Sutartis, kuria įsteigiama Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB sutartis)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Paryžiaus sutartis, kuria įsteigiama Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)

KOKS ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Kaip nurodyta sutarties 2 straipsnyje, jos tikslas buvo įsteigti bendrąją anglių ir plieno rinką ir taip prisidėti prie ekonomikos plėtros, darbo vietų kūrimo ir gyvenimo lygio kėlimo. Taigi, institucijos turėjo užtikrinti tinkamą anglių ir plieno tiekimą į bendrąją rinką sudarydamos vienodas galimybes naudotis gamybos šaltiniais, nustatydamos mažiausias kainas ir gerindamos darbo sąlygas. Visa tai turėjo lydėti tarptautinės prekybos augimas ir gamybos modernizavimas.

Kuriant bendrą rinką, sutartimi nustatytas laisvas prekių judėjimas be muitų ar mokesčių. Ja uždraudžiamos diskriminacinės priemonės ar praktikos, subsidijos, valstybės pagalba, specialūs valstybių mokesčiai ir konkurenciją ribojanti veikla.

Struktūra

Sutartis padalyta į keturias dalis:

Ją taip pat sudaro:

Institucijos

Sutartimi įsteigiama Vyriausioji valdyba, Asamblėja, Ministrų Taryba ir Teisingumo Teismas. EAPB yra juridinis asmuo.

Vyriausioji valdyba priimdavo sprendimus ir teikdavo rekomendacijas bei nuomones. Jai padėjo Konsultacinis komitetas (šiandieninio Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmtakas), kurį sudarė gamintojų, darbininkų, vartotojų ir pardavėjų atstovai.

Užduotys

Finansavimo klausimai

Gamyba

EAPB vaidino daugiausia netiesioginį papildomą vaidmenį, bendradarbiaudama su vyriausybėmis ir įsikišdama dėl kainų ir prekybos politikos. Tačiau sumažėjus paklausai ar atsiradus trūkumui ji galėjo imtis tiesioginių veiksmų, nustatydama kvotas, kuriomis siekta organizuotai apriboti gamybą arba, esant trūkumui, parengdama gamybos programas, kuriose buvo nustatomi vartojimo prioritetai, kaip skirstyti išteklius ir eksporto lygis.

Kainų nustatymas ir konkurencija

Vyriausioji valdyba galėjo atšaukti įmonių susitarimus ar asociacijas, jeigu jos tiesiogiai ar netiesiogiai sulaikė, apribojo ar iškreipė normalią konkurenciją.

Darbininkų klausimai

Prekybos politika

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

Sutartis buvo taikoma nuo 1952 m. Ji galiojo 50 metų iki 2002 m. Sutartimi sukurta bendroji rinka pradėjo veikti 1953 m. vasario 10 d. anglies, geležies rūdos ir metalo laužo sektoriuose, o nuo 1953 m. gegužės 1 d. – plieno sektoriuje.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis

paskutinis atnaujinimas 11.12.2017(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).