ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 10

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. sausio 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas (ES) 2020/28 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai

1

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Klaidų ištaisymas 2019 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/216 dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, klaidų ištaisymas ( OL L 038, 2019 2 8 )

3

 

*

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/817 dėl ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR, klaidų ištaisymas ( OL L 135, 2019 5 22 )

4

 

*

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816, klaidų ištaisymas ( OL L 135, 2019 5 22 )

5

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

15.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/28

2019 m. lapkričio 27 d.

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)

didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (3) 10 straipsnyje;

(3)

2019 m. gegužės 15 d. Graikija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl 2019 m. vasario 23–26 d. Kretą nusiaubusių ir potvynius bei nuošliaužas sukėlusių itin smarkių liūčių ir audrų;

(4)

Graikijos paraiška tenkina finansinio įnašo teikimo iš Fondo lėšų sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

(5)

todėl Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos siekiant suteikti Graikijai finansinį įnašą;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2019/277 (4) Fondo lėšos buvo mobilizuotos siekiant skirti 50 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą avansams už 2019 finansinius metus mokėti. Tų asignavimų panaudota tik labai nedaug. Todėl visą dabar mobilizuojamą sumą galima finansuoti perskirstant turimus 2019 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus, skirtus avansams mokėti;

(7)

siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo Graikijai mobilizuojama 4 552 517 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

Pirmoje pastraipoje nurodyta suma finansuojama 2019 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimais, mobilizuotais avansams mokėti. Avansams mokėti numatyti asignavimai atitinkamai sumažinami.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2019 m. lapkričio 27 d.

Priimta Strasbūre, 2019 m. lapkričio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)  2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/277 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (OL L 54, 2019 2 22, p. 5).


Klaidų ištaisymas

15.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/3


Klaidų ištaisymas 2019 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/216 dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 38, 2019 m. vasario 8 d. )

18 puslapis, priedas, A dalis, 19 lentelės eilutė (susijusi su 094321 eilės numeriu)

yra:

„Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

t (baltojo cukraus ekvivalentas)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5 841 “

turi būti:

„Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

t (baltojo cukraus ekvivalentas)

10 000

IND

094321

58,4 %

5 841 “


15.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/4


2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/817 dėl ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135, 2019 m. gegužės 22 d. )

74 puslapis, 62 straipsnis, 5 punktas, a papunktis:

yra:

„a)

1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„da)

Sąveikumo patariamoji grupė;““,

turi būti:

„a)

1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„db)

Sąveikumo patariamoji grupė;““.


15.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/5


2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135, 2019 m. gegužės 22 d. )

1. 97 puslapis, 4 straipsnis, 8 punktas:

yra:

„8)

tapatybės duomenys – 27 straipsnio 3 dalies a–e punktuose nurodyti duomenys;“,

turi būti:

„8)

tapatybės duomenys – 27 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyti duomenys;“.

2. 124 puslapis, 59 straipsnis, 5 punktas, a papunktis:

yra:

„a)

1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„da)

Sąveikumo patariamoji grupė;“;“,

turi būti:

„a)

1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„db)

Sąveikumo patariamoji grupė;“;“.