ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 124E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. gegužės 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Europos Parlamentas

 

2005 m. birželio 6 d. pirmadienis

2006/C 124E/1

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Pirmininko pareiškimas

Parlamento sudėtis

Frakcijų sudėtis

Pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

Gauti dokumentai

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Darbų programa

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (diskusijos)

Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (diskusijos)

Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu (diskusijos)

Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (diskusijos)

Perdraudimas ***I (diskusijos)

EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

12

 

2005 m. birželio 7 d., antradienis

2006/C 124E/2

PROTOKOLAS

13

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Kova su terorizmu (diskusijos)

Balsavimui skirtas laikas

Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (balsavimas)

Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (balsavimas)

Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsavimas)

Perdraudimas ***I (balsavimas)

EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (balsavimas)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus * (balsavimas)

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje * (balsavimas)

Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn * (balsavimas)

Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova prieš sukčiavimą (balsavimas)

Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas (balsavimas)

Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas (balsavimas)

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu (balsavimas)

Kova su terorizmo finansavimu (balsavimas)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007—2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (diskusijos)

Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracija (diskusijos)

Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (diskusijos)

Akcizais apmokestinami produktai * (diskusijos)

Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

29

I PRIEDAS

31

II PRIEDAS

43

PRIIMTI TEKSTAI

68

P6_TA(2005)0211Transeuropiniai tinklai energetikos srityje ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus Nr. 96/391/EB ir 1229/2003/EB (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2005/EB dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus 96/391/EB ir Nr. 1229/2003/EB

68

I PRIEDASTRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI

78

II PRIEDASTRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI6 straipsnio 2 dalyje numatyti bendrų interesų projektų nustatymo papildomi kriterijai

81

III PRIEDASTRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAIBendrų interesų projektai ir jų specifikacijos, šiuo metu nustatytos pagal II priede nustatytus kriterijus

85

P6_TA(2005)0212Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos efektyvumo paslaugų (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/.../EB dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos efektyvumo paslaugų

95

I PRIEDASGALUTINIO ENERGIJOS NAUDOJIMO EFEKTYVUMO PLANINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

109

II PRIEDASPASIRINKTŲ GALUTINIO VARTOJIMO KURO RŪŠIŲ PIRMINĖS ENERGIJOS KIEKIS (PERSKAIČIAVIMO LENTELĖ)

109

III PRIEDASPRIIMTINOS ENERGIJOS EFEKTYVUMO PROGRAMOS IR KITOS ENERGIJOS EFEKTYVUMO PRIEMONĖS

110

IV PRIEDASSUTAUPYTOS ENERGIJOS MATAVIMO IR PATIKRINIMO TAISYKLĖS

112

V PRIEDAS

115

P6_TA(2005)0213Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, sukuriančios Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/.../EB, sukuriančią bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE)

116

I PRIEDASERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS, NURODOMOS 6 STRAIPSNIO A DALYJE, 10 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 11 STRAIPSNIO A DALYJE

129

II PRIEDASERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS, NURODOMOS 6 STRAIPSNIO A DALYJE, 10 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 11 STRAIPSNIO B DALYJE

129

III PRIEDASERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS, NURODOMOS 6 STRAIPSNIO B DALYJE IR 11 STRAIPSNIO B DALYJE

130

P6_TA(2005)0214Perdraudimas ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/.../EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB

132

I PRIEDAS

183

II PRIEDAS

184

P6_TA(2005)0215EŽŪKPF parama kaimo plėtrai *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽUKPF) paramos kaimo plėtrai (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Švedijos Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus, įskaitant teroro aktus, tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo, priėmimo (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu srityje (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimuEuropos Parlamento rezoliucija dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planasEuropos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ES kovos su terorizmu veiksmų plano (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimasEuropos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl teroristinių išpuolių: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmuPiliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Europos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos kovojant su terorizmu (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222Kova su terorizmo finansavimuEuropos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityjeEuropos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje (2005/2046(INI))

258

 

2005 m. birželio 8 d., trečiadienis

2006/C 124E/3

PROTOKOLAS

262

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui, įskaitant Europos Sąjungos ateities klausimą po referendumų dėl Konstitucijos Europai (Briuselis, 2005 m. birželio 16–17 d.) (diskusijos)

Oficialus pasveikinimas

Frakcijų sudėtis

Balsavimui skirtas laikas

Pasiūlimas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (balsavimas)

Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (balsavimas)

Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (balsavimas)

Akcizais apmokestinami produktai * (balsavimas)

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (balsavimas)

Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

JTO reforma (diskusijos)

Transatlantiniai santykiai (diskusijos)

Situation in Uzbekistan (diskusijos)

Komisijos ir valstybių narių bei Philip Morris susitarimas dėl kovos su sukčiavimu (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I — Perviršinis deficitas * (diskusijos)

Europos konkurencingumo stiprinimas (diskusijos)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***I (diskusijos)

Bendrijos patentas (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

273

I PRIEDAS

275

II PRIEDAS

288

PRIIMTI TEKSTAI

373

P6_TA(2005)0224Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšosEuropos Parlamento rezoliucija dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų (2004/2209(INI))

373

PRIEDASFinansinė struktūra 2007–2013 m.

389

P6_TA(2005)0225Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***IIEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2005 m. birželio 8 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės

390

P6_TA(2005)0226Akcizais apmokestinami produktai *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėEuropos Parlamento rezoliucija dėl 2004 m. pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE) (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai)

398

P6_TA(2005)0228Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje EuropojeEuropos Parlamento rezoliucija dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos išsiplėtusioje Europoje (2005/2008(INI))

405

 

2005 m. birželio 9 d., ketvirtadienis

2006/C 124E/4

PROTOKOLAS

416

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Frakcijų sudėtis

Gauti dokumentai

Asignavimų perkėlimas

Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės * (diskusijos)

Susitarimas dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos * (diskusijos)

Socialinė integracija naujose valstybėse narėse (diskusijos)

Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Balsavimui skirtas laikas

Susitarimas dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos konkurencingumo stiprinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas **I (balsavimas)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***I (balsavimas)

Perviršinis deficitas * (balsavimas)

Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės * (balsavimas)

Pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimai (balsavimas)

Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje (balsavimas)

JTO reforma (balsavimas)

Transatlantiniai santykiai (balsavimas)

Situation in Uzbekistan (balsavimas)

Užimtumas ir našumas bei jų indėlis į ekonomikos augimą (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kitos sesijos darbotvarkė

Socialinė integracija naujose valstybėse narėse (diskusijų tęsinys)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)

Balsavimui skirtas laikas

Bolivija (balsavimas)

Spaudos laivė Alžyre (balsavimas)

Azerbaidžanas (balsavimas)

Socialinė integracija naujose valstybėse narėse (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Parlamento sudėtis (2005 6 6 protokolo erratum)

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Posėdžio metu priimtų aktų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

433

I PRIEDAS

435

II PRIEDAS

454

PRIIMTI TEKSTAI

507

P6_TA(2005)0229Susitarimas dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos sudaromo Susitarimo dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230Europos konkurencingumo stiprinimasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Europos konkurencingumo stiprinimo: pramonės pokyčių padariniai MVĮ politikai ir vaidmeniui (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas **IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros ir koordinavimo (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų policiklinių aromatinių angliavandenilių pateikimo į rinką ir naudojimo minkštikliuose ir padangose (Tarybos direktyvos 76/769/EEB dvidešimt septintas pakeitimas) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 9 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/…/EB dėl tam tikrų policiklinių aromatinių angliavandenilių pateikimo į rinką ir naudojimo minkštikliuose ir padangose (Tarybos direktyvos 76/769/EEB dvidešimt septintas pakeitimas)

521

PRIEDAS

524

P6_TA(2005)0233Perviršinis deficitas *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės ir kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 973/2001 (KOM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracijaEuropos Parlamento rezoliucija dėl legalios ir nelegalios migracijos santykio ir migrantų integracijos (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos SąjungojeEuropos Parlamento rezoliucija dėl pacientų mobilumo ir sveikatos priežiūros raidos Europos Sąjungoje 2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237JTO reformaEuropos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų reformos

549

P6_TA(2005)0238Transatlantiniai santykiaiEuropos Parlamento rezoliucija dėl 2005 m. birželio 20 d. ES ir JAV aukščiausio lygio susitikimo Vašingtone sėkmės užtikrinimo

556

P6_TA(2005)0239Padėtis UzbekistaneEuropos Parlamento rezoliucija dėl padėties Uzbekistane

560

P6_TA(2005)0240Užimtumas ir našumas bei jų indėlis į ekonomikos augimąUžimtumas ir našumas bei jų indėlis į ekonomikos augimą (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241BolivijaEuropos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bolivijoje

566

P6_TA(2005)0242Spaudos laisvė AlžyreEuropos Parlamento rezoliucija dėl spaudos laisvės Alžyre

567

P6_TA(2005)0243AzerbaidžanasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Azerbaidžano

569

P6_TA(2005)0244Socialinė integracija naujose valstybėse narėseEuropos Parlamento rezoliucija dėl socialinės integracijos naujose valstybėse narėse (2004/2210(INI))

572

 

2006/C 124E/5

s17

LT

 


I Informacija

Europos Parlamentas

2005 m. birželio 6 d. pirmadienis

25.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 124/1


PROTOKOLAS

(2006/C 124 E/01)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

1.   Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.

2.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Balsavimo pataisymai:

Posėdžio data: 2005 4 12

Pranešimas: Glenys Kinnock — A6-0075/2005

rezoliucija (visa)

prieš: Zbigniew Zaleski

Posėdžio data: 2005 5 26

Pranešimas: Philippe Morillon — A6-0113/2005

rezoliucija (visa)

už: Henri Weber

Pranešimas: Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

pakeitimas 29

už: Hartmut Nassauer

pakeitimas 47

prieš: Anders Samuelsen

pakeitimas 48

prieš: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

pakeitimas 55

už: Henrik Dam Kristensen

pakeitimas 57

prieš: Poul Nyrup Rasmussen

pakeitimas 58

prieš: Poul Nyrup Rasmussen

pakeitimas 66

prieš: Henrik Dam Kristensen

pakeitimas 69

prieš: Henrik Dam Kristensen

pakeitimas 70

už: Henrik Dam Kristensen

pakeitimas 109

prieš: Henrik Dam Kristensen

pakeitimas 101

už: Poul Nyrup Rasmussen

pakeitimas 99 (1 dalis)

už: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

pakeitimas 102 (1 dalis)

už: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

pakeitimas 29

už: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

prieš: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

pakeitimas 104

už: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

pakeitimas 108

prieš: Henrik Dam Kristensen

rezoliucija (visa)

prieš: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Pranešimas: Cecilia Malmström — A6-0135/2005

pakeitimas 43

prieš: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

pakeitimas 16 (1 dalis)

prieš: Britta Thomsen

pakeitimas 16 (2 dalis)

už: Poul Nyrup Rasmussen

rezoliucija (visa)

prieš: Henrik Dam Kristensen

Pranešimas: Robert Goebbels — A6-0150/2005

pakeitimas 6

prieš: Henri Weber

pakeitimas 11 (2 dalis)

prieš: Ole Christensen, Dan Jørgensen

rezoliucija (visa)

prieš: Henrik Dam Kristensen

susilaikė: Henri Weber

Pranešimas: Ria Oomen-Ruijten — A6-0142/2005

rezoliucija (visa)

už: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska informavo pirmininkaujantįjį, kad ji dalyvavo 2005 5 25 posėdyje, bet nebuvo įrašyta į dalyvaujančiųjų sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

3.   Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, kuriame pažymėjo, kad Birmos rėžimas, kuris toliau nuolatos pažeidinėja žmogaus teises, vis dar taiko namų areštą 1991 m. A. Sacharovo premijos laureatei Aung San Suu Kyi. Jis dar kartą pakartojo Europos Parlamento prašymą išlaisvinti Aung San Suu Kyi ir jos bendražygius bei Parlamento vardu pareiškė kategoriškai smerkiąs Birmos rėžimo daromus pažeidimus.

4.   Parlamento sudėtis

2005 m. birželio 2 d. Prancūzijos Respublikos prezidento dekretu Brice Hortefeux paskirtas eiti Prancūzijos vyriausybės nario pareigas.

Kadangi pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą tiesoginių visuotinių rinkimų 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, Europos Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi, pareiškė, kad nuo 2005 m. birželio 2 d. pareigos yra neužimtos, ir pranešė apie tai atitinkamai valstybei narei.

5.   Frakcijų sudėtis

Giovanni Rivera tapo nepriklausomu nariu nuo 2005 m. birželio 6 dienos.

6.   Pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

Pirmininkas pranešė, kad André Brie išbraukė savo parašą iš pasiūlymo pareikšti nepasitikėjimą Komisija (pasirašiusiųjų sąrašas: žiūrėti 2005 5 12 protokolą).

Balsavimas vyks trečiadienį.

7.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

iš komitetų

1.1)

pranešimai:

Pranešimas dėl užimtumo ir produktyvumo bei jų įtakos ūkio augimui (2004/2188(INI)) — Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Grenlandijos otų atsargų atkūrimo planas remiantis Šiaurės Vakarų Atlanto žuvininkystės organizacijos struktūra (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)) — Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Pranešimas dėl socialinės integracijos naujose valstybėse narėse (2004/2210(INI)) — Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas Őry Csaba (A6-0125/2005).

Pranešimas dėl pacientų mobilumo ir sveikatos apsaugos pažangos Europos Sąjungoje (2004/2148(INI)) — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas

Pranešėjas Bowis John (A6-0129/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos paslaugų (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinančio sprendimus Nr. 96/391/EB ir 1229/2003/EB (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽUKPF) paramos kaimo plėtrai (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl perdraudimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas Skinner Peter (A6-0146/2005).

Pranešimas dėl „Europos konkurencingumo stiprinimo: pramonės pokyčių padariniai MVĮ politikai ir vaidmeniui“ (2004/2154(INI)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu (2004/2198(INI)) — Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Pranešimas dėl išsiplėtusios Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų (2004/2209(INI)) — Laikinojo komiteto dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007–2013

Pranešėjas Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos sudaromo Susitarimo dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)) — Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas Karas Othmar (A6-0158/2005).

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu (2005/2065(INI)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo kovojant su teroristiniais nusikaltimais (COM(2004)0221 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos kovojant su terorizmu (2005/2044(INI)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Pranešimas dėl Švedijos Karalystės iniciatyvos dėl pamatinio sprendimo priėmimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos duomenimis supaprastinimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų, ypač sunkių nusikaltimų, įskaitant teroristinius nusikaltimus, srityje (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES kovos su terorizmu veiksmų plano (2004/2214(INI)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo kovojant su teroristų nusikaltimais (2005/2046(INI)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl teroristinių išpuolių: prevencija, parengtis ir reagavimas (2005/2043(INI)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros ir koordinavimo (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kompensavimo, kai nesilaikoma sutartinių krovinių gabenimo geležinkeliais paslaugoms taikomų kokybės reikalavimų (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjai Zīle Roberts, Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Pranešimas dėl Prancūzijos Respublikos, Airijos, Švedijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pamatinio sprendimo projekto dėl viešai prieinamoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti tvarkomų ir kaupiamų arba esančių viešųjų ryšių tinkluose duomenų saugojimo siekiant užkardyti, tirti ir nustatyti baudžiamąsias veikas, įskaitant terorizmą, bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

rekomendacija antrajam svarstymui:

***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas Peillon Vincent (A6-0167/2005)

2)

iš Parlamento narių

2.1)

žodiniai klausimai skirti klausimų valandai (109 straipsnis) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2)

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Alyn Smith dėl skurdo panaikinimo (33/2005)

Richard Corbett dėl UEFA (34/2005)

Glenys Kinnock ir Catherine Stihler dėl to, kaip pasiekti pažangą įgyvendinant Tūkstantmečio plėtros tikslus (35/2005)

Glenys Kinnock dėl Aung San Suu Kyi padėties ir demokratijos skatinimo Birmoje (36/2005)

8.   Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

Protokolas, kuriuo nustatomos Europos ekonominės bendrijos ir Madagaskaro Demokratinės Respublikos Vyriausybės susitarime dėl žvejybos prie Madagaskaro krantų numatytos žvejybos galimybės ir finansinį įnašas nuo 2004 sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

9.   Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad vadovaudamasis Parlamento darbo tvarkos taisyklių 68 straipsniu trečiadienį kartu su Tarybos Pirmininku pasirašys bendru sprendimu priimtą teisės aktą.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo pratęsimo (3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD))

10.   Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa

Buvo išdalytas galutinis birželio mėn. (PE 357.269/PDOJ) I ir II sesijų posėdžių darbotvarkės projektas, kuriam pasiūlyti šie pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2005 6 6 — 2005 6 9 posėdžiai

pirmadienis

pakeitimų nėra

antradienis

pakeitimų nėra

trečiadienis

PSE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama panaikinti klausimų Tarybai valandą (PDOJ 40 punktas).

Kalbėjo: Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, kuris paaiškino, kad iš esmės prašoma klausimų valandą sutrumpinti iki 30 minučių siekiant daugiau laiko (iki 18.30 val.) skirti popietinio posėdžio diskusijoms, ir Bill Newton Dunn ALDE frakcijos vardu dėl šio prašymo.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, kuris prašė, kad diskusijų dėl pasiruošimo Europos Tarybos posėdžiui (2005 m. birželio 16 ir 17 d.) (PDOJ 28 punktas) pavadinime būtų paminėta „Europos Sàjungos ateitis po referendumø dël Sutarties dël Konstitucijos Europai“, ir Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, kuris pritarė šiam prašymui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Kalbėjo Bernd Posselt, kuris prieštaravo, kad būtų sutrumpinta klausimų valanda.

ketvirtadienis

pakeitimų nėra

22 ir 2005 6 23 posėdžiai.

pakeitimų nėra

*

* *

Darbų programa buvo patvirtinta.

11.   Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsniu, po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß ir Geoffrey Van Orden.

12.   Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus Nr. 96/391/EB ir 1229/2003/EB [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėjas: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Pirmininko pavaduotojas

Anne Laperrouze (Pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Guntars Krasts (ECON komiteto nuomonės pranešėjas), María del Pilar Ayuso González PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Šarūnas Birutis ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Angelika Niebler, Reino Paasilinna ir Andris Piebalgs

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 Protokolas 2005 6 7.

13.   Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos paslaugų [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėjas: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Mechtild Rothe (Pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool (ECON komiteto nuomonės pranešėjas), Eija-Riitta Korhola (ENVI komiteto nuomonės pranešėjas), Alejo Vidal-Quadras Roca PPE-DE frakcijos vardu, Reino Paasilinna PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos ir Catherine Stihler.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 Protokolas 2005 6 7.

14.   Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu (diskusijos)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu [2004/2198(INI)] — Biudžeto kontrolės komitetas.

Pranešėjas: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (Pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Katerina Batzeli (AGRI komiteto nuomonės pranešėjas), Simon Busuttil PPE-DE frakcijos vardu, Szabolcs Fazakas PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Mogens N.J. Camre UEN frakcijos vardu, Hans-Peter Martin (nepriklausomas Parlamento narys), Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin ir Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.9 Protokolas 2005 6 7.

15.   Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, sukuriančios Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Frederika Brepoels (Pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Richard Seeber PPE-DE frakcijos vardu, María Isabel Salinas García PSE frakcijos vardu, Vittorio Prodi ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa ir Stavros Dimas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 Protokolas 2005 6 7.

16.   Perdraudimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl perdraudimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Peter Skinner (Pranešėjas) pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Mario MAURO

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE frakcijos vardu, ir Harald Ettl PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (Komisijos narys) ir Peter Skinner pateikė klausimą, į kurį atsakė Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 Protokolas 2005 6 7.

17.   EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽŪKPF) paramos kaimo plėtrai [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Agnes Schierhuber (Pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Armando Dionisi PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Kyösti Tapio Virrankoski ALDE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, James Hugh Allister nepriklausomas Parlamento narys, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (Komisijos narys) ir Agnes Schierhuber dėl Mariann Fischer Boel kalbos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 Protokolas 2005 6 7.

18.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“ PE 357.269/OJMA)

19.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.10 val.

Julian PRIESTLEY

Generalinis sekretorius

Josep Borrell FONTELLES

Pirmininkas


DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


2005 m. birželio 7 d., antradienis

25.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 124/13


PROTOKOLAS

(2006/C 124 E/02)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Antonios TRAKATELLIS

Pirmininko pavaduotojas

1.   Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.

2.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (COM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: AGRI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [01] — C6-0141/2005 — 2005/0072(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: ENVI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [02] — C6-0142/2005 — 2005/0073(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: EMPL

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kadencija (COM(2005)0190 [03] — C6-0143/2005 — 2005/0074(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: EMPL

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo nuostatą dėl direktoriaus kadencijos (COM(2005)0190 [04] — C6-0144/2005 — 2005/0075(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: EMPL

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [05] — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: LIBE

Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatą dėl Europos maisto saugos tarnybos vykdomojo direktoriaus kadencijos (COM(2005)0190 [10] — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: ENVI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 851/2004, įsteigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [11] — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: ENVI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatą dėl Europos vaistų agentūros vykdomojo direktoriaus kadencijos (Tekstas svarbus EEE) (COM(2005)0190 [12] — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: ENVI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo, nuostatą dėl direktoriaus įgaliojimų pratęsimo (COM(2005)0190 [14] — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: EMPL

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą, nuostatą dėl vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (Tekstas svarbus EEE) (COM(2005)0190 [15] — C6-0150/2005 — 2005/0086(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: TRAN

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 nuostatą dėl Europos aviacijos saugos agentūros direktorių ir vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (COM(2005)0190 [16] — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD)).

perduota

:

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: TRAN

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, nuostatą dėl vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (COM(2005)0190 [17] — C6-0152/2005 — 2005/0088(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: JURI

nuomonė: TRAN

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą finansavimo, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002 (COM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: TRAN

nuomonė: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, nustatančio tunų žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Islamo Federacinės Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, sudarymo 2005 m. sausio 1 d. — 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: PECH

nuomonė: DEVE, BUDG

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, pataisančios Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: IMCO

nuomonė: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl galimybės gauti Bendrijos išorės pagalbą (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: DEVE

nuomonė: AFET, INTA, BUDG

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: TRAN

3.   Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Diskusijos buvo surengtos 2005 4 11 (punktas 15 Protokolas 2005 4 11).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

Jean-Marie Cavada LIBE komiteto vardu dėl 2004 m. pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE; ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0327/2005)

4.   Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsniu, šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būsų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.

BOLIVIJA

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0361/2005);

Pasqualina Napoletano ir Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0362/2005);

Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0365/2005);

Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo ir Athanasios Pafilis GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0367/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0376/2005).

II.

SPAUDOS LAISVĖ ALŽYRE

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu dėl Alžyro (B6-0359/2005);

Pasqualina Napoletano ir Raimon Obiols i Germà PSE frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0363/2005);

Hélène Flautre ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0366/2005);

Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0368/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0380/2005);

Luisa Fernanda Rudi Ubeda PPE-DE frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0381/2005).

III.

AZERBAIDŽANAS

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0360/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0364/2005);

Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Azerbaidžane (B6-0369/2005);

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0375/2005);

Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0378/2005);

Marie Anne Isler Béguin ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių pažeidimų Azerbaidžane (B6-0379/2005);

Anna Elzbieta Fotyga UEN frakcijos vardu dėl žmogaus teisių ir demokratijos principų pažeidimų Azerbaidžane (B6-0382/2005).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.

5.   Kova su terorizmu (diskusijos)

Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ES kovos su terorizmu veiksmų plano [2004/2214(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl rekomendacijos Tarybai dėl integruotų veiksmų Europos Sąjungoslygmeniu siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio teroristų išpuoliams, jiemspasiruošti, į juos reaguoti bei šalinti jų padarinius [2005/2043(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos kovojant su terorizmu [2005/2044(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Kova su terorizmo finansavimu

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu [2005/2065(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus *

Pranešimas dėl Švedijos Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus, įskaitant teroro aktus, tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo, priėmimo [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje *

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu srityje [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija bendradarbiavimo kovojant su nusikaltimais, susijusiais su terorizmu [2005/2046(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn *

Pranešimas dėl Prancūzijos Respublikos, Airijos, Švedijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pagrindų sprendimo projekto dėl viešai prieinamoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti tvarkomų ir kaupiamų arba esančių viešųjų ryšių tinkluose duomenų saugojimo siekiant užkardyti, tirti ir nustatyti baudžiamąsias veikas, įskaitant terorizmą, bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Biologinis terorizmas

Žodinis klausimas, kurį uždavė Karl-Heinz Florenz, ENVI komiteto vardu, Tarybai: Europos Sąjungos pajėgumai kovoti su biologinio terorizmo grėsme visuomenės sveikatai (B6-0243/2005)

Žodinis klausimas, kurį uždavė Karl-Heinz Florenz, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Europos Sąjungos pajėgumai kovoti su biologinio terorizmo grėsme visuomenės sveikatai (B6-0244/2005)

Rosa Díez González pristatė pranešimą (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja pristatė pranešimą (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis pristatė pranešimą (A6-0161/2005).

Mario Borghezio pristatė pranešimą (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne pristatė pranešimus (A6-0162/2005, A6-0160/2005 ir A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro pristatė pranešimą (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz pateikė klausimus žodžiu (B6-0243/2005 ir B6-0244/2005).

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Jaime Mayor Oreja (AFET komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (AFET komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (JURI komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0160/2005), ir Angelika Niebler (ITRE komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0174/2005).

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Manuel Medina Ortega (JURI komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu, Johannes Voggenhuber Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, James Hugh Allister nepriklausomas Parlamento narys, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann ir Carlos Coelho.

PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (Einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Franco Frattini.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI

Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 Protokolas 2005 6 7, punktas 6.11 Protokolas 2005 6 7, punktas 6.12 Protokolas 2005 6 7, punktas 6.13 Protokolas 2005 6 7, punktas 6.6 Protokolas 2005 6 7, punktas 6.7 Protokolas 2005 6 7, punktas 6.14 Protokolas 2005 6 7 ir punktas 6.8 Protokolas 2005 6 7.

6.   Balsavimui skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami Protokolo I priede.

6.1.   Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus Nr. 96/391/EB ir 1229/2003/EB 96/391/EB ir 1229/2003/EB [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0211).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0211).

6.2.   Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos paslaugų [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0212).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0212).

6.3.   Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, sukuriančios Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėja: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0213).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0213).

6.4.   Perdraudimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl perdraudimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Peter Skinner (A6-0146/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0214).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0214).

6.5.   EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽUKPF) paramos kaimo plėtrai [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0215).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0215).

6.6.   Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus * (balsavimas)

Pranešimas dėl Švedijos Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus, įskaitant teroro aktus, tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo, priėmimo [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0162/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 6.)

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS INICIATYVA

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0216).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0216).

6.7.   Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0160/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0217).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0217).

6.8.   Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn * (balsavimas)

Pranešimas dėl Prancūzijos Respublikos, Airijos, Švedijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pagrindų sprendimo projekto dėl viešai prieinamoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti tvarkomų ir kaupiamų arba esančių viešųjų ryšių tinkluose duomenų saugojimo siekiant užkardyti, tirti ir nustatyti baudžiamąsias veikas, įskaitant terorizmą, bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 8.)

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, ŠVEDIJOS KARALYSTĖS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS INICIATYVA

Atmesta.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Einantis Tarybos pirmininko pareigas), kuris nurodė, kad Taryba laikosi savo pasiūlymo.

Klausimas perduotas komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 3 dalimi.

6.9.   Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova prieš sukčiavimą (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu [2004/2198(INI)] — Biudžeto kontrolės komitetas.

Pranešėjas: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0218).

6.10.   Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ES kovos su terorizmu veiksmų plano [2004/2214(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėja: Rosa Díez González (A6-0164/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0219).

Kalbėjo:

Martine Roure nurodė, kad PSE frakcija atsiėmė 14 pakeitimą.

6.11.   Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl rekomendacijos Tarybai dėl integruotų veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio teroristų išpuoliams, jiems pasiruošti, į juos reaguoti bei šalinti jų padarinius [2005/2043(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0220).

Kalbėjo:

Vytautas Landsbergis žodžiu pateikė C kontatuojamosios dalies pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi daugiau kaip 37 Parlamento nariai nesutiko su šiuo pakeitimu.

6.12.   Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos kovojant su terorizmu [2005/2044(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0221).

6.13.   Kova su terorizmo finansavimu (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu [2005/2065(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Mario Borghezio (A6-0159/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0222).

Kalbėjo:

Giusto Catania dėl 1 pakeitimo.

Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu žodžiu pateikė 4/rev pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Rosa Díez González PSE frakcijos vardu pritarė Sarah Ludford pateiktam žodiniam pakeitimui.

6.14.   Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija bendradarbiavimo kovojant su nusikaltimais, susijusiais su terorizmu [2005/2046(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0165/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0223).

7.   Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Paaiškinimai dėl balsavimo, pateikti raštu, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalimi, įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Antoine Duquesne — A6-0162/2005

Andreas Mölzer

8.   Balsavimo pataisymai

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

Pranešimas: Mechtild Rothe — A6-0130/2005

pakeitimas 28

už: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

prieš: Maria Martens

Pranešimas: Agnes Schierhuber — A6-0145/2005

pakeitimas 114

už: Claude Turmes

pakeistas pasiūlymas

už: Claude Turmes

teisėkūros rezoliucija

už: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Pranešimas: Antoine Duquesne — A6-0160/2005

teisėkūros rezoliucija

už: John Attard-Montalto

Pranešimas: Jaime Mayor Oreja — A6-0166/2005

pakeitimas 13

už: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

prieš: Othmar Karas

pakeitimas 5

prieš: Othmar Karas

pakeitimas 10

už: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

pakeitimai 1/11 (tapatūs)

prieš: Luis de Grandes Pascual

(Posėdis sustabdytas 12.50 ir atnaujintas 15.00.)

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

9.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Marie-Hélène Descamps pranešė, kad ji dalyvavo, bet jos pavardė neįrašyta į lankomumo sąrašą.

10.   Komitetų ir delegacijų sudėtis

PSE frakcijos prašymu, Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

AFET komitetas: Pasqualina Napoletano vietoj Massimo D'Alema.

INTA komitetas: Massimo D'Alema vietoj Pasqualina Napoletano.

Delegacija ryšiams su ASEAN (Pietryčių Azijos valstybių asociacija) šalimis narėmis, pietryčių Azija ir Korėjos Respublika: Vincenzo Lavarra.

11.   Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007—2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (diskusijos)

Pranešimas dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007—2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų [2004/2209(INI)] — Laikinasis komitetas dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007—2013.

Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Nicolas Schmit (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Véronique De Keyser (AFET komiteto nuomonės pranešėjas), Margrietus van den Berg (DEVE komiteto nuomonės pranešėjas), Pierre Jonckheer (INTA komiteto nuomonės pranešėjas), Enrico Letta (ECON komiteto nuomonės pranešėjas), Jamila Madeira (EMPL komiteto nuomonės pranešėjas), Jutta D. Haug (ENVI komiteto nuomonės pranešėjas), Paul Rübig (ITRE komiteto nuomonės pranešėjas), Phillip Whitehead (IMCO komiteto nuomonės pranešėjas), Etelka Barsi-Pataky (TRAN komiteto nuomonės pranešėjas), Constanze Angela Krehl (REGI komiteto nuomonės pranešėjas), Albert Jan Maat (AGRI komiteto nuomonės pranešėjas), Ruth Hieronymi (CULT komiteto nuomonės pranešėjas), Gérard Deprez (LIBE komiteto nuomonės pranešėjas), Johannes Voggenhuber (AFCO komiteto nuomonės pranešėjas), Ilda Figueiredo (FEMM komiteto nuomonės pranešėjas), Jan Mulder (CONT komiteto nuomonės pranešėjas), Paulo Casaca (PECH komiteto nuomonės pranešėjas), Alain Lamassoure PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Guy-Quint PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, ir Dariusz Maciej Grabowski IND/DEM frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Wojciech Roszkowski UEN frakcijos vardu, Jana Bobošíková nepriklausomas Parlamento narys, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend ir James Elles.

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso ir Reimer Böge.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 Protokolas 2005 6 8.

12.   Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Komisijai (B6-0246/2005).

Pirma dalis

Klausimas 31 (Alfredo Antoniozzi): Italų kalbos populiarinimas Europoje (ataskaita „Eurydice 2005“) ir Europos Sąjungos institucijų kalbų sistemos apibrėžimas.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Alfredo Antoniozzi ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 32 (Yiannakis Matsis): Kipro dalyvavimas programoje „Partnerystė vardan taikos“ ir ryšiai su NATO.

Ján Figeľ atsakė į klausimą ir į Yiannakis Matsis ir Georgios Papastamkos papildomus klausimus.

Klausimas 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometriniai duomenys ir vizos.

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Paul Rübig, David Martin ir Alexander Nuno Alvaro papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 34 (Mairead McGuinness): Visuomeninio transliavimo mokestis.

Viviane Reding (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness papildomą klausimą.

Klausimas 35 (Manolis Mavrommatis): MEDIA programa.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Manolis Mavrommatis papildomą klausimą.

Klausimas 36 (Åsa Westlund): Visuomeninės paslaugos būsimoje direktyvoje dėl televizijos programų transliavimo.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Åsa Westlund papildomą klausimą.

Klausimas 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europos jaunimo pakto įgyvendinimo priemonės.

Ján Figeľ atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 38 (Bernd Posselt): Tarpvalstybinė parama kultūrai.

Ján Figeľ atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 39 iki 44_ bus atsakyta raštu.

Klausimas 45 (Bart Staes): Lėšos moksliniams tyrimams ir vystymuisi atsinaujinančiosios energijos srityje.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bart Staes papildomą klausimą.

Kalbėjo Gay Mitchell, 47 klausimo autorius, apie klausimų valandos eigą.

Klausimas 46 (John Bowis): Moksliniai tyrimai kurtumo ir klausos negalios tema.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į John Bowis papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 47 iki 88_ bus atsakyta raštu.

Klausimų Komisijai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 19.45 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ

Pirmininko pavaduotojas

13.   Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (diskusijos)

Pranešimas dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos išsiplėtusioje Europoje [2005/2008(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Maria Matsouka (EMPL komiteto nuomonės pranešėjas), Edit Bauer PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Romano Maria La Russa UEN frakcijos vardu, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa ir Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 Protokolas 2005 6 8.

14.   Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracija (diskusijos)

Pranešimas dėl legalios ir nelegalios migracijos santykio ir migrantų integracijos [2004/2137(INI)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert pristatė pranešimą.

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Jan Tadeusz Masiel nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.7 Protokolas 2005 6 9.

15.   Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės [14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Vincent Peillon pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo: Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, ir László Kovács.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 Protokolas 2005 6 8.

16.   Akcizais apmokestinami produktai * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, jų laikymu, judėjimu ir kontrole [COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati pristatė pranešimą.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys)

Kalbėjo: Astrid Lulling PPE-DE frakcijos vardu, Katerina Batzeli PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács ir Othmar Karas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 Protokolas 2005 6 8.

17.   Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pranešimas dėl ligonių mobilumo ir sveikatos priežiūros raidos Europos Sąjungoje [2004/2148(INI)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Kalbėjo: Avril Doyle PPE-DE frakcijos vardu, Karin Jöns PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská nepriklausomas Parlamento narys, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.8 Protokolas 2005 6 9.

18.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“ PE 357.269/OJME)

19.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Ingo Friedrich

Pirmininko pavaduotojas


DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


I PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Sutrumpinimai ir simboliai

+

priimta

-

atmesta

atkrito

A

atšaukta

VB (…, …, …)

vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

EB (…, …, …)

elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

dal

balsavimas dalimis

atsk

atskiras balsavimas

pak

pakeitimas

KP

kompromisinis pakeitimas

AD

atitinkama dalis

NP

naikinantis pakeitimas

=

tapatūs pakeitimai

§

dalis

str

straipsnis

konst

konstatuojamoji dalis

PR

pasiūlymas dėl rezoliucijos

BPR

bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos

SB

slaptas balsavimas

1.   Transeuropiniai energetikos tinklai

Pranešimas: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005) ***I

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-17

22-30

komitetas

 

+

 

Po 4 straipsnio 1 dalies a punkto

34

Verts/ALE

 

-

 

Po 6 straipsnio 1 dalies 1 b papunkčio

35

Verts/ALE

 

-

 

8 straipsnis

32

Verts/ALE

 

-

 

18

komitetas

 

+

 

19

komitetas

 

+

 

9 straipsnis

36

Verts/ALE

 

-

 

10 straipsnis

33

Verts/ALE

 

-

 

38

ALDE

 

+

 

20

komitetas

 

 

21

komitetas

 

+

 

1 priedas

37

PPE-DE

EB

-

141, 392, 35

2 priedas

39

PPE-DE

 

-

 

9 konstatuojamoji dalis

31

Verts/ALE

 

-

 

balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

2.   Galutinio energijos naudojimo efektyvumas

Pranešimas: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005) ***I

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-18

20-27

30-34

38

40-41

43-51

53-60

63-66

68-72

74-79

81-96

98-99

komitetas

 

+

 

 

28

komitetas

VB

+

458, 148, 27

§

originalus tekstas

(4 straipsnio 1 dalis)

 

 

42

komitetas

atsk

-

 

52

komitetas

atsk.

EB

+

344, 275, 5

61

komitetas

atsk

+

 

62

komitetas

atsk

+

 

67

komitetas

atsk.

EB

+

370, 265, 3

80

komitetas

atsk

+

 

3 straipsnio c punktas

101

PPE-DE

 

+

 

19

komitetas

 

 

4 straipsnio 2 dalis

103

Verts/ALE

 

-

 

29

komitetas

 

+

 

4 straipsnio 6 dalis

104

Verts/ALE

EB

+

335, 292, 7

35

komitetas

 

 

4 straipsnio 7 dalis

108

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

36

komitetas

 

 

107

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

37

komitetas

 

 

73

komitetas

 

 

5 straipsnio 2 dalis

105

Verts/ALE

 

-

 

39

komitetas

 

+

 

6 straipsnis po b) punkto

102

PPE-DE

 

-

 

3 priedas

106

Verts/ALE

 

-

 

97

komitetas

 

-

 

Po 4 priedo

109

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

100 pakeitimas buvo atšauktas

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PPE-DE 28 pakeitimas

Prašymai dėl atskiro balsavimo

PPE-DE 35, 52, 61, 62, 67, 80 pakeitimai

ALDE 42 pakeitimas

3.   Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE)

Pranešimas: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005) ***I

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-3

5-6

8-13

16-20

23-47

49

komitetas

 

+

 

Atsakingo komiteto pakeitimas — atskiras balsavimas

7

komitetas

atsk

+

 

8 straipsnio 3 dalis

14

komitetas

 

+

 

51

IND/DEM

 

-

 

9 straipsnis

15

komitetas

 

+

 

54

IND/DEM

 

-

 

14 straipsnis

21

komitetas

 

+

 

52/

rev

IND/DEM

 

-

 

15 straipsnis

53

IND/DEM

 

-

 

22

komitetas

 

+

 

3 priedo 12 punktas

55

IND/DEM

 

-

 

48

komitetas

 

+

 

22 konstatuojamoji dalis

4

komitetas

 

+

 

50

IND/DEM

 

 

balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

Prašymai dėl atskiro balsavimo

IND/DEM: 7 pakeitimas

4.   Perdraudimas

Pranešimas: Peter SKINNER (A6-0146/2005) ***I

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-54

komitetas

 

+

 

1 priedas

56

PSE

 

+

 

55

komitetas

 

 

balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

5.   EŽŪKPF parama kaimo plėtrai

Pranešimas: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005) *

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-14

16-48

50-61

63-65

67-78

80-113

115-129

komitetas

 

+

 

Atsakingo komiteto pakeitimai — atskiras balsavimas

15

komitetas

atsk

+

 

66

komitetas

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

79

 

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

114

komitetas

VB

+

520, 91, 38

19 straipsnio c punkto ii papunktis

130

PSE + Verts/ALE

 

+

 

49

komitetas

 

 

26 straipsnio 1 dalis

132/

rev

Wojchiechowski žp

 

-

 

62

komitetas

 

+

 

30 straipsnio 1 dalies b punktas

131

PSE + Verts/ALE

 

+

 

balsavimas: pakeistas pasiūlymas

VB

+

570, 23, 57

balsavimas: teisėkūros rezoliucija

VB

+

559, 26, 61

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PPE-DE pakeistas pasiūlymas ir galutinis balsavimas

IND/DEM 114 pakeitimas ir pakeistas pasiūlymas

Balsavimo dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių prašymai

ALDE

66 pakeitimas

1-oji dalis:„19 straipsnio b punkto … vandens ūkio tvarkyba“

2-oji dalis:„ir techninę pagalbą … finansavimu bei įranga.“

79 pakeitimas

1-oji dalis: Išbraukti žodžius „žemės ūkio įmonių“

2-oji dalis: Likęs tekstas

Prašymai dėl atskiro balsavimo

ALDE 15 pakeitimas

6.   Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija (sunkūs nusikaltimai, taip pat terorizmas)

Pranešimas: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005) *

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-17

19-23

komitetas

 

+

 

Po 9 straipsnio

27

PSE

 

-

 

18

komitetas

 

+

 

Po 11 straipsnio pirmos pastraipos

25

PPE-DE

 

+

 

1 konstatuojamoji dalis

24

PPE-DE

 

+

 

balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

26 pakeitimas buvo atšauktas

7.   Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas teroristinių nusikaltimų srityje

Pranešimas: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005) *

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

1-9

12-26

28-31

komitetas

 

+

 

Po 9 straipsnio

32

PSE

 

-

 

27

komitetas

 

+

 

balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

balsavimas: teisėkūros rezoliucija

VB

+

581, 28, 37

10 ir 11 pakeitimai buvo išbraukti

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PPE-DE: galutinis balsavimas

8.   Duomenų saugojimas siekiant kovoti su nusikalstamumu, taip pat terorizmu

Pranešimas: Nuno ALVARO (A6-0174/2005) *

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

balsavimas: Iniciatyvos tekstas

 

-

 

Klausimas gražintas atsakingam komitetui vadovaujantis 52 straipsnio 3 dalimi.

9.   Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova prieš sukčiavimą

Pranešimas: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

31 dalis

7

Verts/ALE

 

-

 

32 dalis

1

PSE

 

+

 

46 dalis

2

PSE

 

+

 

Po 51 dalies

5

Verts/ALE

EB

+

362, 269, 14

55 dalis

3

PSE

 

+

 

Po 55 dalies

6

Verts/ALE

 

-

 

Po 75 dalies

8

Verts/ALE

 

+

 

Po 6 įtraukos

4

Verts/ALE

 

-

 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

10.   ES veikmų prieš terorizmą planas

Pranešimas: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

1 dalies a punktas

15

PSE

 

+

 

1

ALDE

 

 

1 dalies b punktas

2 =

16 =

ALDE

PSE

EB

+

392, 249, 8

§

originalus tekstas

 

 

1 dalies c punktas

§

originalus tekstas

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

3/EB

+

473, 164, 11

1 dalies d punktas

§

originalus tekstas

atsk

+

 

1 dalies e punktas

§

originalus tekstas

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

1 dalies g punktas

§

originalus tekstas

atsk

+

 

1 dalies k punktas

9

GUE/NGL

 

-

 

1 dalies m punktas

§

originalus tekstas

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

1 dalies n punktas

3/rev

ALDE

EB

+

331, 290, 16

17

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

-

 

6

GUE/NGL

 

-

 

§

originalus tekstas

 

 

1 dalies p punktas

4 =

10 =

18 =

ALDE

GUE/NGL

PSE

EB

+

357, 281, 10

1 dalis, po r punkto

11

GUE/NGL

 

-

 

J konstatuojamoji dalis

7

GUE/NGL

 

-

 

12

PSE

 

+

 

L konstatuojamoji dalis

8

GUE/NGL

 

-

 

Po L konstatuojamosios dalies

13

PSE

VB

+

598, 8, 48

Q konstatuojamoji dalis

14D

PSE

VB

A

 

balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)

 

+

 

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PSE: 13 pakeitimas

PPE-DE: 14 pakeitimas

Balsavimo dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių prašymai

IND/DEM:

1 dalies m punktas

1-oji dalis:„kaip nustatyta … Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos pritarimo procedūrą“

2-oji dalis:„bei priskirti jas Teisingumo Teismo jurisdikcijai“

GUE/NGL

1 dalies c punktas

1-oji dalis:„nacionalinių institucijų … patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais“ išskyrus žodžius „tikrąja Sutarties dėl Konstitucijos Europai prasme skatinti“

2-oji dalis:„tikrąja Sutarties dėl Konstitucijos Europai prasme skatinti“

3-oji dalis:„bei sukurti teisines sąlygas … Europos prokuratūrą“

1 dalies e punktas

1-oji dalis:„teikti pirmenybę … duomenų apsaugos reikalavimų“

2-oji dalis:„stiprinti Europolo ir Eurojusto … bendradarbiavimo sąlygas“

Prašymai dėl atskiro balsavimo

GUE/NGL 1 dalies d punktas ir 1 dalies g punktas

11.   Teroristinių išpuolių prevencija, pasirengimas jiems ir reagavimas

Pranešimas: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

1 punkto A dalies f punktas

13

PSE

VB

+

323, 307, 7

1 punkto A dalies h punktas

5

PSE

VB

+

350, 267, 12

1 punkto B dalies b punktas

14

PSE

EB

+

349, 286, 7

1 punkto B dalies c punktas

15

PSE

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

Po 1 punkto B dalies d punkto

8

GUE/NGL

 

-

 

A konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

atsk

+

 

B konstatuojamoji dalis

9D

PSE

VB

+

395, 243, 9

Po B konstatuojamosios dalies

7

GUE/NGL

 

-

 

E konstatuojamoji dalis

10

PSE

VB

+

324, 299, 24

Po E konstatuojamosios dalies

6

GUE/NGL

 

-

 

I konstatuojamoji dalis

1D =

11D =

ALDE

PSE

VB

+

363, 277, 12

§

originalus tekstas

 

 

K konstatuojamoji dalis

3

PSE

 

-

 

M konstatuojamoji dalis

12

PSE

EB

+

352, 283, 12

N konstatuojamoji dalis

4

PSE

VB

+

354, 273, 26

2

ALDE

 

 

balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)

VB

+

540, 92, 19

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PPE-DE 13, 5, 9D, 10, 1D/11D, 4 pakeitimai ir galutinis balsavimas

Prašymai dėl atskiro balsavimo

GUE/NGL A konstatuojamoji dalis

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių prašymai

PPE-DE

15 pakeitimas

1-oji dalis:„remti šias … Europos institucijomis“

2-oji dalis: likusi pakeitimo dalis

12.   Ypatingos svarbos infrastuktūros apsauga

Pranešimas: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)

 

+

 

13.   Kova su terorizmo finansavimu

Pranešimas: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

1 dalies a punktas

§

originalus tekstas

atsk

+

 

1 dalies b punktas

§

originalus tekstas

atsk

+

 

1 dalies e punktas

§

originalus tekstas

atsk

+

 

1 dalies h punktas

§

originalus tekstas

dal

VB

 

 

1

+

579, 62, 5

2

-

286, 341,9

1 dalies i punktas

§

originalus tekstas

dal

 

 

1

+

 

2/EB

+

335, 296, 8

3

-

 

1 dalies l punktas

§

originalus tekstas

atsk

+

 

1 dalies p punktas

§

originalus tekstas

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

1 dalies t punktas

§

originalus tekstas

atsk

+

 

Po A konstatuojamosios dalies

2

GUE/NGL

 

-

 

3

GUE/NGL

 

-

 

D konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

atsk

+

 

E konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

atsk.

EB

+

339, 281, 27

Po E konstatuojamosios dalies

1

GUE/NGL

EB

+

325, 273, 14

F konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

H konstatuojamoji dalis

4/rev

PPE-DE

VB

+

žodinis pakeitimas

505, 26, 98

I konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

atsk

+

 

J konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

atsk

+

 

L konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

dal

 

 

1

+

 

2

+

 

balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)

 

+

 

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PSE: 1 dalies h punktas

PPE-DE 4/rev pakeitimas

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

IND/DEM

L konstatuojamoji dalis

1-oji dalis:„manydamas, kad kovojant … Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius“

2-oji dalis:„vengiant tapti … viskas kontroliuojama“

PPE-DE

1 dalies h punktas

1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius „Europos Sąjungoje ir už jos ribų“

2-oji dalis: Šie žodžiai

GUE/NGL, IND/DEM

1 dalies i punktas

1-oji dalis:„taikyti priemones … bei į jas skverbtis“

2-oji dalis:„visų pirma pritariant … kontrolės taisykles“ išskyrus žodžius „ir savireguliacijos“

3-oji dalis: žodžiai „ir savireguliacijos“

GUE/NGL

1 dalies p punktas

1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius „ir nepelno organizacijų“

2-oji dalis: Šie žodžiai

F konstatuojamoji dalis

1-oji dalis:„manydamas, kad teroristų tinklų … pavyzdžiui hawala

2-oji dalis:„arba tam tikrų labdaros asociacijų tinklus,“

Prašymai dėl atskiro balsavimo

PPE-DE D, E konstatuojamosios dalys

GUE/NGL I, J konstatuojamosios dalys, 1 dalies a), b), e) ir l) punktai

IND/DEM E konstatuojamoji dalis, 1 dalies t) punktas

4/rev pakeitimui Sarah Ludford žodinis pakeitimas

„H.

atsižvelgdamas į tai, kad dėl dabartinių globaliai rinkai būdingų didžiulių finansinių srautų ir šiuolaikinės ekonomikos daugialypiškumo ir nuolatinio vystymosi yra labai sunku ir sudėtinga nustatyti ir baudžiamąja tvarka persekioti už piktnaudžiavimus atliekant finansines operacijas, pvz., už nelegalaus kapitalo, gauto užsiimant sukčiavimu finansų ir muitinės srityse, korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir mafijos veikla, tokia kaip prekyba narkotikais, ginklais ir žmonėmis, plovimą ir finansavimą naudojant turto prievartavimą, įskaitant vadinamojo „revoliucinio mokesčio“ rinkliavą

14.   Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas teroristinių nusikaltimų srityje

Pranešimas: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB — pastabos

balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)

 

+

 


II PRIEDAS

VARDINIO BALSAVIMO REZULTATAI

1.   Rothe pranešimas A6-0130/2005

28 pakeitimas

Už: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Belet, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Olajos, Pálfi, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sudre, Surján, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 148

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lehne, Lulling, McMillan-Scott, Mauro, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Pirilli

Susilaikė: 27

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Brejc, Coelho, Hatzidakis, Konrad, Pleštinská, Radwan, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Szájer, Ventre, Zieleniec

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Schierhuber pranešimas A6-0145/2005

114 pakeitimas

Už: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 91

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Susilaikė: 38

ALDE: Davies, Duquesne, Ek, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Matsakis, Pistelli

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Pieper

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Schierhuber pranešimas A6-0145/2005

Komisijos pasiūlymas

Už: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zwiefka

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Susilaikė: 57

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Schierhuber pranešimas A6-0145/2005

Rezoliucija

Už: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 26

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Camre

Susilaikė: 61

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Duquesne pranešimas A6-0160/2005

Rezoliucija

Už: 581

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 28

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Schlyter

Susilaikė: 37

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Speroni, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Diez Gonzalez pranešimas A6-0164/2005

13 pakeitimas

Už: 598

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 8

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bloom

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Mote, Rutowicz

Susilaikė: 48

GUE/NGL: Bertinotti, Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Sonik

PSE: Beňová

UEN: Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Mayor Oreja pranešimas A6-0166/2005

13 pakeitimas

Už: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Schnellhardt, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 307

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Susilaikė: 7

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hieronymi

PSE: Beňová

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Mayor Oreja pranešimas A6-0166/2005

5 pakeitimas

Už: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Cederschiöld, Esteves, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 267

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Siwiec

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Susilaikė: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Mayor Oreja pranešimas A6-0166/2005

9 pakeitimas

Už: 395

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 243

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Susilaikė: 9

ALDE: Ek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Mayor Oreja pranešimas A6-0166/2005

10 pakeitimas

Už: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Speroni

NI: Battilocchio, Resetarits

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz

Prieš: 299

ALDE: Cornillet, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Correia, Gebhardt, Kindermann, Krehl, Paleckis, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 24

ALDE: Ek, Krahmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, Salvini, Železný

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

PSE: Beňová

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Mayor Oreja pranešimas A6-0166/2005

1 + 11 pakeitimas

Už: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Esteves, Fjellner, de Grandes Pascual, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 277

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Susilaikė: 12

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Vanhecke

PSE: Peillon

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Mayor Oreja pranešimas A6-0166/2005

4 pakeitimas

Už: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Antoniozzi, Cederschiöld, Esteves, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 273

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Susilaikė: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Beňová

UEN: Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Mayor Oreja pranešimas A6-0166/2005

Rezoliucija

Už: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 92

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Susilaikė: 19

GUE/NGL: Kaufmann, McDonald

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Jarzembowski, Lechner, Rack, Zatloukal

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

14.   Borghezio pranešimas A6-0159/2005

1 dalies h 1 dalis

Už: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 62

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Susilaikė: 5

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Borghezio pranešimas A6-0159/2005

1 dalies h 2 dalis

Už: 286

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bowis, Hökmark, Lechner, Ouzký

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martinez, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Susilaikė: 9

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Borghezio pranešimas A6-0159/2005

4/rev. pakeitimas

Už: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kohlíček, Morgantini, Pflüger, Portas, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Salvini, Sinnott, Speroni

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Horáček, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Prieš: 26

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Mussolini

PPE-DE: Konrad

Susilaikė: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Ventre, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Navarro, Roth-Behrendt

UEN: Fotyga, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Ždanoka


PRIIMTI TEKSTAI

 

P6_TA(2005)0211

Transeuropiniai tinklai energetikos srityje ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus Nr. 96/391/EB ir 1229/2003/EB (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0742) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 156 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C5-0064/2004),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-0134/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba pakeisti jį kitu tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar nepaskelbta OL.

P6_TC1-COD(2003)0297

Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2005/EB dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus 96/391/EB ir Nr. 1229/2003/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 156 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1), pasikonsultavę su Regionų komitetu, sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka (2),

kadangi:

(1)

nuo to laiko, kai buvo priimtas 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1229/2003/EB, kuriuo nustatomos tam tikros transeuropiniams energetikos tinklams skirtos gairės (3), atsirado poreikis į šias gaires visiškai integruoti stojančias šalis ir šias gaires tinkamai pritaikyti Europos Sąjungos naujai artumo politikai.

(2)

Šie naujieji transeuropinių tinklų prioritetai energetikos srityje kilo sukūrus atviresnę ir konkurencingesnę vidaus rinką energetikos srityje, įgyvendinus 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (4), bei įgyvendinus 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (5). Šie prioritetai kyla iš 2001 kovo mėnesio Stokholmo Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų dėl infrastruktūrų, reikalingų energetikos rinkos veikimui, plėtojimo. Ypatingų pastangų reikėtų imtis siekiant daugiau naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius, kaip prisidedančius prie tvarios plėtros politikos. Tačiau to reikėtų siekti nepažeidžiant įprastos rinkos pusiausvyros. Reikia ypač atsižvelgti į bendros transporto politikos tikslus, o ypač į galimybę sumažinti kelių eismą gamtinių dujų ir olefinų tiekimui naudojant vamzdynus.

(3)

Šis sprendimas suteiks galimybę greičiau pasiekti tikslą, patvirtintą Barselonos Europos Vadovų Tarybos susitikime, kad mažiausia valstybių narių elektros tinklų sujungimo apimtis sudarytų 10 proc. kiekvienos valstybės narės elektros energijos gamybos pajėgumų, ir kartu leis pagerinti tinklų patikimumą ir saugumą bei užtikrinti elektros tiekimo saugumą ir vidaus rinkos veikimą.

(4)

Paprastai energetikos infrastruktūra turi būti kuriama ir eksploatuojama laikantis rinkos principų. Tai taip pat atitinka bendrąsias konkurencijos taisykles, kuriomis siekiama sukurti atviresnę ir konkurencingesnę vidaus rinką. Todėl Bendrijos finansinė pagalba kūrimui ir eksploatavimui turėtų būti teikiama išimčių atvejais. Šios išimtys turėtų būti tinkamai pagrįstos.

(5)

Energetikos infrastruktūra turi būti kuriama ir eksploatuojama taip, kad energijos vidaus rinka galėtų efektyviai funkcionuoti laikantis konsultacijų su visuomene procedūrų bei nemenkinant strateginių kriterijų, visuotinių paslaugų kriterijų nei įsipareigojimų, susijusių su viešają tarnyba, reikšmės.

(6)

Transeuropinių energijos tinklų prioritetus lemia tai, kad auga jų reikšmė didinant energijos tiekimo saugumą ir įvairovę Bendrijos mastu, įtraukiant naujų valstybių narių ir stojančiųjų šalių energijos tinklus į bendrą sistemą ir užtikrinant suderintą šių tinklų veikimą Bendrijoje ir kaimyninėse šalyse pasitarus su susijusiomis valstybėmis narėmis . Iš tiesų Europos Sąjungos kaimyninės šalys vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį Sąjungos energetikos politikoje. Jos tiekia didžiąją dalį Sąjungai reikalingų gamtinių dujų, yra svarbios pirminės energijos perdavimo į Sąjungos šalis partnerės, palaipsniui įgaunančios vis didesnę reikšmę Bendrijos dujų ir elektros vidaus rinkoje.

(7)

Iš visų projektų, susijusių su transeuropiniais energetikos tinklais, būtina išskirti prioritetinius, kurie yra ypač svarbūs energetikos vidaus rinkos veikimui ar energijos tiekimo saugumui. Be to, tokiems projektams turėtų būti deklaruojami europiniai interesai, suteikiant jiems aukščiausią prioritetą bei, kai to reikia, intensyvesnį koordinavimą.

(8)

Su transeuropiniais energetikos tinklais susijusių bendro intereso projektų identifikavimo tvarka užtikrinta 1995 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2236/95, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių tinklų srityje (6), suderintą taikymą. Ši tvarka išskiria du etapus: pirmojo etapo metu nustatomas ribotas tokių projektų identifikavimo kriterijų skaičius, o antrojo etapo metu pateikiamas detalus projektų aprašymas, vadinamas specifikacijomis.

(9)

Kadangi projektų reikalavimai gali keistis, jie yra pateikiami preliminariai. Todėl Komisija turi teisę juos atnaujinti. Jeigu projektas gali turėti didelę politinę, aplinkosaugos ir ekonominę reikšmę, svarbu rasti teisinės kontrolės ir lankstumo pusiausvyrą atrenkant Bendrijos paramos nusipelnančius projektus.

(10)

Turėtų būti įmanoma gerinti kai kurių prioritetinių projektų, prioritetinių projektų dalių arba prioritetinių projektų grupių rengimą ir įgyvendinimą, sukuriant koordinavimo grupę, kurioje dalyvautų Bendrijos atstovų, kol tie prioritetiniai projektai bus tęsiami. Todėl Komisija bus įgaliota tokiems projektams skirti Europos koordinatorių, skatinti vartotojų ir operatorių bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad būtų vykdoma reikiama priežiūra siekiant informuoti Bendriją apie pažangą.

(11)

Reikia sukurti palankesnes sąlygas transeuropinių energetikos tinklų plėtrai ir statymui , pirmiausia skatinant už elektros ir dujų sistemų funkcionavimą ir kontrolę atsakingų įstaigų techninį bendradarbiavimą, palengvinant leidimų suteikimo procedūrų, taikomų valstybėse narėse tinklų projektams, įgyvendinimą, taip siekiant sumažinti vėlavimą, ir naudojant, kai tinkama, fondus, priemones ir turimas Bendrijos finansavimo programas. Europos Sąjunga turėtų remti priemones, kurių valstybės narės ėmėsi šiuo tikslu.

(12)

Kadangi transeuropiniams energetikos tinklams skiriamas Bendrijos biudžetas nėra didelis ir svarbiausia jo dalis atitenka ekonominio pagrįstumo analizei, tokiam — ypač tarpregioniniam — tinklų sujungimui finansuoti naudojami Bendrijos struktūriniai fondai, finansinės programos ir priemonės.

(13)

Visuotinės svarbos projektų, jiems keliamų reikalavimų ir prioritetinių projektų, visų pirma europinės svarbos , nustatymas neturi iš anksto nulemti projektų, planų ar programų poveikio aplinkai įvertinimo rezultatų.

(14)

Šiam sprendimui įgyvendinti reikalingos priemonės priimamos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7).

(15)

Komisija periodiškai parengia ataskaitas apie šio sprendimo įgyvendinimą.

(16)

Kadangi šis Sprendimas apima tą patį dalyką ir taikymo sritį, kaip ir 1996 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimas 96/391/EB, kuriuo nustatomos priemonės, skirtos sudaryti palankesnes sąlygas energetikos sektoriaus transeuropiniams energetiniams tinklams plėtoti (8), ir Sprendimas Nr. 1229/2003/EB, šie du Sprendimai panaikinami,

priėmė šį sprendimą:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime apibrėžiamas Bendrijos veiklos pobūdis ir taikymo sritis nustatant transeuropinių energetikos tinklų gaires. Jame nustatomos gairės, apimančios su transeuropiniais energetikos tinklais susijusios Bendrijos veiklos tikslus, prioritetus, pagrindinius elementus. Šiose gairėse nurodomi transeuropinių elektros energijos ir dujų tinklų visuotinės svarbos ir prioritetiniai projektai, įskaitant europinės svarbos projektus .

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas:

1)

Elektros energijos tinkluose:

a)

visoms aukštos įtampos linijoms, išskyrus paskirstymo tinklų linijas, bei povandeninėms jungiamosioms linijoms, su sąlyga, kad ši infrastruktūra naudojama atliekant tarpusavio regionų ar tarptautinį perdavimą (sujungimą);

b)

bet kuriam įrenginiui ar įrangai, kuri yra būtina, kad atitinkama sistema veiktų sklandžiai, įskaitant apsaugos, priežiūros ir valdymo sistemas;

2)

Dujų tinkluose (transportuoti gamtines ar olefino dujas):

a)

aukšto slėgio dujotiekiams, išskyrus paskirstymo tinklų, leidžiančius Bendrijos regionus aprūpinti iš vidaus ar išorės šaltinių;

b)

požeminėms saugykloms, sujungtoms su pirmiau minėtais aukšto slėgio dujotiekiais;

c)

suskystintų gamtinių dujų (SGD) priėmimo, saugojimo ir pakartotinio dujinimo įmonėms, taip pat SGD bendrovėms pagal numatytas patiekti apimtis;

d)

bet kuriam įrenginiui ar įrangai, kuri yra būtina, kad atitinkama sistema veiktų sklandžiai, įskaitant apsaugos, priežiūros ir valdymo sistemas.

3 straipsnis

Tikslai

Bendrija skatina transeuropinių energetikos tinklų sujungimą, sąveiką ir plėtrą bei galimybę prisijungti prie šių tinklų laikantis šiuo metu galiojančios Bendrijos teisės, siekiant:

a)

skatinti vidaus rinkos apskritai, o ypač energetikos vidaus rinkos efektyvų veikimą ir plėtrą , kartu skatinant racionalią energijos išteklių gamybą, transportavimą, paskirstymą ir panaudojimą bei atsinaujinančios energijos šaltinių sujungimą ir plėtrą, siekiant sumažinti energijos kainą vartotojams bei prisidėti prie energijos šaltinių diversifikavimo;

b)

palengvinti Bendrijos mažiau išsivysčiusių regionų ir salų regionų plėtrą bei mažinti jų atskyrimą taip padedant sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą;

c)

sustiprinti energijos tiekimo saugumą, ypač stiprinant visoms pusėms naudingus santykius su trečiosiomis šalimis energetikos sektoriuje, visų pirma remiantis Energetikos chartijos sutartimi ir Bendrijos sudarytais bendradarbiavimo susitarimais.

d)

stiprinti darnų vystimąsi ir aplinkos apsaugą, ypač taikant energijos kogeneracijos būdus, energijos taupymo programas, teikiant energijos paslaugas ir naudojant atsinaujinančias energijos rūšis bei mažinant socialinę ir aplinkai keliamą riziką, susijusią su energijos transportavimu.

4 straipsnis

Veiklos prioritetai

Bendrijos veiksmų prioritetai, susiję su transeuropiniais energetikos tinklais, turi atitikti tvarią plėtrą. Išskiriami šie prioritetai:

1)

susiję su elektra ir dujų tinklais , ypač olefino dujų tinklais :

a)

energetikos tinklų pritaikymas ir plėtra, remiant energetikos vidaus rinkos veikimą, visų pirma sprendžiant problemas dėl pralaidumo sumažėjimo, ypač tarptautinių tinklų pralaidumo sumažėjimo, dėl perkrovos ir trūkstamų linijų ir atsižvelgiama į poreikius, kylančius dėl elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos funkcionavimo ir Europos Sąjungos plėtros;

b)

energetikos tinklų įrengimas salų regionuose, atskirtuose, pakraščio ir labai nutolusiuose į pakraštį regionuose, tuo pat metu skatinant energijos išteklių diversifikavimą ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą; jei būtina, pastarosios priemonės taikomos kartu su tų tinklų sujungimu;

2)

Susiję su elektros energijos tinklais:

a)

tinklų pritaikymas ir plėtra, siekiant palengvinti atsinaujinančios energijos gamybos integravimą (sujungimą);

b)

Bendrijoje esančių elektros energijos tinklų sąveikos su esančiaisiais Europos ir Viduržemio bei Juodosios jūrų baseinų stojančiose šalyse ir kitose valstybėse užtikrinimas;

3)

Susiję su dujų tinklais:

a)

gamtinių dujų tinklų plėtra, siekiant patenkinti Bendrijos gamtinių dujų vartojimo poreikius ir valdyti jos gamtinių dujų tiekimo sistemas;

b)

Bendrijoje esančių gamtinių dujų tinklų sąveikos su esančiaisiais kitose Europos ir Viduržemio bei Juodosios jūrų baseinų, taip pat Viduriniųjų Rytų ir Persijos įlankos regionų šalyse užtikrinimas ir gamtinių dujų išteklių bei tiekimo maršrutų diversifikavimas;

c)

olefino dujų vamzdynų plėtra ir įjungimas, siekiant patenkinti Bendrijos pramonės vartotojų poreikį.

5 straipsnis

Veiklos kryptys

Išskiriamos šios su transeuropiniais energetikos tinklais susijusios Bendrijos veiklos kryptys:

a)

visuotinės svarbos ir prioritetinių , įskaitant europinės svarbos , projektų nustatymas;

b)

palankesnių sąlygų šiems tinklams plėtoti sukūrimas.

6 straipsnis

Bendro intereso projektų kriterijai

1.   Priimant sprendimus dėl bendro intereso projektų identifikavimo, pakeitimų, specifikacijų ar bendro intereso projekto atnaujinimo paraiškų, taikomi šie bendri kriterijai:

a)

projektai priklauso 2 straipsnio taikymo sričiai,

b)

projektai išreiškia atitinkamai 3 ir 4 straipsniuose nustatytus veiklos tikslus ir prioritetus,

c)

galima numatyti projektų ekonominį gyvybingumą.

Ekonominio gyvybingumo įvertinimas turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analize, kurioje atsižvelgiama į visas sąnaudas ir naudą vidutinės trukmės ir (arba) ilgu laikotarpiu, susijusias su aplinkai daromu šalutiniu poveikiu ir kitais aplinkos aspektais, tiekimo saugumu ir indėliu į ekonominę ir socialinę sanglaudą. Visuotinės svarbos projektams, susijusiems su konkrečios valstybės narės teritorija, reikalingas jos pritarimas.

2.   Bendro intereso projektų nustatymo papildomi kriterijai nustatyti II priede.

Bet kokios bendro intereso projektų identifikavimo II priede nustatytų papildomų kriterijų pataisos atliekamos Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.   Reglamentu (EB) Nr. 2236/95 numatytą Bendrijos finansinę pagalbą galima skirti tik III priede išvardytiems projektams. Šie projektai atitinka 1 dalyje nustatytus ir II priede išdėstytus kriterijus.

4.   Nurodomosios projekto specifikacijos, apimančios detalų projektų ir, tam tikrais atvejais, jų geografinį aprašymą, išdėstytos III priede. Šios specifikacijos atnaujinamos 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Atnaujinimai yra techninio pobūdžio ir apsiriboja projekto techniniais pataisymais, parinkto maršruto dalies pakeitimu ar ribotu vietos, kuriai taikomas projektas, pritaikymu.

5.   Valstybės narės imasi visų jų nuožiūra būtinų priemonių, siekdamos palengvinti ir pagreitinti bendro intereso projektų realizavimą bei sumažinti vėlavimus, tuo pat metu atsižvelgdamos į aplinkos apsaugą reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus ir tarptautines konvencijas. Visų pirma reikia skubiai užbaigti būtiną leidimų išdavimo tvarką.

6.   Kai bendro intereso projektų šalys yra trečiųjų šalių teritorijoje, Komisija, pasikonsultavusi su atitinkamomis valstybėmis narėms, tam tikrais atvejais – atsižvelgdama į Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimų valdymo tvarką bei laikydamasi Energetikos chartijos sutarties, taikomos trečiosioms šalims, kurios yra sutarties šalys, gali teikti pasiūlymus atitinkamoms šalims taip pat pripažinti šiuos projektus atitinkančiais abipusius interesus, ir taip siekti pagreitinti jų įgyvendinimą.

7 straipsnis

Prioritetiniai projektai

1.   I priede apibrėžtiems bendro intereso projektams teikiama pirmenybė skiriant Reglamentu (EB) Nr. 2236/95 numatytą Bendrijos finansinę pagalbą.

I priedo pakeitimai atliekami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Sprendimai dėl I priedo pakeitimų priimami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka. Atitinkamos valstybės narės ir Komisija, atsižvelgdamos į jų kompetencijos ribas, sieks toliau įgyvendinti prioritetinius projektus, ypač tarptautinius.

Tarptautinių investicijų projektų atveju valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad leidimų išdavimo procedūros metu aplinkybė, jog tokie projektai padidina tinklų sujungimo tarp dviejų valstybių narių pajėgumą ir todėl stiprina tiekimo Europoje saugumą, būtų lemiamas kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamo vertinimo kriterijus.

3.   Prioritetiniai projektai turi atitikti tvaraus vystimosi reikalavimus ir bent vieną iš šių kriterijų:

a)

jie privalo turėti didelį poveikį vidaus rinkos konkurencingumui,

b)

jie prisideda stiprinant tiekimo saugumą Bendrijoje ir (arba)

c)

dėl jų padidėja atsinaujinančios energijos rūšių, energijos taupymo paslaugų ar kogeneracijos naudojimas.

8 straipsnis

Europinės svarbos projektai

1.   Pagal 7 straipsnyje išdėstytas prioritetines nuostatas tarpvalstybinio pobūdžio projektai arba projektai, kurie daro didelę įtaką tarpvalstybinio transportavimo pajėgumams, laikomi europinės svarbos projektais. Šie projektai pateikiami I priede .

2.   Teikdamos paraiškas dėl projektų paramos iš Sanglaudos fondo pagal 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1164/94 įsteigiantį Sanglaudos fondą  (9), valstybės narės pirmenybę teikia projektams, kurie traktuojami kaip Europinės svarbos projektai.

3.   Teikdamos paraiškas dėl projektų paramos iš transeuropinių tinklų biudžeto pagal Reglamento (EB) Nr. 2236/95 10 straipsnį, valstybės narės pirmenybę teikia projektams, kurie traktuojami kaip Europinės svarbos projektai.

4.   Teikdamos paraiškas dėl projektų paramos iš struktūrinių fondų pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų  (10), valstybės narės pirmenybę teikia projektams, kurie traktuojami kaip Europinės svarbos projektai.

5.   Komisija užtikrina, kad paramą iš pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento galinčios gauti šalys, teikdamos projektus pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1267/1999 nustatantį struktūrinės pasirengimo stojimui politikos instrumentą  (11), pirmenybę teikia projektams, kurie traktuojami kaip Europinės svarbos projektai.

6.   Jeigu akivaizdžiai vėluojama arba manoma, kad bus vėluojama, pradėti įgyvendinti projektus, laikomus Europinės svarbos projektais, Komisija prašo su tuo susijusią valstybę narę per tris mėnesius pateikti vėlavimo priežastis.

Gavusi ir išnagrinėjusi susijusios valstybės narės pateiktą atsakymą, Komisija, laikydamasi proporcingumo principo, gali nuspręsti panaikinti Europinės svarbos projekto statusą.

7.   Praėjus penkeriems metams po Europos interesu laikyto projekto arba vienos iš jo dalių įgyvendinimo susijusios valstybės narės įvertina jo socialinį ekonominį ir aplinkosauginį poveikį, įskaitant poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, teritorinei sanglaudai ir tvariam vystymuisi.

Valstybės narės praneša Komisijai minėto vertinimo rezultatus.

8.   Kai projektas yra paskelbiamas europinės svarbos projektu, susijusios valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad projektų leidimo procedūros bus įvykdytos per tinkamą laiką, reikalui esant, dėl kiekvienos svarstomo projekto dalies derina savo aplinkos ir ekonominio bei socialinio poveikio įvertinimo ir konsultavimosi su visuomene procedūras prieš išduodant projektui leidimą.

9.   Jeigu Europos interesu paskelbtame projekte yra tarptautinis skirsnis, kurio negalima dalyti nei techniškai, nei finansiškai, prieš išduodamos leidimą įgyvendinti projektą dvi susijusios valstybės narės atlieka tarptautinį tyrimą siekdamos įvertinti minėtą tarptautinį skirsnį ir pasikonsultuoti su visuomene.

10.   8 ir 9 dalyje nustatytos koordinuojamojo arba tarptautinio tyrimo procedūros taikomos nepažeidžiant aplinkos apsaugą, ypač poveikio aplinkai vertinimą, reglamentuojančiais Bendrijos teisės aktais apibrėžtų įsipareigojimų.

Susijusios valstybės narės praneša Komisijai, kada pradeda taikyti minėtas koordinuojamąsias arba tarptautinio tyrimo procedūras, ir atlikto tyrimo rezultatus.

9 straipsnis

Europinės svarbos projektų įgyvendinimas

1.   Europinės svarbos projektai įgyvendinami nedelsiant.

Ne vėliau kaip iki ... (12) valstybės narės pateikia Komisijai minėtų projektų įgyvendinimo tvarkaraštį, apimantį išsamią informaciją apie:

a)

numatomą su projektu susijusių leidimų išdavimo tvarką;

b)

įgyvendinimo ir planavimo etapo tvarkaraštį;

c)

projekto struktūros tvarkaraštį;

d)

projekto įgyvendinimo pradžią.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai metines ataskaitas apie 1 dalyje numatytų projektų įgyvendinimo eigą.

Jeigu projektas įgyvendinamas lėčiau, negu numatyta Komisijai pateiktame tvarkaraštyje, valstybės narės turi pateikti Komisijai peržiūrėtą planą.

3.   Valstybės narės imasi tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad leidimų įgyvendinti Europinės svarbos projektus išdavimo procedūra būtų veiksminga ir kad nebūtų be reikalo vėluojama.

10 straipsnis

Europos koordinatorius

1.   Komisija, bendru sutarimu su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , gali paskirti Europos koordinatorių projektams, kuriuos vykdant kyla sunkumų.

Europos koordinatorius veikia Komisijos vardu ir jos labui. Europos koordinatorius darbas yra susijęs su vienu prioritetiniu projektu arba tokio projekto dalimi. Prireikus Europos koordinatoriaus įgaliojimai gali būti išplėsti ir apimti kitus susijusius prioritetinius projektus.

2.   Europos koordinatorius išrenkamas atsižvelgus į jo darbo Europos institucijose patirtį ir didžiulių projektų vertinimo techniniu, finansiniu, socialiniu ekonominiu ir aplinkosaugos aspektu žinias.

3.   Sprendime, kuriuo paskiriamas Europos koordinatorius, nurodoma, kaip šis koordinatorius turi atlikti jam skirtą darbą.

4.   Europos koordinatorius:

a)

skatina taikyti bendrus projektų vertinimo metodus; konsultuoja projektų rėmėjus projekto finansavimo klausimais; ir prireikus teikia nuomonę tinklų veikimo klausimais;

b)

kasmet teikia Komisijai ataskaitą apie projekto(-ų), su kuriuo(-iais) dirbti jis paskirtas, įgyvendinimo eigą ir įtakos projekto(-ų) pobūdžiui galinčius turėti teisėkūros arba kitokius pokyčius bei kliūtis, kurios gali sąlygoti žymų atsilikimą;

c)

prisideda prie dialogo su tinklų operatoriais, naudotojais, regiono ir vietinėmis valdžios institucijomis bei gyventojų atstovais siekdamas gauti išsamią informaciją apie perdavimo paslaugų paklausą, apribojimus ir paslaugų parametrus, kurių reikia siekiant rasti geriausią būdą, kaip naudoti konkrečią infrastruktūrą;

5.   Susijusios valstybės narės bendradarbiauja su Europos koordinatoriumi ir suteikia jam informaciją, kurios jam reikia 4 dalyje numatytam darbui atlikti.

6.   Nagrinėdama paraiškas, kuriose prašoma suteikti Bendrijos finansavimą projektams arba projektų grupėms, kurioms paskirtas Europos koordinatorius, Komisija gali prašyti jį, kad pateiktų nuomonę.

7.     Koordinavimo lygmuo turi būti proporcingas projektų sąnaudoms siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos.

11 straipsnis

Palankesnės sąlygos

1.   Siekdama sukurti palankesnes sąlygas transeuropinių energetikos tinklų ir jų sąveikos plėtrai, Bendrija atsižvelgia į valstybių narių pastangas siekiant šio tikslo ir didžiausią dėmesį skiria šioms priemonėms ir, jeigu reikia, jas skatina:

a)

techninį už transeuropinius energetikos tinklus atsakingų subjektų bendradarbiavimą, ypač siekiant, kad tinkamai veiktų II priedo 1, 2 ir 7 punktuose išvardytos elektros tiekimo linijos;

b)

paprastesnį leidimų transeuropiniams energetikos tinklams išdavimo procedūros įgyvendinimą siekiant, kad būtų mažiau vėluojama;

c)

iš fondų, instrumentų ir finansinių programų, taikomų minėtiems tinklams, bendrų interesų projektams skiriamą paramą.

2.   Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis, imasi iniciatyvos skatindama derinti 1 dalyje apibrėžtą veiklą.

3.   Komisija sprendžia dėl 1 dalies a ir b punktuose numatytai veiklai atlikti reikalingų priemonių 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

Poveikis konkurencijai ir tiekimo saugumui

Svarstant projektus, atsižvelgiama į jų poveikį konkurencijai ir tiekimo saugumui . Privačių asmenų ir ūkio subjektų teikiamas finansavimas skatinamas tuo pat metu paisant konkurencijos ir kitų ES taisyklių. Vengiama bet kokio rinkos subjektų konkurencijos iškraipymo, laikantis EB sutarties nuostatų.

13 straipsnis

Apribojimai

1.   Šiuo sprendimu nepažeidžiama jokių valstybės narės ar Bendrijos finansinių įsipareigojimų.

2.   Šiuo sprendimu nepažeidžiama projektų bei planų ar programų, apibrėžiančių būsimą tokių projektų įgyvendinimo leidimų išdavimo tvarką, poveikio aplinkai įvertinimo rezultatų. Kai pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus reikalaujama atlikti poveikio aplinkai įvertinimą, į šio įvertinimo rezultatus atsižvelgiama prieš atitinkamais Bendrijos teisės aktais nustatyta tvarka priimant sprendimą dėl projekto įgyvendinimo.

14 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, vadovaujantis to sprendimo 8 straipsnio nuostatomis.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

15 straipsnis

Ataskaita

Komisija kas dvejus metus parengia ataskaitą apie šio sprendimo įgyvendinimą, kurią pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų bei Regionų komitetams.

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pažangą, pasiektą įgyvendinant prioritetinius projektus, visų pirma susijusius su II priedo 1, 2 ir 7 punktuose išvardytais tarptautiniais linijų sujungimais, taip pat apie jų finansavimo būdus, ypač apie Bendrijos finansinį įnašą.

16 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinami Sprendimai 96/391/EB ir Nr. 1229/2003/EB.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

18 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 241, 2004 9 28, p. 17.

(2)  2005 m. birželio 7 d. Europos Parlamento pozicija.

(3)  OL L 176, 2003 7 15, p. 11.

(4)  OL L 176, 2003 7 15, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/85/EB ( OL L 236, 2004 7 7, p. 10).

(5)  OL L 176, 2003 7 15, p. 57.

(6)  OL L 228, 1995 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 807/2004 (OL L 143, 2004 4 30, p. 46).

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 161, 1996 6 29, p. 154.

(9)  OL L 130, 1994 5 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(10)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 173/2005 (OL L 29, 2005 2 2, p. 3).

(11)  OL L 161, 1999 6 26, p. 73. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2257/2004 (OL L 389, 2004 12 30, p. 1).

(12)  6 mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

I PRIEDAS

TRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI

7 ir 8 straipsniuose numatytų prioritetinių projektų, įskaitant europinės svarbos projektus, kryptys

Žemiau išvardyti kiekvienos prioritetinės krypties prioritetiniai projektai, įskaitant europinės svarbos projektus.

ELEKTROS ENERGIJOS TINKLAI

EL.1.

Prancūzija — Belgija — Nyderlandai — Vokietija:

elektros energijos tinklo sustiprinimas, siekiant išspręsti perkrovos problemą, kilusią perduodant elektros energijos srautą per Beneliukso teritoriją.

Europinės svarbos projektai:

 

Avelin (FR) — Avelgem (BE) linija

 

Moulaine (FR) — Aubange (BE) linija

EL.2.

Italijos sienos su Prancūzija, Austrija, Slovėnija ir Šveicarija:

elektros energijos tinklų sujungimo pajėgumo didinimas.

Europinės svarbos projektai:

 

Lienz (AT) — Cordignano (IT) linija

 

Naujas tinklų sujungimas tarp Italijos ir Slovėnijos

 

Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI) linija

 

S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT) linija

 

Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT) linija

 

St Peter (AT) — Tauern (AT) linija

 

Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

 

Tinklų sujungimas tarp Austrijos ir Italijos (Thaur–Brixen) per Brenner geležinkelio tunelį.

EL.3.

Prancūzija — Ispanija — Portugalija:

šių šalių ir Pirėnų pusiasalio elektros energijos tinklų sujungimo pajėgumo didinimas ir tinklo plėtra salų regionuose.

Europinės svarbos projektai:

 

Sentmenat (ES) — Becanó (ES) — Baixas (FR) linija

 

Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) ir Douro Internacional įrenginiai .

EL.4.

Graikija — Balkanų šalys — UCTE sistema:

elektros energijos infrastruktūros kūrimas, siekiant prijungti Graikiją prie UCTE sistemos ir palengvinti pietryčių Europos elektros energijos rinkos plėtrą.

Europinės svarbos projektai:

 

Philippi (EL) — Hamidabad (TR) linija.

EL.5.

Jungtinė Karalystė — kontinentinė ir šiaurės Europa:

elektros energijos tinklų sujungimo sukūrimas (pajėgumo didinimas) bei galimas nuo atviros jūros pučiančių vėjų energijos integravimas.

Europinės svarbos projektai:

 

Povandeninis kabelis tarp Anglijos (UK) ir Nyderlandų.

EL.6.

Airija — Jungtinė Karalystė:

elektros energijos tinklų sujungimo pajėgumo didinimas bei galimas nuo atviros jūros pučiančių vėjų energijos integravimas.

Europinės svarbos projektai:

 

Povandeninis kabelis tarp Airijos ir Velso (UK).

EL.7.

Danija — Vokietija — Baltijos žiedas (įskaitant Norvegiją — Švediją — Suomiją — Daniją — Vokietiją — Lenkiją — Pabaltijo valstybes — Rusiją):

elektros energijos tinklų sujungimo pajėgumo didinimas bei galimas nuo atviros jūros pučiančių vėjų energijos integravimas.

Europinės svarbos projektai:

 

Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE) linija

 

Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE) linija

 

Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK) linija

 

V.Hassing (DK) — Trige (DK) linija

 

Povandeninis kabelis Skagerrak 4 (DK) — (N)

 

Jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos, įskaitant būtiną Lenkijos ir Lenkijos — Vokietijos elektros energijos tinklo stiprinimą, sudarant galimybę dalyvauti vidaus energijos rinkoje.

 

Povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos (Estlink)

 

Povandeninis Fennoscan kabelis tarp Suomijos ir Švedijos

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Vokietija — Lenkija — Čekijos Respublika — Slovakija — Austrija — Vengrija — Slovėnija:

elektros energijos tinklų sujungimo pajėgumo didinimas.

Europinės svarbos projektai:

 

Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL) linija

 

Dürnrohr (AT) — Slav ě tice (CZ) linija

 

Naujas sujungimas tarp Vokietijos ir Lenkijos

 

Veľké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajoivanka (HU)

 

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) — Vienne sud–est (AT)

EL.9.

Viduržemio jūros valstybės narės — Viduržemio jūros elektros energijos žiedas:

elektros energijos tinklų sujungimo pajėgumo didinimas tarp Viduržemio jūros valstybių narių ir Maroko, Alžyro, Tuniso, Libijos, Egipto, Artimųjų Rytų valstybių ir Turkijos.

Europinės svarbos projektai:

 

Elektros energijos jungtis tarp Tuniso ir Italijos

DUJŲ TINKLAI

NG.1.

Jungtinė Karalystė — kontinentinė Europos šiaurinė dalis, įskaitant Nyderlandus, Belgiją , Daniją, Švediją ir Vokietiją — Lenkiją — Lietuvą —Latviją — Estiją — Suomiją — Rusiją:

Dujotiekiai, jungiantys kai kuriuos pagrindinius Europos dujų išteklius, gerinantys tinklų sąveiką ir didinantys tiekimo saugumą, įskaitant gamtinių dujų transportavimo dujotiekius „North Transgas“ ir „Yamal — Europe“, naujų dujotiekių tiesimas ir tinklo pajėgumo didinimas Vokietijoje, Danijoje ir Švedijoje bei tarp šių valstybių ir Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Vokietijoje ir Austrijoje bei tarp šių valstybių.

Europinės svarbos projektai:

 

Dujotiekis „North Transgas“

 

Dujotiekis „Yamal — Europe“

 

Gamtinių dujų transportavimo dujotiekis, jungiantis Daniją, Švediją ir Vokietiją

 

Tranzito pajėgumo didinimas kryptimi Vokietija — Belgija — Jungtinė Karalystė.

NG.2.

Alžyras — Ispanija — Italija — Prancūzija — kontinentinės Europos šiaurinė dalis:

naujų gamtinių dujų transportavimo dujotiekių tiesimas iš Alžyro į Ispaniją, Prancūziją ir Italiją, tinklų pajėgumo didinimas Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje bei tarp jų.

Europinės svarbos projektai:

 

Alžyras — Tunisas — Italija dujotiekis

 

Alžyras — Italija per Sardiniją ir Korsiką su atšaka į Prancūziją dujotiekis

 

Medgas Alžyras — Ispanija — Prancūzija — kontinentinė Europa dujotiekis

NG.3.

Kaspijos jūros šalys — Vidurio Rytai — Europos Sąjunga:

nauji gamtinių dujų transportavimo dujotiekių tinklai į Europos Sąjungą iš naujų išteklių, įskaitant dujotiekius iš Turkijos į Graikiją, iš Graikijos į Italiją ir iš Turkijos į Austriją ir Graikija — Slovėnija — Austrija (per vakarinę Balkanų dalį) .

Europinės svarbos projektai:

 

Turkija — Graikija — Italija dujotiekis

 

Turkija — Austrija dujotiekis

NG.4.

SGD terminalai Belgijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre ir Lenkijoje:

tiekimo šaltinių ir patekimo taškų diversifikavimas, įskaitant SGD jungiamuosius vamzdynus su perdavimo tinklu.

NG.5.

Požeminės gamtinių dujų saugyklos Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Graikijoje ir Baltijos jūros regione:

pajėgumo didinimas Ispanijoje, Prancūzijoje , Italijoje ir Baltijos jūros regione, pirmųjų įrenginių statyba Portugalijoje, Graikijoje ir Lietuvoje.

NG.6.

Viduržemio jūros valstybės narės — Viduržemio jūros rytinės dalies dujų žiedas:

gamtinių dujų transportavimo dujotiekių tarp Viduržemio jūros valstybių narių ir Libijos, Egipto, Jordanijos, Sirijos ir Turkijos tiesimas ir pajėgumo didinimas.

Europinės svarbos projektai:

 

Libija — Italija dujotiekis

II PRIEDAS

TRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI

6 straipsnio 2 dalyje numatyti bendrų interesų projektų nustatymo papildomi kriterijai

ELEKTROS ENERGIJOS TINKLAI

1.

Elektros energijos tinklų plėtra salų, anklavų , pakraščio ir labai nutolusiuose į pakraštį regionuose, skatinant energijos išteklių diversifikavimą ir plečiant atsinaujinančių energijos rūšių naudojimą bei, prireikus, šių regionų elektros energijos tinklų sujungimas.

Airija — Jungtinė Karalystė — (Velsas)

Graikija (salos)

Italija (Sardinija) — Prancūzija (Korsika) — Italija (kontinentinė dalis)

Sujungimai salų regionuose, įskaitant sujungimus kontinentinėje dalyje

Sujungimai labai nutolusiuose Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos regionuose

2.

Valstybes nares jungiančių elektros energijos linijų, kurių reikia, kad galėtų veikti vidaus rinka ir kad būtų galima užtikrinti patikimą ir saugų elektros energijos tinklų eksploatavimą, plėtra.

Prancūzija — Belgija — Nyderlandai — Vokietija

Prancūzija — Vokietija

Prancūzija — Italija

Prancūzija — Ispanija

Portugalija — Ispanija

Suomija — Švedija

Suomija — Estija — Latvija — Lietuva

Austrija — Italija

Italija — Slovėnija

Austrija — Italija — Slovėnija — Vengrija

Vokietija — Lenkija

Vokietija — Lenkija — Čekijos Respublika — Austrija — Slovakija — Vengrija

Vengrija — Slovakija

Vengrija — Austrija

Lenkija — Lietuva

Airija — Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Austrija — Vokietija — Slovėnija — Vengrija

Nyderlandai — Jungtinė Karalystė

Vokietija — Danija — Švedija

Graikija — Italija

Vengrija — Slovėnija

Malta — Italija

Suomija — Estija

Italija — Slovėnija

3.

Elektros energijos jungiamųjų linijų plėtra valstybių narių viduje, kai to reikia, kad būtų galima geriau pasinaudoti sujungimais tarp valstybių narių, vidaus rinkos veikimu ar atsinaujinančiais energijos ištekliais apskritai .

Visos valstybės narės

4.

Elektros energijos jungiamųjų linijų plėtra su trečiosiomis šalimis ir ypač su šalimis kandidatėmis, siekiant prisidėti prie sąveikos gerinimo, didinti elektros energijos tinklų veikimo ar elektros energijos tiekimo patikimumą ir saugumą Europos bendrijoje.

Vokietija — Norvegija

Nyderlandai — Norvegija

Švedija — Norvegija

Jungtinė Karalystė — Norvegija

Baltijos jūros elektros energijos žiedas: Vokietija — Lenkija — Baltarusija — Rusija — Lietuva — Latvija — Estija — Suomija — Švedija — Norvegija — Danija

Norvegija — Švedija — Suomija — Rusija

Viduržemio jūros elektros energijos žiedas: Prancūzija — Ispanija — Marokas — Alžyras — Tunisas — Libija — Egiptas — Artimųjų Rytų šalys — Turkija — Graikija — Italija

Graikija — Turkija

Italija — Šveicarija

Austrija — Šveicarija

Vengrija — Rumunija

Vengrija — Serbija

Vengrija — Kroatija

Italija — Tunisas

Graikija — Balkanų šalys

Ispanija — Marokas

Ispanija — Andora — Prancūzija

ES — Balkanų šalys — Baltarusija — Rusija — Ukraina

Juodosios jūros elektros energijos žiedas: Rusija — Ukraina — Rumunija — Bulgarija — Turkija — Gruzija

Bulgarija — Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija/Graikija — Albanija — Italija arba Bulgarija — Graikija — Italija

5.

Veiksmai, kuriais siekiama gerinti sujungtų elektros energijos tinklų veikimą vidaus rinkoje, visų pirma nustatyti nepakankamo pralaidumo vietas ir trūkstamas jungiamąsias linijas, parengti sprendimus, kuriais siekiama spręsti perkrovos problemas, bei pritaikyti prognozės ir elektros energijos tinklų eksploatavimo metodus.

Elektros energijos tinklų, ypač tarptautinių, nepakankamo pralaidumo taškų bei trūkstamų jungiamųjų linijų nustatymas.

Elektros energijos srauto valdymo parengimas, siekiant spręsti elektros energijos tinklų perkrovos problemas.

Prognozės ir elektros energijos tinklų valdymo metodų pritaikymas, kurį reikia atlikti dėl vidaus rinkos veikimo ir didelės atsinaujinančios energijos išteklių procentinės dalies naudojimo.

DUJŲ TINKLAI

6.

Gamtinių dujų tiekimas naujiems regionams, daugiausia salų, anklavų, pakraščio ir labai nutolusiems į pakraštį regionams bei dujų tinklų plėtra šiuose regionuose.

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Airija

Ispanija

Portugalija

Graikija

Švedija

Danija

Italija (Sardinija)

Prancūzija (Korsika)

Kipras

Malta

Labai nutolę regionai: Prancūzija, Ispanija, Portugalija

7.

Dujų jungiamųjų vamzdynų plėtra, siekiant patenkinti vidaus rinkos poreikius ar sustiprinti tiekimo saugumą, įskaitant atskirų gamtinių dujų ir olefino dujų tinklų sujungimą.

Airija — Jungtinė Karalystė

Prancūzija — Ispanija

Prancūzija — Šveicarija

Portugalija — Ispanija

Austrija — Vokietija

Austrija — Vengrija

Austrija — Vengrija — Slovakija — Lenkija

Lenkija — Čekijos Respublika

Slovakija — Čekijos Respublika — Vokietija — Austrija

Austrija — Italija

Graikija — kitos Balkanų šalys

Austrija — Vengrija — Rumunija — Bulgarija — Graikija — Turkija

Prancūzija — Italija

Graikija — Italija

Austrija — Čekijos Respublika

Vokietija — Čekijos Respublika — Austrija — Italija

Austrija — Slovėnija — Kroatija

Vengrija — Kroatija

Vengrija — Rumunija

Vengrija — Slovakija

Vengrija — Ukraina

Slovėnija — Balkanų šalys

Belgija — Nyderlandai — Vokietija

Jungtinė Karalystė — Nyderlandai — Vokietija

Vokietija — Lenkija

Danija — Jungtinė Karalystė

Vokietija — Danija — Švedija

Danija — Nyderlandai

8.

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) priėmimo įrenginių ir gamtinių dujų saugyklų plėtra, siekiant patenkinti poreikius ir kontroliuoti dujų tiekimo sistemas bei diversifikuoti išteklius ir tiekimo maršrutus.

Visos valstybės narės

9.

Gamtinių dujų transportavimo pajėgumų (tiekimo dujotiekių) plėtra, siekiant patenkinti poreikius ir diversifikuoti tiekimą iš vidinių ir išorinių šaltinių bei tiekimo maršrutus.

Šiaurės dujų tinklas: Norvegija — Danija — Vokietija — Švedija — Suomija — Rusija — Baltijos šalys — Lenkija

Alžyras — Ispanija — Prancūzija

Rusija — Ukraina — ES

Rusija — Ukraina — Ukraina — ES

Rusija — Baltarusija — ES

Rusija — Baltijos jūra — Vokietija

Rusija — Baltijos šalys — Lenkija — Vokietija

Vokietija — Čekijos Respublika — Lenkija — Vokietija — kitos valstybės narės

Libija — Italija

Tunisas — Libija — Italija

Kaspijos jūros šalys — ES

Rusija — Ukraina — Moldova — Rumunija — Bulgarija — Graikija — Slovėnija — kitos Balkanų šalys

Rusija — Ukraina — Slovakija — Vengrija — Slovėnija — Italija

Nyderlandai — Vokietija — Šveicarija — Italija

Belgija — Prancūzija — Šveicarija — Italija

Danija — (Švedija) — Lenkija

Norvegija — Rusija — ES

Airija

Alžyras — Italija — Prancūzija

Alžyras — Tunisas — Italija

Vidurio Rytai — Viduržemio jūros rytinės dalies dujų tiekimo žiedas — ES

Maišytuvo įrengimas Winksele šiaurės — pietų kryptimi (H dujų maišymas su azotu)

Pajėgumo didinimas rytų — vakarų kryptimi: Zeebruge — Eynatten

10.

Veiksmai, kuriais siekiama gerinti sujungtų gamtinių dujų tinklų veikimą vidaus rinkoje ir tranzitinėse šalyse, pirmiausia nustatyti nepakankamo pralaidumo vietas ir trūkstamus tinklus, parengti sprendimus, kuriais siekiama spręsti perkrovos problemas, bei pritaikyti prognozę ir gamtinių dujų tinklų valdymo metodus.

Dujų tinklų, ypač tarptautinių, nepakankamo pralaidumo taškų bei trūkstamų tinklų nustatymas.

Gamtinių dujų srauto valdymo sprendimų parengimas, siekiant spręsti dujų tinklų perkrovos problemas.

Prognozės ir gamtinių dujų tinklų valdymo metodų pritaikymas, kuris būtinas dėl vidaus rinkos veikimo.

Gamtinių dujų tinklų tranzitinėse valstybėse veikimo, saugos ir saugumo stiprinimas.

11.

Olefino dujų tiekimo pajėgumų plėtra ir integravimas, siekiant atitikti vidaus rinkos poreikius.

Visos valstybės narės

III PRIEDAS

TRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI

Bendrų interesų projektai ir jų specifikacijos, šiuo metu nustatytos pagal II priede nustatytus kriterijus

ELEKTROS ENERGIJOS TINKLAI

1.

Elektros energijos tinklų plėtra atskirtuose regionuose.

1.1

Airijos sujungimas su Velsu (UK) povandeniniu kabeliu

1.2

Pietų Kikladų (EL) susijungimas

1.3

Faial, Pico ir S. Jorge (Azorų salos, PT) salų sujungimas 30 kV povandeniniu kabeliu

1.4

Terceira, Faial ir S. Miguel (Azorų salos, Portugalija) salų sujungimas ir tinklo sustiprinimas

1.5

Madera (PT) sujungimas ir tinklo sustiprinimas

1.6

Sardinijos (IT) ir kontinentinės Italijos sujungimas povandeniniu kabeliu

1.7

Korsikos (FR) ir Italijos sujungimas povandeniniu kabeliu

1.8

Italijos kontinentinės dalies ir Sicilijos (IT) susijungimas: Sorgente (IT) — Rizziconi (IT) sujungimo sudvejinimas

1.9

Nauji sujungimai Balearų ir Kanarų salose (ES)

2.

Valstybių narių elektros sujungimų plėtra

2.1

Moulaine (FR) — Aubange (BE) linija

2.2

Avelin (FR) — Avelgem (BE) linija

2.3

Sujungimas tarp Vokietijos ir Belgijos

2.4

Vigy (FR) — Marlenheim (FR) linija

2.5

Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE) linija

2.6

La Praz (FR) fazės keitimo transformatorius

2.7

Tolesnis pajėgumų didinimas, panaudojant sujungimą tarp Prancūzijos ir Italijos

2.8

Naujas sujungimas tarp Prancūzijos ir Italijos

2.9

Naujas sujungimas tarp Prancūzijos ir Ispanijos, kertantis Pirėnus

2.10

Sujungimai tarp Portugalijos šiaurinės dalies ir Ispanijos šiaurės vakarų dalies

2.11

Jungiamosios linijos tarp Portugalijos šiaurinės dalies ir Ispanijos šiaurės vakarų dalies

2.12

Ligne Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13

Sujungimas tarp pietinės Portugalijos dalies ir pietvakarinės Ispanijos dalies

2.14

Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) linija ir Douro Internacional irenginiai

2.15

Sujungimas tarp Suomijos ir Švedijos į šiaurę nuo Bothnia įlankos ir povandeninio Fennoscan kabelio

2.16

Lienz (AT) — Cordignano (IT) linija

2.17

Sujungimas Somplago (IT) — Wuermlach (AT)

2.18

Sujungimas Austrija — Italija (Thaur-Brixen) per Brenner perėjos geležinkelio tunelį

2.19

Sujungimas tarp Airijos ir Šiaurės Airijos

2.20

St Peter (AT) — Isar (DE) linija

2.21

Pietryčių Anglijos sujungimas su centriniais Nyderlandų rajonais povandeniniu kabeliu

2.22

Sujungimų tarp Danijos ir Vokietijos, pvz., Kasso — Hambourgo linijos, stiprinimas

2.23

Sujungimų tarp Danijos ir Švedijos stiprinimas

2.24

Naujas sujungimas tarp Slovėnijos ir Vengrijos: Cirkovce (SI) — Heviz (HU)

2.25

Sajoivanka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26

Moldavija — Sajoivanka (HU)

2.27

Stupava (SK) — Vienne sud-est (AT)

2.28

Lenkija — Vokietija (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)) linija

2.29

Lenkija — Lietuva (Elk — Alytus) linija

2.30

Povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos

2.31

Lanksčių alternatyvios srovės perdavimo sistemų kūrimas tarp Italijos ir Slovėnijos

2.32

Nauji sujungimai tarp UCTE ir CENTREL sistemų

2.33

Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34

Povandeninis elektros energijos jungiamosios linijos tarp Maltos (MT) ir Sicilijos (IT)

2.32

Naujos jungiamosios linijos tarp Italijos ir Slovėnijos

2.33

Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI) linija

3.

Elektros linijų sujungimo plėtra valstybių narių viduje

3.1

Sujungimai Danijos rytų — vakarų ašyje. Danijos vakarų (UCTE) ir rytų (NORDEL) tinklų sujungimas

3.2

Sujungimai Danijos šiaurės — pietų ašyje

3.3

Nauji sujungimai šiaurinėje Prancūzijoje

3.4

Nauji sujungimai pietvakarių Prancūzijoje

3.5

Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT) linija

3.6

Turbigo (IT) — Rho — Bovisio (IT) linija

3.7

Voghera (IT) — La Casella (IT) linija

3.8

S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT) linija

3.9

Venise Nord (IT) — Cordignano (IT) linija

3.10

Redipuglia (IT) — Udine Ouest (IT) linija

3.11

Nauji sujungimai Italijos rytų — vakarų ašyje

3.12

Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT) linija

3.13

Tavarnuzze (IT) — S. Barbara (IT) linija

3.14

Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT) linija

3.15

Nauji sujungimai Italijos šiaurės — pietų ašyje

3.16

Tinklo pakeitimai, siekiant palengvinti iš atsinaujinančių išteklių gaunamos energijos sujungimą Italijoje

3.17

Naujos vėjo energijos jungiamosios linijos Italijoje

3.18

Naujos jungiamosios linijos Ispanijos šiaurės ašyje

3.19

Naujos jungiamosios linijos Ispanijos Viduržemio jūros ašyje

3.20

Naujos jungiamosios linijos Galice (ES) — Centro (ES) ašyje

3.21

Naujos jungiamosios linijos Centro (ES) — Aragon (ES) ašyje

3.22

Naujos jungiamosios linijos Aragon (ES) — Levant (ES) ašyje

3.23

Naujos jungiamosios linijos Ispanijos pietinės centro dalies ašyje (ES)

3.24

Naujos jungiamosios linijos Ispanijos rytinės centro dalies ašyje (ES)

3. 25

naujos jungiamosios linijos Andalūzijoje (ES)

3.26

Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) linija ir Pedralva įrenginiai

3.27

Recarei (PT) — Valdigem (PT) linija

3.28

Picote (PT) — Pocinho (PT) linija (pagerinimas)

3.29

Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) linijos ir Falagueira įrenginių pakeitimas

3.30

Pego (PT) — Batalha (PT) linija ir Batalha įrenginiai

3.31

Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) I linija (pagerinimas)

3.32

Naujos vėjo energijos jungiamosios linijos Portugalijoje

3.33

Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) linijos ir Zêzere irenginiai

3.34

Batalha (PT) — Rio Maior (PT) I ir II linijos (pagerinimas)

3.35

Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) linija (pagerinimas)

3.36

Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT) linija

3.37

Dabartinės Rio Maior (PT) — Palmela (PT) linijos nukreipimas į Ribatejo (PT) ir Ribatejo įrenginiai

3.38

Thessalonique (EL), Lamia (EL) ir Patras (EL) pastotės ir jungiamosios linijos

3.39

Eubée (EL), Laconie (EL) ir Thrace (EL) regionų sujungimas

3.40

Kontinentinės Graikijos pakraščio regionuose esančių sujungimų stiprinimas

3.41

Tynagh (IE) — Cashla (IE) linija

3.42

Flagford (IE) — East Sligo (IE) linija

3.43

Sujungimai Ispanijos šiaurės rytuose ir vakaruose, visų pirma siekiant prisijungti prie vėjo energijos pajėgumo tinklų

3.44

Sujungimai Baskų krašte (ES), Aragon (ES) ir Navarra (ES)

3.45

Sujungimai Galice (ES)

3.46

Sujungimai Švedijos centrinėje dalyje

3.47

Sujungimai Švedijos pietinėje dalyje

3.48

Hamburgo (DE) — Schwerin regiono (DE) linija

3.49

Halle/Saale regiono (DE) — Schwerin regiono (DE)

3.50

Naujos vėjų jungiamosios linijos jūroje ir sausumoje Vokietijoje

3.51

380 kV tinklo Vokietijoje stiprinimas, siekiant sujungti nuo atviros jūros pučiančių vėjų energijos parkus

3.52

Sujungimai Šiaurės Airijoje, susiję su jungtimis Airijoje

3.53

Sujungimai Jungtinės Karalystės šiaurės vakaruose

3.54

Sujungimai Škotijoje ir Anglijoje, siekiant, kad elektros energijos gamybai būtų plačiau naudojami atsinaujinančios energijos ištekliai

3.55

Nauji sujungimai Belgijoje, įskaitant 380 kV tinklo stiprinimą, nuo atviros jūros pučiančių vėjų energijai perduoti

3.56

Borssele pastotė (NL)

3.57

Reaktyvios energijos kompensavimo įrenginių nustatymas (NL)

3.58

Fazių keitimo tarnsformatorių ir (arba) kondensatorių įrengimas Belgijoje

3.59

380 kV tinklo stiprinimas Belgijoje siekiant padidinti importo pajėgumą

3.60

St Peter (AT) — Tauern (AT) linija

3.61

Süd-Burgenland (AT) — Kainachtal (AT) linija

3.62

Dunowo (PL) — Zydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63

Patnow (PL) — Grudziadz (PL)

3.64

Ostrow (PL) — Plewiska (PL)

3.65

Ostrow (PL) — Trebaczew (Rogowiec) (PL)

3.66

Plewiska (PL) — Patnow (PL)

3.67

Tarnow (PL) — Krosno (PL)

3.68

Elk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69

Elk (PL) — Narew (PL)

3.70

Mikulowa (PL) — Swiebodzice —Dobrzen (Groszowice) (PL)

3.71

Patnow (PL) — Sochaczew (PL) — Varšuva (PL)

3.72

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73

Slovėnijos perdavimo sistemos sustiprinimas nuo 220 kV iki 400 kV

3.74

Medzibrod (SK) - Liptovská Mara (SK)

3.75

Lemešany (SK) - Moldava (SK)

3.76

Lemešany (SK) - Veľké Kapušany (SK)

3.77

Gabčíkovo (SK) - Veľký Ďur (SK)

3.78

Jungiamosios linijos šiaurės Švedijoje

3.79

Tiekimo perdavimas Saaremaa (ET) iki 110 kV

3.80

Energijos tiekimo pagerinimas Tartu (ET)

3.81

Eesti (ET) pastotės (300 kV) renovacija

3.82

Kiisa (ET), Püssi (ET) ir Viljandi (ET) (110 kV) pastočių renovacija

3.83

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): paprastosios linijos (400 kV) rekonstrukcija į dvigubą 400 kV liniją

3.84

Krasíkov (CZ) — Horni Životice (CZ): nauja paprastoji 400 kV linija

3.85

Nauji vėjo energijos sujungimai Maltoje (MT)

4.

Jungiamųjų elektros sujungimų plėtra su valstybėmis, kurios nėra narės

4.1

Naujas tinklų sujungimas tarp Italijos ir Šveicarijos

4.2

Philippi (EL) — Maritsa 3 (BG) linija

4.3

Amintaio (EL) — Bitola (Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija) linija

4.4

Kardia (EL) — Elbasan (Albanija) linija

4.5

Elbasan (Albanija) — Podgorica (Serbija ir Juodkalnija) linija

4.6

Mostar (Bosnija ir Hercegovina) pastotė ir jungiamosios linijos

4.7

Ernestinovo (Kroatija) pastotė ir jungiamosios linijos

4.8

Nauji sujungimai tarp Graikijos ir Albanijos, Bulgarijos bei buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

4.9

Philippi (EL) — Hamidabad (TR) linija

4.10

Šiaurės rytų/rytų Anglijos sujungimas su pietų Norvegija povandeniniu kabeliu

4.11

Eemshaven (NL) — Feda (N) atkarpa

4.12

Pietų Ispanijos ir Maroko tinklo sujungimas povandeniniu kabeliu (esamos jungiamosios linijos stiprinimas)

4.13

Baltarusijos elektros energijos žiedo sujungimai: Vokietija — Lenkija — Rusija — Estija — Latvija — Lietuva — Švedija — Suomija — Danija — Baltarusija

4.14

Pietų Suomijos — Rusijos linijos

4.15

Nauji sujungimai tarp Švedijos šiaurinės dalies ir Norvegijos šiaurinės dalies

4.16

Nauji sujungimai tarp Švedijos centrinės dalies ir Norvegijos centrinės dalies

4.17

Borgvik (SE) — Hoesle (N) — Oslo regiono (N) linija

4.18

Nauji UCTE/Centrel sistemos ir Balkanų šalių sujungimai

4.19

Sujungimai ir UCTE išplėstinės sistemos ir Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos, įskaitant HVDC keitimo stočių, kurios pirmiau veikė tarp Austrijos ir Vengrijos, Austrijos ir Čekijos Respublikos bei Vokietijos ir Čekijos Respublikos, perkėlimą, jungtis

4.20

Juodosios jūros elektros energijos žiedo sujungimai: Rusija — Ukraina — Rumunija — Bulgarija — Turkija — Gruzija

4.21

Nauji sujungimai Juodosios jūros regione, užtikrinantys UCTE išplėstinės sistemos ir nurodytose šalyse esančių tinklų sąveiką

4.22

Viduržemio jūros elektros energijos žiedo nauji sujungimai: Prancūzija — Ispanija — Marokas — Alžyras — Tunisas — Libija — Egiptas — Artimųjų Rytų Šalys — Turkija — Graikija — Italija

4.23

Povandeninis kabelis tarp Ispanijos pietinės dalies ir Alžyros šiaurės vakarų dalies

4.24

Povandeninis kabelis tarp Italijos ir šiaurės Afrikos (Alžyro, Tuniso, Libijos)

4.25

Jungiamosios elektros linijos tarp Tuniso ir Italijos

4.26

Nauji sujungimai Barenco jūros regione

4.27

Jungiamųjų linijų tarp Danijos ir Norvegijos stiprinimas

4.28

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): naujas pajėgumo didinimas

4.29

Bekescsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30

Pecs (HU) — Sombor (Jugoslavija)

4.31

Pecs (HU) — Ernestinovo (HR)

4.32

Veľké Kapušany (SK) siena — Ukraina

4.33

Andrall (ES) — Encamp (AND) — pajėgumo padidinimas iki 220 kV

4.34

Ispanija — Andora — Prancūzija: jungiamųjų linijų stiprinimas

5.

Vidaus rinkos elektros energijos sujungtųjų tinklų darbą gerinantys veiksmai

(Reikalavimai dar nėra nustatyti)

DUJŲ TINKLAI

6.

Gamtinių dujų tiekimas naujiems regionams

6.1

Dujų tinklo iš Belfasto plėtra Šiaurės Airijos (UK) šiaurės vakarų regiono kryptimi ir prireikus — iki Airijos vakarinių krantų

6.2

SGD įrenginiai Santa Cruz de Tenerife, Kanarų salose (ES)

6.3

SGD įrenginiai Las Palmas, Gran Canaria (ES)

6.4

SGD įrenginiai Maderoje (PT)

6.5

Dujų tinklo plėtra Švedijoje

6.6

Sujungimai tarp Balearų salų (ES) ir Ispanijos kontinentinės dalies

6.7

Aukšto slėgio atšaka į Thrace (EL)

6.8

Aukšto slėgio atšaka į Corinthe (EL)

6.9

Aukšto slėgio atšaka į Graikijos šiaurės vakarinę dalį (EL)

6.10

Lolland (DK) ir Falster (DK) salų sujungimas

6.11

SGD įrenginiai Kipre, Vasilikos energetiniame centre

6.12

sujungimai tarp Vasilikos (CY) SGD įrenginių ir Moni (CY) centrinės elektrinės

6.13

SGD įrenginiai Kretos saloje (EL)

6.14

aukšto slėgio atšaka į Patra (EL)

6.15

SGD įrenginiai Maltoje

7.

Dujų tinklų sujungimo plėtra, siekiant patenkinti vidaus rinkos poreikius ar sustiprinti tiekimo saugumą įskaitant atskirų dujų tinklų sujungimą