ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 74

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. kovo 13d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/562, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Antakya Künefesi (SGN))

1

 

*

2023 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/563, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Íslenskt lambakjöt (SKVN)

3

 

*

2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/564 dėl profesionalių naudotojų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 vedamos augalų apsaugos produktų apskaitos turinio ir formos ( 1 )

4

 

*

2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/565 dėl leidimo naudoti etilheptanoatą, etil-2-metilbutiratą, izopentilacetatą, 3-metilbutil-3-metilbutiratą, 2-metilpropiono rūgštį, 3-metilbutilbutiratą, 2-metilbutilacetatą, heks-2-en-1-olį, heks-2(trans)-enalį, alilheksanoatą, alilheptanoatą, linalolį, 2-metil-1-fenilpropan-2-olį, α-jononą, β-damaskoną, nootkatoną, β-jononą, α-ironą, β-damascenoną, (E)-β-damaskoną, pentadekan-1,15-laktoną, 2-feniletan-1-olį, fenetilizovaleratą, 4-(p-hidroksifenil)butan-2-oną, 2-metoksinaftaleną, 2-izopropil-4-metiltiazolą ir valenceną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

10

 

*

2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/566, kuriuo dėl tam tikrų išsamių bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998 ( 1 )

47

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/567 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi šešiasdešimt šeštojoje Narkotinių medžiagų komisijos sesijoje, dėl medžiagų įtraukimo į sąrašą pagal 1961 m. Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, ir 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvenciją

53

 

*

2023 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/568 dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos tarybos 228-ojoje sesijoje, dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 10 priedo Aviacijos telekomunikacijos I tomo Radijo navigacijos priemonės 93 pakeitimo ir Pavojingų krovinių saugaus vežimo oru techninių instrukcijų pakeitimo, kad registruotame bagaže būtų galima vežti mažomis ličio baterijomis maitinamus aktyviuosius sekimo įtaisus, priėmimo

58

 

*

2023 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/569 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taryboje, dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti Čikagos konvencijos 16 priedo I–III tomus, susijusius su aplinkos apsaugos standartais ir rekomenduojama praktika

61

 

*

2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/570, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų taikymo (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 1562)

63

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/562

2023 m. kovo 6 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Antakya Künefesi“ (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Turkijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Antakya Künefesi“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Antakya Künefesi“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Antakya Künefesi“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 2.3 klasei „Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 433, 2022 11 15, p. 64.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/563

2023 m. kovo 6 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas „Íslenskt lambakjöt“ (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Islandijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Íslenskt lambakjöt“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Íslenskt lambakjöt“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Íslenskt lambakjöt“ (SKVN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.1 klasei „Šviežia mėsa (ir subproduktai)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 370, 2022 9 28, p. 45.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/564

2023 m. kovo 10 d.

dėl profesionalių naudotojų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 vedamos augalų apsaugos produktų apskaitos turinio ir formos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 67 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalį profesionalūs augalų apsaugos produktų naudotojai turi vesti apskaitą apie savo naudojamus produktus, t. y. jų pavadinimą, naudojimo laiką ir kiekį, apdorotą plotą ir pasėlius, kuriuose produktas buvo naudojamas;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalį profesionalūs naudotojai kompetentingai institucijai paprašius taip pat turi pateikti atitinkamą informaciją. Be to, trečiosios šalys gali prašyti kompetentingų institucijų suteikti prieigą prie tos informacijos, o kompetentingos institucijos turi suteikti tokią prieigą pagal taikytiną nacionalinę arba Sąjungos teisę;

(3)

2020 m. Komisijos priimta sąžiningos, sveikos ir aplinkai palankios maisto sistemos strategija „Nuo ūkio iki stalo“ (toliau – strategija „Nuo ūkio iki stalo“) (2) siekiama sumažinti priklausomybę nuo cheminių augalų apsaugos produktų ir jų naudojimą. Todėl, siekiant strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų, labai svarbu, kad būtų vedama tinkama augalų apsaugos produktų naudojimo apskaita, o nacionalinės institucijos vykdytų tokia apskaita grindžiamą stebėsenos ir kontrolės veiklą;

(4)

skiriasi profesionalių augalų apsaugos produktų naudotojų pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalį vedamos apskaitos nacionalinė tvarka ir tai, ar vedama elektroninė apskaita. Todėl šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės dėl tokios apskaitos turinio ir formos;

(5)

tose taisyklėse apibrėžiama, kaip turi būti vedama Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalyje išvardytų elementų, susijusių su augalų apsaugos produktų naudojimu (produkto pavadinimas, naudojimo laikas, kiekis, plotas ir pasėliai, kuriuose produktas buvo naudojamas), apskaita, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrinta tinkama ir vienoda pagal tą straipsnį vedamos apskaitos kokybė;

(6)

kadangi profesionalūs naudotojai augalų apsaugos produktus dažniausiai naudoja vykdydami žemės ūkio veiklą ir siekiant tokį naudojimą suderinti su galiojančiais žemės ūkiui taikomais reikalavimais, kai įmanoma, ploto arba objekto, kuriame augalų apsaugos produktas buvo naudojamas, buvimo vieta turėtų būti identifikuojama pagal žemės vienetą Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/1173 (3) nurodytoje integruotos administravimo ir kontrolės sistemos geoerdvinėje paraiškoje. Kai tai neįmanoma, valstybės narės turėtų profesionaliems naudotojams suteikti tinkamus alternatyvius ploto, kuriame augalų apsaugos produkto buvo naudotas, buvimo vietos ir, kai tinkama, geoerdvinės padėties identifikavimo metodus;

(7)

siekiant užtikrinti apskaitos vienodumą, pasėlių pavadinimai, vietų arba žemės naudojimo atvejai, kai taikoma, turėtų būti registruojami laikantis Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos naudojamų kodų (toliau – EPPO kodai), o augalų augimo stadijos, kai taikoma, pagal BBCH monografiją (4);

(8)

siekiant išvengti reikalavimo, kad profesionalūs naudotojai tam pačiam naudojimui sukurtų daug įrašų rinkinių, kad būtų laikomasi skirtingų prievolių, tikslinga paaiškinti, kad valstybės narės turi galimybę reikalauti, kad naudotojai į apskaitą, kurią vesti reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalį, įtrauktų kitą informaciją;

(9)

turėtų būti vedama elektroninė apskaita, nes elektroninės apskaitos vedimo priemonės yra tinkamiausios siekiant užtikrinti, kad prievolės saugoti duomenis būtų laikomasi vienodai. Taip užtikrinamas didesnis įrašų patikimumas, sudaromos palankesnės sąlygos kompetentingoms institucijoms juos rinkti ir tikrinti ir galiausiai padedama valstybėms narėms vykdyti tikslią, veiksmingą ir efektyvią stebėsenos ir kontrolės veiklą. Šiuo tikslu naudojami elektroniniai formatai taip pat turėtų būti kompiuterio skaitomi, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/1024 (5);

(10)

siekiant sumažinti administracinę naštą, profesionalūs naudotojai turėtų turėti pakankamai laiko nuo kiekvieno augalų apsaugos produktų naudojimo registravimo iki įrašų perkėlimo į elektroninį formatą;

(11)

profesionalus naudotojas gali naudoti augalų apsaugos produktus pagal sutartimi įformintus susitarimus su kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu. Tokiais atvejais profesionalus naudotojas turėtų suteikti tam asmeniui prieigą prie atitinkamų įrašų arba jų kopijas be nepagrįsto delsimo ar apribojimų;

(12)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis apskaitos duomenų naudojimui kitais tikslais, nepatenkančiais į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 taikymo sritį, pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę. Galimybė naudotis harmonizuota elektronine apskaita gali palengvinti informacijos naudojimą kitais teisėtais tikslais, taip išvengiant pastangų dubliavimo ir sumažinant naštą profesionaliems naudotojams ir valdžios institucijoms;

(13)

kad profesionalūs naudotojai galėtų pasirengti laikytis šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jiems turėtų būti suteikta pakankamai laiko prieš pradedant taikyti jo reikalavimus;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apskaitos turinys

1.   Profesionalūs augalų apsaugos produktų naudotojai Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalyje į nurodytą apskaitą (toliau – apskaita) įtraukia šio reglamento priede nurodytą informaciją.

2.   Jei ploto arba objekto, kuriame augalų apsaugos produktas buvo naudojamas, buvimo vietos neįmanoma identifikuoti pagal žemės vienetą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1173 8 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytoje integruotos administravimo ir kontrolės sistemos geoerdvinėje paraiškoje, arba kai pagal 1 dalį to nereikalaujama tam tikros rūšies naudojimo atveju, valstybės narės profesionaliems naudotojams pateikia tinkamus alternatyvius identifikavimo metodus. Tokiais identifikavimo metodais turi būti galima identifikuoti ploto, vieneto ar objekto, kuriame buvo naudojamas augalų apsaugos produktas, buvimo vietą ir, kai tinkama, jo geoerdvinę padėtį.

3.   Valstybės narės profesionaliems naudotojams nurodo pasėlių bendrinius pavadinimus, vietas ar žemės naudojimo atvejus, atitinkančius EPPO kodus, ir pasėlių augimo stadijas pagal BBCH monografiją augalų apsaugos produktų naudojimui registruoti.

4.   Šio straipsnio nuostatos nedaro poveikio valstybių narių galimybei reikalauti, kad profesionalūs naudotojai į apskaitą įtrauktų kitą informaciją, kurios nereikia pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalį.

2 straipsnis

Apskaitos forma

Profesionalūs augalų apsaugos produktų naudotojai veda elektroninę apskaitą naudodami elektroninį formatą, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/1024 2 straipsnio 13 dalyje.

3 straipsnis

Įrašų registravimo ir perkėlimo į elektroninį formatą laikas

Profesionalus naudotojas nepagrįstai nedelsdamas registruoja kiekvieną augalų apsaugos produkto naudojimą.

Jei įrašai iš pradžių nėra nustatyto elektroninio formato, jie perkeliami į tokį formatą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo augalų apsaugos produkto naudojimo dienos. Valstybės narės savo teritorijoje gali nustatyti trumpesnius įrašų perkėlimo į nustatytą elektroninį formatą laikotarpius.

Kai augalų apsaugos produktai naudojami jų teritorijoje iki 2030 m. sausio 1 d., valstybės narės gali nustatyti ilgesnius laikotarpius nei nustatytieji antroje pastraipoje, per kuriuos įrašai perkeliami į nustatytą elektroninį formatą, jei visi įrašai nustatytu elektroniniu formatu yra prieinami iki metų, einančių po augalų apsaugos produkto naudojimo metų, sausio 31 d.

4 straipsnis

Informacijos teikimas kompetentingoms institucijoms ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims

Kompetentingai institucijai paprašius pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalį pateikti į apskaitą įtrauktą informaciją, profesionalus naudotojas informaciją pateikia nepagrįstai nedelsdamas.

Kai kompetentinga institucija aiškiai paprašo pateikti 2 straipsnyje nustatytu elektroniniu formatu parengtuose įrašuose esančią informaciją apie augalų apsaugos produktų naudojimą iki 3 straipsnio antroje ir trečioje pastraipose nustatyto laikotarpio pabaigos, profesionalus naudotojas informaciją nustatytu elektroniniu formatu pateikia iki to laikotarpio pabaigos arba per 10 darbo dienų, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Profesionalūs naudotojai, veikiantys pagal sutartimi įformintus susitarimus kito fizinio ar juridinio asmens naudai, nepagrįstai nedelsdami ar be apribojimų suteikia tam perkančiajam asmeniui prieigą prie įrašų arba jų kopijas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2026 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (COM(2020) 381 final).

(3)  2022 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1173, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (OL L 183, 2022 7 8, p. 23).

(4)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906–074619 ISBN: 978–3-95547–071–5.

(5)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 172, 2019 6 26, p. 56).


PRIEDAS

Į apskaitą įtrauktina informacija, kaip nustatyta 1 straipsnyje

Naudojimo rūšis

Naudojamas augalų apsaugos produktas

Naudojimo laikas

Naudotas kiekis (1)

Apdoroto ploto arba vieneto buvimo vieta arba identifikavimas (2)

Apdoroto ploto arba vieneto dydis arba kiekis (3)

Pasėliai ar vieta/žemės naudojimas

Paviršiaus plotų (pvz., žemės ūkio laukų, poilsio zonų, bėgių kelių, ne pasėlių plotų ar šiltnamių, išskyrus nurodytus kitoje eilutėje) apdorojimas

Produkto pavadinimas ir autorizacijos numeris

Data ir, jei taikoma (4), pradžios laikas (valanda)

Augalų apsaugos produkto kiekis kilogramais/litrais vienam hektarui

Kai įmanoma, žemės vienetas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1173 8 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytoje integruotos administravimo ir kontrolės sistemos geoerdvinėje paraiškoje.

Jei ploto neįmanoma identifikuoti pagal geoerdvinę paraišką, kaip nurodyta pirmiau, taikomas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas identifikavimo metodas.

Apdorotų hektarų skaičius

Pasėlių pavadinimai, vietos/žemės naudojimo atvejai, kai taikoma, pagal EPPO kodus (5), o augimo stadija – pagal BBCH monografiją (6), jei reikia (7).

Uždarų patalpų (pvz., garinimo/purškimo saugyklų, tuščių grūdų sandėlių arba nuolatinių šiltnamių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 27 dalyje) apdorojimas arba apdorojimas jose

Produkto pavadinimas ir autorizacijos numeris

Data

Augalų apsaugos produkto kiekis kilogramais/litrais vienam kubiniam metrui arba kvadratiniam metrui

Sandėlio/šiltnamio numeris ir identifikavimo metodas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.

Apdoroto objekto tūris kubiniais metrais arba paviršiaus plotas (8) kvadratiniais metrais

Pasėlių pavadinimai, vietos, kai taikoma, pagal EPPO kodus, o augimo stadija pagal BBCH monografiją, jei reikia.

Sėklų arba augalų dauginamosios medžiagos (pvz., sėklinių bulvių) apdorojimas

Produkto pavadinimas ir autorizacijos numeris

Data

Augalų apsaugos produkto kiekis kilogramais/litrais vienam kilogramui, tonai arba sėklų skaičiui (9).

Identifikavimo metodas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.

Apdorotas kiekis (kilogramai, tonos arba sėklų skaičius)

Pasėlių pavadinimai pagal EPPO kodus, kai taikoma, ir partijos numeris, kai taikoma


(1)  Vienetai, skirti kiekiui registruoti, prireikus gali būti koreguojami.

(2)  Jei reikia, nurodoma, kokia vieneto ar ploto dalis yra apdorojama.

(3)  Vienetai, skirti plotui ir tūriui registruoti, prireikus gali būti koreguojami.

(4)  pvz., kai augalų apsaugos produktas naudojamas tik tam tikru paros laiku arba kai naudojimo laikas yra svarbus konkretaus naudojimo atveju.

(5)  https://gd.eppo.int/

(6)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906–074619 ISBN: 978–3-95547–071–5.

(7)  pvz., kai augalų apsaugos produktas naudojamas tik tam tikromis augalo augimo stadijomis arba kai augimo stadija yra svarbi konkretaus naudojimo atveju.

(8)  Daugiaaukščių objektų atveju turėtų būti registruojamas visas apdorojamas plotas.

(9)  Vienetai, skirti apdorotiems kiekiams registruoti, prireikus gali būti koreguojami.


2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/565

2023 m. kovo 10 d.

dėl leidimo naudoti etilheptanoatą, etil-2-metilbutiratą, izopentilacetatą, 3-metilbutil-3-metilbutiratą, 2-metilpropiono rūgštį, 3-metilbutilbutiratą, 2-metilbutilacetatą, heks-2-en-1-olį, heks-2(trans)-enalį, alilheksanoatą, alilheptanoatą, linalolį, 2-metil-1-fenilpropan-2-olį, α-jononą, β-damaskoną, nootkatoną, β-jononą, α-ironą, β-damascenoną, (E)-β-damaskoną, pentadekan-1,15-laktoną, 2-feniletan-1-olį, fenetilizovaleratą, 4-(p-hidroksifenil)butan-2-oną, 2-metoksinaftaleną, 2-izopropil-4-metiltiazolą ir valenceną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagas etilheptanoatą, etil-2-metilbutiratą, izopentilacetatą, 3-metilbutil-3-metilbutiratą, 2-metilpropiono rūgštį, 3-metilbutilbutiratą, 2-metilbutilacetatą, heks-2-en-1-olį, heks-2(trans)-enalį, alilheksanoatą, alilheptanoatą, linalolį, 2-metil-1-fenilpropan-2-olį, α-jononą, β-damaskoną, nootkatoną, β-jononą, α-ironą, β-damascenoną, (E)-β-damaskoną, pentadekan-1,15-laktoną, 2-feniletan-1-olį, fenetilizovaleratą, 4-(p-hidroksifenil)butan-2-oną, 2-metoksinaftaleną, 2-izopropil-4-metiltiazolą ir valenceną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, tos medžiagos įtrauktos į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateikta keletas prašymų leisti naudoti pirmiau minėtas medžiagas kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Pareiškėjas paprašė tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymais pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

pareiškėjas paprašė leisti pašarų priedus naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl pareiškėjas atsiėmė prašymą dėl leidimo visas nagrinėjamąsias medžiagas naudoti geriamajame vandenyje;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) savo 2012 m. kovo 7 d. (3), 2012 m. balandžio 25 d. (4), 2012 m. spalio 17 d. (5) (6), 2012 m. lapkričio 13 d. (7), 2013 m. kovo 12 d. (8), 2015 m. kovo 10 d. (9), 2016 m. kovo 8 d. (10), 2016 m. balandžio 20 d. (11), 2016 m. liepos 12 d. (12), 2019 m. vasario 28 d. (13), 2020 m. lapkričio 18 d. (14)ir 2022 m. kovo 23 d. (15) nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis medžiagos nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad 2-metil-1-fenilpropan-2-olio, β-damaskono, (E)-β-damaskono, fenetilizovalerato, 4-(p-hidroksifenil)butan-2-ono ir 2-izopropil-4-metiltiazolo saugaus naudojimo jūros aplinkai kiekis yra 0,05 mg/kg pašaro;

(6)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad visos medžiagos turėtų būti laikomos jautriems asmenims odą ir akis dirginančiomis medžiagomis ir odą bei kvėpavimo takus jautrinti galinčiomis medžiagomis. Neturėdama duomenų apie heks-2-en-1-olį, heks-2(trans)enalį, alilheksanoatą ir alilheptanoatą, Tarnyba negalėjo padaryti išvados, kad naudotojai gali saugiai tvarkyti šias medžiagas. Tačiau, kaip reikalaujama, pareiškėjas pateikė saugos duomenų lapą, kuriame buvo nustatyti šių medžiagų pavojai naudotojams. Saugos duomenų lape aprašyti pavojai, visų pirma susiję su heks-2(trans)enalio poveikiu dėl sąlyčio su oda ir akimis ir ekspozicija per kvėpavimo takus, heks-2-en-1-olio ir alilheptanoato poveikiu dėl sąlyčio su oda ir akimis ir alilheksanoato žalingu poveikiu prarijus ir toksiškumo susilietus su oda;

(7)

Tarnyba galiausiai padarė išvadą, kad pripažinta, jog visos medžiagos yra naudojamos maisto produktuose kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose. Todėl papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(8)

atlikus visų medžiagų vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl šias medžiagas turėtų būti leista naudoti. Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai;

(9)

siekiant užtikrinti geresnę kontrolę, turėtų būti nustatytos tam tikros sąlygos. Visų pirma pašarų priedų etiketėse turėtų būti nurodytas rekomenduojamas didžiausias jų kiekis. Jei toks kiekis viršijamas, premiksų etiketėse turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;

(10)

tai, kad medžiagų neleidžiama naudoti kaip kvapiųjų junginių geriamajame vandenyje, netrukdo jų naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriais šeriama su vandeniu;

(11)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2023 m. spalio 2 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2023 m. balandžio 2 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2024 m. balandžio 2 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2023 m. balandžio 2 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3.   Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2025 m. balandžio 2 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2023 m. balandžio 2 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(3):2625.

(4)  EFSA Journal 2012;10(5):2678.

(5)  EFSA Journal 2012;10(10):2927.

(6)  EFSA Journal 2012;10(10):2928

(7)  EFSA Journal 2012;10(11):2966.

(8)  EFSA Journal 2013;11(4):3169.

(9)  EFSA Journal 2015;13(3):4053.

(10)  EFSA Journal 2016;14(6):4441.

(11)  EFSA Journal 2016;14(6):4475.

(12)  EFSA Journal 2016;14(8):4557.

(13)  EFSA Journal 2019;17(3):5654.

(14)  EFSA Journal 2020;18(12):6338.

(15)  EFSA Journal 2022;20(4):7248.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09093

Etilheptanoatas

Priedo sudėtis

Etilheptanoatas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Etilheptanoatas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C9H18O2

CAS numeris: 106-30-9

FLAVIS: 09.093

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 32 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (1)

Etilheptanoato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09409

Etil-2-metilbutiratas

Priedo sudėtis

Etil-2-metilbutiratas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Etil-2-metilbutiratas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 95 %

Cheminė formulė: C7H14O2

CAS numeris: 7452-79-1

FLAVIS: 09.409

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (2)

Etil-2-metilbutirato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09024

Izopentilacetatas

Priedo sudėtis

Izopentilacetatas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Izopentilacetatas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 95 %

Cheminė formulė: C7H14O2

CAS numeris: 123-92-2

FLAVIS: 09.024

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 125 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (3)

Izopentilacetato nustatymas pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09463

3-metilbutil-3-metilbutiratas

Priedo sudėtis

3-metilbutil-3-metilbutiratas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

3-metilbutil-3-metilbutiratas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C10H20O2

CAS numeris: 659-70-1

FLAVIS: 09.463

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (4)

3-metilbutil-3-metilbutirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b08006

2-metilpropiono rūgštis

Priedo sudėtis

2-metilpropiono rūgštis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

2-metilpropiono rūgštis

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 99 %

Cheminė formulė: C4H8O2

CAS numeris: 79-31-2

FLAVIS: 08.006

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (5)

2-metilpropiono rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09055

3-metilbutilbutiratas

Priedo sudėtis

3-metilbutilbutiratas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

3-metilbutilbutiratas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C9H18O2

CAS numeris: 106-27-4

FLAVIS: 09.055

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (6)

3-metilbutilbutirato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09286

2-metilbutilacetatas

Priedo sudėtis

2-metilbutilacetatas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

2-metilbutilacetatas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 99 %

Cheminė formulė: C7H14O2

CAS numeris: 624-41-9

FLAVIS: 09.286

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (7)

2-metilbutilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b02020

Heks-2-en-1-olis

Priedo sudėtis

Heks-2-en-1-olis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Heks-2-en-1-olis

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 95 %

Cheminė formulė: C6H12O

CAS numeris: 2305-21-7

FLAVIS: 02.020

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (8)

Heks-2-en-1-oliui pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b05073

Heks-2(trans)-enalis

Priedo sudėtis

Heks-2(trans)-enalis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Heks-2(trans)-enalis

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 92 %

Cheminė formulė: C6H10O

CAS numeris: 6728-26-3

FLAVIS: 05.073

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (9)

Heks-2(trans)-enaliui pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09244

Alilheksanoatas

Priedo sudėtis

Alilheksanoatas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Alilheksanoatas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C9H16O2

CAS numeris: 123-68-2

FLAVIS: 09.244

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (10)

Alilheksanoato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09097

Alilheptanoatas

Priedo sudėtis

Alilheptanoatas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Alilheptanoatas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 97 %

Cheminė formulė: C10H18O2

CAS numeris: 142-19-8

FLAVIS: 09.097

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su nurijimu, įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (11)

Alilheptanoato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b02013

Linalolis

Priedo sudėtis

Linalolis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Linalolis

Gauta cheminės sintezės arba frakcinės distiliacijos ir vėlesnio rektifikavimo būdu iš svyrančiųjų okotijų, juodųjų dalbergijų, meksikinių burserų, kamparinių cinamonų ir blakinių kalendrų sėklų aliejaus.

Grynumas: ne mažiau kaip 95 %

Cheminė formulė: C10H18O

CAS numeris: 78-70-6

FLAVIS: 02.013

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 30 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (12)

Linalolio nustatymas pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b02035

2-metil-1-fenilpropan-2-olis

Priedo sudėtis

2-metil-1-fenilpropan-2-olis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

2-metil-1-fenilpropan-2-olis

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 97 %

Cheminė formulė: C10H14O

CAS numeris: 100-86-7

FLAVIS: 02.035

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 0,05 mg,

sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 5 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, skirtų vandens gyvūnams, etiketėse, jei taikoma, nurodoma:

„Skirta jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“,

„Skirta sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (13)

2-metil-1-fenilpropan-2-olio nustatymas pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07007

α-jononas

Priedo sudėtis

α-jononas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

α-jononas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 85 %

Cheminė formulė: C13H20O

CAS numeris: 127-41-3

FLAVIS: 07.007

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (14)

α-jononui pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07083

β-damaskonas

Priedo sudėtis

β-damaskonas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

β-damaskonas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 90 %

Cheminė formulė: C13H20O

CAS numeris: 23726-92-3

FLAVIS: 07.083

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 0,05 mg,

sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 5 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, skirtų vandens gyvūnams, etiketėse, jei taikoma, nurodoma:

„Skirta jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“,

„Skirta sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (15)

β-damaskonui pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07089

Nootkatonas

Priedo sudėtis

Nootkatonas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Nootkatonas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 93 %

Cheminė formulė: C15H22O

CAS numeris: 4674-50-4

FLAVIS: 07.089

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (16)

Nootkatono nustatymas pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07008

β-jononas

Priedo sudėtis

β-jononas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

β-jononas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 95 %

Cheminė formulė: C13H20O

CAS numeris: 14901-07-6

FLAVIS: 07.008

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

lašišinėms, veršeliams ir šunims: 5 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 1 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (17)

β-jononui pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07011

α-ironas

Priedo sudėtis

α-ironas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

α-ironas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C14H22O

CAS numeris: 79-69-6

FLAVIS: 07.011

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 0,05 mg,

sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 5 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, skirtų vandens gyvūnams, etiketėse, jei taikoma, nurodoma:

„Skirta jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“,

„Skirta sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (18)

α-ironui pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07108

β-damascenonas

Priedo sudėtis

β-damascenonas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

β-damascenonas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C13H18O

CAS numeris: 23696-85-7

FLAVIS: 07.108

Visų rūšių gyvūnai

-

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

penimiems galvijams, lašišinėms ir nemaistiniams gyvūnams: 1,5 mg,

kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams: 1 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (19)

β-damascenonui pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07224

(E)-β-damaskonas

Priedo sudėtis

(E)-β-damaskonas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

(E)-β-damaskonas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 90 %

Cheminė formulė: C13H20O

CAS numeris: 23726-91-2

FLAVIS: 07.224

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 0,05 mg,

sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 5 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, skirtų vandens gyvūnams, etiketėse, jei taikoma, nurodoma:

„Skirta jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“,

„Skirta sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (20)

(E)-β-damaskonui pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b10004

Pentadekan-1,15-laktonas

Priedo sudėtis

Pentadekan-1,15-laktonas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Pentadekan-1,15-laktonas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C15H28O2

CAS numeris: 106-02-5

FLAVIS: 10.004

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 10 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (21)

Pentadekan-1,15-laktono nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b02019

2-feniletan-1-olis

Priedo sudėtis

2-feniletan-1-olis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

2-feniletan-1-olis

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: C8H10O

CAS numeris: 60-12-8

FLAVIS: 02.019

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (22)

2-feniletan-1-olio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b09466

Fenetilizovaleratas

Priedo sudėtis

Fenetilizovaleratas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Fenetilizovaleratas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 97 %

Cheminė formulė: C13H18O2

CAS numeris: 140-26-1

FLAVIS: 09.466

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 0,05 mg,

sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 30 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 30 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, skirtų vandens gyvūnams, etiketėse, jei taikoma, nurodoma:

„Skirta jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“,

„Skirta sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (23)

Fenetilizovalerato nustatymas pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b07055

4-(p-hidroksifenil)butan-2-onas

Priedo sudėtis

4-(p-hidroksifenil)butan-2-onas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

4-(p-hidroksifenil)butan-2-onas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 96 %

Cheminė formulė: C10H12O2

CAS numeris: 5471-51-2

FLAVIS: 07.055

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 0,05 mg,

sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 25 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 25 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, skirtų vandens gyvūnams, etiketėse, jei taikoma, nurodoma:

„Skirta jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“,

„Skirta sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (24)

4-(p-hidroksifenil)butan-2-onui pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b04074

2-metoksinaftalenas

Priedo sudėtis

2-metoksinaftalenas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

2-metoksinaftalenas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 99 %

Cheminė formulė: C11H10O

CAS numeris: 93-04-9

FLAVIS: 04.074

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 1,2 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (25)

2-metoksinaftalenui pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b15026

2-izopropil-4-metiltiazolas

Priedo sudėtis

2-izopropil-4-metiltiazolas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

2-izopropil-4-metiltiazolas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 96 %

Cheminė formulė: C7H11NS

CAS numeris: 15679-13-7

FLAVIS: 15.026

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 0,05 mg,

sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams: 1,5 mg,

kitų rūšių arba kategorijų gyvūnams: 1,5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, skirtų vandens gyvūnams, etiketėse, jei taikoma, nurodoma:

„Skirta jūrinės akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“,

„Skirta sausumos akvakultūros sistemose auginamiems gyvūnams“.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (26)

2-izopropil-4-metiltiazolui pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose nustatyti:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b01017

Valencenas

Priedo sudėtis

Valencenas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Valencenas

Gauta cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 94 %

Cheminė formulė: C15H24

CAS numeris: 4630-07-3

FLAVIS: 01.017

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojimo kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. balandžio 2 d.

Analizės metodas  (27)

Valenceno nustatymas pašaro priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(3)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(4)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(5)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(6)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(7)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(8)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(9)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(10)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(11)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(12)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(13)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(14)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(15)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(16)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(17)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(18)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(19)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(20)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(21)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(22)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(23)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(24)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(25)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(26)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(27)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/566

2023 m. kovo 10 d.

kuriuo dėl tam tikrų išsamių bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 (2) įgyvendinimo patirtis parodė, kad tam tikrų bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo sąlygas reikia šiek tiek pakeisti;

(2)

tam tikras išsamias aviacijos saugumo priemones reikėtų patikslinti, suderinti arba supaprastinti, siekiant padidinti teisinį aiškumą, standartizuoti vienodą atitinkamų nuostatų aiškinimą ir toliau užtikrinti tinkamiausią bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į grėsmės ir rizikos raidą, taip pat į naujausius technologijų pokyčius, atsirado būtinybė atlikti tam tikrų pakeitimų. Tie pakeitimai susiję su automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID, angl. automated prohibited items detection) programine įranga, rankiniam bagažui tikrinti skirtomis sprogmenų aptikimo sistemomis, mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, kūno skeneriais ir sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 įgyvendinimo patirtis parodė, kad reikia šiek tiek pakeisti tam tikrų bendrųjų pagrindinių standartų, susijusių su mokymą vykdančių instruktorių atestavimu, įgyvendinimo sąlygas, išbraukti pasenusias nuorodas 6-E priedėlyje ir aiškiau išdėstyti, kaip turi būti įgyvendinami kreipimosi veiksmai, susiję su prieš kraunant pateikiamos išankstinės informacijos apie krovinius (PLACI, angl. Pre-Loading Advance Cargo Information) procesu, numatytu to reglamento priede. Susijusios priedo nuostatos turi būti patikslintos, siekiant padidinti teisinį aiškumą, standartizuoti vienodą teisės aktų aiškinimą ir toliau užtikrinti tinkamiausią bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimą;

(4)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL L 299, 2015 11 14, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1.3.1.4 ir 1.3.1.5 punktai pakeičiami taip:

„1.3.1.4.

Kitų nei keleiviai asmenų nešuliai tikrinami viena iš šių priemonių:

a)

apieškomas rankomis,

b)

peršviečiamas rentgeno įranga,

c)

tikrinamas sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

d)

tikrinamas automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programine įranga, kartu taikant c punkte nurodytą metodą,

e)

tikrinamas su sprogmenis užuodžiančiais šunimis,

f)

tikrinamas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu.

Jeigu tikrintojas negali nustatyti, ar nešulyje yra draudžiamų daiktų, tas nešulys nepraleidžiamas arba dar kartą patikrinamas taip, kad tikrintojas įsitikintų, jog jame draudžiamų daiktų nėra.

1.3.1.5.

Kitų nei keleiviai asmenų nešuliai tikrinami pagal 4.1.2.4–4.1.2.7 punktus ir 4.1.2.11–4.1.2.12 punktus.“;

2)

4.1.1.1 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.1.1.

Prieš tikrinimą viršutinius drabužius reikia nusivilkti ir jie tikrinami kaip rankinis bagažas, išskyrus atvejus, kai pagal įrangos naudojimo instrukciją viršutinių drabužių leidžiama nenusivilkti. Prireikus tikrintojas gali paprašyti keleivio nusivilkti daugiau drabužių.“;

3)

4.1.2.3 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.2.3.

Rankinis bagažas tikrinamas bent vienu iš šių metodų:

a)

apieškomas rankomis,

b)

peršviečiamas rentgeno įranga,

c)

tikrinamas sprogmenų aptikimo sistemos įranga,

d)

tikrinamas automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programine įranga, kartu taikant c punkte nurodytą metodą,

e)

su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,

f)

mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu.

Jeigu tikrintojas negali nustatyti, ar rankiniame bagaže yra draudžiamų daiktų, tas bagažas nepraleidžiamas arba dar kartą patikrinamas taip, kad tikrintojas įsitikintų, jog jame draudžiamų daiktų nėra.“;

4)

4.1.2.5 ir 4.1.2.6 punktai pakeičiami taip:

„4.1.2.5.

Tais atvejais, kai naudojama rentgeno įranga, tikrintojas apžiūri kiekvieną atvaizdą.

Jei naudojama sprogmenų aptikimo sistemos įranga, tikrintojas apžiūri kiekvieną atvaizdą arba jis analizuojamas naudojant automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo programinę įrangą.

4.1.2.6.

Jei naudojama APID programinė įranga, būtina nustatyti visų 12.13.1.1 punkte nurodytų pavojaus signalų priežastis ir tikrintojas turi įsitikinti, kad pavojaus nėra, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad į riboto patekimo zoną arba į orlaivį nebūtų įnešta draudžiamų daiktų.

Jeigu naudojama sprogmenų aptikimo sistemos įranga, būtina nustatyti visų 12.4.1.3 punkte nurodytų pavojaus signalų priežastis, dar kartą patikrinant bagažą papildomu tikrinimo metodu.

Jeigu sprogmenų aptikimo sistemos įranga įdiegta iki 2023 m. liepos 1 d. ir naudojama be APID programinės įrangos, būtina nustatyti visų 12.4.1.3 punkte nurodytų pavojaus signalų priežastis ir tikrintojas turi įsitikinti, kad pavojaus nėra, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad į riboto patekimo zoną arba į orlaivį nebūtų įnešta draudžiamų daiktų. Jei daikto negalima aiškiai atpažinti, pavojaus signalų priežastis būtina nustatyti dar kartą patikrinant bagažą papildomu tikrinimo metodu.“;

5)

4.1.2.12 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.2.12.

Kai APID programinė įranga naudojama kartu su sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atitinkančia C1, C1+, C2 arba C2+ standartus, įrangą naudojantis operatorius arba subjektas užtikrina, kad procedūros būtų taikomos laikantis tuos standartus atitinkančios įrangos naudojimo instrukcijos, kiek tai susiję su didelių elektronikos prietaisų ir skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimu.“;

6)

įrašomas 4.1.2.13 punktas:

„4.1.2.13.

Rankinio bagažo tikrinimui taip pat taikomos papildomos nuostatos, išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.“;

7)

6.2.1.5 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

g papunktis pakeičiamas taip:

„g)

metalo ieškikliu,“;

b)

pridedamas šis punktas:

„h)

sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga.“;

8)

6.3.2.6 punkto e papunkčio iv dalis pakeičiama taip:

„iv)

šias taikytas tikrinimo priemones ar metodus:

apieškojimą rankomis (PHS),

tikrinimą rentgeno įranga (XRY),

tikrinimą sprogmenų aptikimo sistemos įranga (EDS),

tikrinimą su sprogmenis užuodžiančiais šunimis (EDD),

tikrinimą mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu (ETD),

apžiūrėjimą (VCK),

tikrinimą metalo ieškikliu (CMD),

tikrinimą sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga (EVD),

tikrinimą bet kuriuo kitu metodu (AOM) pagal 6.2.1.6 punktą, kai turi būti nurodomas taikomas metodas, arba“;

9)

6.8.7.2 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Oro vežėjas nepakrauna tokios siuntos vežti į Sąjungą, išskyrus atvejus, kai tinkamai įgyvendintos atitinkamai 6.8.7.3 ir 6.8.7.4 punktuose nurodytos reikiamos priemonės.“;

10)

6-E priedėlio antra pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„aš patvirtinu, kad paimant, vežant, sandėliuojant ir pristatant oro transporto krovinius arba paštą, kurių saugumo kontrolė atlikta [reguliuojamo subjekto/oro vežėjo, taikančio saugumo kontrolės priemones kroviniams ir paštui/žinomo siuntėjo pavadinimas vardu], bus laikomasi šių saugumo procedūrų:“;

b)

septinta įtrauka iš dalies keičiama taip:

(1)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

yra sudariusi vežimo sutartį su reguliuojamu subjektu ar žinomu siuntėju [tas pats pirmiau nurodytas pavadinimas], atsakingu už vežimą, arba“;

(2)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

yra sudariusi vežimo sutartį su toliau pasirašiusiu vežėju, kurioje reikalaujama, kad trečioji šalis nesudarytų kitos subrangos sutarties, ir įgyvendina šiame pareiškime nustatytas saugumo procedūras. Toliau pasirašęs vežėjas yra visiškai atsakingas už visą reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo vardu vykdomą vežimo veiklą; ir“;

11)

8.1.2.3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,“;

b)

pridedamas g punktas:

„g)

naudojant sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangą pagal atitinkamas 6-J priedėlio nuostatas, kartu taikant a punkte nurodytą metodą.“;

12)

9.1.2.3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

su sprogmenis užuodžiančiais šunimis, kartu taikant a punkte nurodytą metodą,“;

b)

pridedamas g punktas:

„g)

naudojant sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangą pagal atitinkamas 6-J priedėlio nuostatas, kartu taikant a punkte nurodytą metodą.“;

13)

11.5.1 punkto antras sakinys pakeičiamas taip:

„Atestuojami bent tie instruktoriai, kurie įgalioti mokyti dalykų, nustatytų 11.2.3.1–11.2.3.5 ir 11.2.4 punktuose (nebent mokymas skirtas vadovams, kurie vadovauja tik asmenims, nurodytiems 11.2.3.6–11.2.3.11 punktuose), taip pat 11.2.5 punkte.“;

14)

12.0.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„12.0.2.1.

Taikant 12.0.5 punkto nuostatas, toliau nurodyta saugumo įranga ir programinė įranga po 2020 m. spalio 1 d. gali būti įrengiama tik jeigu jai yra suteiktas ES spaudo ženklas arba statusas „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“, kaip nurodyta 12.0.2.5 punkte:

a)

arkiniai metalo ieškikliai (WTMD);

b)

sprogmenų aptikimo sistemos (EDS) įranga;

c)

mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis (ETD);

d)

skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos įranga (LEDS);

e)

metalo ieškikliai (MDE);

f)

kūno skeneriai;

g)

batų skenavimo įranga;

h)

sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga;

i)

automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programinė įranga.“;

15)

12.4.1.1 punktas pakeičiamas taip:

„12.4.1.1.

Sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi gebėti aptikti nurodytus ir didesnius individualius bagaže arba kitose siuntose esančių sprogstamųjų arba cheminių medžiagų kiekius ir apie juos pranešti pavojaus signalu.“;

16)

12.4.1.2 punktas pakeičiamas taip:

„12.4.1.2.

Sprogstamųjų arba cheminių medžiagų aptikimas turi nepriklausyti nuo jų formos, padėties arba krypties.“;

17)

12.4.1.3 punkto pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„ —

aptinkama sprogstamoji arba cheminė medžiaga ir

aptinkamas daiktas, trukdantis aptikti sprogstamąją medžiagą arba cheminę medžiagą, ir“;

18)

12.6.1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis turi gebėti nuo užterštų paviršių arba iš bagažo ar siuntų surinkti ir ištirti dalelių pėdsakus ir pavojaus signalu pranešti apie tai, kad aptikta sprogstamųjų arba cheminių medžiagų.“;

b)

po b punktu esantis sakinys pakeičiamas taip:

„Dalelių mėginius naudojantiems mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliams turi būti taikomi standartai. Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.“;

19)

12.6.2 punktas pakeičiamas taip:

„12.6.2.

Dalelių mėginius naudojančių mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklių, skirtų sprogstamosioms medžiagoms aptikti, standartas taikomas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliams, kurie pradėti naudoti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Dalelių mėginius naudojančių mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklių, skirtų cheminėms medžiagoms aptikti, standartas nuo 2024 m. liepos 1 d. taikomas mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliams, kurie pradėti naudoti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.“;

20)

12.13 ir 12.14 skyriai pakeičiami taip:

„12.13.

AUTOMATIZUOTO DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ APTIKIMO (APID) PROGRAMINĖ ĮRANGA

12.13.1.

Bendrieji principai

12.13.1.1.

Automatizuoto draudžiamų daiktų aptikimo (APID) programinė įranga turi gebėti aptikti bagaže ar kitose siuntose esančius draudžiamus daiktus ir apie juos pranešti pavojaus signalu.

12.13.2.

APID programinės įrangos standartai

12.13.2.1.

APID programinės įrangos standartai yra trys. Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.14.

SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ GARŲ APTIKIMO (EVD) ĮRANGA

12.14.1.

Bendrieji principai

12.14.1.1.

Sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo (EVD) įranga turi gebėti paimti oro mėginius ir ištirti paimtą mėginį, kad būtų nustatyta, ar tame mėginyje yra garų, aerozolių ir (arba) ore sklindančių dalelių, kurie rodytų, jog esama sprogstamųjų medžiagų ir su jomis susijusių medžiagų.

Jei mėginyje randama sprogstamųjų medžiagų arba su jomis susijusių medžiagų pėdsakų, sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga turi apie tai pranešti pavojaus signalu.

12.14.1.2.

Tikrinant sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, taikomi šie reikalavimai:

a)

sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga naudojama tik toje aplinkoje, kurioje naudoti ji patvirtinta, ir tik tuo tikslu, kuriuo ji patvirtinta, t. y. ja tikrinami:

keleiviai ir kiti nei keleiviai asmenys (EVD-PX);

rankinis bagažas (EVD-CB);

krovinių skyriaus bagažas (EVD-HB);

oro transporto kroviniai ir paštas, oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos, orlaivio atsargos ir oro uosto atsargos (EVD-CS);

b)

vartojamieji reikmenys gali būti naudojami tik laikantis jų gamintojo rekomendacijų ir negali būti naudojami, jei dėl naudojimo suprastėjo jų savybės.

12.14.2.

Sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangos standartai

12.14.2.1.

Visa sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, naudojama krovinių skyriaus bagažui, oro transporto kroviniams ir paštui, oro vežėjo paštui ir oro vežėjo medžiagoms, pakrautiems į orlaivio bagažo skyrių, orlaivio atsargoms ir oro uosto atsargoms tikrinti, turi atitikti bent 1 standartą.

12.14.2.2.

Visa sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, naudojama keleiviams ir kitiems nei keleiviai asmenims bei rankiniam bagažui tikrinti, turi atitikti bent 3 standartą.

12.14.2.3.

Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.“;

21)

12-M priedėlis pakeičiamas taip:

 

12-M PRIEDĖLIS

 

Išsamios nuostatos, susijusios su APID programinės įrangos eksploatavimo charakteristikų reikalavimais, pateiktos Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.“


SPRENDIMAI

2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/53


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2023/567

2023 m. kovo 9 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi šešiasdešimt šeštojoje Narkotinių medžiagų komisijos sesijoje, dėl medžiagų įtraukimo į sąrašą pagal 1961 m. Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, ir 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvenciją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 83 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1961 m. Jungtinių Tautų (toliau – JT) Bendroji narkotinių medžiagų konvencija su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, (toliau – Narkotinių medžiagų konvencija) įsigaliojo 1975 m. rugpjūčio 8 d.;

(2)

vadovaujantis Narkotinių medžiagų konvencijos 3 straipsniu Narkotinių medžiagų komisija gali priimti sprendimą į tos konvencijos sąrašus įtraukti medžiagas. Pakeitimus prieduose ji gali daryti tik vadovaudamasi Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) rekomendacijomis, tačiau ji taip pat gali nuspręsti nedaryti PSO rekomenduojamų pakeitimų;

(3)

1971 m. JT Psichotropinių medžiagų konvencija (toliau – Psichotropinių medžiagų konvencija) įsigaliojo 1976 m. rugpjūčio 16 d.;

(4)

vadovaujantis Psichotropinių medžiagų konvencijos 2 straipsniu Narkotinių medžiagų komisija, remdamasi PSO rekomendacijomis, gali priimti sprendimą į tos konvencijos sąrašus įtraukti medžiagas arba jas iš jų išbraukti. Ji turi didelę veiksmų laisvę atsižvelgti į ekonominius, socialinius, teisinius, administracinius ir kitus veiksnius, tačiau negali imtis savavališkų veiksmų;

(5)

Narkotinių medžiagų konvencijos ir Psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašų pakeitimai turi tiesioginių padarinių Sąjungos teisės taikymo aprėpčiai, kiek tai susiję su narkotikų kontrole. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR (1) taikomas medžiagoms, įtrauktoms į tų konvencijų sąrašus. Taigi, bet kokie sąrašų, pridėtų prie tų konvencijų, pakeitimai yra tiesiogiai įtraukiami į bendras Sąjungos taisykles;

(6)

2023 m. kovo 13–17 d. Vienoje vyksiančioje šešiasdešimt šeštojoje sesijoje Narkotinių medžiagų komisija turi nuspręsti dėl septynių naujų medžiagų įtraukimo į Narkotinių medžiagų konvencijos ir Psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašus;

(7)

Sąjunga nėra Narkotinių medžiagų konvencijos ir Psichotropinių medžiagų konvencijos šalis. Narkotinių medžiagų komisijoje, kurioje 2023 m. kovo mėn. balsavimo teisę turės 12 valstybių narių (2), ji turi stebėtojos statusą be balsavimo teisių. Būtina, kad Taryba įgaliotų tas valstybes nares pareikšti Sąjungos poziciją dėl medžiagų įtraukimo į minėtų konvencijos sąrašus, kadangi tokie sprendimai priklauso Sąjungos kompetencijai;

(8)

PSO rekomendavo įtraukti keturias naujas medžiagas į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą ir tris naujas medžiagas – į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

(9)

visas medžiagas, kurių apžvalgą atliko PSO priklausomybės nuo narkotikų ekspertų komitetas (toliau – Ekspertų komitetas) ir kurias PSO rekomendavo įtraukti į sąrašus, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (toliau - EMCDDA) stebi kaip naujas psichoaktyviąsias medžiagas, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1920/2006 (3);

(10)

remiantis ekspertų komiteto vertinimu, ADB-BUTINACA (IUPAC pavadinimas: N-[1-(aminokarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1H-indazol-3-karboksamidas) yra iš indazolo gaunamas sintetinis kanabinoidas, kurio aktyvusis junginys yra S-enantiomeras (CAS Nr. 2682867–55–4). ADB-BUTINACA nėra naudojama gydymo tikslais ir jai nėra suteiktas vaisto rinkodaros leidimas. Yra pakankamai įrodymų, kad ADB-BUTINACA yra piktnaudžiaujama arba tikėtina, kad bus piktnaudžiaujama, ir kad tai gali tapti visuomenės sveikatos ir socialine problema, todėl yra pateisinama šiai medžiagai taikyti tarptautinę kontrolę. Todėl PSO rekomenduoja ADB-BUTINACA įtraukti į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

(11)

ADB-BUTINACA aptikta 26 valstybėse narėse, o bent penkiose valstybėse narėse jai taikomos kontrolės priemonės. ADB-BUTINACA šiuo metu aktyviai stebi EMCDDA. Dėl jos Europos Sąjungos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemoje (toliau - ESĮRS)paskelbtas pranešimas apie pavojų visuomenės sveikatai. ADB-BUTINACA taip pat minima dviejuose papildomuose pranešimuose apie pavojų visuomenės sveikatai. Ji siejama su sunkiais nepageidaujamais reiškiniais, įskaitant 14 mirties atvejų, apie kuriuos pranešė dvi valstybės narės;

(12)

todėl Sąjungos pozicija turėtų būti įtraukti ADB-BUTINACA į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

(13)

remiantis Ekspertų komiteto vertinimu, protonitazenas (IUPAC pavadinimas: N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propoksifenil)metil]-1-H-benzimidazol-1-etanaminas) yra benzimidazolo opioidas. Protonitazenas pirmą kartą susintetinas kaip morfino pakaitalas, tačiau patvirtinto protonitazeno naudojimo gydymo tikslais nėra. Yra pakankamai įrodymų, kad protonitazenu yra piktnaudžiaujama arba tikėtina, kad bus piktnaudžiaujama, ir kad tai gali tapti visuomenės sveikatos ir socialine problema, todėl yra pateisinama šiai medžiagai taikyti tarptautinę kontrolę. Todėl PSO rekomenduoja protonitazeną įtraukti į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(14)

protonitazeno aptikta dviejose valstybėse narėse ir bent trijose valstybėse narėse jam taikomos kontrolės priemonės. Protonitazeną šiuo metu aktyviai stebi EMCDDA. EMCDDA apie sunkius nepageidaujamus reiškinius, susijusius su protonitazenu, nepranešta;

(15)

todėl Sąjungos pozicija turėtų būti įtraukti protonitazeną į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(16)

remiantis Ekspertų komiteto vertinimu, etazenas (IUPAC pavadinimas: 2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-1-etanaminas) yra iš benzimidazolo gaunamas sintetinis opioidas, kuris savo chemine sandara ir farmakologiškai yra panašus į I sąraše nurodytas narkotines medžiagas (pagal Narkotinių medžiagų konvenciją), kaip antai į klonitazeną, etonitazeną ir izotonitazeną. Buvo tiriamos etazeno analgetinės savybės, tačiau apie etazeno naudojimą medicinoje nėra žinoma. Yra pakankamai įrodymų, kad etazenu yra piktnaudžiaujama arba tikėtina, kad bus piktnaudžiaujama, ir kad tai gali tapti visuomenės sveikatos ir socialine problema, todėl yra pateisinama šiai medžiagai taikyti tarptautinę kontrolę. Todėl PSO rekomenduoja etazeną įtraukti į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(17)

etazeno aptikta aštuoniose valstybėse narėse ir bent penkiose valstybėse narėse jam taikomos kontrolės priemonės. Etazeną šiuo metu aktyviai stebi EMCDDA. Jis siejamas su sunkiais nepageidaujamais reiškiniais, įskaitant keturis mirties atvejus, apie kuriuos pranešė dvi valstybės narės;

(18)

todėl Sąjungos pozicija turėtų būti įtraukti etazeną į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(19)

remiantis Ekspertų komiteto vertinimu, etonitazepinas (IUPAC pavadinimas: 2-[(4-etoksifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirolidin-1-iletil)-1H-benzoimidazolas) yra iš benzimidazolo gaunamas sintetinis opioidas, kuris savo chemine sandara ir farmakologiškai yra panašus į I sąraše nurodytas narkotines medžiagas (pagal Narkotinių medžiagų konvenciją), kaip antai į etonitazeną. Buvo tiriamos etonitazepino analgetinės savybės, tačiau apie etonitazepino naudojimą medicinoje nėra žinoma. Yra pakankamai įrodymų, kad etonitazepinu yra piktnaudžiaujama arba tikėtina, kad bus piktnaudžiaujama, ir kad tai gali tapti visuomenės sveikatos ir socialine problema, todėl yra pateisinama šiai medžiagai taikyti tarptautinę kontrolę. Todėl PSO rekomenduoja etonitazepiną įtraukti į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(20)

etonitazepino aptikta šešiose valstybėse narėse ir bent dviejose valstybėse narėse jam taikomos kontrolės priemonės. Etonitazepinas, panašiai kaip ir kiti nauji opioidai, gali būti parduodamas kaip kontroliuojamų opioidų pakaitalas; dėl jo ESĮRS paskelbtas pranešimas apie pavojų visuomenės sveikatai. Etonitazepiną šiuo metu aktyviai stebi Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras. Viena šalis pranešė apie vieną mirties atvejį, kai buvo patvirtintas etonitazepino poveikis;

(21)

todėl Sąjungos pozicija turėtų būti įtraukti etonitazepiną į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(22)

remiantis Ekspertų komiteto vertinimu, 2-metil-AP-237 (IUPAC pavadinimas: 1-{2-metil-4-[(2E)-3-fenilprop-2-en-1-il]piperazin-1-il}butan-1-onas) yra sintetinis opioidas, paprastai klasifikuojamas kaip 1-cinamilpiperazinas. Nėra žinoma apie 2-metil-AP-237 naudojimą gydymo tikslais ir jam nėra suteiktas vaisto rinkodaros leidimas. Yra pakankamai įrodymų, kad 2-metil-AP-237 yra piktnaudžiaujama arba gali būti piktnaudžiaujama ir kad tai gali tapti visuomenės sveikatos ir socialine problema, todėl yra pateisinama šiai medžiagai taikyti tarptautinę kontrolę. Todėl PSO rekomenduoja 2-metil-AP-237 įtraukti į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(23)

2-metil-AP-237 aptikta šešiose valstybėse narėse ir bent keturiose valstybėse narėse jai taikomos kontrolės priemonės. Ji siejama su sunkiais nepageidaujamais reiškiniais, įskaitant mirties atvejį;

(24)

todėl Sąjungos pozicija turėtų būti įtraukti 2-metil-AP-237 į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

(25)

remiantis Ekspertų komiteto vertinimu, alfa-PiHP (α-PiHP, IUPAC pavadinimas: 4-metil-1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onas) yra sintetinis katinonas. Nėra žinoma apie alfa-PiHP naudojimą gydymo tikslais ir jam nėra suteiktas vaisto rinkodaros leidimas. Yra pakankamai įrodymų, kad alfa-PiHP yra piktnaudžiaujama arba gali būti piktnaudžiaujama ir kad tai gali tapti visuomenės sveikatos ir socialine problema, todėl yra pateisinama šiai medžiagai taikyti tarptautinę kontrolę. Todėl PSO rekomenduoja alfa-PiHP įtraukti į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

(26)

alfa-PiHP aptikta 18 valstybių narių ir bent septyniose valstybėse narėse jai taikomos kontrolės priemonės. Dėl alfa-PiHP ESĮRS paskelbtas pranešimas apie pavojų visuomenės sveikatai. Ji siejama su sunkiais nepageidaujamais reiškiniais, įskaitant keturis mirties atvejus, apie kuriuos pranešė viena valstybė narė, jos taip pat aptikta biologiniuose mėginiuose, siejamuose su sunkiais nepageidaujamais reiškiniais, apie kuriuos pranešė keturios valstybės narės;

(27)

todėl Sąjungos pozicija turėtų būti įtraukti alfa-PiHP į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

(28)

remiantis Ekspertų komiteto vertinimu, 3-metilmetkatinonas (3-MMC, IUPAC pavadinimas: 2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)propan-1-onas) yra tarptautiniu mastu kontroliuojamo 4-metilmetkatinono (4-MMC, mefedronas, Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas) sintetinis katinonas ir padėties izomeras. 2016 m. atlikta kritinė 3-MMC peržiūra, tačiau buvo nuspręsta paprašyti kitos kritinės peržiūros, kuri būtų apsvarstyta vėlesniame posėdyje, kol bus gauta daugiau informacijos. Rasta patentų paraiškų, be kita ko, dėl 3-MMC naudojimo, tačiau nenustatyta, kad šiuo metu būtų atliekami klinikiniai tyrimai dėl 3-MMC naudojimo gydymo tikslais. Be to, Sąjungoje 3-MMC nėra naudojama pagal pripažintą medicininę paskirtį žmonėms skirtuose arba veterinariniuose vaistuose;

(29)

3-MMC keliamą riziką įvertino EMCDDAmokslinis komitetas; be to, Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2022/1326 (4) medžiaga 3-MMC jau yra įtraukta į termino „narkotikas“ apibrėžtį pagal Pamatinį sprendimą 2004/757/TVR. EMCDDA šiuo metu aktyviai stebi 3-MMC. Atliekant rizikos vertinimą 2021 m. lapkričio mėn. 3-MMC aptikta 23 valstybėse narėse. Penkios valstybės narės pranešė apie 27 mirties atvejus, kai buvo patvirtintas 3-MMC poveikis, o keturios valstybės narės pranešė apie 14 ūmaus nemirtino apsinuodijimo atvejų, kai buvo patvirtintas 3-MMC poveikis;

(30)

todėl Sąjungos pozicija turėtų būti įtraukti 3-MMC į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

(31)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Narkotinių medžiagų komisijoje, kadangi sprendimai dėl šių septynių medžiagų įtraukimo į sąrašus tiesiogiai paveiks Sąjungos teisės aktų turinį, visų pirma Pamatinį sprendimą 2004/757/TVR;

(32)

Sąjungos poziciją turi vieningai pareikšti valstybės narės, kurios yra Narkotinių medžiagų komisijos narės;

(33)

Danijai Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą;

(34)

Airijai Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu valstybės narės turi laikytis 2023 m. kovo 13–17 d. vyksiančioje Narkotinių medžiagų komisijos šešiasdešimt šeštojoje sesijoje, kai to organo prašoma priimti sprendimus dėl medžiagų įtraukimo į 1961 m. Jungtinių Tautų Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, ir 1971 m. Jungtinių Tautų Psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašus, yra tokia, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytą poziciją pareiškia valstybės narės, kurios yra Narkotinių medžiagų komisijos narės, bendrai veikdamos Sąjungos interesų labui.

3 straipsnis

Šis sprendimas pagal Sutartis skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STRÖMMER


(1)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8).

(2)  Austrija, Belgija, Ispanija, Italija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Prancūzija, Slovėnija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

(3)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (OL L 376, 2006 12 27, p. 1).

(4)  2022 m. kovo 18 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2022/1326, kuria dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų įtraukimo į termino „narkotikas“ apibrėžtį iš dalies keičiamas Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR priedas (OL L 200, 2022 7 29, p. 148);


PRIEDAS

Pozicija dėl medžiagų įtraukimo į sąrašą, kurios turi laikytis valstybės narės, kurios yra Narkotinių medžiagų komisijos narės, bendrai veikdamos Sąjungos interesų labui, Narkotinių medžiagų komisijos šešiasdešimt šeštojoje sesijoje, kuri vyks 2023 m. kovo 13–17 d.:

1)

medžiaga ADB-BUTINACA turi būti įtraukta į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

2)

medžiaga protonitazenas turi būti įtraukta į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

3)

medžiaga etazenas turi būti įtraukta į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

4)

medžiaga etonitazepinas turi būti įtraukta į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

5)

medžiaga 2-metil-AP-237 turi būti įtraukta į Narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą;

6)

medžiaga alfa-PiHP turi būti įtraukta į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą;

7)

medžiaga 3-MMC turi būti įtraukta į Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą.


2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/58


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2023/568

2023 m. kovo 9 d.

dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos tarybos 228-ojoje sesijoje, dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 10 priedo „Aviacijos telekomunikacijos“ I tomo „Radijo navigacijos priemonės“ 93 pakeitimo ir Pavojingų krovinių saugaus vežimo oru techninių instrukcijų pakeitimo, kad registruotame bagaže būtų galima vežti mažomis ličio baterijomis maitinamus aktyviuosius sekimo įtaisus, priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1947 m. balandžio 4 d. įsigaliojo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija (toliau – Čikagos konvencija), kuria reguliuojamas tarptautinis oro susisiekimas. Ja įsteigta Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO);

(2)

Sąjungos valstybės narės yra Čikagos konvencijos susitariančiosios valstybės ir ICAO narės, o Sąjunga turi stebėtojos statusą tam tikruose ICAO organuose. ICAO taryboje šiuo metu atstovaujama šešioms valstybėms narėms;

(3)

pagal Čikagos konvencijos 54 straipsnį ICAO taryba gali patvirtinti tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką ir įtraukti juos į Čikagos konvencijos priedus;

(4)

ICAO tarybos 228-ojoje sesijoje numatyta patvirtinti Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimą;

(5)

pagrindinis Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimo tikslas yra remti dvejopų dažnių, kelių palydovinių sistemų (DFMC) pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) diegimą, įtraukiant nuostatas dėl papildomų globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS), pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GLONASS) ir palydovinės signalų tikslinimo sistemos (SBAS) veikimo dažnių, taip pat nuostatas dėl naujos palydovinės navigacijos sistemos „BeiDou“ (BDS) ir GALILEO sistemos. Juo taip pat siekiama remti jonosferos gradiento poveikio antžeminei signalų tikslinimo sistemai (GBAS) mažinimą;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO taryboje, nes Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimas bus privalomas pagal tarptautinę teisę ir gali lemiamai paveikti Sąjungos teisės, t. y. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 (1), turinį;

(7)

pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu ICAO tarybos 228-ojoje arba vėlesnėje sesijoje, dėl Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimo priėmimo, kaip išdėstyta valstybėms skirtame rašte 2021/41,, turėtų būti šiam pakeitimui pritarti ir jo visapusiškai laikytis. Šią poziciją, veikdamos bendrai Sąjungos interesų labui, turėtų pareikšti Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės;

(8)

kai Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimas bus priimtas ir įsigalios, jis bus privalomas visoms ICAO valstybėms narėms, įskaitant visas Sąjungos valstybes nares, laikantis Čikagos konvencijos nuostatų ir neperžengiant ja nustatytų ribų;

(9)

pagal Čikagos konvencijos 38 straipsnį, bet kuri valstybė, kuriai praktiškai pernelyg sudėtinga visais atžvilgiais atitikti kurį nors ICAO priimtą tarptautinį standartą ar procedūrą arba visapusiškai suderinti savo taisykles ar praktiką su kuriuo nors tokiu tarptautiniu standartu ar procedūra arba kuri nusprendžia, kad jai būtina priimti taisykles ar praktiką, kokiu nors konkrečiu aspektu besiskiriančius nuo tų, kurie nustatyti tarptautiniu standartu, turėtų nedelsdama pranešti ICAO apie savo ir tarptautiniu standartu nustatytos praktikos skirtumus;

(10)

pagal Čikagos konvencijos 90 straipsnį, visi ICAO priimti priedai ir jų pakeitimai įsigalioja per tris mėnesius nuo jo perdavimo ICAO susitariančiosioms valstybėms arba pasibaigus ilgesniam laikui, kurį gali nustatyti ICAO taryba, nebent per šį laikotarpį dauguma ICAO susitariančiųjų valstybių praneštų ICAO tarybai apie savo nesutikimą;

(11)

pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO tarybai priėmus Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimą, apie kurį ICAO Generalinis sekretorius turi pranešti taikydamas ICAO valstybėms skirto rašto procedūrą, turėtų būti apie nesutikimą nepranešti ir pakeitimų laikytis, su sąlyga, kad pakeitimas priimtas jo iš esmės nepakeitus. Jei Sąjungos teise būtų nukrypta nuo naujai priimtų standartų ir rekomenduojamos praktikos po numatytos tų standartų ir rekomenduojamos praktikos taikymo pradžios dienos, ICAO turėtų būti pranešta apie visus skirtumus nuo tų konkrečių standartų ir rekomenduojamos praktikos. Pozicija. kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, dėl tokių skirtumų turėtų būti grindžiama rašytiniu dokumentu, kurį Komisija pateikia Tarybai apsvarstyti ir patvirtinti. Šią poziciją, veikdamos bendrai Sąjungos interesų labui, turėtų pareikšti visos Sąjungos valstybės narės;

(12)

ICAO taryba savo 228-ojoje sesijoje taip pat turės priimti Pavojingų krovinių saugaus vežimo oru techninių instrukcijų pakeitimą (ICAO dokumentas Nr. 9284), kad registruotame bagaže būtų galima naudoti mažomis ličio baterijomis maitinamus aktyviuosius sekimo įtaisus. Šis klausimas patenka į Čikagos konvencijos 18 priedo „Pavojingų krovinių saugus vežimas oru“ taikymo sritį;

(13)

pakeitimu keleiviams ir įgulai būtų leidžiama savo registruotame bagaže vežti mažomis ličio baterijomis maitinamus aktyviuosius sekimo įtaisus, o tai draudžiama ICAO dokumentu Nr. 9284 dėl reikalavimo registruotame bagaže įtaisus, kuriuose yra ličio elementų arba baterijų, išjungti;

(14)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO taryboje, nes siūlomi ICAO dokumento Nr. 9284 pakeitimai turėtų tiesioginį poveikį Komisijos reglamente (ES) Nr. 965/2012 (2) nustatytoms pavojingų krovinių vežimo taisyklėms, kuriose daroma aiški nuoroda į tą ICAO dokumentą, todėl jie gali lemiamai paveikti Sąjungos teisės turinį;

(15)

pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO tarybos 228-oje arba vėlesnėje sesijoje dėl ICAO dokumento Nr. 9284 pakeitimo priėmimo, turėtų būti šiam pakeitimui pritarti. Šią poziciją, veikdamos kartu Sąjungos interesų labui, turėtų pareikšti Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 228-ojoje ar vėlesnėje ICAO tarybos sesijoje, yra Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimui pritarti.

2.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, jei ICAO taryba pasiūlytą 1 dalyje nurodytą Čikagos konvencijos 10 priedo I tomo 93 pakeitimą priims iš esmės jo nepakeitusi, yra, atsakant į atitinkamą ICAO valstybėms skirtą raštą, nepritarimo neregistruoti ir pranešti apie to pakeitimo laikymąsi.

3.   Jei Sąjungos teise būtų nukrypta nuo naujai priimtų standartų ir rekomenduojamos praktikos po numatytos tų standartų ir rekomenduojamos praktikos taikymo pradžios dienos, pagal Čikagos konvencijos 38 straipsnį ICAO pranešama apie skirtumą nuo tų konkrečių standartų ir rekomenduojamos praktikos. Tokiu atveju Komisija deramu laiku ir likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki ICAO nustatyto pranešimo apie skirtumus termino pateikia Tarybai svarstyti ir patvirtinti parengiamąjį dokumentą, kuriame išdėstoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, dėl išsamių skirtumų, apie kuriuos turi būti pranešta ICAO.

2 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 228-ojoje ar vėlesnėje ICAO tarybos sesijoje, yra Pavojingų krovinių saugaus vežimo oru techninių instrukcijų pakeitimui (ICAO dokumentas Nr. 9284) pritarti.

3 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnyje nurodytą poziciją, veikdamos bendrai Sąjungos interesų labui, pareiškia Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės.

1 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytą poziciją, veikdamos bendrai Sąjungos interesų labui, pareiškia visos Sąjungos valstybės narės.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STRÖMMER


(1)  2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).

(2)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).


2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/61


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2023/569

2023 m. kovo 9 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taryboje, dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti Čikagos konvencijos 16 priedo I–III tomus, susijusius su aplinkos apsaugos standartais ir rekomenduojama praktika

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1947 m. balandžio 4 d. įsigaliojo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija (toliau – Čikagos konvencija), kuria reguliuojamas tarptautinis oro susisiekimas. Ja įsteigta Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO);

(2)

visos valstybės narės yra Čikagos konvencijos susitariančiosios valstybės ir ICAO narės, o Sąjunga turi stebėtojos statusą tam tikruose ICAO organuose;

(3)

pagal Čikagos konvencijos 54 straipsnį ICAO taryba gali priimti tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką;

(4)

aplinkos apsaugos tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką ICAO taryba priėmė kaip Čikagos konvencijos 16 priedą (I–IV tomai);

(5)

ICAO taryba savo 228-ojoje sesijoje, kuri vyks 2023 m. kovo 13–31 d., turi priimti tam tikrus Čikagos konvencijos 16 priedo I–III tomų pakeitimus;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO taryboje, nes siūlomi pakeitimai turi teisinę galią: jie yra privalomi pagal tarptautinę teisę ir gali stipriai paveikti Sąjungos teisės, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 (1) ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 (2), turinį;

(7)

pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, turėtų būti pritarti I–III tomų pakeitimams;

(8)

poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, veikdamos kartu Sąjungos interesų labui turėtų pareikšti Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės;

(9)

pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO tarybai priėmus Čikagos konvencijos 16 priedo I–III tomų pakeitimus, apie kuriuos ICAO Generalinis sekretorius turi pranešti taikydamas ICAO valstybėms skirto rašto procedūrą, turėtų būti nepranešti apie nesutikimą ir pranešti apie tų priemonių laikymąsi. Jei Sąjungos teisės aktais nuo naujai priimtų standartų ir rekomenduojamos praktikos būtų nukrypta po numatytos tų standartų ir rekomenduojamos praktikos taikymo pradžios dienos, apie bet kokį skirtumą nuo tų konkrečių standartų ir rekomenduojamos praktikos turėtų būti pranešta ICAO,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO tarybos 228-oje sesijoje arba bet kurioje vėlesnėje jos sesijoje, dėl pasiūlytų Čikagos konvencijos 16 priedo I–III tomų pakeitimų, susijusių su aplinkos apsaugos standartais ir rekomenduojama praktika, yra pritarti visiems siūlomiems pakeitimams.

2.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, jei ICAO taryba be esminių pakeitimų priims siūlomus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus Čikagos konvencijos 16 priedo III tomų pakeitimus, yra, atsakant į atitinkamą ICAO valstybei skirtą raštą, nepranešti apie nesutikimą ir pranešti apie priimtos priemonės laikymąsi. Jei Sąjungos teisės aktais nuo naujai priimtų standartų ir rekomenduojamos praktikos būtų nukrypta po numatytos tų standartų ir rekomenduojamos praktikos taikymo pradžios dienos, apie bet kokį skirtumą nuo tų konkrečių standartų ir rekomenduojamos praktikos pranešama ICAO. Tokiu atveju Komisija tinkamu laiku ir likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki ICAO nustatyto pranešimo apie skirtumus termino pateikia Tarybai svarstyti ir patvirtinti parengiamąjį dokumentą, kuriame išdėstomi išsamūs skirtumai, apie kuriuos valstybės narės Sąjungos vardu turi pranešti ICAO.

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje nurodytą poziciją veikdamos kartu Sąjungos interesų labui pareiškia Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės.

1 straipsnio 2 dalyje nurodytą poziciją veikdamos kartu Sąjungos interesų labui pareiškia visos Sąjungos valstybės narės.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STRÖMMER


(1)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

(2)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).


2023 3 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/570

2023 m. kovo 10 d.

kuriuo tam tikroms valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų taikymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 1562)

(Tekstas autentiškas tik italų, lenkų, slovėnų ir ispanų kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (1), ypač į jo 4b straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 138/2004 4b straipsnio 2 dalį Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika, Lenkijos Respublika ir Slovėnijos Respublika iki 2022 m. rugpjūčio 21 d. pateikė prašymus leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą;

(2)

iš šių valstybių narių Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos prašymai yra pagrįsti būtinybe iš esmės pritaikyti jų nacionalines statistikos sistemas įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priede nurodytą regioninių žemės ūkio ekonominių sąskaitų duomenų perdavimo programą;

(3)

todėl Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai, Lenkijos Respublikai ir Slovėnijos Respublikai turėtų būti leista taikyti prašomas nukrypti leidžiančias nuostatas;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nustatytos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 138/2004, taikomos jame išvardytoms valstybėms narėms.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai, Lenkijos Respublikai ir Slovėnijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 33, 2004 2 5, p. 1.

(2)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).


PRIEDAS

Susijusi nuostata

Valstybė narė

Nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpis

Ataskaitiniai metai, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritis

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priedas

Ispanijos Karalystė

2 metai (2023 m. rugsėjo 30 d.–2025 m. rugsėjo 29 d.)

2021m., 2022 m.

7 kintamųjų perdavimas:

32.1 straipsnis (BPKF (sodiniai));

32.2 straipsnis (BPKF (gyvūnai));

33.1 straipsnis (BPKF (medžiagos));

33.3 straipsnis (Kitas BPKF);

36 straipsnis (Atsargų pokyčiai);

37.1 straipsnis (Investicinės dotacijos);

37.2 straipsnis (Kiti kapitalo pervedimai).

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priedas

Italijos Respublika

2 metai (2023 m. rugsėjo 30 d.–2025 m. rugsėjo 29 d.)

2021m., 2022 m.

Kintamųjų perdavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priedo terminiją iš 21 straipsnio (pagrindinio kapitalo vartojimas) į 37 straipsnį (kapitalo pervedimai).

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priedas

Lenkijos Respublika

2 metai (2023 m. rugsėjo 30 d.–2025 m. rugsėjo 29 d.)

2021m., 2022 m.

Visų Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priede išvardytų su RŽŪES susijusių kintamųjų perdavimas.

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priedas

Slovėnijos Respublika

2 metai (2023 m. rugsėjo 30 d.–2025 m. rugsėjo 29 d.)

2021m., 2022 m.

Visų Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priede išvardytų su RŽŪES susijusių kintamųjų perdavimas.