ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 139

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. birželio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Europos Parlamentas
Taryba
Komisija

2006/C 139/1

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo

1

 

Komisija

2006/C 139/2

Euro kursas

18

2006/C 139/3

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

19

2006/C 139/4

Laikotarpis, per kurį pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos gali būti pateiktas prieštaravimas įregistruoti

21

2006/C 139/5

Laikotarpis, per kurį pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnį dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių gali būti pateiktas prieštaravimas įregistruoti

22

2006/C 139/6

Tarptautinių kontrolės ir priežiūros agentūrų (toliau — priežiūros agentūros) sąrašas, kurį valstybės narės patvirtino pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 VI priede nustatytas taisykles — Šis sąrašas pakeičia 2005 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 215 4 puslapyje skelbtą sąrašą

23

2006/C 139/7

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla Nr. COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) ( 1 )

28

2006/C 139/8

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla Nr. COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag) ( 1 )

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Europos Parlamentas Taryba Komisija

14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/1


Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos

TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS

dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo

(2006/C 139/01)

EUROPOS PARLAMENTAS, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

toliau — institucijos,

SUSITARĖ:

1.

Šio susitarimo tikslas — užtikrinti biudžetinę drausmę, pagerinti kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą bei institucijų bendradarbiavimą biudžeto klausimais, taip pat užtikrinti patikimą finansų valdymą.

2.

Laikantis šio susitarimo, biudžetinė drausmė taikoma visoms išlaidoms. Visoms ją įgyvendinančioms institucijoms ji privaloma tol, kol galioja šis susitarimas.

3.

Šiuo susitarimu nekeičiamos atitinkamos Sutartyse numatytos įvairių institucijų galios biudžeto atžvilgiu. Kai šiame tekste daroma nuoroda į šį punktą, Taryba priims sprendimus kvalifikuota balsų dauguma, o Europos Parlamentas — visų narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų dauguma pagal balsavimo taisykles, nustatytas Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau — EB sutarties) 272 straipsnio 9 dalies penktoje pastraipoje.

4.

Jeigu įgyvendinant 2007–2013 m. daugiametę finansinę struktūrą (toliau — finansinė struktūra) Sutartis būtų peržiūrėta taip, kad tai turėtų pasekmių biudžetui, bus atliekami atitinkami pakeitimai.

5.

Bet kokiems šio susitarimo pakeitimams būtina gauti visų institucijų, kurios yra šio susitarimo šalys, sutikimą. Daugiametė finansinė struktūra turi būti keičiama laikantis šiame susitarime šiuo tikslu nustatytos tvarkos.

6.

Šį susitarimą sudaro trys dalys:

I dalyje pateikiamas 2007–2013 m. daugiametės finansinės struktūros apibrėžimas ir įgyvendinimo nuostatos, ir ji taikoma finansinės struktūros laikotarpiu,

II dalyje aptariamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimas biudžeto sudarymo procedūros taikymo laikotarpiu.

III dalyje pateikiamos nuostatos, susijusios su patikimu ES lėšų finansiniu valdymu.

7.

Kai Komisija manys esant būtina, taip pat visais atvejais tuo pačiu metu, kai pagal 30 punktą bus pateikiamas pasiūlymas dėl naujos finansinės struktūros, Komisija pateiks šio susitarimo taikymo ataskaitą, prireikus pridedant pasiūlymą su pataisomis.

8.

Šis susitarimas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. ir pakeičia:

1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (1),

2002 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimą dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildantį 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (2).

I DALIS — FINANSINĖ STRUKTŪRA

APIBRĖŽIMAS IR ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

A.   Finansinės struktūros turinys ir taikymo sritis

9.

I priede išdėstyta 2007–2013 m. finansinė struktūra yra šio susitarimo sudedamoji dalis. Ji yra tarpinstitucinės biudžetinės drausmės pagrindas.

10.

Finansine struktūra siekiama užtikrinti, kad vidutinės trukmės laikotarpiu Europos Sąjungos išlaidos, išskirstytos į plataus pobūdžio kategorijas, plėtosis tvarkingai ir neviršydamos nuosavų išteklių ribų.

11.

Finansinė struktūra kiekvieniems nuo 2007 iki 2013 metams ir kiekvienai išlaidų kategorijai ar išlaidų pakategorei nustato išlaidų apimtis, išreikštas įsipareigojimų asignavimais. Bendros metų išlaidų sumos taip pat išskiriamos į įsipareigojimų asignavimus ir į mokėjimų asignavimus.

Visos šios sumos nurodomos 2004 m. kainomis.

Finansinė struktūra neapima biudžeto punktų, finansuojamų iš pajamų, kurių reikšmė apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (toliau — Finansinis reglamentas) (3) 18 straipsnyje.

Informacija, susijusi su į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą neįtrauktomis operacijomis ir numatomu įvairioms kategorijoms priskiriamų Bendrijos nuosavų išteklių paskirstymu, pateikiama atskirose lentelėse darant atitinkamas nuorodas. Ši informacija bus atnaujinama kasmet, kai atliekamas finansinės struktūros techninis patikslinimas.

12.

Institucijos pripažįsta, kad kiekviena iš finansinėje struktūroje pateiktų absoliučių sumų yra kasmetinė Europos Sąjungos bendrojo biudžeto išlaidų maksimali riba. Neapribodamos jokio šių maksimalių ribų pakeitimo pagal šio susitarimo nuostatas, institucijos įsipareigoja atitinkamais savo įgaliojimais naudotis taip, kad per kiekvieną biudžeto sudarymo procedūrą ir įgyvendinant atitinkamų metų biudžetą būtų paisoma įvairių kasmetinių išlaidų maksimalių ribų.

13.

Sudarydamos šį susitarimą, abi biudžeto valdymo institucijos sutinka pritarti neprivalomų išlaidų, gaunamų pagal biudžetus, sudarytus laikantis visą finansinės struktūros vykdymo laikotarpį nustatytų maksimalių ribų, padidinimo normoms.

Išskyrus finansinės struktūros 1B išlaidų pakategorę „Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti“, siekiant patikimo finansų valdymo, institucijos biudžeto sudarymo procedūros ir priėmimo metu, kiek įmanoma, užtikrins, kad įvairioms išlaidų kategorijoms nustatytos maksimalios ribos apimtų ir pakankamas maržas.

14.

Joks bendro sprendimo procedūra Europos Parlamento ir Tarybos priimtas teisės aktas ir joks Tarybos priimtas teisės aktas, kuriuose numatoma viršyti biudžete numatytus asignavimus arba finansinėje struktūroje pagal 12 punktą numatytas išlaidas, negali būtų įgyvendinami finansiškai, kol kiekvienu iš šių atvejų atitinkama tvarka nėra iš dalies pakeistas biudžetas ir, jei reikalinga, nėra peržiūrėta finansinė struktūra.

15.

Kiekvienais finansinės struktūros apimamais metais bendra reikalingų mokėjimų asignavimų suma, atlikus metinius patikslinimus ir atsižvelgus į kitus patikslinimus ar peržiūras, negali sudaryti tokio nuosavų išteklių poreikio, kuris viršytų šiems ištekliams galiojančią maksimalią ribą.

Prireikus abi biudžeto valdymo institucijos pagal 3 punktą nuspręs sumažinti finansinėje struktūroje nustatytas maksimalias ribas, kad nebūtų viršytos maksimalios nuosavų išteklių ribos.

B.   Kasmetiniai finansinės struktūros patikslinimai

Techniniai patikslinimai

16.

Kiekvienais metais Komisija, prieš pradėdama biudžeto sudarymo n+1 metams procedūrą, taip techniškai patikslins finansinę struktūrą:

a)

iš naujo įvertins įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų maksimalias ribas ir bendras sumas n+1 metų kainomis;

b)

pagal nuosavų išteklių maksimalią ribą apskaičiuos galimą maržą;

Komisija šiuos techninius patikslinimus atliks remdamasi fiksuotu defliatoriumi, sudarančiu 2 proc. per metus.

Tokių techninių patikslinimų rezultatai ir jais grindžiamos ekonominės prognozės bus pranešamos abiem biudžeto valdymo institucijoms.

Atitinkamų metų atžvilgiu nebus atliekama jokių tolesnių techninių patikslinimų nei tais pačiais metais, nei ex-post pataisomis vėlesniais metais.

17.

Jeigu nustatoma, kad kurios nors valstybės narės 2007–2009 m. BVP suma daugiau kaip +/- 5 proc. nukrypo nuo šį susitarimą sudarant numatytos BVP sumos, atlikdama 2011 m. techninį patikslinimą, Komisija atitinkamai valstybei narei šiam laikotarpiui patikslins sanglaudą remiančių fondų sumas. Bendras tokių patikslinimų poveikis — tiek teigiamas, tiek neigiamas — negali viršyti 3 mlrd. EUR. Jeigu bendras poveikis yra teigiamas, bendra papildomų išteklių suma bus ribojama nepanaudotų išlaidų suma, neviršijančia 1B pakategorėje nurodytų lėšų, skirtų 2007–2010 m., maksimalios ribos. Reikiami patikslinimai bus paskirstyti lygiomis dalimis 2011–2013 m., taip pat bus atitinkamai pakoreguotos atitinkamos maksimalios ribos.

Su įgyvendinimu susiję patikslinimai

18.

Komisija, pranešdama abiem biudžeto valdymo institucijoms apie finansinės struktūros techninius patikslinimus, pateiks pasiūlymus dėl bendrų mokėjimų asignavimų patikslinimų, kuriuos, įvertinusi vykdymo eigą, ji laiko būtinais tvarkingam įsipareigojimų asignavimų vykdymui užtikrinti. Europos Parlamentas ir Taryba sprendimus dėl šių pasiūlymų priims, vadovaudamiesi 3 punktu, iki n metų gegužės 1 d.

Prognozių dėl mokėjimų asignavimų po 2013 m. atnaujinimas

19.

2010 m. Komisija atnaujins prognozes dėl mokėjimų asignavimų po 2013 m. Šiame atnaujinime bus atsižvelgiama į realų biudžeto įsipareigojimų asignavimų ir biudžeto mokėjimų asignavimų įgyvendinimą, o taip pat į įgyvendinimo prognozes. Joje taip pat bus įvertintos taisyklės, parengtos siekiant užtikrinti, kad mokėjimų asignavimai, atsižvelgiant į įsipareigojimų asignavimus ir Europos Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) augimo prognozes, plėtotųsi tvarkingai.

Patikslinimai, susiję su perviršiniu valstybės biudžeto deficitu

20.

Jeigu dėl perviršinio valstybės biudžeto deficito procedūros metu panaikinamas biudžetinių įsipareigojimų dėl Sanglaudos fondo sustabdymas, Komisijos pasiūlymu ir laikydamasi atitinkamų pagrindinio teisės akto nuostatų, Taryba priims sprendimą dėl sustabdytų įsipareigojimų perkėlimo į kitus metus. Sustabdyti metų įsipareigojimai negali būti pakartotinai įtraukti į vėlesnių nei n+2 metų biudžetą.

C.   Finansinės struktūros peržiūra

21.

Be reguliarių techninių patikslinimų ir patikslinimų pagal įgyvendinimo sąlygas, atsiradus iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Komisijos pasiūlymu ir laikantis nuosavų išteklių maksimalios ribos finansinė struktūra gali būti peržiūrėta.

22.

Paprastai kiekvienas toks pasiūlymas dėl peržiūros pagal 21 punktą turi būti pateiktas ir patvirtintas prieš pradedant atitinkamų metų arba pirmųjų iš kelerių atitinkamų metų biudžeto sudarymo procedūrą.

Kiekvieną sprendimą peržiūrėti finansinę struktūrą ne daugiau kaip 0,03 proc. Europos Sąjungos BNP neviršijant nenumatytoms išlaidoms skirtos maržos bendrai priims abi biudžeto valdymo institucijos pagal 3 punktą.

Kiekvieną sprendimą peržiūrėti finansinę struktūrą daugiau kaip 0,03 proc. Europos Sąjungos BNP neviršijant nenumatytoms išlaidoms skirtos maržos bendrai priims abi biudžeto valdymo institucijos, Tarybai sprendžiant vieningai.

23.

Nepažeisdamos 40 punkto, institucijos išnagrinės galimybę perskirstyti išlaidas tarp toje pačioje peržiūrėtoje išlaidų kategorijoje esančių programų, ypač įvertindamos visus asignavimus, kurie tikėtinai nebus išnaudoti. Turėtų būti siekiama, kad žymi sumos dalis, vertinant absoliučiąja verte ir naujai suplanuotų išlaidų procentine dalimi, neviršytų tai išlaidų kategorijai nustatytos maksimalios ribos.

Institucijos išnagrinės galimybę vienos išlaidų kategorijos maksimalios ribos padidinimą kompensuoti kitos išlaidų kategorijos maksimalios ribos sumažinimu.

Dėl peržiūros privalomose finansinės struktūros išlaidose negali sumažėti neprivalomoms išlaidoms skirta suma.

Atliekant bet kokią peržiūrą privalu išlaikyti atitinkamą santykį tarp įsipareigojimų ir mokėjimų.

D.   Bendro sprendimo dėl finansinės struktūros patikslinimo ar peržiūros nebuvimo padariniai

24.

Jeigu Europos Parlamentui ir Tarybai nepavyksta susitarti dėl Komisijos pasiūlyto finansinės struktūros patikslinimo arba peržiūros, atitinkamų metų išlaidų maksimalioms ribomis ir toliau bus laikomos anksčiau nustatytos sumos, atlikus jų atžvilgiu kasmetinį techninį patikslinimą.

E.   Neatidėliotinos pagalbos rezervas

25.

Neatidėliotinos pagalbos rezervas yra skirtas skubiai reaguoti į konkrečius pagalbos poreikius trečiosiose šalyse, dėl įvykių, kurie negalėjo būti numatyti sudarant biudžetą, visų pirma ir daugiausia humanitarinėms operacijoms, taip pat, aplinkybėms reikalaujant, civiliniam krizių valdymui ir civilinei apsaugai. Šiam rezervui finansinės struktūros laikotarpiui nustatoma kasmetinė 221 mln. EUR suma palyginamosiomis kainomis.

Rezervas yra įtrauktas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys. Atitinkami įsipareigojimų asignavimai bus įtraukti į biudžetą, prireikus viršijant I priede nurodytas maksimalias ribas.

Kai Komisija manys, kad šiuo rezervu reikia pasinaudoti, ji abiem biudžeto valdymo institucijoms pateiks pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo iš šio rezervo į atitinkamas biudžeto eilutes.

Vis dėlto prieš Komisijai teikiant bet kokį pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo pasinaudojant rezervu turi būti išnagrinėtos galimybės perskirstyti asignavimus.

Teikdama pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo, Komisija tuo pačiu metu inicijuos trišalę procedūrą (jei reikia, supaprastinta forma) tam, kad abi biudžeto valdymo institucijos galėtų susitarti dėl būtinybės panaudoti rezervą ir dėl reikiamos sumos. Perkėlimai bus atliekami pagal Finansinio reglamento 26 straipsnį.

F.   Europos Sąjungos solidarumo fondas

26.

Europos Sąjungos solidarumo fondas skirtas užtikrinti skubią finansinę pagalbą valstybės narės arba šalies kandidatės teritorijoje įvykus didelėms nelaimėms, apibrėžiamoms atitinkamame pagrindiniame teisės akte. Kasmetinės Fondui galimos sumos maksimali riba bus 1 mlrd. EUR (galiojusiomis kainomis). Kiekvienų metų spalio 1 d. fonde turės likti bent ketvirtadalis kasmetinės sumos, kad būtų galima patenkinti iki metų pabaigos atsirasiančius poreikius. Į biudžetą neįtraukta kasmetinės sumos dalis negali būti perkelta į kitus metus.

Išskirtiniais atvejais, taip pat jeigu katastrofos įvykimo metais, kaip apibrėžta pagrindiniame teisės akte, Fonde likusių finansinių lėšų nepakanka suteikti pagalbai, kuri biudžeto valdymo institucijos manymu yra reikalinga, Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų Fondo lėšų. Jokiais metais biudžete numatyta kasmetinė Fondo suma jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 1 mlrd. EUR.

Komisija teiks pasiūlymą panaudoti Fondą, kai bus tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, nustatytos atitinkamame pagrindiniame teisės akte. Kai yra galimybė perskirstyti asignavimus toje išlaidų kategorijoje, kurioje papildomos išlaidos yra reikalingos, Komisija, pagal galiojantį Finansinį reglamentą pasinaudodama atitinkama biudžetine priemone, į tai atsižvelgia pateikdama pasiūlymą. Sprendimą panaudoti Fondo lėšas bendrai priims abi biudžeto valdymo institucijos pagal 3 punktą.

Atitinkami įsipareigojimų asignavimai bus įtraukiami į biudžetą, prireikus viršijant atitinkamų finansinės struktūros išlaidų kategorijų I priede nurodytas maksimalias ribas.

Teikdama pasiūlymą panaudoti Fondo lėšas, Komisija tuo pačiu metu inicijuos trišalį nagrinėjimą (jei reikia, supaprastinta forma) tam, kad abi biudžeto valdymo institucijos galėtų susitarti dėl būtinybės panaudoti Fondo lėšas ir dėl reikiamos sumos.

G.   Lankstumo priemonė

27.

Lankstumo priemone, kurios kasmetinė maksimali riba yra 200 mln. EUR (galiojusiomis kainomis), siekiama sudaryti galimybę atitinkamais finansiniais metais, neviršijant nustatytos sumos, finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurios negalėtų būti finansuojamos laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų maksimalių ribų.

Nepanaudota metinės sumos dalis gali būti perkelta į ne vėlesnius kaip n+2 metus. Jeigu lankstumo priemonės lėšos bus mobilizuojamos, pirmiausia bus panaudojamos perkeltos sumos pagal jų perkėlimo seką. Nepanaudota n metų kasmetinės sumos dalis, jeigu ji nepanaudojama n+2 metais, bus panaikinta.

Pasiūlymą naudoti lankstumo priemonę Komisija pateiks išnagrinėjusi visas galimybes perskirstyti asignavimus toje išlaidų kategorijoje, kurioje papildomos išlaidos yra reikalingos.

Pasiūlymas bus susijęs su lankstumo priemonės panaudojimo principu, o jame bus nurodomi tenkintini poreikiai bei suma. Pasiūlymas atitinkamiems finansiniams metams gali būti teikiamas metinės biudžeto sudarymo procedūros metu. Komisijos pasiūlymas bus įtrauktas į preliminarų biudžeto projektą arba, kaip numatyta Finansiniame reglamente, pateikiamas kartu su atitinkama biudžetine priemone.

Sprendimą panaudoti lankstumo priemonę bendrai priims abi biudžeto valdymo institucijos pagal 3 punktą. Susitarimas bus pasiektas naudojant II priedo C dalyje numatytą taikinimo procedūrą.

H.   Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

28.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas skirtas teikti papildomą paramą darbuotojams, kurie patiria esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių padarinių, ir padėti jiems reintegruotis į darbo rinką.

Fondas negali viršyti 500 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (galiojusiomis kainomis), o ją galima paimti iš bet kurios turimos maržos neviršijant nustatytų praėjusiųjų metų bendrųjų išlaidų maksimalių ribų ir (arba) iš įsipareigojimų asignavimų, panaikintų per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusiuosius su 1B išlaidų kategorija.

Asignavimai bus įtraukiami į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai taikant įprastinę biudžeto sudarymo procedūrą, kai tik Komisija nustato pakankamas maržas ir (arba) panaikina įsipareigojimus, kaip nurodyta antroje pastraipoje.

Komisija pateiks pasiūlymą panaudoti Fondą, kai bus tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, nustatytos atitinkamame pagrindiniame teisės akte. Sprendimą panaudoti Fondą bendrai priims abi biudžeto valdymo institucijos pagal 3 punktą.

Teikdama pasiūlymą panaudoti Fondo lėšas, Komisija tuo pačiu metu inicijuos trišalį nagrinėjimą (jei reikia, supaprastinta forma), kad abi biudžeto valdymo institucijos galėtų susitarti dėl būtinybės panaudoti Fondo lėšas ir dėl reikiamos sumos, o taip pat abiem biudžeto valdymo institucijoms pateiks pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo į atitinkamas biudžeto eilutes.

Perkėlimai, susiję su Fondu, bus atliekami pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį.

Atitinkami įsipareigojimų asignavimai bus įtraukti į biudžetą pagal atitinkamas išlaidų kategorijas, prireikus viršijant I priede nurodytas maksimalias ribas.

I.   Finansinės struktūros pritaikymas plėtrai

29.

Jeigu šios finansinės struktūros apimamu laikotarpiu naujos valstybės narės įstos į Europos Sąjungą, Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu ir 3 punktu, bendrai patikslins finansinę struktūrą, kad būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius atsižvelgiant į stojimo derybų rezultatus.

J.   Finansinės struktūros trukmė ir finansinės struktūros nebuvimo padariniai

30.

Iki 2011 m. liepos 1 d. Komisija pateiks pasiūlymus dėl naujos vidutinės trukmės finansinės struktūros.

Jeigu abiem biudžeto valdymo institucijoms nepavyktų pasiekti susitarimo dėl naujos finansinės struktūros ir jeigu viena iš šio susitarimo šalių aiškiai nepaskelbtų, kad esamos finansinės struktūros galiojimas nutraukiamas, esamoje finansinėje struktūroje nurodytos paskutinių metų maksimalios ribos bus patikslinamos pagal 16 punktą taip, kad 2013 m. maksimalios ribos būtų išlaikytos palyginamosiomis kainomis. Jeigu po 2013 m. į Europos Sąjungą įstos naujų valstybių narių, prireikus išplėsta finansinė struktūra bus tikslinama, kad būtų atsižvelgta į stojimo derybų rezultatus.

II DALIS

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO TOBULINIMAS BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪROS METU

A.   Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tvarka

31.

Institucijos susitaria nustatyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo biudžeto klausimais tvarką. Išsami informacija apie šį bendradarbiavimą pateikta II priede.

B.   Biudžeto sudarymas

32.

Komisija kasmet pateiks preliminarų biudžeto projektą, atspindinį faktinius Bendrijos finansavimo poreikius.

Jame bus atsižvelgiama į:

a)

valstybių narių pateiktas struktūrinių fondų prognozes;

b)

gebėjimus panaudoti asignavimus siekiant išlaikyti griežtą pusiausvyrą tarp įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų;

c)

galimybes pradėti kurti naują politiką vykdant bandomuosius projektus ir (arba) naujus parengiamuosius veiksmus arba tęsiant daugiamečius prie pabaigos artėjančius veiksmus, įvertinus, ar bus įmanoma užtikrinti Finansinio reglamento 49 straipsnyje nurodytą pagrindinį teisės aktą (pagrindinio teisės akto apibrėžimas, pagrindinio teisės akto būtinumas įgyvendinimui ir išimtys);

d)

būtinybę užtikrinti, kad visi lyginant su praėjusiais metais atliekami išlaidų pokyčiai atitiktų biudžetinės drausmės reikalavimus.

Preliminarus biudžeto projektas bus pateikiamas kartu su veiklos suvestinėmis, kuriose nurodoma informacija, privaloma pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį ir 33 straipsnio 2 dalies d punktą (tikslai, rodikliai ir įvertinimo informacija).

33.

Institucijos kiek galėdamos vengs į biudžetą įtraukti punktus, pagal kuriuos operacijoms skiriamos nereikšmingos išlaidų sumos.

Abi biudžeto valdymo institucijos taip pat įsipareigoja atsižvelgti į galimybių vykdyti Komisijos preliminariuose projektuose sudarytą biudžetą ir galimybių, susijusių su esamo biudžeto vykdymu, įvertinimą.

Prieš antrąjį Tarybos svarstymą Komisija išsiųs Europos Parlamento Biudžeto komiteto pirmininkui laišką, jo kopiją išsiųsdama kitai biudžeto valdymo institucijai, kuriame pateikia savo pastabas dėl galimumo įvykdyti biudžeto projekto pakeitimus, kuriuos Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Abi biudžeto valdymo institucijos atsižvelgs į šias pastabas II priedo C dalyje numatytos taikinimo procedūros metu.

Siekdamos patikimo finansų valdymo ir dėl didelių pokyčių, įvykusių biudžeto nomenklatūros antraštinėse dalyse ir skyriuose ir susijusių su Komisijos departamentų vadovybės atsiskaitymo įsipareigojimais, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja aptarti šiuos esminius pokyčius su Komisija taikinimo procedūros metu.

C.   Išlaidų klasifikavimas

34.

Institucijos privalomomis išlaidomis laiko tokias išlaidas, kurios Sutartyse arba pagal jas priimtuose teisės aktuose numatytos kaip būtinos.

35.

Preliminariame biudžeto projekte turi būti pasiūlymas dėl kiekvieno naujo biudžeto punkto ir kiekvieno biudžeto punkto, kurio teisinė bazė yra iš dalies pakeista, klasifikavimo.

Jeigu Europos Parlamentas ir Taryba nepritars preliminariame biudžeto projekte pasiūlytam klasifikavimui, jie svarstys atitinkamo biudžeto punkto klasifikavimą remdamiesi III priedu. Susitarimo bus siekiama II priedo C dalyje numatytos taikinimo procedūros metu.

D.   Maksimali neprivalomų išlaidų padidinimo norma, nesant finansinės struktūros

36.

Nepažeisdamos 13 punkto pirmos pastraipos, institucijos susitaria dėl šių nuostatų:

a)

pagal EB sutarties 272 straipsnio 9 dalies ketvirtą pastraipą Europos Parlamento savarankiško manevro marža, kuri sudaro pusę maksimalios normos, taikomos nuo Tarybos per pirmąjį svarstymą sudaryto biudžeto projekto, įskaitant visus dalinių pakeitimų aktus.

Maksimalios normos laikomasi metinio biudžeto atžvilgiu, įskaitant visus biudžeto pakeitimus. Nepakenkiant naujos normos nustatymui, nepanaudota maksimalios leistinos normos dalimi bus galima naudotis svarstant biudžeto pakeitimo projektus;

b)

nepažeidžiant a dalies nuostatų, jeigu biudžeto sudarymo procedūros metu paaiškėja, kad, norint baigti procedūrą, reikia susitarti dėl naujos neprivalomų išlaidų padidėjimo normos nustatymo mokėjimų asignavimams ir (arba) dėl naujos neprivalomų išlaidų padidėjimo normos nustatymo įsipareigojimų asignavimams (pastaroji gali skirtis nuo pirmosios), abi biudžeto valdymo institucijos stengsis pasiekti tarpusavio susitarimą pasinaudodamos II priedo C dalyje numatyta taikinimo procedūra.

E.   Finansinių nuostatų įtraukimas į teisės aktus

37.

Kiekviename bendro sprendimo procedūra priimtame daugiametę programą reglamentuojančiame teisės akte bus įtraukiama nuostata, kurioje teisėkūros institucija nustato programos finansinį paketą.

Ši suma bus svarbiausias orientacinis dydis biudžeto institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu.

Biudžeto valdymo institucija ir Komisija, rengdamos preliminarų biudžeto projektą, įsipareigoja visą atitinkamos programos laikotarpį nenukrypti nuo šios sumos daugiau kaip 5 proc., išskyrus atvejus, kai dėl aiškių ir tiksliai apibrėžtų priežasčių iškyla naujų objektyvių ilgalaikių aplinkybių, atsižvelgiant į programos įgyvendinimo rezultatus, ypač vertinimų pagrindu. Bet koks dėl tokio nuokrypio atsiradęs padidėjimas turi neviršyti atitinkamai kategorijai nustatytų maksimalių ribų, nepažeidžiant šiame susitarime paminėtų priemonių panaudojimo.

Šis punktas netaikomas bendro sprendimo procedūra patvirtintiems ir iš anksto paskirstytiems asignavimams valstybių narių sanglaudai, kuriuose yra finansinis paketas visam programos laikotarpiui.

38.

Daugiametes programas reglamentuojančiuose teisės aktuose, kuriems netaikoma bendro sprendimo procedūra, nebus nurodoma „reikalinga laikoma suma“.

Jeigu Taryba norėtų įtraukti finansinį orientacinį dydį, jis bus vertinamas kaip teisėkūros institucijos valios įrodymas ir neįtakos Sutartyje nurodytų biudžeto valdymo institucijos galių. Ši nuostata bus paminėta visuose teisės aktuose, kuriuose yra tokia finansinė nuoroda.

Jeigu atitinkama suma susitariama taikinimo procedūros, numatytos 1975 m. kovo 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinėje deklaracijoje (4), metu, pagal šio susitarimo 37 punktą ji bus laikoma orientacine suma.

39.

Finansinio reglamento 28 straipsnyje nurodyta finansinė suvestinė atspindės pasiūlytosios programos tikslų finansinius aspektus ir joje bus pateiktas programos vykdymo grafikas visai programos trukmei. Prireikus, rengiant preliminarų biudžeto projektą, ji bus peržiūrėta atsižvelgiant į programos įgyvendinimo apimtį. Pateikus preliminarų biudžeto projektą ir patvirtinus biudžetą, peržiūrėta suvestinė bus siunčiama biudžeto valdymo institucijai.

40.

Laikydamosi 13 punkto pirmoje pastraipoje nurodytų neprivalomų išlaidų padidinimo maksimalių normų, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja atsižvelgti į įsipareigojimų asignavimus, numatytus atitinkamuose pagrindiniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose struktūrines operacijas, kaimo plėtrą ir Europos žuvininkystės fondą.

F.   Išlaidos, susijusios su žuvininkystės susitarimais

41.

Institucijos susitaria finansuoti žuvininkystės susitarimų išlaidas pagal IV priede išdėstytas nuostatas.

G.   Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) finansavimas

42.

Pagal Europos Sąjungos sutarties 28 straipsnį į Europos Bendrijų bendrą biudžetą įtrauktoms BUSP išlaidoms institucijos, taikydamos II priedo C dalyje numatytą taikinimo procedūrą ir vadovaudamosi Komisijos pateiktu preliminariu biudžeto projektu, stengsis kiekvienais metais pasiekti susitarimą dėl į Bendrijos biudžetą įtrauktinos einamųjų išlaidų sumos ir dėl šios sumos paskirstymo tarp BUSP biudžeto skyriaus straipsnių, kaip numatyta šio punkto ketvirtoje pastraipoje. Nepasiekus susitarimo, Europos Parlamentas ir Taryba įtrauks į biudžetą ankstesniame biudžete buvusią sumą arba preliminariame biudžeto projekte pasiūlytą sumą, priklausomai nuo to, kuri iš šių sumų yra mažesnė.

Bendra BUSP veiklos išlaidų suma bus įtraukiama tik į vieną biudžeto skyrių (BUSP) ir paskirstoma šio skyriaus straipsniams, kaip numatyta šio punkto ketvirtoje pastraipoje. Ta suma skirta padengti realias numatomas reikmes, numatytas preliminaraus biudžeto projekto sudarymo procedūros metu, remiantis Tarybos kasmet sudaromomis prognozėmis, ir sudaryti pakankamą maržą nenumatytiems veiksmams. Į rezervą nebus įtraukiamos jokios lėšos. Į kiekvieną straipsnį bus įtraukiamos jau patvirtintos priemonės, taip pat numatytos, bet dar nepatvirtintos priemonės ir visos būsimos, t. y. dar nenumatytos, priemonės, kurias Taryba patvirtins atitinkamais finansiniais metais.

Kadangi pagal Finansinį reglamentą Komisija turi įgaliojimus savarankiškai perkelti asignavimus tarp biudžeto BUSP skyriaus straipsnių, bus užtikrintas sparčiam BUSP veiksmų įgyvendinimui reikalingas lankstumas. Jeigu finansinių metų biudžeto BUSP skyriaus sumos nepakanka reikalingoms išlaidoms padengti, Komisijos pasiūlymu Europos Parlamentas ir Taryba stengsis skubiai priimti sprendimą atsižvelgdami į 25 punktą.

Biudžeto BUSP skyriaus straipsniai, į kuriuos įtrauktini BUSP veiksmai, galėtų būti įrašyti į tokias eilutes:

krizių valdymo operacijos, konfliktų prevencija, sprendimas ir stabilizavimas, taikos ir saugumo procesų stebėjimas ir įgyvendinimas;

ginklų neplatinimas ir nusiginklavimas;

neatidėliotinos priemonės;

parengiamosios ir tolesnės priemonės;

Europos Sąjungos specialūs atstovai.

Institucijos susitaria, kad 2007–2013 m. BUSP bus skirta ne mažiau kaip 1 740 mln. EUR ir kad trečioje įtraukoje paminėtame straipsnyje nurodytoms priemonėms skirta suma negali viršyti 20 proc. bendros biudžeto BUSP skyriaus sumos.

43.

Kiekvienais metais Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė konsultuosis su Europos Parlamentu dėl į ateitį orientuoto Tarybos dokumento, kuris bus persiunčiamas iki svarstomų metų birželio 15 d. ir kuriame išdėstomi pagrindiniai BUSP aspektai ir esminiai pasirinkimai, įskaitant finansines pasekmes Europos Sąjungos bendram biudžetui bei n-1 metais pradėtų priemonių įvertinimą. Be to, Tarybai pirmininkaujanti valstybė informuos Europos Parlamentą mažiausiai penkis kartus per metus rengdama bendrus konsultacinius posėdžius įprasto politinio dialogo BUSP klausimais metu, dėl kurių turi būti susitarta ne vėliau kaip per taikinimo posėdį, rengiamą prieš antrąjį Tarybos svarstymą. Šiuose posėdžiuose dalyvauja atstovai iš:

Europos Parlamento: iš dviejų susijusių komitetų biurų;

Tarybos: Ambasadorius (Politinio ir saugumo komiteto pirmininkas);

Komisija į šiuos posėdžius bus kviečiama ir juose dalyvaus.

Priėmusi su išlaidomis susijusį BUSP sprendimą, Taryba nedelsdama ir kiekvienu atveju ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo galutinio sprendimo siųs Europos Parlamentui numatytų išlaidų sąmatą (finansinę suvestinę), ypač išlaidų, susijusių su trukme, įdarbintu personalu, patalpų ir kitos infrastruktūros naudojimu, transporto priemonių, mokymo poreikių ir saugumo susitarimais.

Kas ketvirtį Komisija praneš biudžeto valdymo institucijai apie BUSP veiksmų įgyvendinimą ir finansines prognozes likusiam metų laikotarpiui.

III DALIS

PATIKIMAS ES LĖŠŲ FINANSINIS VALDYMAS

A.   Veiksmingos ir integruotos Bendrijos lėšų vidaus kontrolės užtikrinimas

44.

Institucijos sutaria, kad svarbu stiprinti vidaus kontrolę nesukuriant papildomos administracinės naštos, o tam būtina supaprastinti susijusius teisės aktus. Šiame kontekste pirmenybė pagal pasidalijamojo valdymo principą valdomų lėšų atžvilgiu bus teikiama patikimam finansų valdymui siekiant teigiamo patikinimo pareiškimo. Šiuo tikslu nuostatos galėtų būti išdėstytos atitinkamuose pagrindiniuose teisės aktuose. Padidėjus atitinkamų valstybių narių audito institucijų atsakomybei už struktūrinius fondus ir pagal nacionalinius konstitucinius reikalavimus, jos atliks vertinimą, kurio tikslas — išsiaiškinti, kaip valdymo ir kontrolės sistemos atitinka Bendrijos teisės aktus.

Todėl valstybės narės įsipareigoja kasmet parengti atitinkamo nacionalinio lygio santrauką apie atliekamus auditus ir pateikiamas deklaracijas.

B.   Finansinis reglamentas

45.

Institucijos susitaria, kad šis susitarimas ir biudžetas bus įgyvendinami laikantis patikimo finansų valdymo, pagrįsto ekonomiškumo, veiksmingumo, efektyvumo, finansinių interesų apsaugos, administracinių sąnaudų proporcingumo principais ir laikantis vartotojams patogios procedūrų. Institucijos imsis atitinkamų priemonių, ypač numatytų Finansiniame reglamente, kurios turėtų būti priimtos pasinaudojant taikinimo procedūra, numatyta 1975 m. kovo 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinėje deklaracijoje, laikantis požiūrio, kuris leido pasiekti susitarimą 2002 metais.

C.   Finansinis programavimas

46.

Du kartus per metus, pirmą kartą — gegužės arba birželio mėn. (kartu su preliminariu biudžeto projektu pateikiamais dokumentais), o antrą kartą — gruodžio arba sausio mėn. (patvirtinus biudžetą), Komisija pateiks išsamų finansinio programavimo dokumentą finansinės struktūros 1A, 2 (aplinka ir žuvininkystė), 3A, 3B ir 4 išlaidų kategorijoms. Šiame pagal kategorijas, politikos sritis ir biudžeto eilutes parengtame dokumente turėtų būti nurodyti:

a)

galiojantys teisės aktai, išskiriant daugiametes programas ir metinius veiksmus:

daugiamečių programų atveju Komisija turėtų nurodyti procedūrą, pagal kurią jos buvo priimtos (bendro sprendimo ir konsultavimosi), jų trukmę, orientacines sumas ir administracinėms išlaidoms priskirtą dalį;

metinių veiksmų (bandomųjų projektų, parengiamųjų veiksmų, agentūrų) ir veiksmų, finansuojamų pagal Komisijos prerogatyvas, atveju, Komisija turėtų pateikti daugiametes sąmatas ir (bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams) maržas, kurios lieka pagal leistinas maksimalias ribas, nustatytas II priedo D dalyje.

b)

rengiami teisės aktų pasiūlymai: tebesvarstomi Komisijos pasiūlymai, nurodyti pagal biudžeto eilutes (žemesnio lygio), skyrius ir politikos sritis. Reikėtų sukurti mechanizmą, leidžiantį atnaujinti lenteles kiekvieną kartą, kai tik priimamas naujas pasiūlymas, kad būtų galima įvertinti jo finansines pasekmes.

Komisija turėtų apsvarstyti būdus, kuriais būtų galima daryti kryžmines nuorodas į finansinio programavimo dokumentą kartu su jo teisėkūros programavimo dokumentu, kad būtų galima pateikti tikslesnes ir patikimesnes prognozes. Kiekvienam teisės akto pasiūlymui Komisija turėtų nurodyti, ar jis yra įtrauktas į gegužės–gruodžio mėn. programą, ar ne. Biudžeto valdymo institucija ypač turėtų būti informuojama apie:

a)

visus naujus teisės aktus, kurie buvo priimti, tačiau nebuvo įtraukti į gegužės–gruodžio mėn. dokumentą (nurodant atitinkamas sumas);

b)

visus rengiamus teisės aktų pasiūlymus, kurie buvo pateikti, tačiau nebuvo įtraukti į gegužės–gruodžio mėn. dokumentą (nurodant atitinkamas sumas);

c)

Komisijos metinėje teisėkūros darbo programoje numatytus teisės aktus, nurodant veiksmus, kurie, tikėtina, turės finansinių pasekmių (taip/ne).

Prireikus Komisija turėtų nurodyti, kad dėl naujų teisės aktų pasiūlymų gali atsirasti būtinybė perprogramuoti.

Remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, kiekvieno šiame susitarime numatyto trišalio susitikimo metu reikėtų kritiškai įvertinti rezultatus.

D.   Agentūros ir Europos mokyklos

47.

Rengdama pasiūlymą dėl naujos agentūros sukūrimo, Komisija įvertins šio veiksmo pasekmes atitinkamai biudžeto išlaidų kategorijai. Remdamosi šia informacija ir nepažeisdamos teisėkūros procedūrų, reglamentuojančių atitinkamos agentūros įkūrimą, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja, laikydamosi bendradarbiavimo biudžeto srityje principų, laiku pasiekti susitarimą dėl tokios agentūros finansavimo.

Panaši procedūra taikytina, kai numatoma įkurti naują Europos mokyklą.

E.   Struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Kaimo plėtros ir Europos žuvininkystės fondų patikslinimas atsižvelgiant į jų įgyvendinimo aplinkybes

48.

Jeigu po 2007 m. sausio 1 d. būtų priimtos naujos programavimo taisyklės, reglamentuojančios struktūrinius fondus, Sanglaudos fondą, Kaimo plėtros ir Europos žuvininkystės fondus, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja Komisijos siūlymu leisti perkelti į vėlesnius metus, viršijant atitinkamas išlaidų maksimalias ribas, 2007 metais nepanaudotus asignavimus.

Europos Parlamentas ir Taryba nuspręs dėl Komisijos pasiūlymų dėl nepanaudotų 2007 m. asignavimų perkėlimo iki 2008 m. gegužės 1 d. remdamiesi 3 punktu

F.   Naujos finansinės priemonės

49.

Institucijos susitaria, kad bendro finansavimo mechanizmo įvedimas yra būtinas siekiant sustiprinti Europos Sąjungos biudžeto sverto efektą didinant finansavimo paskatas.

Jos susitaria skatinti atitinkamų daugiamečių finansinių priemonių, veikiančių kaip katalizatoriai valstybės ir privatiems investuotojams, vystymą.

Pateikdama preliminarų biudžeto projektą Komisija praneš biudžeto valdymo institucijai apie Europos Investicijų Banko, Europos Investicijų Fondo ir Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banko finansuojamą veiklą, siekiant skatinti investicijas mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, transeuropinių tinklų bei mažų ir vidutinių įmonių srityse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. gegužės 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SCHÜSSEL

Komisijos vardu

D. GRYBAUSKAITĖ

Komisijos narė


(1)  OL C 172, 1999 6 18, p. 1.

(2)  OL C 283, 2002 11 20, p. 1.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL C 89, 1975 4 22, p. 1.


I PRIEDAS

2007–2013 m. finansinė struktūra

(Mln. EUR, 2004 m. kainomis)

Įsipareigojimų asignavimai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

2007-2013

1.

Tvarus augimas

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b

Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Gamtos išteklių apsauga ir valdymas

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

iš jų: rinkos reguliavimo priemonės ir tiesioginės išmokos

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.

Laisvė, saugumas ir teisingumas

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.

Pilietiškumas

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

ES — pasaulinės reikšmės partneris

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administravimas (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Kompensacijos

419

191

190

 

 

 

 

800

įsipareigojimų asignavimai IŠ VISO

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

kaip BNP procentinė dalis

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

mokėjimų asignavimai IŠ VISO

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

kaip BNP procentinė dalis

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

marža

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Nuosavų išteklių maksimali riba, kaip BNP procentinė dalis

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Pensijų išlaidos, įtrauktos atsižvelgiant į šios išlaidų kategorijos viršutinę ribą, apskaičiuojamos be personalo įmokų į atitinkamus pensijų fondus, 2007–2013 m. laikotarpiui taikant 500 mln. EUR ribą 2004 m. kainomis.


II PRIEDAS

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas biudžeto sektoriuje

A.

Techniškai patikslinus ateinančių finansinių metų finansinę struktūrą, atsižvelgiant į Komisijos pateiktą Metinę politikos strategiją ir prieš jai priimant sprendimą dėl preliminaraus biudžeto projekto, bus šaukiamas trišalis susitikimas galimiems tų metų biudžeto prioritetams aptarti. Jo metu bus deramai įvertintos institucijų galios bei ateinančiais finansiniais metais ir vėlesniais metais, kuriuos apima finansinė struktūra, numatoma poreikių kaita. Taip pat bus įvertinti nauji elementai, atsiradę sukūrus pradinę finansinę struktūrą, kurie gali turėti reikšmingą ir ilgalaikį finansinį poveikį Europos Sąjungos biudžetui.

B.

Komisija, pateikdama preliminarų biudžeto projektą, privalomų išlaidų atžvilgiu nustatys:

a)

su naujais ir numatomais teisės aktais susijusius asignavimus;

b)

asignavimus, atsiradusius dėl galiojusių teisės aktų, parengtų patvirtinus ankstesnių metų biudžetą, taikymo.

Komisija atidžiai įvertins dėl taisyklių taikymo kilusių Bendrijos įsipareigojimų finansinius aspektus. Prireikus ji atnaujins savo vertinimus biudžeto sudarymo procedūros metu. Ji pateiks biudžeto valdymo institucijai visas deramai pagrįstas priežastis, kurios pastarajai gali būti reikalingos.

Komisijai manant esant reikalinga, ji gali pateikti abiem biudžeto valdymo institucijoms ad hoc pakeitimų raštą, kuriuo prašoma atnaujinti duomenis, kuriais remiantis preliminariame biudžeto projekte buvo sudaryta žemės ūkio išlaidų sąmata, ir (arba) pataisyti, remiantis naujausia turima informacija apie atitinkamų metų sausio 1 d. galiojančius žuvininkystės susitarimus, sumas ir jų paskirstymą tarp asignavimų, įtrauktų į veiklos punktus ir į rezervą, susijusius su tarptautiniais žuvininkystės susitarimais.

Šis pakeitimų raštas turi būti nusiųstas biudžeto valdymo institucijai iki spalio mėn. pabaigos.

Jeigu jis pateikiamas Tarybai likus mažiau kaip mėnesiui iki pirmojo svarstymo Europos Parlamente, Taryba ad hoc pakeitimų raštą dažniausiai nagrinės per antrąjį biudžeto projekto svarstymą.

Dėl to prieš antrąjį biudžeto svarstymą Taryboje abi biudžeto valdymo institucijos bandys patenkinti būtinas sąlygas, kad kiekviena iš institucijų pakeitimų raštą patvirtintų per vieną svarstymą.

C.

1.

Visoms išlaidoms nustatoma taikinimo procedūra.

2.

Taikinimo procedūros tikslas:

a)

tęsti diskusijas apie bendras išlaidų tendencijas ir, šiame kontekste, apie bendras ateinančių metų biudžeto ypatybes atsižvelgiant į Komisijos preliminarų biudžeto projektą;

b)

užtikrinti abiejų biudžeto valdymo institucijų susitarimą dėl:

B dalies a ir b punktuose nurodytų asignavimų, įskaitant ir ad hoc pakeitimų raštu, nurodytu toje pačioje dalyje, siūlomus asignavimus,

į biudžetą numatomų įtraukti asignavimų neprivalomoms išlaidoms, kaip numatyta šio susitarimo 40 punkte, ir

ypač dėl klausimų, kurių sprendimui šiame susitarime yra nurodyta ši procedūra.

3.

Procedūra bus pradedama trišaliu susitikimu, surengiamu prieš tiek laiko, kad institucijos galėtų pasiekti susitarimą ne vėliau kaip iki Tarybos nustatytos biudžeto projekto patvirtinimo dienos.

Šio trišalio susitikimo rezultatams bus surengtas Tarybos ir Europos Parlamento delegacijų, taip pat dalyvaujant Komisijai, taikinimas.

Jeigu trišaliame susitikime nenusprendžiama kitaip, taikinimo susitikimas bus surengiamas per įprastą tų pačių dalyvių posėdį Tarybos nustatytą biudžeto projekto patvirtinimo dieną.

4.

Prireikus naujas trišalis susitikimas gali būti surengtas prieš pirmąjį svarstymą Europos Parlamente, jeigu tai raštu pasiūlo Komisija arba to raštu pareikalauja Europos Parlamento Biudžeto komiteto pirmininkas arba Tarybos (Biudžeto) pirmininkas. Ar rengti trišalį svarstymą, institucijos nuspręs priėmusios Tarybos biudžeto projektą ir prieš Europos Parlamento Biudžeto komiteto balsavimą dėl pakeitimų pirmojo svarstymo metu.

5.

Institucijos tęs taikinimą po pirmojo biudžeto svarstymo kiekvienoje iš biudžeto valdymo institucijų, kad būtų pasiektas susitarimas dėl privalomų ir neprivalomų išlaidų, o ypač būtų aptartas B dalyje minėtas ad hoc pakeitimų raštas.

Šiam tikslui trišalis susitikimas bus surengtas po pirmojo svarstymo Europos Parlamente.

Trišalio susitikimo rezultatai bus aptarti antrajame taikinimo posėdyje, kuris turi būti surengiamas likus vienai dienai iki antrojo svarstymo Taryboje.

Jei būtina, diskusijas dėl neprivalomų išlaidų institucijos tęs po antrojo svarstymo Taryboje.

6.

Šiuose trišaliuose susitikimuose institucijų delegacijoms vadovaus Tarybos (Biudžeto) pirmininkas, Europos Parlamento Biudžeto komiteto pirmininkas ir už biudžetą atsakingas Komisijos narys.

7.

Kiekviena biudžeto valdymo institucija imsis visų reikalingų priemonių, kad taikinimo procedūros rezultatų būtų laikomasi visos biudžeto sudarymo procedūros metu.

D.

Kad Komisija galėtų laiku įvertinti biudžeto valdymo institucijos numatytų pakeitimų, kurie sukurtų naujus arba pratęstų esamus parengiamuosius veiksmus ar bandomuosius projektus, įgyvendinamumą, abi biudžeto valdymo institucijos iki birželio mėn. vidurio informuos Komisiją apie savo ketinimus šioje srityje, kad pirmoji diskusija galėtų įvykti jau Tarybos pirmojo svarstymo taikinimo posėdyje. C dalyje numatyti tolesni taikinimo procedūros žingsniai bei nuostatos dėl įgyvendinamumo, minimos šio susitarimo 36 punkte taip pat bus taikomi.

Be to, institucijos bendrą bandomiesiems projektams skirtą asignavimų sumą bet kuriais biudžetiniais metais susitaria apriboti iki 40 mln. EUR. Jos taip pat susitaria bet kuriais biudžetiniais metais iki 50 mln. EUR apriboti bendrą asignavimų naujiems parengiamiesiems veiksmams sumą, o bendrą asignavimų parengiamiesiems veiksmams faktiškai skirtą sumą apriboti iki 100 mln. EUR.


III PRIEDAS

Išlaidų klasifikavimas

1 IŠLAIDŲ KATEGORIJA:

Tvarus augimas

 

1A

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

Neprivalomosios išlaidos (NEP)

1B

Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

NEP

2 IŠLAIDŲ KATEGORIJA:

Gamtos išteklių apsauga ir valdymas

NEP

 

Išskyrus:

 

 

Bendrosios žemės ūkio politikos išlaidas, susijusias su rinkos priemonėmis ir tiesiogine parama, įskaitant rinkos priemones žuvininkystės ir žuvininkystės susitarimų, sudarytų su trečiosiomis šalimis, srityse

Privalomos išlaidos (PRI)

3 IŠLAIDŲ KATEGORIJA:

Pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas

NEP

3A

Laisvė, saugumas ir teisingumas

NEP

3B

Pilietiškumas

NEP

4 IŠLAIDŲ KATEGORIJA:

ES — pasaulinės reikšmės partneris

NEP

 

Išskyrus:

 

 

Išlaidas dėl tarptautinių susitarimų, kuriuos ES sudarė su trečiosiomis šalimis

PRI

 

Įnašus tarptautinėms organizacijoms arba institucijoms

PRI

 

Įnašus į paskolų garantijų fondą

PRI

5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA:

Administravimas

NEP

 

Išskyrus:

 

 

Pensijas ir išeitines pašalpas

PRI

 

Pašalpas ir įvairią pagalbą pasibaigus tarnybai

PRI

 

Teisinės pagalbos išlaidas

PRI

 

Žalos atlyginimą

PRI

6 IŠLAIDŲ KATEGORIJA:

Kompensacijos

PRI


IV PRIEDAS

Dėl žuvininkystės susitarimų kilusių išlaidų finansavimas

A.

Su žuvininkystės susitarimais susijusios išlaidos finansuojamos pagal du punktus, priklausančius žuvininkystės politikos sričiai (remiantis biudžeto nomenklatūra, parengta pagal veiklos sritis):

a)

tarptautiniai žuvininkystės susitarimai (11 03 01);

b)

įnašai tarptautinėms organizacijoms (11 03 02).

Visos sumos, susijusios su susitarimais ir protokolais, galiojančiais atitinkamų metų sausio 1 d., bus įrašomos eilutėje 11 03 01. Sumos, susijusios su visais naujais arba atnaujinamais susitarimais, įsigaliojančiais po konkrečių metų sausio 1 d., bus priskiriamos 40 02 41 02 eilutei — Rezervai. Diferencijuoti asignavimai (privalomos išlaidos).

B.

II priedo C dalyje numatytos taikinimo procedūros metu Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pateiktu pasiūlymu, sieks susitarti dėl sumos, kuri turi būti įtraukiama į biudžeto skyrius ir rezervą.

C.

Komisija įsipareigoja nuolat informuoti Europos Parlamentą apie pasirengimą deryboms ir jų eigą, įskaitant biudžeto klausimus.

Kalbant apie su žuvininkystės susitarimais susijusią teisėkūrą institucijos įsipareigoja visokeriopai stengtis, kad visos procedūros būtų vykdomos kuo greičiau.

Jeigu paaiškėja, kad asignavimai žuvininkystės susitarimams (įskaitant rezervą) yra nepakankami, Komisija pateiks biudžeto valdymo institucijai reikiamą informaciją, kad būtų galima trišaliu svarstymu (jei reikia, supaprastinta forma) pasikeisti nuomonėmis apie tokią padėtį lėmusias priežastis ir priemones, kurių būtų galima imtis laikantis nustatytos tvarkos. Esant būtinybei, Komisija pasiūlys atitinkamas priemones.

Kas ketvirtį Komisija biudžeto valdymo institucijai pateiks išsamią informaciją apie galiojančių susitarimų įgyvendinimą ir finansines prognozes likusiai metų daliai


DEKLARACIJOS

1.   KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL TARPINSTITUCINIO SUSITARIMO VEIKIMO ĮVERTINIMO

Taikant Tarpinstitucinio susitarimo 7 punktą Komisija iki 2009 m. pabaigos parengs ataskaitą apie Tarpinstitucinio susitarimo veikimą, jei reikalinga, kartu pateikdama atitinkamus pasiūlymus.

2.   DEKLARACIJA DĖL TARPINSTITUCINIO SUSITARIMO 27 PUNKTO

Laikydamasi metinės biudžeto sudarymo procedūros, Komisija biudžeto valdymo instituciją informuos apie sumą, kurią galima panaudoti lankstumo priemonei, numatytai Tarpinstitucinio susitarimo 27 punkte.

Priimant bet kokį sprendimas mobilizuoti lankstumo priemonę dydžiu, viršijančiu 200 mln. EUR reikės priimti sprendimą dėl lėšų perkėlimo.

3.   DEKLARACIJA DĖL FINANSINĖS STRUKTŪROS PERŽIŪROS

1.

Pagal Europos Vadovų Tarybos išvadas Komisija buvo įpareigota atlikti išsamią plačios apimties peržiūrą, apimančią visus ES išlaidų aspektus, įskaitant Bendrą žemės ūkio politiką, ir išteklius, įskaitant Jungtinės Karalystės korekciją, ir 2008–2009 m. pateikti ataskaitą. Kartu su ta peržiūra turėtų būti atliekamas Tarpinstitucinio susitarimo veikimo įvertinimas. Europos Parlamentas dalyvaus atliekant peržiūrą visuose jos etapuose vadovaujantis šiomis nuostatomis:

Komisijai pateikus peržiūros dokumentą, nagrinėjimo etapo metu bus užtikrinama, kad su Parlamentu vyks tinkamos diskusijos įprastinio politinio institucijų dialogo forma ir kad bus tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento poziciją;

remdamasi 2005 m. gruodžio mėn. savo išvadomis Europos Vadovų Taryba „gali priimti sprendimus visais peržiūroje aptariamais klausimais“. Europos Parlamentas dalyvaus žengiant bet kuriuos tolesnius formalius žingsnius pagal atitinkamą tvarką bei visapusiškai laikantis jo nustatytų teisių.

2.

Konsultacijų ir tolesnių svarstymų, kurių rezultatas — sprendimas atlikti peržiūrą, metu Komisija įsipareigoja remtis nuodugniu požiūrių apsikeitimu, kurį ji vykdys kartu su Europos Parlamentu analizuodama situaciją. Komisija taip pat pažymi Europos Parlamento ketinimą sušaukti konferenciją, kurioje dalyvautų Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, kad būtų persvarstyta nuosavų išteklių sistema. Ji apsvarstys tokios konferencijos rezultatus, kaip indėlį į pirmiau minėtą konsultacijų procesą. Laikoma, kad Komisijos pasiūlymai bus teikiami jos pačios atsakomybe.

4.   DEKLARACIJA DĖL DEMOKRATINĖS PRIEŽIŪROS IR IŠORĖS VEIKSMŲ SUDERINAMUMO

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta, kad egzistuoja įvairių išorės veiksmų priemonių racionalizavimo poreikis. Jos sutinka, kad toks priemonių racionalizavimas, nors ir gerinantis Europos Sąjungos veiksmų suderinamumą ir veiksmingumą, neturėtų sumažinti nei teisėkūros institucijos (ypač kalbant apie jos politinę strateginių pasirinkimų kontrolę), nei biudžeto valdymo institucijos galių. Atitinkamų reglamentų tekste turėtų atsispindėti šie principai ir į juos turėtų būti įtraukiamas, kur tai būtina, reikiamos politikos turinys bei orientacinis išteklių klasifikavimas bei, kur būtina, nuostata dėl peržiūros, kuria siekiama ne vėliau kaip po trejų metų įvertinti reglamento įgyvendinimą.

Pagal bendro sprendimo procedūra priimtus pagrindinius teisės aktus Komisija sistematiškai informuos Europos Parlamentą ir Tarybą ir konsultuosis su šiomis institucijomis siųsdama joms šalies, regiono ir teminių strateginių dokumentų projektus.

Jeigu Tarpinstitucinio susitarimo apimamu laikotarpiu Taryba nuspręs dėl šalių kandidačių statuso suteikimo potencialioms kandidatėms, Komisija peržiūrės ir pateiks Europos Parlamentui ir Komisijai orientacinę daugiametę struktūrą pagal reglamento, nustatančio pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP), 4 straipsnį, kad būtų atsižvelgta į išlaidų poreikį dėl tokio jų statuso pasikeitimo.

Preliminariame biudžeto projekte Komisija nustatys nomenklatūrą, užtikrinančią biudžeto valdymo institucijos prerogatyvas išorės veiksmams.

5.   KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL DEMOKRATINĖS PRIEŽIŪROS IR IŠORĖS VEIKSMŲ SUDERINAMUMO

Komisija įsipareigoja nuolat rengti dialogą su Europos Parlamentu dėl šalies, regiono ir teminių strateginių dokumentų projektų ir tinkamai atsižvelgti į Europos Parlamento poziciją įgyvendinant šiuos strateginius dokumentus.

Šis dialogas apims diskusijas dėl šalių kandidačių statuso suteikimo potencialioms kandidatėms šio Tarpinstitucinio susitarimo apimamu laikotarpiu.

6.   DEKLARACIJA DĖL FINANSINIO REGLAMENTO PERŽIŪROS

Peržiūrint Finansinį reglamentą institucijos įsipareigoja gerinti biudžeto vykdymą ir padidinti Bendrijos finansavimo matomumą ir naudą piliečiams, nekvestionuojant pažangos, pasiektos 2002 m. Finansinio reglamento išdėstymu nauja redakcija. Jos taip pat dės visas pastangas, kad paskutinio derybų dėl Finansinio reglamento peržiūros ir jo Įgyvendinimo taisyklių etapo metu būtų užtikrinta reikiama finansinių interesų apsaugos, administracinių sąnaudų proporcingumo ir vartotojams patogių procedūrų pusiausvyra.

Finansinio reglamento peržiūra bus atlikta remiantis pataisytu Komisijos pasiūlymu pasinaudojant taikinimo procedūra, numatyta 1975 m. kovo 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinėje deklaracijoje, laikantis požiūrio, kuris leido pasiekti susitarimą 2002 m. Institucijos taip pat sieks glaudaus ir konstruktyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo, kad būtų galima greitai priimti Įgyvendinimo taisykles, siekiant supaprastinti finansavimo procedūras, tuo pačiu užtikrinant aukšto lygmens Bendrijos finansinių interesų apsaugą.

Europos Parlamentas ir Taryba yra tvirtai įsipareigoję užbaigti derybas dėl Finansinio reglamento, kad jis galėtų įsigalioti, jeigu tai įmanoma, 2007 m. sausio 1 d.

7.   KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL FINANSINIO REGLAMENTO PERŽIŪROS

Peržiūrint Finansinį reglamentą Komisija įsipareigoja:

pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai, jeigu pasiūlyme dėl teisės akto ji mano esant reikalinga nukrypti nuo Finansinio reglamento nuostatų ir nurodyti konkrečias tokios būtinybės priežastis;

užtikrinti, kad įprastiniai teisinio poveikio vertinimai, kuriuos atliekant tinkamai atsižvelgiama į subsidiarumo ir proporcingumo principus, būtų atliekami svarbių pasiūlymų dėl teisės aktų ir bet kurių esminių jų pakeitimų atveju.

8.   DEKLARACIJA DĖL NAUJŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ

Europos Parlamentas ir Taryba kviečia Komisiją ir Europos Investicijų Banką (EIB), atsižvelgiant į atitinkamas jų kompetencijos sritis, teikti pasiūlymus:

atsižvelgiant į 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas, iki 10 mlrd. EUR padidinti EIB pajėgumus 2007–2013 m. paskoloms ir garantijoms moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, kad EIB indėlis iki 1 mlrd. EUR būtų iš rezervų dėl rizikos pasidalijimo finansavimo;

sustiprinti priemones transeuropinių tinklų (TENs) bei mažų ir vidutinių įmonių naudai, kad apytikrės paskolų ir garantijų sumos atitinkamai siektų 20 mlrd. EUR ir 30 mlrd. EUR, o EIB indėlis atitinkamai būtų iki 0,5 mlrd. EUR iš rezervų (TENs) ir iki 1 mlrd. EUR (Konkurencingumas ir Inovacijos).

9.   EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL SAVANORIŠKOS MODULIACIJOS

Europos Parlamentas pažymi 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl savanoriškos moduliacijos iš išlaidų, skirtų rinkos reguliavimo priemonėms, ir tiesioginių Bendros žemės ūkio politikos išmokų Kaimo plėtrai neviršijant 20 proc. bei išlaidų, skirtų rinkos reguliavimo priemonėms. Kai šios moduliacijos modalumai bus nustatyti atitinkamuose teisės aktuose, Europos Parlamentas įvertins šių nuostatų įgyvendinimo galimybes atsižvelgiant į ES principus, kaip antai konkurencijos taisykles ir kt.; šiuo metu Europos Parlamentas neskelbia savo pozicijos dėl procedūros rezultatų. Jis mano, kad būtų naudinga įvertinti žemės ūkio bendro finansavimo klausimą atsižvelgiant į 2008–2009 m. peržiūrą.

10.   KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL SAVANORIŠKOS MODULIACIJOS

Komisija pažymi 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadų 62 punktą, pagal kurį numatoma, kad valstybės narės gali perkelti papildomas sumas iš išlaidų, skirtų rinkos reguliavimo priemonėms, ir tiesioginių Bendros žemės ūkio politikos išmokų Kaimo plėtrai, neviršydamos 20 proc. sumų, kurios susikaupia iš išlaidų, skirtų rinkos reguliavimo priemonėms, bei tiesioginių išmokų.

Nustatydama šio pakeitimo detales atitinkamuose teisės aktuose, Komisija dės pastangas, kad savanoriškas pakeitimas būtų įmanomas, tuo pačiu metu dėdama visas pastangas užtikrinti, kad toks mechanizmas kiek galima tiksliau atspindėtų pagrindines taisykles, reglamentuojančias kaimo plėtros politiką.

11.   EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL NATURA 2000

Europos Parlamentas išreiškia savo susirūpinimą dėl 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadų dėl su rinka susijusių išlaidų ir tiesioginių Bendros žemės ūkio politikos mokėjimų sumažinimo bei to pasekmių bendrai Bendrijos finansuojamai programai Natura 2000. Jis ragina Komisiją įvertinti šių nuostatų pasekmes prieš pateikiant naujus pasiūlymus. Europos Parlamentas mano, kad reikėtų nustatyti atitinkamą prioritetą Natura 2000 integravimui į struktūrinius fondus ir Kaimo plėtros fondą. Kaip viena iš teisėkūros institucijų, jis šiuo metu neskelbia savo pozicijos dėl procedūros rezultato.

12.   EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL BENDRO FINANSAVIMO IŠ PRIVAČIŲ ŠALTINIŲ IR PVM SIEKIANT SANGLAUDOS AUGIMUI IR UŽIMTUMUI SKATINTI

Europos Parlamentas pažymi 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadą dėl N+3 automatinio įsipareigojimų panaikinimo taisyklės pereinamojo taikymo; Europos Parlamentas ragina Komisiją, kad ji, nustatydama šios taisyklės taikymo modalumus atitinkamuose teisės aktuose, užtikrintų bendras taisykles bendrajam finansavimui iš privačių šaltinių ir PVM siekiant sanglaudos augimui ir užimtumui skatinti.

13.   EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS FINANSAVIMO

Europos Parlamentas mano, kad, pateikdama preliminarų biudžeto projektą, Komisija turėtų pateikti išsamią planuojamos veiklos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje sąmatą, o tokios veiklos finansavimas turėtų būti aptariamas laikantis Tarpinstitucinio susitarimo II priede numatytų procedūrų.


Komisija

14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/18


Euro kursas (1)

2006 m. birželio 13 d.

(2006/C 139/02)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2571

JPY

Japonijos jena

144,14

DKK

Danijos krona

7,4544

GBP

Svaras sterlingas

0,68335

SEK

Švedijos krona

9,2553

CHF

Šveicarijos frankas

1,5517

ISK

Islandijos krona

94,19

NOK

Norvegijos krona

7,8080

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5750

CZK

Čekijos krona

28,333

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

270,73

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6961

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

4,0340

RON

Rumunijos lėja

3,5379

SIT

Slovėnijos tolaras

239,64

SKK

Slovakijos krona

38,100

TRY

Turkijos lira

2,0260

AUD

Australijos doleris

1,6970

CAD

Kanados doleris

1,3905

HKD

Honkongo doleris

9,7590

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,0254

SGD

Singapūro doleris

2,0066

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 208,89

ZAR

Pietų Afrikos randas

8,6083

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,0668

HRK

Kroatijos kuna

7,2582

IDR

Indijos rupija

11 936,16

MYR

Malaizijos ringitas

4,632

PHP

Filipinų pesas

67,029

RUB

Rusijos rublis

34,0650

THB

Tailando batas

48,438


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/19


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(2006/C 139/03)

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Italija (Kampanija)

Pagalbos Nr.: N 77/06

Pavadinimas: Parama stichinių nelaimių nuniokotose žemės ūkio zonose (2005 m. sausio 31 — kovo 8 d. šalnos Salerno provincijoje)

Tikslas: Kompensuoti dėl blogų oro sąlygų patirtus žemės ūkio produkcijos nuostolius

Teisinis pagrindas: Decreto legislativo n. 102/2004

Biudžetas: Nuoroda į patvirtintą pagalbos schemą (NN 54/A/04)

Pagalbos intensyvumas arba suma: Iki 100 %

Trukmė: Iki mokėjimų pabaigos.

Kita informacija: Priemonė, kuriai taikoma Komisijos patvirtinta tvarka pagal valstybės pagalbos bylą NN 54/A/2004 (2005 m. birželio 7 d. Komisijos laiškas K(2005)1622gal)

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje http

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Pagalbos Nr.: N 88/2006

Pavadinimas: Privalomo veisimo programa, skirta didinti avių atsparumą USE

Tikslas: Nustatant genotipą ir pašalinant VRQ aleles turinčius avinus, sukurti privalomo veisimo programą, skirtą didinti avių atsparumą USE.

Teisinis pagrindas: Dar iki galo neparuoštas. 2006 m. balandžio mėn. turėtų įsigalioti Avių genotipo nustatymo reglamentai (Sheep Genotyping Regulations).

Biudžetas: 53,1 mln. svarų sterlingų (77,8 mln. EUR)

Pagalbos intensyvumas arba suma: Iki 100 %

Trukmė: Nuo 2006 m. balandžio iki 2011 m. balandžio.

Sprendimo tekstas be konfidencialių duomenų autentiška (-omis) kalba (-omis) yra tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Prancūzija

Pagalbos Nr.: N 105/06

Pavadinimas: Pratęsimas: Pagalba kvepalų gamybos, aromatinių ir medicininių augalų sektoriui

Tikslas: Pagalbos pratęsimas kvepalų gamybos, aromatinių ir medicininių augalų sektoriui 5 metams padidinant biudžetą.

Teisinis pagrindas: Code Rural legislative part, Articles L 621-1 to 621-11.

Biudžetas: Biudžetas padidinamas: 250 000 EUR (50 000 EUR per metus)

Pagalbos intensyvumas arba suma: iki 100 %

Trukmė: Pratęsimas 5 metams iki 2011 m.

Autentišką (-us) sprendimo tekstą (-us) be konfidencialių duomenų galima rasti tinklalapyje http:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Čekija

Pagalbos Nr.: N 111/2005

Pavadinimas: Vyno fondo teikiama pagalba

Tikslas: Pagalba, skirta remti aukštos kokybės vyno gamybą ir prekybą juo, techninės pagalbos teikimą, susijusį su informacijos apie vynuogininkystę ir vyno gamybą platinimu, ir vyno, pagaminto laikantis Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo 54–58 straipsnių, reklamą.

Teisinis pagrindas:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Biudžetas: Metinis biudžetas: 70 000 000 LTL (apie 2,3 mln. EUR)

Pagalbos intensyvumas arba suma: Kintantis

Trukmė: Neribota

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Portugalija

Pagalbos Nr.: N 291/2005

Pavadinimas: Kredito linija gyvūnų pašarams

Tikslas: Kompensacijos galvijų, avių ir ožkų ekstensyvios gyvulininkystės ūkių savininkams bei bitininkams Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo e Algarve regionų žemės ūkio direktoratų intervencinėse zonose, patyrusiems nuostolių dėl sausros Portugalijoje nuo 2004 m. lapkričio mėn.

Teisinis pagrindas: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Biudžetas: 2,25 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas arba suma: Ne daugiau kaip 4,5 %.

Trukmė: Iki 2006 m. pabaigos.

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Čekija

Pagalbos Nr.: N 427/2005

Pavadinimas: Nacionalinė programa infekciniam galvijų rinotracheitui (IBR) naikinti

Tikslas: Pagalba įveikiant gyvūnų ligas

Teisinis pagrindas: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Biudžetas: Bendras biudžetas: 458 000 000 CZK (maždaug 16 131 000 EUR)

Kasmet:

2006 m. — 112 000 000 CZK

2007 m. — 63 000 000 CZK

2008 m. — 62 000 000 CZK

2009 m. — 69 000 000 CZK

2010 m. — 70 000 000 CZK

2011 m. — 55 000 000 CZK

2012 m. — 27 000 000 CZK

Pagalbos intensyvumas arba suma: 50 %

Trukmė: 2006 — 2012 m.

Sprendimo tekstas be konfidencialių duomenų autentiška (-omis) kalba (-omis) yra:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/21


Laikotarpis, per kurį pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1) gali būti pateiktas prieštaravimas įregistruoti

(2006/C 139/04)

Trečioji šalis ir bet kurie teisėtą interesą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys, įsisteigę ar gyvenantys trečiojoje šalyje, gali pagal minėto Reglamento 7 straipsnį Komisijai tiesiogiai pateikti prieštaravimą paraiškai. Šiuo tikslu 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 1 dalyje numatytas laikotarpis prasideda nuo pranešimo paskelbimo dienos šioms paraiškoms:

 

OL nuoroda

Baena

C 321, 2003 12 1, p. 49.

Miel de Galicia o Mel de Galicia

C 30, 2005 2 5, p. 16.

Salame Cremona

C 126, 2005 5 25, p. 14.

Sardegna

C 224, 2005 9 3, p. 7.

Huile d'olive de Nîmes

C 225, 2005 9 14, p. 3.

Huile d'olive de Corse ou Oliu di Corsica

C 233, 2005 9 5, p. 9.

Pataca de Galicia o Patata de Galicia

C 240, 2005 9 30, p. 28.

Clémentine de Corse

C 240, 2005 9 30, p. 32.

Carota dell'altopiano del Fucino

C 240, 2005 9 30, p. 23.

Stelvio o Stilfser

C 251, 2005 10 11, p. 20.

Poniente de Granada

C 274, 2005 11 5, p. 10.

Azeitona de Elvas e Campo Maior

C 288, 2005 11 19, p. 5.

Limone Femminello del Gargano

C 314, 2005 12 10, p. 5.

Gata Hurdes

C 320, 2005 12 15, p. 2.

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

C 323, 2005 12 20, p. 2.

Agneau de Sisteron

C 323, 2005 12 20, p. 16.

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

C 329, 2005 12 24, p. 10.

Patatas de Prades

C 331, 2005 12 28, p. 2.

Sangueira de Barroso-Montalegre

C 334, 2005 12 30, p. 59.

Geraardsbergse Mattentaart

C 3, 2006 1 6, p. 9.

Batata de Tras-os-montes

C 3, 2006 1 6, p. 6.

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

C 3, 2006 1 6, p. 3.

Salpicão de Barroso-Montalegre

C 30, 2006 2 7, p. 6.

Mantequilla de Soria

C 32, 2006 2 8, p. 2.

Alheira de Barroso-Montalegre

C 32, 2006 2 8, p. 8.

Cordeiro de Barroso o Anho de Barroso o Cordeiro de leite de Barroso

C 32, 2006 2 8, p. 11.


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/22


Laikotarpis, per kurį pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnį dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (1) gali būti pateiktas prieštaravimas įregistruoti

(2006/C 139/05)

Trečioji šalis ir bet kurie teisėtą interesą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys, įsisteigę ar gyvenantys trečiojoje šalyje, gali pagal minėto Reglamento 9 straipsnį Komisijai tiesiogiai pateikti prieštaravimą paraiškai. Šiuo tikslu 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnio 1 dalyje numatytas laikotarpis prasideda nuo pranešimo paskelbimo dienos šiai paraiškai:

 

OL nuoroda

Boerenkaas

C 316, 2005 12 13, p. 16.


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.


14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/23


Tarptautinių kontrolės ir priežiūros agentūrų (toliau — priežiūros agentūros) sąrašas, kurį valstybės narės patvirtino pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 VI priede nustatytas taisykles

Šis sąrašas pakeičia 2005 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 215 4 puslapyje skelbtą sąrašą

(2006/C 139/06)

1.   BENDROJI DALIS

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (1) 16 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 dalies c punktą, valstybių narių patvirtintos priežiūros agentūros yra įgaliotos išduoti sertifikatus, patvirtinančius žemės ūkio produktų, už kuriuos mokamos eksporto grąžinamosios išmokos, iškrovimą ir importą į trečiąsias šalis arba bent tų produktų pristatymą į paskirties vietą trečiosiose šalyse.

Be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnio a–f dalis valstybės narės patvirtintos ir kontroliuojamos priežiūros agentūros arba oficiali tos valstybės narės agentūra yra atsakinga už Komisijos reglamente (EB) Nr. 639/2003 (dėl reikalavimų skiriant eksporto grąžinamąsias išmokas, susijusias su gyvų galvijų gerove juos transportuojant) 3 straipsnyje nurodytų patikrinimų vykdymą.

Valstybės narės yra atsakingos už šių priežiūros agentūrų patvirtinimą ir kontrolę.

Vienai valstybei narei pripažinus priežiūros agentūrą, tas pripažinimas galioja visose valstybėse narėse. Todėl patvirtintos priežiūros agentūros išduotas sertifikatas gali būti naudojamas visoje Bendrijoje nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje yra įsisteigusi sertifikatą išdavusi priežiūros agentūra.

Siekdama informuoti Bendrijos žemės ūkio produktų eksportuotojus, Komisija reguliariai skelbia atnaujintą visų valstybėse narėse patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašą. Pridedamas sąrašas buvo atnaujintas 2006 m. balandžio 1 d.

2.   PRANEŠIMAS

Komisija prašo eksportuotojus atkreipti dėmesį į tai kad:

konkrečios priežiūros agentūros įtraukimas į sąrašą savaime neužtikrina, kad šios agentūros išduoti sertifikatai yra tinkami; gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų; vėliau taip pat gali būti nustatoma, kad išduoti sertifikatai yra netikslūs;

priežiūros agentūros gali būti bet kuriu metu išbrauktos iš sąrašo; prieš sudarydamas sutartį su kuria nors iš šių agentūrų, eksportuotojas turėtų nacionalinių valdžios institucijų pasiteirauti (žr. Reglamento (EC) Nr. 800/1999 X priedą), ar ta priežiūros agentūra vis dar yra patvirtinta;

išsamesnės informacijos apie bet kurią agentūrą eksportuotojai gali gauti iš ją patvirtinusios nacionalinės valdžios institucijos.


(1)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).


PRIEDAS

Valstybių narių patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašas

DANIJA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Telefonas +45 86 21 62 11

Faksas +45 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 7 21 — 2008 7 20

VOKIETIJA

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Telefonas +49 5161 60 39 0

Faksas +49 5161 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 4 1 — 2009 3 31

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Telefonas + 49 30 283 05 73-0

Faksas + 49 30 283 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 6 1 — 2008 5 31

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Telefonas +49 40 30 97 66 0

Faksas +49 40 32 14 86

igebhh@t-online.de

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 1 1 — 2008 12 31

ISPANIJA

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Telefonas +34 91 313 80 00

Faksas +34 91 313 80 80

www.sgs.es

El. paštas: david.perez@sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 5 6 — 2008 5 5

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Telefonas +34 91 597 22.72

Faksas +34 91 597 46 06

www.bsi-global.com/inspectorate

El. paštas: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 5 23 — 2008 5 22

PRANCŪZIJA

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Telefonas +33 2 32 18 81 00

Faksas +33 2 32 128 81 20

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 10 6 — 2007 10 6

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Telefonas +33 4 42 35 04 60

Faksas +33 4 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 10 6 — 2007 10 6

ITALIJA

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Telefonas + 39 02 73 931

Faksas + 39 02 70 12 46 30

www.sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 3 14 — 2008 3 13

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Telefonas + 39 0544 422242

Faksas + 39 0544 590765

controlli@viglienzoni.it

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 2 14 — 2009 2 13

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Telefonas + 39 010 5716-1

Faksas + 39 010 582346

surveyor@bossi-transiti.it

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 6 15 — 2007 6 14

NYDERLANDAI

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Telefonas +31 10 282 33 90

Faksas +31 10 412 39 67

netherlands@controlunion.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 11 1 — 2008 10 31

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Telefonas +31 10 4609911

Faksas +31 10 4353600

www.saybolt.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 2 1 — 2007 1 31

AUSTRIJA (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Telefonas +43 4212 28875

Faksas +43 4212 288754

office@vetcontrol.at

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 1 1 — 2006 12 31

LENKIJA

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

Telefonas +48 58 660 77 20

Faksas +48 58 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 12 3 — 2007 12 3

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

Telefonas +48 91 434 02 11

Faksas +48 91 488 20 36

www.polcargo.pl

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 12 3 — 2007 12 3

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

Telefonas +48 22 329 22 22

Faksas +48 22 329 22 20

www.sgs.pl

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 12 3 — 2007 12 3

SUOMIJA

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Telefonas + 358 9 696 35 79

+ 358 9 696 37 01

Faksas + 358 9 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 3 15 — 2008 3 15

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Telefonas + 358 9 47 63 63 00

Faksas + 358 9 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 3 24 — 2009 3 24

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Telefonas + 44 2890 74 04 51

Faksas + 44 2890 74 02 72

info@cuireland.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 3 1 — 2009 3 1

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Telefonas + 44 1708 680200

Faksas + 44 1708 680250

mstokes@caleb-brett.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 4 4 — 2007 4 4


(1)  Su atitinkamų šalių sąrašu susijusios informacijos gali pateikti Suomijos valdžios institucijos.

(2)  Šios bendrovės teisė išduoti sertifikatus apribojama atitinkamu trečiųjų šalių skaičiumi.

(3)  Ši bendrovė buvo patvirtinta ir gali vykdyti patikrinimus trečiosiose šalyse pagal Reglamentą (EB) Nr. 639/2003 (dėl transportuojamų gyvų galvijų gerovės).


14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/28


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla Nr. COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf)

(2006/C 139/07)

(Tekstas svarbus EEE)

2006 m. kovo 30 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių.

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32006M4148 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/28


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla Nr. COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag)

(2006/C 139/08)

(Tekstas svarbus EEE)

2004 m. sausio 21 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių.

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32004M3344 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)