ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 285E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. lapkričio 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2005-2006 m. SESIJA

 

2005 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

2006/C 285E/1

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Pirmininko pareiškimai

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Asignavimų perkėlimas

Gauti dokumentai

Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Darbotvarkė

Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (diskusijos)

Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (diskusijos)

Olimpinės paliaubos. Vystymasis ir sportas (diskusijos)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijos)

Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijų tęsinys)

Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (diskusijos)

Komisijos tvirtinimas (diskusijos)

Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (diskusijos)

Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui (diskusijos)

Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

12

 

2005 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

2006/C 285E/2

PROTOKOLAS

14

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *. PVM darbui imlioms paslaugoms (diskusijos)

Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida (diskusijos)

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Balsuoti skirtas laikas

Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Biudžeto vykdymo tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (balsavimas)

Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės * (balsavimas)

Išlaidos veterinarijos srityje * (balsavimas)

Euro zonos plėtra * (balsavimas)

Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme * (balsavimas)

Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės * (balsavimas)

Europos reguliavimo agentūros (balsavimas)

Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (balsavimas)

Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (balsavimas)

Olimpinės paliaubos (balsavimas)

Vystymasis ir sportas (balsavimas)

Komisijos tvirtinimas (balsavimas)

Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui

Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (balsavimas)

PVM darbui imlioms paslaugoms (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo patikslinimai

Komitetų sudėtis

Įgaliojimų patikrinimas

Parlamento sudėtis

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

25

I PRIEDAS

27

II PRIEDAS

37

PRIIMTI TEKSTAI

71

P6_TA(2005)0447EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas ***Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferojeEuropos Parlamento rezoliucija dėl Euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros sferoje (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetąEuropos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą ir privilegijas (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetąEuropos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Pakeitimas)Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453Biudžeto vykdymo tvarkaEuropos Parlamento rezoliucija dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, licencijavimas ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. gruodžio 1 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006 dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo

79

P6_TA(2005)0455Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456Išlaidos veterinarijos srityje *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457Euras (teisinė sistema euro zonos plėtrai) *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460Europos reguliavimo agentūrosEuropos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos pateikto tarpinstitucinio susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos

123

P6_TA(2005)0461Pasirengimas PPO Ministrų konferencijaiEuropos Parlamento rezoliucija dėl pasirengimo šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge

126

P6_TA(2005)0462Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir VietnameEuropos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname

129

P6_TA(2005)0463Olimpinės paliaubosEuropos Parlamento rezoliucija dėl olimpinių paliaubų per 2006 m. Turino žiemos olimpines žaidynes

133

P6_TA(2005)0464Vystymasis ir sportasEuropos Parlamento rezoliucija dėl vystymosi ir sporto

135

P6_TA(2005)0465Europos Komisijos tvirtinimasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportuiEuropos Parlamento rezoliucija dėl Europos konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467Elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos Europoje 2004 m.Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468PVM darbui imlioms paslaugomsEuropos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms galiojimo pabaigos

149

LT

 


I (Pranešimas)

EUROPOS PARLAMENTAS

2005-2006 m. SESIJA

2005 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

22.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 285/1


PROTOKOLAS

(2006/C 285 E/01)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

1.   Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.

2.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Umberto Pirilli informavo pirmininką, kad jis dalyvavo 2005 11 17 posėdyje, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.

*

* *

Balsavimo patikslinimai, kurie buvo pateikti praėjus terminui (vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo pabaigos) ir į kuriuos nebebuvo galima atsižvelgti galutiniame protokole:

Posėdžio data: 2005 10 26.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B6-0551/2005 dėl biotechnologinių išradimų

M konstatuojamoji dalis:

prieš - Nathalie Griesbeck.

Posėdžio data: 2005 10 27.

2006 metų bendrojo biudžeto projektas

460 pakeitimas, 2 dalis:

- Lars Wohlin.

*

* *

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

3.   Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl neseniai įvykdyto dviejų Europos Sąjungos šalių piliečių pagrobimo Irake. Jo manymu, Parlamentas privalo aktyviai dalyvauti informavimo kampanijoje, kuria siekiama juos išlaisvinti.

Jis taip pat padarė pareiškimą, kuriuo priminė rytoj minimą Pasaulinę kovos su AIDS dieną, ir pabrėžė, kad Europos Parlamentas turėtų sutelkti jėgas, kad Europos Sąjungos piliečiai suvoktų, jog ši pandemija ir toliau plinta.

4.   Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Kanada: Iles Braghetto.

5.   Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

BUDG komitetas:

Dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (2005/2237(INI))

(nuomonė: AFCO).

6.   Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 34/2005 (C6-0308/2005 — SEK(2005)1188 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 38/2005 (C6-0325/2005 — SEK(2005)1274 galutinis).

Atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę ir remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 39/2005 (C6-0325/2005 — SEK(2005)1274 galutinis).

Atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę ir remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 45/2005 (C6-0370/2005 — SEK(2005)1360 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus, jei bus patvirtintas teisinis pagrindas.

7.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

iš Tarybos ir Komisijos:

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2007-2013 m. Kovos su smurtu (Daphne) prevencijos programos, pagal Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrąją programą sudarymo (KOM(2005)0122 [05] — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: FEMM

 

nuomonė: BUDG, LIBE

Pasiūlymas perkelti DEC 61/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEK(2005)1411 — C6-0400/2005 — 2005/2235(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (KOM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: ENVI

 

nuomonė: ITRE, IMCO

Pasiūlymas perkelti DEC 62/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEK(2005)1485 — C6-0402/2005 — 2005/2236(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

2005 finansinių metų pataisyto biudžeto projektas Nr. 6 — bendroji įplaukų ir išlaidų suvestinė — IV skirsnis — Teisingumo Teismas (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

 

nuomonė: JURI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 533/2004 (KOM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: AFET

2)

iš Parlamento komitetų:

2.1)

pranešimai:

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Becsey Zsolt László (A6-0323/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles (KOM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Becsey Zsolt László (A6-0324/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėja: Figueiredo Ilda (A6-0326/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (KOM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Parish Neil (A6-0327/2005).

*** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)) — Vystymosi komitetas.

Pranešėjas: Martínez Martínez Miguel Angel (A6-0328/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Rosati Dariusz (A6-0329/2005).

Pranešimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzejaus Pęczako imunitetą ir privilegijas (2005/2128(IMM)) — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėja: Berger Maria (A6-0330/2005).

Pranešimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas (2005/2174(IMM)) — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėjas: Lehne Klaus-Heiner (A6-0331/2005).

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)) (A6-0336/2005).

Report on the Interinstutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure  (1) (B6-0615/2005 — 2005/2237(INI)) — Biudžeto komitetas.

Pranešėjas: Böge Reimer (A6-0356/2005).

2.2)

rekomendacija antrajam svarstymui:

***II Antrajam svarstymui pateikta rekomendacija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso (ISM kodeksas) įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 (06919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD)) — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Costa Paolo (A6-0325/2005).

3)

iš Parlamento narių:

3.1)

žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

(O-0106/2005), Pervenche Berès ECON komiteto vardu Komisijai: Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms galiojimo pabaiga (B6-0342/2005).

3.2)

pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis):

Garriga Polledo Salvador. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lankstaus pensinio amžiaus nustatymo (B6-0614/2005).

perduota

atsakingam komitetui: EMPL

Cirino Pomicino Paolo, Lombardo Raffaele. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo konstitucinio proceso pradžios (B6-0617/2005).

perduota

atsakingam komitetui: AFCO

3.3)

pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis):

Kudrycka Barbara PPE-DE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl kovos su prekyba žmonėmis: kompleksinis požiūris ir pasiūlymai dėl veiksmų plano (B6-0613/2005).

perduota

atsakingam komitetui: LIBE

 

nuomonė: FEMM

3.4)

pateikti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (202 straipsnis):

Corbett Richard. Pasiūlymas pakeisti Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnio pakeitimas (B6-0616/2005).

perduota

atsakingam komitetui: AFCO

3.5)

į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer ir Luca Romagnoli - dėl demokratijos stokos ir nevienodo požiūrio į partijas Bulgarijoje (67/2005);

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck ir Konrad Szymański - dėl naujųjų informacinių technologijų ir jų poveikio vaikams (68/2005);

Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir ir Alexander Nuno Alvaro - dėl kovos su rasizmu futbole (69/2005);

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta ir Sergio Berlato - dėl poreikio į Honkonge vyksiančias PPO derybas įtraukti socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus (70/2005).

8.   Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Komisijos pranešimas dėl veiksmų, kurių buvo imtasi dėl Parlamento per 2005 m. I ir II rugsėjo mėnesio sesijas priimtų pozicijų ir rezoliucijų, buvo išdalintas.

9.   Darbotvarkė

Patvirtinta darbų programa (2005 11 17 protokolo 16 punktas) ir išdalytas (PE 364.133/OJ/COR) darbotvarkės atitaisytų klaidų sąrašas. Pasiūlyti šie jo pakeitimai:

Ketvirtadienis

37 Parlamento narių pateiktas prašymas grąžinti Mitchell pranešimą komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnį (A6-0060/2005 — Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė) (Darbotvarkės 68 punktas). Dėl šio prašymo bus balsuojama balsuojant dėl pranešimo.

Parlamentas pritarė šiai procedūrai.

Martin Schulz PSE frakcijos vardu paprašė įrašyti Komisijos pareiškimą dėl Slovakijos vyriausybės sprendimo kai kuriose srityse vėl taikyti policijai karinį pavaldumą.

Kalbėjo dėl prašymo: Peter Mandelson (Komisijos narys), kuris pabrėžė, kad Pirmininko pavaduotojas Frattini, atsakingas už šiuos klausimus, negalės rytoj padaryti pareiškimo, bet jis galėtų jį padaryti sausio mėnesio sesijoje, jeigu Parlamentas to pageidautų, Monika Beňová, Peter Šťastný ir Hannes Swoboda, kuris kalbėjo dėl Peter Mandelson pastabų.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (181 balsų „už“, 130 - „prieš“, 5 - „susilaikė“) patenkino prašymą.

Šis punktas įrašytas į ketvirtadienio darbotvarkę.

Kalbėjo Jean-Marie Cavada, kuris paprašė, kad po diskusijų žodiniu klausimu (O-0085/rev.2 — Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (B6-0336/2005)) (Darbotvarkės 5 punktas) būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų ir būtų numatyta balsuoti šiuo klausimu sausio mėnesio sesijoje (Pirmininkas pasižymėjo šį prašymą ir jį perduos frakcijų pirmininkams).

Darbotvarkė patvirtinta.

*

* *

Pirmininkas pranešė, kad vienos minutės kalbos bus sakomos pasibaigus bendrosioms diskusijoms apie sportą (Darbotvarkės 52 ir 82 punktai).

10.   Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Šeštoji PPO Ministrų konferencija (Honkongas, 2005 m. gruodžio 13-18 d.).

Ian Pearson (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Peter Mandelson (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Antonios TRAKATELLIS

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Harlem Désir PSE frakcijos vardu, Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, James Hugh Allister, nepriklausomas Parlamento narys, Zbigniew Zaleski, Erika Mann, Sajjad Karim, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Helmuth Markov, Nigel Farage, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna ir Glenys Kinnock.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Danutė Budreikaitė, Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Bastiaan Belder, Peter Baco, Christofer Fjellner, Stéphane Le Foll, Carl Schlyter, Giuseppe Castiglione, Javier Moreno Sánchez, Béla Glattfelder, Paul Rübig, Albert Jan Maat, Ian Pearson ir Peter Mandelson.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Harlem Désir ir Erika Mann PSE frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijai Honkonge (B6-0619/2005);

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Maria Martens ir Paul Rübig PPE-DE frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0620/2005);

Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0621/2005);

Caroline Lucas, Marie-Hélène Aubert, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt ir Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu - dėl pasiruošimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0623/2005);

Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu - dėl pasirengimo PPO ministrų konferencijai (B6-0624/2005);

Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Jacky Henin ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0628/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.16 punktas.

11.   Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname.

Ian Pearson (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Ján Figeľ (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki, nepriklausomas Parlamento narys, ir Simon Coveney.

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Glyn Ford, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Eluned Morgan, Ursula Stenzel, Eija-Riitta Korhola, Patrick Gaubert, Ian Pearson ir Ján Figeľ.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Inese Vaidere ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu - dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0622/2005);

Graham Watson ir István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu - dėl padėties žmogaus teisių srityje Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0625/2005);

Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu - dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0626/2005);

Vittorio Agnoletto ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu - dėl padėties žmogaus teisių srityje Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0627/2005);

Charles Tannock, Jas Gawronski, Mario Mauro, Antonio Tajani ir Marcello Vernola PPE-DE frakcijos vardu - dėl padėties Kambodžoje, Laose ir Vietname minint 30-ąsias 1975 m. „komunistų revoliucijos“ metines (B6-0629/2005);

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu - dėl padėties žmogaus teisių srityje Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0631/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.17 punktas.

12.   Olimpinės paliaubos. Vystymasis ir sportas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0084/2005), kurį uždavė Nikolaos Sifunakis CULT komiteto vardu Tarybai: Olimpinės paliaubos (B6-0335/2005).

Žodinis klausimas (O-0078/2005), kurį uždavė Maria Martens DEVE komiteto vardu Tarybai: Vystymasis ir sportas (B6-0340/2005).

Žodinis klausimas (O-0079/2005), kurį uždavė Maria Martens DEVE komiteto vardu Komisijai: Vystymasis ir sportas (B6-0341/2005).

Nikolaos Sifunakis ir Maria Martens pateikė klausimus žodžiu.

Ian Pearson (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Christopher Beazley, kuris uždavė Tarybai papildomą klausimą.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Manolis Mavrommatis PPE-DE frakcijos vardu, Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Pál Schmitt, Glyn Ford, Jas Gawronski, Maria Badia I Cutchet ir Ivo Belet.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri, Vito Bonsignore, Gyula Hegyi, Stavros Lambrinidis, Ján Figeľ ir Ian Pearson.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

Nikolaos Sifunakis CULT komiteto vardu - dėl olimpinių paliaubų per 2006 m. Turino žiemos olimpines žaidynes (B6-0618/2005);

Maria Martens, Manolis Mavrommatis PPE-DE frakcijos vardu, Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis UEN frakcijos vardu, Luisa Morgantini, Feleknas Uca ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu - dėl vystymosi ir sporto (B6-0633/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.18 punktas ir 2005 12 1 protokolo 6.19 punktas.

13.   Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Laima Liucija Andrikienė, Hannes Swoboda, Marian Harkin, David Hammerstein Mintz, Roberto Musacchio, Bernard Piotr Wojciechowski, James Hugh Allister, Tunne Kelam, David Martin, Derek Roland Clark, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Sylwester Chruszcz, Eluned Morgan, Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Andrzej Tomasz Zapałowski, Proinsias De Rossa, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Gaľa, Georgios Karatzaferis ir Ryszard Czarnecki.

14.   Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių [KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Neil Parish (A6-0327/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje [KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005).

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Neil Parish pristatė pranešimą (A6-0327/2005).

Ilda Figueiredo pristatė pranešimą (A6-0326/2005).

Kalbėjo: Jan Mulder (BUDG komiteto nuomonės referentas) ir Robert Sturdy (ENVI komiteto nuomonės referentas).

Šioje vietoje diskusijos buvo sustabdytos.

Jos bus atnaujintos 21.00 val.

(Posėdis sustabdytas 20.15 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS

Pirmininko pavaduotojas

15.   Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijų tęsinys)

Kalbėjo: Albert Jan Maat PPE-DE frakcijos vardu, Bogdan Golik PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Irena Belohorská, nepriklausoma Parlamento narė, Péter Olajos, Phillip Whitehead, Michl Ebner, Thijs Berman, Karsten Friedrich Hoppenstedt ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.10 punktas ir 2005 12 1 protokolo 6.11 punktas.

16.   Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo [KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Tarptautinės prekybos komitetas.

Pranešėjas: Johan Van Hecke (A6-0242/2005).

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Johan Van Hecke pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Kader Arif PSE frakcijos vardu, Thomas Ulmer (ENVI komiteto nuomonės referentas), Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Hans-Peter Mayer ir Giuseppe Gargani (JURI komiteto nuomonės referentas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.9 punktas.

17.   Komisijos tvirtinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Komisijos tvirtinimo gairių [2005/2024(INI)] — Konstitucinių reikalų komitetas.

Pranešėjas: Andrew Duff (A6-0179/2005).

Andrew Duff pristatė pranešimą.

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Maria da Assunção Esteves PPE-DE frakcijos vardu, Richard Corbett PSE frakcijos vardu ir Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.20 punktas.

18.   Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0085/2005/rév.2), kurį uždavė Martine Roure, Maria Berger PSE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Diana Wallis ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu Komisijai: Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (B6-0336/2005).

Martine Roure ir Kathalijne Maria Buitenweg pateikė klausimą žodžiu.

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Carlos Coelho PPE-DE frakcijos vardu, Maria Berger PSE frakcijos vardu, Patrick Louis IND/DEM frakcijos vardu, Giuseppe Gargani, Gerard Batten, Timothy Kirkhope ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

19.   Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui [2005/2033(INI)] — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005).

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Robert Navarro PSE frakcijos vardu, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Georgios Toussas GUE/NGL frakcijos vardu, Sylwester Chruszcz IND/DEM frakcijos vardu, Marta Vincenzi ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.21 punktas.

20.   Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. [2005/2052(INI)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Patrizia Toia (A6-0305/2005).

Patrizia Toia pristatė pranešimą.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos narė).

Kalbėjo: Piia-Noora Kauppi (JURI komiteto nuomonės referentė), Lorenzo Cesa PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Trautmann PSE frakcijos vardu, András Gyürk, Reino Paasilinna ir Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.22 punktas.

21.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 364.133/OJJE).

22.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Pierre Moscovici

Pirmininko pavaduotojas


(1)  Šis dokumentas į visas kalbas neišverstas.


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Stebėtojai:

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan..


2005 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

22.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 285/14


PROTOKOLAS

(2006/C 285 E/02)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH

Pirmininko pavaduotojas

1.   Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 9.05 val.

2.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

Komisijos reglamento (EB, Euratomas), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, projektas (SEK(2005)1240 — C6-0355/2005 — 2005/0904(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: BUDG

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai (KOM(2005)0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: INTA

 

nuomonė: AFET, BUDG

3.   Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *. PVM darbui imlioms paslaugoms (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės [KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles [KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

Žodinis klausimas (O-0106/2005), kurį ECON komiteto vardu uždavė Pervenche Berès Komisijai: Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms galiojimo pabaiga (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey pateikė pranešimus.

Pervenche Berès pateikė klausimą žodžiu.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marianne Thyssen PPE-DE frakcijos vardu, Ieke van den Burg PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis ir José Manuel García-Margallo y Marfil.

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle ir László Kovács.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

Alexander Radwan PPE-DE frakcijos vardu, Ieke van den Burg PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, Sahra Wagenknecht GUE/NGL frakcijos vardu, Eoin Ryan ir Guntars Krasts UEN frakcijos vardu - dėl Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms taikymo galiojimo trukmės pabaigos (B6-0630/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.13 punktas, 2005 12 1 protokolo 6.14 punktas ir 2005 12 1 protokolo 6.23 punktas.

4.   Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida.

László Kovács (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ján Hudacký PPE-DE frakcijos vardu, Monika Beňová PSE frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sergej Kozlík, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács ir Poul Nyrup Rasmussen, kuris kalbėjo dėl savo pastabų.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.40 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.00 val.)

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI

Pirmininko pavaduotojas

5.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Phillip Whitehead informavo pirmininką, kad jis dalyvavo, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

6.   Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

6.1.   Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonę [KOM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)] — Vystymosi komitetas.

Pranešėjas: Gay Mitchell (A6-0060/2005).

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 1 punktas.)

Kalbėjo: Gay Mitchell (pranešėjas), kuris iš pradžių padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį, o paskui vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsniu paprašė grąžinti pranešimą komitetui, ir Hannes Swoboda, kuris pritarė šiam prašymui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Taigi klausimas grąžinamas atsakingam komitetui.

6.2.   EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo [KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)] — Vystymosi komitetas.

Pranešėjas: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 2 punktas.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0447).

Parlamentas davė pritarimą.

6.3.   Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros sferoje [2004/2257(INI)] — Regioninės plėtros komitetas.

Pranešėjas: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 3 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0448).

6.4.   Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą ir privilegijas [2005/2128(IMM)] — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėja: Maria Berger (A6-0330/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 4 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0449).

6.5.   Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas [2005/2174(IMM)] — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 5 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0450).

6.6.   Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pakeitimais (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 6 punktas.)

1 PAKEITIMAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0451).

6.7.   Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pakeitimais [13784/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)] — Biudžeto komitetas.

Pranešėja: Anne E. Jensen (A6-0336/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 7 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0452).

6.8.   Biudžeto vykdymo tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo [2005/2237(INI)] — Biudžeto komitetas.

Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0356/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 8 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0453).

6.9.   Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo [KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Tarptautinės prekybos komitetas.

Pranešėjas: Johan Van Hecke (A6-0242/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 9 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0454).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0454).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Johan Van Hecke (pranešėjas) dėl pakeitimų.

6.10.   Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių [KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Neil Parish (A6-0327/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 10 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0455).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0455).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Neil Parish (pranešėjas) pateikė žodinį pakeitimą dėl naujos konstatuojamosios dalies įtraukimo ir jis buvo priimtas.

6.11.   Išlaidos veterinarijos srityje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje [KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 11 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0456).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0456).

6.12.   Euro zonos plėtra * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo [KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0329/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 12 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0457).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0457).

6.13.   Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės [KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 13 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0458).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0458).

6.14.   Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles [KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 14 punktas.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0459).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0459).

6.15.   Europos reguliavimo agentūros (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2005 11 15 (2005 11 15 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0634/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 15 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimtas (P6_TA(2005)0460).

Kalbėjo dėl balsavimo:

AFCO komiteto pirmininkas Jo Leinen pateikė 4 dalies f punkto žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

6.16.   Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 ir B6-0628/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 16 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0619/2005

(keičiama B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 ir B6-0624/2005),

pateiktas šių Parlamento narių:

Robert Sturdy ir Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu,

Harlem Désir ir Erika Mann PSE frakcijos vardu,

Johan Van Hecke ir Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu,

Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0461).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Harlem Désir pranešė apie klaidą prancūziško varianto 13 dalyje; laikomas tinkamu angliškas variantas;

Robert Sturdy pateikė 19 dalies žodinį pakeitimą,

Harlem Désir dėl žodinio pakeitimo.

Kadangi daugiau kaip trisdešimt septyni Parlamento nariai prieštaravo žodiniam pakeitimui, jis nebuvo įrašytas.

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0623/2005 ir B6-0628/2005 yra anuliuojami.)

6.17.   Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 ir B6-0631/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 17 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0622/2005

(keičiama B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 ir B6-0631/2005),

pateiktas šių Parlamento narių:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro ir Jas Gawronski PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant ir María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella ir Jules Maaten ALDE frakcijos vardu,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,

Vittorio Agnoletto ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu,

Konrad Szymański ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0462).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Charles Tannock pateikė 5 dalies 2 įtraukos žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

6.18.   Olimpinės paliaubos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0618/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 18 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0463).

6.19.   Vystymasis ir sportas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0633/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 19 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0464).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Jana Hybášková pateikė 10 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

6.20.   Komisijos tvirtinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos tvirtinimo gairių [2005/2024(INI)] — Konstitucinių reikalų komitetas.

Pranešėjas: Andrew Duff (A6-0179/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 20 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0465).

6.21.   Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui

Pranešimas dėl Europos konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui [2005/2033(INI)] — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 21 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0466).

6.22.   Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. [2005/2052(INI)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Patrizia Toia (A6-0305/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 22 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0467).

6.23.   PVM darbui imlioms paslaugoms (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0630/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 23 punktas.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0468).

7.   Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Kyriacos Triantaphyllides, A6-0311/2005:

Zita Pleštinská.

Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai, RC-B6-0619/2005:

Mairead McGuinness.

Olimpinės paliaubos, B6-0618/2005:

Mario Borghezio.

Pranešimas: Andrew Duff, A6-0179/2005:

Frank Vanhecke, Philip Claeys.

8.   Balsavimo patikslinimai

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir 2 priede „Balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimo sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Posėdyje dalyvavę, bet nebalsavę Parlamento nariai:

Karl-Heinz Florenz dalyvavo, tačiau balsavo ne dėl visų klausimų.

9.   Komitetų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

į CONT komitetą: Béla Glattfelder vietoj István Pálfi.

UEN frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

į AFET komitetą: Michał Tomasz Kamiński vietoj Anna Elzbieta Fotyga.

10.   Įgaliojimų patikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Matthias Groote, Horst Posdorf, Giovanni Procacci ir Bernard Piotr Wojciechowski mandatus.

11.   Parlamento sudėtis

Lenkijos kompetentingos institucijos pranešė, jog Anna Elzbieta Fotyga buvo paskirta eiti Valstybės sekretorės pareigas Lenkijos vyriausybėje nuo 2005 m. lapkričio 23 d.

Kadangi pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimo teise 6 straipsnio 1 dalį ši pareigybė nesuderinama su Parlamento nario pareigomis, Parlamentas konstatavo, kad Parlamento nario vieta laisva nuo 2005 11 23, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi.

12.   Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.

13.   Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2005 12 12 iki 2005 12 15.

14.   Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 11.50 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Josep Borrell Fontelles

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill- Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen- Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca,Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Stebėtojai:

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan.


I PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+

priimta

-

atmesta

atkrito

A

atšaukta

VB (..., ..., ...)

vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

EB (..., ..., ...)

elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

dal.

balsavimas dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

atsk.

atskiras balsavimas

pak.

pakeitimas

KP

kompromisinis pakeitimas

AD

atitinkama dalis

NP

naikinantis pakeitimas

=

tapatūs pakeitimai

§

dalis

str.

straipsnis

konst.

konstatuojamoji dalis

PR

pasiūlymas dėl rezoliucijos

BPR

bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos

SB

slaptas balsavimas

1.   Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė ***I

Pranešimas: Gay MITCHELL (A6-0060/2005)

Perduota komitetui (Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnis).

2.   EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas ***

Rekomendacija: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (A6-0328/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

3.   Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje

Pranešimas: Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (A6-0311/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

4.   Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą

Pranešimas: Maria BERGER (A6-0330/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

5.   Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą

Pranešimas: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0331/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

6.   Europos Sąjungos pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas

(C6-0404/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Visas tekstas

1

komitetas

 

+

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma

7.   Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas

Pranešimas: Anne E. JENSEN (A6-0336/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

8.   Biudžeto vykdymo tvarka

Pranešimas: Reimer BÖGE (A6-0356/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

9.   Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I

Pranešimas: Johan VAN HECKE (A6-0242/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Paketas Nr. 1, kompromisiniai pakeitimai

62-136

ALDE, PSE, PPE-DE, Verts/ALE

 

+

 

Paketas Nr. 2, atsakingo komiteto pakeitimas

1-52

komitetas

 

 

4 straipsnis

54

PPE-DE

 

 

58

GUE/NGL

 

 

8 straipsnio 2 dalis

59

GUE/NGL

 

 

8 straipsnio 7 dalis

55

PPE-DE

 

 

12 straipsnio 5 dalis

56

PPE-DE

 

 

14 straipsnio 1 dalis

57

PPE-DE

 

 

17 straipsnis

60

GUE/NGL

 

 

po 17 straipsnio

61

GUE/NGL

 

-

 

po 10 konstatuojamosios dalies

53

PPE-DE

 

A

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

VB

+

543, 21, 35

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

PPE-DE: galutinis balsavimas.

10.   Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *

Pranešimas: Neil PARISH (A6-0327/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (balsavimas už visus pakeitimus iš karto)

1-45

48-49

51-55

58-105

107-108

110-118

komitetas

 

+

 

Atsakingo komiteto pakeitimai. Atskiras balsavimas

46

komitetas

atsk.

+

 

47

komitetas

atsk.

+

 

50

komitetas

atsk.

+

 

56

komitetas

atsk.

+

 

57

komitetas

atsk.

+

 

106

komitetas

atsk.

+

 

109

komitetas

atsk.

+

 

po 3 straipsnio 35 punkto

125

PPE-DE

 

+

 

39 straipsnis

119

PPE-DE

VB

+

297, 296, 14

120

PPE-DE

VB

+

299, 264, 11

121

PPE-DE

VB

-

293, 305, 9

122

PPE-DE

VB

+

302, 298, 7

123

PPE-DE

VB

-

288, 310, 9

124

PPE-DE

VB

+

303, 302, 7

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

ALDE: 119-124 pakeitimai.

PPE-DE: 120 ir 121 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai

ALDE: 46, 50, 56, 57 ir 106 pakeitimai.

PPE-DE: 119, 122, 123 ir 124 pakeitimai.

Verts/ALE: 47 ir 109 pakeitimai.

Įvairūs

Neil Parish (pranešėjas) pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują 11b konstatuojamąją dalį:

11b. Medžiotojai Europoje turėtų būti skatinami dalyvauti paukščių gripo protrūkio tarp laukinių paukščių stebėsenoje pranešdami kompetentingoms institucijoms apie įtarimus, kad paukščiai gali būti apkrėsti.

11.   Išlaidos veterinarijos srityje *

Pranešimas: Ilda FIGUEIREDO (A6-0326/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-8

10-11

komitetas

 

+

 

3a straipsnio 3 dalies 1 įtrauka

12

GUE/NGL

 

-

 

9

komitetas

 

+

 

po 3a straipsnio 3 dalies 2 įtraukos

13/rev

GUE/NGL

 

-

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

12.   Euro zonos plėtra *

Pranešimas: Dariusz ROSATI (A6-0329/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-6

komitetas

 

+

 

15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

7

komitetas

 

+

 

8

UEN

 

-

 

15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

9

UEN

 

-

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

13.   Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *

Pranešimas: Zsolt László BECSEY (A6-0323/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai

1

komitetas

atsk.

+

 

2

komitetas

 

+

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

Prašymai balsuoti atskirai

PSE: 1 pakeitimas.

14.   Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *

Pranešimas: Zsolt László BECSEY (A6-0324/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (balsavimas už visus pakeitimus iš karto)

1-4

komitetas

 

+

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

VB

+

512, 81, 10

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

ALDE: pakeistas pasiūlymas.

15.   Europos reguliavimo agentūros

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B6-0634/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0634/2005

(AFCO komitetas ir BUDG komitetas)

4 dalies f punktas

§

originalus tekstas

 

+

pakeista žodžiu

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

Įvairūs

Jo LEINEN, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas, pateikė 4 punkto f papunkčio žodinį pakeitimą:

„f)

į priežiūros instituciją, administracinę tarybą, Taryba turėtų skirti pripažintus ekspertus, kuriuos Europos Parlamentas, jei mano, kad tai tikslinga, prieš paskirdamas gali pakviesti į klausymą; turėtų būti siunčiamas toks atstovų skaičius, kuris reikalingas agentūros uždaviniams spręsti ir atitinka agentūros svarbą, o veiksmingumo sumetimais siekiama palaipsniui mažinti administracinės tarybos narių skaičių; kol administracinėje taryboje yra tiek atstovų, kiek yra valstybių narių, Parlamentas turėtų skirti du administracinės tarybos narius;“.

16.   Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B6-0619/2005, 0620/2005, 0621/2205, 0623/2005, 0624/2005 ir 0628/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B6-0619/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE ir UEN)

5 dalis

1

PSE

VB

-

267, 334, 11

6 dalis

2

PSE

VB

-

230, 372, 13

13 dalis

3

PSE

VB

-

275, 301, 31

14 dalis

4

PSE

VB

-

253, 338, 32

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

16 dalis

5

PSE

VB

-

270, 313, 26

19 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2/EB

+

346, 243, 14

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

VB

+

475, 106, 14

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos

B6-0619/2005

 

PSE

 

 

B6-0620/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0621/2005

 

UEN

 

 

B6-0623/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0624/2005

 

ALDE

 

 

B6-0628/2005

 

GUE/NGL

 

 

Angelilli taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos UEN frakcijos vardu.

J. Chatzimarkakis taip pat pasirašė po pasiūlymu dėl rezoliucijos ALDE frakcijos vardu.

Mann taip pat pasirašė 5 pakeitimus PSE frakcijos vardu.

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

PSE

14 §

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius„rinkos atvėrimo“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

19 §

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius„ir su prekyba susijusių investavimo priemonių (TRIMs)“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

ALDE: 1-5 pakeitimai ir galutinis balsavimas.

17.   Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B6-0622/2005, 0625/2005, 0626/2005, 0627/2005, 0629/2005 ir 0631/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B6-0622/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ir UEN)

5 dalies 2 įtrauka

§

originalus tekstas

 

+

pakeista žodžiu

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos

B6-0622/2005

 

UEN

 

 

B6-0625/2005

 

ALDE

 

 

B6-0626/2005

 

PSE

 

 

B6-0627/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0629/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0631/2005

 

Verts/ALE

 

 

Įvairūs

M. Charles Tannock pateikė tokį žodinį pakeitimą dėl Laoso (jis keičia 5 punkto antrąją įtrauką):

„kiek įmanoma greičiau parengti ir įgyvendinti visas reformas, būtinas šalies demokratizavimui, taikiam politinės opozicijos veikimo užtikrinimui ir greitam daugiapartinių rinkimų organizavimui prižiūrint tarptautiniams stebėtojams, kad taip būtų pasiektas nacionalinis susitaikymas;“.

18.   Olimpinės paliaubos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B6-0618/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0618/2005 (CULT komitetas)

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

19.   Vystymasis ir sportas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B6-0633/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0633/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ir UEN)

10 dalis

§

originalus tekstas

 

+

pakeista žodžiu

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

Įvairūs

Jana Hybášková pateikė tokį 10 punkto žodinį pakeitimą:

„10. visapusiškai pripažįsta moterų teisę laisvai dalyvauti sporte ir skatina aktyvesnį moterų (ištrinta) dalyvavimą sporte ir vystymesi, apibrėžia lyčių lygybę kaip su sportu ir vystymusi susijusių iniciatyvų tikslą, ir pabrėžia, kad pasaulinės konferencijos tema „Moterys ir sportas“ turėjo teigiamos įtakos moterų sportui visame pasaulyje;“

20.   Komisijos tvirtinimas

Pranešimas: Andrew DUFF (A6-0179/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Visas tekstas

1-7

ALDE

 

+

 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

21.   Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui

Pranešimas: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0314/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

1 dalis

6

ALDE, Verts/ALE

VB

-

171, 430, 3

3 dalis

7

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

17

PPE-DE, PSE

VB

+

428, 148, 26

5 dalis

8

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

8 dalis

9

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

9 dalis

10

ALDE, Verts/ALE

VB

-

176, 405, 17

10 dalis

11NP

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

11 dalis

19

PSE, PPE-DE

VB

+

443, 153, 16

12

ALDE, Verts/ALE

VB

-

169, 428, 16

12 dalis

13

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

20

PSE, PPE-DE

VB

+

455, 131, 31

po 12 dalies

21

PSE, PPE-DE

 

+

 

17 dalis

14

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

Po 11 įtraukos

18

PPE-DE, PSE

 

+

 

D konstatuojamoji dalis

1

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

F konstatuojamoji dalis

2

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

po F konstatuojamosios dalies

3

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

H konstatuojamoji dalis

4=

15=

ALDE, Verts/ALE, PPE-DE

 

+

 

I konstatuojamoji dalis

5

ALDE, Verts/ALE

 

-

 

J konstatuojamoji dalis

16

PPE-DE, PSE

 

+

 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

VB

+

408, 139, 62

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

ALDE: 6, 10, 17, 19, 20 pakeitimai ir galutinis balsavimas.

UEN: 6, 12, 17, 19 ir 20 pakeitimai.

22.   Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m.

Pranešimas: Patrizia TOIA (A6-0305/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

23.   PVM darbui imlioms paslaugoms

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B6-0630/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0630/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ir UEN)

2 dalis

§

originalus tekstas

atsk.

+

 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

Prašymai balsuoti atskirai

ALDE: 2 dalis.


II PRIEDAS

VARDINIO BALSAVIMO REZULTATAI

1.   Van Hecke pranešimas A6-0242/2005

Už: 543

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 21

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Manolakou, Morgantini, Musacchio, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Konrad

Susilaikė: 35

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Caspary, Deß, Gomolka, Gräßle, Jarzembowski, Koch, Mayer, Niebler, Reul

PSE: Masip Hidalgo

UEN: Camre

Balsavimo pataisymai

Už: Alyn Smith

Prieš: Paul Rübig

2.   Parish pranešimas A6-0327/2005

Už: 297

ALDE: Gentvilas, Lynne, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Busquin, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Szejna, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Prieš: 296

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gewalt, Gutiérrez-Cortines, Lehne, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 14

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel, Ventre

UEN: Bielan, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Szymański

Balsavimo pataisymai

Prieš: Hélène Flautre, Maria Martens, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Daniel Marc Cohn-Bendit

3.   Parish pranešimas A6-0327/2005

Už: 299

ALDE: Di Pietro, Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, Castex, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Flautre, Graefe zu Baringdorf

Prieš: 264

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 11

IND/DEM: Borghezio

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

UEN: Camre

Balsavimo pataisymai

Už: Pedro Guerreiro

Prieš: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Pervenche Berès

4.   Parish pranešimas A6-0327/2005

Už: 293

ALDE: Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Prieš: 305

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 9

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Ebner, Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Balsavimo pataisymai

Už: Pedro Guerreiro

Prieš: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

5.   Parish pranešimas A6-0327/2005

Už: 302

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Prieš: 298

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 7

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Balsavimo pataisymai

Už: Pedro Guerreiro

Prieš: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

6.   Parish pranešimas A6-0327/2005

Už: 288

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Prieš: 310

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 9

IND/DEM: Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, McGuinness, Rübig, Seeber, Stenzel

Balsavimo pataisymai

Prieš: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Thomas Wise

7.   Parish pranešimas A6-0327/2005

Už: 303

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kużmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Prieš: 302

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bloom

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre, Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 7

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Stenzel

Balsavimo pataisymai

Prieš: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

8.   Becsey pranešimas A6-0324/2005

Už: 512

ALDE: Davies, Polfer, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kużmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 81

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Doyle, Strejček, Vlasák

PSE: Carnero González

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Susilaikė: 10

GUE/NGL: Catania

IND/DEM: Borghezio

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík, Mote

PPE-DE: Gewalt, Pleštinská, Sonik

Balsavimo pataisymai

Prieš: Graham Watson, Chris Davies

9.   RC B6-0619/2005 — PPO konferencija

Už: 267

ALDE: Bourlanges, Chiesa, Ek, Guardans Cambó, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brok, Brunetta, Cederschiöld, Fjellner, Galeote Quecedo, Grosch, Hökmark, Hybášková, Mayor Oreja, Oomen-Ruijten, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Seeberg, Surján, Ventre, Vernola, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 334

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Lambrinidis, Matsouka, Tzampazi

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Susilaikė: 11

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Podestà

Balsavimo pataisymai

Už: Anna Ibrisagic

Prieš: Bruno Gollnisch, Ignasi Guardans Cambó

10.   RC B6-0619/2005 — PPO konferencija

Už: 230

ALDE: Chiesa, Resetarits, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Seeberg, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 372

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Susilaikė: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Castex

11.   RC B6-0619/2005 — PPO konferencija

Už: 275

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Chiesa, Davies, Drčar Murko, Duff, Hall, Kułakowski, Lynne, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Dehaene, Gawronski, Grosch, Korhola, Pomés Ruiz, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 301

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Susilaikė: 31

ALDE: Harkin, Manders

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Nattrass, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Schenardi

PPE-DE: De Veyrac, Landsbergis, Langendries, Ventre, Wijkman

Balsavimo pataisymai

Už: Carl Lang, Fernand Le Rachinel, Jean-Marie Le Pen

12.   RC B6-0619/2005 — PPO konferencija

Už: 253

ALDE: Chiesa, Karim, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Pęk, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Papastamkos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Susilaikė: 32

ALDE: Samuelsen, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Schenardi, Vanhecke

13.   RC B6-0619/2005 — PPO konferencija

Už: 270

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Davies, Duff, Guardans Cambó, Hall, Karim, Letta, Ludford, Lynne, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Toia, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis

PPE-DE: Belet, Berend, Florenz, Seeberg, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 313

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Laperrouze, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Susilaikė: 26

ALDE: Cavada, Manders

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ventre

Balsavimo pataisymai

Už: Hans-Peter Martin

Prieš: Ignasi Guardans Cambó

14.   RC B6-0619/2005 — PPO konferencija

Už: 475

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Prieš: 106

ALDE: Griesbeck

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Deß, Gál, Glattfelder, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Surján, Szájer

PSE: Bösch, Ettl, Leichtfried, Peillon, Pinior, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 14

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

PPE-DE: Lauk

PSE: Castex, Lienemann, Muscat, Patrie

Verts/ALE: Auken

Balsavimo pataisymai

Už: David Martin, Pierre Schapira, Åsa Westlund

Prieš: Pedro Guerreiro

15.   Kratsa-Tsagaropoulou pranešimas A6-0314/2005

Už: 171

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Cederschiöld, Dover, Duchoň, Elles, Fatuzzo, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lechner, Liese, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Pleštinská, Podkański, Purvis, Roithová, Seeberg, Škottová, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berger, Busquin, Casaca, Christensen, Ford, Jørgensen, Kristensen, Madeira, Maňka, Martin David, Thomsen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 430

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Davies, Deprez, Gibault, Laperrouze, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Susilaikė: 3

ALDE: Chatzimarkakis

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Balsavimo pataisymai

Už: Poul Nyrup Rasmussen

Susilaikė: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

16.   Kratsa-Tsagaropoulou pranešimas A6-0314/2005

Už: 428

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Cramer, Horáček, Isler Béguin

Prieš: 148

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Figueiredo

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini

PPE-DE: Becsey, Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Garriga Polledo, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pomés Ruiz, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen, Thomsen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 26

ALDE: Chatzimarkakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Sinnott

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Konrad, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Balsavimo pataisymai

Už: Ilda Figueiredo, Patrick Gaubert

Prieš: Maria Martens

Susilaikė: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

17.   Kratsa-Tsagaropoulou pranešimas A6-0314/2005

Už: 176

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Elles, Fjellner, Gál, Harbour, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Nicholson, Niebler, Parish, Pieper, Purvis, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Casaca, Christensen, Corbey, Désir, Glante, Guy-Quint, Haug, Jöns, Jørgensen, Kristensen, Maňka, Rasmussen, Szejna

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 405

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Susilaikė: 17

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

GUE/NGL: Flasarová

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

Balsavimo pataisymai

Už: Sarah Ludford

Prieš: Roselyne Bachelot-Narquin

Susilaikė: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

18.   Kratsa-Tsagaropoulou pranešimas A6-0314/2005

Už: 443

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Chiesa, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Letta, Ludford, Polfer, Ries, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Pęk, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Janowski, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Prieš: 153

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Ehler, Eurlings, Fjellner, Goepel, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Weber Manfred, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Lavarra, Rasmussen, Tarabella

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 16

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Bonde

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

UEN: Foglietta

Balsavimo pataisymai

Prieš: Maria Martens, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford

Susilaikė: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

19.   Kratsa-Tsagaropoulou pranešimas A6-0314/2005

Už: 169

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Giertych

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, Florenz, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Liese, McMillan-Scott, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Weber Manfred, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Pahor, Rasmussen, Szejna

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 428

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouèek, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Beer, Cohn-Bendit

Susilaikë: 16

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mussolini

Balsavimo pataisymai

Susilaikë: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

20.   Kratsa-Tsagaropoulou pranešimas A6-0314/2005

Už: 455

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Onyszkiewicz, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Krupa, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Prieš: 131

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 31

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Balsavimo pataisymai

Prieš: Maria Martens

Susilaikė: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

21.   Kratsa-Tsagaropoulou pranešimas A6-0314/2005

Už: 408

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Costa, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Polfer, Ries, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gała, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Prieš: 139

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Langen, Lauk, Maat, Martens, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 62

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Pflüger, Strož

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karas, Kirkhope, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Rack, Rübig, Schierhuber, Škottová, Stenzel, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Corbey, Patrie, Peillon

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain

Balsavimo pataisymai

Už: Sharon Margaret Bowles

Susilaikė: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias


PRIIMTI TEKSTAI

 

P6_TA(2005)0447

EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas ***

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0372) (1),

atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2005/206/EB (2) dėl aukščiau minėto protokolo pasirašymo ir laikino taikymo,

atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 310 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, pagal kuriuos Taryba pateikė prašymą pritarti (C6-0350/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto rekomendaciją (A6-0328/2005),

1.

pritaria aukščiau minėto protokolo sudarymui;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


(1)  Dar neskelbta OL.

(2)  OL L 68, 2005 3 15, p. 32.

P6_TA(2005)0448

Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje

Europos Parlamento rezoliucija dėl Euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros sferoje (2004/2257(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į EB Sutarties 158 straipsnį,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio bendr`sias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (KOM(2004)0628),

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo (KOM(2004)0495),

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (KOM(2004)0492),

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą (KOM(2004)0494),

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos tarpvalstybinio pasienio bendradarbiavimo grupės (ETBG) įkūrimo (KOM(2004)0496),

atsižvelgdamas į Europos Tarybos Europos konvenciją dėl bendradarbiavimo per sienas tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų (Madridas, 1980 m. gegužės 21 d.) ir jos papildomus protokolus ir į Europos Tarybos Europos vietos savivaldos chartiją (Strasbūras, 1985 m. spalio 15 d.),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0311/2005),

A.

kadangi dėl 2004 m. gegužės 1 d. įvykusios Europos Sąjungos plėtros iki 25 valstybių narių padidėjo skirtumai tarp Europos regionų ir kadangi dėl tolesnės plėtros šie skirtumai gali dar labiau padidėti, be to, kadangi dėl minėtos plėtros smarkiai padidėjo pasienio regionų skaičius; kadangi būtina paminėti, kad euroregionai atliko lemiamą vaidmenį įveikiant sienas Europoje, sukuriant geros kaimynystės santykius, suartinant žmones abiejose sienos pusėse ir sulaužant prietarus visų pirma bendradarbiavimo tarp valstybių vietiniu ir regioniniu lygiais pagalba,

B.

kadangi regioninius skirtumus išsiplėtusioje Sąjungoje reikia mažinti ir siekti juos panaikinti vykdant veiksmingą sanglaudos politiką, kuria siekiama darnaus vystymosi ES,

C.

kadangi vienas iš veiksmingos sanglaudos politikos ir Europos integracijos reikalavimų yra užtikrinti tvarią tarpvalstybinio bendradarbiavimo raidą ir pagaliau nugalėti sunkumus, su kuriais iki šiol buvo susiduriama finansuojant bendrus projektus, vienodai naudingus vietos valdžios institucijoms ir regionams abiejose sienos pusėse,

D.

kadangi euroregionai ir panašios struktūros yra svarbios tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonės, kurios turi būti toliau vystomos bei tobulinamos, ir kadangi jie turi įgauti tam tikrą teisinį statusą,

E.

kadangi pagrindinis euroregionų tikslas - skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą kultūros, švietimo, turizmo ir ekonominiais klausimais bei bet kuriuo kitu kasdienio gyvenimo aspektu tarp nebūtinai ES valstybių narių susisiekiančių regionų, vietos bendruomenių, regioninių valdžios institucijų, socialinių partnerių ir kitų veikėjų,

F.

kadangi Europos pasienio regionų asociacija pateikė kelis pranešimus dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo padėties Europoje ir parengė tarpvalstybinės teisinės priemonės dėl Europos Komisijos ir Regionų komiteto decentralizuoto bendradarbiavimo tyrimą,

1.

mano, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus Europos sanglaudai ir integracijai ir todėl turi būti labai remiamas;

2.

ragina valstybes nares skatinti skatinti euroregionus kaip vieną iš tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonių;

3.

pažymi, kad euroregionai ar panašios struktūros atlieka svarbius tarpvalstybinio bendradarbiavimo uždavinius, būdami, pvz.:

informacijos ir paslaugų centru piliečiams, įstaigoms ir regioninėms bei vietos valdžios institucijoms;

pagrindiniu bendrų vertybių, tikslų ir strategijų centru;

tarpvalstybinių problemų sprendimo varomąja jėga;

politiniu ruporu visais tarpvalstybiniais klausimais;

4.

pažymi, kad euroregionai teikia įvairių galimybių visiems tarpvalstybiniams santykiams, ryšiams, žinių perdavimui ir veiklos programoms bei projektams, ir kad jiems uždavinių įvykdymui reikalingas tam tikras teisinis statusas;

5.

pabrėžia, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas užtikrina tinkamą požiūrį sprendžiant kasdienes problemas abiejose sienos pusėse, ypač ekonomikos, socialinėje, kultūros ir aplinkos apsaugos srityse;

6.

pabrėžia, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas labai prisideda prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo:

bendrai ieškant inovacijų ir atliekant mokslinius tyrimus;

kuriant tarpvalstybinius mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos tinklus;

keičiantis pažangiausia praktika ir patirtimi;

7.

pažymi, kad euroregionai skatina artimesnius ryšius įgyvendinant vietinės pažangiausios patirties mainų projektus; todėl mano, jog itin svarbu, kad mikroprojektų paramos forma, kuri numatyta šiuo metu galiojančiame Komisijos komunikate INTERREG III (1), būtų palaikoma struktūrinių fondų;

8.

pažymi ETBG vykdomą teisėkūros darbą, kurio tikslas - supaprastinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemones (palengvinant jų veiklą, racionalizuojant procedūras ir mažinant veiklos sąnaudas) ir taip sukurti pagrindą euroregionams vystyti;

9.

pabrėžia, kad pirmenybę reikia teikti siekiui panaikinti skirtumus tarp naujųjų valstybių narių ir senųjų valstybių narių regionų;

10.

pabrėžia, kad reikia išplėsti euroregionų ir panašių struktūrų koncepciją, net jei šios struktūros nebūtinai turi teisinių galių įtraukti įvairiašalius bendradarbiavimo aspektus; siūlo, kaip abipusiškai dominančių sričių pavyzdžius, kultūros propagavimą, švietimą, turizmą ir ekonomikos klausimus bei, kur taikytina, kovą su organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ir sukčiavimu bendradarbiaujant su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis;

11.

atkreipia dėmesį į poreikį integruoti projektus, numatytus įgyvendinti bendras sienas turinčiose šalyse;

12.

džiaugiasi Komisijos pastangomis supaprastinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemones;

13.

ragina suteikti kompetenciją euroregionams ir panašioms ETBG sistemoje siūlomoms struktūroms, bendradarbiaujant su nacionalinėmis institucijomis, rengti, įgyvendinti ir valdyti ES tarpvalstybines programas, taip pat programas, atitinkančias Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę ir Pasirengimo narystei priemonę nuo 2007 m.;

14.

pabrėžia tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir euroregionų svarbą valstybėms narėms, turinčioms gamtinių trūkumų, įskaitant mažas salų valstybes;

15.

pabrėžia poreikį remti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir euroregionų steigimą, įtraukiant regionus opiuose Viduriniuose Rytuose, siekiant abipusės pagarbos ir naudos sąlygomis skatinti draugiškus santykius, stabilumą, saugumą ir ekonominius interesus;

16.

atkreipia dėmesį į savo 2005 m. liepos 6 d. rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą, (2) 1 punkto xxvii papunktį ir ragina Komisiją numatyti panašią „premijavimo sistemą“, kuri įgautų „Bendrijos kokybės ir efektyvumo rezervo fondo“ formą ir būtų konkrečiai skirta inicijuoti tarpvalstybinį poveikį turinčias arba potencialiai euroregionuose esančią infrastruktūrą atitinkančias priemones;

17.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  2004 m. rugsėjo 2 d. Komisijos komunikatas valstybėms narėms, nustatantis gaires Bendrijos iniciatyvai dėl transeuropinio bendradarbiavimo, skirto skatinti darnią ir subalansuotą Europos teritorijos plėtrą - INTERREG III (OL C 226, 2004 9 10, p. 2).

(2)  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0278.

P6_TA(2005)0449

Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą

Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą ir privilegijas (2005/2128(IMM))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 25 d. plenariniame posėdyje paskelbtą Andrzej Pęczak prašymą ginti jo imunitetą dėl Lenkijos Lodzės apygardos teisme 2005 m. balandžio 18 d. jam iškeltos baudžiamosios bylos,

atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 8, 9 ir 10 straipsnius ir 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus (1),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį,

atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0330/2005),

A.

kadangi 2001 m. rugsėjo 23 d. Andrzej Pęczak buvo išrinktas į Lenkijos parlamentą (Sejm); kadangi 2003 m. balandžio 16 d. pasirašius Stojimo sutartį jis tapo stebėtoju; kadangi nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. liepos 19 d. jis buvo Europos Parlamento nariu; kadangi jo Lenkijos parlamento nario kadencija baigėsi 2005 m. spalio 19 d.,

B.

kadangi Andrzej Pęczak skundžiasi, kad Lenkijos valstybinė prokuratūra savo veiksmais pažeidė įstatymus ir kad apygardos teismo sprendimai dėl jo sulaikymo ir arešto bei vėliau kelis kartus pratęsto laikino arešto yra politiškai motyvuoti,

C.

kadangi Andrzej Pęczak skundžiasi, kad jam taikomi baudžiamieji procesiniai veiksmai pažeidžia nekaltumo prezumpciją, o jo sulaikymo ir arešto sąlygos riboja jo galimybes gintis,

D.

kadangi Andrzej Pęczak skundžiasi, kad procedūra, kuria vadovaudamasis Sejm panaikino jo imunitetą, buvo teisiškai negaliojanti ir pagrįsta publikacijomis žiniasklaidoje ir kad įvairiems asmenims (pavyzdžiui, ombudsmenui) išsiųsti jo pasiūlymai imtis priemonių nesulaukė atgarsio,

E.

kadangi, remiantis gauta informacija, Andrzej Pęczak neturi parlamento nario imuniteto pagal jokį iš šių Europos Parlamento Pirmininkui pateiktų reikalavimų,

1.

nusprendžia neginti Andrzej Pęczak imuniteto ir privilegijų.


(1)  Byla 101/63, Wagner prieš Fohrmann ir Krier, 1964 m. Rink., 195, ir byla 149/85, Wybot prieš Faure ir kt., 1986 m. Rink., p. 2391.

P6_TA(2005)0450

Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą

Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas (2005/2174(IMM))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 1d. Giovanni Claudio Fava prašymą ginti jo imunitetą, paskelbtą 2005 m. liepos 6 d. plenariniame posėdyje,

išklausęs Giovanni Claudio Fava paaiškinimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 ir 10 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus (1),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį,

atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0331/2005),

1.

nusprendžia ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas;

2.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą atitinkamoms Italijos Respublikos valdžios institucijoms.


(1)  Byla 101/63, Wagner prieš Fohrmann ir Krier, 1964 m. Rink., p. 195, ir byla 149/85, Wybot prieš Faure ir kt., 1986 m. Rink., p. 2391.

P6_TA(2005)0451

Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Pakeitimas)

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

1 pakeitimas

IV SKIRSNIS - Teisingumo teismas

Personalo planas: dviejų nuolatinių B*3, dviejų nuolatinių C*1 ir keturių laikinų B*3 etatų sukūrimas.

Dirbantis personalas

Eilutė

2005 m. biudžetas

PBP 6/2005

Pakeitimas

2005 m. biudžetas ir PBP 6 (su pakeitimais)

 

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

1 1 0 0

Bazinės algos

 

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Išmokos šeimai

 

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant ir EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį)

 

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

 

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas)

 

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

 

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

 

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Laikinai mokami dienpinigiai

 

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Laikinas asignavimas

 

1 973 000

1 242 000

- 159 000

1 083 000

Pagrindimas

Sukurti 8 etatus (du nuolatinius B*3, du nuolatinius C*1 ir keturis laikinus B*3), kuriems nepritarė Taryba ir vėl įrašyti preliminaraus pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projekto sumas.

P6_TA(2005)0452

Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 272 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2005 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2004 m. gruodžio 16 d. (2),

atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (3),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2005 finansinių metų preliminarų pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projektą, kurį Komisija pateikė 2005 m. rugsėjo 5 d. (KOM(2005)0419),

atsižvelgdamas į Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektą, kurį Taryba parengė 2005 m. spalio 3 d. (12180/2005 — C6-0304/2005),

atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) (4),

atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 25 d. priimtą Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto pakeitimą (5),

atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. lapkričio 21 d. Taryba atmetė Parlamento priimtą Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto pakeitimą (SGS5/13784),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir IV priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0336/2005),

1.

atsižvelgia į antrąjį svarstymą Taryboje;

2.

patvirtina per pirmąjį svarstymą priimtą savo sprendimą;

3.

paveda Pirmininkui pareikšti, kad Pataisytas biudžetas Nr. 6/2005 galutinai patvirtintas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Teisingumo teismui.


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 60, 2005 3 8, p. 1.

(3)  OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24).

(4)  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0392.

(5)  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0391.

P6_TA(2005)0453

Biudžeto vykdymo tvarka

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (2005/2237(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į EB Sutartį ir ypač jos 272 straipsnį,

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus Tarybai ir Europos Parlamentui: 2004 m. vasario 26 d. komunikatą „Mūsų bendros ateities kūrimas - Išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumai ir biudžeto priemonės 2007-2013 m.“ (KOM(2004)0101) ir 2004 m. liepos 14 d. komunikatą „2007-2013 m. finansinės perspektyvos“ (KOM(2004)0487), ir į 2005 m. balandžio 12 d. Komisijos darbo dokumentą „Komisijos pasiūlymo dėl 2007-2013 m. finansinės perspektyvos techniniai patikslinimai“ (SEK(2005)0494),

atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (1) ir ypač į jo 26 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007-2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų (2),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0356/2005),

A.

kadangi iš esmės dabartinė Finansinė perspektyva nustos galioti 2006 m.,

B.

kadangi daugelis Bendrijos teisės aktų, kuriais reglamentuojamos finansiniu požiūriu svarbios daugiametės programos, turi būti atnaujinti nuo 2007 metų,

C.

kadangi dabartinė Finansinė perspektyva yra Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo dalis ir ši procedūra gali būti užbaigiama tik vadovaujantis bendru abiejų biudžeto valdymo institucijų susitarimu,

D.

kadangi, nesant Finansinės perspektyvos, Sutarties 272 straipsnyje numatoma sudaryti metinius biudžetus,

E.

kadangi EP patvirtino derybų poziciją, kurioje apibrėžti politiniai būsimos Finansinės perspektyvos prioritetai, ir pasiūlymą restruktūrizuoti ES biudžetą ir tobulinant procedūras, stiprinti jo įgyvendinimo kokybę,

1.

dar kartą patvirtina savo poziciją, pateiktą pirmiau minėtoje 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje;

2.

patvirtina savo norą dėti visas pastangas ir pasiekti priimtiną susitarimą dėl kitos Finansinės perspektyvos bei Tarpinstitucinio susitarimo siekiant išsaugoti Europos Sąjungos įsipareigojimus ir siekius naujuoju daugiamečiu periodu;

3.

pritaria Komisijos susirūpinimui, kad susitarimas būtų sudarytas laiku siekiant užtikrinti programų tęstinumą ir reformas ir kuo greičiau pasirengti pradėti 2007 m. biudžeto sudarymo procedūrą (2007 m. balandžio mėn.);

4.

atkreipia dėmesį į 2005 m. spalio 20 d. Pirmininko J. M. Barroso laišką, kuriame patvirtinamas Komisijos siekis prisidėti prie galutinio derybų etapo, kai kuriuos šių pasiūlymų aspektus laiko naudingais, tačiau primena Tarybai ir Komisijai visų į pirmiau minėtą 2005 m. birželio 8 d. Parlamento rezoliuciją įtrauktų elementų, kurie turėtų papildyti 2007-2013 m. finansinę perspektyvą, svarbą ir mano, kad juos būtina įtraukti į Tarpinstitucinį susitarimą norint susitarti dėl bet kurios naujos Finansinės perspektyvos;

5.

ragina Komisiją apsvarstyti oficialų iš naujo išnagrinėtą pasiūlymą dėl Tarpinstitucinio susitarimo, į kurį būtų įtraukti Parlamento pasiūlymai dėl rezervo lėšų, lankstumo ir kitų kokybinių elementų, išdėstytų pirmiau minėtoje 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje;

6.

pabrėžia, kad jei nepavyks susitarti dėl Tarpinstitucinio susitarimo, Finansinė perspektyva nebus priimta; primena, kad šiuo atveju Parlamentas yra patvirtinęs nediskutuotinas sąlygas, pvz., peržiūros išlygos sukūrimą, lėšas lankstumo priemonėms, Finansinio reglamento įgyvendinimo kokybės gerinimą jį peržiūrint, administravimo naštos sumažinimą, valstybių narių atestavimą ir Parlamento teisių išorės programose gerbimą;

7.

pabrėžia, kad nuomonių skirtumai, dėl kurių nepavyko susitarti per 2005 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą, susiję daugiau su finansavimo būdais, o ne su išlaidų apimtimi ir paskirstymu, ir tai patvirtina, kad į bet kokį bendrą susitarimą dėl finansinės perspektyvos reikėtų įtraukti susitarimą dėl dabartinės nuosavųjų išteklių sistemos reformavimo principo;

8.

siūlo, kad Taryba parodytų, jog iš tiesų ketina susitarti, į savo bendrąją poziciją ir derybų įgaliojimus įtraukdama ne tik pasiūlymą dėl finansinio plano, bet ir biudžeto struktūros tobulinimo bei biudžeto vykdymo ir įgyvendinimo kokybės elementus, taip pat nurodydama kaip prisidėti prie Lisabonos strategijos, remdamasi Parlamento pozicijos pavyzdžiu;

9.

primena Tarybai, kad jeigu Europos Parlamentas ir Taryba nesusitars, nebus priimta nei Finansinės perspektyvos, nei Tarpinstitucinio susitarimo; taip pat primena, kad kadangi Parlamentas savo derybų poziciją patvirtino laiku - 2005 m. birželio 8 d. - jis neigs visus bandymus primesti jam atsakomybę dėl to, kad vėluojama susitarti;

10.

primena Tarybai, kad nesant Finansinės perspektyvos 2007-2013 m. ir Tarpinstitucinio susitarimo, Europos Sąjungos finansiniai poreikiai, įskaitant daugiametes programas, galėtų būti užtikrinti pagal Sutarties 272 straipsnį arba pagal 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo iš dalies pakeistą 26 punktą,

11.

paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24).

(2)  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0224.

P6_TA(2005)0454

Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, licencijavimas ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0737) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 bei 133 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0168/2004),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0242/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą ar pakeisti jį kitu tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TC1-COD(2004)0258

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. gruodžio 1 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006 dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 95 ir 133 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka (2),

kadangi:

(1)

2001 m. lapkričio 14 d. Pasaulio prekybos organizacijos (toliau - PPO) ketvirtoji ministrų konferencija priėmė Dohos deklaraciją dėl Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (toliau - TRIPS susitarimas) ir visuomenės sveikatos. Deklaracijoje pripažįstama, kad kiekvienas PPO narys turi teisę išduoti priverstines licencijas ir gali laisvai nustatyti pagrindus, kuriais remiantis yra suteikiamos tokioslicencijos. Deklaracijoje taip pat pripažįstama, kad PPO nariams, turintiems nepakankamus gamybos pajėgumus farmacijos sektoriuje arba visai jų neturintiems, gali būti sunku užtikrinti veiksmingą priverstinį licencijavimo naudojimą.

(2)

2003 m. rugpjūčio 30 d. PPO Generalinė Taryba, atsižvelgdama į jos Pirmininko perskaitytą pranešimą, priėmė Sprendimą dėl Dohos deklaracijos 6 punkto dėl TRIPS susitarimo ir visuomenės sveikatos įgyvendinimo (toliau - Sprendimas). Esant tam tikroms sąlygoms, Sprendimu panaikinami tam tikri įsipareigojimai dėl TRIPS susitarime numatytų priverstinių licencijų išdavimo, kad būtų tenkinami PPO narių, turinčių nepakankamus gamybos pajėgumus, poreikiai.

(3)

Atsižvelgiant į aktyvų Bendrijos vaidmenį priimant šį Sprendimą, jos įsipareigojimą PPO prisidėti prie Sprendimo įgyvendinimo ir jos raginimą, kad visi PPO nariai užtikrintų tinkamas sąlygas Sprendime nustatytai sistemai veiksmingai veikti, svarbu, kad Bendrija perkeltų šį Sprendimą į savo teisinę sistemą.

(4)

Siekiant užtikrinti vienodas priverstinių licencijų farmacinių produktų gamybai ir pardavimui, kai juos ketinama eksportuoti, išdavimo sąlygas visose valstybėse narėse ir vengti konkurencijos iškraipymų tarp bendrosios rinkos dalyvių, būtina vieningai įgyvendinti Sprendimą. Be to, turėtų būti taikomos vienodos taisyklės, užkertančios kelią pagal šį Sprendimą pagamintų farmacijos produktų reimportui į Bendrijos teritoriją.

(5)

Šis reglamentas parengtas ruošiant didesnio masto Europos ir tarptautines priemones, kurios leistų spręsti mažiausiai išsivysčiusių šalių ir kitų besivystančių valstybių visuomenės sveikatos problemas ir ypač gerinti galimybes prieinama kaina įsigyti vaistų, kurie būtų saugūs ir veiksmingi, įskaitant fiksuotos dozės mišinius, ir kurie būtų užtikrintos kokybės. Tokiais atvejais bus laikomasi Bendrijos teisės aktuose dėl farmacinių produktų išdėstytos šių produktų mokslinę kokybę užtikrinančios tvarkos, ypač nustatytos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą (3) 58 straipsnyje.

(6)

Kadangi šiuo reglamentu nustatoma priverstinio licencijavimo sistema siekiama spręsti visuomenės sveikatos problemas, ją reikėtų naudoti sąžiningai. Šia sistema šalims nederėtų naudoti siekiant pramonės arba prekybos politikos tikslų. Šiuo reglamentu siekiama sukurti saugią teisinę struktūrą ir sumažinti bylinėjimosi skaičių.

(7)

Kadangi šis reglamentas yra dalis platesnio masto veiksmų, kuriais siekiama spręsti galimybės prieinama kaina įsigyti vaistų besivystančiose šalyse klausimą, papildomi veiksmai išdėstyti Komisijos komunikate pavadinimu „Veiklos programa: sustiprintas reagavimas į ŽIV (AIDS), maliariją ir tuberkuliozę skurdo mažinimo kontekste“ ir Komisijos komunikate pavadinimu „Nuosekli Europos politikos užsienio veiksmų struktūra kovai su ŽIV (AIDS), maliarija ir tuberkulioze“. Reikia ir toliau skubiai veikti šioje srityje, pvz., remti mokslinius tyrimus, kurie padėtų įveikti šias ligas, ir stiprinti besivystančių šalių pajėgumus.

(8)

Būtina, kad pagal šį reglamentą pagaminti produktai pasiektų tik tuos, kuriems jie yra reikalingi, ir nebūtų nukreipti nuo tų, kuriems juos buvo numatyta skirti. Pagal šį reglamentą suteikiant priverstines licencijas licenciatui būtina nustatyti aiškias sąlygas dėl licencija leidžiamų veiksmų, taip pat pagal šią licenciją pagamintų farmacinių produktų ir šalių, į kurias šie produktai bus eksportuoti, identifikavimo.

(9)

Reglamente turėtų būti nuostatos dėl muitinės veiksmų prie išorės sienų tais atvejais, kai produktus, kurie buvo pagaminti ir parduoti eksportui pagal priverstinę licenciją, kas nors bando reimportuoti į Bendrijos teritoriją.

(10)

Jei pagal priverstinę licenciją pagaminti farmaciniai produktai konfiskuojami pagal šį reglamentą, kompetentinga institucija, laikydamasi nacionalinių teisės aktų ir siekdama užtikrinti, kad konfiskuoti farmaciniai produktai būtų panaudoti pagal paskirtį, gali nuspręsti išsiųsti šiuos produktus į atitinkamą importuojančią šalį, atsižvelgiant į suteiktą priverstinę licenciją.

(11)

Siekiant užkirsti kelią perteklinei gamybai ir galimam produktų nukreipimui, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tapatiems produktams ir šalims galiojančias priverstines licencijas, o taip pat į pareiškėjo nurodytas lygiagrečias paraiškas.

(12)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. darnios priverstinių licencijų išdavimo tvarkos, kuri leistų veiksmingiau įgyvendinti Sprendimu sukurtą sistemą, sukūrimo, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl eksportuojančioms šalims Sprendimu numatytų galimybių ir kadangi dėl potencialaus poveikio vidaus rinkoje veikiantiems asmenims to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(13)

Bendrija pripažįsta, kad, siekiant palengvinti ir padidinti farmacinių produktų gamybą nepakankamai farmacijos sektoriaus gamybos pajėgumų turinčiose arba visai jų neturinčiose šalyse, labai pageidautina skatinti technologijų perdavimą į šias šalis ir pajėgumų jose kūrimą.

(14)

Siekdamos užtikrinti, kad šį reglamentą atitinkančios paraiškos priverstinei licencijai gauti būtų apdorojamos veiksmingai, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti visiškai formalius arba administracinius reikalavimus, pvz., taisykles dėl paraiškos kalbos, naudotino blanko, patento (-ų) identifikavimo ir (arba) papildomo (-ų) apsaugos liudijimo (-ų), kurio (-ių) atžvilgiu siekiama gauti priverstinę licenciją, bei elektroninės formos paraiškų teikimo taisykles.

(15)

Paprasta atlygio nustatymo formule siekiama paspartinti priverstinės licencijos suteikimo procesą nacionalinės nepaprastosios padėties atveju, kitais ypatingos skubos atvejais arba viešojo nekomercinio panaudojimo pagal TRIPS susitarimo 31 straipsnio b punktą atvejais. Svarstant tinkamą atlyginimo dydį kitais nei pirmiau išvardytais atvejais būtų galima vadovautis orientacine 4 % suma,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal kurią suteikiamos priverstinės licencijos patentams ir papildomiems apsaugos liudijimams, susijusiems su farmacinių produktų gamyba ir prekyba, kai šie produktai yra skirti eksportui į nustatytus kriterijus atitinkančias importuojančias šalis, kurioms tų produktų reikia visuomenės sveikatos problemoms spręsti.

Esant 6-10 straipsniuose nurodytoms sąlygoms, valstybės narės suteikia tokią priverstinę licenciją bet kuriam asmeniui, kuris pateikia paraišką pagal 6 straipsnio nuostatas.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente naudojami tokie apibrėžimai:

1)

„farmacinis produktas“ - tai bet koks farmacijos sektoriaus produktas, įskaitant vaistus, kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, (4) 1 straipsnio 2 dalyje, veikliuosius ingredientus ir diagnostinius rinkinius ex vivo;

2)

„teisių turėtojas“ - bet kokio patento arba papildomo apsaugos liudijimo, kuriam pagal šį reglamentą taikoma priverstinė licencija, turėtojas;

3)

„importuojanti šalis“ - tai šalis, į kurią turi būti eksportuojamas farmacinis produktas;

4)

„kompetentinga institucija“ 1 - 11, 16 ir 17 straipsnių tikslais - tai bet kokia nacionalinė institucija, kompetentinga suteikti priverstines licencijas pagal šį reglamentą tam tikroje valstybėje narėje.

3 straipsnis

Kompetentinga institucija

Kompetentinga institucija, kaip apibrėžta 2 straipsnio 4 punkte, yra institucija, kompetentinga suteikti priverstines licencijas pagal nacionalinius patentus reglamentuojančius teisės aktus, nebent valstybė narė nuspręstų kitaip.

Valstybės narės apie paskirtą kompetentingą instituciją, kaip apibrėžta 2 straipsnio 4 punkte, informuoja Komisiją.

Pranešimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Nustatytus kriterijus atitinkančios importuojančios šalys

Nustatytus kriterijus atitinkančios importuojančios šalys yra šios:

a)

bet kuri mažiausiai išsivysčiusi šalis, įtraukta į Jungtinių Tautų mažiausiai išsivysčiusių valstybių sąrašą;

b)

bet kuri PPO narė, kuri, nors ir nėra mažiausiai išsivysčiusi šalis, nurodyta a punkte, tačiau pranešė TRIPS tarybai apie ketinimą naudotis sistema kaip importuotoja, įskaitant tiek visapusišką, tiek ribotą naudojimąsi;

c)

bet kuri šalis, kuri, nors ir nėra PPO narė, tačiau yra įtraukta į EBPO Vystymosi paramos komiteto mažas pajamas gaunančių šalių, kuriose bendras nacionalinis produktas vienam gyventojui - mažiau kaip 745 JAV doleriai, sąrašą, ir kuri pranešė Komisijai apie ketinimą naudotis sistema kaip importuotoja, įskaitant tiek visapusišką, tiek ribotą naudojimąsi.

Tačiau bet kuri PPO narė, kuri pateikė pareiškimą PPO, jog ji neketina naudotis sistema kaip importuojanti PPO narė, nėra laikoma nustatytus kriterijus atitinkančia importuojančia šalimi.

5 straipsnis

Išplėtimas mažiausiai išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims, kurios nėra PPO narės

Jei pagal 4 straipsnį nustatytus kriterijus atitinkanti importuojanti šalis nėra PPO narė, taikomos šios nuostatos:

a)

importuojanti šalis tiesiogiai Komisijai pateikia šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą;

b)

importuojanti šalis 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame pranešime nurodo, kad ji naudosis sistema visuomenės sveikatos problemoms spręsti, o ne kaip priemone pramonės arba prekybos politikos tikslams siekti, ir kad ji imsis priemonių, nurodytų Sprendimo 4 punkte;

c)

kompetentinga institucija teisių turėtojo prašymu arba savo iniciatyva, jei pagal nacionalinius teisės aktus jai leidžiama veikti savo iniciatyva, gali panaikinti pagal šį straipsnį išduotą priverstinę licenciją, jei importuojanti šalis nesilaikė b punkte nurodytų įsipareigojimų. Prieš panaikindama priverstinę licenciją kompetentinga institucija atsižvelgia į 6 straipsnio 3 dalies f punkte paminėtų institucijų pareikštas nuomones.

6 straipsnis

Paraiška gauti priverstinę licenciją

1.   Pagal šį reglamentą bet koks asmuo gali pateikti paraišką priverstinei licencijai gauti kompetentingai institucijai, esančiai valstybėje narėje arba valstybėse narėse, kuriose galioja patentai arba papildomi apsaugos liudijimai, taikomi jo numatytai gamybos ir pardavimo eksportui veiklai.

2.   Jeigu paraišką priverstinei licencijai gauti pateikęs asmuo pateikia paraiškas tam pačiam produktui daugiau kaip vienos šalies institucijoms, jis tai nurodo kiekvienoje paraiškoje, kartu pateikdamas duomenis apie kiekius ir atitinkamas importuojančias šalis.

3.   Pagal 1 dalį pateikiamoje paraiškoje nurodomi šie duomenys:

a)

pareiškėjo arba agento, arba atstovo, kurį pareiškėjas paskyrė jam atstovauti kompetentingoje institucijoje, vardas ir pavardė ar pavadinimas bei kontaktiniai duomenys;

b)

farmacinio produkto arba produktų, kuriuos pareiškėjas ketina gaminti ir parduoti eksportui pagal priverstinę licenciją, nepatentuotas pavadinimas;

c)

farmacinio produkto, kurį pareiškėjas siekia pagaminti pagal priverstinę licenciją, kiekis;

d)

importuojanti (-čios) šalis (-ys);

e)

kai taikoma, ankstesnių derybų su teisių turėtoju pagal 9 straipsnį įrodymai;

f)

įrodymai apie specialų prašymą iš:

i)

importuojančios (-čių) šalies (-ių) įgaliotų atstovų; arba

ii)

nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal formalų vienos arba daugiau importuojančių šalių leidimą; arba

iii)

JT institucijų arba kitų tarptautinių sveikatos organizacijų, veikiančių pagal formalų vienos arba daugiau importuojančių šalių leidimą,

parodantys reikalingo produkto kiekį.

4.   Nacionalinėje teisėje gali būti nustatomi tik formalūs arba administraciniai reikalavimai, būtini veiksmingam paraiškos apdorojimui užtikrinti. Šie reikalavimai negali nereikalingai padidinti pareiškėjui tenkančių kaštų ir prievolių, ir dėl jų priverstinių licencijų išdavimo procedūra neturi tapti sudėtingesnė už kitas nacionalinės teisės reglamentuojamas priverstinių licencijų išdavimo procedūras.

7 straipsnis

Teisių turėtojo teisės

Kompetentinga institucija nedelsdama praneša teisių turėtojui apie pateiktą paraišką gauti priverstinę licenciją. Prieš suteikdama priverstinę licenciją, kompetentinga institucija suteikia teisių turėtojui galimybę pakomentuoti paraišką ir pateikti kompetentingai institucijai bet kokią svarbią su paraiška susijusią informaciją.

8 straipsnis

Tikrinimas

1.   Kompetentinga institucija patikrina, ar:

a)

kiekviena paraiškoje nurodyta importuojanti šalis, kuri yra PPO narė, pateikė PPO Sprendime numatytą pranešimą,

arba

b)

kiekviena paraiškoje nurodyta importuojanti šalis, kuri nėra PPO narė, pateikė Komisijai pagal šį reglamentą numatytą pranešimą dėl kiekvieno paraiškoje nurodyto produkto, kuriame:

i)

nurodomas reikalingo produkto (-ų) pavadinimas (-ai) ir numatomi kiekiai;

ii)

tuo atveju, jei importuojanti šalis nėra mažiausiai išsivysčiusi šalis, patvirtinama, kad ta šalis įrodė turėjusi per mažai arba visai neturėjusi farmacijos sektoriaus gamybos pajėgumų, būtinų konkrečiam produktui arba produktams gaminti vienu iš Sprendimo priede numatytų būdų;

iii)

tuo atveju, jei farmacinis produktas yra patentuotas importuojančios šalies teritorijoje, patvirtinama, kad importuojanti šalis pagal TRIPS susitarimo 31 straipsnį ir Sprendimo nuostatas suteikė arba ketina suteikti priverstinę licenciją šio produkto importui.

Ši dalis neapriboja lankstumo, kurį mažiausiai išsivysčiusios šalys turi pagal 2002 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimą dėl TRIPS susitarimo.

2.   Kompetentinga institucija patikrina, ar paraiškoje nurodytas produkto kiekis neviršija kiekio, apie kurį PPO pranešė importuojanti šalis, kuri yra PPO narė, arba Komisijai pranešė importuojanti šalis, kuri nėra PPO narė, ir ar, atsižvelgiant į kitas priverstines licencijas, suteiktas kitur, bendras produkto kiekis, kurį užsako gamybai bet kuri importuojanti šalis, ženkliai neviršija tos šalies PPO pranešto kiekio, tuo atveju, kai importuojančios šalys yra PPO narės, arba Komisijai, kai importuojančios šalys nėra PPO narės.

9 straipsnis

Išankstinės derybos

1.   Pareiškėjas pateikia kompetentingą instituciją tenkinančius įrodymus, kad jis ėmėsi priemonių gauti leidimą iš teisių turėtojo ir kad šios pastangos per 30 dienų laikotarpį iki paraiškos pateikimo nebuvo sėkmingos.

2.   1 dalies reikalavimas netaikomas nacionalinės nepaprastosios padėties arba kitų ypatingos skubos aplinkybių atveju arba viešojo nekomercinio naudojimo pagal TRIPS susitarimo 31 straipsnio b punktą atvejais.

10 straipsnis

Priverstinių licencijų sąlygos

1.   Išduota licencija yra neperleidžiama, išskyrus tą ūkio subjekto arba jo gero vardo dalį, kuriai taikoma licencija, ir neišimtinė. Joje numatomos 2-9 dalyse nurodytos specialios sąlygos, kurias turi įvykdyti licenciatas.

2.   Pagal licenciją gaminamo produkto (-ų) kiekis neviršija kiekio, kuris būtinas paraiškoje nurodytiems importuojančios (-čių) šalies (-ių) poreikiams patenkinti, atsižvelgiant į pagal kitur išduotas priverstines licencijas gaminamo (-ų) produkto (-ų) kiekį.

3.   Nurodomas licencijos galiojimo laikas.

4.   Licencija yra griežtai skirta tik tiems veiksmams, kurie yra būtini aptariamojo produkto gamybai eksportui ir jo platinimui paraiškoje nurodytoje (-ose) šalyje (-yse). Pagal priverstinę licenciją pagaminti arba importuoti produktai nesiūlomi pardavimui ir nepateikiami į jokios kitos nei paraiškoje nurodytos šalies rinką, išskyrus atvejus kai importuojanti šalis pasinaudoja Sprendimo 6 straipsnio i punkto suteikiamomis galimybėmis eksportuoti į kitas regioninio prekybos susitarimo šalis nares, kuriose egzistuoja tokia pati sveikatos problema.

5.   Pagal licenciją pagaminti produktai yra aiškiai identifikuojami naudojant specialias etiketes arba žymėjimą ir nurodant, kad produktai yra pagaminti pagal šį reglamentą. Jeigu toks atskyrimas yra įmanomas ir neturi esminės įtakos kainai, produktai specialios pakuotės ir (arba) specialaus spalvinimo ir (arba) formos pagalba atskiriami nuo teisių turėtojo pagamintų produktų. Ant pakuotės ir bet kokioje pridedamoje informacinėje medžiagoje nurodoma, kad produktui yra taikoma šiame reglamente numatyta priverstinė licencija, nurodant kompetentingos institucijos pavadinimą ir bet kokios identifikuojančios nuorodos numerį, taip pat aiškiai pažymint, kad produktas yra išimtinai skirtas eksportui ir platinimui atitinkamoje importuojančioje šalyje (-yse). Produkto charakteristikos turi būti prieinamos valstybių narių muitinėms.

6.   Prieš išsiunčiant produktus paraiškoje nurodytai importuojančiai šaliai (-ims), licenciatas tinklalapyje nurodo šią informaciją:

a)

pagal licenciją tiekiamus kiekius ir importuojančias šalis, kurioms jie yra tiekiami;

b)

aptariamojo produkto arba produktų skiriamąsias savybes

Tinklalapio adresas perduodamas kompetentingai institucijai.

7.   Jeigu priverstinėje licencijoje nurodytas (-i) produktas (-ai) yra patentuotas (-i) paraiškoje nurodytose importuojančiose šalyse, produktas (-ai) eksportuojamas (-i) tiktai tuo atveju, jeigu šios šalys išdavė priverstinę licenciją šių produktų importui, pardavimui ir (arba) platinimui.

8.   Kompetentinga institucija teisių turėtojo prašymu arba savo iniciatyva, jeigu nacionalinė teisė leidžia kompetentingai institucijai veikti savo iniciatyva, gali pareikalauti susipažinti su licenciato saugomais apskaitos registrais ir įrašais tik tam, kad patikrintų, ar yra laikomasi licencijos sąlygų, ypač tų, kurios yra susijusios su galutine produktų paskirties vieta. Registruose ir įrašuose turi būti produkto eksportą patvirtinantys įrodymai (atitinkamos muitinės patvirtinta eksporto deklaracija) bei importą patvirtinantys įrodymai iš kurios nors vienos 6 straipsnio 3 dalies f punkte minimos institucijos.

9.   Licenciatas teisių turėtojui privalo sumokėti atitinkamą atlygį, kurį kompetentinga institucija nustato vadovaudamasi tokia tvarka:

a)

9 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais atlygis nustatomas daugiausiai 4 % nuo visos kainos, kurią moka importuojanti šalis arba kuri mokama jos vardu, dydžio.

b)

visais kitais atvejais atlygis nustatomas atsižvelgiant į panaudojimo ekonominę vertę, numatytą pagal licenciją atitinkamai importuojančiai (-ioms) šaliai (-ims), o taip pat atsižvelgiant į su licencijos išdavimu susijusias humanitarines arba nekomercines aplinkybes.

10.   Licencijos sąlygomis nepažeidžiami importuojančios šalies platinimo būdai.

Platinimas gali būti vykdomas bet kurios iš 6 straipsnio 3 dalies f punkte išvardintų institucijų, taip pat komerciniais arba nekomerciniais pagrindais, įskaitant galimybę neimti jokio mokesčio.

11 straipsnis

Paraiškos atmetimas

Kompetentinga institucija atmeta paraišką, jei nėra įvykdoma bent viena iš 6-9 straipsniuose numatytų sąlygų arba jeigu paraiškoje nėra elementų, būtinų kompetentingai institucijai siekiant suteikti licenciją pagal 10 straipsnį. Prieš atmesdama paraišką, kompetentinga institucija suteikia pareiškėjui galimybę ištaisyti padėtį ir būti išklausytam.

12 straipsnis

Informavimas

Suteikusi priverstinę licenciją, valstybė narė tarpininkaujant Komisijai informuoja TRIPS tarybą apie licencijos suteikimą ir jai nustatytas specialias sąlygas.

Informacijoje turi būti šie duomenys apie licenciją:

a)

licenciato vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresas;

b)

aptariamasis (-ieji) produktas (-ai);

c)

tiekiamas kiekis;

d)

šalis (-ys), į kurią (-ias) produktas arba produktai bus eksportuojami;

e)

licencijos galiojimo terminas;

f)

10 straipsnio 6 dalyje nurodyto tinklalapio adresas.

13 straipsnis

Importo draudimas

1.   Produktų, kurie pagaminti pagal priverstinę licenciją, suteiktą Sprendimo ir (arba) šio reglamento pagrindu, importas į Bendriją siekiant išleisti juos į laisvąją apyvartą, reeksportuoti, nustatyti jiems suspenduojančias procedūras arba patalpinti juos į laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, yra draudžiamas.

2.   1 dalis netaikoma, kai reeksportuojama į paraiškoje nurodytą, ant pakuotės ir su produktu susijusioje dokumentacijoje identifikuotą importuojančią šalį arba kai produktui taikoma tranzito arba muitinės sandėlio procedūra, arba jis yra saugomas laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje, ruošiant jį reeksportui į šią importuojančią šalį.

14 straipsnis

Muitinės įstaigų veiksmai

1.   Jeigu yra pakankamas pagrindas įtarti, kad, pažeidžiant 13 straipsnio 1 dalį, produktai, kurie pagaminti pagal priverstinę licenciją, suteiktą Sprendimo ir (arba) šio reglamento pagrindu, yra importuojami į Bendriją, muitinės įstaigos sustabdo šių produktų išleidimą arba juos sulaiko laikotarpiui, per kurį bus gautas kompetentingos institucijos sprendimas dėl prekių pobūdžio. Valstybės narės užtikrina, kad įstaiga turėtų įgaliojimus patikrinti, ar toks importas vyksta. Sustabdymo arba sulaikymo laikotarpis neviršija 10 darbo dienų, tačiau, esant ypatingoms aplinkybėms, šis laikotarpis gali būti pratęstas ne daugiau kaip dar 10 darbo dienų. Pasibaigus tam laikotarpiui, su sąlyga, kad buvo laikytasi visų muitinės formalumų, produktai išleidžiami.

2.   Kompetentinga institucija, teisių turėtojas ir aptariamų produktų gamintojas arba eksportuotojas nedelsiant informuojamas apie produktų išleidimo sustabdymą arba sulaikymą ir gauna visą prieinamą informaciją apie aptariamus produktus. Būtina deramai atsižvelgti į nacionalines nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų bei komercinės ir pramoninės paslapties bei profesinio ir administracinio konfidencialumo apsaugą.

Importuotojui ir, tam tikrais atvejais, eksportuotojui suteikiama galimybė pateikti kompetentingai institucijai, jo nuomone, tinkamą informaciją apie produktus.

3.   Jeigu patvirtinama, kad produktai, kurių išleidimas muitinės įstaigų sprendimu buvo sustabdytas arba kurie buvo sulaikyti, pažeidžiant 13 straipsnio 1 dalį, buvo skirti importui į Bendriją, kompetentinga institucija užtikrina šių produktų konfiskavimą ir utilizavimą pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas.

4.   Prekių išleidimo sustabdymo, sulaikymo arba konfiskavimo procedūra atliekama importuotojo sąskaita. Jeigu išieškoti tų išlaidų iš importuotojo neįmanoma, jos pagal nacionalinius teisės aktus gali būti išieškotos iš bet kurio kito asmens, atsakingo už bandymą neteisėtai importuoti tas prekes.

5.   Jeigu nustatoma, kad produktais, kurių išleidimas muitinės įstaigų sprendimu buvo sustabdytas arba kurie buvo sulaikyti, nebuvo pažeista 13 straipsnio 1 dalis, muitinės įstaigos išleidžia produktus gavėjui, su sąlyga, kad buvo laikytasi visų muitinės formalumų.

6.   Kompetentinga institucija informuoja Komisiją apie bet kokius pagal šį reglamentą priimamus sprendimus dėl konfiskavimo ir sunaikinimo.

15 straipsnis

Asmeniniam bagažui taikoma išimtis

13 ir 14 straipsniai netaikomi nekomercinio pobūdžio prekėms, kurios yra turistų asmeniniame bagaže, yra skirtos asmeniniam naudojimui, jų kiekis neviršija nustatytų nuo muitų atleidžiamų kiekių.

16 straipsnis

Licencijos panaikinimas arba peržiūra

1.   Užtikrinant deramą teisėtų licenciato interesų apsaugą, pagal šį reglamentą suteikta priverstinė licencija kompetentingos institucijos arba vienos iš 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimu gali būti panaikinta, jeigu licenciatas nesilaiko licencijos sąlygų.

Kompetentinga institucija turi teisę pagrįstu teisių turėtojo arba licenciato prašymu įvertinti, ar buvo laikomasi licencijos sąlygų. Jei reikia, šis įvertinimas atliekamas remiantis įvertinimu, atliktu importuojančioje šalyje.

2.   Apie pagal šį reglamentą išduotos licencijos panaikinimą tarpininkaujant Komisijai informuojama TRIPS taryba.

3.   Po licencijos panaikinimo kompetentinga institucija arba bet kuri kita valstybės narės paskirta įstaiga turi teisę nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį licenciatas bet kokį jo turimą, saugomą, valdomą arba kontroliuojamą produktą savo sąskaita perkelia į šio produkto stokojančias šalis, kaip nurodyta 4 straipsnyje, arba utilizuoja jį kompetentingos institucijos arba kitos valstybės narės paskirtos institucijos po konsultacijų su teisių turėtoju numatyta tvarka.

4.   Kai importuojanti šalis praneša, kad farmacijos produktų kiekis nebepatenkina jos poreikių, o licenciatas pateikia paraišką, kompetentinga institucija gali pakeisti licencijos sąlygas ir leisti gaminti bei eksportuoti papildomus produkto kiekius, kad būtų patenkinti atitinkamos importuojančios šalies poreikiai. Tokiais atvejais, jei licenciatas nurodo originalią priverstinę licenciją, licenciato paraiška nagrinėjama supaprastinta ir pagreitinta tvarka, nereikalaujant pateikti 6 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos. Tais atvejais, kai taikoma 9 straipsnio 1 dalis, bet netaikoma 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata, jei papildomai prašomas kiekis neviršija 25 % licencijos originale nustatyto kiekio, kitų derybų su teisių turėtoju įrodymų pateikti nereikalaujama.

Tais atvejais, kai taikoma 9 straipsnio 2 dalis, derybų su teisių turėtoju įrodymų pateikti nereikalaujama.

17 straipsnis

Skundai

1.   Skundus dėl bet kurio kompetentingos institucijos sprendimo, taip pat ginčus dėl atitikimo licencijos sąlygoms nagrinėja atitinkama įstaiga, atsakinga už tai pagal nacionalinę teisę.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija ir (arba) 1 dalyje nurodyta įstaiga turėtų teisę, gavusi skundą dėl sprendimo suteikti priverstinę licenciją, nustatyti, jog skundas sustabdo jos galiojimą.

18 straipsnis

Vaistų saugumas ir veiksmingumas

1.   Kai paraiška priverstinei licencijai yra susijusi vaistais, pareiškėjas gali pasinaudoti:

a)

Reglamento (EB) Nr. 726/2004 58 straipsnyje numatyta mokslinės nuomonės procedūra, arba

b)

bet kokiomis panašiomis nacionalinėje teisėje numatytomis procedūromis, pvz., mokslinių nuomonių arba vien tik už Bendrijos ribų esančioms rinkoms skirtų eksporto liudijimų.

2.   Jei prašyme pasinaudoti kuria nors iš aukščiau išvardytų procedūrų yra minimas produktas, kuris yra generinė referencinio vaisto, kuriems yra arba buvo išduotas leidimas prekiauti rinkoje pagal Direktyvos 2001/83/EB 6 straipsnį, versija, Reglamento (EB) Nr. 726/2004 14 straipsnio 11 dalyje ir Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 ir 5 dalyje numatyti apsaugos laikotarpiai netaikomi.

19 straipsnis

Peržiūra

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo ir kas trejus metus po to Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pranešimą apie šio reglamento veikimą, kuriame būtų numatyti reikalingi pakeitimai. Pranešimas visų pirma turi apimti:

a)

10 straipsnio 9 dalies taikymą nustatant teisių turėtojo atlygį;

b)

16 straipsnio 4 dalyje nurodytos supaprastintos ir pagreitintos tvarkos taikymą;

c)

10 straipsnio 5 dalyje nurodytų reikalavimų pakankamumą siekiant užkirsti kelią prekybos nukreipimui, ir

d)

šio reglamento įnašą įgyvendinant Sprendimu nustatytą sistemą.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 286, 2005 11 17, p. 4.

(2)  2005 12 1 Europos Parlamento pozicija.

(3)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/24/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 85).

P6_TA(2005)0455

Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0171) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0195/2005),

atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą bei Biudžeto komiteto ir Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6-0327/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

1 konstatuojamoji dalis

(1) Paukščių gripas yra pavojinga, labai užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. Šie virusai gali būti perduodami ir žinduoliams, tarp jų kiaulėms ir žmonėms.

(1) Paukščių gripas yra pavojinga, labai užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. Šie virusai gali būti perduodami ir žinduoliams, tarp jų kiaulėms ir žmonėms; o Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vertinimu jie yra itin pavojingi žmogaus sveikatai, kadangi gali sukelti gripo pandemiją .

2 pakeitimas

7 konstatuojamoji dalis

(7) Užkrėtimas tam tikrais paukščių gripo viruso kamienais gali sukelti epidemiologijos masto protrūkius ir tokį naminių paukščių mirtingumą bei taip sutrikdyti sveikatos būklę, kad gali kilti pavojus visam paukštininkystės sektoriui. Taip pat žmonės gali užsikrėsti ypač pavojingais visuomenės sveikatai paukščių gripo virusais.

(7) Užkrėtimas tam tikrais paukščių gripo viruso kamienais gali sukelti epizootijos masto protrūkius, lemiančius tokį didelį naminių paukščių gaištamumą ir tokius sunkius sveikatos būklės sutrikimus, kad gali kilti pavojus visam paukštininkystės sektoriui. Paukščių gripo virusais taip pat gali užsikrėsti žmonės, o PSO manymu paukščių gripo viruso kamieno sukeltas žmogaus gripo pandemijos protrūkis yra ypač pavojingas visuomenės sveikatai.

3 pakeitimas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(7a) Valstybės narės turėtų padėti stiprinti logistinę paramą kaimyninėms ir paukščių gripo paveiktoms šalims, kai prašoma, atlikdamos patikrinimus, kad joms būtų padedama geriau vertinti riziką ir suvaldyti pandemijos protrūkius, ypač plėtoti laboratorijų pajėgumus ir tarptautinius standartus atitinkančius kokybiškai patikimus bei patvirtintus metodus, platesnį vakcinų ir tikslingą tinkamų priešvirusinių vaistų naudojimą, kad palengvėtų komerciškai nešališkas, patikimas ir kaštų bei naudos pusiausvyra pagrįstas rizikos valdymas.

4 pakeitimas

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(7b) Valstybės narės turėtų remti mokslinius tyrimus ES, kad būtų galima geriau suvokti, kaip virusologinės pritaikomosios priemonės, t. y. mutacija, rekombinacija ar perrūšiavimas, yra susijusios su poveikio vertinimu ir įvairiems tipams būdingais perdavimo būdais ir metodais, visų pirma siekiant išrasti ilgą laiką vartojamas įvairiems potipiams taikomas vakcinas.

5 pakeitimas

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(7c) Reikėtų sustiprinti veterinarijos ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimą žmogaus ir gyvūnų gripo tyrimų srityje ir į jį įtraukti ilgalaikiu biudžetiniu ir aiškių teisiniu pagrindu užtikrintą laboratorijose atliekamą priežiūrą bei abiejuose sektoriuose įgaliotų Bendrijos etaloninių laboratorijų struktūrų įsitraukimą .

6 pakeitimas

9 konstatuojamoji dalis

(9) Paukščių gripo kontrolę reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai galėtų suteikti valstybėms narėms galimybę taikyti ligos kontrolės priemones proporcingai ir lanksčiai, atsižvelgiant į skirtingų viruso kamienų sukeliamo pavojaus mastą ir svarstomų priemonių galimą socialinį ir ekonominį poveikį žemės ūkio sektoriui ir kitiems su juo susijusiems sektoriams, ir kartu užtikrinti, kad priemonės, kurių imamasi kiekvienu konkrečiu ligos atveju, būtų tinkamiausios.

(9) Paukščių gripo kontrolę reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai galėtų suteikti valstybėms narėms galimybę taikyti ligos kontrolės priemones proporcingai ir lanksčiai, atsižvelgiant į skirtingų viruso kamienų sukeliamo pavojaus mastą ir svarstomų priemonių galimą socialinį ir ekonominį poveikį žemės ūkio sektoriui ir kitiems su juo susijusiems sektoriams, ir kartu užtikrinti, kad priemonės, kurių imamasi kiekvienu konkrečiu ligos atveju, būtų tinkamiausios ir tinkamai suderintos .

7 pakeitimas

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(9a) Nustatydamos priemones, Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų laikytis tarptautinių gairių ir artimai bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis institucijomis (t. y. PSO, Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO) bei Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (PGSO)).

8 pakeitimas

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(9b) Kadangi kova su paukščių gripu ir kitomis galimomis gripo pandemijomis bus vykdoma tarpvalstybiniu mastu, būtina parengti pasirengimo planus ir atsakomųjų priemonių planus siekiant apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą.

9 pakeitimas

10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių gripo keliamą grėsmę visuomenės sveikatai, reikėtų užtikrinti , kad valstybių narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos kuo aktyviau ir glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų, kad bet kada, kai reikia, kompetentingos institucijos galėtų imtis atitinkamų priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių gripo keliamą grėsmę visuomenės sveikatai ir vykdyti jo prevenciją, būtina , kad valstybių narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos , skatindamos visuomenės pasitikėjimą, veiksmingai ir darniai bendrautų ir glaudžiai bendradarbiautų, kad kompetentingos institucijos , siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą, taip pat galėtų imtis atitinkamų priemonių ir užtikrinti šių priemonių, pasirengimo planų ir atsakomųjų priemonių planų darną. Atsakomųjų priemonių planuose turėtų būti numatytos epidemijos atveju naudotinos lėšos ir taikytinos priemonės.

10 pakeitimas

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(10a) Siekdamos kuo geresnių rezultatų ir kuo mažesnių kaštų, Bendrija ir valstybės narės turėtų bendrai stebėti laukinių paukščių migravimo dėsningumus ir tirti, kokia yra paukščių gripo išplitimo ES ir kituose aplinkiniuose rajonuose grėsmė.

11 pakeitimas

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(10b) Bendrija ir valstybės narės turėtų padėti trečiosioms šalims, kuriose prasideda paukščių gripo protrūkiai, kovoti su šia liga. Šioms šalims turėtų būti teikiama ekspertų pagalba ir skiriamos lėšos per atitinkamas programas, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis (MŽŪO, PGSO ir PSO).

12 pakeitimas

11 konstatuojamoji dalis

(11) Atsižvelgiant į mažai patogeniškų paukščių gripo virusų gebėjimą mutuoti ir tapti labai patogeniškais paukščių gripo virusais, reikėtų priimti nuostatą dėl ankstyvojo naminių paukščių užkrėtimo nustatymo, siekiant skubiai imtis veiksmų ir taikyti atitinkamas priemones, kurioms būtų galima priskirti aktyvios priežiūros sistemą, taikomą valstybėse narėse. Vykdant tą priežiūrą, būtų vadovaujamasi bendrosiomis gairėmis, kurias reikėtų suderinti su papildoma moksline informacija bei pažanga šioje srityje.

(11) Atsižvelgiant į mažai patogeniškų paukščių gripo virusų gebėjimą mutuoti ir tapti labai patogeniškais paukščių gripo virusais, reikėtų priimti nuostatą dėl naminių paukščių ir kitų gyvūnų, o taip pat žmonių, užkrėtimo nustatymo ankstyvosiose ligos stadijose, kad būtų galima skubiai imtis veiksmų ir taikyti atitinkamas priemones, kurioms priskiriama valstybėse narėse taikoma aktyvios priežiūros sistema. Vykdant tą priežiūrą, būtų vadovaujamasi bendrosiomis gairėmis, kurias reikėtų suderinti su papildoma moksline informacija bei pažanga šioje srityje.

13 pakeitimas

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(11a) Komisija turėtų koordinuoti ir stebėti mokslinius tyrimus, kuriais valstybėse narėse siekiama išrasti naujas vakcinas nuo paukščių gripo, skatindama mokslininkus kurti vakcinas, kurios:

a)

veiktų kelias paukščių gripo sukėlėjų atmainas,

b)

veiksmingai gydytų visų rūšių paukščius, ir

c)

būtų skirtos oraliniam naudojimui .

Žodinis pakeitimas

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(11b) Medžiotojai Europoje turėtų būti skatinami dalyvauti paukščių gripo protrūkio tarp laukinių paukščių stebėsenoje pranešdami kompetentingoms institucijoms apie įtarimus, kad paukščiai gali būti apkrėsti.

14 pakeitimas

12 konstatuojamoji dalis

(12) Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl kurios kyla įtarimas dėl užkrėtimo, reikėtų nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad prireikus , būtų galima skubiai ir efektyviai imtis veiksmų. Tų priemonių reikėtų imtis užkrėtimo patvirtinimo atveju, įskaitant užkrėstų ūkių ir ūkių, kuriems kyla užkrėtimo pavojus, depopuliaciją.

(12) Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl kurios kyla užkrėtimo įtarimas, reikėtų nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad , taikant ES greitųjų atsakomųjų priemonių sistemą sveikatai ir saugai maisto grandinėje užtikrinti, automatiškai būtų galima skubiai ir efektyviai imtis veiksmų. Užkrėtimo įtarimui pasitvirtinus, priemones reikėtų sugriežtinti, iš užkrėstų ūkių ir ūkių, kuriems kyla užkrėtimo pavojus, iškeldinant žmones. Oficialūs tyrimai turėtų apimti gyvūnų ir žmonių sveikatos klinikinius arba laboratorinius tyrimus.

15 pakeitimas

13 konstatuojamoji dalis

(13) Užkrėtimo mažai patogenišku paukščių gripo virusu atveju arba serologiškai patvirtinus užkrėtimą, kai viruso buvimo neįmanoma įrodyti viruso išskyrimo testais, kontrolės priemonės gali skirtis nuo tų, kurios taikomos, nustačius labai patogeniško paukščių gripo viruso buvimą, atsižvelgiant į skirtingą šių abiejų atvejų pavojingumo laipsnį.

(13) Užkrėtimo mažai patogenišku paukščių gripo virusu atveju arba serologiškai patvirtinus užkrėtimą, kai viruso buvimo neįmanoma įrodyti viruso išskyrimo testais, kontrolės priemonės turėtų skirtis nuo tų, kurios taikomos, nustačius labai patogeniško paukščių gripo viruso buvimą, atsižvelgiant į skirtingą šių abiejų atvejų pavojingumo laipsnį.

16 pakeitimas

14 konstatuojamoji dalis

(14) Ligos kontrolės priemones, ypač ribojamųjų zonų nustatymą, taip pat galima būtų moduliuoti, atsižvelgiant į naminių paukščių populiacijos tankį ir į kitus rizikos toje teritorijoje, kurioje nustatomas užkrėtimas, veiksnius.

(14) Ligos kontrolės priemones, ypač ribojamųjų zonų nustatymą, taip pat galima būtų moduliuoti, atsižvelgiant į naminių paukščių populiacijos tankį ir į kitus rizikos toje teritorijoje, kurioje nustatomas užkrėtimas, veiksnius , pavyzdžiui, vandens telkinių, pritraukiančių migruojančius paukščius, artumą .

17 pakeitimas

17 konstatuojamoji dalis

(17) Vakcinacija prieš paukščių gripą gali būti efektyvi priemonė, kuri papildo ligos kontrolės priemones ir padeda išvengti naminių ir kitų paukščių masinio užmušimo bei sunaikinimo. Remiantis šiuo metu turima moksline informacija, daroma prielaida, kad vakcinacija gali duoti naudos ne tik kritinių sąlygų atveju, bet taip pat ir tais atvejais, kai siekiama apsisaugoti nuo ligos dėl paukščių gripo virusų prasiskverbimo ir laukinės gamtos ar kitų šaltinių didesnio keliamo pavojaus. Todėl reikėtų priimti nuostatas tiek dėl būtinosios, tiek ir dėl prevencinės vakcinacijos.

(17) Kontrolė, atsitiktiniai gyvūnų patikrinimai ir v akcinacija nuo paukščių gripo gali būti efektyvios priemonės , papildančios ligos kontrolės priemones ir padedančios išvengti masinio naminių ir kitų paukščių žudymo bei naikinimo. Remiantis šiuo metu turima moksline informacija, daroma prielaida, kad vakcinacija gali būti naudinga ne tik susidarius kritinei padėčiai, bet ir siekiant apsisaugoti nuo pandemijos tuomet, kai kyla didesnis paukščių gripo virusų prasiskverbimo iš faunos ar kitų šaltinių pavojus. Todėl reikėtų priimti nuostatas dėl kontrolės, atsitiktinių gyvūnų patikrinimų ir būtinosios bei prevencinės vakcinacijos.

18 pakeitimas

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(18a) Komisija turėtų optimaliai panaudoti turimas lėšas vakcinų ir tyrimų metodų kūrimui. Šis mokslinis tiriamasis darbas turi būti vykdomas vadovaujantis DIVA strategija ir skirtas palengvinti kovą su ligos plitimu ir iš vakcinuotų gyvūnų gaminamų produktų prekybą.

19 pakeitimas

19 konstatuojamoji dalis

(19) Bendrija ir valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę sukaupti paukščių gripo vakcinos, naudojamos naminiams ir kitiems paukščiams vakcinuoti kritiniu atveju, atsargų.

(19) Bendrija ir valstybės narės turėtų sukaupti paukščių gripo vakcinos, naudojamos naminiams ir kitiems paukščiams vakcinuoti kritiniu atveju, atsargas.

20 pakeitimas

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(19a) Siekdama apriboti ES biudžetui daromą poveikį dėl įgyvendinant šią direktyvą valstybėms narėms teikiamos finansinės paramos, Komisija turi objektyviai informuoti visuomenę apie pavojaus nebuvimą valgant iš vakcinuotų gyvūnų pagamintus mėsos produktus, kadangi gyvūnus tinkamai vakcinavus šis pavojus yra toks pat kaip ir valgant iš nevakcinuotų gyvūnų pagamintus mėsos produktus.

21 pakeitimas

20 konstatuojamoji dalis

(20) Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias suderintų procedūrų ir metodų taikymą paukščių gripo diagnostikai, įskaitant Bendrijos etaloninės laboratorijos ir valstybių narių etaloninių laboratorijų veikimą.

(20) Reikėtų priimti ir skubiai įgyvendinti nuostatas, užtikrinančias suderintų procedūrų ir metodų taikymą paukščių gripo diagnostikai, įskaitant Bendrijos etaloninės laboratorijos ir valstybių narių bei ES kaimyninių valstybių etaloninių laboratorijų įsteigimą.

22 pakeitimas

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(20a) Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias Bendrijos etaloninės laboratorijos, valstybių narių etaloninių laboratorijų ir kitų žmogaus gripą tiriančių įstaigų (t. y. Bendrijos žmogaus gripo etaloninė laboratorijos ir nacionalinių etaloninių paukščių gripo laboratorijų, kaip nurodyta VIII priedo 2 punkto c papunkčio v papunktyje) bendradarbiavimą.

23 pakeitimas

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(20b) Bendrija ir valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų ir artimiau bendradarbiauti siekdamos sukurti vakcinas ir jų bandymo metodus.

24 pakeitimas

21 konstatuojamoji dalis

(21) Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias valstybių narių pasirengimo efektyviai spręsti kritines aplinkybes, kylančias dėl vieno ar daugiau paukščių gripo protrūkio, būtinąjį lygmenį, ypač parengiant nenumatytų atvejų planus ir įsteigiant kontrolės centrus. Rengiant nenumatytų atvejų planus, reikėtų atsižvelgti į paukščių gripo keliamą pavojų paukštininkystės darbuotojų ir kitų asmenų sveikatai.

(21) Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias būtiną valstybių narių parengtį, įgalinančią jas efektyviai kovoti su vieno ar daugiau paukščių gripo protrūkių lemtomis kritinėmis aplinkybėmis, visų pirma parengiant kritiškos padėties valdymo planus ir įsteigiant koordinuojamus kontrolės centrus. Rengiant kritiškos padėties valdymo planus, reikėtų atsižvelgti į paukščių gripo keliamą pavojų paukštininkystės sektoriaus darbuotojų ir kitų asmenų sveikatai bei nacionalinius pasirengimo paukščių gripo pandemijai planus ir atsakomųjų priemonių planus .

25 pakeitimas

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(21a) Komisija ir valstybės narės turėtų parengti veiksmų ir paramos ne ES kaimyninėms šalims, kuriose išplitęs virusas gali turėti įtakos ligos pasireiškimui Europoje, planą .

26 pakeitimas

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(21b) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 851/2004, įsteigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, (2) pagrindu būtina, jog Komisija ir valstybės narės bendradarbiautų su centru nustatydamos kovos su paukščių gripu priemones ir rengdamos pasirengimo bei atsakomųjų priemonių planus.

27 pakeitimas

21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(21c) Komisija ir valstybės narės turėtų siekti darniai paskirstyti valstybių narių vyriausybių ir žemės ūkio sektoriaus išlaidas, nustatydamos nacionalinę valstybės finansuojamų užkrečiamų gyvūnų ligų išplitimo kaštų dalį.

28 pakeitimas

21 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(21d) Siekdama apriboti ES biudžetui daromą poveikį dėl įgyvendinant šią direktyvą valstybėms narėms teikiamos finansinės paramos, Komisija turi aktyviai skatinti mėsos gamybos grandinės dalyvius įsipareigoti bendradarbiauti, kad iš vakcinuotų gyvūnų pagaminti mėsos produktai būtų parduodami nediskriminuojant jų prieš nevakcinuotus .

29 pakeitimas

21 e konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(21e) Siekdama apriboti ES biudžetui daromą poveikį dėl įgyvendinant šią direktyvą valstybėms narėms teikiamos finansinės paramos, Komisija turi aktyviai siekti, kad būtų iš dalies pakeistos prekybą vakcinuotais gyvūnais ribojančios OIE taisyklės.

30 pakeitimas

22 konstatuojamoji dalis

(22) Jei importo metu karantinavimo įstaigoje arba centre aptinkamas paukščių gripas, kaip numatyta 2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį importuojamų paukščių, išskyrus naminių, sertifikavimą bei karantino sąlygas, reikėtų apie tai pranešti Komisijai. Tačiau ataskaitos teikimas, numatytas 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje protrūkių atvejais valstybėse narėse būtų netinkamas.

(22) Jei importo metu karantinavimo įstaigoje arba centre aptinkamas paukščių gripas, kaip numatyta 2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį importuojamų paukščių, išskyrus naminių, sertifikavimą bei karantino sąlygas, reikėtų apie tai pranešti Komisijai. Valstybės narės, siekdamos sumažinti paukščių gripo išplitimo dėl laukinių paukščių importo riziką, turėtų griežčiau tikrinti legaliai ir nelegaliai importuojamus laukinius paukščius. Tačiau 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje numatyta pranešimo tvarka protrūkių atvejais valstybėse narėse būtų netinkama.

31 pakeitimas

23 konstatuojamoji dalis

(23) Valymas ir dezinfekavimas yra Bendrijos paukščių gripo kontrolės politikos neatsiejama dalis . Dezinfekavimo medžiagas reikėtų naudoti pagal 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką.

(23) Valymas ir dezinfekavimas yra viena iš neatsiejamų Bendrijos paukščių gripo kontrolės politikos dalių . Dezinfekavimo medžiagas reikėtų naudoti pagal 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką.

32 pakeitimas

29 konstatuojamoji dalis

(29) Ši direktyva nustato mažiausias kontrolės priemones, taikomas paukščių gripo protrūkio atveju naminiams ir kitiems paukščiams, tačiau valstybėms narėms leidžiama imtis griežtesnių administracinių ir sanitarinių veiksmų šios direktyvos taikymo srityje. Be to, ši direktyva nustato, kad valstybių narių valdžios institucijos gali taikyti priemones, proporcingas pavojui, kilusiam sveikatai skirtingomis ligos pasireiškimo aplinkybėmis.

(29) Šioje direktyvoje nustatytos minimalios kontrolės priemonės, taikytinos paukščių gripo protrūkio tarp naminių ir kitų paukščių atveju. Tačiau valstybės narės nevaržomos imtis griežtesnių administracinių ir sanitarinių priemonių šios direktyvos taikymo srityje. Be to, ši direktyva nustato, kad valstybių narių valdžios institucijos turėtų taikyti priemones, proporcingas skirtingomis ligos pasireiškimo aplinkybėmis sveikatai kilusiam pavojui.

33 pakeitimas

30 konstatuojamoji dalis

(30) Laikantis proporcingumo principo, būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo užtikrinti naminių paukščių sektoriaus plėtrą ir indėlį į gyvūnų sveikatos apsaugą, nustatant specifinių ir mažiausių priemonių, skirtų paukščių gripui likviduoti ir kontrolei vykdyti, taisykles. Kaip numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje pastraipoje, šioje direktyvoje nenumatoma daugiau, nei reikia, siekiant šių tikslų.

(30) Laikantis proporcingumo principo, būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo - prisidėti prie visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir užtikrinti naminių paukščių sektoriaus vystymąsi , nustatant specifinių ir mažiausių priemonių, skirtų paukščių gripui likviduoti ir kontrolei vykdyti, taisykles. Kaip numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje pastraipoje, šioje direktyvoje nenumatoma daugiau, nei yra reikalinga šių tikslų pasiekimui.

34 pakeitimas

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(32a) Komisija ir valstybės narės epizootijų ir epidemijų grėsmes visuomenę privalo informuoti visomis prieinamomis žiniasklaidos priemonėmis.

35 pakeitimas

3 straipsnio 7 punkto b a papunktis (naujas)

 

ba)

moksliniais tikslais ar siekiant išsaugoti nykstančių rūšių ar oficialiai užregistruotus, pavyzdžiui, cirkuose, zoologijos soduose ar gamtos draustiniuose, retų rūšių naminius ar kitus paukščius.

36 pakeitimas

3 straipsnio 15 punkto b papunktis

b)

antrinių ir paskesnių paukščių gripo protrūkių atveju , bet kurių naminių paukščių ar kitų paukščių, turinčių klinikinių ar patanatominių požymių ar kuriems pasireiškė reakcijos į laboratorinius testus, atliktus laboratorijose, patvirtintose pagal 51 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą („patvirtintos laboratorijos“) ir buvo nustatytas paukščių gripas pagalDiagnostikos vadovą“;

b)

antrinių ir paskesnių paukščių gripo protrūkių atveju, kai arba pasireiškę klinikiniai ar patanatominiai požymiai arba pasireiškusios reakcijos į laboratorinius testus, atliktus laboratorijose, patvirtintose pagal 51 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą (patvirtintos laboratorijos), atitinka pagal diagnostikos vadovą nustatytą paukščių gripo diagnozę;

37 pakeitimas

3 straipsnio 30 punktas

30.

protrūkis - tai ūkis, kuriame užsikrėtimą paukščių gripu patvirtina kompetentinga institucija;

30.

protrūkis - tai naminių ir kitų paukščių ūkis, kuriame užsikrėtimą paukščių gripu patvirtina kompetentinga institucija;

38 pakeitimas

3 straipsnio 35 punktas

35.

skerdenos - tai naminiai ar kiti paukščiai, kurie nugaišo arba buvo užmušti.

35.

skerdenos - tai naminiai ar kiti paukščiai, kurie nugaišo arba buvo užmušti dėl įtariamo arba patvirtinto paukščių gripo .

125 pakeitimas

3 straipsnio 35 a punktas (naujas)

 

35a.

Tinkamos biologinio saugumo priemonės - priemonės, skirtos užkrato plitimo pavojui sumažinti;

39 pakeitimas

4 straipsnio 1 dalies a punktas

a)

būtų nustatytas paukščių gripo viruso H5 ir H7 užkrėtimų vyravimas tarp skirtingų naminių paukščių rūšių;

a)

būtų nustatytas paukščių gripo viruso H5 ir H7 užkrėtimų vyravimas tarp skirtingų rūšių naminių paukščių ir žinduolių;

40 pakeitimas

4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

aa)

būtų užtikrinta, kad inspektavimą ir atrankinius patikrinimus atliktų kompetentingos institucijos;

41 pakeitimas

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

3a. Komisija informuoja Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą apie metinių priežiūros programų įgyvendinimą.

42 pakeitimas

5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės numato neatidėliotiną ataskaitų teikimą kompetentingai institucijai bet kuriais naminių ir kitų paukščių užsikrėtimo arba jų įtariamo užsikrėtimo atvejais.

1. Valstybės narės numato neatidėliotiną ataskaitų teikimą kompetentingai institucijai bet kuriais naminių ir kitų paukščių užsikrėtimo arba jų įtariamo užsikrėtimo atvejais , nesvarbu, kokio pobūdžio arba patogeniškumo virusu užsikrėsta .

43 pakeitimas

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a. Komisija pateikia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui suvestinius duomenis apie II priede nurodytų ataskaitų ir pranešimų pateikimą.

44 pakeitimas

6 straipsnio 4 dalis

4. Jei epidemiologinio tyrimo metu yra padaroma prielaida, kad paukščių gripas gali plisti iš ar į kitas valstybes nares, Komisijai ir kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms nedelsiant pranešama apie visus tyrimo metu gautus rezultatus.

4. Jei epidemiologinio tyrimo metu padaroma prielaida, kad paukščių gripas gali plisti iš ar į kitas valstybes nares, Komisijai , kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui nedelsiant pranešama apie visus tyrimo metu gautus rezultatus.

45 pakeitimas

7 straipsnio 2 dalies b punktas

b)

sudaromas sąrašas pagal apytikslį jau sergančių, nugaišusių ar tariamai užsikrėtusių kiekvienos kategorijos naminių ir kitų paukščių bei visų naminių žinduolių ūkyje skaičių; šis sąrašas atnaujinamas kiekvieną dieną, atsižvelgiant į naujai išperėtus ir nugaišusius paukščius įtariamo protrūkio laikotarpiu ir pateikiamas kompetentingai institucijai reikalaujant;

b)

sudaromas sąrašas pagal apytikslį jau sergančių, nugaišusių ar tariamai užsikrėtusių kiekvienos kategorijos naminių ir kitų paukščių bei visų naminių žinduolių ūkyje skaičių; šis sąrašas atnaujinamas kiekvieną dieną, atsižvelgiant į naujai išperėtus , gimusius ir nugaišusius paukščius įtariamo protrūkio laikotarpiu ir pateikiamas kompetentingai institucijai reikalaujant;

46 pakeitimas

7 straipsnio 2 dalies f punktas

f)

kiaušiniai neišgabenami iš ūkio, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, bet, kompetentingai institucijai leidus, tiesiogiai siunčiami į kiaušinių produktų gamybos įmonę, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, ten laikomi ir apdorojami pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyrių; kai kompetentinga institucija išduoda leidimą, jis suteikiamas pagal šios direktyvos III priede nustatytus reikalavimus ;

f) kiaušiniai neišgabenami iš ūkio;

47 pakeitimas

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Naminių, kitų paukščių, kiaušinių ir transporto priemonių, susijusių su paukštininkystės sektoriumi, judėjimas gali būti ribojamas didelėje teritorijoje arba visoje valstybėje narėje.

2. Naminių, kitų paukščių, kiaušinių ir transporto priemonių, susijusių su paukštininkystės sektoriumi, judėjimas gali būti ribojamas didelėje teritorijoje arba visoje valstybėje narėje laukiant, kol bus atliktas epidemiologinis tyrimas ir gautos laboratorijos išvados.

48 pakeitimas

10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tačiau jei dėl esamų sąlygų atsiranda galimybė, šias priemones galima taikyti vien įtariamiems užkrėstiems naminiams paukščiams ir jų produkcijos padaliniuose .

išbraukta

49 pakeitimas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Visi naminiai ir kiti paukščiai , priskiriami ūkyje laikomoms rūšims, tarp kurių buvo patvirtintas LPPG, oficialiai prižiūrint nedelsiant užmušami. Užmušama taip, kad būtų išvengta paukščių gripo paplitimo pavojaus, ypač gabenant ar užmušant pagal Tarybos direktyvą 93/119/EEB.

2. Visi naminiai ir kiti paukščiai ūkiuose, kuriuose buvo patvirtintas LPPG, oficialiai prižiūrint nedelsiant užmušami. Užmušama taip, kad būtų išvengta paukščių gripo paplitimo pavojaus, ypač gabenant ar užmušant pagal Tarybos direktyvą 93/119/EB.

50 pakeitimas

11 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Tačiau kompetentinga institucija gali išduoti leidimus maistui skirtus kiaušinius siųsti tiesiogiai į kiaušinių produktų gamybos įmonę, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo XI skyrių.

išbraukta

51 pakeitimas

13 straipsnio 2 dalies b punktas

b)

turi būti toliau prižiūrimi ir tiriami pagal „Diagnostikos vadovą“, kol laboratoriniais testais įrodoma, jog jie daugiau nebekelia didelio LPPG paskesnio paplitimo pavojaus; ir

b)

turi būti toliau prižiūrimi ir tiriami pagal diagnostikos vadovą bei neperkeliami iš kilmės pastato tol , kol laboratoriniais testais įrodoma, jog jie daugiau nebekelia didelio LPPG paskesnio paplitimo pavojaus; ir

52 pakeitimas

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

1a. Iškart po LPPG protrūkio naminių paukščių ūkyje, kuris nėra komercinės paskirties naminių paukščių ūkis, kompetentinga institucija gali nustatyti apsaugos ir priežiūros zonas remdamasi rizikos tyrimo rezultatais ir atsižvelgdama bent į V priede išvardytus kriterijus.

53 pakeitimas

16 straipsnio 2 dalies c punktas

c) išsidėstymą ir ūkių artumą;

c)

ūkių išsidėstymą , artumą ir tankį bei paukščių tankį;

54 pakeitimas

16 straipsnio 2 dalies e punktas

e)

įrangą ir personalą, sugebančius kontroliuoti bet kokį naminių ir kitų paukščių, jų skerdenų, mėšlo, pakratų ir panaudoto kraiko judėjimą apsaugos ir priežiūros zonose, ypač jei paukščiai bus užmušti ir pašalinti arba buvo pašalinti iš jų kilmės ūkio.

išbrauktas

55 pakeitimas

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a. Jeigu patvirtinamas LPPG protrūkis nekomerciniame arba naminių dekoratyvinių paukščių ūkyje, cirke, zoologijos sode, naminių paukščių parduotuvėje arba rezervate arba aptvertoje teritorijoje, kurioje naminiai ir kiti paukščiai laikomi moksliniais tikslais arba siekiant išsaugoti nykstančias rūšis ar oficialiai registruotų naminių arba kitų paukščių retas veisles, kompetentinga institucija po veterinarinio rizikos įvertinimo gali tiek, kiek būtina, nukrypti nuo 3-5 skirsnių nuostatų dėl apsaugos ir priežiūros zonų įkūrimo ir jose taikytinų priemonių, su sąlyga, kad dėl minėto nukrypimo nekils pavojaus ligos kontrolei.

56 pakeitimas

16 straipsnio 3 dalis

3. Kompetentinga institucija gali nustatyti papildomas ribojamąsias zonas aplink ar šalia apsaugos ir priežiūros zonų, atsižvelgdama į 2 straipsnio dalyje numatytus kriterijus.

3. Tokiu atveju, kai akivaizdu, kad LPPG plitimas negali būti sustabdytas apsaugos ir priežiūros zonose, kompetentinga institucija gali nustatyti papildomas ribojamąsias zonas aplink ar šalia apsaugos ir priežiūros zonų, atsižvelgdama į 2 straipsnio dalyje numatytus kriterijus.

57 pakeitimas

16 straipsnio 4 dalis

4. Jei apsaugos, priežiūros ar papildoma ribojamoji zona apima skirtingų valstybių narių teritorijas, suinteresuotosios valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja, nustatydamos šią zoną.

4. Jei apsaugos, priežiūros ar papildoma ribojamoji zona apima skirtingų valstybių narių teritorijas, suinteresuotosios valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja, nustatydamos šią zoną. Ši nuostata taip pat taikoma ir tiesiogiai ES kaimyninėms valstybėms.

58 pakeitimas

19 straipsnio h punktas

h)

savininkas saugo įrašus apie visus asmenis, apsilankančius ūkiuose, kad būtų supaprastinta ligos priežiūra ir kontrolė, be to, kompetentingai institucijai pareikalavus, juos privaloma pateikti.

h)

savininkas saugo įrašus apie visus asmenis, apsilankančius ūkiuose arba aiškiai apibrėžtose teritorijose nekomerciniame ūkyje, kur nelaisvėje laikomi paukščiai, pavyzdžiui, zoologijos soduose arba rezervatuose, kad būtų supaprastinta ligos priežiūra ir kontrolė, be to, kompetentingai institucijai pareikalavus, juos privaloma pateikti.

59 pakeitimas

23 straipsnio įvadinė dalis

Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminius paukščius tiesiai paskersti nedelsiant, laikantis šių sąlygų:

Nukrypdama nuo 22 straipsnio, sutinkant savininkui bei paskirtai skerdyklai kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminius paukščius nedelsiant paskersti, laikantis šių sąlygų:

60 pakeitimas

24 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti vienadienius viščiukus tiesiai į ūkį ar paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra jokių kitų naminių paukščių, pirmiausia esančioje už apsaugos ar priežiūros zonų ribų, laikantis šių sąlygų:

1. Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti vienadienius viščiukus tiesiai į ūkį ar paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra jokių kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija , pirmiausia esančioje už apsaugos ar priežiūros zonų ribų, laikantis šių sąlygų:

61 pakeitimas

25 straipsnio įvadinė dalis

Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminių paukščių dedekles tiesiai į ūkį arba to ūkio paukštidę, esančią apsaugos ar priežiūros zonoje, kurioje nėra jokių kitų naminių paukščių, laikantis šių sąlygų:

Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminių paukščių dedekles tiesiai į ūkį arba to ūkio paukštidę, esančią apsaugos ar priežiūros zonoje arba į ūkį, esantį už zonos ribų, kuriame įvertinta rizika ir kuriame nėra jokių kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija, laikantis šių sąlygų:

62 pakeitimas

26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a. Nukrypdama nuo 22 straipsnio nuostatų, kompetentinga institucija gali leisti tiesiai į kiaušinių produktų gamybos įmonę siųsti kiaušinius, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, taip pat ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyriaus reikalavimus.

63 pakeitimas

30 straipsnio c punkto įvadinė dalis

c)

naminių paukščių, naminių paukščių dedeklių, vienadienių viščiukų, perinti ir maistui skirtų kiaušinių judėjimas į ūkius, skerdyklas ar pakavimo centrus, esančius priežiūros zonos ribų, draudžiamas; tačiau kompetentinga institucija gali leisti gabenti tiesiogiai:

c)

naminių paukščių, naminių paukščių dedeklių, vienadienių viščiukų, perinti ir maistui skirtų kiaušinių judėjimas į ūkius, skerdyklas ar pakavimo arba apdorojimo centrus, esančius priežiūros zonoje arba už jos ribų, draudžiamas; tačiau kompetentinga institucija gali leisti gabenti tiesiogiai:

64 pakeitimas

30 straipsnio c punkto ii papunktis

ii)

naminių paukščių dedekles į ūkį, kuriame nelaikomi jokie kiti paukščiai toje pačioje valstybėje narėje; atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;

ii)

naminių paukščių dedekles į ūkį toje pačioje valstybėje narėje , kuriame nelaikomi jokie kiti paukščiai, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija , atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;

65 pakeitimas

30 straipsnio c punkto iii papunkčio pirma įtrauka

į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba

į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kuriame ar kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija , laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba

66 pakeitimas

30 straipsnio c punkto v a papunktis (naujas)

 

va)

siųsti tiesiai į kiaušinių produktų gamybos įmonę kiaušinius, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, taip pat ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyriaus reikalavimus;

67 pakeitimas

38 straipsnio a punktas

a)

jokie naminiai ar kiti paukščiai neįvežami į skerdyklą , pasienio kontrolės postą ar nepakraunami į transporto priemones, praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo valymo ir dezinfekavimo užbaigimo pagal 49 straipsnį, kaip numatyta b punkte; į pasienio kontrolės postus draudžiama įvežti ir kitus gyvūnus;

a)

jokie naminiai ar kiti paukščiai neįvežami į skerdyklą ar nepakraunami į transporto priemones iki praeis ne mažiau kaip 24 valandos nuo valymo ir dezinfekavimo užbaigimo pagal 49 straipsnį, kaip numatyta b punkte; pasienio kontrolės punktų atžvilgiu, taikomas toks pat 48 valandų trukmės draudimas įvežti ir jis gali apimti taip pat ir kitus gyvūnus;

68 pakeitimas

38 straipsnio b punktas

b)

pastatų, įrangos ir transporto priemonių valymas ir dezinfekavimas atliekamas pagal 49 straipsnį, oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui prižiūrint;

b)

pastatų, įrangos ir transporto priemonių valymas ir dezinfekavimas atliekamas pagal 49 straipsnį, oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui prižiūrint ir po to išduodamas pažymėjimas, kad laikomasi sanitarijos reikalavimų ;

119 pakeitimas

39 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeisdama 7 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g ir h punktuose nustatytų priemonių kompetentinga institucija užtikrina, kad MPPG protrūkio atvejais būtų imamasi šio straipsnio 2-6 dalyje numatytų priemonių remiantis rizikos įvertinimu ir bent atsižvelgiant į V priede išdėstytus kriterijus .

1. Nepažeisdama 7 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g ir h punktuose nustatytų priemonių kompetentinga institucija užtikrina, kad MPPG protrūkio atvejais būtų imamasi šio straipsnio 2-6 dalyje numatytų priemonių.

120 pakeitimas

39 straipsnio 2 dalis

2. Kompetentinga institucija užtikrina, kad visi naminių paukščių ūkyje ir visų kitų paukščių, tarp kurių patvirtintas MPPG, skaičius mažinamas , oficialiai prižiūrint, siekiant išvengti paukščių gripo paplitimo.

2. Kompetentinga institucija užtikrina, kad visi naminiai paukščiai ūkyje ir visi kiti paukščiai , tarp kurių patvirtintas MPPG, yra užmušami oficialiai prižiūrint, siekiant išvengti paukščių gripo paplitimo.

Kitų paukščių skaičius ūkyje gali būti mažinamas, atsižvelgiant į jų keliamą pavojų dėl paskesnio paukščių gripo paplitimo, ir kituose ūkiuose, kurie gali būti laikomi užkrėstais remiantis epidemiologiniu tyrimu .

Užmušami ir kiti paukščiai ūkyje bei kitų ūkių paukščiai, kurie gali būti laikomi užkrėstais atsižvelgiant į jų keliamą paskesnio paukščių gripo paplitimo pavojų .

Jokie naminiai ir kiti paukščiai, prieš mažinant jų skaičių , iš ūkio neišgabenami nebent kompetentinga institucija tai leistų.

Jokie naminiai ir kiti paukščiai prieš juos užmušant iš ūkio neišgabenami, nebent kompetentinga institucija tai leistų.

122 pakeitimas

39 straipsnio 5 dalies c punktas

c)

ūkyje po paukščių skaičiaus sumažinimo gaunami maistui skirti kiaušiniai gabenami į paskirtąjį pakavimo centrą, apdorojami arba pašalinami, kaip numatyta 2 straipsnio dalyje;

c)

prieš pjaunant paukščius ūkyje buvę ar padėti maistui skirti kiaušiniai pašalinami, kaip numatyta 2 dalyje;

124 pakeitimas

39 straipsnio 6 dalis

6. Siekdama išvengti MPPG paplitimo, kompetentinga institucija gali imtis papildomų apsaugos priemonių, tarp jų nurodydama kiaušinių paskirties vietas ir jų apdorojimo būdą ir gautos mėsos apdorojimo būdus, laikydamasi nuostatos, kad taikoma 3 straipsnio dalies b punkte nurodyta tvarka.

išbraukta

69 pakeitimas

43 straipsnis

MPPG protrūkio atveju kompetentinga institucija nedelsdama nustato ribojamąją zoną aplink ūkį trijų kilometrų spinduliu.

MPPG protrūkio atveju kompetentinga institucija nedelsdama nustato ribojamąją zoną aplink ūkį trijų kilometrų spinduliu arba imasi kitų reikiamų priemonių, pagrįstų rizikos įvertinimu.

70 pakeitimas

44 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

ii)

naminių paukščių dedekles į ūkį, kuris oficialiai prižiūrimas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra kito ūkio; atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;

ii)

naminių paukščių dedekles į ūkį, kuris oficialiai prižiūrimas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija; atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;

71 pakeitimas

44 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunkčio pirma įtrauka

į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba

į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija , laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba

72 pakeitimas

44 straipsnio 1 dalies d punkto v a papunktis (naujas)

 

va)

siųsti į kiaušinių produktų gamybos įmonę kiaušinius, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, taip pat ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyriaus reikalavimus;

73 pakeitimas

46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

1a. Patvirtinus MPPG nors viename ūkyje, kompetentinga institucija, remdamasi rizikos įvertinimu, gali nukrypti nuo kai kurių arba visų 43 ir 44 straipsniuose numatytų priemonių.

74 pakeitimas

V a skyrius (naujas) (po 46 straipsnio)

 

VA SKYRIUS

PRIEMONĖS, TAIKYTINOS SEROLOGIŠKAI PATVIRTINUS MPPG ARBA DPPG, KURIŲ NEĮMANOMA NUSTATYTI VIRUSO IŠSKYRIMO ARBA POLIMERAZĖS GRANDININĖS REAKCIJOS (PGR) TESTAIS

46a straipsnis

Priemonių priėmimas remiantis rizikos įvertinimu

Neapribodama 7 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g ir h punktuose numatytų priemonių taikymo, kompetentinga institucija užtikrina, kad serologiškai patvirtinus MPPG arba DPPG, kurių neįmanoma nustatyti viruso išskyrimo arba polimerazės grandininės reakcijos (PGR) testais, remiantis rizikos įvertinimu bus imtasi atitinkamų priemonių. Kompetentinga institucija apie tai praneša Komisijai.

75 pakeitimas

47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a. Reikia iš anksto parengti kritiškos padėties, susidariusios užsikrėtus žmonėms, valdymo planus. Šiais planais siekiama:

užtikrinti reikiamą valstybių narių koordinavimą,

padėti išvengti panikos visuomenėje,

iškilus rimtai grėsmei, riboti bet kokius galimus pervežimus,

nustatyti sritis, kurios izoliuotinos pirmiausia,

nustatyti grupes gyventojų, kuriuos reikia skiepyti pirmiausia,

užtikrinti, kad visiems būtų tinkamai platinamos priemonės epidemijai išvengti.

76 pakeitimas

47 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

2b. ES ar kaimyninėse šalyse prasidėjus gripo pandemijai Komisija privalo gebėti per 24 val. imtis krizės valdymo priemonių, pvz., pradėti taikyti karantiną ir dezinfekavimo priemones oro uostuose, į kuriuos atskrenda lėktuvai iš tam tikrų regionų, taip pat ir riboti keliones.

77 pakeitimas

47 straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

2c. Vienoje ar daugiau valstybių narių prasidėjus šio viruso sukeliamų ligų protrūkiui, Komisija imasi priemonių užtikrinti, kad galėjusiems užsikrėsti asmenims būtų prieinamas reikiamas priešvirusinių vaistų ir vakcinos kiekis.

78 pakeitimas

47 straipsnio 2 d dalis (nauja)

 

2d. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad turimi priešvirusiniai vaistai ir vakcinos pandemijos atveju būtų veiksmingai tiekiami valstybėms narėms ir su ES besiribojančioms šalims.

79 pakeitimas

47 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

3a. Valstybės narės užtikrina:

veiksmingą ūkininkų, paukštininkystės sektoriaus darbuotojų ir visuomenės informavimo apie pavojus sistemą, kurią suderintoje strategijoje ir veiksmų plane nustato vietos, nacionalinės ir ES gyvūnų ir žmonių sveikatos apsaugos institucijos;

kad paukščius pjaunantys asmenys dėvėtų apsauginius drabužius ir saugodamiesi vartotų priešvirusinius vaistus; juos reikėtų skatinti skiepytis nuo sezoninio gripo siekiant sumažinti tikimybę, kad šie didelės rizikos grupei priskiriami asmenys tuo pačiu metu užsikrės paukščių bei žmogaus gripu ir taip paspartins virusų genų mainus ir pandemijas sukeliančių virusų atmainų atsiradimą;

80 pakeitimas

47 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

3b. Valstybės narės užtikrina, kad:

būtų sukauptos priešvirusinių vaistų atsargos, kurias pandemijos atveju būtų galima skubiai panaudoti siekiant ES profilaktiškai apsaugoti visus didelės rizikos grupei priskiriamus asmenis;

būtų pagamintas toks vakcinos kiekis, kurio pandemijos atveju užtektų paskiepyti nuo tuo metu paplitusios viruso atmainos visiems didelės rizikos grupės asmenims, jei reikia, taip pat paskiepyti daugiau žmonių nuo tam tikriems sezonams būdingo žmonių gripo.

 

Valstybės narės informuoja Komisiją apie priešvirusinių vaistų atsargų kiekį ir tai, kiek vakcinos iš jų galima pagaminti, padėdamos Komisijai parengti atsakomųjų priemonių planus, apimančius priešvirusinių vaistų skirstymo valstybėms narėms pandemijos atveju gaires. Priešvirusinių vaistų atsargų kiekis ir reikiamas pagamintinos vakcinos kiekis nustatomas remiantis patikimais epidemiologiniais modeliais.

81 pakeitimas

47 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

3c. Komisija parengia Bendrijos pasirengimo pandemijai planus, pagal kuriuos, vadovaujantis 65 straipsnio 3 dalyje numatyta darbo tvarka, valstybėms narėms pandemijos atveju tiekiami priešvirusiniai vaistai ir vakcina. Šie planai parengiami atsižvelgiant į priešvirusinių vaistų atsargų dydį, jų saugojimo vietos padėtį ir valstybių narių vakcinos gamybos pajėgumus. Pagal šiuos planus numatoma vakciną ir priešvirusinius vaistus paskirstyti visiems esantiems asmenims, priskiriamiems didžiausios rizikos susirgti paukščių gripu grupei. Per vienus metus nuo šios direktyvos priėmimo datos šie planai paskelbiami viešai.

82 pakeitimas

47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

4a. Valstybės narės pagal 65 straipsnio 3 dalyje numatytą tvarką užtikrina ryšius su Komisija ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru bei pasirengimo planų ir atsakomųjų priemonių planų, skirtų kovai su bet kokia gripo pandemija, derinimą su šiomis institucijomis.

83 pakeitimas

49 straipsnio b a punktas (naujas)

 

ba)

baigus valymą, dezinfekciją ir apdorojimą, išduodamas pažymėjimas, užtikrinantis, kad buvo laikomasi sanitarijos reikalavimų, ir kad vėl gali būti naudojamos patalpos, transporto priemonės ir pasienio punktai .

84 pakeitimas

50 straipsnio 5 dalis

5. Naminiai paukščiai pakartotinai apgyvendinami užkrėstuose ūkiuose vadovaujantis kompetentingos institucijos instrukcijomis.

5. Naminiai paukščiai pakartotinai apgyvendinami užkrėstuose ūkiuose vadovaujantis kompetentingos institucijos instrukcijomis ir įvertinus riziką .

85 pakeitimas

51 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tas vadovas priimamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka per šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Bet koks paskesnis vadovo pakeitimas priimamas ta pačia tvarka.

Tas vadovas priimamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka per tris mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Bet koks paskesnis vadovo pakeitimas priimamas ta pačia tvarka.

86 pakeitimas

52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

3a. Komisija užtikrina Bendrijos etaloninės laboratorijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ryšius ir bendradarbiavimą;

87 pakeitimas

53 straipsnio 1 dalies a punktas

a)

vakcinacija prieš paukščių gripą draudžiama jų teritorijoje, išskyrus kaip numatyta 2 ir 3 skirsniuose;

a)

vakcinacija prieš paukščių gripą draudžiama jų teritorijoje, išskyrus kaip numatyta 2 ir 3 skirsniuose ir išskyrus atvejus, kai FAO mano, kad kyla tarptautinis paukščių gripo pavojus arba jei valstybė narė ketina laikinai įvesti papildomas priemones paukštienai;

88 pakeitimas

54 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

 

Be to, kai ligos atvejų užregistruota kaimyninėje valstybėje ir kai kyla didelis ligos išplitimo į ES pavojus, valstybės narės, atsižvelgdamos į šį skirsnį, gali pradėti skubią naminių ar kitų paukščių vakcinaciją.

89 pakeitimas

57 straipsnio 2 dalies b punktas

b)

geografinė teritorija, kurioje ketinama atlikti prevencinę vakcinaciją, ir toje teritorijoje esančių ūkių skaičius;

b)

geografinė teritorija arba rizikos grupė , kurioje ketinama atlikti prevencinę vakcinaciją, ir toje teritorijoje esančių ūkių skaičius;

90 pakeitimas

57 straipsnio 2 dalies i punktas

i)

ūkiuose atliekami laboratoriniai testai, kuriuose vykdoma prevencinė vakcinacija, ir kituose prevencinės vakcinacijos zonoje esančiuose ūkiuose, siekiant stebėti susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, prevencinės vakcinacijos kampanijos efektyvumą bei vakcinuotų naminių ir kitų paukščių judėjimo kontrolę.

i)

ūkiuose atliekami laboratoriniai testai, kuriuose vykdoma prevencinė vakcinacija, ir kituose prevencinės vakcinacijos zonoje esančiuose ūkiuose, siekiant stebėti susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, prevencinės vakcinacijos kampanijos efektyvumą bei vakcinuotų naminių ir kitų paukščių judėjimo kontrolę. Prireikus, šiame plane gali būti nurodomos su ūkių tikrinimu susijusios nacionalinės paukščių gripo priežiūros programos nuostatos.

91 pakeitimas

57 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

3a. Valstybės narės, gavusios Komiteto leidimą, bet nepranešdamos Komisijai, turi teisę įsigyti prevencinių vakcinų ir jomis skiepyti retus ir saugomus bei mokslo ir genetikos požiūriu labai vertingus paukščius.

92 pakeitimas

57 a straipsnis (naujas)

 

57a straipsnis

Diferencijuota prevencinė vakcinacija

Valstybės narės, siekdamos išvengti nereikalingo užsikrėtusių gyvūnų naikinimo, pagal 57 straipsnio nuostatas parengia specialius zoologijos sodų gyvūnų ir formaliai užregistruotų retų naminių ir kitų paukščių prevencinės vakcinacijos planus. Tam tikri apribojimai gali būti taikomi šių skiepytų gyvūnų gabenimui.

93 pakeitimas

58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Patvirtinant prevencinės vakcinacijos planą, taip pat galima numatyti naminių ar kitų paukščių ir jų produktų judėjimą draudžiančias priemones. Toms priemonėms galima priskirti apribojimus, taikomus specifiniams naminių paukščių skyriams ir kitų paukščių skyriams ir ribojamųjų zonų nustatymą.

Patvirtinant prevencinės vakcinacijos planą, taip pat galima numatyti naminių ar kitų paukščių judėjimą draudžiančias priemones. Toms priemonėms galima priskirti apribojimus, taikomus specifiniams naminių paukščių skyriams ir kitų paukščių skyriams ir ribojamųjų zonų nustatymą.

94 pakeitimas

58 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a. Jei kyla grėsmė tarptautiniu mastu, Komisija vietoje taikomo bendro reikalavimo laikyti paukščius patalpoje leidžia valstybėms narėms atlikti prevencinę vakcinaciją rizikos grupėse arba teritorijose, jei tai nelemia Bendrijos prekybos apribojimų.

95 pakeitimas

58 a straipsnis (naujas)

 

58a straipsnis

Draudimas mėsos reklamoje ir etiketėse nurodyti apie paukščių, kurių mėsa parduodama, paskiepijimą nuo paukščių gripo.

Prekybos centrams ir kitiems ūkio subjektams draudžiama mėsos reklamoje ir (arba) etiketėse nurodyti apie paukščių, kurių mėsa parduodama, paskiepijimą nuo paukščių gripo .

96 pakeitimas

59 straipsnio 1 dalis

1. Bendrijos vakcinų bankas gali būti įsteigiamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

1. Bendrijos vakcinų bankas įsteigiamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

97 pakeitimas

59 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

2a. Europos Sąjunga teikia praktinę ir finansinę pagalbą vakcinoms kurti. Be to, Sąjunga užtikrina, kad vakcinas gaminančios šalys galėtų skubiai ir nevaržomai eksportuoti vakcinas į jų negaminančias Europos Sąjungos šalis.

98 pakeitimas

59 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Komisija gali tiekti vakcinas trečiosioms šalims, kai tai atitinka Bendrijos interesus.

3. Kai tai atitinka Bendrijos interesus, Komisija gali tiekti vakcinas trečiosioms šalims ir prisiima pareigą visomis turimomis priemonėmis ir, kai įmanoma, bendradarbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis teikti pagalbą trečiosioms šalims, kurios negali veiksmingai kovoti su paukščių gripo protrūkiu arba neturi tam užtektinai priemonių.

99 pakeitimas

63 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pagal X priedą parengia nenumatytų atvejų planą, nurodydamos protrūkio metu taikomas nacionalines priemones ir pateikia tą planą Komisijai patvirtinti.

1. Valstybės narės pagal X priedo nuostatas parengia atsakomųjų priemonių planą, nurodydamos protrūkio metu taikomas nacionalines priemones, ir pateikia šiuos planus Komisijai patvirtinti. Rengdamos šiuos planus jos atsižvelgia į nacionalinius pasirengimo gripo pandemijai planus ir atsakomųjų priemonių planus.

100 pakeitimas

63 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

4a. Tuo atveju, kai keliavimo suvaržymai neleidžia įvykti tarptautiniams, pvz., Tarybos ir Europos Parlamento, susitikimams, Europos institucijoms parengiamas konkretus veiklos planas.

101 pakeitimas

63 straipsnio 5 dalis

5. Be 1-4 straipsnio dalyse numatytų priemonių, paskesnės taisyklės, užtikrinančios greitą ir efektyvų paukščių gripo likvidavimą, įskaitant nuostatas dėl ligos kontrolės centrų, ekspertų grupių ir pratybų pavojaus atveju realiuoju laiku, gali būti priimamos 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5. Be 1-4 straipsnio dalyse numatytų priemonių, paskesnės taisyklės, užtikrinančios greitą ir efektyvų paukščių gripo likvidavimą, įskaitant nuostatas dėl ligos kontrolės centrų, ekspertų grupių ir pratybų pavojaus atveju realiuoju laiku, priimamos 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Valstybės narės pagal tikralaikių tyrimų rezultatus atnaujina savo nenumatytų atvejų valdymo planus ir naujus duomenis praneša Komisijai.

102 pakeitimas

63 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

5a. Kartu su atsakomųjų priemonių planais valstybės narės sudaro veiksmingus pasirengimo žmonių pandemijai planus, kurie apima žmonėms skirtų priešvirusinių vaistų gamybą, jų laikymą ir tiekimą didelės rizikos grupei priskiriamiems asmenims, vakcinų kūrimo ir masinės gamybos pastangų koordinavimą, taip pat ir privalomų nedelsiant atlikti pasirengimo pratybų sąlygas, tarp jų - bendradarbiavimą valdant tarptautines krizes, pvz., metodišką virusologinį orlaivių oro filtrų tikrinimą. Nacionaliniai pasirengimo planai, nedelsiant atliekamo padėties modeliavimo rezultatai ir parengties planų atnaujinimas pagal šio modeliavimo rezultatus per šešis mėnesius nuo šios direktyvos priėmimo datos perduodami Komisijai ir paskelbiami viešai.

103 pakeitimas

65 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

1999/468/WE sprendimo 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

1999/468/WE sprendimo 5 straipsnio 6 punkte nustatytas laikotarpis yra du mėnesiai.

104 pakeitimas

67 straipsnio 2 dalis

2. Laukiant, kol bus pradėta taikyti ši direktyva, bet kokios pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paukščių gripo kontrolės gali būti priimamos 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2. Laukiant, kol bus pradėta taikyti ši direktyva, perėjimas prie šios direktyvos nuostatų dėl paukščių gripo kontrolės gali būt vykdomas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

105 pakeitimas

68 a straipsnis (naujas)

 

68 straipsnis

Ryšiai su PGSO

68a. Komisija, siekdama, kad tarptautiniu mąstu būtų taikomos kovos su paukščių gripu ir jo priežiūros priemonės, tolygios Europos Sąjungos įvestoms priemonėms, ir kad būtų įvestas reikalavimas reguliariai pranešti apie MPPG atvejus, pradeda diskusijas su PGSO. Komisija taip pat derasi dėl privalomos migruojančių paukščių stebėsenos sistemos sukūrimo. Ji parengia pasiūlymus šia tema ir pateikia juos tarptautinei organizacijai.

106 pakeitimas

III priedas

 

Šis priedas išbraukiamas.

107 pakeitimas

V priedo c a punktas (naujas)

 

ca) naminių paukščių tankis;

108 pakeitimas

VI priedo 1 skirsnio b punktas

b)

naudojamas dezinfekavimo priemones ir jų koncentracijas privalo oficialiai patvirtinti kompetentinga institucija, kad būtų užtikrintas paukščių gripo viruso likvidavimas;

b)

dezinfekavimo metodus ir tvarką bei naudojamas dezinfekavimo priemones ir jų koncentracijas privalo oficialiai patvirtinti kompetentinga institucija, kad būtų užtikrintas paukščių gripo viruso likvidavimas;

109 pakeitimas

VI priedo 2 skirsnio a punkto ii papunktis

ii)

užmuštus naminius ar kitus paukščius privaloma apipurkšti dezinfekavimo priemone;

ii)

užmuštus naminius ar kitus paukščius privaloma apipurkšti dezinfekavimo priemone arba dezinfekuoti kitu kompetentingų institucijų patvirtintu būdu, pvz., kompostuoti;

110 pakeitimas

VI priedo 2 skirsnio a punkto v papunktis

v)

bet kokį audinį ar kraują, pralietą užmušimo, paskerdimo ar pomirtinio tyrimo metu, ar pastatų, aptvarų, indų ir pan. pagrindinę teršalų dalį privaloma rūpestingai surinkti ir pašalinti kartu su užmuštais naminiais ar kitais paukščiais;

v)

bet kokį audinį ar kraują, pralietą užmušimo ar pomirtinio tyrimo metu, ar pastatų, aptvarų, indų ir pan. pagrindinę teršalų dalį privaloma rūpestingai surinkti ir pašalinti kartu su užmuštais naminiais ar kitais paukščiais;

111 pakeitimas

IX priedo 2 skirsnio b punkto iii papunktis

iii)

turi būti patalpinami naminių paukščių fermoje arba paukštidėje, kurioje:

iii)

turi būti patalpinami naminių paukščių fermoje arba paukštidėje, kurioje valymas ir dezinfekavimas buvo atlikti pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;

naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai pastarąsias tris savaites; ir

valymas ir dezinfekavimas buvo atlikti pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;

 

112 pakeitimas

IX priedo 2 skirsnio c punkto iii papunktis

iii)

buvo patalpintos paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje naminiai paukščiai nebuvo laikomi pastarąsias tris savaites ir kuri buvo išvalyta ir dezinfekuota;

iii)

buvo patalpintos paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kuri buvo išvalyta ir dezinfekuota vadovaujantis kompetentingos institucijos instrukcijomis ;

113 pakeitimas

IX priedo 3 skirsnio b punkto ii papunktis

ii)

turi būti patalpinami paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje:

ii)

turi būti patalpinami paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje valymas ir dezinfekavimas buvo atliktas pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;

naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai pastarąsias tris savaites; ir

valymas ir dezinfekavimas buvo atliktas pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;

 

114 pakeitimas

IX priedo 4 skirsnio b punkto iii papunktis

iii)

turi būti patalpinami paukštininkystės fermoje arba paukštidę, kurioje :

naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai pastarąsias tris savaites; ir

valymas ir dezinfekavimas buvo atliktas pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;

išbrauktas

115 pakeitimas

IX priedo 4 skirsnio c punkto iii papunktis

iii)

turi būti patalpintos paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai tris pastarąsias savaites ir kuri yra išvalyta ir išdezinfekuota;

išbrauktas

116 pakeitimas

X priedo įvadinė dalis

Nenumatytų atvejų planai turi atitikti bent šiuos kriterijus:

Nenumatytų atvejų planai yra grindžiami mokslinio tyrimo rezultatais ir rizikos įvertinimais, deramai finansuojami ir atitinka bent šiuos kriterijus:

117 pakeitimas

X straipsnio 4 a skirsnis (naujas)

 

4a. Kompetentinga institucija privalo įvertinti nenumatytų atvejų plano socialinį ir ekonominį poveikį visai kaimo ekonomikai.

118 pakeitimas

X priedo 13 skirsnis

13. Turi būti taikomos nuostatos dėl veterinarijos, visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos sektorių kompetentingų institucijų glaudaus bendradarbiavimo.

13. Turi būti taikomos nuostatos dėl veterinarijos, visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos sektorių kompetentingų institucijų glaudaus bendradarbiavimo , visų pirma, kad ūkininkai, paukštininkystės sektoriaus darbuotojai ir visuomenė būtų tinkamai informuojami apie kylančius pavojus .


(1)  Dar neskelbta OL.

(2)   OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

P6_TA(2005)0456

Išlaidos veterinarijos srityje *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0171) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0196/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6-0326/2005);

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

4 konstatuojamoji dalis

(4) Priimant Direktyvą xxx, reikėtų pakeisti Sprendimą 90/424/EEB siekiant, kad Bendrijos finansinė parama taip pat būtų teikiama toms ligos likvidavimo priemonėms, kurias vykdo valstybės narės kovodamos su mažo patogeniškumo paukščių gripo viruso štamais, kurie gali mutuoti į didelio patogeniškumo štamus.

(4) Priimant Direktyvą 2005/.../EB, reikėtų pakeisti Sprendimą 90/424/EEB siekiant, kad Bendrijos finansinė parama taip pat būtų teikiama toms ligos likvidavimo priemonėms, kurias vykdo valstybės narės kovodamos su mažo patogeniškumo paukščių gripo viruso štamais, kurie gali mutuoti į didelio patogeniškumo štamus. Dėl mutacijos rizikos reikėtų teikti vienodą Bendrijos finansinę paramą tiek didelio patogeniškumo paukščių gripo (DPPG), tiek mažo patogeniškumo paukščių gripo (MPPG) atvejais.

2 pakeitimas

5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(5a) Atsižvelgiant į galimą paukščių gripo epidemijos poveikį, reikėtų skirti daugiau dėmesio prevencijai ir stebėsenai, ypač sudarant rizikos sričių kiekvienoje valstybėje sąrašą ir kas mėnesį atliekant sisteminį serologinį patikrinimą, kurio rezultatai būtų perduodami tiesiogiai už šią sritį atsakingiems asmenims .

3 pakeitimas

5 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(5b) Turėtų būti imamasi neatidėliotinų priemonių, kuriomis būtų siekiama remti oralinės vakcinos, leidžiančios kovoti su įvairiais paukščių gripo štamais, tyrimus ir, iškilus poreikiui, skatinti jos naudojimą.

4 pakeitimas

1 STRAIPSNIO – 1 PUNKTAS (naujas)

1 straipsnio 2 a, 2 b ir 2 c pastraipos (naujos) (Sprendimas 90/424/EEB)

 

– 1)

1 straipsnyje po 2 pastraipos įterpiamos šios trys pastraipos :

Komisija išnagrinėja galimybę įkurti Europos gyvūnų sveikatos fondą, nes, kilus naujai epidemijai, biudžeto lėšų tikriausiai neužteks. Šis fondas galėtų padengti užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkių išlaidas. Europos Sąjungos gyvulių ūkių savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys bei įmonės galėtų mokėti įnašus į šį fondą.

Komisija parengia pasiūlymą siekdama suderinti su užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkiais susijusių išlaidų paskirstymą valstybių narių žemės ūkio sektoriams ir vyriausybėms.

Su išskirtinėmis rinkos paramos priemonėmis susiję Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 2759/75 (2), (EEB) Nr. 2771/75 (3), (EEB) Nr. 2777/75 (4), (EB) Nr. 1254/1999 (5), (EB) Nr. 1255/1999 (6) ir (EB) Nr. 2529/2001 (7) suderinami su Tarybos Direktyva 90/424/EEB su pakeitimais.

5 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 1 PUNKTO B PAPUNKTIS

3 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka (Sprendimas 90/424/EEB)

imlūs tai ligai gyvūnai išskerdžiami ir sunaikinami, jeigu jie yra paveikti ligos, užsikrėtę ja arba yra įtariama, kad jie galėjo būti paveikti arba užsikrėsti, o paukščių gripo atveju sunaikinami ir kiaušiniai,“

imlių tai ligai gyvūnų išskerdimas ir sunaikinimas, jeigu jie yra paveikti ligos, užsikrėtę ja arba yra įtariama, kad jie galėjo būti paveikti arba užsikrėsti, o paukščių gripo atveju ir kiaušinių sunakinimas bei bet koks jų vertės sumažėjimas, kai kiaušiniai arba paukštiena panaudojama kitiems tikslams, o pajamos dėl to yra mažesnės nei įprasta jų vertė ,“

6 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

3 a straipsnio 1 dalis (Sprendimas 90/424/EEB)

1. Šis straipsnis taikomas tuo atveju, jeigu valstybės narės teritorijoje atsiranda paukščių gripo atvejų.

1. Šis straipsnis taikomas tuo atveju, jeigu valstybės narės teritorijoje atsiranda paukščių gripo atvejų; jis taip pat galioja Bendrijos remiamoms prevencijos ir bendradarbiavimo priemonėms ir techninei paramai trečiosioms šalims .

7 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

3 a straipsnio 2 dalis (Sprendimas 90/424/EEB)

2. Suinteresuota valstybė narė gauna dalinį finansavimą iš Bendrijos paukščių gripui likviduoti, jeigu ji veiksmingai įgyvendino Direktyvoje xxx numatytas minimalias kontrolės priemones pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus ir, jeigu buvo išskersti imlių rūšių gyvūnai, paveikti arba užsikrėtę ta liga arba įtariama, kad jie buvo paveikti arba užsikrėtę, o gyvūnų savininkams buvo greitai išmokėtos atitinkamos kompensacijos.

2. Suinteresuota valstybė narė gauna dalinį finansavimą iš Bendrijos paukščių gripui likviduoti, jeigu ji veiksmingai įgyvendino Direktyvoje 2005/.../EB numatytas minimalias kontrolės priemones pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus ir buvo išskersti imlių rūšių gyvūnai, paveikti arba užsikrėtę ta liga arba įtariami, kad jie buvo paveikti arba užsikrėtę, sunaikinti kiaušiniai bei sumažėjo jų vertė, kai kiaušiniai arba paukštiena panaudojama kitiems tikslams, o pajamos dėl to yra mažesnės nei įprasta jų vertė, o gyvūnų savininkams buvo greitai išmokėtos atitinkamos kompensacijos. Be kitų dalykų tai reiškia, kad turėtų būti diferencijuojama už skirtingų rūšių kiaušinius mokama kompensacija .

8 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

3 a straipsnio 2 a dalis (nauja) (Sprendimas 90/424/EEB)

 

2a. Valstybės narės gauna Bendrijos paramą ligos priežiūros ir (arba) kontrolės sistemai parengti, įskaitant laboratorinę diagnostiką, tinkamų vakcinų mokslinius tyrimus, tyrimų organizavimą, ekspertų susitikimus, informacijos teikimą, leidybą ir visas priemones, skirtas migruojančių paukščių judėjimo poveikiui užkrečiamųjų ligų plitimui Europoje įvertinti ir jų migravimo kelių stebėjimui užtikrinti.

9 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

3 a straipsnio 3 dalies 1 įtrauka (Sprendimas 90/424/EEB)

50 % išlaidų didelio patogeniškumo paukščių gripo atveju ir 30% išlaidų žemo patogeniškumo paukščių gripo atveju, kai valstybė narė kompensuoja savininkams už jų gyvūnų išskerdimą ir sunaikinimą, gyvūninės kilmės produktų sunaikinimą, patalpų ir įrangos valymą ir dezinfekciją, užkrėstų pašarų sunaikinimą ir užkrėstos įrangos sunaikinimą, kai jos nebeįmanoma dezinfekuoti,

50 % išlaidų didelio patogeniškumo paukščių gripo atveju , taip pat 50% žemo patogeniškumo paukščių gripo atveju, valstybės narės patiriamų kompensuojant savininkams už jų gyvūnų išskerdimą ir sunaikinimą, gyvūninės kilmės produktų sunaikinimą, bet kokį vertės sumažėjimą, kai kiaušiniai arba paukštiena panaudojama kitiems tikslams, o pajamos dėl to yra mažesnės nei įprasta kiaušinių ir paukštienos vertė, patalpų ir įrangos valymą ir dezinfekciją, užkrėstų pašarų sunaikinimą ir užkrėstos įrangos sunaikinimą, kai jos nebeįmanoma dezinfekuoti,

10 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

3 a straipsnio 3 dalies 2 a įtrauka (nauja) (SPRENDIMAS 90/424/EEB)

 

— 100 proc. skiepijimo kaštų .

11 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

3 a straipsnio 3 a dalis (nauja) (Sprendimas 90/424/EEB)

 

3a. Bendrija remia bendradarbiavimo ir techninės paramos priemonių trečiosioms šalims (ypač Azijos šalims) vystymą, kad būtų užtikrinti paukščių gripo prevencijos ir nustatymo veiksmai jo kilmės šalyse.


(1)  Dar neskelbta OL.

(2)   1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (OL L 282, 1975 11 1, p. 1).

(3)   1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (OL L 282, 1975 11 1, p. 49).

(4)   1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (OL L 282, 1975 11 1, p. 77).

(5)   1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (OL L 160, 1999 6 26, p. 21).

(6)   1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (OL L 160, 1999 6 26, p. 48).

(7)   2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo (OL L 341, 2001 12 22, p. 3).

P6_TA(2005)0457

Euras (teisinė sistema euro zonos plėtrai) *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0357) (1),

atsižvelgdamas į EB sutartį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0374/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0329/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jeigu ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jeigu Taryba ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jeigu ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(3a) Reikėtų pateikti dalyvaujančių valstybių narių sąrašą, kuris gali būti papildytas, kai kitos valstybės narės įves eurą kaip savo nacionalinę valiutą.

2 pakeitimas

5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Jei valstybė narė laikosi nuomonės, kad pereinamojo laikotarpio nereikia, eurų banknotai ir monetos mokėjimo priemonės statusą toje valstybėje narėje įgis euro įvedimo dieną. Tačiau turėtų būti leidžiama šioms valstybėms narėms taikyti vienerių metų laipsniško perėjimo prie euro laikotarpį, per kurį turėtų būti įmanoma ir toliau daryti nuorodą į nacionalinės valiutos vienetą naujose teisės priemonėse. Taip šių valstybių narių ūkio subjektai gautų daugiau laiko pasirengti euro įvedimui ir tokiu būdu perėjimas prie euro taptų lengvesnis.

(5) Pereinamasis laikotarpis gali būti sumažintas iki nulio, jeigu valstybė narė laikosi nuomonės, kad ilgesnis pereinamasis laikotarpis nereikalingas. Tokiu atveju eurų banknotai ir monetos mokėjimo priemonės statusą toje valstybėje narėje įgis euro įvedimo dieną. Tačiau turėtų būti leidžiama šioms valstybėms narėms taikyti vienerių metų laipsniško perėjimo prie euro laikotarpį, per kurį turėtų būti įmanoma ir toliau daryti nuorodą į nacionalinės valiutos vienetą naujose teisės priemonėse. Taip šių valstybių narių ūkio subjektai gautų daugiau laiko pasirengti euro įvedimui ir tokiu būdu perėjimas prie euro taptų lengvesnis.

3 pakeitimas

5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(5a) Būsimos euro zonos narės turi parengti nacionalinį planą dėl eurų banknotų ir monetų įvedimo ir dėl senų nacionalinių banknotų ir monetų išėmimo iš apyvartos ankstyvuoju etapu. Jos taip pat turėtų parengti subalansuotą ir efektyvią piliečių, įmonių, klientų ir tiekėjų informavimo strategiją. Kaip jos dalį, siekiant piliečiams suteikti užtenkamai laiko prisitaikyti prie naujų kainų, reikia apsvarstyti strategijos kainas ir sumas rašyti eurais ir nacionaline valiuta, kurią galima būtų pradėti taikyti gerokai iš prieš keičiant grynuosius pinigus ir baigti tinkamu laiku po euro įvedimo, galimybę.

4 pakeitimas

6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Bankus reikėtų įpareigoti nemokamai, laikantis tam tikrų aukščiausių ribų, keisti nacionalinės valiutos vienetais išreikštus banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas, kol apyvartoje yra abi valiutos.

(6) Bankus reikėtų įpareigoti nemokamai, laikantis tam tikrų aukščiausių ribų, keisti nacionalinės valiutos vienetais išreikštus banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas, ne ilgiau kaip tris mėnesius po laikotarpio, kai apyvartoje yra abi valiutos, pabaigos.

5 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

1 straipsnio h punktas (Reglamentas (EB) Nr. 974/98/EB)

h)

„pereinamasis laikotarpis“ reiškia laikotarpį, kuris prasideda 00.00 val. euro įvedimo dieną ir baigiasi 00.00 val. grynųjų eurų įvedimo dieną;

h)

„pereinamasis laikotarpis“ reiškia ne daugiau kaip vienus metus trunkantį laikotarpį , kuris prasideda 00.00 val. euro įvedimo dieną ir baigiasi 00.00 val. grynųjų eurų įvedimo dieną;

6 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 8 PUNKTO A PAPUNKTIS

15 straipsnio 1 ir 2 dalys (Reglamentas (EB) Nr. 974/98)

a)

1 ir 2 dalyse žodžiai „pasibaigus pereinamajam laikotarpiui“ ir „po pereinamojo laikotarpio pabaigos“ pakeičiami žodžiais „nuo atitinkamos grynųjų eurų įvedimo dienos“;

a)

1 ir 2 dalyse žodžiai „pasibaigus pereinamajam laikotarpiui“ ir „po pereinamojo laikotarpio pabaigos“ pakeičiami žodžiais „nuo atitinkamos grynųjų eurų įvedimo dienos“. Žodžiai „dalyvaujančiose valstybėse narėse, įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., šis laikotarpis tęsiasi ne ilgiau kaip 2 mėn.“ turėtų būtų įterpti į 1 dalį tarp žodžių „vėliausiai“ ir „šiuo laikotarpiu“ bei į 2 dalies pabaigą.

7 pakeitimas

1 STRAIPSNIO 8 PUNKTO B PAPUNKTIS

15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 974/98)

Per 1 dalyje paminėtą laikotarpį bankai dalyvaujančiose valstybėse narėse, įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., savo klientų nacionalinius banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas keičia nemokamai ir neribotai, atsižvelgdami į aukščiausią nustatytą ribą, kuri gali būti nustatyta nacionalinėje teisėje. Bankai gali reikalauti įspėti, jei keistina suma viršija aukščiausią banko nustatytą ribą, atitinkančią vieno namų ūkio sumą.

3. Ne ilgiau kaip tris mėnesius po laikotarpio, kai apyvartoje yra abi valiutos, pabaigos bankai dalyvaujančiose valstybėse narėse, įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., savo klientų nacionalinius banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas keičia nemokamai ir neribotai, atsižvelgdami į aukščiausią nustatytą ribą, kuri gali būti nustatyta nacionalinėje teisėje. Bankai gali reikalauti įspėti, jei keistina suma viršija aukščiausią banko nustatytą ribą, atitinkančią vieno namų ūkio sumą.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0458

Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0136) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0113/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0323/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį.

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

1 STRAIPSNIS

12 straipsnio, 3 dalies a) punkto 1 pastraipa (Direktyva 77/388/EEB)

a)

Kiekviena valstybė narė nustato tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms vienodą pridėtinės vertės mokesčio standartinį tarifą, išreikštą procentais nuo apmokestinamos vertės. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 proc.

a)

Kiekviena valstybė narė nustato tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms vienodą pridėtinės vertės mokesčio standartinį tarifą, išreikštą procentais nuo apmokestinamos vertės. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 proc. ir didesnis nei 25 proc.

2 pakeitimas

3 A STRAIPSNIS (naujas)

 

3a straipsnis

Komisija iki 2007 m. sausio 1 d. atlieka suprantamų ir standartinių PVM tarifų poveikio makroekonomikai ir su tokiais mokesčiais susijusių įplaukų padarinių ES valstybių narių biudžetams bendrąjį įvertinimą.

Įvertinime turėtų būti atkreipiamas dėmesys į vienodų galimybių sudarymą valstybėms narėms taikyti sumažintą PVM tarifą prekėms ir paslaugoms.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0459

Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestin amiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004)0728) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0251/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0324/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas, praneša apie savo sprendimą dėl prašymo grąžinti mokestį per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo datos.

1. Valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas, praneša apie savo sprendimą dėl prašymo grąžinti mokestį per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo datos. Įsisteigimo valstybė narė praneša mokesčio grąžinimo valstybei narei, kai apmokestinamasis asmuo pateikia kompetentingai mokesčių institucijai prašymą dėl PVM susigrąžinimo .

2 pakeitimas

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Trys mėnesiai skaičiuojami nuo datos, kai mokesčio grąžinimo valstybės mokesčių institucija gauna atitinkamo apmokestinamojo asmens, kuriam automatiškai pranešama apie faktą, elektroninius mokesčio grąžinimo duomenis iš įsisteigimo valstybės mokesčių institucijos.

3 pakeitimas

7 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Susigrąžinamo mokesčio pervedimo galutinis terminas yra savaitė po trijų mėnesių, skirtų sprendimui priimti.

4 pakeitimas

7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

4. Ypatingais atvejais, valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas, per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo datos gali paprašyti pateikti papildomos informacijos. Tokiam laikotarpiui pasibaigus, jokios papildomos informacijos prašyti pateikti negalima.

4. Jei mokesčio grąžinimo valstybės narės mokesčių institucija reikalauja tolesnio tyrimo, nustatytmo, ar apmokestinamasis asmuo gali susigrąžinti mokesčius, terminas gali būti tęsiamas. Tačiau laikas nuo prašymo dėl mokesčio susigrąžinimo pateikimo datos iki grąžinamo mokesčio pervedimo datos negali viršyti 4 mėnesių.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0460

Europos reguliavimo agentūros

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos pateikto tarpinstitucinio susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos projektą (KOM(2005)0059),

atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos“ (1),

atsižvelgdamas į Nicos tarpvyriausybinės konferencijos metu priimtą deklaraciją dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio, kuriame nustatoma, kad Bendrijos institucijos įsipareigoja sąžiningai bendradarbiauti,

atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 11 d. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę dėl pasiūlymo priimti reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo, dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija,

atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto kartu Tarybai pateiktą žodinį klausimą ir į Tarybos per 2005 m. lapkričio 15 d. vykusį posėdį pateiktą atsakymą,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.

kadangi 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje išdėstyti klausimai iš esmės ir toliau išlieka aktualūs ir kadangi ypač svarbu racionalizuoti ir suvienodinti esamų ir būsimų agentūrų struktūras siekiant aiškumo, skaidrumo ir teisinio tikrumo bei turint mintyje tai, kad Sąjunga ateityje turės 25 ir daugiau valstybių narių ir kad naujos agentūros turi būti kuriamos vadovaujantis griežčiausiais kriterijais, tai taip pat pasakytina ir apie jų tikslingumą bei jų veiklos pagrįstumą,

B.

kadangi, pateikdama tarpinstitucinio susitarimo projektą, Komisija atsižvelgė į Parlamento raginimą prieš priimant pagrindinį reglamentą sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo būtų aiškiai nustatytos bendros gairės, taikytinos šioje srityje,

C.

kadangi pirmiau minėtoje deklaracijoje dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio sakoma, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija gali sudaryti tarpinstitucinius susitarimus tada, kai, laikantis įsipareigojimo sąžiningai bendradarbiauti, reikia palengvinti Sutarties nuostatų taikymą,

1.

palankiai vertina Komisijos pateiktą projektą;

2.

apgailestauja, kad Taryba nėra pasirengusi pradėti derybų, kad Komisijos pateikto projekto pagrindu būtų priimtas susitarimas;

3.

ragina Komisiją ir toliau stengtis įtikinti Tarybą pakeisti savo nuomonę;

4.

atkreipia dėmesį į tai, kad, nagrinėjant būsimus pasiūlymus dėl agentūrų steigimo, reikės vadovautis visų pirma šiais principais:

a)

agentūra steigiama vadovaujantis įprasta teisės aktų leidybos procedūra, taigi paprastai pagal bendro sprendimo procedūrą; taikyti Sutarties 308 straipsnį galima tik išimtiniais atvejais, kai sprendžiant tam tikrą klausimą Sutarties nuostatos nėra pakankamas teisinis pagrindas;

b)

prie kiekvieno pasiūlymo dėl agentūros steigimo pridedama išlaidų ir naudos analizė ir išsamus poveikio vertinimas, kuriuose turi būti pagrįsta, kad agentūros veikla atliekant tam tikras užduotis yra ekonomiškai veiksmingesnė nei Komisijos padalinių darbas vykdant tą pačią veiklą;

c)

agentūrai suteikta dalykinė autonomija jos veiklos srityje neatleidžia Komisijos nuo politinės atsakomybės už agentūros veiklą;

d)

Komisijos vaidmens renkant ir skiriant valdymo organus, dažniausia direktorių, įgyvendinimo būdas turi atitikti šį politinės atsakomybės ir atskaitomybės reikalavimą;

e)

Parlamentas vykdo ex-ante kontrolę, rengdamas vieno ar kelių kandidatų į direktoriaus pareigas klausymus, ir vykdo ex-post kontrolę, tvirtindamas biudžeto įvykdymą, bei vykdo einamąją kontrolę, stebėdamas agentūros veiklą pasitelkiant savo atitinkamus komitetus; atsižvelgdama į direktoriaus pirmosios kadencijos vertinimą, administracinė taryba sprendžia, ar pratęsti direktoriaus kadenciją;

f)

į priežiūros instituciją, administracinę tarybą, Taryba turėtų skirti pripažintus ekspertus, kuriuos Europos Parlamentas, jei mano, kad tai tikslinga, prieš paskirdamas gali pakviesti į klausymą; turėtų būti siunčiamas toks atstovų skaičius, kuris reikalingas agentūros uždaviniams spręsti ir atitinka agentūros svarbą, o veiksmingumo sumetimais siekiama palaipsniui mažinti administracinės tarybos narių skaičių; kol administracinėje taryboje yra tiek atstovų, kiek yra valstybių narių, Parlamentas turėtų skirti du administracinės tarybos narius;

g)

agentūros veiksmai, turintys teisinių padarinių trečiosioms šalims, gali būti skundžiami pateikiant administracinį skundą Komisijai, kuri gali atitaisyti padėtį, o Komisijos sprendimas gali būti apskųstas teisme;