ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 172

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. liepos 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2006/C 172/1

Tarybos išvados dėl Europos kalbinės kompetencijos rodiklio

1

 

Komisija

2006/C 172/2

Euro kursas

4

2006/C 172/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

5

2006/C 172/4

Kvietimas pateikti pastabas dėl Komisijos reglamento projekto

6

2006/C 172/5

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms ( 1 )

8

2006/C 172/6

Pranešimas dėl taikomų kompensacinių priemonių medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui į Bendriją: bendrovės, kuriai taikoma individuali kompensacinio muito norma, pavadinimo keitimas

21

2006/C 172/7

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

22

2006/C 172/8

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

23

 

III   Pranešimai

 

Komisija

2006/C 172/9

Kvietimas teikti netiesioginės veiklos paraiškas pagal daugiametę Bendrijos programą dėl labiau prieinamo, patogesnio bei tinkamesnio naudoti skaitmeninio turinio Europoje (eContentplus programa) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Kvietimas teikti pasiūlymus — Jungtinė suderinta Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programa

26

2006/C 172/1

Kvietimas teikti pasiūlymus — Jungtinė suderinta Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programa

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Taryba

25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/1


Tarybos išvados dėl Europos kalbinės kompetencijos rodiklio

(2006/C 172/01)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į:

2000 m. kovo 23 — 24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos nustatytą ir 2001 m. kovo 23 — 24 d. Stokholmo Europos Vadovų Tarybos dar kartą patvirtintą Europos Sąjungos strateginį tikslą žiniomis grindžiamą ekonomiką padaryti pačia konkurencingiausia ir dinamiškiausia pasaulyje, pajėgia tvariai augti, sukuriant daugiau ir geresnių darbo vietų bei stiprinant socialinę sanglaudą;

Lisabonos Europos Vadovų Tarybos įgaliojimus Švietimo tarybai bendrai apsvarstyti konkrečius švietimo sistemų ateities tikslus, daugiausia dėmesio skiriant bendriems reikalams ir prioritetams bei gerbiant nacionalinę įvairovę  (1);

2002 m. vasario 14 d. Tarybos rezoliucijoje dėl kalbinės įvairovės ir kalbų mokymosi skatinimo (2), kurioje, be kita ko, pabrėžiama, kad

kalbų mokėjimas yra vienas iš pagrindinių gebėjimų, kurį reikia įgyti kiekvienam piliečiui, kad galėtų veiksmingai dalyvauti Europos žinių visuomenėje, ir todėl šis gebėjimas sudaro sąlygas integracijai į visuomenę ir socialinei sanglaudai; ir kad

visos Europos kalbos yra vienodai vertingos ir garbingos kultūriniu požiūriu ir sudaro neatsiejamą Europos kultūros ir civilizacijos dalį,

ir kurioje valstybių narių prašoma parengti kompetencijos pripažinimo kalbų mokėjimo srityje sistemas, pagrįstas Europos Tarybos sukurta Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacine sistema;

2002 m. kovo 15 — 16 d. Barselonos Europos Vadovų Tarybos išvadas (3), kuriose

patvirtinama išsami darbo programa dėl tolesnės veiklos siekiant švietimo ir mokymo sistemų tikslų (4),

raginama imtis tolesnių veiksmų pagrindinių gebėjimų įgijimui gerinti, visų pirma anksti pradedant vaikus mokyti bent dviejų užsienio kalbų; ir

raginama 2003 m. sukurti kalbinės kompetencijos rodiklį;

2005 m. gegužės mėn. Tarybos išvadas dėl naujų rodiklių švietimo ir mokymo srityje (5);

Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos kalbinės kompetencijos rodiklis (6);

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl esminių mokymosi visą gyvenimą kompetencijų projektą (7), kuriame bendravimas užsienio kalba apibrėžiamas kaip esminė kompetencija;

Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“   (8),

DAR KARTĄ PATVIRTINA, kad

užsienio kalbų gebėjimai ne tik padeda skatinti tautų tarpusavio supratimą, bet ir yra būtina darbuotojų mobilumo sąlyga bei prisideda prie Europos Sąjungos ekonomikos konkurencingumo;

periodiška atliekamos veiklos stebėsena naudojant rodiklius ir gaires yra Lisabonos proceso esminė dalis, kuri padeda nustatyti geriausią praktiką siekiant nubrėžti strategines gaires ir vadovauti įgyvendinant darbo programos „Švietimas ir mokymas 2010“ trumpalaikes ir ilgalaikes priemones;

PRIPAŽĮSTA, kad

reikia priemonių, kad būtų išspręsta dabartinė patikimų lyginamųjų duomenų apie užsienio kalbų mokymo ir mokymosi rezultatus nebuvimo problema;

tokios priemonės turi būti grindžiamos duomenų rinkimu atliekant objektyvius testus kalbiniams gebėjimams patikrinti, kurie parengiami ir atliekami taip, kad būtų užtikrintas tų duomenų patikimumas, tikslumas ir tikrumas;

tokie duomenys gali padėti nustatyti geriausią praktiką kalbų mokymo politikos ir metodų srityje bei keistis šia praktika stiprinant keitimąsi informacija ir patirtimi;

valstybėms narėms reikia susidaryti aiškesnį praktinių ir finansinių priemonių, kurių jos turės imtis siekdamos įgyvendinti Europos kalbinės kompetencijos rodiklį, vaizdą;

PABRĖŽIA, kad

rengiant rodiklį turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į tai, kad už savo švietimo sistemų organizavimą atsako valstybės narės, ir atitinkamoms organizacijoms ar institucijoms neturėtų būti užkraunama perdėta administracinė ar finansinė našta;

rengiant duomenų rinkimo metodą turėtų būti atsižvelgiama į tarptautiniu, Sąjungos ir valstybių narių lygiu šioje srityje anksčiau atliktą darbą, ir šis metodas turėtų būti parengtas bei įgyvendinamas ekonomiškai efektyviu būdu;

Europos kalbinės kompetencijos rodiklis turėtų būti parengtas kuo greičiau, atsižvelgiant į šiuos įgaliojimus:

turėtų būti renkami duomenys apie pirmos ir antros užsienio kalbos kompetencijas:

pateikiant vienodą testų rinkinį kiekvienai tiriamų gyventojų reprezentatyviai grupei kiekvienoje valstybėje narėje;

iš reprezentatyvios mokinių grupės švietimo ir mokymo sistemos ISCED 2 lygio pabaigoje;

jei antros užsienio kalbos nemokoma iki ISCED 2 lygio pabaigos, pirmame duomenų rinkimo etape valstybės narės gali rinkti ISCED 3 lygio mokinių duomenis;

tų kalbų, kurias mokosi tinkama reprezentatyvi grupe atitinkamoje valstybėje narėje;

vertinant testus turėtų būti remiamasi Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos (9) skalėmis;

kadangi pagarba kalbų įvairovei yra viena iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių, rodiklis turėtų būti pagrįstas visų oficialių Europos Sąjungos kalbų, kurių Sąjungoje mokoma kaip užsienio kalbų, mokėjimo duomenimis, tačiau praktiniais sumetimais patartina pirmajame duomenų rinkimo etape parengti testus penkiomis plačiausiai Europos Sąjungoje dėstomomis kalbomis, kadangi taip galima surinkti pakankamai didelę egzaminuojamų asmenų grupę;

valstybės narės pačios nustato, kurias iš tų oficialų kalbų tikrinti;

rodikliu turėtų būti vertinami keturių rūšių kalbos vartojimo ir supratimo gebėjimai, tačiau praktiniais sumetimais patartina pirmajame duomenų rinkimo etape apsiriboti trijų rūšių kalbiniais gebėjimais, kuriuos lengviausia įvertinti (supratimu iš klausos, rašytinio teksto supratimu ir rašymu);

testų rengimo metodika turėtų galėti pasinaudoti tos valstybės narės, kurios pageidauja ją naudoti pačios rengdamos kitų kalbų testus;

taip pat turėtų būti renkama tinkama kontekstinė informacija, kuri padėtų įvertinti pagrindinius veiksnius;

PRAŠO Komisijos:

kuo greičiau sudaryti patariamąją tarybą (EKKR patariamąją tarybą), kurią sudarytų po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Europos Tarybos atstovas, įgalioti patarti Komisijai šiais techniniais klausimais:

rengiant tikrinimo priemonių kūrimo konkurso konkrečius reikalavimus;

vertinant rangovo darbą;

rengiant tinkamą duomenų rinkimo valstybėse narėse tvarką, standartus ir techninius protokolus, atsižvelgiant į poreikį išvengti valstybėms narėms tenkančios bereikalingos administracinės ir finansinės naštos;

siekiant padėti valstybėms narėms nustatyti poveikį joms organizaciniu ir išteklių požiūriu, pavesti šiai tarybai pirmiausia pateikti darbų tvarkaraštį bei išsamesnį testų sudarymo ir atlikimo aprašymą, įskaitant:

imties dydį;

naudotiną tikrinimo metodą, ir

naudotiną testų atlikimo tvarką, atsižvelgiant į tikrinimo elektroniniu būdu galimybes;

mažiausią imties dydį, pagal kurį būtų nustatoma, ar valstybės narės gali pasinaudoti tam tikros kalbos testu;

iki 2006 m. pabaigos raštu pateikti Tarybai ataskaitą apie darbo pažangą ir, prireikus, neišspręstas problemas;

PRAŠO valstybių narių:

imtis visų veiksmų, kurių reikia EKKR kūrimo procesui vykdyti.


(1)  Dok. SN 100/1/00 REV 1, 27 punktas.

(2)  OL C 50, 2002 2 23, p. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  2002 m. vasario 14 d. priimta Švietimo tarybos (OL C 142, 2002 6 14, p. 1).

(5)  OL C 141, 2005 6 10, p. 7.

(6)  dok. 11704/05 – COM (2005) 356 galutinis.

(7)  dok. 13425/05 – COM (2005) 548 galutinis.

(8)  dok. 14908/05 – COM (2005) 596 galutinis.

(9)  „Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment“, parengta Europos Tarybos.


Komisija

25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/4


Euro kursas (1)

2006 m. liepos 24 d.

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2633

JPY

Japonijos jena

147,32

DKK

Danijos krona

7,4604

GBP

Svaras sterlingas

0,68160

SEK

Švedijos krona

9,2595

CHF

Šveicarijos frankas

1,5746

ISK

Islandijos krona

93,48

NOK

Norvegijos krona

7,9540

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5750

CZK

Čekijos krona

28,435

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

276,06

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6960

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,9433

RON

Rumunijos lėja

3,5640

SIT

Slovėnijos tolaras

239,65

SKK

Slovakijos krona

38,385

TRY

Turkijos lira

1,9600

AUD

Australijos doleris

1,6773

CAD

Kanados doleris

1,4405

HKD

Honkongo doleris

9,8256

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,0321

SGD

Singapūro doleris

2,0025

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 202,41

ZAR

Pietų Afrikos randas

8,9041

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,0868

HRK

Kroatijos kuna

7,2540

IDR

Indijos rupija

11 603,41

MYR

Malaizijos ringitas

4,667

PHP

Filipinų pesas

65,875

RUB

Rusijos rublis

34,0175

THB

Tailando batas

48,030


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/5


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2006/C 172/03)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2006 m. liepos 13 d. Komisija gavo pranešimą apie pasiūlytą koncentraciją pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį, kurios metu įmonės „Fogeca Multiauto S.A“ (toliau — „Fogeca“, Portugalija) ir „Mapfre Mutualidad de Seguros“ (toliau — „Mapfre“, Ispanija), įsigydamos akcijų įgyja bendrą naujos bendros įmonės (toliau — BĮ, Ispanija) kontrolę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.

Atitinkamų įmonių veikla yra ši:

„Fogeca“: automobilių surinkimas, automobilių dalių gamyba, automobilių ir atsarginių dalių mažmeninė prekyba;

„Mapfre“: draudimas, finansinės paslaugos;

BĮ: automobilių mažmeninė prekyba ir aptarnavimas po pardavimo, automobilių draudimas, turto valdymas Ispanijoje.

3.

Atsižvelgdama į pradinį tyrimą, Komisija laikosi nuomonės, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Tačiau ji pasilieka teisę pati priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Atsižvelgiant į Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija prašo suinteresuotąsias trečiąsias šalis jai pateikti galimas pastabas dėl pasiūlytos operacijos.

Pastabas Komisijai būtina pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Jas Komisijai galima siųsti faksu ((32 2) 296 43 01, 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/6


Kvietimas pateikti pastabas dėl Komisijos reglamento projekto

(2006/C 172/04)

Per mėnesį nuo šio reglamento projekto paskelbimo dienos suinteresuotosios šalys gali pateikti savo pastabas šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Consultation (HT 364)

Greffe des Aides d'État

B-1049 Bruxelles

Faksas (32 2) 296 12 42

El. paštas stateaidgreffe@ec.europa.eu

Projektas Komisijos reglamentas (EB) Nr. …/..

[…]

iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 dėl jų taikymo laikotarpio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1),

ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i, ii ir iv papunkčius ir b punktą,

paskelbusi šio reglamento projektą (2),

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 31 d. nustoja galioti 2002 m. gruodžio 12 d. Reglamentas (EB) Nr. 2204/2002 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai, teikiamai užimtumui (3), 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (4) ir 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (5). Valstybės pagalbos veiksmų plane (6) Komisija pasiūlė pergrupuoti šiuos reglamentus į vieną Bendrosios išimties reglamentą ir pagal galimybes įtraukti kitas sritis, paminėtas Reglamento (EB) Nr. 994/98 1 ir 2 straipsniuose.

(2)

Būsimojo Bendrosios išimties reglamento turinys ypač priklauso nuo Valstybės pagalbos veiksmų planu ir Komisijos konsultaciniu dokumentu dėl valstybės pagalbos ir naujovių (7) inicijuotų viešųjų konsultacijų rezultatų. Taip pat reikia ir diskusijų su valstybių narių atstovais, kad būtų apibrėžtos pagalbos kategorijos, kurias būtų galima laikyti suderintomis su Sutartimi. Norint tęsti dabartines konsultacijas ir analizuoti jų rezultatus, reikėtų pratęsti Reglamentų (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 galiojimo terminą iki 2007 m. pabaigos.

(3)

Todėl Reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 68/2001 ir (EB) Nr. 70/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Valstybės pagalbos patariamojo komiteto nuomonę

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2204/2002 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 70/2001 10 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2204/2002 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.“

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, …

Komisijos vardu

Komisijos narys


(1)  OL L 142, 1998 5 14, p. 1.

(2)  OL …

(3)  OL L 337, 2002 12 13, p. 3.

(4)  OL L 10, 2001 1 13, p. 33. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 364/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 22).

(5)  OL L 10, 2001 1 13, p. 20. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 363/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 20).

(6)  KOM/2005/0107 galutinis.

(7)  KOM/2005/0436 galutinis.


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/8


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

(2006/C 172/05)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos numeris

XS 54/04

Valstybė narė

Italija

Regionas

Emilija-Romanija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Pramoninių laboratorijų tobulinimas

Teisinis pagrindas

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

3 mln. EUR

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Maksimalus pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

 

Įgyvendinimo data

2004 1 20

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2005 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, atitinkantys mažosioms ir vidutinėms įmonėms skiriamai pagalbai gauti reikalavimus

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Emilia — Romagna

Adresas:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

 

Ne


Pagalbos numeris

XS 68/05

Valstybė narė

Latvija

Regionas

Latvija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Paskolos sparčiai augančioms MVĮ

Teisinis pagrindas

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra suma (garantuotos paskolos)

20 (1) mln. LVL (28,457 mln. EUR)

Metinė bendra suma — vidutinė per metus suteiktų paskolų suma

3 mln. LVL (4,268 mln. EUR)

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Ne daugiau kaip 15 %

 

Įgyvendinimo data

2005 7 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2019 12 31.

Jeigu pagalbos programos nuostatos nebeatitinka pagalbos komercinei veiklai kontrolės taisyklių, pagalbos programos pagalbos skyrimo nuostatos bus peržiūrėtos pagal EB sutarties 88 straipsnio 1 dalį

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Taip

Išskyrus:

 

EB sutarties I priede išvardytų produktų gamybą, perdirbimą ir išleidimą vartoti

X

Finansinį tarpininkavimą ir draudimą

X

Azartinius žaidimus

X

Ginklų gamybą, tiekimą ir prekybą jais

X

Tabako gamybą ir specializuotą prekybą juo

X

Anglies kasybą

X

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Valstybinė akcinė bendrovė Latvijas Hipotēku un zemes banka

Adresas:

Doma laukumā 4,

LV-1977 Rīgā

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


Pagalbos numeris

XS 69/05

Valstybė narė

Latvija

Regionas

Latvija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Paskolos (ir mikrokreditai) įmonių steigimui

Teisinis pagrindas

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra suma,

10,665 mln. LVL (15,175 mln. EUR (2))

iš kurios

 

2005 m.: 5,333 mln. LVL (7,588 mln. EUR)

 

2007 m.: 5,332 mln. LVL (7,586 mln. EUR)

Papildomi ištekliai, turintys vyriausybės garantiją:

10,665 mln. LVL (15,175 mln. EUR)

Metinė bendra suma — vidutinė per metus suteiktų paskolų suma:

3 mln. LVL (4,268 mln. EUR)

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Ne daugiau kaip 15 %

 

Įgyvendinimo data

2005 7 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2019 12 31.

Jeigu pagalbos programos nuostatos nebeatitinka pagalbos komercinei veiklai kontrolės taisyklių, pagalbos programos pagalbos skyrimo nuostatos bus peržiūrėtos pagal EB sutarties 88 straipsnio 1 dalį

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama pagalba MVĮ

Taip

Išskyrus:

 

EB sutarties I priede išvardytų produktų gamybą, perdirbimą ir išleidimą vartoti

X

Finansinį tarpininkavimą ir draudimą

X

Azartinius žaidimus

X

Ginklų gamybą, tiekimą ir prekybą jais

X

Tabako gamybą ir specializuotą prekybą juo

X

Anglies kasybą

X

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Valstybinė akcinė bendrovė Latvijas Hipotēku un zemes banka

Adresas:

Doma laukumā 4,

LV-1977 Rīgā

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


Pagalbos numeris

XS 89/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Europos lygmuo mažosioms įmonėms ir susijungimų nauda.

Teisinis pagrindas

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

34 mln. EUR 2005 m.;

110 mln. EUR 2006 m.;

57 mln. EUR 2007 m.

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Maksimalus pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip (5 str.)

 

Įgyvendinimo data

Nuo 2005 3 17

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2007 m.

(Italija įsipareigoja suderinti taisykles su reglamento, kuris pakeis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, nuostatomis)

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriamai pagalbai gauti reikalavimus

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adresas:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


Pagalbos Nr.

XS 138/05

Valstybė narė

Graikija

Regionas

Visa šalis

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Pagalba mažų ir vidutinių įmonių studijų išlaidoms ir konsultacijų mokesčiams, skiriama kaip investicinių programų, vykdomų pagal Įstatymą Nr. 3299/2004 dėl privačių investicijų skatinimo siekiant ekonominio vystymosi ir regioninės sanglaudos, dalis

Teisinis pagrindas

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

40 mln. EUR

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

 

Įgyvendinimo data

Nuo 2005 6 15

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2006 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Automobilių pramonė

Taip

Kita apdirbamoji pramonė

Taip

Kitos paslaugos

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Adresas:

Νίκης 5-7,

GR-TK10180, Αθήνα

Pavadinimas:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adresas:

Μεσογείων 199,

GR-TK10192, Αθήνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6straipsnį

Taip

 


Pagalbos numeris

XS 154/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Lombardijos regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Bendrasis programavimo dokumentas; 2 tikslas 2000–2006 m. — 1.5 priemonė „Parama naujų įmonių steigimui“, priemonės dalis b „Įmonių steigimas“: bendros iniciatyvos

Teisinis pagrindas

Docup ob.2 2000-2006

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

2005–2006 m.: 3 000 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Didžiausios leistinos ribos pagal 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, t. y.:

išlaidos investicijoms į materialų ir nematerialų turtą:

Mažosios įmonės 15 % BSE;

Vidutinės įmonės 7,5 % BSE;

srityse, kurioms taikoma išimtis, numatyta ES sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, pirmiau minėti procentiniai dydžiai yra:

Mažosios įmonės 8 % GSE + 10 % BSE;

Vidutinės įmonės 8 % GSE + 6 % BSE;

išlaidos paslaugoms ir konsultacijoms įsigyti:

Mažosios ir vidutinės įmonės: 50 % BSE

Bet kuriuo atveju bendra suteiktos pagalbos suma negali viršyti 30 % bendros išlaidų, susijusių su investicijomis ir paslaugų įsigijimu, sumos nominalios vertės. Jei ši riba viršijama, paslaugų įsigijimui suteiktos pagalbos suma bus sumažinta, kad neviršytų pirmiau minėtos 30 % ribos

Įgyvendinimo data

Eiliškumo sąrašo paskelbimo data: 2005 8 3

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Pagalba gali būti teikiama iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas

Teikti investicinę pagalbą naujoms verslo iniciatyvoms pramonės, amatų, turizmo ir paslaugų sektoriuose teikiant pirminę investicinę pagalbą ir padedant įsigyti bendrų iniciatyvų kategorijos paslaugas

Ekonomikos sektoriai

Pramonė

Amatai

Turizmas

Paslaugos

Numatyti apribojimai arba neįtrauktos šios pramonės šakos, kurias reglamentuoja Bendrijos teisės aktai, visų pirma:

neįtrauktos šios pramonės šakos: transportas, Sutarties I priede nurodytų žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ir prekyba, žuvininkystė;

papildomi apribojimai taikomi projektams, susijusiems su plieno, laivų statybos, sintetinių pluoštų gamybos ir automobilių pramone.

Pagal schemą numatytos priemonės apibrėžiamos taip, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 70/2001 2 ir 5 straipsniuose

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresas:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Kita informacija

Pagalba teikiama pagal Bendrojo programavimo dokumento (DOCUP) 2 tikslą 2000–2006 m.


Pagalbos numeris

XS 155/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Lombardijos regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Bendrasis programavimo dokumentas; 2 tikslas 2000–2006 m. — 1.1 priemonė „Investicinė pagalba įmonėms“, priemonės dalis f) „Pagalba įmonių konkurencingumui didinti“, 3 veiksmas: Integruota investicinė pagalba technologijoms diegti ir (arba) aplinkosaugos veiklai skatinti (Įstatymas 598/94, 11 straipsnis) ir naujoms staklėms ir (arba) gamybos įrenginiams pirkti ar įsigyti išperkamosios nuomos būdu (Įstatymas 1329/65)

Teisinis pagrindas

Docup ob.2 2000-2006

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

2005–2006 m.: 3 500 000,00 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Didžiausios leistinos ribos pagal 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, t. y.:

a)

išlaidos investicijoms į materialų ir nematerialų turtą:

Mažosios įmonės 15 % BSE;

Vidutinės įmonės 7,5 % BSE;

srityse, kurioms taikoma išimtis, numatyta ES sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, pirmiau minėti procentiniai dydžiai yra:

Mažosios įmonės 8 % GSE + 10 % BSE;

Vidutinės įmonės 8 % GSE + 6 % BSE;

b)

išlaidos paslaugoms ir konsultacijoms įsigyti:

Mažosios ir vidutinės įmonės: 50 % BSE

c)

išlaidos pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje vystymo veiklai:

Mažosios ir vidutinės įmonės 35 % BSE

d)

išlaidos pramoniniams tyrimams:

Mažosios ir vidutinės įmonės 60 % BSE

Bet kuriuo atveju bendra suteiktos pagalbos suma negali viršyti 30 % bendros išlaidų, susijusių su investicijomis, paslaugų įsigijimu, moksliniais tyrimais ir plėtra, sumos nominalios vertės

Įgyvendinimo data

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2005 m. balandžio 18 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Pagalba gali būti teikiama iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas

Teikti integruotą investicinę pagalbą įmonėms, kurios nusprendžia pasinaudoti ir 1, ir 2 veiksmu (Įstatymas 598/94, 11 straipsnis ir Įstatymas 1329/65), siekdamos įgyvendinti integruotas technologijų diegimo priemones ir įsigyti įrenginius bei mechanizmus. Įmonės, ketinančios įgyvendinti tokias integruotas investicijas, gali pasinaudoti pagalba pateikdamos vieną paraišką dėl investicijų plano, kurį sudaro abi priemonės.

Pagal schemą numatytos priemonės apibrėžiamos taip, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 70/2001 2 ir 5 straipsniuose

Ekonomikos sektoriai

Gavybos ir gamybos (ISTAT ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo C ir D dalys), statybos (ISTAT ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo F dalis), elektros energijos, garų ir karšto vandens gamybos ir paskirstymo (ISTAT ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo E dalis) pramonės šakos ir gamybos paslaugos, kurios turės teigiamą poveikį pirmiau minėtų gamybos veiklos rūšių plėtojimui.

Neįtrauktos šios pramonės šakos: transportas, Sutarties I priede nurodytų žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ir prekyba, žuvininkystė;

pagal 2003 m. kovo 19 d. Daugiasektorinę regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programą (2002/C70/04)

neįtraukiama plieno pramonė (žr. 2003 m. kovo 19 d. Daugiasektorinės regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programos (2002/C70/04) B priedą)) ir sintetinių pluoštų sektorius (žr. Programos D priedą).

Tais atvejais, kai projektuose numatytos reikalavimus atitinkančios išlaidos viršija 50 % mln. eurų arba numatyta pagalba yra didesnė negu 5 mln. eurų BSE, didžiausia pagalbos suma bus lygi 30 % atitinkamos didžiausios regioninės pagalbos sumos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresas:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Kita informacija

Pagalba teikiama pagal Bendrojo programavimo dokumento (DOCUP) 2 tikslą 2000–2006 m.


Pagalbos numeris

XS 156/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Lombardijos regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Bendrasis programavimo dokumentas; 2 tikslas 2000–2006 m. — 1.2 priemonė „Aukštos kokybės verslo paslaugų paklausos skatinimas“, priemonės dalis e) „Inovacijų skatinimas“: bendros iniciatyvos.

Teisinis pagrindas

Docup ob.2 2000-2006

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

2005–2006 m.: 5 000 000,00 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Didžiausios leistinos ribos pagal 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, t. y.:

išlaidos investicijoms į materialų ir nematerialų turtą:

Mažosios įmonės 15 % BSE;

Vidutinės įmonės 7,5 % BSE;

srityse, kurioms taikoma išimtis, numatyta ES sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, pirmiau minėti procentiniai dydžiai yra:

Mažosios įmonės 8 % GSE + 10 % BSE;

Vidutinės įmonės 8 % GSE + 6 % BSE;

išlaidos paslaugoms ir konsultacijoms įsigyti:

Mažosios ir vidutinės įmonės: 50 % BSE

Bet kuriuo atveju bendra paslaugų įsigijimui suteiktos investicinės pagalbos suma negali viršyti 30 % bendros reikalavimus atitinkančių išlaidų sumo

Įgyvendinimo data

Eiliškumo sąrašo paskelbimo data: 2005 m. rugsėjis

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Pagalba gali būti teikiama iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas

Teikti pagalbą diegiant technologijas MVĮ, skatinant projektų, kuriuose numatoma įsigyti paslaugas, orientuotas į organizacines, komercines, IT naujoves, e.verslo plėtrą, technologines naujoves ir mokslinių tyrimų bei plėtros veiklą, įgyvendinimą.

Iniciatyvos, kurių imasi įmonės, turi priklausyti bendrų iniciatyvų kategorijai.

Pagal schemą numatytos priemonės apibrėžiamos taip, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 70/2001 2 ir 5 straipsniuose

Ekonomikos sektoriai

Įmonių konsultavimo paslaugos.

Numatyti apribojimai arba neįtrauktos kai kurios pramonės šakos, kurias reglamentuoja Bendrijos teisės aktai (transporto, žuvininkystės, Sutarties I priede nurodytų žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos, plieno, laivų statybos, sintetinių pluoštų, automobilių pramonė)

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresas:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Kita informacija

Pagalba teikiama pagal Bendrojo programavimo dokumento (DOCUP) 2 tikslą 2000–2006 m.


Pagalbos numeris

XS 183/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Friulio-Venecijos Džulijos autonominis regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Iniciatyvos MVĮ siekiant priimti pramonės politikos priemones konkurencingo vystymo projektams remti

Teisinis pagrindas

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

2005 m.: 14,5 mln. EUR

2006 m.: 9,5 mln. EUR

2007 m.: 9,5 mln. EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2005 10 5

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2007 6 30

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Kita apdirbamoji pramonė

Taip

Visos paslaugos

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adresas:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefonas (39 0432) 55 59 71

Faksas (39 0432) 55 59 52

el. paštas: politiche.economiche@regione.fvg.it

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos numeris

XS 186/05

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

Vakarų Velsas ir Valleys 1 tikslo regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą pavadinimas

Cotton Projects

Teisinis pagrindas

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

 

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

119 902 GBP

Garantuotos paskolos

 

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

 

Įgyvendinimo data

Nuo 2005 m. spalio 31 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pastaba: kaip pažymėta pirmiau, pagalba buvo patvirtinta iki 2006 m. gruodžio 31 d. Lėšos pagal šį patvirtinimą gali būti išmokamos iki 2007 m. gruodžio 31 d. (pagal N+2)

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Kitos paslaugos (statyba)

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

National Assembly for Wales

Adresas:

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


Pagalbos numeris

XS 192/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Pjemonto REgionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Parama naujoms staklėms ar gamybos įrenginiams pirkti ar įsigyti išperkamosios nuomos būdu („Sabatini“ įstatymas)

Teisinis pagrindas

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

25 mln. EUR (3)

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Maksimalus pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

 

Įgyvendinimo data

2005 9 27

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2006 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriamai pagalbai gauti reikalavimus

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Adresas

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39 011) 432 14 61 — Faks. (39 011) 432 34 83

el. paštas: direzione16@regione.piemonte.it

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


Pagalbos numeris

XS 193/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Pjemonto Regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Parama naujoms staklėms ar gamybos įrenginiams pirkti ar įsigyti išperkamosios nuomos būdu („Sabatini decambializzata“ įstatymas)

Teisinis pagrindas

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

25 mln. EUR (4)

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Maksimalus pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

 

Įgyvendinimo data

2005 9 27

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2006 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriamai pagalbai gauti reikalavimus

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Adresas

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39 011) 432 14 61 — Faks. (39 011) 432 34 83

el. paštas: direzione16@regione.piemonte.it

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


Pagalbos numeris

XS 212/05

Valstybė narė

Italija

Regionas

Kampanija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Pagalbos schema mažosioms įmonėms, veikiančioms amatų, prekybos, paslaugų ir turizmo sektoriuose.

Kvietimo dalyvauti konkurse kriterijai ir informacija, susijusi su regioninių parkų integruotais projektais

Teisinis pagrindas

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

17 488 433,50 EUR

Garantuotos paskolos

NE

Maksimalus pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

 

Įgyvendinimo data

Nuo 2006 1 31

Pagalbos schemos trukmė

Iki 2006 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, atitinkantys mažosioms ir vidutinėms įmonėms skiriamai pagalbai gauti reikalavimus

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Adresas:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: (39 081) 796 30 50

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


Pagalbos Nr.

XS 216/05

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Visa šalies teritorija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Valstybės pagalba žirgininkyste besiverčiančioms mažoms ir vidutinėms ne žemės ūkio įmonėms, skirta šiam sektoriui palaikyti bei vystyti

Teisinis pagrindas

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė bendra suma

0,5 mln. EUR

Garantuotos paskolos

 

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

 

Garantuotos paskolos

 

Maksimalus pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

 

Įgyvendinimo data

Po pagalbos schemos paskelbimo Boletín Oficial del Estado ir jos įsigaliojimo

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2007 6 30

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

 

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Kitos paslaugos

Taip

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pavadinimas:

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adresas:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  EUR = 0,702804 LVL.

(3)  Į nurodytas metines išlaidas taip pat įeina kituose teisinį pagrindą sudarančiuose teisės aktuose nurodytos sumos ir jos nurodomos atskirame pranešime apie išimtis.

(4)  Į nurodytas metines išlaidas taip pat įeina kituose teisinį pagrindą sudarančiuose teisės aktuose nurodytos sumos ir jos nurodomos atskirame pranešime apie išimtis.


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/21


Pranešimas dėl taikomų kompensacinių priemonių medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui į Bendriją: bendrovės, kuriai taikoma individuali kompensacinio muito norma, pavadinimo keitimas

(2006/C 172/06)

Medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui taikomas 2004 m. sausio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 74/2004 nustatytas galutinis kompensacinis muitas (1)

Indijoje esanti bendrovė Anunay Fab. Pvt. Ltd, kurios medvilninės patalynės eksportui į Bendriją, remiantis Reglamento (EB) Nr. 74/2004 1 straipsnio 3 dalimi, nustatytas 7,6 % kompensacinis muitas, pranešė Komisijai, kad 2005 m. lapkričio 23 d. pasikeitus bendrovės teisiniam statusui, bendrovės pavadinimas buvo pakeistas į Anunay Fab. Ltd.

Bendrovė tvirtina, kad pavadinimo pakeitimas nedaro įtakos bendrovės teisei naudotis individualia muito norma, taikyta bendrovei su ankstesniu Anunay Fab. Pvt. Ltd pavadinimu.

Komisija išnagrinėjo pateiktą informaciją ir nusprendė, kad pakeistas bendrovės pavadinimas jokiu būdu nedaro įtakos Reglamento (EB) Nr. 74/2004 išvadoms. Todėl Reglamento (EB) Nr. 74/2004 priede nuorodą į Anunay Fab. Pvt. Ltd. bendrovę reikia laikyti nuoroda į bendrovę Anunay Fab. Ltd.

Papildomas TARIC kodas A498, kuris anksčiau buvo priskirtas Anunay Fab. Pvt. Ltd, turi būti taikomas Anunay Fab. Ltd.


(1)  OL L 12, 2004 1 17, p. 1. su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 122/2006 (OL L 22, 2006 1 26, p. 3).


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/22


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2006/C 172/07)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2006 m. liepos 13 d. Komisija gavo pranešimą apie pasiūlytą koncentraciją pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį, kurios metu įmonė „Crédit Agricole SA“ (toliau — „Crédit Agricole“, Prancūzija) 2006 m. birželio 13 d. paskelbusi viešąjį konkursą įsigijo akcijų ir perėmė visą įmonės „Emporiki Bank of Greece SA“ (toliau — „Emporiki“, Graikija) kontrolę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.

Atitinkamų įmonių veikla yra ši:

„Crédit Agricole“: bankininkystė ir draudimo paslaugos;

„Emporiki“: bankininkystė ir draudimo paslaugos.

3.

Atsižvelgdama į pradinį tyrimą, Komisija laikosi nuomonės, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Tačiau ji pasilieka teisę pati priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Atsižvelgiant į Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija prašo suinteresuotąsias trečiąsias šalis jai pateikti galimas pastabas dėl pasiūlytos operacijos.

Pastabas Komisijai būtina pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Pastabas Komisijai galima siųsti faksu ((32 2) 296 43 01 ar 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/23


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2006/C 172/08)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2006 m. liepos 14 d. Komisija gavo pranešimą apie pasiūlytą koncentraciją pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį, kurios metu įmonė „Blackstone Group“ (toliau — „Blackstone“, JAV) įsigydama akcijų, perima visą įmonės „Travelport Inc.“ (toliau — „Travelport“, JAV) kontrolę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.

Atitinkamų įmonių veikla yra ši:

„Blackstone“: privačios prekybinės bankininkystės įmonė, daugiausia teikianti finansinių konsultacijų paslaugas, privataus kapitalo investicijų ir investicijų į turtą paslaugas;

„Travelport“: kelionių platinimo prekės ženklų ir įmonių grupė, veikianti įvairiuose pasaulio regionuose.

3.

Po pirminio patikrinimo Komisija nustato, ar koncentracijai, apie kurią pranešta, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Tačiau ji pasilieka teisę pati priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Pagal Komisijos Pranešimą dėl supaprastintos procedūros tam tikroms koncentracijoms taikant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šiai bylai gali būti taikoma tame pranešime numatyta procedūra.

4.

Komisija prašo suinteresuotąsias trečiąsias šalis jai pateikti galimas pastabas dėl pasiūlytos operacijos.

Pastabas Komisijai būtina pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Jas Komisijai galima siųsti faksu ((32 2) 296 43 01, 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


III Pranešimai

Komisija

25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/24


Kvietimas teikti netiesioginės veiklos paraiškas pagal daugiametę Bendrijos programą dėl labiau prieinamo, patogesnio bei tinkamesnio naudoti skaitmeninio turinio Europoje („eContentplus“ programa)

(2006/C 172/09)

(Tekstas svarbus EEE)

1.   Tikslai ir aprašymas

Europos Komisija patvirtino darbo programą ir kvietimą teikti paraiškas, siekdama įgyvendinti programą „eContentplus (1).

Pagal šį kvietimą galima teikti netiesioginės veiklos, skirtos toliau nurodytoms sritims ir veiksmams, paraiškas:

Geografinė informacija

3.1.

Geografinės informacijos tiksliniai projektai

3.2.

Geografinei informacijai skirtas teminis tinklas

Mokomasis turinys

4.1.

Mokomojo turinio tiksliniai projektai

4.2.

Mokomajam turiniui skirtas teminis tinklas

Skaitmeninės bibliotekos (kultūrinis ir mokslinis turinys)

5.1.

Skaitmeninių bibliotekų tiksliniai projektai

5.2.

Kultūriniam turiniui skirtas teminis tinklas

Bendradarbiavimo tarp skaitmeniniu turiniu suinteresuotų šalių stiprinimas

6.1.

Viešajai nuosavybei ir susijusiems klausimams skirtas teminis tinklas

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Programoje „eContentplus“ gali dalyvauti juridiniai asmenys, įsteigti 25 valstybėse narėse.

Joje taip pat gali dalyvauti ir juridiniai asmenys, įsteigti Bulgarijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Turkijoje ir Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, jeigu šiuo tikslu yra sudarytas abipusis susitarimas su atitinkama šalimi. Joje gali dalyvauti ELPA valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, kurie yra EEE susitarimo susitariančiosios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) pagal šio susitarimo nuostatas (2).

Trečiosiose šalyse įsteigti juridiniai asmenys ir tarptautinės organizacijos gali dalyvauti programoje, tačiau be Bendrijos finansinės paramos.

3.   Biudžetas

Numatomas netiesioginės veiklos bendro finansavimo biudžetas - 27,3 milijono eurų.

4.   Terminas

Komisija priima paraiškas iki 2006 m. spalio 19 d. 17 val. 00 min. (Liuksemburgo laiku).

5.   Kita informacija

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą ir paraiškos formas galima rasti interneto svetainėje adresu:

http://europa.eu.int/econtentplus

Visos paraiškos turi atitikti reikalavimus ir sąlygas, aprašytas išsamiuose kvietimo teikti paraiškas tekstuose, darbo programoje ir pasiūlymo teikėjo vadove, kuriuos anglų kalba galima rasti minėtoje Komisijos interneto svetainėje. Juose pateikiama informacija, kaip parengti ir pateikti paraiškas.

Paraiškų vertinimas bus grindžiamas skaidrumo ir vienodų sąlygų principais. Jį atliks Komisija, padedama išorės ekspertų. Kiekviena paraiška bus vertinama remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais „eContentplus“ darbo programoje.

Visos Europos Komisijos gautos paraiškos bus nagrinėjamos konfidencialiai.


(1)  2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 456/2005/EB, nustatantis daugiametę Bendrijos programą dėl labiau prieinamo, patogesnio bei tinkamesnio naudoti skaitmeninio turinio Europoje (OL L 79, 2005 3 24, p. 1).

(2)  Naujausia informacija apie tai, kurios šalys yra programos dalyvės, skelbiama Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Naujausią sąrašą taip pat galima rasti programos interneto svetainėje http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/26


KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS

Jungtinė suderinta Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programa

(2006/C 172/10)

1.   APLINKYBĖS

Europos Komisija skelbia kvietimą teikti pasiūlymus (nuoroda ECFIN/2006/A3-03) ES valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse atlikti tyrimus pagal Jungtinę suderintą Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programą (kurią Komisija patvirtino 2000 m. lapkričio 29 d.). Šis kvietimas teikti pasiūlymus skirtas Liuksemburgui, Maltai, Kroatijai ir Turkijai.

Programos tikslas — surinkti informaciją apie ES valstybių narių ekonominę padėtį, kad Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valdymo tikslams būtų galima palyginti jų ekonominius ciklus. Toks tyrimų būdas tapo nepakeičiama priemone EPS ekonominės priežiūros procese ir siekiant bendrųjų ekonominės politikos tikslų.

2.   VEIKLOS TIKSLAS IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2.1.   Tikslai

Jungtinėje suderintoje programoje dalyvauja specializuotos įstaigos (organizacijos), atliekančios nuomonės tyrimus bendro finansavimo pagrindu. Komisija nori sudaryti metinę dotacijos sutartį dėl šios veiklos su įstaigomis ir organizacijomis, kurios yra tinkamos atlikti vieną arba daugiau iš šių tyrimų nuo 2007 m. gegužės iki 2008 m. balandžio mėn.:

tyrimai mažmeninės prekybos ir paslaugų srityje Liuksemburge;

tyrimai investicijų, statybos, mažmeninės prekybos ir paslaugų srityje Maltoje;

tyrimai investicijų, statybos, mažmeninės prekybos, paslaugų ir pramonės srityje Kroatijoje;

tyrimai investicijų, statybos, mažmeninės prekybos, paslaugų, pramonės srityje ir vartotojų nuomonės tyrimai Turkijoje;

ad hoc tyrimai aktualiais ekonominiais klausimais: tokie ad hoc tyrimai iš esmės yra labiau pavieniai ir atliekami papildant mėnesinius tyrimus, naudojant tas pačias kaip ir mėnesiniams tyrimams sudarytas imtis ir siekiant surinkti informaciją konkrečiomis ekonominės politikos temomis.

Tyrimų tikslinė grupė yra pramonės, investicijų, statybos, mažmeninės prekybos ir paslaugų srities vadovai bei vartotojai.

2.2.   Techninės specifikacijos

2.2.1.   Tyrimų laikas ir rezultatų pateikimas

Toliau esančioje lentelėje pateikiamas šio kvietimo teikti pasiūlymus kontekste atliekamų tyrimų sąrašas:

Tyrimo pavadinimas

Sektorių (dydžio kategorijų) skaičius

Kas mėnesį užduodamų klausimų skaičius

Kas ketvirtį užduodamų klausimų skaičius

Tyrimas pramonės srityje

56/—

7

9

Tyrimas investicijų srityje

8/6

2 klausimai kovo (balandžio) mėn.

4 klausimai spalio (lapkričio) mėn.

Tyrimas statybos srityje

5/—

5

1

Tyrimas mažmeninės prekybos srityje

9/—

6

Tyrimas paslaugų srityje

19/—

6

1

Vartotojų nuomonės tyrimas

25/—

14

3

Mėnesiniai tyrimai privalo būti atliekami per pirmas dvi kiekvieno mėnesio savaites, o jų rezultatai elektroniniu paštu privalo būti perduoti Komisijai ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki mėnesio pabaigos pagal grafiką, kuris bus pateiktas dotacijos sutartyje.

Ketvirtiniai tyrimai privalo būti atliekami per pirmas dvi pirmojo kiekvieno ketvirčio mėnesio (sausis, balandis, liepa ir spalis) savaites, o jų rezultatai elektroniniu paštu privalo būti perduodami Komisijai ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn. pabaigos atitinkamai pagal grafiką, kuris bus pateiktas dotacijos sutartyje.

Pusmečio tyrimai investicijų srityje privalo būti atliekami kovo (balandžio) ir spalio (lapkričio) mėnesiais, ir rezultatai elektroniniu paštu perduodami Komisijai ne vėliau kaip prieš keturias darbo dienas iki atitinkamai gegužės ir gruodžio pabaigos pagal grafiką, kuris bus pateiktas dotacijos sutartyje.

Ad hoc tyrimų atveju paramos gavėjas turi laikytis konkrečių jam nustatytų grafikų.

Išsamų veiklos aprašymą galima atsisiųsti iš šio interneto puslapio:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2.   Jungtinės suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programos metodologija ir klausimynai

Išsamesnę informaciją apie metodologiją rasite šiame vadove:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS IR TRUKMĖ

3.1.   Administracinės nuostatos

Įstaiga arba organizacija atrenkamos ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Šiuo tikslu šalys sudarys metinę sutartį, kurioje bus nurodyti bendri tikslai ir planuojamos veiklos pobūdis. Dotacijos sutartis galios nuo 2007 m. gegužės iki 2008 m. balandžio mėn.

3.2.   Trukmė

Tyrimai atliekami nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. Veiklos trukmė negali viršyti 12 mėnesių (tyrimų investicijų srityje atveju — 13 mėnesių).

4.   FINANSAVIMAS

4.1.   Bendrijos finansavimo šaltiniai

Atrinkti projektai bus finansuojami pagal 01.02.02 biudžeto eilutę — Ekonominės ir pinigų sąjungos koordinavimas ir priežiūra.

4.2.   Šiam konkursui numatytas bendras Bendrijos biudžetas

Šiems tyrimams skiriamas bendras metinis biudžetas sudaro apytikriai 360 000 eurų.

Paramos gavėjų bus ne daugiau kaip 17.

4.3.   Bendrijos finansavimo dalis procentais

Komisijos įnašas į bendrą finansavimą negali viršyti 50 % paramos gavėjo kiekvieno tyrimo metu patiriamų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

4.4.   Paramos gavėjo veiksmų finansuojama dalis ir patiriamos reikalavimus atitinkančios išlaidos

Reikalavimus atitinkančios išlaidos galimos tik po to, kai visos šalys pasirašo dotacijos sutartį, išskyrus išskirtinius atvejus, ir jokiu būdu ne prieš pateikiant paraišką dotacijai gauti. Įnašai natūra nelaikomi reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

Paramos gavėjas turės pateikti išsamią sąmatą, nurodydamas apskaičiuotas išlaidas ir projekto finansavimą eurais. Sąmata bus pridedama kaip priedas prie dotacijos sutarties. Vėliau Komisija gali naudoti šiuos skaičius audito tikslais.

5.   TINKAMUMO KRITERIJAI

5.1.   Pasiūlymų teikėjų teisinis statusas

Kvietimas teikti pasiūlymus skirtas įstaigoms ir organizacijoms (juridiniams asmenims), turintiems teisinį statusą vienoje iš ES valstybių narių arba vienoje iš stojančiųjų šalių arba šalių kandidačių. Pasiūlymų teikėjai privalo įrodyti, jog jie turi juridinio asmens statusą, ir pateikti reikalaujamus standartinius juridinio asmens statusą patvirtinančius dokumentus.

5.2.   Atmetimo pagrindai

Paraiškos dotacijai gauti nebus svarstomos, jeigu jų teikėjai (1):

a)

yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

b)

buvo pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su jų profesine veikla, sprendimu turinčiu res judicata;

c)

yra kalti padarę rimtą profesinį prasižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias susitariančioji institucija gali pagrįsti;

d)

neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis, mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba susitariančiosios institucijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;

e)

jų atžvilgiu buvo priimtas teismo sprendimas, turintis res judicata galią, dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Bendrijų finansiniams interesams;

f)

kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba subsidijų, finansuojamų iš Bendrijos biudžeto, skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jos iš esmės pažeidė sutarties sąlygas nesilaikydamos savo sutartinių įsipareigojimų,

g)

pateko į interesų konflikto situaciją;

h)

yra kalti dėl neteisingos informacijos pateikimo arba visai nepateikė šios informacijos.

Pasiūlymų teikėjai privalo įrodyti, jog jie nėra vienoje iš padėčių, nurodytų 5.2 dalies punktuose, užpildę standartinę deklaracijos dėl atitikties kriterijų formą.

5.3.   Administracinės ir piniginės nuobaudos

1.

Nepažeidžiant sutartyje numatytų nuobaudų taikymo, su kandidatais arba konkurso dalyviais ir rangovais, kurie pateikė melagingus duomenis arba rimtai nusižengė neįvykdę savo sutartinių įsipareigojimų ankstesnėje pirkimų procedūroje, nebus pasirašomos jokios iš Bendrijos biudžeto finansuojamos sutartys ir nebus suteikiamos dotacijos ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu nuo nusižengimo, kuris buvo patvirtintas (bylos šalių) rungimosi principu grindžiamu procesu. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki trejų metų, jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

Konkurso dalyviai arba kandidatai, pateikę melagingus duomenis, taip pat baudžiami taikant 2–10 proc. nuo bendros pasirašomos sutarties vertės pinigines baudas.

Rangovai, kurie rimtai nusižengė neįvykdę savo sutartinių įsipareigojimų, baudžiami taikant 2–10 proc. nuo bendros atitinkamos sutarties vertės pinigines baudas. Ši norma gali būti padidinta iki 4–20 proc., jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

2.

5.2 dalies a, c ir d punktuose minimais atvejais su kandidatais arba konkurso dalyviais nebus pasirašomos jokios sutartys ir jiems nebus suteikiamos dotacijos ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu nuo nusižengimo nustatymo momento, patvirtinto (bylos šalių) rungimosi principu grindžiamu procesu.

5.2 dalies b ir e punktuose minimais atvejais su kandidatais arba konkurso dalyviais nebus pasirašomos jokios sutartys ir jiems nebus suteikiamos dotacijos ne trumpesniu kaip vienerių metų ir ne ilgesniu kaip ketverių metų laikotarpiu nuo teismo sprendimo paskelbimo momento.

Šie laikotarpiai gali būti pratęsti iki penkerių metų, jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

3.

5.2 dalies e) punkte nurodyti atvejai yra tokie:

a)

sukčiavimo atvejai, minimi Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, sudarytos 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu, 1 straipsnyje;

b)

korupcijos atvejai, minimi Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais arba Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, sudarytos 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu, 3 straipsnyje;

c)

dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos Bendrųjų veiksmų akto 98/733/TVR 2 straipsnio 1 dalyje;

d)

pinigų plovimo atvejai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 91/308/EEB 1 straipsnyje.

6.   ATRANKOS KRITERIJAI

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad galėtų vykdyti savo veiklą per visą veiklos laikotarpį. Jie privalo turėti profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją, būtinus siūlomai veiklai arba darbų programai įvykdyti.

6.1.   Pasiūlymų teikėjų finansinės galimybės

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti finansines galimybes, leidžiančias vykdyti siūlomą veiklą, ir privalo pateikti paskutinių dvejų finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, buhalterinius balansus bei pelno ir nuostolių ataskaitas. Ši nuostata netaikoma viešosioms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms.

6.2.   Pasiūlymų teikėjų gebėjimai vykdyti veiklą

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti vykdomuosius gebėjimus, kurie leistų jiems užbaigti siūlomus darbus ir turėtų pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Pasiūlymų teikėjų gebėjimams įvertinti bus taikomi šie kriterijai:

ne trumpesnė kaip trejų metų dokumentais patvirtinta patirtis rengiant ir atliekant kokybinius verslo ir vartotojų nuomonės tyrimus;

dokumentais patvirtinta patirtis bent vienoje iš toliau išvardytų sričių:

1)

verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatų įvertinimas, metodologiniai klausimai (imtys, klausimynai ir kalendorinis planavimas) ir analizė,

2)

rodiklių sudarymas remiantis verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatais,

3)

verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatų panaudojimas ciklinei ir makroekonominei analizei bei tyrimams taikant statistikos ir ekonometrikos metodus, įskaitant analizę pagal sektorius,

4)

ekonometriniai modeliai ir kitos prognozavimo priemonės;

gebėjimas taikyti Jungtinės suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programos metodologiją bei laikytis Komisijos nurodymų: laikytis mėnesinių ataskaitų pateikimo terminų, Komisijos tarnybų prašymu įgyvendinti tyrimų programos patobulinimus ir pakeitimus, dėl kurių susitariama koordinacinių susitikimų su bendradarbiaujančiomis įstaigomis (organizacijomis) metu.

7.   SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI

Kandidatai, su kuriais sudaroma sutartis, atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais:

kandidato kompetencija ir patirtis 6.2 punkte minėtose srityse;

siūlomos tyrimo metodologijos, įskaitant imties empirinį modelį, imties dydį, apimtį, atsakymų procentą, veiksmingumas;

kandidato kompetencijos ir specialių tyrimų atlikimo savybių atitinkamame sektoriuje ir šalyje, kur ketinama vykdyti tyrimą (-us), žinių lygis;

kandidato darbo organizavimo veiksmingumas lankstumo, infrastruktūros, kvalifikuoto personalo bei priemonių požiūriu atliekant darbus, pateikiant rezultatus, dalyvaujant rengiant tyrimus pagal jungtinę suderintą programą ir palaikant ryšius su Komisija;

ekonominis vertingumas.

8.   PRAKTINĖS PROCEDŪROS

8.1.   Pasiūlymų rengimas ir teikimas

Kartu su pasiūlymais privalo būti pateikta užpildyta ir pasirašyta standartinė paraiškos dotacijai gauti forma su visais patvirtinančiaisiais dokumentais, nurodytais formoje.

Pasiūlymai privalo būti pateikti trimis skyriais:

administracinis pasiūlymas;

techninis pasiūlymas;

finansinis pasiūlymas.

Iš Komisijos galima gauti šias standartines formas:

standartinė paraiškos dotacijai gauti forma;

standartinė sąmatos pateikimo forma (sąnaudų tyrimams sąmata ir finansavimo planas);

standartinė finansinio identifikavimo forma;

standartinė juridinio asmens statuso patvirtinimo forma;

standartinė deklaracijos dėl atitikimo reikalavimams forma;

standartinė deklaravimo forma nurodyti norą pasirašyti standartinę dotacijos sutartį;

standartinė forma dėl subrangos,

bei dokumentus, susijusius su dotacijos finansiniais aspektais:

atmintinė dėl biudžeto sąmatų ir finansinių ataskaitų sudarymo;

pavyzdinė dotacijos sutartis;

a)

parsisiunčiant jas iš šios interneto svetainės:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

Jei pirmas variantas neįmanomas, kreipiantis į Komisiją adresu:

Commission européenne,

Direction générale des affaires économiques et financières

Unité ECFIN A 3 (Enquêtes de conjoncture)

Appel à propositions — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B 1049 Bruxelles

Faksas (32 2) 296 36 50

El. paštas: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija pasilieka teisę keisti šiuos standartinius dokumentas, jei to prireikia pagal jungtinę suderintą programą ir (arba) dėl biudžeto valdymo suvaržymų.

Pasiūlymai turi būti teikiami viena iš Europos bendrijos oficialiųjų kalbų, tam tikrais atvejais kartu su vertimu į anglų, prancūzų arba vokiečių kalbas.

Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti vieną pasirašytą pasiūlymo originalą ir dvi jo kopijas.

Pasiūlymai privalo būti siunčiami užantspauduotame voke, įdėtame į kitą užantspauduotą voką.

Ant išorinio voko turėtų būti nurodytas toliau esančiame 8.3 punkte pateiktas adresas.

Ant užklijuoto vidinio voko su pasiūlymu turi būti pažymėta „Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department“ (liet. — „Kvietimas teikti pasiūlymus — ECFIN/2006/A3-03, neatplėšti vidaus korespondencijos skyriuje“).

Komisija praneš kandidatams, kad jų pasiūlymai gauti, išsiųsdama jiems gavimą patvirtinantį, drauge su pasiūlymu pateiktą pranešimą.

8.2.   Pasiūlymų turinys

8.2.1.   Administracinis pasiūlymas

Administraciniame pasiūlyme pateikiama:

tinkamai pasirašyta standartinė paraiškos dotacijai gauti forma;

tinkamai užpildyta ir pasirašyta standartinė juridinio asmens statuso patvirtinimo forma ir reikiami patvirtinamieji dokumentai, patvirtinantys įstaigos arba organizacijos teisinį statusą;

tinkamai užpildyta ir pasirašyta standartinė finansinio identifikavimo forma;

tinkamai pasirašyta standartinė deklaracijos dėl pasiūlymo teikėjo atitikimo reikalavimams forma;

įstaigos arba organizacijos organizacinė struktūra, nurodant vadovaujančio personalo ir tyrimus atliekančio padalinio darbuotojų pavardes ir pareigas;

tinkamai pasirašyta standartinė deklaracijos forma, kurioje nurodoma, kad paraiškos teikėjas nori pasirašyti dotacijos sutartį, jeigu jis bus pasirinktas;

stabilios finansinės padėties įrodymas: turi būti pridedami paskutinių dvejų metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, buhalteriniai balansai bei pelno ir nuostolių ataskaitos.

8.2.2.   Techninis pasiūlymas

Techniniame pasiūlyme pateikiama:

įstaigos arba organizacijos veiklos aprašymas, leidžiantis įvertinti jos kompetenciją ir patirties apimtį bei trukmę 6.2 punkte išvardytose srityse; išvardijamos visos studijos, paslaugų teikimo sutartys, konsultacinis darbas, tyrimai, publikacijos arba kiti anksčiau atlikti darbai, nurodant kliento pavadinimą ir nurodant, kurie iš darbų buvo atlikti Europos Komisijai, jeigu tokių buvo. Turėtų būti pridedamos svarbiausios studijos ir (arba) rezultatai.

išsamus tyrimo vykdymo organizacinių darbų aprašymas. Turėtų būti pridėti atitinkami dokumentai, susiję su pasiūlymo teikėjo turima infrastruktūra, priemonėmis, ištekliais ir kvalifikuotu personalu (trumpi gyvenimo aprašymai);

išsamus tyrimo metodologijos aprašymas: atrankos būdai, atrankos paklaida ir pasikliautinasis paklaidos intervalas, imties dydis, apimtis ir apskaičiuotas atsakymų procentas;

tinkamai užpildyta standartinė forma dėl veikloje dalyvaujančių subrangovų, įskaitant išsamų užduočių, kurios bus atliktos subrangos pagrindu, aprašymą.

8.2.3.   Finansinis pasiūlymas

Finansiniame pasiūlyme privalo būti:

tinkamai užpildyta išsami standartinė sąmata (eurais), apimanti 12 mėnesių laikotarpį, kiekvienam tyrimui, pateikiant veiklos finansavimo planą, išsamų reikalavimus atitinkančių bendrų tyrimo išlaidų ir vieneto kainos paskirstymą, įskaitant išlaidas subrangos darbams vykdyti;

pažyma apie atleidimą nuo PVM, jeigu taikoma;

dokumentas, patvirtinantis kitų organizacijų finansinį įnašą (bendras finansavimas), jei taikoma.

8.3.   Pasiūlymų pateikimo adresas ir galutinis terminas

Tokią dotaciją norintys gauti pasiūlymų teikėjai kviečiami teikti savo paraiškas Europos Komisijai.

Paraiškas galima teikti:

a)

arba registruotu paštu, arba per privačią siuntų tarnybą; ant paraiškų turi būti pažymėta ne vėlesnė kaip 2006 m. rugsėjo 25 d. data, jos turi būti siunčiamos tokiu adresu:

Registruotu paštu

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-03

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

B-1049 Bruxelles

Per privačią siuntų tarnybą

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-03

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

b)

arba pristačius į centrinį Europos Komisijos korespondencijos skyrių (pristatymas asmeniškai arba bet kokio įgalioto pasiūlymo teikėjo atstovo, įskaitant privačias pristatymo tarnybas) šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-03

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 25 d. 16 val. (Briuselio laiku). Tokiu atveju, paraiškos pateikimas bus įrodytas pirmiau paminėto departamento priimančiojo pareigūno pasirašytu kvitu su nurodyta data.

Paraiškos, pristatytos Komisijai po paskutinės pristatymo datos, nebus svarstomos.

9.   PARAIŠKŲ SVARSTYMAS

Visos paraiškos bus tikrinamos siekiant įvertinti, ar jos atitinka formalius tinkamumo kriterijus.

Reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus svarstomi ir įvertinami pagal pirmiau nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

Pasiūlymų atrankos procesas vyks 2006 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Šiam tikslui prie Ekonominių ir finansinių reikalų generalinio direktorato turi būti sudarytas atrankos komitetas. Jį turi sudaryti ne mažiau kaip trys asmenys, atstovaujantys ne mažiau kaip dviems vienas kitam nepavaldiems specializuotiems padaliniams. Jis turės savo atskirą sekretoriatą, atsakingą už ryšių palaikymą su išrinktu kandidatu po atrankos procedūros. Atmesti kandidatai taip pat gaus individualius pranešimus.

10.   SVARBI INFORMACIJA

Šis kvietimas teikti pasiūlymus nėra joks Komisijos sutartinis įsipareigojimas bet kokios jo pagrindu paraišką teikiančios įstaigos (organizacijos) atžvilgiu. Bet koks bendravimas dėl šio kvietimo teikti pasiūlymus turi vykti raštu.

Pasiūlymų teikėjai turi įvertinti sutartines nuostatas, kurios bus jiems privalomos, jeigu jie bus atrinkti sutarties sudarymui.


(1)  Pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsnius.


25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/34


KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS

Jungtinė suderinta Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programa

(2006/C 172/11)

1.   APLINKYBĖS

Europos Komisija skelbia kvietimą teikti pasiūlymus (nuoroda ECFIN/2006/A3-02) ES valstybėse narėse atlikti tyrimus pagal Jungtinę suderintą Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programą (kurią Komisija patvirtino 2000 m. lapkričio 29 d.). Šis kvietimas teikti pasiūlymus skirtas Nyderlandams ir Suomijai.

Programos tikslas — surinkti informaciją apie ES valstybių narių ekonominę padėtį, kad Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valdymo tikslams būtų galima palyginti jų ekonominius ciklus. Toks tyrimų būdas tapo nepakeičiama priemone EPS ekonominės priežiūros procese ir siekiant bendrųjų ekonominės politikos tikslų.

2.   VEIKLOS TIKSLAS IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2.1.   Tikslai

Jungtinėje suderintoje programoje dalyvauja specializuotos įstaigos (organizacijos), atliekančios nuomonės tyrimus bendro finansavimo pagrindu. Komisija nori sudaryti šešiolikos mėnesių dotacijos sutartį dėl šios veiklos su įstaigomis ir organizacijomis, kurios yra tinkamos atlikti vieną arba daugiau iš šių tyrimų nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. balandžio mėn.:

tyrimai mažmeninės prekybos ir paslaugų srityje Nyderlanduose;

tyrimai mažmeninės prekybos srityje Suomijoje;

ad hoc tyrimai aktualiais ekonominiais klausimais: tokie ad hoc tyrimai iš esmės yra labiau pavieniai ir atliekami papildant mėnesinius tyrimus, naudojant tas pačias kaip ir mėnesiniams tyrimams sudarytas imtis ir siekiant surinkti informaciją konkrečiomis ekonominės politikos temomis.

Tyrimų tikslinė grupė yra investicijų, statybos, mažmeninės prekybos ir paslaugų srities vadovai.

2.2.   Techninės specifikacijos

2.2.1.   Tyrimų laikas ir rezultatų pateikimas

Toliau esančioje lentelėje pateikiamas šio kvietimo teikti pasiūlymus kontekste atliekamų tyrimų sąrašas:

Tyrimo pavadinimas

Sektorių (dydžio kategorijų) skaičius

Kas mėnesį užduodamų klausimų skaičius

Kas ketvirtį užduodamų klausimų skaičius

Tyrimas mažmeninės prekybos srityje

9/—

6

Tyrimas paslaugų srityje

19/—

6

1

Mėnesiniai tyrimai privalo būti atliekami per pirmas dvi kiekvieno mėnesio savaites, o jų rezultatai elektroniniu paštu privalo būti perduoti Komisijai ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki mėnesio pabaigos pagal grafiką, kuris bus pateiktas dotacijos sutartyje.

Ketvirtiniai tyrimai privalo būti atliekami per pirmas dvi pirmojo kiekvieno ketvirčio mėnesio (sausis, balandis, liepa ir spalis) savaites, o jų rezultatai elektroniniu paštu privalo būti perduodami Komisijai ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn. pabaigos atitinkamai pagal grafiką, kuris bus pateiktas dotacijos sutartyje.

Ad hoc tyrimų atveju paramos gavėjas turi laikytis konkrečių jam nustatytų grafikų.

Išsamų veiklos aprašymą galima atsisiųsti iš šio interneto puslapio:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   Jungtinės suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programos metodologija ir klausimynai

Išsamesnę informaciją apie metodologiją rasite šiame vadove:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS IR TRUKMĖ

3.1.   Administracinės nuostatos

Įstaiga arba organizacija atrenkamos ne ilgesniam kaip 16 mėnesių laikotarpiui. Šiuo tikslu šalys sudarys šešiolikos mėnesių sutartį, kurioje bus nurodyti bendri tikslai ir planuojamos veiklos pobūdis. Dotacijos sutartis galios nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. balandžio mėn.

3.2.   Trukmė

Tyrimai atliekami nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. Veiklos trukmė negali viršyti 16 mėnesių.

4.   FINANSAVIMAS

4.1.   Bendrijos finansavimo šaltiniai

Atrinkti projektai bus finansuojami pagal 01.02.02 biudžeto eilutę — Ekonominės ir pinigų sąjungos koordinavimas ir priežiūra.

4.2.   Šiam konkursui numatytas bendras Bendrijos biudžetas

Šiems tyrimams skiriamas bendras metinis biudžetas sudaro apytikriai 90 000 eurų.

Paramos gavėjų bus ne daugiau kaip 3.

4.3.   Bendrijos finansavimo dalis procentais

Komisijos įnašas į bendrą finansavimą negali viršyti 50 % paramos gavėjo kiekvieno tyrimo metu patiriamų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

4.4.   Paramos gavėjo veiksmų finansuojama dalis ir patiriamos reikalavimus atitinkančios išlaidos

Reikalavimus atitinkančios išlaidos galimos tik po to, kai visos šalys pasirašo dotacijos sutartį, išskyrus išskirtinius atvejus, ir jokiu būdu ne prieš pateikiant paraišką dotacijai gauti. Įnašai natūra nelaikomi reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

Paramos gavėjas turės pateikti išsamią sąmatą, nurodydamas apskaičiuotas išlaidas ir projekto finansavimą eurais. Sąmata bus pridedama kaip priedas prie dotacijos sutarties. Vėliau Komisija gali naudoti šiuos skaičius audito tikslais.

5.   TINKAMUMO KRITERIJAI

5.1.   Pasiūlymų teikėjų teisinis statusas

Kvietimas teikti pasiūlymus skirtas įstaigoms ir organizacijoms (juridiniams asmenims), turintiems teisinį statusą vienoje iš ES valstybių narių arba vienoje iš stojančiųjų šalių arba šalių kandidačių. Pasiūlymų teikėjai privalo įrodyti, jog jie turi juridinio asmens statusą, ir pateikti reikalaujamus standartinius juridinio asmens statusą patvirtinančius dokumentus.

5.2.   Atmetimo pagrindai

Paraiškos dotacijai gauti nebus svarstomos, jeigu jų teikėjai (1):

a)

yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

b)

buvo pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su jų profesine veikla, sprendimu turinčiu res judicata;

c)

yra kalti padarę rimtą profesinį prasižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias susitariančioji institucija gali pagrįsti;

d)

neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis, mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba susitariančiosios institucijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;

e)

jų atžvilgiu buvo priimtas teismo sprendimas, turintis res judicata galią, dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Bendrijų finansiniams interesams;

f)

kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba subsidijų, finansuojamų iš Bendrijos biudžeto, skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jos iš esmės pažeidė sutarties sąlygas nesilaikydamos savo sutartinių įsipareigojimų,

g)

pateko į interesų konflikto situaciją;

h)

yra kalti dėl neteisingos informacijos pateikimo arba visai nepateikė šios informacijos.

Pasiūlymų teikėjai privalo įrodyti, jog jie nėra vienoje iš padėčių, nurodytų 5.2 dalies punktuose, užpildę standartinę deklaracijos dėl atitikties kriterijų formą.

5.3.   Administracinės ir piniginės nuobaudos

1.

Nepažeidžiant sutartyje numatytų nuobaudų taikymo, su kandidatais arba konkurso dalyviais ir rangovais, kurie pateikė melagingus duomenis arba rimtai nusižengė neįvykdę savo sutartinių įsipareigojimų ankstesnėje pirkimų procedūroje, nebus pasirašomos jokios iš Bendrijos biudžeto finansuojamos sutartys ir nebus suteikiamos dotacijos ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu nuo nusižengimo, kuris buvo patvirtintas (bylos šalių) rungimosi principu grindžiamu procesu. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki trejų metų, jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

Konkurso dalyviai arba kandidatai, pateikę melagingus duomenis, taip pat baudžiami taikant 2–10 proc. nuo bendros pasirašomos sutarties vertės pinigines baudas.

Rangovai, kurie rimtai nusižengė neįvykdę savo sutartinių įsipareigojimų, baudžiami taikant 2–10 proc. nuo bendros atitinkamos sutarties vertės pinigines baudas. Ši norma gali būti padidinta iki 4–20 proc., jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

2.

5.2 dalies a, c ir d punktuose minimais atvejais su kandidatais arba konkurso dalyviais nebus pasirašomos jokios sutartys ir jiems nebus suteikiamos dotacijos ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu nuo nusižengimo nustatymo momento, patvirtinto (bylos šalių) rungimosi principu grindžiamu procesu.

5.2 dalies b ir e punktuose minimais atvejais su kandidatais arba konkurso dalyviais nebus pasirašomos jokios sutartys ir jiems nebus suteikiamos dotacijos ne trumpesniu kaip vienerių metų ir ne ilgesniu kaip ketverių metų laikotarpiu nuo teismo sprendimo paskelbimo momento.

Šie laikotarpiai gali būti pratęsti iki penkerių metų, jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

3.

5.2 dalies e) punkte nurodyti atvejai yra tokie:

a)

sukčiavimo atvejai, minimi Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, sudarytos 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu, 1 straipsnyje;

b)

korupcijos atvejai, minimi Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais arba Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, sudarytos 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu, 3 straipsnyje;

c)

dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos Bendrųjų veiksmų akto 98/733/TVR 2 straipsnio 1 dalyje;

d)

pinigų plovimo atvejai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 91/308/EEB 1 straipsnyje.

6.   ATRANKOS KRITERIJAI

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad galėtų vykdyti savo veiklą per visą veiklos laikotarpį. Jie privalo turėti profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją, būtinus siūlomai veiklai arba darbų programai įvykdyti.

6.1.   Pasiūlymų teikėjų finansinės galimybės

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti finansines galimybes, leidžiančias vykdyti siūlomą veiklą, ir privalo pateikti paskutinių dvejų finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, buhalterinius balansus bei pelno ir nuostolių ataskaitas. Ši nuostata netaikoma viešosioms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms.

6.2.   Pasiūlymų teikėjų gebėjimai vykdyti veiklą

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti vykdomuosius gebėjimus, kurie leistų jiems užbaigti siūlomus darbus ir turėtų pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Pasiūlymų teikėjų gebėjimams įvertinti bus taikomi šie kriterijai:

ne trumpesnė kaip trejų metų dokumentais patvirtinta patirtis rengiant ir atliekant kokybinius verslo ir vartotojų nuomonės tyrimus;

dokumentais patvirtinta patirtis bent vienoje iš toliau išvardytų sričių:

1.

verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatų įvertinimas, metodologiniai klausimai (imtys, klausimynai ir kalendorinis planavimas) ir analizė,

2.

rodiklių sudarymas remiantis verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatais,

3.

verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatų panaudojimas ciklinei ir makroekonominei analizei bei tyrimams taikant statistikos ir ekonometrikos metodus, įskaitant analizę pagal sektorius,

4.

ekonometriniai modeliai ir kitos prognozavimo priemonės;

gebėjimas taikyti Jungtinės suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programos metodologiją bei laikytis Komisijos nurodymų: laikytis mėnesinių ataskaitų pateikimo terminų, Komisijos tarnybų prašymu įgyvendinti tyrimų programos patobulinimus ir pakeitimus, dėl kurių susitariama koordinacinių susitikimų su bendradarbiaujančiomis įstaigomis (organizacijomis) metu.

7.   SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI

Kandidatai, su kuriais sudaroma sutartis, atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais:

kandidato kompetencija ir patirtis 6.2 punkte minėtose srityse;

siūlomos tyrimo metodologijos, įskaitant imties empirinį modelį, imties dydį, apimtį, atsakymų procentą, veiksmingumas;

kandidato kompetencijos ir specialių tyrimų atlikimo savybių atitinkamame sektoriuje ir šalyje, kur ketinama vykdyti tyrimą (-us), žinių lygis;

kandidato darbo organizavimo veiksmingumas lankstumo, infrastruktūros, kvalifikuoto personalo bei priemonių požiūriu atliekant darbus, pateikiant rezultatus, dalyvaujant rengiant tyrimus pagal jungtinę suderintą programą ir palaikant ryšius su Komisija;

ekonominis vertingumas.

8.   PRAKTINĖS PROCEDŪROS

8.1.   Pasiūlymų rengimas ir teikimas

Kartu su pasiūlymais privalo būti pateikta užpildyta ir pasirašyta standartinė paraiškos dotacijai gauti forma su visais patvirtinančiaisiais dokumentais, nurodytais formoje.

Pasiūlymai privalo būti pateikti trimis skyriais:

administracinis pasiūlymas;

techninis pasiūlymas;

finansinis pasiūlymas.

Iš Komisijos galima gauti šias standartines formas:

standartinė paraiškos dotacijai gauti forma;

standartinė sąmatos pateikimo forma (sąnaudų tyrimams sąmata ir finansavimo planas);

standartinė finansinio identifikavimo forma;

standartinė juridinio asmens statuso patvirtinimo forma;

standartinė deklaracijos dėl atitikimo reikalavimams forma;

standartinė deklaravimo forma nurodyti norą pasirašyti standartinę dotacijos sutartį;

standartinė forma dėl subrangos,

bei dokumentus, susijusius su dotacijos finansiniais aspektais:

atmintinė dėl biudžeto sąmatų ir finansinių ataskaitų sudarymo;

pavyzdinė dotacijos sutartis;

a)

parsisiunčiant jas iš šios interneto svetainės:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

Jei pirmas variantas neįmanomas, kreipiantis į Komisiją adresu:

Commission européenne,

Direction générale des affaires économiques et financières

Unité ECFIN A 3 (Enquêtes de conjoncture)

Appel à propositions — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B 1049 Bruxelles

Faksas (32 2) 296 36 50

El. paštas: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija pasilieka teisę keisti šiuos standartinius dokumentas, jei to prireikia pagal jungtinę suderintą programą ir (arba) dėl biudžeto valdymo suvaržymų.

Pasiūlymai turi būti teikiami viena iš Europos bendrijos oficialiųjų kalbų, tam tikrais atvejais kartu su vertimu į anglų, prancūzų arba vokiečių kalbas.

Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti vieną pasirašytą pasiūlymo originalą ir dvi jo kopijas.

Pasiūlymai privalo būti siunčiami užantspauduotame voke, įdėtame į kitą užantspauduotą voką.

Ant išorinio voko turėtų būti nurodytas toliau esančiame 8.3 punkte pateiktas adresas.

Ant užklijuoto vidinio voko su pasiūlymu turi būti pažymėta „Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department“ (liet. — „Kvietimas teikti pasiūlymus — ECFIN/2006/A3-02, neatplėšti vidaus korespondencijos skyriuje“).

Komisija praneš kandidatams, kad jų pasiūlymai gauti, išsiųsdama jiems gavimą patvirtinantį, drauge su pasiūlymu pateiktą pranešimą.

8.2.   Pasiūlymų turinys

8.2.1.   Administracinis pasiūlymas

Administraciniame pasiūlyme pateikiama:

tinkamai pasirašyta standartinė paraiškos dotacijai gauti forma;

tinkamai užpildyta ir pasirašyta standartinė juridinio asmens statuso patvirtinimo forma ir reikiami patvirtinamieji dokumentai, patvirtinantys įstaigos arba organizacijos teisinį statusą;

tinkamai užpildyta ir pasirašyta standartinė finansinio identifikavimo forma;

tinkamai pasirašyta standartinė deklaracijos dėl pasiūlymo teikėjo atitikimo reikalavimams forma;

įstaigos arba organizacijos organizacinė struktūra, nurodant vadovaujančio personalo ir tyrimus atliekančio padalinio darbuotojų pavardes ir pareigas;

tinkamai pasirašyta standartinė deklaracijos forma, kurioje nurodoma, kad paraiškos teikėjas nori pasirašyti dotacijos sutartį, jeigu jis bus pasirinktas;

stabilios finansinės padėties įrodymas: turi būti pridedami paskutinių dvejų metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, buhalteriniai balansai bei pelno ir nuostolių ataskaitos.

8.2.2.   Techninis pasiūlymas

Techniniame pasiūlyme pateikiama:

įstaigos arba organizacijos veiklos aprašymas, leidžiantis įvertinti jos kompetenciją ir patirties apimtį bei trukmę 6.2 punkte išvardytose srityse; išvardijamos visos studijos, paslaugų teikimo sutartys, konsultacinis darbas, tyrimai, publikacijos arba kiti anksčiau atlikti darbai, nurodant kliento pavadinimą ir nurodant, kurie iš darbų buvo atlikti Europos Komisijai, jeigu tokių buvo. Turėtų būti pridedamos svarbiausios studijos ir (arba) rezultatai.

išsamus tyrimo vykdymo organizacinių darbų aprašymas. Turėtų būti pridėti atitinkami dokumentai, susiję su pasiūlymo teikėjo turima infrastruktūra, priemonėmis, ištekliais ir kvalifikuotu personalu (trumpi gyvenimo aprašymai);

išsamus tyrimo metodologijos aprašymas: atrankos būdai, atrankos paklaida ir pasikliautinasis paklaidos intervalas, imties dydis, apimtis ir apskaičiuotas atsakymų procentas;

tinkamai užpildyta standartinė forma dėl veikloje dalyvaujančių subrangovų, įskaitant išsamų užduočių, kurios bus atliktos subrangos pagrindu, aprašymą.

8.2.3.   Finansinis pasiūlymas

Finansiniame pasiūlyme privalo būti:

tinkamai užpildyta išsami standartinė sąmata (eurais), apimanti 16 mėnesių laikotarpį, kiekvienam tyrimui, pateikiant veiklos finansavimo planą, išsamų reikalavimus atitinkančių bendrų tyrimo išlaidų ir vieneto kainos paskirstymą, įskaitant išlaidas subrangos darbams vykdyti;

pažyma apie atleidimą nuo PVM, jeigu taikoma;

dokumentas, patvirtinantis kitų organizacijų finansinį įnašą (bendras finansavimas), jei taikoma.

8.3.   Pasiūlymų pateikimo adresas ir galutinis terminas

Tokią dotaciją norintys gauti pasiūlymų teikėjai kviečiami teikti savo paraiškas Europos Komisijai.

Paraiškas galima teikti:

a)

arba registruotu paštu, arba per privačią siuntų tarnybą; ant paraiškų turi būti pažymėta ne vėlesnė kaip 2006 m. rugsėjo 25 d. data, jos turi būti siunčiamos tokiu adresu:

Registruotu paštu

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-02

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

B-1049 Bruxelles

Per privačią siuntų tarnybą

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-02

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

b)

arba pristačius į centrinį Europos Komisijos korespondencijos skyrių (pristatymas asmeniškai arba bet kokio įgalioto pasiūlymo teikėjo atstovo, įskaitant privačias pristatymo tarnybas) šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-02

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 25 d. 16 val. (Briuselio laiku). Tokiu atveju, paraiškos pateikimas bus įrodytas pirmiau paminėto departamento priimančiojo pareigūno pasirašytu kvitu su nurodyta data.

Paraiškos, pristatytos Komisijai po paskutinės pristatymo datos, nebus svarstomos.

9.   PARAIŠKŲ SVARSTYMAS

Visos paraiškos bus tikrinamos siekiant įvertinti, ar jos atitinka formalius tinkamumo kriterijus.

Reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus svarstomi ir įvertinami pagal pirmiau nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

Pasiūlymų atrankos procesas vyks 2006 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Šiam tikslui prie Ekonominių ir finansinių reikalų generalinio direktorato turi būti sudarytas atrankos komitetas. Jį turi sudaryti ne mažiau kaip trys asmenys, atstovaujantys ne mažiau kaip dviems vienas kitam nepavaldiems specializuotiems padaliniams. Jis turės savo atskirą sekretoriatą, atsakingą už ryšių palaikymą su išrinktu kandidatu po atrankos procedūros. Atmesti kandidatai taip pat gaus individualius pranešimus.

10.   SVARBI INFORMACIJA

Šis kvietimas teikti pasiūlymus nėra joks Komisijos sutartinis įsipareigojimas bet kokios jo pagrindu paraišką teikiančios įstaigos (organizacijos) atžvilgiu. Bet koks bendravimas dėl šio kvietimo teikti pasiūlymus turi vykti raštu.

Pasiūlymų teikėjai turi įvertinti sutartines nuostatas, kurios bus jiems privalomos, jeigu jie bus atrinkti sutarties sudarymui.


(1)  Pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsnius.