ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 198

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. rugpjūčio 12d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2005/C 198/1

Tarybos ir Komisijos veiksmų planas, įgyvendinantis Hagos programą dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo Europos Sąjungoje

1

LT

 


I Informacija

Taryba

12.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 198/1


Tarybos ir Komisijos veiksmų planas, įgyvendinantis Hagos programą dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo Europos Sąjungoje

(2005/C 198/01)

1.   BENDROSIOS KRYPTYS

Tarybos ir Komisijos tikslas – kad šis veiksmų planas būtų jų darbo per ateinančius penkerius metus struktūra suprantant, kad:

jis turi būti papildytas Tarybai/Europos Vadovų Tarybai pateiktu tvirtinti Kovos su narkotikais veiksmų planu (8652/1/05 REV 1 + COR 1), 2004 m. birželio 17–18 d. įvykusiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje priimtu Kovos su terorizmu veiksmų planu (10586/04) ir strategija dėl išorinių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės aspektų, kuri 2005 m. gruodžio mėn. bus pateikta Europos Vadovų Tarybai,

jis turi išlikti lankstus, pavyzdžiui, siekiant kuo daugiau atsižvelgti į einamųjų įvykių reikmes,

jis bus atnaujintas 2006 m. pabaigoje, kad Europos Vadovų Taryba galėtų nustatyti Sąjungos teisėkūros ir veiksmų planavimo prioritetus teisingumo ir vidaus reikalų srityse,

jame pateikiamas teisinių (kursyvu) ir neteisinių priemonių, kurias Taryba ir Komisija laiko būtinomis siekiant praktiškai taikyti Hagos programoje nurodytas gaires, sąrašas. Sąrašo patvirtinimas nepažeidžia pasiūlymų dėl priemonių taikymo srities arba turinio, dėl kurių bus deramasi laikantis Sutarčių nuostatų. Išskyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip, plane nurodoma data, iki kurios laukiama, kad Komisija arba valstybė narė imtųsi iniciatyvos,

jis bus įgyvendinamas griežtai laikantis Sutartyse nustatytų teisinių pagrindų ir solidarumo, subsidiarumo ir proporcingumo principų,

juo bus siekiama užtikrinti geresnį teisinių dokumentų suderinimą,

jis nepažeidžia Komisijos iniciatyvos teisės klausimais, nagrinėjamais EB steigimo sutarties IV antraštinėje dalyje, arba Komisijos ir valstybių narių iniciatyvos teisių klausimais, nagrinėjamais EB steigimo sutarties VI antraštinėje dalyje,

jame atkreipiamas deramas dėmesys į į Europos Parlamente vykusius debatus dėl Komisijos komunikato (8922/05) po to, kai jis buvo pateiktas, ir nepažeidžiamos Europos Parlamento institucinės prerogatyvos.

1.1.   ĮVERTINIMAS

Sistemos, skirtos objektyviai ir nešališkai įvertinti ES priemonių laisvės, saugumo ir teisingumo srityje įgyvendinimą, sukūrimas

Komunikatas dėl vertinimo mechanizmo sukūrimo ir Pasiūlymas dėl vertinimo mechanizmo sukūrimo, kaip numatyta Konstitucijos sutarties III-260 straipsnyje (2006 m.)

1.2.   PAGARBA PAGRINDINĖMS TEISĖMS IR AKTYVUS JŲ RĖMIMAS

Pagrindinių teisių ir teisingumo pagrindų programa pagal naujas finansines perspektyvas (2005 m.)

a)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma konkreti Pilietybės ir pagrindinių teisių programa (2005 m.)

b)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma konkrečią Kovos su smurtu (Daphne) ir narkotikų prevencijos ir informavimo programa (2005 m.)

Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos konvencijos dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos (neoficialios diskusijos turėtų prasidėti 2005 m.)

c)

Pasiūlymas dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos monitoringo centro įgaliojimų termino pratęsimo siekiant įsteigti Pagrindinių teisių agentūrą (pasiūlymas turėtų būti pateiktas 2005 m.)

Moterų ir vaikų teisių rėmimas ir apsauga

d)

Daphne II programa: 2006 m. darbo programa (2005 m.)

e)

Tyrimas dėl kovos su smurtu prieš moteris prevencinių priemonių (2006 m.)

f)

Komunikatas dėl vaiko teisių apsaugos (2005 m.)

Asmens duomenų apsauga

g)

Komunikatas dėl tolesnių priemonių, susijusių su darbo programa, skirtų geriau įgyvendinti Duomenų apsaugos direktyvą (2005 m.)

h)

Komunikatas dėl PDT (privatumo didinimo technologijos) (2005 m.)

i)

Pasiūlymas dėl teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos, atsižvelgiant į policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose (žr. 3.1 dalies c punktą)

1.3.   EUROPOS TEISINGUMO TEISMAS

a)

Pasiūlymas dėl priemonių, padedančių Europos Teisingumo Teismui tvarkyti prašymus dėl prejudicinių sprendimų, susijusių su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve (2006 m.)

1.4.   EUROPOS NARKOTIKŲ STRATEGIJA

ES kovos su narkotikais veiksmų planas 2005–2008 m. (2005 m.) ir 2009–2012 m. (2009 m.)

a)

2005–2008 m. ES kovos su narkotikais veiksmų plano nuolatinis vertinimas (kasmet)

b)

Žalioji knyga dėl pilietinės visuomenės vaidmens kuriant kovos su narkotikais politiką (2006 m.)

c)

Pamatinio sprendimo dėl prekybos narkotikais įgyvendinimo ir veikimo ataskaita (2007 m.)

d)

2005–2008 m. pažangos ataskaita apie ES kovos su narkotikais veiksmų planą ir jo poveikio įvertinimas (2008 m.)

e)

Komunikatas dėl 2009–2012 m. ES kovos su narkotikais veiksmų plano (2009 m.)

1.5.   IŠORĖS SANTYKIAI

Strategija dėl Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos visų išorės aspektų, grindžiama pagal Hagos programą parengtomis priemonėmis (2005 m.)

Komunikatas dėl Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos visų išorės aspektų (2005 m. vidurys – indėlis į strategiją).

2.   LAISVĖS STIPRINIMAS

2.1.   SĄJUNGOS PILIETYBĖ

a)

Pranešimai apie Direktyvų 90/364, 90/365 ir 93/96 dėl pensininkų, studentų ir neveiklių asmenų teisės apsigyventi taikymą ir

b)

Direktyvos 93/109/EB dėl teisės balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, įskaitant ir naujosiose valstybėse narėse, taikymą ir prireikus pasiūlymai dėl pastarosios direktyvos pakeitimų (2005–2006 m.)

c)

Pasiūlymas palengvinti diplomatinę ir konsulinę apsaugą (2006 m.)

d)

Pasiūlymas dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo nuostatų ir sąlygų (2007 m.)

e)

Sutarčių nuostatose dėl pilietybės (EB sutarties 22 straipsnis) numatytų teisių įtvirtinimo ir papildymo galimų priemonių išnagrinėjimas (2008 m.)

Galimybės ES piliečiams ir jų šeimos nariams laisvai judėti Europos Sąjungoje tokiomis pat sąlygomis, kaip valstybės narės piliečiai juda ar keičia gyvenamąją vietą savo šalyje, suteikimas

f)

Direktyvos 2004/38/EB dėl teisės laisvai judėti ir gyventi perkėlimo į nacionalinę teisę, laikymosi ir teisingo taikymo priežiūra (2006 m.)

g)

Ataskaita apie Direktyvų 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB dėl teisės laisvai judėti ir gyventi taikymą bei apie naujųjų valstybių narių piliečių padėtį (2006 m.)

h)

Ataskaita apie Direktyvos 2004/38/EB dėl teisės laisvai judėti ir gyventi taikymą ir prireikus pasiūlymai dėl šios direktyvos pakeitimo (2008 m.)

2.2.   PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR SIENŲ POLITIKA

Solidarumo ir migracijos srautų valdymo pagrindų programa pagal naujas finansines perspektyvas (2005 m.)

Bendra visų migracijos reiškinių aspektų analizė (gerinti naujausios informacijos ir duomenų rinkimą, teikimą, keitimąsi tokia informacija ir duomenimis ir veiksmingą naudojimą)

a)

Metinis pranešimas apie migracijos ir prieglobsčio statistinius duomenis (tebevykdoma)

b)

ES pamatinio reglamento dėl migracijos ir prieglobsčio statistinių duomenų rinkimo priėmimas (2005 m.)

c)

Žalioji knyga dėl transeuropinių migracijos tinklų ateities (2005 m.), po to gali būti pateiktas pasiūlymas dėl Europos migracijos monitoringo centro įkūrimo (2006 m.)

d)

Pasiūlymas dėl abipusio informavimo migracijos klausimais sistemos (2005 m.)

2.3.   BENDRA EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA

a)

Direktyvos dėl prieglobsčio suteikimo procedūrų priėmimas (2005 m.)

b)

Vadinamųjų paralelinių susitarimų su Danija sudarymas „Dublin II“ ir „Eurodac“ (2005 m.)

Pirmojo etapo teisinių dokumentų įvertinimas

c)

Pirmojo etapo dokumentų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo priežiūra (2005 m. – tebevykdoma)

Bendros Europos prieglobsčio sistemos plėtojimo antrasis etapas, bendros prieglobsčio suteikimo procedūros ir vienodo statuso asmenims, kuriems suteikiamas prieglobstis ar papildoma apsauga, nustatymas

d)

Pasiūlymas dėl ilgalaikio gyventojo statuso suteikimo tarptautinės apsaugos gavėjams (2005 m.)

e)

Antrojo etapo dokumentai ir priemonės, kurios bus pateiktos Tarybai ir Europos Parlamentui (priėmimas iki 2010 m. pabaigos)

Prieglobsčio prašymų bendro tvarkymo implikacijų, tinkamumo ir įgyvendinamumo tyrimai

f)

Prieglobsčio prašymų bendro tvarkymo Sąjungoje tyrimas (2006 m.)

g)

Prieglobsčio prašymų bendro tvarkymo už ES teritorijos ribų tyrimas, kuris bus atliktas glaudžiai konsultuojantis su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiuoju komisaru (JTPRVK) (2006 m.)

Valstybių narių bendradarbiavimas, susijęs su Bendra Europos prieglobsčio sistema, įdiegus bendrą prieglobsčio suteikimo procedūrą

h)

Struktūrų, apimančių valstybių narių nacionalines prieglobsčio tarnybas, sukūrimas siekiant skatinti bendradarbiavimą (komunikatas – 2005 m.)

i)

Europos paramos biuro, atsakingo už visų rūšių bendradarbiavimą, susijusį su bendra prieglobsčio sistema, įkūrimas remiantis įvertinimu.

2005–2013 m. Europos pabėgėlių fondo (EPF) įsteigimas siekiant padėti valstybėms narėms tvarkyti prieglobsčio prašymus ir priimti trečiųjų šalių tam tikrų kategorijų piliečius

j)

Baigiamasis pranešimas apie Europos pabėgėlių fondą (2005 m.)

k)

Pasiūlymas iš dalies keisti sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo siekiant padėti valstybėms narėms priimti trečiųjų šalių tam tikrų kategorijų piliečius (2005 m.)

l)

Europos pabėgėlių fondo nacionalinių daugiamečių programų patvirtinimai (2005 m., 2008 m. ir 2011 m.)

2.4.   TEISĖTA MIGRACIJA, ĮSKAITANT PRIĖMIMO TVARKĄ

Teisėtos migracijos politikos kūrimas

a)

Pirmojo etapo direktyvų dėl teisėtos migracijos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo įvertinimas ir priežiūra (nuo 2005 m. ir toliau)

b)

Žaliosios knygos dėl ekonominės migracijos aptarimas (2005 m.)

c)

Politikos plano dėl teisėtos migracijos, įskaitant priėmimo tvarką, pateikimas, remiantis konsultacijų su visuomene dėl Žaliosios knygos dėl legalios migracijos rezultatais (2005 m.)

2.5.   TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRAVIMAS

Nuoseklios Europos integracijos programos parengimas

a)

Komunikatas dėl Europos integracijos programos (2005 m.)

Struktūrinio keitimosi integravimo patirtimi ir informacija skatinimas  (1)

b)

INTI parengiamųjų veiksmų valdymas (2005–2006 m.)

c)

Metiniai pranešimai apie imigraciją ir integraciją (2005 m. – tebevykdoma)

d)

Integracijos vadovas (2006 m., antrasis leidimas, tebevykdoma)

e)

Interneto svetainės sukūrimas (2006 m.)

2.6.   KOVA SU NELEGALIA IMIGRACIJA

a)

pagalba valdant atitinkamose trečiosiose šalyse imigracijos ryšių palaikymo tinklus (2005 m., tebevykdoma)

b)

Metinis pranešimas apie bendrą nelegalios migracijos politiką (2005 m., tebevykdoma)

c)

Komisijos sprendimo, kuriuo įsteigiamas saugus žiniatinklio pagrindu parengtas informacijos tinklas valstybių narių migracijos tarnyboms (ICONET), priėmimas (2005 m.)

d)

Pasiūlymas sudaryti ir pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis (CAHTEH) (2005 m.)

e)

Valstybių narių įgyvendinami šešėlinės ekonomikos mažinimo tikslai, kaip išdėstyta Europos užimtumo strategijoje.

f)

Komisijos pranešimas, kuris gali apimti kovos su nelegaliu darbu priemones.

Veiksmingos išsiuntimo ir repatriacijos politikos, grindžiamos bendrais standartais, glaudesniu bendradarbiavimu bei tarpusavio technine pagalba, nustatymas

g)

Pasiūlymas dėl grąžinimo procedūrų (2005 m.)

h)

Parengiamųjų veiksmų dėl finansinės paramos asmenų grąžinimo valdymui, pradėjimas (2005 m.)

i)

Komisijos specialaus įgaliotinio bendrai readmisijos politikai paskyrimas (2005 m.)

j)

Bendrijos readmisijos susitarimų sudarymas ir galiojančių susitarimų valdymas (laiku)

2.7.   PRIEGLOBSČIO IR MIGRACIJOS IŠORĖS DIMENSIJA

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis valdant migraciją ir prieglobstį

a)

Komunikatas dėl migracijos ir plėtros (2005 m.)

b)

AENEAS programos (2004–2006 m.) patvirtinančio dokumento 2006 m. peržiūrėta redakcija (2005 m.) (2)

c)

Užbaigti migracijos įtraukimą į šalių ir regionų strateginius dokumentus, skirtus visoms atitinkamoms trečiosioms šalims (2005 m.)

d)

Išvados siekiant sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą užkertant kelią tolesnėms mirtims, įvykstančioms daugiausia Viduržemio jūros regione bandant neteisėtai patekti į ES (2005 m.)

ES–regioninės apsaugos programų rengimas

e)

ES regioninės apsaugos programos veiksmų planas, įskaitant ES persikėlimo planą (2005 m.)

f)

Bandomųjų apsaugos programų pradėjimas (2005 m.)

Intensyvesnis bendradarbiavimas su tranzito šalimis siekiant, kad šios valstybės galėtų geriau valdyti migraciją ir suteiktų tinkamą apsaugą pabėgėliams

g)

Pranešimas apie pažangą ir pasiekimus prieglobsčio ir migracijos srityje atsižvelgiant į Europos kaimynystės politiką (2005 m.)

2.8.   SIENŲ VALDYMAS, BIOMETRIKA, INFORMACINĖS SISTEMOS IR VIZŲ POLITIKA

Asmenų kontrolės prie vidaus sienų panaikinimas

a)

Pasiūlymas dėl ŠIS II teisinių dokumentų (2005 m.)

b)

Su ŠIS II nesusijusios acquis įgyvendinimo naujosiose valstybėse narėse įvertinimo pradžia (2006 m.)

c)

Su ŠIS II susijusios acquis įvertinimas naujosiose valstybėse narėse (nuo ŠIS II veikimo pradžios 2007 m.)

d)

Tarybos sprendimo dėl sienų su naujosiomis valstybėmis narėmis ir tarp jų kontrolės panaikinimo po to, kai bus įvykdyti visi Šengeno acquis taikymo reikalavimai ir pradės veikti Šengeno informacinė sistema (ŠIS II), priėmimas (2007 m.)

e)

Pasiūlymas dėl dabartinio Šengeno vertinimo mechanizmo papildymo priežiūros mechanizmu (2007 m.)

Integruotos išorės sienų valdymo sistemos kūrimas

f)

Pasiūlymas dėl nacionalinių ekspertų grupių sudarymo, įgaliojimų ir finansavimo siekiant valstybėms narėms teikti techninę ir operatyvinę pagalbą išorės sienų kontrolės ir priežiūros srityje, atsižvelgus į Sienų valdymo agentūrą (2007 m.)

g)

„Sienos apsaugos pareigūnų vadovas“ (priėmus Bendrijos kodeksą, nustatantį asmenų judėjimą per sienas reglamentuojančias taisykles)

h)

Pranešimas apie išorės sienų valdymo agentūros įvertinimą, kuriame bus peržiūrėti agentūros uždaviniai ir pateiktas įvertinimas, ar ši įstaiga turėtų būti atsakinga už kitus sienos valdymo klausimus (įskaitant nacionalinių ekspertų grupių veiklos ir galimybės sukurti sienos apsaugos pareigūnų Europos sistemą) (2007 m.)

Dalinis Šengeno acquis taikymas

i)

Tarybos sprendimo dėl dalinio Šengeno acquis įgyvendinimo Airijoje priėmimas (2006 m.)

j)

Tarybos sprendimo dėl dalinio Šengeno acquis (ŠIS) įgyvendinimo Jungtinėje Karalystėje priėmimas (2005 m.)

Nuoseklus požiūris ir suderinti sprendimai Europos Sąjungoje dėl biometrinių identifikatorių ir duomenų

k)

Pasiūlymas iš dalies pakeisti Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl biometrinių duomenų rinkimo standartų ir tvarkos, įskaitant įsipareigojimą pateikti tokius duomenis ir nurodant šio įsipareigojimo išimtis (2005 m.)

l)

Pasirengimas būtiniausių standartų, taikomų nacionaliniams asmens tapatybę patvirtinantiems dokumentams, sukūrimui (nuo 2005 m.)

m)

Pasirengimas, jei reikia, minimalių standartų, taikomų tam tikrų sektorių tapatybę patvirtinantiems dokumentams, sukūrimui (nuo 2005 m.)

n)

Platus biometrinių identifikatorių naudojimas, taikant juos kelionės dokumentams, vizoms, leidimams gyventi, ES piliečių pasams ir informacinėms sistemoms (nuo 2006 m.) (3)

o)

Komunikatas dėl ŠIS II, VIS ir Eurodac sinergizmo sustiprinimo (2006 m.)

2.9.   VIZŲ POLITIKA, ĮSKAITANT VIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (VIS) SUKŪRIMĄ

a)

Susitikimai su vizų sąraše esančiomis trečiosiomis šalimis, siekiant užtikrinti valstybių narių piliečiams bevizį važiavimą į visas šias trečiąsias šalis, atsižvelgiant į tai, kad greitai bus priimtas abipusiškumo mechanizmas (tebevykdoma, derintina su vizų sąrašo peržiūrėjimu)

b)

Pasiūlymai dėl būtinų pakeitimų siekiant toliau stiprinti vizų politiką ir sukurti bendrus prašymo išduoti vizą centrus (2005 m.)

c)

Reguliari vizų sąrašo peržiūra (Reglamentas (EB) Nr. 539/2001) (reguliariai)

d)

Pasiūlymas dėl supaprastintos vizų tvarkos taikymo olimpinės šeimos nariams – Turinas 2006 (2005 m.)

e)

Reglamento (EB) Nr. 1295/2003 dėl supaprastintos vizų tvarkos taikymo olimpinės šeimos nariams – Atėnai 2004 įgyvendinimo ataskaita (2005 m.)

f)

Pasiūlymas iš dalies keisti Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl mokesčių už vizas (2005 m.)

g)

Pasiūlymai dėl tranzito (2005 m.)

h)

Rekomendacijos dėl derybinių nurodymų dėl EB ir trečiųjų šalių susitarimų atsisakyti vizų siekiant laisvo judėjimo sąlygų Sąjungoje 3–6 mėn. laikotarpiu (nuo 2005 m.)

i)

Pasiūlymo dėl pasienio vietinio eismo režimo nustatymo priėmimas (2005 m.)

j)

Pranešimas apie Kaliningrado tranzito sistemos veikimą (2005 m.)

k)

Kaliningrado priemonė (4)

l)

Šengeno priemonė septynioms valstybėms narėms

m)

Konkrečios rekomendacijos dėl derybinių nurodymų dėl vizų išdavimo supaprastinimo sprendžiant kiekvienu konkrečiu atveju su trečiosiomis šalimis, kuri įmanoma ir abipusiškumo pagrindu, atsižvelgiant į EB readmisijos politiką, siekiant sukurti realią partnerystę migracijos valdymo klausimais (2005–2009 m.)

n)

Pasiūlymas dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų, visų pirma susijusių su vietos konsuliniu bendradarbiavimu, peržiūros (2006 m.)

o)

Techninis VIS įdiegimas, pradedant raidinių skaitmeninių duomenų ir nuotraukų tvarkymo funkcijomis (2006 m.) ir papildant biometrinių duomenų tvarkymo funkcijomis (2006 m.)

p)

Pasiūlymas dėl bendrų vizų tarnybų įkūrimo (2007 m.)

3.   SAUGUMO STIPRINIMAS

Saugumo ir laisvių apsaugos pagrindų programa pagal naujas finansines perspektyvas (2005 m.)

a)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma konkreti Prevencijos ir kovos su nusikalstamumu programa (2005 m.)

b)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma konkreti Prevencijos, parengties ir padarinių valdymo kovojant su terorizmu programa (2005 m.)

3.1.   TEISĖSAUGOS IR TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ KEITIMASIS INFORMACIJA, KARTU RANDANT TINKAMĄ PUSIAUSVYRĄ TARP PRIVATUMO IR SAUGUMO

a)

Teisės akto dėl duomenų, apdorotų suteikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas nusikalstamoms veikoms išaiškinti, tirti ir persekioti baudžiamąja tvarka, saugojimo priėmimas (2005 m.)

Prieinamumo principas ir asmens duomenų apsauga

b)

Pasiūlymas dėl galimybės naudotis svarbia teisėsaugos informacija principo nustatymo (2005 m.)

c)

Pasiūlymas dėl tinkamų garantijų ir veiksmingų teisinių teisės gynimo būdų perduoti asmens duomenis policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tikslu (2005 m.)

d)

Pasiūlymo dėl pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo priėmimas (2005 m.)

e)

Pasiūlymas dėl teisėsaugos prieigos prie VIS (2006 m.)

f)

Europolo informacinės sistemos sukūrimas (2006 m.)

g)

Sąsajų tarp ŠIS II ir Europolo informacinės sistemos sukūrimas (2007 m.)

h)

Prieinamumo principo įgyvendinimas šiose srityse:

DNR (2005 m.)

pirštų atspaudų (2006 m.)

balistikos (2006 m.)

telefono numerių (2006 m.)

transporto priemonių registracijos (2006 m.)

civilinės būklės registrų (2006 m.)

i)

Komunikatas dėl ŠIS II, VIS ir Eurodac sąsajų sustiprinimo (2006 m.)

j)

Pasiūlymas dėl Bendrijos bendros kriminalistinių/policijos duomenų bazių struktūros (2008 m.)

k)

Nuoseklaus požiūrio į informacijos technologijų, skirtų rinkti, kaupti, apdoroti, analizuoti ir informaciją ir ja keistis, kūrimą politikos apibrėžimas (2005 m.)

Keitimasis PNR duomenimis

l)

Pasiūlymas dėl bendro ES požiūrio į duomenų apie keleivius naudojimą sienų apsaugos ir aviacijos saugumo bei kitais teisėsaugos tikslais (2005 m.)

m)

Susitarimo su JAV dėl oro vežėjų PNR duomenų bendra peržiūra (2005 m.)

n)

Derybų dėl PNR susitarimų su Kanada ir Australija bei, prireikus, ir su kitomis šalimis užbaigimas (2005 m.)

o)

Tarptautinių gairių, užtikrinančių aukštą privatumo apsaugos lygį Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) naudojant PNR duomenis, apibrėžimas

3.2.   TERORIZMAS

Tolesnis bendro požiūrio į kovą su terorizmu plėtojimas

a)

ES kovos su terorizmu veiksmų plano tolesnis įgyvendinimas

b)

Tolesni veiksmai po nukentėjusiesiems nuo terorizmo skirto bandomojo projekto (2006 m.)

c)

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas kovoje su terorizmu, kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiant specializuotą informacinį punktą, kuris galės naudotis visa būtina informacija ir žvalgybos informacija apie teroristų veiklą, kurią vykdo asmenys, grupės ar organizacijos (2005 m.)

d)

Europos teisėsaugos tinklo (LEN) įkūrimo siekiant kovoti su terorizmu būtinybės ir galimybių nagrinėjimas (2005 m.) ir, jei būtina, pasiūlymas dėl jo sukūrimo (2006 m.)

e)

Komunikatas dėl didesnio saugumo, susijusio su sprogmenimis ir bombų gamybos įranga (2005 m.)

f)

Komisijos komunikatas dėl smurtinio radikalėjimo ir Tarybos strategijos dėl radikalėjimo ir verbavimo (2005 m.)

g)

Pasiūlymas dėl neteisėto labdaros organizacijų panaudojimo terorizmui finansuoti užkardymo (2006 m.)

h)

Komunikatas dėl terorizmo vertinimo, kurį 25 valstybėse narėse atlieka ekspertai, mechanizmo rezultatų (2006/2007 m.)

i)

Teisinių priemonių, reikalingų užtikrinti, kad visos valstybės narės pagal Finansinio poveikio grupės specialias rekomendacijas galėtų prevencine tvarka įšaldyti nurodytų asmenų turtą, būtinumo ir apimties nustatymas (2007 m.)

j)

Parama vykstančiam darbui siekiant sutrukdyti gaminti ir platinti cheminius, branduolinius ir biologinius ginklus (2007 m.)

k)

ATLAS bendradarbiavimo ir jo teisinės sistemos plėtojimas (2006 m.)

l)

Trečiųjų šalių pajėgumų kovai su terorizmu ir tinkamų straipsnių dėl kovos su terorizmu ES/EB susitarimuose, sudarytinuose su trečiosiomis šalimis, formavimas

m)

Viešojo/privataus sektoriaus partnerysčių plėtojimas siekiant pagerinti prevenciją ir kovą su terorizmu

ES teisės aktų ir priemonių, kurias reikia priimti siekiant kovoti su terorizmu, peržiūra ir pritaikymas

n)

Antroji ataskaita remiantis 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 11 straipsniu (2005 m.) ir įvertinimas (2006 m.)

3.3.   PREVENCIJA IR KOVA SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU

a)

Komunikatas dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu strategijos parengimo (2005 m.)

Supratimo apie organizuotą ir sunkų nusikalstamumą gerinimas ir informacijos surinkimo ir analizavimo stiprinimas

b)

Komunikatas dėl veiksmų plano – ES nusikalstamumo statistika (2005 m.)

c)

Komisijos darbo dokumentas dėl žvalgybine informacija pagrįstos teisėsaugos baudžiamosiose bylose (2005 m.)

d)

Rekomendacijos dėl standartinės metodikos vertinant atsparumo nusikalstamai veiklai pažeidžiamumą (2007 m.)

e)

Pranešimo apie Europos nusikalstamumą pateikimas (2007 m.)

f)

Europolo atlikta organizuoto nusikalstamumo grėsmės analizė (nuo 2006 m.)

Organizuoto nusikalstamumo prevencijos stiprinimas

g)

Teisės aktų pažeidžiamumo nusikalstama veikla vertinimas ir nusikalstamumo prevencinių priemonių panaudojimas kuriant produktus ir paslaugas (2005 m.)

h)

Pranešimas apie tyrimo pagal 2001 m. Tarybos rezoliuciją dėl pilietinės visuomenės vaidmens ieškant dingusių ar seksualiai išnaudojamų vaikų rezultatus (2005 m.)

i)

Privataus ir viešojo sektoriaus partnerysčių veiksmų planas, siekiant viešąsias organizacijas ir privačias bendroves apsaugoti nuo organizuoto nusikalstamumo (2006 m.)

j)

Koordinavimo ir bendradarbiavimo Europos mastu tarp modernių nusikalstamumo tyrimo padalinių valstybėse narėse ir su privačiu sektoriumi gerinimas (Elektroninio nusikalstamumo žvalgybos tinklas), įskaitant Europos vadovo apie elektroninį nusikalstamumą parengimą (2006 m.)

k)

Komunikatas dėl elektroninio nusikalstamumo ir elektroninio saugumo politikos (2006 m.)

Antikorupcijos priemonės

l)

Valstybės tarnautojų elgesio kodeksų, susijusių su etika ir sąžiningumu, būtinybės nagrinėjimas (2007 m.)

m)

Pasiūlymas dėl tam tikrų kategorijų pareigūnų prievolių, susijusių su pranešimu apie kyšininkavimą ir turto bei verslo interesų atskleidimą, įvedimo (2009 m.)

Priemonių organizuoto nusikalstamumo finansiniams aspektams spręsti stiprinimas

n)

Iniciatyvos skatinti finansinių tyrimų kaip teisėsaugos metodo naudojimą ir nustatyti bendrus minimalius mokymo standartus (2005–2007 m.):

o)

Bendras finansinių tyrimų mokymo standartų paketas (2005 m.)

p)

Rekomendacija dėl Supratimo memorandumo dėl finansinės žvalgybos padalinių grįžtamosios informacijos ataskaitas teikiantiems organams apie įtartinų sandorių ataskaitas (2006 m.)

q)

Rekomendacija ir (arba) pasiūlymas didinti juridinių asmenų skaidrumą siekiant sumažinti pažeidžiamumą organizuoto nusikalstamumo infiltracijos atžvilgiu (2006 m.)

r)

Nusikalstamu būdu įgyto turto žvalgybos padalinių ES valstybėse narėse steigimo skatinimas (nuolat)

s)

Konfiskuoto arba prarasto turto grąžinimo nustatytoms nusikaltimų aukoms arba labdaros organizacijoms kompensacijos arba restitucijos būdu standartų nagrinėjimas (2008 m.)

Teisės aktų tobulinimas ir, jei būtina, galiojančių teisinių priemonių peržiūra

a)

Pamatinio sprendimo dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje priėmimas (2006 m.)

b)

Teisės aktų dėl kovos su klastojimu paketas (2005 m.)

c)

Komunikatas dėl prekybos žmonėmis (2005 m.)

d)

Dabartinių teisės aktų dėl prekybos žmonėmis peržiūra ir, tam tikrais atvejais, tolesnis plėtojimas, siekiant, pavyzdžiui, palengvinti privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, koordinavimą visoje ES ir Europolo dalyvavimą (2006 m.)

e)

Teisės sistemos, kuria draudžiama prekyba žmogaus organais, audiniais ir ląstelėmis ir su ja kovojama, peržiūra ir, prireikus, tolesnis plėtojimas (2006 m.)

f)

Dabartinių teisės aktų dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo peržiūra ir prireikus stiprinimas (2008 m.)

g)

Lyginamasis tyrimas siekiant įvertinti priemonių kovai su organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su fiskaliniu sukčiavimu ES valstybėse narėse, stojančiose šalyse ir šalyse kandidatėse, poreikį (2005 m.)

h)

Tyrimu grindžiamas pasiūlymas dėl teisės aktų baudžiamųjų bylų srityje, organizuoto nusikalstamumo, susijusio su fiskaliniu sukčiavimu srityje ar dėl standartų ir geriausios praktikos siekiant pagerinti bendradarbiavimą teisėsaugos srityje (2007 m.)

i)

Pasiūlymas dėl tapatybės vagystės ir tapatybės valdymo priemonių (2007 m.)

j)

Iniciatyvos dėl kovos su sukčiavimu viešuose konkursuose ištyrimas (2006 m.)

k)

Tolesnio teisės aktų, pavyzdžiui, neteisėtos prekybos ginklais, reketo ir turto prievartavimo srityse, derinimo būtinybės studijos ir moksliniai tyrimai (2008 m.)

Stebėsenos ir įvertinimo tobulinimas

l)

Antrasis pranešimas, grindžiamas 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo 6 straipsniu (2005 m.)

m)

Antrasis pranešimas, grindžiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinio sprendimo, skirto kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, 14 straipsniu (2005 m.)

n)

Pamatinio sprendimo dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje įgyvendinimo ataskaita (2005 m.)

o)

2003 m. sausio 27 d. pamatinio sprendimo dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę įgyvendinimo ataskaita (2005 m.)

p)

Pamatinio sprendimo dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo įgyvendinimo ataskaita (2007 m.)

q)

Valstybių narių muitinių bendradarbiavimo (Neapolio II konvencija) įgyvendinimo įvertinimas, įskaitant ratifikavimo padėtį (2007 m.)

r)

Valstybių narių antikorupcijos politikos įvertinimas (2009 m.)

s)

Kovos su finansinio pobūdžio nusikaltimais priemonių įvertinimas (2010 m.)

3.4.   POLICIJOS IR MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMAS

a)

Muitinių bendradarbiavimo darbo programos, kurią 2004 m. kovo 30 d. TVR taryba patvirtino pagal 2003 m. spalio 2 d. Tarybos rezoliuciją dėl muitinių bendradarbiavimo strategijos, įgyvendinimas ir įvertinimas (2004–2006 m.)

b)

Komunikatas dėl kovos su neteisėta tarpvalstybine prekyba ribotos apyvartos arba draudžiamomis prekėmis (2007 m.)

c)

Pasiūlymas dėl Europolo ir Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmens vertinant Europolo veiklą plėtojimo (turėtų įsigalioti ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d.)

Bendradarbiavimo teisėsaugos srityje ir Šengeno acquis vystymo tarpvalstybinio operatyvinio policijos bendradarbiavimo srityje gerinimas

d)

Tolesni veiksmai po komunikato ir pasiūlymo dėl teisėsaugos bendradarbiavimo, visų pirma prie valstybių narių vidaus sienų, tobulinimo (2005 m.)

e)

Komunikatas ir pasiūlymas dėl direktyvos dėl didesnio transporto saugumo ir didesnio saugumo sukuriant policijos ir teismų bendradarbiavimo erdvę transeuropinių transporto tinklų srityje (2005 m.)

f)

SIRENE vadovo atnaujinimas (2005 m.)

g)

Tolesnis darbas, susijęs su policijos standartais (policijos etika, stebėsenos programos) (2008 m.)

h)

Teismo ekspertizės laboratorijų kokybės standartų apibrėžimas (2008 m.)

Sistemingos teisėsaugos institucijų mainų programos

i)

Pasiūlymo, skirto iš dalies keisti sprendimą dėl Europos policijos koledžo (CEPOL), kaip Europos Sąjungos institucijos, įsteigimo, priėmimas (2005 m.)

j)

CEPOL įvertinimas (2006 m.) ir prireikus tolesnis plėtojimas (2006 m.)

Operatyvinio bendradarbiavimo gerinimas

k)

Bendros metodikos rengimas ir trumpalaikių bendrų muitinių ir policijos operacijų ir (arba) daugiadalykių bendrų grupių sudarymas (nuolat)

l)

Minimalių standartų, susijusių su tarpvalstybiniais tyrimo metodais, parengimas (2006 m.)

m)

Geriausios praktikos vadovas siekiant skatinti ir plėsti specialių muitinių administracijų bendradarbiavimo formų taikymą, kaip numatyta Neapolio II konvencijoje (2008 m.)

n)

Europos antikorupcijos organų bendradarbiavimo tobulinimas ir antikorupcijos institucijų (įskaitant policiją, teismus, prokuratūras ir muitines) tinklo sukūrimo ištyrimas (2007 m.)

o)

Europolo ir Eurojust santykių politikos apibrėžimas (ne vėliau kaip 2008 m.)

p)

Saugumo komiteto (COSI) vaidmens apibrėžimas (ne vėliau kaip 2006 m. lapkričio 1 d.)

q)

Muitinės IT sistemų peržiūra ir prireikus tolesnis plėtojimas (nuolat)

r)

2004 m. lapkričio 9 d. Tarybos išvadų dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose įgyvendinimas

3.5.   KRIZIŲ VALDYMAS EUROPOS SĄJUNGOJE

a)

Integruotos ES krizių valdymo priemonės (įgyvendinti iki 2006 m. liepos 1 d.)

b)

Komisijos sprendimas, kuriuo sukuriama saugi bendra skubaus įspėjimo sistema (ARGUS) ir Komisijos krizių centras esamoms skubaus įspėjimo sistemoms koordinuoti (2005 m.)

c)

Pasiūlymas dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įspėjimo informacinio tinklo (CIWIN) sukūrimo (2005 m.)

d)

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos planas (2005 m.)

3.6.   BENDRO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA

a)

Nusikalstamumo prevencijos stiprinimas ir tobulinimas profesiniu atžvilgiu, taip pat naudojant Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (2005 m.)

b)

Europos priemonių, skirtų rinkti, analizuoti ir lyginti informaciją apie nusikalstamumą ir nusikalstamumo aukas bei jo atitinkamas tendencijas valstybėse narėse, nacionalinę statistiką ir kitus informacijos šaltinius naudojant kaip sutartus rodiklius, nustatymas.

4.   TEISINGUMO STIPRINIMAS

Taip pat žr. pagrindų programą „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ pagal naujas finansines perspektyvas (2005 m.)

a)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma konkreti Teismų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose programa (2005 m.)

b)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma konkreti Teismų bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose programa (2005 m.)

4.1.   TARPUSAVIO PASITIKĖJIMAS IR JO STIPRINIMAS

a)

ES politikos įgyvendinimo teisingumo srityje sistemingas, objektyvus ir nešališkas įvertinimas siekiant stiprinti abipusį pasitikėjimą bei visapusiškai gerbiant teismų nepriklausomumą (komunikatas – 2006 m.)

b)

Komisijos komunikatas dėl teisminio mokymo ES (2005 m.), plėtojimo, grindžiamo bandomuoju magistratų mainų projektu (2005 m.) ir parengiamąja veikla (2006 m.)

c)

Veiksmingo Europos teisminių institucijų (ir civilinių, ir baudžiamųjų bylų) mokymo tinklo kūrimas remiantis esama struktūra (2007 m.)

d)

ES seminarai, skirti skatinti teisinių profesijų atstovų bendradarbiavimą nustatant geriausią praktiką (2006 m.)

4.2.   TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

Tolesnis abipusio pripažinimo principo įgyvendinimas

a)

Komunikatas dėl sprendimų baudžiamosiose bylose abipusio pripažinimo ir valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo (2005 m.)

b)

Baltoji knyga dėl keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir tokių nuosprendžių poveikio Europos Sąjungoje (2005 m.)

c)

Pasiūlymas dėl atsižvelgimo į nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (2005 m.)

d)

Pasiūlymas dėl informacijos apie nuosprendžius baudžiamosiose bylose perdavimo valstybei narei, kurios pilietis yra reikiamas asmuo, ir saugojimo toje valstybėje narėje (2005 m.)

e)

Komunikatas dėl ne ES piliečių, teistų ES valstybėje narėje, rodyklės sukūrimo (2005 m.) ir siūlomo teisės akto projekto (2006 m.)

f)

Europos vykdomojo rašto ir nuteistų asmenų perdavimo tarp ES valstybių narių iniciatyva (2005 m.)

g)

Pasiūlymas dėl abipusio ikiteisminių kardomųjų priemonių pripažinimo (2005 m.)

h)

Komunikatas dėl teisių atėmimo (2005 m.)

i)

Pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimo ataskaita (2005–2006 m.)

j)

Draudimų, kylančių iš apkaltinamųjų nuosprendžių už prieš vaikus įvykdytus seksualinius nusikaltimus, pripažinimo ir vykdymo Europos Sąjungoje iniciatyva (2005 m.)

k)

Pasiūlymas dėl vairuotojų teisių atėmimo (2006 m.)

l)

2003 m. liepos 22 d. pamatinio sprendimo dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje įgyvendinimo ataskaita (2006 m.)

m)

Pamatinio sprendimo dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms įgyvendinimo ataskaita (2007 m.)

n)

Pasiūlymas dėl alternatyvių sankcijų pripažinimo ir vykdymo ir dėl nuosprendžių vykdymo atidėjimo (2007 m.)

o)

Pasiūlymas, papildantis Europos įrodymų orderį (2008 m.)

Derinimas

a)

Žalioji knyga dėl jurisdikcijos kolizijų ir ne bis in idem principo taikymo (2005 m.)

b)

Žalioji knyga dėl nekaltumo prezumpcijos (2005 m.)

c)

Antroji 2001 m. kovo 15 d. pamatinio sprendimo dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose įgyvendinimo ataskaita (2005 m.)

d)

Trečioji ataskaita apie 2001 m. kovo 15 d. pamatinį sprendimą dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (2006 m.)

e)

Pasiūlymas dėl jurisdikcijos kolizijų ir ne bis in idem principo taikymo (2006 m.)

f)

Žalioji knyga dėl įrodymų tvarkymo (2006 m.)

g)

Žalioji knyga dėl teismo sprendimų neatvykus atsakovui (2006 m.)

h)

Pasiūlymas dėl įrodymų paėmimo minimalių standartų siekiant abipusio tinkamumo (2007 m.)

i)

Pasiūlymas dėl teismo sprendimų neatvykus atsakovui (2007 m.)

j)

Tolesni veiksmai dėl Žaliosios knygos dėl baudžiamųjų sankcijų derinimo ir prireikus pasiūlymas dėl teisės akto (2008 m.)

k)

Kardomojo kalinimo procedūrų ir sulaikymo pagrindo reguliarios peržiūros tvarkos minimalių standartų analizė (2007 m.)

Kitos priemonės, susijusios su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose

a)

Rekomendacija dėl elektroninių įrodymų užfiksavimo ir keitimosi jais minimalių standartų (2006 m.)

b)

Pasiūlymas dėl tyčinio dokumentinių įrodymų sunaikinimo (2007 m.)

c)

Pasiūlymas dėl liudytojų ir su teisėsauga bendradarbiaujančių asmenų apsaugos (2007 m.)

d)

Iniciatyva, skirta supaprastinti traukimą baudžiamojon atsakomybėn dėl kelių eismo pažeidimų (2005 m.)

e)

Specializuotų teisminių organų veiksmingumo atliekant tyrimą su organizuotu nusikalstamumu susijusiose bylose įvertinimas (2009 m.)

f)

Tolesnis Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose plėtojimas (nuolat)

Eurojust

g)

Antroji ataskaita apie 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo, kuriuo įkuriama Eurojust, perkėlimą į nacionalinę teisę (2005 m.)

h)

Pasiūlymas dėl Eurojust pagal III – 273 straipsnį (turėtų įsigalioti ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d.)

Tarptautinė teisinė tvarka

i)

Europos tarybos bei kitų tarptautinių organizacijų ir forumų (G8, JT, EPBO, ESBO, FATF) aktyvus dalyvavimas baudžiamųjų bylų srityje (2005–2009 m.)

j)

Argumentų už ES ir trečiųjų šalių susitarimus dėl ekstradicijos išnagrinėjimas (2005–2009 m.)

k)

Argumentų už ES ir trečiųjų šalių susitarimus dėl abipusės teisinės pagalbos išnagrinėjimas (2005–2009 m.)

l)

Pasiūlymas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo sudarymo ir pasirašymo EB vardu (2005/2006 m.)

m)

Nuostatų dėl pagalbos kovojant su terorizmu įtraukimas į esamų priemonių, reglamentuojančių išorės pagalbą, siūlomą peržiūrėjimą (2006 m.)

n)

Pasiūlymas dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją sudarymo EB vardu (2006 m.)

o)

Pasiūlymas dėl Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais parengimo EB vardu (2007 m.)

4.3.   TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS CIVILINĖSE BYLOSE

Abipusis sprendimų pripažinimas ir šalinimą kliūčių, trukdančių procesui tinkamai veikti

a)

Žalioji knyga dėl paveldėjimo (2005 m.)

b)

Žalioji knyga dėl teisės normų ir jurisdikcijos kolizijų skyrybų bylose („Roma III“) (2005 m.)

c)

Pasiūlymas dėl teisės normų, susijusių su sutartinėmis prievolėmis, kolizijų („Roma I“) (2005 m.)

d)

Pasiūlymas dėl reikalavimų dėl nedidelių sumų (2005 m.)

e)

Pasiūlymai dėl išlaikymo prievolių (2005 m.)

f)

„Roma II“ pasiūlymo dėl teisės normų, susijusių su nesutartinėmis prievolėmis, kolizijų priėmimas (2006 m.)

g)

Reglamento, kuriuo nustatoma Europos mokėjimo orderio tvarka, priėmimas (2006 m.)

h)

Direktyvos dėl tam tikrų tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose aspektų priėmimas (2006 m.)

i)

Žalioji knyga dėl teisės normų, reglamentuojančių sutuoktinių turto režimą, kolizijos, įskaitant jurisdikcijos ir tarpusavio pripažinimo klausimą (2006 m.)

j)

Žalioji (-iosios) knyga (-os) dėl veiksmingo teismo sprendimų vykdymo užtikrinimo (2006–2007 m.)

k)

Žalioji knyga dėl minimalių standartų, susijusių su tam tikrais procesinės teisės aspektais (2008 m.)

l)

Galimybės panaikinti egzekvatūrą įvertinimas (2006–2010 m.) ir prireikus pasiūlymai dėl teisės aktų

m)

Pasiūlymas iš dalies keisti Reglamentą 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (2005 m.)

Bendradarbiavimo stiprinimas

n)

Ataskaita apie Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veikimą (2005 m.) ir prireikus pasiūlymas dėl pakeitimo (2006 m.)

o)

Europos teisminio tinklo civilinėse bylose ir duomenų bazių, susijusių su Europos priemonių teismo praktika, tolesnis plėtojimas (nuolat)

p)

Nuolatinis Europos teisminio atlaso atnaujinimas ir tobulinimas (nuolat)

q)

ES parama teisminių organizacijų ir institucijų tinklams (nuolat)

r)

ES seminarai, skirti skatinti teisinių profesijų atstovų bendradarbiavimą nustatant geriausią praktiką (2006 m.)

s)

Kasmetinis Europos civilinės teisenos dienos pažymėjimas (nuolat)

Tolesni veiksmai įgyvendinant priimtus aktus

t)

Pranešimas apie Reglamento 1206/2001 dėl įrodymų rinkimo veikimą ir prireikus pasiūlymas dėl pakeitimų (2007 m.)

u)

Pranešimas apie Reglamento „Briuselis I“ veikimą (2007 m.) ir prireikus pasiūlymas dėl pakeitimų (ne vėliau kaip 2009 m.)

v)

Pranešimas apie Direktyvos 2004/80/EB dėl žalos atlyginimo nusikaltimo aukoms veikimą

Nuoseklumo užtikrinimas

w)

Galutinė mokslinių tyrimų ataskaita, apimanti bendros pagrindų sistemos projektą Europos sutarčių teisės srityje (2007 m.)

x)

Bendros pagrindų sistemos (CFR) priėmimas Europos sutarčių teisės srityje (2009 m.)

Tarptautinė teisinė tvarka

a)

Pasiūlymas dėl naujos Lugano konvencijos sudarymo (2006 m.)

b)

Pasiūlymas dėl paralelinių susitarimų su Danija sudarymo dėl „Briuselio I“ ir dokumentų įteikimo (2005 m.)

c)

Derybų dėl Forumo pasirinkimo konvencijos užbaigimas (2005 m.)

d)

Bendrijos prisijungimas prie Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos (2006 m.)

e)

Derybų dėl Išlaikymo prievolių konvencijos užbaigimas (2007 m.)

f)

1996 m. Hagos konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje ratifikavimas

g)

Tolesnės derybos ir tarptautinių susitarimų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose sudarymas


(1)  Be to, papildomų veiksmų yra imtasi remiantis Europos užimtumo strategija ir socialinės įtraukties procesu.

(2)  Svarstytina atsižvelgiant į naujas finansines perspektyvas.

(3)  Atsižvelgiant į pasikeitimus, susijusius su autentiškumo įrodymo, sertifikavimo, elektroninio parašo ir elektroninės vyriausybės paslaugomis.

(4)  Kaliningrado priemonė bus keičiama konkrečiomis nuostatomis pasiūlytame Išorės sienų fonde 2007–2013 m. laikotarpiu kaip Solidarumo ir migracijos srautų valdymo pagrindų programos dalis.