ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 160

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. birželio 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2005/C 160/1

Konvencija dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

1

2005/C 160/2

Konvencija dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

11

2005/C 160/3

Konvencija dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

23

2005/C 160/4

Protokolas, iš dalies keičiantis 1990 m. liepos 23 d. Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

28

2005/C 160/5

Konvencijos dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną Pasirašymo protokolas

32

LT

 


I Informacija

Taryba

30.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/1


KONVENCIJA

DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, MALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE KONVENCIJOS DĖL DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO KOREGUOJANT ASOCIJUOTŲ ĮMONIŲ PELNĄ

(2005/C 160/01)

EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS,

ČEKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

ESTIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

AIRIJOS PREZIDENTĖ,

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

KIPRO RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

LATVIJOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ KABINETAS,

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS,

VENGRIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

MALTOS PREZIDENTAS,

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIS PREZIDENTAS,

LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖ,

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungia prie 1990 m. liepos 23 d. Briuselyje pasirašytos Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną ir visų jos pritaikomųjų pataisų bei pakeitimų, padarytų 1995 m. gruodžio 21 d. Briuselyje pasirašyta Konvencija dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, ir 1999 m. gegužės 25 d. Briuselyje pasirašyto Protokolo, iš dalies pakeičiančio Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną.

2 straipsnis

Konvencija dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 2 dalis:

a)

po a punkto įterpiamas šis punktas:

„b)

Čekijos Respublikoje:

daň z příjmů fyzických osob,

daň z příjmů právnických osob“

;

b)

b punktas tampa c punktu ir yra pakeičiamas šiuo tekstu:

„c)

Danijoje:

indkomstskat til staten,

den kommunale indkomstskat,

den amtskommunale indkomstskat“

;

c)

c punktas tampa d punktu;

d)

po d punkto įterpiamas šis punktas:

„e)

Estijos Respublikoje:

tulumaks“

;

e)

d punktas tampa f punktu;

f)

e punktas tampa g punktu ir yra pakeičiamas šiuo tekstu:

„g)

Ispanijoje:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto sobre la Renta de no Rezidentes“

;

g)

f punktas tampa h punktu;

h)

g punktas tampa i punktu;

i)

h punktas tampa j punktu ir yra pakeičiamas šiuo tekstu:

„j)

Italijoje:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive“

;

j)

po j punkto įterpiami šie punktai:

„k)

Kipro Respublikoje:

Φόρος Εισοδήματος,

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

l)

Latvijos Respublikoje:

uzņēmumu ienākuma nodoklis,

iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

m)

Lietuvos Respublikoje:

Gyventojų pajamų mokestis,

Pelno mokestis“

;

k)

i punktas tampa n punktu;

l)

po n punkto įterpiami šie punktai:

„o)

Vengrijos Respublikoje:

személyi jövedelemadó,

társasági adó,

osztalékadó;

p)

Maltos Respublikoje:

taxxa fuq l – income

;

m)

j punktas tampa q punktu;

n)

k punktas tampa r punktu;

o)

po r punkto įterpiamas šis punktas:

„s)

Lenkijos Respublikoje:

podatek dochodowy od osób fizycznych,

podatek dochodowy od osób prawnych“

;

p)

l punktas tampa t punktu;

q)

po t punkto įterpiami šie punktai:

„u)

Slovėnijos Respublikoje:

dohodnina,

davek od dobička pravnih oseb;

v)

Slovakijos Respublikoje:

daň z príjmov právnických osôb,

daň z príjmov fyzických osôb“

;

r)

m punktas tampa w punktu;

s)

n punktas tampa x punktu ir yra pakeičiamas šiuo tekstu:

„x)

Švedijoje:

statlig inkomstskatt,

kupongskatt,

kommunal inkomstskatt“

;

t)

o punktas tampa y punktu;

2)

3 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

„—

Čekijos Respublikoje:

Ministr financí arba įgaliotas atstovas;

Estijos Respublikoje:

Rahandusminister arba įgaliotas atstovas;

Kipro Respublikoje:

Ο Υπουργός Οικονομικών arba įgaliotas atstovas;

Latvijos Respublikoje:

Valsts ieņēmumu dienests;

Lietuvos Respublikoje:

Finansų ministras arba įgaliotas atstovas;

Vengrijos Respublikoje:

a pénzügyminiszter arba įgaliotas atstovas;

Maltos Respublikoje:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi arba įgaliotas atstovas;

Lenkijos Respublikoje:

Minister Finansów arba įgaliotas atstovas;

Slovėnijos Respublikoje:

Ministrstvo za finance arba įgaliotas atstovas;

Slovakijos Respublikoje:

Minister financií arba įgaliotas atstovas“

;

3)

3 straipsnio 1 dalies įtrauka:

„—

Italijoje:

il Ministro delle Finanze arba įgaliotas atstovas“

pakeičiama taip:

„—

Italijoje:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali arba įgaliotas atstovas“

.

3 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos vyriausybėms perduoda:

Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną,

Konvencijos dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną,

ir

Protokolo, iš dalies pakeičiančio Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną,

patvirtintą kopiją airių, anglų, danų, graikų, italų, ispanų, olandų, prancūzų, portugalų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis.

Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, Konvencijos dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną ir Protokolo, iš dalies pakeičiančio Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, tekstai čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis išdėstyti šios Konvencijos I–IX prieduose. Čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis parengti tekstai yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną tekstai.

4 straipsnis

Šią Konvenciją pasirašiusios valstybės turi ją ratifikuoti, priimti arba patvirtinti. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui.

5 straipsnis

Ši Konvencija įsigalioja ją ratifikavusioms, priėmusioms arba patvirtinusioms Susitariančioms Valstybėms pirmą trečio mėnesio po to, kai tos valstybės deponavo paskutinį ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentą, dieną.

6 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius visoms šią Konvenciją pasirašiusioms valstybėms praneša apie:

a)

kiekvieno ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumento deponavimą;

b)

Konvencijos įsigaliojimo datas ją ratifikavusioms, priėmusioms arba patvirtinusioms valstybėms.

7 straipsnis

Ši vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudaryta Konvencija, kurios dvidešimt vienas tekstas yra autentiškas, deponuojama Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose. Patvirtintą kopiją generalinis sekretorius perduoda visoms šią Konvenciją pasirašiusių valstybių vyriausybėms.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image


30.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/11


KONVENCIJA

dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių;

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ:

Niels Helveg PETERSEN,

Ekonomikos reikalų ministrą;

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Theo WAIGEL,

Federalinį finansų ministrą;

Jürgen TRUMPF,

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių;

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Ioannis PALAIOKRASSAS,

Finansų ministrą;

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS:

Carlos SOLCHAGA CATALÁN,

Ekonomikos reikalų ir finansų ministrą;

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Jean VIDAL,

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių;

AIRIJOS PREZIDENTĖ:

Albert REYNOLDS,

Finansų ministrą;

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Stefano DE LUCA,

Valstybės sekretorių finansams;

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS:

Jean-Claude JUNCKER,

Biudžeto ministrą, Finansų ministrą, Darbo ministrą;

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ:

P.C. NIEMAN,

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių;

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Miguel BELEZA,

Finansų ministrą;

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ:

David H.A. HANNAY KCMG,

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių;

SUSITARĖ:

I SKYRIUS

KONVENCIJOS TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

1.   Ši Konvencija taikoma tais atvejais, kai apmokestinimo tikslais pelnas, kuris yra įskaitytas į Susitariančios Valstybės įmonės pelną, taip pat yra įskaitytas ar gali būti įskaitytas į kitos Susitariančios Valstybės įmonės pelną, remiantis tuo, kad nebuvo laikomasi principų, išdėstytų 4 straipsnyje ir taikomų tiesiogiai arba atitinkamos valstybės teisės atitinkamose nuostatose.

2.   Taikant šią Konvenciją, vienoje Susitariančiojoje Valstybėje esanti kitos Susitariančiosios Valstybės įmonės nuolatinė buveinė yra laikoma įmone tos valstybės, kurioje ji yra.

3.   1 dalis taip pat taikoma, kai bet kurios atitinkamos įmonės turėjo nuostolių, o ne pelno.

2 straipsnis

1.   Ši Konvencija taikoma pajamų mokesčiams.

2.   Esami mokesčiai, kuriems taikoma ši Konvencija, visų pirma yra šie:

a)

Belgijoje:

impôt des personnes physiques/personenbelasting,

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting,

impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting,

impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders,

taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;

b)

Danijoje:

selskabsskat,

indkomstskat til staten,

kommunale indkomstskat,

amtskommunal indkomstskat,

særlig indkomstskat,

kirkeskat,

udbytteskat,

renteskat,

royaltyskat,

frigøerelsesafgift;

c)

Vokietijoje:

Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer,

Gewerbesteuer, tiek, kiek šis mokestis taikomas komercinės veiklos pelnui;

d)

Graikijoje:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,

εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης;

e)

Ispanijoje:

impuesto sobre la renta de las personas fisicas,

impuesto sobre sociedades;

f)

Prancūzijoje:

impôt sur le revenu,

impôt sur les sociétés;

g)

Airijoje:

Income Tax,

Corporation Tax;

h)

Italijoje:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle persone giuridiche,

imposta locale sui redditi;

i)

Liuksemburge:

impôt sur le revenu des personnes physiques,

impôt sur le revenu des collectivités,

impôt commercial, in so far as this tax is based on trading profits;

j)

Nyderlanduose:

inkomstenbelasting,

vennootschapsbelasting;

k)

Portugalijoje:

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,

derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;

l)

Jungtinėje Karalystėje:

Income Tax,

Corporation Tax.

3.   Ši Konvencija taip pat taikoma visiems tapatiems ar panašiems mokesčiams, nustatytiems po jos pasirašymo šalia arba vietoje esamų mokesčių. Susitariančiųjų Valstybių kompetentingos institucijos informuoja viena kitą apie bet kokius pokyčius savo nacionalinėje teisėje.

II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I skirsnis

Sąvokų apibrėžimai

3 straipsnis

1.   Šioje Konvencijoje: „kompetentinga institucija“ – tai:

— Belgijoje

:

De Minister van Financiën arba įgaliotas atstovas,

Le Ministre des Finances arba įgaliotas atstovas,

— Danijoje

:

Skatteministeren arba įgaliotas atstovas,

— Vokietijoje

:

Der Bundesminister der Finanzen arba įgaliotas atstovas,

— Graikijoje

:

Ο Υπουργός των Οικονομικών arba įgaliotas atstovas,

— Ispanijoje

:

El Ministro de Economia y Hacienda arba įgaliotas atstovas,

— Prancūzijoje

:

Le Ministre chargé du budget arba įgaliotas atstovas,

— Airijoje

:

The Revenue Commissioners arba įgaliotas atstovas,

— Italijoje

:

Il Ministro delle Finanze arba įgaliotas atstovas,

— Liuksemburge

:

Le Ministre des Finances arba įgaliotas atstovas,

— Nyderlanduose

:

De Minister van Financiën arba įgaliotas atstovas,

— Portugalijoje

:

O Ministro das Finanças arba įgaliotas atstovas,

— Jungtinėje Karalystėje

:

The Commissioners of Inland Revenue arba įgaliotas atstovas.

2.   Bet kurio šioje Konvencijoje neapibrėžto termino reikšmė, išskyrus tuos atvejus, kai kontekstas reikalauja kitaip, yra tokia, kokia yra nustatyta pagal sutartį dėl dvigubo apmokestinimo tarp atitinkamų valstybių.

II skirsnis

Principai, taikomi koreguojant asocijuotų įmonių pelną bei paskiriant pelną nuolatinėms buveinėms

4 straipsnis

Taikant šią Konvenciją, laikomasi šių principų:

1)

Jeigu:

a)

Susitariančiosios Valstybės įmonė tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja kitos Susitariančiosios Valstybės įmonės valdyme, kontrolėje ar kapitale,

arba

b)

tie patys asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja vienos Susitariančiosios Valstybės įmonės ir kitos Susitariančiosios Valstybės įmonės valdyme, kontrolėje ar kapitale,

ir kiekvienu atveju tarp šių dviejų įmonių jų komerciniams ar finansiniams santykiams yra sudaromos ar nustatomos tokios sąlygos, kurios skiriasi nuo tų, kurios būtų sudarytos tarp dviejų nepriklausomų įmonių, tada visas pelnas, kuris, jei nebūtų šių sąlygų, būtų gautas vienoje iš šių įmonių, bet, dėl šių sąlygų, nebuvo gautas, gali būti įskaitytas į tos įmonės pelną ir atitinkamai apmokestinamas.

2)

Kai Susitariančiosios Valstybės įmonė vykdo veiklą kitoje Susitariančiojoje Valstybėje per ten esančią nuolatinę buveinę, tai nuolatinei buveinei paskiriamas pelnas, kurį ji galėjo tikėtis gauti, jei būtų atskira ir savarankiška įmonė, vykdanti tą pačią ar panašią veiklą tomis pačiomis arba panašiomis sąlygomis, ir visiškai nepriklausomai sudarytų sandorius su ta įmone, kurios nuolatine buveine ji yra.

5 straipsnis

Kai Susitariančioji Valstybė ketina koreguoti įmonės pelną pagal 4 straipsnyje išdėstytus principus, ji laiku informuoja tą įmonę apie ketinamus atlikti veiksmus ir suteikia jai galimybę informuoti kitą įmonę, kad toji kita įmonė turėtų galimybę savo ruožtu informuoti kitą Susitariančiąją Valstybę.

Tačiau tokią informaciją teikiančiai Susitariančiajai Valstybei netrukdoma atlikti pasiūlyto koregavimo.

Jei suteikus tokią informaciją abi įmonės ir kita Susitariančioji Valstybė sutinka su koregavimu, 6 ir 7 straipsniai nėra taikomi.

III skirsnis

Abipusis susitarimas ir arbitražo procedūra

6 straipsnis

1.   Kai įmonė mano, kad bet kuriuo atveju, kai taikoma ši Konvencija, nebuvo laikomasi 4 straipsnyje išdėstytų principų, ji gali, nepriklausomai nuo atitinkamų Susitariančiųjų Valstybių nacionalinėje teisėje numatytų teisės gynimo priemonių, pateikti savo argumentus Susitariančiosios Valstybės, kurios įmone ji yra ar kurioje yra jos nuolatinė buveinė, kompetentingai institucijai. Argumentai turi būti pateikti per trejus metus nuo pirmo pranešimo apie veiksmus, dėl kurių taikomas ar galėtų būti taikomas dvigubas apmokestinimas, kaip apibrėžta 1 straipsnyje.

Tuo pačiu metu įmonė praneša kompetentingai institucijai, jei su šia byla gali būti susijusios kitos Susitariančiosios Valstybės. Kompetentinga institucija nedelsdama informuoja tų kitų Susitariančiųjų Valstybių kompetentingas institucijas.

2.   Jei kompetentingai institucijai skundas atrodo tinkamai pagrįstas ir jei ji pati negali rasti patenkinamo sprendimo, ji stengiasi šią bylą išspręsti abipusiu susitarimu su bet kurios kitos atitinkamos Susitariančiosios Valstybės kompetentinga institucija, pagal 4 straipsnyje išdėstytus principus siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo. Bet koks pasiektas abipusis susitarimas yra įgyvendinamas neatsižvelgiant į jokius atitinkamų Susitariančiųjų Valstybių nacionalinėje teisėje nustatytus terminus.

7 straipsnis

1.   Jei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms nepavyksta pasiekti 6 straipsnyje minimo susitarimo, dėl kurio būtų išvengta dvigubo apmokestinimo, per dvejus metus nuo tos dienos, kai pagal 6 straipsnio 1 dalį argumentai buvo pateikti vienai iš kompetentingų institucijų, jos sudaro patariamąją komisiją, kurios užduotis – pareikšti nuomonę dėl dvigubo apmokestinamo išvengimo konkrečiu atveju.

Įmonės gali pasinaudoti atitinkamų Susitariančiųjų Valstybių nacionalinėje teisėje numatytomis teisės gynimo priemonėmis; tačiau, jei byla buvo pateikta teismui, pirmoje pastraipoje minėtas dvejų metų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai buvo priimtas galutinės instancijos apeliacinio teismo sprendimas.

2.   Bylos pateikimas patariamajai komisijai netrukdo Susitariančiajai Valstybei pradėti ar tęsti su tais pačiais klausimais susijusį teismo arba administracinių nuobaudų procesą.

3.   Kai pagal Susitariančiosios Valstybės nacionalinę teisę tos valstybės kompetentingos institucijos negali nukrypti nuo tos valstybės teismų sprendimų, 1 dalis netaikoma, išskyrus atvejus, kai tos valstybės asocijuota įmonė leido praeiti tokiam laikotarpiui, per kurį baigėsi skundo pateikimo terminas, arba atsiėmė bet kokį tokį skundą prieš priimant sprendimą. Jeigu skundas yra susijęs ir tiek, kiek jis yra susijęs, su 6 straipsnyje nepaminėtais klausimais, ši nuostata neturi jam įtakos.

4.   Kompetentingos institucijos gali bendru susitarimu ir su atitinkamų asocijuotų įmonių sutikimu netaikyti 1 dalyje minimų terminų.

5.   Jeigu netaikomos 1–4 dalių nuostatos, kiekvienos iš asocijuotų įmonių teisės, kaip nustatyta 6 straipsnyje, nepasikeičia.

8 straipsnis

1.   Jei teismo ar administracinis procesas pasibaigė galutiniu sprendimu, jog dėl veiksmų, po kurių buvo koreguotas pelno pervedimas pagal 4 straipsnį, vienai iš atitinkamų įmonių yra taikytina griežta sankcija, Susitariančiosios Valstybės kompetentinga institucija neprivalo inicijuoti abipusio susitarimo procedūros ar sudaryti 7 straipsnyje minimą patariamąją komisiją.

2.   Jei teismo ar administracinis procesas, pradėtas siekiant priimti sprendimą, jog dėl veiksmų, po kurių buvo koreguotas pelnas pagal 4 straipsnį, vienai iš atitinkamų įmonių yra taikytina griežta sankcija, vyksta vienu metu su bet kuria iš 6 ir 7 straipsniuose minimų procedūrų, kompetentingos institucijos gali sustabdyti pastarąją procedūrą tol, kol bus užbaigtas teismo ar administracinis procesas.

9 straipsnis

1.   7 straipsnio 1 dalyje minimą patariamąją komisiją, be jos pirmininko, sudaro:

po du kiekvienos atitinkamos kompetentingos institucijos atstovus; kompetentingų institucijų susitarimu šis skaičius gali būti sumažintas iki vieno,

lyginis nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų skaičius, kurie yra skiriami bendru susitarimu iš 4 dalyje minimo asmenų sąrašo arba, nesant susitarimo, atitinkamoms kompetentingoms institucijoms traukiant burtus.

2.   Skiriant nepriklausomus autoritetą turinčius asmenis, kiekvienam iš jų pagal nepriklausomų asmenų skyrimo taisykles skiriamas pakaitinis narys tiems atvejams, kai nepriklausomi asmenys negali vykdyti savo pareigų.

3.   Traukiant burtus, kiekviena kompetentinga institucija bet kokiomis iš anksto atitinkamų kompetentingų institucijų sutartomis aplinkybėmis arba vienu iš toliau išvardytų atvejų gali nesutikti su bet kurio konkretaus nepriklausomo autoritetą turinčio asmens skyrimu:

kai tas asmuo priklauso ar dirba vienai iš atitinkamų mokesčių administracijų,

kai tas asmuo vienoje iš asocijuotų įmonių ar kiekvienoje iš jų turi, ar turėjo, didelį akcijų paketą arba yra ar buvo jos darbuotojas ar patarėjas,

kai tas asmuo neužtikrina pakankamo objektyvumo nagrinėjant bylą ar bylas, dėl kurių reikės priimti sprendimą.

4.   Į nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą įeina visi Susitariančiųjų Valstybių pasiūlyti nepriklausomi asmenys. Šiuo tikslu kiekviena Susitariančioji Valstybė pasiūlo po penkis asmenis ir apie tai informuoja Europos Bendrijų Tarybos generalinį sekretorių.

Šie asmenys turi būti vienos iš Susitariančiųjų Valstybių piliečiai ir gyventi teritorijoje, kuriai taikoma ši Konvencija. Šie asmenys turi būti kompetentingi ir nepriklausomi.

Susitariančiosios Valstybės gali daryti pirmoje pastraipoje minimo sąrašo pakeitimus; apie tai jos nedelsdamos informuoja Europos Bendrijų Tarybos generalinį sekretorių.

5.   Pagal 1 dalį paskirti atstovai ir nepriklausomi autoritetą turintys asmenys iš 4 dalyje minimame sąraše esančių autoritetą turinčių asmenų išrenka pirmininką, nepažeidžiant kiekvienos atitinkamos kompetentingos institucijos teisės vienu iš 3 dalyje minimų atvejų nesutikti su taip išrinkto autoritetą turinčio asmens paskyrimu.

Pirmininkas turi turėti paskyrimui į jo šalies aukščiausias teismines įstaigas reikalingą kvalifikaciją arba būti pripažintą kompetenciją turinčiu teisininku.

6.   Patariamosios komisijos nariai negali atskleisti jokios informacijos, su kuria susipažino tam tikro proceso metu. Susitariančiosios Valstybės priima atitinkamas nuostatas, numatančias sankcijas už bet kokį įsipareigojimo neatskleisti informacijos nesilaikymą. Jos nedelsdamos informuoja Europos Bendrijų Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi. Europos Bendrijų Komisija informuoja kitas Susitariančiąsias Valstybes.

7.   Susitariančiosios Valstybės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog perdavus bylas patariamajai komisijai ji susirenka nedelsdama.

10 straipsnis

1.   Taikant 7 straipsnyje minimą procedūrą atitinkamos asocijuotos įmonės gali pateikti bet kokią informaciją, įrodymus arba dokumentus, kurie, jų manymu, galėtų padėti patariamajai komisijai priimti sprendimą. Įmonės ir atitinkamų Susitariančiųjų Valstybių kompetentingos institucijos patenkina bet kokius patariamosios komisijos prašymus pateikti informaciją, įrodymus arba dokumentus. Tačiau bet kurios Susitariančiosios Valstybės kompetentingos institucijos nėra įpareigotos:

a)

vykdyti administracines priemones, kurios nesuderinamos su tos valstybės nacionaline teise arba įprasta administracine tvarka;

b)

teikti informaciją, kuri neteikiama pagal tos valstybės nacionalinę teisė arba įprastą administracinę tvarką;

arba

c)

teikti informaciją, kuri atskleistų prekybos, verslo, pramoninę ar profesinę paslaptį arba prekybos procesą arba informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai tvarkai (ordre public).

2.   Kiekviena asocijuota įmonė savo prašymu gali dalyvauti arba būti atstovaujama patariamosios komisijos darbe. Patariamosios komisijos prašymu kiekviena asocijuota įmonė dalyvauja arba yra atstovaujama komisijos darbe.

11 straipsnis

1.   7 straipsnyje minima patariamoji komisija pareiškia savo nuomonę per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai jai buvo pateiktas klausimas.

Patariamoji komisija turi pagrįsti savo nuomonę 4 straipsniu.

2.   Patariamoji komisija savo nuomonę priima paprasta narių balsų dauguma. Atitinkamos kompetentingos institucijos gali susitarti dėl papildomų darbo tvarkos taisyklių.

3.   Patariamosios komisijos veiklos išlaidas, išskyrus išlaidas, kurias patiria asocijuotos įmonės, lygiomis dalimis pasidalija atitinkamos Susitariančiosios Valstybės.

12 straipsnis

1.   7 straipsnyje nurodytoje procedūroje dalyvaujančios kompetentingos institucijos, laikydamosi 4 straipsnio, sprendimą, dėl kurio išvengiama dvigubo apmokestinimo, bendru sutarimu priima per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai patariamoji komisija pareiškė savo nuomonę.

Kompetentingos institucijos gali priimti sprendimą, kuris skiriasi nuo patariamosios komisijos nuomonės. Jeigu nepasiekiamas susitarimas, jos turi laikytis tos nuomonės.

2.   Atitinkamoms įmonėms sutikus, kompetentingos institucijos gali susitarti paskelbti 1 dalyje minimą sprendimą.

13 straipsnis

Jeigu Susitariančiųjų Valstybių priimti sprendimai dėl pelno, atsiradusio dėl sandorio tarp asocijuotų įmonių, apmokestinimo tapo galutiniais, tai netrukdo pasinaudoti 6 ir 7 straipsniuose minimomis procedūromis.

14 straipsnis

Šioje Konvencijoje dvigubas pelno apmokestinimas laikomas panaikintas, jeigu:

a)

pelnas įtraukiamas į apmokestinamo pelno skaičiavimą tik vienoje valstybėje;

arba

b)

vienoje valstybėje apskaičiuota pelno mokesčio suma sumažinama tokia suma, kuri lygi kitoje valstybėje apskaičiuotam pelno mokesčiui.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Niekas šioje Konvencijoje neturi poveikio siekiant vykdyti platesnius įsipareigojimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, kurie atsirado dėl kitų konvencijų, kurių šalimis yra arba taps Susitariančiosios Valstybės, arba dėl Susitariančiųjų Valstybių nacionalinės teisės.

16 straipsnis

1.   Šios Konvencijos taikymo teritorija apibrėžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 227 straipsnio 1 dalyje, nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies.

2.   Ši Konvencija netaikoma:

Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties IV priede nurodytoms Prancūzijos teritorijoms,

Farerų saloms ir Grenlandijai.

17 straipsnis

Konvenciją ratifikuos Susitariančiosios Valstybės. Ratifikavimo dokumentai bus deponuojami Europos Bendrijų Tarybos generalinio sekretoriaus kanceliarijoje.

18 straipsnis

Ši Konvencija įsigalioja pirmą trečio mėnesio dieną po to, kai paskutinė pasirašiusi valstybė deponuoja ratifikavimo dokumentą. Konvencija taikoma 6 straipsnio 1 dalyje minimai procedūrai, pradėtai po jos įsigaliojimo.

19 straipsnis

Europos Bendrijų Tarybos generalinis sekretorius visoms Susitariančioms Valstybėms praneša apie:

a)

kiekvieno ratifikavimo dokumento deponavimą;

b)

šios Konvencijos įsigaliojimo dieną;

c)

Susitariančiųjų Valstybių paskirtų nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą ir bet kokius jo pakeitimus remiantis 9 straipsnio 4 dalimi.

20 straipsnis

Ši Konvencija sudaroma penkerių metų laikotarpiui. Likus šešiems mėnesiams iki to laikotarpio pabaigos, Susitariančiosios Valstybės susitiks nuspręsti dėl Konvencijos pratęsimo arba bet kokios kitos tinkamos priemonės.

21 straipsnis

Kiekviena Susitariančioji Valstybė bet kuriuo metu gali prašyti peržiūrėti šią Konvenciją. Tokiu atveju Europos Bendrijų Tarybos pirmininkas sušauks konferenciją Konvencijai peržiūrėti.

22 straipsnis

Ši vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis sudaryta Konvencija, kurios visi dešimt tekstų yra autentiški, deponuojama Europos Bendrijų Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose. Patvirtintą kopiją Generalinis sekretorius perduoda kiekvienos pasirašančiosios valstybės vyriausybei.

TAI PALIUDYDAMI šią konvenciją pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.


BAIGIAMASIS AKTAS

AUKŠTŲJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ĮGALIOTIEJI ATSTOVAI,

posėdžiavę Briuselyje tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimtųjų metų liepos dvidešimt trečią dieną, kad pasirašytų Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną,

pasirašydami pirmiau minėtą Konvenciją,

a)

priėmė šias prie Baigiamojo akto pridedamas bendras deklaracijas:

Deklaraciją dėl 4 straipsnio 1 dalies,

Deklaraciją dėl 9 straipsnio 6 dalies,

Deklaraciją dėl 13 straipsnio;

b)

atsižvelgė į šias prie Baigiamojo akto pridedamas vienašales deklaracijas:

Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės deklaraciją dėl 7 straipsnio,

Susitariančiųjų Valstybių individualias deklaracijas dėl 8 straipsnio,

Vokietijos Federacinės Respublikos deklaraciją dėl 16 straipsnio.


BENDROS DEKLARACIJOS

Deklaracija dėl 4 straipsnio 1 dalies

4 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos atvejams, kai sandoris sudaromas tiesiogiai tarp dviejų teisiškai atskirų įmonių, ir atvejams, kai sandoris sudaromas tarp vienos įmonės ir kitos įmonės nuolatinės buveinės, esančios trečiojoje šalyje.

Deklaracija dėl 9 straipsnio 6 dalies

Valstybės narės turi visišką laisvę dėl atitinkamų nuostatų, priimamų numatant sankcijas už bet kokį įsipareigojimo neatskleisti informacijos nesilaikymą, pobūdžio ir taikymo srities.

Deklaracija dėl 13 straipsnio

Kai atitinkamose vienoje ar keliose Susitariančiųjų Valstybių sprendimai dėl apmokestinimo, dėl kurių buvo pradedamos 6 ir 7 straipsniuose minimos procedūros, buvo pakeisti užbaigus 6 straipsnyje minimą procedūrą arba priėmus 12 straipsnyje minimą sprendimą, ir kai nustatomas dvigubas apmokestinimas kaip apibrėžta 1 straipsnyje, atsižvelgiant į tos procedūros arba to sprendimo rezultatus, taikomi 6 ir 7 straipsniai.


VIENAŠALĖS DEKLARACIJOS

Deklaracija dėl 7 straipsnio

Prancūzija ir Jungtinė Karalystė paskelbia, kad taikys 7 straipsnio 3 dalį.

Susitariančiųjų Valstybių individualios deklaracijos dėl 8 straipsnio

Belgija

Terminas „griežta sankcija“ reiškia baudžiamąją sankciją arba administracinę nuobaudą, kai:

siekiant išvengti mokesčių mokėjimo įvykdytas nusikaltimas bendrosios teisės srityje,

arba turint nesąžiningų ketinimų arba siekiant padaryti žalą įvykdyti Pajamų mokesčio kodekso nuostatų arba jį įgyvendinant priimtų sprendimų pažeidimai.

Danija

Sąvoka „griežta sankcija“ reiškia bausmę už tyčinius baudžiamosios teisės arba tam tikrų teisės aktų nuostatų pažeidimus tais atvejais, kurie negali būti reglamentuojami administracinėmis priemonėmis.

Mokesčių teisės nuostatų pažeidimo atvejai paprastai gali būti reglamentuojami administracinėmis priemonėmis, kai laikoma, kad pažeidimas neužtrauks didesnės bausmės nei bauda.

Vokietija

Mokesčių įstatymų pažeidimas, už kurį numatyta „griežta sankcija“, yra bet koks mokesčių įstatymų pažeidimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu, baudžiamosiomis sankcijomis arba administracinėmis nuobaudomis.

Graikija

Pagal Graikijos teisės aktus, reglamentuojančius apmokestinimą, įmonei gali būti skiriamos „griežtos sankcijos“, jeigu ji:

1)

nepateikia deklaracijų arba pateikia neteisingas deklaracijas dėl mokesčių, rinkliavų arba įnašų, kurie turi būti atskaitomi ir sumokėti valstybei pagal galiojančias nuostatas, arba dėl pridėtinės vertės mokesčio, apyvartos mokesčio arba specialaus mokesčio prabangos prekėms, jeigu bendra pirmiau minėtų mokesčių, rinkliavų ir įnašų suma, kuri turėjo būti deklaruota ir sumokėta valstybei dėl prekybos arba kitos veiklos, atliktos per šešių mėnesių laikotarpį, viršija šešis šimtus tūkstančių (600 000) drachmų arba vieną milijoną (1 000 000) drachmų per vienerių kalendorinių metų laikotarpį;

2)

nepateikia deklaracijos dėl pajamų mokesčio, jeigu mokestis, kurį reikia sumokėti dėl nedeklaruotų pajamų, yra didesnis nei trys šimtai tūkstančių (300 000) drachmų;

3)

nepateikia konkrečių apmokestinimo duomenų, nustatytų Mokesčių duomenų kodekse;

4)

pateikia duomenis, pirmiau minėtus 3 punkte, kuriuose neteisingai nurodyta kiekis, vieneto kaina arba vertė, jeigu rezultatų neatitikimas viršija dešimt procentų (10 %) visos bendros prekių, paslaugų teikimo arba apskritai prekybos vertės sumos;

5)

netiksliai tvarko buhalterijos knygas ir apskaitos dokumentus, kaip reikalaujama Mokesčių duomenų kodekse, jeigu toks netikslumas buvo pastebėtas per įprastą patikrinimą, kurio išvados buvo patvirtintos administraciniu neatitikimo arba dėl to, kad baigėsi skundo pateikimo terminas, arba galutiniu administracinio teismo sprendimu su sąlyga, kad neatitikimas tarp bendrųjų pajamų ir deklaruojamų pajamų yra didesnis nei dvidešimt procentų (20 %) ir bet kokiu atveju ne mažesnis nei vienas milijonas (1 000 000) drachmų;

6)

nesilaiko įpareigojimo tvarkyti buhalterijos knygas ir apskaitos dokumentus, kaip nustatyta atitinkamose Mokesčių duomenų kodekso nuostatose;

7)

išduoda klaidingas ar fiktyvias, arba pati suklastoja, prekių pardavimo arba paslaugų teikimo sąskaitas arba bet kokius kitus apmokestinimo duomenis, kaip nurodyta pirmiau minėtame 3 punkte.

Apmokestinimo dokumentas laikomas klaidingu, jei jis buvo perforuotas arba pažymėtas bet kokiu būdu be tinkamo autentiškumo patvirtinimo atitinkamuose kompetentingos mokesčių institucijos dokumentuose, jeigu tai nepatvirtinta žinant, kad apmokestinimo dokumentui reikia tokio autentiškumo patvirtinimo. Apmokestinimo dokumentas taip pat laikomas klaidingu, jeigu originalo arba jo kopijos turinys ir kiti duomenys skiriasi nuo tų, kurie nurodyti to dokumento šaknelėje.

Apmokestinimo dokumentas laikomas fiktyviu, jeigu jis buvo išduotas sandoriui, sandorio daliai, pervedimui arba dėl kitos priežasties, kurie neužregistruoti bendroje apskaitoje, arba sandoriui, kurį atliko kiti, nei nurodyta apmokestinimo dokumente, asmenys;

8)

žino apie atliekamo veiksmo ketinimą ir bet kokiu būdu bendradarbiauja klaidingų apmokestinimo dokumentų parengime, arba žino, kad dokumentai yra klaidingi arba fiktyvūs ir bet kokiu būdu bendradarbiauja juos išduodant, arba priima klaidingus, fiktyvius ar suklastotus apmokestinimo dokumentus, ketindama nuslėpti apmokestinimui svarbius duomenis.

Ispanija

Terminas „griežtos sankcijos“ apima administracines nuobaudas už rimtus pažeidimus mokesčių srityje, taip pat baudžiamąsias sankcijas už mokesčių institucijoms įvykdytus nusikaltimus.

Prancūzija

Terminas „griežtos sankcijos“ apima baudžiamąsias sankcijas ir nuobaudas mokesčių srityje, tokias kaip mokesčių negrąžinimą gavus šaukimą, nesąžiningumą, nesąžiningą praktiką, mokesčių inspekcijos nurodymų nevykdymą, slaptus mokėjimus ar įnašus, arba piktnaudžiavimą teisėmis.

Airija

„Griežtos sankcijos“ apima sankcijas už:

a)

mokesčių negrąžinimą;

b)

nesąžiningai arba per aplaidumą atliktą neteisingą grąžinimą;

c)

netinkamą apskaitos dokumentų tvarkymą;

d)

dokumentų ir įrašų neparengimą tikrinimui,

e)

trukdymą asmenims, turintiems įstatyminių įgaliojimų;

f)

nepranešimą apie apmokestinimą mokesčiais;

g)

melagingą pareiškimą siekiant gauti išmoką.

Teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios šiuos nusikaltimus 1990 m. liepos 3 d. yra šios:

1967 m. Pajamų mokesčio įstatymo XXXV dalis,

1968 m. Finansų įstatymo 6 skirsnis,

1976  m. Bendrovių pelno mokesčio įstatymo XIV dalis,

1983  m. Finansų įstatymo 94 skirsnis.

Tai apima ir visas kitas vėlesnes nuostatas, pakeičiančias, iš dalies keičiančias arba atnaujinančias Baudžiamąjį kodeksą.

Italija

Terminas „griežtos sankcijos“ reiškia sankcijas, nustatytas už neteisėtas veikas, sudarančias nusikaltimą mokesčių srityje pagal nacionalinę teisę.

Liuksemburgas

Liuksemburgas mano, kad „griežta sankcija“ yra tai, ką kitos Susitariančiosios Valstybės laiko griežta sankcija pagal 8 straipsnį.

Nyderlandai

Terminas „griežtos sankcijos“ reiškia teisėjo paskirtą sankciją už bet kokią tyčinę veiką, kuri minima Bendrojo mokesčių įstatymo 68 straipsnyje.

Portugalija

Terminai „griežtos sankcijos“ apima baudžiamąsias sankcijas ir kitas nuobaudas mokesčių srityje, taikomas už pažeidimus, įvykdytus ketinant sukčiauti, arba už kuriuos skiriama bauda viršija 1 000 000 (vieną milijoną) eskudų.

Jungtinė Karalystė

Jungtinė Karalystė aiškins terminą „griežta sankcija“ kaip apimantį baudžiamąsias sankcijas ir administracines nuobaudas už mokesčių tikslais nesąžiningai arba per aplaidumą pateiktas neteisingas ataskaitas, prašymus arba grąžinimus.

Vokietijos Federacinės Respublikos deklaracija dėl 16 straipsnio

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė, pateikdama ratifikavimo dokumentą, pasilieka teisę paskelbti, kad Konvencija taip pat taikoma Berlyno žemei.


30.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/23


KONVENCIJA

dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Ambasadorių,

Belgijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ:

Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN

Ambasadorių,

Danijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Jochen GRÜNHAGE

Vokietijos Federacinės Respublikos nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotoją;

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Pavlos APOSTOLIDES

Ambasadorių,

Graikijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT

Ambasadorių,

Ispanijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Pierre de BOISSIEU

Ambasadorių,

Prancūzijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

AIRIJOS PREZIDENTĖ:

Denis O'LEARY

Ambasadorių,

Airijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI

Ambasadorių,

Italijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS:

Jean-Jacques KASEL

Ambasadorių,

Liuksemburgo nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ:

Bernard R. BOT

Ambasadorių,

Nyderlandų nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIS PREZIDENTAS:

Manfred SCHEICH

Ambasadorių,

Austrijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

José Gregório FARIA QUITERES

Ambasadorių,

Portugalijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ:

Antti SATULI

Ambasadorių,

Suomijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖ:

Frank BELFRAGE

Ambasadorių,

Švedijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ:

J. S. WALL C. M. G., L. V. O

Ambasadorių,

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Austrijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė prisijungia prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, kuri buvo pateikta pasirašyti 1990 m. liepos 23 d. Briuselyje.

2 straipsnis

Konvencija dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 2 dalyje:

a)

k punktas tampa l punktu:

b)

po j punkto pridedamas šis k punktas:

„k)

Austrijoje:

Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer“

;

c)

l punktas tampa o punktu;

d)

po l punkto pridedami šie m ir n punktai:

„m)

Suomijoje:

valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund,

kunnallisvero/kommunalskatten,

kirkollisvero/kyrkoskatten,

korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst,

rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;

n)

Švedijoje:

statliga inkomstskatten,

kupongskatten,

kommunala inkomstskatten,

lagen om expansionsmedel“

.

2)

3 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

„—

Austrijoje:

Der Bundesminister für Finanzen arba įgaliotasis atstovas,

Suomijoje:

Valtiovarainministeriö arba įgaliotasis atstovas,

Finansministeriert arba įgaliotasis atstovas,

Švedijoje:

Finansministern arba įgaliotasis atstovas“

.

3 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės Vyriausybėms perduoda Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną patvirtintą kopiją airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną tekstas suomių ir švedų kalbomis išdėstytas šios Konvencijos I ir II priede. Švedų ir suomių kalbomis parengti tekstai yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną tekstai.

4 straipsnis

Šią Konvenciją ratifikuoja Susitariančiosios Valstybės. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui.

5 straipsnis

Ši Konvencija ją ratifikavusioms valstybėms įsigalioja pirmąją trečio mėnesio dieną po to, kai Austrijos Respublika, Suomijos Respublika ar Švedijos Karalystė ir viena iš valstybių, kurios yra ratifikavusios Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, deponavo paskutinį ratifikavimo dokumentą.

Ši Konvencija kiekvienai Susitariančiajai Valstybei, kuri ją ratifikuoja vėliau, įsigalioja pirmąją trečio mėnesio dieną po to, kai buvo deponuotas jos ratifikavimo dokumentas.

6 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Susitariančiosioms Valstybėms praneša apie:

a)

kiekvieno ratifikavimo dokumento deponavimą;

b)

šios Konvencijos įsigaliojimo dienas.

7 straipsnis

Ši vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis sudaryta Konvencija, kurios visi dvylika tekstų yra autentiški, deponuojama Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose. Generalinis sekretorius patvirtintą kopiją perduoda visoms Susitariančiųjų Valstybių vyriausybėms.

TAI PALIUDYDAMI šią konvenciją pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.


Konvencijos dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

PASIRAŠYMO PROTOKOLAS

Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės įgaliotieji atstovai 1995 m. gruodžio 21 d. Briuselyje pasirašė Konvenciją dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną.

Šia proga jie atkreipė dėmesį į šias vienašales deklaracijas dėl Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną 8 straipsnio:

Austrijos Respublikos deklaracija

Pažeidimas, už kurį numatyta „griežta sankcija“, yra bet koks vengimas, tyčinis ar dėl neatsargumo, mokėti mokesčius ar muitus, už kurį baudžiama pagal teisės aktus dėl mokesčių teisės pažeidimų.

Suomijos Respublikos deklaracija

Terminas „griežtos sankcijos“ apima baudžiamąsias sankcijas ir tokias administracines sankcijas, kurios yra taikomos už mokesčių teisės aktų pažeidimus.

Švedijos Karalystės deklaracija

Mokesčių teisės aktų pažeidimas, už kurį numatyta „griežta sankcija“, yra bet koks mokesčių teisės aktų pažeidimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu, baudžiamajame įstatyme numatytomis baudomis arba administracinėmis baudomis.

Šis protokolas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.


30.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/28


PROTOKOLAS,

iš dalies keičiantis 1990 m. liepos 23 d. Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

BELGIJOS KARALYSTĖ:

Jean-Jacques VISEUR

Finansų ministrą;

DANIJOS KARALYSTĖ:

Marianne JELVEDOVÁ

Ekonomikos reikalų ir Šiaurės valstybių bendradarbiavimo ministrę;

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA:

Hans EICHEL

Federalinį finansų ministrą;

GRAIKIJOS RESPUBLIKA:

Yannos PAPANTONIOU

Ekonomikos reikalų ministrą;

ISPANIJOS KARALYSTĖ:

Cristóbal Ricardo MONTORO MORENO

Ekonomikos reikalų valstybės sekretorių;

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA:

Dominique STRAUSS-KAHN

Ekonomikos reikalų, finansų ir pramonės ministrą;

AIRIJA:

Charlie McCREEVY

Finansų ministrą;

ITALIJOS RESPUBLIKA:

Vincenzo VISCO

Finansų ministrą;

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ:

Jean-Claude JUNCKER

Ministrą pirmininką, valstybės ministrą, finansų ministrą, darbo ir užimtumo ministrą;

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ:

Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) VERMEEND

Finansų valstybės sekretorių;

AUSTRIJOS RESPUBLIKA:

Rudolf EDLINGER

Federalinį finansų ministrą;

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA:

António Luciano Pacheco DE SOUSA FRANCO

Finansų ministrą;

SUOMIJOS RESPUBLIKA:

Sauli NIINISTÖ

Ministro pirmininko pavaduotoją ir finansų ministrą;

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ:

Bosse RINGHOLM

Finansų ministrą;

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ:

Serą Stephen WALL, K.C.M.G., L.V.O.

Ambasadorių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1990 m. liepos 23 d. Konvencija dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną iš dalies keičiama taip:

20 straipsnis išdėstomas taip:

„20 straipsnis

Ši Konvencija sudaroma penkerių metų laikotarpiui. Ji pratęsiama tolesniems penkerių metų laikotarpiams, nebent Susitariančioji Valstybė raštu informuoja Europos Sąjungos Tarybos generalinį sekretorių apie savo prieštaravimą likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos.“

2 straipsnis

1.   Šį Protokolą pasirašiusios valstybės turi jį ratifikuoti, priimti arba patvirtinti. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui.

2.   Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius visoms pasirašiusioms valstybėms praneša apie:

a)

kiekvieno ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumento deponavimą;

b)

šio Protokolo įsigaliojimo dieną.

3 straipsnis

1.   Šis Protokolas įsigalioja pirmą trečio mėnesio dieną po to, kai ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus deponuoja paskutinė pasirašiusi valstybė.

2.   Šis Protokolas galioja nuo 2000 m. sausio 1 d.

3.   Į laikotarpį, prasidedantį 2000 m. sausio 1 d. ir pasibaigiantį šio Protokolo įsigaliojimo dieną, neatsižvelgiama nustatant, ar byla buvo pateikta per Arbitražo konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

4 straipsnis

Šis vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis sudarytas Protokolas, kurio visi dvylika tekstų yra autentiški, deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose. Patvirtintą kopiją generalinis sekretorius perduoda kiekvienos pasirašiusios valstybės vyriausybei.


(1)  OL L 225, 1990 8 20, p. 10.

(2)  OL C 26, 1996 1 31, p. 1.


1999 m. gegužės 25 d. taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijos

BAIGIAMASIS AKTAS

VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

POSĖDŽIAVĘ Taryboje 1999 m. gegužės 25 d.,

PRIMINDAMI 1998 m. gegužės 19 d. IŠVADAS dėl Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną („Arbitražo konvencija“) pratęsimo, kuriose jie susitarė, kad Arbitražo konvencija turėtų būti pratęsta tolesniam penkerių metų laikotarpiui nuo jos galiojimo termino pabaigos ir kad pasibaigus tam laikotarpiui ji automatiškai turėtų būti pratęsta tolesniems penkerių metų laikotarpiams, jeigu jokia Susitariančioji Valstybė neprieštarauja;

SUSITARĖ dėl to, kad nuo 2000 m. sausio 1 d. reikia pratęsti Arbitražo konvenciją tolesniam penkerių metų laikotarpiui;

PRADĖJO Protokolo, iš dalies keičiančio 1990 m. liepos 23 d. Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, pasirašymo procedūrą.


30.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/32


Konvencijos dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

PASIRAŠYMO PROTOKOLAS

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės įgaliotieji atstovai 2004 m. gruodžio 8 d. Briuselyje pasirašė Konvenciją dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną.

Šia proga jie pareiškė apie šias vienašales deklaracijas:

I.

Deklaraciją dėl Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną 7 straipsnio:

Belgijos, Čekijos Respublikos, Latvijos, Vengrijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovakijos ir Slovėnijos deklaraciją dėl Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną 7 straipsnio.

Belgija, Čekijos Respublika, Latvija, Vengrija, Lenkija, Portugalija, Slovakija ir Slovėnija pareiškia, kad jos taikys 7 straipsnio 3 dalį.

II.

Deklaraciją dėl Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną 8 straipsnio:

1.

Kipro Respublikos deklaracija

Terminas „griežta sankcija“ apima sankcijas už:

a)

nesąžiningą arba tyčinį klaidingos ataskaitos, mokesčio deklaracijos, dokumento ar deklaracijos dėl pajamų arba deklaracijos dėl išmokų ar atskaitymų reikalavimų parengimą arba pateikimą;

b)

nesąžiningą arba tyčinį klaidingų sąskaitų pateikimą;

c)

atsisakymą pateikti mokesčio deklaraciją, jos nepateikimą arba jos nepateikimą dėl aplaidumo;

d)

atsisakymą vesti tinkamą apskaitą arba parengti dokumentus ir įrašus tikrinimui, tinkamos apskaitos nevedimą ir minėtų dokumentų neparengimą arba to nedarymą dėl aplaidumo;

e)

pagalbą, dalyvavimą, patarimą, kurstymą ar skatinimą parengti, pristatyti arba pateikti mokesčio deklaraciją, ataskaitą, reikalavimą, sąskaitas ar dokumentą arba vesti ar parengti apskaitą ar dokumentus, kuris yra arba kurie yra iš esmės klaidingi.

Pirmiau minėtas sankcijas reglamentuojančios teisinės nuostatos yra įtrauktos į mokesčių nustatymo ir rinkimo įstatymus.

2.

Čekijos Respublikos deklaracija:

Mokesčių įstatymų pažeidimas, kuriam taikoma „griežta sankcija“, yra bet koks mokesčių įstatymų pažeidimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu, baudžiamosiomis arba administracinėmis baudomis. Šiais tikslais mokesčių įstatymo pažeidimu laikomas:

a)

mokėtinų mokesčių, socialinio draudimo mokesčių, sveikatos draudimo mokesčių ir valstybės užimtumo politikai mokamų įmokų nemokėjimas;

b)

vengimas mokėti mokesčius arba panašius mokėjimus;

c)

informavimo pareigos neatlikimas.

3.

Estijos Respublikos deklaracija:

Terminas „griežta sankcija“ aiškinamas kaip reiškiantis baudžiamąsias bausmes už sukčiavimą mokesčių srityje pagal Estijos vidaus teisę (Baudžiamąjį kodeksą).

4.

Graikijos Respublikos deklaracija:

1990 m. Graikijos Respublikos pateiktas griežtos sankcijos apibrėžimas pakeičiamas taip:

 

Terminas „griežtos sankcijos“ apima administracines nuobaudas už rimtus pažeidimus mokesčių srityje bei baudžiamąsias bausmes už nusikaltimus, įvykdytus mokesčių įstatymų atžvilgiu, pagal atitinkamas Buhalterijos ir apskaitos kodekso, Pajamų mokesčio kodekso nuostatas bei visas konkrečias administracines ir baudžiamąsias sankcijas mokesčių teisėje apibrėžiančias nuostatas.

5.

Vengrijos Respublikos deklaracija:

Terminas „griežta sankcija“ reiškia baudžiamąsias bausmes už nusikaltimus mokesčių srityje arba mokestines sankcijas mokesčių nemokėjimo, viršijančio 50 milijonų HUF, atvejais.

6.

Latvijos Respublikos deklaracija:

Terminas „griežtos sankcijos“ reiškia administracines nuobaudas už rimtus mokesčių pažeidimus ir baudžiamąsias bausmes.

7.

Lietuvos Respublikos deklaracija:

Terminas „griežtos sankcijos“ apima baudžiamąsias ir administracines sankcijas, pvz., už mokesčių inspekcijos nurodymų nevykdymą.

8.

Maltos Respublikos deklaracija:

Terminas „griežta sankcija“ reiškia administracinę arba baudžiamąją sankciją, paskirtą asmeniui, kuris tyčia, siekdamas vengti mokėti mokesčius arba padėti kitam asmeniui vengti mokėti mokesčius:

a)

mokesčių deklaracijoje arba kitame dokumente ar ataskaitoje, surašytoje, parengtoje arba pateiktoje Pajamų mokesčio įstatymų tikslais arba pagal juos, nenurodo kokių nors pajamų, kurios turėtų būti ten nurodomos;

arba

b)

mokesčių deklaracijoje arba kitame dokumente ar ataskaitoje, parengtoje arba pateiktoje Pajamų mokesčio įstatymų tikslais arba pagal juos, pateikia kokį nors klaidingą pareiškimą arba įrašą;

arba

c)

žodžiu arba raštu pateikia klaidingą atsakymą į pagal Pajamų mokesčio įstatymų nuostatas pateiktą klausimą arba prašymą pateikti informaciją;

arba

d)

parengia ar veda klaidingas buhalterines knygas ar kitus apskaitos dokumentus arba leidžia tai daryti, arba klastoja buhalterines knygas ar apskaitos dokumentus arba leidžia tai daryti;

arba

e)

naudojasi sukčiavimu, apgaule ar nesąžiningais būdais arba leidžia tai daryti.

9.

Nyderlandų Karalystės deklaracija:

1990 m. Nyderlandų Karalystės pateiktas griežtos sankcijos apibrėžimas pakeičiamas taip:

 

Terminas „griežta sankcija“ reiškia teismo paskirtą bausmę už tyčinį pažeidimą, kuris yra nurodytas Bendrojo mokesčių įstatymo 68 straipsnio 2 dalyje arba 69 straipsnio 1 ar 2 dalyse.

10.

Portugalijos Respublikos deklaracija:

1990 m. Portugalijos Respublikos pateiktas griežtos sankcijos apibrėžimas pakeičiamas taip:

 

Terminas „griežtos sankcijos“ apima baudžiamąsias ir administracines sankcijas, taikomas už pažeidimus mokesčių srityje, kurie įstatymuose apibrėžiami sunkiais arba įvykdytais ketinant sukčiauti.

11.

Lenkijos Respublikos deklaracija:

Terminas „griežta sankcija“ reiškia baudą, įkalinimą arba kartu skiriamas abi šias bausmes, arba laisvės atėmimo bausmę už mokesčių mokėtojo įvykdytą nusikalstamą mokesčių teisės nuostatų pažeidimą.

12.

Slovėnijos Respublikos deklaracija:

Sąvoka „griežta sankcija“ reiškia sankciją už bet kokį mokesčių teisės pažeidimą.

13.

Slovakijos Respublikos deklaracija:

Terminas „griežta sankcija“ reiškia „baudą“ už mokestinės prievolės pažeidimą; suprantama, kad ši nuobauda yra nustatyta pagal Mokesčių administravimo įstatymą Nr. 511/1992 (Rink.), su pakeitimais, susijusius mokesčių įstatymus ar Apskaitos įstatymą, o terminas „sankcija“ reiškia pagal Baudžiamąjį kodeksą paskirtą bausmę pagal baudžiamuosius kaltinimus, susijusius su pirmiau minėtų įstatymų pažeidimu.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image