ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 343

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. rugsėjo 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. birželio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1722, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija prižiūrint mokėjimo įstaigas ir elektroninių pinigų įstaigas, tarpvalstybiniu mastu teikiančias mokėjimo paslaugas, sistema ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 9 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 343/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1722

2021 m. birželio 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija prižiūrint mokėjimo įstaigas ir elektroninių pinigų įstaigas, tarpvalstybiniu mastu teikiančias mokėjimo paslaugas, sistema

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (1), ypač į jos 29 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 II antraštinę dalį buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis sistema skirta stiprinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti mokėjimo įstaigų, teikiančių mokėjimo paslaugas kitose valstybėse narėse, priežiūros nuoseklumą ir efektyvumą, nustatant bendradarbiavimo metodą, priemones ir detales, įskaitant informacijos, kuria turi būti keičiamasi, aprėptį ir tvarkymą;

(2)

siekiant palengvinti ryšių palaikymą ir keitimąsi informacija su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kompetentingos institucijos turėtų paskirti bendrus kontaktinius punktus. Apie tuos kontaktinius punktus jos turėtų pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI) ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad tos kitų valstybių narių institucijos žinotų, kam jos turėtų teikti savo prašymus ir pranešimus. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų nurodyti kalbas, kuriomis jos gali gauti korespondenciją iš kitų valstybių narių kompetentingų institucijų;

(3)

siekiant užtikrinti bendradarbiavimo nuoseklumą ir efektyvumą, reikėtų nustatyti ir kompetentingoms institucijoms pateikti standartines formas, kad joms būtų lengviau palaikyti ryšius tarpusavyje prašant informacijos ir ją perduodant. Tos standartinės formos turėtų suteikti pakankamai lankstumo, kad kompetentingos institucijos, gavusios prašymą ir savo iniciatyva, galėtų pateikti atitinkamus paaiškinimus ir informaciją, kuri, jų nuomone, yra esminė. Pageidautina nustatyti terminus, kad būtų išvengta nepagrįsto delsimo, susijusio su kompetentingų institucijų tarpusavio informacijos prašymu, keitimusi ja ir jos perdavimu;

(4)

jeigu priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos reikalauja, kad jų teritorijoje esančios mokėjimo įstaigos joms periodiškai teiktų ataskaitas dėl vykdomos veiklos, toms mokėjimo įstaigoms, kurių registruota arba pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, jos turėtų nurodyti, kokia kalba ir kokiomis elektroninėmis priemonėmis (jei jų yra) jos gali teikti ataskaitas. Be to, tam, kad EBI galėtų vykdyti savo įgaliojimus prisidėti prie bendradarbiavimo ir konvergencijos priežiūros srityje, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1093/2010 (2), taip pat nuoseklaus Direktyvos (ES) 2015/2366 taikymo tikslais priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų informuoti EBI apie savo sprendimą reikalauti, kad mokėjimo įstaigos, turinčios filialų ar tarpininkų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų ataskaitas;

(5)

ataskaitų, kurias priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms turi pateikti mokėjimo įstaigos, turinčios filialų ar tarpininkų jų teritorijose, turinys ir formatas turėtų užtikrinti teikiamų duomenų palyginamumą ir, kiek įmanoma, duomenų nuspėjamumą;

(6)

siekiant sustiprinti bendradarbiavimą, kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ketina atlikti kitos valstybės narės teritorijoje esančio mokėjimo įstaigos tarpininko arba filialo patikrinimą vietoje, turėtų būti nustatyta konkreti procedūra. Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija taip pat gali prašyti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atlikti patikrinimą vietoje mokėjimo įstaigos pagrindinėje buveinėje, esančioje buveinės valstybėje narėje. Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų palaikyti nuolatinį dialogą, kad būtų koordinuojami įvairūs patikrinimo vietoje etapai;

(7)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB (3) 6 straipsnio 1 dalies a punktą elektroninių pinigų įstaigos, be to, kad išleidžia elektroninius pinigus, turi teisę teikti mokėjimo paslaugas. Be to, pagal tos direktyvos 3 straipsnio 1 dalį elektroninių pinigų įstaigoms mutatis mutandis taikomos įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas besinaudojančių mokėjimo įstaigų priežiūros procedūros, įskaitant reikalavimą periodiškai teikti ataskaitas, kurių reikalaujama iš mokėjimo įstaigų. Direktyvos 2009/110/EB 3 straipsnio 4 dalyje taip pat nustatyta, kad elektroninių pinigų įstaigoms, kurios platina elektroninius pinigus kitoje valstybėje narėje naudodamosi fizinių ar juridinių asmenų, kurie veikia jų vardu, paslaugomis, mutatis mutandis taikomos įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas besinaudojančių mokėjimo įstaigų priežiūros nuostatos, išskyrus pagrindinių kontaktinių punktų skyrimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį. Direktyvos 2009/110/EB 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad elektroninių pinigų įstaigos neleidžia elektroninių pinigų pasitelkdamos tarpininkus, nors joms leidžiama pasitelkiant tarpininkus teikti mokėjimo paslaugas, jei laikomasi Direktyvos (ES) 2015/2366 19 straipsnyje nustatytų sąlygų. Kompetentingų institucijų tarpvalstybinis bendradarbiavimas dėl elektroninių pinigų įstaigų, turinčių filialų, tarpininkų ar platintojų priimančiosios valstybės narės teritorijoje, turėtų būti palengvintas pritaikant teiktinų ataskaitų turinį ir formatą. Vis dėlto informaciją, reikalingą stebėti, ar laikomasi nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštinės dalys, turėtų teikti tik elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugas per filialus ar tarpininkus, kurie yra įsteigti priimančiosiose valstybėse narėse;

(8)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9)

EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 II antraštinę dalį ir, kai mokėjimo paslaugų veikla vykdoma remiantis įsisteigimo teise, stebėjimo, kaip laikomasi nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos tos direktyvos III ir IV antraštinės dalys, sistema.

2.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomos priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų iš mokėjimo įstaigų, turinčių tarpininkų arba filialų jų teritorijose, pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą reikalaujamų ataskaitų dėl jų teritorijose vykdomos mokėjimo paslaugų verslo veiklos periodinio teikimo priemonės ir detalės, be kita ko, tokių ataskaitų teikimo dažnumas.

3.   Šis reglamentas taip pat mutatis mutandis taikomas buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis, susijusio su elektroninių pinigų įstaigų naudojimusi įsisteigimo teise arba laisve teikti paslaugas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 111 straipsnį, įskaitant priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų iš elektroninių pinigų įstaigų, turinčių tarpininkų, filialų ar platintojų jų teritorijose, pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą reikalaujamų ataskaitų dėl jų teritorijose vykdomos mokėjimo paslaugų verslo veiklos ir elektroninių pinigų veiklos periodinio teikimo priemones ir detales, be kita ko, tokių ataskaitų teikimo dažnumą, sistemai.

2 straipsnis

Bendri kontaktiniai punktai

1.   Kompetentingos institucijos paskiria bendrą kontaktinį punktą, kuris priima ir perduoda prašymus bendradarbiauti ir keistis informacija pagal 4 straipsnį. Bendras kontaktinis punktas yra speciali funkcinė e. pašto dėžutė.

2.   Kiekviena kompetentinga institucija informaciją apie 1 dalyje nurodytus bendrus kontaktinius punktus pateikia kitoms kompetentingoms institucijoms ir Europos bankininkystės institucijai (EBI).

3.   Remdamasi kompetentingų institucijų gauta informacija, EBI tvarko 1 dalyje nurodytų bendrų kontaktinių punktų sąrašą ir tą sąrašą pateikia kompetentingoms institucijoms.

4.   Kompetentingos institucijos atnaujintą informaciją apie 1 dalyje nurodytus bendrus kontaktinius punktus perduoda EBI ir prisiima visą atsakomybę už EBI pateiktos informacijos pagrįstumą.

3 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Prašymai pateikti informaciją ir atsakymai, kuriais kompetentingos institucijos keičiasi pagal šį reglamentą, pateikiami raštu finansų srityje įprasta kalba arba bet kuria buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimtina Sąjungos kalba.

Tie prašymai ir atsakymai saugiai perduodami elektroninėmis priemonėmis, jei tos priemonės priimtinos buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

2.   Jeigu prašančioji institucija turi objektyvių priežasčių, pateisinančių prašymo skubumą, prašančioji institucija prašymą gali pateikti kitomis priemonėmis nei nurodytosios 1 dalyje, taip pat ir žodžiu. Visi žodžiu pateikti prašymai bendradarbiauti arba keistis informacija vėliau pagal 1 dalį patvirtinami raštu, nebent atitinkamos kompetentingos institucijos susitaria kitaip.

3.   Kiekviena kompetentinga institucija EBI praneša, kurios kalbos yra priimtinos pagal 1 dalį. EBI tą informaciją apie kiekvieną kompetentingą instituciją įtraukia į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą bendrų kontaktinių punktų sąrašą.

4 straipsnis

Prašymų bendradarbiauti arba keistis informacija pateikimas

Prašymai bendradarbiauti arba keistis informacija su kitos valstybės narės kompetentinga institucija prašomosios institucijos bendram kontaktiniam punktui pateikiami užpildant I priede pateiktą formą. Prašančioji institucija prie prašymo gali pridėti visus dokumentus ar kitą medžiagą, kurie laikomi būtinais prašymui pagrįsti.

5 straipsnis

Atsakymas į prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija

1.   Ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo prašymo bendradarbiauti ar keistis informacija gavimo prašomoji institucija pateikia šią informaciją:

a)

visą atitinkamą informaciją, kurią nurodė prašančioji institucija;

b)

visą esminę informaciją savo pačios iniciatyva.

Informacija pateikiama naudojant II priede pateiktą formą. Ji pateikiama prašančiosios institucijos bendram kontaktiniam punktui.

2.   Prašomoji institucija prašančiąją instituciją informuoja, jei jai reikia kokių nors su gautu prašymu susijusių paaiškinimų.

3.   Jeigu, atsižvelgdama į prašymo sudėtingumą arba prašomos informacijos kiekį, prašomoji institucija negali laikytis 1 dalyje nustatyto termino, prašančiąją instituciją ji nedelsdama informuoja apie pagrįstas tokį vėlavimą lemiančias priežastis ir nurodo numatomą atsakymo datą.

4.   Jeigu, kaip nurodyta 3 dalyje, prašomoji institucija negali pateikti visos prašomos informacijos iki 1 dalyje nustatyto termino, iki toje dalyje nustatyto termino ji pateikia turimą informaciją. Tuo tikslu ji naudoja II priede pateiktą formą.

5.   Prašomoji institucija trūkstamą informaciją pateikia, kai tik ji tampa prieinama. Prašomoji institucija tą informaciją gali pateikti bet kokiu būdu, taip pat ir žodžiu, kuriuo užtikrinama, kad būtų galima skubiai imtis visų būtinų veiksmų.

6.   Jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 27 straipsnį pradėta skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų nesutarimo dėl prašymo bendradarbiauti arba keistis informacija sprendimo procedūra, šio straipsnio 1–4 dalys netaikomos, kol bus užbaigta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnyje nustatyta procedūra.

6 straipsnis

Pranešimas apie ketinimą atlikti patikrinimą vietoje priimančiojoje valstybėje narėje

Jeigu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ketina atlikti mokėjimo įstaigos tarpininko arba filialo, esančio kitos valstybės narės teritorijoje, patikrinimą vietoje, ji apie tai praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai užpildydama III priede pateiktą formą.

7 straipsnis

Prašymo atlikti patikrinimą vietoje pateikimo procedūra

1.   Jeigu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ketina priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai pavesti atlikti mokėjimo įstaigos tarpininko arba filialo, esančio jos teritorijoje, patikrinimą vietoje, priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai ji siunčia prašymą ir nurodo jo priežastis. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali pateikti prašymą atlikti patikrinimą kartu su priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija.

2.   Jeigu, atsižvelgdama į prašymo sudėtingumą, jo patenkinti priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija negali, apie tai ji nedelsdama praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir nurodo pagrįstas priežastis, dėl kurių prašymo patenkinti ji negali.

3.   Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos palaiko nuolatinį dialogą, kad būtų koordinuojami įvairūs patikrinimo vietoje etapai, ir iš anksto susitaria dėl:

a)

patikrinimo dalyko ir apimties;

b)

priežiūros programos, kurioje nustatomos įvairios sritys, kurioms bus skirtas patikrinimas;

c)

išteklių ir darbuotojų paskirstymo;

d)

patikrinimo užbaigimo terminų;

e)

atsakomybės už visus vykdymo užtikrinimo veiksmus ir už rizikos mažinimo plano, kuris laikomas būtinu po patikrinimo, įgyvendinimo stebėseną.

4.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prašymą pateikia pagal 4 straipsnį, o prašomoji institucija atsako pagal 5 straipsnį.

5.   Kad užtikrintų mokėjimo įstaigų, teikiančių tarpvalstybines mokėjimo paslaugas, priežiūros nuoseklumą ir veiksmingumą, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali nurodydama prašymo priežastis paprašyti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atlikti patikrinimą vietoje mokėjimo įstaigos, kuri teikia mokėjimo paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, pagrindinėje buveinėje, kuri yra buveinės valstybėje narėje.

6.   Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija prašymus pagal 5 dalį pateikia pagal 4 straipsnį.

7.   Jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 27 straipsnį pradėta skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų nesutarimo dėl prašymo atlikti patikrinimą vietoje sprendimo procedūra, šio straipsnio 1–4 dalys netaikomos, kol bus užbaigta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnyje nustatyta procedūra.

8 straipsnis

Pranešimas pažeidimo arba įtariamo pažeidimo atveju

1.   Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos, sužinojusios apie mokėjimo įstaigos tarpininko arba filialo įvykdytus arba įtariamus pažeidimus, taip pat pažeidimus, įtariamus arba įvykdytus naudojantis laisve teikti paslaugas, nedelsdamos praneša viena kitai pagal 4 straipsnį.

2.   Pranešimą teikianti kompetentinga institucija pranešimą gaunančiai kompetentingai institucijai pateikia visą būtiną su 1 dalyje nurodytais pažeidimais arba įtariamais pažeidimais susijusią informaciją, kuri apima:

a)

pažeidimo rūšį;

b)

visus veiksmus, kurių ėmėsi kompetentinga institucija, pavyzdžiui, atsargumo priemones, taikomas mokėjimo įstaigai, sankcijas arba leidimo panaikinimą.

Pranešimą teikianti kompetentinga institucija pranešimą gaunančiai kompetentingai institucijai gali pateikti kitos informacijos, kuri, jos nuomone, yra svarbi pranešimą gaunančiai kompetentingai institucijai.

3.   Pranešimą gaunanti kompetentinga institucija pranešimą teikiančios kompetentingos institucijos gali paprašyti pateikti kitos informacijos, kuri, jos nuomone, yra svarbi priimant sprendimą dėl tolesnių tinkamų veiksmų.

4.   Kompetentingos institucijos apie tai viena kitai praneša užpildydamos IV priede pateiktą formą. Pranešimą teikianti institucija prie pranešimo gali pridėti svarbiais laikomų dokumentų ar kitos patvirtinamosios medžiagos.

5.   Jei pranešimą teikianti kompetentinga institucija mano, kad informacija turėtų būti išsiųsta skubiai, ji gali kitai kompetentingai institucijai iš pradžių apie tai pranešti žodžiu su sąlyga, kad vėliau informacija bus perduota raštu elektroninėmis priemonėmis, nebent kompetentingos institucijos susitaria kitaip.

9 straipsnis

Ataskaitų teikimas informavimo arba statistikos tikslais ir stebėjimo, kaip laikomasi nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštinės dalys, tikslais

1.   Jeigu priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos reikalauja, kad mokėjimo įstaigos, kurių registruota arba pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje ir kurios turi filialų ar tarpininkų priimančiojoje valstybėje narėje, joms periodiškai teiktų ataskaitas dėl vykdomos veiklos, tos kompetentingos institucijos mokėjimo įstaigoms nurodo, kokiomis elektroninėmis priemonėmis ir kokiomis kalbomis jos gali teikti ataskaitas.

2.   Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos EBI informuoja apie savo sprendimą reikalauti, kad jų teritorijoje filialų ar tarpininkų turinčios mokėjimo įstaigos joms periodiškai teiktų ataskaitas.

10 straipsnis

Informacija ir duomenys, teiktini informavimo arba statistikos tikslais

1.   Jei informavimo arba statistikos tikslais reikalaujama periodiškai teikti ataskaitas, kaip nurodyta 9 straipsnyje, ataskaitose pateikiama ši informacija:

a)

mokėjimo įstaigos pavadinimas, adresas ir, jeigu taikoma, leidimo numeris ir unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybėje narėje pagal V priede nustatytą formą;

b)

už ataskaitos pateikimą atsakingo asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

c)

teikiamų mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų paslaugų rūšis, jei taikoma;

d)

veiklos vietų, laikomų vienu filialu, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 39 punkte, skaičius, jų adresai ir darbuotojų skaičius;

e)

per ataskaitinį laikotarpį užregistruotų tarpininkų skaičius ir bendras tarpininkų skaičius, išskaidytas į skaičių remiantis laisve teikti paslaugas ir skaičių remiantis įsisteigimo teise;

f)

jei taikoma, per ataskaitinį laikotarpį užregistruotų elektroninių pinigų platintojų skaičius ir bendras platintojų skaičius, išskaidytas į skaičių remiantis laisve teikti paslaugas ir skaičių remiantis įsisteigimo teise;

g)

pagal operacijų kiekį dešimties didžiausių tarpininkų ir, jei taikoma, dešimties didžiausių platintojų priimančiojoje valstybėje narėje pavadinimai ir adresai;

h)

bendras per ataskaitinį laikotarpį mokėjimo įstaigos įvykdytų operacijų kiekis, išskaidytas pagal mokėjimo paslaugų rūšis, platinimo kanalus (filiale, internetu, mobiliuoju įrenginiu, per bankomatą, telefonu ir t. t.) ir tarpininkus ir (arba) filialus (taip pat turi būti nurodytas operacijų į priimančiąją valstybę narę ir iš jos kiekis);

i)

bendra per ataskaitinį laikotarpį mokėjimo įstaigos įvykdytų operacijų vertė, išskaidyta pagal:

i)

mokėjimo paslaugų rūšis;

ii)

platinimo kanalus;

iii)

tarpininkus arba filialus;

iv)

operacijas į priimančiąją valstybę narę ir iš jos;

j)

elektroninių pinigų įstaigų atveju – priimančiojoje valstybėje narėje išplatintų ir išpirktų elektroninių pinigų vertė;

k)

mokėjimo sąskaitų, įskaitant sąskaitas, kuriose saugomi elektroniniai pinigai, kurios atidarytos arba naudotos priimančiojoje valstybėje narėje ataskaitiniu laikotarpiu, skaičius ir bendras priimančiojoje valstybėje narėje valdomų ar tvarkomų mokėjimo sąskaitų skaičius;

l)

per ataskaitinį laikotarpį priimančiojoje valstybėje narėje išleistų kortele grindžiamo mokėjimo priemonių skaičius, išskaidytas pagal kortele grindžiamo mokėjimo priemonių rūšis, nurodant galiojančių priimančiojoje valstybėje narėje išleistų kortele grindžiamo mokėjimo priemonių skaičių;

m)

mokėjimo įstaigos priimančiojoje valstybėje narėje valdomų ir (arba) administruojamų bankomatų skaičius, jei taikoma, ir kiek grynųjų pinigų išimta iš mokėjimo sąskaitų ir padėta į mokėjimo sąskaitas naudojantis tais bankomatais, kuriuos priimančiojoje valstybėje narėje valdo ir (arba) administruoja mokėjimo įstaiga;

n)

per ataskaitinį laikotarpį užregistruotų klientų (bendrųjų sutarčių) ir mokėjimo paslaugų vartotojų (vieno mokėjimo operacijų) priimančiojoje valstybėje narėje skaičius ir bendras skaičius laikotarpio pabaigoje;

o)

per ataskaitinį laikotarpį iš mokėjimo paslaugų vartotojų priimančiojoje valstybėje narėje gautų skundų dėl teisių ir pareigų pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštines dalis ir su saugumu susijusių klientų skundų bendras skaičius;

p)

nesąžiningų mokėjimo operacijų kiekis ir bendrų nesąžiningų mokėjimo operacijų, įvykdytų priimančiojoje valstybėje narėje per ataskaitinį laikotarpį, vertė;

q)

priimančiosios valstybės narės finansinės žvalgybos padaliniui išsiųstų pranešimų apie įtartinus sandorius skaičius.

2.   Mokėjimo įstaigos vertes nurodo priimančiosios valstybės narės valiuta ir, kai valiutas reikia konvertuoti, taiko Europos Centrinio Banko pagrindinio valiutos keitimo kurso vidurkį per taikomą ataskaitinį laikotarpį.

3.   Mokėjimo įstaigos šią informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai teikia naudodamos V priede pateiktus šablonus. Mokėjimo įstaigos šią informaciją už kalendorinius metus teikia kasmet per du mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

11 straipsnis

Papildoma informacija ir duomenys, teiktini stebėjimo, kaip laikomasi nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštinės dalys, tikslais

1.   Jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja periodiškai teikti ataskaitas, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštinės dalys, visos mokėjimo įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugas jos teritorijoje per filialus ar tarpininkus remdamosi įsisteigimo teise, savo ataskaitose pateikia visą 10 straipsnyje nurodytą informaciją ir šią informaciją:

a)

asmens (-ų), atsakingo (-ų) už mokėjimo įstaigos veiklą, ir atitikties užtikrinimo pareigūno, jei jis skiriasi, priimančiojoje valstybėje narėje, jei taikoma, vardą (-us), pavardę (-es) ir kontaktinius duomenis;

b)

pagrindinio kontaktinio punkto pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį, kai taikoma, vardą, pavardę (pavadinimą) ir kontaktinius duomenis;

c)

per ataskaitinį laikotarpį iš mokėjimo paslaugų vartotojų priimančiojoje valstybėje narėje gautų skundų dėl teisių ir pareigų pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštines dalis ir su saugumu susijusių klientų skundų skaičių, išskaidytą į išspręstų ir neišspręstų skundų skaičių ir skundų, į kuriuos atsakyta ir į kuriuos neatsakyta, skaičių pagal tarpininkus ar filialus;

d)

trumpą taikomos procedūros, pagal kurią nagrinėjami klientų skundai ir imamasi tolesnių veiksmų dėl jų, aprašymą;

e)

bendrųjų sutarčių pakeitimus per ataskaitinį laikotarpį;

f)

didelių operacinių ir saugumo incidentų, kurie ataskaitiniu laikotarpiu paveikė mokėjimo paslaugų vartotojus priimančiojoje valstybėje narėje, skaičių;

g)

bendrą per ataskaitinį laikotarpį iš mokėjimo paslaugų vartotojų gautų prašymų dėl neautorizuotų arba netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų sumų grąžinimo skaičių ir, kai tinkama, bendrą per ataskaitinį laikotarpį iš mokėjimo paslaugų vartotojų ir sąskaitą tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų gautų prašymų dėl nuostolių, patirtų dėl vienos ar kelių rūšių Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos atsakomybės, sumų grąžinimo skaičių, išskaidytą į operacijų, kurių sumos grąžintos į mokėjimo sąskaitą ir kurių sumos į mokėjimo sąskaitą negrąžintos, skaičių;

h)

bendrą per ataskaitinį laikotarpį mokėjimo paslaugų vartotojams grąžintų sumų vertę, išskaidytą į neautorizuotų ir netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų sumas, ir, kai tinkama, bendrą mokėjimo paslaugų vartotojams ir sąskaitą tvarkantiems mokėjimo paslaugų teikėjams grąžintų nuostolių, patirtų dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos atsakomybės, sumų vertę, išskaidytą į neautorizuotų ir netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų sumas, į neautorizuotos ir nesąžiningos prieigos prie mokėjimo sąskaitų informacijos sumas ir į neautorizuoto ir nesąžiningo tokios informacijos naudojimo sumas;

i)

trumpą mokėjimo įstaigos verslo modelio aprašymą, daugiausia dėmesio skiriant mokėjimo paslaugų teikimo priimančiojoje valstybėje narėje būdui.

2.   Mokėjimo įstaigos vertes nurodo priimančiosios valstybės narės valiuta ir, kai valiutas reikia konvertuoti, taiko Europos Centrinio Banko pagrindinio valiutos keitimo kurso vidurkį per taikomą ataskaitinį laikotarpį.

3.   Mokėjimo įstaigos 1 dalyje nurodytą informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai teikia naudodamos VI priede pateiktą formą. Mokėjimo įstaigos šią informaciją už kalendorinius metus teikia kasmet per du mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 35.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).


I PRIEDAS

Prašymas bendradarbiauti arba keistis informacija

Registracijos numeris:

TEIKĖJAS

Data:

GAVĖJAS

 

 

Valstybė narė:

Valstybė narė:

 

 

Kompetentinga institucija:

Kompetentinga institucija:

 

 

Adresas:

Adresas:

 

 

 

 

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:

 

 

Telefonas:

Telefonas:

 

 

E. paštas:

E. paštas:

 

 

Gerb. [pavardė],

pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 29 straipsnį prašome pagalbos toliau nurodytu (-ais) klausimu (-ais).

Būčiau dėkingas, jei atsakymą į šį prašymą atsiųstumėte iki [įrašyti orientacinę atsakymo datą] arba, jei tai neįmanoma, nurodytumėte numatomą atsakymo datą.

Prašymo rūšis

Pažymėkite tinkamą (-us) langelį (-ius):

Informacijos teikimas

Patikrinimas vietoje

Pavedimas atlikti patikrinimą

Kita (toliau pateikite išsamesnės informacijos)

Nurodykite pagrindines prašymo priežastis:

Pateikite išsamų prašomos informacijos aprašymą.

Pateikite papildomos informacijos, kuri galėtų būti svarbi ir galėtų padėti atitinkamai institucijai greitai pateikti atsakymą:

Jei prašymas skubus, paaiškinkite, kodėl jis skubus ir kodėl terminas trumpas:

Pateikite papildomų pastabų dėl duomenų konfidencialumo ir dėl to, kaip tikitės naudoti pateiktą informaciją:

Pagarbiai

[parašas]


II PRIEDAS

Atsakymas į prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija

Registracijos numeris:

TEIKĖJAS

Data:

GAVĖJAS

 

 

Valstybė narė:

Valstybė narė:

 

 

Kompetentinga institucija:

Kompetentinga institucija:

 

 

Adresas:

Adresas:

 

 

 

 

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:

 

 

Telefonas:

Telefonas:

 

 

E. paštas:

E. paštas:

 

 

Gerb. [pavardė],

toliau pateikiama informacija, surinkta atsakant į jūsų prašymą [registracijos numeris].

[Pateikite visą informaciją, kurios reikia prašymui patenkinti ir padėti vykdyti bendradarbiavimo ar keitimosi informacija procesą]

[Jei negalėjote pateikti visos prašomos informacijos ir (arba) laikytis atsakymo pateikimo termino, paaiškinkite to priežastis ir nurodykite numatomą datą, iki kurios galite atsakyti.]

[Pateikite visą kitą dedant visas įmanomas pastangas surinktą esminę informaciją, kuri galėtų padėti bendradarbiauti arba keistis informacija prašymo tikslais.]

[Pateikite papildomų pastabų dėl duomenų konfidencialumo ir dėl to, kaip tikitės naudoti pateiktą informaciją]

Pagarbiai

[parašas]


III PRIEDAS

Pranešimas apie ketinimą atlikti patikrinimą vietoje priimančiojoje valstybėje narėje

Registracijos numeris:

TEIKĖJAS

Data:

GAVĖJAS

 

 

Valstybė narė:

Valstybė narė:

 

 

Kompetentinga institucija:

Kompetentinga institucija:

 

 

Adresas:

Adresas:

 

 

 

 

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:

 

 

Telefonas:

Telefonas:

 

 

E. paštas:

E. paštas:

 

 

Gerb. [pavardė],

pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 29 straipsnį jūsų šalyje ketinu atlikti toliau aprašytą patikrinimą vietoje.

Informacija apie tikrintiną mokėjimo įstaigą:

Informacija apie patikrinimo vietoje apimtį ir planą, jei įmanoma:

Planuojamos patikrinimo vietoje datos:

Pagarbiai

[parašas]


IV PRIEDAS

Pranešimas apie pažeidimą arba įtariamą pažeidimą

Registracijos numeris:

TEIKĖJAS

Data:

GAVĖJAS

 

 

Valstybė narė:

Valstybė narė:

 

 

Kompetentinga institucija:

Kompetentinga institucija:

 

 

Adresas:

Adresas:

 

 

 

 

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:

 

 

Telefonas:

Telefonas:

 

 

E. paštas:

E. paštas:

 

 

Gerb. [pavardė],

pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 29 straipsnį toliau pateikiame informaciją apie [pažeidimą / įtariamą pažeidimą].

[Pateikite visą būtiną informaciją apie pažeidimą / įtariamą pažeidimą, įskaitant pažeidimo rūšį ir visus veiksmus, kurių ėmėsi jūsų kompetentinga institucija, įskaitant atsargumo priemones ar nuobaudas.]

[Pateikite visą kitą informaciją apie pažeidimą / įtariamą pažeidimą, kuri galėtų būti svarbi ir naudinga pranešimą gaunančiai kompetentingai institucijai.]

[Pateikite papildomų pastabų dėl duomenų konfidencialumo ir galimo pateiktos informacijos naudojimo.]

Pagarbiai

[parašas]


V PRIEDAS

Duomenų teikimo informavimo ir statistikos tikslais forma

Mokėjimo įstaigos, kurių pagrindinė buveinė yra valstybėje narėje ir kurios teikia mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje per tarpininkus ar filialus, arba elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas per tarpininkus, filialus ar platintojus, priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai pareikalavus turi pateikti toliau nurodytus duomenis, kad priimančiosios valstybės narės institucija galėtų reguliariai gauti informaciją apie jos šalyje vykdomą veiklą.

1 lentelė. Bendra informacija apie mokėjimo įstaigą / elektroninių pinigų įstaigą

1)

Mokėjimo įstaigos / elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas

 

2)

Įstaigos rūšis

☐ Mokėjimo įstaiga

☐ Elektroninių pinigų įstaiga

3)

Mokėjimo įstaigos / elektroninių pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas

 

4)

Mokėjimo įstaigos / elektroninių pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu (jeigu taikoma)

 

5)

Mokėjimo įstaigos / elektroninių pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)

 

6)

Mokėjimo įstaigos / elektroninių pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jei taikoma)

 

7)

Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmuo ryšiams (jei yra, pateikite priimančiojoje valstybėje narėje paskirto asmens ryšiams kontaktinius duomenis)

Vardas, pavardė:

Pareigos:

E. paštas:

Telefonas:

8)

Mokėjimo paslaugos, kurias ketinama teikti

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą:

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas ☐

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu ☐

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus ☐

Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją:

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas ☐

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu ☐

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus ☐

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį? ☐ taip ☐ ne

☐ Mokėjimo priemonių išleidimas

☐ Mokėjimo operacijų aptarnavimas

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį? ☐ taip ☐ ne

☐ Pinigų perlaidos

☐ Mokėjimo inicijavimo paslaugos

☐ Informavimo apie sąskaitas paslaugos

9)

Elektroninių pinigų paslaugos, kurias ketinama teikti (taikoma tik elektroninių pinigų įstaigoms)

☐ Elektroninių pinigų platinimas

☐ Elektroninių pinigų išpirkimas

10)

10 didžiausių pagal operacijų vertę tarpininkų priimančiojoje valstybėje narėje pavadinimai ir adresai

1 tarpininkas

2 tarpininkas

...

10 tarpininkas

11)

10 didžiausių pagal e. pinigų išplatinimo / išpirkimo vertę platintojų priimančiojoje valstybėje narėje pavadinimai ir adresai

1 platintojas

2 platintojas

...

10 platintojas


2 lentelė. Filialai

 

 

 

Skaičius

Bendras filialų skaičius ir jų adresai, jei taikoma

 

Bendras filialų darbuotojų skaičius, jei taikoma

 


3 lentelė. Tarpininkai

 

 

 

 

Remiantis laisve teikti paslaugas

Remiantis įsisteigimo teise

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruotų tarpininkų skaičius

 

 

Bendras tarpininkų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 


4 lentelė. Klientai / mokėjimo paslaugų vartotojai

 

 

 

 

Užregistruota per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Klientų (bendrųjų sutarčių) skaičius

 

 

Mokėjimo paslaugų vartotojų (vieno mokėjimo operacijų) skaičius

 

 


5 lentelė. Kortele grindžiamo mokėjimo priemonės

 

 

 

Skaičius

 

Kredito kortelių

Atnaujinamojo kredito kortelių

Debeto kortelių

Išankstinio mokėjimo kortelių

Kita (nurodyti)

Išduota per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

Galioja laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kredito kortelėmis

Atnaujinamojo kredito kortelėmis

Debeto kortelėmis

Išankstinio mokėjimo kortelėmis

Kita (nurodyti)

Mokėjimo operacijų, atliktų šiomis kortelėmis, vertė

 

 

 

 

 


6 lentelė. Mokėjimo sąskaitos

 

 

 

Mokėjimo sąskaitos

Atidaryta per ataskaitinį laikotarpį

 

Naudota per ataskaitinį laikotarpį

 

Bendras priimančiojoje valstybėje narėje valdomų / tvarkomų mokėjimo sąskaitų skaičius

 

Bendras priimančiojoje valstybėje narėje naudotų mokėjimo sąskaitų skaičius

 


7 lentelė. Bankomatai

 

 

 

 

Skaičius

Suma

Mokėjimo įstaigos valdomų / administruojamų bankomatų skaičius

 

Grynųjų pinigų išėmimas

 

 

Į mokėjimo sąskaitas įmokėti grynieji pinigai

 

 


8 lentelė. Skundai

 

 

 

 

 

Tarpininkai (laisvė teikti paslaugas)

Tarpininkai (įsisteigimo teisė)

Filialai

Bendras per ataskaitinį laikotarpį iš mokėjimo paslaugų vartotojų gautų skundų skaičius

 

 

 


9 lentelė. Visos nesąžiningos operacijos

 

 

 

 

Kiekis

Bendroji vertė

Visos nesąžiningos mokėjimo operacijos

 

 


10 lentelė. Pranešimai priimančiosios valstybės narės finansinės žvalgybos padaliniui

 

 

 

Kiekis

Finansinės žvalgybos padaliniui išsiųstų pranešimų apie įtartinus sandorius skaičius

 


11 lentelė. Mokėjimo operacijos į priimančiąją valstybę narę ir iš jos

 

 

 

 

Kiekis

Vertė

 

Tarpininkai (laisvė teikti paslaugas)

Tarpininkai (įsisteigimo teisė)

Filialas

IŠ VISO

Tarpininkai (laisvė teikti paslaugas)

Tarpininkai (įsisteigimo teisė)

Filialas

IŠ VISO

Mokėjimo paslaugos, nurodytos Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede

Į šalį

Iš ša-lies

Į šalį

Iš ša-lies

Į šalį

Iš ša-lies

Į šalį

Iš ša-lies

Į šalį

Iš ša-lies

Į šalį

Iš ša-lies

Į šalį

Iš ša-lies

Į šalį

Iš ša-lies

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo priemonių išdavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo operacijų aptarnavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 lentelė. Iš šalies atliekamų mokėjimo operacijų paskirties šalis (atskleisti tik tas šalis, kurios sudaro > 10 % visos vertės)

 

 

 

 

 

Tarpininkai (įsisteigimo teisė)

Tarpininkai (įsisteigimo teisė)

Filialas

Mokėjimo paslaugos, nurodytos Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede

1 šalis

2 šalis

...

1 šalis

2 šalis

...

1 šalis

2 šalis

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo priemonių išdavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo operacijų aptarnavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13 lentelė. Į šalį atliekamų mokėjimo operacijų kilmės šalis (atskleisti tik tas šalis, kurios sudaro > 10 % visos vertės)

 

 

 

 

 

Tarpininkai (įsisteigimo teisė)

Tarpininkai (įsisteigimo teisė)

Filialas

Mokėjimo paslaugos, nurodytos Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede

1 šalis

2 šalis

...

1 šalis

2 šalis

...

1 šalis

2 šalis

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo priemonių išdavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo operacijų aptarnavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 lentelė. Mokėjimo operacijos, išskaidytos pagal platinimo kanalus

 

 

 

 

Kiekis

Vertė

Mokėjimo paslaugos, nurodytos Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede

Tie-siogiai

Inter-netu

Mobi-liuoju įren-giniu

Per banko-matą

Tele-fonu

Kitaip

Tiesio-giai

Inter-netu

Mobiliuoju įrenginiu

Per banko-matą

Tele-fonu

Kitaip

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo priemonių išdavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (mokėjimo operacijų aptarnavimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 lentelė. E. pinigų paslaugos

 

 

 

Suma

E. pinigai, per ataskaitinį laikotarpį išplatinti priimančiojoje valstybėje narėje

 

E. pinigai, per ataskaitinį laikotarpį išpirkti priimančiojoje valstybėje narėje

 


16 lentelė. E. pinigų platintojai

 

 

 

 

Remiantis laisve teikti paslaugas

Remiantis įsisteigimo teise

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruotų platintojų skaičius

 

 

Bendras platintojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 


VI PRIEDAS

Duomenų teikimo stebėjimo, kaip laikomasi nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštinės dalys, tikslais forma

Mokėjimo įstaigos arba elektroninių pinigų įstaigos, kurių pagrindinė buveinė yra valstybėje narėje ir kurios teikia mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje per filialus ar tarpininkus remdamosi įsisteigimo teise, turi pateikti toliau nurodytus papildomus duomenis, kai to reikalauja priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi nacionalinės teisės, kuria perkeliamos Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštinės dalys.

1 lentelė. Bendra informacija apie mokėjimo įstaigą / elektroninių pinigų įstaigą

1)

Asmuo (-ys), atsakingas (-i) už mokėjimo įstaigos veiklą, ir (arba) atitikties užtikrinimo pareigūnas (jei jis skiriasi) priimančiojoje valstybėje narėje, jei taikoma

a.

Atstovo vardas, pavardė

b.

Adresas

c.

Telefono numeris

d.

E. paštas

2)

Pagrindinis kontaktinis punktas, jei toks paskirtas ir (arba) jeigu jo reikalaujama pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį

a.

Atstovo vardas, pavardė

b.

Adresas

c.

Telefono numeris

d.

E. paštas

3)

Skundų nagrinėjimas

Ar turite vidaus procedūrą, pagal kurią nagrinėjami klientų skundai ir imamasi tolesnių veiksmų dėl jų?

☐ Taip ☐ Ne

Pateikite asmens (-ų), atsakingo (-ų) už skundų nagrinėjimą, kontaktinius duomenis:

Vardas, pavardė:

Adresas:

Telefonas:

E. paštas:

Ar ši procedūra vykdoma priimančiosios valstybės narės oficialiąja kalba?

☐ Taip ☐ Ne

Jei ne, nurodykite kalbas, kuriomis vykdoma klientų skundų nagrinėjimo procedūra.

Trumpai apibūdinkite mokėjimo paslaugų vartotojų skundų nagrinėjimo priimančiojoje valstybėje narėje vidaus procedūrą (ne daugiau kaip 300 žodžių)

4)

Verslo modelis

Ar tai pirmoji jūsų ataskaita, kurioje trumpai apibūdinamas jūsų verslo modelis?

☐ Taip ☐ Ne

Jei taip, trumpai apibūdinkite savo verslo modelį, daugiausia dėmesio skirdami savo produktams bei mokėjimo paslaugoms ir tam, kaip samdote tarpininkus ir (arba) platintojus priimančiojoje valstybėje narėje (ne daugiau kaip 300 žodžių).

Jei ne, ar per ataskaitinį laikotarpį iš esmės pakeitėte savo verslo modelį?

☐ Taip ☐ Ne

Jei taip, trumpai apibūdinkite pakeitimus (ne daugiau kaip 300 žodžių).


2 lentelė. Išsamus skundų išskaidymas

 

 

 

 

Tarpininkai

Filialai

 

Gau-ta

Išspręs-ta

Neiš-spręsta

Neatsa-kyta

Gauta

Išspręsta

Neišspręsta

Neat-sakyta

Per ataskaitinį laikotarpį iš mokėjimo paslaugų vartotojų gautų skundų dėl teisių ir pareigų pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 III ir IV antraštines dalis ir su saugumu susijusių klausimų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 


3 lentelė. Prašymai dėl sumų grąžinimo

 

 

 

 

Tarpininkai

Filialai

 

Grąžinta

Negrąžinta

Grąžinta

Negrąžinta

Bendras per ataskaitinį laikotarpį iš mokėjimo paslaugų vartotojų gautų prašymų dėl neautorizuotų ir (arba) netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų sumų grąžinimo skaičius

 

 

 

 


 

 

 

 

Mokėjimo paslaugų vartotojai

Sąskaitą tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai

 

Grąžinta

Negrąžinta

Grąžinta

Negrąžinta

Bendras per ataskaitinį laikotarpį gautų prašymų dėl nuostolių, patirtų dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos atsakomybės, sumų grąžinimo skaičius

 

 

 

 

Bendras per ataskaitinį laikotarpį gautų prašymų dėl nuostolių, patirtų dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos atsakomybės, sumų grąžinimo skaičius

 

 

 

 


4 lentelė. Išsamus bendros grąžintų sumų vertės išskaidymas

 

 

 

 

Tarpininkai

Filialai

 

Neautorizuota

Netinkamai įvykdyta

Neautorizuota

Netinkamai įvykdyta

Bendra per ataskaitinį laikotarpį mokėjimo paslaugų vartotojams grąžintų neautorizuotų ir (arba) netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų sumų vertė

 

 

 

 

Kai taikoma, bendra per ataskaitinį laikotarpį mokėjimo paslaugų vartotojams grąžintų nuostolių, patirtų dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos atsakomybės, sumų vertė

 

 

 

 

Kai taikoma, bendra per ataskaitinį laikotarpį sąskaitą tvarkantiems mokėjimo paslaugų teikėjams grąžintų nuostolių, patirtų dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos atsakomybės, sumų vertė

 

 

 

 


 

 

 

 

Neautorizuota prieiga prie mokėjimo sąskaitų informacijos ir (arba) neautorizuotas tokios informacijos naudojimas

Nesąžininga prieiga prie mokėjimo sąskaitų informacijos ir (arba) nesąžiningas tokios informacijos naudojimas

Kai taikoma, bendra per ataskaitinį laikotarpį mokėjimo paslaugų vartotojams grąžintų nuostolių, patirtų dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos atsakomybės, sumų vertė

 

 

Kai taikoma, bendra per ataskaitinį laikotarpį sąskaitą tvarkantiems mokėjimo paslaugų teikėjams grąžintų nuostolių, patirtų dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos atsakomybės, sumų vertė

 

 


5 lentelė. Operaciniai ir saugumo incidentai

 

 

 

 

Tarpininkai

Filialai

Didelių operacinių ir (arba) saugumo incidentų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

 

 


6 lentelė. Bendrųjų sutarčių pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Pažymėdami atitinkamą (-us) langelį (-ius) nurodykite visus per ataskaitinį laikotarpį padarytus toliau nurodytų bendrosios sutarties, kuria reglamentuojamos jūsų tvarkomos mokėjimo sąskaitos, sąlygų pakeitimus:

☐ Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai

☐ Palūkanų normos / valiutų kursai

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų teisės

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų pareigos

☐ Mokėjimo inicijavimo procedūros

Pažymėdami atitinkamą (-us) langelį (-ius) nurodykite visus per ataskaitinį laikotarpį padarytus toliau nurodytų bendrosios sutarties, kuria reglamentuojamos jūsų išduotos kredito kortelės, sąlygų pakeitimus:

☐ Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai

☐ Palūkanų normos / valiutų kursai

☐ Operacijų sumų ribos

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų teisės

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų pareigos

☐ Mokėjimo inicijavimo procedūros

Pažymėdami atitinkamą (-us) langelį (-ius) nurodykite visus per ataskaitinį laikotarpį padarytus toliau nurodytų bendrosios sutarties, kuria reglamentuojamos jūsų išduotos debeto kortelės, sąlygų pakeitimus:

☐ Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai

☐ Valiutų kursai

☐ Operacijų sumų ribos

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų teisės

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų pareigos

☐ Mokėjimo inicijavimo procedūros

Pažymėdami atitinkamą (-us) langelį (-ius) nurodykite visus per ataskaitinį laikotarpį padarytus kitų jūsų sudarytų bendrųjų sutarčių (patikslinkite) toliau nurodytų sąlygų pakeitimus:

☐ Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai

☐ Palūkanų normos / valiutų kursai

☐ Operacijų sumų ribos

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų teisės

☐ Mokėjimo paslaugų vartotojų pareigos

☐ Mokėjimo inicijavimo procedūros