų areštų, kankinimų arba mirties bausmių, o jų piliečiai turi prieigą prie nešališko teismo;

Pabrėžia, kad pagal Europos sutartis santykiuose su trečiosiomis šalimis bei demokratinių principų ir žmogaus teisių skatinimo per žmogaus teisių ir demokratijos išlygą plotmėje Europos Sąjunga įsipareigoja kovoti su bet kokia diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu arba su neįgaliųjų žmonių teisių pažeidimais;

c)

šalys, apibrėždamos su atskirais sektoriais susijusias teises, kurias bendradarbiaujant reikėtų skatinti, turėtų atsižvelgti į tas JT konvencijas, kurios yra joms privalomos, ir JT specialių agentūrų konvencijas, ypač į TDO konvencijas, kurios sukūrė tarptautiniu lygiu priimtą teisinį pagrindinių teisių pagrindą;

d)

išlygoje turi būti numatyta šalių konsultavimosi procedūra, kurios metu išsamiai nustatomi politiniai ir teisiniai mechanizmai, naudojami, jei dvišalį bendradarbiavimą raginama sustabdyti dėl nuolatinių ir (arba) sistemingų žmogaus teisių pažeidimų, pažeidžiant tarptautinę teisę; sustabdymas yra aiškiai kraštutinė priemonė ES ir trečiosios šalies santykiuose, todėl turi būti numatyta aiški sankcijų sistema, kuri galėtų pasiūlyti alternatyvius veiksmus, bet pozityvus požiūris į žmogaus teises neturėtų panaikinti galimybės laikinai sustabdyti bendradarbiavimo dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos pažeidimų;

e)

išlygoje taip pat turėtų atsirasti išsamus mechanizmas, leidžiantis laikinai sustabdyti bendradarbiavimo susitarimą, taip pat „perspėjimo mechanizmas“, reaguojantis į žmogaus teisių ir demokratijos išlygos pažeidimą;

f)

išlyga turėtų remtis abipusiškumo principu ir taip sudaryti teisinį pagrindą, kuris leistų šalims diskutuoti ir veikti kartu, tiek Europos Sąjungos teritorijos, tiek ir trečiosios šalies atžvilgiu; tai turėtų būti abipusis instrumentas, kurio dėka Europos Sąjunga ir trečioji šalis privalės atsiskaityti viena kitai už savo vykdomą politiką žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje;

8.

ragina žmogaus teisių ir demokratijos išlygą įrašyti į visus naujus Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių, išsivysčiusių ir besivystančių, susitarimus, taip pat ir į sektorių susitarimus, prekybos ir techninę ar finansinę paramą, kaip tai buvo padaryta susitarime su AKR šalimis;

9.

ragina išplėsti teigiamą žmogaus teisių išlygos aspektą, kas reikalauja imtis efektyvių priemonių siekiant skatinti atitinkamų susitarimo šalių naudojimąsi žmogaus teisėmis, bei taikyti nuolatinį paties susitarimo poveikio vertinimą ir stebėjimą naudojimosi žmogaus teisėmis procesui, o taip pat įgyvendinant visus susitarimo aspektus taikyti žmogaus teisėmis paremtą požiūrį;

10.

pabrėžia, kad nėra pasirengęs toliau duoti pritarimo naujiems tarptautiniams susitarimams, jeigu juose nėra žmogaus teisių ir demokratijos išlygos;

11.

mano, kad Parlamentas turi daryti įtaką apibrėžiant derybų įgaliojimus su trečiosiomis šalimis dėl naujų susitarimų, ypač apibrėžiant susitarimų politinius tikslus ir skatinant žmogaus teises; dėl to, mano, kad Komisija ir Taryba turi labiau įtraukti Europos Parlamentą, tiksliau, jo atitinkamus komitetus į derybų mandato dėl ES ir trečiosios šalies susitarimo sudarymo procesą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia poreikį gerinti keitimąsi informacija tarp institucijų ir prieigą prie Komisijos ir Tarybos duomenų bazės;

12.

atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti žmogaus teisių ir demokratijos principų įgyvendinimo šalyse partnerėse priežiūrą:

a)

ragina Tarybą ir Komisiją pradėti struktūrinio dialogo procedūras - nuolatinio partnerių įsipareigojimų dėl žmogaus teisių laikymosi vertinimo proceso dalį; mano, kad šio dialogo dalis taip pat yra nuolatinis žmogaus teisių klausimų įtraukimas į Asociacijų tarybos darbotvarkę;

b)

rekomenduoja stiprinti Komisijos išorės delegacijų trečiosiose šalyse vadovų vaidmenį; ragina priskirti delegacijų vadovams atsakomybę už „šalių ilgalaikių strategijų dokumentų“ rengimą, o kalbant apie šalių strategijos dokumentus reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į žmogaus teisių būklę, nustatyti prioritetus ir numatyti ES taikomas priemones ir instrumentus, kuriais siekiama užtikrinti žmogaus teisių ir demokratijos išlygą ir padidinti žmogaus teisių laikymosi mastą; taip pat ragina, kad šių strategijų formulavimas būtų nuolat aptariamas ypač su Europos Parlamentu, taip pat turi būti aptariamas atitinkamų Parlamento delegacijų debatuose ir plenariniuose posėdžiuose, ypač jų įgyvendinimas; rekomenduoja, kad Komisijos šalių strategijos dokumentuose ir veikslų planuose būtų numatyti aiškūs žmogaus teisių įgyvendinimo pažangos rodikliai ir šių pokyčių įgyvendinimo terminai;

c)

jeigu viena iš dalyvaujančių vyriausybių, Europos Parlamentas arba atitinkami nacionaliniai parlamentai arba, AKR šalių atveju, AKR ir ES Jungtinė Parlamentinė Asamblėja, reikalaus taikyti žmogaus teisių ir demokratijos išlygą, sustabdant abipusį susitarimą arba vykdant dialogą arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, Asociacijos taryba turėtų automatiškai įtraukti šias diskusijas į savo dienotvarkę; atkreipia dėmesį, kad Europos Parlamentas šiuo tikslu oficialiai keletu atvejų išreiškė savo požiūrį, bet Asociacijos taryba tiesiog ignoravo šiuos prašymus;

d)

rekomenduoja sukurti „struktūrinį dialogą“ tarp Asociacijos tarybos ir (arba) jos pakomitečio žmogaus teisių klausimais, Europos Parlamento, kai galima AKR ir ES Jungtinės Parlamentinės Asamblėjos ir NVO ir (arba) nepriklausomų ir demokratinių nevalstybinių veikėjų diskusijose dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos pažeidimų Europos Sąjungos susitarimuose, įskaitant pasiūlymus dėl šios išlygos įgyvendinimo patobulinimo (be kokių nors apribojimų);

e)

apgailestauja dėl fakto, kad Europos Parlamentas nėra įtrauktas į sprendimų priėmimo procesą, pradedant konsultavimosi procedūromis ar susitarimų stabdymu; dėl to griežtai reikalauja, kad šiais klausimais Europos Parlamentas taptų bendro sprendimų priėmimo proceso dalyviu kartu su Komisija ir Taryba, ir reikalauja tokių pačių galių priimant sprendimus dėl atitinkamų negatyvių priemonių, taikomų šaliai, sustabdymo („sustabdymo sustabdymas“);

f)

siūlo Komisijai kartu su žmogaus teisių pakomitečiais rengti metinį pranešimą apie galiojančių tarptautinių susitarimų žmogaus teisių ir demokratijos išlygų taikymą, pranešime pateikiant nuoseklų kiekvieno konsultacijos proceso nagrinėjimą, kitas atitinkamas Tarybos tais metais inicijuotas arba atmestas priemones ir jas lydinčias išsamias rekomendacijas bei vertinimus, analizuojančius taikytų veiksmų efektyvumą ir nuoseklumą, ir diskutuoti dėl jo Parlamente;

13.

atkreipia dėmesį į tai, kad Asociacijos tarybos paprastai reglamentuoja ES ir trečiosios šalies santykius, remiantis asociacijos susitarimu ragina įsteigti žmogaus teisių pakomitečius, turinčius įgaliojimus:

a)

tikrinti žmogaus teisių ir demokratijos išlygos laikymąsi ir jos taikymą, bei įgyvendinimą;

b)

siūlyti specifinius pozityvius veiksmus gerinant demokratijos ir žmogaus teisių padėtį; ir

c)

vertinti ir stebėti tiesioginį bei netiesioginį susitarimo poveikį naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis susitariančiose šalyse, bei rengti su tuo susijusias specifines rekomendacijas;

mano, kad tokie pakomitečiai turėtų posėdžiauti reguliariai(bet kuriuo atveju tada, kai vyksta Asociacijos tarybos posėdžiai), o juose turėtų dalyvauti parlamento ir pilietinei visuomenei atstovaujančių organizacijų atstovai, bei su jais turėtų būti konsultuojamasi; šiuo klausimu mano, kad kiekvieno atskiro atvejo nagrinėjimo politika nėra pats tinkamiausias būdas bendradarbiavimui su šalimis partnerėmis steigiant pakomitečius žmogaus teisių klausimais, bei nustatant jų įgaliojimus; dar kartą pabrėžia poreikį šiuose pakomitečiuose nagrinėti individualius atvejus;

14.

ragina Europos Parlamentą bendradarbiauti su Asociacijų tarybomis ir su žmogaus teisių pakomitečiais, taip pat ragina Europos Parlamento tarpparlamentines delegacijas būti įtakingomis šio bendradarbiavimo veikėjomis ir nuolat sudaryti galimybes savo vizitų darbotvarkėse aptarti šią išlygą;

15.

pabrėžia, kad konsultavimosi procedūros inicijavimo arba atitinkamų priemonių taikymo kriterijai turi būti objektyvūs ir skaidrūs;

16.

pabrėžia, kad nė vienos priemonės negalima panaikinti, kol nenustoja egzistuoti jos taikymo priežastys, ir ragina įdiegti papildomas priemones, jeigu esamos priemonės neduoda rezultatų per tam tikrą laiką;

17.

pripažindamas, kad vienbalsiškumo sąlyga Taryboje, norint pradėti konsultavimosi procedūrą, sunkina išlygos taikymą, ragina panaikinti vienbalsiškumo sąlygą pradėti konsultavimosi procedūrą ir peržiūrėti EB sutarties 300 straipsnio 2 dalį, kuri tokiais atvejais riboja Europos Parlamento vaidmenį;

18.

pabrėžia, kad svarbu visuotinai atkreipti visuomenės dėmesį į tą faktą, kad žmogaus teisių išlyga yra įtraukta į ES ir trečiųjų šalių susitarimus;

19.

mano, kad ypatingais atvejais, t. y. tada, kai šalį su ES sieja pagrindinės vertybės ir bendra ilgalaikė politika, pavyzdžiui, kai jas vienija „naujoji kaimynystės politika“, reikėtų svarstyti galimybę pasirašyti susitarimus, neapsiribojančius žmogaus teisių ir demokratijos išlyga, o pagrįstus bendromis institucijomis, skirtomis demokratijos principams ir žmogaus teisėms plėtoti Europos Tarybos ir (arba) kitų regioninių susitarimų pavyzdžiu;

20.

ypač atsižvelgiant į šalis, kurias vienija Europos kaimynystės politika, su kuriomis Europos Sąjunga palaiko labai glaudžius ryšius per asociacijos susitarimus, išlygoje turėtų būti numatyta, kad tokius susitarimus pasirašančios šalys privalo užtikrinti viena kitai - abipusiu pagrindu - teisę stebėti šalių įstatymų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimus; ragina Tarybą ir Komisiją ir toliau skatinti su tuo susijusias šalis įsileisti tarptautinius stebėtojus rinkimų metu, kad būtų užtikrintas skaidrumas;

21.

pabrėžia, kad norint rinkimus laikyti demokratiniais, laisvais ir sąžiningais, būtina tenkinti tam tikras sąlygas įskaitant, inter alia, pagarbą politinėms ir pilietinėms teisėms, saviraiškos ir informacijos laisvei, lygiai prieigai prie masinės informacijos priemonių bei pagarbą politinei nuomonių įvairovei, kas rinkėjams suteikia tikrą pasirinkimo galimybę

22.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL C 97 E, 2004 4 22, p. 656.

(2)  OL C 131 E, 2003 6 5, p. 147.

(3)  OL C 320, 1996 10 28, p. 261.

(4)  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0150.

(5)  OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1048.

(6)  OL C 76 E, 2004 3 25, p. 386.

(7)  OL C 131 E, 2003 6 5, p. 138.

(8)  OL C 65 E, 2002 3 14, p. 336.

(9)  OL C 377, 2000 12 29, p. 336.

(10)  OL C 98, 1999 4 9, p. 267.

(11)  OL C 20, 1997 1 20, p. 161.

(12)  OL C 126, 1995 5 22, p. 15.

(13)  OL C 115, 1993 4 26, p. 214.

(14)  OL C 267, 1991 10 14, p. 165.

(15)  OL C 47, 1989 2 27, p. 61.

(16)  OL C 99, 1987 4 13, p. 157.

(17)  OL C 343, 1985 12 31, p. 29.

(18)  OL C 172, 1984 7 2, p. 36.

(19)  OL C 161, 1983 6 10, p. 58.

(20)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(21)  OL L 287, 2005 10 28, p. 1.

(22)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

P6_TA(2006)0057

Tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų persvarstymas vykdant bendrą žvejybos politiką (Šetlendo ir jūrinių plekšnių zonos)

Europos Parlamento rezoliucija dėl tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymo (Šetlando ir jūrų plekšnių zonos) (2005/2190(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymas (Šetlando ir jūrų plekšnių zonos)“ (KOM(2005)0422),

atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1) 18 ir 19 straipsnius,

atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (2), 29 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0016/2006),

1.

pažymi, kad vadovaudamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 19 straipsniu Komisija jau įgyvendino savo įsipareigojimą įvertinti leidimų naudotis vandenimis ir ištekliais už 12 mylių zonos, susijusios su Šetlando ir jūrų plekšnių zona, apribojimų pagrįstumą;

2.

pažymi, kad dėl įvairių priežasčių vertinimai užtruko daug ilgiau, nei buvo numatyta;

3.

palankiai vertina Komisijos sprendimą prieš rengiant nuomonę šia svarbia tema išsamiai konsultuotis su pramonės atstovais ir valstybėmis narėmis;

4.

palankiai vertina Šiaurės jūros regioninės patariamosios tarybos (ŠJRPT) vaidmenį patariant Komisijai dėl Šetlando ir jūrų plekšnių zonose vykdomos veiklos ir jos efektyvumo ir ragina Komisiją ir toliau kreiptis į ŠJRPT patarimo dėl zonų tolesnių vertinimų;

5.

palankiai vertina Komisijos sprendimą išlaikyti Šetlando zoną dar trejus metus, t. y. kol bus atliekamas zonos vertinimas. Tai būtų pirmas žingsnis užtikrinant, kad žvejybos bendrijas šiame regione saugotų žvejybos režimas, garantuojantis jų saugią ateitį ir tvariąją pramonę;

6.

pažymi, kad Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) rekomendavo palikti Šetlando zoną;

7.

pažymi, kad ŠJRPT rekomendavo palikti Šetlando zoną kol bus atliktas tolesnis jos įvertinimas;

8.

mano, kad jeigu pasiūlyti tolesni Šetlando zonos vertinimai užtruks ilgiau nei šiuo metu numatytas trejų metų laikotarpis, remiantis ŽMTEK patarimu dabartinis reglamentas turėtų likti galioti;

9.

pažymi, kad ŽMTEK teigė, jog panaikinus Šetlando zoną reikėtų dėti daugiau pastangų žvejybos srityje šioje zonoje, ir taip pat pažymėjo, jog reikia vengti bet kokių pokyčių, dėl kurių reikėtų dėti daugiau pastangų žvejybos srityje šioje zonoje;

10.

pažymi, kad Jungtinės Karalystės ir Vokietijos valdžios institucijos pritarė Šetlando zonos išlaikymui ir kad Jungtinės Karalystės vyriausybė pareiškė, jog pokyčiai nėra nei būtini, nei pageidautini;

11.

pažymi, kad Šetlando zona yra svarbus rajonas juodadėmėms menkėms, merlangams ir velniažuvinėms ir kad, ŽMTEK nuomone, dabar jis tikriausiai net svarbesnis nei tada, kai zona buvo įkurta;

12.

taip pat su susirūpinimu pažymi, kad Komisijos ekspertų darbo grupė, įkurta įvertinti Šetlando ir jūrų plekšnių zonų efektyvumą, nustatė, jog apskritai komercinio pobūdžio ištekliai Šetlando zonoje yra už saugių biologinių ribų, išskyrus juodadėmes menkes ir ledjūrio menkes;

13.

ragina Komisiją atlikti kiekybinius galimo kaitos poveikio Šetlando zonai vertinimus;

14.

palankiai vertina Komisijos sprendimą išlaikyti Jūrinių plekšnių zoną ir su šia zona susijusių leidimų naudoti išteklius apribojimus, kol bus atlikt tolesni tyrimai;

15.

pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos pritarė Jūrinių plekšnių zonos išlaikymui ir kad Jungtinės Karalystės vyriausybė teigia, jog priimant visus sprendimus reikia atsižvelgti į būsimą plekšnių išteklių valdymą ir RŠJPT rekomendacijas;

16.

pažymi, kad Jūrinių plekšnių zonos apsaugos tikslas yra aiškus;

17.

ragina Komisiją atlikti Jūrinių plekšnių zonos peržiūrą atsižvelgiant į būsimą plekšnių išteklių valdymą, įskaitant jūrinių plekšnių atkūrimo planą;

18.

pažymi, kad ekspertų darbo grupė pabrėžė šių zonų socialinę ir ekonominę svarbą;

19.

taip pat pažymi, kad, ekspertų darbo grupės manymu, vienas iš Šetlando zonos tikslų yra apsaugoti nuo žvejybos priklausančias šiaurės Škotijos bendruomenes;

20.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2166/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 5).

P6_TA(2006)0058

Šildymas ir vėsinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius

Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl šildymo ir vėsinimo naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (2005/2122(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 39 ir 45 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl atsinaujinančios energijos dalies ES ir konkrečių veiksmų pasiūlymų (1),

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Ateities energija: atsinaujinantys energijos ištekliai - Baltoji knyga dėl Bendrijos strategijos ir veiksmų planas“ (KOM(1997)0599),

atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6-0020/2006),

A.

kadangi iki šiol nėra teisinių nuostatų, reglamentuojančių šildymą ir vėsinimą naudojant energiją iš atsinaujinančių šaltinių,

B.

kadangi nerengiamas joks pasiūlymas kaip apibrėžta Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 pastraipoje,

C.

kadangi direktyvos, kuriomis skatinama elektros energijos ir transporto srityse naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių, darė įtakos arba sustiprino tvarų valstybių narių vystymąsi,

D.

kadangi labai skirtingą energijos iš atsinaujinančių šaltinių rinkos raidą valstybėse narėse daugiausia lemia ne jų skirtingas potencialas, bet skirtingos ir kai kuriais atvejais nepakankamos politinės ir teisinės struktūros sąlygos,

E.

kadangi energijos iš atsinaujinančių šaltinių rinkos rėmimas padės pasiekti Lisabonos tikslus, nes valstybėse narėse daugės darbo vietų ir tiek valstybėse narėse, tiek ES daugiau pastangų bus telkiama moksliniams tyrimams bei naujovėms,

F.

pažymėdamas, kad elektros energijos gamybos ar pramoninės veiklos procesų metu į aplinką išskiriamos šilumos ir savaiminio atvėsimo naudojimas padeda mažinti įprastinių energijos rūšių poreikį, valstybės narės turėtų nustatyti minėtų išteklių naudojimo galimybes, parodyti, kaip veiksmingiau juos panaudoti, užtikrinti teisinį aiškumą, plačiau informuoti visuomenę ir atlikti daugiau mokslinių tyrimų,

G.

pabrėždamas svarbias 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (2) pasekmes šildymui ir vėsinimui naudojant iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą energiją,

1.

prašo Komisijos iki 2006 m. liepos 31 d. pagal EB sutarties 175 straipsnio 1 dalį Parlamentui pateikti teisės akto projektą dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių panaudojimo šildymui ir vėsinimui dalies didinimo, atsižvelgiant į toliau pridedamas išsamias rekomendacijas;

2.

tvirtina, kad rekomendacijos nepažeidžia subsidiarumo principo ir pagrindinių piliečių teisių;

3.

mano, kad ES biudžeto išlaidų dėl prašomo pasiūlymo nebus;

4.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas Komisijai ir Tarybai.


(1)  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0365.

(2)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1.

PRIEDAS

IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PASIŪLYMO TURINIO

A.   PASIŪLYMO PAGRINDAI IR TIKSLAI

1. Pasiūlymo tikslas - įvertinti ir panaudoti ekonominį potencialą siekiant, kad iki 2020 m. Europos Sąjungoje šildymui ir vėsinimui naudojamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis padidėtų nuo esamų maždaug 10 proc. iki realiai, nors ir nelengvai pasiekiamų bent 20 proc.

2. Šildymui ir vėsinimui naudojant daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių bus geriau užtikrinamas energijos tiekimas Europoje, sukurta naujų darbo vietų ir gerinama aplinka, taip pat gerokai sumažės įprastinių energijos rūšių poreikis Europos Sąjungoje, bendras ES šildymo ir vėsinimo sektoriuje sunaudojamos energijos kiekis, ypač ES priklausomybė nuo naftos ir dujų tiekimp, taip pat vartotojų namų ūkiui ir profesinėms reikmėms tiekiamos energijos kaina.

3. Šia siūloma direktyva, vadovaujantis subsidiarumo principu ir galiojančiomis Europos taisyklėmis energetikos ir aplinkos srityje, siekiama nustatyti pagrindines nacionalinių rėmimo priemonių taikymo sąlygas.

4. Būtina išnaudoti iki šiol nepakankamai naudojamą energijos iš atsinaujinančių šaltinių potencialą šildymo ir vėsinimo srityse, tačiau su sąlyga, kad tokio naudojimo padariniai energetikai ir aplinkai yra palankūs ir suderinami su tvariais gamybos metodais. Sprendimas naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių Europos Sąjungai neturi tapti dingstimi atsisakyti siekio iki 2020 m. tapti efektyviausiai energiją vartojančia ekonomika pasaulyje; ypač reikia naikinti kliūtis, trukdančias diegti jau konkurencingas technologijas, kai įmanoma, bendradarbiaujant atskirų šalių ir decentralizuotosioms institucijoms.

5. Siūloma direktyva siekiama suteikti galimybę visose ES valstybėse narėse plačiau rinkoje diegti ir vystyti atitinkamas technologijas. Šioje srityje galima būtų sustiprinti regionų ir kaimyninių valstybių bendradarbiavimą. Tam reikia tinkamai naudotis atitinkama Bendrijos politika ir programomis, pvz., Naujovių ir konkurencingumo pagrindų programa ir Septintąja mokslinių tyrimų ir plėtros pagrindų programa.

6. Atitinkamų technologijų ir metodų ekonominį pagrįstumą reikia spartinti plečiant masinę gamybą ir masinę realizaciją.

B.   SIŪLYTINOS PRIEMONĖS

I.   Tikslai, apibrėžimas ir stebėsena

1. Siekiant visoje Europos Sąjungoje padidinti šildymui ir vėsinimui naudojamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, reikia nustatyti realistišką ir nelengvai pasiekiamą ES tikslą iki 2020 m. šiame sektoriuje naudoti bent du kartus didesnį energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį.

2. Veiksmingi nacionaliniai tikslai, kuriais atsižvelgiama į skirtingas energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo valstybėse narėse ir jų regionuose apimtis, į tam tikrų technologijų atskirose šalyse potencialą ir į susijusią analizę, turėtų prisidėti siekiant ES tikslo.

3. Numatant veiksmų pagrindą, reikia aiškiai apibrėžti atitinkamas energijos rūšis, būtent geoterminę, saulės šilumą (įskaitant pasyvią energiją), centralizuotą šildymą ir centralizuotą vėsinimą, tiekiamą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, aplinkos šilumą ir biomasę (vadovaujantis 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2001/77/EB dėl elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, rėmimo vidaus elektros rinkoje (1)).

4. Praėjus ne daugiau kaip vieneriems metams po siūlomos direktyvos įsigaliojimo, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo šalies galimybes ir tikslus atsinaujinančius energijos šaltinius naudoti šildymui ir vėsinimui, privalo parengti tikslų įgyvendinimo veiksmų planus. Valstybių narių veiksmų planai atnaujinami kas treji metai ir pateikiami Komisijai.

5. Siekiant įvertinti Europos Sąjungos energijos poreikį šildymui ir vėsinimui bei atlikti energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalies plėtros stebėseną bei sukurti patikimą ir palyginamą duomenų bazę, reikia įdiegti visose ES valstybėse narėse veikiančią stebėsenos sistemą.

II.   Administracinių kliūčių šalinimas

1. Būtina reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų aiškų teisinį pagrindą, pagal kurį išduodami leidimai, kontroliuojamas ir sertifikuojamas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas šildymo ir vėsinimo srityse.

2. Išduodamos leidimus naudoti atsinaujinančios energijos sistemas (AE sistemos) ir su jomis susijusius šildymo ir vėsinimo tinklus, valstybės narės užtikrina, kad institucijų kompetencijos būtų nustatytos aiškiai, efektyviai ir skaidriai.

3. Reikia numatyti racionalizavimo ir paspartinimo procedūras tam tikru administraciniu lygmeniu. Atsisakius suteikti leidimą, pareiga įrodyti atsisakymo pagrindų buvimą lieka autoritetingai institucijai.

4. Administraciniai mokesčiai turi būti nustatomi skaidriai, teisingai ir vadovaujantis nediskriminavimo principu, o taip pat neturi būti jokio paslėpto išteklių apmokestinimo.

III.   Nacionalinės rėmimo priemonės

1. Valstybės narės, laikydamosi subsidiarumo principo, iš esmės turi numatyti finansines paskatas.

2. Tačiau, siekdamos savo tikslo, nacionalinės rėmimo priemonės turi atitikti šiuos principus:

a)

parama turi būti laikina ir palaipsniui mažinama;

b)

turi būti užtikrinamas investicijų saugumas, vidutinės trukmės laikotarpiu numatant patikimas ir stabilias skatinimo sąlygas;

c)

reikia stengtis išvengti Stop & Go rinkos raidos nustatant patikimas rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygas;

d)

kad būtų galima išnaudoti esamą potencialą ir pasiekti tikslus, turi būti užtikrinama veiksminga ir nuolatinė parama;

e)

plečiant masinę gamybą, reikia didinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos technologijų ekonominį pagrįstumą;

f)

reikia atsižvelgti į specifinius technologinius reikalavimus ir siekti ilgalaikio tikslo - kiek galima geriau išnaudoti įvairių technologijų galimybes;

g)

reikia remti produktyvias energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos technologijas nepriklausomai nuo jų masto.

3. Tais atvejais, kai rinkoje dar nėra plačiai paplitusių energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos technologijų, kurios būtų tiekiamos konkurencingomis kainomis ir tinkamos eksploatuoti, valstybės narės gali naudoti šias rėmimo priemones:

a)

užtikrinti mokestines lengvatas ir (arba) išimtis AE sistemoms ir susijusiems šildymo ir vėsinimo tinklams;

b)

teikti tiesioginę investicinę pagalbą;

c)

nustatyti reguliavimo priemones, pvz., naujų ar rekonstruotų pastatų atvejais skatinti ir (arba) reikalauti naudoti AE sistemas, bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą ir vietinį ar nuotolinį centralizuotą šildymą ir (arba) vėsinimą naudojant energiją iš atsinaujinančių šaltinių;

d)

skirti lėšų padengti sąnaudas, susijusias su subsidijuojamais energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių įrenginiais ar šios energijos panaudojimu šildymui ir vėsinimui, paskirstant jų naštą, pvz., nustatant nacionalinius tikslus atitinkančias kvotas; kuras, numatytas naudoti didelio efektyvumo bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sistemose ir nuotolinėse centralizuotose šildymo ir vėsinimo sistemose, neturi būti finansiškai apsunkinamas;

e)

kitas vidaus rinkoje taikytinas ir taisyklėse dėl valstybės pagalbos aplinkosaugos srityje, dėl valstybės pagalbos naujovėms ir valstybės pagalbos regioninei plėtrai numatytas priemones.

4. Įgyvendinant rėmimo priemones, kartu reikia užtikrinti, kad galutiniam vartotojui neproporcingai nepadidėtų šildymo ir vėsinimo išlaidos.

IV.   Pagalbinės priemonės

1. Valstybės narės turėtų siekti užtikrinti, kad visuomenė būtų visapusiškai informuojama apie atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes šildymo ir vėsinimo srityse.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skelbiami tyrimai apie šildymui ir vėsinimui naudojamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudą vartotojui.

3. Valstybės narės turėtų siekti užtikrinti, kad šioje srityje dirbantys specialistai būtų susipažinę ir mokėtų naudotis atitinkama technika. Reikia pasirūpinti, kad į atsinaujinančių energijos išteklių srities technologijas būtų tinkamai atsižvelgiama organizuojant profesinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

4. Valstybės narės atitinkamomis priemonėmis remia aukštą atitinkamų gaminių ir paslaugų kokybę.

5. Valstybės narės skatina, kad viešųjų pirkimų politikoje valstybės sektorius pirmumą teiktų šildymo ir vėsinimo paslaugoms, kurioms teikti naudojama energija iš atsinaujinančių šaltinių, ir deramai atsižvelgtų į sąnaudų efektyvumą, ypač naujuose ar rekonstruojamuose pastatuose.

6. Europos Sąjunga pagal esamas biudžeto eilutes užtikrina, kad visoje Europoje būtų organizuojamos informacinės kampanijos, skirtos atkreipti dėmesį į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šildymo ir vėsinimo srityje.

7. ES skatina struktūrinių ir sanglaudos fondų naudojimą remiant ir skatinant energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimą šildyme ir vėsinime.

8. Siekiant, kad į rinką greičiau patektų šildymui ir vėsinimui naudojama energija iš atsinaujinančių šaltinių, reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų.

9. Europoje naudojamoms šildymo ir vėsinimo sistemoms reikia sukurti aplinkai nepavojingo gaminio ženklą.

10. Nacionalinėmis rėmimo priemonėmis, pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje (2), valstybės narės turi dėti pastangas, kad nesumažėtų ypač efektyvių bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių gaminamos šilumos ir vėsos kiekiai.


(1)  OL L 283, 2001 10 27, p. 33.

(2)  OL L 52, 2004 2 21, p. 50.


2006 m. vasario 15 d., trečiadienis

29.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 290/120


PROTOKOLAS

(2006/C 290 E/03)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

1.   Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 9.05 val.

*

* *

Kalbėjo Pervenche Berès dėl darbotvarkės (kadangi tai nebuvo pareiškimas dėl darbo tvarkos, Pirmininkas iš jos atėmė žodį).

2.   Teisė į saviraiškos laisvę ir pagarba religijai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisė į saviraiškos laisvę ir pagarba religijai.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.