ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 384

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. spalio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/1888, kuriuo nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/92, kiek tai susiję su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis

1

 

*

2021 m. liepos 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1889, kuriuo dėl priemonių, susijusių su laiko tarpsnių naudojimo taisyklių laikinu palengvinimu dėl COVID-19 krizės, taikymo pratęsimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93

20

 

*

2021 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1890, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos dėl vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų

23

 

*

2021 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1891, kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių importo į Sąjungą ir vežimo per ją tranzitu iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV ir XV priedai ( 1 )

84

 

*

2021 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1892, kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

105

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1893, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

108

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1894, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Armėnijos Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

109

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1895, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 10 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1888

2021 m. spalio 27 d.

kuriuo nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/92, kiek tai susiję su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 (1) reikalaujama, kad išteklių išsaugojimo priemonės būtų patvirtinamos atsižvelgiant į turimas mokslines, technines ir ekonomines rekomendacijas, įskaitant, kai aktualu, Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto bei kitų patariamųjų įstaigų parengtas ataskaitas, taip pat į patariamųjų tarybų, atsakingų už atitinkamus jų kompetencijai priklausančius geografinius rajonus, rekomendacijas ir į valstybių narių parengtas bendras rekomendacijas;

(2)

Taryba turi priimti priemones dėl žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo, įskaitant, atitinkamai, tam tikras su tomis žvejybos galimybėmis funkciškai susietas sąlygas. Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nustatyta, kad žvejybos galimybės valstybėms narėms turėtų būti paskirstomos taip, kad būtų užtikrintas santykinis kiekvienos valstybės narės žvejybos veiklos stabilumas kiekvienų žuvų išteklių arba kiekvienos žvejybos atžvilgiu;

(3)

Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nustatyta, kad Bendros žuvininkystės politikos tikslas – kai įmanoma ne vėliau kaip 2015 m. ir palaipsniui didinant mastą, kad būtų apimti visi ištekliai, ne vėliau kaip 2020 m. pasiekti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinantį išteklių naudojimo lygį. Pereinamojo laikotarpio iki 2020 m. tikslas buvo subalansuoti MSY pasiekimą visų išteklių atžvilgiu su galimais socioekonominiais padariniais, susijusiais su galimu atitinkamų žvejybos galimybių koregavimu;

(4)

todėl pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 turėtų būti nustatyti turimomis mokslinėmis rekomendacijomis grindžiami bendri leidžiami sužvejoti kiekiai (BLSK), atsižvelgiant į biologinius ir socioekonominius padarinius, kartu užtikrinant sąžiningas sąlygas skirtinguose žvejybos sektoriuose, taip pat atsižvelgiant į nuomones, pareikštas konsultacijose su suinteresuotaisiais subjektais;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1139 (2) nustatytas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (toliau – planas). Planu siekiama užtikrinti, kad gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, kad būtų atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių žuvų populiacijų dydžiai, viršijantys dydžius, kuriais gali būti užtikrintas MSY. Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nustatyta, kad išteklių, kuriems valdyti parengti specialūs daugiamečiai planai, žvejybos galimybės turi būti nustatomos pagal tuose daugiamečiuose planuose nustatytas taisykles;

(6)

pagal plano 4 straipsnio 1 dalį, plano 1 straipsnyje išvardytų išteklių žvejybos galimybės turi būti nustatytos taip, kad kuo greičiau ir, palaipsniui pakopomis, ne vėliau kaip 2020 m. būtų pasiektas MSY atitinkantis mirtingumo dėl žvejybos, išreikšto intervalais, lygis. Todėl 2022 m. taikytini atitinkamų Baltijos jūros išteklių laimikio limitai turi būti nustatyti atsižvelgiant į plano tikslus;

(7)

2021 m. gegužės 28 d. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) paskelbė metinę rekomendaciją dėl Baltijos jūros išteklių. Ji nurodė, kad vakarinės Baltijos jūros dalies silkių biomasės ICES 20–24 pakvadračiuose dydis atitinka tik 54 % ribinės neršiančių žuvų išteklių biomasės atskaitos taško (Blim), kurios nesiekiant gali būti, kad sumažės reprodukcinis pajėgumas. Be to, vertinant istoriškai išteklių pasipildymas išlieka kaip niekad mažas. Todėl ICES ketvirtus metus iš eilės paskelbė rekomendaciją dėl nulinio vakarinės Baltijos jūros dalies silkių laimikio. Todėl pagal Reglamento (ES) 2016/1139 5 straipsnio 2 dalį turėtų būti imtasi visų tinkamų taisomųjų priemonių, skirtų užtikrinti, kad atitinkami ištekliai greitai atsikurtų iki dydžio, kuriam esant galima užtikrinti MSY. Be to, ta nuostata reikalaujama, kad būtų imtasi papildomų taisomųjų priemonių. Jei vakarinės Baltijos jūros dalies silkių žvejybos galimybės būtų nustatytos laikantis ICES rekomendacijoje nurodyto lygio, įpareigojimo iškrauti visą laimikį taikymas mišriajai žvejybai, per kurią sužvejojama vakarinės Baltijos jūros dalies silkių priegauda, sukeltų žvejybą stabdančios žuvų rūšies reiškinį. Vykdant mišriąją žvejybą yra sunku visus išteklius tuo pačiu metu žvejoti laikantis MSY, todėl tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp, viena vertus, leidimo tęsti kitų išteklių žvejybą siekiant išvengti potencialiai didelių socioekonominių jos nutraukimo padarinių ir, kita vertus, būtinybės užtikrinti gerą biologinę išteklių būklę, tikslinga nustatyti konkretų vakarinės Baltijos jūros dalies silkių priegaudos BLSK. Vis dėlto per žvejybos operacijas, vykdomas išimtinai mokslinių tyrimų tikslais ir visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1241 (3) 25 straipsnyje nustatytų sąlygų, taip pat žvejams vykdant mažos apimties priekrantės žvejybą tam tikrais pasyviosios žvejybos įrankiais, tikslingai žvejoti vakarinės Baltijos jūros dalies silkes turėtų būti leidžiama. BLSK turėtų būti tokio dydžio, kad nepadidėtų žuvų mirtingumas ir būtų suteiktos paskatos gerinti selektyvumą ir vengti priegaudos;

(8)

kalbant apie rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklius, nuo 2019 m. ICES, rengdama atsargumo principu grindžiamą rekomendaciją, galėjo remtis gausesnių duomenų vertinimu. ICES apskaičiavimu, rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių biomasė toliau nesiekia Blim ir, palyginti su 2020 metais, dar labiau sumažėjo. Todėl ICES trečius metus iš eilės paskelbė rekomendaciją dėl nulinio rytinės Baltijos jūros dalies menkių laimikio. Nuo 2019 m. Sąjungoje priimtos griežtos išteklių išsaugojimo priemonės. Pagal Reglamento (ES) 2016/1139 5 straipsnio 2 dalį tikslinė rytinės Baltijos jūros dalies menkių žvejyba buvo uždrausta ir nustatytas labai mažas neišvengiamos rytinės Baltijos jūros dalies menkių priegaudos BLSK, kad būtų išvengta žvejybą stabdančios žuvų rūšies reiškinio. Be to, buvo priimtos papildomos su žvejybos galimybėmis funkciškai susietos taisomosios priemonės: žvejybos neršto metu neršto vietoje draudimai ir mėgėjų žvejybos draudimas pagrindiniame paplitimo rajone. Atsižvelgiant į ICES rekomendaciją ir nepakitusią išteklių padėtį, tikslinga žvejybos galimybių lygio ir funkciškai susietų taisomųjų priemonių nekeisti;

(9)

kalbant apie vakarinės Baltijos jūros dalies menkes, moksliniai skaičiavimai jau keletą metų rodo, kad jų neršiančių žuvų išteklių biomasė neviršija atskaitos taško, kurio nesiekiant reikia imtis konkrečių tinkamų valdymo veiksmų (Btrigger). Todėl per pastaruosius metus buvo priimamos vis griežtesnės valdymo priemonės. 2021 m. ICES nusprendė atlikti išsamesnį šių išteklių padėties vertinimą, todėl atidėjo savo rekomendacijos paskelbimą iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Tas vertinimas parodė, kad vakarinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių biomasė nesiekia nė pusės ankstesnio apskaičiavimo ir kad jau daugiau kaip 10 metų ji iš esmės nesiekia Blim. Apskaičiuota, kad dabartinė biomasė siekia apie pusę Blim. Vertinant istoriškai išteklių pasipildymas nuo 2018 m. išlieka kaip niekad mažas. ICES apskaičiavimu, yra 53 % tikimybė, kad išteklių biomasė 2023 m. galėtų šiek tiek viršyti Blim net ir sužvejojant tam tikrus laimikius. Atsižvelgiant į tokią padėtį, pagal Reglamento (ES) 2016/1139 5 straipsnio 2 dalį turėtų būti imtasi taisomųjų priemonių, o žvejybos galimybės turėtų būti nustatytos taip, kad būtų užtikrinta, kad šie ištekliai greitai atsikurtų iki dydžio, kuriam esant galima užtikrinti MSY. Rekomenduojamų laimikių dydis yra toks mažas, kad juo negalima palaikyti nei specializuotosios žvejybos, nei neišvengiamos priegaudos vykdant kitą žvejybą, visų pirma demersinių plekšniažuvų žvejybą. Todėl, siekiant išvengti žvejybą stabdančios žuvų rūšies reiškinio, tikslinga nustatyti tik neišvengiamos priegaudos vykdant kitą žvejybą BLSK, išskyrus žvejybos operacijų, vykdomų išimtinai mokslinių tyrimų tikslais ir visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų, atveju. Be to, anksčiau buvo priimtos papildomos su žvejybos galimybėmis funkciškai susietos taisomosios priemonės: žvejybos neršto metu neršto vietoje draudimai ir mėgėjų žvejybos apribojimai. Atsižvelgiant į tai, kad šių išteklių būklė toliau labai pablogėjo, tikslinga žvejybos neršto metu neršto vietoje draudimą pratęsti ir jį taikyti nuo sausio 15 d. iki kovo 31 d., kad būtų apimtas laikotarpis, per kurį menkės buriuojasi prieš nerštą. Turėtų būti nustatyta dar viena žvejybos neršto metu neršto vietoje draudimo išimtis, kuri būtų taikoma žvejybos laivams, dragomis žvejojantiems dvigeldžius moliuskus ICES 22 pakvadratyje mažesniame nei 20 metrų vandens gylyje, nes ta žvejyba vykdoma ne menkių nerštavietėse ir menkių priegauda būna labai nedidelė. Kalbant apie mėgėjų žvejybą, atsižvelgiant į tai, kad bendras rekomenduojamas laimikis yra nedidelis, priešingai nei ankstesniais metais ICES negalėjo pateikti atskirų verslinės žvejybos ir mėgėjų žvejybos laimikių. Atsižvelgiant į išteklių būklę ir siekiant išlaikyti ICES rekomenduojamus laimikio dydžius, būtina iki minimumo sumažinti dienos ribą. Be to, tikslinga mėgėjų žvejybai taikomos išimties daugiau nebetaikyti žvejybos neršto metu neršto vietoje draudimui;

(10)

2020 m. ICES apskaičiavo, kad centrinės Baltijos jūros dalies silkių biomasė sumažėjo – nukrito žemiau neršiančių žuvų išteklių biomasės atskaitos taško, kurio nesiekiant reikia imtis konkrečių tinkamų valdymo veiksmų (Btrigger). 2021 m. ICES apskaičiavo, kad biomasė dar labiau sumažėjo ir jau beveik siekia Blim. Todėl žvejybos galimybes tikslinga nustatyti pagal Reglamento (ES) 2016/1139 5 straipsnio 1 dalį;

(11)

ICES rekomendacijoje nurodoma, kad vykdant jūrinių plekšnių žvejybą sužvejojama atlantinių menkių priegauda. Atlantiniai šprotai sužvejojami vykdant mišriąją žvejybą, per kurią žvejojamos ir atlantinės silkės, be to, jais minta atlantinės menkės. Į tą tarprūšinę sąveiką tikslinga atsižvelgti nustatant jūrinių plekšnių ir atlantinių šprotų žvejybos galimybes;

(12)

kalbant apie atlantines lašišas ICES 22–31 pakvadračiuose, ICES anksčiau keletą metų teigia, kad upių išteklių būklė yra labai nevienalytė. Kad ekspertai turėtų daugiau laiko geriau atsižvelgti į tuos skirtumus, ICES nusprendė atidėti savo rekomendacijos paskelbimą iki 2021 m. rugsėjo 15 d. ICES rekomenduoja, kad visi verslinės žvejybos ir mėgėjų žvejybos laimikiai pagrindiniame baseine, kurie iš esmės sužvejojami vykdant mišriąją žvejybą žvejojant atlantines lašišas sveikų ir menkų išteklių upėse, turėtų būti nebežvejojami siekiant apsaugoti menkus upių išteklius. ICES rekomendacijoje nurodoma, kad egzistuojanti tikslinė žvejyba Botnijos įlankos ir Alandų jūros pakrantės rajonuose turėtų būti tęsiama atlantinių lašišų migracijos vasarą laikotarpiu. Vykdant mišriąją žvejybą yra sunku visus išteklius tuo pačiu metu žvejoti laikantis MSY, todėl tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp, viena vertus, leidimo tęsti žvejybą siekiant išvengti potencialiai didelių socioekonominių jos nutraukimo padarinių ir, kita vertus, būtinybės užtikrinti gerą biologinę išteklių būklę, tikslinga nustatyti konkretų atlantinių lašišų priegaudos tuose rajonuose BLSK, išskyrus žvejybos operacijų, vykdomų išimtinai mokslinių tyrimų tikslais ir visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų, atveju ir priekrantės žvejybos į šiaurę nuo 59°30′ šiaurės platumos gegužės 1 d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu atveju. Atsižvelgiant į ICES rekomendaciją tikslinga priimti su žvejybos galimybėmis funkciškai susietų papildomų taisomųjų priemonių. Naudoti ūdas didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu turėtų būti draudžiama, nes ūdos paprastai yra tas įrankis naudojamas tikslingai žvejojant atlantines lašišas. Be to, tuose rajonuose, kuriuose verslinė žvejyba neleidžiama, vienam žvejui per dieną turėtų būti leidžiama pasilikti tik po vieną mėgėjų žvejybos metu sužvejotą atlantinę lašišą su nukirptu peleku. Galiausiai, siekiant išvengti neteisingų ataskaitų, visų rūšių žuvų egzemplioriai turėtų būti iškraunami neišdoroti, kad juos būtų galima aiškiai atpažinti;

(13)

siekiant užtikrinti, kad priekrantės žvejybos galimybės būtų visiškai išnaudotos, atlantinių lašišų atžvilgiu 2019 m. buvo pradėta taikyti riboto tarprajoninio lankstumo tarp ICES 22–31 pakvadračių ir ICES 32 pakvadračio priemonė. Atsižvelgiant į tų dviejų išteklių žvejybos galimybių pokyčius, tikslinga tą lankstumą sumažinti;

(14)

įvedus draudimą žvejoti paprastuosius šlakius didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu ir nustačius paprastųjų šlakių priegaudos apribojimą – ne daugiau kaip 3 % suminio paprastųjų šlakių ir atlantinių lašišų laimikio, stipriai sumažėjo neteisingų laimikio, sužvejoto vykdant atlantinių lašišų žvejybą, ataskaitų, kurių anksčiau buvo gaunama daug, ypač dėl paprastųjų šlakių. Todėl siekiant toliau išvengti didelio neteisingų ataskaitų skaičiaus tikslinga ir toliau taikyti tą nuostatą;

(15)

šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės yra naudojamos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 (4), ypač jo 33 ir 34 straipsnius, susijusius su laimikio ir žvejybos pastangų registravimu ir duomenų apie žvejybos galimybių išnaudojimą perdavimu Komisijai. Todėl šiame reglamente turėtų būti nurodyti su išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, iškrovimu susiję kodai, kuriuos valstybės narės turi naudoti siųsdamos duomenis Komisijai;

(16)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 847/96 (5) nustatytos papildomos metų sandūros BLSK valdymo sąlygos, įskaitant jo 3 ir 4 straipsniuose nustatytas lankstumo nuostatas dėl atsargumo principu pagrįsto BLSK ir analitiniu įvertinimu pagrįsto BLSK. Pagal to reglamento 2 straipsnį, nustatydama BLSK, Taryba turi nuspręsti, kuriems ištekliams, visų pirma atsižvelgiant į jų biologinę būklę, 3 arba 4 straipsnis turi būti netaikomas. Neseniai visiems ištekliams, kurių atžvilgiu taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį pradėtas taikyti metų sandūros lankstumo mechanizmas. Todėl siekiant išvengti pernelyg didelio lankstumo, kuris kliudytų taikyti racionalaus ir atsakingo gyvųjų jūrų biologinių išteklių naudojimo principą, trukdytų siekti bendros žuvininkystės politikos tikslų ir lemtų blogesnę biologinę išteklių būklę, reikėtų nustatyti, kad Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai taikomi analitiniu įvertinimu pagrįstiems BLSK tik tuo atveju, jei nepasinaudojama Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalyje numatytomis metų sandūros lankstumo priemonėmis;

(17)

be to, atsižvelgiant į tai, kad rytinės Baltijos jūros dalies menkių, vakarinės Baltijos jūros dalies silkių ir vakarinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių biomasė nesiekia Blim ir kad 2022 m. leidžiama sužvejoti tik priegaudą, vykdyti mokslinę žvejybą ir vakarinės Baltijos jūros dalies silkių atveju vykdyti atitinkamą mažos apimties priekrantės žvejybą, valstybės narės, turinčios atitinkamų BLSK kvotos dalį, įsipareigojo 2022 m. tiems ištekliams Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalyje numatytų metų sandūros lankstumo priemonių netaikyti, kad 2022 m. laimikis neviršytų rytinės Baltijos jūros dalies menkėms, vakarinės Baltijos jūros dalies silkėms ir vakarinės Baltijos jūros dalies menkėms nustatyto BLSK. Be to, atsižvelgiant į tai, kad lašišų išteklių biomasė į pietus nuo 59°30 šiaurės platumos beveik visada yra mažesnė nei ribinis rituolių prieaugio biomasės atskaitos taškas (Rlim) ir kad 2022 m. tuose rajonuose leidžiama sužvejoti tik priegaudą ar vykdyti mokslinę žvejybą, atitinkamos valstybės narės prisiėmė panašų įsipareigojimą dėl metų sandūros lankstumo, susijusio su 2022 m. lašišų laimikiu pagrindiniame baseine;

(18)

norveginių menkučių žvejybos metai ICES 3a kvadrate, ICES 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenyse bei ICES 4 parajonio Jungtinės karalystės ir Sąjungos vandenyse trunka nuo lapkričio 1 d. iki spalio 31 d. Kad būtų galima pradėti žvejybą 2021 m. lapkričio 1 d. ir atsižvelgiant į naujas mokslines rekomendacijas bei konsultacijų su Jungtine Karalyste rezultatus, būtina nustatyti norveginių menkučių ICES 3a kvadrate, ICES 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenyse bei ICES 4 parajonio Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenyse preliminarų BLSK laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. Tas preliminarus BLSK turėtų būti nustatytas laikantis 2021 m. spalio 8 d. paskelbtos ICES rekomendacijos;

(19)

Tarybos reglamente (ES) 2021/92 (6) pateiktoje žvejybos galimybių lentelėje dėl atlantinių skumbrių Šiaurės jūroje nurodomi 3a kvadrato ir 4 parajonio vandenys, 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenys, 3b, 3c kvadratų ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys laikantis Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo (7). Tačiau per 2021 m. vykusias pakrantės valstybių tarpusavio konsultacijas dėl atlantinių skumbrių Europos Sąjungai, Jungtinei Karalystei ir Norvegijai nepavyko susitarti dėl prieigos tvarkos. Todėl prieigos žvejoti jai skirtą atlantinių skumbrių kvotą Šiaurės jūros Norvegijos vandenyse Sąjunga neturi;

(20)

2021 m. Sąjunga ir Jungtinė Karalystė užbaigė derybas dėl žvejybos galimybių ir valdymo priemonių dėl tam tikrų 2021 m. BLSK, įskaitant atlantinių skumbrių – atitinkamai Sąjunga gali žvejoti jai skirtą atlantinių skumbrių kvotą Jungtinės Karalystės vandenyse. Todėl turėtų būti iš dalies pakeistos atitinkamos žvejybos galimybių lentelės, kad būtų atspindėtos žvejybos rajonų Šiaurės jūros vandenyse ribos tarp Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenų;

(21)

2021 m. Sąjunga neturi prieigos žvejoti jai skirtą atlantinių skumbrių kvotą Šiaurės jūros Norvegijos vandenyse. Reglamente (ES) 2021/92 pateikta žvejybos galimybių lentelė dėl atlantinių skumbrių 2a ir 4a kvadratų Norvegijos vandenyse ir Danijai skirta 13 359 tonų kvota turėtų būti galima sužvejoti Šiaurės jūros Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vandenyse. Į atitinkamą žvejybos galimybių lentelę turėtų būti įtraukta išnaša, kurioje būtų nurodyta, kad Danijai žvejoti pagal tą kvotą nustatytą kiekį leidžiama Šiaurės jūros Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vandenyse. Dėl tos galimybės buvo konsultuojamasi su Jungtine Karalyste, kuri nepareiškė prieštaravimo dėl tokio požiūrio, pagal kurį leidžiama tą kvotą sužvejoti Jungtinės Karalystės vandenyse nuo 2021 m. spalio 12 d.;

(22)

Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarime ir jo įgyvendinimo protokole (8) nustatyta, kad Sąjungai turi būti skirta 7,7 % paprastųjų stintenių, leidžiamų sužvejoti ICES 5 ir 14 parajonių Grenlandijos vandenyse, BLSK. 2021 m. spalio 5 d. Grenlandijos institucijos pateikė Sąjungai informaciją apie tai, kad ICES paskelbė rekomendaciją dėl 2021–2022 m. sezonu taikytino paprastųjų stintenių BLSK – 904 200 tonų. Remdamasi moksline rekomendacija ir Grenlandijos, Islandijos ir Norvegijos pasiektu susitarimu dėl paprastųjų stintenių, Grenlandijos Vyriausybė nustatė 135 630 tonų dydžio kvotą. Pagal įgyvendinimo protokolą Grenlandija norėtų Europos Sąjungai pasiūlyti 69 623 tonas paprastųjų stintenių – tai prilygsta 7,7 % bendro BLSK. Remiantis tuo dabar turėtų būti nustatytas tas BLSK. Be to, Grenlandija, Islandija ir Norvegija savo bendrojo susitarimo dėl paprastųjų stintenių išsaugojimo ir valdymo kontekste susitarė ir dėl naujo žvejybos sezono tvarkos. Todėl taip pat būtina atspindėti žvejybos sezono pokytį – žvejybos sezonas dabar turėtų apimti laikotarpį nuo 2021 m. spalio 15 d. iki 2022 m. balandžio 15 d.;

(23)

Komisija suteikia žvejybos leidimus su Venesuelos vėliava plaukiojantiems laivams, kad jie galėtų žvejoti rifešerius Sąjungos vandenyse prie Prancūzijos Gvianos krantų. Siūlomu pakeitimu siekiama užtikrinti žvejybos operacijų tęstinumą tam tikromis sąlygomis leidimų išdavimo procedūros metu tarp dviejų laikotarpių;

(24)

Todėl Reglamentas (ES) 2021/92 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(25)

siekiant išvengti žvejybos veiklos pertrūkių ir užtikrinti pragyvenimo šaltinius Sąjungos žvejams, šio reglamento nuostatos dėl Baltijos jūros turėtų būti taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. Reglamentu (ES) 2021/92 nustatyti laimikio limitai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. Todėl šio reglamento nuostatomis nustatyti laimikio limitai taip pat turėtų būti taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. Tačiau norveginių menkučių žvejybos ICES 3a kvadrate, ICES 4 parajonio Jungtinės Karalystės bei Sąjungos vandenyse ir ICES 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenyse atžvilgiu šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d. Kadangi būtina tęsti tausios žvejybos veiklą ir atitinkamos žvejybos sezoną pradėti laiku, šio reglamento nuostatos dėl atlantinių skumbrių laimikio limitų Norvegijos Šiaurės jūros vandenyse ir dėl paprastųjų stintenių laimikio limitų ICES 5 ir 14 parajonių Grenlandijos vandenyse turėtų būti taikomos atitinkamai nuo 2021 m. spalio 12 d. ir 2021 m. spalio 15 d. Kadangi atitinkamos žvejybos galimybės arba dar nebuvo išnaudotos, arba šiuo reglamentu bus padidintos, šio reglamento taikymas atgaline data neturi įtakos teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamentu (ES) 2021/92 nustatytos tam tikros žvejybos kituose vandenyse galimybės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas Sąjungos žvejybos laivams, žvejojantiems Baltijos jūroje.

2.   Šis reglamentas taip pat taikomas mėgėjų žvejybai, kai ji aiškiai minima atitinkamose nuostatose.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

pakvadratis – Baltijos jūros Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) pakvadratis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 218/2009 III priede (9);

2)

bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) – kiekvienų išteklių kiekis, kuris gali būti sužvejojamas per metus;

3)

kvota – Sąjungai, valstybei narei arba trečiajai valstybei skirta BLSK dalis;

4)

mėgėjų žvejyba – neverslinės jūrų biologinių išteklių žvejybos veikla, pavyzdžiui, poilsio, turizmo arba sporto tikslais.

II SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

4 straipsnis

BLSK ir jų paskirstymas

BLSK, kvotos ir, kai tikslinga, funkciškai su jais susietos sąlygos išdėstytos priede.

5 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl žvejybos galimybių paskirstymo

Šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a)

keitimuisi žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį;

b)

išskaitymui ir perskirstymui pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 straipsnį;

c)

papildomiems žuvų kiekiams, kuriuos leidžiama iškrauti pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį;

d)

neišnaudotiems kiekiams pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį arba perkeltiems kiekiams pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį;

e)

išskaitymui pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 ir 107 straipsnius.

6 straipsnis

Laimikio ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Netikslinių rūšių žuvų ištekliai, kurių dydis atitinka saugias biologines ribas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalyje, ir kurių atžvilgiu galima taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo įpareigojimo įskaičiuoti laimikį į atitinkamą kvotą, yra nurodyti šio reglamento priede.

7 straipsnis

Žvejybos draudimas siekiant apsaugoti neršiančias atlantines menkes

1.   25 ir 26 pakvadračiuose nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. draudžiama žvejoti visų rūšių žvejybos įrankiais.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas šiais atvejais:

a)

žvejybos operacijų, vykdomų išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, atveju, jei tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų;

b)

Sąjungos žvejybos laivų, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 12 metrų, žvejojančių žiauniniais, pinkliaisiais ar sieniniais tinklais, dugninėmis statomosiomis ūdomis, ūdomis (ne didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų), dreifuojančiosiomis ūdomis, rankinėmis ūdomis ir traukiamosiomis ūdomis ar panašiais pasyviosios žvejybos įrankiais rajonuose, kuriuose vandens gylis yra mažesnis nei 20 metrų, remiantis kompetentingų nacionalinių institucijų išleistame oficialiame jūrlapyje nustatytomis koordinatėmis, atveju;

c)

Sąjungos žvejybos laivų žvejojančių pelaginių žuvų išteklius, kurie skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis yra 45 mm arba mažesnis, 25 pakvadratyje, kur vandens gylis yra mažesnis nei 50 metrų, remiantis kompetentingų nacionalinių institucijų išleistame oficialiame jūrlapyje nustatytomis koordinatėmis,, kurie iškrovus rūšiuojami, atveju.

3.   22 ir 23 pakvadračiuose nuo sausio 15 d. iki kovo 31 d., o 24 pakvadratyje nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 15 d. draudžiama žvejoti visų rūšių žvejybos įrankiais.

4.   3 dalyje nustatytas draudimas netaikomas šiais atvejais:

a)

žvejybos operacijų, vykdomų išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, atveju, jei tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų;

b)

Sąjungos žvejybos laivų, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 12 metrų, žvejojančių žiauniniais, pinkliaisiais ar sieniniais tinklais, dugninėmis statomosiomis ūdomis, ūdomis (ne didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų), dreifuojančiosiomis ūdomis, rankinėmis ūdomis ir traukiamosiomis ūdomis ar panašiais pasyviosios žvejybos įrankiais rajonuose, kuriuose vandens gylis yra mažesnis nei 20 metrų, remiantis kompetentingų nacionalinių institucijų išleistame oficialiame jūrlapyje nustatytomis koordinatėmis, atveju;

c)

Sąjungos žvejybos laivų žvejojančių pelaginių žuvų išteklius, kurie skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis yra 45 mm arba mažesnis, 24 pakvadratyje, kur vandens gylis yra mažesnis nei 40 metrų, remiantis kompetentingų nacionalinių institucijų išleistame oficialiame jūrlapyje nustatytomis koordinatėmis, kurie iškrovus rūšiuojami, atveju;

d)

Sąjungos žvejybos laivų, dragomis žvejojančių dvigeldžius moliuskus 22 pakvadratyje rajonuose, kuriuose vandens gylis yra mažesnis nei 20 metrų, remiantis kompetentingų nacionalinių institucijų išleistame oficialiame jūrlapyje nustatytomis koordinatėmis, atveju.

5.   2 dalies b arba c punktuose bei 4 dalies b, c arba d punktuose nurodytų žvejybos laivų kapitonai užtikrina, kad jų žvejybos veiklą bet kuriuo metu galėtų stebėti valstybės narės kontrolės institucijos.

8 straipsnis

Priemonės dėl mėgėjų vykdomos atlantinių menkių žvejybos 22–26 pakvadračiuose

1.   Vykdant mėgėjų žvejybą 22 bei 23 pakvadračiuose ir 24 pakvadratyje ne didesniu kaip šešių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų vienam žvejui per dieną leidžiama pasilikti ne daugiau kaip vieną atlantinių menkių egzempliorių, išskyrus laikotarpiu nuo sausio 15 d. iki kovo 31 d., kai mėgėjų vykdoma atlantinių menkių žvejyba draudžiama.

2.   Mėgėjų vykdoma atlantinių menkių žvejyba 24 pakvadratyje didesniu kaip šešių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų ir 25 bei 26 pakvadračiuose draudžiama.

3.   Šis straipsnis nedaro poveikio griežtesnėms nacionalinėms priemonėms.

9 straipsnis

Priemonės dėl mėgėjų vykdomos atlantinių lašišų žvejybos 22–31 pakvadračiuose

1.   22–31 pakvadračiuose mėgėjų vykdoma atlantinių lašišų žvejyba draudžiama. Į jūrą nedelsiant paleidžiami visi sužvejoti atlantinių lašišų egzemplioriai.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, mėgėjų vykdoma atlantinių lašišų žvejyba leidžiama, jei laikomasi visų šių sąlygų:

a)

žvejui per dieną leidžiama pasilikti ne daugiau kaip vieną atlantinių lašišų su nukirptu riebaliniu peleku egzempliorių;

b)

visi pasilikti visų rūšių žuvų egzemplioriai iškraunami neišdoroti.

3.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, į šiaurę nuo 59°30′ šiaurės platumos mėgėjų vykdoma atlantinių lašišų žvejyba leidžiama be apribojimų nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. rajonuose, esančiuose ne didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų.

4.   Šis straipsnis nedaro poveikio griežtesnėms nacionalinėms priemonėms.

10 straipsnis

Paprastųjų šlakių ir atlantinių lašišų išteklių 22–32 pakvadračiuose išsaugojimo priemonės

1.   Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. žvejybos laivams draudžiama žvejoti paprastuosius šlakius 22–32 pakvadračiuose didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų. 32 pakvadratyje didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų žvejojant atlantines lašišas paprastųjų šlakių priegauda turi neviršyti 3 % bendro bet kuriuo metu laive esančio arba po kiekvieno žvejybos reiso iškrauto atlantinių lašišų ir paprastųjų šlakių laimikio.

2.   22–31 pakvadračiuose žvejoti ūdomis didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų draudžiama.

3.   Šis straipsnis nedaro poveikio griežtesnėms nacionalinėms priemonėms.

11 straipsnis

Lankstumas

1.   Ištekliams, kuriems taikomas atsargumo principu pagrįstas BLSK, yra taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis, o ištekliams, kuriems taikomas analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK – to reglamento 3 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 4 straipsnis, išskyrus atvejus, kai šio reglamento priede nurodyta kitaip.

2.   Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 4 straipsnis netaikomi, jei valstybė narė pasinaudoja metų sandūros lankstumo priemonėmis, numatytomis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalyje.

12 straipsnis

Duomenų perdavimas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius siųsdamos Komisijai duomenis apie sužvejotus arba iškrautus išteklių kiekius, valstybės narės naudoja šio reglamento priede nustatytus išteklių kodus.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Reglamento (ES) 2021/92 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2021/92 iš dalies keičiamas taip:

1)

IA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

IA priede žvejybos galimybių lentelė dėl atlantinių menkių ICES 7d kvadrate pakeičiama taip:

„Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

7d kvadratas

(COD/07D.)

Belgija

33

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

649

(1)

Nyderlandai

19

(1)

Sąjunga

701

(1)

Jungtinė Karalystė

71

(2)

BLSK

772

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota 4 parajonyje, 3a kvadrato dalyje, kuri nepriklauso Skagerakui ir Kategatui, ir 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenyse (COD/*2A3X4).

(2)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota 4 parajonio Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenyse, 3a kvadrato dalyje, kuri nepriklauso Skagerakui ir Kategatui, ir 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenyse (COD/*2A3X4).“

b)

žvejybos galimybių lentelė dėl atlantinių skumbrių ICES 2a kvadrato, 3 ir 4 parajonių Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenyse pakeičiama taip:

„Rūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

2a kvadrato, 3 ir 4 parajonių Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenys

(MAC/2A34.)

Belgija

544

(1)(2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Danija

18 666

(1)(2)

Vokietija

567

(1)(2)

Prancūzija

1 713

(1)(2)

Nyderlandai

1 724

(1)(2)

Švedija

5 108

(1)(2)(3)

Sąjunga

28 322

(1)(2)

Norvegija

Netaikoma

(4)

Jungtinė Karalystė

Netaikoma

(1)(2)(3)

BLSK

852 284

 

(1)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 60 % gali būti sužvejota 2a ir 5b kvadratų, 6 ir 7 parajonių, 8d ir 8e kvadratų bei 12 ir 14 parajonių Jungtinės Karalystės ir tarptautiniuose vandenyse (MAC/*2AX14).

(2)

Neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius taip pat galima sužvejoti šiose dviejose zonose:

 

2a kvadrato Norvegijos vandenyse (MAC/*02AN-)

Farerų Salų vandenyse (MAC/*FRO1)

Belgija

0

0

Danija

0

0

Vokietija

0

0

Prancūzija

0

0

Nyderlandai

0

0

Švedija

0

0

Sąjunga

0

0

(3)

Specialioji sąlyga: įskaitant šį kiekį tonomis, kuris turi būti sužvejotas 2a ir 4a kvadratų Norvegijos vandenyse (MAC/*2A4AN):

 

251

Žvejojant pagal šią specialiąją sąlygą atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.

(4)

Turi būti išskaičiuota iš BLSK Norvegijos dalies (prieigos kvotos). Į šį kiekį įskaičiuojama toliau nurodyta Šiaurės jūros BLSK Norvegijos dalis:

 

0

Pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik 4a kvadrate (MAC/*04A.), išskyrus šį kiekį tonomis, kurį galima sužvejoti 3a kvadrate (MAC/*03A.):

 

0

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius galima sužvejoti šiose zonose:


 

3a kvadrate

3a ir 4bc kvadratų Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenyse

4b kvadrate

4c kvadrate

2a kvadrato, 5b kvadrato, 6 ir 7 parajonių, 8d ir 8e kvadratų, 12 ir 14 parajonių Jungtinės Karalystės ir tarptautiniuose vandenyse

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgija

0

0

0

0

326

Danija

0

4 130

0

0

11 200

Vokietija

0

0

0

0

340

Prancūzija

0

490

0

0

1 028

Nyderlandai

0

490

0

0

1 034

Švedija

0

0

390

10

3 065

Sąjunga

0

5 110

390

10

16 993

Jungtinė Karalystė

0

Netaikoma

0

0

Netaikoma

Norvegija

0

0

0

0

0 “

c)

žvejybos galimybių lentelė dėl atlantinių skumbrių ICES 2a ir 4a kvadratų Norvegijos vandenyse pakeičiama taip:

„Rūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

2a ir 4a kvadratų Norvegijos vandenys

(MAC/2A4A-N)

Danija

 

13 359

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Sąjunga

 

13 359

(1)

BLSK

 

Netaikoma

 

(1)

2021 m. pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik 2a, 3 ir 4 Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenyse (MAC/*2A34X).“

d)

žvejybos galimybių lentelė dėl norveginių menkučių ir susijusios priegaudos ICES 3a kvadrate, ICES 4 parajonio Jungtinės Karalystės bei Sąjungos vandenyse ir ICES 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenyse pakeičiama taip:

„Rūšis:

Norveginės menkutės ir susijusi priegauda

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a kvadratas; 4 parajonio Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenys; 2a kvadrato Jungtinės Karalystės vandenys

(NOP/2A3A4.)

Metai

2021

2022

 

Danija

116 447

(1)(3)

24 727

(1) (6)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

22

(1) (2) (3)

5

(1) (2) (6)

Nyderlandai

86

(1) (2) (3)

18

(1) (2) (6)

Sąjunga

116 555

(1)(3)

24 750

(1) (6)

Jungtinė Karalystė

11 745

(2) (3)

5 250

(2) (6)

Norvegija

0

(4)

0

(4)

Farerų Salos

0

(5)

0

(5)

BLSK

Netaikoma

 

Netaikoma

 

(1)

Iki 5 % kvotos gali sudaryti juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų priegauda (OT2/*2A3A4). Juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, kurių žuvys įskaičiuojamos į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

(2)

Pagal kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik ICES 2a, 3a kvadratų ir 4 parajonio Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenyse.

(3)

Galima žvejoti tik nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d.

(4)

Naudojamas rūšiuojamasis tinklelis.

(5)

Naudojamas rūšiuojamasis tinklelis. Apima daugiausiai 15 % neišvengiamos priegaudos (NOP/*2A3A4), kuri įskaičiuojama į šią kvotą.

(6)

Gali būti sužvejota tik nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.“

e)

žvejybos galimybių lentelė dėl kitų rūšių ICES 4 parajonio ir 6a kvadrato į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos Sąjungos vandenyse pakeičiama taip:

„Rūšis:

Kitos rūšys

Zona:

4 parajonio ir 6a kvadrato į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos Sąjungos vandenys

(OTH/2A46AN)

Sąjunga

Netaikoma

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Norvegija

1 000

(1)(2)

Farerų Salos

0

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Tik 4 parajonyje (OTH/*2A4-C).

(2)

Rūšys, kurioms netaikomi kiti BLSK.“

2)

IB priede žvejybos galimybių lentelė dėl paprastųjų stintenių 5 ir 14 parajonių Grenlandijos vandenyse pakeičiama taip:

„Rūšis

Paprastosios stintenės

Mallotus villosus

Zona:

5 ir 14 parajonių Grenlandijos vandenys

(CAP/514GRN)

Danija

51 088

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

2 224

 

Švedija

3 666

 

Visos valstybės narės

2 645

(1)

Sąjunga

59 623

(2)

Norvegija

10 000

(2)

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Danija, Vokietija ir Švedija prieigą prie visų valstybių narių kvotos gali turėti tik išnaudojusios savo kvotas. Tačiau valstybės narės, kurioms skirta daugiau kaip 10 % Sąjungos kvotos, prieigos prie visų valstybių narių kvotos neturi. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (CAP/514GRN_AMS).

(2)

2021 m. spalio 15 d.–2022 m. balandžio 15 d. žvejybos laikotarpiu.“

3)

V priedo B dalyje į lentelę, kurioje nustatomas Sąjungos vandenyse žvejojantiems trečiųjų valstybių laivams išduodamų žvejybos leidimų didžiausias skaičius, įtraukiama tokia išnaša, susijusi su Venesuela:

„(2)

Žvejybos veiklą leidžiama vykdyti pagal metinį kalendorių. Tačiau pasibaigus žvejybos leidimo galiojimui žvejybos laivas gali (ne ilgiau kaip tris mėnesius) tęsti žvejybos veiklą, jeigu veiklos vykdytojas:

pradėjo savo žvejybos leidimo atnaujinimo procesą,

įvykdė visas savo sutartines ir informacijos perdavimo pareigas.

Šis pratęsimas nustoja galioti įsigaliojus Komisijos sprendimui, kuriuo tam laivui suteikiamas naujas žvejybos leidimas arba jam pranešama apie atsisakymą išduoti naują žvejybos leidimą.“

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Nukrypstant nuo antros pastraipos:

a)

13 straipsnio 1 punkto a papunktis, 1 punkto b papunktis bei 1 punkto e papunktis ir 3 punktas taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.;

b)

13 straipsnio 1 punkto c papunktis taikomas nuo 2021 m. spalio 12 d.;

c)

13 straipsnio 2 punktas taikomas nuo 2021 m. spalio 15 d. iki 2022 m. balandžio 15 d.;

d)

13 straipsnio 1 punkto d papunktis taikomas nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. DOVŽAN


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(2)  2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (OL L 191, 2016 7 15, p. 1).

(3)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 ir (ES) 2019/1022 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 (OL L 198, 2019 7 25, p. 105).

(4)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(5)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).

(6)  2021 m. sausio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/92, kuriuo 2021 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams (OL L 31, 2021 1 29, p. 31).

(7)  OL L 149, 2021 4 30, p. 10.

(8)  OL L 175, 2021 5 18, p. 3.

(9)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 87, 2009 3 31, p. 70).


PRIEDAS

BLSK, TAIKOMI SĄJUNGOS ŽVEJYBOS LAIVAMS RAJONUOSE, KURIUOSE BLSK NUSTATYTI PAGAL ŽUVŲ RŪŠĮ IR RAJONĄ

Toliau pateiktose lentelėse nustatyti BLSK ir kvotos pagal išteklius (gyvojo svorio tonomis, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip) bei funkciškai su jais susietos sąlygos.

Nuorodos į žvejybos zonas reiškia nuorodas į ICES zonas, jei nenurodyta kitaip.

Žuvų ištekliai nurodyti abėcėlės tvarka pagal lotynišką rūšies pavadinimą.

Šiame reglamente pateikiama tokia lotyniškų ir bendrinių pavadinimų atitikmenų lentelė:

Mokslinis pavadinimas

Triraidis kodas

Bendrinis pavadinimas

Clupea harengus

HER

Atlantinė silkė

Gadus morhua

COD

Atlantinė menkė

Pleuronectes platessa

PLE

Jūrinė plekšnė

Salmo salar

SAL

Atlantinė lašiša

Sprattus sprattus

SPR

Atlantinis šprotas


1 lentelė

Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

30–31 pakvadračiai

(HER/30/31.)

Suomija

91 287

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Švedija

20 058

 

Sąjunga

111 345

 

BLSK

111 345

 

 


2 lentelė

Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

22–24 pakvadračiai

(HER/3BC+24)

Danija

110

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

435

(1)

Suomija

0

(1)

Lenkija

103

(1)

Švedija

140

(1)

Sąjunga

788

(1)

BLSK

788

(1)

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, atlantinės silkės gali būti tikslingai žvejojamos vykdant žvejybos operacijas išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, jeigu tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, pagal šią kvotą nustatytą kiekį leidžiama žvejoti Sąjungos žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 12 metrų, žvejojantiems žiauniniais tinklais, pinkliaisiais tinklais, rankinėmis ūdomis, užtveriamaisiais tinklais arba traukiamosiomis ūdomis. Tų žvejybos laivų kapitonai užtikrina, kad jų žvejybos veiklą bet kuriuo metu galėtų stebėti valstybės narės kontrolės institucijos.


3 lentelė

Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(HER/3D-R30)

Danija

1 180

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Vokietija

313

 

Estija

6 028

 

Suomija

11 766

 

Latvija

1 488

 

Lietuva

1 566

 

Lenkija

13 367

 

Švedija

17 945

 

Sąjunga

53 653

 

BLSK

Netaikoma


4 lentelė

Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

28.1 pakvadratis

(HER/03D.RG)

Estija

22 026

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Latvija

25 671

 

Sąjunga

47 697

 

BLSK

47 697

 


5 lentelė

Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

25–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(COD/3DX32.)

Danija

137

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

54

(1)

Estija

13

(1)

Suomija

10

(1)

Latvija

51

(1)

Lietuva

33

(1)

Lenkija

159

(1)

Švedija

138

(1)

Sąjunga

595

(1)

BLSK

Netaikoma

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, atlantinės menkės gali būti tikslingai žvejojamos vykdant žvejybos operacijas išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, jeigu tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų.


6 lentelė

Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

22–24 pakvadračiai

(COD/3BC+24)

Danija

214

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

104

(1)

Estija

5

(1)

Suomija

4

(1)

Latvija

18

(1)

Lietuva

11

(1)

Lenkija

57

(1)

Švedija

76

(1)

Sąjunga

489

(1)

BLSK

489

(1)

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, atlantinės menkės gali būti tikslingai žvejojamos vykdant žvejybos operacijas išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, jeigu tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų.


7 lentelė

Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(PLE/3BCD-C)

Danija

6 483

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Vokietija

720

 

Lenkija

1 358

 

Švedija

489

 

Sąjunga

9 050

 

BLSK

9 050

 


8 lentelė

Rūšis:

Atlantinės lašišos

Salmo salar

Zona:

22–31 pakvadračių Sąjungos vandenys

(SAL/3BCD-F)

Danija

13 223

(1)(2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

1 471

(1)(2)

Estija

1 344

(1)(2)(3)

Suomija

16 488

(1)(2)

Latvija

8 411

(1)(2)

Lietuva

989

(1)(2)

Lenkija

4 011

(1)(2)

Švedija

17 874

(1)(2)

Sąjunga

63 811

(1)(2)

BLSK

Netaikoma

(1)

Nurodomas žuvų vienetų skaičius.

(2)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, atlantinės lašišos gali būti tikslingai žvejojamos vykdant žvejybos operacijas išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, jeigu tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, gegužės 1 d.–rugpjūčio 31 d. laikotarpiu Sąjungos žvejybos laivams pagal šią kvotą leidžiama žvejoti į šiaurę nuo 59°30′ šiaurės platumos rajonuose, esančiuose ne didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų.

(3)

Specialioji sąlyga: pagal šią kvotą ne daugiau kaip 450 egzempliorių gali būti sužvejojama 32 pakvadračio Sąjungos vandenyse (SAL/*3D32).


9 lentelė

Rūšis:

Atlantinės lašišos

Salmo salar

Zona:

32 pakvadračio Sąjungos vandenys

(SAL/3D32.)

Estija

969

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Suomija

8 486

(1)

Sąjunga

9 455

(1)

BLSK

Netaikoma

(1)

Nurodomas žuvų vienetų skaičius.


10 lentelė

Rūšis:

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

Zona:

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(SPR/3BCD-C)

Danija

24 852

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Vokietija

15 745

 

Estija

28 859

 

Suomija

13 010

 

Latvija

34 855

 

Lietuva

12 608

 

Lenkija

73 969

 

Švedija

48 045

 

Sąjunga

251 943

 

BLSK

Netaikoma

 


2021 10 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/20


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1889

2021 m. liepos 23 d.

kuriuo dėl priemonių, susijusių su laiko tarpsnių naudojimo taisyklių laikinu palengvinimu dėl COVID-19 krizės, taikymo pratęsimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (1), ypač į jo 10a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

dėl COVID-19 pandemijos krizės toliau mažėja oro eismas, nes labai sumažėjo kelionių oro transportu paklausa, o valstybės narės ir trečiosios valstybės ėmėsi tiesioginių priemonių COVID-19 plitimui suvaldyti. Eurokontrolė pranešė, kad per pirmąjį 2021 m. pusmetį oro eismas EEE oro erdvėje buvo gana stabilus ir jo intensyvumas buvo maždaug 38 %, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, tačiau pastebima augimo tendencija. Remiantis Eurokontrolės prognoze, tikimasi, kad pagal realistiškiausios prognozės scenarijų metinis vidutinis oro eismo intensyvumas 2021 ir 2022 m. bus atitinkamai 50 % ir 72 %;

(2)

tokių aplinkybių oro vežėjai negali kontroliuoti, todėl savanoriškas arba privalomas oro vežėjų teikiamų oro susisiekimo paslaugų atšaukimas, atsižvelgiant į kintančią paklausą, yra būtina arba teisėta reakcija į tas aplinkybes;

(3)

pagal Reglamento (EEB) Nr. 95/93 8 straipsnio 2 dalį, ją taikant kartu su 10 straipsnio 2 dalimi, oro vežėjai turi išnaudoti ne mažiau kaip 80 % jiems paskirtos laiko tarpsnių serijos, antraip jie praras per ilgą laiką įgytą pirmumo teisę į šią laiko tarpsnių seriją (taisyklė „naudok arba neteksi“). Atsižvelgiant į COVID-19 krizę ir siekiant apsaugoti oro vežėjų finansinį patikimumą ir išvengti neigiamo poveikio aplinkai, kurį daro skrydžių tuščiais arba pustuščiais orlaiviais vykdymas vien tam, kad būtų išlaikyti pagrindiniai oro uostų laiko tarpsniai, taisyklės „naudok arba neteksi“ taikymas buvo sustabdytas 2020 m. kovo 1 d. – 2021 m. kovo 28 d. laikotarpiu;

(4)

2021 m. vasario 16 d., atsižvelgdama į tęstinį COVID-19 krizės poveikį oro eismui, Sąjunga iš dalies pakeitė Reglamentą (EEB) Nr. 95/93, kad suteiktų oro transporto bendrovėms papildomą galimybę nesilaikyti taisyklės „naudok arba neteksi“ 2021 m. vasaros sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpiu, sustabdydama taisyklės taikymą papildomu 2021 m. kovo 28 d. – 2021 m. spalio 30 d. laikotarpiu;

(5)

pagal Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnio 5 dalį Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kad iš dalies pakeistų 10a straipsnio 3 dalyje nustatytą taisyklės „naudok arba neteksi“ taikymo sustabdymo laikotarpį;

(6)

be to, pagal Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnio 5 dalį tais atvejais, kai tai tikrai būtina siekiant mažinti kintantį COVID-19 krizės poveikį oro eismo intensyvumui, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama laiko tarpsnių, patenkančių į 30–70 % intervalą, naudojimo norma;

(7)

nors oro eismo intensyvumas per pirmąjį 2021 m. pusmetį laipsniškai didėjo, jis tebėra mažas, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, – maždaug vidutiniškai 38 %, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu. Tiksliai nuspėti oro eismo intensyvumo atsigavimo eigą sunku, tačiau pagrįsta tikėtis, kad padėtis artimiausiu metu nesikeis ir kad 2021 m. oro eismo intensyvumo atotrūkis nuo 2019 m. rodiklių stabiliai mažės. Remiantis 2021 m. gegužės 21 d. Eurokontrolės paskelbta ketverių metų prognoze, pagal labiausiai tikėtiną scenarijų, kuriame daroma prielaida, kad vykdant vakcinaciją pavyktų sustabdyti viruso plitimą 2022 m., metinis vidutinis eismo intensyvumas 2021 ir 2022 m. turėtų būti atitinkamai 50 % ir 72 %, palyginti su 2019 m. Remiantis paskelbtomis 2021 m. Eurokontrolės mėnesio prognozėmis ir paskelbtu Eurokontrolės 2022 m. metiniu vidurkiu, tikimasi, kad oro eismo intensyvumas 2021–2022 m. žiemos sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpiu bus 70 %, palyginti su 2019 m.;

(8)

iš Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos ligų kontrolės centro surinktų duomenų matyti, kad nuolatinis oro eismo mažėjimas yra COVID-19 krizės pasekmė. Iš turimų duomenų matomas ryšys tarp kintančio užsikrėtimo atvejų skaičiaus ir valstybių narių ir trečiųjų šalių atsako į šiuos kintančius skaičius, t. y. taikomų priemonių, kuriomis daromas poveikis kelionėms oro transportu ir dėl kurių mažėja oro eismas. Tokios priemonės, kurios gali būti įgyvendinamos arba panaikinamos įspėjus prieš labai trumpą laiką, prisideda prie to, kad sukuriama netikrumo atmosfera ir tai daro neigiamą poveikį vartotojų pasitikėjimui ir rezervavimo įpročiams;

(9)

dėl kintančių užsikrėtimo COVID-19 atvejų skaičiaus ir galimo naujų atmainų plitimo, pagrįsta tikėtis, kad dėl COVID-19 krizės per būsimą žiemos sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpį nuo 2021 m. spalio 31 d. iki 2022 m. kovo 26 d. bus atšaukta daug skrydžių, jeigu oro transporto bendrovės turės visiškai išnaudoti savo 2019 m. laiko tarpsnių portfelius pagal Reglamento (EEB) Nr. 95/93 8 straipsnį;

(10)

todėl Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį būtina pratęsti nuo 2021 m. spalio 31 d. iki 2022 m. kovo 26 d.;

(11)

kelionių paklausa žiemos sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpiu nuo 2021 m. spalio 31 d. iki 2022 m. kovo 26 d. vis tiek gali būti maža, nepaisant vakcinacijos kampanijų pažangos, didesnio kelionių saugumo ir šalių švelninamų priemonių, kurios daro poveikį kelionėms. Išliekanti maža paklausa žiemos sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpiu galėtų būti ilgalaikių struktūrinių rinkos ir vartotojų elgsenos pokyčių požymis. Todėl laiko tarpsnių naudojimo norma turėtų, viena vertus, padėti išvengti neigiamų pasekmių oro transporto bendrovių finansinei padėčiai ir neigiamo poveikio aplinkai, kurį daro skrydžių tuščiais arba pustuščiais orlaiviais vykdymas vien tam, kad būtų išlaikytos ankstesnės teisės į laiko tarpsnius, ir, kita vertus, paskatinti oro transporto bendroves efektyviai naudotis oro uosto pajėgumais arba perkelti laiko tarpsnius į fondą, kad jais galėtų naudotis kiti naudotojai, ir taip užtikrinti, kad oro uostų pajėgumai būtų naudojami efektyviai;

(12)

be to, nustatyta laiko tarpsnių naudojimo norma turėtų būti tokia, kad garantuotų minimalų paslaugų kiekį ir taip padidintų keleivių pasitikėjimą, užtikrintų efektyvesnį oro uosto pajėgumų naudojimą 2021–2022 m. žiemos sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpiu ir susisiekimo patikimumą;

(13)

nustatant laiko tarpsnių naudojimo normą taip pat reikėtų atsižvelgti į ilgalaikius rinkos ir vartotojų elgsenos struktūrinius pokyčius, siekiant sudaryti sąlygas rinkai laipsniškai prisitaikyti prie kintančios paklausos ir suteikti pajėgumų 2022–2023 m. žiemos sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpiu. Visų pirma, kadangi kai kurios oro transporto bendrovės 2020 m. ir 2021 m. pradžioje pasinaudojo ad hoc laiko tarpsniais neįgydamos ankstesnių laiko tarpsnių;

(14)

todėl laiko tarpsnių naudojimo norma 2021–2022 m. žiemos sezono tvarkaraščių galiojimo laikotarpiu turėtų būti 50 %;

(15)

nors apskritai daroma prielaida, kad oro vežėjai pradėtų vykdyti veiklą, kai tik atsigautų paklausa, mažesnė ribinė naudojimo norma kelia riziką, kad tam tikruose oro uostuose kai kurie vežėjai gali vykdyti tik būtiniausią veiklą ir tik tam, kad išlaikytų ankstesnes teises į šiuos laiko tarpsnius, o tai pakenktų konkurentams, oro uostų operatoriams ir vartotojams. Mažai tikėtina, kad kai kurių oro uosto pajėgumų galimas atsisakymas dėl šios naujos naudojimo normos lems didelį oro transporto bendrovių veiklos ir tinklų sutrikdymą, kuris atsirastų nustačius didesnę naudojimo normą;

(16)

siekiant teisinio tikrumo, visų pirma laiko tarpsnių koordinatorių ir oro vežėjų atžvilgiu, šis reglamentas turėtų skubos tvarka įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10a straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei laiko tarpsnių, kurie pagal 10 straipsnio 2a dalį negrąžinti koordinatoriui, kad juos būtų galima perskirstyti, atveju nuo 2021 m. kovo 28 d. iki 2022 m. kovo 26 d. 8 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais oro vežėjas koordinatoriui įtikinamai įrodo, kad su koordinatoriaus leidimu tam tikra laiko tarpsnių serija minėtas oro vežėjas per 2021 m. kovo 28 d. – 2021 m. spalio 30 d. laikotarpį, kuriam sudaromas tvarkaraštis, naudojosi ne mažiau kaip 50 % laiko ir 50 % laiko per 2021 m. spalio 31 d. – 2022 m. kovo 26 d. laikotarpį, kuriam sudaromas tvarkaraštis, tai oro vežėjui suteikiama teisė į tą pačią laiko tarpsnių seriją kitu lygiaverčiu laikotarpiu, kuriam sudaromas tvarkaraštis.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytu laikotarpiu 10 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytos procentinės vertės yra 50 % 2021 m. kovo 28 d. – 2021 m. spalio 30 d. laikotarpiu, kuriam sudaromas tvarkaraštis, ir 50 % 2021 m. spalio 31 d. – 2022 m. kovo 26 d. laikotarpiu, kuriam sudaromas tvarkaraštis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 14, 1993 1 22, p. 1.


2021 10 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/23


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1890

2021 m. rugpjūčio 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos dėl vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 75 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 (2) I priede nustatytos išsamios vaisių ir daržovių prekybos standartų taikymo taisyklės;

(2)

2018–2020 m. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) Žemės ūkio produktų kokybės standartų darbo grupė persvarstė JT EEK standartus, taikomus saldžiosioms paprikoms (2018 ir 2020 m.), valgomosioms vynuogėms (2019 ir 2020 m.), obuoliams ir kriaušėms (2020 m.). Siekiant išvengti nereikalingų prekybos kliūčių, tiems vaisiams ir daržovėms taikomi bendrieji ir specialieji prekybos standartai, nustatyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011, turėtų būti suderinti su naujais JT EEK standartais;

(3)

atsižvelgdama į tai, kad tie persvarstyti JT EEK standartai buvo pateikti tvirtinti valstybėms narėms 2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendime (ES) 2017/2104 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi JT EEK Žemės ūkio produktų kokybės standartų darbo grupėje (JT EEK WP 7) (3), nustatyta tvarka;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 543/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

(3)  2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2104 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Žemės ūkio produktų kokybės standartų darbo grupėje (JT EEK WP 7), dėl pasiūlymų dėl kokybės standartų vaisių ir daržovių srityje (OL L 303, 2017 11 18, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE NURODYTI PREKYBOS STANDARTAI

A DALIS

Bendrasis prekybos standartas

Šio bendrojo prekybos standarto tikslas – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems vaisiams ir daržovėms.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti:

ne tokie švieži ir apvytę,

šiek tiek prastesnės kokybės dėl brendimo ir polinkio gesti.

1.   Būtiniausi reikalavimai

Atsižvelgiant į leidžiamąsias nuokrypas, produktai turi būti:

nepažeisti,

nesugedę; produktai, kurie yra puvinio pažeisti arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad jie yra netinkami vartoti, neleidžiami,

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

be perteklinės išorinės drėgmės,

beveik be kenkėjų,

kenkėjų nepažeistu minkštimu,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Produktų būklė turi būti tokia, kad jie:

nenukentėtų vežant ir tvarkant,

paskirties vietą būtų pristatyti tinkamos būklės.

2.   Būtiniausi prinokimo reikalavimai

Produktai turi būti pakankamai, bet ne per daug subrendę, o vaisiai turi būti pakankamai prinokę, bet nepernokę.

Produktai turi būti tiek subrendę ir prinokę, kad galėtų nokti toliau, kol pakankamai prinoks.

3.   Leidžiamosios nuokrypos

Kiekvienoje partijoje gali būti 10 proc. produktų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių būtiniausių kokybės reikalavimų. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 2 proc. produktų gali būti pažeisti puvinio.

4.   Ženklinimas

Ant kiekvienos pakuotės (1) turi būti pateikta toliau nurodyta informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenutrinamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir fizinis adresas (pavyzdžiui: gatvė, miestas, regionas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis).

Šis tekstas gali būti pakeistas:

ant visų pakuočių, išskyrus fasuotes, – pakuotoją ir (arba) siuntėją žyminčiu oficialiai išduotu arba priimtu kodu, pateikiamu su nuoroda „Pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ (arba lygiavertėmis santrumpomis). Prieš kodą rašomas pripažinusią šalį žymintis ISO 3166 (raidinis) šalies / vietovės kodas, jei ta šalis nėra kilmės šalis;

tik ant fasuočių – Sąjungos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo pavadinimu ir adresu, pateikiamais su nuoroda „Supakuota (kam):“ arba lygiaverte nuoroda. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas pateikia visą informaciją apie šio kodo reikšmę, jei, kontrolės įstaigos nuomone, tokia informacija reikalinga.

B.   Kilmės šalis

Kilmės šalies pavadinimas (2). Produktų, kilusių iš valstybės narės, kilmės šalis nurodoma tos kilmės šalies kalba arba bet kuria kita paskirties šalies vartotojams suprantama kalba. Kitų produktų kilmės šalis nurodoma bet kuria paskirties šalies vartotojams suprantama kalba.

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės aiškiai matomos prekinės pakuotės, ant kurių visų nurodyta ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti jokių suklaidinti galinčių nuorodų. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija nurodoma informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

B DALIS

Specialieji prekybos standartai

1 DALIS. OBUOLIŲ PREKYBOS STANDARTAS

I.   PRODUKTŲ APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš Malus domestica Borkh. išaugintų veislių obuoliams, kurie vartotojams tiekiami švieži, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtus obuolius.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tikslas – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems obuoliams.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti:

ne tokie švieži ir apvytę,

ne ekstra klasės produktų kokybė dėl jų brendimo ir polinkio gesti gali būti šiek tiek prastesnė.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų specialiųjų nuostatų ir leidžiamųjų nuokrypų, visų klasių obuoliai turi būti:

nepažeisti,

nesugedę; obuoliai, kurie yra puvinio pažeisti arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad jie yra netinkami vartoti, yra neleidžiami,

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

beveik be kenkėjų,

kenkėjų nepažeistu minkštimu,

be didelio stikliškumo, išskyrus šio standarto priedėlyje išvardytas „V“ raide pažymėtas veisles,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Obuoliai turi būti tiek subrendę ir tokios būklės, kad jie:

nenukentėtų vežant bei tvarkant ir

į paskirties vietą būtų pristatyti tinkamos būklės.

B.   Prinokimo reikalavimai

Obuoliai turi būti pakankamai subrendę ir prinokę.

Obuoliai turi būti tiek subrendę ir prinokę, kad galėtų nokti toliau, kol pakankamai prinoks, kaip reikalaujama atsižvelgiant į veislės savybes.

Siekiant patikrinti būtiniausius prinokimo reikalavimus, galima atsižvelgti į kelis parametrus (pavyzdžiui, morfologinį aspektą, skonį, tvirtumą ir refraktometrinį indeksą).

C.   Klasifikavimas

Obuoliai skirstomi į tris toliau apibūdintas klases:

i)   Ekstra klasė

Šios klasės obuoliai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei (3) būdingas savybes ir nepažeistą kotelį.

Obuoliai turi atitikti šiuos būtiniausius veislei būdingos paviršiaus spalvos reikalavimus:

3/4 viso A spalvų grupės obuolių paviršiaus turi būti raudonos spalvos,

1/2 viso B spalvų grupės obuolių paviršiaus turi būti mišrios raudonos spalvos,

1/3 viso C spalvų grupės obuolių paviršiaus turi būti vos paraudęs, rausvos spalvos ar dryžuotas,

D spalvų grupės obuoliams netaikomi būtiniausi spalvos reikalavimai.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas.

Obuoliai turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jei dėl jų nesikeičia bendra obuolių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

labai nežymius odelės defektus,

labai nedidelį rūdėtumą (4), pvz.:

rudas dėmes, kurios yra tik kotelio įdubos ribose ir kurios negali būti šiurkščios, ir (arba)

nedideles pavienes rūdėtumo žymes.

ii)   I klasė

Šios klasės obuoliai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei būdingas savybes (5).

Obuoliai turi atitikti šiuos būtiniausius veislei būdingos paviršiaus spalvos reikalavimus:

1/2 viso A spalvų grupės obuolių paviršiaus turi būti raudonos spalvos,

1/3 viso B spalvų grupės obuolių paviršiaus turi būti mišrios raudonos spalvos,

1/10 viso C spalvų grupės obuolių paviršiaus turi būti vos paraudęs, rausvos spalvos ar dryžuotas,

D spalvų grupės obuoliams netaikomi būtiniausi spalvos reikalavimai.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas.

Tačiau gali būti leidžiami toliau nurodyti nežymūs defektai, jeigu dėl jų nesikeičia bendra obuolių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

nežymus formos defektas,

nežymus brandos defektas,

nežymus spalvos defektas,

nežymus sumušimas, kuris neviršija 1 cm2 viso paviršiaus ploto ir kurio spalva nepakitusi,

nežymūs odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

2 cm ilgio, jei tai pailgos formos defektai,

1 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie defektai, išskyrus rauples (Venturia inaequalis), kurių pažeistas bendras plotas negali būti didesnis nei 0,25 cm2;

labai nedidelis rūdėtumas (6), pvz.:

rudos dėmės, kurios gali būti ir šiek tiek už kotelio arba piestelės įdubos ribų, bet negali būti šiurkščios, ir (arba)

neryškus, tinklą primenantis rūdėtumas, neviršijantis 1/5 viso vaisiaus paviršiaus ir labai nesiskiriantis nuo bendros vaisiaus spalvos, ir (arba)

ryškus rūdėtumas, neviršijantis 1/20 viso vaisiaus paviršiaus, o

neryškus, tinklą primenantis rūdėtumas ir ryškus rūdėtumas kartu negali viršyti daugiausia 1/5 viso vaisiaus paviršiaus.

Obuolių kotelio gali nebūti, jeigu jis pašalintas švariai, o šalia esanti odelė nepažeista.

iii)   II klasė

Šiai klasei priskiriami obuoliai, kurie neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų kokybės reikalavimų, tačiau atitinka būtiniausius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Minkštimas turi būti be didesnių defektų.

Jeigu obuoliai išlaiko pagrindines su kokybe, išsilaikymo kokybe ir pateikimu susijusias savybes, leidžiami šie defektai:

formos defektai,

brandos defektai,

spalvos defektai,

nežymus sumušimas, neviršijantis 1,5 cm2 ploto, kuris gali būti šiek tiek pakitusios spalvos,

odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

4 cm ilgio, jei tai pailgos formos defektai,

2,5 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie defektai, išskyrus rauples (Venturia inaequalis), kurių pažeistas bendras plotas negali būti didesnis nei 1 cm2;

nedidelis rūdėtumas (7), pvz.:

rudos dėmės, kurios gali būti ir už kotelio arba piestelės įdubos ribų, ir gali būti šiek tiek šiurkščios, ir (arba)

neryškus, tinklą primenantis rūdėtumas, neviršijantis 1/2 viso vaisiaus paviršiaus ir labai nesiskiriantis nuo bendros vaisiaus spalvos, ir (arba)

ryškus rūdėtumas, neviršijantis 1/3 viso vaisiaus paviršiaus, o

neryškus, tinklą primenantis rūdėtumas ir ryškus rūdėtumas kartu negali viršyti daugiausia 1/2 viso vaisiaus paviršiaus.

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiausią pjūvio ties viduriu skersmenį arba pagal svorį.

Mažiausias obuolių dydis turi būti 60 mm, jei matuojamas skersmuo, arba 90 g, jei matuojamas svoris. Gali būti priimtini ir mažesnio dydžio vaisiai, jei jų minkštimo refraktometrinis indeksas (8) yra 10,5° Brix arba didesnis, o vaisių dydis ne mažesnis kaip 50 mm arba 70 g.

Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį pakuotėje, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžių skirtumas neturi viršyti:

a)

pagal skersmenį rūšiuojamų vaisių:

5 mm, jei vaisiai yra ekstra klasės ir I bei II klasių, supakuoti eilėmis ir sluoksniais. Tačiau „Bramley's Seedling“ („Bramley“, „Triomphe de Kiel“) ir „Horneburger“ veislių obuolių skersmuo gali skirtis 10 mm, o

I klasės obuolių, supakuotų prekinėse pakuotėse arba laisvai subertų pakuotėje, – 10 mm. Tačiau „Bramley's Seedling“ („Bramley“, „Triomphe de Kiel“) ir „Horneburger“ veislių obuolių skersmuo gali skirtis 20 mm;

b)

pagal svorį rūšiuojamų vaisių:

ekstra klasės ir I bei II klasių obuolių, supakuotų eilėmis ir sluoksniais:

Skirtumas (g)

Svorio skirtumas (g)

70–90

15 g

91–135

20 g

136–200

30 g

201–300

40 g

> 300

50 g

I klasės vaisių, supakuotų prekinėse pakuotėse arba laisvai subertų pakuotėje:

Skirtumas (g)

Vienodumas (g)

70–135

35

136–300

70

> 300

100

Supakuotų prekinėse pakuotėse ar laisvai subertų pakuotėje II klasės vaisių dydžio vienodumo reikalavimai nenustatomi.

Smulkiavaisių obuolių veislėms, kurios šio standarto priedėlyje pažymėtos „M“ raide, dydžio nuostatos netaikomos. Tų smulkiavaisių veislių obuolių Brix vertė (9) turi būti ne mažesnė nei 12°.

IV.   NUOSTATOS DĖL LEIDŽIAMŲJŲ NUOKRYPŲ

Visais prekybos etapais leidžiamos kiekvienos partijos produktų, neatitinkančių nurodytai klasei keliamų reikalavimų, kokybės bei dydžio nuokrypos.

A.   Leidžiamosios kokybės nuokrypos

i)   Ekstra klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 5 proc. obuolių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių I klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 0,5 proc. gali sudaryti produktai, atitinkantys II klasės kokybės reikalavimus.

ii)   I klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. obuolių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 1 proc. gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų, arba puvinio pažeisti produktai.

iii)   II klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. obuolių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių nei šios klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 2 proc. produktų gali būti pažeisti puvinio.

B.   Leidžiamosios dydžio nuokrypos

Visoms klasėms: visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. obuolių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių dydžio reikalavimų. Ši leidžiamoji nuokrypa negali būti taikoma produktams, kurių:

skersmuo yra 5 mm arba daugiau mažesnis nei mažiausias skersmuo,

svoris yra 10 g arba daugiau mažesnis nei mažiausias svoris.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas; joje turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės, dydžio (jeigu pagal jį rūšiuojama) ir vienodai prinokę obuoliai.

Ekstra klasės vaisiai turi būti ir vienodos spalvos.

Tačiau labai skirtingų veislių obuolius galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jie yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės vaisiai – ir vienodos kilmės. Nėra reikalaujama užtikrinti vienodą dydį.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Obuoliai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti. Visų pirma, prekinės pakuotės, kurių grynasis svoris yra didesnis kaip 3 kg, turi būti pakankamai tvirtos, kad produktai būtų tinkamai apsaugoti.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis naudoti leidžiama, jei spausdinama ar ženklinama netoksišku rašalu arba klijais.

Lipdukai, klijuojami ant kiekvieno produkto atskirai, turi būti tokie, kad juos nuėmus ant paviršiaus neliktų matomų klijų žymių ir nebūtų pažeista odelė. Dėl pavienių vaisių ženklinimo lazeriu neturėtų būti pažeistas vaisiaus minkštimas arba odelė.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (10) turi būti pateikta toliau nurodyta informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenutrinamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir fizinis adresas (pavyzdžiui, gatvė, miestas, regionas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis).

Šis tekstas gali būti pakeistas:

ant visų pakuočių, išskyrus fasuotes, – pakuotoją ir (arba) siuntėją žyminčiu oficialiai išduotu arba priimtu kodu, pateikiamu su nuoroda „Pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ (arba lygiavertėmis santrumpomis). Prieš kodą rašomas pripažinusią šalį žymintis ISO 3166 (raidinis) šalies / vietovės kodas, jei ta šalis nėra kilmės šalis;

tik ant fasuočių – Sąjungos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo pavadinimu ir adresu, pateikiamais su nuoroda „Supakuota (kam):“ arba lygiaverte nuoroda. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas pateikia visą informaciją apie šio kodo reikšmę, jei, kontrolės įstaigos nuomone, tokia informacija reikalinga.

B.   Produktų rūšis

„Obuoliai“, jei pakuotės turinio iš išorės nematyti.

Veislės pavadinimas. Veislių pavadinimai, jei pakuotėje yra labai skirtingų veislių obuolių.

Gali būti pateikiamas veislės pavadinimo sinonimas. Prekės pavadinimas (11) gali būti pateikiamas tik su veislės pavadinimu arba jo sinonimu.

Mutantų, kurių veislė saugoma, atveju šis veislės pavadinimas gali pakeisti pagrindinės veislės pavadinimą. Mutantų, kurių veislė nesaugoma, atveju šis mutanto pavadinimas gali būti tik papildomai nurodomas prie pagrindinės veislės pavadinimo.

„Smulkiavaisė veislė“, jei tinkama.

C.   Produktų kilmė

Kilmės šalis (12) ir, pasirinktinai, auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

Jei kartu supakuoti labai skirtingų veislių obuoliai, kurių kilmės šalys skiriasi, prie atitinkamos veislės pavadinimo nurodoma kilmės šalis.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė

Dydis arba, jeigu vaisiai pakuojami sluoksniais ir eilėmis, vaisių skaičius.

Jei identifikuojama pagal dydį, turėtų būti nurodoma:

a)

jeigu produktams taikomos vienodumo taisyklės – mažiausias ir didžiausias skersmuo arba mažiausias ir didžiausias svoris;

b)

pasirinktinai, jeigu produktams netaikomos vienodumo taisyklės – mažiausio pakuotėje esančio vaisiaus skersmuo arba svoris, pridedant „ir didesni“ ar lygiavertį užrašą arba, jei taikoma, nurodant didžiausio pakuotėje esančio vaisiaus skersmenį arba svorį.

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės aiškiai matomos prekinės pakuotės, ant kurių visų nurodyta ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti jokių suklaidinti galinčių nuorodų. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija nurodoma informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

Priedėlis

Nebaigtinis obuolių veislių sąrašas

Į sąrašą neįtrauktų veislių vaisiai turi būti rūšiuojami pagal jų veislės požymius.

Kai kuriais toliau pateikiamoje lentelėje išvardytų veislių obuoliais gali būti prekiaujama tokiais pavadinimais, kuriuos siekiama apsaugoti kaip prekių ženklus arba kurie kaip prekių ženklai jau saugomi vienoje ar keliose valstybėse. Pirmos trys toliau pateiktos lentelės skiltys neskirtos tokiems prekių ženklams. Nuoroda į žinomus prekių ženklus pateikiama ketvirtoje skiltyje tik informacijos tikslais.

Paaiškinimai:

M

=

smulkiavaisė veislė

R

=

rūdėta veislė

V

=

stikliška

*

=

mutantas be veislės apsaugos, bet susijęs su registruotu / saugomu prekių ženklu; žvaigždute nepažymėti mutantai yra saugomos veislės

Veislės

Mutantas

Sinonimai

Prekių ženklai

Spalvos grupė

Papildomos specifikacijos

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Bonita

 

 

 

A

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™,

Red Braeburn ™,

Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Dalitron

 

 

Altess ®

D

 

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Discovery

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fengapi

 

 

Tessa ®

B

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

FUCIV51

 

SAN-CIV ®

A

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Fuji VW

 

King Fuji ®

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Alvina

 

 

A

 

 

ANABP 01

 

Bravo ™

A

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

A

 

 

Devil Gala

 

 

A

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galafresh

 

Breeze ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugala

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

 

Tenroy

 

Royal Gala ®

B

 

 

ZoukG1

 

Gala One®

A

 

Galmac

 

 

Camelot ®

B

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

GS 66

 

 

Fräulein ®

B

 

HC2-1

 

 

Easy pep’s! Zingy ®

A

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

Inored

 

 

Story ®, LoliPop ®

A

 

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren’s Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren’s Jonagored ® Supra ®

C

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton’s ®, Red Prince ®

C

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

Kizuri

 

 

Morgana ®

B

 

Ladina

 

 

 

B

 

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

MC38

 

 

Crimson Snow ®

A

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Minneiska

 

 

SweeTango ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mored

 

 

Joly Red ®

A

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

R201

 

 

Kissabel ® Rouge

A

 

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Frubaur

 

Rubinette ® Rossina

A

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Regalyou

 

 

Candine ®

A

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

RM1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

RS1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rubelit

 

 

 

A

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™, NZ Beauty

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

NZ Queen

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™, NZ Rose

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Shinano Gold

 

 

Yello ®

D

 

Spartan

 

 

 

A

 

SQ 159

 

 

Natyra ®, Magic Star ®

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

TCL3

 

 

Posy ®

A

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

WA 2

 

 

Sunrise Magic ™

A

 

WA 38

 

 

Cosmic Crisp ™

A

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

Xeleven

 

 

Swing ® natural more

A

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

Zouk 16

 

 

Flanders Pink ®, Mariposa ®

B

 

Zouk 31

 

 

Rubisgold ®

D

 

Zouk 32

 

 

Coryphée ®

A

 

2 DALIS. CITRUSINIŲ VAISIŲ PREKYBOS STANDARTAS

I.   PRODUKTŲ APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš toliau nurodytų rūšių išvestų veislių citrusiniams vaisiams, kurie vartotojams tiekiami švieži, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtus citrusinius vaisius:

citrinoms, išaugintoms iš Citrus limon (L.) Burm. f. rūšių bei jų hibridų,

mandarinams, išaugintiems iš Citrus reticulata Blanco rūšių, įskaitant likerinius mandarinus (Citrus unshiu Marcow.), klementinus (Citrus clementina hort. ex Tanaka.), saldžiuosius mandarinus (Citrus deliciosa Ten.) ir marokinius mandarinus (Citrus tangerina Tanaka), išaugintus iš tų rūšių bei jų hibridų,

apelsinams, išaugintiems iš Citrus sinensis (L.) Osbeck rūšių bei jų hibridų.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tikslas – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems citrusiniams vaisiams.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti:

ne tokie švieži ir apvytę,

ne ekstra klasės produktų kokybė dėl jų brendimo ir polinkio gesti gali būti šiek tiek prastesnė.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų specialiųjų nuostatų ir leidžiamųjų nuokrypų, visų klasių citrusiniai vaisiai turi būti:

nepažeisti,

nesudaužyti ir (arba) be didelių užgijusių įpjovimų,

nesugedę; citrusiniai vaisiai, kurie yra puvinio pažeisti arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad jie yra netinkami vartoti, yra neleidžiami,

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

beveik be kenkėjų,

kenkėjų nepažeistu minkštimu,

be vidinio džiūvimo ir dehidratavimo požymių,

nepažeisti žemos temperatūros ar šalnų,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Citrusiniai vaisiai turi būti tiek subrendę ir tokios būklės, kad:

nenukentėtų vežant bei tvarkant ir

į paskirties vietą būtų pristatyti tinkamos būklės.

B.   Prinokimo reikalavimai

Citrusiniai vaisiai turi būti tinkamai subrendę ir prinokę, atsižvelgiant į reikiamus veislės, skynimo laiko ir auginimo vietovės kriterijus.

Citrusinių vaisių prinokimas apibūdinamas šiais kiekvienai rūšiai nurodytais parametrais:

mažiausias sulčių kiekis,

mažiausias cukraus ir rūgšties santykis (13),

spalva.

Spalva turi būti tokia, kad normaliai bręsdamas citrusinis vaisius tam tikrai veislei būdingą spalvą įgautų paskirties vietoje.

 

Mažiausias sulčių kiekis (proc.)

Mažiausias cukraus ir rūgšties santykis

Spalva

Citrinos

20

 

Turi būti būdinga veislei. Žalios (bet ne tamsiai žalios) spalvos vaisiai tinkami, jeigu jie atitinka būtiniausius sulčių kiekio reikalavimus.

Likeriniai mandarinai, klementinai, kitų veislių mandarinai ir jų hibridai

Likeriniai mandarinai

33

6,5 :1

Bent trečdalio vaisiaus paviršiaus spalva turi būti būdinga veislei.

Klementinai

40

7,0 :1

Kitų veislių mandarinai ir jų hibridai

33

7,5 :1  (14)

Apelsinai

Tikrieji apelsinai

30

6,5 :1

Turi būti būdinga veislei. Tačiau šviesiai žalios spalvos vaisiai leidžiami, jei spalva neviršija penktadalio viso vaisiaus paviršiaus ir jei jie atitinka būtiniausius sulčių kiekio reikalavimus.

Vietovėse, kuriose vaisiams bręstant yra aukšta oro temperatūra ir didelis santykinis drėgnis, užauginti apelsinai gali būti žalios spalvos, dengiančios daugiau nei penktadalį viso vaisiaus paviršiaus, jei jie atitinka būtiniausius sulčių kiekio reikalavimus.

„Navel“ grupė

33

6,5 :1

Kitos veislės

35

6,5 :1

„Mosambi“, „Sathgudi“ ir „Pacitan“, kurių daugiau nei penktadalis paviršiaus žalios spalvos

33

 

Kitų veislių vaisiai, kurių daugiau nei penktadalis paviršiaus žalios spalvos

45

 

Šiuos prinokimo reikalavimus atitinkantys citrusiniai vaisiai gali būti apdorojami, kad būtų pašalinta jų žalia spalva. Toks apdorojimas leidžiamas tik tuomet, jei nepakinta kitos natūralios organoleptinės savybės.

C.   Klasifikavimas

Citrusiniai vaisiai skirstomi į tris toliau apibūdintas klases:

i)   Ekstra klasė

Šios klasės citrusiniai vaisiai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei ir (arba) prekiniam tipui būdingas savybes.

Vaisiai turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jei dėl jų nesikeičia bendra vaisių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje.

ii)   I klasė

Šios klasės citrusiniai vaisiai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei ir (arba) prekiniam tipui būdingas savybes.

Tačiau gali būti leidžiami toliau nurodyti nežymūs defektai, jeigu dėl jų nesikeičia bendra citrusinių vaisių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

nežymus formos defektas,

nežymūs spalvos defektai, įskaitant nedidelį saulės nudeginimą,

nežymūs progresuojantys odelės defektai, jeigu nepažeistas minkštimas,

nežymūs odelės defektai, atsiradę vaisiaus formavimosi metu, pavyzdžiui, sidabriškosios rauplės, rūdėtumas arba kenkėjų padaryti pažeidimai,

nežymūs užgiję defektai, atsiradę dėl mechaninių priežasčių, tokie kaip krušos padaryta žala, nutrynimai arba tvarkymo metu padaryta žala,

šiek tiek iš dalies atsiskyrusi visų mandarinų grupės vaisių odelė (arba žievelė).

iii)   II klasė

Šiai klasei priskiriami citrusiniai vaisiai, kurie neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų kokybės reikalavimų, tačiau atitinka būtiniausius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Jeigu citrusiniai vaisiai išlaiko pagrindines su kokybe, išsilaikymo kokybe ir pateikimu susijusias savybes, leidžiami šie defektai:

formos defektai,

spalvos defektai, įskaitant saulės nudeginimą,

progresuojantys odelės defektai, jeigu nepažeistas minkštimas,

odelės defektai, atsiradę vaisiaus formavimosi metu, pavyzdžiui, sidabriškosios rauplės, parudimai arba kenkėjų padaryti pažeidimai,

užgiję defektai, atsiradę dėl mechaninių priežasčių, tokie kaip krušos padaryta žala, nutrynimai arba tvarkymo metu padaryta žala,

paviršiniai užgijusios odelės pakitimai,

grublėta odelė,

šiek tiek iš dalies atsiskyrusi apelsinų odelė (arba žievelė) ir iš dalies atsiskyrusi visų mandarinų grupės vaisių odelė (arba žievelė).

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiausią pjūvio ties viduriu skersmenį arba pagal skaičių.

A.   Mažiausias dydis

Vaisiai turi būti ne mažesni nei:

Vaisiai

Skersmuo (mm)

Citrinos

45

Likeriniai mandarinai, kitų veislių mandarinai ir jų hibridai

45

Klementinai

35

Apelsinai

53

B.   Vienodumas

Citrusiniai vaisiai gali būti rūšiuojami pagal dydį vienu iš šių būdų:

a)

Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžių skirtumas neturi viršyti:

10 mm, jei mažiausio vaisiaus skersmuo (kaip nurodyta ant pakuotės) yra < 60 mm,

15 mm, jei mažiausio vaisiaus skersmuo (kaip nurodyta ant pakuotės) yra ≥ 60 mm, bet < 80 mm,

20 mm, jei mažiausio vaisiaus skersmuo (kaip nurodyta ant pakuotės) yra ≥ 80 mm, bet < 110 mm,

vaisių, kurių skersmuo ≥ 110 mm, leidžiamas skersmens skirtumas neribojamas.

b)

Jei taikomi dydžio kodai, turi būti laikomasi toliau pateiktose lentelėse nurodytų tų kodų ir skersmens dydžių:

 

Dydžio kodas

Skersmuo (mm)

Citrinos

 

0

79 –90

 

1

72 –83

 

2

68 –78

 

3

63 –72

 

4

58 –67

 

5

53 –62

 

6

48 –57

 

7

45 –52

Likeriniai mandarinai, klementinai ir kitų veislių mandarinai ir jų hibridai

 

1–XXX

78 ir daugiau

 

1–XX

67 –78

 

1 arba 1–X

63 –74

 

2

58 –69

 

3

54 –64

 

4

50 –60

 

5

46 –56

 

6 (15)

43 –52

 

7

41 –48

 

8

39 –46

 

9

37 –44

 

10

35 –42

Apelsinai

 

0

92 –110

 

1

87 –100

 

2

84 –96

 

3

81 –92

 

4

77 –88

 

5

73 –84

 

6

70 –80

 

7

67 –76

 

8

64 –73

 

9

62 –70

 

10

60 –68

 

11

58 –66

 

12

56 –63

 

13

53 –60

Vienodas dydis užtikrinamas naudojant pirmiau pateiktas dydžio skales, nebent nustatyta kitaip:

Jeigu vaisiai laisvai suberti dėžėse arba supakuoti prekinėse pakuotėse, kurių didžiausias grynasis svoris yra 5 kg, didžiausias skirtumas turi neviršyti ribų, nustatomų grupuojant trijų dydžių iš eilės pagal dydžio skalę vaisius.

c)

Pagal skaičių rūšiuojamų vaisių dydžio skirtumas turėtų atitikti a punkto reikalavimus.

IV.   NUOSTATOS DĖL LEIDŽIAMŲJŲ NUOKRYPŲ

Visais prekybos etapais leidžiamos kiekvienos partijos produktų, neatitinkančių nurodytai klasei keliamų reikalavimų, kokybės bei dydžio nuokrypos.

A.   Leidžiamosios kokybės nuokrypos

i)   Ekstra klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 5 proc. citrusinių vaisių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių I klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 0,5 proc. gali sudaryti produktai, atitinkantys II klasės kokybės reikalavimus.

ii)   I klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. citrusinių vaisių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 1 proc. gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų, arba puvinio pažeisti produktai.

iii)   II klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. citrusinių vaisių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių nei šios klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 2 proc. produktų gali būti pažeisti puvinio.

B.   Leidžiamosios dydžio nuokrypos

Visoms klasėms: visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. citrusinių vaisių (pagal skaičių arba svorį), atitinkančių artimiausią mažesnį ir (arba) didesnį dydį nei nurodytasis (arba nurodytieji, jei yra trys dydžiai) ant pakuočių.

Bet kuriuo atveju 10 proc. leidžiamoji nuokrypa taikoma tik tiems vaisiams, kurių dydis yra ne mažesnis už toliau nurodytą mažiausią dydį:

Vaisiai

Skersmuo (mm)

Citrinos

43

Likeriniai mandarinai, kitų veislių mandarinai ir jų hibridai

43

Klementinai

34

Apelsinai

50

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas; joje turi būti tik tos pačios kilmės, veislės ar prekinio tipo, kokybės, dydžio ir, pageidautina, vienodai prinokę ir subrendę citrusiniai vaisiai.

Be to, reikalaujama, kad ekstra klasės vaisiai būtų vienodos spalvos.

Tačiau labai skirtingų rūšių citrusinius vaisius galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jie yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į kiekvieną atitinkamą rūšį, – vienodos veislės arba prekinio tipo ir kilmės. Nėra reikalaujama užtikrinti vienodą dydį.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Citrusiniai vaisiai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis naudoti leidžiama, jei spausdinama ar ženklinama netoksišku rašalu arba klijais.

Lipdukai, klijuojami ant kiekvieno produkto atskirai, turi būti tokie, kad juos nuėmus ant paviršiaus neliktų matomų klijų žymių ir nebūtų pažeista odelė. Dėl pavienių vaisių ženklinimo lazeriu neturėtų būti pažeistas vaisiaus minkštimas arba odelė.

Vaisiams vynioti turi būti naudojamas plonas, sausas, naujas ir bekvapis (16) popierius.

Draudžiama naudoti bet kokias medžiagas, dėl kurių galėtų pakisti natūralios citrusinių vaisių savybės, ypač jų skonis ar kvapas (17).

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų. Tačiau leidžiama citrusinius vaisius pateikti su trumpa (nesumedėjusia) šakele ir keletu prie jos prisitvirtinusių žalių lapelių.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (18) turi būti pateikta toliau nurodyta informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenutrinamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir fizinis adresas (pavyzdžiui, gatvė, miestas, regionas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis).

Šis tekstas gali būti pakeistas:

ant visų pakuočių, išskyrus fasuotes, – pakuotoją ir (arba) siuntėją žyminčiu oficialiai išduotu arba priimtu kodu, pateikiamu su nuoroda „Pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ (arba lygiavertėmis santrumpomis). Prieš kodą rašomas pripažinusią šalį žymintis ISO 3166 (raidinis) šalies / vietovės kodas, jei ta šalis nėra kilmės šalis;

tik ant fasuočių – Sąjungos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo pavadinimu ir adresu, pateikiamais su nuoroda „Supakuota (kam):“ arba lygiaverte nuoroda. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas pateikia visą informaciją apie šio kodo reikšmę, jei, kontrolės įstaigos nuomone, tokia informacija reikalinga.

B.   Produktų rūšis

„Citrinos“, „Mandarinai“ arba „Apelsinai“, jei produktas nėra matomas iš išorės.

„Citrusinių vaisių mišinys“ arba lygiavertis užrašas ir bendriniai skirtingų rūšių pavadinimai, jei tai labai skirtingų rūšių citrusinių vaisių mišinys.

Apelsinų atveju veislės pavadinimas ir (arba) atitinkama veislių grupė, jei tai yra „Navel“ ir „Valencia“.

Jei tai „Likeriniai mandarinai“ ir „Klementinai“, būtina nurodyti bendrinį rūšies pavadinimą, o veislės pavadinimas yra neprivalomas.

Kitų mandarinų ir jų hibridų atveju būtina nurodyti veislės pavadinimą.

Citrinų atveju veislės pavadinimas yra neprivalomas.

„Su sėklomis“ (jei tai klementinai su daugiau kaip 10 sėklų).

„Be sėklų“ (neprivaloma, citrusiniuose vaisiuose be sėklų kartais sėklų gali pasitaikyti).

C.   Produktų kilmė

Kilmės šalis (19) ir, pasirinktinai, auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

Jei kartu supakuoti labai skirtingų rūšių citrusiniai vaisiai, kurių kilmės šalys skiriasi, prie atitinkamos rūšies pavadinimo nurodoma kilmės šalis.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė.

Dydis, išreikštas:

mažiausiu ir didžiausiu dydžiu (mm) arba

dydžio kodu (-ais), po kurio (-ių) galima nurodyti mažiausią ar didžiausią dydį, arba

skaičiumi.

Jei taikytina, nurodomas konservantas ar kitos cheminės medžiagos, naudotos nuėmus derlių.

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės aiškiai matomos prekinės pakuotės, ant kurių visų nurodyta ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti jokių suklaidinti galinčių nuorodų. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija nurodoma informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

3 DALIS. KIVIŲ PREKYBOS STANDARTAS

I.   PRODUKTŲ APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš Actinidia chinensis Planch. ir Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. Liang ir A.R.Ferguson išvestų veislių kiviams (dar vadinamiems aktinidijomis), kurie vartotojams tiekiami švieži, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtus kivius.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tikslas – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems kiviams.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti:

ne tokie švieži ir apvytę,

ne ekstra klasės produktų kokybė dėl jų brendimo ir polinkio gesti gali būti šiek tiek prastesnė.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų specialiųjų nuostatų ir leidžiamųjų nuokrypų, visų klasių kiviai turi būti:

nepažeisti (tačiau be vaiskočių),

nesugedę; kiviai, kurie yra puvinio pažeisti arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad jie yra netinkami vartoti, yra neleidžiami,

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

beveik be kenkėjų,

kenkėjų nepažeistu minkštimu,

pakankamai tvirti, neminkšti, nesuvytę ar nepavandeniję,

gerai susiformavę (neleidžiami dvigubi ar keliagubi vaisiai),

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Kiviai turi būti tiek subrendę ir tokios būklės, kad jie:

nenukentėtų vežant bei tvarkant ir

į paskirties vietą būtų pristatyti tinkamos būklės.

B.   Būtiniausi prinokimo reikalavimai

Kiviai turi būti pakankamai subrendę ir prinokę.

Kad būtų įvykdytas šis reikalavimas, pakavimo etapu vaisiai turi būti prinokę tiek, kad jų Brix vertė būtų ne mažesnė kaip 6,2° (20) arba vidutinis sausųjų medžiagų kiekis būtų 15 proc., o į platinimo grandinę patekusių vaisių Brix vertė turėtų būti 9,5°21.

C.   Klasifikavimas

Kiviai skirstomi į tris toliau apibūdintas klases:

i)   Ekstra klasė

Šios klasės kiviai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei būdingas savybes.

Vaisiai turi būti tvirti, o minkštimas – visiškai sveikas.

Jie turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jei dėl jų nesikeičia bendra vaisių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje.

Vaisiaus didžiausio ir mažiausio skersmens santykis, matuojant pjūvio ties viduriu skersmenį, turi būti 0,8 arba didesnis.

ii)   I klasė

Šios klasės kiviai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei būdingas savybes.

Vaisiai turi būti tvirti, o minkštimas – visiškai sveikas.

Tačiau gali būti leidžiami toliau nurodyti nežymūs defektai, jeigu dėl jų nesikeičia bendra kivių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

nežymūs formos defektai (tačiau be išbrinkimo ar deformacijos),

nežymūs spalvos defektai,

nežymūs odelės defektai, jei bendras pažeistas plotas ne didesnis kaip 1 cm2,

nedidelės „Hayward“ žymės – išilginės neiškilios linijos.

Vaisiaus didžiausio ir mažiausio skersmens santykis, matuojant pjūvio ties viduriu skersmenį, turi būti 0,7 arba didesnis.

iii)   II klasė

Šiai klasei priskiriami kiviai, kurie neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų reikalavimų, tačiau atitinka būtiniausius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Vaisiai turi būti pakankamai tvirti, o minkštimas – be jokių didelių defektų.

Jeigu kiviai išlaiko pagrindines su kokybe, išsilaikymo kokybe ir pateikimu susijusias savybes, leidžiami šie defektai:

formos defektai,

spalvos defektai,

odelės defektai, pavyzdžiui, užgiję įpjovimai ar randuotas (nudrėkstas) paviršius, jei pažeistas plotas yra ne didesnis kaip 2 cm2,

kelios ryškesnės „Hayward“ žymės su nežymiu iškilumu,

nežymūs sumušimai.

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal vaisiaus svorį.

Mažiausias ekstra klasės vaisiaus svoris yra 90 g, I klasės – 70 g, o II klasės – 65 g.

Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžių skirtumas neturi viršyti:

10 g, jei vaisiai sveria mažiau kaip 85 g,

15 g, jei vaisiai sveria nuo 85 iki 120 g,

20 g, jei vaisiai sveria nuo 120 iki 150 g,

40 g, jei vaisiai sveria 150 g ar daugiau.

IV.   NUOSTATOS DĖL LEIDŽIAMŲJŲ NUOKRYPŲ

Visais prekybos etapais leidžiamos kiekvienos partijos produktų, neatitinkančių nurodytai klasei keliamų reikalavimų, kokybės bei dydžio nuokrypos.

A.   Leidžiamosios kokybės nuokrypos

i)   Ekstra klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 5 proc. kivių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių I klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 0,5 proc. gali sudaryti produktai, atitinkantys II klasės kokybės reikalavimus.

ii)   I klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. kivių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 1 proc. gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų, arba puvinio pažeisti produktai.

iii)   II klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. kivių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių nei šios klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 2 proc. produktų gali būti pažeisti puvinio.

B.   Leidžiamosios dydžio nuokrypos

Visoms klasėms: visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. kivių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių dydžio reikalavimų.

Tačiau ekstra klasės kiviai neturi sverti mažiau kaip 85 g, I klasės – mažiau kaip 67 g, o II klasės – mažiau kaip 62 g.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas; jose turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės ir dydžio kiviai.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Kiviai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis naudoti leidžiama, jei spausdinama ar ženklinama netoksišku rašalu arba klijais.

Lipdukai, klijuojami ant kiekvieno produkto atskirai, turi būti tokie, kad juos nuėmus ant paviršiaus neliktų matomų klijų žymių ir nebūtų pažeista odelė. Dėl pavienių vaisių ženklinimo lazeriu neturėtų būti pažeistas vaisiaus minkštimas arba odelė.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (21) turi būti pateikta toliau nurodyta informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenutrinamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir fizinis adresas (pavyzdžiui, gatvė, miestas, regionas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis).

Šis tekstas gali būti pakeistas:

ant visų pakuočių, išskyrus fasuotes, – pakuotoją ir (arba) siuntėją žyminčiu oficialiai išduotu arba priimtu kodu, pateikiamu su nuoroda „Pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ (arba lygiavertėmis santrumpomis). Prieš kodą rašomas pripažinusią šalį žymintis ISO 3166 (raidinis) šalies / vietovės kodas, jei ta šalis nėra kilmės šalis;

tik ant fasuočių – Sąjungos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo pavadinimu ir adresu, pateikiamais su nuoroda „Supakuota (kam):“ arba lygiaverte nuoroda. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas pateikia visą informaciją apie šio kodo reikšmę, jei, kontrolės įstaigos nuomone, tokia informacija reikalinga.

B.   Produktų rūšis

„Kiviai“ ir (arba) „Aktinidijos“, jeigu pakuotės turinio iš išorės nematyti.

Veislės pavadinimas (neprivaloma).

Minkštimo spalva arba lygiavertė nuoroda, jei spalva nėra žalia.

C.   Produktų kilmė

Kilmės šalis (22) ir, pasirinktinai, auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė.

Dydis, išreikštas mažiausiu ir didžiausiu vaisiaus svoriu.

Vaisių skaičius (neprivaloma).

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės aiškiai matomos prekinės pakuotės, ant kurių visų nurodyta ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti jokių suklaidinti galinčių nuorodų. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija nurodoma informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

4 DALIS. SALOTŲ IR GARBANOTŲJŲ BEI PLAČIALAPIŲ TRŪKAŽOLIŲ PREKYBOS STANDARTAS

I.   PRODUKTŲ APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas:

veislių, išaugintų iš toliau nurodytų veislių, salotoms:

Lactuca sativa var. capitata L. (gūžinės salotos, įskaitant raukšlėtagūžes ir traškiąsias („Iceberg“ tipo veislių) salotas),

Lactuca sativa var. longifolia Lam. (romaninės salotos),

Lactuca sativa var. crispa L. (garbanotosios salotos),

šių veislių sukryžmintoms veislėms ir

garbanotųjų trūkažolių veislėms, išvestoms iš Cichorium endivia var. crispum Lam., ir

plačialapių trūkažolių veislėms, išvestoms iš Cichorium endivia var. latifolium Lam.,

kurios vartotojui tiekiamos šviežios.

Šis standartas netaikomas pramoniniu būdu perdirbti skirtiems produktams, atskirais lapais pateikiamiems produktams, salotoms su šaknimis arba vazonėliuose pateikiamoms salotoms.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tikslas – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštoms ir supakuotoms daržovėms.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti:

ne tokie švieži ir apvytę,

šiek tiek prastesnės kokybės dėl brendimo ir polinkio gesti.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų specialiųjų nuostatų ir leidžiamųjų nuokrypų, visų klasių daržovės turi būti:

nepažeistos,

nesugedusios; daržovės, kurios yra puvinio pažeistos arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad jos yra netinkamos vartoti, yra neleidžiamos,

švarios ir apskabytos, t. y. beveik neturi būti žemės ar kitokios auginimo terpės likučių ir beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

šviežiai atrodančios,

beveik be kenkėjų,

beveik nepažeistos kenkėjų,

nesuvytusios,

be žiedynstiebių,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Salotos gali būti pakitusios (rausvos) spalvos, kuri atsiranda dėl žemos temperatūros daržovei augant, su sąlyga, kad ta spalva smarkiai nekenkia salotų išvaizdai.

Šaknys turi būti nupjautos ties išorinių lapų pagrindu, o pjūvis turi būti tvarkingas.

Daržovės turi būti normaliai subrendusios. Jos turi būti tiek subrendusios ir tokios būklės, kad:

nenukentėtų vežant bei tvarkant ir

į paskirties vietą būtų pristatytos tinkamos būklės.

B.   Klasifikavimas

Daržovės skirstomos į dvi toliau apibūdintas klases:

i)   I klasė

Šios klasės daržovės turi būti geros kokybės. Jos turi turėti tai veislei ir (arba) prekiniam tipui būdingas savybes.

Jos taip pat turi būti:

gerai susiformavusios,

tvirtos, atsižvelgiant į auginimo metodus ir produkto rūšį,

nepažeistos ir nesuprastėjusios taip, kad jų nebūtų galima valgyti,

nepašalusios.

Gūžinės salotos turi turėti vieną gerai susiformavusią gūželę. Tačiau po priedanga išaugintų gūžinių salotų gūželės gali būti mažos.

Romaninės salotos turi turėti gūželę, kuri gali būti maža.

Garbanotųjų ir plačialapių trūkažolių vidurinė dalis turi būti geltonos spalvos.

ii)   II klasė

Šiai klasei priskiriamos daržovės, kurios neatitinka I klasės reikalavimų, bet atitinka pirmiau nurodytus būtiniausius reikalavimus.

Daržovės privalo būti:

gana gerai susiformavusios,

nepažeistos ir nesuprastėjusios taip, kad jų nebūtų galima valgyti.

Jeigu daržovės išlaiko pagrindines su kokybe, išsilaikymo kokybe ir pateikimu susijusias savybes, leidžiami šie defektai:

nežymūs spalvos pakitimai,

nežymūs kenkėjų padaryti pažeidimai.

Gūžinės salotos turi turėti gūželę, kuri gali būti maža. Tačiau po priedanga išaugintose gūžinėse salotose gūželės gali ir nebūti.

Romaninės salotos gali būti be gūželės.

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal vienos daržovės svorį.

Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžių skirtumas neturi viršyti:

a)   Salotos

40 g, jei lengviausia salota sveria mažiau nei 150 g,

100 g, jei lengviausia salota sveria nuo 150 iki 300 g,

150 g, jei lengviausia salota sveria nuo 300 iki 450 g,

300 g, jei lengviausia salota sveria daugiau nei 450 g.

b)   Garbanotosios ir plačialapės trūkažolės

300 g

IV.   NUOSTATOS DĖL LEIDŽIAMŲJŲ NUOKRYPŲ

Visais prekybos etapais leidžiamos kiekvienos partijos produktų, neatitinkančių nurodytai klasei keliamų reikalavimų, kokybės bei dydžio nuokrypos.

A.   Leidžiamosios kokybės nuokrypos

i)   I klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. daržovių (pagal skaičių), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 1 proc. gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų, arba puvinio pažeisti produktai.

ii)   II klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. daržovių (pagal skaičių), neatitinkančių nei šios klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 2 proc. produktų gali būti pažeisti puvinio.

B.   Leidžiamosios dydžio nuokrypos

Visoms klasėms: visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. daržovių (pagal skaičių), neatitinkančių dydžio reikalavimų.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas; joje turi būti tik tos pačios kilmės, veislės ar prekinio tipo, kokybės ir dydžio produktai.

Tačiau labai skirtingų veislių, prekinių tipų ir (arba) spalvų salotas ir (arba) trūkažoles galima pakuoti kartu vienoje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės, prekinio tipo ir (arba) spalvos daržovės – ir vienodos kilmės. Nėra reikalaujama užtikrinti vienodą dydį.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Produktai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti. Jie turi būti tinkamai supakuoti, atsižvelgiant į pakuotės dydį ir tipą, nepaliekant tuščių ertmių arba taip, kad produktai nesusitraiškytų.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis naudoti leidžiama, jei spausdinama ar ženklinama netoksišku rašalu arba klijais.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (23) turi būti pateikta toliau nurodyta informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenutrinamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir fizinis adresas (pavyzdžiui, gatvė, miestas, regionas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis).

Šis tekstas gali būti pakeistas:

ant visų pakuočių, išskyrus fasuotes, – pakuotoją ir (arba) siuntėją žyminčiu oficialiai išduotu arba priimtu kodu, pateikiamu su nuoroda „Pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ (arba lygiavertėmis santrumpomis). Prieš kodą rašomas pripažinusią šalį žymintis ISO 3166 (raidinis) šalies / vietovės kodas, jei ta šalis nėra kilmės šalis;

tik ant fasuočių – Sąjungos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo pavadinimu ir adresu, pateikiamais su nuoroda „Supakuota (kam):“ arba lygiaverte nuoroda. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas pateikia visą informaciją apie šio kodo reikšmę, jei, kontrolės įstaigos nuomone, tokia informacija reikalinga.

B.   Produktų rūšis

„Salotos“, „gūžinės salotos“, „Batavia“, „raukšlėtagūžės („Iceberg“ tipo veislių) salotos“, „romaninės salotos“, „garbanotosios salotos“ (arba, pavyzdžiui, atitinkamais atvejais – „Oak leaf“, „Lollo bionda“, „Lollo rossa“), „garbanotosios trūkažolės“, „plačialapės trūkažolės“ arba kiti lygiaverčiai užrašai, jeigu pakuotės turinio iš išorės nematyti.

„Augintos po priedanga“ arba lygiavertis užrašas, jei taikytina.

Veislės pavadinimas (neprivaloma).

„Salotų / trūkažolių mišinys“ arba lygiavertis užrašas, jei pateikiamas labai skirtingų veislių, prekinių tipų ir (arba) spalvų salotų ir (arba) trūkažolių mišinys. Jei produktų iš išorės nematyti, turi būti nurodytos pakuotėje esančių produktų veislės, prekiniai tipai ir (arba) spalvos, ir kiekis pagal kiekvieną kriterijų.

C.   Produktų kilmė

Kilmės šalis (24) ir, pasirinktinai, auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

Jei kartu supakuotos labai skirtingų veislių, prekinių tipų ir (arba) spalvų salotos ir (arba) trūkažolės, kurių kilmės šalys skiriasi, prie atitinkamos veislės, prekinio tipo ir (arba) spalvos pavadinimo nurodoma kiekviena kilmės šalis.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė

Dydis, nurodomas kaip mažiausias vienos daržovės svoris arba daržovių skaičius

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės aiškiai matomos prekinės pakuotės, ant kurių visų nurodyta ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti jokių suklaidinti galinčių nuorodų. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija nurodoma informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

5 DALIS. PERSIKŲ IR NEKTARINŲ PREKYBOS STANDARTAS

I.   PRODUKTŲ APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš Prunus persica Sieb. ir Zucc. išvestų veislių persikams ir nektarinams, kurie vartotojams tiekiami švieži, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtus persikus ir nektarinus.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Šio standarto tikslas – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems persikams ir nektarinams.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti:

ne tokie švieži ir apvytę,

ne ekstra klasės produktų kokybė dėl jų brendimo ir polinkio gesti gali būti šiek tiek prastesnė.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų specialiųjų nuostatų ir leidžiamųjų nuokrypų, visų klasių persikai ir nektarinai turi būti:

nepažeisti,

nesugedę; vaisiai, kurie yra puvinio pažeisti arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad jie yra netinkami vartoti, neleidžiami,

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

beveik be kenkėjų,

kenkėjų nepažeistu minkštimu,

neįtrūkę prie kotelio įdubos,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Persikai ir nektarinai turi būti tiek subrendę ir prinokę, kad jie:

nenukentėtų vežant bei tvarkant ir

į paskirties vietą būtų pristatyti tinkamos būklės.

B.   Prinokimo reikalavimai

Vaisiai turi būti pakankamai subrendę ir prinokę. Mažiausias minkštimo refraktometrinis indeksas turėtų būti 8° Brix (25) arba didesnis.

C.   Klasifikavimas

Persikai ir nektarinai skirstomi į tris toliau apibūdintas klases:

i)   Ekstra klasė

Šios klasės persikai ir nektarinai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei būdingas savybes.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas.

Vaisiai turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jei dėl jų nesikeičia bendra vaisių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje.

ii)   I klasė

Šios klasės persikai ir nektarinai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti atitinkamai veislei būdingas savybes. Minkštimas turi būti visiškai sveikas.

Tačiau gali būti leidžiami toliau nurodyti nežymūs defektai, jeigu dėl jų nesikeičia bendra vaisių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

nežymus formos defektas,

nežymus brandos defektas,

nežymūs spalvos defektai,

nedidelės įspaudimo žymės, neviršijančios 1 cm2 bendro paviršiaus ploto,

nežymūs odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

1,5 cm ilgio, jei tai pailgos formos defektai,

1 cm2 bendro paviršiaus ploto, jei tai kiti defektai.

iii)   II klasė

Šiai klasei priskiriami persikai ir nektarinai, kurie neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų reikalavimų, tačiau atitinka pirmiau išvardytus būtiniausius reikalavimus.

Minkštimas turi būti be didesnių defektų.

Jeigu persikai ir nektarinai išlaiko pagrindines su kokybe, išsilaikymo kokybe ir pateikimu susijusias savybes, leidžiami šie defektai:

formos defektai,

brandos defektai, įskaitant įskilusius kauliukus, jeigu vaisius neįtrūkęs ir minkštimas sveikas,

spalvos defektai,

2 cm2 viso paviršiaus ploto neviršijantys sumušimai, kurie gali būti šiek tiek pakitusios spalvos,

odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

2,5 cm ilgio, jei tai pailgos formos defektai,

2 cm2 bendro paviršiaus ploto, jei tai kiti defektai.

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiausią pjūvio ties viduriu skersmenį, svorį arba skaičių.

Mažiausias dydis yra:

ekstra klasės vaisių – 56 mm arba 85 g,

I ir II klasės vaisių – 51 mm arba 65 g.

Tačiau vaisiais, kurių skersmuo mažesnis kaip 56 mm arba svoris mažesnis kaip 85 g, nėra prekiaujama nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d. (Šiaurės pusrutulyje) ir nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. (Pietų pusrutulyje).

Toliau išdėstytos nuostatos neprivalomos II klasės vaisiams.

Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžių skirtumas neturi viršyti:

a)

Pagal skersmenį rūšiuojamų vaisių:

5 mm, jei vaisių skersmuo mažesnis kaip 70 mm,

10 mm, jei vaisių skersmuo yra 70 mm ar didesnis.

b)

Pagal svorį rūšiuojamų vaisių:

30 g, jei vaisių svoris mažesnis kaip 180 g,

80 g, jei vaisių svoris yra 180 g ar didesnis.

c)

Pagal skaičių rūšiuojamų vaisių dydžio skirtumas turėtų atitikti a arba b punktų reikalavimus.

Jei taikomi dydžio kodai, turi būti laikomasi lentelėje nustatytų kodų.

 

 

Skersmuo

arba

svoris

 

Kodas

nuo

iki

nuo

iki

 

 

(mm)

(mm)

(g)

(g)

 

 

 

 

 

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   NUOSTATOS DĖL LEIDŽIAMŲJŲ NUOKRYPŲ

Visais prekybos etapais leidžiamos kiekvienos partijos produktų, neatitinkančių nurodytai klasei keliamų reikalavimų, kokybės bei dydžio nuokrypos.

A.   Leidžiamosios kokybės nuokrypos

i)   Ekstra klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 5 proc. persikų arba nektarinų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių I klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 0,5 proc. gali sudaryti produktai, atitinkantys II klasės kokybės reikalavimus.

ii)   I klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. persikų arba nektarinų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 1 proc. gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų, arba puvinio pažeisti produktai.

iii)   II klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. persikų arba nektarinų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių nei šios klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 2 proc. produktų gali būti pažeisti puvinio.

B.   Leidžiamosios dydžio nuokrypos

Visoms klasėms (jei rūšiuojama pagal dydį): visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. persikų arba nektarinų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių dydžio reikalavimų.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas; joje turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės, vienodai prinokę ir vienodo dydžio (jei rūšiuojama pagal dydį) persikai arba nektarinai, o ekstra klasės vaisiai turi būti ir vienodos spalvos.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Persikai arba nektarinai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis naudoti leidžiama, jei spausdinama ar ženklinama netoksišku rašalu arba klijais.

Lipdukai, klijuojami ant kiekvieno produkto atskirai, turi būti tokie, kad juos nuėmus ant paviršiaus neliktų matomų klijų žymių ir nebūtų pažeista odelė. Dėl pavienių vaisių ženklinimo lazeriu neturėtų būti pažeistas vaisiaus minkštimas arba odelė.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (26) turi būti pateikta toliau nurodyta informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenutrinamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir fizinis adresas (pavyzdžiui, gatvė, miestas, regionas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis).

Šis tekstas gali būti pakeistas:

ant visų pakuočių, išskyrus fasuotes, – pakuotoją ir (arba) siuntėją žyminčiu oficialiai išduotu arba priimtu kodu, pateikiamu su nuoroda „Pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ (arba lygiavertėmis santrumpomis). Prieš kodą rašomas pripažinusią šalį žymintis ISO 3166 (raidinis) šalies / vietovės kodas, jei ta šalis nėra kilmės šalis;

tik ant fasuočių – Sąjungos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo pavadinimu ir adresu, pateikiamais su nuoroda „Supakuota (kam):“ arba lygiaverte nuoroda. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas pateikia visą informaciją apie šio kodo reikšmę, jei, kontrolės įstaigos nuomone, tokia informacija reikalinga.

B.   Produktų rūšis

„Persikai“ arba „Nektarinai“, jeigu pakuotės turinio iš išorės nematyti.

Minkštimo spalva.

Veislės pavadinimas (neprivaloma).

C.   Produktų kilmė

Kilmės šalis (27) ir, pasirinktinai, auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė.

Dydis (jei rūšiuojama pagal dydį), išreikštas mažiausiu ir didžiausiu skersmeniu (mm) arba mažiausiu ir didžiausiu svoriu (g), arba dydžio kodu.

Vaisių skaičius (neprivaloma).

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės aiškiai matomos prekinės pakuotės, ant kurių visų nurodyta ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti jokių suklaidinti galinčių nuorodų. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija nurodoma informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

6 DALIS. KRIAUŠIŲ PREKYBOS STANDARTAS

I.   PRODUKTŲ APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš Pyrus communis L. išaugintų veislių kriaušėms, kurios vartotojams tiekiamos šviežios, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtas kriaušes.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tikslas – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštoms ir supakuotoms kriaušėms.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti:

ne tokie švieži ir apvytę,

ne ekstra klasės produktų kokybė dėl jų brendimo ir polinkio gesti gali būti šiek tiek prastesnė.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų specialiųjų nuostatų ir leidžiamųjų nuokrypų, visų klasių kriaušės turi būti:

nepažeistos,

nesugedusios; kriaušės, kurie yra puvinio pažeistos arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad jos yra netinkamos vartoti, yra neleidžiamos,

švarios, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

beveik be kenkėjų,

kenkėjų nepažeistu minkštimu,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Jos turi būti tiek subrendusios ir tokios būklės, kad:

nenukentėtų vežant bei tvarkant ir

į paskirties vietą būtų pristatytos tinkamos būklės.

B.   Prinokimo reikalavimai

Kriaušės turi būti tiek subrendusios ir prinokusios, kad galėtų nokti toliau, kol pakankamai prinoks, kaip reikalaujama atsižvelgiant į veislės savybes.

C.   Klasifikavimas

Kriaušės skirstomos į tris toliau apibūdintas klases:

i)   Ekstra klasė

Šios klasės kriaušės turi būti aukščiausios kokybės. Jos turi turėti atitinkamai veislei būdingas savybes (28).

Minkštimas turi būti visiškai sveikas, o ant odelės neturi būti šiurkštaus rūdėtumo.

Kriaušės turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jeigu dėl jų nesikeičia bendra kriaušių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje.

Kotelis turi būti nepažeistas.

Kriaušės negali būti šiurkščios.

ii)   I klasė

Šios klasės kriaušės turi būti geros kokybės. Jos turi turėti atitinkamai veislei (29) būdingas savybes.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas.

Tačiau gali būti leidžiami toliau nurodyti nežymūs defektai, jeigu dėl jų nesikeičia bendra kriaušių išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

nežymus formos defektas,

nežymus brandos defektas,

nežymūs spalvos defektai,

labai nežymus šiurkštus rūdėtumas,

nežymūs odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

2 cm ilgio, jei tai pailgos formos defektai,

1 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie defektai, išskyrus rauples (Venturia pirina ir V. inaequalis), kurių pažeistas bendras plotas negali būti didesnis nei 0,25 cm2,

1 cm2 ploto, jei tai nestiprūs sumušimai.

Kotelis gali būti nestipriai pažeistas.

Kriaušės negali būti šiurkščios.

iii)   II klasė

Šiai klasei priskiriamos kriaušės, kurios neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų reikalavimų, tačiau atitinka būtiniausius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Minkštimas turi būti be didesnių defektų.

Jeigu kriaušės išlaiko pagrindines su kokybe, išsilaikymo kokybe ir pateikimu susijusias savybes, leidžiami šie defektai:

formos defektai,

brandos defektai,

spalvos defektai,

nežymus šiurkštus rūdėtumas,

odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

4 cm ilgio, jei tai pailgos formos defektai,

2,5 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie defektai, išskyrus rauples (Venturia pirina ir V. inaequalis), kurių pažeistas bendras plotas negali būti didesnis nei 1 cm2,

2 cm2 ploto, jei tai nestiprūs sumušimai.

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiausią pjūvio ties viduriu skersmenį arba pagal svorį.

Mažiausias dydis yra:

a)

Pagal skersmenį rūšiuojamų vaisių:

 

Ekstra klasė

I klasė

II klasė

Stambiavaisių kriaušių veislės

60 mm

55 mm

55 mm

Kitos veislės

55 mm

50 mm

45 mm

b)

Pagal svorį rūšiuojamų vaisių:

 

Ekstra klasė

I klasė

II klasė

Stambiavaisių kriaušių veislės

130 g

110 g

110 g

Kitos veislės

110 g

100 g

75 g

Į šio standarto priedėlį įtrauktoms vasarinių kriaušių veislėms mažiausio dydžio reikalavimai neprivalomi.

Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį pakuotėje, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžių skirtumas neturi viršyti:

a)

Pagal skersmenį rūšiuojamų vaisių:

5 mm, jei vaisiai yra ekstra klasės ir I bei II klasių, pakuojami eilėmis ir sluoksniais,

10 mm, jei vaisiai yra I klasės, supakuoti prekinėse pakuotėse arba laisvai suberti pakuotėje.

b)

Pagal svorį rūšiuojamų vaisių:

Ekstra klasės vaisių ir I bei II klasės vaisių, supakuotų eilėmis ir sluoksniais:

Skirtumas (g)

Svorio skirtumas (g)

75 –100

15

100 –200

35

200 –250

50

> 250

80

I klasės vaisių, supakuotų prekinėse pakuotėse arba laisvai subertų pakuotėje:

Skirtumas (g)

Svorio skirtumas (g)

100 –200

50

> 200

100

Supakuotiems prekinėse pakuotėse ar laisvai subertiems pakuotėje II klasės vaisiams dydžio vienodumo apribojimas netaikomas.

IV.   NUOSTATOS DĖL LEIDŽIAMŲJŲ NUOKRYPŲ

Visais prekybos etapais leidžiamos kiekvienos partijos produktų, neatitinkančių nurodytai klasei keliamų reikalavimų, kokybės bei dydžio nuokrypos.

A.   Leidžiamosios kokybės nuokrypos

i)   Ekstra klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 5 proc. kriaušių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių I klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 0,5 proc. gali sudaryti produktai, atitinkantys II klasės kokybės reikalavimus.

ii)   I klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. kriaušių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 1 proc. gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų, arba puvinio pažeisti produktai.

iii)   II klasė

Visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. kriaušių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių nei šios klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Iš šios leidžiamosios nuokrypos iš viso ne daugiau kaip 2 proc. produktų gali būti pažeisti puvinio.

B.   Leidžiamosios dydžio nuokrypos

Visoms klasėms: visa leidžiamoji nuokrypa – 10 proc. kriaušių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių dydžio reikalavimų. Ši leidžiamoji nuokrypa negali būti taikoma produktams, kurių:

skersmuo yra 5 mm arba daugiau mažesnis nei mažiausias skersmuo,

svoris yra 10 g arba daugiau mažesnis nei mažiausias svoris.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas; joje turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės, dydžio (jeigu pagal jį rūšiuojama) ir vienodai prinokusios kriaušės.

Ekstra klasės vaisiai turi būti ir vienodos spalvos.

Tačiau labai skirtingų veislių kriaušes galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės vaisiai – ir vienodos kilmės. Nėra reikalaujama užtikrinti vienodą dydį.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Kriaušės turi būti supakuotos taip, kad būtų tinkamai apsaugotos.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis naudoti leidžiama, jei spausdinama ar ženklinama ne-toksišku rašalu arba klijais.

Lipdukai, klijuojami ant kiekvieno produkto atskirai, turi būti tokie, kad juos nuėmus ant paviršiaus neliktų matomų klijų žymių ir nebūtų pažeista odelė. Dėl pavienių vaisių ženklinimo lazeriu neturėtų būti pažeistas vaisiaus minkštimas arba odelė.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (30) turi būti pateikta toliau nurodyta informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenutrinamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir fizinis adresas (pavyzdžiui, gatvė, miestas, regionas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis).

Šis tekstas gali būti pakeistas:

ant visų pakuočių, išskyrus fasuotes, – pakuotoją ir (arba) siuntėją žyminčiu oficialiai išduotu arba priimtu kodu, pateikiamu su nuoroda „Pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ (arba lygiavertėmis santrumpomis). Prieš kodą rašomas pripažinusią šalį žymintis ISO 3166 (raidinis) šalies / vietovės kodas, jei ta šalis nėra kilmės šalis;

tik ant fasuočių – Sąjungos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo pavadinimu ir adresu, pateikiamais su nuoroda „Supakuota (kam):“ arba lygiaverte nuoroda. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas pateikia visą informaciją apie šio kodo reikšmę, jei, kontrolės įstaigos nuomone, tokia informacija reikalinga.

B.   Produktų rūšis

„Kriaušės“, jei pakuotės turinio iš išorės nematyti.

Veislės pavadinimas. Veislių pavadinimai, jei pateikiamas labai skirtingų veislių kriaušių mišinys.

Gali būti pateikiamas veislės pavadinimo sinonimas. Prekės pavadinimas (31) gali būti pateikiamas tik su veislės pavadinimu arba jo sinonimu.

C.   Produktų kilmė

Kilmės šalis (32) ir, pasirinktinai, auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

Jei kartu supakuotos labai skirtingų veislių kriaušės, kurių kilmės šalys skiriasi, prie atitinkamos veislės pavadinimo nurodoma kiekviena kilmės šalis.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė.

Dydis arba, jeigu vaisiai pakuojami eilėmis ir sluoksniais, vaisių skaičius.

Jei identifikuojama pagal dydį, turėtų būti nurodoma:

(a)

jeigu produktams taikomos vienodumo taisyklės – mažiausias ir didžiausias skersmuo arba mažiausias ir didžiausias svoris;

b)

pasirinktinai, jeigu produktams netaikomas vienodumo reikalavimas – mažiausio pakuotėje esančio vaisiaus skersmuo arba svoris, pateikiant užrašą „ir didesnės“ arba lygiavertį užrašą, arba, jei taikoma, didžiausio pakuotėje esančio vaisiaus skersmuo arba svoris.

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės aiškiai matomos prekinės pakuotės, ant kurių visų nurodyta ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti jokių suklaidinti galinčių nuorodų. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija nurodoma informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

Priedėlis

Nebaigtinis stambiavaisių ir vasarinių kriaušių veislių sąrašas

Smulkiavaisių ir kitų veislių kriaušėmis, kurios neįrašytos į lentelę, gali būti prekiaujama, jei jos atitinka kitoms veislėms keliamus dydžio reikalavimus, apibūdintus standarto III skirsnyje.

Kai kuriomis toliau pateiktoje lentelėje išvardytų veislių kriaušėmis gali būti prekiaujama tokiais pavadinimais, kuriuos siekiama apsaugoti kaip prekių ženklus arba kurie kaip prekių ženklai jau saugomi vienoje ar keliose valstybėse. Pirma ir antra toliau pateiktos lentelės skiltys neskirtos tokiems prekių ženklams. Nuoroda į žinomus prekių ženklus pateikiama trečioje skiltyje tik informacijos tikslais.

Paaiškinimai:

SK

=

Stambiavaisių kriaušių veislė

VK

=

Vasarinių kriaušių veislė; šios veislės kriaušių mažiausias dydis nenustatomas.

Veislė

Sinonimai

Prekių ženklai / Prekybiniai pavadinimai

Dydis

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

SK

Abugo o Siete en Boca

 

 

VK

Akςa

 

 

VK

Alka

 

 

SK

Alsa

 

 

SK

Alexandrine Douillard

 

 

SK

Amfora

 

 

SK

Angelys

 

Angys ®

SK

Bambinella

 

 

VK

Bay 6474

 

Alessia ®

SK

Bergamotten

 

 

VK

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

SK

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

SK

Beurré Clairgeau

 

 

SK

Beurré d’Arenberg

Hardenpont

 

SK

Beurré Giffard

 

 

VK

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

VK

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

VK

Bon Rouge

 

Victoria Blush

SK

Cape Rose

 

Cheeky ®

SK

Carusella

 

 

VK

Castell

Castell de Verano

 

VK

Celina

 

QTee ®

SK

Cepuna

 

Migo ®

SK

CH201

 

Fred ®

SK

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

VK

Comice rouge

 

 

SK

Concorde

 

 

SK

Condoula

 

 

VK

Coscia

Ercolini

 

VK

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

SK

D’Anjou

 

 

SK

Deveci

 

 

SK

Dita

 

 

SK

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

VK

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

SK

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

SK

Dpp1

 

Flare ™, Cape Fire ®

SK

Erika

 

 

SK

Etrusca

 

 

VK

Falstaff

 

 

SK

Flamingo

 

 

SK

Forelle

 

Vermont Beauty

SK

Général Leclerc

 

Amber Grace ™

SK

Gentile

 

 

VK

Golden Russet Bosc

 

 

SK

Gräfin Gepa

 

Saxonia ®, Early Desire ®

SK

Grand Champion

 

 

SK

H2-169

 

Ambrosia ®

SK

Harovin Sundown

 

Cold Snap ®

SK

Harrow Delight

 

 

SK

Jeanne d’Arc

 

 

SK

Joséphine

 

 

SK

Kieffer

 

 

SK

Klapa Mīlule

 

 

SK

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

VK

Lombacad

 

Cascade ®

SK

Moscatella

 

 

VK

Mramornaja

 

 

SK

Mustafabey

 

 

VK

Nojabrskaja

Novemberbirne

Xenia ®, Novembra ®

SK

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

SK

Passe Crassane

Passa Crassana

 

SK

PE2UNIBO

 

Early Giulia ®

SK

PE3UNIBO

 

Debby Green ®

SK

Perita de San Juan

 

 

VK

Pérola

 

 

VK

Pitmaston

Williams Duchesse

 

SK

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

VK

Président Drouard

 

 

SK

Rode Doyenne van Doorn

 

Sweet Sensation ®,

Sweet Dored ®

SK

Rosemarie

 

Sempre

SK

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

SK

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

VK

Suvenirs

 

 

SK

Taylors Gold

 

 

SK

Thimo

 

Saxonia ®,

Queens Forelle ™

SK

Triomphe de Vienne

 

 

SK

Uta

 

Dazzling Gold ®

SK

Vasarine Sviestine

 

 

SK

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

SK

7 DALIS. BRAŠKIŲ IR ŽEMUOGIŲ PREKYBOS STANDARTAS

I.   PRODUKTŲ APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš Fragaria L. genties išvestų veislių braškėms ir žemuogėms, kurios vartotojams tiekiamos šviežios, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtas braškes ir žemuoges.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tiksla – nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštoms ir supakuotoms braškėms ir žemuogėms.

Tačiau tolesniuose etapuose po išsiuntimo, palyginti su standarte nustatytais reikalavimais, produktai gali būti: