ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 111E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. gegužės 11d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2005/C 111E/1

2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 14/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl maudyklų kokybės valdymo, ir panaikinančią Direktyvą 76/160/EEB

1

2005/C 111E/2

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 15/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno informacinės sistemos ( 1 )

19

2005/C 111E/3

2004 m. gruodžio 24 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 16/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo ( 1 )

23

2005/C 111E/4

2004 m. gruodžio 24 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 17/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo ( 1 )

28

2005/C 111E/5

2004 m. gruodžio 24 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 18/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 74/408/EEB dėl motorinių transporto priemonių sėdynių, jų įtvirtinimo įtaisų ir atramų galvai ( 1 )

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Taryba

11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 111/1


BENDROJI NUOMONĖ (EB) Nr. 14/2005

Tarybos priimta 2004 m. gruodžio 20 d.

siekiant priimti … m. …… … d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/ /EB dėl maudyklų kokybės valdymo, ir panaikinančią Direktyvą 76/160/EEB

(2005/C 111 E/01)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Remdamasi Komisijos komunikatu dėl tvarios plėtros, Europos Vadovų Taryba išskyrė tikslus kaip bendrąsias būsimosios plėtros gaires prioritetinėse gamtinių išteklių ir visuomenės sveikatos srityse.

(2)

Vanduo — tai retas gamtinis išteklius, kurio kokybė turėtų būti saugoma, ginama ir nagrinėjama atsižvelgiant į tai. Konkrečiai paviršiniai vandenys yra atsinaujinantys ištekliai, turintys ribotą gebėjimą atsistatyti po neigiamo žmogaus veiklos poveikio.

(3)

Bendrijos aplinkos politika turėtų siekti aukšto apsaugos lygio ir prisidėti prie aplinkos kokybės išsaugojimo, apsaugos ir gerinimo bei žmonių sveikatos apsaugos siekių įgyvendinimo.

(4)

2000 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė Europos Parlamentui ir Tarybai skirtą komunikatą dėl naujos maudyklų politikos plėtros ir pradėjo plataus masto visų suinteresuotų ir susijusių šalių konsultacijas. Pagrindinė šių konsultacijų išdava — visuotinė parama rengiant naują direktyvą, kurioje remiamasi naujausiais moksliniais įrodymais ir skiriamas ypatingas dėmesys didesniam visuomenės dalyvavimui.

(5)

2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (4), įsipareigojama užtikrinti aukšto lygio maudyklų apsaugą, tarp kitų veiksmų peržiūrint 1975 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 76/160/EEB dėl maudyklų kokybės (5).

(6)

Pagal Sutartį rengdama aplinkos politiką Bendrija, inter alia, turi atsižvelgti į turimus mokslinius ir techninius duomenis. Šioje direktyvoje, įgyvendinant patikimiausius indikatorinius parametrus, skirtus numatyti mikrobiologinį pavojų sveikatai ir siekti aukšto lygio apsaugos, turėtų būti remiamasi moksliniais įrodymais. Be to, turi būti skubiai atliekamos tolesnės epidemiologinės studijos dėl maudantis, ypač gėlame vandenyje, kylančio pavojaus sveikatai.

(7)

Siekiant padidinti išteklių naudingumą ir protingai juos naudoti, ši direktyva turi būti nuodugniai suderinta su kitais Bendrijos teisės aktais dėl vandens, kaip antai 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (6), 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (7) ir 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (8).

(8)

Suinteresuotiems asmenims turėtų būti išplatinta atitinkama informacija apie planuojamas priemones ir įgyvendinimo pažangą. Kad būtų išvengta pavojaus sveikatai, ypač nuspėjamos trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejais, visuomenė turi būti tinkamai ir laiku informuojama apie maudyklų kokybės stebėsenos rezultatus ir rizikos valdymo priemones. Turi būti naudojamos naujos technologijos, leidžiančios veiksmingu ir lyginamuoju būdu informuoti visuomenę apie maudyklas Bendrijoje.

(9)

Atliekant stebėseną, turi būti taikomi suderinti tyrimų metodai bei praktika. Kad būtų galima atlikti realią maudyklų klasifikaciją, būtina jų kokybę stebėti ir vertinti ilgesnį laiką.

(10)

Atitikties turėtų būti siekiama atitinkamomis valdymo priemonėmis ir kokybės užtikrinimu, o ne vien tik matavimais bei skaičiavimais. Todėl maudyklų charakteristikų sistema kaip valdymo priemonių pagrindas yra tinkamas būdas užtikrinti geresnį supratimą apie riziką. Tuo pat metu ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas kokybės standartų laikymuisi ir nuosekliam perėjimui nuo Direktyvos 76/160/EEB.

(11)

1998 m. birželio 25 d. Bendrija pasirašė JT/EEK konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvenciją). Bendrijos teisė turi būti tinkamai suderinta su šia konvencija, atsižvelgiant į tai, kad Bendrija ją turės ratifikuoti. Todėl į šią direktyvą reikėtų įtraukti nuostatas dėl visuomenės teisės gauti informaciją ir numatyti, kad visuomenė dalyvaus ją įgyvendinant.

(12)

Kadangi siūlomos direktyvos tikslų, būtent bendrais standartais pagrįstos geros maudyklų kokybės ir aukšto lygio apsaugos visoje Bendrijoje, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(13)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (9).

(14)

Nuolatinė Bendrijos maudyklų politikos svarba tampa akivaizdi kiekvieną maudymosi sezoną, kadangi jos dėka visuomenė apsaugoma nuo atsitiktinės arba nuolatinės taršos Bendrijos maudymosi zonose arba netoli jų. Įsigaliojus Direktyvai 76/160/EEB dėl maudyklų kokybės, bendroji maudyklų kokybė žymiai pagerėjo. Tačiau ši direktyva atspindi 8-ojo dešimtmečio pradžios žinių ir patirties būklę. Nuo to laiko pasikeitė maudyklų naudojimo struktūra, taip pat ir mokslo bei technikos žinių būklė. Todėl ta direktyva turi būti panaikinta.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šioje direktyvoje pateikiamos nuostatos dėl:

a)

maudyklų kokybės stebėsenos ir jų klasifikavimo;

b)

maudyklų kokybės valdymo ir

c)

informacijos apie maudyklų kokybę pateikimo visuomenei.

2.   Šios direktyvos tikslas — išsaugoti, apsaugoti ir pagerinti aplinkos kokybę bei apsaugoti žmonių sveikatą, papildant Direktyvą 2000/60/EB.

3.   Ši direktyva taikoma kiekvienam paviršinių vandenų vienetui, kuriame kompetentinga institucija tikisi daug besimaudančių žmonių ir kuriame ji dar nepaskelbė nuolatinio draudimo maudytis ar nerekomendavo nesimaudyti (toliau — maudykloms). Ji netaikoma:

a)

plaukimo baseinams ir mineralinių vandenų baseinams;

b)

uždariems vandens telkiniams, kurie yra prižiūrimi arba naudojami terapiniams tikslams;

c)

dirbtinai sukurtiems uždariems vandens telkiniams, atskirtiems nuo paviršinių ir požeminių vandenų.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje vartojamos tokios sąvokos.

1)

Sąvokos „paviršinis vanduo“, „požeminis vanduo“, „vidaus vanduo“, „tarpiniai vandenys“, „pakrančių vanduo“ ir „upės baseinas“ turi tą pačią reikšmę kaip ir Direktyvoje 2000/60/EB.

2)

„Kompetentinga institucija“ — tai institucija ar institucijos, kurią (kurias) valstybė narė paskyrė norėdama užtikrinti atitiktį šios direktyvos reikalavimams, arba bet kuri kita institucija ar tarnyba, kuriai buvo pavesta ši funkcija.

3)

„Nuolatinis“, taikant draudimui maudytis ar rekomendacijai nesimaudyti, — tai trunkantis mažiausiai vieną ištisą maudymosi sezoną.

4)

„Didelis skaičius“, kalbant apie besimaudančiuosius, — tai skaičius, kurį kompetentinga institucija laiko dideliu, atsižvelgdama pirmiausia į praeities tendencijas arba turimą infrastruktūrą bei įrenginius, arba į priemones, kurių buvo imtasi maudymuisi skatinti.

5)

„Tarša“ — tai mikrobiologinio užterštumo arba kitų organizmų ar atliekų buvimas, turintis įtakos vandens kokybei ir keliantis pavojų besimaudančių sveikatai, kaip nurodyta 8 ir 9 straipsniuose bei I priedo A skiltyje.

6)

„Maudymosi sezonas“ — tai laikotarpis, kurio metu galima tikėtis didelio skaičiaus besimaudančių.

7)

„Valdymo priemonės“ — tai priemonės, kurių imamasi maudyklų atžvilgiu:

a)

maudyklos charakteristikos sukūrimas ir atnaujinimas;

b)

stebėsenos kalendoriaus sudarymas;

c)

maudyklų stebėsena;

d)

maudyklų kokybės vertinimas;

e)

maudyklų klasifikavimas;

f)

taršos, kuri gali turėti įtakos maudykloms ir pakenkti besimaudančių sveikatai, priežasčių nustatymas ir įvertinimas;

g)

visuomenės informavimas;

h)

veiksmai, kuriais siekiama išvengti taršos poveikio besimaudantiems;

i)

veiksmai taršos rizikai mažinti.

8)

„Trumpalaikė tarša“ — tai I priedo A skiltyje aprašytas mikrobiologinis užterštumas, kuris turi aiškiai nustatomas priežastis, paprastai neveikia maudyklų kokybės ilgesnį nei maždaug 72 valandų laikotarpį, ir kuriam kompetentinga institucija, kaip nurodyta II priede, nustatė tvarką jam numatyti ir su juo kovoti.

9)

„Išskirtinė situacija“ — tai įtakos maudyklų kokybei turintis įvykis arba įvykių seka tam tikroje vietoje, kurie paprastai pasitaiko vidutiniškai ne dažniau kaip kartą per ketverius metus.

10)

„Maudyklų kokybės duomenų rinkinys“ — tai duomenys, gauti pagal 3 straipsnį.

11)

„Maudyklų kokybės vertinimas“ — tai maudyklų kokybės vertinimo procesas, taikant II priede aprašytą vertinimo metodą.

12)

„Melsvadumblių išplitimas“ — melsvadumblių sankaupa žydėjimo, ištisinės dangos ar putų pavidalu.

13)

Sąvoka „suinteresuota visuomenės grupė“ turi tą pačią reikšmę kaip ir 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (10).

II SKYRIUS

MAUDYKLŲ KOKYBĖ IR VALDYMAS

3 straipsnis

Stebėsena

1.   Valstybės narės kasmet identifikuoja visas maudyklas ir nustato maudymosi sezono trukmę. Pirmąjį kartą jos tai atlieka prieš prasidedant pirmajam maudymosi sezonui po 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad I priedo A skiltyje pateiktų parametrų stebėsena vyks pagal IV priedo nuostatas.

3.   Stebėsena atliekama toje maudyklos vietoje, kur:

a)

tikimasi daugiausiai besimaudančių arba

b)

pagal maudyklos charakteristiką laukiama didžiausio taršos pavojaus.

4.   Stebėsenos kalendorius sudaromas kiekvienai maudyklai atskirai prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią, o pirmąjį kartą — prieš trečiojo pilno maudymosi sezono pradžią po to, kai įsigalios ši direktyva. Stebėsena turi įvykti ne vėliau kaip per keturias dienas nuo stebėsenos kalendoriuje nurodytos dienos.

5.   Valstybės narės gali pradėti I priedo A skiltyje pateiktų parametrų stebėseną per pirmąjį pilną maudymosi sezoną po šios direktyvos įsigaliojimo. Tokiu atveju stebėsena vykdoma taip dažnai, kaip nurodyta IV priede. Tokios stebėsenos rezultatai gali būti naudojami 4 straipsnyje minimam maudyklų kokybės duomenų rinkiniui sudaryti. Valstybėms narėms pradėjus vykdyti stebėseną pagal šios direktyvos nuostatas, Direktyvos 76/160/EEB priede nurodytų parametrų stebėsena gali būti nutraukta.

6.   Į mėginius, paimtus trumpalaikės taršos atvejais, leidžiama neatsižvelgti. Jie pakeičiami mėginiais, kurie paimami laikantis IV priedo nuostatų.

7.   Išskirtinių situacijų metu 4 dalyje minimas stebėsenos kalendoriaus vykdymas gali būti sustabdytas. Jis atnaujinamas kuo greičiau, pasibaigus išskirtinei situacijai. Nauji mėginiai paimami kuo greičiau, pasibaigus išskirtinei situacijai, tam, kad jais būtų pakeisti dėl susidariusios išskirtinės situacijos nepaimti mėginiai.

8.   Valstybės narės, nurodydamos priežastis, praneša Komisijai apie stebėsenos kalendoriaus vykdymo sustabdymą. Tokį pranešimą jos privalo pateikti ne vėliau kaip kartu su artimiausia metine ataskaita, nurodyta 13 straipsnyje.

9.   Valstybės narės užtikrina, kad maudyklų kokybės tyrimai vyks taikant I priede nurodytus pamatinius metodus ir laikantis V priede pateiktų taisyklių. Tačiau valstybės narės gali leisti taikyti kitus metodus arba taisykles, jei jos gali įrodyti, kad gauti rezultatai prilygsta tiems, kurie būtų gauti taikant I priede nurodytus metodus ir V priede pateiktas taisykles. Valstybės narės, leidžiančios taikyti tokius lygiaverčius metodus ar taisykles, privalo pateikti Komisijai visą būtiną informaciją apie taikomus metodus ir taisykles bei jų lygiavertiškumą.

4 straipsnis

Maudyklų kokybės vertinimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad maudyklų kokybės duomenų rinkiniai sudaromi I priedo A skiltyje nurodytų parametrų stebėsenos pagalba.

2.   Maudyklos kokybės vertinimas atliekamas:

a)

kiekvienoje maudykloje;

b)

pasibaigus kiekvienam maudymosi sezonui;

c)

remiantis maudyklų kokybės duomenimis, surinktais per einamąjį maudymosi sezoną ir tris ankstesnius sezonus, ir

d)

laikantis II priede nustatytos tvarkos.

Tačiau valstybė narė gali nuspręsti įvertinti maudyklos kokybę, remdamasi tik maudyklų kokybės duomenimis, kurie buvo surinkti per ankstesnius tris maudymosi sezonus. Tokiu atveju ji turi iš anksto apie tai pranešti Komisijai. Jei vėliau ji nusprendžia sugrįžti prie vertinimo pagal keturis maudymosi sezonus, ji taip pat privalo apie tai pranešti Komisijai. Valstybės narės negali keisti taikomo vertinimo laikotarpio dažniau kaip kartą per penkerius metus.

3.   Duomenų, naudojamų maudyklos kokybei įvertinti, rinkinį visada sudaro ne mažiau kaip 16 mėginių, o ypatingomis IV priedo 2 dalyje išvardytomis aplinkybėmis — 12 mėginių.

4.   Tačiau jei:

įvykdytas 3 dalyje išdėstytas reikalavimas arba

vertinimui skirtų maudyklos duomenų rinkinys sudaro ne mažiau kaip 8 mėginius, kai maudyklos maudymosi sezonas neviršija 8 savaičių,

maudyklos kokybė gali būti vertinama remiantis maudyklos kokybės duomenimis, kurie susiję su mažiau nei keturiais maudymosi sezonais, jei:

a)

maudykla neseniai identifikuota;

b)

įvyko pokyčių, kurie galėtų paveikti maudyklos klasifikaciją pagal 5 straipsnio nuostatas, todėl tokiu atveju vertinimas turi būti atliekamas remiantis maudyklos kokybės duomenų rinkiniu, kurį sudarytų vien tik mėginių, surinktų įvykus pokyčiams, tyrimų rezultatai arba

c)

maudykla jau buvo įvertinta pagal Direktyvos 76/160/EEB reikalavimus, todėl tokiu atveju turi būti naudojami pagal tą direktyvą surinkti lygiaverčiai duomenys, o šiuo tikslu Direktyvos 76/160/EEB priedo 2 ir 3 parametrai turi būti laikomi lygiaverčiais šios direktyvos I priedo A skilties 2 ir 1 parametrams.

5.   Valstybės narės gali padalyti ar sujungti esamas maudyklas į grupes, atsižvelgdamos į maudyklų kokybės vertinimus. Jos gali sujungti esamas maudyklas į grupes tik tuo atveju, jei:

a)

maudyklos ribojasi viena su kita;

b)

jų vertinimai pagal 2 ir 3 dalių bei 4 dalies c punkto nuostatas buvo panašūs pastaruosius ketverius metus ir

c)

šių maudyklų charakteristikos byloja apie bendrus rizikos veiksnius arba jų nebuvimą.

5 straipsnis

Maudyklų klasifikacija ir kokybės būklė

1.   Įvertinusios maudyklos kokybę pagal 4 straipsnio nuostatas, valstybės narės, remdamosi II priede išdėstytais kriterijais, turi klasifikuoti maudyklą kaip:

a)

„prastą“;

b)

„patenkinamą“;

c)

„gerą“ arba

d)

„puikią“.

2.   Pirmoji klasifikacija pagal šios direktyvos reikalavimus turi būti baigta iki 2015 m. maudymosi sezono pabaigos.

3.   Valstybės narės privalo užtikrinti, kad iki 2015 m. maudymosi sezono pabaigos visos maudyklos bus bent „patenkinamos“. Jos turi imtis realių ir proporcingų priemonių, kurias jos laiko tinkamomis, siekdamos padidinti „puikiomis“ ar „geromis“ laikomų maudyklų skaičių.

4.   Tačiau nepaisant 3 dalyje išdėstytų bendrųjų reikalavimų, maudyklos laikinai gali būti klasifikuojamos kaip „prastos“ ir vis tiek atitikti šios direktyvos nuostatas. Turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių nepavyko pasiekti „patenkinamos“ kokybės būklės. Tokiais atvejais valstybės narės privalo užtikrinti, kad bus įvykdytos šios sąlygos:

a)

kiekvienai maudyklai, kuri klasifikuojama kaip „prasta“, nuo kito maudymosi sezono, prasidedančio po klasifikacijos, turi būti taikomos šios priemonės:

i)

atitinkamos valdymo priemonės, įskaitant draudimą maudytis ar rekomendaciją nesimaudyti, bandant apsaugoti besimaudančius nuo taršos poveikio, ir

ii)

atitinkamos valdymo priemonės, kad būtų užkirstas kelias taršai, ji būtų sumažinta ar pašalintos taršos priežastys;

b)

jei maudykla penkerius metus iš eilės klasifikuojama kaip „prasta“, būtina paskelbti nuolatinį draudimą maudytis arba nuolatinę rekomendaciją nesimaudyti. Tačiau, jei valstybė narė mano, kad pasiekti „patenkinamą“ kokybę būtų neįmanoma ar neproporcingai brangu, ji gali paskelbti nuolatinį draudimą maudytis arba nuolatinę rekomendaciją nesimaudyti ir nepasibaigus penkerių metų laikotarpiui.

5.   Paskelbus draudimą maudytis arba rekomendaciją nesimaudyti, visuomenei turi būti pranešta, kad tam tikra zona nebelaikoma maudykla, nurodant jos nuvertinimo priežastis.

6 straipsnis

Maudyklos charakteristikos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad maudyklų charakteristikos būtų nustatomos pagal III priedo reikalavimus. Maudyklos charakteristika gali būti skirta tik vienai maudyklai arba kelioms besiribojančioms maudykloms. Pirmą kartą maudyklos charakteristika sudaroma iki… (11).

2.   Maudyklų charakteristikos turi būti peržiūrimos ir atnaujinamos, kaip numatyta III priede.

3.   Sudarant, peržiūrint ir atnaujinant maudyklų charakteristikas, būtina atitinkamai pasinaudoti šiai direktyvai aktualiais duomenimis, kurie buvo gauti atlikus stebėseną ir vertinimą pagal Direktyvos 2000/60/EB reikalavimus.

7 straipsnis

Valdymo priemonės, susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms

Valstybės narės užtikrina, kad sužinojus apie netikėtas situacijas, kurios neigiamai veikia arba pagrįstai galėtų neigiamai paveikti maudyklos kokybę ir besimaudančių sveikatą, bus laiku ir tinkamai panaudotos valdymo priemonės. Tokioms priemonėms priskiriamas visuomenės informavimas ir, jei būtina, laikinas draudimas maudytis.

8 straipsnis

Melsvadumblių rizika

1.   Kai maudyklos charakteristika rodo melsvadumblių išplitimo potencialą, atliekama atitinkama stebėsena, kad būtų laiku nustatytas sveikatai keliamas pavojus.

2.   Išplitus melsvadumbliams ir nustačius arba preziumuojant sveikatai keliamą pavojų, būtina nedelsiant imtis atitinkamų priemonių, taip pat ir informuoti visuomenę, kad būtų išvengta pavojingo poveikio.

9 straipsnis

Kiti parametrai

1.   Jei maudyklos charakteristika rodo didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono išplitimo tendenciją, būtina atlikti tyrimus jo priimtinumui bei sveikatai keliamam pavojui nustatyti ir imtis atitinkamų valdymo priemonių, tarp jų — informuoti visuomenę.

2.   Būtina vizualiai patikrinti, ar maudyklos neužterštos dervų likučiais, stiklu, plastiku, guma ar kitomis atliekomis. Nustačius tokią taršą, reikia imtis atitinkamų valdymo priemonių, tarp jų, jei būtina, — informuoti visuomenę.

10 straipsnis

Bendradarbiavimas tarpvalstybinių vandenų srityje

Tais atvejais, kai upės baseinas daro poveikį kelių valstybių maudyklų kokybei, susijusios valstybės narės privalo atitinkamai bendradarbiauti įgyvendindamos šią direktyvą, taip pat ir keistis tam tikra informacija bei imtis bendrų veiksmų kontroliuoti minėtą poveikį.

III SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA

11 straipsnis

Visuomenės dalyvavimas

Valstybės narės skatina visuomenę dalyvauti įgyvendinant šią direktyvą suteikdamos suinteresuotai visuomenės daliai galimybę teikti pasiūlymus, pastabas ar skundus. Kompetentingos institucijos privalo atitinkamai atsižvelgti į bet kokią gautą informaciją.

12 straipsnis

Visuomenei teikiama informacija

1.   Valstybės narės užtikrina, kad maudymosi sezono metu bus aktyviai skleidžiama ir netoli kiekvienos maudyklos lengvai pasiekiamoje vietoje nedelsiant skelbiama tokia informacija:

a)

esama maudyklos klasifikacija;

b)

bendrojo pobūdžio maudyklos aprašymas ne techniniais terminais, grindžiamas pagal III priedo nuostatas sudaryta maudyklos charakteristika;

c)

tuo atveju, jei maudykla tapo trumpalaikės taršos objektu:

pranešimas apie tai, kad maudykla yra trumpam užteršta,

dienų, kai dėl tokios taršos buvo draudžiama ar nerekomenduojama maudytis, skaičius per praėjusį maudymosi sezoną, ir

įspėjimas, jei tokia tarša galima arba jau įvykusi;

d)

išskirtinių situacijų metu — informacija apie jų pobūdį ir numatomą trukmę;

e)

jei draudžiama arba nerekomenduojama maudytis — informacinis pranešimas visuomenei nurodant priežastis, ir

f)

nuoroda į išsamesnės informacijos šaltinius.

2.   Valstybės narės naudojasi atitinkamomis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, taip pat ir internetu, kad galėtų aktyviai ir greitai paskelbti 1 dalyje minimą informaciją apie maudyklas, taip pat ir šią informaciją:

a)

maudyklų sąrašą;

b)

kiekvienos maudyklos klasifikaciją per pastaruosius trejus metus bei maudyklos charakteristiką, įskaitant ir stebėsenos, atliktos pagal šios direktyvos nuostatas po paskutinės klasifikacijos, rezultatus;

c)

tuo atveju, kai maudyklos buvo klasifikuotos kaip „prastos“, — informaciją apie taršos priežastis ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti besimaudančius nuo taršos poveikio ir pašalinti jos priežastis, kaip nurodyta 5 straipsnio 4 dalyje, ir

d)

tuo atveju, kai maudykla buvo trumpam užteršta, — bendrojo pobūdžio informaciją apie:

sąlygas, kurios galėjo sukelti trumpalaikę taršą,

tokios taršos tikimybę ir galimą trukmę,

taršos priežastis ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti besimaudančius nuo taršos poveikio ir pašalinti jos priežastis.

Šis sąrašas, nurodytas a punkte, skelbiama kiekvienais metais prieš prasidedant maudymosi sezonui. Stebėsenos rezultatai pateikiami per savaitę.

3.   Prasidėjus penktajam maudymosi sezonui po 18 straipsnio 1 dalyje minimos dienos, 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija turi būti platinama vos ją gavus.

4.   Kai tik įmanoma, valstybės narės ir Komisija privalo, naudodamosi georeferencine technologija, išplatinti informaciją visuomenei ir pateikti ją aiškiai bei sklandžiai, naudojant ženklus ir simbolius.

13 straipsnis

Pranešimai

1.   Kiekvieną maudymosi sezoną valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienos maudyklos stebėsenos rezultatus ir maudyklos kokybės vertinimą bei svarbių valdymo priemonių, kurių buvo imtasi, aprašymą. Šią informaciją apie praėjusį maudymosi sezoną valstybės narės pateikia kasmet iki gruodžio 31 d. Informacija pradedama teikti atlikus pirmąjį maudyklos kokybės vertinimą pagal 4 straipsnio nuostatas.

2.   Valstybės narės kasmet, prieš maudymosi sezono pradžią, informuoja Komisiją apie visas identifikuotas maudyklas, taip pat nurodydamos visų pasikeitimų lyginant su praėjusiais metais priežastis. Pirmą kartą tai atliekama prasidėjus pirmajam maudymosi sezonui po 18 straipsnio 1 dalyje minimos dienos.

3.   Prasidėjus maudyklos stebėsenai pagal šios direktyvos nuostatas, 1 dalyje nurodytos metinės ataskaitos ir toliau turi būti siunčiamos Komisijai pagal Direktyvos 76/160/EEB nuostatas, kol bus galima atlikti pirmąjį vertinimą vadovaujantis šia direktyva. Per šį laikotarpį metinėje ataskaitoje leidžiama neatsižvelgti į Direktyvos 76/160/EEB priede nurodytą 1 parametrą, o Direktyvos 76/160/EEB priede nurodyti 2 ir 3 parametrai turi būti laikomi lygiaverčiais šios direktyvos I priedo A skiltyje pateikiamiems 2 ir 1 parametrams.

4.   Komisija skelbia metinę apibendrintą ataskaitą apie Bendrijos maudyklų kokybės, įskaitant maudyklų klasifikaciją, atitiktį šios direktyvos nuostatoms ir reikšmingas valdymo priemones, kurių buvo imtasi. Komisija skelbia šią ataskaitą kiekvienais metais iki balandžio 30 d., taip pat ir internete. Rengdama ataskaitą Komisija, jei tik įmanoma, turi kuo geriau pasinaudoti pagal susijusius Bendrijos teisės aktus, visų pirma pagal Direktyvą 200/60/EB, surinktais duomenimis, vertinimo ir pateikimo sistemomis.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Ataskaita ir peržiūra

1.   Iki 2018 m. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje apžvelgiamas šios direktyvos įgyvendinimas.

2.   Ataskaitoje ypač nagrinėjami:

a)

atitinkamos Europos epidemiologinės studijos, kurią Komisija atliko bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, rezultatai;

b)

kita mokslinė, analitinė ir epidemiologinė raida, svarbi maudyklų kokybės parametrams, ir

c)

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos.

3.   Atsižvelgdama į šią ataskaitą ir į išplėstinį poveikio vertinimą, prireikus Komisija kartu su ataskaita gali pateikti ir pasiūlymus pakeisti šią direktyvą.

15 straipsnis

Techniniai pritaikymai ir įgyvendinimo priemonės

Laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos gali būti nuspręsta:

a)

konkrečiau apibrėžti EN/ISO standartą dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo 3 straipsnio 9 dalies tikslams;

b)

nustatyti išsamias 8 straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo taisykles;

c)

atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, pritaikyti analizės metodus I priede nurodytiems parametrams;

d)

priderinti V priedą prie mokslo ir technikos pažangos;

e)

nustatyti gaires dėl bendrojo pavienių mėginių vertinimo metodo.

16 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

17 straipsnis

Panaikinimas

1.   Nuo 2014 m. gruodžio 31 d. panaikinama Direktyva 76/160/EEB. Atsižvelgiant į 2 dalies nuostatas šis panaikinimas neturi pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su perkėlimo ir taikymo terminais, numatytais naikinamoje direktyvoje.

2.   Ši Direktyvą 76/160/EEB pakeičianti direktyva bus pradėta taikyti iš karto po to, kai valstybė narė imsis visų būtinų teisinių, administracinių ir praktinių priemonių, kad atitiktų šios direktyvos reikalavimus.

3.   Nuorodos į naikinamą Direktyvą 76/160/EEB laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

18 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Valstybės narės priima šios direktyvos laikymuisi reikalingus įstatymus ir kitus teisės aktus iki … (12). Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinės teisės aktų, kuriuos jos priima šios direktyvos taikymo srityje, pagrindinių nuostatų tekstus.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

20 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 220, 2003 9 16, p. 39.

(2)  OL C 244, 2003 10 10, p. 31.

(3)  2003 m. spalio 21 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 82 E, 2004 4 1, p. 115). 2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos bendroji nuomonė ir … Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(4)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(5)  OL L 31, 1976 2 5, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(6)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(7)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(8)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).

(9)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(10)  OL L 175, 1985 7 5, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25, p. 17).

(11)  Sueis šešeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

(12)  Sueis treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.


I PRIEDAS

VIDAUS VANDENYS

 

A

B

C

D

E

Parametras

Puiki kokybė

Gera kokybė

Patenkinama kokybė

Pamatiniai tyrimų metodai

1

Intestinal Enterococci (ksv/100 ml)

200 (1)

400 (1)

360 (2)

ISO 7899-1

arba ISO 7899-2

2

Escherichia coli (ksv/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 arba

ISO 9308-1

PAKRANČIŲ VANDENYS IR TARPINIAI VANDENYS

 

A

B

C

D

E

Parametras

Puiki kokybė

Gera kokybė

Patenkinama kokybė

Pamatiniai tyrimų metodai

1

Intestinal Enterococci (ksv/100 ml)

100 (3)

200 (3)

200 (4)

ISO 7899-1 arba

ISO 7899-2

2

Escherichia coli (ksv/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 arba

ISO 9308-1


(1)  Remiamasi 95 procentilio vertinimu. Žr. II priedą.

(2)  Remiamasi 90 procentilio vertinimu. Žr. II priedą.

(3)  Remiamasi 95 procentilio vertinimu. Žr. II priedą.

(4)  Remiamasi 90 procentilio vertinimu. Žr. II priedą.


II PRIEDAS

MAUDYKLŲ VERTINIMAS IR KLASIFIKACIJA

1.   PRASTA KOKYBĖ

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip „prastos“, jei paskutiniojo vertinimo laikotarpio (1) maudyklos kokybės duomenų rinkinyje mikrobiologinių rodiklių procentilių vertės (2) yra blogesnės (3) negu I priedo D skiltyje nurodytos „patenkinamos kokybės“ vertės.

2.   PATENKINAMA KOKYBĖ

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip „patenkinamos“:

1)

jei paskutiniojo vertinimo laikotarpio maudyklos kokybės duomenų rinkinyje mikrobiologinių rodiklių procentilių vertės yra lygios arba geresnės (4) negu I priedo D skiltyje nurodytos „patenkinamos kokybės“ vertės.

2)

jei maudyklos buvo trumpam užterštos, su sąlyga, kad:

i)

buvo imtasi atitinkamų valdymo priemonių, įskaitant stebėjimą, ankstyvojo įspėjimo sistemas ir stebėseną, norint įspėjamosiomis priemonėmis arba, jei būtina, draudimu maudytis apsaugoti besimaudančius nuo taršos;

ii)

buvo imtasi atitinkamų valdymo priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią taršai, ją sumažinti arba pašalinti jos priežastis, ir

iii)

mėginių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta pagal 3 straipsnio 6 dalies nuostatas dėl trumpalaikės taršos per paskutinįjį vertinimo laikotarpį, skaičius sudarė ne daugiau kaip 15 % bendrojo mėginių skaičiaus, kuris buvo numatytas tam laikotarpiui sudarytuose stebėsenos kalendoriuose, arba tai buvo ne daugiau kaip vienas mėginys per maudymosi sezoną — atsižvelgiant į tai, kuris skaičius didesnis.

3.   GERA KOKYBĖ

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip „geros“:

1)

jei paskutiniojo vertinimo laikotarpiu maudyklos kokybės duomenų rinkinyje mikrobiologinių rodiklių procentilių vertės yra lygios arba geresnės (4) negu I priedo C skiltyje nurodytos „geros kokybės“ vertės; ir

2)

esant trumpalaikei taršai maudyklose, su sąlyga, kad:

i)

buvo imtasi atitinkamų valdymo priemonių, įskaitant stebėjimą, ankstyvojo įspėjimo sistemas ir stebėseną, norint įspėjamosiomis priemonėmis arba, jei būtina, draudimu maudytis apsaugoti besimaudančius nuo taršos;

ii)

buvo imtasi atitinkamų valdymo priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią taršai, ją sumažinti arba pašalinti jos priežastis, ir

iii)

mėginių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta pagal 3 straipsnio 6 dalies nuostatas dėl trumpalaikės taršos per paskutinįjį vertinimo laikotarpį, skaičius sudarė ne daugiau kaip 15 % bendrojo mėginių skaičiaus, kuris buvo numatytas tam laikotarpiui sudarytuose stebėsenos kalendoriuose, arba tai buvo ne daugiau kaip vienas mėginys per maudymosi sezoną — atsižvelgiant į tai, kuris skaičius didesnis.

4.   PUIKI KOKYBĖ

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip „puikios“:

1)

jei paskutiniojo vertinimo laikotarpiu maudyklos kokybės duomenų rinkinyje mikrobiologinių rodiklių procentilių vertės yra lygios arba geresnės negu „puikios kokybės“ vertės, nurodytos I priedo B skiltyje; ir

2)

esant trumpalaikei taršai maudyklose, su sąlyga, kad:

i)

buvo imtasi atitinkamų valdymo priemonių, įskaitant stebėjimą, ankstyvojo įspėjimo sistemas ir stebėseną, norint įspėjamosiomis priemonėmis arba, jei būtina, draudimu maudytis apsaugoti besimaudančius nuo taršos;

ii)

buvo imtasi atitinkamų valdymo priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią taršai, ją sumažinti arba pašalinti jos priežastis, ir

iii)

mėginių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta pagal 3 straipsnio 6 dalies nuostatas dėl trumpalaikės taršos per paskutinįjį vertinimo laikotarpį, skaičius sudarė ne daugiau kaip 15 % bendrojo mėginių skaičiaus, kuris buvo numatytas tam laikotarpiui sudarytuose stebėsenos kalendoriuose, arba tai buvo ne daugiau kaip vienas mėginys per maudymosi sezoną — atsižvelgiant į tai, kuris skaičius didesnis.


(1)  „Paskutinysis vertinimo laikotarpis“ – tai keturi paskutiniai maudymosi sezonai arba, jei tinka, 4 straipsnio 2 arba 4 dalyje nurodytas laikotarpis.

(2)  Remiantis iš tam tikros maudyklos gautų mikrobiologinių duomenų įprastos tikimybės tankio funkcijos log10 procentilių vertinimu, procentilio vertė gaunama taip:

i)

Imama visų bakterinių rodiklių vertinamų duomenų sekoje log10 vertė (jei gaunama nulinė vertė, imama naudoto analizės metodo mažiausios aptikimo ribos log10 vertė).

ii)

Apskaičiuojamas aritmetinis log10 verčių vidurkis (μ).

iii)

Apskaičiuojama standartinė log10 verčių paklaida (σ).

Duomenų tikimybės tankio funkcijos viršutinis 90 procentilio taškas nustatomas pagal tokią formulę: viršutinis 90 procentilis = antilog (μ + 1.282 σ ).

Duomenų tikimybės tankio funkcijos viršutinis 95 procentilio taškas nustatomas pagal tokią formulę: viršutinis 95 procentilis = antilog (μ + 1.65 σ ).

(3)  „Blogesnės“ – tai didesnės koncentracijos vertės, išreikštos ksv/100 ml.

(4)  „Geresnės“ – tai mažesnės koncentracijos vertės, išreikštos ksv/100 ml.


III PRIEDAS

MAUDYKLOS CHARAKTERISTIKA

1.

6 straipsnyje minimą maudyklos charakteristiką sudaro:

a)

maudyklos ir kitų tam tikros maudyklos baseino paviršinių vandenų, kurie gali būti taršos šaltinis, fizinių, geografinių ir hidrologinių savybių, svarbių šiai direktyvai, aprašymas kaip numatyta Direktyvoje 2000/60/EB;

b)

taršos, galinčios paveikti maudyklą ir pakenkti besimaudančių sveikatai, įvardijimas ir įvertinimas;

c)

melsvadumblių išplitimo galimybių įvertinimas;

d)

didžiųjų dumblių ir (arba) fitoplanktono išplitimo galimybių įvertinimas;

e)

jei b punkte nurodytas įvertinimas rodo, kad kyla trumpalaikės taršos pavojus, tokia informacija:

numanomas laukiamos trumpalaikės taršos pobūdis, dažnis ir trukmė,

visų išlikusių taršos priežasčių apibūdinimas, taip pat ir valdymo priemonės, kurių buvo imtasi, bei priežasčių pašalinimo grafikas,

valdymo priemonės, kurių buvo imtasi trumpalaikės taršos atvejais, ir už tokius veiksmus atsakingų institucijų pavadinimai bei informacija pasiteiravimui;

f)

stebėsenos vieta.

2.

Jei maudyklos klasifikuojamos kaip „geros“, „patenkinamos“ arba „prastos“, maudyklos charakteristika turi būti reguliariai tikrinama siekiant įvertinti, ar nepasikeitė kuris nors iš 1 dalyje nurodytų aspektų. Prireikus charakteristiką būtina atnaujinti. Tokių patikrinimų dažnis ir sritis nustatomi pagal taršos pobūdį ir sunkumą. Tačiau patikrinimai privalo mažiausiai atitikti nuostatas ir vykti ne rečiau nei nurodyta šioje lentelėje.

Maudyklos klasifikacija

„Gera“

„Patenkinama“

„Prasta“

Patikrinimai turi vykti ne rečiau kaip kas

4 metai

3 metai

2 metai

Tikrinami aspektai

(1 dalies punktai)

a — f

a — f

a — f

Jei maudykla anksčiau buvo klasifikuojama kaip „puiki“, maudyklos charakteristika tikrinama ir prireikus atnaujinama tik tuo atveju, kai pasikeičia jos klasifikacija ir ji laikoma „gera“, „patenkinama“ arba „prasta“. Tikrinami visi 1 dalyje nurodyti aspektai.

3.

Didelių statybos darbų ar rimtų infrastruktūros pokyčių maudykloje ar netoli jos atveju maudyklos charakteristika atnaujinama prieš prasidedant naujajam maudymosi sezonui.

4.

1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija prireikus pateikiama išsamiame plane.

5.

Jei kompetentingai institucijai tai atrodo būtina, leidžiama pateikti ar pridėti kitą svarbią informaciją.


IV PRIEDAS

MAUDYKLOS STEBĖSENA

1.

Vienas mėginys turi būti paimtas prieš pat kiekvieno maudymosi sezono pradžią. Įskaitant šį specialųjį mėginį ir atsižvelgiant į 2 dalies nuostatas, per maudymosi sezoną turi būti paimami ir tiriami ne mažiau kaip keturi mėginiai.

2.

Tačiau per maudymosi sezoną turi būti paimami ir tiriami tik trys mėginiai, jei:

a)

maudyklos maudymosi sezonas trunka ne ilgiau kaip 8 savaites arba

b)

maudykla yra regione, kuriam būdingi tam tikri geografiniai suvaržymai.

3.

Mėginių ėmimo datos turi būti paskirstytos per visą maudymosi sezoną, o intervalas tarp jų neturi viršyti vieno mėnesio.

4.

Trumpalaikės taršos atveju turi būti paimtas vienas papildomas mėginys, patvirtinantis taršos įvykio pabaigą. Šis mėginys neturi priklausyti maudyklos kokybės duomenų rinkiniui.

Prireikus pakeisti mėginius, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, būtina paimti papildomą mėginį praėjus 7 dienoms nuo trumpalaikės taršos pabaigos.


V PRIEDAS

MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ MĖGINIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1.   MĖGINIŲ ĖMIMO VIETA

Jei įmanoma, mėginiai turi būti imami iš 30 cm nuo vandens paviršiaus gylio ir ne seklesnėje kaip 1 m gylio vietoje.

2.   MĖGINIAMS SKIRTŲ BUTELIUKŲ STERILIZAVIMAS

Mėginiams skirti buteliukai privalo:

būti sterilizuojami autoklave ne trumpiau kaip 15 minučių 121 oC temperatūroje arba

būti sterilizuojami sausai 160 oC–170 oC temperatūroje ne trumpiau kaip 1 valandą, arba

būti apšvitinti mėginiams skirti indai, gaunami tiesiai iš gamintojo.

3.   MĖGINIŲ ĖMIMAS

Mėginiams skirto buteliuko/indo talpa priklauso nuo vandens kiekio, reikalingo kiekvienam parametrui ištirti. Įprastinė mažiausia talpa — 250 ml.

Mėginiams skirti indai turi būti pagaminti iš skaidrios ir nedažytos medžiagos (stiklo, polietileno ar polipropileno).

Norint išvengti atsitiktinio mėginio užteršimo, mėginių ėmėjas privalo taikyti aseptinį metodą, kad mėginiams skirti buteliukai išliktų sterilūs. Jei viskas atliekama tinkamai, kita sterili įranga (sterilios chirurginės pirštinės, žnyplės ar mėginiams skirtos lazdelės) neprivaloma.

Mėginys turi būti aiškiai paženklintas nenuplaunamu rašalu ant paties mėginio arba jo etiketės.

4.   MĖGINIŲ LAIKYMAS IR PERVEŽIMAS IKI TYRIMŲ

Vandens mėginiai visais pervežimo etapais turi būti saugomi nuo šviesos, ypač nuo tiesioginių saulės spindulių.

Kol bus pristatytas į laboratoriją, mėginys turi būti laikomas šaltdėžėje arba šaldytuve (atsižvelgiant į klimatą) maždaug 4 oC temperatūroje. Jei pervežimas į laboratoriją gali užtrukti ilgiau negu 4 valandas, reikalaujama vežti šaldytuve.

Laiko tarpas nuo mėginių paėmimo iki tyrimo turi būti kuo trumpesnis. Rekomenduojama ištirti mėginius tą pačią darbo dieną. Jei dėl praktinių priežasčių to padaryti neįmanoma, mėginiai turi būti apdoroti ne vėliau kaip per 24 valandas. Iki tol jie turi būti laikomi tamsioje vietoje 4 oC ± 3 oC temperatūroje.


TARYBOS ARGUMENTŲ PRANEŠIMAS

I.   ĮŽANGA

2002 m. spalio mėnesį Komisija priėmė pasiūlymą (1) dėl naujos direktyvos dėl maudyklų kokybės, o 2004 m. balandžio mėnesį — iš dalies pakeistą pasiūlymą.

2003 m. spalio mėnesį Europos Parlamentas priėmė nuomonę pirmuoju svarstymu. (2)

2003 m. birželio mėnesį savo nuomonę priėmė Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. (3)

2003 m. balandžio mėnesį savo nuomonę priėmė Regionų komitetas. (4)

Taryba priėmė bendrąją poziciją 2004 m. gruodžio 20 d.

II.   TIKSLAS

Naujoji direktyva turėtų panaikinti ir pakeisti Direktyvą 76/160/EEB. Jos tikslas — sustiprinti visuomenės sveikatos apsaugą sugriežtinant maudyklų kokybės standartus ir modernizuojant kokybės valdymo teisinę sistemą. Visų pirma, ji turėtų:

papildyti Direktyvą 2000/60/EB (toliau — pagrindų direktyva dėl vandens),

sumažinti parametrus, kurie turi būti kontroliuojami maudyklų kokybės klasifikavimo tikslais, ir įdiegti naują klasifikavimo metodiką,

atsižvelgti į veiksnias valdymo priemones, ne vien į statistinius rezultatus,

teikti visuomenei daugiau informacijos apie maudyklas, įskaitant maudyklų charakteristikas.

III.   BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

1.   Bendrosios nuostatos

Į bendrąją poziciją įtraukta dauguma Europos Parlamento pirmuoju svarstymu patvirtintų iš dalies arba iš esmės pažodinių pakeitimų. Vis dėlto, tam tikri pakeitimai joje neatsispindi, kadangi:

nesilaikoma Sutarties 174 straipsnio formuluotės (1 pakeitimas),

Tarybos ir Komisijos nuomone, būtų nereikalingai pakartoti esami pagrindų direktyvos dėl vandens reikalavimai (2 ir 58, 4, 16 ir 13 pakeitimai) arba

Tarybos nuomone, jie yra nereikalingi ir gali klaidinti (6, 8 ir 12 pakeitimai).

Į ją taip pat įtraukti tam tikri kiti pakeitimai. Toliau pateikiamose dalyse išdėstyti esminiai pakeitimai. Be to, projektas keistas siekiant teksto aiškumo arba siekiant užtikrinti bendrą šios direktyvos nuoseklumą.

2.   Tikslas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžimai (1 ir 2 straipsniai)

1 straipsnio 1 dalis iš dalies atitinka Europos Parlamento 65 pakeitimą. Vis dėlto, Taryba negali sutikti išplėsti šios direktyvos sritį, kad ji būtų taikoma ne tik maudymuisi, bet ir kitoms rekreacinės veiklos rūšims. Todėl bendrojoje pozicijoje nėra nuorodų į tokias veiklos rūšis ir neįtraukiami 5, 7 bei 22 pakeitimai.

Sąvokos „maudykla“ apibrėžimas pateikiamas 1 straipsnio 3 dalyje, kadangi šis terminas apibrėžia direktyvos taikymo sritį.

Į 2 straipsnį įtraukiami papildomi sąvokų apibrėžimai iš pagrindų direktyvos dėl vandens ir jis atitinka Europos Parlamento 10 pakeitimą. Jame taip pat apibrėžiami kiti svarbiausi terminai, pirmiausia „kompetentinga institucija“, „nuolatinis“, „didelis kiekis“, „tarša“, „trumpalaikė tarša“, „melsvadumblių išplitimas“ ir „suinteresuota visuomenė“.

3.   Monitoringas (3 straipsnis bei IV ir V priedai)

3 straipsnis apskritai atitinka Europos Parlamento 11, 52 ir 54 pakeitimus, tačiau numato daugiau lankstumo monitoringo vietos atžvilgiu. Jame taip pat yra nuostatų dėl trumpalaikės taršos bei numatomas lygiaverčių metodų ir taisyklių taikymas tam tikromis sąlygomis, kurios gali būti išaiškintos komitologijos tvarka.

Palyginti su pirminiu Komisijos pasiūlymu, statistinės metodikos patikimumui sustiprinti IV priede numatomas dažnesnis minimalus mėginių ėmimo periodiškumas. Vis dėlto, jame taip pat atsižvelgiama į ES šiaurinei daliai būdingus ypač trumpus maudymosi sezonus ir ypatingus geografinius apribojimus (pvz., atokiose salose). Nebeliko tiesioginio ryšio tarp mėginių ėmimo periodiškumo ir klasifikavimo.

V priedas atitinka Europos Parlamento 35 pakeitimą ir iš dalies — 75 pakeitimą.

4.   Kokybės įvertinimas (4 straipsnis)

Bendrojoje pozicijoje įprastu vertinimo laikotarpiu patvirtinami 4 maudymosi sezonai, tačiau valstybėms narėms suteikiama galimybė tam tikromis aplinkybėmis pasirinkti 3 sezonų laikotarpį. Jame nurodomas minimalus reikalaujamas mėginių skaičius ir aplinkybės, kuriomis maudyklos gali būti padalytos ar sujungtos į grupes.

5.   Klasifikacija ir kokybės būklė (5 straipsnis bei I ir II priedai)

Palyginti su pirminiu Komisijos pasiūlymu, į 5 straipsnį įtraukiama keletas svarbiausių naujovių. Visų pirma jame:

iki 2015 m. turėtų būti atidėtas privalomas naujos klasifikavimo sistemos taikymas (kad būtų laikomasi pagrindų direktyvoje dėl vandens nustatyto tvarkaraščio),

turėtų būti nustatyta nauja klasifikacija („patenkinama/priimtina“), kurioje būtų numatytas bent jau esamoje direktyvoje nustatytiems būtiniausiems reikalavimams lygiavertis sveikatos apsaugos lygis ir kuri padėtų siekto „geros“ ar „puikios“ kokybės, ir

turėtų būti išaiškintos aplinkybės, kuriomis maudyklos galėtų būti laikinai klasifikuojamos kaip „prastos“ kokybės (taip pat pavartojant Europos Parlamento 17 pakeitimo tikslą atitinkančią formuluotę).

I priede išdėstomas klasifikavimas remiantis dviem mikrobiologiniais parametrais. Reikalavimai dėl kitų taršos rūšių išliktų (9 straipsnis), tačiau jie neturėtų įtakos klasifikavimui. Todėl į bendrąją poziciją neįtraukiamas Europos Parlamento 31 pakeitimas.

I priede numatomi 95 ir 90 procentilio vertinimai. „Geros“ ar „puikios“ kokybės klasifikavimo ribinės vertės grindžiamos 95 procentilio vertinimu, tuo tarpu „patenkinamos/priimtinos“ — 90 procentilio vertinimu, siekiant sumažinti statistinių nukrypimų riziką naudojant nedidelius duomenų rinkinius.

Aiškiai atskiriamos vidaus ir pakrančių vandenų ribinės vertės. Iš šiuo metu turimų mokslinių įrodymų galima spręsti, kad to paties lygio mikrobiologinė tarša kelia didesnį pavojų sveikatai sūriame nei gėlame vandenyje.

E skilties antraštė atitinka Europos Parlamento 57 pakeitimą.

II priedas atitinka bendrą Europos Parlamento 19 pakeitimo principą, kadangi jame numatoma, kad trumpalaikė tarša neturi įtakos maudyklos klasifikacijai, jei kompetentinga institucija imasi reikiamų priemonių besimaudančių sveikatai apsaugoti.

6.   Maudyklos charakteristika (6 straipsnis ir III priedas)

Bendrojoje pozicijoje išaiškinama, kad besiribojančioms maudykloms gali būti skirta tik viena charakteristika. Pripažįstant tenkantį darbo krūvį, pratęsiamas galutinis pirmųjų charakteristikų parengimo terminas ir jų peržiūrėjimo periodiškumas.

III priedas atitinka Europos Parlamento 32 ir 34 pakeitimus.

7.   Visuomenės dalyvavimas (11 straipsnis)

Bendroji pozicija atitinka dalį Europos Parlamento 20 pakeitimo. Į 2 straipsnyje pateiktą sąvokos „suinteresuota visuomenė“ apibrėžimą aiškiai įtraukiamos suinteresuotos šalys vietos lygiu. Likusi šio pakeitimo dalis yra nereikalinga dėl 18 straipsnio ir Direktyvos 2003/4/EB.

8.   Visuomenei teikiama informacija (12 straipsnis)

Bendrojoje pozicijoje viename straipsnyje sugrupuojami visi bendrieji reikalavimai dėl visuomenės informavimo. Šie reikalavimai atitinka Europos Parlamento 15 ir 18 pakeitimų tikslus.

Skatinant ženklų ir simbolių naudojimą bei numatant komitologijos tvarka priimti suderintas šios srities taisykles (12 straipsnio 4 dalis ir 15 straipsnio 1 dalies b punktas), bendroji pozicija iš dalies atitinka 21, 23 ir 27 pakeitimų (ir, skaitant šiuos pakeitimus kartu su 7 straipsniu — 24 pakeitimo) tikslus.

Ji taip pat atitinka 26 pakeitimą ir dalį 25 pakeitimo, kadangi joje reikalaujama, kad informacija būtų nedelsiant prieinama internete.

9.   Pranešimas ir peržiūra (14 straipsnis)

Taryba sutinka su Europos Parlamentu, kad Komisija turėtų peržiūrėti direktyvos įgyvendinimą ir veikimą. Todėl bendroji pozicija atitinka 28 pakeitimo tikslą. Vis dėlto, joje apibrėžiama keletas svarbiausių klausimų, kurie turėtų būti išnagrinėti Komisijos pranešime, pirmiausia:

epidemiologinio tyrimo, kurį skubos tvarka turi atlikti Komisija, siekdama didesnio mokslinio patikimumo, susijusio su maudymosi, ypač gėlame vandenyje, keliama rizika sveikatai, rezultatai,

PSO rekomendacijos, kurios labiau prilygsta „geros“ kokybės klasifikavimui nei būtiniausiems direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

10.   Komitologija (15 ir 16 straipsniai)

Bendrojoje pozicijoje yra vienintelė nuostata, kurioje išvardijami techniniai sprendimai, kurie gali būti priimti komitologijos tvarka (15 straipsnis).

Vis dėlto, Taryba mano, kad šie sprendimai turėtų būti pasirinktini, o ne privalomi. Be to, ji nepritaria, kad komitologijos tvarka būtų įtraukiami nauji su virusų aptikimu susiję parametrai. Todėl į bendrąją poziciją neįtraukiami Europos Parlamento 29 ir 30 pakeitimai.

11.   Kitos nuostatos

Be to, į bendrąją poziciją įtraukiama:

supaprastintos taisyklės dėl išimtinėmis aplinkybėmis taikomų atsakomųjų priemonių, kurių taikymo sritis dabar atitinka likusią direktyvos dalį (7 straipsnis), ir

reikalavimas, kad valstybės narės vykdytų reikiamą monitoringą ir imtųsi būtinų priemonių visuomenės sveikatai nuo melsvadumblių rizikos apsaugoti (8 straipsnis).

IV.   IŠVADA

Taryba įsitikinusi, kad bendrojoje pozicijoje pateikiamas subalansuotas priemonių paketas, sudarantis sąlygas pradėti ypač reikalingą Bendrijos taisyklių dėl maudyklų kokybės atnaujinimą ir sistemingai bei pagrįstai sustiprinti visuomenės sveikatos apsaugos lygį neuždedant nereikalingos naštos atitinkamoms institucijoms. Ji tikisi konstruktyvių diskusijų su Europos Parlamentu siekiant kuo skubiau priimti šią direktyvą.


(1)  OL C 45 E, 2003 2 25, p. 127.

(2)  OL C 82 E, 2004 4 1, p. 115.

(3)  OL C 220, 2003 9 16, p. 39.

(4)  OL C 244, 2003 10 10, p. 31.


11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 111/19


BENDROJI NUOMONĖ (EB) Nr. 15/2005

Tarybos priimta 2004 m. gruodžio 22 d.

siekiant priimti … m. …… … d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005, iš dalies keičiantį Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno informacinės sistemos

(tekstas svarbus EEE)

(2005/C 111 E/02)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalies d punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (3) 9 straipsnyje nustatoma, kad įgyvendindamos tą direktyvą valstybės narės padeda viena kitai ir dvišaliu arba daugiašaliu lygiu gali keistis informacija, ypač tais atvejais, kai prieš transporto priemonės registraciją turi būti patikrinamas tos transporto priemonės teisinis statusas toje valstybėje narėje, kurioje ta transporto priemonė buvo anksčiau registruota. Šio tikrinimo tikslais gali būti naudojamas elektroninis tinklas.

(2)

Šengeno informacinė sistema (arba — SIS), sukurta pagal 1990 m. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (4) IV antraštinės dalies nuostatas (toliau — 1990 m. Šengeno konvencija) ir integruota į Europos Sąjungos sistemą protokolu, pridėtu prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, yra elektroninis tinklas tarp valstybių narių ir joje, inter alia, yra duomenys apie pavogtas, pasisavintas arba dingusias autotransporto priemones, kurių variklio tūris yra didesnis kaip 50 kubinių centimetrų. Pagal 1990 m. Šengeno konvencijos 100 straipsnį į SIS įvedami duomenys apie autotransporto priemones, kad jos būtų konfiskuotos arba panaudos kaip įrodymai baudžiamojoje byloje.

(3)

Nyderlandų Karalystės iniciatyva, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl kovos su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis (5), apima SIS naudojimą, kaip kovai su nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis, skirtos teisėsaugos strategijos sudėtinę dalį.

(4)

Pagal 1990 m. Šengeno konvencijos 101 straipsnio 1 dalį prieigą prie duomenų, įtrauktų į SIS ir teisę tiesiogiai atlikti tokių duomenų paiešką turi tik institucijos, atsakingos už pasienio kontrolę ir kitus šalyje policijos ir muitinės atliekamus tikrinimus ir tokių tikrinimų koordinavimą.

(5)

1990 m. Šengeno konvencijos 102 straipsnio 4 dalis nurodo, kad duomenų iš esmės negalima naudoti administravimo tikslams.

(6)

Šiuo tikslu aiškiai nurodytos tarnybos, kurios valstybėse narėse atsakingos už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, turėtų turėti galimybę susipažinti su į SIS įtrauktais duomenimis apie autotransporto priemones, kurių variklio tūris didesnis kaip 50 kubinių centimetrų, krovinines ir gyvenamąsias priekabas, kurių svoris be krovinio didesnis kaip 750 kg ir pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais transporto priemonių registracijos liudijimus ir transporto priemonių numerius, kad jos galėtų patikrinti, ar joms registruoti pateiktos transporto priemonės nebuvo pavogtos, pasisavintos arba dingusios. Šiuo tikslu būtina priimti taisykles, suteikiančias šioms tarnyboms prieigą prie šių duomenų, ir leisti joms naudoti šiuos duomenis administravimo tikslams, tinkamai išduodant transporto priemonių registracijos liudijimus.

(7)

Valstybės narės turi imtis reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog sėkmingos paieškos atveju būtų imamasi 1990 m. Šengeno konvencijos 100 straipsnio 2 dalyje nustatytų priemonių.

(8)

2003 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rekomendacijoje Tarybai dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) pabrėžiamos tam tikros svarbios problemos ir aplinkybės dėl SIS plėtojimo, ypač atkreipiant dėmesį į privačių įstaigų, tokių kaip transporto priemonių registracijos tarnybų, prieigą prie SIS.

(9)

Jeigu valstybės narės tarnybos atsakingos už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą nėra vyriausybinės tarnybos, prieiga prie SIS turėtų būti suteikta netiesiogiai, t. y. per tarpininkaujančią instituciją, nurodytą 1990 m. Šengeno konvencijos 101 straipsnio 1 dalyje, privalančią užtikrinti priemonių, kurių imasi šios valstybės narės pagal tos Konvencijos 118 straipsnį, laikymąsi.

(10)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6), ir 1990 m. Šengeno konvencijos nuostatose nustatytos specialios taisyklės dėl duomenų apsaugos, kurios papildo ar paaiškina direktyvoje nustatytus principus, taikomos valstybių narių institucijoms ar tarnyboms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, tvarkant asmens duomenis.

(11)

Kadangi šio reglamento tikslo, ypač siekiant valstybių narių tarnyboms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, suteikti prieigą prie SIS tam, kad palengvinti jų užduotis pagal Direktyvą 1999/37/EB, valstybės narės dėl SIS, kaip bendros informacinės sistemos, pobūdžio negali deramai pasiekti, ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(12)

Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas pakankamas laikotarpis imtis praktinių priemonių, reikalingų šio reglamento taikymui.

(13)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, patenkančios į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (7) 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį.

(14)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pirmiausia yra pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(15)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis pagrindu priimtas ar kitaip su ja susijęs aktas, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1990 m. Šengeno konvencijos IV antraštinėje dalyje įterpiamas šis straipsnis:

„102a straipsnis

1.   Nepaisant 92 straipsnio 1 dalies, 100 straipsnio 1 dalies, 101 straipsnio 1 ir 2 dalies, 102 straipsnio 1, 4 ir 5 dalies, valstybių narių tarnybos, atsakingos už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, kaip nurodyta 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (8), turi prieigos teisę prie toliau minimų įtrauktų į SIS duomenų, vien tik siekiant patikrinti ar joms registruoti pateiktos transporto priemonės buvo pavogtos, pasisavintos arba dingusios:

a)

duomenų apie pavogtas, pasisavintas arba dingusias autotransporto priemones, kurių variklio tūris yra didesnis kaip 50 kubinių centimetrų;

b)

duomenys apie krovinines ir gyvenamąsias priekabas, kurių svoris be krovinio didesnis kaip 750 kg, kurios buvo pavogtos, pasisavintos ar dingusios;

c)

duomenys apie pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais transporto priemonių registracijos liudijimus ir transporto priemonių numerius.

Laikantis 2 dalies, minėtų tarnybų prieigą prie šių duomenų reglamentuoja kiekvienos valstybės narės nacionaliniai teisės aktai.

2.   1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra vyriausybinės tarnybos, turi teisę tiesiogiai atlikti toje dalyje nurodytų, įtrauktų į SIS duomenų paiešką.

1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra nevyriausybinės tarnybos, turi prieigą prie toje dalyje nurodytų, įtrauktų į SIS duomenų tik per tarpininkaujančią instituciją, kaip nurodyta 101 straipsnio 1 dalyje. Ta institucija turi teisę tiesiogiai atlikti duomenų paiešką ir juos perduoti toms tarnyboms. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad tarnybos ir jų darbuotojai būtų įpareigoti laikytis visų apribojimų dėl jiems valdžios institucijos perduotų duomenų leistino naudojimo.

3.   100 straipsnio 2 dalis netaikoma paieškai, kuri atliekama pagal šį straipsnį. Nacionalinė teisė reglamentuoja 1 dalyje nurodytų tarnybų vykdomą informacijos, kuri atskleista atlikus paiešką Šengeno informacinėje sistemoje ir dėl kurios kyla įtarimų dėl nusikaltimo, perdavimą policijai ar teisminėms institucijoms.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas praėjus (9) ... .

3.   Toms valstybėms narėms, kuriose Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS dar nėra taikomos, šis Reglamentas taikomas per šešis mėnesius po dienos, kurią šios nuostatos joms įsigalioja, kaip nurodyta šiuo tikslu pagal taikytinas procedūras priimtame Tarybos sprendime.

4.   Šio reglamento turinys tampa privalomas Norvegijai praėjus 270 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Nepaisant Šengeno asociacijos susitarimo su Norvegija ir Islandija (10) 8 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų reikalavimų pranešimui, Norvegija iki 4 dalyje nurodytos dienos praneša Tarybai ir Komisijai, kad įvykdyti konstituciniai reikalavimai, kad šio reglamento turinys jai taptų privalomas.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 110, 2004 4 30, p. 1

(2)  2004 m. balandžio 1 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 103 E, 2004 4 29, p. 794) ir Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 138, 1999 6 1, p. 57. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL L 2004 1 16, p. 29).

(4)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 871/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 29).

(5)  OL C 34, 2004 2 7, p. 18.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(7)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(8)  OL L 138, 1999 6 1, p. 57. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL L 10, 2004 1 16, p. 29).“.

(9)  Šešiems mėnesiams nuo šio reglamento paskelbimo dienos

(10)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36


TARYBOS ARGUMENTŲ PRANEŠIMAS

ĮŽANGA

1.

2003 m. rugsėjo 3 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno informacinės sistemos.

2.

2004 m. lapkričio 9 d. Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino politinį susitarimą dėl šio reglamento projekto. Atlikus teisinį/lingvistinį redagavimą, 2004 m. gruodžio 22 d. Taryba patvirtins savo bendrąją poziciją.

PAKEITIMAI

3.

2004 m. balandžio 1 d. Parlamentas pateikė savo nuomonę (1), pasiūlydamas 10 pakeitimų (2).

4.

Visi Parlamento pasiūlyti ir Komisijai priimtini pakeitimai (1, 2, 3, 5, 6 ir 7 pakeitimai) buvo įtraukti į tekstą. 8 pakeitimas, kuris pateikiamas kaip nepriimtinas Komisijai (3), tačiau Komisijos tarnybų nurodytas kaip priimtinas, taip pat buvo įtrauktas į bendrąją poziciją.

5.

Kiti pakeitimai (4, 10 ir 11 pakeitimai), kurie buvo nepriimtini Komisijai, nebuvo įtraukti į bendrąją poziciją, nes manoma, kad šis reglamento projektas nesudaro teisingo ir pakankamo teisinio pagrindo šioms nuostatoms.

6.

Tačiau dėl 4 pakeitimo Taryba supranta, kad šis reglamento projektas numato, kad atitinkamos Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje, nuostatos jau yra taikomos prieš šio reglamento įsigaliojimą. Kadangi yra susitarta dėl Tarybos sprendimo projekto, o jo priėmimas priklauso tik nuo vienos neįvykdytos parlamento išlygos atšaukimo, Taryba pageidauja palikti esamą tekstą. Šis klausimas bus vėl atidžiai nagrinėjamas per antrąjį svarstymą, atsižvelgiant į tuo metu padarytą pažangą minėto Tarybos sprendimo projekto priėmimo procese.


(1)  OL C 103 E, 2004 4 29, p. 794.

(2)  Parlamento pirmojo svarstymo rezultatai pateikiami dokumente 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231.

(3)  Žr. dokumentą 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231.


11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 111/23


BENDROJI NUOMONĖ (EB) Nr. 16/2005

Tarybos priimta 2005 m. sausio 24 d.

siekiant priimti … m. …… … d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/ /EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

(2005/C 111 E/03)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tyrimai parodė, kad saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų naudojimas gali padėti iš esmės sumažinti mirties atvejų skaičių ir sužalojimo sunkumą įvykus avarijai, net ir apsivertus transporto priemonei. Jų įrengimas visų kategorijų transporto priemonėse bus tikrai svarbus žingsnis į priekį, didinant kelių eismo saugumą ir taip išsaugant gyvybes.

(2)

Saugos diržų įrengimas visose transporto priemonėse gali būti labai naudingas visuomenei.

(3)

1986 m. vasario 18 d. rezoliucijoje dėl bendrų priemonių sumažinti kelių eismo įvykių skaičių, priimtoje vykdant Bendrijos kelių eismo saugumo programą (3), Europos Parlamentas pabrėžė, jog reikia nustatyti reikalavimą, kad segėti saugos diržus privalo visi keleiviai, įskaitant vaikus, išskyrus visuomeninėse transporto priemonėse. Todėl privalomai įrengiant saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas turi būti atsižvelgiama į skirtumą tarp visuomeninių autobusų ir kitų transporto priemonių.

(4)

Laikantis 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (4), Bendrijos tipo patvirtinimo sistema taikoma visoms naujoms M1 kategorijos transporto priemonėms tik nuo 1998 m. sausio 1 d. Todėl tik šiose transporto priemonėse turi būti įrengti saugos diržams skirti įtvirtinimo įtaisai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos, atitinkančios Direktyvos 76/115/EEB (5) nuostatas.

(5)

Kol Bendrijos tipo patvirtinimo sistema bus pradėta taikyti visų kategorijų transporto priemonėms, kelių eismo saugumui užtikrinti kitose nei M1 kategorijos transporto priemonėse turėtų būti reikalaujama įrengti saugos diržams skirtus įtvirtinimo įtaisus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas.

(6)

Direktyvoje 76/115/EEB jau numatytos visos techninės ir administracinės nuostatos, leidžiančios kitų nei M1 kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimą. Todėl valstybėms narėms nereikia įvesti papildomų nuostatų.

(7)

Nuo 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyvos 96/38/EB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimo, įsigaliojimo kelios valstybės narės jau nustatė, kad joje išdėstytos nuostatos yra privalomos ir tam tikroms kitoms nei M1 kategorijos transporto priemonėms. Todėl gamintojai ir jų tiekėjai sukūrė atitinkamas technologijas.

(8)

Direktyva 76/115/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(9)

Kadangi siūlomos direktyvos tikslo, t. y. gerinti kelių eismo saugumą įvedant privalomą saugos diržų įrengimą tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir todėl to tikslo dėl veiksmų masto geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tą tikslą pasiekti.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/115/EEB pakeitimai

Direktyva 76/115/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės yra skirstomos į klases kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, I priedo 2 skirsnyje (6).

2)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.9. punktas išbraukiamas;

b)

4.3.1. punktas pakeičiamas taip:

„4.3.1.

M1, M2 (III arba B klasės), M3 (III arba B klasės) ir N kategorijoms priklausančiose transporto priemonėse privalo būti įrengti šios direktyvos reikalavimus atitinkantys saugos diržų įtvirtinimo įtaisai.“;

c)

4.3.8. punktas pakeičiamas taip:

„4.3.8.

Sėdynėms, kurios skirtos naudoti išskirtinai tuo metu, kai transporto priemonė stovi, taip pat ir bet kurios transporto priemonės, kuriai netaikomi 4.3.1–4.3.5 punktai, sėdynėms nereikalaujama įrengti diržų įtvirtinimo įtaisų. Jeigu transporto priemonėje yra įrengti tokioms sėdynėms skirti įtvirtinimo įtaisai, šie įtaisai privalo atitikti šios direktyvos nuostatas.

Tačiau bet kuris įtvirtinimo įtaisas, skirtas naudoti tik kartu su neįgalaus asmens saugos diržu, arba bet kuri kita keleivio apsaugos sistema, minima 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo (7) 2a straipsnyje, neprivalo atitikti šios direktyvos reikalavimų, jeigu šis įtaisas ar sistema yra suprojektuoti ir sukonstruoti pagal nacionalinės teisės reikalavimus, kad užtikrintų maksimalų faktinį saugos lygį.

2 straipsnis

Neįgaliems asmenims numatytos priemonės

Ne vėliau kaip per ... (8) Komisija, remdamasi esamais tarptautiniais standartais ir nacionalinės teisės reikalavimais, išnagrinėja konkrečias reikalavimų, keliamų tik kartu su neįgalaus asmens diržu skirtiems naudoti įtvirtinimo įtaisams ar bet kurioms kitoms Direktyvos 77/541/EEB 2 straipsnyje paminėtoms keleivio apsaugos sistemoms, suderinimo procedūras, kad būtų užtikrintas saugos lygis, kuris atitiktų šia Direktyva nustatytą lygį. Prireikus Komisija pateikia priemonių projektą. Šios direktyvos pakeitimai priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnį.

3 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai atitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytus reikalavimus, nuo ... (9) valstybės narės:

a)

neatsisako tam tikram transporto priemonių tipui suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą;

b)

nedraudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones.

2.   Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai neatitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ... (10) valstybės narės naujo tipo transporto priemonėms:

a)

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo;

b)

atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Jei saugos diržų įtvirtinimo įtaisai neatitinka Direktyvoje 76/115/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ... (11) valstybės narės:

a)

naujų transporto priemonių atitikties liudijimus laiko nebegaliojančiais pagal Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį;

b)

atsisako duoti sutikimą registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies nuostatos.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui iki per…… (12). Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2.   Jos taiko šias nuostatas suėjus …… (13).

3.   Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 80, 2004 3 30, p. 8.

(2)  2003 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 91 E, 2004 4 15, p. 496), 2004 m. sausio 24 d. Tarybos bendroji pozicija ir ... m. ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 68, 1986 3 24, p. 35.

(4)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103).

(5)  OL L 24, 1976 1 30, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/38/EB (OL L 187, 1996 7 26, p. 95).

(6)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.“;

(7)  OL L 220, 1977 8 29, p. 95. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.“.

(8)  24 mėnesius nuo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

(9)  4 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

(10)  šešių mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos.

(11)  18 mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos.

(12)  Šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo

(13)  Šešiems mėnesiams ir vienai dienai nuo šios direktyvos įsigaliojimo.


TARYBOS ARGUMENTŲ PRANEŠIMAS

I.   ĮŽANGA

Siūloma direktyva, kurią Komisija pateikė 2003 m. birželio 20 d. (1), yra pagrįsta EB sutarties 95 straipsniu.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę (2)2003 m. gruodžio 10 d.

Europos Parlamentas baigė pirmąjį svarstymą ir pateikė nuomonę 2003 m. gruodžio 17 d. (3)

2005 m. sausio 24 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją, išdėstytą dok. 11933/04.

II.   TIKSLAS

Siūloma direktyva siekiama iš dalies pakeisti 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/38/EB, siekiant nustatyti reikalavimą įrengti saugos diržus kitose nei keleiviniai automobiliai motorinėse transporto priemonėse.

Šios dvi direktyvos taip pat yra susijusios su saugos diržų įrengimu transporto priemonėse:

1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 74/408/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynes, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/37/EB,

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/3/EB.

Siekdama nustatyti privalomą saugos diržų įrengimą visose transporto priemonėse, Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti tris direktyvas vienu metu dėl techninių priežasčių.

Atsižvelgiant į tai, kad galutinis siūlomų veiksmų tikslas yra pagerinti eismo saugumą, direktyvos turėtų būti priimtos tuo pačiu metu ir įgyvendintos tuo pačiu laiku.

III.   BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

1.   Bendrosios nuostatos

Vieningai priimtoje bendrojoje pozicijoje Taryba:

pakeitė 1 straipsnį, kad valstybėms narėms būtų leidžiama direktyvos nuostatų netaikyti saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų, skirtų neįgaliems asmenims, tvirtinimo įtaisams,

direktyvą papildė nauju straipsniu, kuriuo Komisija raginama nagrinėti neįgaliems asmenims skirtų reikalavimų suderinimo specialią tvarką,

atidėjo įvairias įsigaliojimo datas, nurodytas 3 straipsnyje,

atmetė 4 EP pakeitimus, kuriais siekiama 1 straipsnyje nustatyti tvirtinimo įtaisų, skirtų dviejose vietose tvirtinamam diržui, įrengimą į šoną atsuktose sėdynėse tolimojo susisiekimo autobusuose, kadangi Taryba pritaria Komisijos požiūriui dėl į šoną atsuktų sėdynių pavojaus visose transporto priemonėse.

2.   Bendrojoje pozicijoje išdėstyti nauji pakeitimai, palyginus su Komisijos pasiūlymu

1 straipsnis 2 punktas:

Komisijos tekstas buvo papildytas specialiomis nuostatomis dėl saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų, skirtų neįgaliems asmenims, tvirtinimo įtaisų, kurios leidžia direktyvos techninių nuostatų netaikyti šiems tvirtinimo įtaisams.

2 straipsnis

Direktyva buvo papildyta nauju straipsniu, kuriuo Komisija raginama prireikus pateikti priemonių projektą, siekiant suderinti nacionalinius teisės aktus, taikomus saugos diržams ir keleivio apsaugos sistemoms, skirtoms neįgaliems asmenims.

3 straipsnis (ex 2 straipsnis)

Visos direktyvos įgyvendinimo datos buvo atidėtos ir pakeistos datomis, kurios nustatomos atsižvelgiant į šios naujos direktyvos priėmimo datą.

IV.   IŠVADOS

Taryba vieningai priėmė bendrąją poziciją, kuri iš esmės atitinka Komisijos pasiūlymą. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai susiję su išimtimi dėl saugos diržų ir keleivių apsaugos sistemų, skirtų neįgaliems asmenims, tvirtinimo įtaisų bei šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įsigaliojimo datų, kurios buvo patikslintos.


(1)  Dok. 10887/03 ENT 114 CODEC 908.

(2)  OL C 80, 2004 3 30, p. 8.

(3)  OL C 91 E, 2004 4 15, p. 496.


11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 111/28


BENDROJI NUOMONĖ (EB) Nr. 17/2005

Tarybos priimta 2005 m. sausio 24 d.

siekiant priimti … m. …… … d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/ /EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

(2005/C 111 E/04)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tyrimai parodė, kad saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų naudojimas gali padėti iš esmės sumažinti mirties atvejų skaičių ir sužalojimo sunkumą įvykus avarijai, net ir apsivertus transporto priemonei. Jų įrengimas visų kategorijų transporto priemonėse bus tikrai svarbus žingsnis į priekį, didinant kelių eismo saugumą ir taip išsaugant gyvybes.

(2)

Saugos diržų įrengimas visose transporto priemonėse gali būti labai naudingas visuomenei.

(3)

1986 m. vasario 18 d. rezoliucijoje dėl bendrų priemonių sumažinti kelių eismo įvykių skaičių, priimtoje vykdant Bendrijos kelių eismo saugumo programą (3), Europos Parlamentas pabrėžė, jog reikia nustatyti reikalavimą, kad segėti saugos diržus privalo visi keleiviai, įskaitant vaikus, išskyrus visuomeninėse transporto priemonėse. Todėl privalomai įrengiant saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas turi būti atsižvelgiama į skirtumą tarp visuomeninių autobusų ir kitų transporto priemonių.

(4)

Laikantis 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (4), Bendrijos tipo patvirtinimo sistema taikoma visoms naujoms M1 kategorijos transporto priemonėms tik nuo 1998 m. sausio 1 d. Todėl tik šiose transporto priemonėse turi būti įrengti saugos diržai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos, atitinkančios Direktyvos 77/541/EEB (5) nuostatas.

(5)

Kol Bendrijos tipo patvirtinimo sistema bus pradėta taikyti visų kategorijų transporto priemonėms, kelių eismo saugumui užtikrinti kitose nei M1 kategorijos transporto priemonėse turėtų būti reikalaujama įrengti saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas.

(6)

Direktyvoje 77/541/EEB jau numatytos visos techninės ir administracinės nuostatos, leidžiančios kitų nei M1 kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimą. Todėl valstybėms narėms nereikia įvesti papildomų nuostatų.

(7)

Nuo 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyvos 96/36/EB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl motorinių transporto priemonių saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų (6), įsigaliojimo kelios valstybės narės jau nustatė, kad joje išdėstytos nuostatos yra privalomos ir tam tikroms kitoms nei M1 kategorijos transporto priemonėms. Todėl gamintojai ir jų tiekėjai sukūrė atitinkamas technologijas.

(8)

2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes (7), numatyta sudaryti sąlygas sunkiai judantiems asmenims, tokiems kaip neįgalūs asmenys, lengviau įlipti į transporto priemones, naudojamas keleiviams vežti ir turinčias daugiau kaip aštuonias sėdynes. Reikia leisti valstybėms narėms duoti sutikimą įrengti saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas, kurie neatitinka Direktyvos 77/541/EEB techninių specifikacijų, tačiau tokiose transporto priemonėse yra specialiai suprojektuoti tų asmenų saugumo tikslais.

(9)

Direktyva 77/541/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(10)

Kadangi siūlomos direktyvos tikslo, t. y. gerinti kelių eismo saugumą įvedant privalomą saugos diržų įrengimą tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir todėl to tikslo dėl veiksmų masto geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tą tikslą pasiekti.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 77/541/EEB pakeitimai

Direktyva 77/541/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

Įterpiamas 2a straipsnis:

„2a straipsnis

1.   Pagal nacionalinę teisę valstybės narės gali leisti įrengti kitus nei numatyta šioje direktyvoje saugos diržus ar keleivio apsaugos sistemas, jeigu jie yra skirti neįgaliems asmenims.

2.   Valstybės narės gali netaikyti šios direktyvos nuostatų taip pat ir keleivio apsaugos sistemoms, suprojektuotoms taip, kad jos atitiktų Direktyvos 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes (8), VII priedo nuostatas.

3.   Šios direktyvos I priedo 3.2.1. punkto reikalavimai netaikomi saugos diržams ir keleivio apsaugos sistemoms, kurioms taikomos 1 ir 2 dalys.

2)

9 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės yra skirstomos į klases kaip apibrėžta Direktyvos 2001/85/EB I priedo 2 skirsnyje.“

3)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3.1. punkto išnaša išbraukiama;

b)

3.1.1. punktas pakeičiamas taip:

„3.1.1.

Išskyrus sėdynes, kurios skirtos naudoti išimtinai tuo metu, kai transporto priemonė stovi, M1, M2 (III arba B klasės), M3 (III arba B klasės) ir N kategorijoms priklausančių transporto priemonių sėdynėms įrengiami šios direktyvos reikalavimus atitinkantys saugos diržai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos.

I, II arba A klasės transporto priemonėse, kurios priklauso M2 arba M3 kategorijoms, gali būti įtaisyti saugos diržai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos, jei jie atitinka šios direktyvos reikalavimus“.

2 straipsnis

Neįgaliems asmenims numatytos priemonės

Ne vėliau kaip po ... (9) Komisija, remdamasi esamais tarptautiniais standartais ir nacionalinės teisės reikalavimais, išnagrinėja konkrečias reikalavimų saugos diržams, skirtiems neįgaliems asmenims, suderinimo procedūras, kad būtų užtikrintas saugos lygis, kuris atitiktų šia direktyva nustatytą lygį. Prireikus Komisija pateikia priemonių projektą. Šios direktyvos pakeitimai priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnį.

3 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Jei saugos diržų ir (arba) keleivio apsaugos sistemų įrengimas atitinka Direktyvoje 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytus reikalavimus, nuo ... (10) valstybės narės:

a)

neatsisako tam tikram transporto priemonių tipui suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinio tipo patvirtinimą;

b)

nedraudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujų transporto priemonių.

2.   Jei saugos diržų ir (arba) keleivio apsaugos sistemų įrengimas neatitinka Direktyvoje 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ... (11) valstybės narės naujo tipo transporto priemonėms:

a)

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo;

b)

atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Jei saugos diržų ir (arba) keleivio apsaugos sistemų įrengimas neatitinka Direktyvoje 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ... (12) valstybės narės:

a)

naujų transporto priemonių atitikties liudijimus laiko nebegaliojančiais pagal Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį;

b)

atsisako duoti sutikimą registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies nuostatos.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui per …… (13). Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2.   Jos taiko šias nuostatas suėjus …… (14).

3.   Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 80, 2004 3 30, p. 10.

(2)  2003 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 91 E, 2004 4 15, p. 491), 2004 m. sausio 24 d. Tarybos bendroji pozicija ir ... m. ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 68, 1986 3 24, p. 35.

(4)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103).

(5)  OL L 220, 1977 8 29, p. 95. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  OL L 178, 1996 7 17, p. 15.

(7)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.

(8)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.“;

(9)  24 mėnesių nuo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

(10)  4 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

(11)  Šešių mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos.

(12)  18 mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos.

(13)  Šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

(14)  Šešiems mėnesiams ir vienai dienai nuo šios direktyvos įsigaliojimo.


TARYBOS ARGUMENTŲ PRANEŠIMAS

I.   ĮVADAS

Siūloma direktyva, kurią Komisija pateikė 2003 m. birželio 20 d. (1), yra pagrįsta EB sutarties 95 straipsniu.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę (2)2003 m. gruodžio 10 d.

Europos Parlamentas baigė pirmąjį svarstymą ir pateikė nuomonę 2003 m. gruodžio 17 d. (3)

2005 m. sausio 24 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją, išdėstytą dok. 11934/04.

II.   TIKSLAS

Siūloma direktyva siekiama iš dalies pakeisti 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos direktyva 2003/3/EB, siekiant nustatyti reikalavimą įrengti saugos diržus kitose nei keleiviniai automobiliai motorinėse transporto priemonėse.

Šios dvi direktyvos taip pat yra susijusios su saugos diržų įrengimu transporto priemonėse:

1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 74/408/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynes, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos direktyva 96/37/EB,

1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos direktyva 96/38/EB.

Siekdama nustatyti privalomą saugos diržų įrengimą visose transporto priemonėse, Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti tris direktyvas vienu metu dėl techninių priežasčių.

Atsižvelgiant į tai, kad galutinis siūlomų veiksmų tikslas yra pagerinti eismo saugumą, direktyvos turėtų būti priimtos tuo pačiu metu ir įgyvendintos tuo pačiu laiku.

III.   BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

1.   Bendrosios nuostatos

Vieningai priimtoje bendrojoje pozicijoje Taryba:

pakeitė 1 straipsnį, kad valstybėms narėms būtų leidžiama direktyvos nuostatų netaikyti saugos diržams ir keleivio apsaugos sistemoms, skirtoms neįgaliems asmenims,

direktyvą papildė nauju straipsniu, raginančiu Komisiją nagrinėti neįgaliems asmenims skirtų reikalavimų suderinimo specialią tvarką,

atidėjo įvairias įsigaliojimo datas, nurodytas 3 straipsnyje,

atmetė EP pakeitimą, kuriuo siekiama 1 straipsnyje nustatyti dviejose vietose tvirtinamo diržo įrengimą į šoną atsuktose sėdynėse tolimojo susisiekimo autobusuose, kadangi Taryba pritaria Komisijos požiūriui dėl į šoną atsuktų sėdynių pavojaus visose transporto priemonėse.

2.   Bendrojoje pozicijoje išdėstyti nauji pakeitimai, palyginus su Komisijos pasiūlymu

1 straipsnis, 1 punktas

Komisijos tekstas buvo pakeistas nauju tekstu, kuriuo leidžiama direktyvos techninių nuostatų netaikyti saugos diržams ir keleivio apsaugos sistemoms, skirtoms neįgaliems asmenims.

2 straipsnis

Direktyva buvo papildyta nauju straipsniu, kuriuo Komisija raginama prireikus pateikti priemonių projektą, siekiant suderinti nacionalinius teisės aktus, taikomus saugos diržams ir keleivio apsaugos sistemoms, skirtoms neįgaliems asmenims.

3 straispnis (ex 2 straipsnis)

Visos direktyvos įgyvendinimo datos buvo atidėtos ir pakeistos datomis, kurios nustatomos atsižvelgiant į šios naujos direktyvos priėmimo datą.

IV.   IŠVADA

Taryba vieningai priėmė bendrąją poziciją, kuri iš esmės atitinka Komisijos pasiūlymą. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai susiję su išimtimi dėl saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų, skirtų neįgaliems asmenims, bei šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos ir įsigaliojimo datos, kurios buvo patikslintos.


(1)  Dok. 10886/03 ENT 113 CODEC 907.

(2)  OL C 80, 2004 3 30, p. 10.

(3)  OL C 91 E, 2004 4 15, p. 491.


11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 111/33


BENDROJI NUOMONĖ (EB) Nr. 18/2005

Tarybos priimta 2004 m. sausio 24 d.

siekiant priimti … m. …… … d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/ /EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 74/408/EEB dėl motorinių transporto priemonių sėdynių, jų įtvirtinimo įtaisų ir atramų galvai

(tekstas svarbus EEE)

(2005/C 111 E/05)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tyrimai parodė, kad saugos diržų ir keleivių apsaugos sistemų naudojimas gali padėti iš esmės sumažinti mirties atvejų skaičių ir sužalojimo sunkumą įvykus avarijai, net ir apsivertus transporto priemonei. Jų įrengimas visų kategorijų transporto priemonėse bus tikrai svarbus žingsnis į priekį, didinant kelių eismo saugumą ir taip išsaugant gyvybes.

(2)

Saugos diržų įrengimas visose transporto priemonėse gali būti labai naudingas visuomenei.

(3)

1986 m. vasario 18 d. rezoliucijoje dėl bendrų priemonių sumažinti kelių eismo įvykių skaičių, priimtoje vykdant Bendrijos kelių eismo saugumo programą (3), Europos Parlamentas pabrėžė, jog reikia nustatyti reikalavimą, kad segėti saugos diržus privalo visi keleiviai, įskaitant vaikus, išskyrus visuomeninėse transporto priemonėse. Todėl privalomai įrengiant saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas turi būti atsižvelgiama į skirtumą tarp visuomeninių autobusų ir kitų transporto priemonių.

(4)

Laikantis 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (4), Bendrijos tipo patvirtinimo sistema taikoma visoms naujoms M1 kategorijos transporto priemonėms tik nuo 1998 m. sausio 1d. Todėl tik šiose transporto priemonėse turi būti įrengtos sėdynės, jų įtvirtinimo įtaisai ir atramos galvai, atitinkančios Direktyvos 74/408/EEB (5) nuostatas.

(5)

Kol Bendrijos tipo patvirtinimo sistema bus pradėta taikyti visų kategorijų transporto priemonėms, kelių eismo saugumui užtikrinti kitose nei M1 kategorijos transporto priemonėse turėtų būti reikalaujama įrengti sėdynes ir sėdynių įtvirtinimo įtaisus, suderinamus su saugos diržų įtvirtinimo įtaisais.

(6)

Direktyvoje 74/408/EEB jau numatytos visos techninės ir administracinės nuostatos, leidžiančios kitų nei M1 kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimą. Todėl valstybėms narėms nereikia įvesti papildomų nuostatų.

(7)

Nuo 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyvos 96/37/EB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvą 74/408/EEB (6), įsigaliojimo kelios valstybės narės jau nustatė, kad joje išdėstytos nuostatos yra privalomos ir tam tikroms kitoms nei M1 kategorijos transporto priemonėms. Todėl gamintojai ir jų tiekėjai sukūrė atitinkamas technologijas.

(8)

Tyrimai parodė, kad įrengus saugos diržus į šonus atsuktose sėdynėse jose sėdintiems keleiviams neįmanoma užtikrinti tokio paties saugos lygio, kaip į priekį atsuktose sėdynėse. Saugumo sumetimais būtina uždrausti tokias sėdynes tam tikrų kategorijų transporto priemonėse.

(9)

Direktyva 74/408/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(10)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. gerinti kelių eismo saugumą įvedant privalomą saugos diržų įrengimą tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl to tikslo dėl veiksmų masto geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tą tikslą pasiekti.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 74/408/EEB pakeitimai

Direktyva 74/408/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės yra skirstomos į klases kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, I priedo 2 skirsnyje (7).

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ši direktyva netaikoma į galą atsuktoms sėdynėms“.

2)

Įterpiamas toks straipsnis:

„3a straipsnis

1.   Draudžiama įrengti į šonus atsuktas sėdynes M1, N1, M2 (III arba B klasės) ir M3 (III arba B klasės) kategorijų transporto priemonėse.

2.   Šio straipsnio 1 dalis netaikoma greitosios pagalbos automobiliams arba transporto priemonėms, paminėtoms Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 1 dalies pirmojoje įtraukoje“.

3)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1. punktas pakeičiamas taip:

„1.1.

Šio priedo reikalavimai netaikomi į galą atsuktoms sėdynėms arba bet kokioms prie tokių sėdynių pritvirtintoms atramoms galvai“.

b)

2.3. punktas pakeičiamas taip:

„2.3.

„Sėdynė“ — tai konstrukcija, kuri gali būti neatsiejama nuo transporto priemonės konstrukcijos arba atskira, tinkamai suformuota ir apipavidalinta, skirta vienam suaugusiam asmeniui sėdėti. Sąvoka aprėpia tiek atskirą sėdynę, tiek vienam asmeniui sėdėti skirtą keliavietės neišardomos sėdynės dalį.

Atsižvelgiant į sėdynės atsukimą, sėdynė apibrėžiama taip:

2.3.1.

„Į priekį atsukta sėdynė“ — tai sėdynė, kuri gali būti naudojama transporto priemonei judant ir kuri yra atsukta į transporto priemonės priekį taip, kad vertikali sėdynės simetrijos plokštuma sudaro mažiau negu +10o arba –10o kampą su vertikalia transporto priemonės simetrijos plokštuma;

2.3.2.

„Į galą atsukta sėdynė“ — tai sėdynė, kuri gali būti naudojama transporto priemonei judant ir kuri yra atsukta į transporto priemonės galą taip, kad vertikali sėdynės simetrijos plokštuma sudaro mažiau negu +10o arba –10o kampą su vertikalia transporto priemonės simetrijos plokštuma;

2.3.3.

„Į šoną atsukta sėdynė“ — tai sėdynė, kurios padėtis vertikalios transporto priemonės simetrijos plokštumos atžvilgiu neatitinka nei pirmiau išdėstytame 2.3.1 punkte, nei pirmiau išdėstytame 2.3.2 punkte pateiktų apibrėžimų;“

c)

2.9 punktas išbraukiamas.

4)

III priedo 2.5 punktas pakeičiamas taip:

„2.5.

„Sėdynė“ — tai konstrukcija, kuri gali būti pritvirtinta prie transporto priemonės konstrukcijos, kartu su jos apdaila ir įtvirtinimo elementais, skirta naudoti transporto priemonėje sėdėti vienam ar daugiau suaugusių asmenų.

Atsižvelgiant į sėdynės atsukimą, sėdynė apibrėžiama taip:

2.5.1.

„Į priekį atsukta sėdynė“ — tai sėdynė, kuri gali būti naudojama transporto priemonei judant ir kuri yra atsukta į transporto priemonės priekį taip, kad vertikali sėdynės simetrijos plokštuma sudaro mažiau negu +10o arba –10o kampą su vertikalia transporto priemonės simetrijos plokštuma;

2.5.2.

„Į galą atsukta sėdynė“ — tai sėdynė, kuri gali būti naudojama transporto priemonei judant ir kuri yra atsukta į transporto priemonės galą taip, kad vertikali sėdynės simetrijos plokštuma sudaro mažiau negu +10o arba –10o kampą su vertikalia transporto priemonės simetrijos plokštuma;

2.5.3.

„Į šoną atsukta sėdynė“ — tai sėdynė, kurios padėtis vertikalios transporto priemonės simetrijos plokštumos atžvilgiu neatitinka nei pirmiau minėtame 2.5.1 punkte, nei pirmiau minėtame 2.5.2 punkte pateiktų apibrėžimų;“.

5)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1. punktas pakeičiamas taip:

„1.1.

Šio priedo reikalavimai taikomi N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ir toms M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms netaikomas III priedas. Išskyrus 2.5. punkto nuostatas, šie reikalavimai taip pat taikomi į šonus atsuktoms sėdynėms visų kategorijų transporto priemonėse“.

b)

2.4. punktas pakeičiamas taip:

„2.4.

Visos sėdynės, kurias galima nulenkti į priekį, arba turinčios užlenkiamus atlošus, turi automatiškai užsifiksuoti įprastoje padėtyje. Šis reikalavimas netaikomas sėdynėms, įmontuotoms į invalidų vežimėliams skirtą plotą I, II arba A klasės M2 arba M3 kategorijos transporto priemonėse“.

2 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Jei sėdynės, jų įtvirtinimo įtaisai ir atramos galvai atitinka Direktyvoje 74/408/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytus reikalavimus, nuo ... (8) valstybės narės:

a)

neatsisako tam tikram transporto priemonių tipui suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą;

b)

nedraudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujų transporto priemonių.

2.   Jei sėdynės, jų įtvirtinimo įtaisai ir atramos galvai neatitinka Direktyvoje 74/408/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ... (9) valstybės narės naujo tipo transporto priemonėms:

a)

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo;

b)

atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Jei sėdynės, jų įtvirtinimo įtaisai ir atramos galvai neatitinka Direktyvoje 74/408/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, po ... (10) valstybės narės:

a)

naujų transporto priemonių atitikties liudijimus laiko nebegaliojančiais pagal Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį;

b)

atsisako duoti sutikimą registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies nuostatos.

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui per …… (11). Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2.   Jos taiko šias nuostatas suėjus …… (12).

3.   Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C 80, 2004 3 30, p. 6.

(2)  2003 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 91 E, 2004 4 15, p. 487), 2004 m. sausio 24 d. Tarybos bendroji pozicija ir ... m. ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 68, 1986 3 24, p. 35.

(4)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103).

(5)  OL L 221, 1974 8 12, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  OL L 186, 1996 7 25, p. 28.

(7)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.“;

(8)  3 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

(9)  Šešių mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos.

(10)  18 mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos datos.

(11)  Šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

(12)  Šešiems mėnesiams ir vienai dienai nuo šios direktyvos įsigaliojimo.


TARYBOS ARGUMENTŲ PRANEŠIMAS

I.   ĮVADAS

Siūloma direktyva, kurią Komisija pateikė 2003 m. birželio 20 d. (1), yra pagrįsta EB sutarties 95 straipsniu.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę (2)2003 m. gruodžio 10 d.

Europos Parlamentas baigė pirmąjį svarstymą ir pateikė nuomonę 2003 m. gruodžio 17 d. (3)

2005 m. sausio 24 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją, kuri išdėstyta dok. 11935/04.

II.   TIKSLAS

Siūloma direktyva siekiama iš dalies pakeisti 1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 74/408/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynes, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/37/EB, siekiant nustatyti reikalavimus įrengti saugos diržus kitose nei keleiviniai automobiliai motorinėse transporto priemonėse.

Šios dvi direktyvos taip pat yra susijusios su saugos diržų įrengimu transporto priemonėse:

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/3/EB,

1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/38/EB.

Siekdama nustatyti privalomą saugos diržų įrengimą visose transporto priemonėse, Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti tris direktyvas vienu metu dėl techninių priežasčių.

Atsižvelgiant į tai, kad galutinis siūlomų veiksmų tikslas yra pagerinti kelių eismo saugumą, direktyvos turėtų būti priimtos tuo pačiu metu ir įgyvendintos tuo pačiu laiku.

III.   BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ.

1.   Bendrosios nuostatos

Vieningai priimtoje bendrojoje pozicijoje Taryba:

pakeitė 1 straipsnį, direktyvos taikymo sritį praplėsdama nuostatomis dėl atlenkiamų (sulankstomų) sėdynių ir įterpdama sąvokų apibrėžimus, pagal kuriuos klasifikuojamos įvairios sėdynių padėtys,

atidėjo įvairias įsigaliojimo datas, nurodytas 2 straipsnyje,

atmetė tris EP pakeitimus:

EP pakeitimas Nr. 3, kuriuo siūloma sukurti naują 8a konstatuojamąją dalį dėl į šonus atsuktų sėdynių testų, kuriuos turi apsvarstyti Komisija, buvo atmestas, nes Taryba nemano, kad reikia atlikti daugiau testų siekiant įrodyti, kad į šoną atsuktos sėdynės yra pavojingos visų transporto priemonių rūšių keleiviams,

EP pakeitimai Nr. 1 ir Nr. 2, kuriais apribojamas 1 straipsnyje pateiktas uždraudimas įrengti į šonus atsuktas sėdynes tam tikrų rūšių transporto priemonėse, buvo atmesti, nes Taryba pritaria Komisijos susirūpinimui į šoną atsuktų sėdynių uždraudimu visų rūšių transporto priemonėse dėl keleivių saugumo.

2.   Bendrojoje pozicijoje išdėstyti nauji pakeitimai, palyginus su Komisijos pasiūlymu

1 straipsnis 1 punktas

Nuorodos į direktyvos netaikymą atlenkiamoms (sulankstomoms) sėdynėms išbraukimas.

2 punktas

Valstybių narių įsipareigojimas uždrausti į šoną atsuktų sėdynių tvirtinimą yra perkeliamas į 2 straipsnį, susijusį su įgyvendinimu,

patikslinta į šoną atsuktų sėdynių uždraudimo sritis.

Du nauji punktai (3 ir 4 punktai) buvo įterpti siekiant apibrėžti įvairias sėdynių padėtis: į priekį atsuktos sėdynės, į galą atsuktos sėdynės ir į šoną atsuktos sėdynės.

5 punktas (ex 3 punktas)

Naujoje dalyje nurodoma, kad atlenkiamoms sėdynėms privaloma automatinė fiksavimo sistema netaikoma atlenkiamoms sėdynėms, įmontuotoms į invalidų vežimėliams skirtą plotą I, II arba A (miesto autobusai) klasės M2 arba M3 kategorijos transporto priemonėse.

2 straipsnis

Visos direktyvos įgyvendinimo datos buvo atidėtos ir pakeistos datomis, kurios nustatomos atsižvelgiant į šios naujos direktyvos priėmimo datą.

IV.   IŠVADA

Taryba vieningai priėmė bendrąją poziciją, kuri iš esmės atitinka Komisijos pasiūlymą. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai yra susiję su tuo, kad direktyvos taikymo sritis praplečiama nuostatomis dėl atlenkiamų sėdynių ir kad apibrėžiamos įvairios sėdynių padėtys. Be to, šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įsigaliojimo datos buvo patikslintos.


(1)  Dok. 10888/03 ENT 115 CODEC 909.

(2)  OL C 80, 2004 3 30, p. 6.

(3)  OL C 91 E, 2004 4 15, p. 487.